Sunteți pe pagina 1din 482

DIN SCRIER1LE INEDITE

ALE LUI

STEFAN D. GREC1ANU

GENEALOGIILE

DOCUMENTATE

ALE

FAMILIILOR BOIERESTI

<N>

PUBLICAT DE PAUL ST. GRECIANU

VOLUMUL II

TIPOGRAFIA COOPERATIVA", BUCCIRE5TI, STR. BELVEDERE, No. 6

9

I

-

www.dacoromanica.ro

PEEPTA

Introducerea la volumul al 11-lea, care urmeaza aci, a fost scrisa in timpul cand

a inceput sa apard volumul al II-lea in fascicole, adica la 2 Martie 1913. De atunci

publicatia a inaintat incet, strecurandu-se intre dificultatile de tot felul cari le-a

intalnit in cale $i a ajuns in fine la complectarea acestui volum,

care se pune

astdzi in vanzare. Volumul al DI-lea este in curs de publicare ; un sfert a esit in

fascicole $i s.a impartit la abonati.

Ne a trebuit un an pentru a da ra lumina primul volum ;

pentru al doilea

a trebuit doi ani. Inca' n'am esit din litera 13. Este drept cit literele B $i C stint

cele mai bogate. Apoi documentele deja publicate

i privind mai multe nume nu

se vor repeta, ci se vor aminti prin simple trimiteri. Astfel lucrarea se va usura

treptat. Fisele, coprinzand datele ce le publicam, sunt impartite in caete ; in total

sunt peste 200 de caete de circa 125-150 fise, ceia-ce insumeazd 25 a 30.000 fise

aproximativ. Din acestea s'a publicat pana acum materialul extras din 20 de caete, reprezintand cam 2500 a 3000 de fise sau a zecea parte din intreaga lucrare. Dupa

aceasta socoteala, de oare-ce pand acum s'a publicat cloud. volume $i un sfert, ar

rezulta ca opera intreagd ar trebui sa consiste in vre-o 22 de volume. Insa, dupa

parerea noastrd, cele mai multe documente fiind publicate in volumele dela m

ceput, lucrarea se va reduce mult. Socotim cit un sfert a fost tiparit. pana acum

$i cd prin urmare nu va 11 in total decal 9 sau cel mull 10 volume, din cari 21

,

au apdrut, ramanand 7 sau 8 de publicat. Ne vom da toate silintele pentru ca

sd le publicam cat de repede.

Totusi, chiar in acele conditiuni este evident ca

a intarzia foarte mult darea

la iveald a genealogiilor unor familii cari. in ordine alfabetica, stint la urma. A-

ceasta explicd poate graba ce a pus-o de pildd d. B. Mangaru, sa publice sub

i fart stirea mea, ca anexd la volumul discursurilor

Generalului Th. Vacarescu, un arbore genealogic al familiei Vdcarescu, care nu

numele lui Stefan Grecianu

corespunde in totul cu datele ce le posed eu, mai ales in ceia-ce prik e5te or--

«Arborele al familiei Vita-

ginele familiei. D. Mangaru intituleazd acest arbore :

reseu cu incepere de la al NI1I veac alc6tuit dupie

datele

i documentele istortce

fostei

Comistuni

$i dupd cercetdrile D-lui Stefan D. Grecianu, rnembru al

docurnentare al

Statului, fost senator,

etc

»

$i duce fara

nici o intrerupere

$irul familiei din tatd in fiu dela 13grin sau

1290

$i pand

la

Udriste, vir nobilus in Fdgaras in

astdzi, in

ultimii vldstari din acest neam cari mai traesc

total 18 generatfi. Pact d. Mangaru mi-ar fi facut cinstea sa ma consulte l'as fi

rugat sa nu adaoge nimic la datele ce le avusese familia Vdcarescu dela tatal

www.dacoromanica.ro

I V

meu si pe cari le a complectat d-sa Mr . a face rezervele cuvenite. I-a§ fi aratat

articolele publicate de Stefan Grecianu si prin cari el combatea asertiuni

puse

astazi sub numele lui. Pas ti comunicat chiar, din scrierile inedite ale tatalui

meu, o nota mai recentd in care zice : RN'am putut dovedi cu acte nici toate cele

sustinute de A. I. Odobescu in 1861 in Revista Romand, nici coborirea dela Co- mitetele Ugrin, nici pe Dan Coconul, nepotul lui Radu Negru Voevod. nici suc- cesorii lor paria spre Enache Clucerul, cel ucis deodata cu familia lui Costandin

l3rancoveanu Voevod, la Tarigrad in 1714 de care Sultanul ; si Neagoe cel de

demult, de sub Neagoe Basarab Voevoct, mentionat de Revista Roman& si Radul cel bogat, poreclit Belsug, nu sunt mentionati prin documente. Asemenea nu ga-

sim decat erori cand se sustine ca Enake ar

Voevod sau cd a fost mare Vistier

fi fost ginere al lui Brancoveanu

Prin actele gasite de mine nu am putut

justifica nimic din toae acestea. Totusi acest neam de boieri se dovedeste cd este

din cele mai vechi si cd urmasii lor din al 18-lea

mult ilustratia celor mai batrani parinti ai lor cunoscuti, desi nu se gasesc ei su-

indu-se in vechime peste anul 1532. ,

i al 19-lea secol au crescut

Neräbdarea celor interesati nu ne poate opri de a discuta cu scrupulozitate

actele Ai documentele ce se publica sub autoritatea numelui lui Stefan Grecianu,

caci el a tinut sa nu avanseze nimic nedovedit, chiar atunci and era de aproape

legat cu familiile de care era vorba, cum a fost legat si prin rudenie si prin prie- tenie ru familia Vdcarescu. De aceia am tinut sa restabilim aci adevarul istoric, care este temelia pe care se sprijina opera pe care o publicAm. Pentru a evita in viitor efectele acestei nerabdari. ne vorn sili, in ce ne priveste, sa grabirn cat de

mult desdvirsirea lucrarei, permitand astfel cercetatorilor constiinciosi studii bazate

pe date nediscutabile.

6 Februatie 1916.

Paul Grecianu

N. B.

Primim cu recunovintd indicapile de documente originale, privitcare la famihile ale

cdr r geneal gii le publicam. Cerem insa sa putem lima cunoilin(a de documentele insafi. Cu aceasta

r nthite le tom mentiona in text f i in arlorele acelor familii.

P. G.

www.dacoromanica.ro

INTRO=7

TC=RE

la volumul al-do/lea.

S'a Implinit un an de când am Inceput public-area operei raposatului meu parinte Stefan

D. Grecianu, privitoare la Genealogiile documentate ale fainiliilor boiereei.

Lucrarea, trebue sa recunosc ca Inaintea7a Incet.

Acest lucru

seama cei cari sunt nerabdatori de a vedea publicate genealogiile,

de aproape.

l'au

cari

Ii

observat mar cu

intereseaza mai

Totusi primul volum, care va apare In curând, coprinde In 424 pagini

cari notam

ca mai Insemnate

familiile :

un numar de

Ariom,

53 de nume de familii, Intre

Alexeni,

Asani, Bibeiii, Bided, Bijeei,

Thlaceni, BUcecti. Bedew',

Balotel, Bale, Baneei,

In volumul al-doilea vom da, Intre altele, familiile : BeirlAteei,Bárulneei, Bárseei,

Basarabi, Beldimani, Belu, Bengeei, Berindei,

Bozieni, Breideei, Bräiloi, Braucoveni, Biati4ani, Bratiani, Brezoiani, Broeeni, Buc Buqani, Budieeni, Buieeei, Bujoreni, Burke, Buze,sti,

Bibeei,

Boerevi, Bogdani,

Boldeet,

Din cele ce s'au publicat 'Dana acum se poate trage de cat4 persoanele cari urmaresc

studii istorice, juridice, economice, etc

Invataminte numeroase. Pentru a-le Inlesni cercetarile,

am anexat la sfärsitul volumului I un indice alfabetic, coprinzand toate numele de persoane J

sau de familii citate In cursul acestui volum ; am adunat de asemenea In

cuvintele arhaice, cu explicatia lor, lista planselor si cliseelor, mai ales

prinse In text, etc

indice

speciale

co

a iscaliturilor,

Fara a adaoga vre-o apreciere asupra interesului acestei

lucrari, ceia-ce

nu

ni

s'ar

cuveni noua, sa ne fie permis a exprima dorinta ca cercetatorii, cari se vor ocupa cu studii

similare, sa gaseasca In aceasta publicatie un temei util pentru lucrarile

Cautat sa le Inlesnim, pe cat ne-a fost cu putinta, cercetarile ulterioare, nu numai prin in-

dicele cari le am anexat, dar Inca prin reproducerea scrupuloasa a notitelor si a trimiterilor

lor

viitoare. Am

la cronici, la autori, la lucrari similare, cari urmeaza a fi

consultate pentru

complectarea

operei de fata. Neaparat ca, asa cum ea se presinta, lucrarea publicata

de noi este cam

rece cam arida. Numai prin adaosul detaliurilor, ce

trimite, se poate da acestui studiu toata viata, toata lumina si tot interesul la

putea pretinde. Aceasta va fi opera urmasilor sau a continuatorilor lui Stefan Grecianu.

se gasesc In

alte

opere

la

cari

se

care

el ar

Opera noastra, adica a mea si a colaboratorului devotat,

Valerian Mussu,

secretarul

§i

amicul lui Stefan Grecianu, cu a carui osteneala am bucuria sa-mi Indeplinesc o sfanta

datorie fata de memoria parintelui meu, opera noastra este modesta si nu tinde decat a da

putinta altora de a cladi pe temelia asezata de Stefan Grecianu, un edificiu util tarei, pentru

rnarirea careia am vrut sa lucram.

Paul .5't. Greclanu.

www.dacoromanica.ro

s,

RIFRI 14FDITE DF STFTAN D. GRFC1ANU. (DARBATEV10

BANBATESTII.

Indoelnir.

1540 lunie 22. (Acad. Rom. doc. 214/XXXIII.) FIrisovul

lui

Radu Voevod sin Radu

Voevod catre boierul d-sale Jupan Stanciul Postelnicul si sofia sa Moma, ca dupe moartea

unuia din ei sa mosteneasca celalalt moiile 15,7 Septembre Ir. (Arh. St. Episc. Arges

i

iganii ce Ii au.

pach.

5

doc

1.)

Iirisov

lui

Topliti ca se tie mosie la Topliti si la valea lui Teatin, partea lui

din Barbatesti, pentru care au avut para cu feciorii Popii Nanului.

Pan feciorul

Voila din

Gulioaei

Sigur.

1599 Julie 7. (Condica Barbatestilor actul No. 91.

In coll. mea.) Cu mila lui D-zeu

lo Mihail Voevod

Voevod, dat-am D-mea acesta porunca slugii D-mele Mogoe l'aharnicul §i Stoictii

i Domn a toata tara rumaneasca, feciorul rnarelui si prea bunului Patracu

si Ju-

paneselor lor, Dobrin(?)si Mornái cu feciorii

lor cati D-zeu le

va darui ca

sa le fie lor

mosie la Barbatesti, Insë partea Mojiei toata din camp

si

din padure

si

din

apa

si din

silistea satului, cu rumanii si la munte ori cat s'ar alege de peste tot hotarul

denea, pentru ca aceasta mai sus zisa mosie a fost de demult dreapta de bastina mosie

a Mujei.,

de pretutin-

Dupe aceea Muja el singur au dat-o si au lasat partea lui de mosie din Barbatesti

cu gura si cu limba lui mai nainte de ciasu

ci Stoica

boala lui cea cumplita si la moartea lui cea napraznica

mortii,

slugilor D-mele

Mogoea Pahavnicul

i Dobrin si Momaia, pentru caci ei au cautat si au purtat

si

i-au

de grija Mojai la

Ingropat trupul lui la sf.

iar la

biserica hramul prea cuvioasei Paraschivei care este In orasul D-mele In Tirgoviste,

sf. Paraschiva au dat Muja din vinariciu lui dela Valeni, pentru pomenirea trupului si a su-

fletului

lui si s'au facut lui pomenire si toate cele ce trebuesc mortului, pentru cad Mujai

feciori din trupul lui nu i-au ramas nimenea.

Pentru acesta Muja el au lasat si au dat toata partea

lui de mosie din

Barbatesti,

lui Mogoe ci Stoicai si Dobrei si A4omáiei

i am vazut D-mea

i cartea dela mana Mujai

cu marturii

surori, nici

nepoti, nici nimenea amestec se nu aiba cu acésta rnai sus zisa mosie partea lui din Bar-

batesti cad este Intradevar.

i cu mare blestem cum nimenea din rudehiile lui,

nici

frati,

nici

Si dupe aceia au adus slugile D-mele

Monaiia oameni buni

i preoti marturii care

Mogoia Paharnicul ui

Stoica

ei

au fost atunci

la tocmeala

ci Dobra si

Mujcii §i

la

pristavirea lui : din oras Popa Coica cel batrin eclesiarhul si Popa Sahat cel batrin si Popa

Rustea

i Popa Istrate

i Parvu Diaconu si Vlad Parcalabu

i Gheorghe al

Nichii

si

din

Fieni Natu si din Barbatesti Oprea cel batrin si Kir Stoian.

Drept aceia D-mea au cautat si au judecat dupe

dreptate

si

dupe legea lui D-zeu

Impreuna cu toti cinstitii boierii D-mele din Divan Impreuna

i cu prea sf. sa Parintele nostru

Kir Eftimie Mitropolitul nostru si am dat D-mea cum au fost

lasat

si

moartea lui, toata partea lui din mosie dela Barbatesti, slugilor D-mele

au dat

Alogoe

Muja la

ci Stoici

si Dobrii ci Momai, iar altii din rudeniile lui, nici fratii lui, nici din surorile

lui,

nici din

nepotii lui sa nu aiba amestec cu bucatele

Stoica si Dobra si Aloma, pentru ca acestia l'au pazit la boala si la

pomenit pe el.

i cu mosia Mujii fara singur numai

moartea

Moga si

lui

si l'au

www.dacoromanica.ro

SCRIFRI INFD1TF DF cTFFAN D. GRFCTANTI. (BARBATE;;TII)

Pentru acesta am dat si D-mea slugilor D-mele Mogoe Pallarnicu

i Stoicai

fi

3

Ju-

pcMesei lui Dobri

i Momi, ca sa le fie lor acesta mai sus zisa mosie ohavnica si stata-

toare lor si feciorilor lor, nepotilor si stranepotilor lor si de nimeni sa nu se clateasca dupe

zisa D-mele.

lata si marturii am pus D-mea (urmeaza numele lor, a se vedea Divanele Domnesti lucrare citata, la anul respectiv.) Pecetea lui Mihai Voda, cel viteaz.

Tot In sus zisa condica la No. 90 mai gasesc un hrisov, In copie, care este aproape

identic cu cel publicat mai sus si cred ca originalul a fost numai unul

singur dupe

care

s'au talmacit aceste 2 cOpii ; dar daca reproduc si pe acest din urma In

extenso, o

fac

numai cu scopul ca publicul cercetator sa poata complecta erorile strecurate In traducerea

lor, mai ales ca cel dela No. 91 e mai confuz.

1599 .Thlie 7. Cu mila lui D-zeu lo Mihai Voevod §i Domn a toata tara romaneasca,

fecioru marelui si prea bunului Patravcu Voevod, dat-am D-mea acesta porunca a

D-rnele,

slugii D-mele Mogoe Paharnicul

i Stoicai ci Jupaneselor lor Dobrai

i Momai

i fecio-

rilor lor cati D-zeu le va darui ca sa le fie

lor

mosie

la

Barbatesti, Inse

partea

Mujei

toata din camp si din padure si din apa si din silistea satului cu rumanii si la

cat s'ar alege de preste tot hotarul de pretutindenea, pentruca acesta mai sus fost-au de demult buna si dreapta de ba§tina mosie a Mujei.

munte ori

zisa mosie

Dupe aceia Muja el singur au dat-o si au lasat-o partea

lui de

mo§ie

ce s'au zis

mai sus din Barbatesti cu gura si cu limba lui mai nainte

de ceasul

mortii

lui,

slugilor

D-mele Mogoe raharnicul

i Stoica

i Dobrai

§i Mornai

pentru câ

lui

cea

Valeni

cele

ce

ei au

cautat

si

pi

au

s'au

orasul

purtat de grija iwojai la boala lui cea cumplita si la moartea

Ingropat trupul lui In sf. biserica hramul

D-mele In Tlrgoviste.

lar la sf. Paraschiva au dat Muja din trupului si a sufletului lui si i-au facut lui

napraznica

care

este

In

trebuesc

prea cuvioasei Paraschivei

vinariciul

pomenire si

lui

dela

toate

pentru pomenirea

mortului,

pentru cad mujai feciori din trupul lui nu i-au ramas nimenea ; pentru acesta Muja el au

dat si au lasat toata partea lui de mo§ie din

Barbatesti

ce s'au

zis

mai sus,

Mogoii ci

Stoicai

i Dobri

i Mornaei si au va ut D-sa si cartea dela mana Mujai

cu

marturii si

cu mare blestem cum nimenea din rudeniile, nici frati, nici surori., nici nepoti nici nimenea

amestec sa nu aiba cu acesta mai sus zisa mosie, partea lui par din cap.

din

Barbate§ti

cat

este un

Si dupe aceia au adus slugile D-rnele Mogoe Paharnicul

i Stoica

i Dobra

i Mo-

maia oameni buni

i preoti märturii care ei au fost atunci la tocmeala Mojai si la prista-

virea lui : din ora§ Popa Stoica cel batran eclesiarhu si

Popa Sahat

cel

batran §i

Rustea si Popa Istrate si Parvul Diaconul

si

Vlad Parcalabul

si

Gherghe al

Nikii

Popa

si din

(loc alb) si din Barbeite0i Oprea cel batran 0 Kir Stoian.

Drept aceia D-mea am cautat si am judecat dupe dreptate

si

dupe legea lui D-zeu

Impreuna cu cinstitii boierii D-mele din Divan si Impreuna cu prea sf. sa

Parintele nostru

moartea lui

Kir Eftimie Mitropolitul si au dat D mea cum au fost lasat si au dat Muja la

toata partea lui de movie dela Barbatesti, slugilor D-mele

Mogoe

i

Stoica

i

Dobra ci

Momaia iar altii din rudeniile lui sa nu aiba amestec cu bucatele, cu mosia lui Muja fara

numai singur Mogoe

i Stoica

p1

Dobra

§i la moartea lui si l'au pomenit pre el.

pI

Momaia, pentru ca acestia l'au pazit la

www.dacoromanica.ro

boala

4

SCRIFRI INFDITE DF STI-1-AN

0. GRF( IPNU. (BARBATEVII)

Pentru aceia am dat D-mea slugilor D-mele Mogoe Paharnicul

ci

Stoicai

i jupa-

neselor kr Dobrai

i Illomai ca sa le fie

mo§ie ohavnica §i

i stranepotilor lor §i de nimenea sa nu se clateasca

lor aceasta

mai sus

zisa

statatoare, lor §i feciorilor lor, nepotilor

dupe zisa D-mele. lata §i marturii am pus D-mea (a se vedea lucrarea citata a (Divanelor

Domne§ti .).

Pecetea lui Mihai Voda, cel viteaz

1599 Decembre 18. (Ibidem actul No. 4.) 0 carte

sIrbeasca cu

pecete a

Parintelui

Vladichii Mitropolitul Kir

Tudoran.

Eftimie,

ce scrie

pentru Barbate0i

§i

pentru

vinariciu

Popii

catre manastirea

ce se zice dela Gradi§tea-Flore§tilor unde este hramul sf. lerarh Nicolae dela Mira Licheiei,

1612 Iulie 2 ). (Arh. St. M-rea Cernica pach 1

bis. duc. 3) lirisov

ca sa tie satul Flore0i dela Colentina, care sat au fost

al

lui

Nedelco

Postelnicul

§i

fratine-sau Stroe, feciorii Radului Captar Postelnicul, de ba§tina, Inse jumatate de sat ;

al

iar

alta jumatate de sat au fost al lui Draglzici Spatantl 0 al fratine-sau Nan 0 Hrizan

feciorii lui Oprior Logofatul, de &Win&

Apoi In zilele Radului Voda $erban, iar Jupan Cernica biv vel Vornic, el au cumparat

acea jumatate de sat deia Nedelco §i dela frate-sau Stroe drept 32000 de asprii ; iar acuma

Cernica Vornicul a cumparat §i cea l'alta jumatate de sat dela Draghici Spatarul si dela

frate-seu Nan 0 Hrizan drept 12000 de asprii.

$i iar se tie manastirea mo§ie la Obile§ti cat au cumparat Cernica Vornicul dela Ne-

delco §i dela frate-seu Stroe Postelnicul drept 6000 de asprii §i drept o pla§ca de grana

mohorata, pretul ei 2000 de asprii

1613 Mai 15. (Condica BarbateOlor, actul No. 92.) Cu mila lui D-zeu lo Radu Voevod

Domn a toata tara romaneasca feciorul réposatului Mihnei Voevod, dat-am D-rnea acesta

si

porunca a D-mele Mojai Paharnicul ci fupanesei liii

Dobrii

i

matusa-si Momii cu

feciorii lor cati D-zeu le va darui, ca sa le fie lor mo§ie In Barbatesti Insa

partea

Mujai

toata §i din camp, din padure §i din apa cu vaduri de moara

cu ru-

manii §i la munte §i de pretutindenea du preste tot hotarul, din hotar pana In hotar pentru

ca aceasta mo§ie ce s'au zis mai sus i-au fost batrana

i dreapta mo§ie de ba§tina a Mojai.

i din sili§tea satului

lar dupe aceea Mojai i s'au Intamplat o boala mare, grea, de au cazut de napraznica

boala §i In ceasu mortii

s'au aflat ca se pazeasca pe Muja fara numai singur prietinii :

01e lui.

i Indata Intr'acea boala rea §i cumplita de naprazna, nimenea nu

Neaga si Momaia matu-

Apoi cand au fost la

moartea

lui

In

zilele

batranului

reposatului

moplui D-mele

Alexandru Voevod, iar acel Muji el singur au lasat cu limba lui toata partea lui ce

scrie

mai sus, din Barbatesti sa fie pe mana matu§elor lui, Preotesi2 Neagai mama Jupanesii

far de

Dobrii i a Mould sora preotesei Neagli, iar alt om din rudenii treaba sa

n'aiba

numai singure matu§ele lui preoteasa Neaga ci Monza. $i au facut §i

cartea lui dela mana

lui cu mare juramant §i cu multi preoti §i oameni buni marturie pentru ca alti

trupul lui n'au avut ca se'l caute pe el la boala lui. Inca au lasat Muja la

pana cand era viu ca se-i Ingroape trupul lui la sf. biserica din TIrgovite ce

feciori din

moartea

lui,

se numWe

hramul prea cuvioasei Paraschivii §i au dat

Muja sf. biserici pentru sf.

zace trupul lui, tot vinariciul dela Valeni ; §i dupe moartea Mujai se

proscomidie, unde

alba matu§ele

tat

preoteasa Neaga ci Momai a pomeni §i a face toate cele ce trebuesc mortului.

www.dacoromanica.ro

SCRIFRI INFDITE DF STI FAN D. GRFCIANU. (BARBATE:gII)

5

lar dupe moartea Muidi cand au fost In zilele reposatului parintelui D-mele In domniea

dintai, s'au sculat Stefan dela Priazda

rèposatului parintelui D-mele Mihnii Voevod, cu preoteasa Neaga si cu soru-sa Moma §i

I cu Jupaneasa lui Maria de au venit la para Inaintea

ava Ora ei atunci cum Ca sunt ei volnici pe acesta movie a Mujai

i

n'au lasat Muja

acesta movie din Barbatevti, matuvelor lui, preotesei Neagai

i Month'.

Drept aceia D-sa singur au cautat vi au judecat dupe dreptate vi dupe lege,

cu

toti

cinstitii boierii D-sale vi au dat singur D-sa lui Stefan vi Jupanesei lui Marii, lege 12 boieri

ca se jure cum-ca n'au lasat Muja acésta movie ce s'au

zis

mai sus

din

Barbatevti la

moartea lui, mdtuselor lui, preotesei Neagdi si Momai. Apoi cand au fost la zi vi la soroc

iar $tefan cu Jupaneasa lui Maria, ei nici cum n'au putut së jure

ci

au remas de lege

dinaintea parintelui D-mele Mihnii Voevod cum In veci amestec

i treaba së n'aiba.

lar dupe aceea cand au fost In zilele lul Stefan Voevod, iar Stefan

cu Jupaneasa lui

cu Jupaneasa

Maria ei nu s'au lasat ci iar au ridicat Ora vi au umblat atuncea Stefan vi

lui Maria cu multe ficlevuguri vi cu minciuni pana and au luat ei acesta movie din Bar-

batevti dela mana Juptinesei Eobrii si a Momiii.

Deci Intai cand au fost In zilele r6posatului Mihail Voevod, cand au venit Intai D-nia

lui In tara romaneasca,

iar Juptineasa Dobra fata preotesei Neagdi si

cit naitusd-sa

Moma, ele nu s'au suferit pentru acésta movie din Barbatevti care o au avut de mila dela

Muja, ci iara au venit ele la Ora Inaintea lui

Mihail Voevod Impreuna cu

$tefan

i

cu

Jupaneasa lui Maria de s'au jaluit Inaintea D-sale pentru mare Impresurare de catre Stefan

vi de catre Jupaneasa lui Maria, cum ca au luat ei acésta movie dela mainile lor fara lege

numai cu sila. Inca au adus acele Jupdnese, Dobra si Moma multe

marturii,

preoti

oameni buni cart au fost atuncea la moartea Mujái, Inaintea D-sale de au marturisit, anume:

Popa Coica cel batran eclesiarhul, Popa Sahat cel batran

vi Popa Paraschiva

i Popa !strata, Diaconul

Parvul

i

i

Popa Rustea

Vlad Parcalab

i

din

Popa Dumitru

Barbatevti

ai

Gheorghe al Nicai, Oprea cel batran vi Carstian. Toti acevti preoti

i boieri oameni buni au

marturisit Inaintea lui Mihai Voevod vi

inaintea

cinstitului

i

prea

sfintitului

Kir

Vladica

Eftimie cum ca au lasat Muja partea lui de movie vi cu rumanii, toata,

la

moartea lui

1i

au scris vi cartea lui cu mare blestem la mana Jupdnesei Dobrii si a Momai, iar Stefan

cu Jupaneasa lui Maria au ramas de lege vi de judecata dinaintea lui Mihail Voevod de

i amestec se nu aiba.

i cu Jupa- au venit de

ei a-

tuncea cum-ca nu i-au judecat Mihnea Voda ; drept D-sa Radul Voda Serban iar au cautat

a doua oara, cum In veci treaba

lar dupe aceea cand au fost In zilele Radului Voevod $erban, iar $tefan

oara vi

neasa lui Maria ei nu s'au lasat ci au ridicat iar Ora pana a a treia

fata Inaintea Radului Voevod Serban cu Juptineasa Dobra

i cu Mama §i ava para

vi

au judecat dupe dreptate vi dupe lege Impreuna cu toti cinstitii boierii D-sale din Divan

vi

au dat D-sa lui $tefan vi Jupanesii lui Marii lege 12 boieri

ca se jure vi

le-au

pus lor

zi, In ziva prea cuvioasei Paraschivii. Deci Indata $tefan cu

Jupaneasa lui

Maria

ei n'au

putut s6-vi cumpere lege ca sa jure nici Intr'un chip la zi vi la soroc,

ci

iaravi au rèrnas

$tefan

i Jupaneasa lui Maria de lege vi dinaintea Radului Voevod $erban de a treia oara,

precum au ramas vi mai dinainte vreme. lar dupe aceia cand au fost acum In zilele D-mele,

iar Jupaneasa Maria i

cu fie s'o

www.dacoromanica.ro

6

CINFRI IVcIIITF Dr STFF NNI

D. GRFCTANIT. (11ARBATEFII)

Nichifor Parcalabul ei nu s'au lasat, ci iar au ridicat Ora §i au venit de para Inaintea D-mele

de fata cu Jupdneasa Dobra si cu .1lorna pana a patru-lea oara §i a§a para

ei

Inaintea

D mele cum ca n'au putut ei se jure cu 12 boieri Inaintea Radului Voevod $erban de frica

lupanului Radii Comisul Florescu §i au scos ei o carte

mincinoasa a acelor

12

boieri

care au fost juratori la Divan, cum-ca le-au fost lor frica sa jure pentru Jupan Radul Comisul

Florescul.

Im-

dela

Dreot aceia D mea singur am cautat §i am judecat dupe dreptate §i dupe

D-mea §i

cartea

lege,

preuna cu toti cinstitii boierii D-mele din Divan §i am citit

.1114di,

moartea lui, la maim Jupanesei Dobrii si a Momdi facuta cu mare blestem oameni buni §i preoti marturii §i am nevoit D-mea pe Jupaneasa Dobra si A,onza

adus §i marturii de fata la Divanul D-mele, care au fost atunci la rnoartea

vazut singur D-mea cum-ca au fost ramas $tefan §i Jupaneasa lui Maria de

atitea

lege dinaintea tuturor Domnilor, !Ana acum §i cartile acelor Domni

§i

cu

multi

de au

Mujdi §i

zis

am

ori de

ce s'au

mai sus,

toate la mana Jupdnesei Dobrii si a .1lomai, de ramas :

cartea raposatului parintelui D-mele

Mihnii Voda, §i cartea lui Mihail Voevod, §i cartea Radului Voevod, toate de ramas.

A§ijderea au ramas §i acum Jupaneasa Maria §i cu fiul seu Nichifor de lege §i dina-

intea D-mele a 4-a oara, cum In veci amestec §i treaba sa nu mai aiba ei de acum Inainte

cu mo§ia din Barbatesti.

Pentru aceia am dat §i D mea Jupanesei Dobrii si Momdi ca sa le fie lor mo§ia §i

rumanii ce stint zi§i mai sus, de ba§tina §i ohavnice §i feciorilor lor §i

nimenea sa nu se clateasca dupe zisa D-mele.

nepotilor

lor qi de

lata §i marturii am pus D-mea pe Jupan Vintila vel Vornic i Jupan Nica vel Logofat

i Déclul Vistier i Carstea Spatar i Panait Stolnic i Bratul Comis i Lupul Paharnic

i Jupan

Barnad vel Postelnic §i lspravnic Jupan Nica vel Logofat §i am scris eu Neagoe

Logofatul

In scaunul TIrgovi§tii.

Pecetea gospod.

1615. (Arh. St. condica Brancov.

1 pg. 633 (cerneala) 88 (creion) Mitrop. Buc.) Hrisov

catre manastirea Flore§tilor ca se tie satul

Postelnicul §i a fratelui sell Stroe, feciorii Radului Captarul Postelnicul,

Flore§tii de pe Colintina,

partea lui

care

sat

lui

ei cumparat dela Drlighici Spdtarul si fratii sei Nan si Hrizan feciorii

Nedelco

l'au fost

Oprisor

Logoratul In zilele Radului Voda $erban. Apoi l'au vIndut acum lui Jupan Cernica biv vel

Vornic drept 32000 de asprii.

Apoi se mai tie ni§te vii In dealul Bucure§tilor cumparate de Jupan Cernica Vornicul

§i de sotia sa Chiajna, dela Popa Neagul clisierul.

16(8 Aprilie 20. (Acad. Rom. Mss. 610.) Nan Postelnicul ot Bärbdtesti

era la data

acesta martor la un zapis. (Vezi §i doc. orig. la Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 168 doc. 6.).

1618 Aprilie 28. (Acad. Rom. doc. 71/XLI) Hrisov catre Dumitru Logofatul ot Dude§ti

ca sa tie mo§ie In Ciumernit ce o au cumparat dela Preighici Spatarul si dela Jupdneasa

lni Ilina 1) si dcla feciolu ei Patrasco

Postelnicul si dela Hrizan fecwrii lui Oprisor Logofatul ot Mdnesti la care vInzare au

i dela

fratii lui breighici Spdtarul :

dela Nan

fost marturii boierii urmatori : ot Doice§ti Radul i Danciul

Postelnicul, i

ot Rasa

Neicul, i

ot Slavite§ti Nenciul Postelnicul, i ot Bue§ti Mihai Paharnicul, i ot Sacuiani Padure Banul i

Oprea Logofatul, i ot Paule§ti Mogo§ vtori Vornic, i ot Matasa§ti Aldimir Pitarul.

1) Ar trebul controlat actul sil vedem (Elea cu adeviirat o chema llina sau Mthna?

www.dacoromanica.ro

SCRIFIU 1ND-DITE Dr %Ti'l AN

h. GRFCIANI1. (BARBA

r.;111)

7

1623 August 20. Pavid ot Barbateti este la

data

aceasta

martor

In

zapisu

lui

Preda sin Oprea Logofatu prin care vinde lui Sima Logofatul,

St. Schitu de un lemn pach. 5 doc. 5 )

casele

1628. (Arh. St. Episc. Buzau) La data acésta

erau

/ atravu

Eraghici spátaru.

din

Pau§e§ti. (Arh.

ci Pana fecim ii lui

1628 Octombre 21. (Acad. Rom. condica M-rei C. Lung 11 pg. 16.) Sa da hrisov

1ui

Nan Postelnicul din Barbate0i pentru mo§ie In Gradi§tea de sus sud Muscel, partea ne-

potilor si Patravu ci Pana fii lui

11rtg1zici

Spataru care au luat-o In

schimb

dela ei

cu zapis. Marturii au fost

din

.ThrbateW Tanase Postelnicul cj fratele lui Stoica.

Apoi iar Ii mai darue§te partea frati1i6-s'o Hrizan Postelnicul.

Hrizan Postelnicul a avid nepoatei pe Stanca.

Nan Postelnicul Jiul lui Oprea Logofatul,

Tatul Slugeru ot

i Puma la 1652. Taful Logofatul era

a avut frate pe

1648.

Orbeasca la 1637 §i fiu a avut pe Tudor Comisu la

Tatul Slugeru a avut flu pe Mupt, Dan

mort la 1653. El a avut sotie pe Jupaneasa lana.

1629 Iunie 5. (Arh. St. Episc. Arge§ pach. 32 doc. 3) Dintracest act extrag :

Pátra§co

Drrghici Spritaro = Ilion.

A

Hrizan.

A

Nan (Net-idol) Postelnicul

A

mi Neagoe Mosul.)

alin

neamul

Ofiriqor Logofritul ot

Manetti.

1638 August 20. (Arh. St. Mitrop. Buc.) Nan ot Barbate0i figureaza

ca

boier ju

ratori Impreuna cu alti 11 boieri In pricina mo§ii Vlacana.

Acésta ii este iscalitura :

Vittj ?A)

c.1

d

trnt

WiT04 efie

1639 lunie 2. (Actul No. 33 din condica Barbate§tilor.) Cu mila

lui

D-zeu lo Matei

Basarab Voevod §i Domn a toata tara romaneasca, dat-am D-mea acésta porunca a D melei

cinstitului boierului D-mele, Japan Rada vel Vistier qi feciorilor lui

cati

D zeu Ii In judetul

apa

§i

In

va darui

Damboviti

cu vie In

partea lui

i cu

ca sa-i fie lui mo§ie In sat In Doice§ti din sus de satul

Irma partea lui Hrizan Postelnicul toata din camp §i din padure §i din

deal §i cu loc de casa In sili§tea satului §i cu toti rumanii cati

Barbate§tii

se vor afla

si

cu tigani §i cu gradina §i cu mori care sunt facute pe acea mo§ie In apa lalomit i

www.dacoromanica.ro

8

SCRIFRI INEDITE TW STFI AN D. (,RECIANU. (DARBATT.STII)

tot venitul de peste tot hotarul ori cat s6 va alege §1 cu o

a treia, de catre alti frati ai lui.

parte de mo§ie

In

Sotanga,

Insa sa se §tie tiganii anume Ganea cu feciorii lui §i cu toata cemetenia lui gi Platq

tiganu cu feciorli lui §i cu tot salaul lui §i Avram tiganul cu

feciorii lui

i cu tot salapl

lui §i alti tigani cati s'ar afla ai lui Hrizan Postelnicul pentru ca aceste mo0 §i rumani §i

tigani §i vii au fost de ba0nä ale lui Hrizan Postelnicul fratele lui Nan Postelnicul.

Deci Hrizan Postelnicul el au tact (bud 1)e jupdneasa Marula fata Itti Dan Visti- eru. medusa Tatului Logordu si a lui .Afarcul Logolatn1 §i au fost luat cu multe zestri

§i mo0,

rumani

i

igani §i cu multe ferecaturi de aur cu margaritar

I cat au petrecut Im-

preuna au vandut

Hrizan

Postelnicul, §i mo0

i rumani

0

i

igani §i multe scule de le-au

mancat §i le-au risipit §i

feciori din trupul lui n'au

Marii,

iar Tatul Logofatul nepotii lui

Dan Vistieru,

facut. Apoi dupe moartea

fupanesei

ei au apucat pe Jupdneasa Frusina

care o luase Hrizan Postelnicul cu a doua cununie si fácuse o copild anume Kira,

§i pe Nan Postelnicul fratele lui Hrizan Postelnicul ca sa dea seama de zestrea

tup-si

Jupanesei Marii

i s'au parat de fata Inaintea D-mele la Divan.

md-

Drept aceia D-sa au trimis pe cinstitul

i prea sfintitul Parintele nostru Kir Vladica Teo-

fil Impreuna cu 2 boieri

ca sa judece §i se aleaga zestrea matup-§i

Vladichii §i Inaintea acelor boieri, de o au judecat

anume Japan Buzinca vel Clucer i Japan Costandin vel Postelnic

i s'au dus toti

dimpreuna Inaintea Parintelui

i au ales zestrile m

Marii

u-

ghi 300 ca sa aiba a da fata lui Heizan Ratelnicul care o fdcuse ctt fupineasz Frusina,

sa stapaneasca toate moOle ce scrie mai sus, iar de nu va da banii sa aiba a stapani Ta-

tul Logofatul §i Marcul Logofatul toate moiile, rumanii

Hrizan Postelnicul.

i

iganii

i ori ce s'ar afla ale

lui

Drept aceia Juinineasa Frusina si cu fata lui Hrizan Postelnicul ele n'au avut

banii se dea ci au facut dela mana lor zapis la mana Tatului Logofatul §i a lui Marcu Lo-

i tot n'au pu-

gofatul pana la o zi ca se aiba a da banii ; ci iar4i s'au mutat zi peste zi

. tut sè dea banii ci au venit Jupdneasa Frusina ci cu fie-sa Chira a lui Hrizan Postel- nicul si cu Nan Postelnicul si cu Paull feciorul lui l)rdghici Spdtaru Inaintea D-rnele

la marele Divan de au marturisit cu gurile lor cum Ca n'au banii de unde sa-i dea

ci au

facut zapis ca se aiba a stapani Tatul Logofatul §i Marcul Logofatul acele mo0 qi rumani

§i tigani a lui Hrizan Postelnicul

ca

sa le fie lor de mqtenire, ori de vor vrea sa tie

ori de vor vrea sa vanza, pentru zestrile matqa-sa

i cine va vrea sa cumpere, sa le fie

mo§tenire cu buna pace In veci.

Drept aceia, lor nu le-au trebuit ci le-au facut vanzatoare dinaintea D-mele din Divan

ti

au facut tocmeala cu cinstitul boierul D-mele Jupan Radul vel Vistier de i-au vandut toata

mo§ia lui Hrizan Postelnicul din sat din Doice0 qi cu rumanii, §i din Sotanga

§i cu tigani, cum scrie mai sus, de i-au vandtat lui drept ughi 300 §i le-au dat lor toti banii

l

cu mori

deplin cu care bank au Inoit Tatul Logofatul

i Marcul Logofatul sf. rnanastire a mqu-s'eu

Dan Vistieru

s'ar scula cine-va

care este pe malul Colintinii, ca sa fie lor pomenire §i aa s'au tocmit : cum,

§i vre-odata cu vre-o Ora, pentru aceasta mo§ie, se aiba para aceia a o

purta §i toata galceava ce ar fi, Tatul Logofatul

i Marcul Logofatul, iar moOle toate sa

fie ale Radului Vistieru, m4e ne-Intorcatoare, cu buna pace, pentru ca aa s'au tocmit de a lor buna voie qi am vazut D-mea qi zapisul Tatului Logofatul §i a fratine-sau Marcul Lo- gofatul la mana lui Jupan Radul vel Vistier de vanzare §i cu toti boierii Divanului marturie,

scrii In zapis.

www.dacoromanica.ro

SclhAar INEDdH DE

slIEFAN b.

GRECIANU. (BIRBiTE§TU)

9

Drept aceia am dat d-lui cinstitului boierului D-mele, jupan Radul vel

Vistier ca se-i

fie Jul aceasta movie vi rumani

lor vi nepotilor vi stranepotilor lui vi de nimeni sa nu se clateasca dupe zisa D-mele.

i

igani, ce scrie mai sus,

movie ohavnica lui

i

feciori-

rata vi marturii am pus D-mea pe Jupan Teodosie vel Ban ot Craiova, I Jupan lirizea

vel Vornic, i Jupan Preda vet Spatar, i Jupan Buzinca vel Clucer, i Jupan Socol

vel Stol-

nic, i Jupan Radul vel Comis i Jupan Vucina vel Paharnic, i Jupan Costandin vel Postelnic

Ispravnic Grigorie vel Logofat vi am scris eu Parvul Logofatul In scaun In Bucurevtl

1),

1641. Martie Jo. (Ibidem actul No. 93) Cu mila lui D-zeu.lo Matei Basarab Voevod vi

Domn a toata tam romaneasca dat-am D-mea aceasta porunca a D-mele cinstitului boierului

D-mele Jupan Radul vel Vistier vi cu feciorii lui cati D-zeuli va darui, ca se-i fie lui toata par-

tea de movie cata au tinut Hrizan Postelnicul In sat la Doicevti at Dambovita din sus de

si

oravul Targovistii

i cu toti rumanii cati se vor afla In partea lui vi cu viile tn deal vi cu lo-

cul caselor In silivte

vie, pe partea lui

padure vi din apa vi de peste tot hotaru, !use rumanii sa se vtie anume Oprea Moraru

vi cu gradina vi cu vadul de moara, ate se vor afla pe aceasta mo-

Hrizan Postelnicul In apa lalomitii vi cu tot venitul, din camp vi din

pi

cu 3 feciorl ai lui anume Lazar vi Costandin

i

Dumitru vi cu feciorii lor vi Dumitru a Mo-

nahului anume,

i Oprea fratele lui Dumitru vi cu un fecior anume (loc gol) vi Ion Garuia

cu feciorii lui vi Radu Ducai cu feciorii lui vi Stan fratele Ducului cu

Puiu cu 3 feciori anume Valcul

feciorii

lui vi

Oprea

i Latco

i Vintila vi aIti rumani cati se vor afla din partea

movia care

lui Hrizan Postelnicul si cu o parte de movie din sat din *otanga, Inse din

s'au park Nan Postelnicul # cu nepotu-sau Pawl

i cu fecioru lui DrAghici Spataru si

cu megiavii din

$1

otanga, dupe moartea lui Hr zan Postelnicul.

au rams pe megiaVi

ca se aiba a tinea 3 fratii : Nan Postelnicul i Hrizan Pcs-

telnicul fi Panel Postelnicul feciorul lui Drághici Spatarul ; apoi acésta movie ce au

fost scos-o dela megiavi au facut-o 3 parti se aiba a tinea Jupan Radul vel Vistier de peste

tot hotarul ori cat s'ar alege a 3-a parte vi cu toti tiganii lui Hrizan Postelnicul anume :

9 i cu un fecior al lui anurne Avram vi cu tot salavul lui vi

Ganea Cu tiganca lui Craciuna

Oprea Partovi cu tiganca lui Carstina vi cu 2 feciori ai lui anume Avratn

al lui anume Stan vi Stanciul feciorul lui Platovi

i

cu un fecior

i

cu tot

salavul

lui vi

alti tigani cati se

vor afla a hi Hrizan Postelnicul, pentruca

tigani au fost de bavtina ale lui Hrizan Postelnicul fratele lui Nan Postelnicul. Deci Hrizan Postelnicul au fost tinut pe Jupdneasa Maria fata lui Dan Vistieru,

matuva Tatului Logofatul vi a lui Marcul Logofatul vi au fost luat-o cu multa zestre, movii

cu margaritar vi cat au trait ei

aceste mai sus zise movii

i

vii

i rumani

pi

pi

rumani

i cu mite scule scumpe de aur *vi

i

movii

vi

i

igani

impreuna au fost vIndut Hrizan Postelnicul

scumpe, de le-au mâncat Hrizan Postelnicul barbatul ei

trupul lui n'au facut. Apoi dupe moartea lui Hrizan Postelnicul si a Jupanesei lui Maria, iar

rumani

i

igani

si

le-au

risipit.

i multe scule

I

feciori

din

Tatul Logo-

Jupaneasa Frujina

fatul

a

2

i Marcul Logofatul, nepotii Jupanesei Marii, iei-vi au apucat pe

a Jupaneasti a. lui Hrizan

Postelnicul cu care au facut o copild anume Kera, i pe

Nan Postelnicul (au apucat) fratele lui Hrizan Postelnicul ca se aibe. a-i da seama de

1) Scris pe rnembran6 (docurnentul).

www.dacoromanica.ro

i6,

SCRIERI IN EDIT E DE ST dAN D. GRECI AN U . (BARBATEr11)

zestrile matusei lor Jupanesei Marii si au

venit Tatul

t

Logofatul

si

_

Marcul Logofatul cu

Jupaneasa Frujina si cu Nan Postelnicul trmintea D-mele la Divan.

Drept aceia D-mea am cautat si am judecat si i-am dat pe seama prea cinstitului si

al pdmantului rorndnesc

prea sfintitului Parintelui nostru Mitropolitul Kir Vladica Teofil,

tmpreuna cu 2 boieri anume Jupan Buzinca vel Clucer i Jupan Costandin vel Postelnic ca

se-1 judece si sa-i

toti tmpreuna tnaintea Parintelui Vladicai si Inaintea acestor

sus. Deci i-au judecat si i-au ales zestrile Jupanesei Marii ughi 300 ca se aiba a-i da copila

lmi Hrizan Postelnicul pe care au fost facut-o cu Jupaneasa Frujina cu a 2-a cununie §i se tie ea mosiile Wane seu Hrizan Postelnicul ; iar de nu va avea bani, se aiba a tinea

Tatul Logofatul si cu frate-s'o cu Marcul, nepotii Jupanesei Marii, toate mosiile

si rumanii

si vine si tiganil si tot ce s'ar afla ale lui Hrizan Postelnicul pentru ughii 300,

scris mai

aleaga

zestrile

Jupanesii Marii, matusa Tatului

doi

Logofatul si dU venit

ce s'au

boieri

Deci Jupaneasa Frujina Isi cm fie-sa Chera ele bani n'au avut se dea ci

au facut

zapis la mana Tatului Logofatul si a fratine-seu Marcul Logofatul,

pIna

la

zi,

ca se dea

banii si se alba a tinea mosiile. Apoi cand au fost la zi, banii iar n'au avut se dea, ci iar

venit Jupaneasa Frujina si cu

fie sa Chera copila lui Hrizan Postelnicul §i cu Nan Postelnicul §i

au mutat zi peste zi si tot n'au putut se dea banii ci au

cu Pand feciorul

lui Draghici Spdtaru Inaintea D-mele la Divan de au marturisit ei toti

ca nu are se dea banii Tatului Logofatul si lui Marcul sa tie ei mosille si rumanii si tiganil si toate ce s'ar

fie ale lor statatoare sau sa le vinza pentru zestrile Jupariesei Marii si cine

cu gura

facut

lor cum

Logofatul si

au

si zapis ca

sa

afla ale lui Hrizan Postelnicul

va vrea sa le

cumpere sa fie ale lui, sa fie statatoare cu buna pace, me-Intorcatoare

Deci Tatul Logofatul si Marcul Logofatul ei

n'aii vrut sa tie

aceste mosii

ci

le-au

facut vanzatoare si s'au toemit cu cinstitul boierul D-mele Jupan Radul vel Vistier de i-au

vtndut aceasta mai sus zisa parte de

Hrizan Postelnicul drept ughi 300 si au luat toti banii deplin In mana Tatului

mosie cu 'rumanii si

cu

viile

si

cu

tiganii,

a lui

Logofatul

si a lui Marcul Logofatul dinaintea D-mele din Divan si cu acesti bani au Inoit o manastire

a mosului seu Dan Vistierul, care manastire este In malul Colintinii, lInga

facut Tatul Logofatul si Marcul Logofatul si zapis dela mainile

Bucuresti si au

lor,

de vInzarr,

la mana

cinStitului boierului D-mele Jupan Radul vel

Vistier, cu toti

boierii

Divanului marturie 0

si cartea

vii, ca sa fie

multi boieri scrisi In zapis si dupe acel zapis au facut Jupan Radul vel

D-mele de mostenire peste aceste mai sus zise mosii §i rumani

ale lui statatoare.

si tigani

Vistier

si

1 tot le-au tinut cu buna pace de sunt acum la

mana lui

aproape 2 ani si nu au

avut de catre nimeni nici o galceava. lar dupe aceea, and au fost acum, jupaneasa Frujina

41 cu fle-sa Chera copila mu% Hrizan Postelnicul, ele au ridicat para si au umblat de au

luat bani dela altii si au venit Inaintea D-mele ca sa lepede banii Iui

Marcul

Logofatul 0

Mt la mosia si au fost si Marco Logofatul de fata. Deci Marcul Logofatul au spus Inaintea

D-mele cumca dupe judecata Parintelui Vladica

ca se dea

n'au dat

nimic pecum au marturisit toti cinstitii boierii D-mele care au fost scrisi si tn zapis curn-ca

au fost Tatul Logofatul si Marcul Logofatul si dupe zi si tot n'au dat banii, ci de zi precurn am adeverit si D-mea tntru adevar, pentru ca aceste judecati au fost toate

au ramas

ele banii si sell tie ele mosiile si iar au pus zi peste zi ca sa dea banii si tot

si a

celor mai sus

zisi boieri

dinaintea D-mele In Divan.

www.dacoromanica.ro

SCR.1131t1 DIEDITE DI: STEFAN D. GRI-CIANT.7. (BARBATE§T11)

1 I

Pentru aceia si D-mea am socotit si am judecat dupe dreptate vl dupe legea lui D-zeu Impreuna cu toti cinstitii boierii D-mele si am dat D-mea cinstitului boierului D-mele Jupan

Radu biv vel Vistier ca se-i fie lui acesta mai sus zisa mosie a lui

Hrizan Postelnicul

din Doicesti

feciorilor lui

i

viile

i rumanii si tiganii mosie stAtatoare cu buna pace si

ohavnica, lui vi

i nepotilor lui

l

stranepotilor

lui In

veci,

pentru ca au ramas Jup4neasa

Frujina

treaba

i fie-sa Chera de lege si de judecata dinaintea D-mele din Divan, cum mai multa

i amestec se n'aiba si de nimenea. sa nu se clateasca dupe zisa D-mele.

lata dar

i marturii am pus D-mea pe Jupan lirizea vel

Vornic i Jupan Oligore vel

Logofat i Jupan Dumitru biv vel Vistier Dudescu i Jupan Preda vel

gornir

vel

Clucer

i

Jupan

Socol

vel

Jupan Dra-

Stolnic i Jupan Radu Mihalcea vel Comis i Jupan

Spatar, i

Vucina vel Paharnic i Jupan Costandin vel Postelnic si Ispravnic si au scris Dumitru Logo- fatul In scaunul Tirgovistei.

Pecetea gospod.

1642 Aprilie 24. (Ibidem actul No. 7.) Cu mila lui D-zeu lo

Matei

Basarab Voevod

si

Domn a toata tara romaneasca, dat-am D-mea acesta porunca a D-mele, slugilor D-mele

Tanase Paharnicul

i a Jupanesei DoVii Mogoaei, nepotii preotesei NeagU, ,ci feciorilor lor

cati D-zeu le va darui ca sa le fie lor satul Barbätestii care este din sus de satul Cochii ;

i dii dealu cu viiie

tot hotarul pe hotarele cele

bastina de mai

dinainte vreme dela anul Drághici tratele Preotesei 1Veagai si tot au tinut

ránase Paharnicul f/ Stoichita Postelnicul cu puna pace.

i frtitine-sgu Stoichitii Postelnicul, feciorii lui Mogoe Paharnicul

din plaiu

slugile D- mele

-din Bärbáteei

!rise jumatate de sat din camp si din padure si din apa si

si

vechi

cu rumanii si din silisi ea satului de pretutindenea de peste

i semne vechi,

I

entru cã este a lor batrina

si

dreapta mosie de

lar dupe aceea cand au fost

In zilele

zise

raposatului

Radului Voda In

rIndul

dintai al

Domnii lui au avut aceste mai sus

Postelnicul para cu Stefan dela Priazna (sic) si au

tuncea de lege si de judecata cum am vezut D-mea si

mainile lor si de atuncea tot au tinut cu buna pace, n'au avut de nimenea bantuiala.

slugile D-mele

Tanase Paharnicu $i Stoichita

dela Priazna dea-

fost rams Stefan

cartile de

bastina si de ramas la

lar cand au fost In zilele D-mele s'au

sculat

si Nan Fostelnicul din Doice§ti cu

para

i cu niste carti mincinoase si au venit Inaintea D-mele

la Divan de

s'au park de

cu mic

acel sat Bar-

fata cu Teinase raharnicu §i cu Stoichita Postelnicul §i cu tot satul Barbatestii,

cu mare si ava Ora Nan Postelnicul Inaintea D-mele cum ca au fost al lui

batestii, dela parintii lui,

Drept aceia D-mea Insu-mi am cautat si am judecat dupe dreptate si dupe legea lui

D-zeu, Impreuna cu toti cinstitii boierii D-mele si am adeverit D-mea cu tot Divanul cum-ca

au umblat Nan Postelnicul cu carti mincinoase ca un om rau si

am marturisit la Divan cum-ca tot

tot la Barbatesti, pentru cad este a lor batrana si dreapta movie, dela mbsi dela stramosi

viclean

i singur D-mea

pre acesti

mai sus zisi

boieri i-am pomenit lacuitori

si dela parintii lor precum s'au scris mai sus, iar, Nan Postelnicul el

n'au avut nici o

treaba ci au umblat cu acele carti mincinoase ca sa apuce si se Impresoare acesta

mosie

cu viclesug.

Deci au ramas de lege dinaintea D-mele din Divan si am scos D-mea pe Nan Pos-

telnicul cu mare rusine din Divan ca pe un om rau si viclean si au spart D-mea

l acele

carti ale lui,

mincinoase, In Divan, cum mai mult para

i

galceava sa nu aiba Tanase

www.dacoromanica.ro

12

S,K1F121 INFD1TE DE STEFAN D. GRECIANU. (BARBATETIO

Paharnicu

I Stoichita foOelnicul

i tot satul Barbatestil si am dat singur D-mea slugilor

D-mele Tánase Paharnicul oi St ichita Postelnicul ca së aiba a tinea mosia jumatate de

sat din Barbatesti, cu bung pace cum au tinut si mai dinainte vreme, ca sa fie a lor movie

i stranepotilor lor. lar de va scoate Nan Postelnicul

statatoare

i ohavnic

l feciorilor lor

vreodata niscare-va carti,

sa nu se prinza In seama sau sã se

creaza ci sa ramaie min-

cinoase si tn desert si de nimenea sa nu se clateasca dupe zisa D-mele.

lata si marturii am pus D-mea pe Jupan Dragomir Craiovenesc vel Ban i Jupan Dumitru

Dudescu vel Vornic i Jupan Radul vel

Logofat i Jupan Stroe vel

Vistier i Preda Spatar

Socol Clucer I Dumitrasco Stolnic I Radul Comis i Marcul Paharnicul i Costandin Postelnic.

Ispravnic vel Logofat. Am scris Dumitru Logofatul tn scaunul TIrgovistei:

1)

1642 Noembre 12. (Ibidem actul No. 9 ) Adeca eu Totana dimpreuna cu feciorii

mei

Marin I Niculae scriem acest zapis al nostru ca sa fie de mare credinta la mana popii lui

Kir Foti dela biserica Domneasca $i fie-s'o Dragului Logofátul, cum sa se

stie cum-ca

am vIndut noi o curatura de fln In hotarul Barbatestilor, prin Valeni, pre ling a lor mosie

care se chiarna Poiana batrInii

noastra toata si poiana

i pe linga curatura

Stoical

Ghiozii,

cat am avut partpa

i padurea, ca sa le fie lor movie statatoare In veac, pentru ca o

am vIndut noi de buna voia noastra, drept ughi 4 i costande 5, bani gata si cu stirea tuturor

boierilor din sat marturie

: Tánase Postelnicul i Stoichita Postelnicul i Ivul Portar i Mihai

Postelnicul I Stoica megiasul

i pentru credinta am pus

pecetea.

1643 Octombre Io. (Ibidem actul No. 10.) Adeca eu nnase Postelnicul din Bar-

batefti ot sud Delmbovita dimpreund cu frate-mi-o Stoichita qi cu feciorii nostri scris-am

si

marturisim cu acest zapis al nostru ca sa fie de mare credinta la mana parintelui Popii

Dom:

lui Kir Fotii dela biserica Domneasca, cum sa se Vie cand au fost acum In zilele

nului nostru lo Matei Basarab Voevod iar eu Tánase cu frate-mi-o Stoica am vindut Popii

1W Kir Fotif o padure sa o cure ca se-si faca livade de fan, din partea noastra

la sat la

Barbatesti ce este iar pre linga livadea Parintelui Popii lui Kir Fotii despre Valeni.

Si

se se stie pana In curatura lui

Mihai Dorobantul In lat si In

lung cat

va merge

pana In surpatura In jos pana In surpatura Vlaicului si In Stan ;

lui Neagoe BorIceanul si am vindut-o noi

drept 50 de vedre de veci si la tocmeala

locului cu stirea

tuturor megiasilor si a fratilor nostri de ocina care si-au pus toti mai jos pecetile. Aceasta

noastra multi boieri si oameni buni marturie,

yin, vadra cate 3 costande, ca sa-i

i In sus pana In curatura

lui In

de a

mosia

noastra buna voie

lui si

coconiIor

din sat si

fie

de prin prejurul

marturisim ca sa se Vie si sa se creaza

scris eu Lapadat Logofatul ot Tirgoviste.

i pentru credinta pusu-ne-am

Eu Tanase marturisesc. Eu Stoica marturisesc.

i pecetile si am

1644 Noembre 19. (Ibidem actul No. 34.) Cu mila lui D-zeu lo Matei Voevod, Salomii

calugaritii care au fost Jupaneasa lui Nan Postelnicul d n Beirbette$ti ca sa

hie

(sic)

volnica cu aceasta carte a D-mele de se aiba a tinerea parte de movie dela satul Obilesti;

din judetul llhovului, Insë partea lui Nays Postelnicul care au fost barbat Salomii calugaritii i

pentru ca acéstA

mosie care scrie mai sus, fost-au de mosie a

lui

Nan Postelnicut dela

parintii lui, iar Salomia calugarita care scrie mai sus avut-au multe sate si

dela parintii ei, Tudor Slugeru Rudeanu.

mosii si

scule

Vocti

1)

Documentul de fat4 A termiurt cu urratoarea nota: sCoasii copie dupe cartea liii Matei

Basarab, ce este strbeascA.

www.dacoromanica.ro

SCRIERI INEDITE DE STEFAN D. GRECIANU. (BARBATEMI)

13

lara cand au fost acuma In zilele

D-mele,

iar .Nan Postelnicul sculatu-s'au de au

vIndut toate mosiile si sculele cate au avut, pentru a lui nevoie vi datorie ce au fost facut

fie volnica sa tile pentru

el si au fost facut Nan Postelnicul zapis la mana ei

cum sa

mosiile ei si pentru sculele ei, ce au vindut Nan Postelnicul, partea lui din Doicesti vi din

Sotanga vi din Manesti, cum am vazut D-mea vi zapisul lui /Van Postelnicul.

sculat de au vIndut si aceste mosii dintr'aceste sate, care mosil le-au dat Salomii caluga-

ritii, pentru mosiile si sculele care au fost

lui si pe unde au fost dator.

El tot s'au

vindut Nan Postelnicul, de au dat la nevoile

Deci cand au fost acum, iar Salomia calugarita venit-au Inaintea D-mele de s'au jaluit

si au spus cum au vIndut Nan Postelnicul mosiile ei si au vIndut au fost lasat sä le tie ea pentru a ei mosie si scule, Cum scrie mai sus,

si

aceste

movii care

Inteaceea D-mea am cautat si am judecat pe

dreptate si pe lege tmpreuna cu toti

cinstitii dregatorii D-mele si am dat D-mea Salomii calugaritii sa

fie volnica

sa tie acesta

parte de mosie dela Obilesti, ca sa se hraneasca veri

unde va

lacui

ea si dupe moartea

ei sa fie volnica se o lase unde va fi voia ei, pentru ca este a ei dreapta movie. Asa este

Invatatura D-mele.

Pecetea 'gospod.

1645 Afirilie io. (Ibidem actul No. 11.) Un zapis i pac ce'l da pentru acesta movie

eclesiarhul pentru acest

1643 Oc-

de padure, Tánase PoNtelnic i Stoica frate-s'o,

Kir popii Fotie

loc cu padure ot Barbatevti, precum In dos arata jos

zapisul cu veleat 7152

tombre 10 (publicat mai sus) ; cu al doilea zapis Il mai Intareste.

Eu nnase Postelnic.

Eu Stoica Postelnic.

.

1656 Martie 3, (Ibidem actul No. 35.) Adeca noi

satenii

ot Sotanga ot sud Dam-

bovita anume Neagul i

loana, i Radul i Rada Miclauvoaia cu fie-mi-o

firi7an, i Stana lu

Stan din

chei, Impreuna cu toti fratii nostri,

scriem

si

marturisim

din

cu

colo

acest al

lo

nostril

Matei

zapis ca sä fie de mare credinta la cinstita mona Marii Sale Domnului nostru

Basarab Voevod ca sä se stie Ca am avut ocina *otangeasca.

de apa despre

Doicesti, a noastra de movie din descedicatoare, din camp, din apa, din padure, din dealul

cu viile, din vaduri de moara, ?rise cum merge ocina In lung din iazul morii pana la moara

si tot au fost pre seama noastra cu buna pace.

acesta movie vanzatoare ;

lar can,d au fost acum, noi din bogata lips& o am facut

deci ne-am sculat noi de a noastra buna voie, far de nici o sila de catre nimenea, de am

venit la Domnul nostru si am facut tocmeala de o am vIndut-o acesta ocina Marii Sale cu tot venitul, Insa ocina fara de rumani, stj 236 pal, za ughi 41 bani gata.

'

Deci clan o au .cumparat Maria Sa Domnul nostru, au trimis pe cinstitul credinciosul

boierul Marii Sale Jupan Radul vel Aga i Jupan Ventorie (?)

Vornicul acolo la movie de

au tras cu funia si au si hotarIt-o cu boieri anume Tánase Postelnicul ot Barbatefti fi

cu frate-sgu

Sateni, Panel Postelnicul ot Barblite0i i Popa Kir Fota eclesiarhul

i Oana Portarul i Milea Portarul ot Branesti i Berivoe. Deci o au ales de catre Nan Postelnicul ot Doicesti si de catre frate-s'o Tudor Comisul

Stoichita l'o,stelnicul i

Leca Vornicul ot Banevti

i

Carstea Logofatul ot

i

lordache Capitanul

si de catre Dumitrasco Postelnicul cu fratii lui din Vacaresti si de catre

Barati 1) fiind vi

1) de sigur e vorba de cfiluggrii catolici, care aveau 0 ei parte printr'acele locuri.

www.dacoromanica.ro

14

SCRIFR1 INPD11 P. DP M-,I AN D. GRECIP NU. (BARBATEFrII)

ei de fata si o au Impietrit si o au dat ocina clomneasca, In mijloc pre lInga funia lui Ureche,

din sus; si pre acesti boleti pre toti ce scriu mai sus, f-au dat cu toate tumparatorile lor

din sus despre Pribol si au pus pietre cu voia

Maril Sale ocina cu buna pace far de nici o galceava, pentru ca ne-au dat toti banii

din Divan.

gata

din jos, ca sa poata fi

lor

si

din

sus si

.

*1 marturie toti boierii Divanului mari si mici care 3-si vor pune fie-si care iscaliturile

mai jos si pentru mai adevarata credinta ne-am pus si

noi degetele

mai jos si

am scris

eu Dumitru Boldici In orasul Tirgovistii,

Radu vel Logofat. Stroe vel Vistier. Dilcul vel Spatar.

Bunea

vel Sluger.

Preda vel

Comis Brancoveanu. Necula vel Pitar. Costandin Postelnic. Radu vel Aga. Dumitrasco Stol-

nicu Filipescu. Niculae Portar. Draghici

Gramaticu. Udriste Nasturel.

Costandin Logofatu.

Radu vel Capitan. Nica Polcovnicul. Carstea CApitanu. Ghinea Merisescul. Stanovici Logofatul.

Draghici Mogos (?). lordache Sturza (?). 1652 ilfartie 8. (Ibidem, doc. 36.) 0 carte de hotarnicie a 4 boieri

hotarnici.

Adeca

noi 4 boieri care suntem luati pre ravase domnesti dinaintea

lo Matei Basarab Voevod, de parintele popa Kir Foti eclesiarhul si de

Marii Sale Domnului nostru

0 si de Gr4itli

Logofátul ginerile lui Nan Postelnic, Insë boierii anume : Gheorghe Cluceru ot Baleni In

locul Barbului Postelnic ot Manesti, Preda Comisul ot Bucsani, Carstea Logofatul ot Sateni,

Neagoe Logofatul ot Sacuieni .

,

.

1653 Martie 1. (Ibidem actul No. 96.) Cu mila lui D-zeu lo

Matei Basarab Voevod

si Domn a toata tara romaneasca, dat-am D-mea acesta

porunca a D-mele popii Kir Fotii

eclesiarhul dela biserica D-mele din Tirgoviste si fie-sau Dragului Logofatul

si feciorilor lor

cat! D-zeu le va darui, ca sa le fie

lor un loc de munte la

satul

Barbatestii la ohirsiia

Valenilor alaturea cu curatura batrana, toata partea lui

Stoical*, feciorul lui klogoe Paharnicid "i a Jupánevei Dobrii,

parat dela Teinase Cluceru

Teinase Cluceri

i a fratine-seu

cum-

pentru ca au fost

ii dela frate-s'o Stoica Postelnicu, cu voia si cu stirea fecio-

rilor lor si a megiasilor din sattil Barbat4tii si din

sus si din

jos

si

dimprejurul locului,

drept 24000 aspri gata si cu zapis de vinzare cu multi boieri si oameni buni martori scrisi

In zapis : din Barbatesti Popa Mihai si

Radul Dorobantul si Stoica megiasul si Radul ginerile Oprii si din Targoviste Popa Tanase

biv eclesiarhul si Popa Dumitru feciorul Popii Nenciului si Pana Postelnicul Boldici, de cand

au fost curgerea anilor 7155-1647.

i iar a fie popii Kir Fotii eclesiarhul si fie-sau Dragului Logofat un loc de munte la

satul Barbatestii, din partea lui Tanase Cluceru fi a fratine-sdu Stoica Postelnicul, ala-

Popa Danciul

si

Mihai

feciorul

Popii Petriman si

turea cu livada popii Kir Fotii pe vale, Ins6 sa se

stie : In lat pana la curmatura lui

Mi-

haila Dorobantul si In lung atat merge la vale, pana In

curatura Vlaicului

din Sateni

si

In sus pana la curatura lui Neagoe Baraceanul ; si au taiat muntele cu sacurea si au facut

livada de cosit, pentru ca au cumparat dela Tánase Cluceru

Postelnicul din Barbeitefti, drept 50 vedre de yin si au pretuit vadra cate bani 30 si am

ci

dela frate-sclu

Stoica

vazut D-mea

sul anilor 7152

si

zapisul

de vanzare,

la mana popii Kir Fotii eclesiarhul, cand. era car-

1644 si cu marturi scrisi In zapis.

1) actul e rezumat si in vol. I la pg. 103-4 a§a ca cu prilejul acesta am complectat publi-

carea documentului, In extenso.

www.dacoromanica.ro

CRllRl TNEDITE DE STEFAN D. ORECIANU. (liARBATEVrII)

IS

Si iar se fie popei Kir Foti eclesiarhului

i fie-siu Dragul Logofatul jumatate de Ora-

siste de vie la Barbatesti aliturea cu Chivul care sunt Impreuni cu Coman din

Savesti,

pentru ca au fost cumparat Popa Kir Foti eclesiarhu, dela Gherghe Milcop

si

dela jupa-

neasa lui Rada si dela feciorul lor lirizan

i Carstea drept 200 aspri gata, cand au

fost

cursul anilor 7157

1649 si cu zapis de vanzare

i cu rnartori scrisi In zapis, anume din

Betrbeztegi Tetuan Cluceru §i frate-sdu Stoica Postelnicul §i Pana Postelnicul

i Miu Pt-

tan

i Juvul

i Popa Danciul

i Stoica.

Si iar si fie Popi Kir Foti eclesiarhul

i fie-sau Dragului Logofat un loc la satul Bar-

batestii, la camp, ins& si se Vie din gardurile vii feciorilor lui Paul Postelnicul Boldici catre

sat unde sa loveste la cap cu alt loc al Popi Kir Foti eclesiarhul, si In

lat ori

cat

s'at

alege, pentru ci l'au cumparat dela ninase Cluceru drept 500 aspri gata si cu zapis de

vanzare, curgerea anilor 71'60

1652 si cu multi oameni

buni

anume Stoica Tarata, Voicu Drencea

i Fatu fratele Drencii.

marturie

scrisi

In

zapis,

Si iar se fie Popi Kir Foti eclesiarhul

i fie-sau Dragului Logofat o curaturi de fan la

hotarul Barbatestilor la Valeni, aliturea cu mosia lor ce si chiami Poiana batrana turea cu curatura Stoicii GiOze, Inse toati partea Stoicii si a feciorilor sei Marin

i

si

all-

Ni-

culae, pentru ca o au cumparat dela Stoiana si dela feciorii ei Marin si Niculae drept 850 aspri

i oameni buni marturie scrisi In zapis anume din

i Stoica megiasu.

Barbettesti Teinase

gata

i cu zapis de vanzare, cu multi boieri

Cluceru ci Stoica Postelnicul §i Mihai Postelnicul

Si iar si fie Popi Kir Foti eclesiarhul, niste curituri la satul Bärbatestii, Inse

O.

se

stie la varful viilor de catre Valeni dela curatura Oprii Costandinoiul si la vale pana unde

sa loveste cu curaturile Kivului Portaru, si si se stie In lat dela curatura Branzil pana la

curatura Stoicii GiOza

i pe välcea la vale cat merge, pentru Ca au cumparat aceste

curaturi ce sau scris mai sus dela Tdnase Cluceru fi dela frate-sau Stoichita Postelnicul

drept 2000 aspri gata, tot munte si au taiat muntele de padure cu sicurile si multi chel-

tuiali au ficut si am vizut D-mea

i

zapisul

de vanzare

la mana Popi

Kir

Foti, fiind

ficut cu multi boieri

i oameni buni marturie, scrisi Iii zapis.

Pentru aceasta Farn

dat si

D-mea, Popi

Kir

Foti

eclesiarhu

i

fie-siu

Dragul

Logofit ca sa le fie lor aceste curituri si locuri ce sunt zise mai

toare si feciorilor lor, nepotilor si stranepotilor lor si de nimenea sa nu se cliteasci dupa

sus, ohavnice si

stata-

zisa

D-mele.

lati si marturii am pus D-mea pe Japan Spahiul vel Ban Craiovenesc, Jupan Preda

vel Vornic, Japan Radu vel Logofit, Japan Ghinea vel Vistier, Japan Diicul vel Spatar, Ju- pan Radul vel Comis, Jupan lirizea vel Paharnic, Japan Socol vel Sluger, Jupan Nicula vel

Pitar

i Ispravnic Japan Rada vel Logofat si am scris Stan Logofatul In scaunul orasului

Targoviste.

1654 Februarie 2. (Ibidem actul No. 12.) Adeci eu Popa Kir Foti cliserul, dimpreuna

cu preoteasa mea Maria, scriu si mirturisesc cu acest al nostru zapis, ca se fie de mare

mana gineri-mi-o Proca, ca sa. se Vie ca le-am dat zestre o jumatate de siliste,

In sat In Barbatesti, pre langa hotarul Doicestilor, care siliste au fost cumparat-o tata. meu Popa Tudoran, dela Oprea sin Barca.

credinta la

Si iar si se stie, ca i-am dat loc de culegatoare din locul meu cel sterp se ail:4 asi

face culegatoare; iar dupe aceia ginere-mi o Proca au mai cumparat

siliste dela Radul Golili Dorobantul

i alta jumatate de

a-i dare un

si dela femeia lui Badi. Deci eu i-am fost

www.dacoromanica.ro

16

sclutiu NED11E DE $TE1AA D. GRECIANIJ. (BIRBITE§TII)

_

cal de ginere zestre, ci eu cal n'am avut ci i-am dat pentru cal ughi. 7 de

i-au cumparat

acea siliqte, Insa and 1- am dat eu

sterp, fara camp, fait pomi. farä

Preda, cheltuit-au qi au muncit de qi-au facut case qi

lar zicand fie-mi-o Dragul ca-i va sparge casa qi Ii va lua m4a, eu m'am sculat de am mers acolo In Barbatesti ; §i s'au Intamplat atunci, mergand, Popa dela biserica Dorn-

neasca, anume Popa Bran, i Popa Ursul i Dumitru Diaconul i Staico

Logofatul, i Enache

Oramaticul, ca se vaza via ce le-au dat Maria Sa Domnul nostru Matei.Voevpd de pomana,

pentru sufletul raposatei Doamnei Marii Sale feleni (sic.) Dupe ce au vazut via, iar ginere-mi-o

Proca i-au chemat pre toti il casa lui §i am marturisit eu cu sufletul meu Inaintea lot., cum

i fie-mea Preda ca acesta siliste ce scrie mai sus, deplin Inca o

se qtie ginere-mi-o Proca

am qi masurat, In lat stj. 22 gi In lung din Toplici pan& In tarmurile apei. lar dupe aceia fostu i-am dat qi viie de zestre In dealu BarbateOlor din viia mea, iar

unde i-am aratat acea vie fost-au trecatoare, a trece pe la via lot prin via mea ; iar zicand

i and am cumparat acesta

siliqte, fost-au - pamantu

qi fie mea

pre acel loc.

de nimic.

lar dupe aceia ginere-mi-o Proca

i-au pus pomi multi