Sunteți pe pagina 1din 12

1.

In material cauzei actului juridic civil,intervine nulitatea relative: a)atunci cand partea s-a aflat intr-o eroare esentiala asupra existentei cauzei.

2. Forma ceruta ad validitatem: b)este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa ; c)atrage nulitatea absoluta.

3. Nerespectarea formei cerute de lege ad validitatem pt. Incheierea actului juridic: a)trebuie invocate de instanta din oficiu.

4. Forma este ceruta ad validitatem in cazul: a)contractului de intretinere; b)fideiusiunii.

5. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem: c)nu afecteaza valabilitatea actului juridic.

6. Forma este ceruta ad probationem in cazul: b)contractului de tranzactie.

7. Nu constituie o modalitate a actului juridic civil: b)capacitatea.

8. Termenul de gratie: c)nu este de natura sa impiedice compensatia.

9. Instanta va putea stabili termenul,la cererea uneai dintre parti: a)atunci cand partile au convenit sa amane stabilirea termenului; c)atunci cand obligatia presupune orin natura sa un termen si nu exista nicio conventie prin care aceasta sa poata fi determinat.

10. Termenul suspensiv : b)are ca efect intarzierea exercitarii dreptului subiectiv civil si a indeplinirii obligatiei corelative.

11, Inainte de implinirea termenului suspensiv stipulate in favoarea debitorului : a)creditorul poate exercita actiunea revocatorie; c)riscul pieirii fortuite a bunului cert este suportat de catre instrainator,chiar daca proprietatea a fost transferata dobanditorului.

12. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia dintre parti si de vointa unei personae nedeterminate este: c)potestativa simpla.

13. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusive de vointa unei terte este: c)cazuala.

14. Conditia negativa: a)se socoteste indeplinita daca termenul a expirat fara ca evenimentul sa se fi produs; c)se socoteste indeplinita daca debitorul ,obligat sub conditie ,a impiedicat realizarea ei.

15. In cazul conditiei suspensive,pendente conditione : a)prescriptia extinctiva nu incepe sa curga.

16. In cazul conditiei suspensive, pendente conditione: c)dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara.

17. In cazul in care s-a realizat conditia rezolutorie: b)ca regula,partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate.

18. In caz de neexecutare a sarcinii: a) este afectata doar eficacitatea actului juridic civil.

19. Spre deosebire de conditia suspensiva ,sarcina: b) este intalnita numai in cazul liberalitatilor.

20. Spre deosebire de sarcina,conditia: a) opereaza de drept; c) poate fi constatata ca indeplinita sau,dupa caz,neindeplinita printr-o actiune imprescriptibila extinctiva.

21. Este vorba de o exceptie de la principiul pacta sunt servanda in cazul: b) in care s-ar acorda prin lege un termen de amanare generala a executarii unor obligatii contractual de catre o anumita categorie de debitori; c) incetarii fideiusiunii prin decesul fideiusorului,chiar daca exista stipulatie contrara.

22. Revizuirea efectelor actelor juridice,in cazul impreviziunii: a)poate avea loc,in functie de imprejurari,si in cazul contractelor sinalagmatice,cu titlu oneros,comutative si executare uno ictu; c)poate fi dispusa numai daca debitorul a incercat,intr-un termen rezonabil si cu bunacredinta,negocierea adaptarii rezonabile si echitabile a actului juridic.

23. In cazul impreviziunii,instant poate dispune adaptarea sau,dupa caz,incetarea contractului daca,printer altele: a)debitorul nu si-a asumat riscul schimbarii imprejurarilor; c)schimbarea imprejurarilor a intevenit dupa incheierea contractului.

24. In cazul impreviziunii,revizuirea conditiilor sau a sarcinilor care afecteaza o liberalitate: b)poate fi ceruta indiferent daca acestea au fost stabilite printr-o donatie sau printr-un legat; c)presupune posibilitatea instantei sesizate cu o astfel de cerere de a dispune modificari cantitative sau calitative ale conditiilor sau ale sarcinilor care afecteaza liberalitatea.

25. Categoria exceptiilor de la irevocabilitatea actului juridic unilateral include,printre altele: c) revocarea promisiunii publice de recompense.

26. Constituie exceptie de la irevocabilitatea actului juridic bilateral: a) incetarea contractului de depozit la cererea deponentului.

27. Constituie exceptie de la irevocabilitatea actului juridic bilateral: a)renuntarea mandatarului la mandate.

28. In categoria avanzilor-cauza trebuie inclusi printre altii: c)succcesorii cu titlu universal ai partilor.

29. Dobanditorul unui drept subiectiv (privit ut singuli ) are calitatea de avand-cauza fata de: b)actele juridice incheiate anterior de cel de la care a dobandit dreptul respective,insa numai daca sunt in legatura cu acel drept si au fost respectate formalitatile de opozabilitate fata de terti.

30. Constituie o exceptie aparenta de la principiul relativitatii actului juridic civil: a)preluarea datoriei,cu consimtamantul creditorului; b)situatia succesorilor universali ai partilor actului juridic.

31. Asemanator rezolutiunii,nulitatea: a)atrage ineficacitatea actului juridic.

32. Spre deosebire de rezolutiune,nulitatea: c)este supusa altor reguli in ceea ce priveste prescriptive extinctiva.

33. Spre deosebire de caducitate,nulitatea: a)presupune un act juridic nevalabil incheiat; c)presupune o cauza existenta la momentul incheierii actului juridic.

34. Este considerata nescrisa: a)dispozitia prin care se impune donatarului raportul in natura; b)clauza prin care se prevede o conditie imposibila.

35. Este considerata ca fiind nescrisa: b)clauza prin care creditorul intretinerii se obliga la prestarea unor servicii; c)clauza este antihreza.

36. Este lovit(a) de nulitate absoluta: a)contractual de fiducie prin care se realizeaza o liberalitate indirect in folosul beneficiarului; b)testamentul reciproc.

37. Intervine nulitatea absoluta in cazul: b)partajului facut fara participarea tuturor coproprietarilor.

38. Intervine nulitatea absoluta in cazul: a) lipsei discernamantului in momentul incheierii actului juridic.

39. intervine nulitatea relativa in cazul: c) viciilor de consimtamant.

40. Nulitatea relativa: a) poate fi confirmata si tacit.

41. Asemanator nulitatii absolute,nulitatea relativa: b) desfiinteaza efectele actului juridic ce contravin normelor juridice edictate pt incheierea lui valabila.

42. Spre deosebire de nulitatea relativa ,nulitatea absoluta : c) nu poate fi ,in principiu, acoperita prin confirmare.

43. Daca se invoca mai multe cauze de nulitate in privinta aceluiasi act juridic: c) este sufficient ca instanta sa gaseasca o cauza de nulitate intemeiata,devenind inutila cercetarea celorlalte cauze de nulitate.

44. Confirmarea actului juridic lovit de nulitate : b)produce efecte retroactive (ex tunc).

45. Actul juridic de confirmare: b) valideaza retroactiv actul juridic anulabil.

46. Efectele nulitatii: b) sunt aceleasi indiferent de natura interesului ocrotit prin dispozitia legal ace stabileste conditia de validitate nerespectata la incheierea actului juridic.

47. In ceea ce priveste repunerea partilor in situatia anterioara incheierii actului juridic desfiintat: a) actiunea (cererea) in restituirea prestatiilor executate nu se confunda cu actiunea (cererea) in nulitate; c) instanta va dispune repunerea ambelor parti in situatia anterioara,chiar daca cealalta parte nu a solicitat expres restituirea prestatiei sale.

48. In caz de anulare a actului : b) fructele culese pana la data intentarii cererii de anulare de posesorul de buna-credinta nu se restituie.

49. Atunci cand restituirea prestatiilor,efectuate in temeiul unui contract care a fost desfiintat pt. O cauza de nulitate absoluta,se face prin echivalent,deoarece prestatiile privesc servicii dj efectuate ,valoarea acestora se apreciaza prin raportare la momentul : b) primirii de catre debitor a prestatiei supuse restituirii.

50. Cheltuielile efectuate cu restituirea prestatiilor se suporta: b) ca regula,de ambele parti,proportional cu valoarea prestatiilor care se restituie; c) integral de partea culpabila pentru desfiintarea actului juridic.

51. Categoria exceptiilor de la principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial include,intre altele: b) cazul subdobanditorului de buna-credinta si cu titlu gratuit al unui drept real imobiliar,dupa trecerea a 5 ani de la data inregistrarii cererii de inscriere in cartea funciara; c) cazul in care tertul subdobanditor ar putea invoca uzucapiunea.

52. Conversiunea actului juridic : a) inlatura efectele nulitatii.

53. Efectele nulitatii sunt inlaturate de: b) exceptia error communis facit ius.

54. Exceptia error communis facit ius: b) nu are aplicabila in material cartii funciare; c) are ca effect mentinerea unui act juridic incheiat intr-o situatie de eroare comuna si invincibila.

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADEREA

1. Renuntarea la prescriptie extinctiva: a) poate fi expresa sau tacita; b) produce efecte numai in privinta celui care a facut-o.

2. Renuntarea la prescriptie: b) facuta de catre unul din codebitorii unei obligatii solidare nu ii impiedica pe ceilalti codebitori sa invoce prescriptia; c) poate fi facuta atat cu privire la prescriptia implinita,cat si la beneficial termenului scurs pt. prescriptia inceputa si indeplinita.

3. Prescriptia dreptului la actiune privind creanta principal: b) atrage,in principiu,prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii; c) nu atrage si stingerea dreptului de gaj.

4. Este imprescriptibila extinctiv actiunea: a) de partaj; c) negatorie.

5. Este prescriptibila extinctiv actiunea confesorie intemeiata pe: b) dreptul de servitute.

6. Este prescriptibila extinctive: a) actiunea in revendicare imobiliara in cazul avulsiunii.

7. Este imprescriptibila extinctiv : b) actiunea in stabilirea paternitatii introdusa in timpul vietii copilului.

8. Este supusa prescriptiei extinctive : a)actiunea in revocare judecatoreasca a legatului.

9. In cazul dreptului afectat de o conditie rezolutorie,prescriptia extinctiva: a) incepe sa curga de la data cand obligatia de a das au de a face a devenit exigibila si debitorul trebuia astfel sa a o execute.

10. Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita incepe sa curga de la data cand cel pagubit : c)a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba sip e cel care raspunde de ea.

11. Prescriptia extinctiva a actiunii in anularea actului juridic pt violent incepe sa curga : a) la data incetarii violentei.

12. Prescriptia extinctiva a actiunii in anularea actului juridic pt dol incepe sa curga: b) la data descoperirii dolului.

13. Prescriptia extinctiva a actiunii in declararea nulitatii pt eroare asupra calitatilor substantiale ale lucrului vandut incepe sa curga: c) de la data la care cumparatorul a cunoscut ca a avut o falsa reprezentare a realitatii,insa cel tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

14. Prescriptia actiunii in raspundere civila pt viciile ascunse ale lucrului incepe sa curga: c) cel tarziu de la data expirarii termenului de garantie.

15. Forta majora constituie o cauza: a) de suspendare a prescriptiei extinctive; c) de suspendare a termenului de decadere.

16. Prescriptia extinctiva nu curge: c) intre soti.

17. Nu constituie o cauza de suspendare a cursului prescriptiei extinctive : b) logodna intervenita intre creditoare si debitor; c) depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori.

18. Exista cause special de suspendare a cursului prescriptiei extinctive: a) in materie succesorala; b) in material raspunderii pt tinerea defectuoasa a cartii funciare.

19. Efectul special al suspendarii cursului prescriptiei extinctive : b) consta in amanarea implinirii termenului de prescriptie extinctiva in cazurile prevazute de lege.

20. Suspendarea prescriptiei extinctive : b) opereaza numai in cazurile expres prevazute de lege.

21. In privinta cursului prescriptiei extinctive : b) clauza prin care partile contractante ar stabili momentul de la care incepe sa curga prescriptia,derogand astfel de la regula incidenta materiei respective,nu este lovita de nulitate absoluta.

22. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun: a) nu poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie.

23. Predarea la 30 de zile de la incheierea unei promisiuni bilateral de vanzare in care nu s-a stipulate un termen pt incheierea contractului de vanzare a bunului ce formeaza obiectul acesteia catre cel care urmeaza sa il cumpere: c) intrerupe cursul prescriptiei extinctive a dreptului celui care urmeaza sa cumpere de a cere incheierea contractului de vanzare.

24. Cererea de chemare in judecata introdusa de catre creditor: c) atribuie un caracter provizoriu si conditionat intreruperii cursului prescriptiei extinctive.

25. Nu constituie o cauza de intrerupere a cursului prescriptiei extinctive: b) punerea in intarziere a debitorului,daca aceasta este urmata de chemarea lui in judecata in termen de 6 luni de la data implinirii termenului de prescriptie.

26. Intreruperea prescriptiei extinctive: a) are ca efect inlaturarea prescriptiei extinctive scurse anterior momentului aparitiei cauzei de intrerupere.

27. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are ca efect: b) posibilitatea de a considera prescriptia extinctiva ca neimplinita.

28. Termenul de prescriptie extinctiva este de 3 ani in cazul: a) actiunii in revendicarea imobilului adjudecat.

29. In cazzul termenului de decadere de ordine publica: a) instant este obligate sa invoce sis a aplice din oficiu decaderea ,daca este cazul.

30. Constituie termen de decadere : a) termenul de 1 an aplicabil dreptului de optiune succesorala; c) termenul de 3 ani aplicabil actiunii in revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la posesorul de buna-credinta.

31. Clauza prin care partile stabilesc un termen de decadere care ar face excesiv de dificila exercitarea dreptului subiectiv: c) este lovita nulitatea absoluta.

32. Un termen de decadere de o luna care a inceput sa curga marti 31 ianuarie 2012 s-a implinit: c) miercuri 29 februarie 2012.

33. Un termen de decadere de o luna care a inceput sa curga joi 31 mai 2012 se va implini: c) luni 1 iulie 2012.