Sunteți pe pagina 1din 9

CATALOG DE PREZENTARE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE


2009
DESPRE NOI
Institutul Pentru Politici Sociale, organizaţie non-profit înfiinţată odată cu integrarea
României în structurile europene, susţine coerent drepturile societăţii civile române.
Programele asociaţiei se adresează cu precădere, dar nu exclusiv acelei părţi a societăţii
civile care întâmpină dificultăţi în a se reprezenta singură (copii, tineri, grupurile
defavorizate, etc.).
Institutul Pentru Politici Sociale s-a angajat să răspundă nevoilor exprimate de grupurile
defavorizate în ceea ce priveşte dreptul acestora de a participa activ în societate şi a
accesului la resurse de orice natură.
Am orientat programele noastre spre sensibilizarea şi implicarea societăţii civile române în
problemele sociale a comunităţilor din care fac parte promovând dezvoltarea de atitudini
pozitive în rândul societăţii civile, reinserţia socială a grupurilor marginalizate şi respectarea
drepturilor egale în diversitate.
Pentru a-şi îndeplini misiunea, Institutul Pentru Politici Sociale şi-a stabilit trei macro
obiective, susţinut prin proiecte multianuale:
 Creşterea numărului lucrătorilor sociali în domeniul consilierii adicţilor, persoanelor
abuzate şi a victimelor violenţei domestice sau a traficului de persoane, pentru a
asigura acestor grupuri dezavantajate premize reale spre reinserţia socială.
 Organizarea campaniilor complexe de informare cu rol preventiv în ceea ce priveşte:
- bolile cu transmitere sexuală (virusul HIV în special);
- consumul de droguri şi bolile inerente consumului.
 Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin implementarea programelor de dezvoltare
comunitară şi de reconversie profesională a locuitorilor acestor zone.
În scopul realizării acestor obiective:
 elaborăm proiecte în domenii de interes civic şi comunitar cu scopul îmbunătăţirii
serviciilor sociale, de recuperare şi de reinserţie socială a grupelor vulnerabile sau
discriminate;
 sprijinim iniţiativele cu caracter social şi economic, la nivel naţional şi european,
promovând programele pentru întărirea comunităţilor;
 sprijinim dezvoltarea şi întărirea societăţii civile române.
Astfel, încurajăm şi contribuim la elaborarea de strategii şi politici sociale, susţinînd
dezvoltarea raporturilor de parteneriat dintre sectorul organizaţiilor neguvernamentale,
instituţii naţionale, internaţionale şi societatea civilă.
STRATEGIE DE LUCRU
Pentru perioada 2009-2013 contribuim prin realizarea următoarelor programe:
 Sprijinirea reinserţiei sociale a grupurilor marginalizate, discriminate sau
dezavantajate;
 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor urbane şi a zonelor rurale din România;
 Implicarea activă şi integrarea eficientă a societăţii civile române în structurile
europene.
PROIECTE STRATEGICE ŞI ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ PE FONDURI EUROPENE

In parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman pe Linia


de buget Phare/2005/017-553.04.02 Referinţă 01, Coeziune Economică şi
Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Învăţării pe
Parcursul Întregii Vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.
În parteneriat cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Teleorman au fost
derulate procedurile la Agenţia Naţională de Cercetare Ştiintifică pentru
acreditarea Centrului de Inovare Tehnologică Teleorman, care a inceput
deja sa primeasca fondurile necesare inceperii activitatii.
Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru
programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea
Resurselor Umane – Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi
pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - “Program de
perfecţionare a personalului operativ administrativ din întreprinderi în
Regiunea Bucureşti-Ilfov”.
Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru
programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea
Resurselor Umane – Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi
pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - “Program de calificare
a personalului operativ din industria alimentară din judeţul Vrancea”
– ALIM-VRANCEA.
Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru
programul finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3
„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul
major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” - “Program
de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi
informaţie a personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED BUCUREŞTI -
ILFOV 2008".
Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru 2
proiecte integrate finanţate prin POS DRU 2007-2013, pentru Universitatea
Hyperion cu scopul înfiinţării a 4 laboratoare de informatică, implementării unei
platforme E-learning şi formare profesională specializată pentru cadrele didactice
din 2 facultăţi.
Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru
Primăria Sineşti pentru programul integrat pentru infrastructura rurală,
finanţat prin PNDR.
Iniţiatorul unui proiect strategic la nivel naţional, finanţat prin POS DRU 2007-
2013, în parteneriat cu Institutul de Relatii Umane şi Partida Romilor din
România, pentru proiect reinserţie pe piaţa muncii a 2000 de persoane
inactive şi şomeri de lungă durată de etnie romă.
Cursuri de „Management de Proiect” în accesarea şi derularea finanţărilor
europene pentru Primaria Sectorului 1 – Bucureşti.
Cursuri de „Management de Proiect” în accesarea şi derularea finanţărilor
europene pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Consultanţi permanenţi ai Institutului de Relaţiii Umane şi ai International
Computer School.
PROIECTE ŞI PROGRAME DE POLITICI SOCIALE

Partener împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România în proiectul


“Descoperă MiniEuropa: unitate în diversitate!”, un proiect educativ, special
conceput pentru grădiniţe în perioada martie-iunie 2007;
În anul 2008 am derulat pentru Spitalul Judeţean Zimnicea o campanie de
strângere de fonduri pentru dotarea acestuia cu mobilier nou (saltele, frigidere,
televizoare, etc).
Organizarea taberei de vară „Spre un viitor intercultural” în august 2008
pentru tinerii care aparţin minorităţilor naţionale.
În octombrie 2008 am organizat împreună cu Asociaţia Cultura Păcii, la Palatul
Parlamentului, masa rotundă “Acţiuni pozitive în combaterea discriminării”
cu prilejul aniversării a 10 ani de ENAR în Europa, acţiune multiplicată în toate
ţările Uniunii Europene.
Campania pentru nediscriminare în accesarea fondurilor europene de către
universităţile private acreditate în condiţiile legii. (caz strategic preluat de IPS
reprezentând Universitatea Hyperion aflată în imposibilitatea de a accesa
fondurile structurale; actori vizaţi: Preşedintele României, Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Economiei şi Comerţului).
Institutul Pentru Politici Sociale redactează în 2008, Raportul Shadow Romania
2007 – Racism in Romania publicat sub egida ENAR. (European Network
Against Racism este un corp consultativ al Comisiei Europene, care deţine un
punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei împotriva
discriminării din raţiuni de religie, convingeri şi discriminare multiplă, dar şi în
punerea în practică a experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei
E.U. referitoare la egalitatea raselor, vizând acţiuni pozitive, compensaţii,
sancţiuni).
În noiembrie 2007 am lansat serviciul permanent de informare europeană şi
promovare a cetăţeniei active pentru tineret prin intermediul blogului “Tânăr în
Europa” http://tanarineuropa.blogspot.com.
Desfăşurăm activităţi de lobby şi advocacy pentru adoptarea textului noii
Directive europene împotriva discriminării în alte domenii decât piaţa
muncii, avizată favorabil de către Parlamentul European în data de 2 aprilie 2009.
Derulăm în prezent campania pentru retragerea din cadrul Camerei Deputaţilor a
proiectului de lege PL-x 368/2007 privind regimul juridic al proprietăţilor dintre
cultele ortodox şi greco-catolic.(caz strategic în domeniul discriminării religioase
în România pe motiv de încălcare a drepturilor fundamentale garantate de
Constituţie; actori vizaţi: Camera Deputaţilor Comisia Juridică, pentru Disciplină
şi Imunităţi)
Documentăm, raportăm şi monitorizăm cazurile de discriminare religioasă şi
rasism cultural împotriva minorităţilor naţionale;
Monitorizăm procesul legislativ şi politicile publice în domeniul politicilor sociale
pentru a asigura dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi integrarea socio-
profesională a grupurilor vulnerabile.
PALETA DE SERVICII

- TRAININGURI ŞI CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ -

Oferta Institutului pentru Politici Sociale include cursuri de formare şi specializare în


dezvoltare managerială şi organizaţională, comunicare, PR şi negociere, politici publice şi
advocacy, finanţări europene, anteprenoriat social şi dezvoltare individuală.

Oferta se adresează organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private care îşi doresc dezvoltarea
resurselor umane şi creşterea gradului de expertiză prin formarea de specialişti cu scopul de
a-şi creşte cota de reprezentativitate în domeniul de activitate, de a îmbunătăţi sau crea
servicii integrate centrate pe client sau spre îmbunătăţirea adaptabilităţii prin inovare şi
creativitate tehnologică.
În ultimii 3 ani, Institutul pentru Politici Sociale s-a dovedit partenerul potrivit dată fiind
implicarea sa directă în formarea de specialişti în economia socială prin intermediul
fondurilor europene, prin crearea unei relaţii solide cu instituţii publice locale, naţionale şi
internaţionale, ONG-uri, sindicate, patronate şi reţele de organizaţii româneşti şi europene,
cât şi prin echipa de profesionişti dedicaţi şi pasionaţi, cu expertiză în management şi
comunicare, legislaţie şi consultanţă in afaceri, resurse umane şi formare de abilităţi.

Standarde europene de formare


♣ Calitate şi utilitate
♣ Evoluţie şi inovaţie
♣ Formare centrată pe client
♣ Explorare şi sustenabilitate
♣ Participare activă şi autodezvoltare

Politici publice, advocacy şi finanţări europene


Scrierea propunerilor de finanţare Public speaking.
europeană. Planificarea de politici publice şi
Managementul proiectelor europene. evaluarea impactului acestora.
Introducere în lobby şi advocacy. Elaborarea şi evaluarea politicilor de
Planificarea strategică in advocacy. tineret.
Metode şi tehnici de lobby. Scrierea studiilor de politici publice.

Anteprenoriat şi economie socială


Construirea unei înteprinderi/afaceri Sindicatele şi organizaţiile patronale.
sociale. Responsabilitate socială şi dezvoltare
Parteneriatul Public-Privat. comunitară.
Resurse umane
Organizarea activităţilor specifice. Knowledge management - miză a
Competenţa managerială. organizaţiei.
Planificarea strategică în resurse umane. Sindicatele.
Definirea şi analiza posturilor. Managementul conflictelor.
Recrutarea şi selecţia angajaţilor. Metode practice pentru sporirea
performanţei individuale.
Integrarea, motivarea şi evaluarea
performanţelor personalului. Combaterea stresului la locul de muncă.
Pregătirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei profesionale.
Metode de determinare a necesarului de Codul etic şi standarde de calitate în
personal. consilierea carierei.
Planificarea resurselor umane şi Aspecte practice şi metode ale consilierii
managementul teritoriului. carierei adulţilor.
Team building indoor şi outdoor.

Dezvoltare organizaţională
Stiluri de conducere. Managementul schimbării şi sănătatea
Procesul decizional. organizaţiilor.
Grupul şi dinamica organizaţională. Cultura organizaţională.
Motivaţia în organizatii. Conducători, manageri şi lideri în
organizaţii.
Formarea echipei.
Echilibrul în conducerea organizaţiilor.
Comunicarea eficientă în grupuri.
Comunicare organizaţională.

Dezvoltare individuală
ToT – formare de formatori. Leadership.
Mentoring – formare de mentori în Comunicare interpersonală.
companii şi organizaţii. Formare în NLP.
Dezvoltare personală. Inteligenţa emoţională

Comunicare, negociere şi PR
Comunicare managerială şi relaţiile Tehnici şi strategii de relaţii publice.
publice. Publicitate şi reclamă.
Comunicare organizaţională. Valoarea emoţională a banilor – tehnici
Comunicare şi tehnici de negociere. inovatoare de fundraising.
Medierea conflictelor. Comunicare asertivă.
Cum să fii un bun negociator. NLP.
Tehnici de comunicare eficientă. Comunicare şi PR – asistent PR.
Tehnici de manipulare.
Dezvoltare managerială
Management organizaţional si al Sisteme, metode şi tehnici moderne de
proiectelor. management - metode generale: prin
Managementul timpului. bugete, excepţii, obiective, participativ,
etc.; - metode şi tehnici specifice:
Managementul stresului si al schimbarii.
metoda Delphi, brainstorming,
Managementul riscurilor. diagnosticare etc..
Managementul relaţiilor umane si a Managementul Inteprinderilor Mici.
resurselor umane
Managementul ospitalităţii in turism.
Managementul rezolvării conflictelor la
Managementul diversităţii – politici
locul de muncă.
inclusive la locul de muncă.
Managementul marketingului.
Managementul politicilor publice –
Managementul Ergonomiei – optimizarea elaborare, planificare şi evaluare.
relaţiei OM-MUNCĂ.
Management european. Scrierea
Managementul modern – perspectiva propunerilor de finanţare europeană.
dezvoltării durabile.
Programe regionale de management şi
Managementul organizării şi coordonării dezvoltare.
institutionale.
Planul de Afaceri – suport al
Managementul previziunii şi prosperităţii.
fundamentării deciziilor.
Managementul programelor de tineret si
Comunicare organizaţională. al voluntarilor.

Fundamentarea nevoilor de formare şi alegerea pachetului de cursuri


Beneficiarul are posibilitatea alegerii propriilor module pe care doreşte să le urmeze.
Acestea sunt concepute într-un mod flexibil, astfel încât asigură competenţa abilităţilor
dobândite indiferent de combinaţia aleasă de către client. Echipa noastră, de asemenea,
asigură asistenţă în alegerea modulelor pentru a veni în întampinarea nevoilor specifice ale
clientului.
Institutul Pentru Politici Sociale furnizează la cerere cursuri şi consultanţă şi în alte domenii
decât cele prezentate în ofertă, atât în Bucureşti cât şi în ţară.
Preţul cursului va fi negociat în funcţie de:
 numărul participanţilor
 numărul orelor de formare necesare cursului
 distanţa faţă de Bucureşti
 existenţa unei săli si a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea optima a cursului.
Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi:
Mihaela Cazan – Preşedinte
[t] 0040 21 314.85.58
[m] 0040 723.313.216
[f] 004 0318 157 513
[e] ips.romania@gmail.com

Ana-Maria Niţă – Director Executiv


[m] 0040 743.575.377
[f] 004 0318 157 513
[e] ips.resurse@gmail.com
- CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI ŞI FINANŢĂRI EUROPENE -

Arii de competenţă pentru consultanţa în domeniul accesării de finanţări:

 Fonduri structurale;
 Fonduri pre-aderare(numai pentru consultanţa post-contractare);
 Alte fonduri europene ale Comisiei Europene şi ale Consiliului Europei;
 Fonduri private internaţionale şi europene;
 Fonduri naţionale publice şi private.

Beneficiari

ONG IMM Instituţie publică Instituţie privată Persoana fizică

Tipuri de servicii de consultanţă

Asistenţă în business development

Asistenţă pre-contractare

Identificarea oportunităţilor de finanţare pentru business-ul/iniţiativa dorită

Scrierea cererilor de finanţare pentru axa de finanţare dorită;

Elaborare plan de afacere studiu de fezabilitate

analize economice relevante;

alt tip de documentaţie cerută de către finanţator;

Identificarea şi contractarea de parteneri publici şi privaţi pentru implementarea


proiectelor;

Întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare(PACHET COMPLET -le implică şi pe


cele de mai sus)

Alte tipuri de servicii la solictarea clientului.

Asistenţă post-contractare

Asistenţă în managementul de proiect pentru proiectele aprobate

pregătire implementare monitorizare evaluare altele

Proceduri de atribuire a contractelor de lucrări furnizări servicii


PORTOFOLIU DE CLIENŢI

♣ Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman


♣ Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
♣ Primăria Sectorului 1 Bucureşti
♣ Universitatea Hyperion
♣ Institutul de Relaţii Umane
♣ International Computer School(17 reprezentanţe)
♣ A.U.D.I.
♣ Fundaţia Roma Mentor
♣ PRO MED Bucureşti
♣ Partida Romilor
♣ ALIM Vrancea

DATE DE CONTACT

Pentru informaţii legate de proiecte, activităţi şi serviciile oferite de asociaţia noastră, vă


rugăm să ne contactaţi la urmatoarele date:

Mihaela Cazan – Preşedinte


[t] 0040 21 314.85.58
[m] 0040 723.313.216
[f] 004 0318 157 513
[e] ips.romania@gmail.com

Ana-Maria Niţă – Director Executiv


[m] 0040 743.575.377
[f] 004 0318 157 513
[e] ips.resurse@gmail.com

Nicolae Şerban – Coordonator Programe şi Politici Sociale


[m] 0040 743.711.918
[f] 0040 318 157 513
[e] ips.romania@live.com, ips.tineret@gmail.com

[w] http://www.politicisociale.ro
http://tanarineuropa.blogspot.com
http://nu-violentei-impotriva-femeilor.blogspot.com