Sunteți pe pagina 1din 12

2012

CONSILIERE PSIHOLOGICA

Definirea clara a problemei clientului Elaborarea unor alternative posibile de solutii Alegerea unei alternative si implementarea ei in practica

[INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL]

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL


Consilierul trebuie sa urmeze urmatoarea schema in cursul procesului de acordare a sprijinului psihologic: 1. Definirea clara a problemei clientului 2. Elaborarea unor alternative posibile de solutii 3. Alegerea unei alternative si implementarea ei in practica Conform lui Bramer (1973), procesul de consiliera terapeutica trebuie sa urmeze urmatorii pasi: 1. [RELATIONARE] STABILIREA UNEI RELATII APROPIATE CU CLIENTUL SI IMPLICAREA ACESTUIA IN PROCESUL DE REZOLVAREA A PROPIILOR SALE PROBLEME. Persoanele care solicita ajutorul trebuie sa fie cu adevarat interesate de acest demers si sa fie convinse de faptul ca ei au forta de a lua decizii care le pot influenta in mod serios existent.
Legatura es te ca racteristica esentiala a oricarei relatii. Relatiile de consiliere s unt l egaturile umane dintre consilieri si client, a ta t cele concrete, cat si cel e di n mi ntea fi eca rui a . Ambii participant formeaza si reformeaza in mod constant conceptii mentale unul cu privire la celalalt. Avem trei condi ti i funda menta l e a l e rel a ti i l or de cons i l i ere: intelegerea empatica (ascultare si observare, rezonare, discriminare, comunicare si verificarea intelegerii ), privirea pozitiva neconditionata (a. nivelul privirii: sentimente pozitive; b. neconditionalitatea privirii: acceptarea lipsita de judecata a experientei si autodezvaluirii realitatii subiective a clientului) s i congruenta (a. dimensiune interioara: consilierii sunt capabili sa-si constientizeze in mod correct gandurile, sentimentele si experientele seminificative; b. dimensiune exterioara: consilierii interactioneaza cu clientii ca persoane reale autenticitate, onestitate, sinceritate). Rel atia dintre consilier s i client este una de colaborare, fa pt ce i mplica cooperarea cl i entul ui cu cons i l i erul pentru ca s e s i mte inteles de ca tre acesta si, in cadrul limitarilor contextului i n ca re s e i nta l nes c, s i mt un fel de legatura emotionala pozi ti va cu a ces ta . De a s emenea , a ces tea pres upun ca cei doi l ucrea za pentru atingerea unor scopuri comune. * [R: Cons ilierii trebuie sa se calmeze si sa isi pregateasca spatiul de consiliere. O faza prelimi na ra a rel a ti ona ri i es te fa za i ntroducerii, al ca rei scop poate fi descris ca intalnire, salut s i asezarea pe scaun. Principal alegere la inceputul unei sesiuni este daca sa lasi clientul sa-si spuna povestea si apoi sa structurezi natura contactului sau invers. Ascultarea activa es te es entiala pentru a creea un s patiu emotional s igur pentru cl ient. Daca exista mai mult deca t o probl ema , cons i l i eri i pot rezuma s i i denti fi ca di feri tel e probl eme s i i i pot i ntreba pe cl i ent pe ca re di ntre el e dores c s a l e a bordeze. ] A. ASCULTAREA ACTIVA: a auzi i ns eamna ca pacitatea de a fi constient s i de a recepti ona s unete. A asculta i mpl i ca nu numa i receptionarea sunetelor, ci si, intelegerea in mod corect a intelesului lor. Aceas ta i mpune a uzi rea s i memora rea cuvi ntelor, s ensibilitatea l a indicii vocali, observarea limbajului corporal si luarea i n considereare a contextului pers ona l s i s oci a l de comuni ca re. Ascultarea activa impune intelegerea adecvata a comunicarii vorbitorilor, dar si aratarea acestui lucru. As tfel i mpl i ca fa ptul de a fi a bi l i ta t a ta t i n recepti ona re, ca t s i i n emi terea de comuni ca re. B. RESPECT SI ACCEPTARE: inseamna abilitatea de a ne uita la altii asa cum sunt si a le pretui individualitatea unica. Res pectul inseamna s i faptul de a le permite a l tor pers oa ne s a crea s ca s i s a s e dezvol te i n propri i l or termeni , fa ra expl oa ta re ci control . C. INTELEGEREA CADRULUI INTERN DE REFERINTA A CLIENTULUI: inseamna privirea din perspectiva clientului. Abi lita tea de a a sculta si a i ntelege clientii se bazeaza pe constientizarea diferentei dintre eu si tu, prin patrunderea i n ca drul i ntern de referinta mai degraba decat ra manerea i n propriul cadru extern de referi nta . [Vezi caseta 1.1] Consilierii pot arata ca au luat in considerare cadrul intern de referinta al clientului, incepandu-si raspunsul cu tu. D. FII DISPONIBIL: un mod s implu de a arata disponibilitatea este acela de a merge i n mojlocul oamenil or s i de a vorbi cu a ces ti a .

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 1

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

E. ADOPTA O POSTURA RELAXATA SI DESCHISA: o postura relaxata, care sa nu fie molatica sau greoaie, contribuie la mesajul conform caruia consilierul este receptiv. In ca zul in care consilierii s unt tens i ona ti s a u i ncorda ti , cl i enti i l or a r putea s imti in mod cons ti ent s a u i ntui ti v ca a ces ti a s unt mul t prea ocupa ti de propri i l e probl eme s a u de l ucruri neterminate, pentru a fi deplin a ccesibili. Consilierii s i clientii trebuie sa a dopte o postura deschisa ca re sa le permita s a s e va da unul pe celalalt. Recomandare: umarul stang al consilierului sa fie opus umarului drept al clientulu; o alta optiune este de a sta sezat un pic rasucit, intr-un unghi ascutit fata de client. Pos turi l e i n ogl i nda i ndi ca exi s tenta unei l ega turi . F. INCLINA-TE USOR INAINTE: daca se sta prea mult inclinat inainte, clientii pot experimenta aceasta ca pe o invadarea a spatiului lor personal. Totusi, in momente de autodezvaluiri intime, o plecare evidenta inainte poate construi un raport. In cazul in care consilierii se lasa prea mult pe spate, clientii pot vedea aceasta postura ca pe un semn de distantare. La inceputul sedintei, o aplecare inainte poate incuraja clientii. G. FOLOSESTE O PRIVIRE POTRIVITA SI CONTACTUL VIZUAL: abilitatile care tin de privire indica interesul consilierului si ii ofera posibilitatea de a primi mesaje faciale importante. Fi xa rea cu privi rea poate sa le ofere consilieri l or i ndi ci i pri vi nd momentul in care s e pot opri din a scultare si pot i ncepe s a raspunda. Exi sta un nivel de echilibru pentru contactul vi zual ce depinde de gradele de a nxietate, de cat de dezvoltata este relati a s i de gra dul de a tra cti e i mpl i ca t. O privire insistenta poate ameninta clientii, pentru ca ar putea sa se simta dominat sau ar putea sa creada ca cealalta persoana vede prin ei. Privirile in jos sau in alte parti pot fi percepute ca semne ale lipsei de interes sau ale unei conditii tensionate. H. EXPIMA EXPRESII FACIALE POTRIVITE: mare parte din informatia facial este exprimata prin gura si sprancene. O expresie prietenoasa, relaxata, inclunzand un zambet, dovedeste in mod obisnuit interes. Ca nd cl ientul vorbeste, expresii l e fa ci ale ale consilierului trebuie sa arate ca este conectat la ceea ce s pune, i ndi ca nd a s tfel ca l e i ntl ege s enti mentel e. I. FOLOSESTE GESTURI POTRIVITE: aprobarea din cap este cel mai comun gest in ascultare, atunci cand este de mica amploare, sugerand o atentie continua, iar atunci cand are o amploare mai mare sau este repetitic, indicand acordul. Aprobarea din cap poate fi vazuta de client ca recompensa, pentru ca acestia sa continue sa vorbeasca. Insa dezapronarea selective din cap poate reprezenta un mod foarte puternic de a controla clientii , a ccepta rea necondi ti ona ta deveni nd a cceptare conditionata. Consilieri pot raspunde cu gesture ale bratel or s a u a l e ma i ni l or pentru a -s i dovedi a tenti a s i i nteresul fata de client, i nsa este de evita t fol os i rea i n exces a mi s ca ri i bra tel or. Gesturi negative ce dovedesc lipsa de atentie si descurajeaza clientii de la o comunicare clara includ: juca tul nervos cu pixuri sau creioane, impreunarea degetelor de l a maini, fa ptul de a bate ri tmul cu degetele, de a s e juca distrat cu parul, de a-si tine mana peste gura, de a s e tra ge de l obul urechi i s i de a s e s ca rpi na t. J. FOLOSESTE ATINGEREA IN MOD CUMPATAT: trebuie sa fie efectuata cu mare grija astfel incat sa nu fie perceputa ca o invadare nedorita a spatiului personal. Demonstratiile consilierului privind grija pot include atingerea mainilor unui client, a bratelor, umerilor si a partii superioare a spatelui. Intensitatea si durata atingerii trebuie sa fie s ufiecente pentru a s tabil i conta ctul si, in acelasi ti mp, a evita disconfortul si orice fel de i ndiciu ca re ar s ugera interesul sexual. Ca litatea de ascul ta re a cti ve i ncl ude i ntel egerea mes a jel or cu pri vi re l a l i mi tel e s i dezi ra bi l i ta tea a ti ngeri i . K. FII ATENT LA SPATIUL PERSONAL SI LA INALTIME: ascultarea activa implica respectarea spatiului personal al clientilor. Poate ca o distanta fizica considerate a fi confortabila pentru consilieri si client este de aproximativ un metru si jumatate intre capete. In ca zul in care consilierii s unt fizic prea departe, cl ientii vor fi nevoiti s a vorbeasca ma i ta re s i a r putea s a -I perceapa pe a cestia sic a fiind distanti emotional. Inaltimea cea mai potrivita pentru conversatiile din cadrul consilierii este aceea cand capetele ambelor persoane se afla la acelasi nivel. Acei cons i l i eri ca re s ta u pe s ca une ma i i na l te s i ma i s ofi s ti ca te deca t cl i enti i l or pot s a l e i nduca a ces tora un s enti ment de i nferi ori ta te. L. ACORDA ATENTIE VESTIMENTATIEI SI INGRIJIRII PEROANALE: hainele transmit mesaje si pot influenta in ce masura si din ce punct de vedere se pot dezvalui clientii. Aces te mesaje includ: pozitia sociala si ocupationala, identitate de s ex-rol , etni a, gradul de conformitate cu normele grupului, gra dul de rebeliune s i cat de extravertiti sau introvertiti sunt. In ti mp ces i menti n i ndi vi dua l i ta tea , es te neces a r ca pers oa nel e ca re a corda s pri ji n s a s e i mbra ce potri vi t cl i entel e i . * M. INCUVIINTAREA DE A VORBI: sunt afirmatii scurte, care invita clientul sa-si spuna povestile si care indica faptul ca persoanele care acorda sprijin sunt pregatite sa sculte. Rema rci de deschidere precum Cu ce pot sa va fiu de ajutor? sau Ce pot fa ce pentru dumneavoastra? pot fi nepotrivite, sugerandu-le cl ientilor ca depind de res urs el e cons i l i eri l or ma i degra ba decat de dezvoltarea propriilor resurse. Mesajele corporale si vocale ale consili eri l or s unt foa rte i mporta nte i n

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 2

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

i ndicarea faptului ca acestia sunt persoane cu ca re se poate vorbi si i n care poti avea i ncredere. Consilieri trebuie sa creeze un climat sigur din punct de vedere emotional. Faptul de a vorbi clar si relativ rar ar putea sa ajute la creearea unui cadru calm. [Vezi caseta 1.2] N. TEHNICI DE STRUCTURARE: structurarea presupune explicarea procesului de consiliere clientilor. Consilierii comunica structurat prin mesaje corporale si vocale, precum si prin mesaje verbale. Es te probabil cel ma i bi ne ca s tructura rea s a a i ba loc i n doua afirmatii, o afirmatie de deschidere si o a firmatie ulterioara, mai degraba decat s a se faca totul i nca de l a i nceput. Daca persoanele ca re a corda s prijin ofera i ntreaga explicatie de la i nceput, ar putea s a es ueze i n a l e ra s punde cl i entilor care doresc o relaxare emotionala si sunt nerabdatori sa isi imparta s ea s ca i nforma ti i l e. In structurarea in doua partii, afirmatiile de deschidere ofera prima ocazie de structurare. In acest caz conslierii pot stabili limite privind timpul si le pot da clientilor incuviintarea de a vorbi [1.M]. Dupa ce consilierii si-au folosit tehnicile de ascultarea activa [1.A] pentru a-i ajuta pe client sa spuna de ce au venit, ei pot rezuma [6.B] punctele importante si pot verifica acuratetea rezumatelor lor. Apoi, consilierii explica simplu si concis restul procesului de consiliere. Pri ma a firmatie este atunci ca nd clientul are i n mod clar doar o singura problema de baza, i ar a doua afirmatie, a tunci cand cl i entul s-a prezentat cu mai mult de o problema. Daca nu a fost creata i nca o s i tua ti e s peci fi ca , a fi rma ti a ul teri oa ra a cons ilierului ii cere cl eintului sa identifice o s ituatie din ca drul unei zone de probleme de baza, pentru a l ucra i mpreuna pe ea . Structurarea poate intari relatia de colaborare prin stabilirea unor planuri de actiune sau obiective ale procesului de consiliere, precum si obtinerea acordului privind modul in care sa aleaga o situatie particulara, care este importanta pentru ei, pe care sa lucreze. Da ca fac a firmatii de s tructurare intr-un mod confortabil si i ncreza tor, ma jori ta tea cl i enti l or vor fi feri ci ti s a l ucreze i n i nteri orul ca drul ui s ugera t. [Vezi caseta 1.3]

2. IDENTIFICAREA si CLARIFICAREA PROBLEMEI si STABILIREA OBIECTIVELOR psihoterapiei. Definirea comportamentului problema: a) elaborarea definitiilor alternative diferite de cele oferite de client; b) selectarea unei definitii de lucru.
A. ADRESAREA INTREBARILOR: cons ilierii ar trebui sa se i nfraneze din tendinta de a chestiona prea mul t s i de a a s cul ta prea puti n. In cazul in care creeaza climate sigure din punct de vedere emotional, clientii vor revela mai multe informatii si mai profunde, uneori nefiind neaparat nevoie sa li se puna intrebari. Cl i entii resimt intrebarile ca fiind intruzi ve a tunci ca nd este vorba de probleme persoanle sensibile, provocand rezistenta s i furie. Chiar s i in ca zul in ca re clientii pa r s upus i , cons ilierii l e pot i ncuraja dependenta mai degraba decat sa i i ajute sa isi ass ume responsabilitatea vi etii l or. Fa ra a devei n prea organizati, clientul si consilierul se angajeaza i ntr-un process de chestionare sistematica privi nd aspectele unei s ituatii, i ns a numarul de i ntrebari s a nu ajunga la punctual in care consilierul sa-l controleze sau sa-l lipseasca de putere pe cl i ent. Atunci cand vine vorba de adresarea intrebarilor, consilierii ar trebui sa foloseasca mesaje vocale potrivite din punctual de vedere al volumului, articulatiei, inaltimii, enfazei si ratei vorbirii. Cl i entii s e pot s i mti copl es i ti da ca vocea ca re l e pune i ntrebari este puterni ca s a u s tri denta . Mesajele corporale ale consilierului ar trebui sa dovedeasca in mod clar atentie si interes in ceea ce priveste raspunsurile clientilor. In ca zul in ca re consilieri i fol os es c doa r puti n conta ctul vi zua l s i a u o pos tura corporala ri gida, clientii a r putea s a s e s i mta ma i puti n i ncl i na ti s a ra s punda i n mod a decva t i ntreba ri l or.

a ) Intrebari despre sentimente si reactii fizice: atunci cand consilierii nu pot presupune un inteles comun, este nevoie sa isi clafirice etichetele pe care cleintii le ataseaza sentimentelor. De exemplu, intrebarile ulterioare adresate unui client care spune Sunt foarte deprimat ar fi: Atunci cand spui ca esti deprimat, ce vrei sa spui ? sau Atunci cand spui ca esti deprimat, care sunt sentimentele specifice si reactiile fizice? sau Te simti deprimat. Spune -mi mai multe despre acest sentiment. Apoi , consilierul poate colabora cu clientul pentru a identifica sentimentele si reactiile fizice releva nte. Uneori, consilierii pot sa verifice in mod direct sentimentele sau reactiile fizice specifice: de exemplu, Uneori ai idei suicidare? sau Cum stai cu apetitul? [Vezi caseta 2.1]

b) Intrebari privind modul de gandire: o modalitate de adresare a intrebarilor referitoare la modul de gandire este

denumita Gandire cu voce tare. Gandirea cu voce tare implica incurajarea clientilor de a gandi cu voce tare referitor la anumite situatii specifice. De exemplu, clientilor l i se poate cere sa ii plimbe pe consilieri, cu i ncetinitorul, prin gandurile s i s entimentele l or referitoare la a numite experiente evocatoa re de a nxi eta te. Uneori, consilierii pot accesa gandirea de la nivelul sentimentelor: de exemplu, Ce ganduri au precedat sau au insotit acele sentimente?. Alteori, consilierii pot alege sa acceseze gandirea prin comportamentul unui client sau prin comportamentul altei persoane: de exempli, Cand ai facut acel lucru, la ce te gandeai? sau Atunci cand el/ea a spus acel lucru, la ce te gandeai (/ce ti-a trecut prin mite)?.

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 3

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

Consilierii pot sa adreseze si intrebari ulterioare, cum ar fi: Mai erau si alte ganduri sau imagini?. Un a l t mod de a pri vi ga ndurile este prin prisma puterii acestora, etichetandu -le ca reci, ca lde sau fierbinti. In mod special, clientii sunt s pri ji ni ti i n ca utarea gandurilor fierbinti, ca re pot declansa sentimente nedorite si comunicari de tip nedorit. Consilieri i i i pot a juta pe cl i enti sa inteleaga modul i n ca re pot gandi mai profund, trecand di ncol o de fa pte, pentru a ca uta i nterpreta ri l e s i perceptiile, a vand i n vedere faptul ca informatiile pe ca re le ofera a u intel es uri pers ona l e s i /s a u s i mbol i ce pentru ei . Intrebari ilustrative: Ma intreb care este intelesul __________ pentru tine?, Ce faci cu asta? si De ce este __________ atat de important pentru tine?. [Vezi caseta 2.2]

c) Intrebari privind comunicarile si actiunile: au scopul de a extrage anumite detalii despre modul in care clientii se

comporta. Ades ea, ceea ce s pun cl i enti i es te va g, ei a va nd nevoi e de s pri ji n pentru a devei n ma i cl a ri . O intrebare ulterioara, concentrate pe comunicari si actiuni, este Arata-mi. Cl i entii pot fi i nvitati sa ilustreze mesajele verbale, vocal e s i corporale pe ca re le-au folosit fie singuri, fie intr-un joc de rol, i mpreuna cu persoa na ca re a corda s pri ji n. Jocul de rol ofera posibilitatea explorarii pattern-urilor de comunica re ca re s e exti nd di ncol o de un ra s puns i ni ti a l l a a ra ta -mi , concentrate de pe o singura unitate de i nteractiune. Consilierii pot chiar sa i nregistreze jocurile de rol si sa l e arate din nou cl i entilor, pentru a ilustra a numi te a s pecte s i pentru a dezvol ta a bi l i ta tea cl i enti l or de a s e obs erva pe ei i ns i s i .

e) Impletirea ascultarii active cu intrebari: consilierii isi pot domoli in mare masura ritmul de adresare a intrebarilor,

evitand senzatia de interogare, daca se opresc pentru a vedea daca respectivii client doresc sa continuea sa raspunda si apoi sa reflecteze la fiecare raspuns. Impl etirea cu a scultarea a ctiva are avantajul de a ne asigura ca persoanele de s uport veri fi ca a cura tetea i ntel egeri i l or. Urmatoarea intrebare poate sa decurga din ultimul raspuns (evocand sentimental de colaborare) al clientilor si sa ii incurajeze pe acestia sa construiasca mai departe pornind de aici. La s fa rs i tul a dres a ri i i ntrebarilor de clarificare a situatiei-problema, persoanele ca re acorda sprijin pot rezuma principalele puncte si pot verifica i mpreuna cu cl i enti i a cura tetea s i compl eti tudi nea rezuma tel or l or. [Vezi caseta 2.3]

3. DETERMINAREA si ANALIZAREA ALTERNATIVELOR posibile de solutionare a problemei. Focalizarea demersului terapeutic si de consiliere: alegerea unui anumit tip de definire a problemei si incepe sa lucreze asupra acestuia impreuna cu clientul. Trebuie evitata indecizia asupra alegerii unei probleme si trecerea oscilanta de la un subiect la altul. 4. [INTELEGERE] CULEGEREA DE INFORMATII relevante.
[I: Pri nci pala sarcina este de a clarifica s i extinde i ntelegerea privind situatia-problema aleasa. Descrierea i ntregi i s i tua ti i i ntr-un climat emotional suportiv l e poate dezlega gandurile, ii poate lamuri si i ncuraja sa creada ca ar putea fi capabi l i s a fa ca fata mai bine. Zonele in ca re consil i eri i pot a dres a i ntreba ri i ncl ude gandurile, sentimentele s i reactiile fizice a l e cl i entilor si modul i n care au i ncercat sa gestioneze situatiile respective i n trecut. Consilierii cauta sa cl a ri fi ce i ntel egerea cl i entilor referitoare la astfel de s ituatii. La finalul stadiului i ntelegerii, consilierii pot rezuma toate punctele importante s i sa verifice impreuna cu clientii acuratetea acestora s i daca acestia doresc sa modifi ce, s a a da uge s a u s a renunte l a ceva .]

5. ANALIZAREA IMPLICATIILOR CARE DECURG DIN INFORMATIILE CULESE SI A

CONSECINTELOR care deriva din diverse alternative posibile.


Activitate creatoare: a) ii raspunde in mod flexibil clientului, evitand raspunsurile standardizate; b) se bazeaza pe diferite teorii pentru a elabora noi posibilitati de actiune, evitand aplicarea aceluias set de tehnice indiferent de problema; c) face apel la tehnici creative pentru a stimula clientul. 6. CLARIFICAREA IN PRIVINTA SISTEMELOR DE VALORI CARE STAU LA BAZA OPTIUNILOR

PERSONALE. Clientii trebuie sa stie precis ce doresc, cat si ordintea in care doresc sa-si atinga

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 4

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

obiectivele. Consilierul trebuie sa-l ghideze pe client sa-si exploreze interesele, abilitatile, competentele, conditiile familiale, expectatiile sociale si elementele caracteristice realitatii externe.
A. PARAFRAZAREA SI REFLECTAREA SENTIMENTELOR: implica a le da inapoi clientilor ceea ce tocmai acestia au comunicat, oferind astfel gratificatii clientilor ca sa continue. Ma i mult decat atat, experientele l e pot parea clientilor mult ma i reale daca le verbalizeaza decat daca se gandesc la ele, si chiar si mai reale atunci ca nd le a ud verbal i za te di n nou de ca tre consilier. In plus, verbalizand ceea ce clientul comunica , cons i l i erul s i cl i entul s e pot a nga ja i ntr-un proces s de expl ora re s i i ntel egere ma i corecta a i ntel es ul ui s pus el or cl i entul ui .

a ) Tehnici de parafrazare: o parafrazare exprima intlesul comunicarii unui client sau al unei serii de mesaje prin

cuvinte diferite. Evi ta nd repetarea excesiva, consilierul s e poa te fol os i de a cea s ta pentru a pa trunde s ens ul i dei l or i mpartasite de client. Pa rafrazarea i mplica recompensarea cel putin a esentei mesajului clientului din cadrul sa u i ntern de referi nta, folosind cumpatat cuvintele acestora intr-un l imbaj a propiat celui lor. [Vezi caseta 6.1] O buna pa ra fra za re poa te oferi reflectii in oglinda, ca re sunt mai clare si uneori mai succinte decat exprimarile ori gi na l e. Indiciu: incetinirea ritmului conversatiei ofera mai mult timp de gandire.

b) Tehnici de reflectare a sentimentelor: [Vezi caseta 6.2] majoritatea raspunsurilor care reflecta sentimente sunt

parafrazari care accentueaza continutul emotional al mesajelor clientilor.

I. IDENTIFICAREA SENTIMENTELOR: uneori clientii spun simt atunci cand vor sa spuna cred, astfel distinctia
dintre ganduri si sentimente devine importanta. Moduri de identificare a sentimentelor: [1] MESAJE CORPORALE: cons ilierii pot culege multe i nforma ti i des pre ceea ce s i mte cl i entul pur s i s i mpl u ui ta ndu-s e l a el . Uneori, clientii trimit mesaje mixte, mesajele corporale fiind mai importante decat cele verbale. [2] MESAJE VOCALE: multe dintre mesajele privind intensitatea sentimentelor clientilor sunt exprimate prin gradul accentului vocal pe care il pun pe acestea. De exemplu, clientii care nu sunt in contact cu capacitatea lor de a simti pot comunica folosind o voce mai degraba slaba sau distanta. [3] CUVINTE SI FRAZE pentru exprimarea sentimentelor: un mod bun, dar nu infailibil, de a descoperi ceea ce simte clientul este de a asculta cuvintele si frazele folosite pentru exprimarea sentimentelor. Cuvintele pentru exprimarea sentimentelor pot fi: fericit, trist, singur, anxios, deprimat. Frazele exprimand sentimentele sunt grupari de cuvinte care descriu sentimente. [4] CUVINTE EXPRIMAND REACTII FIZICE: clientii pot descrie reactiile fizice prin cuvinte cum ar fi: incordat, oboist, batai ale inimii si durere de cap. [5] EXPRESII EXPRIMAND SENTIMENTE: sunt expresii de fiecare zi sau turnuri de fraza folosite pentru a comunica sentimente. Foa rte a desea, a stfel de expresii sunt exprimate prin i magini vi zuale, dar intelesul l or este a ta t de clar, incat un consilier nu are nevoie sa evoce imagini pentru a i ntelege mes a jul . De exemplu, sunt in al noualea cer este o expresie car exprima sentimente care descriu emotia fericirii. [6] IMAGISTICA SENTIMENTELOR: cl i entii pot sa foloseasca i n mod i ntentionat i magini vi zuale pentru a evoca s i comuni ca s enti mente. Imaginea vizuala ofera un cadru pentru intelegerea continutului sentimentelor din mesajele lor. De exemplu, pentru a descrie si ilustra jena, clientii pot folosi imagini ca, de exemplu, Imi venea sa ma ascund intr-un colt sau Imi venea sa fug afara din camera. un sfat simplu pentru reflectarea sentimentelor este de a incepe raspunsurile

II. REFLECTAREA SENTIMENTELOR:


a des cri e s enti mentel e cl i enti l or.

cu pronumele personal tu, ca si cum am fi in cadrul intern de referinta al clientului. Uneori es ti es te de a juns : de exemplu, Esti i ncantat in loc de Te simti incantat. Chiar mai bine este sa parafrazam si s a gasim cuvinte diferi te pentru

Atunci ca nd este posibil, consilierii ar trebui sa incerce sa-i comunice i napoi cl ientului sentimentul principal. Des ii clientii ar putea s a nu inceapa i ntotdeauna cu s entimentul de baza, ei a r putea sa s e simta mai bine intel es i da ca pers oa nel e ca re a corda s prijin le reflecta sentimentele de baza la i nceputul raspuns ul ui l or. Cons i l i eri i a r trebui s a i ncerce s a refl ecte puterea sentimentelor. Cuvi ntel e s e pot grupa i n jurul a cel ei a s i teme, ca z i n ca re poti a l ege s a refl ectezi esenta sentimentului. Al teori, cl ientii pot verbaliza gra de diferite a l e unor sentimente mixte, va ri i nd de l a opozi ti i s i mpl e, l a

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 5

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

combi natii complexe. Reflectarea sentimentelor i mplica ajutarea cl ientilor s a a l ea ga cuvinte care exprima sentimente s i care au rezonanta pentru ei. Uneori, consilierii pot refl ecta sentimentele s a u motivele cl i enti l or. Un mod s i mpl u de a rea liza acest l ucru este de a face afirmatii de ti pul Simtiti deoarece , ca re ogl i ndes c ca drul l or i ntern de referi nta . Acea sta nu inseamna ca pers oa nel e ca re a corda s pri ji n fa c o i nterpreta re s a u ofera o expl i ca ti e di n propri i l e l or pers pective. Este crucial ca el e s a verifice corectitudinea refl ecti i l or s enti mentel or, pri n, spre exemplu, folosirea unor inflexiuni mai ridicate ale vocii spre sfarsitul raspunsurilor lor, sau intreband direct: de exemplu, Am inteles bine?. Consilierii pot sa faca inclusiv comentarii de tipul Cred ca te aud spunand (exprimarea sentimentului ezitant) sau Vreau sa inteleg ce simti, dar inca nu imi este pe deplin clar. O alta optiune este de a reflecta un mesaj mixt: de exemplu, Pe d e o parte spui ca nu te deranjeaza, dar pe de alta parte pari trist. Dupa o pauza, consilierul poate adauga: Ma intreb daca pur si simplu nu iti pui o masca de om curajos?. Un a s pect i mportant in reflectarea s entimentelor este de a intelege daca si in ce masura cl ienti i a u i ns i ght -uri des pre ei i ns isi, de exemplu daca i si a ccepta rusinea, mani a , durerea s a u tra da rea . Urma ri nd fl uxul s i refl uxul s enti mentel or, cons ilierii s unt nevoiti sa fie sensibili la cantitatea de realitate la ca re pot fa ce fa ta l i enti i l a un moment da t, i n ca dru l cons i l i eri i .

c) Mici recompense verbale: acestea sunt exprimari scurte, care surprind interesul consilierului, desemnate sa

incurajeze clientii sa continue sa vorbeasca. Cons ilierii pot folosi mici recompense verbale i n sens bun sau in s ens ra u. Pe de o pa rte, ei pot recompense cl ientii pentru ca si-au impartasi si a u explorat ca drele de referinta interne. Pe de alta parte, fol osirea mi cilor recompense verbale poate incerca in mod s ubtil sau brut sa modeleze ceea ce spun clientii. (Exemple mici de recompense verbale: Ihi, Te rog continua, Spune-mi mai multe despre asta, Continua, Inteleg, Ah? , Apoi, Te aud, Sigur, Intr-adevar, Si, Deci, Chiar asa, Exact, Da.)

d) Intrebari cu final deschis: consilierii pot folosi intrebari cu final deschis, astfel incat sa-i ajute pe client sa-si

elaboreze cadrele interne de referinta. Aces t fel de intrebari le permit clientilor s a-si impartaseasca perspectivele interne, fa ra s a-si reduca optiunile. De asemenea, sunt folositoare in cl arificarea scopului sedintei. Intrebari cu final deschis i ncl ud: Imi poti vorbi despre asta?, Poti elabora, te rog? si intrebarea mai putin deschisa: Ce simti cu privire la asta? [Intrebare cu final deschis: Cum ti-a fost; Intrebari inchise: Ai avut o zi buna sau rea?/ Te-a suparat faptul acesta?]. Des i reduc opti uni l e vorbi tori l or, i ntreba ri l e i nchi s e pot fi es enti a l e pentru col ecta rea i nforma ti i l or. B. TEHNICI DE REZUMARE: rezumatele sunt afirmatii scurte ale consilierului cu privire la extrase mai lungi din sedintele de consiliere. Rezumatele strang laolalta, clarifica su reflecta parti diferite ale unei serii de declaratii ale clientului, din timpul unei unitatii de discutie, de la sfarsitul unei unitati de discutie sau la inceputul ori la sfarsitul sedintelor de consiliere. Atunci ca nd este posibil, rezumatele s ervesc s copului de a impinge sedinta mai departe. As tfel de rezuma te l e pot ogl indi cl ientilor portiuni din ceea ce au s pus , pot veri fi ca s i cl a ri fi ca i ntel egerea , pot i denti fi ca teme, zone a l e probl emelor si situatii-problema. In cazul in care cl ientii au vorbit un ti mp destul de indelunga t, consilierii pot rezuma cele spuse, pentru a-si stabili prezenta si pentru a face ca respectiva conversatie sa fie mai mult un dialog. In ca zul in ca re clientii i s i s pun povestile foarte repede, consilierii pot oferi rezumate intr-un ritm mai lent, pentru a-i calma pe clienti. Atunci ca nd cl i entii s pun de ca a u venit sa s olicite a jutor, consilierii se pot folosi de rezumate care reflecta unitati intregi de comunicare. Astfel de rezumate leaga sentimentele si continutul de baza de ceea ce spun clientii. Rezumatele privind reflectiile de ba za a u o functie de punte pentru cl ient, ca re le permite sa continue acelasi s ubi ect s a u s a trea ca l a a l tul . Alte functii includ asigurarea ca persoanele care acorda sprijin asculta corect, gratificarea clientilor si clarificarea intelegerii celor doua parti. O a l ta tehnica de rezumare folositoare pentru incepatori in consiliere este ca pacitatea de a oferi o pri vi re de a ns a mbl u a s upra unor diferite ti puri de problem. Sa ne i maginam ca un client vi ne sa solicite consiliere si incepe sa descrie un numa r de probl em di fe ri te. Rezumatele privind identificarea zonei problemei le pot oferi clientilor afirmatii mai clare decat au reusit ei sa genereze. Mai mult decat atat, ofera o baza pentru a le cere clientilor sa faca o lista de prioritati privind fi e importanta fiecarei problem, fie pe cea care doresc sa sa concentreze mai intai.

REEXAMINAREA OBIECTIVELOR, SOLUTIILOR ALTERNATIVE, A RISCURILOR SI CONSECINTELOR ACESTORA.


7. 8. [SCHIMBARE] DECIZIA CU PRIVIRE LA UNA DIN ALTERNATIVE SI FORMULAREA UNUI PLAN

DE ACTIUNE PENTRU A ATINGE OBIECTIVUL PROPUS.

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 6

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

Procesul decizional: a) directioneaza clientul sa adopte solutii creative, evitand elaborarea unei singure solutii; b) focalizeaza demersul terapeutic conform unui model bazat pe teoria deciziei, fara a-l interoga inutil pe client, indepartandu-se astfel de la luarea unei decizii. Rezolvarea problemei: a) elaboreaza multiple solutii din cadrul carora clientul are posibilitatea sa aleaga, astfel incat sa evite lipsa unei solutii sau a unei singure solutii; b) elaboreaza un plan concret de actiuni, fara a-l lasa pe client sa se descurce singur in ceea ce priveste implementarea solutiei; c) elaboreaza problema inainte de a furniza solutia, fara a se repezi la solutii imediate neanalizand adecvat problema.
[S: Pri nci pala s arcina este schimbarea clientilor, astfel incat a cestia sa gestioneze situatiile-problema mai eficient deca t i n trecut. Cons i l i eri i s i cl i enti i fixeaza obiective, dezvolta s i implementeaza strategii, a va nd i n vedere modul i n ca re schimbarile folositoare pot fi mentinute. Cons ilierii i i asista pe client sa-si clarifice scopurile pentru s ituatiile-probl ema , s a genereze s i s a exploreze optiunile, i n vederea atingerii lor s i dezvoltarii s i implementarii pl a nuri l or de a cti une. ]

9. GENERALIZAREA celor invatate impreuna cu terapeutul la noi situatii de viata. Factorii conjuncturali: a) defineste problema tinand seama atat de factorii personali cat si de cei conjuncturali, respingand ideea conform careia problema este doar individuala; b) tine seama de prejudecatiile sociale. 10. TESTAREA PLANULUI ELABORAT pe baza unor reevaluari periodice realizate pe baza noilor informatii acumulate si tinand seama de posibilele modificari ale imprejurarilor externe. Modificari posibile: a) lucreaza asupra subiectului, evitand sa lucreze doar asupra individului; b) lucreaza pentru a modifica unele conditii de mediu. Modalitatea efectiva de lucru: a) modifica sistemul teoretic pe care se bazeaza in functie de situatie, respingand o conceptie teoretica unica; b) alege un set adecvat de tehnici de lucru, evitand alegerea unui set standard de tehnici; c) genereaza noi perspective asupra problemei; d) initiaza discutii deschise, evitandu-le pe cele rigide. * Stilul decizional: trebuie sa fie vigilent, evitand aderenta non-conflictuala, bazata pe schimbare non-conflictuala, defensiv-evitanta sau hipervigilenta.

***

INDICATII
Prima regula a oricarui interviu de consiliere psihologica consta in a preciza exact , impreuna cu clientul, despre ce anume se va discuta in timpul sedintei de psihoterapie. Astfel, definirea clara a

problemei clientului si analizarea eficienta a acesteia fara a oscila intre temele expuse sunt
cruciale. Pe baza informatiilor furnizate de client, terapeutul consilier trebuie, in primul rand, sa

redefineasca problema si sa ofere o alternativa de solutie. De regula clientul isi pastreaza


problema la un nivel superficial, dupa care, terapeutul elaboreaza noi alternative de definire a respectivei problem si decid care va fi definitia pe care o vor utiliza, de comun acord in cadrul demersului terapeutic viitor. Aceasta abordare are un caracter sistematic. Clientii se adreseaza de regula consilierului pentru ca au un conflict decizional si traiesc un sentiment de blocare la nivelul INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI Page 7

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

gandurilor, sentimentelor si comportamentului. Ei au nevoie sa li se ofere o noua perspectiva , sa fie ajutati sa sparga vechiile tipare rigide ale comportamentului dezadaptiv si sa ia noi

decizii pentru a-si solution problemele.


Modelul de consiliere bazat pe teoria deciziei are avantajul ca ofera clientului mai multe alternative de rezolvare, pune accentual pe realizarea unui consens intre client si consilier si in acelasi timp directioneaza si focalizeaza interviurile. Lewis si Lewis (1977) sunt de parere ca prima decizie pe care trebuie s-o adopte consilierul terapeut este daca problema care apare poate fi rezolvata prin intermediul unor modificari in

strucutura clientului sau prin intermediul unor modificari ale mediului .

ANEXE

CASETA 1.1 Raspunsuri ale consilierilor din cadrele interne si externe de referinta
Raspunsuri din cadrul extern de referinta: Ei bi ne, e foa rte i nteres a nt. Eu a s fi rea cti ona t a l tfel i n a cea s i tua ti e. Pur s i s i mpl u nu poti s a a i i ncredere i n ba rba ti /femei . Cred ca a i fi putut s -o fa ci da ca a i fi i ncerca t cu a deva ra t. Pa ri s a te enervezi prea us or. Raspunsuri din cadrul intern de referinta: Es ti foa rte feri ci t cu noi i ta i col egi de l ucru. Te s i mti enerva t pentru fa ptul de a fi rea cti ona t a l tfel . Ai s entimente a mestecate cu privire la moartea bunicii ta le. Te simti treist pentru ca nu mai es te, da r s i el i bera t pentru ca nu ma i s ufera . Te s i mti i ns pa i ma nta t ca nd el /ea ti pa l a ti ne. Es ti i ngri jora t ca a i putea pi ca tes tul pentru obti nerea ca rnetul ui de s ofer.

CASETA 1.2 Exemple de incuviintari de a vorbi


Cadre formale Spune-mi , te rog, de ce a i veni t. Spune-mi , te rog, ce te a duce a i ci . Spune-mi , te rog, ce te preocupa . Spune-mi , te rog, ca re es te probl ema . Te rog s a i mi fa ci un rezuma t. De unde a i dori s a i ncepi ? Ai fos t tri mi s de ca tre ______________. Cum i ti percepi s i tua ti a ? Cadre informale Ai ceva a nume i n mi nte? Sunt di s poni bi l da ca vrei s a vorbes ti . Pa ri tri s t a s ta zi (s pus s i mpa teti c). Comentarii ulterioare, de incalzire

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 8

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

Es te des tul de gre u s a i ncepi . Nu te gra bi . Incepe a tunci ca nd te s i mti prega ti t.


Uneori consilierii pot avea nevoie sa completeze cerintele organizatorice referitoare la colectarea unor informatii de baza, inainte de a le da clientilor incuviintarea de a vorbi. Insa clientii in criza au nevoie de confort psihologic inainte de completarea formularelor.

CASETA 1.3 Exemple de afirmatii de structurare


Prima afirmatie sau afirmatia de structurare initiala Avem a proxi ma ti v 45 de mi nute i mpreuna , te rog s a i mi s pui de ce a i veni t. A doua a fi rma ti e pos i bi l a de s tructura re (a ) O singura problema Mi -a m facut o idee i n ceea ce priveste motivul pentru ca re ai venit. Acum, de vreme ce timpul este l imi ta t, ma i ntreb da ca putem s electa i mpreuna o situatie s pecifica in cadrul problemei tale (si s peci fi ca ti ) pe ca re putem l ucra . Te voi a juta s a i ntel egi s i tua ti a pe de -a i ntregul s i a poi putem exa mi na s tra tegi i de a o ges ti ona ma i bi ne. Es te i n regul a ? (b) Mai mult de o problema Dupa ce a u fos t rezuma te di feri te probl eme, cons i l i erul s pune: Pe ca re di ntre a ceste problem ai dori sa te concentrezi? (Clientul isi exprima alegerea .) Bun. Acum ma i ntreb da ca putem i dentifica o s ituatie s pecifica din ca drul a cestei probleme, pe ca re este i mporta nt s a o ges ti onezi ma i bi ne. Apoi putem expl ora a cea s ta s i tua ti e i n profunzi me s i s a ga s i m s tra tegi i pentru a o rezol va . Es te i n regul a pentru ti ne?

CASETA 2.1 Exemple de intrebari care se concentreaza asupra sentimentelor si reactiilor fizice
Ca nd a i i nceput s a te s i mti a s tfel ? Spune-mi ma i mul te des pre a ces t s enti ment. Des cri e-mi cum experi mentea za corpul ta u a ces t s enti ment. Ai vre-o i ma gi ne vi zua l a ca re s a ca pteze a ces t s enti ment? In ce s ta re era i a tunci s i i n ce s ta re es ti a s ta zi ? Ma i s unt s i a l te s enti mente ca re i ns otes c s a u s ta u l a ba za a cel ui s enti ment? Cum te s i mti a i ci s i a cum? Ca t de pers i s tent es te s enti mentul ? Pe o s ca l a de l a 0 l a 10 [s a u de l a 0 l a 100], ca t de puterni c es te s enti mentul ?

CASETA 2.2 Exemple de intrebari care se concentreaza pe gandire


Ce ga nduri a i a vut i na i nte de/i n ti mpul /dupa s i tua ti a res pecti va ? Ce i ti trecea pri n mi nte chi a r i na i nte s a i ncepi s a s i mti a ces t l ucru? Ce fel de i ma gi ni i ti vi n i n mi nte i n s i tua ti a res pecti va ? Intra cu i nceti ni torul i n ga nduri l e ta l e di n s i tua ti a res pecti va . Ca t de frecvent a i a ces te ga nduri ? Atunci ca nd el /ea a a cti ona t a s tfel , l a ce te -a i ga ndi t? Ca re di ntre a ces te ga nduri es te ga ndul fi erbi nte? La ce crezi ca s e ga ndea el /ea ? De ce i ti es te fri ca ? Pe ce res urs e s a u puncte ta ri te poti ba za i n s i tua ti a res pecti va ? Ce a mi nti ri i ti s ta rnes te a cea s ta s i tua ti e? Ma i era u s i a l te ga nduri s a u i ma gi ni ?
In plus, consilierii pot adresa intrebari specifice cu privire la limbajul intern, reguli si perceptii.

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 9

10

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

CASETA 2.3 Impletirea ascultarii active cu intrebari


Situatia-problema Debbi e, o functi ona ra de ba nca de 27 de a ni , s e prezi nta l a un cons i l i er pentru ca nu s e i ntel ege cu col egi i ei . Impletirea ascultarii active cu intrebari Debbie: Sunt foa rte i ngri jora ta pentru ca nu ma i ntel eg bi ne cu col egi i mei , functi ona ri de ba nca . Consilierul: Es ti preocupa ta de a ces te rel a ti i de l a l ocul de munca . Poti s a i mi s pui ma i mul te des pre a s ta ? Debbie: Da , s untem s a s e cunti ona ri i n ba nca , doa r ca cei l a l ti pa r s a fi e pri eteni . Consilierul: Cei l a l ti s e i ntel eg bi ne, da r cum s e poa rta a ces ti a cu ti ne? Debbie: Nu s unt ra uta ci os i i n fa ta , da r evi ta s a i mi vorbea s ca . Consilierul: As a da r, ma i cura nd te s i mti excl us a . Te -a m i ntel es corect? Debbie: Da . Consilierul: Tu cum te porti fa ta de ei ? Debbie: Ma i cura nd ti nd s a ma reti n deca t s a i ncerc s a vorbes c cu ei . Cumva i mi es te tea ma de ei .

CASETA 6.1 Exemple de parafrazare


Lesbiana catre consilier pentru femei Lesbiana: Incerc conti nuu s a nu ma dera njeze, da r i nca ma dera njea za . Consilier pentru femei: In cuda tuturor eforturi l or ta l e, nu reus es ti s a nu i ti ma i pes e. Elev catre profesor Elev: Profesor: Chi a r fa c tot ce pot s a ma i ntel eg cu ei . Incerci foa rte mul t s a fi i pri etenos cu ei .

CASETA 6.2 Exemple de reflectare a sentimentelor


Cuvinte pentru exprimarea sentimentelor Client: Sunt i nca nta t. Consilier: Es ti cupri ns de emoti e. Fraze pentru reflectarea sentimentelor Client: Si mt ca m-a l a s a t cu buza umfl a ta . Consilier: Te s i mti foa rte deza ma gi t de ea . Reflectarea reactiilor fizice In a cest caz, daca reactia fizica este literalmente numita, est ecazul s a o repetati, pentru a arata ca a fost i nregistrata i n mod cl a r. Al tfel puteti l ua i n cons i dera re pa ra fra za rea Client A: Incep s a tra ns pi r. Consilier: Incepi s a tra ns pi ri . Client B: Si mt ca a m fl utura s i i n s toma c. Consilier: Si mti tens i une i n s toma c. Cautarea sentimentelor care rezoneaza Client: Nu s unt sigur cum sa descriu ce simt despre ea poate e vorba de furi e s upa ra re, nu, nu, des pre a s ta es te vorba tul bura re Consilier: Ra ni t, a nxi os , confuz a ti nge vre -o coa rda s ens i bi l a vreunul di ntre a ces te cuvi nte? Reflectarea sentimentelor si motivelor Client: Inca s unt dera nja t a tunci ca nd ma ga ndes c l a fa ptul ca ea nu s pune a deva rul . Consilier: Si mti i nca furi e pentru ca ba nui es ti ca ea te mi nte.

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 10

11

INTERVIUL PSIHOTERAPEUTIC CA PROCES DECIZIONAL

NOTES

INTERVIUL: PASI ORIENTATIVI

Page 11