Sunteți pe pagina 1din 16

Comportamentul n situa!

ii clinice
speciale (bolnavii cronici, chirurgicali,
neoplazici, incurabili "i muribunzi)
Bolile neoplazice
Cancerul fobie social!, a treia cauz! de deces pe plan
interna"ional
Bolnavul prive#te neoplazia drept unul dintre cele mai
traumatice #i ireversibile evenimente din existen"a sa.
Psiho-oncologia subspecialitate a oncologiei
abordeaz! ntr-o manier! interdisciplinar! cele dou!
dimensiuni psihologice principale ale cancerului:
Psihosocial! r!spunsul psihologic al pacien"ilor, familiei, cadrelor
medicale la boala neoplazic!
Psihobiologic! comportamentul psihologic #i factorii sociali care
influen"eaz! detectarea #i supravie"uirea n cazul unei asemenea
afec"iuni.
Impactul n plan psihologic al
diagnosticului de cancer
Diagnostic de tumor! malign! = distress
Palet! larg! de sentimente, aspecte cognitive #i
comportamentale:
Senza"ia de neputin"!
Vulnerabilitate
Team!
Triste"e
Depresie
Anxietate
Izolare social!
Impactul n plan psihologic al
diagnosticului de cancer
Obiectiv al psihooncologiei studierea diferen"elor
atitudinale ale pacien"ilor, mecanismele psihogene aflate
la baza comportamentelor lor #i rezultatele interac"iunii
dintre ele.
Pentru a explica impactul cognitiv #i afectiv al neoplaziei
un termen necesar este acela de coping.
Coping = factor cheie pentru men"inerea stabilit!"ii
intrapsihice a unui individ n perioadele de stres acut.
Coping explic! diversitatea atitudinal! a pacien"ilor n
raport cu o boal! extrem de solicitant! psihic precum
cancerul.
Strategii de coping n cancer
Strategii mai mult sau mai pu"in voluntare de negociere
cu boala #i de acceptare a statusului de bolnav;

Dou! categorii de coping:
Reac"ii ce "in de adaptarea psihologic! pozitiv!
convingerea n abilitatea de face fa"! bolii,
optimismul, dorin"a de confruntare cu provocarea
reprezentat! de boal!
Adaptarea psihologic! negativ! sentimente precum
cele de resemnare, pasivitate, evitare, negare,
pierdere a controlului sau fatalitate.
Copingul cu boala neoplazic# etape
parcurse de pacient
Holland trei faze de coping al unei persoane diagnosticate cu cancer:
Prima faz! aprox. 1 s!pt!mn!, corespunde confirm!rii diagnosticului #i este
dominat! de scepticism #i negare. Impactul diagnosticului declan#eaz!
sentimente haotice; stare ini"ial! de trans!, cu un anumit grad de afectare a
con#tien"ei #i aten"iei, dezorientare, incapacitate de a integra #i identifica stimulii
din mediul extern sau hiperreactivitate, panic!;
A doua faz! debuteaz! la minimum 48 de ore de la diagnostic, dureaz! n medie
1-2 s!pt!mni $i cuprinde st!ri disforice, multiple reac"ii emo"ionale (anxietate,
depresie, lipsa capacit!"ii de concentrare, anorexie, insomnie, incapacitatea
desf!#ur!rii activit!"ilor zilnice. Refuz! diagnosticul #i apeleaz! la o nou! serie
de investiga"ii invocnd eroarea medical!;
Ultima faz! este rezultatul strategiilor de coping de durat! lung! (s!pt!mni,
luni): pacientul se acomodeaz! cu diagnosticul #i cu tratamentul, descoper! (sau
nu) noi resurse de optimism #i este capabil de a construi noi rutine.
Atitudini de respingere a confrunt#rii
cu boala
Incapacitatea de a lua decizii
Refuzul de a ncepe un tratament sau de a evalua periodic evolu"ia bolii
Cauza acestei atitudini senza"ia de moarte iminent!, cancerul fiind perceput drept o
boal! invincibil! #i terminal!.
Boala veritabil! condamnare la moarte:
Noncomplian"!
Insomnii
Co#maruri
Tulbur!ri de alimenta"ie
Lips! de speran"!
Incapacitate de a-#i canaliza gndurile spre lucruri constructive
Sindromul neajutoare-disperare
n unele cazuri, refuzul tratamentului curativ este expresia unei op"iuni bazate pe
logic! #i argumente pertinente.
Factori de ordin socio-demografic care pot modula atitudinea de evitare a confrunt!rii
cu boala:
Nivelul sc!zut de educa"ie #i de informare
Statusul socio-economic mediocru
Implica"iile financiare ale tratamentului
Tendin"a de a "ine secret diagnosticul de boal! neoplazic!
Atitudini de acceptare a confrunt#rii
cu boala
Tentativa unor pacien"i de a atribui apari"iei bolii un sens sau un
scop
Unii pacien"i se concentreaz! nu pe sensul bolii, ci pe cauzalitatea
ei: se pot ap!ra de confruntarea mintal! cu prezen"a bolii n primul
rnd prin documentarea cu privire la elemente precum cauzele,
factorii declan#atori sau favorizan"i ai neoplaziei de care sufer!,
prognosticul maladiei, etc.
Pacientul face diverse asoceiri ntre boal! #i stilul anterior de via"! #i
poate imagina posibile schimb!ri benefice n acest sens.
Atitudine problematizant!:
Anumite circumstan"e exterioare au reprezentat un factor major n dezvoltarea
bolii strategii de deplasare a repnsabilit!"ii n afara lor n#i#i deteriorarea
rela"iilor cu ceilal"i #i tendin"a spre noncomplian"!
Deplasarea responsabilit!"ii pentru boal! spre sine tind s! se autoblameze -
stigmat social autoizolare tulbur!ri afective - noncomplian"!
Impactul psihologic al tratamentului din
neoplazii
Tratamentul antineoplazic unul din principalele cauze de disconfort fizic #i
psihologic, prin complexitate, multidisciplinaritate #i agresivitate.
Terapia chirurgical! cu scop curativ % minimizarea disemin!rii iatrogene limfatice #i
vasculare a celulelor canceroase dar implic! $i pierderea unui segment sau a unei
func"ii % consecin"e dramatice % sentimente de pierdere a integrit!"ii fizice #i
confuzie fa"! de propria identitate.
Terapia antineoplazic! extrem de dificil de tolerat prin multitudinea de efecte
secundare #i reac"ii negative ale organismului, solicitnd la maxim resursele
personale de coping ale bolnavului.
Tratamentul multimodal (chirurgical, chimio, radio, hormono terapie, imunodepresive,
etc.) are efecte redutabile asupra calit!"ii vie"ii.
Chimioterapia semne de toxicitate cutanat! (alopecie, eritem, fotosensibilitate),
gastrointestinal! (grea"!, v!rs!turi, constipa"ie, anorexie), hematologic! (neutropenie,
anemie, trombocitopenie), hepatic!, pulmonar!, cardiac!, gonadal!, renal!,
neurologic! consecin"e psihologice marcate.
Prezen"a psihologului clinician #i asisten"a psihologic! sunt imperios necesare #i pot
atenua disconfortul fizic #i emo"ional secundar tratamentului.
Consecin!e psihiatrice ale bolii
neoplazice
Fie depresia, fie anxietatea reprezint! cel mai prevalent simptom psihiatric n
neoplazii.
Apari"ia depresiei este u#or de n"eles prin deteriorarea progresiv! a st!rii de
s!n!tate.
n ceea ce prive#te originea anxiet!"ii exist! mai multe scenarii:
Teama de interven"ii #i investiga"ii dureroase, repetitive
Anticiparea efectelor secundare ale terapiei
Incertitudinea vindec!rii.
Uneori tratamentul determin! per se o anumit! comorbiditate psihiatric!, de exemplu
tulbur!ri disforice, maniacale, st!ri confuzionale, paranoide.
Pentru prevenirea apari"iei tulbur!rilor psihiatrice este necesar! existen"a unei re"ele
de suport, precum #i men"inerea stablit!"ii sociale.
n fazele de remisiune studiile au relevat o accentuat! fragilitate emi"ional!, centrat!
pe teama de manifestare a unor efecte secundare tardive #i de lung! durat!, cu
instalarea unor defecte iremediabile, de exemplu sterilitatea indus! de medica"ie $i n
special posibilitatea recuren"ei bolii sau dezvolt!rii unei forme secundare de cancer.
Efectele neoplaziei asupra calit#!ii vie!ii
Pe lng! reactivarea cancerului sau apari"ia unor tumori secundare
medica"iei un alt obstacol este reprezentat de sechelele terapiei
antineoplazice.
Efecte secundare de lung! durat! altereaz! semnificativ calitatea vie"ii
Exemplu de organe afectate pe termen lung gonadele.
Un num!r ridicat de tinere se confrunt! cu simptome ale insuficien"ei
gonadale:
Menopauza precoce
Sterilitatea
Osteoporoza accelerat!
Ateroscleroza coronarian!
Infertilitatea
Frigiditate
Impactul psihologic al intr!rii n faza
terminal!
Etapa n care tratamentul devine paleativ ncetinirea evolu"iei bolii,
remediere complica"iiilor sau controlarea simptomelor ce scad
calitatea vie"ii.
Nevoia de aidentifica factorul cauzator al e#ecului
Trecerea de la terapia curativ! la cea paleativ! este extrem de
solicitant! din punct de vedere psihologic
Succesiunea st!rilor emo"ioanle este asem!ntoare cu cu cea din
momentul afl!rii diagnosticului.( negare, ndoial!, trguire,
resemnare), cu un mai mare sentiment al pierderii controlului #i al
neajutor!rii.
Pacientul este nevoit s! treac! abrupt de la copingul direct la
copingul centrat pe emo"ie (cuma# putea accepta asta?)
Unii pacien"i reu#esc s! men"in! un oarecare control al emo"iilor iar
al"ii e scufund! n disperare, pasivitate #i demoralizare.
Reac"ii psihologice comune: iritabilitatea, agita"ia, pierderea
perspectivei asupra sunetelor #i identit!"ii obiectelor din jur,
manifest!ri halucinatorii.
Factori de risc pentru suicid
Stadiul terminal
Prognosticul nefavorabil
Durerea intens!
Depresia necontrolat! medicamentos
Delirul
Sentimentul de neajutorare sau de pierdere a demnit!"ii personale
Antecedente de bola! psihiatric!
Istoricul familial de suicid
Fatigabilitatea marcat!
Consumul de alcool #i tutun
Izolarea social!
Abuzul de substan"e
Bolnavul chirurgical
Caracterele de ordin psihologic ale actului
chirurgical
Rela$ie tran%ant#, lipsit! de echivocuri, bolnavul are
perspectiva unei vindec!ri rapide $i, de regul!, definitive
(creeaz! premisele unor a#tept!ri mari iar reac"iile
psihologice consecutive nesatisafcerii acestor a#tept!ri pot fi
majore (depresie, panic!, noncomplian"!).
Este dominat de riscuri, uneori majore amenin$nd
integritatea %i via$a bolnavului
nc#rc#tura emo$ional# este maxim# (transferul este
mare, contratransferul mic sau absent, ceea ce duce la o
serie de nevoi emo!ionale neexprimate/nesatisf#cute din
partea pacientului.
Caractere de ordin psihologic ale
actului chirurgical
Desf!$urarea poart! pecetea unui dramatism
generat de riscul chirurgical percept de c#tre
bolnav
Bolnavul poate avea senza$ii %i sentimente
generate de ideea de prejudiciu corporal n
cadrul unor exereze interesnd segmente sau
organe ale propriului corp
Anxietatea dominant! n plan psihologic - este
extrem# ncepnd din momentul intern!rii.
Manifestat! necontrolat anxeitatea poate avea
consecin"e nefavorabile marcate asupra
prognosticului. Trebuie gestionat! prioritar de c!tre
chirurg att n perioada pre ct #i postoperatorie.
Caractere de ordin psihologic ale
actului chirurgical
Att asupra bolnavului dar $i asupra medicului,
impactul psihologic al bolii chirurgicale este
crescut
Sentimentul responsabilit#$ii la medic nu dispare
odat! cu sfr$itul opera&iei
Reducerea timpului de contact creeaz! n
chirurgie, posibilitatea prelu!rii unei p!r&i din
responsabilitatea rela&iei cu pacientul de c!tre
echipa de asisten&! medical! dar genereaz! adesea
pacien"ilor frustrare #i sentimentul insecurit!"ii. Unii
dintre ei gestioneaz! aceste st!ri prin ra"ionalizare
sau negare.
Caractere de ordin psihologic ale
actului chirurgical
Pierderea contactului de c#tre pacient cu medicul s#u, cel mai
adesea pe parcursul anesteziei generale, este perceput! diferit, in
func&ie de tipul de coping al pacientului:
n copingul direct individul este permeabil la argumente de
ordin ra&ional n perioada preoperatorie, $i domin!
anxietatea prin intelectualism
n copingul indirect pacientul este dominat de anxietate $i
trebuie s! se pun! accent pe mesajele de ncurajare.
Rela$ia medic-bolnav este asimetric#, n sensul pozi&iei
dominante a medicului; se accetueaz! dimensiunea mitic! a
chirurgului.
No!iunea de complian!# poate avea un sens diferit unii pacien"i
tind s! devin! neglijen"i n perioada postoperatorie.
Rela"ia medic-pacient n chirurgia
de urgen"!
Timp de contact foarte sc!zut, mai ales n perioada
preoperatorie
Confruntarea cu #ocul psihologic al rudelor dar #i cu
presiunile acestora
Anxietatea pacientului #i medicului este maxim! "innd
cont de specificul situa"iei (intempestiv! #i imprevizibil!)
Este necesar! o abordare interdisciplinar! ceea ce
aduce un grad suplimentar de stres
Riscul crescut de burn out la medici care lucreaz! n
aceste servicii #i care are adesea consecin"e redutabile
asupra modului de comunicare cu pacien"ii.
Rela"ia medic pacient n chirurgia
estetic!
mp!rt!#irea de c!tre pacient medicului a unor tr!iri foarte personale care l
determin! s!-#i doreasc! interven"ia
Medicul trebuie s! #i cultive abilit!"i psihologice #i trebuie s! atrag! aten"ia
pacientului c! orice interven"ie nu este un panaceu #i c! aduce cu sine #i
unele riscuri
Ambivalen"a afectiv! a pacientului fa"! de medic dac! medicul nu a
moderat suficient a#tept!rile pacientului fa"! de interven"ie
Medicul trebuie s! beneficieze de colaborarea cu psihologul #i psihiatrul,
mai ales dac! pacientul asociaz! tulbur!ri psihice evidente ( ex.
Dismorfofobie).
Contraindica"ii psihiatrice ale interven"iei chirurgicale:
Antecedente psihiatrice semnificative ca gravitate #i frecven"!
Recurgerea repetitiv! la chirurgia estetic! urmat! de nemul"umire
Este un surgeon shopper grad mare de indecizie asupra oportunit!"ii
interven"iei #i asupra celui care ar trebui s! o efectueze
Pacientul #i imagineaz! interven"ia ca pe un panaceu
Pacientul a luat decizia sub imperiul unui impuls de moment sau pentru a etala
rezultatele acesteia.
Rela"ia medic-pacient n chirurgia
de transplant
Anxietatea joac! un rol mult mai important,
att n perioada preoperatorie ct #i
postoperatorie, de aceea securizarea
emo"ional! a pacientului devine o
prioritate.
Prin prisma anxiet!"ii de respingere a
transplantului, men"inerea contactului cu
pacientul de c!tre medic n perioada
postoperatorie poate avea efecte salutare.
Optimizarea comunic!rii medic-
pacient n chirurgie
Preoperator
Formarea #i consolidarea ncrederii, printr-o anamnez! de
calitate #i timp acordat pacientului
Grija acordat! integr!rii #i interpret!rii feedback-ului verbal #i
nonverbal al pacientului
Cultivarea abilit!"ii de a-i pune pacientului ntreb!ri nzestrate
cu sens emo"ional
Preocuparea real! pentru am!nuntele somatice #i
psihologice relevante din antecedente
Recunoa#terea #i adresarea barierelor n comunicare
Luarea n seam! a credin"elor, valorilor #i statusului socio-
economic #i adaptarea rela"iei terapeutice acestora
Acordarea de timp pacientului pentru a se exprima sau
pentru a-#i clarifica nel!muririle.
Postoperator
Men"inerea #i dezvoltarea rela"iei terapeutice
Legitimitatea acordat! reac"iilor emo"ionale ale
pacientului, evitarea atitudinilor cinice, brutale sau
indiferente
ncercarea de a oferi solu"ii competente dar #i
empatice la problemele pacientului
Recunoa#terea #i evitarea surselor de conflict
Recunoa#terea propriilor limite #i c!utarea
asisten"ei n cadrul echipei multidiciplinare.
Preoperator #i postoperator
Consilierea #i negocierea cu pacientul
ncercarea de a umaniza #i simetriza rela"ia medic-
pacient
Feedback nuan"at neagresiv acordat pacientului
asupra comportamentelor care i pot agrava
suferin"a
Considerarea pacientului ca un partener #i nu ca
pe un obiect.
Anxietatea n bolile chirurgicale
Simptomul psihic cel mai frecvent
Este influen"at! de :
Tipul de personalitate al pacientului
Tipul de interven"ie chirugical!
n interven"iile desf!#urate n situa"ii de urgen"!,
anxietatea are, de regul!, o intensitate mare imediat
naintea interven"iei (cauza fiiind expresia zgomotoas! a
simptomului #i mai pu"in anticiparea opera"iei n sine). La
scurt timp dup! opera"ie, pacientul poate tr!i un al doilea
moment de anxietate, dat de evocarea momentelor
dramatice prin care a trecut #i a posibilit!"ii ca acestea
s! se repete n viitor.
n interven"iile chirurgicale anun"ate,
anxietate are de asemenea o component!
preoperatorie semnificativ!, tipic cu dou!
vrfuri, unul care apare n momentul anun"!rii
necesit!"ii interven"iei #i un al doilea n
vecin!tatea imediat! a interven"iei.
n acest caz, securizarea emo"ional! a
pacientului nu poate fi niciodat! redundant!.
n chirurgia estetic! #i de transpalnt,
anxietatea poate avea valori importante n
perioada postoperatorie tardiv!.
Depresia n bolile chirurgicale
Simptom relativ frecvent, mai ales n
perioada postoperatorie, cnd deriv!
direct din e#ecul interven"iei dar #i din
consecin"ele iremediabile ale acesteia
O problem! o constituie depresia
preexistent! interven"iei, simptom corelat
adesea cu un prognostic nefavorabil.
n evaluarea gravit!"ii unei depresii n
chirurgie trebuie s! se "in! seama de:
Contextul obiectiv (ex. specificul #i
prognosticul bolii)
Contextul subiectiv ( ex. a#tept!rile
pacientului, tipul de P, suportul social
perceput)
Recunoa#terea circumstan"elor
predispozante pentru depresie #i
preven"ia/tratamentul depresiei trebuie s!
reprezinte o prioritate pentru chirurg.
Bolnavul cronic
Bolile cronice includ grupuri diverse de
procese patologice care au n comun:
Asisten&a medical! frecvent! $i pe termen lung
Cu speran&e mici de vindecare
Bolile cronice afecteaz! considerabil via&a
pacien&ilor $i necesit!:
Modific!ri importante ale stilului de via&! $i uneori
de comportament
Reevaluarea priorit!&ilor
Caracteristici ale bolilor cronice
Cele mai frecvente #i cu mare impact
individual #i social (BCV, cancer, boli
pulmonare, diabet, ACV, artrita,
Alzheimer).
Principalii determinan"i ai bolilor cronice
sunt factorii genetici #i comportamentele
cu risc pentru s!n!tate, dar #i factorii de
mediu, precum #i elemente ce "in de
specificul individual sau raportarea la
situa"ie (tip de coping).
Sunt sistemice, afectnd o gam! larg! de func"ii fizice #i
sociale.
Sunt de lung! durat!
Au un caracter insidios
Sunt caracterizate prin faze relativ lini#tite, ce sunt
ntrerupte de instalarea unor izbucniri episodice severe
sau complica"ii dramatice
Sunt universale
Submineaz! resursele fizice #i psihice
Pot genera un nivel crescut de distress emo"ional
Presupun existen"a unor sensuri culturale specifice, a
unor structuri institu"ionale #i a unor contacte frecvente
cu diferi"i speciali#ti.
Modific!ri comportamentale n
bolile cronice
Evolu&ia cronic! a unei boli plaseaz! bolnavul ntre
spera&! $i resemnare $i genereaz! inerente modific!ri
bio-psiho-sociale ale bolnavului, manifestate mai
pregnant n comportament
GERBER
Modific!ri de personalitate: lentoare psihomotorie, iritabilitate,
ipohondrie, depresie
Modific!ri comportamentale: manipulativitate, tendin&e spre drog
(alcool, fumat, psihotrope sau chiar droguri)
Cre$terea receptivit!&ii (sc!derea pragului) la durere
Afectare psihosomatic!: tulbur!ri de somn, de apetit, obezitate,
constipa&ie
n plan afectiv, simptome majore precum depresia $i anxietatea.
Cercul vicios generat de boala
cronic!
Experien&a vie&ii de bolnav cronic este descris! ca o
interconexiune ntre stres, depresie, durere $i dizabilitate
generate de procesul patologic.
Stresul crescut duce la cre$terea oboselii, la tensiune
muscular! $i senza&ii psihice de genul dep!$it de
situa&ie
Acestea contribuie la rndul lor la cre$terea nivelului
durerii, prin sc!derea pragului de sensibilitate, ceea ce
determin! un declin al activit!&ii zilnice, imobilitate $i
intensificarea procesului patologic
Pacientul devine con$tient de aspectul dizabilitant al
bolii, suferind o sc!dere a stimei de sine pn! la
depresie.
Ciclul bolilor cronice (G.F. Brenner)
Imobiliate
Pierderea respectului
de sine
Pierderea controlului
Tesiune muscular#
DURERE
DIZABILITATE
DEPRESIE
STRES
Pentru pacient, con$tientizarea problemei, f!r! ns! a
avea o idee clar! a extinderii acesteia, este adesea
frustrant.
Medicul poate de asemenea sim&i frustrare %i team# la
gndul c! a omis date ce ar putea duc la stabilirea
diagnosticului.
Majoritatea pacien&ilor cu o boal! cronic! diagnosticat!
parcurg mai multe etape n acceptarea situa$iei lor:
Negarea
Furia
Negocierea
Depresia
Resemnarea
Complian$a bolnavilor cronici este n general,
crescut!.( dar depinde de personalitatea pacientului si
de faza n care se afl!). Este mai crescut! la vrstnici
deoarece durerea reprezint! simptomul cel mai frecvent
la ace$ti bolnavi.
Adaptarea la boala cronic! (BC)
BC este perceput! ca agresiune, ca eveniment
stresant major
Persoana este nevoit! s! dezvolte abilit!"i de
realocare a resurselor
Pe fondul resurselor n declin, demersurile
necesare pentru diminuarea impactului sau
controlul bolii cronice pot avea efecte secundare
ce pot fi la fel de invazive fizic ca #i boala n
sine. (ex. chimioterapia n cancer sau schimb!ri
majore ale stilului de via"! n diabet sau boala
coronarian!).
Adaptarea la boala cronic! depinde de o
serie de factori:
Reprezent!rile oamenilor referitoare la boal!
Starea emo"ional! generat! de boal!
Particularit!"ile clinice #i evolutive ale bolii
Atitudinea familiei
Contextul socio-cultural
Modele teoretice privind
adaptarea la boala cronic!
Din perspectiva modelului biomedical
Severitatea bolii estedirect responsabil!
pentru diminuarea func"ion!rii fizice #i psihice
(deficite cognitive #i cre#terea distresului
emo"ional sunt direct atribuie compromiterii
func"ion!rii cardiace, extinderii aterosclerozei,
HTAsau cre#terii nivelului glicemiei)
Complian"a terapeutic! este puternic
influen"at! de caracteristiciele bolii
Modelul adapt!rii la stres
Adaptarea la boal! este un proces care se desf!#oar! n
trei etape:
Perceperea unei amenin"!ri la adresa st!rii de
s!n!tate, ceea ce creeaz! motivul #i scopul spre
ac"iune (ex. evitarea unui ACV prin controlul TA)
Alegerea unui r!spuns adpatattiv pentru atingerea
scopului ( ex. evitarea alimentelor s!rate #i
administrarea unui tratament antihipertensiv)
Aprecierea eficien"ei r!spunsului adaptativ n direc"ia
atingerii scopului (valorile TA).
Interpretarea subiectiv! a severit!"ii amenin"!rii
bolii depinde de evaluarea acesteia ca dep!#ind
sau nu resursele de coping ale pacientului
Strategiile de coping presupun trei etape:
Evaluarea cognitiv! a severit!"ii #i
semnifica"iei bolii
Sarcinile adaptative ( legate de boal!
confruntarea cu diferite simptome #i mediul
spitalicesc sau generale echilibru
emo"ional, suport social, redefinirea viitorului
n al"i termeni)
Aptitudinea de face fa"! (stategii de coping
propriu-zise).
Strategii de coping
Centrate pe evaluare
ncerc!rile de a n"elege boala (analizarea logic!, redefinirea
cognitiv!, evitarea cognitiv! #i negarea)
Centrate pe problem!
C!utarea de informa"ii #i suport
nv!"area unor procedee #i comportamente
Identificarea unor modalit!"i de gratificare, prin planificarea unor
evenimente care pot produce satisfac"ie pe termen scurt
Centrate pe emo"ie
Eforturi de men"inere a speran"ei
Desc!rcare emo"ional!
Acceptarea consecin"elor inevitabile ale unei boli.
Nu to"i pacien"ii reac"ioneaz! n acela#i
mod, strategiile de coping fiind influen"ate
de :
Factori demografici #i personali (vrst!, sex,
clas! social!, religie)
Factori de mediu fizic #i social (accesibilitatea
la suportul social, acceptarea mediului fizic
spitalicesc)
Factori lega"i de boal! (durere, desfigurare,
stigmatizare).
Modelul autoregl!rii
Individul cu BC este o persoan! activ!, care ncearc! s! rezolve
problema reprezentat! de boal!
Model dinamic orientat c!tre proces
Ogden (2005) descrie trei etape pe care le parcurge pacientul n
adaptarea la boal!:
Interpretarea depinde n larg! m!sur! de reprezent!rile bolii
care sunt influen"ate de :
Abilitatea de recunoa#tere a bolii
Abilitatea de a decela cauzele probabile ale mboln!virii
Abilitatea de a ntrevedea consecin"ele posibile ale bolii
Percep"ia duratei posibile a bolii
Perspectiva asupra controlului #i vindec!rii
Utilizarea strategiilor de coping (activ sau
pasiv). Preferin"a pentru una sau alta este
influen"at! att de variabile de ordin individual
(locus de control, robuste"e), ct #i variabile de
ordin socio-cultural.
Estimarea implic! aprecierea eficien"ei
strategiilor de coping, n raport cu diver#i
parametri ai bolii.
Modelul autoregl!rii arat! cum boala
influen"eaz! dispozi"ia #i func"ionarea
pacientului, respectiv identific! particularit!"ile
contextului cultural #i social care limiteaz! sau
favorizeaz! managementul comportamental.
Atitudini de implicare a medicului n
rela&ia terapeutic!
Considerarea tulbur!rii patologice ca f!cnd
parte din nsu$i pacientul
Implicarea personal! n rela&ia cu bolnavul
cunoa$terea impactului cuvintelor $i atitudinilor
medicului asupra psihicului bolnavului
Deprinderea cu modul de a-l l!sa pe bolnav s!-
$i exprime ideile
Descifrarea unor nevoi psihologice reale ale
bolnavului
Menajarea regresiunii psiho-comportamentale
Sprijnirea Ego-ului bolnavului.
Bolnavul incurabil
Particularit!"i psihologice ale bolnavului incurabil
Teama fa"! de momentul mor"ii
Degradarea identit!"ii propriei persoane
Constant! con#tientizare a pericolului decompens!rii
A fi diagnosticat cu o boal! terminal! este un eveniment
traumatizant #i se manifest! ini"ial prin negare
Negarea este o etap! tranzitorie, nlocuit! relativ rapid
de alte comportamente:
Ideal, pacientul este dispus s! ncerce un tratament, nu
se las! prad! dezn!dejdii (atitudine combativ-
compliant!)
n cazul lipsei unui suport psihologic #i a unei atitudini
indiferente a medicului curant, pot ap!rea:
Revolta (de ce eu?, atitudine de tip antisocial, mai a
les dac! societatea reac"ioneaz! prin sanc"ionare/
stigmatizare)
Panica/disperarea favorizat! de existen"a tipului de
personalitate anxios dar #i de anturaj sau chiar de
medic.
Depresia/ resemnarea/ abandonul
Regresia n cadrul bolii.
Factori care moduleaz! comportamentul
n situa"ii de incurabilitate
Tipul de P ( ex. tip C)
Antecedente psihologice (personale, heredo-colaterale,
n planul rela"iie medic-pacient)
Cuno#tin"ele medicale
Rolurile sociale #i interac"iunile familiale ale pacientului
Plasarea pe scara social!
Vrsta biologic!
Diferen"ele n privin"a autocunoa#terii #i valorific!rii
propriilor resurse (LCI #i LCE)
Aderen"a la un model preformat de atitudine fa"! de
mboln!vire #i moarte al societ!"ii, familiei, grupului de
apartenen"!.
Particularit!"i comportamentale
ale bolnavului terminal
Aten"ia bolnavului este deviat! tot mai mult
asupra sie#i
Aducerea n discu"ie a consecin"elor care se vor
r!sfrnge asupra celor dragi, odat! cu dispari"ia
propriei persoane.
Centrare a gndurilor asupra iminen"ei mor"ii
Probleme legate de lucrurile neterminate
Dorin"! de a discuta n mod activ #i curent
despre propria moarte
Dificult!"i de a se desp!r"i de familie #i cei
apropia"i.
Speran"a oarb! versus speran"a
realist!
Un element important #i care poate
influen"a decisiv prognosticul vital al unie
boli incurabile este speran"a
Sperana" de via"! relativ ndelungat! a
unor pacien"i incurabili se coreleaz! cu
aceast! latur! concret! a speran"ei.
Nu orice tip de speran"! este benefic!.
Speran"a oarb! (nerealist!) wishful
thinking
Unii bolnavi terminali au o capacitate semnificativ! de
amen"ine un nivel de speran"! oarb!, n ciuda informa"iei c!
se afl! ntr-un satdiu final, irecuperabil al bolii.
Sursele acestui nivel de speran"! sunt miltiple iar numitorul
comun este acela c! imprim! pacien"ilor ncrederea nelimitat!
#i hazardat! n posibilitatea vindec!rii n ciuda aducerii la
cuno#tin"! a prognosticului negativ.
Ea poate juca un rol important n deterioarea interac"iunii
medic-pacient
Pacientul poate ncepe s! suspicioneze o lips! de
profesionalism al medicului
Scade nivelul de credibilitate pe care bolnavul este dispus
s! l acorde medicului non-complian"!.
Speran"a realist!
Asociat! cu conceptul de robuste"e, include angajarea #i persisten"a
n vederea ndeplinirii scopului propus.
Persoanle cu robuste"e sau voin"! de a spera au o secre"ie crescut!
de endorfine, fapt ce duce, prin imunostimularea celulelor NK, la
activarea unor resurse latente de rezisten"! a organismului.
Laturi ale speran"ei realiste ar include:
Speran"a de tipul oaz! n de#ert concentrarea pe laturile vie"ii care
nc! mai func"ioneaz!
Speran"a v!zut! ca o punbte ntre dou! st!ri afective o atitudine
centrat! pe ideea de ie#ire din impas exist! o cale ntre situa"ia
disperat! de acum #i o situa"ie pozitiv! n viitor
Speran"a ca inten"ie durabil! gndire pozitiv!, centrat! n jurul unui
eveniment pozitiv din viitorul apropiat, pe care pacientul #i poate
propune s! l tr!iasc!.
Speran"a ca performan"! zilnic! posibilitatea de a men"ine cotidian
concentrarea pe speran"!.
Modalit!&i de
interven&ie psihologic!
n medicina paleativ!
Generalit!"i

Cre$tere a procentului pacien&ilor cu
boli degenerative, cronice $i
incurabile.
End of life care
Asisten&! medical! $i psihologic! de
calitate pentru a men&ine:

Eutanasia discu"ii #i
controverse

Variabile modulatoare ale dorin"ei de
eutanasie sau sinucidere asistat!
medical
Existen"a suportului familial
Nivelul de educa"ie (superior / proeutanasie)
Sex (b!rba"i - proeutanasie)
Credin"a cu privire la utilitatea credin"elor
religioase
Nivelul de calitate al vie"ii
Existen"a disconfortului somatic, dar mai ales
psihic
Costul ridicat al recurgerii la un tratament
paliativ.
Puncte critice n anamneza
bolnavului incurabil
Mijloace de resuscitare
Convingerile pacientului
Incurabilitate
Moarte

Suportul social
Factorii care influen"eaz!
perceperea diagnosticului
de boal! incurabil!
Cuno$tin&ele medicale $i de cultur!
general! ale pacientului $i familiei acestuia
Antecedentele psihologice ale pacientului
Tipul de personalitate a pacientului
Caracteristicele socio-economice ale
pacientului $i familiei
Specificul rolurilor sociale $i interac&iunilor
familiale pe care le are pacientul
Specificul rela&iei doctor-pacient.
Particularit!"i ale asisten"ei
psihologice a bolnavului
incurabilPrelungirea vie!ii cre$terea
ncrederii n sine $i a autonomiei

O moarte decent" oferirea unui mimim
de confort, inclusiv spiritual.


Alternative terapeutice
modelul tradi"ional
Faza de
diagnostic
Faza de
recuren&!
Faza preterminal! -
deces
Tratament curativ
Tratament
simptomelor
paliativ $i controlul
importante(durerea)
Psihoterapie
suportiv! simpl!
Asisten&!
asumarea
psihologic! pentru
deznod!mntului
Modelul alternativ
Faza de
diagnostic
Faza de
recuren&!
Faza
preterminal!
Faza post-
deces
Tratament
curativ
Tratament
simptomelor
paliativ $i
importante
controlul
Asisten&! psihologic!
Suport familial
Suport
psihologic
adresat familiei

Modelul eclectic
Faza de
diagnostic
Faza de
recuren&!
Faza
preterminal!
Faza post-
deces
Terapii
bolii
propriu-zise adresate
Controlul simptomelor critice
Asisten&! psihologic!
Suport
bolnav $i
psihologic
familia
pentru
bolnavului
Suport
psihologic
adresat familie