Sunteți pe pagina 1din 9
CATALOG DE PREZENTARE INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE 2009
CATALOG DE PREZENTARE INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE 2009

CATALOG DE PREZENTARE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

2009

CATALOG DE PREZENTARE INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE 2009

DESPRE NOI

Institutul Pentru Politici Sociale, organizaţie non-profit înfiinţată odată cu integrarea României în structurile europene, susţine coerent drepturile societăţii civile române.

Programele asociaţiei se adresează cu precădere, dar nu exclusiv acelei părţi a societăţii civile care întâmpină dificultăţi în a se reprezenta singură (copii, tineri, grupurile defavorizate, etc.).

Institutul Pentru Politici Sociale s-a angajat să răspundă nevoilor exprimate de grupurile defavorizate în ceea ce priveşte dreptul acestora de a participa activ în societate şi a accesului la resurse de orice natură.

Am orientat programele noastre spre sensibilizarea şi implicarea societăţii civile române în problemele sociale a comunităţilor din care fac parte promovând dezvoltarea de atitudini pozitive în rândul societăţii civile, reinserţia socială a grupurilor marginalizate şi respectarea drepturilor egale în diversitate.

Pentru a-şi îndeplini misiunea, Institutul Pentru Politici Sociale şi-a stabilit trei macro obiective, susţinut prin proiecte multianuale:

Creşterea numărului lucrătorilor sociali în domeniul consilierii adicţilor, persoanelor abuzate şi a victimelor violenţei domestice sau a traficului de persoane, pentru a asigura acestor grupuri dezavantajate premize reale spre reinserţia socială.

Organizarea campaniilor complexe de informare cu rol preventiv în ceea ce priveşte:

- bolile cu transmitere sexuală (virusul HIV în special);

- consumul de droguri şi bolile inerente consumului.

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin implementarea programelor de dezvoltare comunitară şi de reconversie profesională a locuitorilor acestor zone.

În scopul realizării acestor obiective:

elaborăm proiecte în domenii de interes civic şi comunitar cu scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale, de recuperare şi de reinserţie socială a grupelor vulnerabile sau discriminate;

sprijinim iniţiativele cu caracter social şi economic, la nivel naţional şi european, promovând programele pentru întărirea comunităţilor;

sprijinim dezvoltarea şi întărirea societăţii civile române.

Astfel, încurajăm şi contribuim la elaborarea de strategii şi politici sociale, susţinînd dezvoltarea raporturilor de parteneriat dintre sectorul organizaţiilor neguvernamentale, instituţii naţionale, internaţionale şi societatea civilă.

STRATEGIE DE LUCRU

Pentru perioada 2009-2013 contribuim prin realizarea următoarelor programe:

Sprijinirea reinserţiei sociale a grupurilor marginalizate, discriminate sau dezavantajate;

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor urbane şi a zonelor rurale din România;

Implicarea activă şi integrarea eficientă a societăţii civile române în structurile europene.

PROIECTE STRATEGICE ŞI ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ PE FONDURI EUROPENE

In parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman pe Linia de buget Phare/2005/017- 553.04.02 Referinţă 01, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman pe Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02 Referinţă 01, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

În parteneriat cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Teleorman au fost derulate procedurile la Agenţia Naţională de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Teleorman au fost derulate procedurile la Agenţia Naţională de Cercetare Ştiintifică pentru acreditarea Centrului de Inovare Tehnologică Teleorman, care a inceput deja sa primeasca fondurile necesare inceperii activitatii.

Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - Program de perfecţionare a personalului operativ administrativ din întreprinderi în Regiunea Bucureşti-Ilfov”.

Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane nt de proiect pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - “Program de calificare a personalului operativ din industria alimentară din judeţul Vrancea” – ALIM-VRANCEA.

Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru programul finanţat prin Fondul Social European , Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor pentru programul finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” - “Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED BUCUREŞTI - ILFOV 2008".

Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru 2 proiecte integrate finanţate prin POS DRU 2007-2013 , pentru Universitatea Hyperion cu scopul pentru 2 proiecte integrate finanţate prin POS DRU 2007-2013, pentru Universitatea Hyperion cu scopul înfiinţării a 4 laboratoare de informatică, implementării unei platforme E-learning şi formare profesională specializată pentru cadrele didactice din 2 facultăţi.

Consultanţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru Primăria Sineşti pentru programul ţă în scrierea cererii de finanţare şi management de proiect pentru Primăria Sineşti pentru programul integrat pentru infrastructura rurală, finanţat prin PNDR.

Iniţiatorul unui proiect strategic la nivel naţional, finanţat prin POS DRU 2007- 2013 , în parteneriat cu Institutul de Relatii Umane şi Partida Romilor POS DRU 2007- 2013, în parteneriat cu Institutul de Relatii Umane şi Partida Romilor din România, pentru proiect reinserţie pe piaţa muncii a 2000 de persoane inactive şi şomeri de lungă durată de etnie romă.

Cursuri de „Management de Proiect” în accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru Primaria Sectorului 1 – Bucureşti . europene pentru Primaria Sectorului 1 – Bucureşti.

Cursuri de „Management de Proiect” în accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului . europene pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Consultanţi permanenţi ai Institutului de Relaţiii Umane şi a i International Computer School . Institutului de Relaţiii Umane şi ai International Computer School.

PROIECTE ŞI PROGRAME DE POLITICI SOCIALE

Partener împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România în proiectul “Descoperă MiniEuropa: unitate în diversitate!” , un Reprezentanţa Comisiei Europene în România în proiectul “Descoperă MiniEuropa: unitate în diversitate!”, un proiect educativ, special conceput pentru grădiniţe în perioada martie-iunie 2007;

În anul 2008 am derulat pentru Spitalul Judeţean Zimnicea o campanie de strângere de fonduri pentru dotarea acestuia cu mobilier nou Spitalul Judeţean Zimnicea o campanie de strângere de fonduri pentru dotarea acestuia cu mobilier nou (saltele, frigidere, televizoare, etc).

Organizarea taberei de vară „Spre un viitor intercultural” în august 2008 pentru tinerii care apar ţi n de vară „Spre un viitor intercultural” în august 2008 pentru tinerii care aparţin minorităţilor naţionale.

În octombrie 2008 am organizat împreună cu Asociaţia Cultura Păcii, la Palatul Parlamentului, masa rotundă “Acţiuni pozitive în combaterea discriminării ” cu prilejul aniversării a 10 ani de ENAR în Acţiuni pozitive în combaterea discriminăriicu prilejul aniversării a 10 ani de ENAR în Europa, acţiune multiplicată în toate ţările Uniunii Europene.

Campania pentru nediscriminare în accesarea fondurilor europene de către universităţile private acreditate în condiţiile legii. (caz nediscriminare în accesarea fondurilor europene de către universităţile private acreditate în condiţiile legii. (caz strategic preluat de IPS reprezentând Universitatea Hyperion aflată în imposibilitatea de a accesa fondurile structurale; actori vizaţi: Preşedintele României, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Economiei şi Comerţului).

Institutul Pentru Politici Sociale redactează în 2008, Raportul Shadow Romania 2007 – Racism in Romania publicat sub egida ENAR. ză în 2008, Raportul Shadow Romania 2007 Racism in Romania publicat sub egida ENAR. (European Network Against Racism este un corp consultativ al Comisiei Europene, care deţine un punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei împotriva discriminării din raţiuni de religie, convingeri şi discriminare multiplă, dar şi în punerea în practică a experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei E.U. referitoare la egalitatea raselor, vizând acţiuni pozitive, compensaţii, sancţiuni).

În noiembrie 2007 am lansat serviciul permanent de informare europeană şi promovare a cetăţeniei active pentru tineret prin intermediul blogului “Tânăr în de informare europeană şi promovare a cetăţeniei active pentru tineret prin intermediul blogului “Tânăr în Europa” http://tanarineuropa.blogspot.com.

Desfăşurăm activităţi de lobby şi advocacy pentru adoptarea textului noii Directive europene împotriva discriminării în alte domenii decât piaţa muncii, pentru adoptarea textului noii Directive europene împotriva discriminării în alte domenii decât piaţa muncii, avizată favorabil de către Parlamentul European în data de 2 aprilie 2009.

Derulăm în prezent campania pentru retragerea din cadrul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege PL-x 368/2007 privind regimul juridic al proprietăţilor dintre cultele ortodox şi greco proiectului de lege PL-x 368/2007 privind regimul juridic al proprietăţilor dintre cultele ortodox şi greco-catolic.(caz strategic în domeniul discriminării religioase în România pe motiv de încălcare a drepturilor fundamentale garantate de Constituţie; actori vizaţi: Camera Deputaţilor Comisia Juridică, pentru Disciplină şi Imunităţi)

Documentăm, raportăm şi monitorizăm cazur ile de discriminare religioasă ş i rasism cultural împotriva minorităţilor naţ ionale; cazurile de discriminare religioasă şi rasism cultural împotriva minorităţilor naţionale;

Monitorizăm procesul legislativ ş i politicile publice în domeniul politicilor sociale pentru a asigura dezvo izăm procesul legislativ şi politicile publice în domeniul politicilor sociale pentru a asigura dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi integrarea socio- profesională a grupurilor vulnerabile.

PALETA DE SERVICII

- TRAININGURI ŞI CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ -

Oferta Institutului pentru Politici Sociale include cursuri de formare şi specializare în dezvoltare managerială şi organizaţională, comunicare, PR şi negociere, politici publice şi advocacy, finanţări europene, anteprenoriat social şi dezvoltare individuală.

Oferta se adresează organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private care îşi doresc dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de expertiză prin formarea de specialişti cu scopul de a-şi creşte cota de reprezentativitate în domeniul de activitate, de a îmbunătăţi sau crea servicii integrate centrate pe client sau spre îmbunătăţirea adaptabilităţii prin inovare şi creativitate tehnologică.

În ultimii 3 ani, Institutul pentru Politici Sociale s-a dovedit partenerul potrivit dată fiind implicarea sa directă în formarea de specialişti în economia socială prin intermediul fondurilor europene, prin crearea unei relaţii solide cu instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale, ONG-uri, sindicate, patronate şi reţele de organizaţii româneşti şi europene, cât şi prin echipa de profesionişti dedicaţi şi pasionaţi, cu expertiză în management şi comunicare, legislaţie şi consultanţă in afaceri, resurse umane şi formare de abilităţi.

Standarde europene de formare

Calitate şi utilitate

Evoluţie şi inovaţie

Formare centrată pe client

Explorare şi sustenabilitate

Participare activă şi autodezvoltare

Politici publice, advocacy şi finanţări europene

Scrierea propunerilor de finanţ are europeană. ţare europeană.

Managementul proiectelor europene.Scrierea propunerilor de finan ţ are europeană.

Public speaking.Scrierea propunerilor de finan ţ are europeană. Managementul proiectelor europene.

Planificarea de politici publice ş i evaluarea impactului acestora. şi evaluarea impactului acestora.

Introducere în lobby ş i advocacy. şi advocacy.

Elaborarea ş i evaluarea politicilor de tineret. şi evaluarea politicilor de tineret.

Planificarea strategică in advocacy.Elaborarea ş i evaluarea politicilor de tineret. Metode ş i tehnici de lobby. Scrierea studiilor de

Metode ş i tehnici de lobby. şi tehnici de lobby.

Scrierea studiilor de politici publice.Metode ş i tehnici de lobby.

Anteprenoriat şi economie socială

Construirea unei înteprinderi/afaceri sociale.Parteneriatul Public-Privat.

Parteneriatul Public-Privat.Construirea unei înteprinderi/afaceri sociale.

Sindicatele şi organizaţiile patronale.Construirea unei înteprinderi/afaceri sociale. Parteneriatul Public-Privat.

Responsabilitate socială şi dezvoltare comunitară.unei înteprinderi/afaceri sociale. Parteneriatul Public-Privat. Sindicatele şi organizaţiile patronale.

Resurse umane

Organizarea activităţilor specifice. ăţilor specifice.

Knowledge management - miză a organizaţiei. miză a organizaţiei.

Competenţa managerială.Knowledge management - miză a organizaţiei. Planificarea strategică în resurse umane. Sindicatele.

Planificarea strategică în resurse umane.Sindicatele.

Sindicatele.Planificarea strategică în resurse umane.

Definirea şi analiza posturilor.Managementul conflictelor.

Managementul conflictelor.Definirea şi analiza posturilor.

Recrutarea şi selecţia angajaţilor.Metode practice pentru sporirea performanţei individuale. Combaterea stre sului la locul de muncă.

Metode practice pentru sporirea performanţei individuale. performanţei individuale.

Combaterea stresului la locul de muncă. sului la locul de muncă.

Integrarea, motivarea şi evaluarea performanţelor personalului.individuale. Combaterea stre sului la locul de muncă. Pregătirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei

Pregătirea resurselor umane.Dezvoltarea carierei profesionale.

Dezvoltarea carierei profesionale.Pregătirea resurselor umane.

Metode de determinare a necesarului de personal.Codul etic şi standarde de calitate în consilierea carierei.

Codul etic şi standarde de calitate în consilierea carierei. consilierea carierei.

Planificarea resurselor umane şi managementul teritoriului. managementul teritoriului.

Aspecte practice şi metode ale consilierii carierei adulţilor.Planificarea resurselor umane şi managementul teritoriului.

Team building indoor şi outdoor.resurselor umane şi managementul teritoriului. Aspecte practice şi metode ale consilierii carierei adulţilor.

Dezvoltare organizaţională

Stiluri de conducere.Managementul schimbării şi sănătatea organizaţiilor.

Managementul schimbării şi sănătatea organizaţiilor.Stiluri de conducere.

Procesul decizional.Managementul schimbării şi sănătatea organizaţiilor. Grupul şi dinamica organizaţională. Cultura

Grupul şi dinamica organizaţională.Cultura organizaţională.

Cultura organizaţională.Grupul şi dinamica organizaţională.

Motivaţia în organizatii.Conducători, manageri şi lide ri în organizaţii. Echilibrul în conducerea organizaţiilor. Comunicare

Conducători, manageri şi lideri în organizaţii. ri în organizaţii.

Echilibrul în conducerea organizaţiilor.Conducători, manageri şi lide ri în organizaţii. Comunicare organizaţională.

Comunicare organizaţională.Conducători, manageri şi lide ri în organizaţii. Echilibrul în conducerea organizaţiilor.

Formarea echipei.Comunicarea eficientă în grupuri.

Comunicarea eficientă în grupuri.Formarea echipei.

Dezvoltare individuală

ToT – formare de formatori.Leadership.

Leadership.ToT – formare de formatori.

Mentoring – formare de mentori în companii şi organizaţii. companii şi organizaţii.

Comunicare interpersonală. sonală.

Formare în NLP.în companii şi organizaţii. Comunicare interper sonală. Dezvoltare personală. Inteligenţa emoţională

Dezvoltare personală.Inteligenţa emoţională

Inteligenţa emoţionalăDezvoltare personală.

Comunicare, negociere şi PR

Comunicare managerială şi relaţiile publice. publice.

Tehnici şi strategii de relaţii publice.Comunicare managerială şi relaţiile publice.

Publicitate şi reclamă.publice. Tehnici şi strategii de relaţii publice. Comunicare organizaţională. Valoarea emoţională a

Comunicare organizaţională.Valoarea emoţională a banilor – tehnici inovatoare de fundraising. Comunicare asertivă.

Valoarea emoţională a banilor – tehnici inovatoare de fundraising. – tehnici inovatoare de fundraising.

Comunicare asertivă.Valoarea emoţională a banilor – tehnici inovatoare de fundraising.

Comunicare şi tehnici de negociere. Medierea conflictelor. Medierea conflictelor.

Cum să fii un bun negociator.NLP.

NLP.Cum să fii un bun negociator.

Tehnici de comunicare eficientă. care eficientă.

Comunicare şi PR – asistent PR. – asistent PR.

Tehnici de manipulare.Cum să fii un bun negociator. NLP. Tehnici de comuni care eficientă. Comunicare şi PR –

Dezvoltare managerială

Management organizaţional si al proiectelor. nagement organizaţional si al proiectelor.

Sisteme, metode şi tehnici moderne de management - metode generale: prin bugete, excepţii, obiective, participativ, etc.; - metode şi tehnici specifice: management - metode generale: prin bugete, excepţii, obiective, participativ, etc.; - metode şi tehnici specifice:

metoda Delphi, brainstorming, diagnosticare etc

Managementul timpului.specifice: metoda Delphi, brainstorming, diagnosticare etc Managementul stresului si al schimbarii. Managementul

Managementul stresului si al schimbarii.Managementul riscurilor.

Managementul riscurilor.Managementul stresului si al schimbarii.

Managementul Inteprinderilor Mici.stresului si al schimbarii. Managementul riscurilor. Managementul relaţiilor umane si a resurselor umane

Managementul relaţiilor umane si a resurselor umane resurselor umane

Managementul rezolvării conflictelor la locul de muncă.Managementul relaţiilor umane si a resurselor umane

Managementul ospitalităţii in turism. tul ospitalităţii in turism.

Managementul diversităţii – politici inclusive la locul de muncă. – politici inclusive la locul de muncă.

Managementul marketingului.diversităţii – politici inclusive la locul de muncă. Managementul Ergonomiei – optimizarea relaţiei OM -

Managementul Ergonomiei – optimizarea relaţiei OM - MUNCĂ. relaţiei OM-MUNCĂ.

Managementul modern – perspectiva dezvoltării durabile. dezvoltării durabile.

Managementul organizării şi coordonării institutionale. institutionale.

Managementul previziunii şi fundamentării deciziilor.dezvoltării durabile. Managementul organizării şi coordonării institutionale. Comunicare organizaţională.

Comunicare organizaţională.Managementul organizării şi coordonării institutionale. Managementul previziunii şi fundamentării deciziilor.

Managementul politicilor publice – elaborare, planificare şi evaluare. elaborare, planificare şi evaluare.

Management european. Scrierea propunerilor de finanţare europeană. propunerilor de finanţare europeană.

Programe regionale de management şi dezvoltare. management şi dezvoltare.

Planul de Afaceri – suport al prosperităţii. prosperităţii.

Managementul programelor de tineret si al voluntarilor.europeană. Programe regionale de management şi dezvoltare. Planul de Afaceri – suport al prosperităţii.

Fundamentarea nevoilor de formare şi alegerea pachetului de cursuri

Beneficiarul are posibilitatea alegerii propriilor module pe care doreşte să le urmeze. Acestea sunt concepute într-un mod flexibil, astfel încât asigură competenţa abilităţilor dobândite indiferent de combinaţia aleasă de către client. Echipa noastră, de asemenea, asigură asistenţă în alegerea modulelor pentru a veni în întampinarea nevoilor specifice ale clientului.

Institutul Pentru Politici Sociale furnizează la cerere cursuri şi consultanţă şi în alte domenii decât cele prezentate în ofertă, atât în Bucureşti cât şi în ţară.

Preţul cursului va fi negociat în funcţie de:

numărul participanţilor

numărul orelor de formare necesare cursului

distanţa faţă de Bucureşti

existenţa unei săli si a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea optima a cursului.

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi:

Mihaela Cazan – Preşedinte

[t]

0040 21 314.85.58

[m]

0040 723.313.216

[f]

004 0318 157 513

[e]

Ana-Maria Niţă – Director Executiv

[m] 0040 743.575.377

[f]

004 0318 157 513

[e]

- CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI ŞI FINANŢĂRI EUROPENE -

Arii de competenţă pentru consultanţa în domeniul accesării de finanţări:

Fonduri structurale;

Fonduri pre-aderare(numai pentru consultanţa post-contractare);

Alte fonduri europene ale Comisiei Europene şi ale Consiliului Europei;

Fonduri private internaţionale şi europene;

Fonduri naţionale publice şi private.

Beneficiari ONG
Beneficiari
ONG

IMM

naţionale publice şi private. Beneficiari ONG IMM Instituţie publică Instituţie privată Tipuri de servicii

Instituţie publică

şi private. Beneficiari ONG IMM Instituţie publică Instituţie privată Tipuri de servicii de consultanţă

Instituţie privată

ONG IMM Instituţie publică Instituţie privată Tipuri de servicii de consultanţă Persoana fizică

Tipuri de servicii de consultanţă

Persoana fizică

Asistenţă în business developmentTipuri de servicii de consultanţă Persoana fizică Asistenţă pre -contractare Identificarea oportunităţilor

Asistenţă pre-contractare -contractare

Identificarea oportunităţilor de finanţare pentru business- ul/iniţiativa dorită business-ul/iniţiativa dorită

Scrierea cererilor de finanţare pentru axa de finanţare dorită;de finanţare pentru business- ul/iniţiativa dorită Elaborare plan de afacere studiu de fezabilitate

Elaborareplan de afacere studiu de fezabilitate

Elaborare plan de afacere studiu de fezabilitate

plan de afacere

Elaborare plan de afacere studiu de fezabilitate

studiu de fezabilitate

analize economice relevante;

analize economice relevante;

alt tip de documentaţie cerută de către finanţator;

alt tip de documentaţie cerută de către finanţator;

Identificarea şi contractarea de parteneri publici şi privaţi pentru implementareaalt tip de documentaţie cerută de către finanţator; proiectelor; Întocmirea şi depunerea dosarului de

proiectelor;

Întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare(PACHET COMPLET - le implică şi pe PACHET COMPLET -le implică şi pe

cele de mai sus)

Alte tipuri de servicii la solictarea clientului.PACHET COMPLET - le implică şi pe cele de mai sus) Asistenţă post -contractare As istenţă

Asistenţă post-contractare -contractare

Asistenţă în managementul de proiect pentru proiectele aprobate istenţă în managementul de proiect pentru proiectele aprobate

în managementul de proiect pentru proiectele aprobate pregătire implementare monitorizare Proceduri de atribuire

pregătire

de proiect pentru proiectele aprobate pregătire implementare monitorizare Proceduri de atribuire a

implementare

proiect pentru proiectele aprobate pregătire implementare monitorizare Proceduri de atribuire a contractelor de

monitorizare

Proceduri de atribuire a contractelor dede proiect pentru proiectele aprobate pregătire implementare monitorizare lucrări evaluare furnizări altele servicii

implementare monitorizare Proceduri de atribuire a contractelor de lucrări evaluare furnizări altele servicii

lucrări

evaluare furnizări
evaluare
furnizări

altele

implementare monitorizare Proceduri de atribuire a contractelor de lucrări evaluare furnizări altele servicii

servicii

PORTOFOLIU DE CLIENŢI

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Primăria Sectorului 1 Bucureşti

Universitatea Hyperion

Institutul de Relaţii Umane

International Computer School(17 reprezentanţe)

A.U.D.I.

Fundaţia Roma Mentor

PRO MED Bucureşti

Partida Romilor

ALIM Vrancea

DATE DE CONTACT

Pentru informaţii legate de proiecte, activităţi şi serviciile oferite de asociaţia noastră, vă rugăm să ne contactaţi la urmatoarele date:

Mihaela Cazan – Preşedinte

[t]

0040 21 314.85.58

[m]

0040 723.313.216

[f]

004 0318 157 513

[e]

Ana-Maria Niţă – Director Executiv

[m] 0040 743.575.377

[f]

004 0318 157 513

[e]

Nicolae Şerban Coordonator Programe şi Politici Sociale

[m] 0040 743.711.918