Sunteți pe pagina 1din 31

Grupa 203 - FAA- an II

GRILE - Dreptul Afacerilor


GRILE
1.Dreptul afacerilor reprezinta ansamblul de norme:
a. generale de drept privat i norme speciale de drept privat i pulic
.generale de drept pulic i norme speciale de drept privat i pulic
c. generale de drept privat si pulic i norme speciale de drept privat i pulic.
1 a
2.Normele juridice care prevd c respectarea lor este obligatorie n toate situa iile
iar nclcarea atrage sanc iunile prevzute n actele normative n vigoare sunt:
a.norme imperative
.norme supletive
c. norme de recomandare
2-b
3.Normele juridice sunt:
a.norme imperative
. nici un raspuns
c. norme supletive
d. norme permisive
3-d
4.are este diferen!a dintre ntreprinderea economic "i cea civil#
!ntreprinderea economic" este reali#at" de una sau mai multe persoane$ pe c%nd
!ntreprinderea civil" este e&ecutat" doar de o singur" persoan".
'ntreprinderea economic" !(i desf"(oar" activitatea pe riscul ei$ pe c%nd !ntreprinderea
civil" (i-o desf"(oar" pe riscul altora.
)
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
'ntreprinderea economic" are ca scop o*inerea profitului$ pe c%nd cea civil" are un scop
non-profit.
4-c
+. $ste considerat a fi un comerciant persoan juridic :
a. orice persoan" care este cet"*ean rom%n sau memru al unui stat memru ,E care !(i
desf"(oar" activitatea !n toate domeniile (i profesiile pe care legea nu le inter#ice.
. regiile autonome
c. societ"*ile comerciale
5 -b,c
%. &ntreprinderea economic:
a. este o activitate sistematic organi#at"$ e&ecutat" de una sau mai multe persoane$ pe
riscul lor$ av%nd ca oiect acte sau fapte -uridice cu caracter civil$ f"r" a avea ca scop
o inerea profitului.
. este o activitate economic" desf" urat" !n mod de#organi#at$ permanent i sistematic$
reali#at" de una sau mai multe persoane . comercian i - pe riscul lor$ const%nd !n
producerea i circula ia m"rfurilor$ e&ecutarea de lucr"ri i prestarea de servicii$ !n
scopul o inerii unui profit.
c. este o activitate economic" desf" urat" !n mod organi#at$ permanent i sistematic$
reali#at" de una sau mai multe persoane . comercian i - pe riscul lor$ const%nd !n
producerea i circula ia m"rfurilor$ e&ecutarea de lucr"ri i prestarea de servicii$ !n
scopul o inerii unui profit.
6 - c
'. apacitatea de e(erci!iu deplin a unei persoane se dob)nde"te:
a. prin recuno(terea minorului !n v%rst" de )/ de c"tre instan*a de tutel"
. de c"tre minorul cu v%rsta de )/ ani prin c"s"torie
c. la v%rsta de)0 ani
7- toate variantele:a,b, c
*. +biectul activitatii intreprinderii este de a:
a.produce unuri
.otinerea de profit
2
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
c.prestarea servicilor
8 -a,c
,. apacitatea de folosin! a unei persoane fizice ncepe:
a. la na(tere
. la v%rsta de )1 ani
c. la v%rst" de )0 ani
9-a
1-. &ntreprinderea poate fi:
a. economic"
. civil"
c. social"
10-a,b
11. .lege!i propozi!iile false:
2omercian*ii persoane -uridice pot fi3
a.4ociet5*iile cooperatiste
. Regiile autonome
c. 6rgani#a iile cooperative
11- a, c
12. /ersoanele juridice care au calitate de comercian!i sunt:
a.regiile autonome
. statul (i unit"*ile sale administrativ teritoriale
c. societ"*ile comerciale
12 a
13. apacitatea de e(erci iu:
a. aptitudinea persoanei de a !nc7eia singur" acte -uridice civile . este reglementat"
diferit$ !n
3
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
func ie de v%rsta persoanei
. aptitudinea de a avea drepturi i oliga ii civile . este do%ndit" la na terea persoanei
i !ncetea#" odat" cu moartea acesteia
c.este capacitatea de e&erci iu de care eneficia#" minorul care a !mplinit v%rsta de )1 ani
13- a, c
14. 0egistrul omer!ului este format din:
a. 3 registre
. 1 registre
c. 2 registre
14-a
11. .lege!i propozi!iile adevarate:
a. capacitate de e&eerci iu deplin" !ncepe la data la care persoana devine ma-or"$ adic" la
!mplinirea v%rstei de )0 ani
. capacitate de e&erci iu restr%ns" este capacitatea de e&erci iu de care eneficia#"
minorul care a !mplinit v%rsta de )1 ani
c. capacitate de e&erci iu restr%ns" este capacitatea de e&erci iu de care eneficia#"
minorul care a !mplinit v%rsta de )/ ani.
15 - a, b
1%. /oate e(ercita o activitate comercial:
a. func*ionarul pulic
. societatea comercial"
c. regia autonom"
16-b,c
1'. 0egistrul 2ociet!iilor ooperative a fost introdus n:
a. 200+
. 200/
c. 2000
17-a
1
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
1*. lasificarea societ!ilor comerciale n func!ie de structura capitalului social "i
modul de mpr!ire a acestuia:
a. societ"*i !n care capitalul social se divide !n p"r*i de interes 8societatea cu r"spundere
limitat"9
. societ"*i !n care capitalul social se divide !n p"r*i sociale 8societatea !n nume colectiv
si societatea !n comandit" simpl" . societ"*i de persoane9
c. societ"*i !n care capitalul social se divide !n ac*iuni 8 societatea pe ac*iuni (i societatea
!n comandit" pe ac*iuni . societ"*i de capitaluri9
18- c
1,. Au&iliarii comerciantilor sunt de 2 feluri3
a.au&iliarii independenti
.au&iliarii dependenti
c.au&iliarii autonomi
19-b,c
2-. /rintre caracterele ntreprinderii civile se numr:
a. activit"*ile care fac oiectul !ntreprinderii civile care sunt desf"(urate !n cadrul
profesiilor lierale
. persoanele !ntreprinderii civile primesc onorarii
c.scopul desf"(ur"rii activit"*ii !ntreprinderii civile este o*inerea de profit
20-a, b
21.on!inutul firmei poate fi constituit din:
a comerciantul persoan" -uridic"
societ" ile !n comandit" simpl"
c asocia ii familiare
21-b
22. /rin conceptul de nregistrare n 0egistrul omer!ului se n!elege:
a. !nmatricularea
. !nscrierea de men*iuni
+
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
c. autori#area
22-a,b,
23. 2ubminarea organizrii interne a concurentului presupune:
a. oferirea serviciilor de c"tre salariatul e&clusiv al unui comerciant unui concurent ori
acceptarea unei asemenea oferte:
. divulgarea$ ac7i#i*ionarea sau folosirea unui secret comercial de c"tre un comerciant
sau un salariat al acestuia$ f"r" consim*"m%ntul de*in"torului legitim al respectivului
secret comercial (i !ntr-un mod contrar u#an*elor comerciale cinstite:
c. oferirea$ promiterea sau acordarea de daruri ori alte avanta-e salariatului unui
comerciant sau repre#entan*ilor acestuia$ pentru ca prin purtare neloial" s" poat" afla
procedeele sale industriale$ pentru a cunoa(te sau a folosi clientela sa ori pentru a o*ine
alt folos pentru sine ori pentru alt" persoan" !n dauna unui concurent:
23- a,b,c
24. $(trasul de registru este emis de +ficiul 0egistrului omer!ului n termen de:
a. )0 ore
21 de ore
c.)2 ore
24-b,c
21. 0egistrul omer!ului este:
a. pulic
. privat
c are patrimoniu propriu
25-a,c
2%. 3ermenul pentru ac!iunea de regularizare. 4egea stabile"te un termen de
prescrip!ie e(tinctiv pentru aceast ac!iune de:
a. 2 ani de la !nmatriculare
. ) an de la !nmatriculare
c. 3 luni de la !nmatriculare
26- b
/
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
2'. .lgeti propozitiile adevarate:
a. Aport !n natur" . admis la toate formele de societate3 unuri imoile sau moile$
corporale sau incorporale$ cu e&cep*ia numerarului. E&3 terenuri$ cl"diri$ instala*ii$ utila-e$
m"rfuri$ revete de inven*ie$ ma(ini$ crean*e$ etc$ cu condi*ia ca aceste unuri s" fie
incluse !n circuitul civil.
. ;resta*iile !n munc" .pot constitui aport la formarea sau ma-orarea capitalului social.
c. Aportul !n proprietate . !nstr"inare cu titlu oneros a propriet"*ii unului !ntre asociat (i
societate:
27- a,c
2*. otrolul legalit!ii opera!iunilor de nregistrare efectuate n 0egistrul
omer!ului se efectueaz:
a. cel mult o data pe luna
.cel pu*in o data pe luna
c. o data la dou" luni
28-b
2,. /rintre e(emplele de drepturi de proprietate intelectual regsim:
a. revetele de inven ii
. programele din domeniul informaticii
c. modele ale produselor
29- a, b, c
3-. 2onform art. + din Legea nr. 2)<)==/ este inter#is"3
a. folosirea !n mod au#iv de c"tre una sau mai multe !ntreprinderi a unei po#i*ii
dominante de*inute pe pia*a rom%neasc" sau pe o parte sustan*ial" a acesteia.
. 6rice !n*elegere !ntre !ntreprinderi$ deci#ii ale asocia*ilor de !ntreprinderi (i practici
concertate$ care au ca oiect sau au ca efect !mpiedicarea$ restr%ngerea ori denaturarea
concuren*ei pe pia*a rom%neasc" sau pe o parte a acesteia.
c. 6rice ac*iune sau inac*iune ale autorit"*ilor (i institu*ilor administra*iei pulice centrale
ori locale (i ale entit"*ilor c"tre care acestea !(i deleag" atriu*iile$ care restr%ng$
!mpiedic" sau denaturea#" concuren*a.
>
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
30-b,c
31. 5ondul de comer! este calificat ca un:
a. ?un moil corporal
. ?un moil incorporal
c. ?un imoil incorporal
31-c
32. .socia iile i funda iile:
a. nu au calitatea de comercian i de i pot reali#a anumite activit" i comerciale
. sunt forme asociative reglementate prin Legea nr. 3/<)==) i nu au calitatea de
comerciant
c.sunt persoane -uridice de drept privat f"r" scop patrimonial.
32- a
33. /rintre drepturile de proprietate intelectual se numr:
a. ?revetele de investi*ii
. @noA-7oA-ul
c. m"rcile de faric"
33- toate variantele: a,b,c
34. 2unt considerate raporturi juridice:
a. cel de egalitate
. cel de autoritate
c. cel de influen*"
34-a,b
31. /rincipiile de organizare "i func!ionare ale onsiliului oncuren!ei sunt:
a.principiul autonomiei
.principiul independen*ei
c.principiul colegialit"*ii
0
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
35-toate variantele:a,b,c
3%. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele adevrate :
a. administratorii societ" ii pot avea at%t calitate deasociat c%t i de neasociat
. administratorii societ" ii sunt ale i pe 3 ani i pot fi reale i
c. administratorii societ" ii au capacitate de e&erci iu deplin"
36 - a, c
3'.aducitatea actului constitutiv:
a. nu implic" lipsirea de efecte a unui act -uridic civil
. este determinat" de o !nt%r#iere mai mare de 3 luni !n solicitarea !nmatricul"rii de la
data autentific"rii sau semn"rii
c. este e&primat" de lege pri continuarea oliga iei de v"rs"minte
37- b
3*.2ocietatea comercial reprezint o grupare de persoane constituit pe baza unui:
a. contract de v%n#are . cump"rare
. contract de furni#are
c. contract de consigna ie
38- nici una din variantele de mai sus
3,. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele false :
a. aportul !n numerar este oligatoriu la constituirea oric"rei forme de societate
comercial"
. aportul treuie s" fie real i serios
c. presta iile !n munc" potconstitui aport la formarea sau ma-orarea capitalului social
39- c
4-. are afirma!ie este adevrat
a. Destinatarul ofertei poate fi o persoan" determinat"
. Destinatarul ofertei poate fi o persoan" generic nedeterminat"
c. Destinatarul ofertei poate fi o persoan" generic determinat"
=
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
40-a,b
41. Dac oferta fr termen de acceptare este adresat unei persoane care nu este
prezent:
a. oferta va treui men*inut" un termen re#onail astfel !nc%t destinatarul s" o poat" primi$
anali#a (i e&pedia
. oferta va r"m%ne f"r" efecte -uridice dac" nu este acceptat" !ndat"
c. oferta va produce efecte -uridice !n momentul !n care a-unge la destinatar
41-a
42. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele false :
a. capitalul social v"rsat repre#int" valoarera aporturilor !nc" neefectuate
. capitalul social v"rsat repre#int" valoarera aporturilor de-a efeectuate
c. capitalul social v"rsat este mereu acela i cu capitalul social suscris
42 - a, c
43. ontractul de societate trebuie s fie:
a. solemn$ plurilateral$ asociativ$ comercial$ oneros
. oneros$ comercial$ comutativ$ solemn$ plurilateral
c. sinalagmatic$ comercial$ comutativ$ licit$ consensual
43- b
44. ondi iile generale de validitate ale contractului de societate sunt:
a. capacitatea de a contracta
. consim "m%nt valail e&primat
c. cau#" licit"
44- toate variantele:a,b,c
41. lauzele contractelor dictate:
a. sunt impuse de furni#or<prestator$ eneficiarul av%nd op*iunea doar de a adera sau nu la
acestea
)0
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
. dau dreptul comerciantului de a le modifica !n mod unilateral$ f"r" a avea un motiv
specificat !n contract
c. !l olig" pe consumator la plata unor sume dispropor*ionat de mari !n ca#ul !n care nu
respect" oliga*iile contractuale
45-a
4%.2ocietatea in comandita simpla:
a. are cel putin un asociat comanditar si un asoc.comanditat
. capitalul social nu este fractionat legat
c. este constituita de o singura persoana.
46-a,c
4'.2ocietatea in comandita pe actiuni:
a9are capitalul soc.fractionat in actiuni
9actionarii raspund limitat
c9functionea#a dupa regulile societatii pe actiuni.
47-a,b
4*.2ocietatea pe actiuni:
a. constituita de minim 2 persoane.
. actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului
c. nr de asociati esti limitat la +0.
48-a,c
4,.2ocietatea cu raspundere limitata:
a. nr de asociati se limitea#a la +0
. capitalul soc. Este fractionat in parti sociale
c. actionarii raspund limitat.
49-toate variantele de mai sus:a,b,c
1-.Dupa natura lor societatile comerciale sunt clasificate astfel:
))
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
a. parti sociale
. de capitaluri
c. pe actiuni
50-a,b
11. +ferta de a contracta este considerat ferm atunci c)nd:
a. cuprinde toate documentele care sunt necesare !nc7eierii contractului
. e&prim" un anga-ament -uridic al ofertantului
c. cuprinde o manifestare de voin*" care e&prim" inten*ia ofertantului de a se oliga
51-b
12. are afirma!ie este adevrat:
a. e&teriori#area ofertei poate fi f"cut" doar !n mod e&pres$ !n scris
. e&teriori#area ofertei poate fi f"cut" !n mod tacit$ !n scris sau veral
c. e&teriori#area ofertei poate fi f"cut" !n mod e&pres$ !n scris sau veral sau !n mod tacit$
re#ult%nd din comportament
52-c
13. ontractul se nc6eie prin:
a. negocierea lui de c"tre p"r i
. acceptarea f"r" re#erve a ofertei de a contracta
c. lipsa acordului de voin " a p"r ilor
53 - a, b
14. are afirma!ie este adevrat:
a. Destinatarul ofertei poate fi o persoan" determinat"
. Destinatarul ofertei poate fi o persoan" generic nedeterminat"
c. Destinatarul ofertei poate fi o persoan" generic determinat"
54-a,c,
11. +ferta devine caduc atunci c)nd:
)2
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
a. mai produce efecte -uridice
. nu mai produce efecte -uridice
c. oferta este refu#at" de c"tre destinatar
55-b,c
1%. .lege!i propozi!iile adevarate:
a. emlema nu este oligatorie
. emlema se poate transmite (i separat de fondul de comer*
c. dreptul de folosin*" e&clusiv" a emlemei se do%nde(te prin !nscrierea !n Registrul
2omer*ului.
56 a,b,c
1'. are este afirma!ia adevrat.
6ferta (i promisiunea de a contracta repre#int"3
a. manifest"ri unilaterale de voin*"
. sunt antecontracte
c. oferta de a contracta este o manifestare unilateral" de voin*" iar promisiunea de a
contracta este un antecntract
57-c
1*. /rincipalele cazuri ale modificarii societatilor comerciale sunt:
a. m"rirea capitalului social
. reducerea capitalului social
c. prelungirea duratei societ"*ii
58- a,b,c
1,. are dintre conditiile de mai jos nu face parte dintre cele cerute de lege pentru
calitatea de administrator#
a. onorailitatea administratorului
. capacitate de e&erci*iu deplin"
c. ceta*enia administratorului3 str"inii nu au dreptul de a fi administrator$ !n condi*iile legi
59- b
)3
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
%-. 7unul v)ndut trebuie s:
a. s" e&iste sau s" poat" e&ista !n viitor
. s" fie !n circuit civil
c. fie licit
60- toate variantele:a,b,c
%1. auza nc6eierii contractului trebuie s fie:
a. ilicit" (i moral"
. licit" (i serioas"
c. licit" (i sincer"
61-nici una din varinate
%2. onsim!m)ntul pr!ilor trebuie s fie:
a. serios$ lier$ sincer (i s" provin" de la persoane cu discern"m%mt
. serios$ lier (i e&primat !n cuno(tiin*" de cau#"
c. sincer$ lier (i e&primat !n cuno(tiin*" de cau#"
62 b
%3. ontractului de v)nzare8cumprare c)t "i cel de mandat pot fi:
a. consensuale$ translative de proprietate$ cu titlu oneros
. comutative$ sinalagmatice$ cu titlu oneros
c. consensuale$ cu titlu oneros$ sinalagmatice
63-c
%4. 9andatul cu reprezentare este:
a. contractul prin care$ !n a#a unei !mputerniciri acordate de mandant mandatarului$
acesta se olig" s" !nc7eie unul sau mai multe acte -uridice !n numele (i pe seama
mandantului
. este un procedeu te7nico--uridic prin care o persoan" numit" repre#entant !nc7eie acte
-uridice cu ter*ii$ !n numele (i pe seama altei persoane numit" repre#entat.
c. contractul !n temeiul c"ruia o parte numit" mandatar !nc7eie acte -uridice !n nume
propriu dar pe seama celeilalte p"r*i numit" mandant
)1
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
64-a
%1. 0eprezentarea poate fi n raport de izvorul su:
a. general"
. indirect"
c. legal"
65- c
%%. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele adevrate :
a. contractul de mandat este un contract consensual
. contractul de mandat este un contract intuitu personae
c. contractul de mandat nu este !ntotdeauna cu repre#entare
66-toate variantele:a,b,c
%'. &n cazul mandatului cu reprezentare nt)lnim urmtoarele condi ii de validitate:
a. consim "m%ntul p"r ilor lier$ viciat$ serios
. oiectivul contractului dterminat i licit
c. capacitatea de a contracta
67-c


%*. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele false :
a. oliga ia de a e&ecuta mandatul !i revine mandantului
. mandatarul are oliga ia de a e&ecuta mandatul
c. mandantul este oligat s" pl"teasc" remunera ia cuvenit" mandatarului
68- a
%,. :n contract de mandat poate nceta prin:
a. revocarea mandatului de c"tre mandant
. renun area la mandat a mandatarului
c. moartea$ capacitatea sau falimentul semnataruilui
69-a,b
)+
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
'-. &nscrisul are urmtoarele caracteristici:
a. are un caracter constitutiv
. are un caracter formal
c.are un caracter literar
70-a,b
'1. ambia reprezint:
a. !nscrisul prin care trasul d" dispo#i ie tr"g"torului s" pl"teasc" la scaden " o sum" de
ani emitentului sau la ordinul acestuia
. !nscrisul prin care tr"g"torul d" dispo#i ie emitentului s" pl"teasc" la scaden " o sum"
de ani eneficiarului sau la ordinul acestuia
c. !nscrisul prin care tr"g"torul d" dispo#i ie trasului s" pl"teasc" la scaden " o sum" de
ani eneficiarului sau la ordinul acestuia
71-c
'2. /oate avea caracter juridic de intuitu personae:
a. contractul de comision
. contractul mandat
c. contractul de v%n#are-cump"rare
72-a, b
'3. :n contract intuitu personae este acela care:
a. urm"re(te reali#area unui interes patrimonial
. are ca temei !ncrederea pe care comitentul o are !n comisionar
c. se !nc7eie prin simplul acord de voin*" al p"r*ilor
73-b
'4. are este afirma!ia fals
a. comitentul treuie s" restituie c7eltuielile f"cute de comisionar
. comisionarul este *inut s" pl"teasc" remunera*ia cuvenit" comitentului
c. comitentul treuie s" dea socoteal" comisionarului
)/
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
74-b,c
'1. /rintre obliga!iile e(peditorului se numr:
a. oliga*ia de a e&ecuta mandatul
. oliga*ia de a da socoteal" comitentului asupra !ndeplinirii mandatului primit
c. oliga*ia de a pl"ti c7eltuielile f"cute de comitent cu opera*iunile accesorii
75-a,b
'%. +rganele care aplica procedura insolventei sunt:
a. instantele -udecatoresti$
. -udecatorul-sindic$
c. dministratorul -udiciar si lic7idatorul.
76- a,b,c
''. Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi; in termen de ma(imum de:
a. 30 de #ile de la aparitia starii de insolventa
. )+ #ile de la aparitia starii de insolventa
c. 00 de #ile de la aparitia starii de insolventa
77- a
',. +rice creditor indreptatit sa solicite desc6iderea procedurii prevazute de
prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate introduce o
cerere introductiva; in care va preciza:
a. cuantumul si temeiul creantei:
. e&istenta unei garantii reale$ constituite de catre deitor sau instituite potrivit legii:
c. e&istenta unor masuri asiguratorii asupra unurilor deitorului:
78- a,b,c
',. /r!ile pot stabili; fie prin conven!ia arbitral; fie prin act scris nc6eiat ulterior;
fie direct; fie prin referire la o anumit reglementare av)nd ca obiect arbitrajul:
a. normele privind constituirea triunalului aritral
)>
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
. normele de procedur" pe care triunalul aritral treuie s" le urme#e !n -udecarea
litigiului$ inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealaile$ reparti#area !ntre p"r*i a
c7eltuielilor aritrale$ con*inutul (i forma 7ot"r%rii aritrale
c. orice alte norme privind una desf"(urare a aritra-ului.
79- a,b,c
*-. Dac transportul ncepe sau se termin n afara $uropei; dreptul la ac!iune se
prescrie ntr8un termen de:
a. 3 luni
. )0 luni
c. ) an
80-b
*1. onsignatarul poate acorda cumprtorului un termen pentru plata pre!ului de:
a. 30 #ile
. /0 #ile
c. 1+ #ile
81-nici una din variante
*2. /rintre obliga!iile furnizorului se numr:
a. oliga*ia de a transfera proprietatea unurilor
. oliga*ia de a preda unurile eneficiarului
c. oliga*ia de a pl"ti pre*ul unurilor sau serviciilor
82-a,b
*3. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele adevrate :
a. !n ca#ul cecului$ trasul nu poate fi dec%t o anc"
. cecul nu poate fi emis dec%t !n limita sumei constituit" ca provi#ion
c. cecul nu este considerat doar un instrument de plat" ci i unul de credit
83-a,b
*4. &n cazul cambiei; trasul poate fi:
)0
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
a9 o persoan" fi#ic"
9 o persoan" -uridic"
c9 c7iar tr"g"torul
84-toate varaintele:a,b,c
*1. ecul:
a. poate fi tras asupra tr"g"torului !nsu i
. nu poate fi acceptat$ c7iar dac" ar e&ista o men iune de acceptare !nscris" pe titlu
c. cecul este pl"tiil f"r" e&cep ie B la vedereC
85-b,c
*%. /rintre men iunile obligatorii ale cecului putem enumera:
a. scaden a
. locul de plat"
c. numele eneficiarului
86-b
*'. ambia este:
a. !nscris prin care o persoan" numit" emitent sau suscriitor se olig" s" pl"teasc" o
sum" de ani la scaden*" unei alte persoane numit" eneficiar$ sau la ordinul acesteia
. !nscris prin care o persoan" denumit" tr"g"tor sau emitent d" dispo#i*ie unei alte
persoane numit" tras s" pl"teasc" la scaden*" o sum" de ani unei a treia persoane numit"
eneficiar$ sau la ordinul acesteia
c. !nscris prin care o persoan" numit" tr"g"tor d" ordin unei "nci $ la care are un
disponiil "nesc$ anca numit" tras$ s" pl"teasc" la pre#entarea titlului $ o sum" de ani
altei persoane$ numit" eneficiar
87-b
**. a subiect al raporturilor juridice cambiale; trasul se regse"te n:
a. cec
. ilet la ordin
c. camie
88-a,c
)=
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
*,. &n cadrul biletului la ordin; emitentul:
a. are calitatea de deitor$ prin emiterea titlului$ el olig%ndu-se s" pl"teasc" o sum" de
ani la scaden*"
. persoana c"reia$ sau la ordinul c"reia urmea#" s" se fac" plata de c"tre tras
c. persoana c"reia i se adresea#" ordinul de a se pl"ti o sum" de ani
89-a
,-. .tunci c)nd e(ist o cerere de desc6idere a procedurii insolven ei formulat de
ctre debitor i una sau mai multe cereri formulate de creditori:
a. cererile se vor -udeca separat
. cererile se cone&ea#" la cererea formulat" de deitor
c. cererile se cone&ea#" la una din cererile formulat" de un creditor
90-b
,1. <aloarea prag obligatorie pentru ca un creditor s poat introduce cerere de
desc6idere a procedurii insolven ei mpotriva debitorului su este de:
a.)0.000 Euro
. )00.000 Ron
c9 )000 Ron
91-a
,2. Datoriile sunt considerate ca fiind certe atunci c)nd:
a. cuantumul lor este precis determinat
. au a-uns la scaden "
c. e&isten a lor este ne!ndoielnic"
92-c
,3.3rasul este:
a. persoana care emite titlul d%nd dispo#i ie s" se pl"teasc" o sum" de ani
. persoana c"reia i se adresea#" ordinul de a se pl"ti o sum" de ani
c. persoana c"reia sau la ordinul c"reia urmea#" s" se fac" plata de c"tre tras
20
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
93-b
,4. ontractul de agentie:
a. este contractul prin care o parte numit" comitent$ !mputernice te !n mod statornic pe
cealalt" parte numit" agent$ fie s" negocie#e$ fie at%t s" negocie#e c%t i s" !nc7eie
contracte !n numele i pe seama comitentului$ !n sc7imul unei remunera ii$ !n una sau
mai multe regiuni determinate
. acel contract prin care o parte numit" e&peditor se olig" s" !nc7eie$ !n nume propriu$
dar !n contul celeilalte p"r i numit" comitent$ un contract de transport i s" !ndeplineasc"
opera iunile accesorii$ !n sc7imul unei remunera ii numit" comision.
c. contractul prin care o parte numit" consignant !ncredin ea#" celeilalte p"r i numit"
consignatar$ anumite unuri moile pentru a fi v%ndute !n numele consignatarului dar pe
seama consignantului$ cu oliga ia consignatarului de a remite consignantului pre ul
o inut sau de a-i restitui unul nev%ndut
94-a
,18 aracterele contractului de comision sunt:
a. 2ontract sinalagmatic
. 2ontract cu titlu oneros
c. 2ontract cu e&ecutare succesiv"
95-a,b
,%. .legeti propozitiile adevarate:
a. 2ontractele sunt !nc7eiate de profesioni tii comercian i
. 2ontractele au ca oiect producerea i circula ia m"rfurilor$ e&ecutarea de lucr"ri i
prestarea de servicii
c. 2ontractele se !nc7eie pentru o inerea unui profit
96- a,b,c
,'. =nsoven!a este iminent atunci c)nd:
a. se dovede(te c" deitorul nu va putea pl"ti la scaden*" datoriile e&igiile anga-ate$ cu
fondurile "ne(ti disponiile la data scaden*ei
. deitorul$ dup" 30 de #ile de la scaden*"$ nu a pl"tit datoria sa fa*" de unul sau mai
mul*i creditori
c. e&isten*a datoriilor este ne!ndoielnic"$ adic" nu e&ist" niciun litigiu cu privire la ele.
2)
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
97-a
,*. Datoriile sunt lic6ide atunci c)nd:
a. e&isten*a lor este ne!ndoielnic"$ adic" nu e&ist" niciun litigiu cu privire la ele
. ele au a-uns la scaden*"$ put%ndu-se cere e&ecutarea lor de !ndat"
c. cuantumul este precis determinat
98-c
,,. Datoriile debitorului pot fi:
a. certe
. e&igiile
c. lic7ide
99- toate variantele de mai sus:a,b,c
1--. =nsolvabilitatea reprezint:
a. starea de de#ec7iliru financiar al patrimoniului deitorului$ stare caracteri#at" printr-o
valoare mai mare a elementelor pasive din patrimoniul deitorului$ comparativ cu
valoarea elementelor active
. neputin*a deitorului de a pl"ti datoriile scadente din lipsa lic7idit"*ilor
c. datoriile lic7ide$ certe (i e&igiile ale deitorului
100-a
1-1. +rganele care aplic procedura insolven ei sunt:
a. organele -udec"tore ti$ -udec"torul administrativ$ administratorul sindic i lic7idatorul
. organele -udec"tore ti$ -udec"torul sindic$ administratorul -udiciar i lic7idatorul
c. organele -udec"tore ti$ lic7idatorul sindic i administratorul -udiciar
101-b
1-2./r ile contractului de agen ie sunt 3
a. comitentul i comisionar
. comitentul i agentul
22
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
c. mandatarul i comisionarul
102-b
1-3. Debitorul aflat n stare de insolven! este obligat s adreseze tribunalului o
cerere n termen de:
a. 2+ de #ile de la apari*ia st"rii de insolven*"
. 30 de #ile de la apari*ia st"rii de insolven*"
c. 3+ de #ile de la pari*ia st"rii de insolven*"
103-b
1-4. .legeti propozitiile false:
a. 2omisionarul este oligat s" e&ecute mandatul !ncredin at de comitent
. 2omisionarul treuie s" dea socoteal" comitentului
c. 2omisionarul nu r"spunde pentru faptele persoanei sustituite
104- c
1-1. ontractul de comision nceteaz prin:
a. Revocarea mandatului de c"tre comitent
. Renun area comisionarului la mandatul primit
c. Doartea$ incapacitatea sau falimentul comitentului ori a comisionarului
105-toate variantele:a,b,c
1-%. +bliga iile e(peditorului sunt:
a. E&peditorul este oligat s" e&ecute mandatul
. E&peditorul este oligat s" pl"teasc" remunera ia cuvenit" comitentului
c. E&peditorul este oligat s" dea socoteal" comitentului asupra !ndeplinirii mandatului
primit
106-a,c
1-'. &ncetarea contractului de e(pedi ie:
a. Revocarea mandatului de c"tre comitent:
23
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
. Renun area e&peditorul la mandat:
c. Doartea$ incapacitatea sau falimentul comitentul sau al e&peditorului:
107- toate variantele: a,b,c
1-*. +bliga iile agentului:
a. Agentul este inut s" !ndeplineasc" oliga iile care decurg din !mputernicirea primit"
de la comitent
. Agentul este oligat s" procure i s" !i comunice comitentului toate informa iile care
l-ar putea interesa privind regiunea sau regiunile stailite !n contract
c. Agentull este oligat s" furni#e#e comitentului informa iile e&ecut"rii contractului de
agen ie
108- a,b
1-,. $fectele contractului de cont curent:
a. divi#iilitatea
. compensa ia
c . nova*ia
109 - b, c
11-. Datoriile sunt lic6ide atunci c)nd:
a. e&isten*a lor este ne!ndoielnic"$ adic" nu e&ist" niciun litigiu cu privire la ele
. ele au a-uns la scaden*"$ put%ndu-se cere e&ecutarea lor de !ndat"
c. cuantumul este precis determinat
110-c
111. Datoriile debitorului pot fi:
a. certe
. e&igiile
c. lic7ide
111-toate varaintele:a,b,c
21
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
112. /rocedura general prevzut de prezenta lege se aplic urmtoarelor
categorii de debitori afla i n stare de insolven sau de insolven iminent:
a9 societ" ile cooperatiste
9 organi#a iile cooperative
c9 societ" ile agricole
112-c
113. +rganul care aplic procedura insoven!ei este:
a. instan*a -udec"toreasc"
. -udec"torul-sindic
c. 6ficiul Registrului 2omer*ului
113-a,b
114./rocedura insolven ei poate fi declan at prin:
a. cererea deitorului
. cererea creditorului
c. cererea lic7idatorului
114-a,b
111. /rocedura general prevzut de prezenta lege se aplic urmtoarelor
categorii de debitori afla i n stare de insolven sau de insolven iminent:
a. societ" ile cooperatiste
. organi#a iile cooperative
c. societ" ile agricole
115-c
11%. <alabilitateea clauzei compromisorii este:
a. independent" de valailitatea contractului !n care a fost !nscris"
. dependent"
c. de un an fa*" de valailitatea contractului !n care a fost !nscris"
2+
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
116-a
11'. odul de procedur civil nu prevede pentru arbitrajul intern ca:
a. aritrii s" fie de cet"*enie str"in"
. aritrii s" ai" cet"*enie rom%n"
c. aritrii s" fie persoane -uridice
117-a,c
11*. &n cazul n care nu s8a precizat numrul de arbitrii n solu!ionarea litigiului;
completul va fi format din:
a. 2
. 3
c. 1
118-b
11,. 3itlul comercial de valoare are urmtoarele caracteristici:
a.!nscrisul are caracter constitutiv
. !nscrisul are caracter informa:
c. !nscrisul are caracter literal
119-a,c
)20. Intermediarul oca#ional se mai nume(te (i3
a. mi-locitor
. curtier
c. comerciant
120-a,b
121. .gentul comercial este:
a. persoana care se olig" fa*" de comerciant s" !l pun" !n leg"tur" cu un ter* !n vederea
!nc7eierii unui contract
2/
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
. persoana pe care comerciantul o !mputernice(te !n mod statornic$ fie s" negocie#e$ fie
s" negocie#" (i s" !nc7eie contracte !n numele (i pe seama comerciantului$ !n sc7imul
unei remunera*ii$ !n una sau mai multe regiuni determinate
c. persoana care se olig" fa*" de comerciant s" !nc7eie !n nume propriu dar pe seama
comerciantului contracte de transport (i s" !ndeplineasc" opera*iunile accesorii
121-b
122. lientela reprezint:
a. puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clien*ii fiind !ntr-o str%ns" leg"tur"
cu acestea
. totalitatea persoanelor fi#ice (i -uridice care se afl" !n raporturi -uridice cu un
comerciant
c. semnul sau denumirea care deosee(te un comerciant de altul de acela(i gen sau o
!ntreprindere de alta de acela(i gen
122-b
123. $tapele constituirii societ ilor comerciale sunt:
a. etapa consensual" i individual"
. etapa -udiciar" i etapa privat"
c. etapa consensual" i etapa -udiciar"
123-c
124. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele false:
a. asocia ii dintr-o societate comercial" pot numai persoanele fi#ice
. asocia ii dintr-o societate comercial" pot numai persoanele -uridice
c. asocia ii pot fi at%t persoanele fi#ice c%t i persoanele -uridice
124-b,c
121. 0evocarea mandatului poate fi:
a. tacit" sau e&pres"
. general" sau special"
c. oligatorie sau de form"
125-c
2>
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
12%. .lege i din urmtoarele afirma ii doar pe cele adevrate:
a. aritra-ul are o natur" -uridic" mi&t"
. are un caracter -urisdic ional
c. are un caracter contractual
126-toate varaintele de mai sus:a,b,c
12'. ompromisul:
a. este o conven*ie prin care p"r*ile supun spre re#olvare aritra-ului un litigiu e&istent
!ntre ele.
. treuie s" e&prime voin*a lier" a p"r*ilor ca litigiul s" fie supus solu*ion"rii.
c. nu treuie preci#at dac" p"r*ile au ales un centru permanent de aritra-$ cu un
regulament propriu de organi#are (i func*ionare$ s" cuprind" numele aritrului unic sau al
aritrilor pe care p"r*ile !n*eleg s"-i desemne#e.
127-a,b
12*. Din subminarea organizrii interne a concurentului; face parte:
a. denigrarea
. concedierea sau atragerea unor salaria*i ai unui comerciant
c. deturnarea clientelei
128-b
12,. Denigrarea reprezint:
a. folosirea leg"turilor stailite cu aceast" clientel" !n cadrul func*iei de*inute anterior la
acel comerciant
. comunicarea sau r"sp%ndirea$ c7iar f"cut" confiden*ial$ de c"tre un comerciant$ de
afirma*ii mincinoase asupra unui concurent sau asupra m"rfurilor sau serviciilor sale$
afirma*ii de natur" s" d"une#e unul mers al !ntreprinderilor concurente
c. folosirea unei firme$ m"rci$ emleme pentru a provoca confu#ie cu cele folosite
legitim de un alt comerciant
129-b
20
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
13-. 2ociet!ile comerciale "i civile se deosebesc prin:
a.condi*iile de constituire (i func*ionare
.scop
c.oiectul sau natura opera*iuilor
130-a,c
131. .cceptan!ii sunt persoanele:
a. fi#ice sau -uridice care particip" la constituirea unei societ"*i comerciale prin
suscrip*ie pulic"
. semnatarii actului constitutiv$ precum (i persoanele care au un rol determinant !n
constituirea societ"*ii comerciale
c. persoanele fi#ice (i -uridice care de comun acord stailesc (" !(i aduc" aportul la
constituirea unei societ"*i comerciale
131-a
132. 4itigiul poate fi solu ionat de:
a. un aritru unic
. mai mul i aritrii
c. 3 aritrii$ !n ca#ul !n care nu s-a prev"#ut num"rul lor
132-toate varaintele de mai sus:a,b,c
133. Dezbaterile ce au loc n fa!a tribunalului arbitral se consemneaz ntr8o
nc6eiere de "edin!; care va cuprinde:
a. componen*a nominal" a triunalului aritral:
. numele p"r*ilor$ domiciliul sau re(edin*a lor sau$ dup" ca#$ denumirea (i sediul$
numele repre#entan*ilor p"r*ilor$ precum (i al celorlalte persoane care au participat la
de#aterea litigiului:
c. o scurt" descriere a desf"(ur"rii (edin*ei
133- toate varaintele de mai sus:a,b,c
134. .rbitrii pot fi recuza i pentru urmtoarele cauze:
a. dac" nu este tutore sau curator al uneia dintre p"r i
2=
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
. dac" i-a spus p"rerea cu privire la pricina ce se -udec"
c. dac" a primit de la una din p"r i$ daruri
134-a,b
131. .tribu iile arbitrului vor fi preluate de ctre arbitrul supleant n cazul:
a. decesului
. renun "rii
c. demision"rii
135-a, b
13%. odul de procedur civil instituie rspunderea arbitrilor pentru daune; dac:
a. pulic" sau divulg" date de care iau cuno tin " !n calitate de aritrii$ f"r" a avea
autori#area p"r ilor
nu !ncalc" !n mod flagrant !ndatoririle ce le revin
c. renun " ne-ustificat la !ns"rcinarea lor
136-a
13'. .dunarea >eneral este specific:
a. societ"*ilor !n nume colectiv
. societ"*ilor pe ac*iuni
c. societ"*ilor !n comandit" simpl"
137-a,c
13*. /entru a ndeplini calitatea de administrator trebuie s ndeplinesti:
a. capacitatea de e&erci*iu deplin"
. capacitatea restr%ns" de e&erci*iu
c. capacitatea de folosin*"
138-a
13,. omunicarea ntre pr!i sau ctre pr!i a nscrisurilor litigiului; a cita!iilor;
6otr)rilor arbitrale "i nc6eierilor de "edin! se face prin:
30
Grupa 203 - FAA- an II
GRILE - Dreptul Afacerilor
a. scrisoare recomandat" cu recipis" de predare sau cu confirmare de primire
. se face personal
c. prin telegram"$ tele&$ fa&
139- a
14-. odul de procedur civil instituie rspunderea arbitrilor pentru daune; n
condi!iile legii; dac:
a. dup" acceptare$ renun*" !n mod ne-ustificat la !ns"rcinarea lor:
. nu respect" caracterul confiden*ial al aritra-ului$ pulic%nd sau divulg%nd date de
care iau cuno(tin*" !n calitate de aritri$ cu autori#area p"r*ilor:
c. f"r" motiv -ustificat$ nu particip" la -udecarea litigiului ori nu pronun*" 7ot"r%rea !n
termenul stailit de conven*ia aritral" sau de lege:
140- a,c
3)