Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Constitutiile

Rornaniei

care au prornovat

principii

democratice unei noi legi fundamentale a siatului.

;,
r:

Inlaturarea

lui AI. l. Cuza si aducerea

printului strain - a urgentat elaborarea

COl1stitlltia din 1866 - a avut ea model Constirutia adaptata conditiilor romanesti.

belgiana din 1831 - considerata

atunci cea mai liberala din Europa,

;,

;,

Adunarea Constituanta (aleasa in aprilie 1866) - adopta noua Constitutie (8 titluri si 133 articole), care este promulgate de dornn la 1 iulie 1866. Caracteristicile Constitutiei: + este prima constitutie interna romaneasca; prornulgata rara aprobarea Marilor Puteri; este un act de factura liberals. Principii: suveranitatea nationala; guvemarea reprezentativa si responsabila; separarea puterilor In stat; ., responsabilitate ministeriala; monarhia ereditara; libertati si drepturi cetatenesn : libertatea constiintei Iibertatea invatamantului libertatea presei libertatea intrunirilor si asocierilor. Principiul separarii puteri!or In stat Puterea executiva : Domn - atributii : numeste ~irevoca ministri; drepr de amnistie politics: numeste si confirma in toate fuuctiile politice; drept de a bate moneda; con duce armata; drept de a dizolva Parlamentul; initiativa legislativa; drept de veto absolut; acorda distinctii si decoratii. exercita alaturi de domn puterea executivar Guvem prezinta proiecte de legi. ' Puterea Iegislativa : drept de initiativa ~i sanctiune a legilor: Parlamentul (bicameral) - atributii : drept de interpelare; acorda sau retrage increderea sa guvemului; Adunarea Deputatilor discuta si voteaza bugetul. a. Adunarea Deputatilor b. Senatul Puterea judecatoreasca - exercitata prin : Curti de iudecata Tribunale. - instanta suprerna : Inalta Curte de Casatie. Sistem ul electoral - bazat pe vot cenzitar. Pentru Adunarea Deputatilor --7 4 colegii Pentru Sena! --72 colegii. lrnportanta Constitutia din 1866 : a creat cadrul necesar functionarii instirutii lor moderne; a reglementat statutul monarhiei In Romania; a fost perceputa pe plan extern ea 0 manifestare a independentei; e prevedea ereditatea domniei si atributiile unui domn suveran, depasind statutul de autonomic, recunoscut prin tratatele internationale; nu amintea nimic de suzeranitatea otomana si de garantia colectiva a puterilor europene.

1 .

>-

Infaptuirea statului national unitar roman In 1918 reclama favorizeze progresul intregii natiuni - COl1stitutia din 1923. 22

unificarea

organizarii

de stat si a legislatiei

menite

sa

I~

3.

Constitutiile

Romaniei

care au promovat printului

principii

democratice unei noi legi fundamentale a statului.

:r
r
~

InliHurarea

lui AI. I. Cuza si aducerea

strain - a urgentat elaborarea

Constitufia din 1866 - a avut ca model Constirutia adaptata conditiilor rornanesti

belgiana din 1831 - considerate

atunci cea mai liberala din Europa,

Adunarea Constituanta (aleasa in aprilie 1866) - adopts noua Constitutie (8 titluri si 133 articole), care esle promulgata de domn la I iulie 1866. Caracteristicile Constitutiei: + este prima constitutie interns romaneasca; prornulgata rara aprobarea Marilor Puteri; este un act de factura liberals. Principii: suveranitatea national a; guvemarea reprezentativa si responsabila; separarea puterilor In stat; responsabilitate ministeriala; monarhia eredirara; libertati $i drepturi cetatenesti : libertatea constiintei libenatea invatamantului libertatea presei libertatea intrunirilor $i asocierilor. c Principiul separarii puteri!or in stat Puterea executiva : Domn - atributii : numeste ~irevoca ministri; drept de amnistie politics: nurneste si confirms In toate functiile politice; drept de a bate moneda; con duce armata; drept de a dizolva Parlamenrul; initiativa legislativa; drept de veto absolut; acorda distinctii $i decoratii. Guvern exercita alaturi de domn purerea executivar prezinta proiecte de legi. ' Puterea Iegislativa : Parlamentul (bicameral) - atributii : drept de initiative si sanctiune a legilor; drept de interpelare; acorda sau retrage increderea sa guvemului; Adunarea Deputatilor discuta si voteaza bugetul.
a. Adun~"a Deputatilor

1I

5
.

prin : Curti de judecata Tribunale, - instants suprerna : Inalta Curte de Casatie. Sistemul electoralbazat pe vot cenzitar. Pentru Adunarea Deputatilor ~ 4 colegii Pentru Senat ~ 2 colegii. Irnportanta Constitutia din 1866 : a creat cadrul necesar functionarii instirutiilor rnoderne; a reglementat statutul monarhiei In Romania; a fost perceputa pe plan extern ca 0 manifestare a independentei; e prevedea ereditatea dornniei $i atributiile unui dornn suveran, depasind statutul de autonomie, tratatele internationale; . nu amintea nimic de suzeranitatea otornana si de garantia colectiva a puterilor europene. Inraptuirea
favorizeze

b. Senatul Puterea judecatoreasca

- exercitata

recunoscut

prin

..:.
' ;.''.'

statului
progresul

national
intregii

unitar
natiuni

roman In 1918 reclama


- Constitufia din 1923.

unificarea

organizarii

de stat si a legislatiei

menite

sa

~ !r

~ ~~
I~

22

!}

'1 [1