Sunteți pe pagina 1din 172

:,

GRAIVIATICA

GREACA DE '

GEORGE PAYELESCU .

Licentiatklu Litere i Pihmofie, Pinfr,?;.ii de limbo tileolturo


. 611.61, rwr,o111% superim.N,7 7ieeniti IA Mill.

ell.=i

PARTEA ANTEIA

ETIMOLOG1A.

'
BUCURESCI
LITO-T!ROGRAFIA CAROL GOBL
10, STRADA DOAMNEI, 16

18 91

www.dacoromanica.ro
GRAMATICA

GREACA DE

GEORGE PIYEEESCU
Licenliatii in Litere fi Filosofie, Profesorii de liinba fi literatura
arkel, cursulii superiorA, la liceulti Lazifrii.

PARTEA ANTEIA

ETIMOLOGIA.

TJCURESCI
"1-IPOGRAFIA CAROL GOBL
16, STRADA DOAMNEI, 16
1891

www.dacoromanica.ro
Tale esemplarele writ intrta s u tura m rt.

www.dacoromanica.ro
PREFAQA.
In predarea unei limbi, casi;in ori-ce rainurii de cunoscinte, ni-
mica nu va pa-re greii, de se va preda cu metoda, de se va canto,
ca st se dea elevului sema de orl-ce schimbare efectuatt atata in
sonurile cata si in forma unuI cuventa. Elevuhl numai atunci va
invata cu placere tota, calla va intelege tota, i va tine mai bine
minte formele invatate. Intr'adevara, nimica nu este mai buna si
mat folositora pentru elevi de cMa ca tota, ce li se dt pentru des-
teptarea i luminarea cugeftril lora, st se predea intr'unA--rnoda
sciintifica i rationala. Sa nu se umple mintea elevulul cu o mul-
time de forme fart ca st se arate legatura naturalt i logict, care
esista printeacele form-e; cum s'ail constituita acele forme, earl le
sunta partile, elementele lora esentiale ?
Off-ce cuventa ist are partile sale constitutive. Ce alta lucru dart
este trunchiula si terminatiunile ( 15, 3; 65, (3, 7), dact nii ele-
mentele esentiale, formative ale until cuvnta ? Disecati organisniula
until cuvO.,nta, faceti pe elevi sit vdcla, st citescl si sit ptrunciii in
corpula unui cuvnta, si atunci de sigura, gramatica nu va mai fi,
mai Mesa cea greed, elevilora tura spectru, de care la ori=ce mo-
menta vora trestri de frica; ci din contra, o vora invi,5ta cu tOtt
ininra, de se vora convinge prin el inii cit ea le desvolta mintea
si il face in acelasa timpa st-si dea bine sama de tote vorbele, pa
cart le vora asterne pe hartie chiar in limba lora parintascrt.
In adevra, ce invatamnta sciintifica e mai folositorit eIeiliit
de oath. invdtamantula limbelora si mai cu sena ala grece?
Nu se intalnesca la orl-ce momenta in studiereal9sraora proble-
mele cele mai proprii de- a destepta atenVitneaiora?
Dintre tOte, limba grOct prin bogAtiai rotumlimea formelora sale
este cea mai proprie spre a detcjt i ageri mintea elevului.
Trebue ca elct st fie pstrunsa cle acesta adexcra, cit limba este
unit organisrna, i ca atare isl are legile sale proprii. Deci ori-ce
schimbri dintr'una cuvanta fie in ce privesce sonurile saa forma
sa se supuna unora anumite legT.Ce alta lucru dart este gramatica
de cata studiula acestora ?
Dotinta de a da la lumineo s.-;narnaticii grOat eompletil i sistema-
tied, tundatt pe una metoda sciintifica Si rationala, m'a determinata
sit intreprincla acesta lucrare, marginitil de o cam data numai la
etimologie, in care s'a tinuta sennt te kite descoperirile Wine thinA

www.dacoromanica.ro
ROMANIA Bucuresci, in 14 Iannarie 1891.

MINISTERULt CULTELORO

INSTRUCTIUNII PUBLICE
DftISIA COALELORO l CULTFLORO

Seria A.No. 364

ffwzozeed,,

Ia urnia recensiune'l fetcuta de D-1 Ep.


Franeudi, delegata insarcinatzi ile Illinisterti
spre a cerceta lucrarea D v. intitulata Gra-
matica Grcl, partea I-a, subsemnatukt
audindic pe Consiliulg permanentii de instruc-
tiune, ve face cunoscuta cd aproba ca texUl
didactica, mentionatulti opt.
p. Ministru, Stef. Illihaileseu.
Capulit Divisici, Lascarii.

g cZeheu,
Idait; 4 -CAzeat -Zxdif
www.dacoromanica.ro
GRAMATICA GRECA- II

acuma de sciinta gramaticala, fie prin inscriptiunT, fie prin autort,


Itisandu-se afara, formele dubiese precum i acelca carT se gasesca
fOrte rara, si pe earl prin propria mea esperenta am constatata, cti
mai mici de cum n'are sa-le intalnesca unit absolventaala cursului
secundara. Asa bunira. forma med. p.sIlov pers. 1 duala, care nu se
gasesce de cata de vre-o dou-ori, s'a considerata ca o esceptie,
knit nu ea 0 regula, cum a fosta cela pueina pana acuma ( 55,
9 nota).
Regulele au lostg date cata se pOte de clarit i pe scurta, inla.-
turandu-se numerOsele repetitiuni, cart mai multi" arg ingreuia de
ctU ara inlesni mersula treptata i cumpatata ala uneT bune gra-
maticT, ne-lasandu-se afarti nimica esentialfi. Eie-ce regula si chiar
esceptie aa fosta inzestrate de esemple, earl inlesnesca. multa in-
telegerea i inerea minte a recrulit Esemplele ail fosta alese cu -Rita
ingrijirea cuvenita uneT cartl didactice; pe ttite am eatata sa le
traduca.
La alcatuirea acesteT gramaticT am avuta in vedere teite lipsurile
ni neajunsurile scOlelora nestre. BuniOra la nol, numarula orelora
destinate pentru studiula clasicismuluT este mai midi de cata celti
germang i franceza. Nu se pOte dar cere unora candidatI la ba-
calaureatti ceea ce se cere in Germania si Franca. OK cata de e-
minenta i zelosa ar fi ung profesera, cu numerula mica de ore,
de care acuma dispune, nu pOte face atata Ctti trebue sa se faca.
Cu tote acestea licarirea unei sperante de una viitora maT bung
este, ca de vre-o ctita-va vreme a inceputg sa intre in corpulg di-
clactica una tinereta, care adaptindu-se merea la isvOrele roditOre
ale apusuluT se silesce sa se tie, pe cata ii este cu putinta, la ni-
velula confratilora sal din apusg.
AcestuT tinereta precum i altora imprejurarl incumba graua sar-
dna, de a se respandi i maT multa desvolta clasicismula, care ofi-ce
s'ar (lice si-a data cu -WM prisosinta ai Inca va mai da atatea si
atatea tolOse destula de rodnice spiritului umana.
De WUt lumea se scie, cit focarula de lumina mai anteia s'a aprinsa
pe pamentula Greciei si pe urmil a trecuta in apusula Europei. Cine
nu se adapa din cupa elenismului, nici o data nu va gusta cu pro-
fusiune fructele uneT adevarate i solide schnte in orl-ce ramura de
eunoscinte s'ar margini.
Linde se vada atatea celebritati sciintifice, dacil nu acolo, unde
studiula clasicismului a ajunsa la apogeula sea ? Proba este Ger-
mania, Franca si Anglia.
In ce privesce predarea acestet gramatici depinde de fie-ce pro-
fesora ; eti insa tota d'auna am urmata sirula paragratelorg asa cum
se Oa in gramatica de fata, si tota d'auna am ajunil la resultate
multumitOre.
La alcatuirea acestei carti am avutir in vedere mai multi gra-
maticT, din tre carT mai de capetenie sunta : Curtius. Koch, Krfiger,
Kiihner, Albert von Bantherg, Meisterhans, Theil, Chassaug, Bopp,
Riemann si Goelzer, Sommer, Maunoury i Obit,
Este constatata cit pentru a se invata o limbit bine si cu folosa,
este de neaparatti trebuintii, ca ung elevtI sit alba unit capitala de
vorbe, de care sa dispue la orl-ce momenta, S'a veclula. esperenta

www.dacoromanica.ro
PREFAcA.

ne este rnartorii, ci ori-catii de multA traducere s'ar face dinteunit


autorit, de se va intreba unit elevu asupra until euvntil chiar din
acelea, ,cari s'arti gAsi in autoruld tradusti, nu va 11 in stare sl rs-
pundA. De aceea, spre a umpl unit golit asa de mare, de a cain
datA, am consacratil, a finele aceste gramatici, unit capitolii intregit,
Curiae lorit Grece grupate dupit forma, unde s'a stabilitil in vorbe 6
divisiune corespunda6re -celei fiicute in gramaticA; asa ci elevulti
de o datA cu inv6tarea unel pArci din gramaticA va da aci peste
vorbele cele maI intrebuintate, carl se, referA la acestA parte invtatii ;
asa buni6r1 pentru fie-care declinare va gAsi, in acestA capitolu de
cuvinte, vorbele carI se referA la declinAri; de asemenea si la verbe.
In cur6nd voi publica o carte de cetire grctl, care sit servescA
de esercita si de aplicatiune regulelelorii invtate in ac6stA gramaticA.
De asemen.ea voiti da Ia luininA ri Sintaxa, care va forma a sioua
parte a gramaticei de facA.
Bucureseir. Lille 1S91.

GEORGE PAVELESCU.

www.dacoromanica.ro
TABLA DE MATERIE.

Prefaca .
CAP. I..- FONETICA.
Pag. 13ag.
1. Alfabetulg . . ._ . 1 8. Cantitatea silabelorg. 5
2. Vocalele 2 9. Accentele 6
3. Diftondi . 3 10. Encliticele . . . .. 7
4. Consunele 3 11. Proclitice sag atone 3
5. Spiritele 4 12. Schimbarile vocalelorg. 9
6. Punctuatiunea . . . 4 13. Sehimb6r. consunelorg. 19
7. DespArtirea silabelorg. 5 14. Terminat. cuvintelorg. 16
CAP. II. - FLESIUNEA.
A. Declinarea.
15_ Observ5rf preliminare. 16 37. Adjective neregulate . 52

16. Articolulg . . . .
17. Deelinatiunea anteia .
18
19

ctivelorg . . ......
38. Comparatiunea adie-
53

18. Declinatiunea a doua. 23


19. Substantive contrase. 24
20. Declinatiunea aticit , 25


Ectl, LOW/ .. .....
39. Sufixele wv, oy ; mug,
40. Comparativele i superb
.54

91. Declinatiunea a treia. 26 lativele neregulate . . . 55


22. Formatiunea Casurilora. 27 41. Adverbele 56
23. Trun. guturale, labiale 42. Numeralele . . . . . 57
si dentale . 30 43. Pronumele personale. 62

si ovt . ......
24. Trunchiurile in coT, evT

25. Thin, terminate in li-


. 30
44. Pronumele posesive . 63
aim; ...... .
45. Pronumele ain6q, celn+1,
. .63
cidele 5, p iv 31 46. Pronumele reflesive . 63
26. Trunchiurl in a . 33 47. Pronumele reciprocil 64
27. Trunchiuff in c si u 37 48. Pronumele demonstra-
28. TrunchiurT in up, oo i eu. 39
29. Trunchiurl in w j o . 40
tive ...... . . .
49. Pronumele relative . 66
64

30. Substantive anomale. 41 50. Pronumele interoga-


31. Sam locale . . . . 44 tivil si indefinitil . . . . 66
32. Adiectivele . . . . . 44 54. Pronumele relativo-in-
33. Adiective necontrase 45 definitg 67
34. Adiective contrase . 46 52. Pronurnele corelative. 68
35. Adiective atice . . . 49 53. Adiectivele pronorni-
36. A doua clasii, de adie- nale 69
ctive 54. Adverbele corelative 69
B. Conjugarea.
65. ObservrtrI preliminare. 70 57. Presintere si imperfec-
66. Prima conjugare sa tulg activg, rnediu si pasivg. 74
verbele in w 73 - 58. Augmentulg . . . . 75

www.dacoromanica.ro
V ORAMATICA GRECA.

Pag. Pag.
39. Augmentulfi la verbe- 72. Aoristulg i viitorulg
le compuse 77 alit doilea pasivg . . . . 110
60. Verbe contrase . . 79 73. Adiectivele verbale . 111
61. Deosibirea dintre trun- 74. Verbele in IA: . . . . 116
chiulg pres. i trunchiulil 75. Verbele Z.Irrat.t. Tifiyast,
verbala pur 87 wp.:, Zvi . . . . . . 118
- 62. Aoristult1 aRt doilea ac- 76. Aoristil filra vocala au-
tivg gi mediu . . . . 89 .-xiliarts 125
63. Viibarulil activil si me- 77. Verbele in :milt (9,dop). 127
diu g1 78. Verbele in p. fitril re-
- 64. AoristultliintOig activg duplicare la presinte . . 129
si mediu 95 79. Clasa patra. Verbe cu

tiva ..... .
65. Perfectulg AntOig ac-
. .
g 66. Perfectuld aRt doilea
98
.
vocala trun. pur lungitg. .
sale ...... .
80. Clasa cincea. Verbe na-
. . .
134

I 36
activii 102 81. Clasa ssca, Verbe in
activg ..... .
67. Maimultcaperfectuld
. . . 103
68. Porfectula mediu si
choative . . . r- . . . . 141
82. Clasa sptea. Trun-
chiuri in e . . . . . . 144 .

pasivg 104 83. Clasa opta. Verbe cu


g 69. MaImultcaperfectulg mai multe trunchiuri . 147 .

mediu i pasivO . . . . 107 84. NeregularitSti la in-


g 70. Viitorulg esactg sag semnarea verbelorg . - . 149
alii treilea . . . . . . 108 85. Insemnarea transith
71. Aoristulil si viitoruld si netransitiv 151
antCig pasivg 109
CAP. III. - CUVINTE 1NVARIABILE.
86. Adverbele 151 88. Conjunctiunile . . . 135
87. Prepositiunile .. . , . 154 89. Interjectiunile . 13c
CAP. IV. CUVINTE GRECE GRUPATE DUPA FORMA.
Declinatiunea fintaia,
1. Substantive in a, gen. ag. 157 3. Substantive in 71, een. Tic 158
2. Substantive in a, gen. lg. 157 4. Substanth e in -rig, gen, or.). 158
Declinatiunea a doua.
1. Substantive in og, gen oo. 159 2. Substantive in ov, gen. ou. 160
Adiective de Antbia fi a doua dealinariune.
1. Adiective in og, a, ov . 160 3. Adiective in o;-, ov . , 161
2. Adiective in oc, 1, Ov . 161
Declinatiunea a treia.
1. Trun. consunantice . 162 2. Trun. wocalice . . . . 163
Verbe.
1. Trim. vocalice . . . . 104 2. Trun. consunantice . 100

www.dacoromanica.ro
CAPITOLULO I.
FONETICA.

1. Alfabetulii.
Alfabetulii grecu se compune din urmatUrele 24 de
sonurI:
Mani Micr Numele Pronun(area
A a alfa 6.Xya a_
B P, 6 vita Ata v
I' T ghama 764145- oh
b
A a dhelta ailta WI
E a epsilon i (.1,t).6v e
Z C zita Cl'iza z
Il 7i ita ii7CI. i
0 19', 0 thita 19--ti7a th
1 L. iota Eayta i
K x capa xr:41:77.Y. k
A ), lamvdha Xap.a. 1

Al 11
my pl) m
N v Dy .v0 n
t e xi ,...
cc x
O o omicron 6 ti.txp6v o
II 7: Pi 7..E P
P p rho (.,6) r
E o, a sigma cETp.a s
1

www.dacoromanica.ro
ALE&BETULO. VOCALELE.

Mart Mict N wale Pronunf area


T T. taf TC/1) t
I u ypsilon ti cpc).6v y
(13,
p phi 'Pt: ph
X 7. khi ZE kri
tif 'Jt psi '-Pt:
ps
52 co omega (i ttiTch o
Promintarea. Gama Inaintea gutwalelorit T, x, z si
i se pronunt ea n: eiTTE)44 (vestitoril).
II se pronunta ca b numai atunci, chndil este pre-
cesit de ju, sad v finali?: itilrecpifx (esperent), 76v Irc.-
'thpot (tatali1).
T se pronunta ca d, cndil este preeesil de v In
corpulil aceluiagi cuventil sail de V finalii: XiTovrec,
(yorbindil), --L.-Cov TaTticitcov (ordinilort1).
Sigma la ineeputul4 i In eorpulii c,liceriloril se scriej
c, iar la fine 4: c thp. (corpii), X6To.; (cuvent6).
Noll. Alfabetuld greed in timpurile preistorice mai avea doui.
sonuri, F numitti vau sad digama, care corespundea latinulul v
Fearcipcx, lat. vespera (sdrii), si J iod sad iota consund, care respunde
lui i din cuvOntuld nostru iad. AmEndou6 aceste litere de si cu tim
puld ad peritd, totu0 ad 15satit urme de esistenta lord in cate-va,
forme gramaticale ( 13, 6, 2, 3, a, b, c, d.)

2. Vocalele.
1. Suntil primitive si derivate; primitive: v.,
0, cari suntil si tungi i scurte; derivate : s, o,
co, din cari, s si o suntil totti d'auna seurte, iara'
si (t) lungt Apol ele mai suntil tan i mol; tari: a;
; 2. Casi
o i iara,' moI: c
co, i u.
In limba latin, sernnula acesta pusi
d'asupra unei vocale ark& c4 ea este lunga', acest
ct vocala este scurt6 si aces ta a este si lun-,
g& pi scurtg.
www.dacoromanica.ro
DIFTONG1f. CONSUNkLE. 3

3. Diftongii.
Se form6z5, din reunirea vocalelora tan cu cele mol;
el suntil propril i improprii.
1. Diftongii propra
W. se pronunta e
at
ot.
en
iar ao, so si i Inainte de vocale i de consunele
licide i meda se pronunt ca av, ev si iv, i ca af
ef i if Inaintea celoril-l-alte consune.
Din reunirea celorit dou, vocale mot se form6th dif-
tongulii ot, care se pronuntri i si se gasesce numai
inainte de vocale: oi.64 (fii1).
NOTA. CAnda vocalde, earl cornpuna diftonguld, trebuescit sA fie
pronuntate separattl, atuncT se pune pe a doua vocalA trerna, spre
a se ardta separatiunea: thig (copilti), &onvog (fdrA somnii).
2. Diftongil improprii se formdz6 din reunirea lu
cu cele trel vocale lun0 a, ?I, w, scriindu-se t alei-
turea, cndil aceste vocale sunt litere marl' si de de-
supt, axial suntii mid: At., Lk, S2c, q, 17, cp.
4. Consunele.
Suntii simple i compuse.
1. Consunele simple se Impartii mai Anteiti In mute
si sonore gait semi-vocale; apol dupd organulg, cu care
se pronunta, se impartil In guturale, labiale i den-
tale. Consunele mute, dupa energia desfasuratd d& or-
gane spre a le articula, se lmpartu In forte, medil i
aspirate, iar sa. sonorele sa semi-vocalele se Impartil
In licide, nasale i suercitre. Acdsta grupare a con-
sunelorg se vede In tabloulii urmAtorii:

www.dacoromanica.ro
4 SPIRITELE. PIINCTUATIIINEI.

I. Labiate 2. Guturale 8. Dentate

6 medil (mediae)

1. Mute forte (tenues)

co z a aspirate (aspiratae)

p. 7 nasatil v nasale (licide)

2. Semi-vocale F sueratre

k, p palatale licide

2. Consunele compuse sunta C, si 4), carf se tint].


In acelasit tirnp i de mute si de semi-vocale.

5. Spiritele.
Voca la, cu care Incepe un cuventil, primesce -WM
d'auna unit spiriN, care este de dou6 feluri, aspra
(spiritus asper) i lin (spiritus lenis) .

Dach cuventula se Incepe cu litera mica, atuncI spi-


ritula se pune d'asupra vocalei : a, ai inaintea sa de
este Went mare: 'E; de este un diftonga, spiritulti
te pune pe a doua vocala : EE, aZ.
-Tota d'auna i v, eandii incepii unti cuvnta,
primesca spiritulg aspru: 5aP311rJ. (riil), (jaw() (apil).
Cndfi dol p se aft& In corpulu unui cuventii, cela
d'ntiu ia spiritura Iin i eel(' cram doilea spiri-
tula aspru: Kv.),Xtp'Po-ti (Caliroe).

6. Punctuatiunea.
Virgula si punctuld se scriu ca si In romiinesce.

www.dacoromanica.ro
DESPARTIREA SILABELORt. CANT1TATEA SILABELOR11. 5

Semnulil intrebeirn se icrie In form5, de pundit eu


virgula: m.-64 TCLotC/. 7:cLocetat; (cum acestea vor In-
ceta ?). Unq pundit pusil d'asupra lini are Insemna-
rea punctului cu vtrguth sa done puncte de la noi:
'S.2 tpEXe, ati Xarj Ith.Yze4 TrIp -6.)p.oX6-17F,ely (Ami-
cul mar, bine ai disti; cad toti a fostil de pare-
rea ta).
7. Despirtirea silabelorfi.
1. Ori-ce vocala din naintea unei alte vocale, candit
nu formzA cu acsta Impreung unit diftongil, se con-
sider ca o silaba: i-ch-tp6c (medial).
2. Una, doug saI maX multe consune dintre done vo-
cale de regul trecil la vocala urrnii,tre: ),6--ro4 (cu-
ventU), 6-Ir1o64 (simplu), 6-171ov (arma), i-ztiptc. (ini-
mice).
Esceptiune: a. Licidele i nasalele Inaintea altora
consune trecil la vocala prececlentft: '636)s-rick (fra-
te), an-xt (Inceputil), ).6-r-z1 (lance), afar5, de gm-
pull to, care trece la vocala urmAtOre: TE-1.1.140 (taii1).
b. Consunele forte inaintea aspirateloril corespun-
qatre trecil la vocala precedent5,-. 136:4-zo.: (Bacchus),
t-cf,() (Sappho).
c. Dare consune asernenea se despartil astti-fela:
pciX-Xo.) (aruncii), r7c-Ito4 (Gala).
3. Cuvintele compuse se despartil In pilrtile, din
cari se compunil: nov-izoi (reunescil), i7.-).thco) (pa-
rsesc0).

8. Cantitatea
1. 0 silabti, este lunga din 91 aturd, de contine In
sine o vocal& lung5; sa unit diftongil: acirp.g. (corpil),
7/6p/4 (tauril).

www.dacoromanica.ro
6 ACCENTELE.

NOTA. Diftongi a si ot de la finea cuvintelorti suntii conside-


rati ca scurti, in ce privesce accentula : -0,(Iyucat ( ljrnbl), Tu6pot
(v., tauri, 9, 3).
2. 0 silabti este scurtd din naturd, audit contine
In sine o vocal ScurtA: v61..to4 (L,-, lege), iiipoc
parte).
3. 0 silabA scurt devine lungd prin, positiune, cnd
dup vocala sa scurt urmzA mai multe consune sail
o consuna dubl, fie eh de se afl In corpulg ;lice-
rii, fie ca", o consuna este finald unid cuvntg si alta
cuantului urmtoril, fie c ambele consune
sa consuna dubl suntil initiate cuvntului urrn5.-
toril : C37..pyco (- - iubescii), Kcio.anp (- - Castoril),
iv Triyap ( - - - in acsta), th -4.7.f p7A (- - %-) bunu-
rile), 6 Ciov (- - vietuitorulti).

9. Accentele.
1. Unil cuvntil nu pole av6 de eatil o singurd
silabd accentuatd. Accentele sunta : acutil gravil
si circurnflexii .
2. Accentulti acutg sa pune pe silabe lungl i scur-
te ; elu pte sta pe una din cele treI silabe ultime
ale unui cuventil ; pe antepenultimd numal atuncI,
&audit ultima este scurtd: 6'.v9p(tyroc (orrib), cp0,64 (a-
mica), c'cpctzliT64. (generali1).
Un cuventil cu accentulli acutil pe ultim se nu-
mesce oxitonil, pc penultim paroxitonil i pe ante-
penultimA proparoxitonil.
3. Accenturn circumflexg se actil, numal pe sila-
be lungi din naturd ( 8, 1) ; eln nu pOte sta de
citrt pe una din cele dou silabe ultime ale until cu-
vntil ; pe penultimd numai atuncI, candil ultima este
scurtt iix, EZoii (drumulul).
Uni cuvntil cu accentuill circumflexii pe ultima

www.dacoromanica.ro
ENCLIT10ELE. 7

se numesce perispornen i pe penultim5, properis-


pomeng.
4. Cuvintele, cari n'ag niol ung fell de accentil pe
ultimd, se numescil baritone.
5. Accentulg grava nu pOte sta de catg pe ultima
silaK a unui cuventg, eandit nu, twmeet o punetua-
tiune: 6 co764 cpD,o4 (amiculg Inteleptg).
6. Canal aecentele se Intiilnescg cu spirite sag cu
trema se asld astg-felg : otiT.o.; (acesta), ofiot; (cas),
'52-zot; (Ochus), "Qtszo, clisto (credea), IrprAvto (Imblan-
descg), Tcpri.5vat (a Imblandi).
10. Encliticele.
1. Enclitice se numescg nisce cuvinte monosilabe
pidisilabe, call se Melin asa de multil de cuvntulg
preeedentic, In catg face cu acesta ung singurg cu-
\Tenth, In ce privesce aceentuliti, In acelasg timpg pier-
dendu-si sag stramutandu-si accentuli pe ultima silab
a cuventului precedentg. Accentulg astg-felg stromu-
tatti este totg d'auna acuta : mask yyjatv (elit dice),
cp0,r4- ttr.; (unit arnica
2. Enclitice suntg :
a. Pronumele indefinite TE4, 7.1 (cine-va, ce-va) in
tOte casurile, chiar la formele To() i TIT?.
b. Pronumele personale p.o0 (meg), p.oE (mie), uS
(me); co!) (teg), coE (tie), cg (te); oti (seg), of (sie),
g (se) si cyEat (v) (lorg).
c. Indicativulg presinte de la sEpi (suntg) i cp-rjpi
(dial), afar& de a doua pers. sing.
d. Adverbele indefinite Tcoti (unde-va), tf (pe
unde-va), woE (incotro-va), Ov (de unde-va), rjt
Ci

(candg-va), 7.64 (cum-va), 176) (Inca).


e. Particelele r (de sigurg), ti (lat. clue, si) ToE
(in adevrg), vtiv (prin urmare), wFlp (fara. Indoiala).

www.dacoromanica.ro
8 PROCLITICE SAC ATONE.

3. In ce privesce accentuatiunea, se observ regu


lele urmatre :
a. Ganda cuventulii precedenta este oxitonit sait
perispomenii, encliticele piercla accentula : Itr/k6v
iczty (pulchrum est), ttimi) c,s (te stirnezu), a64 p.oc
(da-m1).
b. Candit cuvntula prececlentil este proparoxitonit
a properispomenii, encliticele II stramuta, accentulit
pe ultima silaba a cuventului, ce precede: 7:6)ov TLVLOV
(alit unora orase), vcd TCliar; (unele biruinte), ar.ifikk
TLC (una robt).
c. Candit cuOntula precedentit este paroxiton, en-
cliticele rnoliosilabe Ii pierda accentula, iara cele
bisilabe il pastrza : X616-4 TLC (unit cuvntaY, Miot.
TLYEC (nisce cuvinte).
d. Canal mat matte enclitice urmth una altia sa
unei proclitice, atunci fie-care din ele Ii stramuta
accentula pe cea precedenta, re'rnan'andil astil-felil nu-
mai cea din urma Fara accenta : a 7,14 1.toE Fiat 7COTS
(dca cine-va tint dice cnda-va).
4. Encliticele Ii pastrza, accentuti :
a. Cana. suntit In antitesa: cyA -74 T.(i) 17.7.7pE Cot)
(sail tie sail tatalui tett).
b. Candi' suntil la inceputalti unei propositiuni, unde
nu precede unit cuventa, de care &aril put lnclina:
tv X&rouctv (unii spuna).
c. Canda cuventula prececlentit are vocala sa finala
dist t: orf: If eitiE = 6[64 ^Ca sitic (suntit capabili1).

11. Proclitice sail atone.


1. Se numesta nisce cuvinte monosilabe Jr ac-
matt, cari se Inclina asa de multa de cuvemtulit ur-
matora, in cata face cu acesta un singura cuventa,
lo ce prives-de accentulii : & vOpcoz w. (omulu).

www.dacoromanica.ro
SCHIMBARILE VOCALELORt. 9

Proclitice sunlit :

a. Cele patru forme aI6 articolului: 6 , T, oE, uE.


b. Cele trel prepositiudf: iv (In), ei'4, (la), ix (din).
c. Cele dou6 conjunctiuni: (daca)' i ir4 (GA).
E

d. Negatiunile: oti, o i otiz (nu).


2. Procliticele primescn =odd:
a. Cemdil suntil la finele unei propositiuni, uncle
nu urrnzrt unit cuventn, de care s'atil put inclina :
'-)5; (did da san nu?).
b. Calidti urrnza o encliticd: o5 cp-flut (dice nu).
c. Primesce accentit 64, cndil vine clup 5. cuvn-
tuln comparatn: 19-io,.; thc (ca unit cleb).

12. Schimbfirile
1. Sincopli (cuTxo7rt) se numesce suprimarea unei
vocale dintre dou6 consune din corpuln unel. licerT :
trritp64 din p.-firep-o4 (mameI).
NOTA. In ?vp3p6; din etv(e)poc (bilrbatului) si in p.scv6pio4 Ond.dit-00
din liesylp.(e)ptet, dupA diderea lui e, s'a interealatil 8 si p inainted lui
p, spre a se indulci pronuntarea.
2. Aferesi (a.cpuipact4) se numesce suprimarea vo-
calci, cu care se Incepe unti cuventn: (ov, o57,(7., it/
din iciw, ioncu, i6v part. pres. de la sipi (suntn);
pe 1ng5. iOaXw (voescn) i ixevo.; (acela) maT sunta
si formele 14-alo) i xeEvo4.
3. Apocop4 (ehiroxort) se numesce suprimarea 2/nia
sad mcd mate litem de la finele unui cuNientn : av-
Op67cot4 din av0p67cc, ad) din &bpi/ (cas).
4. Metatesii (p.eviOsatc,) se numesce streimutarea unei
vocale scurt6, care la inceputn se afla Inaintea unei
licide, dup5. 1icid. Adesea-ori acst vocala se km-
gesce : 46.y.-nro1 i (suntn moral), Itatip-v;
si Tcurpd-ct (pArinti1or5).

www.dacoromanica.ro
10 SCHIMBIRILE VOCALELORtf.

5. Iliatulti (zry.71.meAci.) se nurnesce intanirea voca-


lelorti atAtit In corpul unel diceri cAtit si In casulil,
cAndit unit cuvntit finesce cu o vocalA, iar coltel-alth
Incepe cu all& VocalA. In prosA se admite desu Ida-
tutu, InsA, se Inlittur mai cu smA, cAndit prima di-
cere este scur( i n'are In sine o mare Insemndtate.
Iliatulit se pte Inlhtura atAtil prin asAdarea vorbe-
loril In frasA, catit si prin elisiune, cras, contractiu-
ne, sinizesA si v
6. Elisiunea este suprimarea unei vocale, scarte, a-
fara de o, de,la finea unui cuv'entit, din naintea unul
altit cuvntit Incepdtorit cu o altA vocala. Semnulit
elisiunii este apostrofulit : ittrak3 .ciTc6 ip.oti (de
la mine).
a. Elisiunea de orclinarit se face la prepositiunt, a-
fard de 7:0 (Inainte), IrepE (Imprejurit), Otzpt si p.axpt
(pima); la conjunrtiuni, afar de 6-ct (cA); la adverbii
bisilabe; InsA nu asa de clesit la moue i verbe.
b. In elisiune prepositiunile si conjunctiunile oxi-
tone Isi pierdit accentalil, pe cAndil cele-l-alte cuvinte
oxitone il retrag pe penultimA: 67e a.v6p(67coo =
(AT)) &.v0pdrzoo (sub unit omit), eile vp E1u. Cotp
(sunta omit).
NOTA. Cncla dup5, elisiune, o tenue se grtsesce inaintea unei
vocale cu spiritulti aspru, se schimbh in aspirat5.: ay' 4,1,.(6v=ara, -r-
p61., (de la noi .

7. Crasa (xpact4) se numesce contopirea vocalei de


la finea unui cuventil cu vocala IncepAtre a cuven-
tului urmAtorit fntr'o vocalA lungA sait intr'unit dif-
Semnulit crasii este coronide : tri.).-tiOac= 7.6
(adev6ruli1).
a. CrasA se face de cele mai multe WI la articolil,
la formele pronumelui relativa 6 si a, la prepositiu-
nea Tcri.; nu tota d'auna i la conjunctinnea -A.Y.E (0).

www.dacoromanica.ro
SCHIMARILE ITOCALELORt. 11

b. Spirituln aspru de la articoln numai lasal sa se


scrie coronide pe silaba contrasa: aviip=6 aviip (bar-
batuln)-
NOTA a. Vocala finala de la articola se elide din naintea Ittl, a.
initiala de la cuvOntula urrnatora, insa atund a se face lunga: Tay-
Op=ro i'ciapk.
NOTA b. In .0.oZp.riTtov--.=TO I&rov (vestin6ntulti) si pQv= gce-
pov (altulti) spiritula aspru a Mcuta pe T, C.

c. Vocala, care result din crasa, numal atunci pri-


mesce unit c sub-scrisa, canda cuvntula urmatorit
Incepe cu unit diftongil terrninat cu unit c, pier-
clndu-se accentuln primului cuvntn: iyciittac= 46)
otti.q.c (en credn), tcz za (si apoI), 7cav = xat
cv (si dca).
8. Contractinnea (59,,occEpsc.7c4) se numesce contopirea
a doug sag tret vocale dinVacelasii cuventit Intr'o vo-
cala lunga san diftongn: epat &wit (canteen).
- Regulele contractiunii se vorn da la declinari pi
conjugari; iara In privinta accentuatiunii silabelorn
rewltate din contractiune suntn de observata regu-
lele urmatOre :
a. Pe silaba contrasit nu se pune nici unit accentg,
canal nic una din vocalele deschise n'an primitit ac-
centa: av,00.aid,o-s (arta).
b. Silaba contrasd are accentulit acutg, daca-a doua
vocala deschisa a primitit accentuln acate: aydso-i--
TAO = ayiXrdta) (arete).
c. Daca prima vocala deschisa a avutit accentuln
.acutit, silaba contraset primesce accentulit circumflexg:
19-flpci-co=,0-rjpth (venezn).
9. Synizesa (aDvEC-fic.74) este reunirea n pronuntare
a done vocale, dintr'acelasit cuventit sail din done
cuvinte deosibite, Intr'o vocala lunga sait Intr'unit dif-
tongn. Vocalele In scriere remAnit deschV, si nu

www.dacoromanica.ro
12 SCHIMBARILE CONSUELORtL

pota face synizes5, intr'una cuvnta de chta atunci,


cncla prima vocal5, este scurt5., si Intro dou'e xu-
vinte, cndil primula finesce cu o vocal& lung& saa
diftonga. Synizesa se Intainesce numai la poeti: Oast
monosilaba, c 6.XXot (lat. ne alii) bisilaba.
10. v niobihi sag eufonica (v i'yekx.octtx6v) se pu-
ne la unile cuvinte la fine spre a Inlatura hiatula,
precum i Inainte de o punquatiune einsemnata. Poeta
Ila intrebuindz i Inaintea consunelora, ad5.ogAn-
du-1a multi la finele versului spre a se produce mai
mult5, sonoritate.
Forme le, cari primesca v, suntii :
a. Dat. plur. In ct(v): ei.v4o.c.;.tv (bilrbatilora).
b. Sufixula locativului in at(v): 'AO-i)v-qatv (la Atena).
c. A 3 pers. sing. si pur In ct(v): asiltvoav ixer:os.-
(ela art5, acolo), 761z-c.otr.-,tv ati76v (tlii lovesca pe ela).
d. A 3 pers. sing. In e (v), afar5, de verbele con-
trase : '6Xeyev ip.of (imi clicea).
e. A 3 pers. sing. de la verbula ei.p.f: 6 get%
is-av ar.Ok (leula este buna).
f. A 3 pers. sing. de la mairnultcaperf. ln et(v) :
iXe),(Aet(v) (cleslegase).
g. Cuvintele Icapu74(v) (anula trecuta), icav7.:6.7cri.ot(v)
(cu totula) si e'c'xoct(v) (20) forte rara.

13. Schimbfirile consunelora.

o
1. Intillnirea mutelorti.
a. 0 labiald saa o gutiwald, cnda se gasesca
inaintea unel dentale, iaa graclula dentalif (accozmo-
datio) ; asta-fela vomit aye:
Tpcgr.'itjv (scriinda) din ypixtp-r>rjv.
,
j
ZO.
, lt'oc4777-7-t (a fost(i scrisa) TsypriT-Tu.t.
ttv.pOrivut (a fi lovita) 1:.tr7.-Orivrxt.

www.dacoromanica.ro
SCHIAIBXRILE CONSUNELORk 13

pa, 7c; co I Xs-x-c6c; (clisti) din Xer-,z-o4.


ia, ZO t 'i,syvat (a II 4isti) Xer-Oilvat.
NOTA. Prep. ey. riimne neschimbat in tote cuviniele compuse :
in-apep..4 (esire).

b. 0 dentald inaintea unel alte dentales pentru _a


fi audit In proMmtare, se schimbd In c (dissimilatio):
avo8-7.6; (finitil) din avoc-to4.
c. 0 dentald Inainte de x, caracteristica perfectu-
cada: TC,i'recvx (induplecall) din ireirecO-xu.
2. Mute le inaintea lui ,a.
Inaintea Jul p., labial* se schimba in p., gutura-
el In r si dentalele in c :
pg),av.-p.u.c (am fostil v6tarnatil) din paaa6-p.at
7.:17.apar-pac( turburati1) 'te-capaz-pac
voc-p.avo4 (ispravita)
3. Mutele inaintea Jul a.
a. Inaintea lui a, ca Inaintea unei consune forte,
r t x se schimbd in x, p i co in 117, in locil de xc.;
averna i In locii de s-o-, : ar-au = ax-cm = 64o)
(va conduce), 7pa?-::-Au.rpait-co0=rpr.i4u) (voih
scrie).
b. Din naintea lut a, o dentald singurd cada fard.
compensare: 7,-,scO-cco=17sE-cco (viola Indupleca).
4. v si VT inaintea altorti consuue.
a. Une-ori consunele se pierda i vocalele cari
precedti, se lungesca spre a compensa pierderea loru ;
acst schimbare se numesce tungirea compenSatre.
b. Din naintea lul c, v cade fara compensare : IrOC
Itevcc=77,ocp.icc (pastorHorii).
c. D'asemenea vt, v i vO cadu, din naintea luZ a,
lnsd se inlocuescil prin lungirea compensatre a vo-
ealei precedente : a se lungesce In aL, o In ou, i In
a, 6- in o : ),u0aEc; (deslegata) de la ).0eavt-4, ),FIOUOt
(leiloril) de la ),S0107C.-A, IT:C1-74 (tuturoru) de la w.avt-c.n,

www.dacoromanica.ro
14 SCII1MBARILE CONSIINELORtf.

ascxv6 (artnclii) de la aantvurc-4, c-za1.-7,a) (voiu


face libatiuni) de la creya-,sco.
d. y remeine neschimbatil in,aintea dentalelorg; Inain-
tea quturalelorg, se schimbd in 7 nasalg ; inaintea
labialelor4 ffi p.; Inaintea licidelorg X si p, se schimba
in X si p-: cuv--cit9v.c. (punt". Impreun5.), atiy-xpovoc
(contempurang) de la coy-xpoyoc, lati-itscpc4 (esper-.
mentatii) de la iv-7ce.cpoc;, co),--ka.vo (adunil) de la'
cuy-Xsyco, cop-15etv (a curgeimpreura) de la cuy-pv.Y.
NOTA. v din prep. iv, r6mane neschimbatti, inainte de p, a 0
7-pi4CTO3 (aruncii in), iv-a:iw (impingii in), iv-r,e6Tvotic (injugu). v din
prep. abv, inainte de a neurrnatil de a1t5. consura, se schimbil. in
a OK-GET:Ov (masg, comuna) de la auv-amov, iar inaintea luT a ur-
matti de alai, consung, precum i inaintea tel A cade: a6-7,Tripx
(reunire), au-Cco (vietuescti impreuni1).

5. Aspiratele.
a. 0 forte finala, Inainte de unil cuyCntii cu spi-j
ritulg aspru pe vocale sa initiala, se schimbsa In aspi-
rata corespunclatOre. Acst regul se aplic i cu-
yinteloril compuse: r;ix 'Av.-4 (nu acesta) pentru o67.
o5to'4, y(rzy 6X-fiy (tOM nptea) pentru abet' %Dap, i-
yOtp.spo4 (de sapte dile) pentrii i177; tp.spo4.
b. Dou(1 silabe, cari Intr'acelasti cuyntit urmzii
imediatg una altia, de ordinara nu potil amendou'q
s5, Inc6p5, cu o aspirata, ci prima aspirata se trans
forma In fortea corespuncIatore: xs-vbfrti-za (am ye
nitu) pentru ze-zoin-xce, -76--97-19 (am fosta sacri
ficatil) pentru
Din contra' la imp. aor. 1 pas. a doua aspirata s
transforrnA In fortea c;respunqatre: ach-Ayi-tt (ffi seal
patil) pentru co)-071-0c.
NOTA. line-orT amndou6 aspiratele rknanil irnpreunA :
5. (fuT incantata) de la 40,-00, pei-Oc (vorbesce) de la Irra.d.
c. La unile trunchiuri monosilabe, cari se incepa c
i se finescil cu aspiratele p i x, cndit aspiratr

www.dacoromanica.ro
SCIUMBARILE CONSUNELORt. 15

lora' final& dispare, atunti, ca compensare, se aspire


o initiate in 0. Trun. tpcx, nom. sing. A9.pE (prti);
:

trun. trJ.p, pres. 1$6.76-ao (Ingropi1); trun. Tpay, viit.


-apa(I.)o) (voiti hrAni).
NOTA. Cndil la trunchiula acestorti verbe se anina und sufixii
personalti inceprttorg cu o aspiratil, atunci desi aspirata trunchiu-
lui r6m6ne neschimbatil., totusi r initiahl se aspirit dup esempluhl
ce1or6-1-alte forme de la aceleasi verbe .t)(4tu)
(ftif hrlinitil) de la Tpiptu, .8,pop-Opop.u.: (voiii Ii starimattl) de la .8%67:-
TO), trun. Tpoy.

6. Spirautele (suerMrele).
1. c se le'pada:
a. Din naintea lu : rain-ar (genuriloril) pentru
Tavsc-cc.
b. Intre doug consune: 72-totp-Out. (a fi lovitii) pen-
tru te-TUTC-GOCR.
c. Intre doug vocale: clvOs-o4 (florii) pentru eiN6isc--oc
i3rivri.c-o (al put6) pentru auvut-cz.
2. ,5'uereitrele F si J intre clang vocale se suprirml :
mg.-64 (habil) pentru ypris-w, i-Co (dac5,) pentru
ijay= sE v.
3. a. Guturalele si mai rarii dentalele z 0 0 ur-
mate de J formzd grupula CC; (77): pc .a,a(e (tur-
buri1) de la tapaz-J-a), xop6:3...7do (armezil) de la 7.o-
poO-J-w.
b. d si eate o data 7, urmate de J, daft nascere,
ler coprgo) (esplicit) de la ?pri3-J-m, xygo.) (striga)
de la xpri-f-J-co.
c. J urmnda ha 4 se asirni1z5, cu acesta: pci),
kei (aruncil) de la pri.),--j-cu, ?law (alius) de la ak-J-r.-4.
d. Ganda J urmz5, trunehiurilore finite in v p p,
atunci schimbandu-se In t vocala, trece sub scst5.
form& la silaba preeedente : par:v() (arail) de la Trly-J-0),
cirpa) (ridicii) de la &p-J-a).

www.dacoromanica.ro
16 TERMINATIUNEA CUVINTELORg. DECLINAREA.

14. Terminatiunea cuvintelorii.


Orl-ce cuventsg se terming sail intr'o vocalet sail In-
tr'una din cele tra consune v, p pi g (e, 4)). Dacg Insg
cuventula se terming Inteo all& consunei, regulatil
cade, si adesea-ori de este dentalei se preface In c:
atp.u. (gull) pentru asop.cts, Tipac (minune) pentru
ter/.7.
Emilie face, ix lnaintea consunelorg, iar Inaintea
vocalelorti &ram) (dupg acestea), b oti (de
eandil).

CAPITOLUL6 II.

FLESIUNEA, ADICX DECLINAREA SI CONJUGAREA.

A. Deolinarea-
15. Observfiri preliminare.
1, In limba grcg, casi In cea romEing, bite cuvin-
tele se Impartil In noug partt, din eari cinci i anu-
rne, articolula, substantivulit, adiectivuln", pronumele i
verbuta suntil flesibile, iarg cele1-alle patru, i anu-
me, adverbulo, prepositiunea, conjunctiunea si interjec-
iunea suntii neflesibile.
2. La declindri limba gr6c5. are :
a. Trei numere: singularukt, dualulit i pluraisla.
b. Gina casuri: nominativulet, genetivulzi, dativulti,
acusativulzi i vocativulit.
NOTA. Dualuln are numai dou6 forme casuale, una pentru nom.
acus. i voc. si alta pen tru gen. si dat. La plur. voc. este tot('
(Fauna asemenea nom.

www.dacoromanica.ro
0BSERVARr PREL1MINA RE. 17

c. Trer genuri masculina, femenina i neutru.


a. De genulti masculina sunta numele de ffinte bar-
latesd, de fluvii, de venturi i de hod : 6 E6f.x67,a;
(fluvial]) Eurota), 6 Zeyapo; (Zefirulti), 6 -Exarop.r.aubv
(luna Ilecatombeon).
p. De genulti femenina sunti numele de fiinte fe-
meesci, de arberf, de t6i,. de inside, numele celor
mai multe orap i cea mai mare parte din numele
abstracte: t1 4fic; (stejarulti), 'ApmaEcx. (Arcadia),
Ai,166 (Lesbos), t Kokrzpw (Colofon), t amacos6v-ri
(dreptatea).
y. Neutre suntil multe nume de fructe, deminuti-
vele, chiar acelea, cari insemndz fiinte barbatesd sa
femeesd: 1:6 v3x6v (smochina), T.b Ter.,6vmv (b6trne-
lult1) de la 7.5.1pari, T6 'Ovum (nevestica) de la yuvt.
NOTA a. Unele nume ai aceaa formil pentru masculing Fi fe-
menina, i numai arjjcolulu stabilesce deosebirea : O, 41 icca; (rota-
copila), b, (r.Jeula, Oei(a), a, 41 Por4 (boulO, vaca).
."-, Osor
NOTA b. Cea mai mare parte din numele de animale Wag de WO
unti singura genii gramatical(1 atatti pentru masculing catil i pen-
tru femeniml: CAms (tupula, lupdlica), 4 tht (vulpea, vulpoiuk),
apwroc (ursultl, ursOica).

3. La unit nume se deosibesca dont; parti, a parte


.constanta, care se numesce trunekia, i alta schim-
lAtare, care se numesce terminatiune : X6yo-4 (cu-
vnt6), ?sop este trunchiultt si c terminatiunea; rj-
(pasnicului), y9),az trun. i 64 term.
Litera, cu care finesce trunchiulii, se numesce ca-
racteristica: o i x din trun. ko_yo i yokay..
Ciind(t se adaog5, trunchiului feluritele fornw ale
terminatiunii, atunci se_ formz:1 casurile : ),6-(6-4 este
o formitcasualii a trun. Xoyo produsit prin adtiogi-
rea terminatiunil casual. 4.
Nenzinativula este o form5, casuald, care adesea se
deosibesce de trunchia.
2

www.dacoromanica.ro
18 AliTICOLULt.

4. Regulele generali ale accentuatiunii numelora


sun th :
a. Accentula r6ma4e, intr' ateita intru Fata permito
eantitatea ultimeI, pe aceeasa silaba, pe care a fosta
si la nominativa: elvApamo4. 6.vripoyne.
b. Dac ins ultima silabc devina lunga saa tenni-
natiunea se desvolta, accentula se pogra pe silaba ur-
matore sai 4 schimba felula: av9p1rou; a(op.a. .s(6-
px.cro4; sarzo.; (murii), seEzoo4.
c. Gen. si dat. din/tte numerile, cnda a ultima
silab lunga i accentuata, primesca accentula circuin-
jlexa: irosup.o5 de la 17o7a./.1.64 (fluviu), (Ips7o.E..; de la
agnail (virtute); lard cele-l-alte casuri, dinda aa 'ulti-
ma lungd i accentuata, primesca din contra accentula
acuta: oci, &petal.,
5. Declinarile suntil trei.

16. Articolulii.
Limba grc, casi cea rorna.n6, are una articola,
care se declina asta-fela :
Masc. Fem. Neutru
Sing. N. 6 (lu), ii (a), s6 (lu)
G. 746. (lui), 7144 (i), sofi (lui)
D. sCp (luI), tt (i), sCp (lui)
A. s6v (lu), sijv (a), 76 (1u)
Duala N. A. sch (i), 7(i) sa si (le), t(i) (le)
G. D. Tory (lora), TON- TriN (lora), soEv(lora)
Plur. N. of. (i) ocf (le), si (le)
G. sdiv (lora), T6310, TAV
D. sor.4 (lora), TCCE4 (lora), act;
A. sok (i) srl..; (le), tri. (le)

www.dacoromanica.ro
DECLDIATIUNEA ANTEIA. 19

NOTA a. Articoluld n'are voc., si de ordinarti se inlocuesce cu


interjecOa Jo la cate-trele nurnerile.
NOTA b. Forme le dualulul t si vii"v se inlocuescri ma'l tom (Fa-
una cu, TIL t3i 'Ca/.

17. Declinatiunea Antfiia.

1. Coprinde nume cu trunchiula finita in a.


Acesta a este pur i impur ; a este pur, dacA,
inaintea 1u se af15, o vocala sec Q, i impur, daca
se aflil cele-l-alte consune.
2. a pur rmne neschimbatil- la Intregil num6-
rula singularu, iar oda impur, la unile trunchiuri
se sehimba in yi la singularti, iar la allele numai la
gen. 71 dat. sing. trun. COptcy., norn. aorpEa (Intelepciu-
ne); trun. ape:a, nom. apa.:i (virtute); trun. ari.Xac.,-
ca, nom. 0.0,y.:371. (mare), gen. .4.a)sao-o-ric,.
Eseeplimie Leg:
a. Cuvintele po (strigati.1), x6pyi (virginA), 7.6pfrri
(templii), pi (g(itg), desi ail a pur la trunchiil,
totusi la nom. sing. na prefacil In Yi.
b. Chte-va nume propril avnd6 ri. impur, totusi
lI pastrza. neschimbatu In tote casurile
(Vp.t) a (Filomela), gen. (DCisoK2c; AVJg. (Le-
da), gen. Ataac..
3. In declinatiunea Antia se coprindit substantive
masculine 0- femenine; masculinele priminda unit 4 la
nom. sing. ail terminapunile a i i, pe cndil cele
femenine se termina In ct i -r4. Prin urmare mason-
linele se deosibescil de femenina numai la nom. sing.
i la gen. care este in 00.
4. Terminatiunile primei declinatiuni suntu :

www.dacoromanica.ro
20 DECLINATIGNEA ASITMA.

Singularula Dualuai Ehtra luta

F. M. M. F. M. F.

N. a pur. O. imp. Ti_ ri,.: .11.; N. AN. a QC

ea G. D. U.C10 thy
D. f* 12 12 rje 12 au:
A. av 6.v -rjv ay rjv a;
V. a il -ri u. ri,ii. ut

5. Dualula 9i pluralula tuturorg numelorg, dupti cum


se vede in acestg tablog, a acelea0 terininatiuni.
6. Substantivele femenine la sing. aU voc. -egad
cu DOM.
7. Terminatiunile uf; i v. de la dualg suntg totil
d'auna lun.q. Cantitatea ha v. de la- nom. sing. se
pasftz i ta acus. i voc. sing.
8. Gen. plur. primesce accentula ch-cumficza pe ul-
Jima.
9. In ce privesoe cantitatea, c pur este lunga,
ikr6 celg impur scurta: xontEri (r`Outate), p.aktavsi
(albina).
Esceptiune facg cuvintele terminate In spw. i eta,
earl arta perseme : pucEXeta (regina), (1)6o:pti:e (can-
-tilrt cu lira), 1 alte cuvinste, earl In penultima ag
ung diftonga sag o lunga: tietzutps1 (cuVtin, Tipup-dc"
(god(t).
10. Substantivele femenine se declina astg-felg:
oijEa 19'opri tLatcm, son r-kr-qt
(c as a) 01 ) (a lb i n ) (norocg) (th ceputti)
Thin. viva 4opv. 1J.eXt3TCC o y

www.dacoromanica.ro
DECLINATIUNE ANTEIA. 2I

S. N. 41-- otzia. a6pch 1 p.O.:3,sa ,c6.7 11 47.11


G. vil 5 03.7.:Ug. 41,6pa; r RE-MT:14 T.?fri c Zcpy.11.;
D. Vid O0C 0-6pc pAicayi "C?-41)
pZt
A. Tiiv ()ix:ay 4).pay t7.ST/.1, "Xily 1,(P74,1Y
V. tl olata 0.5pa p. iLtal7C4 7.679 ceppi

D. N.A.V. tth th) 0.6pa IteMaca Tilza 47.6-


G.D.Toiv(ralv) Oii.iar.1) .8.6patv ii.eMaoctty Tlrkatv Upza:v

P. N. at oixiat atiput I p.i).:51CL: T6zuc 8,cp-iccE


G. Tan, . ()ix toiv ,ao poi,/ ' p.$),:s7,Cov 1:?-46pd -up,
D. Ta7.4 oi.edat; 06pat...; ILE.)!/.!.; T.LIZU...c apzatc
A. Te4; ol-e.Ea.; .66 p rh; 1,2)11,5%.; T. t.rp. &/cc
V. (7) 07-^4,-At 0.pat 1.1.)rig. TUZat apy_Ott

11. Maseulinele I ri pierdil 4 la voc. sing.: AE-


vaEu (Enee). _Rica voe. sing. in 6.:
a. Substantivele in T.Ti4: ywitC1, nom. vr.67-ric- (na-
vigatoril).
NINA. %3Forcorti; (strtpan a) face voc. OiaTcolfri (contra regulii 16,
4 a).
b. Numele de popre In 7,c: 11-ip.(1, nom. ilip7re;
(Persil).
c. Quvintele compuse en
sicipxy14: tiopcar:diXCI", nom. tiopor(b),v, (vencltoril
de rniril); 7.ricacic.pi6/, nom. 7r.r1f607..pi6-r1 c (maestru de
gimnastical); Texoti&tp, nom. Tecilitp-rjc (geornetru).
Tote cele-l-alte In rj,; a Ti la voc.: Kpf.m3yi, nom.
Kpov(,:stri4.
12. Maseulinele se declinei asta-feln:
caplai vritivii4 xptztc
(casieril) (marinaril) (judeciltoril) (Atride)
Trun. tritica sig.oty. V77.

8 N. O T.,x1Liae; va.,"yrri.; zr,....:'ric 'A TpsiZ.ric


0. To 5 tup.:ou vrv:nou ltp tub '.1,,:psV6ou
D. T4, vap.ia va.(yrg -Apvzfi 'A-cps:.;iii
A. 1:6,, TapA,Av VC.C67:11%, ./. pt1:-'red '.1.-.T1 ,
V. (I) Tapia v.-J.5.62 v.pril '51745.4

www.dacoromanica.ro
22 DECLINATIUNEA ANTEIA.

1). N. A. V. Tel) Tapia vz(Yra xpetec 'Arpth,,


G. D. T.oN Taltextv valyzatv pttaiv '...1;p3EOrAtv

P. N. os. Taltiat vatitat 7.1.otT.rhE 'ATpaiSat


0. -c6r, tap.tard vaut xpvcaiy 'Arpa.tathv
D. colt; tariat; vafrratc 7.pt.r. Chi;
A. tok Lpc wA47., 'Apt: c 'ATp
V. (I) T. a wzotat xptta:. rpiilat

NOTA a. Unele nume masculine in a, precut') : ?,(4,;A; (vntuld


de nordd), Opvt0o0iipa; tveniitord de paseri), 7Cf.LTprao itz.; (ucigAtord de
tatit), p.yr raola; (uciettord de mama), precum i cea mai mare par-
te din numele propril 4riiine, a g.en. in a, numitd doricd, in Med
de 0,.) ; PoWi, .:,())..krz, num. I.S).Xcc; (Syla).
NOTA b. AU gen. plur. neaccentuatd contra regal No. 8 :
6. Substantivele: xi; (cilmrttard), oi aiviat (v6nturI periodi-
ce), -/),o61; (mistreld), atpirri (ardea.): -0.07coy.
p. Femeninula adiectivelord i participielord baritone terminate
in o; la masc.: 8otaiwv fem. ;maim.
13. Substantivele, aki cilroriA trunchiu este finitil
In WI. i ery., contragii tota d'auna ag. In ri. si EC/ In
Insa cndil lui su. precede p, In u; la dada 0.
pluralti a si E inaintea unel vocale lungi sa diftongit
se pierdit:
pc/ - 'Epp.ii(Ec
(min5.) (Ilermes)
Trun. p.vau. "Epp.su.

S. N. 4) rya = 11.9e4 6 'Eppi-a; = "Epp.-11;


0. viic to6-ag = p.A; T.r,6 ^ENti-ou ..= 'Epv.ob
I). vi; p.94.-rf --= Pc' TO,) = 'Epitt
`Epp.i-c,c
A. ti-iv pri-CLY r p.veci 7.6y 'Eptti-av = Eppiriv
V. (1) p.vec-a = p.va (7) 'Epp.i-o. = "Eppiri
D. N.A.V tt),(Ta) 11.V.`4-rz = pmfc 7.(1.) Epp.e-rA =7= `EptLei
0.1). 7.01y (1:r.4 Ey) ILViC-a:V^ 1Lvaly :eh/ `Epp.i-rzt.1= `Epp.a.;.9

P. N. ai p.va-at prai I ,,: "Eppl-at = Epp.a:


G. uv,v itv4-.,.. p.v6v r 0000 = 'Eptuip) co -;Ti-
D. :al; poi-art = Fon:, ,A., Epld-atc = `Emmii -g
A. .,:a; ,.., i,-,,, = 1w:cc 1 .4; Eppl-e.e.; = Epp.a.; '"*=,
V. i4 pr.vetat = pm: iI "),,,,..ti., = 'Epltat '11

www.dacoromanica.ro
DECLINATIIINEA A DMA. 23

18: Declinatiunea a doua.


1. Coprinde nume cu trunchiula finita M o.
Aceste nume suntA, In ce privesce genula, mascu-
line i neufre, iara femenine -in mica num6rit. Mascu-
linele si femeninele se termind la nom. sing. in 04,
derlineindu-se 'in acelap moda, iard neufrele se termi-
vet in, ov, deosebindu-se de cele masculine si fetne-
nine, numal la nom. acus. st voc. atedd la sing. cdta
si la ylur.
2. Terminatiunile declinatiunil a doua suntil :

Sinyularula Dualula Plur hag

M. si F. N. M. F. N. M. I. F. N.
N. o4 oy ot a
G. 09 N. A. a) MY
D. cp I G. D. oty on;
A. ov ov ouc a
V. a. 01) Ot. &

NOTA a, La voc. sing. al numeloril masc. si fern., -o aI trun-


chiului se slbesce in s.
In limba c1asic5, voc Sing. de la OA; (deli) nu se MIA, insA in
compusele acestuia cu alto vorbe, voc. este rcolatil: (11 41:),O1iee
Fi o
NOTA b. Voc. sing de la U.60,f.p; (frate) este a%-.)e)stps contra regulff
15, 4 a.
),6-ro4 PE6koc; elczpov
(cuventtl) (carte) (stea)
'Trun. koyo ptao Cisscpo

S. N. b hope 41 W)koc_ T6 it'o.spolo


G. T05 Myou at, f.siaou Tor) acTpoo
D. TETI X6-(q) vi Pict.q) Tip iiczptp
A. Tby kips ',, plaqv th aTpov
aozpov
'V, VOrei ils pEch.. (I)

www.dacoromanica.ro
24 SUBSTANTIVE CONTRASE.

D. N.A.V. c.(1) 1.67(.0 Te0 (TeL) Ew T.(;) 6.a.cpco.)

G.D. wi, ).6-rotv TON (taiv) p:aoty rov rpotv

P. N- oi k6Tot cti PTcoot T6c ii-Jrprh


G. Tiny X6.(0.19 Teti,/ V.atuv ULM. altptuv
D. TO ic kopt; Tot; pEamc TO% ii..7tpotc,-

A. tobc,- Xirrou; tac piexou; TeL avcpt(


V. j) ).6-rot (I) piaot 47,4

19. Substantive contrase.


Nurnele cu trunchiultt finitti in Eo i oo, confraget
E0 fi oo in ov. 'Foca bele k si 0, 1naintea unel vocale
lungi sat cliftongil, sa pierdit. La neutru plur. ta se
contrage in u. La aceste substantive voe. nu se in-
talnesce la autori.
i",6,4 7.),6,.),; 7.-er.,Erk)soo:,
(curgere) (plu tire) (o sit) (plutire lrnprejurti)
Trun. 1.;oci 72/4 67,:so Tzaticz.),r.d.r.

S. N. po-oc aTiso-o; T.6 0..3te-0v o rzaptrci, u-oc


OoT, Trko6q Oatotiv stspEret.0).4
G. Toil P-ou 70.6-ou Tor.) i(avi-o P.) T4171 7.-zptraip-ou.
Poi', itko5 OTTO mspErfLot,
D. siii 96-, 444-gp t(13 bori-tu Til 7:Erita6-q)
tj Aii) 7T (1) 77.E.pin),T
A. 'cblo P-ov 70.6-0y TO Oiti-oy Tbv irepir),o-ov
)oriv 7c-korw 'Otto, 4T4r4opv
I). N. A. To) p 6-o) Tc),6-tu Ooti-p T('), r.eptra.o-o.)
i 70,63 26T6 4TpEtito
G. D. toil( p).-oty 0)11-att, To, Ucti-., toi r.Fp:7.).6-ow
'(()Ito A01.9 Onto, rzpir.),(y.9
I'. N. co. po-ot ra,o-ot Te4 ott-T-4 ot
0:00? . Ocerei
G. raw rio_ord AO-cov thy O.:(74.-(By Talv ttc4tki4p,
17.),(1,t( Ot-,T.thy r.spEsi.tori
D. VII; "06-oec rc)rx.; Toic bot6.,44 Toi; rapt7.).6-otc
f(oi; ikoig OTTo, :Tp:AotT
A. Tok P)-obc us Ti4 btlti-ct v:6; 7cstio.7,16-()0;
f.e5; Tckor..)c Itspir.),r(qc.

www.dacoromanica.ro
DECTINATIUNEA ATKA.

NOTA. Contra regulelora 12, 8 a si c, cuvintele simple la nom.


si acus. duald primescil accentulti acutti pe silaba contrasI; cele
compuse Cu y6-0; = yob; (minte), j)6-o; = j.oc i A--o; = Taor.); pri-
mescri tota d'auna accentuhl pe penultim5, ; causa acestel accen-
tuatiuni aparenta neregulari este composiVunea.
Asernenea si s6 y.i9a-ov, care face neregulatii WhVoriv (cosulet,t1),
este o adeverat5, esceptiune.

20. Declinatiunea aticfi


Se arhi, un a. mica numrii de vorhe eu trimehiula
finitii in a), care se pastrdea Irr tOte easurile yi genie-
rile. Aeolo, uncle se intellnesee t, se subserie. Voc. sing.
este egalii cu norn. sing. La cea mai mare parte
din aceste vorbe, a) este -precesil de ; pentru so>
este i C/.0 : yak- si vcth (templu).
In ce privesce aceentula, Ea) se socotesee ea o sila-
bet, i aceentula de la nom. sing. se ptisb.ezd in tote
casurile.
6 Xeci):, (poporul6) 7.%.; Otwirracov (catula de susu)-'
Trun. /sew &my so)

N. )41.4; icvo:rrstuv
G. Xv.;) in
Singulanati 1 D. Ae(i) avorritp
A. i.a Ur/ evdthieur,
V. )..tth,i; vdriewv

Dualula ) N.A.V. i.z.th Uvdrce.a.,

IG.D. ski: cfri LCV011etuv

Ner.. /xi) r?vcfyiscu


G. Azjp, u.n
Plitralolti { D. )..sti); .ywtp
cc y ec.
A. Xethq rirrelll
V. -Astf, avurf scu

www.dacoromanica.ro
.26 "DECLINATIUNEA A MIA.

_ 21. Declinatiunea a treia.


1. Coprinde cuvinte cu trunchiula finit sair In-
tr'o consund sail in vocalele i i v (av, EV, au) si pa-v-
cine in o 0 ar.
2. La aceste cuvinte, trunehiula se gasesee, taindu-
se terminatiunea gen. sing.: x6pu.x-o4. trun. xoprzt,
nom. 7..pc/. (corbil).
3. Termirtayunile acestel declinatiuni sunt:

SingularuliL Dual ula Pluralobi

M. F. N. M. V. N. M F'. N.
N. 4 n'are N. A. V. s s4 a
G. o4 (.4 G. D. ocv my 10?
D. -t c GI. 5L
A. ri. i 1.0 ...----.N c7.; 0 ; a
V. =N. sail cu trun.=N s4 .ii

4. In ca privesce acctulti, se abatiI de la regu-


la genera15. 1 5, 4 a, monosilabele din acstit decli-
natiune, priminda la gen. 0 dat. din tote nurnerile ac-
cent'zth7 pe ultirn2: ryx--64, Ttrr.-E, 1'yr,-(')9. lnsa yon-ct,
nom. Ttic? (vulturu).
Fact' esceptie:
a. Participiele monosilabe, urn-iancla regula gene-
ralk ( 1 5, 4 a): p6.4 (rnergenclii), gen. pivr.--,cr
B. Pronurnele interogativii crE4, 7E: 1:E.v-w.
0. 7:a4 (totii) la gen. fi dat. plan 1176..Y7-(01), 7:1--ct(y).
d. La gen. plur. i duala cuvintele;
7.c./.E4 (copilulii), gen plur. 7.c/2-ow duala Icu2-ocv
;*.;

% TrA4 (Troianulti) Tpc;)-ow Tpcb-ocv


v.0 ?c1).; (lumina) pciyr-cov cpcii7.-ocv

www.dacoromanica.ro
FORMATIUNEA CASURILORC. 27

f.)54 (urechia), gem plur. itit-M11 dualti clii.--acv


-4 cs,r)/.; (faclar arita-cov Ka-atv
.,6 %:iti.thc (sclavulti) ap.(6-ow ap.th-atv
6 acbc (-acalulu) 14.(i)-(ov 14.6-atv
-ii tpqic (arsura)
.6 atc (molia)
cpqSa-cov
Gt7.-(0V
e. T6 Tip.gotp (prim5,-ve-ra") fiindil monosilabft nu-
- cpcprlatv
Ctt-OCV

mai prin contractiune: iip-oc.


5. Voc. sing., cnda terrnina Inteunil diftongti ac-
centuatil, primesce accentulic circumflexii: 6-) Pa.:30,s6. .

22. Formatiunea
1. Nominativult La cuvintele mas. i fern. nom..
sing. se face In dou moduri:
a. Sigmaticii, adica- aninandu-se unit 4 trunchiului
guturalii, labiata i dentald i In urm5. se Neil schim-
brile de la 13, 3, 4:
Trun, yoXrix-c, norn. 6 V.i),c4 (pasnicul6);
1"-nz-;, 6 -(6,..p (vulturulti);
Spoyt-c, 6 "r.,(a,c (amorubl);
irravo.-4, C rf.y.7.4 (uriawlii);
XszOsn-4, kaZOE-E4 (ist1).
Eseeptie. 6i),tirrog -(vulpea) trun. riXoyr.sx 0 6
ica6c (piciorulu) trun. 17.0a ptimind c, lungescil vo-
cala trunchiului.
b. Asigmaticii saii fra sigma facir cuvintele cu
trunchiulu. finitu in r, e, a, OFT i 0, lungindu-se vo-
cala trunchiulut, de este scurtd, astu-felti s se lunge-
sce in 71 i a In cc, iar de este lungd vocala, atunci
wom. este egala cu trun. nonzinala:
Trun. Irociksv, nom. 6 itattrilv (pastorulii);
irrap.ov,, 6 tstt()v (efuli1);

www.dacoromanica.ro
FORMATIIINEA CASURILOO.

Trun. 'ASV); nom. 6 Xo ( 24, leu15),


'Ir171)P7
6 fro)p (oratorula);
7:Et 0o, irstOW (persuasiunea);
&Tow, 6 errthv (lupta).
EseeMie. La unite cuvinte, dasi trunchiuhl li se II-
nesce cu v si ovt, totusi nom. se face sigmaticil:
Trun. v, nom. r5f.; (nasubA);
..2(../..),i.xl.t.tv, 2.cf.),r/ti.E4 (Salamina);
t.LEXCLV, p.acoc (negru);
iv, ar4 (unu);
%tall, 6 -Ects; (peptenu1t1);
6?Avr, -a 6 6a664 (dintele);
c. La neutre neaflndu-se nici o terminatiune spa
ciard, nom. acus. i voc. sing. este egala cu trunchiulit
pur safl modifieatit dupei 14 :
Trun. Tbp, norn. 1.4.4 irOp (Cocula);
7:01.11./.; 7.6 cr-.611g. (gura);
Teve4, -(vor; (nmulii).
2. Acusativalit. Cuvintele masc. si fem. cu trun-
chiul finitu in t, v, av, ov, i compasele lut aotig aa.
acus. sing. in v :
Acus. TcAt-v, nom. 4) 7:6)4-4 (cetatea) ;
6 1.0-4 (sOrieele);
F365-v, r, Poo-4 (boult1);
Tpry.6-v, Tpc,c3-c, (baba) ;
TpEiroo-v, TpETco9-4, gen. T.pE17.6i)-oc; (trel picire)
Trunchiurile baritone in IT, Id, la', th9. (nom._
cc, oc) de obiceiii primesca la acus. sing. v, dupa ce
s'a 1epc1af dentala:
Acus. xri.pt-v, nom. i47,6tpt-4 (favrea) gen. zript7-o4;
Spev, 6pt-4 (discordia) 6pta-oc; ;

www.dacoromanica.ro
FORMATIIINIii- CASURILOItti. '29

Acus. 7,6po-v, nom. ij x6po-4 (coifulti) gen. 7,6poO-ot;;


s- '6pvc-.; (pagrea) 3pvta-cc.
Din contra tote cele-l-alte nume, precum i oxito-
zele in tz:, u, i3 vcS, th9' primesca la acus sing. a :
Acus. iknit-a, norn. is 0.571-4 (speranta);
-46pax-u., 6 at.674 (corbu1i1).
3. Vocativulii. Tte participiele, cuvintele oxitone i
cele baritone cu trunchiula gutwralit i labialu ai2, voc.
sing. egalii cu nom. sing.: )si-r(ov (dicencliI), Tr.oc-
(.) i'cratilird, di x6pcf...S, (1 0 "Apc4.
Cele-l-alte cuvinte baritone cu trunchiulil finitic in
y, Q, Inteo dentald, in t, v, precum tI cele termi-
nate Inteunii diftongii, au voc. egal cu trunchiula pur
sail modificatit dupet . 14: CZ) kEp.ov (divinitate), 6) 0j--
top, 6 Ar.riv (Ajax) trun. AECLY7, nom. Arr./.4, di
Tsp.c. (Artemis) trun. 'Aptetica. di Icat, th Pacc),E6 (rege).
NOTA a. Tcext; are voc. ei.)` Tcc0; si i, t1, Doti.
NOTA h 'AIT.6)Cnuiv (Apolon), Ilocstigi)9 (Posidon), awiw (Twin-
tuitorii), la voc. scurtz vocala lungb.. a trunchiuluI si- retraeil ac-
centu,16:- "Ar.oUov, 1.16c,v3o.), (Ai-yap.

4. Datiyulii plarahi. Schirnbarile ce se facer In a-


cestil cast' a fosta tratate la 13, 3, 4 b c:
Trun. Tryn, dat. plur. Tt4t.;
7; co othipx-zt ;
itot.p.ev, zoctLi-ac ;
yepov7., Tapou-at ;
Xo6syr.., kobsi."-nr.

Esceptie. Adiectivele (nu i participiele) In VIT., la


dat. plur. nu factt nici o lungire compensatre: xrJ
p-te.-:-.-4, nom. rpfscc, (gratiosil) trun. yy.ptavt.

www.dacoromanica.ro
80 TRUN. GUTURALE, LABIALE I DENTALE.

Trun.chluri. consunanttce..
23. Trun. guturale, labiale i dentale.
6 7.6).r.4 6 764 th ztim aric t
(linguitoruliA) (vulturula) (gura) (speranta)
Trun. Ito ?sax VAT CTO VAT- X'Z.E?)

S. N. x6),,c4 Ttl'le azOtict ii,TcE-c


G. . x6Xccv.-o; ionlc vrop.at -oq 'itati6-o;
1). xfilax-t yorc--: at Op.rwc-: i'ma.-:
A. scan.r.-rh Trmr-oc ,crrOvi ani,l-th
V. r.6X4 '16'1?
OTOfieL .1),ILL

1). N. A. V. ItAriik-e Vin-e z T6p.c,er-e ikrziO-e


G. D. ItoXeLx-otv TUTC 0 ty GTOIJATOtv i'mciO-otv

P. N. v.6Aux-es Tinc-s; GT6p.Trm Doda-zc


G. xacix-to 9 yur-thv 6,cop.wc-OW Dori8-cuv
D. xkzic(v) To OM vcOlich-at(y) ari-ot(y)
A. leamt-cq rinc-occ =O. p.ott -at ania-ov;
V. ltaxx-sg Tinc-v; crrop....t -ch D.r.iii-sc;

NOTA. Trun. Tptx face nom. sing. 41 OIL; (prulil), dat. plur.
W..) ( 1.3, 6 ci.

24. Trunchiurile In O; Ev't i WC.

Trunchiurile in cot, EVT i prea pucine In ovz faca


nom. sigmatica ( 13, 4 c) ; cea mat mare parte
din ceIe In OVT il Lea asigmaticit, 1ep6thindu-se T
lungindu-se vocala trunchiului norninalit ( 22,
1 b),
6 ikaprg )OsE4 6 8aooc; 6 kacov
(elefantuati) (clisi1) (dintele) (leulit)
Trun. asTrivz 'isazOevz 6ovz Xeovz

www.dacoromanica.ro
TRUNCHIUR1LE fN OWT, 'SVC t ovr. 31

S. N. i)si rh - ; XeyOs1-; 693.6-; VOIY


G. airAvt-o; ).Ex06vs-o5 6.66vr-or; VOWC0,.;
D.. 1.-kiTavt -: I i.axc-t. OBOvT-c ki01PC-;
A. i),i yavc-o. 't.exrgv,r-ch 666vr-u, XEOWC-0,
V. Wcpriv key.Ozi-c. Roti, VQ9

D. N. A. V. 0.4avc-s ).exOirc-s. aOsi-s) XEOYT-e


G. I). ii.scorivt-otv ).exciivr-otv i;a6vt-mv leOser-ow

P. N. ikif avz-t; Xexrlivt-z; 6a6vt-eg liryn-s;


G. ikepcin-tuv 'Ks-LW:yr-0v 6-66`)V-0111 keorr-wv
D. ,Rizsc-cqv 1.:1110.-7, (v) oii-st(y) Xiou-ot(0)
A. as-favc-a...; sAs7Oivt-rA6 OUtrc-c74. Xiowc-ri.;
V. ii,e'payr-zg ),sztiivr-s'5 Oishtc-e; Vowc-e;

ti 25 Trunchiuri terminate In licidele


x, p i Y.

1. Yrunchiurile masc. si tem. In v p facti nom. E;q1

sing. asigmaticti ( 22, 1 b). Trun. 6X singurula, care


se termin& In X, face nom. sigmaticg.
6 (5.),-c 6 Xttitiv 6 t Telmitiv & Avop 6 xpri.T.tp
(sarea) (portal) (sefulii) (oratoruni)(crateruiN
Trun. 6), Xtp.sv tardy frir:op xpritrip
_$. N. ii),-.; .),41.-?iv "TralUA1314 T(Up Xprbvilp
G. cik-O; mp.sv-o; +a ep.ov-o; eyo p-o c xpuriip-fe;
D. 1.c.A-I Xtplv-,. ffellv-c pyrrop-; xioxviip-t,
A. ea-,A Xy-oc tlis.p.O.v-a f.+Itop-r.c v.p7.7:71p-q.
V. '6,-; ktp.+19 rim.wv Pimp 7.pus-iip

D. N. A.V. r7).-2 0Nev-st tipp.62,-s frilTop-e xprAitip-e


G.D. ca-o;:v kttociv-otv vralLov-ocv frel p-otl., -4pavrip-ow

I'. N. ic),-e,-,- ),:itiv-ec ti.rep.6v-s5 f..4-frop-e.; %pal:gip-3;


G. ien-L119 ),:p.iv-tov 111E110'1.4W) riT6p-Olv xpacfrip-cu v
D. e.ck-zEM kyi-ct(v) ..yrep.6-cc(v)pryrop-a:(4 pwilp cit()
A. r4,-r.46 Xp.iv-u; 71741.6v-a; hitop-ac xpwctip-a;
V. &ti-z; )aitiv-s; ylrel.1.6v-s; rritop-s; xpavilp-ec

www.dacoromanica.ro
32 TRUNCIDURI TERMINATE' IN LIC1DELE 2., p i V.

2. Trun. irctrep-, p.rirep, 'aura:rep, Tuatep, al]) c5,-


rorct nom. sing. este 6 irariip (tatlti), p.iimp (ma-
ma), t
150-(67,71p (fiica), Tuattp (pntecele), la gen.
dat. sing. pierda k i stramuta accentula pe Mama.
lii casurile, 'in care e remne, este accentuatti, afara'
de voc. sing. unde accentulit- se retrage mcg indareta.
La dat. plur. silaba 2-Ec, prin metates5, se -schimba Ii
TQLC.

S. N. rzece+ip, 1441rYIP, 0.nycirrip 1".47'lliP


G. a.notTp-6; Ta.cycp-6;
D.
"ep-".
susp-:
P.YITP-?g
OuTcycp-E 7.?_,
Irrit?-t
A. Trq.T.ep-a ,,,,cip,a 60.Trilcip-a TrAcrrep-ch
V. terrep RV, 4)6Taxep racyrep

D. N.A.V. raeip-s. 1.1.71TE:p-S 6trr creep-e Tacycip-e


G.D. nazi p-oty p.r see p-otv 6triatip-ow iselt ip-ow

P. N. wzee,p-e .4 irrizip-e; '0',JraTie-.E; icrycp-e5


G. Tcr.ieep-03% p.-fitip-cov 0.1.rfavip-tuy Tetatep-wv
D. 7:me --..v.m tiyit?a,..v.(,) 4i1)-fmtp&-cr.19) Tacrepti-cr.(v)
A. ente,p-a; 11'717P-eh; &o( atep--rz; Tecc.qp-fi.g
"V, T:CCZEp-S; prfrep-ec ,O.LYT rucie-e4 Tocceep,e5

NOTA a. tl.qpiri.c.qp )(Oita Demeter) chiar la acus. sing. lpitdii e,


fi in, tote casurile mutlt accentuld pe antepenultimrt: gen. 6411)1-
r.p-oc, dat. A-i4p.yrcp-e, acus. rp-c i voC. 1411.1.yrzep.

NOTA b. 6 &p (stOua) numa la dai. plur. face arYcpci-ac(v), pe


canal in cele-l-alte casuri este regulatii: issip-so; actip-: etc.

3_ Atatti adiectivele positive 'In co, ct i cOmpa-


rativele, la voc, sing. i la nom. i acus. sing. neu-
tru, -retraga, accentula, cata se pte rna departe de_ ul-
Ulna. Comparativele de obiceia le'pada po-v de la acus.
sing. Inas'. i de la nom, acus. i voc. plur. de lc; tote
g,nurile, contragendil oot In (t) i o In oo ; amis.
plur, mas. contras este egalii cu nom. Our. con-
trast].

www.dacoromanica.ro
TRUNCIIIURT IN G. 33

M. F. N.
ap.SEWOY qiwrv
(rnai bunt)
Trun. ap.atvov

S. N. EctisCNCOY at.I.V.VOY
G. allEivov-oc
D. atletvov-t.
A. atLeNov-ex (dp.styo-tx) atteNcu Cip.stvov
V. ap.etvoy ry.etvov

D. N.A.V. iittsEvov-e
G.D. tvay-0

P. N.V. letieEvoysc (iipetvosc) &p..eivoo; .sivoya(ZAtietvocf.) dy.e:901


G. alletvov-cov
D. aqi,sEvo-at(v)
A. iyebovotc (ilp.etvo-u..;) iip.s.Evotn eclieboov-c4 (e.y..v.vo-ct) e4p.aiwn

NOTA. De la 'ATc6)acuy i lInce:361v, adesea v se 160.0, la, acus.


sing:: 'A 7cako.) in locil de 'ArcOUtuv-ce, Hocetigbin loca de Hoanseby-a.

26. Trunchiuri in (r.


1. .7). se pastre'M nurnai cndil este fina1i, iar cndit
se intanesce cu terminatiunile incepAtOre GO vocalti,
atinc Se ldda", contragndu-se vocalele : e-o In 09,
In et, a-s la dualti In 74, a-a. In i, iar de este
precesil de o vocala In u: trun. evase4, ivaaeo-ct.
ivasa ; trun. e.P.Atkes, atiltkeec-ch.sOth-cf.
.eiyAsa ; s-u, eiinda 9 precede, nu sa pOte contra-
ye in a ci to ?I: 6pri de la ps-ri, nom. -6.6. po (mun-
tele). Acus. plur. contrasit este egala cu nom. plur.
contrast-1.
2. Substantivele neutre cu trunchhilil finial In a,
prefaeg acesta 6 'in o la nom. acus. si voc. sing., In-
s adiectivelc neutre Il pastrizet neschimbata.
3.
www.dacoromanica.ro
34 TIUJNCIIWRT IN -1.

3. rrunchiurile mas. si rem. faciA nom. sing. asig-


maticit, lunginda e In r ( 22, 1 b).
4. Voc. skng. atail la cuvintele baritone cata
oxitone este egalil cu trun. pur.
M. F. N.

(5..v0oc; .6.)cpc6t4 opfc


-(flrea) (esactil)
Trun. Ci.v0e4 axptee.-;
r.
S. N. etV00; aaptov;- axpt:.-1.7
G. (aves(a)-o;... aveow (&aptgi(a)-o; azpt6ork;
D. (C'cves(a)-'0 ayes,. (atxpt6S-1.) &apt6sE
A. aveog (axpt6i-a) &zpt6M azp:E.S.;
V. aveoq lzpc6S.; dtzpt6ic

D.N.A.V. (avOs-t') &ATI (&-zpt6t-s) 4).-4pA


G.D. (ivei-otv) averit,t- (&-zptry&-otv) azp,..6oTy

P. N. (aves-a) a961 (&zpvSi-sq) flapt6stc EcNtAII4- &aptriii


G. (&90S-11.)v) avecity (av.ptris:-o)v l &.z.pt66)v
D. aves-at(v &apt6..i-st v)
A. (etvds-a.) avg-ti ax1Jt6i-ac) axpl6si.".; a-4p
V. (ayes-a) aveil (azpvSi-sc) a-4p et; azpvSli

5. Substantive le si adiectivele rompuse baritone, la


voc. sing. si la neutru sing retraga accentulit pe an-
tepenultima, iar la gen. plur. chola il pastr ez pc
Tenultima.
M. F. N.
rikrIpwri4 te67.g.pze:,
(multurnitu)
Trun. r./.67.a.pze4

www.dacoromanica.ro
TRUNCIUURI IN G. 3)

S. N. a.)Tetpx,71; otryty.r.zs;
G. (13recpts(a)-oc) cjrz..6.p-rtoty.;
D. (a.6thrixe-Y.) a%yriptet
A. (ctkipx.s.-a.) a..)thpv..71 ciiirapze.-;
'V. clii-cry.pmc,- 0.rycv.rAtst;

D.N.A.V. (ackariks.--31 tpz


G.D. (cdnarnti-ow) cv.n6.p./.otv

P. N. (a.yr6.px,s-) a;yrecpv.v.; (otwripzs-n.) ct;:nipzil


G. totuzczpv.6.-ow) A-cif:mot,
D. wyripxs-at(v)
A: (otyripm-ci.c.: cjyraptetc w'yra.p./.71
V. (thpv.e-sc) cluthpv.atc ctlyr6tpx-fi

Esceptie. Miectivele In cor)-(p;-, la voc. sing. nu re-


tragit aocentulit: sOthaE.4 de la s6QTr:,- (parfurnatil).
6. Substantive le proprii In ievri4, cOanc, xpatTa4,
tierri4, corirri4, -0744, vstY:T, TEXV4, adesea facti amts.
sing. ca cele de declinarea einteia.
6 1:arecpcityp; (Socrate)
Trun. Iomputs,..;

S. N.
v...cotpci.rrie;
G. P:oxpecre(i)-oc) r_coxpatour;
D. intrrtpits-'0 )2.mpizat
A. Y.optpirs-cy.) _ow.potril sau wzpv.rriv
V. coxperrec,

7. Substantivele proprit In xkerp; compuse cu trun.


ZhES (rb oXSo, gloria) nurnaI la dat. primesca o In-
doita contractiuue.
6 nyoxX.-iic (Sofocle)
Trun. l'or.pox'Aes
www.dacoromanica.ro
3(; TRIINCIIIURT IN (3.

S. N. Eocp-Zkij;
G. (Iorfo lage(a)-oc) ....off,o-Alion:,-
D. (Iotpoylie-1.= EorpoxXist) XopoxXert
A. (Eopmf.X6E-a.) Eopox Ma.
V. (1opthasec) Eop6xXst..;

8. CAte-va substantive 9zeittre in ot se declin


nstU-feld:
7.6 -AK/4 (b6trnetea)
Trim. ripm.:

S.N.A.V. 'Apas P. (ir4Pa.-a) pp


G. (T4pc0)-0c) iPoq (rilPi-wv) ripthv
D. (PIPm-.) 111Pac Tikict-at(v)

D. N.A.V. Hpa-e) *nipm


G.D. (rpee-otv) rfipapv

La pucine trunchiuri Insa, a se schimini ifl , apol


se contrage cu vocalele din terminatiune de la gen.
i dat. sing. astil-fela: 72.) xv&cpcg (Intunericula) gen.
(xvals-o4.) xvipoo4, dat. (xv4E.--t) %valet.
9. 7-6 zivag (cornulii) se declina asta-felil :

Trim. xspilT i %Eps6.,.;

S.N.A.V. itep:1-4
G. 'thpar.-o4 (zapch(c)-o4) xapco4
D. xapat-c. (74c/.4) zap.

D.N.A.V. ZEat-S Ocepu-s) xi.pu


G.D. zepu.t-oLy (xepti-ocv) zspgvi

www.dacoromanica.ro
TJtUCILItR1 IN 4. 17 U. 37

P.N.A.V. xiptfr.-o. (iepa-v.) xip


G. xspfit-(w (sp6.-oni) 7cepteiv
D. xipa-Gt(v)

Trian.chival vocalice..
27. Trunchiuri in i U.
1. Trunchiurile mas. i tem. In t si o facil nom.
sing. sigmatieg; la acus. sing. primeseil v. Voc. sing.
este egalii ci& trunchiulic pur, Mara, de cele monosi-
labe, can a voc. sing. casi nom. Trunchiurile neu-
tre mns'a, ail. nom. sing. egalti en trun, pur 22, 1 a, ( s:',

2, 3).
2. Trunchiurile .iubstantivale in I i adiectivale in
v, la gen. si clat. sing. si la Intrega numrula dualti
0 plurala, schimb4 pe t i v in , apol contraga s-E
In et, -a Si e-cg ln etc, E-a la substantive in 71,
iar la adjective rmne neconfrasti. La trunchiurile In
t, gen. sing. si plur. este aticit cu accentulic pc ante-
Tenultinui.
M. P. N.
ii a6vatit-c; zci.zo-c.; TaZo
(puterea) (iute)
Trun. auvottit 1.-y_zo

S. N. ativccp,c-s 77-xl)-; Tax()


G. &nettle-cog totz...-oc
D. (auvalls-I) auviv.E t erazg-'0 - Trazer
A. a6vallc-v taxo-v Tax()
V. a(na4Lt T.n.zo TaZ6

D.N.A.V1 61W6q/8-8 totzi-s


G.D. aumpl-Oty Taze-otv

www.dacoromanica.ro
38 TRUNC1TJUR IN C

P. N. (auvip.s-s.c) auv.L.s,.... (Tv.z.i.-sc) totze,:; tazi-v.


G. &wills-ow tazs-co
D. auviv.s-atei) tazi.--cv.(v)
A. (Oush.,,is-a.;) auvip.s Lt. (TY.z.=-) TY.vt; Td.7,6-0:
V. (aDv6tLS-S0 at)v.V.Etc. (T7.7,6:-Eq) T4.Z.E.i; Tazi-a
-

3. Trunchiurile substantivale in. v, pastreM pe v


in tote casurile; la duala contragt pe 0-a In u i la
acus. plur. a pe lngd terminatiunea rj.c; i c.)-4 pro-
venitil din u-vc
Trunchiurile monosilabes in v, lungescti pe v 1a nom.
amts. ci voc. sing. priminda aceentalit circumilexit.

6 p.0-4 (soricele)
Trun. p.r.1

S. N. 110-4 P. Illi-e4 D.
,
G. 115-6,; p.il-thv N.A.V. (115-.S..) pi)
D. vil-t tkti-jt(v) G.D. p.tl-o iv
A. 11,0-Y pai-v.: p.5-c,
V. I15-i p.5-ec

Eseeptie. Trel substantive In : 6 7,7-fizo-c; (cotulil),


6 Itisisexo-r; (scurea) vi 76 ao-to (oravla) transfoi.
inti, 9 In : irtza-coc, r.lant, wiasse, 7.5 -
; s.a)size-o)4, ,KaXixac etc.: 1:b eicto se decli-
n

S. N.A.V. alzu D. aoTE-E p, (3.3TE-04 aarri


G. aCSTE-0).; al'CF:-OLV atne-cov
D. (aate.-) 6.7cs-at(y)
5.Gtst

www.dacoromanica.ro
TRUNCHIURI IN g.,), Co) I ;19

28. Trunchiuri fn at), CM eq ( 22, 1 A, 2, 3 .

1. Trunchinrile In au, co si su Nal nom. sing.


sigmaticg; ar& voc. sing. egalit cu frunchiul pur ; pa-
strezd u numai cncl finalele incepil cu o consuna,
iar cnd Incepti_ cu o vocald, v prefacendu-se mat
ntia in F, se; elide; acus. sing. la cele In au si oo
primesce v, iar la gar. g prevenitil din v-c.
2. Trunchiurile in su suntil oxitone si masculine ;
ail gen. sing. In w4, dat. In sc, acus. sing. In c si
plur. In a4; nom. plur. Ia aticil eel vechi este In -04,,
far le eel noi In st4.
7Pri-6-4 6 F.;66-4 6 PaL7c),,F.6-4
(baba) (boulil) (regele)
Trun. Tpau (TpaF) POO (POI?) '30(.GLXV..) (PC.CC)sEF)

S. N. 7140-5-c Po5-g fiaatXe.6-g


G. lp-O.; Po-Og pocotki-cog
D. 7pa't 1904 (/cv.x.i-y) pastxst
A. ipa.5-v po5-v paitXg-%
V. ip/.5 fir.P3 fiv.a:),E5

D.N.A.V. TPI-e po-s, plotX6.-z


G.D. ipa-oEv pototX-otv

P. N. ip6'---e; po-sc parit),i-sc)paitX;iic sail potrst),Et;


G. upa-thv po-ciw ;ila.,31.X.--ow
D. ipa.a-rA(v) poo-a:(v) pn.a:Xeo-cst(v)
A. ipa5-; pofi-;. pg.atLi-ag
V. ipa-sc po-ac (pczat),i-sq.1 pot T.X-ii.; sail ).-2.:g

Dacd Insd silaba uinaI so din truncliiii este pre-


ceset de o vocala, pOte primi contralinne i la gen.
si acus. sing. si plur.

www.dacoromanica.ro
4u TRUNCHIUM 11( CU L 0.

6 Eci &BO-4 (Eubeanil)

S. N. E;6oef)-g P. (E)60i-e.c) E660ag D.


(EC)606-04) B6o6ic (E)&06-0w) Incooh, B6og..-E
G. 1,
D. IB6o,i4) 1U60si B6o613-at(v) EY6o6-o w
A. (E66o6-a) Eoi (U6oi-a4) E6god;
V. &Ace!) (016a-sc) E66oetc

NOTA In epoca macf.donica se intalnesce pentru acus. plur.


,,Act)ss.1.;, iar Pa:a:is numl o data in Sofocle.
forma

29_ Trunchiuri in co i o.

1. -Trunchiurile In co suntil masculine i lacil nom.


sing. sigmaticit (`s; 22, 1 a); In cele-halte casurt pri-
mescu terminatiunile far nici o modificare, afar& de
acus. sing. si plur., uncle une-ori se face contractiune.
2. Trunchiurfle in o suntft tOte femeninesi oxitone;
facil nem. sing. asigmaticit ( '22, 1 b), afar& de fyi-
86); (rusine); In cele-l-alte casurI se face contracti-
une; la acus. sig. silaba, contra0 primesce accentula
acuta contra regulisi 12, 8 c, afar de or66"); voc.
sing. este egalia cu dat. lJuaIul si pluralula lipsescit.
6 -74pw-c,- (eroulti) (ecoulti)
Trun. iipoo 120

S. N. Spw- I Uth
G. Y1P0-0; (izooc) '117.05;
D. 5Ptot lirzY) iasi"
A. '(N-si iipo) firzo-a) yc
V. jpw- TIZOE

D. N.A.V. qux0
G.D. lispesee
iipthotY

www.dacoromanica.ro
$1.:13STANTIVE ANOMALE.

P. N. cpw^E;
G. -iLipti)-tov-
D. ripwcc(v) lipsesce-
A. CI'PO)ceC, rilpwc
V. q1Pwag

30. Substantive anomale.


1. Suntit cuvinte, cari clesi la nom. sing. ail o ssin-
gura fornia, totusi la unile casuri se decline', dup
dou6 trunehiurt diferite. Aceste substantive se nu-
mescU eteroclite (itepoacaEcc, declinatiune agenda):
6 axto (Intunericulit) gen. cx6-coo de la trun. alcoro,
oxtouc de la trun. cxcics; Oiafitooc (Eclipii) gen.
Oiaiicoo si 0EaE7coa-o dat. OiaEicoa-t, acus. (1i6Eivr,
F,4 OC6i1toa-cc.
Unile cuvinte de decl. atica ait casurI si dupzI decl.
a treia: d guo- (aurora) gen. `ius, dat. gep, ins& acus.
Eo.) (din ico-oc); IVIEvm-q (Minos) gen. ME-wo i Mb,40-04,
acus. Mvw- i MEwo.
Mai suntit eteroclite la acus. sing. substantively
proprii tratate la 2 6, 6.
2. Altele numite metaplaste (p.e.try.17)a.:3p.64, transfor-
rnatiune aU unile casuri de la unit altit trunchia
deosebita d'ala nom. sing.: T6 acixpow (lacrima) dat.
plur. -acixpo-oc(v) de la trun. aci.xpo : 7.6 7.6%ip (foculit)
Our. r& zupci (focurile de tabr) 'nEc zopofc. duph
decl. a doua.
Substantivele numite eterogene, ail la sing. unit
genii si la plur. altulit: arcf.81.64 (conaculit, areu-
tatea) th thAph, 'th cthatoy (o mesurA de lungime)
cE athacot.
4. Substantivele anomale cele matprincipale sunt

www.dacoromanica.ro
42 SUBSTANTIVE ANOMALE.

1. -i-, aii)thy (previghetorea) trun. a-fie3ov i a-00,


a71,-.)6v-r.;.; i aTiaor;, rA i &Tr CkTiVOS?
8oE, In colo se declind numal de la trun. (1-riaov.
2. 6 avtp (bArbatula) trun. aver), avap-k ( 12,
1 nota), avop-E, 3bAp-a, clvEp ; rly%.)p-s, ay6'p-ot.v:
aw3p-Coy, avap6.-ct(v), dv3p-sc.
3. ".,Apv. (ielila Ares) trun. Ap,Aps-w, CA-
pe-oc;), 'Apse. 'Am i "Apro ".Aps4.
4. Trun. apv, fdr nom. 7.06 i ",* apv-6; (mie-
lului), apy-E, 6p-cc, apwi-oc(v), la nom. sing. se In-
trebuintezd 6, it, ativ-64.
5% :6 ivo (genunchiuhl) trun. -mat, r6vC/..7-04 etc.
6. riv (ferneea) trun. Tom; Tovatx-k, Tovac-
7.4, Tow-Ex-a, T6vac; ToyCLEz-S, TovaN-a-g-,
Toyam-thy, TovacclE(y), Tuyabc-a.:.
7., 7,b 6.-ive.)pov (arborele), riv6'ps-stc(v) de la trun.
asyr;p:.4.
8. :6 ci6p9 (lancea) trun. r:opat, a6pa.7.-o4, poet.
6op-64, a6pat-c, r>.)p-E i poet. %Apec.
9. sE7,6y (icOna\ trun. sixo i a, sEvidy-o4 si
sixo34. bt6v-t, abc6v-u. .1 ato, voc. sivAv, acus.
plur. 6v.-rj. i sEvy3c., In colo se declind numai de
la trun. sixoy.
10. Zthc; (Joe), Ac-64,
11. t.6. ijizap (ficatula) trun.
AE-a, Za5.
i.
7 7. a r4 etc.
12. ( 'ask, .(cheea) trun. Xat, -Asta-64, xXstr-a
si 7.XsEv, voc. %),EE, xXata-r1:, i 70,75..';, in colo de la
trun.
13. 6, .thwy (cdInele) voc. zcoo,.) de la trun. WJOV,
In colo se declind num:I de la trun. xtiy, xoy-,34,
Itso-( xr5y-a ; .46v-a4, wn-thy, xo-cf.(v), 7.61/-a4.
14. 6 ripi--(5-c.; (marLorulii) dat. phpto-m(y) de la
trun. !lap), In colo de la trun. !laptop, Oprop-w,
v.aptop-f, etc.

www.dacoromanica.ro
SLBSTANTIVE ANOMALY,. 43

15. i yr/.0-4; (corabia), ye-64, v-rrt, vr.723-v; vTra4,


ve-Co9, vau-'5E(v), vw3-4.
16. '11 or-4 (ia, Iris) trun. oE, oi-64, oE-t, or-v ;
of-ss, oi-thy, Cii-(v). c1-4.
17. 6, 6p10.-4 (paserea) trun. pv i 6pvt, 6pvt-
O-o4, 6pvtO-t, vrO-u. i %-.;pyt-v; 6pvTO-E.4 i lopyst.4, op-
vtO-ow i 6pve.-wy, '6pvt-,sc(v), 6pytO-c/.4, 6pver4 i 6p9t4.
18. 6 )-..vetpo4 (visula) 6vsf.pou i 6vaf.pg.7-o4, ovEE-
p 7.- .
19. -c.b o54. -(urecbia) trun. Cut, 6)-c-64, rk-u., 67.-cov,
(;),T1(y) ( 21. 4 (I).
20. 11,d() (loculil unde se aduna poporulil la
Atena) trun. Boxy. Hozv-64, 1101001, 1167tv-cr..
21. 6 w.p-4 (b6trAnulti), Tc.pc6o-v, voc. lzpi569,
in colo de la trun. rp ycL, nom. Itpec667-ri4, ,rps..-
c667.o9, Tcpac6,67,Ti.,. I:pa:3667x, 7:pv5.6(rcrgy ; ispos86son,
7,:ps.'560TCov etc.
22. 6 ,z.ps...c.6--v.nt4 (trirnisulil) trun. 1Cpsa6sotv., 7,..pa:3-
6E.97.c.6,1cpa-56vy1i, ^:paa6sotty, 17.pri.c.-,6Euth; In colo
de la trun. 76,oec6o, ,npis8s-s, 17..pS(56-0C11 ; Tcpa:36st4,
scpioIsi-at(v), Tr.pi7,6'sc4.
Tcpi.o-F,e-roy,
23. E. cET.o4 (greulg), 1.-rk cd-ET.c.L.
24. :a.v numai la voc. (Tr 7.6.1/ saq T 'ray (amice
sail amicilora).
26. 7..%-.; areu.p (seulil) trunk :-J-17,EU.17, (.7tc,c7-c-,4 etc.
26. t 6op (apa) trun. Olas, 65as-es, dat Oast-

27. 6- 0E64 ((lulu) sit-es, uEs..0 Wig-a rare), voc. 0E5;


orar4, trEi-ow, 91.-.7;t(v), ofets, are si forme regulate:
DM. 9E4) etc.; ori-s, or-otv.
28. 't rppri.p (putula) triTh. ?pew; f.pp&u.z-o4 etc.
29. 'zb tprii.4 (lumina) trun. poi, tpoyc-64 ( 21, 4 d).
30. id zeilp (mana) trun. xatp, zstp-64 etc., Insd dat.
zep-:31.(v) 0 dual. zsp-o-Cv de la trun. xsp.

www.dacoromanica.ro
44 SUF1XE 'LOCALE. ADIECTIVELE.

31. O 4slcatint (rndunica) irun. picky i xs),Car.),


X.EXt(1610-(4, XSX00E, xskta6v-Ty., ze1tatin) i xs).c.aoi.", In
colo de la trun. xsXcaov.

31. Sufixe locale.


In limba grca se mai gasescil nisce sufixe nurni-
te locale, cari, In ce privesce insemnarea lorti, so
aproprie multit de terminatiunile-easuale. Acestea sung':
a. 19.c. la intrebarea uncle: Cina-Gt (aiurea);
b. ,19.sto de unde: oNo-Oey (de a cash),
'AOtv-ti-OsY (de la Atena) wyx.),6-9sv (in forma' de-
cercii) ;
c. as, cs la Intrebarea in cotro: orv.r.1.-%):. (a
i e
casa), 6.ao-cs (Intealta parte), et6a.-Cs (la Teba).
d. La Intrebarea undo, sunta chte-ya cuvinte, cari
la sing. primindil suftxtdit t i la plur. at, formdza ue-
chiulit wet al locului numitti locativula: orxac (domi),
)(art.( (hurni, pe painatil), Ho Oar: (la Delfi), 'Mtn-
cc(y) (la Atena), '0Xu1 .irEv.-(v)- (la Olimpia), 196pri.--
c.c(v) (la usa), elipu.-ct(v) (la vreme).

32. Adiectivele.

1. Tote adiectivele se impart(' In doug clase. _Pri-


ma &mei coprinde adiectivele, can merg duptt de-
clinatiunea cintia pi a douct 4 doua clasd, acelea,
cari mergil dupa declinatiunea itnte'ia pi a treia.
2. Achectivele de prima clasa, Ia rndulii loru, se-
impartil In neconfrase- i contrase.

www.dacoromanica.ro
K1MECT1VE NECONTRASE. 45

33. Adiective necontrase.


1. In ce privesce terminatiunea, aceste adjective
se impartil In:
a. Adiective ci trei terminqiuni, og pentru mascu-
linil, a penfru femeninic, dacti, r.4 este precesil de o
vocald, sad p, alta-felil este n, i ov pentru neutru :
Waco; (siguril), pezri.Eu., pgatov aTa964, CcrA, c).-
-ruddy (bun).
Eseeptie facu adiectivele in ooc, cari dupc1 o, ag
i numal atunci ati a, edncla o este precesa de p :
atr16-04, avxm-yi, .;c7c).6-01, (dublu); 646-o4, CcOp6-a,
aep6-ov (cornpactil).
b. Adiective cu dau6 terminatiuni, og pentru mas.
0 fem. i ov pentru neutrlc. Aceste adjective suntir
unile simple, Irish' mai alesit sunt compuse: gicoxo4,
-471M (linistitii); &canvas:, atexyoy Vara, copii), iv-
Eis4cc (renurnitil).
c. Adiective cu o singura terminatiune n a; pi ng,
sunlit nurnai masculine: eLvAoctrig.4 (mirositorti a
flOre), aOakovrip; (voluntaril).
2. Femeninula adiectiveloril cu trei terminatiuni se
accentual la nom. si gen. plur. casi masculinula: 31-
6cztat, ps..6cthov F., Pgricoc, pe6aEow M.
M. F. N.

S. N. pieatoc r-Jrg;c, piecttov


(3 r. pedalo+) f3s6a:a.z; ps6ccioq
D. Pa6aty pciaig fie6aly
A. pi..emov psealav p.46ty.tov
V. Piery.te f3a6a.En. p6acov

D.N.A.V: fiseatko pe6ctia 13e6a6


G.D. pago.i.oLv ps6cdatv 134aloty

www.dacoromanica.ro
46 ADIECT1VE CONTRAS% ADIECTIVE CONTRAS%

M. F. N. M. F. N.

S. N. ziAzs-o; zn.),x6-1. .-zi),xe-ov


P. N. [3i6a.tot pgri.w.c f3ci. zakr.oi).; za.Xxt xxXxofiv
G. peOxim pe6a.c.cov (Mc:dor) za,X7t4-ct; za.),-,v&-OD
G. za.Xx6-o9
D. Pe6cdotc 1366n.f.a.tc parinloc.g ,:"T
za.Xxor.) F...
za.Xxfic zg.Xv.o5
A. pe6a.Eouc 13E.6n.Ea.g Piel.ca. 5
D. 701.06-q X7.4i-7, zotXzi-ip
V. p66a.cot pign.tat p gam 79.4ip zalwifi :/exXxii)
o
A. ziXv.e-ov ,.
zaka-n.v ziku-ov
p)a.or.w zakx-iiv zn.Xxoiiv

S N. .e.ig.96:, aiccell aig.f.i6v


zn.Xv.6-a. za.46-6.)
D. N.A. yn.)iti-o.)
G. Etyado5 iiTn.O'ijs c'zia.0th
zo:Xv.d) zaXv.a. zakx.o)
D. eiyadq) Iticc01-1 EtTa0g)
G.D. za.X-th-otv za.X-46-n.tv zalxi-otv
A. atIxOdy atia.0.0 aia.06v
zn.Xxoty zotXr.g.3:v zotXxol".:4
V. a(a.06 atia.071 iiimOdy

P. N. 7.6.),xe-ot 16.Xxe-at zikz.e-ci.


D.N.A.V. c4i1g.06) Orrafii. Cric/.06.)
za.),%of. zcaxat zakth.
G.D. aictOoEv Ovia.1317.9 Crp.Ootv
G. za),7ti-cov zakth-ow znly.e-cov
, za),./.6.w zcs.Xx6P) za.Xzoiv
P. N. &r.OoL aixOot: ay7.13i D. zn.Xx&-otc; za)os-cr.ur, zakite-ot;
G. Frp.(36.)v arOthy CE7gfitiw zak-stor.:.; za.Xzatc znIxoEr..:
I). ar.Oolq atTotOotIg aia.0o:c 4. zn.X.1..i-o9:.; zaka-a.; xiXze-g.
A. Ctioteo6; ar:06,4 ain.06,, za.Xxotit..: zakth.c.; xv.),,45.
V. iyotOof Ci.v.07.E Flin.di

S. N. aspi;vs-oc,- apvpi-a. &.(46ps-ov


34. Adjective contrase. apppor.); otrop. a.spiupoiiv
G. eXimpsou ,z ?(P70Pi-aq apppe-ry,
74'
Sunti Ccryinpor.) .g, arippa; ariTupoEi
D. 17.1.7*-T apiop6-a, piopg.--(p.
a. Ace lea in Eog (ovg), cari ar6t5, materie sau cu- et
(PY?p(-1) aPT9Pq cs(140P4i
lore: xpkiso.; (de aural, w.op6pF/.4 (de purptiril) si A. fre)pe-ov
-61"
artmgoty api6pe-ov
se declin casi substantivele ( 19). La fern. sing apppVw apitipav a rypporp)
contragil EY. In 7), ins b". candil eq. este precesil de o
vocalA sa unit p, atunci in 77.. Contra reguleloril D. N.A. &Piot-A-co df.pprA.-c. a.piopi-to
12, 8 a si c, primescil pe ultinza aceentula eircum- ajtropc;) 5:-PTuP (frpr.,6
fiexii la sing. si plur., si la norn. masc, i neutru G.D. apppi-otv expiops-a.w cy..,pyuct&-ritv
apippotv apippa.t.v apiopoiv
duala accentula acid&

www.dacoromanica.ro
48 AD1ECT1VE CONTE A F.E.

M. F. N.

P. N. apy6pe-ot Cipibps-ctt arrbPs-a


apiopot. 1)11.)Pal: ap1DP6-c
-G. apyupito ctrope-tou appp-tov
ctpyuptiiv apiopti)v apiupciro
D. apTop6-otc apropi-ottc arfropi-otc
dtp1upot; atimpctic expiupoi;
A. arrup6-oug apirop6-cc; apylve-ct
ay/1*V); aPipPac aPioria

h. rillidtiplicativele In 7,716oc (rXo6c) se declin5. cai


substantivele ( 19); o inainte de vocale lungi sari
diftongi se ipkid, oa la neutru plur. se contrage In U..
M. F. N.

S. N. atirld-o; otublo atirX6-71 acirko-ov


atrXo5c, Sorkil 8t7cXo5v
G. StrkO-ou Stirk(3-71q SE.7[16-ol.)
atrXoi) atnXils StrXo5
D. aticX6-4) atirko-7,1 6,..a16-cp
8 trAti) Borkil atr4
A. atirX6-ov atnXii-lv Strka-ov
StrXoriv Sackip StrThriv

D. N.A. atrk.o-o.) atirko-ot atzX4t-to


8t7rXti) Strli atz.),6
G.D. atzk-otv atrAO-aty atrXd-oty
atirXo7."-y StrXxi.v StirXotv

P. N. at7X6-ot StirX6-at bst7tX6-ct


atrcAoi. Su/Am!: Stai,a
G. arirX6-tov StnA6-to atzko-to
8mM-by 8t7rX6w "StiT,Xtirr
D. atzXo-ot; StrX6-cct; ataX6-ot;
OtrXot atrXxE.; St7t.).oi,:c
A. ScrXd-ow StzXO-otg acr).6-cx
St7rXorig amAei,..; Stt.X1 -
www.dacoromanica.ro
AD1ECTIVE ATICE. 49

0- Compusele cu v6c i 6oc se declind ca


i substantivele compuse ( 19) ; a'617Xo-ot i arivo-a.
tm se contraga, iard si5vor. i erynXot primescil accen-
tulti circumflexii pe penultirnd.
M. F. N. M. F. N.

S. N. eivo-os (binevoitorit) siivo-ov P. stiyo-ot eiSvo-m


etivoug eiivouv sTmc
G. eino-ou EUVO4bY
siivot) eiSvcov
D. e?n6-q) 66-ocg
elivy eivocs
A. etivo-ov AVO-09 e!'.wd-oug eiiyo-ce
etivotri E5VOUV elivot.);

D. N.A. 46116-m
etiwo
G.D. s6v6-otv
EUVOLV

NOTA. Ma suntn adiective in oog, cani nu se supuna contrac-


iuniI: ir(?,00; (alit optulea), xcvrh-Looc (supusa).

35. Adjective atice.


Se declind cai. substantivele ( 20), afard de nom.
.i acus. plur. neutru, uncle este a in loat de a). A-
diectivele atice a doue terminatiuni, una pentru mas.
-i fern. i alta pentru neutru, afard de 1.c.Xicoc (Oar),
care este cu tree ternzinatiuni: ir,X&oc, irXcL, ,r).6cov .
M. F. N. M. F. N.
,
S. N. iewc,-(roditoril) siSysuri p, eiSieq) eirtect
G. sliyea) eiiiecov
D. 6yey etSysq4
A. 1E(.01/ etisreco9 siSystog eiiiex
V. etiieco Ellison; army etiisct

www.dacoromanica.ro
60 A DOTJA. CLASX DE ADJECTIVE.

D.N.A.V. gym
G.D. Ayer

36. A doua clash' de adiective.


Dup5, cum s'a v6c,lutil la 32, acst clash' co-
prinde adjective, cari mergd clupg decl. a treia
antia, i suntd cu trei terminatiunl, c doug i cu
singurd terminatiune.

I. Adiective cu trei terminaliuni.

Masecdinula ti neutrulii a1ii acestord adiective se


declina dupd decl. a treia, iar femeninuld dup dn-
t6is, forrnandu-se cu sufixuld c i facndu-se anu-
mite sthimbr1 La nom. sing. ri este scurtd si gen.
plur. fern. este perispomenrt.
1. La trunchiuriie adiectivale n o, femeninuld se.
formza prin aninarea suflxulu cZ trunchiului modi-
ficatd la gen. Tule, In urrn se produce diftongula
sc, care prirnesce accentuld circumflexa, afard de -11-
11.mq aumritate) i 19.1"dsoc (femeescd): Tocp5- (jute),
.razsa' (raze-N), tctzti, iar ei -7eXo-c fad'
ei .3-i1Xeca.

S. N. pa.ph-,c (gra') Papat-o: Papi)


G. pcf.p6-oc papsi-ac pa.p6-oc
D. papa pn.pe.E-% papst
A. Potp6-y papet-av Pap6
V. Pap() paper-a PciP6

D. N.A.V. Pepa-s plpsi-ot fiap6-e


G.D. pari6-otY Parisi:at:I 13a.r.,6-mv
1

www.dacoromanica.ro
A DOIJA MASI DE ADJECTIVE. 61

P. 14. v. Rapgc pap-J.-at papa-a


G. papi-o.w pape.t-oTri -papi-cov
D. pape-at(v) papai-atc papi-ar.(v)
A. papet ptpet-ots pop.4-a.

2. Trunchiurile in v i Q: p.iXa-c (negru), p.6Xacva


(p.eXaV-ta), t).Xav, gen. liakav-o, tiskE.1)4; tcac/..-4,
vaacva, t6.),av (nenorocit); p.6.7cap, p.6.7-cccpa, rixap
(lericitU).
3. Trunchiwile in vz, la fem. contopescii y cu CU
In au cu lungirea compensAtre, afar 5. de adiecti-
vele In avt, cari facia. In acca: 1764, 161011 (7avtcw.
= my's-au), Prcav (tott); &ithv, kooca, ix6v (de bun5,
vole); ypayeEc, Tparfsica, ypacp.iv (scriind), gen. Tpu-
cpivt-c4; p_pEsc4, p.pEsc;(3a., zapEsv (gratiosti) gep. za-
pEevt-o4.
4. Trunchiurile in or la fern. au ma: 7a7-cr.caso-
x64, iTEICY.CaSOICUtri., 767acasoy.64 (celU care a instruit),
gen. 7ezac.6sozot-oq.

II. Adjective cu dou terminalluni,

Au o singur& terminatiune pentru mas. ci fern. si


alta pentru neutru.
1. Trunchiurf in Es: eaTiOtc, 61-rfie4 (adevgratil);
Ciatpc.O, Czapaki.; (siguri1).
2. Trun. in v: abypcov, ccbcppov (cuminte); 4frqv,
5av (barbatescii).
3. Trun. in (i 6.7citcop, 6.7-atop (fAr5, tata').
4. Trun. in 4' fi cpcX67o)ac, cpc),67coXc, gen. cpc-
Xo7.6)da-o (patriotil); ciEltoc4, aiiitoov, gen. aEiroa-o4
(cu doug piciOre); 6.-zapcc, 6-zapc, gen. 6.x6.pct-oz; (ne-
pl5;cutil).

www.dacoromanica.ro
52 ADIECTIVE NEREGITLATE.

III. Adiective cu o singura terminatiune1

Au numai o singurd terminatiune pentru mas.


fern., iar pentru nentru lean nici una: eipsu (rApi,
toril) gen. 47ra-r-s4, tc (far'a copii) gen. Ciirotra-o4,
irin4 (gracii) gen. i:avI1C-04, p.cotpxerp (man& lun-
gA) gen. p.of.xpzarp-s.

37 Adjective neregulate.
Se numescii astu-feltt pentru ca-s1 formzil casurile
lor, de la trunchiuri deosebite. Acestea sunt:
1. pkirk; (mare), trum p.sp. t vaTrAo.

Sing. 11671-g p.sia),71


peiiXon 1176.kri; p.siiXou
IIET6XY pe-0.4 t.cari),cp
tthya..-v !Lai ikijv 1.1.67a

P. p.ey6Xoc ileTaXat 1.70,1


p.sy6.),cov p.,sy00o p.eyOsop

etc.

2. 7.7.)),(.)-:,. (multi:0, trun. Its Xo sl 170),),0.


Sing. .r.X6-; zoali zoX6
Iroach iroailq 7coXXofi
7roX4 'noXX:fi .roacj)
iroX6-v iroXXiiv itoX6

P. IroaoE rakai 7coUi


raXdr) 'no),X6v ImUcini
1- 1

etc.

www.dacoromanica.ro
COPIPARATIIINEA ADIECTIVELORt. 63

3. 744(4 (blndil), trun. ,rpop i itpaa.


Sing. Tr26:tg Tcpchera. Icpclov
irpcieou Irpasta.q np4ou
TcP*P rpasEa irP4(1)
TcpCpv icpagav rpe-pv

P. lip( Tot. i Trpctsi.4 rpastat. irpv.icx

,
Irpaitov Tcpaetciiv irpa6aw
irp4o i 7rpagst(v) IspasEcstc 7cp4occ i 7rpaiaL
Trpc'pu vpasEac vpaia

38. Comparateunea adiectivelorii.


1. Siiflxuk ceIi ma Intrebuintatiti al comparati-
vultd este rEeo (norn. ter4, Tap; Tepov), iar a1t su-
pertativzdui Taro (nom. tc/.764, t.ti, tatov), cart, so
alipeso trunehiului maseulina pur adieotivali. Dac6,
Insa trunchiuld adioctivatil fmesce In o, atuncl o se
phstrza neschionbata, cndil silaba penultim a trun-
chiuluI este lungd din naturd sal prin positiune, iarA
de este seurkt, atunci o se lungesee 'in co :
Tron. Comparativuld Superlativulti
iroviip6c, (r6i1), Tcorfipo, Irorrjp6--cepo4, ,zorrip61-vito4
6Ev."J.L04 (dreptu), atxu.t6-tepoc, antat6-tuto4
"av,cuto,
ctpop64 (violenta), cP.po4o, c?oapo-zepoc cyr2p6-T.7.:o4
coT64 (Inteleptil); copo, copth-tapoc, coych-tn.-.-o4
Tkoxo,; (dulce), Tkuxo, TX=5-7.,apo4, Tkoxo-Tuto
p.akci.c (negru), p.skcoi, p.ekciy-Tspbc, p.eXa.v-zato
za.pfet4 (gratiosu), xupttvt, xv.pc6c-tepo;, zaptac-tuto4
cci.A4 (dart), cups, ccillo&3-z-e.poc, ccqia-sato4
tthxcp (fericita), 6.1..uxup, p.azip-tepoc-, pmccip-sci.toc
Ithrtc (sracil), ent, It.Evec-tspoc ITSViC-TY.TO
(scurtz5. pe r In e).

www.dacoromanica.ro
54 COMPARATIUNEA ADIECTIVELORti.

2. Adiectivele yepa.t.64 (b6trniA), :flack (vechiii),


czokE64 (1enest1), Ireparw (din colo) 16paidd pe o Ji
nal alil trunchiuldi: Tspcd-tepo4, Tapai-tcaw, caal-
sepo4, S'CLXCLE-7.d.1:04.
3. Adjective le p.'4(4 (de mijlocti), rco er)-
aco4 (seninti), 1Lpthio4 (timpurii1), (tardift), giao-
6(.1no:,
zo4 (linisata), Tao; (iubitiA), sX-rpEov (aprpe), T-Aptx-
itXtacr..).; (asernenea) lefidda .2)e o i apof tl inloeuescit
cu ca: Reo-c/.1.-zepo4, vaci-rti-Turoc, E66t-c/I-Tepoc etc.
De la -i,j7Jzo,; mai este i tcoycirtspo4, si de la
cpEXo4: p.6.),kov, p.6.)stata. yElo4, p0,-vapo4, vpi),-eotroc,
forte Taal Tc/sci).-7.-spw.
4. Fact]. neregulata In -tp ci SC-T.CLTOC corn,
paratived si superlativulit:
a. Irun. in ov: vi6g.Ettaw (fericita), abauttloy-i-
Tepoc, EOPylE11010-?zu.
Esceptie facii 7:Ecov (grasil), sv6--cspo4, Ta.6-zatoc ci
S170Y1 (copal), II.SITUE-Tap04% Tce7ccd.--mso4.
b. 6.7.puto4 (curatil), if3p(oi.thyo,..;4(tare), eiattevo4 (mul-
tumitt) lepadet pe o finata: Ci.xpg.z.4a--cepo4, alv.sv-
&c,:cilco4.
ce Trull. i 00: s6voo4 (bine-voitoril) 66yo6ar...spoc.;
(9tivo-i-a-sepoc)5 etivoiyaw.7.-o4 (stivo-ia-rercoc).
5. Xcaw (limbual), vcorh6c; (cerSatorti), "qop6.-ro
p.m)v,p6f.To4 (care mnna singult) i pn-
(1acorni-3),
gine adjective cu o singura terminaliune: ci.pira4 (rd-
pitoru), yliinT44 (hop), facil cornparativula si su-
perlativu1 0. In ta--aQog, to-Taros: )),E(.7-s-spoc, 17.-,cox-
Et-TCCT04, 6.PT-Ea-ter-dc4, %),e7.1,.-Ea-mto4.

39. Sufixele ft0v, tOv ; L5T0q, rj, tatov.

Ma rartt se intrebuintdz5, sufixada to (nom. Ecov,


wv) pentru comparativit ci cc;zo (nom. t.sto4, Ec.n^q, tatov)

www.dacoromanica.ro
SIJFIXELE WV, LOY; ECYCW, kirq, Eptov.

pentru superlativa, card Ganda se alipescil, vocala fi-


-nald a trunchiului adiectivala se lepeida. Accentula
fuge &WI mai departe de ultime
Trun. Comparativula Superlativulii.
tak (pl6cutii), tau, -ijEcov, giacov, ,^fiaccv.4.
Le'petda pe p la comparativa i superlativii:
.eypp64 (inimica), izOfow, g-,(Atov, gx0c7cc4
-alczp64 (rusinosii), cL7kv, uloztov, cci.'axtgto4
-olwrp64 (milosa), olx-cptapoc, oNscat.
Noll. In limba grea ca,si in cea latink comparativulit i su-
perlativulii se mai pota forma prin perifrask punendu-se la posi-
ti-ca 11.-0,Xov (magis, mai) pentru cornparativil i tuatcm (maxime,
fOrte, cel mai) pentru superlativa p.clUoy iTctv'riaeto; (mai cuviin-
ciosti , riaccTch intriiae:05 (cel mai cuviinciosit).

40. Comparativele i superlativele


neregulate.
Positivula Comparativult1 Superlativulti
1. Cir.06; (bunii)
Trun. alley ap.sMov, ap.stvov
a rip Ciptc.no;
n peXt peXtilev, caXttr.i1/., paltccto;
;circa!) xpelcc3cov, xper.lcov (ar), xp6.1-..tacor;
a X(0 )autew, ),6iCov,
)4crco(.;
),(fxoy, )4ov,
2. rack (r6i1) xcrthov, xcivov, xcixtatoc
Trun. zap zsEpwv, zsi:pov, zeipc.:57,w
ilia iic<aoy, 'taco (7-..), ipt Latch
(inferior), (minus), (minime)
3. p.ayac (mare) p.sECcev, p.stCov, 1.1.Ttcto4
Trun. p.sTa. (p.syccov, p.scy-cov 1 3, 6, 3 10)
4 pztp6c (midi) pp6Tspo4, p.mpotatoc
Trun. ia p.sEc)v, p.st"oy (mai _mica)

www.dacoromanica.ro
66 COMPARATIVELE t SUPERLATIVELE NERRGULATE.

Positivula Comparativula Superlativull


5. OXEr4 (pughia) asECoo, '64cCov, a.ETtcco4
(forms, atic5, arhaic6)
Trun. iXotzo iXcow, txu.lcov ('ct.), ikeixtatoc
6. ivoXt54 (multn)
Trun.lEXE 7:XsEctiv, T.:Xoy, i itXat.v, TcXel.a7.-oc-
7. fr:Oco (lesne)
Trun. fr kmo, rsgov, pq.c,-zo4
8. 7,0,64 (frumosti)
Trun. xcak v,c/X),Earr, xciViscov, 7.6tX4.77.oc
(th x6c),X,w, frumusetea)
9. alyenik`(durerosil) COyecv6tepw, &.),.Tecv61:chn:o..;
Trun. Fay ('th Olyo4, durerea) C/.4Eari3c7.),Tcov, 6.X.11.7:o4
10. tuz6c (iute) 19.claccov,19.6.coov, scizt7co4
Trun. 'rap (wpm) 13, 6, 3 a)
UrmStOrele comparative i superlative n'att posits-
vul
11. irp-6 (Inainte) ir,p6repw (prior), 7.po-no4 (primus)
12. ? . t3-rapo4 (posterior), 5ataT,04(postremus)

13. i,i(din) '17X avot (extremus)


14. 5'1::4 (super) 617,*cepoc (superior), olcapvizo4,6zwzoc.
(supremus, summns)
15. Icapu (din colo) Itspultepo4 (ulterior).

41. Adverbele.
1. In cea mai mare parte, adverbele se formzet
de la' gen. plur. Mas. adiectivalit, schimbAndu-se ter-
minatiunea wv In. cos. AccentuaVunea nu se schimbei,
ci rrnane ap, cum a fostil la adiective :
cop6c (Inteleptil), gen. plur. GOCpthli, adv. cocpek
Xc (simplu) a ci.itX.Coy a ETc1654
,apc/.sti (Indrdsne-Ki) 19.pcx5icov 19,pu.co);

www.dacoromanica.ro
AMTERBELE. NIIMERALELE. 57

etXT,911 (adeve'ratg) gen. plur. Fi.)Odiv adv. CLX-rOCLI


E6`ackEp.my (fericitg) D e6aactivaw stiaoccti6vcoc
p.ar.4 (mare) h p.sTO.),(DY tteiciX04.
2. Comparativule, l adverbe este agalg cm neutra-
sing. adiectivale de la comparative, iar \superjatividit-
cu neutric plitr.: Itv.),(14, Iscakcov, xcaktara.
Une-ori suntil adverbe In w.; la comparativg 0.
mai rarg la superlativg : ps6caotip(p4, Pgacoterao4.
NOTA. 'A1a66; face de obiceift ca adverbil ti) (bine) in lodi de,
4ictec"6c. Adverbe mai\vechi suntit cele terminate in a : thxa (iute),
4i.t.a (in acelasil timpil), I.Letka -(multiV comp. p.eav (magisy superl.
piatcm (maxime).
3. Aclverbe de locti in co facg comparativule in
Tapo) ,i snperlatii vide in Ta.7.0) :
&NW (sllst1), avco-7.4co, awo-ta.au
th'co) (josg), xavo-tapco, %atm-that)
,- ,
i2o) (afar), ed;co-zepto, ico-tci:to..)
'into (In'auntru) iaw-tapco, icco-trlao
iTy64 (aprpe), i...-a?-tepw, irro-tril-m) sag
Ewa-Ts-pc-iv, irrti-txra.
_

42. Numeralele,
1. Numeralele cardinale respundil la Intrebarea
cap? (,r..6(.7ot; ), iar cele ordinale la Intrebarea aiTh
ditelea? (7c6azoc;).
Cardinale Ordinale
1 cc'
r
stg, . -
pAcc, ey Tcp,decog, 11, ov
2 p' Stio 8s1,yre.pog
3
:
Trc, tp:a Tpvco;
4 Teccapc, ;-zacapa (TT.) 'Di:cur/co;
6 e' Trivre TCE1.1.7.TO;

6 S' Zi imo;
-7 1' int& ifiaop.o5
8 ri' imeci) Or'600c
9 0.' ivyiu tvezto; (i'vvato0
10 e '6iltrh aiwato;

www.dacoromanica.ro
b13". NIIMERALELE.

Cardinale Ordinale

11 ta' 2,,,aexa 6,,,Ohtwros


12 te' aanta Sair.cecog
13 CT' 'pa; (spEa) %at Si.xx sa as- Tpitog %al "ailtaTO; sag Tptc-
maps% saa TptctaEavta %ChLaiYATO
14 8' Tecaptprc (reccapa) Itat Eixa TiTaroc %at Silarrog sad Tea-
Sad TeccapaudOexa capaltataix.atog
15 te raVCSIVAiaZY.R nitinno; %at Oistato; sa ntv-
Teltataintaitoc
16 tc' ilmaEas%a Ev.y.aviiita)co
17 CC' e7ctaxaiaexa sail Smativrei ivtar.atUltato;
18 vq," 6%,curAae`6exa sad asuccrx-:th 6%zaw.atiiixaTo;
19 E6 ivneritrama evy.tormr2ixatog

20 x' eIltoct sixoaTO;


30 ),' ptchltovta c.ptaxbat6;
40 tL carfaltowca (vc) Teat-,apaltocrc6;
50 10T:fp<OliTa TCZYTVOCITbq
GO V EVflitOVCCI. Ryixocn6;
70 o' eaaol,.4ptorca io6orrr.oat6;
80 le iiiaoptovra braorptoavic
90 4' evrrptovta iverrptazz6;

100 p: iltatOv kriztovcOc,


200 a atax67,:ot, at. a Ota7.octoat6;
300 t' 'rpm-At:mot, at, a Tptootoowcrc
400 o' Tezp7ixOctot, at, a TsTpaxaatoat6c
500 t?' ItsvcrotOctot 7tercar.oztocrt6c
GOO x' iirAxactot iar.ocu).7.T65
700 tl?' inTri%Oc.tot er.T.axaatoot6;
800 co' OY.T.71%6atot imCMCOSto=6.;
900 ---)k ivrabctot ivaxocnoar6;

1000 dot. ziltot, at, a zt).t.oct6;


2000 ,IS 6.47)stot bt;xt).toc-6;
3000 ,T ,cptc-Lt).Lot tptczt)stouT.6,
4000 ,a t-stOxtge.tot Ta-cpur.,.;xt).touToc
MOO ,a. newcsi%tcziltou etc.
6000 ,C w-q.Dstot
700a0 ,C eirrtixtcy.D.tot
3000 lel intrixtc7EVOL
9000 ,15 Weixtdtj,tot

www.dacoromanica.ro
NIIMERALELE.

Cardinale Ordinale

10000 ,c p.optcp p.up:ot (nenum6ratT) .optocte);


20000 x &quip= sail Otio p.uptc2ec occp.9ptocT6c
30000 ), tptcp.uptot, TpEic p.optecOec Tptcpptoat;
40000 ,P*
tetriaw.gp.optot etc.
50000 ,v irevriatqL6pto:
60000 A ircxtc.p.tietot
70000 ,o i..7c,c'eatcp.uptot.
80000 ,TC oxtrmtglitiptot
90000 ,4 eyriztquiptot
100000 ,19
Ovirmcp.opto:

NOTA. Din secolnlii alit 2-lea inainte de Christosti, literile alfa-


betula ati inceputil a se intrebuinta ca gifre in numeratiunea seri-
86, urmandu in ordine aIfabetic i avendtipAn1 la 900, unit semnil
In formA de accenta acutil scrist1 d'asupra literil la drepta. Afarl
de aceste litere, se maT aftl pentru numerile 6, 90 si 900 Inca trel
litere vechi: C' vau-(Px5), 4' koppa i sampi ":ty (1). De la 1000 ina-
inte, reincepe iarAsti alfabetulti, punendu-se ins& semnulit in josulti
literei la stanga.
2. Numeralele cardinale lncependil de la 1-4 si
de la 200 tn colo, precum i tote ordinalele suntii
adjective regulate cu trd terminatiunf _; cardinalel 'M-
O de la 4-200 nu se declinet. Cele d'antei patru
se decline', :

(1). Din acestea, prima literti representa la inceputu sunetulfi v


si erea a 6 Merit din alfabetil, cast .corespondenta sa latinA F, iar
a doua se Oa in vechiuhl alfabet intre it i p i corespundea
latinuluT c, oeupandil acelasu locti: p q r. Atata vau ct si koPpa
cu. timpulu disparura. Sampi la inceputd esprima una soml mai
grostl si de o suerAturA particulara i deosebitA de a, ca unfl felil
de s din limba nOstrA. La inceputil se numia Geo. apoi s'a schim-
batti iii ictur, dupa forma ce-i s'a data, credendu-se a se vede
in forma ,-;)' unit a in forml de lung combinatil cu\n. Cu timpula
dispArMdit din allabetil, s'a pastratu numai ca semnil numericti
representandit 900 si flindit alungatti de a dup. cu.,

www.dacoromanica.ro
60 11IIMERALELE.

1. N.. Etc,po, gv - 3.
3. N TpErc, rpcL
G. iv6s, ludo, iv6c N.A. a60 G. tpubv
D. bt, v.tei iv; G.D. auoEv D. ,rptai(v)
A. gva, p.facv, ET A. 'Tel.'s, p CC

4. N. dr:caps; TiouTpa
G. Tsocapow
D. tgacsa.pactv)
A. T6aaapac Tesaapa.

Ca et., se declina oa i pia (Mminea), gen.


cOaav6q, f.)-Oaap.0.4, t.!..0svoq, tii-gast.m.a.4 etc., Insa la plur.
mas. neutru pastr6za accentutii pe a: o6levoc,
trrAivocc Ca `ac5o se declin eip.yco (ambo, a
mendoi) gen. arpoN.
3. De. la 20 Mainte, clecimele se unesca, cu uni-
mele in trel moduri:
27, xc': a. &Ina 7tal a,coc, cp.c w1 aExoatk ;
b. di= cd izsd, ac xc. gaop.oc;
c. ENocc kto., insa nu a../.oatbc; i'63op.oc.
NOTA. Numerele compuse cu 8 si 9 adesea-ori se form6th prin
perifraa cu ajutorulil participiuldi verbulul iw lipsesca)-: i'sal EDO;
BiOVT12. TpterKOVTEL (trel-decI de aril lipsindil dot 28).

4. Numeralele adverbiale respunda la intrebarea, de


-cdte-ori? aroch:hcc;), afara de cele d'ant6i.0 trei, ele Co-
te se formzei de la cele cardinale en ajutorula sifi-
xulta mug.
1 Ci.ircz (o data) .5 IZENT.h.V4
2 elEg (de 4ou-ori) 6 "e'r5.1ct
3 tpi4 (de trei-ori) 7 i.7...7hz4
4 Tetpb...4tg 8 6x.T%-iic,c

www.dacoromanica.ro
NUMER/ILELE. 61

9 ivi'mcc 30 TpLCMOKOnttc;
10 ky6xcc 40 Teccupotiovti4K
11 iyasy6xcc 60 'revr,-qxovtrixc4
12 acokY:6.7ccc. 60 tirixovz`614c4
13 Tptv.a.tasx6:744 70 i6aottypcovs(mK
14 TeacrupuxuckxiC4c4 80 dy.d017401/7C64%CC

15 'neysayuckY:64K 90 iliSTIT4OVT6.1Gt4
16 &mucky:6'4K 100 ilCCATOVT6VC
17 &itvmuckx6Y.K 200 atav.octiixt
18 6xsoncuck46y44 300 Tpcmcocc6.4cc
19 &I,Iveuxuck464.4 1000 xtXcaxc;
20 eixoc6.4c4 2000 ac;xchc6.4K
21 sixoctlY,K Of.itu4 10000 p.opc6xt4
Totil aci se numera i adverbele: IroX1h.luc (ade-
sea) comp. Te.Xsov6Y,K (mai adesea) super. ickecar64K
(fOrte adesea), toccurc-64K (de atatea-ori), Oc64K (de
cate-ori).
La Intrebarea, pentru a ctitea-rd? se respunde
prin numralele ordina7e la neutru: (rb) icpthsov (pen-
tru antia-ra), ('b) askepoy (pentru a doua-c5rA),
(Cb) "thrflptov (pentru a patra-Ora).
5. Numerale distributhm propria dise nu se afla,
ins la Intrebarea, cate-ccip? se respunde sait ow prepos.
;taro: i dvc ow acus .. numeralelortt carolinale: xafr Eva
(chte-unulil), ay& cipcc (catepatru), sa prim pro-
pos. aliv i compunere ou ,cardinalele, Insa mal raril :
cp5vaoo (cate-doi), ativtpec4\- abvkzu.
6. Illultiplicativele respuhdil la Intrebarea, din cede
p&p? i se formeZit cu sufixula vubvg : Xo (sim-
plu), ac7c),o5 (dublu), '7C elizus.)otic, (Incincita), aey.a-
irXof3c (1nclecitil).

www.dacoromanica.ro
62 PRONIIMELE PERSONALE.

7. Proportionate le respundil la Intrebarea, de ctite-o4


ateitit? (rocv.71;16.ctoc;) i se formdza cu sufixula gaaatog :
ZtwX6.cto4 (de dou-ori atati.1), TpC7CXclato4 (de trei-ori a-
tatd), TcoUcLiaciccw (de mai multe-ori atati).
8. Numeralele substantivale se forme'zd cu sufixidg de,
.gen. 6'.6o4 : 9 p.ovk, tram lima de la p.6vo4 (singuru),,
iycic (uRitatea), 9 auk (doimea), spt.6.4 (treimea),
gaoph.c (eptimea), ti) asx6c4 (decimea), i k),t6.4 (mil-
mea), '11 p.opck (mirjada).
9. Fractiunile se esprimet cu ajutorula substqntiveloru
th p4o4 sa .9 _p.ofpu. (partea) : rt Haop.oy ppoc (1/7),
tpeE4 vapri.t WO. Ganda numitorula In-
Tthv lonr& czb
trece numal\cu 1 pe num'ertoril, atunci nu se mai es-
prima" : t& TCallte tlepl WO, t& irth tthp-ti (78).

43. Pronumele personale.


1-a persOng 2-a persOnil 3-a person&

S. N. .g.$) (eti) cf (tu) --


G. :spoO, p.o6 ao6 o (sui)
D. itiot, (lot not o (sibi)
A. i3L3, th (me) ad (te) a (se)

D. N.A. vci) TO) (crfo)


G.D. 14.09 aTtp tqffokil

P. N. ../.1.srq (noi) 6/..Lerg ctg (el)


G. iilmiw upAird aTC6v
D. "4ttry 61.1p aTtat(v)
A. I
l1.614 6tiatc nTis

NOTA. Trartieica enclitic& 36 se adaeg5, spre a intari pronumele


personalti, i atuncI aceentuli de la 1d i ilia se retragit pe si-
laba anteia; Prorre, 111.0tre, insa orf, taTe.

www.dacoromanica.ro
PRONIMELE POSESIVE. PRONIIMELE Gdyrc, 7i, 0. 63

44. Pronumele posesive .


Se formeA de la trunchiulit pronumelora personale:
Trun. ip.E, 6.11k, 7), 69 (mei); trun. p.s, tillitspoc (nostru).
D cm, csOc., II, 69 (tett) ; ty.e, utthrepac (vostru .
D 6, `6c, ij, cv (sea) ; D .cvfe, csOtspoc (lort1).

4& Pronumele cask, CI.C.Yr7i, cc')76.

Se declind ca adiectivele de prima claset ( 32), afard


de neutra sing., care n'are v, InsernnAmdit 1-iu insult
(ipse); 24ea eli (is) inlocuindit pe pronumele de pers.
II1-a; 3-lea cu articol, acelapi (idem).

S. N. 6 a;yc6c (Art) ti) n.k6


ouzo; aura') Ta.?yr6(9)
G. Toti cx6rof; ce.yrij tor') a.6zo5
Ta.on."6
D. T(j) cci'yc6;) rif}, vi), 'cif)
motif) Trrt, Tavrif)
A. TO9 cdrc69 rri9 CW'C'Qy Ta7i)to(v)

P. N. o'L ty.ycoi. cLE cth.r2E ,t& aj'yrri


(iirroE arycai Taket
G. Tthv dyr6-.)9 etc. _ etc. etc .

46. Pronumele reflesive.


Pronumele personale combindndu-se Cu ca'ads forme=
zZ pronumele refiesive. La sing. trunchiul pronum.
personalu cu abs64 se contopesce intr'aug singur4 cu-
ventti, iara. la plur. fie-care pronume se declind separatii.
Casula nom. lipsesce din causA Ca aceste pronurne nu
se pad tntrebuinta de catil ca complinirl directe si
indirecte.

www.dacoromanica.ro
134 PRONUMELE REFLESIVE. PRONUMELE RECIPROCO%

S. G. EliCan05,
Piri; ae&uto5, 1; ia.trco5, , o5 (sell insu-1)
(meg insu-mi) aamo5, -TN a&ro5, ;tic, o5
D. alicancp, (tett insulT) iatyrq), (i) (sie insu-sT)
(mie insu-rnI) aeatyriti, 1,1- $. cp
ajyrti),
(satrap, iaotov, .4v, 6
A. &ilaway, csEcarr6v, 7jv cLin6y, .49, 6
aatyr6y, jv

P. G. tthv cdmimi Utuiiv cthz6v , acp6w ctth (lorti insi-sT)


(nostruinsi-ne) (vostru insi-ve) icarabv, Gthuiy,
D. igitv cthtor.g, ct btJ.td cd)Tot, -at; criointv atizotc,-, ar.c
(noueinine-ne) (vou'e in0-V6) ialyror;, akorg, ai";
A. lioc akok, aq fv.ag ctino(, atp4 .c6cotic, 6.c
i'wyrok, alYrooq., ag, 6.

47. Pronumele reciprocii.


".A.),Xc4 dal, cr.),),o (alius, altulil) se declin6 cai

Trun. &XXo combineindu-se cu elA lusuib, formdza


trun. pronumelui reciproca au.--,Ixo in loci' de Ciao-
-cako, care se -intrebuintzd numai la dualit' 0 plur.,
afaret de nom.

a G. D. atarjXoty altuia) I pentru ate-trek


A, &XX.41(.0 rintre eT doP j genurile.

P. G. OcXkijMov (uniT de la alcii)


D. axx-osot;, mi.; (unit altora)
A. EcariXouc, ag, a (intre el).

48. Pronumele demonstrative.


Suntil :
1. ns, a, T6aa. (acesta d'aci), eare s'a formatit

www.dacoromanica.ro
PRONUMELE DEMONSTRATIVE. 6.5

din articola i din sufixuliz demonstrativii encliticula


2. oircoc;, a57-11, (acesta) cu sprtuUi ((sprit
Cyco
4 cu iniialii in casurile, In cad. se Osesce si la
articolil; In penultimd are av, canda in silaba ultima
se ed. a i , iar -In cele-l-alte casurg ou.
3. izatvo4, ixer.vo (acela).

S. N. Zas, T6as Orycoc, a.;r11, Ato


G. TofV;s, rticas, 17.0566 rolyrob. TaCyrric-, Trim!)
D. tqa, 1-0e, TVA 6ty. scthq. TO6ap
A, tOvae. "Cipae, T6aC Tokov, zat'ycylv, Torno

D.N.A. ,thae. vbas toiyro)


G.D. sUits. 'raj:vas., totvae ,ro;yrow

P. N. 07.6S. (7.1(3E, this O01., Arat, TO:5:1


G. Tfuvas. Tthvaa. rGv TOIYMV
D. tor4as, Ta.Ic8s. TOEcaE TO51:014. TSC6T, To'jtotg
A. zo6gas. tac.as, Totaa to6tow., TM6T6(c, Ta57t

S. N. izstvog. axe Ev-ri. imtvo p. ezeIvoc, autvat izetvn.


G. ize(vot), iv.sEnc, ir.s.Evou iv.sivcov
D. alteiv(). ixeEstri. i.v.sr.vtp axer.votq. iv.sEva,t4, iv.s.ivotg
A. izetvov, sksivv, hstvo irs.f.voug, iv.s:101

D. N.A. iv.sEVO)
G.D. imEvotv

Ca okr.,..; se declina compusele lug:


TOGO51:04, TO:3C6Z7i, TocoOto sa TOCiocInv (tantus, asa
de mare);
totouzr.4, totctht-ri,,Totooto sa sototito (talis, asta-felil);
tiisAntokoc, Tid.ocottity), ti)3t sau Tfi)stxob-cov (asa
de Wilms:0;
In aceste cuvinte z se lpAdA de la formele lifi 65-
to4 IncepatOre cu e1 tok.o4, Insiti Toc.-J-okr2.4.
5.

www.dacoromanica.ro
66 PRONUMELE RELATIVO, INTEROGATIVO I INDEFINITC.

Prtieica enclitic& ae. alipindu-se lui" T6cr.)c, v.-)E.w.,


vonnI av6 demonstrativele 1nt6rite 1:.o...764as
(asa de mare), sockas (astu-felii), sfiXtxcs, (a,a, de
btrnii).
"oa; oc.itc, ixsEvoc Ganda art unil obiecht, pe
care MI avenizi inaintea ochilortt, adesea primescti unit
r lungit accentuatii, din naintea cruia vocalele scarte
finale se lpadcl: otizocf., curyc*, vlotE, gen. Tooto9E,
ixstvE, toaE.

49. Pronumele relatives.


Pronumele relativit 34, ij, 6 (care) primesce spiri-
tulit aspru In tOte casurile i se declin& astg-fela :

S.N. 3c, 7i' r6.,


P. a., T., ii D.
G. o), -lc, oo foi N.A. (;), 5.. iC)

D. 4,, la, (1)


otc., at's, ors G.D. o[v. my. orv
A. 011, 3 03s, aq, a

Prticica enclitic& 174 adesea-ori se adaogh pro-


numelui, relativii spre a-i se da mai mare putere :
64Tcs.p, gusp, &rep (acela care).

50. Pronumele interogativii i inde.


finites.
Aceste pronume ail acelagt trunchi4 i se deosi-
besca numal prin accent& Pronwnele interogativit
are accentulit acutti tom d'auna pe trunchia, pe-cndit
GeV' indefinitit este encliticzt, i In casulti cndit spas-
trzd accentula, atunci nil. are pe ultina

www.dacoromanica.ro
PRONIIMELE RELATIVO-INDEFIN1Tg. 67

Interogativii Indefini ta

S. N. tk (cine-?), TE tee ?) tic cine-va), ri (ce-va)


G. Tiv-og i TO5 Ttv-g i toi
D. tiy-: TCp TtV-E eq)
A. tiv-ct t rtv-i T'.

D.N.A. TEV-S
G.D. TiV-OLY T!!)-0E%

P. N. TEY-E; xe-ct w--6; ztv-i Ci.vroc)


G. TN-MY w-Coy
D. TE-at(v) tt-GE(v)
A. TF.V-otc T(v-a, .rw-64 ztv---6; (tTot)

Numai Cir-w. nu este encliticil.

51. Pronumele relativo-indefinitii.


Pronumele relativa unindu-se cu cela indefinita for-
nzeza pron. relativo-indefinita 64tcc, '4.74, 6 tc. (ori-cine);
amndoapronumele se declira Impreuna; 6 tc se scrie
separata spre a se deosebi de conjunctiunea tr. (ea).
In formele mai scurte primula trunchia r'emne ne-
schimbata

S. N. 'km; TtLc '6 "cc

G. ormvog i. kou ijc-moc OUTENOc i `OTOD


3,ap
D. cirrno. a gty fiTCYC 412:14

A. &mg. giVTLVCC O 'St

D.N.A. grr
G.D. oivavotY

www.dacoromanica.ro
68 PRONUMELE CORELATLVE.

P. N. tveq ak :vs; a.ma i arta


G. irwstvori jr.ormov jr.ittyaw
D. ot.crtat(v) atcctat(V) - otcrtate.0
A. (Act vox; acttvac attva ji tza

Pronumele indefinitit r;. T.%; aervei. (quidam, unu


ore-care, &Aare) se intrebuintka sa ca nedeclina-
bila sail se declinet astu-felin

S. N. &Eva P. &Ns;
G. &No; asrMov
D. astv: lipsesce
A. &Eva aatva..:

52. Pronumele corelative.


Suntit:
Nat-indefinite
IInterogativa I. Indefinite Demonstrative Relative pentru Intrebaree
1 indirectit.

Trim Anr) Truir.-no Trim, TO Trun. i) Trim. 6.=e)

TE;; (cine?) 1:1; (cine-va). 5.6s, orru)**; (a" :gc (care). kttc (prI-
cesta). cine).

(uter? 77:6,repoc (alter- ETSpoc


7:6-..Epov
-
(alter, Orozepoc(utei,
care din doi?) uter, unulu
din doT). strait-). cunque, orl-
care din doll.
(quan. itoct6c- (all- T-oc, t6c;3E.,- inr6..7og (quan-
tus? Mit de quantus, de o totr,oirco; (tan- Ozo, Octocnsp tuscunque,
mare ?) mkime ore- tus, asa de (quantus, asa
de mare ca). ori cAta de
care). mare). mare).
rufico: ; (quot? Toto5zot (tot, (quot,
3co : o (quot-
eat(?) ata(1). asa de nume- cruet, ori cap
rosT ca). denumerosi).
170Toc; ((wa- Izot6s (de unii tolo, tot6c,le, 0.0c,
r
rico;Izap bizoiot: (quails-
,

lls? cam?) feWi ore-care). Totokog (taIi (quails, care). cunque, orT-
asta-feli1). care).

www.dacoromanica.ro
ADIECT1VELE PRONOMINALE. 69

TreiXixoc ; (de '171M"; (de o "Ikbtog,


etate Ore- .14'6E' vqm- "cos (in Or.1).;.7.0; (de
ce etate?) care). "ko; (asa de, call). orl-ce etate).
baranti).
no8r4TE6c; (cu-
67co'6ott.c (din
jas? din ce orT-ce tar5).
tar6?)

NOTA 1. Pe lng'a- keptig, .16 kepoy, Tel ilipoo, rq itiptp etc.,


&

adesea-ori se intalneseti i formele at,spo;, ,O,Atepoo, ,Oureptp etc., cari


se produc t'. cu ajutorula_crasiT de la o form5. veche -dtspoc (r4).,
NOTA 2. Lul 7C0E0c maT respunda akoloc (de altil-felti), Izawrotoc
(de tom telula). Asemenea si luT icaarc6c maT respunda iiaactw.6;
(dinteo alt tar5.), ttLiaait6; (compatriotla nostru).

53. Adiectivele pronominale.


obasEc, 66apich, 06aild i rosEc, rrfrepla,
Irrjav (niminea, 42, 2), 6vcoc (unii), gw.cze.-4 (fie-
care), ixcizepo4 (fie-care din do% 6.pfco ( 42, 2),
app6tepot (amndoi), o6aa-cepoc i trtXtep...54 (nici
unula din ddi), Tcdc, vicch, Ireiv (tau).
54. Adverbele corelative.
Sunta :
Relat.-indefinite
Interogative Indefinite Demonstrative Relative pentru Intrebarea
(enelitice) indirectit.

Trun. 7C0 Trim. NO Trim. TO Trull. 6 Train. Ono

Gba, ev664,
7C01); (unde?) rco6 (unde-va). ircatitia (aid, o i Mcc 37c01) (orT-
acolo). (unde). unde).
iv6ev, ivOiv6a.
norkv; (de north( (de (d'aicT) go. i r,dOey 6760ey (de
unde?) unde-va). ivrenev (d'a- (de unde). orT-unde).
colo).
'NOE (in cotro- ivfir2e,i'vturAu si EvOth 87cot (orT-
Tr ol.; (in cotro?)
va). (aid, acolo). (unde). unde). I

www.dacoromanica.ro
70 ADVERBELE CORELATIVE.

incotr (oft-
r:Ote ; (dinar?) noti(intr'ocji). Tote (atunci). ke (candil). canal).
'C'TedVACC, 211W.-
tztratt ; (la ce xclas, viivrmth- +iviwn (la tim- Orrfivilta. (la
timptl?) Tch (in acesta pula dinar). orl-ce timpa).
timpir).

r.64; (cum?) 7.arg (intr'unil ILO= si 051:04 6)c, rucmap '67.04 (orl-
teladre-care). (astii-felt1). (curn). cum).
TVs., tutivg
nt; (pe unde?) irii (pe unde- (p'aiel, astir- fi (pe uncle). gvii (pe OM-
1
va). fel6).
unde).

NOTA 1. Pe MITA eaa t otimc, se mai' intrebuin(Oz i iri; ea


adverba demonstrativti in locutiunile: wit t74 (si astt-felti) (r1,6' Jr;
sipia' k (nu astir-felt'', nicI astir-felt:1), <Lumina); si du; S'aiStru; (ase-
menert).
NOTA 2. De la ii.eivog, chink, crt),(4, ,r4; i erlAi se form6z a. us-
mAtOrele adverbe:

ubl unite I quo 7 qaando I qnomodo

in: (ilile). innav ixet,sr (illue).


(illinc)
(46.coir, (ibi- aikOriav (ex cdprO3i: (ad e-
dern). eodem loco). undem lo-
cum).
maor. (alibi). itiauriav (ali- it).Xoce (alio). Maota (intr- ').ka); (aliter).
unde). r alta, vreme).
7C,AVCCAZOI) liGtvtrzy 6rjav (de TCCANTaZOGS: (in vavrazti);
(ubique). pretutindi- bite pOr(ile). (omni modo).
nea).
o6.6cp.or) G6%369.160E') (din obaati6ca (in 06"acquirc
(nusquam). Ind o parte) nici o parte). (nullo modo).

B. Conjugarea_
55. ObservAri preliminare.
1. La verbe, eaSi la substantive, sunta trel nu-
mere : singularulti, clualuli i pluralulg.
2. Tra persne, ante'ia, a doua i a treia.
3. Yerbele suntit de trel feluri: active, medii i

www.dacoromanica.ro
CONJUGAREA. 71

pasive. Cele medii corespunda verbeloril reflesive din


limba fuistra. In ce privesce forma, verbele medii se
deosibesea de cele pasive numai la aorista i viitor22,
in colo formele suntfl aceleai.
Deponenti suntii verbele cari. aft forma media sail
pasiva, insa intelesula este activa: poacdp.ca (voescil).
4. Timpurile suntii principale i istorice. Principale
sunta: presintele, perfectula i viitorula, iar istorice
suntil: imperfectula, aoristula i mafmultcaperfectulit.
Timpurile istorice se deosibesca de cele principale :
a. Prin lerminatiuni particulare,
b. Prin augmenta, care este caracteristica trecu-
tulta.
5. Modurile sunta personale i nepersonale. Perso-
nale suntil: indicativula, conjunctivula, optativula ni
imperativula, iar nepersonale suntti: infinitivula, par-
ticipiula i adiectivula verbala.
Imperfectula i maimultcaperfectula ait numal ma-
dula indicativa. Viitorula n'are conjunctivula i impe-
rativula.
6. Radacina, la verbe ea* la nume, se numesce
partea monosilaba i constanta a ulna cuventa: ko (XOto,
Uesfacil), p.o.0 (p.uv96.wo, tnvb(a).
7. Trunchiula verbala nu este altil ce-va de cAtii
1.adacina ampli ficata: Xo-c, Xe-)so-x 0.(w); p.a.v6av,
p.a9s, pz.i.m01-x (p.u.vOriva)).
8. Caracteristica se numesce litera, cu care se fi-
nesce radacina sa trunchiula verbaric o, c, x.
9. Terminatiunile personale suntil:

www.dacoromanica.ro
7i CONJUGAREA.

Aotivulii Mediu lii

;
Timp. Timp. Imperati- Timp. Timp. Imperati-
principale. istorice. vultt. prmcipale. istorice. vulti.

S. 1p.t v 111.t.
2at et Gat
ILT/9
GO GO
3 V. To.) TO: t TT -- COCO

D. 1=Pl. 1 = Pl. 1 = Pl. 1 = Pl. 1


2-709 Toy Toy clOov cseov aOov
3 TOY TV TOW csOov -- aeriv -- aeon
P. 1p.sv [Lev -- p.s0a. p.aeot
2--ts TE TS (3 0 a COE COE
3--Vrt v 1 GIN ',Tow vrat -- vro aetov
sail Twc.hv saOwoo.

Infinit. vt i v (tievat) seat-

Particip. i OT p.evo (v.evoc, i, ov).

NOTA. Persona AntOia dual& este ega15, cu persOna Antia


ra14. Forma ti.ov pentru 1 pers. dual'a, se intednesce numal de
vre-o dou6-ori.
Conjunctivulil primesce terminatiunile timpuriloril principale, iar
optativula Vale- celora istorice, afara de prima persen5, sing. de la
activil.
10. Vocale auxiliare se numescit acelea, cari ser-
vescii de legaturd intre trunchiula verbalit 0 termina-
Oune. Aceste vocale sunta, o Inaintea sufixeloril In-
cepatOre cu p. si v, putandu-se lungi In oo i w, e
Inaintea sufixelorti Incep'atre cu alte consune, pu-
tcindu-se lungs in el 0 771 a pentru aorista i perfecta,
et pentru matmultcaperfectil, c i Lf caracteristica opta-
Uvula
11. Accentuatitmea. La verbe, regula generala este,
ca. accentukt Age ciitit se pte ma departe de ultimei.
Diftongil at si ot sunta lungi numal la optativil.
Verbele compuse, pe ct este cu putintd, primesca

www.dacoromanica.ro
PRIMA CONJUGARE SAC VERBELE IN CO. 73

accentultt pe prepositiune. Abaterile de la -acsta re-


guld fundamentald se voril tracta mai departe.
Participiele pdstrgad accentuliz, pe dal este cu pu-
tint, p'aceeap silabd, pe care a fostit la nom. sing.
masculinit ( 15, 4 a): Tc,ficaet5ow (instruindii), '7,cgasciov
neutru, iar nu ,r,ulaeoov ; totu asa este si la part.
viit. activil: '7LCathalW2 7CCLEBst3cov neutru.
12. Conjugdrile sunta doug. Prima conjugare este
aceea, In care terminatiunile personale se alipescii
trunchiului verbalii prin ajutorulit vocalelord auxiliare;
i fiindil-ca verbele -din acsta conjugare se termi-
nt la prima persona de la indic. pres. activ In co,
se numesce si covjugarea verbelorfi in a.).
A doua conjugare este aceea, In care terminatiu-
nile personale se alipesed trunchiului verbalit imecliatd,
fdrd vocale auxiliare; i. fiinda-cd la Antia pers. indic.
pres. activil se terming M p.t., se numesce i conju-
garea verbelorti in ,ut, care este mai rara,, Insil mai
veche.

56._ Prima conjugare sail verbele


in w.
Aceste verbe suntil pure ci impure. Verbe pure
sunt, candii trunchiulit finesce cu o vocald, i im-
pure candil trunclthdg finesce cu o comma. Verbele
pure sunta contrase i necontrase; verbe contrase
otindil trunchiuld finesce cu a, E 0 0, ci necontrase
comdil finesee cu 1 i v. Verbele impure suntil mute
ci licide; mute sunta c&ndil trunchiuld finesce cu a
mutd si- licide candil finesce cu o licidd.

www.dacoromanica.ro
74 PRESINTELE I IMPERFECTULti ACTIAT, MEDIC ;%I PASIVt.

57. Presintele vi imperfectulii


medial i
1. Presintele i imperfectuta se formza de la trun-
chiulti presintelui, care se afla' lepadecndu-se w de la
1 pers. sing. indic. pres. activa : 19.6-co- (sacrifici1)
trun. Ou.
2. Presintele i imperfeetulti active.
Indicativra. Conjunctivulii. Optati Nati. Imperaticulie.

S. 1. D.6-co ,06-to ati-nilst


2. Of).-E.,.-c 06-5- a5-ist-u ,..-..-. ,013-s
3. 66-st
D. 2. 0.6-E-T010
,0
Q
cs1
06--g
0.6-71-TOV
a(2 46-ot
,a6-ot-rov t
,c-2: .0e-i-TO.)
85-s-ron
F.
3. ab-E-TOV ti 06-71Tov
CS
.E., 191)-oE-1-riv g ao-i-sota Q
P.1. a,s-o-pLav ....
co 156-collev 2 19.6-ot-v.ev 'g. ce

2. 06-.5-TE 0.6-1-Ts 1 ,af.)-oc-re -FL aft-s -Ts


3. 06-ou-at(v) f)-on-cst(v) 06-ot-e-v i au-o-vuov
i b1)--6-vosocv

Part. ,06-o)-v,*6-ou-csa, *5-o-v,


Inf. ,06-st-v (a sacrifica) gen. ,06-o-vt-oc (sacrificAndit)

Imperfectutil
a
,--:--.

S. 1. g-OD-o-v CS
0 D. P. i-06-o-1)...sv
c.0
2. g-6o-e-g "6-06-a-rov i-66-a-ts
3. g-eu-a(v) o:
io i-Ou-i-rtiv g-b-o-v

NOTA. Formele na-an .9.4.1-gt-g, vina de la .50-0-13.:, na-r-ao,


prin apocoparea luT
4,11,-St -t, -tt lungirea vocalelora auxi-
i
hare. De asemenea se face si la conjunctiva, numaT se lungesca
vocalele auxiliare e si o in 71 i w. 96-00-74-(v) vine de la forma do-
rid], a.4-0-v-ct= 0.0-o-vot lungindu-se apol o prin compensare. La im-
perativa th cade; la infinita v si la participia vt se adao0A trpn-
chiultif cu ajutorula vocalelora auxiliare, cari in urma se fungescCt
( 24).

3. Presintele sl imperfeetulft media si pasirti.

www.dacoromanica.ro
AUGMENTULt. 76

Indicativuld. Conjunctivued. Optativulit. Imperativuld.


--:-
,z
S. 1. 0.5-o-Ilat. t?... 196-co-rext11t) 0.0-ofirtiv ;S: c.f..
2. o.6-, ,0.6-stii 191'.)-11 0
0 06-ot-o rn au-ou =c.,
3. 0.5-C-Td.C. )..Z. '&6-1i-Td. L t2 ao-OL-TO C
94-06(0 F...
0
CC

D. 2. 06-e-cOov g 156-71-00ov v.t ..9.()-ot-Geou - ,a6-s-3eolo CO2

3. 0.5-e-GOov ''..0.6-71-ceov,_; 150-0E-001v r 159-6-aeow


P.1.
,>=
Ou--p.sOct V 0o-th-p.sOct *E: al)-OHLEOC4
v0
-:7'..
2. al.)-a-csOe ''...2.-86--ti-o136 g 196-ot-o0e g 0.6-e-a0e
3. o.6-0-VTGC. g ,046-6)-vrat "R. ,86-ot-vro 'g. .au-i-csOcov -r.0
0
*4 0 -g 0o--Gem:ray gi
,..-.

Int. fti.)-e-aat (a in6 sacri- Part. ,01)-(5-c, ri, ov (sacri-


flea, a fi sacrificatil). ficAndu-se,ffindii sacrificata).
--...
Imperfectuld Fs 0
S.1. a-01)-6-piv F; ,.b
c.)
D. P. i-Ou-o-ti.e0a,
2. a-96-ot) ct
w E i-OU-s-(300 i-06-s-a0s
3. i-66-E-TO 23) ca i-Ou-i-aeriv i-06-o-vco
E

NOTA. Forma al6-)7 vine de la 0.0-e-aut (indie.) sa ,9.o-71-aa.t


(conj.), e-ut se contopesce in v. sail )7, dupg ce a intre dou6 vcicale
s'a elis. Forma v este cea veche atic si se intrebuintth numai
la ot-st (te gandesci), pota-e: (voesci) si 66-Et (vei vede) forme de la
o-o-. i O4-o-1iac. Formele 46-oo, e-0.6-ao provinil de
la 01)-a-ao, i-Ou-t-ca prin Con tractiune, dup ce mai Anteiii s'a elis
o, iar 6.6-ot-o de la a.o-oc-ao prin eliderea lui a.

58. Augmentulii.
1. Imperfectula primesce augmentic (augmentum,
crescere) inaintea trunchiului presintelui.
Augmentulii, care este semnulii trecutulu la indi-
cativulti timpurilor istorice, este silabica sail. tempo-
rabl. Augmentula silabicii este silaba E, care se pune
Inaintea forrneloru verbale Inceptre cu o consund,
iar augmentulu ten-Torah-1 este lungirea vocalif, cu
care se Incepe trunchiubl verbalil

www.dacoromanica.ro
743 AUGMENTULtl.

2. Tote verbele incepdtre cu o consund primesca


augmentula &elated; 34)o-c-v, afard insd de cele in-
cepdtre cz una p, care se indoesce dup augmentn:
'g-pfri.s-c.-o-v de la p.6.7cao (cosn).
NOTA. Verbele p.01.1, (am in ganda). f.),o6),op.a: (voesca), Z6valtac.
(potal) prirnesca ca augmentii q in locii de 67 care de asemenea se
intalnesce : Sos).-a pre ;I Owe pp.
3. Me verbele incepdtdre c o vocald primesca aug-
mentula temporala, pdstretndu-se fr nici Q schim-
bare spiritula vocalef. Astn-feln:
cc se lungesce In : yo (conduct') Imperf. ia-c-v
: iXcthwo (Inainteza) a yjkauv-o-v
: Ev.etetico (rogn) a ix'atEr)-0-10
co: 6vetaECco (insulin) x eoyeE&C-o-y
u: 6.P.pEN (insulin) UpcC-o-v
4aco (duitn) ta-o-y
us a ; cticOcivop.ac (sinitti) a to-Clay-6-11v
au a ss ai.46.yco (marescil) a ygc,cy-o-Y
ot 0 cp: oi.v:eEpa) (mi-e mil) a elmretp-o-v.
Verbele incepatre cu vocalele lungi 71, to, t, u, pre-
cum si cu diftongit ec, eu, ou nu primesca augmenta:
(iptco, sosescn), er7tuC-o-v (fixaC-o-v) (ebviCc),
opinezt"), 66pccx-o-v (eopicuo, aflu), oka.C-o-v (os-
TaCc), rnescil).
De asemenea i verbele inceptre cu diftongii at)
si oc, candil se af15, inaintea unei vocale: akcv-o-v
(akEvco, usual), da.-etc.C-0-v (oiaxECco, guvernezn), In-
s5, (orop.ac, credn).
4. Cate-va verbs Inceptre cu e, ma inainte_se
incepeaa printeo consund (F saal c) i ca atari pri-
mian augmentula silabica, mai pe urm insa consuna
pierclendu-se, cei doi s s'aa contrasa in Et 'in loci" de
lungirea naturala a lui e. Aceste verbe suntn:

www.dacoromanica.ro
AUGMENTULD Lit VERBELE- COMPUSE. 77

itho (Iasti), &Ku) (deprinda), aiaae) (rostogolescil),


g),..x(0 sa ikx6(0 (traga), ETC0p.w. (sequor, urmeW,_
ipyciCop.a.t (lucrezt), apIrto sail &pl.:LC(0 (tarAscii), c-
tttho (osp6tezti), 67.(0 (arn): Seasx-o-v=i-sx-o-v = sr-
x-o-y de la csx(0 ; i-ceit-6-tiv.=i-eir,--o-my,_ sE-
Ir-6-p.-riy de la cs.ropm. La aceste verbe se mai adaogl
si aoristii 21ea, saw, trun. a de la at-pi(0 (iau ),
sqrriv, trun. & de la r-tip.t (trimitti).
5. Unele verbe dei acuma Incept( cu o vocal,
totusi primescil augmentula silabica, fiinda cd mai
.inainte aveati unit' F initiala: aor. s_Roy, trun. ia (5-
R6-o-v, vidi, v6c1ui), 9-6)9s-o-v (i00:40, Impingg), 5-
ova-6-rriv (eoyiotmt, cumprU), aor. 6-tx,Srj. (4votit,
rupa), i-eaco-v (6.),Emtottat, sunt prinsti).
6. Verbele Wu) (v'ediA) i ayr.4(0 (cleschiclU), du-
ce primescg augmentula silabica, lungesca vocala
initiala: 9-dipano-v,
7. Verbulg- eopto.C(0 (s8rbatoreseU) la imperfecta, i
perfectit goXIT,c,t (?rop.a.t, sper), &'opyot (4ya),. Lai),
&t.ecri (smilnil, arm) la maimultcaperfecta, primes&
augmentula temporala la vocala a doua in loci( de an-
tha: icbpyotC-o-y, e(bk-zscy, ithpysty, 4x-sty.

59. Augmentulii la verbele compuse.


1. Verbele compuse Cu o prepositiune primescg aug-
mentula la trun-ltiula verbului dupd prepositiune.
Accentulii nu lac sa .tre'ca peste augmenta, care se
cunsce la verbele incepatre cu o vocala lungA sag
diftong numal dupa accentil: si.4-&-tespw de la sE-
tpipto (porta in), icppc---tixo de la r.pccipc(0 (imi con-
vine).
2. Verbele conzpuse cu mai multe prepositiuni pri-

www.dacoromanica.ro
78 AUGMENTULu LA VERBELE COUPUSE.

rnec augrnentuld &qui cea din urnut prepositiune :


7cpo-sr.c-Voy de la 7:poetqi.vo (Introducti).
3. Inaintea augmentului silabieP, x devine , iv
i c(r,/ 1sT reiali forma lorit acleve'ratei, de aa fostti
schimbate la presinte prin asimilare sa21 suprimare :
iu-i6c1.XXoy (ix66.aw, aruncti), e'v-4-rpri.pov (e)-(prif.pw,
Inscriu), cov-aey.ov (coXXT(.o, aduntt), cov-so-cpcitsuov
(toctputeow, plecg cu armata).
4. Prepositiunile finite eic o vocalei pierthZ acesta
vocalet din naintea augmentuIu silabic, afaret numat
de Irep i. si itp, cari re'mnii neschimbate. Adesea-
ori irp se contrage cu e: &v-i6c.twov (avc/.6chEwo, in6
urea), 7r.epc-60aov (repc6r1Uco, arunca Imprejura),
irpoiSficitvov.vpo-gatvov .(rpo6viv(o, mergti Inainte).
5. Verbele derivate de la nume, cari suntii corn-
puse cu prepositiuni, primescti augmentulA la verb&
dupa, prepositiune: cov-tpTecv (covepT6co, lucrezia cu,
covep*, colaboratorti), 67,7-ths:zeoov (61r.ovc.e6co, ba-
nuesca, ozwczoc, banuitil), a.7c-eXoyecip.7iv (F/..^co)oy&.)-
pm., m apr, altoXoTia, ape'rare).
0 forma neregulatet este Impiv6p.eov de la .7cy.pri.-
wlim legea, icripo.vop.c4, ilegalil).
6. Cate-va verbe sunta In asa modil unite cu pre-
positiunile, In catil se socotesca ca simple prirnindil
augmentulti inaintea prepositiunii: xcLO-etiaco (dormil),
7.c09-) (*la), xr.i.19--rip.ca (00), i7c-Earatica (seal),
apipt-ivvop.c. (Imbracil), xrx0-ar3opm. (eO), i-viOsc.)-
aov, 1)7CL77,611'9.
7. Vre-o cate-va verbe primesca unit indoitti au,q-
mentit si la verbit i la prepositiune:
Civ4xoticht (suferil) -"Avstx6p.7iv
ety-orMa) (Indrepteza) iivthpOoov
iv-oxX6.10 (gupera) tvthxXoov
7cap-otveco (m6 portti ca unit btii) iirup@ouv

www.dacoromanica.ro
1/ERBE CONTRASE. 79

atur.tho (dud' unit felii de vit5, regulata) de la


aEurca (regimil, dietb,) clei nu este compusil, totusi
face cai cele-l-alte : iatt tcov Si attaov.
8. Verbele compuse cu Yz5g (reil) primescii aug-
mentula temporalii la verbti, cndil Incep cu, o vo-
calli scurta, i pe celii silabica inainte cle ng, acyclic
incepti cu o vocalet lungel sati cu o consunci:
'my (-604-apec.neco, sunta nemulturnita), i-auctimtelY
(ao-cozaco,n16 roescil), i-aocv5xouv (ao4-toxco, suntii
nefericitil).
Verbele compuse cu EI3 (bine) de cele mai multe-
ori nu primesc4 augmentii : EUTOXOUV (EtkOX&O, sunta
fericitii), ei:ispyr.00v i so.ripTE'..zooy (e6epTe-cco, facil
bine).
9. Tote cele-l-alte verbe compuse priniescic augmen-
tutic la inceputt -1-40tip.00v (Melop.co, suntil cu-
raja), i-p.o9oX6rouv (Ii.o0oXoy6co, povestescii), cpxor36-
p.ouv (oi-Loaotthco, cladescil).

60. Verbe contrase.


1. Candil, Ia presinte si imperfectli activ i mediu,
trunchiulil unul verbil se finesce in vocalele a, e, o,
acestea se contopescii cu vocalele auxiliare, i din acest
caush a fostil numite contrase.
2. Trunchiurile verbale in a se contragil astit-felO :
CLO
me 1., aet
O'T
in tx,
Crg
in Ci.00 in CO. WA tin cp.
cao
3. Trunchiurile in E se contragil : ee In et, so
in oo, e inaintea unei vocale lungi sa diftongil se
pierde.
4. Trunchiurile in o se contra&

www.dacoromanica.ro
80 VERBE CONTRASE.

oc. os-t.
WI
oo I in co, {fin to, o7,1 in ot.
co k
000 OD;

5. La infinitivu presinte activa, a fiind5 vocala an-


iar nu sc, care este numal o lungire a lui
s, de aceea aetv 0 ow/ se contragg ii ay 0 ovy, iar
nu In sp si on/.
6. La activit se mai glisesce pe 1ng optativ1tc.
comunti i opt. aric, care este mai alesil intrebuin-
tatti la singalara, pe cndu. Gehl comunti mai mult
la (ludic i plurolft.

FORMA ACTIVA.
PR ESINTELE.

Indiecdh,ulit. Conjunction Optatir. comung. Optatic. atirg.


_.
S.1. v tv.6-o) vrth-o.) v tv.i-o ',lit W.VA-0E-11-V
vm.i) aL.)
vral) vr./400.4 vnuirtiv
2. wii-st-5 2 v mer.-Ii-r; vreti-ot-.; VC47.-0;1-;
v tv.qc.. L. v MU vntii)c Vnt(inlc
3. vtv..6-.e: -5
:=--E vnti-1,i vrth-ot vtxv.-o:li
vncq vc)14 v cmj) V t7.th
D 2. vnti-E-Tov vt.v.6.--ri-TOV Vrth-O !,-TOV txx-ofrj-rov
V rhiTOV Vt146:TOV V m(ircov vouirritriV
3. vr46:-.s.-sov vtv.i-l-zov V Ma-OE-171V V ma-ortj-rriv
V MiTOY V Mato') V LVAIYCTIV -vr/Arfirriv
4) .1 . WA-0-1.1.EV vtv.i-w-E.Lev vt.v.dc-ot-tiev Vr/.7.-Oil-filey
vos(i)v.ev vrtui)p.g.v vt.r.iiV.ev I vouirly.sv
2. voci.- s-re vt.v.6.-71-TE vtvh-ot-TE vt.7.7.-0:71-TS
votl'Es yntits VtZgYre jrri
3. vnti-ov-st 14mi-co-at voch-ot-e-v
v mix; t(v) vntcbit(v) yr/Spay

www.dacoromanica.ro
VERBS CONTRASE.
81

InTeraticula. IOnitivulii. ParticipiuM Imperfectultl.


...,..mill
S.I. i-vbtx-o-v
ivbscov
2. v1.7.i.-s E-VEYht-E-C
vExst
3. vosi-i-to) i-vExa-e
,..7A-Cti-W
yr:Liz()) avbsi
LI:6W
D.2. V PAC).- E-TOV a-vczi-e-rov
V tWITOY
vosi-oo-aa. ivosicov
votthaa.
8. vtv.a.-&-my
vt74-st--v
i-vtxx-i-rtiv-
V MaTCOV - vtxi-o-v avosirriv
vocal/ vtv.(bv
P.1. 1-voti-o-p.sv
gen. vrth-o-vt-
ivtv.i4sev
oq, vntfol,T0q,
2. V Chi-E-TE -Vnti-S-TS
V rth. iV Mate'
vota-6-vuov a,-VEY.2.-0-14-
) vosc,i)vrow ViZO.W..
3. )vtv.a.-6-maiv
f vsv.itmaiv

FORMA MEDIA SI PASIVA.


PRESINTELE.

Indicativulti. Conjundinda. OpUttivulit Imperatiruhl.

S.1. vmet-o-p.c !. a vt,Y,h-O)-1LOtt V C7,0:-0 C.-11:11V

v otiottas :::3' voulip.cc( vos(f)piv


a. Vt7.11,-s: l' VOS6.-12 V Citot-0:-0 V Oti-OU
`dm% ,., vt% -I vuxioo vtv.6)
3. = vszi-m-to vosi-a-300)
Vt7.7.-E-TV.,..
z VCY.a-l-T/.t
vositis zs vosiTas voujyro vosia0(
D.2-, vosi-e-cOov vosi-Ti-nhov-- %Poses-m-06ov voci-s-ahov
-, vosiaeov votiahov voujiaelov votia6ov
3. wth-s-cOoy mil-ahoy ma-of-ally-iv vota-f-a0(ov
vsziabov vsziabov, vot(i)(30-riv vosissfiaw

13

www.dacoromanica.ro
82. VERBE CONTRAsE. VERBE CONTRAS& 83

P 1. w.Y.n.-6-/IsOu. vota-ubile.0a. ma-of.-p.s0% D.2. Zpata-z-TOV v.pati-ri-tov xpati-o t-To9 %pat E.-0C-71-TOV
vtv..61.1,s6& ytxd.y.saa. vt%(;)p.s.0a %patattov %parlitov %pa:cot-soy itpOtTOLYITO:1
2. vtv.a.-E-30s , vmet-l-ces vma-ot-30a. vtv.6.-e-aes 3. 04 pom xpatil-toy- xpotts-o;.-rriv v.pats-oLli-TTiv
Yr/a:30s Yr.v.aa0s. vrapoOs vota.30.5 zpctrair.ov xparl-itov %pato Ertiv %panto/Fred
3. Vtite/.-0-7CCAL vota.-co-vtat vnti-ot-vto (vma.4-300W p.1. v.pati-o-p.sy xpa.t6-to-ttev v.pat6-ot-1.1.ev xpome-o;:iillev
94^461VT7.0 YLV)rLat V nuirno iv ota.seow v.patofilisv xpatiiip.sv- xpasotp.EV xpv:OEiip.s9
)yota.-6-30o)aaN 2. xpat-s-ts 7.pat6-71-ts Xpv,i-ot-te xpats-ofai-ts
kvot6tsOcoarLy xparars- v.pC1.V7ITS %patofts zpatoNra
3. xpazi-ou-at xparg-to-at %pati-ot-E-Y --
bifi . Participiulti. Impelectra, v.patof.)3t v) xpottioar.(v) %patofsv __

s.i.
lytthIrriv Imperatiridd . 170 nitivuta. Participiag. IrnprfectuliL
2. i-vtvh-ou
avrxth S.1.
3. -913c.a.-s- to iv.p.trouv
?nta.:6-1.Levoc .eyntato 2. -%plats-a xpotri- co-9 /ropaos-E-;
D.2. vreteiT.Evoc i-vrxi-E-30ov %pits: xpatOiv izpizetc
vtv.4.-s-o0at vtxot-o-plvii ita.a-c50ov 3. xpats-i-zto -3tpat.f.-ou-act: 0,19350-5
v.paz6-st-v
B. vtv.a.30at v txtutlav7) &-vma-i.-3071v zparsitu.) %patoriaa i%parat
v.patsi:v a-xoati-e.-toy
ypta-6-1.1.svoy ivtv.aarly ID.2. 7spati-s-toy xpa.Ti-o-V
s _
P.1. vtv.61,.svov i-vma-o-p.s0a xpatertoy -itpatofiv sv.pMTCLTO%
ivtxd.T.s0a. 3. xpars-6-ttoy gen. %path-a-yr- i-v.pars-6-rriv
2. i-vota-s-30E. %pats:tow og, 7.pato3ytoc pcLtavv
ivritaa0s. 113.1. i-xpott6-o-p.sy
3. E-VOto.-0-VTO izpa.TOILsv-
EYWAVTO 2. xpora-s-ts i-zpaT3-3-TC
%pa:rafts ixpatefts
(xpata-6-yrtuv i-xpars-o,
FORMA AGTIV A. 3. Iv.parthyzaw izpatouv
)tpats-g-to.ylav
PRESINTELE.
.zpateEttursav
Ind ictivalii. Conjunetivalit. Optat. eam an ii. Optat. at ici .

S. f . Xpar.i.to %pat6-to %purl-ex-au v..pate-or.71-y


xparti, a %pato') v.pat.oftv. v.pato:Tly
2. xpotta-st-s -F: xpat6-7,1-c xpati-ot.s 7tpa.T3-0:11-?;
zpate:c ,-, xpat-ilq zpatotc v.patok;
3. xpati-st 1 xpatg-11 zpax&ot xpats-oin
V.p7.73). .I %part %pa:rot 1 v.pTreifTi

www.dacoromanica.ro
84 MUIR CONTRASE.

FORMA MEDIA ).,1- nswi


PRESINTELE.
Indicativua. Conjunclivula. Optativulti. Imperativna

s.1. zpazi-ollat xpa..th-co-p.ott -Apare-oil.rrp


v.pomorv.a.:
3 itrowarAt rpato Erfiv
2. v.paT6-741,-st ,g xpa.TS.--ta 7.pctri-ot-o xpcni-ou
xpal, el >z %putt xpa.tolo pco
3. -isp-azg-s-ra.t. g %freni-ri-txt. xpwri-o yro. xpa.ts-i-ctha
It pa:zetal. ;I'd. xpaicirca.!. ..rarotto xpcaslaw
D.2. xpats-s-adov.F. -4pcaa-71-50ov xpcerg-OL-sOdv xpwc-s-cseov
xpcnsteov xpario0ov 7.rin.toIsOov %panto ov
3. x.pate-s-clOov-g xpa.ti-ri-o0ov zp6.ts-of.-seriv 7.pcas-a-a0cov
IsparsEcOov P xpatipeov 1-hria..co07 xpatsineto
P.1. %pat s-6-v.sOn. "Apass--eillsOn. zpaTs-oi..p.s.Ox
xpato61.1.e0a xpa.viy.s6 7.pn.robiLsOn.
2. v.p-s-a -3
0 xpazi-Trabs v.pat-ot-Ges v.patg-s-a0s
xpctrersOe v.pccal s 7spatotcOs xpwrsibes
a. 4cpscrs'..-o-vm. xpara-6)-vrat 7.perce-oc-vn xpexts-i-oecov
zpottor.wca.: xpa..ccirdra.t. vpaTolvto paze (Gem
rpcvre-g-cseco5z
xperrefnOwico
SESEEPIESIIO. PurticipiuM Imperfeclulg.

S.1. e-xpaxe-o-irriv
av.patoopiv
2.
ir.pwcoti
3. zpocts-o-p.svo; EXdtEtO
xpatol)t.t.svoc - ixpats Etc,
D.2. x.pcas-o-1.Lin
i-zrArS-s-cleov
7.pare-s-aea.: ixpcastaeov
zpv.Toup.in
3 xpatefcceat____
7.pare-6-11.svov
i-xpass-k-adriv
ixpare.1/20Tiv
xperuo6p.evoy
P.1. i-zpcers,d.p.s0a.
iv.pazo4r.s
2. i-xpaxi-s-t30e.
axpatsibOs
3. i-zpari-o-yro
axpan5vro.

www.dacoromanica.ro
VERSE CONTRASE. 85

FORMA ACTIY A.
PRESIN TET.E.

Indietivula. Co4unctivu1a. Optativ. commpt Optatin. aticti.

S .1. cstErvo-o3 -;3- aTerfavo-co orsTavo-o ar.v...cavo-cAri-V


awfavol t;) cyre.,m6) tycep.voip.: asepotyckriv
2. azsp.v-st-g g stvfa.v6-v-s Tcvfavo-co.-; ITS'f,AVC-0 :Tr;
atervotc g are?xvoi:c atErvc ars,fa.vo;:ri;
3. ens-fotv-v. stvpavo-rdi awpa.vo-or., OTSrV0-0Cal
cycsp.vot ateravot stsp.vot a:ET avo(-q
D .2 . rycv.pccv6-z-zov azeT.a.vd1 Toy OTeTavo-ot-Tov oTE7.-avo-oEri-toy
OTSTCC1105TOV graf.pavarov .t.s,fotsiottov assrvoiyirov
3. awfav6-a-Tov otsr.rv-Trtoy orvfavo-oE-rriv aTSTOWO-orli-nly
aresG/NOrnOY awl; ay@ rOY arvesavo.:1-tei cirET.nwortirri
P .1. crcv.paN-o-p.sv OTv-03-}lev atecpow6-ot-I.Lev sta-pavo-ofrilisv
<szeTa.voiip..sv rep:W.11e%) ateTnNoEp...sv vpa.yo Eiglav
2. ampa.vd-e-re are-fcr.vol-te ozvfavo-ot-te 3TSTrY.Y0-o171-ss.
arepavor.r.-.E az irfccwirce anqn.vate citric:n:4617e
3. 5Telvy.vo-ou-ot ate; xvo-w-at ate.T.a.vd-ot-e-9
OTSF(Y051:(V) 5trf avthst(v) areloavorsv

rmfierativulti, 1104nit10015. Participiuld. Imperfectulet

S.1. i-ara0vo-o-v
iareFivotri
2. atetpi.vo-a. azsTa.vo-co-y i-crra-favo--e-c
aTETavoiv eavyfivouc..,
3. aa:::1)4-to.) awfav6-ou-an. 998,050
atervo6 to) azsrvofica. iGTvot)
D.2. ovv.pcs.v6-e-sov crcNO-et-v cycvfocv- o-y i-ors-fav6-s-rov
iraTavorycov Tc.vpa.voiiy atqa.voliv &ateTnNorycov
3. are-mo-6-Twv pn. are7wia-o- -cnvf
TET.062. IPC-0 'eat ervo6rriy
P.1_ 6TeTnNotivzos i-itetpav6-o-p.sv
iatervorv.sv
2. arstavd-s, TS E-GTS'fCCV6-E-TS
CiTST7NO5TS aotvpaythts
3. i5TEIC00-6-YTM i-aTefivo-o-v
)1TSTa1OUVT(.0% EITS'fiVOUV.
cl*.t'f'rAvo-tt-Ttoaav.
citric xvoirman.v

www.dacoromanica.ro
86 VERBE CONTUSE.

FORMA MEDIA 1 FA SIVA


PRES1NTELE.

Ind icatirula. Conjunctivulte. Optativul Impertivul

8.1. ensTmv6-ollat spcoO-Co- !Lott envf avo-oilvtiv


otar.voutia Gralpalothliat. ors,pavoEll-rjv
2. aza-fco6-1i,-st. g ata?ow6-1-1 av6-w-o ass 7; w/o-Go
sra-favot ars?cevoi. ars,fa.vao lTsTavor..)
3. ats7a.v6-a-Toti.._ crreT.avo-ii-tott aTstriav6-o t-TO graTn.vo-e-seol
ars,zavolitat aTET7N6rrac voto arsTa.vo+3a0o)
D.2. csteravo-s-lOov ate? av6-71-e313 ov atvpavo-ot-cOov orepotv6-s-o6ov
iscaTn,vo5,30ov atscpccv(baeov ars7; avotcsOov azsTg.voi3o1ioy
3. arsTavci-e-a0ov ampawil-GOosi areffavo-of.-a04v =sr./Nona-16ov
cyce.,Tmvoiii6ov N6XfiOV crraTavoEaOTiv crce,f.avo6lOwv
P.1. araTavo-ollsOot 5 atscpl.vo-th-R.shcc arsTavo-o/-11sOct
TraTa.volitisba. s ataTa.ythp.sOn. owfg.voi.t..tak
2. sts,.F.g.v6,s,a6s atvpg.v-y)-,50s orv.pavo-ot-abs ,3te'pocv6-s-a0s
arsTn.voii a0 ,g arecpav@a0 Itervots9s atalotvoiises
3. OTS'fn.vo-o-yeat ctspa..vo-w-vtat ate-Ftsvo-ot-vco cycvpavo-a-o-Owv
cycaTavorpnott. orrfa.w.ip.Prat nva'favoryTO aTs7 oho o6cOwy
csts,favo-6-(30(oc,-)
("Tap/v(1)19(65ot
Infin iti Participiulit Imperfect tag

g.l. i-1TETACVQ-6-0,LTIV
Eat-EFT/061).7p
2. s-aze7m6-cfro
sate-pm/6
3. GZETcwo-6-v.eyog s-arall w/o-a-TO
7e7...avo6p.svo.-; satecpavouto
D.2. otsT 7N6-s-aOat atsTavo-ollin E-CiTSTavo-z-qeov
sTervoi3o0ott epavoup,in vnapyou 30
3. TraTotvo-6-p.suov s-csts7..-a.vo-&,30-riv
TcsT,/.906v,e9oy sowpocvo5o07-iv
P.1. a-cmsTavo-ollsea.
sawf avrAts a,
2. i-ara7a.v6-a-abs
.altspa.voi".)00 a
3. s-oTep.v6-o-vro
sits7a.vr.iwco.

www.dacoromanica.ro
DROSIRIREA. DINTRE TRIM. PRES. SI TRUN. VERBALC PCT. 87

NOTA 1. Verbele urrngtre cu trunchiukt finitil in a se contrauf


in v, ea in locil de ch (q): COt-to (trAescil), cetve,t-to (mi-e Vane), attkE-0
(mi-e sete), 7.1,6-03 (rAquesal), ap.ci-tu (frecti), 0-0.) (raqa) si xpi-op.ar.
(mis servesca): Tcs-tycz, netridc, icetl, wetriv ; &,161, Sv.nc, tolov ;
IF(7)11%, %P, 1Piiratl XP5136"
NOT.A., Trunchiurile monosilabe in e nu facti contractiune de
etfl acolo, unde se contraga In e, altil-fehl eel-nal-Kt necontrase :
vlito (plutesen), Asig, rXi, cXativ, ins5. Aiop.ev, u)laue, aiwv.
Escoptie facit numai Q (legit) i e. (racla):-&b,.
:60/4.sv ; th, f.);:git(1)).

NOTA 8. Verbula kr-ui (mi-e Digit) si Bp6-0, (nAdusescit). se con-


tragil in to si (I> in locti de oo.si Qt f)t-NK, ip3, te.-riiv.s.,? inf. Wiv,
Pt. fr-Iirriv.

61. Deosibirea dintre trunchiuks presin.'


tehd i trunchiulii verbalii pur.
1. TrunchiulS verbalS pur se deosibesce de trun-
chiulS presintelul, care este in, generalti mai desvoltatti,
insti in multe casurt se 0 asdmana intre de: Tsuy
trun. pres., cpy trun. pur de la cpsOyce gugil); Tmc-
&so tom. pres. i pur de la /:v.tathco (instruesc6).
2. Trunchiula presintelut se formz5, de la trun-
chiulS verbalti pur; chipula cum se savgrfescc acsta
formatiwze a datii nascere la impSrtirea tuturorit ver-
lbelorS in co in opts clase:
1. Verbe cu trun- chiulS par. 5. Verbe formate cu v.
2. Verbe formate cu T. 6. Verbe inchoative.
3. Verbe CMj. 7. Verbe formate cu E.
4. Vorbe cu vocara trun. 8. Verbe cu rna multe
pur lungitd. trunchiuri.
In cele d'anteitt tret clase se coprind6 verbele nu-
pite regulate, iara In cele cincf din urmti close ver-
lbek neregulate.

www.dacoromanica.ro
88 DEOSIBIREA DINTRE TRUN. PRES. SI TRUN. ITERBAL6 PUR.

3. Clasa fintela sa verbele en trim. verbalit pur.


Trunchiula presintelid este egalti cu Omni mrbala
PUT:
a. La verbele cu trun. mita intr'o vocalei: 71-o.) (o-
noreza), Toth-to (uclgti); aouX6-co (servescii).
Eseeptie Lou : 1c),i-co (pluteseti) trun. pur .T.15
vvi-co (suflu) Isv5
14-to (inotil) a a. vt5
(Ji-to (curgii) D D
r;t1
19.e-co (alergii) a 19Ti

xd-to (vrsil) D z5
La aceste verbe ti se lungesce in su, apot intre
clou* vocale o prefacendu-se in F dispaee (ism,
Wu), (Jim, pilstrandu-se cu t6te acestea lungirea In
subst. ps5-p..t (curgere).
b. La multe verbe c trunchiulei finitit intr'o mut&
si la cate-va intr'o licida sait c1ou6 consune, din cart
prima este licida # a doua mutd: aly-co (conduct)),
).&i-co (vorbescil), ap-co (jupoii). ladv-to (emditi),
6ipx-co. (comandt).
4. A dona clash sail verbele formate en s.
In acestd clash, se copeinda verbele, cari ad de ca
racteristicet o labiala; acestia i-se alipesce unl r spre
a se obtine trun. presintehd:
st'yr.s-co (lovescii) trun. pur. sty7 (s61s-cc, loviturd),
,aciwz-co (Irnorrnentezil) 7, Trip (6 sc;cp-o4, mormentuM),
pXciin-co (vatarria). p,c/.6 pagubd).
Eseeptie face numai sExs-o) (nasal) trun. pur 7.7..7.
(cix-vo, copilii).
5. A treia clash sail verbe formate en j (iod).
In acOstd clash, se coprindtl:
a. Verbele cu trunchiula finitit intr'o guturala, care
cu j se schimbd In c.,7 (Ts) spre a se obtine trun-
chiuM presintelui:

www.dacoromanica.ro
AORISTULt ALt DOILEA ACTIVO 81 MEDIU. 89

Trun. pur
zupci.ca-co (turburil)=7/pazje),Tapckx (vi.pckvii turburare),
1:6.7,a-co (ordonu) say* TaT (w.7-6c, cornandantil)._
wrip6ca-co (public(i)---wripoxjw,x7ipox pristavit).
NOTA. Cate-va verbe in tr aa de caracteristica o dentall: Up-
piitt-tu (potrivesca) xoptic-0.7.-to (armeza).

b. Verbele, cart ail de earacteristieci unit 6' i mat


rani 7, cu j se schimb5, In C:
Trun. pur
EXIT:EC-0) (speri.1)ar,caje.), oma (+4 attic, sperantai
xpaC-co (strigil).v.pu.yjc), .-04-
NOTA. Trunchiurile in C, cari inseam6z4 unit sgomota, unele
aa de caracteristica una r: v.aatiCw. (biciuesca), oip.thCeo (genirt), al
tele dol. i It'ngto (rasuna) trun. pur -Aar( sunetula),
gOsiciCeu (tr6rnbiteza) tam.. par scastril th carctr, trembita).
c. Veibele, earl art de earacterislicei unz X,. Cu j se
schimb5, In )X:
criU-e.) (trimitiQ =ctsitjto, trun. pur cteX.
19.6.XX-to (inflorescit)..8.cajcu 17 Oca.
d. Verbele, earl et de earacteristied unit v ni p,
striImuta pe j ca vocal In silaba precedent :
&Tsf.p-a.)1 (destepti1) e'repjto, trun. pur iyep.
Rottv-optit. (suntil furiosil)=Imvjop.w. nua.
77

xptv-e) (judecil) .1f.pcyje) xptv.


cop-co (trscil) =copjco 77 ctip.
NOTA. Verbele naPa (arda) i 1,1mi-co (planet) se tormzA iota
cu ajutorula ILA j, din naintea aruia o transformata in F -dispa-
re: ltrAE-tu=zocujw=whFjw, trun. pur Wi.,t) si Iwo. Pe litngl acestea,
mai sunt i formele atice 7.c.e.to si w, cari nu se contraga nici
de cum.

62. Aoristulii al doilea activ i mediu.


1. Se forndet de la trun. pur far& earacteristied
temporald, conjungandu-se la indieativa ea imperfee-

www.dacoromanica.ro
90 AORISTULt ALti DOILEA ACTIVe SI MEDIU.

tula, iard la cele-l-alte modur ea presintele, i se deo-


sibesce numai prin accenta, care la inf activa este
perisponzenrt, la part. adivii oxi-tonii, la inf. mediu pa-
roxitonti la impt mediu pers. 2 sing- perispomena.
Fi4i

Iloristuld 2 actirii. Mediu.

Trun. ka.0 Trun. kci.9

6-) ,c7.0-0-v Mmilseiti as- i..) ,c/C1-;-.1yiv


. J1 (LIRA
cunsil)
XELI9 E i-).6c9-o9
Indicativ. ,
g -ka0-e(v) i-k6.9-2-to
etc. etc.

Conjunctkv.
A60-1-4 k6.0-Ti.
Ar.I.7-11 }..6.0--ri-vi.t
etc. etc.

X6.0-ot-lit ?AO-0E117i?
kci.0-oc-c kci.0-ot.-o
Optativ.
Xo.(4-.0t k6.9-oc-7o
etc. etc.

Xci.G-s XCLO-o0.
Imperativ. XIO-i-7-10 ),con-i-cOon
etc. etc.

Infmitiv. XI9LET:-1,0 kv.04.-30 It

XCLO-6)-V ),I0-61J.E.V.04, "efi) ov.


Particip. kaO-cC.)-cci.
Xr./.0 -6-v

www.dacoromanica.ro
YlITORULt ACT1VC *I MEDIU. 91

2. Numcd verbele, la cart trunchiula presintelui se


deosibesce de cela pur, pota aye' aoristula ahii cloaca,
cAel altil-felti aoristulil s'ar cofuncla en imperfectula.
Asta-felil verbele, alii eArora trunchiti pur ar fi ase-
menea cu acela al presintelui, regulatil n'au aorist.
al doilea activ i rnediu,
3. 44.oristula ali. doilea aa verbele: 6-euk-o-y (c36.),
),(1), aruncil), (kEimo, last)), g-tex-o-y (1.-Ex'ao,
nasciA), -g-T07-o-v (fsOya), fuel), elyfeX-o-v (dea qeii,
;46010, sunta datoril), g-itsp-o-v (thp.wo, u.-
T-o-v (aye), conduct:O.
NOT 1 a. La eMe-va trunebiurt pure monosilabe e cte o data
se schimba in a: rrpa7:-0-9 (Tpi-mu. in UMW), g-74/AV-0-v (itTs EV01, U-
eigril).
NOTA b. Imperativele ip de la eTipbv (vipkoau, aria). )rti ae la
=riaov yoIat, viu), strci de la sInov (disei), ),a6 i. de la i'kU;09
("Iwo, Lad) si )U de la siaov (opatu, v60) ail aceentula numai pe ul-
tia.
63. Viitorulii activ i mediu.
1. Se forme'za do la, trun. pur prin alipirea lui a,
are este caracteristica sa temporala, i. se numesce
[
lin acsta eaus5. viiturulii sigmaticii ; se conjuga Ca
wesintele, afaril de conjunctiva i imperativa, earl
ipsekli.

Viitorulta-
Aetied. Mediu.

191.)-C1-(0 (voia sacrifica) (me voia sa-


erifica)
Indicativ,
06c_T,
6-O-o-st 1$6-a-a-zu.c.
etc. etc.

www.dacoromanica.ro
92 TIITORDLU CT1V I MEDIU.

(agi voi Vol sg.


46-a-'11-LE sacrificii) in sacrificill
Optativ.
4o-c-ct-c 11.6-c-oc-o
3.6-a-st fto-c-or-to
etc. etc.

Infinitiv. ,8,o_a_st_v (a voi s sa- n wisa se


crifice) sacrifice)

86-c-cu-v, 11,u-c-6-1.tavo4, ov
Particip. (voindil sk,sa- (voindil sr). se sacrifice),
crifice)

2. Daca trunchiuld pur termina intr'a vocald scartd,


atund vocrda se langesce inaintea lu a. Anume 6. de
este preeesit de E, i i Q se lungesce in u, alta-felti
in 71, iar cele-l-alte vocale se schimbd iii Zungile lord
-corespunOtre:-
,
(kg), lasu), cop.u.c (Eci-c,[tat,
vindecii), apti-oco (apri-co, vcwid-c.7u) (vma-co, bi-
ruescil), cpckt-aca (tpcX6-co, iubesc6), 6p96-cco (6p96-co,
indreptezia), Xti-cco (M-co, clesfacil).
Eseeplie faoil xpci-o.) (dau oraco1i.1) i xp6c-op.c. (m6
servescU) lungindii cc in : xpt-cco, xpt-cop.v.c, In-
s& de la ay.poci-opm (auqti) viit. este Cixpory.-aop.rit.
NOTA. Sdse yerbe 61, 3 a) cu trundhiulq (Inn in o, la vii-
torti lungescil acest vocal in so : 10,36-cop.cn .(n).ico). Verbele 7.(4:0[1-
2i nOons facil viit. xx6-cco, Auti-t:op.cn.

3. La viitora conservd vocala scurtd de la linea


trun. pur verbele:

yeAtho (riclU) TaXr:1.7o1J.ccc rleau (sloboclescU) xcusaao


4).kico (sclrobescit) 19,Xo cciaeop.cd (m6 temit) aioiaown
x),.tho (frangU) 'aisco cLi.v&co (laudii) C/2VECRO
ttthi (tragti) Q7c6...sco axEr.lifj.t (vindedl) amicoliat

www.dacoromanica.ro
VIITORULC ACT1Va *I MEDIC. 93"

Xo (maeinith 0,6:No rXw (finescia) 1:s.Xizu.6


apti(o (ajungli) expx:=.7,o) TOco (tremuri.1) spa:ao
&vim _.(v6rW ettiom apw (aria) C/p6ao
CEo (fierbil) Ce.-5(6 &pow (scotta ap) &Oat)
i(f) (radii) a-aco i)a.6a) (trescia) axdolo
ItaXe.a) (cherma) rjXco w'r.6co (scuipia) 176 '50.).

4. Daca trun. pur termind infr'a muff, c venindu


in contactil cus. mutele, da nascere saimbeirilor vg-
4ut6 la 13, 3, 4 c, 5 c:
AL7,:co, trun. pur :nay de la ),iTco (vorbescu).
scirao r&T zcicao (regulezil).
ctevciZ-o.) arevri.7 azawiCco (gemia).
pigg.o Pae PX6.17C(0 (vatamil).
Tc.a Eam lratO =Wm (indupleca).
icAii.o.() 10,61: . Ickcimo (fasoneza).
L
GxeOCCCM A CXECiaa A CILepgco (pregatescii).
cicsEam c'reva cithvan) (facia libatiuni).
,9.6.figo 0 Tap 0 -ailmo (tngropit)
-155,..ko u Toy Tticpw (aprind4
NOTA. Facil viitorulti fara 0 verbele xew, Tilt. ziw, med. zioliat;
larAca unitinanca) via ra WA: ; IC :WU 1136ilY viit, viopAt.

5. Viitortilia activia -si mediu alia verbelorii termi-


nate in 1, tc, v i e sa formezd de la trun. pur, a-
ditogendu-se inaintea ha a, unit e ca 'vocalic auxiliard,
ttpoi c cade si vocalele se contragia ca la verbele in
so). Acestil viitorn se- numesce contrasil :
ilyTEX-s-cco = Cr(TsX(i) de la cirriam (anuntia).
xpLv-a-Clo = 1tptlith A 7.f.AW0 (jlidecu).
wy.p.-1-cop.at = wy..p.ofilica v xo.p.vm (m6 ostenescu).
(peep-s-oco = efOspth D yOsirm (nimicescia).

www.dacoromanica.ro
94 VIITORULO ACTIVU r MEDIU.

Viitorulii contras-CI-

GI:e14-(t) (voitt trintite) CtiX-i-Ottrit. (me voic


pregati de
CT,S),Ci) plecarej
Indica tiv.
al;FISEC ateXef
etc. etc.

cr,e).-E-oETiv cza),-a-rAttYiv
C.ITEXOETIV ctsXof.t.rrjv
Optativ.
c:E.-Xciivic ateXoEo
etc. etc.

lan nate
ctek-i-etv c.-,te),-e-ecOYA
cts1e.E.v (.7taXeC..10g..!.

cr.e.16.)v cr.EXe-61.1..e.wi4
Particip.
cts).oc3ca. crala6p.svoc., To (iv.
etc.

Eseeptie. Xrun. tX tx,a),(o, tragil la terma) i v.op


tn9pie), atingii) facii viit. cu c : xa.),-cco, x6p-coi.
6. {Tilde verbe l viit, -activ`a 0 media le'pada a p*,
pe urma se contraga: testsa-oco = te)(o, Ta)seIc, Teske.,
7s)soop.sy etc. de la se),.71.-to (finescu); xaXa-cco = vi-
),Co de la Ica.X&-o.) (chernit); iX6-qco= act)) ixq.4, :2/4
de la iXanwo (gonescii); Pt6d-cae = pc6th, pit6qc Pt64,
pt6thti.ev etc., trun. pc6u3 de la pc6ci.Cco (facil s inergd).
Verbe de mai multe silabe cu tranchiula finitit in
J, primesc la viit. activa 0 media una a dupd a,
care ,se le'pada, i apoi vocalele r'elnase ae contragi
mti.ECco (dual), xatti.-clo (mp-c-c-s-m= xot1c.E=,(0) xotath,

www.dacoromanica.ro
AORISTUlt ArEu ACTIO .W MEDIU. try

%ottcatc., xoticeE, mtitatitiev ; xoploap.u.c, xop.tei.", %once:-


'tat; xr.i.OECco (a0111), xa.6t6).
La acesta forma de viitorii, care se numesce allot,
se afla numai indicat., inf. i participiul, iarti nu si
opt. care face TeX6-coctic.
7. Ceete-va verbe la viit. mediu primesca dupa a,
unit E )i apat Adz' contractiune: s:v6w, '7VSor3p.u.t.
(s.v.s..o-a-s-ottat); vie), vaucocitica; yeo-roi, cceorAp.ci.c.
Pe langa acesta forma, care se numesce viitorula
doricii, se mai and o alta forma In copm: ve6cop.at,
17/sely.7ottat, ye(4op.rxt.
Aceste verbe precum i multe altele, mak- alesa a-
celea, care esprima o actiune fisica ai viit. mediu eu
insemnarea activa: p.cc (voia canto.) Om, yelci-
c,op.mt (voii.1 ride) TeXtho., axo6copm. (voia audi) &-
mho), TLIotiat (void nasce) TExtoi.

64. Aoristullii nti activii qi mediu.


1-. Cai viitorula, aorist. eintdia activ i media are
de caractestica temporald a, Inaintea careia trun. par vo-
calla i muta este supusa acelora0 schimbarl mi la.
viitora. Aoristulil dup.-a c primesce vocala auxiliara
a, careia se alipescii terminatiunile timpurilora isto-
rice. La opt. a impreunet,- cu e, caracteristica modalei,
cia nascere diftongului at; numai conj. se servesce
de 71 i o, cai peesintele, ca vocale auxiliare. Aug-
mentula se pastrdzet numa la indicativa. Trunchiurile
vocalice, cart pdstdza vocala s'urt l viit. ( 63, 3),
o petstreza neschimbata ;1 la aorista.

www.dacoromanica.ro
96 AORISTULt AXTElt ACTIVU i MENU.

_A oristulii I_
Aciivi.

S. 1. g'-e1U-C-Ch (seerificaI) e-00-C7-6-irriv (10. saeri-


2. 3-06-a-a-c e-96-Ci-(0
3. i'-Go-c-s(v)
D, 2. i-Oti-a-cc---c4v 6-.06-c-a-nOcv
Indicativ. 3. i-00-c-ci-vriv 06 a a 6-0tiv
P. 1 . i-06-c-u-ttev 6-90-ca-61-1.teOn.
2. 1-06-a-m-re E-06-a-a-cOs.
3. 6-0o-c-,-cf.-1/

S. 1. 196-c-co 3.6-a-(0-11at
Conjun. 2. '9'r.)-u-ii4 0.6- a-17 -
3. 196-c-ri M-C-7-171.c.
etc. etc.

S. I. 4ti-c-ci.clic 191)-c-4:4E1.n-4y
2_ .a.r5-c- $.6 a eta c 106 a-at a
3. ,a6-c-v.c., 4)6- c-sts(v) '66-c-ca-v;
D. 2 1%-a-ca-zov 1%-c-a.t.-(70ov
Optafiv. 3. 19,o-a-cLE-triv
19.0-c-u.E-a8r4Y
P. 1. 1%-a-otc- [Lev- Itu c at. 11cOot
2. 1%-a-avre 1%-c-at-cOs
3 . 196-c-cu-e-v,46-0-tcr.1.-v, 1%-c-ut-vto

S. 2. .116-a-c-v 19.5-c-at
3. .6o-c-ci-vo
D. 2. 196-a-ci.-7.-N 1%-c-ot-cAov
Impe:.
3. 190-7,-ti-TCOV fl.u-o- cMcov
P. 2. 19.6-a-ci.-7.s. 0.5-.1-r2-59s
ii$0-o-6.-v7cov I '0.0-5-0.-sOcuy
3.
3.6-6--eemaan 1 -8.0-a-6.-:,-0(o5riv

www.dacoromanica.ro
AORINTULt ANTtIl Unit SI MEDIU. 97

Infinitiv. 003-G-U.t )-6-5-a-cOut

3.6-5-a-Gcs
Particip. ov.
11.6-u-a-v
gee. 0.-0-7,-ct-yr-r.4.

NOTA 1. La pers. 1 sing. de la iodic. activtt, ierminatinnea v a


peritil, .si la-pers. 3 sing. A s'a shibitin e. imperativula la pers.
2 sing. primesce neregulatil v in iced de 41%., din naintea canna a
s'a schinthatil in 0. Inf. activerprecum si iriipt.. medic la pres. 2
sing. ail a:. La pers. 2 sine. la indic. medic, 3 s'a 1epdatfl i apoT
s'a fAcnta contractiune: : asemenea si la opt.
nedic pers. 2 sine:. g s'a Oise: 66-a-at(a)a=06-o-at-o.
NOTA 2. La aaivii i medic se intalnesert la aoristei treI forme
asemenea, earl se deosibescti numai prin accenttl. Asa a: la opt.
este lungil: vatavioat, la inf. accentuld este tota d'auna pe penal-
tuna. Teat%3=risat,si pe antepenultimil la impt. medic, candit verbulit
este polisilabiii ramaca:.
NOTA 3. Dac unit verbil este polisilaba, la impi. activit face
r.aPnbc0.4 iar de nu, 3.5oov, care s'ar coftuula cu arisov part. viit.
ieutru, iar de la icca4tio, educil) part. viit. neut. este tr.sov.
NOTA 4. ?'ormele eolice in z: suntd mai intrebuintate da cAtil
.cle in at.
NOTA i. N'ati caracteristica temporalil s, aoristele (zito).
17:a. (disel) si .7iVETIVA (tpipto, duca).
2. Trunchimile in 2., u, r pi formeZd aoristuki
(wet a, lungindu-se vocala din trunchii1, ca compen-
arc pentra pierdcrea 10 a, anurne & preces6 de
F;3i

p se lungesce in Tx, altil-fela In To s In et, I in


t, In t):
71 pri.Ewo (fines* i-Tcsipriv-ry: (e-7eptiv-o-cc),
yfy.Ewo (are'til) 31913 (thritliti) e-p.etv-ct, xptvm
(judecti) atitivo) (deprtezu) giltuya.
oristulu I- .1"
Adira. .31cdtu.,

S. 1, tylet),-(1. (anuntai) TirraCk_6.1rriv (m.(3 a-


-4 nuntai)
Indicat. 2. '4 T74.'c'is-a-4
3. 1-jyystX-s(v) firrstk-r2-to
etc. etc.
7.

www.dacoromanica.ro
98 PERFECTULe INMC ACT1Vd:

S. 1. errisa-co arre0,-(o-p.o.t
2. &rys-EX-Trc aTTE0,--0
Zen-jun. 3 CATTeD,-Ti UTTef.X--r-v.xt
etc. etc.

S. 1. FATTED,cht-p.t. UTTscX-ol-p.Yiv
2. a7Tail-at-c, ave0,-sta-g arrea-o.c-o
Optat.
3. avsa-at, at11EEX-ste(y) ar(Sa.-C7.C-To
etc. etc.
-
S. 2. eiryecX-o-v 6.T-rack-at
3. arreCX-6.-TAO eriTso.-6.-c;e0)
linpt. D, 2. &.-iyea-ri-zov a.rysa-m-o9ov
etc. etc.

infini eq.( Sil-rit Fl_Ty-sa-a-ce

aTiaa-1-4
Tardeip. CiyysEX-u.-cu ayisc.-6.-11evo,
4-iyysEk-a-v.

NOTA. Pugine verbe au in genere u in loon de Yi; ic-pv.ivw (sub-


tieza), xer2aiva (e4tigii), 6p-Nivw (fflaniii1), VIC7eXEM (Coca s.00.,AEve,
(seobesc), Xsuxu:vw (albescg); iarg avAtivw (arti.11 i Icoaluipt0 cn-
rtu) *Lea is4nivoch si ia4iprqva-, ixethapa j pe candii a,rard.-
'Au (eiiurescit) face esiTplva.

65. Perfectulii nti active,.


1. Se formeZci de la trun. verbala pur prin redu-
plicare, alipindu-se z, caracteristica perfeetulta; In ur-
ma se adaega terminapiunile timpurilorit principale,
prin mijlocirea vocalei auxiliare a, rare se pcistre'za in-
tactd la indicat., afar5, de pers. 3 sing., uncle a se,,

www.dacoromanica.ro
PEJtFECTULc ANTElt ACTIO. 0;1

sldbeso n 8; iartt la conj. optat. i imperativit se


conjug 6. ca presintele; la inf., unde vocala auxiliarti
este e, este paroxton i la part. mas. oxitomi.
2. Beduplicare se numesce silaba formatd din con-
1
suna initiald a vrbulu 0 vocala E, care se pune bur-
! intea trun. par. Beduplicarea fcendil parte din trun-
chiulil perfectului s pdstr'ded la tote modurile.
3.- Canal verbulit incepe printr'o consund, afar6 de
p, primesce reduplicare, i dactI consuna este aspira-
td, se schimbd In firlea corespuncidtre ( 13, 5 b):
bs-Ou-.4-a = Te-Gu-sen.
4. Daca trun. verbalti incepe prin doicg con.sane, din
cari prima consund este muff iar a (lona lickld, a-
tunci numai muta face parte din silaba de .reduplica-
re: trunk IrpuT, Icpciacco (facia) Ite-icpay-u..
Eseeptiune facti: a. Verbele incepatre cu Tv, 71 i
cte o data cu /t primescii, ca reduplicare, augmen-
tulti silabicit: trun. iwo, .--Tva)-x-ri. (am cunoscutu);
r}lyp-co (sculptezu); el-6),6acyrat-a pi pe-
O7viar.71-x-v., PXCW76-CO. (Incoltescii). b. Primescii dif-
tongulti & In loculii reduplicArii verbel6:
er-Xvp-a, trun. Xcv5, Xrigriwo (laic);
er-Xia-cf. Xax, Xv.7)(6.90)(0btinii prin soryi):
er-Xox-cc Xsy,"" Xeya) (aduna);
aL-et4ei-p.cm. atglay, PAri.X4op.u.t. (convorbescil);
er-vq-x-ct (am clise) ;
eliap-tcht p.spt (este botailtil de
(cu. spiritulti aspra) sortti)..
5. Dac trun. pur bleep printr'o consund dubld,
prin doug consune, cari nu swan muta cu licida, prin
trei consune, primesc5 ca reduplicare, augmentalii si-
labicit, care se pistdat 'in tote modurile:
i-czar,-x-a, fruit .7.-eX, c:.4:X/sor (trimitii);

www.dacoromanica.ro
100 PERFECTULa ASTPla Ac Jut'.

i-00r77-x-a, trun. CVE, CV& (caut) ;


i.carpey.F-a. ctpv.p, po (Intorcii).
D'asemenea, dacit trun. incepe cu unit (), prirnesce
augmentulit silabici, dito care a se indoesce:
trun. wp, 6.71-.7.0) (cosi)).
Esceptie. Fact) perfectulti cu reduplicare, In locil de
augmentii, verbele:
trun. xvy., x:ciop.at (dobtmdescil);
(12-pwi-pa; pa, p.tp.vtoxft) (ImIaducil aminte);
7:i-7:v1)-x-a tvo, rxo (cadil):
wa-T;r3-1a-at rza, TCS'76VIlUtIC (desfaci1).
6. Trunchiarile incepdtre cu o vocald primescA, cA
reduplicare, augmentulit temporala:
trun. 1, 0) (conducil);
(7r,(6pct-x-a 61/013.4 %.:votth:co (numescii).
Esceptie. Cate-va trunchiuri incepdtre cu o E i 0
primescit reduplicarea numitel atica In loculil augmen-
tulul temporalii. Se pune Inaintea trun. pur vocala
iniial d'impreund cu consuna, care o insotesce,
tuncI vocala initiaki a trunchiultd se lungesce:
trun. rjy, axrd6(t) (auqi));
D E),CL, D,ric5we (gonescii);
i.)p-6)poz-u. 6puz, 6,96:37A6 (sapu).
7. Verbele compuse cu prepositima primescii redu-
plicarea, ca0 augmentulil, dupd prepositiune; deem-
Wei nu pte sit tre'ca peste reduplieare: v.pc-trs:-Tcopg-a.. ,
77.)-747to (trimith inainte).
Perfectula I activ-0...
lndicatind ti. Coltjunctirulit. Imperativrthi. Participia

S.1 1-..-05-7.-cf. tam sue; Rea t (1) TE-6()--4-to ti-E10-XE te-69-x-th-;


2. ti-OD-z-v.-; e-f34-7.-1-rc Tr. (ID TE-Ou-x-tita
3. Ti-'.)-)C-S.(y) etc. etc.

www.dacoromanica.ro
rERFECTUlt AN-NM ACT1Va. 101

Optativalti. 4finitivulg.

D.2. te-66-x-a-rov re-06-x-oc-ci.t


3. Te-06-x-a.-tro ts-06-7.-ot-s T.-09-x-i-vat g. te-09--4-67-o.;.
p.1. tz-06-z-a-v.EN Ts-66-x-ot
2. te-06-x-x-te etc.
3. TS-06-x-a-:(v)

NOTA. Prea pucine verbe inlrebuintzil imperativula. Adesea-


orl conj. i opt. perfeeta se inloeuescO printeo perifrasg, formata
eu participitila perfectO i cu conj. qi opt. verbului I : 44-44u-s-44,
(1), 1:2-11.)-x-6-; scv.

8. Caracteristica perfectda x produce asupra trun-


chiulut verbalti modificdrile urnadtre:-
a. Dac trun. verbalii finesce cu o vocald scurtd,
atuncl vocala sa lungesce din naintea lut x, ca la vii-
Writ Inaintea lui : r3a-apu-va, .6pci-or (fad!) ; vs-vt-
8;rrac-ct, vcxci-w (biruescu); ze-x65m-%-a, -hoc-p.e-co (bn-
podobescu); a-ate?ci.wo-x-a, ...77.spriv6-co (Incununezil);
trun. /6,0", Tenets (plutescu).
b. Dac6 trun. pur termin4 Intr'o dentald simplci sat
precesd (20 r, dentala se pierde, de este singurd, iar
de este insofita de v, amendou se pierdit, i ca com-
pensare se limgesce vocala trunchiulut:
trun. ppo.8, ypo.:(1) (esplicil);
.7,7Cat-7.-a. C'7ava, 77Civaco (facil libatiunn.
c. Dad, trunchiuld licidd este monosilabd i confine
in sine 4cnic E, atuncI acesta se schimbei in a:
il-c).-st-a, trun. taX, Utaa(0 ;
gieop-x-st Tlap, Osipto (nimicesci1);
s..-crzczp-x-a crzp, c.-,reEplo (sinkal).
d. Unele trunthiurt in v, lpaa, acestd consund ina-
intea lu x: atiocpt-u-a, xpEv-co (judecu);
-AEv-co (inclina); sEv-o) (pltescil);
trun. 1:av, 7.5EWO (intindil); Tc-i-tXo-x-ci., 16.6v-co (splu).

www.dacoromanica.ro
102 PERFECTULTI AL DOLLEA ACTIVC.

Dna' 1ns v persistd, atuncl inaintea lu x se schint-


b4 in 7 ( 13, 4 d): sa-pap-x-5, trtm. potv, cpabco
(ar6tg).
e. Alte trunchiuri Heide facg perfectulg pin meta-
tesd ( 12, 4):
trun. (Ira, pcWao (aruncg);
7i-9y71-1c-a n 19.ay, 19. vt awro (m org) ;
5i-5115,-5,5 a %up., %O.p.vco (me' ostenescg);
5 xa,k, xv.),Sco (chemit).
Acestg perfectg ou ; care se numesce perfectuN
einte`iii, este forma cea mal noud i cea ma7 multa
intrebuintata.

66. Perfecto lir al doilea actives.


1. Alte verbe formezet perfectulit Ant x, i voca-
lcle din trun. -pur sa rrnnii neschimbate, pastran-
ciuli mntitatea lora primitivd, -adich de suntg scurte
sag lungl in -trunchig, tot aa trecg si la perfectg:
icaipcx-ck, trun, ppm, ppEcao (m6 infiorti);
xi-sup-ca %op, %617c,o.) (m6 Inc ling);
xi-x)sayy-a %Xn.yy (lungit prin posipne) %).6.Cco
(strigil); sait se schimba, i atuncI so: -precesg de p
s se lungesce In u, altg-felil in 7), E se schimba 1w o,
1" se lungesce In .ot 0 5 In s,o:
( 58, 5), trun. fay, 6.Tvorm. (suntg sfArlrnattl);
51-5,p5;-ca a lapitp, %pci.Cm (strigg);
,8,61, 0.ciUco Inflorescg);
=t0VO. a SS; thtTIO (nascii);
lkafintla-ra v kr-z, Xs Elul) (lasg);
7th.-pa7-u. a cp5y, psirro) (fugg).
2. La uncle tru,nchiurl gutwrale sag labiale, se as-
pird guturala sag labiala, de nu Bunt4 aspirate: t&

www.dacoromanica.ro
lgAIMMCAPERFECTUlt ACT1Vt. log

:przpa, spkz-o.) (Intorcil); TC-Tprf.p-CL, Tpirf-co (nutrescil);


al-szpvp-u, c-,zpip-co (Intorcil) ; ai-x/o3-a, trun. -Asa,
71.?..TC71,0 (flirt]) ; Ti-worf-a, sip.Tc-co (trimiti-) ;
trun. s&-c, 7.6.acras (crenduescA) ;_as-aEoYx-a., Mv.-o)
(urm 6rescil).
AcOta forma, care este cea rnat veche i cea maY
rar, se numesce perfectuln li doilea.
3. La ImAlte verbe mute, perfectuln activn lipsesce.

167. Maimultcaperfectulti actives.


Se formz cre. la trunchinln perfectuka, prlminda
terminatiunile personale ale timpurilorn istorice ,cu aju-
torulit diftongului de legaturd Et, care la pers. 3 plur.
se seurtka". In E. Dach trunchiulii perfectului este re-
duplicata, atunci primesce augrnentu2i silabic, jar de
nu, se pdstrdzet forma perfectulut cz augmentuln sen
silabici sa temporta
S. 1. -EITE-06-x-et-v - P. e-TE-Oti-x-st-p.sv
2. il-ve-65-a-st-c g
CIS
i-TE-06-z-sc-ta
3. a-7E-06-7.-st f i-ta-86-x-E-aav
D. 2. E--ce-196-x-EL-7.,0Y 'Fo. t irTE-196-x-a-zav.
3. i-TE-Oo-x-EE-viv 12_

NOTA 1. La sing. se mal gilsescit formele veclif : t-ra-aft-s-s, E


TS-66xmc, i-te-h6-x-st(vJ.
NOTA 2. La reduplicatiunea atidt ma1mu1tcaperfectu1 prime6ce
rarit augmentulii temporalil, ins/ ilv.-riv.6--st-v face regulatil cu aug-
mentula temporalit
NOTA 3. Adesca-ori maimulicaperfecttdil se inlocuesce printr'd
perifrasa formata din participiulil perfectil si imperfectulil liii slp.E
te-6D-4-41,-; 41v (sacrificasemtV__

www.dacoromanica.ro
104 PERFECTULI1 MEDIU f.,;1 PAS1V0.

g 68. Perfectulii mediu ti


1. ,Se formziti de la tranchiulti perfeetulta, priminda
terminatianile personale ale timparilorti principale, feirit
internzedialti vocalelortt aaxiliare i att caracteri,sticei
temporale. Conj. i opt. se faca prin perifrasit ea par-
ticipittla i modtwile corespanclatore de la dill. Infinal
f;si partic. a accentalg pc renultima.
IndicativitM. Conjunct ivulti. Optativula.

1. ti-Oti-p./: ..,..1 Tr.-- OUI.L.:VOC 4.) TE-00-p.b0; F.V.T,'d

2. t.i-b-amt c.) T.-60-u 4.(i) fig Ts-09-p.in EY-rig

D.
3. ti-Ou-Tat t
....,
Ii
z.5-60-p.s.vo9 TS-OU-V.ivOV El'il
2. .-4-00-o0ov fg T.E-Oullivto iitov tz-Ou-p.imo EX-ritoy
3. ri-81-o6ov .' . 8 u=va itoy
7.-9- Ta-Oullivi. trtirriv
P TE-05-11s6/ a te-b-p-ivot cop.sv te-h-v.ivot ski:Ey
1.
2. ti-eu-cOE
3. ri-Opercat
P: TC-b-1.16:00" i"
TC-09-11ba ioatly)
TE-OU-1.11v7.1.
TS fh-ti.i.v/.
etTITS
al=rilav

Imperativuld. Infinitiruth. 1'0r10)ip0114.

S. 2. Ta-b-ao
3. ta,--66-a6o)
D. 2. Ti-09-.seov
ta-06-00w. 7.5-013-09w, OV.
3. Ts-05-aetou
P. 2. ,c6-89-a0.3-
3. irE-(6,50(.0y
ite-06-seolin.v

2, bach trun. pur este media, atund vocala fi-


nalet se supane acelorafi schimbdri, ca la perfectulti
aoiv: 7te-v.pcit-rj-p.o.t, xputi-o) Onvingil); ae-aidm)-pm,
'ayiX6-co (aretti); trun-xXcr., zu1i-co (cliem4
Dacil mns vocala finald scurtd rnAne nesthimba-
ta, atuncl hutintea sufixelorti incepatOre cu ,u. pi T se
pane a. Acsta se Yampa' mal la tote verbela, earl la

www.dacoromanica.ro
PEEFEPTULt MEDIU L PAS1Ve. 106

viitora. piistrezA vocala scurt6 ( 63, 3): iti-iatt-a-


!lac, %).6.-o) (fritngii). Cu tOte acestea sunta verbe ctt
trunchiulil finitti intea vocala lungti safl diftongli, cari
inset primesea a: -74zoo-c-pc, azo6-co (auchl) iss.-isi-
Xso-a-text, %S.),th-co (ordona); sra-rpt-olatist, r.pt-te
cu ferestret0.
3. Vow lele din trun. verbal(' se sigma acelorap
schimbdri ca Ia perfectulit
3-cro.).-pat, trun. cza),, aziUm (trimitU);
gikp-IIAL 7. hp, yOsEcgo (nim icescit).
D

seeptie. UrmatOrele verbe transformii pe s In tx.


( 66, 2): 7.--i-Opa.p.-pt, 7paT-co; i:1-zpap-pat, ;:par.-co ;
iiintpqp-pot, .51:p4-(t; lnsA -A4-zzio i sciirde pets-
trz pe s din trunchi: xa--xXsp.-pm, 1-Ca-17,st1-tica.
4. Daca trun. pur este eonsunantica, se fact& ce-
leap schimbari, earl s'au vclutil la consune ( 13).
Consunele 1/, X i a naintea sufixelorti incepatore en 0
(A), a i -c se pitserdz4 fara niet o sekimbare.
5. Terminatiunea yrca, ne putendu-se alipt unui
trunchiil consunantica, se inlocuesee prin perifiwsa eu .

participitazi i cu tiai(v). Una-ori atiei ce vecla o in-


locuia cu terminatiunea ioniea caw, Inaintea cAria .

guturala i labiala se aspir, de nu suntu aspirate.


6. Trunk tri.p.z, ^,:u.pric7Ao (turburit); toi, 7.6'7,7111
(lovescil); ypri3, Pg.)64(13 (esplicU).
billicativula.
S. I. te-sipai-tmt iirup.- ot-Tpxels.
2. Te-vipcceoct ri-zucpar.. r.icpp7.aoct
3. vs-recpax-rat TiTorTac zicppoccirat
D. 2. ze-th.pa.x-Oov tc.s---cuq;Ooli Ft ipaccOov
3. se-ta.pccx-Oov tirocpO09 zi-7pai.-6ov
P. 1. ts-za.p6.7-1).E8/. ss--1v.sen. Iseipiav.s.67,
2. te-T6.pccx-Oe. TiTucpOs 7:f.Tpg.oOe
its--Tocpcci-pivo t. ala f(v) Te....cup.-pk,oc ets:(,) we-Tpxo-viyot E.:1E(?)
3. -zap c Ts-vir.F-Trat i

www.dacoromanica.ro
106 1tiltCTUI$11- MEDIU 1 PAS1Vt.

-Conj. 1..Te-Tapar-tievoc if) Te-Top..-p.ivoc I re-cprwailivo; JI

Optat TapaT-Ovo; sictiv Te-TopLilivo; airy, 'n-cppac7p.iyoc rT.-fp

8. . 2. re-76:pa.io sa-TAY1)0
3. TE-Tapaz-1303 -t6T0-0(t) tr-s-Tpic-bol
D. 2. re-tipaz-bov Tg-Tt)?-609 si-aci-Oov
W.V. 3 te.-Tapa.z-Noy TS-V5?-00.)9 rce-Tpia-em
P. 2. Te-thpaz-Oe. Ti-zu?-0e iti-?pacs-Os
iTe-Tryp-Otov ire-7petc-Owv
U. Sta-Ta.pdtz-bow
(Te.-rapetz-Otem.y i.te-z67-0toca.,,r ize-Tpia-Otoaoty

Infinit. tce-tapiz_eat TE-T6?-6at 1.ms.-fpp6:cf-fiat


1.

Partic. TE-Tapailzivo; terztnillivos 1 te-Tpcts-tiivo;;.

Trun. yuy, ymEwo (artti)


icativula. Imperativulii Zufinitivulit

S.
(gi-T.av-axt ?) (7c..i-,fav-co)
ra-7;251.11VO; rs-Tiv-fho
ri-17.9-zat ri-Ft9-00%
7cs-Tav-eat.
P. sri-zoty-Oov 7CS?i9-0(01/
re-Ta.v-Ocv 7th-7.7.9-6
P. za-T6.5-11secc )1176-16.V-01.0
7:"6-7-,xv-es iv-Otor.M4
e-7,-aallvot slafiv)

7. Canal inaintea une'l guturale sa4 labiate se OA


o nasalet, atunci guturala sau labiala se pierdit mita-
intea lu y, iar5. Inaintea sufixelorit incepatre cu alte
consune se inistrefrod:
Trim. ikrix, &Ximo (dovedescii); %4t1t, xcip.wto)
(Incovoiu).

www.dacoromanica.ro
PERFECTULt MEDIC i PAS1VD. 107

Indicativt.
S. at).ST-ual
ikijke-Niat xi.-nap.4a1
keT%-tczt xa-v.ap.17.-7.mc
D, atkeyrOov Xi-U(11?-000
iktkayz-f)oy xi-zarp-Ooy
P. XXy- p.sOct, x.5.--464-p.sOrz
i.ktXaTz-9e, at1f-0,-;
6117i,51-101:002 eic-,E(v) xe-L4ap.-p.-ivoc elc:(v).

8. Trunekiarile in v, earl la perf. activti pierdil a-


cstA consul-1A, de asemenea o pierdg 0 la perf. me-
dia 0 pasivg: xi-opt-tun, -4pEv-co; trun. TV),
Te.Ev-(); 1:),6V-(0.
NOTA 1. CAte-va trunchiurl in IA, schimba -pe'v in p, tar nu in
c ca la FAiv.n, numaT inaintea hit p., insa inaintea sufw-lorti ince-
pii-tre cu alte-consune jiLl prtstrkil neschimbatil:
6,.!:ny-co (ascutti).
Smtinglingla.

S. Icli0no.-.0.a.1 D. P. (bi611.1/.SIk.
c'CLov-cat eb-.15Y-9ov 0S.
<TiZny-tat 640v-Aov eoinp.-p.i.voc sicE(v).

NOTA 2. Irt-2-0, si zoIb;-o, (rostogolescil) fac0 pert.' i'-amtcr-p.a:


si .z.ot0i...3-ioa.
NOTA 3. Trun. wcy., macaw (dobenclescill; 0.7c, MaisCU (cherna);
p.va. V.:11.741.17.w (irni aducti aininte) facil conj. 0 opt. nu prin per--
fraDI: zi-xtl-r,uat, conj. 7.e-wctil-p.ut (v.e-WCGC-OnICIO, xs..037i-Tct,
opt. M-1p.-rfi (7.-770-0,-/14"
-o, Its-ltVC-TO
, 7,377:3(11-0, 7.3XT6?,c9 sail 7.s-wct
p.s-p.yri-p.at, conj. plivth-lixt,
opt. p.elLytp-p.r,v, 410, rpTO sail p.s.-p.yg-p.lpr, to, fi TO.
t (-42-

G. Maimultcaperfectulii mediu 9i pasivii.


Se formzA de la trun. peVeetului pasiv, primindg
aumentulg silabieg, de este reduplicatiune, iar altu-

www.dacoromanica.ro
108 MAIMULTCAPEI1FECTUL13 MEDIU :71 .1)A610..

feld se pitstrgza neschinthatii trun. pedectul4 caruia


i-se alipescu terminatiunile personale ale timpurilorzt
istorice, producndu-se ace1ea0 schimbArT ca0 la per-
fectu. La trun. consunantice a 3 pers. plur. se forme=
A' pin perifraset cu part. perfectO cu .4oay, sa cu
sufixulit ionicet aro, Inaintea cAruia se fact' acelea0
schimbari ca0 la rltrj.C.

s. 1. i-TE-01:tiv E-re-sapiy tar, i-re-z611-trtiv


2. i-Ti-b-cm i-za-zapaeo
3. i-Ti-139-to i-ze-tapaz-To E-Ti.--7?)7Z-70
D. 2. i-ti-b-100 i-Te-ripaz-00Y 1.-o6-s0T-Hos
3. i-re-06-ar4v i-te-tapaz-Olv i-ta-T67-07r,
P. 1. -a-tE-66-11sCia i-ze-rapay-v,s0a. i.-Te-v'v..-11s0 a
2. i-Ti-0,.)-See. i-ts-tapaz-OE i-ta-zo?-es
3. i-zi-OD-vto ts-rapal-p.i.vot ijaav te-rolil-p4yot iloav
i-r:.-rapaz-ato i-zs-tfyf-ato
41,
S. /. 1-re-tppacs-p.Tiv D. p. i-;ce-,fpaa-p.z0a
2. i.-n6-fppa-cso i-rs:-Tpaa-Ooy 1 ,Fraa
3. i-Tci-?pal-ro i.-7re-T,paa=0.tiv re-?pal-p.i.vot

70. Viitorulii esactii sa alba treilea.


1. Se formz5, de la fruit. perfectului, primindit ,su-
fixul viitorulia mediu-oopat: te-w.pciotiat (voni fi
fostii turburatil), st-ttitkirit (voiti fi fostil lovitit).
2. CE-o-cco (voia sta In picire) i te-Ovigco (voni
fi morti) suntit doug viitre esacte active, cari singure
mune se formgzd de la perfectii g-arrrx-a. i si-On-
x-m; Incolo Ins5, viit. esacta activit se face prin pe-
rifrasa cu part. perf si cu viit. de la : te-Oo-:4-6)-c
i:,-oticht (veil ft sacrificata

www.dacoromanica.ro
AOR1STUL I IIIITORtiLt INTfiltY PAS1V6. 109

71. itoristullii i viitorulii nti pasivii.


1. Aoristula antitt pasivit se formezei de la trun.
pur, primindti earacteristica temporald ll d'imprewnd
en terminatiuidle personale de la timpurile istorice ftc-
tixe. Inaintea 1111 19.s, caracteristica vocal& a trunchiu-
hI pur se supune aceloral sekimbarl, cari s'ati
<luta fa cele-l-alte trun. temporale ( 63, 2 ; 65,
8 a; 68, 2), iarti caracteristica eonsunantica schim-
barilori vqute Ia 13, 1 ay b. Vocala s din 4).e se
lungesce In 7i Inaintea sufixelorii personale, afarit de
Tr; la conj. se face contractiune ; opt. are earacte-
ristica modal& iij, dndu-se afarsa. la dual i plw. ?I;
Ia impt. se schimbet Jr in- 71 ( 13, 5 b); inf. este
properispomemi F,;i part. oxitml; 0-neet-8ve, wth.-a) (bi-
ruescii) ; cr6.-co (traga); s-xs40-a-thiv,
7.$).s6-o) (ordoni1); . I trun. tri.przy, Ta
c(') ; trun. tolt, rthr7-co ii-iipdia-tirpo, trun.
Tpaa, ypc4(1) : 71Eu-co ( 68, 8); i-74-0-rti,
truri. .7E9, TsEve);-- Es-06.p-O7p, trun. 032, tr.Osipco ( 65,
8 c)_; trun, py.) piaco (arunci1) ( 65, 8 e).
Ind irrtarula. Conjunctioulli. Optotirtell.

S. 1. e-t;-0-t4-y p-663 to-0-1.-E-rry


2. i-t6-6-rr; C=T (v)--(o) a., (is ia, ;
3. i-T6-6-ti 72 ;1-03-; T.)-Osj..71
D. 2. .1-.6-67i-toy ,,,,...,
c.)
n-fit v)-6s-E-rrzov = tll-Ost-toY
3. i-tti-6-4--c-tiv c1 -n-fiirtoY /13-es-tirt-riv. TD-OSI-Tri9
I'. 1. i-7.6-6T11.1.2.V ,,= 1.1)-01i -TO') T9-6 = TD-OZE-11.E
2. 2-.6-6-rrre. a- TO /A. ''03 Be :7-, as TO-Oat-Ts
3. i-.6-07i-aav ZU-09.-TS To-OE-El-cm,/ = .to-Ost-s-v
TD-Ocb-aN
I

s. 2, t6-01-Tt.
3. zn-O-irco.) T0-0-11-yv.

www.dacoromanica.ro
11-0 AOR1STUlt 1I ITIITORIILO Alt DO1LEA EASIve.

D. 2. v.)-01-tov Participiuld.
Impt. 3. v.)-01-rraw
TD-Osi-q, to-OsE-aa., -DJ-H-9
p. 2. T6-61-Te
gen. To-di-vc-oc.
r.1)- 0 .i-vrow
3. (ru-birrwan.y

Vat. ant-elit pasivit se formeM de la trun. par


2.
cu ST, earacteristica .temporaln, la care se mai adao-
gg sujixuln viit. mediu-copai. Schimbnrile, cart se facti
Ia iTun. pur dup alipirea lui 19.s, suntti ace2ectA cari
sad facutt i la aor. 1. pasivil. Din naintea lui e
din Os se lungesce In 6): trun. T.apcxx-Oa, indic.
pv.-z-19t-.5op.at (voiti fi turburatti), opt. wpax-97-4-5OE-
11.7.49, inf. -mpriz-k.-.7.-s:30u.t, part. 7UpTAZ-07i-G6p,avV:,

72. Aoristullii i viit. al doilea pasivii.


1. Aoristuln al doilea pasivn se formcrA i se con-
jugn n acelagi modit ca# aor. ntin pasivn, de care
se deosibesce prin caracterOica sa temporalit, care este
numai unn simplu E far4 O., i prin urmare la irnpt.
se pstrezd sufixttlit Ot, arri, niol o modificav). Ao-
riskilU. W doilea pasivil se formz de la trunchiu-
rile mute fi licide, earl lean aorist. alit cloaca ctimi.
Numat tpiTcai are tote aoristele: gtpacpu. i :arprkrov,
a-.:pa4eritry r itpu1t6p.v, itprAriv i itpeLicip.
2. Truncbiurile monosilabe, cari an e, lzZ chimbet-
in 6, ca0 la aor. alu doilea actiti ( 62, 3 nota a):
7.),-icao (furil)-; ,i--cp6.ep--/Ntpipto (nutrescii);
a-c;tp6.7--rjv, (.7;:pitpoi (Invertescil); a-azca-Tiv, cta),),(o;
i-cp9cip-T4v, riOafput); oltafpoi (sramil);
36p-y4y, ?Japoi (jupol). NumaX ?era) (adunil) i pii-ym
(arciii) a aor. old doilea

www.dacoromanica.ro
ADIVTIVELE VERI3ALE. 1 It

Indicativutit. ConjunctivuUi. Optatirteli

S. 1. i-oviA.---ti-v atoc40 071.X-2471-y


2. .6-ariX-ri-g cvtaXIA-c otaX-E-f:11-;
.3. i-asiX-71 ,,,,_..
circa-0 creak-s-1.71
D. 2. i-athX-11-Tov .F:
crcaXti-Tov aTaX-E-f:ti-Tov = crrOset- n't
3. -4-arca-II-we) (mak/I-Toy xrcol-etoii-rriv . OTAXEE-ry
P. 1. i-cts61-71.-pxv '5 ataXio-lLev amk-s-r.Thp.ev = ototXarl.i.s..
2. i-csthX-rrre csw.)51-Ts cstaX-s-(1-te: = atalet.-Ts
3. i-aral-71-crzy crra.-X6)-atM atak-e-t-q-cav = ara.Xe.I.-z-v

s. 2. otaX-rree Infinitivula.
3. cza.X-ii-Tco Toll-vat,
D. 2. ata:X--c-zov
3. ctraX-71-uov _earticipinlii.
2. oTaX-Ii-TE CITal-SL-S cna.X-st-aa, atn.X-g-v
Impt. cara.X-i-vrow gen. at0,-6-yr-oc.
P. 3- OTO1/4-11-now.v

3, Viitorulti eta doilea pasiva se formra A la tram


pur on E,- caracteristica temporala, cai aor. ahi doi-
lea pasivil, priminda sufixulli viit. mediu,ov.f.n:
Indic. c.:cr.),--irciotica (voia 11 trimigi), opt. --/;-
7,ot:1r/iv, inf. o-7-..y.k-ii-o-v-Aut,_ -part. -itry.),--ri-.56p.tvo4.

73. Adiectivele verbale.


Sc formezei de la trun. pur cm sufixulit TO (r.6....;, i.
6v) i TEO (VC:W., CL, 011) : 45-T6, t, 69 (sacrificatuE.,
sacrificatu, care se pte sacrifica), -0'5-TCOC, a., ov (sa-
crificandus, care trebuesce sacrificatiq.
Trunchiurile vocalice i consunantice se supuna ace-
lorasi schimbart, carla aor. 1 pasivii, cu deosibire In-
al numai la trun. mute, cad aci vina in contacti -cm o
tenue, pe cndii la aor. cu o aspiratA: vcwrer6c, vocri-o.):
CITCC-5-T:COC, aTc6.-co; &mu-a-76, alco6-0) (auclil); ihrt-
tioc, 19-itc(o (mod') ; vi.paz-tk, tapiasoi ; TO7C-TS-."147

T67tTO) pri.a-7.6c, cpprit.:co; Og.p-tio4, TOsEpo);


TeEsi(s), apc-7i-r,C, zpf.wo.
www.dacoromanica.ro
112 FORMA .A.CTI VA. 113

(0....0

V"
o,..,......) (.uem.,..)

E
Indicativuhl. Conjuncticuld. Opttivuld. Imperativulti. Infinitivulil. Participiulii.

!ca part. pre,


1..
't S. 1, -
.a.tito a6otp.r. .
10-64) arm
a int; atiotc aowv

*mut,
2. .0.6-fic
T, aoitcu a a-a
a cT.1 Houca
.4 41

!Oilcan.
3. aU st aL = 3.6o:

45c09
......
..,...`'

.Z
D2
3.
11657010
a-inuay
st 661,TOY
airrizav
- ,..

T. OUIRTOY
i al) oi.rtiv
.!,,..,,,, 3.6s.scro
01)6'ClUY
.4
...
aUstv .: atlo v
g. 0UOVTO;
'8
4
60
aqirce 1
?,)

24
P. 1. atiovev e 8 ,,,,,c.ttey
7.1",

,' .1
e azioy.sy J 0.06vraw S aloxic-ric i"
2. 4)11VCF: airt;:?.. 0.6ot-ce atioyco;
0 I aoinuagy y a,
3 aqiouv.(v) ii60:7.'d fer.u,.... u ./
1
...,'
S. 1. 'Apolo
,..,. 9. ihusc
......
-.:-.

,?..,
NTT
3.
I). 2.
irJus(v)
ilkiszov a
;
3. ibui-T T.
P. 1. iflOopv 2 Z q.
74,
4 2,
3
.1.66.vca
now.,
Nom...) .
S. 1. atiow 'c Aoarr.p.: .-- a.oatuv II 1r,
0
2. 9.6cooaa.
3.
alicsstc
&bat: etc
i II.Uaot;
-atisof. etc.
73;4 gi a ocetv *E' 5.
1" t ,auciov .1 i
0 g
ca niche. pres. ea opt. pres. ca part. pres. ..>.; "

,.
S.1.
P.
-,, .- ..2
?:4
2.
Aida a
noca; 6576;
a4 3.6crri etc.
CP
-0.!ictu
0.63.Q.,,:, a 6.-Yetctg
0.6cr.z..p.:
IZZ.itl
sacrificatfi}
alicov
anadc.tto TIT 8 .17.
1
atica;
alicacm
a
3. AtmE (v)
1 66acht, aticat:tv) ;4" -c.
aoacetov ,..
.4
,2 D. 2. i4)ticateed Ca conj. pres. .4 aticut-cov auceawv '6"
0.5,:mt
c
'c 05onv
3. itio7Inv I-5 a aoastirriv ii fe" cavso;
t -,- 0.0. ti
5;
ichf.r.61:717

9.6occre ,54
1;3 P. 1. irirscAp.z.v 8
,.... c aUcextv.ev
1 aucetv.rwv c aocdtcy. ii
2. ifitiarzTe. 41
e_ atkozycs S 66.ocswco;
I Ouaernotroxv
3. Aoluv 0.6.5%...sv, Illionav y

)54
...
S. 1. rarnea ,T..0..)67.44 .T.e4A-Aotp.:
-15 2. ki9mcGc; G' Teri(r...fic 2 .zsritiy.o..; ,-, -caElostiug
3. -cifior.s(v) etc. ...."' g
g c8 -rifiuxe 578*
cl 8
c-r.
TS:bt)X0ICL 'el
g
,,,,
...,
D. 2. Terifw:a7.ov If, ca conj.. pres. c' r)gr.t TeOultictu ql
T. uriox vizt
e-4 c'
3. Tab tizatcri 3 ca opt. pres. etc. g. TAux6roc
-3
r,...
F. 3 I;
11. 1. TAti-i.stiav, 0 0 ca impt. pres. c Tarim:mg
"I.--5
''..;
2. ,j..Try.r
6 r.z. .1,,,
.4
e_ :.4.
nriost6toc
o...c
3. TEWI.U.C:(V)

S. I . i.za.614./.2..., sail 1
2. b6w.; sa
3. itell.ti-hat(v) a0
D. 2_ izsrd.ntet-cov
3. iteriuzs g
P. 1. eteriire.v.p.ev 5.
2.
3.
itEhin.zyca:
f at enizzativ
i
1 itA67.s..,lo.v
www.dacoromanica.ro
8.
114 FORMA. MAME:01.A. PA SIVA. .115

Indicativatil. Conjunctivuld. Optatitmlii. Imperativula. Rfinitivulii. Participiula.


, s

S. 1.
2.
36op.ca
6t'rg, 36st. Fe.
3tSuip.a.:
9.6v F
3uoi.rqv
km .--, Hoc
,s- i's
a.
,9.0icrito
os
..... 3. 3,tivcri.L
-...:
0
q:
Q.,
lit/Yr= g 'HOMO
11
Q'l OliscOov
It'
ee
5 a0
ti D. 2. 36ect6ov .r. 3.51c0o9 T., Otiocobov 11 3oicriwy b 3.6e3Out 13.
4
avOttsvoc, m ov I
';',
'."
4-
3.
P. 1.
36sc;Oov
Ou6p.sOu
ii
ela,
31S-9cOov
8.0wp.1.0u
gi

,r,
31A:dip
aUG111.50th
8
q=1

a
Otisch.
f 3.0isOwv :ii
2
w
S
a.
,
0
2-. 3.ciec3:: g 34.rrias a 3Ootaee. r 1 Opic9wca9 0
3. 3tiovT.ca `".1 36-wvtat '1' 3.6onPro
_
S. 1. e6pOirriv
r: 2. ebtiou
3. ebtisto
,

lee
1
1 D. 2. atier,bov
%.-.
Z
3. ibuicOp U
7-.., P. 1. itiopAcc 5
d
'..4 2. i6osak. 13,
3. ibtiovto

S. 1. a
),4 0.Lcop.ut a'a
*8 .
hzoilrriv a
:7. 2. 36.7..11 8.6coto
.. etc. etc. 5'4
k....a,
ca indic. pres.-g g ' Ca opt. pres.
.5_

.
S. 1. 4,ocrhErre,

za fi bacrificata)
ieuc&Irriv OtScaup.rht ,s,

,..'c crp ra .T.


..-.

2' 2 C-;- 2 2'


a (.1. a a .-
vs
2. i3600, 3.ticv 3ticato

( acrificanda-so)
_, le;

(saoriflca-te)
re. 3. ifitSCIUTO 1 etc. 36CM:TO WI'

2, ii ,* <'8-
C2 til 1
D. 2. i6Uccedlov Ca conj. pros. 3.6satsOoy

<P

co
C.

Rs
T.: -5.,

o
;5-

-P
LI

<
.-

11
a

et
a

o
1Z
.

<
>3
-

71-
3. el
co '11 01)Gakikfp aTi
P. 1. giu-36.111fieh a5 a 31)accip.sOce. a

eP eP
...r.

C
.1..,
a 2. Ai:naafis E 3 ticw.c6e 5'

.g

.c
-
Q

(a
R
'1 3. aticsweco ..e. 19.6ou.s.vTo --E

)._ S. 1. Tab-v.0.: a TZeoltiv0; CI Z.: TzOoplyo; eYriv 3..


az
.,.., 2. Talc= li, Taboi.tirri -/-1; -8 7.e6op.in e ,..ti; 0
'
:.-.
3. lietnat 1 ...
G
Teqop..7VOV 'a
V a0 fi 1
7... TE,,DlItV0V e'irf 5,

,-.-4 D. 2. TiOnariov 11 Tsfitlxim ;km, E :SOUILEVW


r, .
everol,
., g
3. ribucOov s vabulliva ycrOY V TS U ORSVM Et'fiVrid !ig

t.)
..
P. 1. Tefitip..: Ou ..S' TErbp.iyot (41-06.4. TEriup,ivot elyip .sv 23

s 2. TiOua: E
iSbop int: ^hTs 4 Teray.ivat elve e=
.3
P-1 3. TiOune2t .2. TsOup.ivrn ify,3t .1 :Oup.iyu E.ricav 11-

,4
-.,
,I-
...-
S. 1. iTeElip..riv
ale
2. eT.i.Ouco
,b 3. it Auso
Q.4 D. 2. aTiOty7,0ov 7..1

.L.,
8. iT.efAc3-nv F
.....>
- P. 1. iveritiperiez
a
.1-,.. 5
2. itiOuaz
,...--t--
3. :-...tnovto
' www.dacoromanica.ro
P A.SIV.A. 117
116 F 0 1:t. Is& A.
Imperativithi. Infinitivulii. Participiulii.
Indicativntit. Conjunct ivuli.'c. Optativula. 0
4 41
ma 'a
1:4 il 0 00
...
11 S. 1. feriioop.oce 1.1 a feb000iirriv ..1,3- fe36.:-,soriat 4 f sOoaOlievoc, 1, ov
es
eo 2. fe(hioyi .2 v,
febtiao so :V g6
q.
...:
.,., etc. v r.
!'
etc. .?.f.
0 rg ii
'..,.1..
ca vitt. medic?: i ca opt. viit. med.f, i .5..

s e
,,..; S. 1. ecv rfotIti; ;Fi, fo6.e;:riv a f607,ift
f orivw g
Ifl
.
.3
ell

.v 2. if6fkric S f ofieEri;
-,-, a0 Ifle ltrbona C9
TEA-Tic fAlicov
'-..:
S. k601
,:ii:

g fobt t, r, FA
fo()tvat i ,co(iiv T.

D. 2. ifYrrifov fo6iTtov
%0,E171
Tdristyolit TOUSIT01$ 2 1
fo641fwv f'..
a g. to\
bi Pros i
,;,..
....
;-... 3.
P. 1.
Z.1-.oO1ivriv '
T-..,

2.1
fo6.1-nov
I
2
5 fo5evritviv, fo3sErriv 1.1,
f66-rifE
J fofii.vftoy
F.

I5
0
1-:
.2 fohierric
TuOirroc
g
.2
,
..`..7

2.
es63-rulev.
if tibrifs..
,, fuethp.sv
4 - ft)6-
fifs
Z3
. .. fofitirip.sv, foficip.ov a
to foOsiNife, TlAsITS Z:
1 f obtolcav .s
qz

'' 'l 3. if63-qoav TOthGt(v) 1 fo(igipav, TuAelav g*


c
c4
>-; I = 115, III
a
,
,

'..z., IS. 1. f534pop.at f uhrisoErriv to ^ fufi+iceariat Toelc6p.evoc, yi, ov .1 :4


'i 2. fobtriop =1;. forAlo MO '2 22 ti
..i V ,g
81
1

O' cg 15 g
..z
etc. 15 ,-.; etc. t...r. t ,' '
Ca viit. tnediuZ- .2 ca opt. viit. mcd.V1
s
2. 3i:fioc, a, lov (trebuindit s5. fie sacrificata).
Adiective verbale : 1. 65,c6c, 41. in (sacriticatil).

b. Sad prin addogirea silabi vv, dac trun. pur


74. Verbele en 1.u. este consunanticit, i vvo, de este vocalia: trun. bur
ay, trun. pres. err-vo ; trun. pur Co), trun. pres. Co.)-
OBSERVARI PRELIMINARE. WO.
3. Presintele, imperfectuld i aoristuld ald doilea ac-
1. Verbele In p.t se deosibescd de cele In w prin Uric la inclicativd, lungescii la singulard vocala finald
aceea a la presinte, imperfectii si aoristit ala doilea, scurtd a trunchiului: c i e se lungescii In 71, o In
afar de conjunctivil, se conjugA far& intermediuld
vocaleloru auxiliare.
co, 5 In o, afar6 de trunchiurile In cari la aorista
al doilea indicatIv i imperativil lungescil pe a In
;
2. Trunchiulil presintelui se formza de la trun- i la duald 0 plurald: E-CV11, TC-0/, at.:60), err-vo,
chiula pur : Cco-vvo.
a. Sad prig reduplicare, adaogndu-se lnaintea trun. 4. Trunchiulul astil-fela formatti i-se alipesc ter-
pur o silabd formatd de iota precesd de consuna ini- minatiunile astil-fela :
Odd a trun. pur : trun. pur 3o, trun. pres. at-a ; trun. a. La hidie. pres. activii, pers. 1 sing. este In p.c,
pur CZCL, trun. pres. ; trun. pur Oe, trun. pres.
2-a In c In locii de cc, 3-a In cc, In locii de : OE-
Tt-Oe. Acsta se numesce reduplicatiunea presinteluX.

www.dacoromanica.ro
118 VERBELE Is pt.
ato-p.t, aE-ato-4, af.-&,)-(.7c; la 3-a pers. plur. se interca-
le'za inaintea terminatiunii vrt ung Ce, care se face lung'
prin compensare 0 la trun. In u se contrage :
GL (E-ctu-u-cc), st-a6-u-cc.
La imperf. i aor. 2-lea activit, terminatiunea pers.
3 plan este ow 'g-ao-cuy.
b. La conjunctivi1 se fact' contractiuni ca0 la ver-
bele ln co, de cari Ins se deosibeset la trun. In Cf.,
cari se contragit n n In loc de u, i la cele In o,
cari se contragg in, tp In locil de : E-71-4 (Lata-
rre), at-acp-c (&-'601-4) In loci." de -4- i at-ao1-c.
c. Optativulit are de caracteristica in, care se adao-
g5, trunchiului car intermediulti vre-unei vocale auxi-
liare. La dualit si plura1i adesea n se del' afarei: at-
ao-E71-v, at-ao-Eyi-p.sy, at=aor-vav. La mediu accentula
r6neine merat pe caracteristica modalci t: ac-ao-E-mv.
d. Imperativulii, la pers. ,2 sing. activit, lp6c15, su-
fixul 191 si ca compensare lungesce vocglele finale ale
trunchiului : c In i. s In et, o In so : f-o7a1 (Os:oa-
0c), aTE-Oat ea-OS-00, aE-aou (at-ao-Oc); iar la aor. 2-lea,
ori se face in 01: cvii-Oc, ori apocopandu-se t, 19' se
schimb5. in c ( 14): 04-c (.8.s-Ot), a-c (ao-Oc).
e. La inflnitivii presinte se adaog vat lar vre-o
schimbare, iar la aoristit se lungescit vocalele ct-qi la
imperativii, In ambele maul ths' accentulit ratans pe
penultimd: E-c7ci-vat, 7A-Ga-vac, ac-66-vac; iar aor. CI*
vac, 19s1-vac, 5obsvat.
f. La participirt, terrninatiunea v se adaogA di-
recta trunchiului, facendu-se nom. sigmatictt i oxitonti:
tt-OsE-4 (7.tAs-v7-4), 19..-sE-r; (06-1PC-C:).

75. Verbele i-urThp.s (statt) trun. pur crra.,trun. pres. E-arot


TE-671-r (puntl) 15e, -a-Oe
aF.-a0)-11.0 tdail So, a 8:-So
Z-71-1.1.t (trimit

www.dacoromanica.ro
VERBELE IN tit. 119

FORMA ACTIVA.
PRESINTELE.

..,
1 S. 1. Z-arti-p.c TE-01-p.: 81.-aw-p.t 1--TrILL
2. Z-aT.71-; TE-Ori-c aE-aai-c 17-71-;
3. l'-arri-ai(v) TE-071-at(v) OE.-Sai-at v) Z-71-at(v)
D. 2. !I.-GM-Toy TE-0E-Toll ai-ao-T09 Z-S-'C011
Indic. 3. T.-Gra-mt. 'LE-OE-Toy 8E-So-TOIJ Z-E-Toy
P. 1. 7:-CIT1.1..sl, TE-Os-mv 8:-.ao-p.av t-e-p.sy
2. 7:-.0Ta-TE TEOe-Te af.-so-Te Z-s-Ts
3. i-aTi-at(y) Tt-Oi-a-at(d) at-S6-ii-cii(v) E-0.-0: v)

s. 1. i-crro-3 tt-o6) at-a6, i_ci,


2. i-grti-c Tt-Ot-s at-acii-c L.-Tr;
3. t-arii TL-f:Fid st-ae,-,) El
Conj.
D. 2. i-arii-Toy TE-011-Tov at-66)-70v 1-11-Toy
3. E.-aril-Toy TC-Oil. TOY ac-a61-Tov il-ii-T09
p. 1. E-cm.b-p.Ev . Tt-06)-p.sy SE-aCc-p.sv t-ciy-p.-sv
2. i-arii-Te Tr.-13-71-te 8c86)-TE L-ti-T-C:
3. E-ciTth-aqv) TE-0(6-at(y) at-s(i)-at(d) t-th-Gty

S. 1. -L-CITa-:1-14 TC-0e-i7)-v SE-Oo-E17-v i-e-El-v


2. t-aTa.-iii-c TE.-Os.-(1- &-ao-i71-g ,...-e-tri-g
3. i-aTcc-iii TC-OE:471 ai-ao-b7 E-e-Eyi
D. 2, E.-am-hi-TO%
..
T.1.-6.5-fli-Toy ar.-ao-E71-TO% E-E-E71-Tov
Tat-Tov Tt-Oel-roy '6E:6ot-toy t-st-Toy
s. Eata.-:71-7fri TE-qS-C7i-TV Zt-Oo-tirry E-6--t-ri-Triv
i-aTa.E:rilv Tr.-06-rtly aE-a0E-rily E-cE-rtiv
Optat.
p. 1. E-aToc-(71-p.av Tt-es-67-1.1.ey at-ao-El-p.sy i-e-E7J-pxy
1-aToct-p.sv TC-Oeiliev at-Eiof-Itsv t-et-p,ev
2. E-aTo:-.E7)-T e Tt-es-61-Te at-ao-E71-Te I.- e-E7I-Te
i-aTar.-te Tt-Ost-ze 8i...Sol-Te 1...Et-TS
3. E-aTa-E71-accv Tc-OE-Eil-aco Eit-ao-61-aav i-e-Er,-sow
i-aTa.1"-e-v Tt-Or....r.-e-v St.-aot-e-v E-st-S-Y

www.dacoromanica.ro
120 VERBELE IN p.c.

S. 2. e-Cfrli zi-Ost 8E-Sou ir-et


3. i-626-VO 2:-Oi-TCO at--66-TO) E-i-T(.0
D. 2. Z-atct-sov Tt-Oe-tov SE-ao-tov i-E-T010
Impt. 3. E-Cith-TWV TC-66-uo aE-ad-TO.W i-g-TOW
p, 2. Z-cnct-Te Ti-es-ts SE-So-Te Z-E-TE

' 't-ari-vstov ,5st-136..-vuov


i-crret-Twaxv erc-66-voacw
St-S6-vvov
at-a-twactv
;E-6-vccov
it-g-TO3CMY

Infinit. E-cm6c-vat 'CC-OE-vat at-So-vat E.-6-vext

E-CliTa-c TE-Osi.-; at-anti-; E-et-;


E-cyrdt-aac tt-fia-acc 8t-ao6-act t-st-act
Partic.
E-creci-v tt-66-v St-ao-v t-i-v
g. i-ath-vt-o; g. tt-66-vr-oc g. at-86-vz-os g. t-i-n-o;

S. 1. T-avi-lo a-ti.-671-v &-ai-Eou-ti (-1-v) i-st.-v


- 2. i'-arri-; i-TE-OsE-c i-tit-aou-c i-et-;
3. T-artl i-ri-fiet i-ai-aon Z-et

Myr. D. 2. i-TE-Os-Tov i-ai-ao-Tov T-e-nv


Z-CYCM-Tov

3. t-atii-rtiv i-n-06-9v i-&-S6-1-tiv t-i--qv


P. 1. Z-atifiltev i-TE-Osliev g-8(-Soliev Z-E-Ilev
2. i-CiTa-Te i-TE-Oe-TS i-aL-60-TE Z-E-Te
3. i-avl-csav i-TE-Os-actv i-8i-ao-csav Z-e-actv
_
AORISTULIT ALC DOILEA.

S. 1. g-arti-v g-01-x-ct g-aw-x-ct fi-x-c4


2. g-arti-c g-071-x-tx-; g-Sto-x-ct--c ii-x-ct-s
3. g-crai g-e-ri-x-i(v) g-Sw-x-e(v) fi-x-e(v)
D. 2. f-artrov g-OS-2011 g-a0-Tov er.-rov
3. e-cyrri-rtiv i-Oi-tilv i-U-rtiv a-rtiv
P. 1. g-arti-tiev g-es-ilev g-ao-tiev el-p.ey
2. g-arti-te g.fis-te g-So-te st-Te
3. g-arti-nocv g-es-aczy g-ao-actv er-actv

www.dacoromanica.ro
VERBELE IN VA. 121

S. 1. aTai ao.)- 66) 6)


2. crrt-g 611-C 8q)-c fi-C
Conj.
3. art 011 8(i) "1,1

etc. etc. etc. etc.

S. 1. a.rcc-E-q-v .as-i.17-v 8o-1.1-v a-ill -v


a; crrel-El-g 0.e-1:71-c 8o-i71-; s-rti-c
Optat
3. OTM-L71 Oe-En So-hi E-ril
etc. etc. etc. etc.

s. 2. crrii-Ot 04.-c 86-c g-c


3. atl-Tca .8.6-TO) 86-TO) g-TO)
D. 2. Cr*TOV &S-TOV a6-COV S-TOV

IMO. 3. ani-TWV .0'S-TOW a-TOPI g-raw


p. 2. al-Te ai-TS 86-re g-TS
riTet-VTLOV 1O'S-YT0W ja-VTOW g-VTCOV
3. OT*4-T0)OCLV 15S-T(.06C0 (aCS-TCOOMV (E-TWOOW
I

Infinit. aril-vat 0.st-vat. Soti-vac. sr-vat


,
f3TCf.-- /8.si-; '606-c ei.-c
6rd-cm ,&st-acc aoii-on. si..-csa
Part. ara-v 0.6-v 86-y g-v
g. ati-vt-oc g..8.6-wc-oc g. 86-7c-o; g. g-vt-oc

I 01-4-00)
Viitor. 01-oto Sth-ato -71-atu
III s-ar4.-0)

Aoris. I g-arti-ax g-61-xce g-603-xcx ii-lcot

Pert 7.-artl-mc Ti-Ost-xx 8-8c.u-x,ct st-wx

Mai-
mult- el-cml-xs'y i-Te-OsE-Xso., i-a3-S6-xstv sZ-xstv.
caper. i-ar-(1--AsEv

www.dacoromanica.ro
122 VERBELE iN p.t.

FORMA MEDIA SI PASIVA.


PRESINTELE.

S. 1. Z-OTE.C-I.LCIL 'LE-Os-pat 8E-ao-vat %.7-6-p.ott.


2. rt'- CIVX-0 Ca TE-66-6aL 81.--ao-cm -L>.-e-csoct
3. i-aTa-za.,. TP3E-Tat 81-8o-Tott i=e-rat
Indic.
a 2. i.--otex-nOov 'LE-OE-000y 8E-Oo-nOov i-s-csOov
3. i.-cyra-a0ov TE-Os-C6010 01-a0-0001/ 7.-S-100V
p 1. E-CITCEILSOCC T t.-0 6-tis6 8t-,86-p.ak i-i-p:sOct
2. T-o-ca-cds TE-ds-cOs OE-So-csbe T-s-06
3. Z-cnct-vtat tE-Os-vroct 8:-8o-vva.c. Z-S-VC7.!

S. 1. il-atth-p.oct ^cc-M-110u at-a6,-v.m. E-6.)-tm:


2. :Tort rt-et at-sq, El
3. i-CYC-TtXt 'Ct.--eii-TCi . at-&-o-TeXt i-ii-TeXt.

Conj. D. 2. E-cm-71-00ov .1::-Oil-csOoy Ot-66i-o6oy El-csOov


3. i--csOov ,c(-6-72-o@oy at:86.)-oOoy il-cseov
p 1. E-arth-p.sOcc tt-0(.6-11sOct. SL-8(.611sOct. i.-6-1.Le07.
2. Z-ariii-nes TE-e-Traes at-Eth-o0s il-oh
3. E-cmth-vtat Tt-deb-wcat at-86.)-v7v.: i-6-vtat

S. 1. E-cnot-E-rtiv Tt-Oi..-E-rtiv 8c-So-i-mv E-. s- i-p.-111(

2. i-crra-i-o TE-OS-I-0 OL-8o-t-o i-e-17-o


3. :70tc(J:to tt-Os-t-to. 8c-ao-T.-to E-47-to
Optat.- D. 2.
E-aza-r-csOov Tc-Oe-i-aeoy 8c-8o-T-cleov
E-e-1.-aeov
3. i-nta-E-cd-fiv 'it-084-013v ab-So-i-c367p i-e-f-a6719-
P. 1. E-crroc-r..-p.sOct 'Li:0E411E0a 3L-So-ilisOct -s-11.1,s0a.
2. E-atex-I-oes Tr:Os-T.-oh 8(--ao-t-o0e i-EJ-006
3. i-oza.-r-vro 'CC-Os-1-m St-Oo-f-yto -E-s-t-vco

S. 2. i'-cre6.-ao TE-OE-60 aE-So-ao 21e-cso


3 t7atec-o0co T t-06-csOw St-S6-00o.) i.-6-00a)
D. 2. i'-cna.-cOoy TE-h-aeov 8E-6o-csOoy i'-e-olky
Impt. 3. i-ath-30ow TC-OE-COM at-86-00(ov i-i-a0aw
p. 2. i.'-ara-aes i-es-oee 8i-So-o0e cr.;-E-00a
1 E-ari-Geow f vc-Oi-a0aw f 8c.46-00aw I E-6-ohow
3. 1 t-crcei-oewactv t Tt-Bi-aOwcav 1 Bc-66-cietuaccv 1 i-i-aemal.9

www.dacoromanica.ro
TERBELE IN V.!.. 193

Infm. T-am-aeat TE-Oe-aeat af-ao-akt T-s-aeott


,
Part. c-atallisvoc c-eilLevo; af.-66-11svo; E--611-.T.vo;

S. 1. E-am-pri i-zt-Ogirrdv a-at-a-p.rdv


2. T-ara-ao i-7E-Os-ao a-SE-an-an I e ao
3. T.-am-to i-t1-0E-TO i-3i-So-to 14-ro
D. 2. Z-crra-a0ov i-tf-Os-aOnv i-af-ao-aeov `i'-e-aeov
Impf.
3. E-ati-csOijv &-tt-Oi-aOrjv i-at-SO-a071v
p. 1. ;.-cni-p.sect 5 it 81 paect i-at-a6-11sOnt i-S-11s01
2. T-am-aes i-Tf-es-affs a Si So aIo T-s-aes
3. Z-C1Z0Z-no i-ti-es-vro i-SE-ao-VTO `C-E-y170.

AOR1STUL ALU DOILEA.

S. 1. i-ei-p:iiv i-a-mv. 6-1.-11.71V

2. E-00,/ g-aon ET-an


3. g-Oe-to MO-TO Sr-TO

Indic. D. 2. *g-Os-a0ov g-ao-aOnv silaeov


3. i-t3i-ablv i-a6-a6-riv sT-00-riv
P. 1. i-OS-1136n. i-aollsOx. sT-p,s9st
2. g-es-as g-ao-aOs sl-afis
3. i'.-OE-VCO .'.-a0-9TO si-vTO

S. 1. ocii-v.i.: ath-v.v. ,..--1,.cc


2. ali aq)
-9
Conj. 3. ,al.i-t..t. ath-tut Ti-tott
etc. etc. etc.

S. 1. 0.2-E-tL7Y ao-firriv s-1-1.,.-riv


2. ao-f-o s-t-o
Optat. 3. .as-I-ro ao-I-to e-t-to
etc. etc. etc.

www.dacoromanica.ro
124 VERBELE IN ILL

S. 2. .0.ofi ao5 or)


3. Oi.-afica a-ofico &new
D. 2. .i--odov 86-nOov &am.
Impt. 3. bi-nticav ao-aetov &Gem
P. 2. 0.6-ifia 86-oes i'-cses
cai-o8aw $acs-aOtov ig-ofitoy
3. 06-06tooxy (86-aficuoccv ig-aficoactv

Infin. 0.6-00a.t Ser-akt glafiat

Part. ag-p.svoc ao.p.evoc altavw

med. crrit-aopm 0-6- csop. m. SW-Cop.ott fi-oop.at


Viitor
pas, cpra-Olioopt te-Olcsopt ao-elicrop,act a-Olcrotmet

...med. i-Trytaitriiy,
Aoris.
pas. i-oca-07 i-T6-Ovi a-S6-fivo aZ-Ovi

Perf. g-Tral.tat ta-Ost-pt ai-So-p.a.e. sElutt


1

Mat-
mult-
caper.
11-artt1oniv i-re-fief-pv i-62-66-1.t7ey aril?
Ad.
ver- oTa-rac 1.0e-zoc ao-z6; 1-o6c.
bala
NOTA a. La opt. presinte i aor. 2 mediu se mat intalnesca si
formele: Tt-Ooi-mv, Tc-6ol-to, PnOoe, anri-Oot-To ; Z-ot-To, np-ot-To ; OE-
got-vto, iut-Ziot-to.
NOTA b. Verbele compuse se accentuz 6. casi cele simple; nu-
mat la impt. aor. 2, accentula trece pe prepositiune: ap-eg,
ano-*Oots, apbc-becba ; iar la pers. 2 sing. mediu, accentulti numal
atuncl se mina, pe preposititme, candil este disilabl: irept-Oop, alttl-
felii face npo-rioii, Evp-oti.
NOTA c. TiO, Zrc, sEa.p.c, ati aor. 1 activii cu x, care se in-
trebuintza numal la indic. sing.; totusi cate o data se glsesce si
la plur. mat alesii la pers. a treia.
Forma 41-x-Otpl, pe langt, elplv, se intAlnesce mat tura.
NOTA d. YE.TrfIca. (trans as6dat) tar& gctly (m6 sculaT), evrypta
(suntil in piciOre), etc7.41-,tetv (eram in picire), icript (voiu fi in pi-
ciOre) suntil forme netransitive

www.dacoromanica.ro
VERBELE tN p.t. 125

Indicativula. Conjunctivulii. Imperativahl.

S. i-crvq-x-cc
i-oray.zy
L-arth-m(v)
inTrri-x-s(v)
i-atig-rov Optatia. i-atry:-te
ID.
i-CPCCI-TOY Particip.
P. i-aTre-p.sy E-tnc;,-g
a-crra.-Te i-Trcis-ca
L-34-vat i-crc6-;
g. i-c17,(7,-To;
Maimultcaperfectula.
(i-sraOr-o;).
D. 3. i-vdc-rriv, P. i'-ctrezav.

Ca verbulti acesta se maI conjugil perfectil: pi-til-x-cc (suntil


stabilitd), (suntit moral), ri-rov-a (am devenitil),
(m6 temil),

76.

1. La presinte i imperfeeta se conjuga, ca rany.t,


verbele (trun. 610a, ajutil) eu reduplicatiunea
interirei, (trun. ic).a, Imp lu), ET:I:pi-p.c.
(trun. Tcpa, ardii) ambele cu interealarea und nasale,
In compunere tnsa, facil
imperf. iv-e-Isi-p.-17171-1,, iy-s-rE-p.-Irprry; IcE-zprry.c
(trun. zpa, Imprumutu), af-arrtic (trun. s, 1egu o for-
ma, secundar rar de la aim).
2. Verbele deponenp a6vap.ut (potil), ionEctrip.at (sell)),
4apat (admiril), pas. xpittup.u.c. (suntil spncluratil),
aoristil Sr:pit:4e1v (cumpral), euviip.riv (profital) la conj.
si opt. retraga accentula pe att pe &kg permite si-
laba ultima: i'rETC(011V.C, kiazato, nvocco, zpEoliat,
,rpEarco, 6vato.
3. Unile verbe de prima conjugare facti aoristula ala

www.dacoromanica.ro
126 AORITII FARA VOCALA ATJXILIARA.

doilea, ca0 cele In p.c, adica fdr5) vocala auxiliard.


Aste-fele sunte:
a. Tranchiurile in a: trun. Pa., Pcavco (merge);
i-yOrry, trun. ?Oa, cpOcivco (previe); 1-1.1.)1-v (rada1)
trun. TXcc; trun. 'Et 7CTE, Iratop.ac (shore);
.3-x-ca-v poet. trun. tct, xteEva) (omore); g-apu-y, trun.
apu, "ocapa.cmo (fuge), care pastrnde pe t-cc se conjuge:
g-apcc-p.av, conj. apth, apqc, opt. apaEliv, imp.
inf. 40.-vac, part. apc/-; iar5. cele-l-alte aori-
%.;p6.-Oc,
ste, afar& de ''')ctv, care se conjug ca e'apuv, se con-
jug5, dup rnodelule urmatore:
Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Intperativ. 4finit.

S., 1, -607)-v Pth pcx-E-q-v


2. g-671-s pt-c 30I-Fe-s PIp-ot p-ii-,/at
3. Mil Pt px-E-q (3.6-vo
D. 2. E-6ii-tov 3lj-701,) pce-El-Toy, PocItoy (311-Tov Particip.
3. i-6-4-rtiv Pi-toy pa.-tircriv, (3n.Err1v frii-zwv p'-q
P. 1. g-6-11-11ey P6-tiey pa-i-1-1.Ley, pcdp.ey p-?-Te.. p "i-ax
2. i-671-Te A-te (37.-Eil-TE, Potits Ir?,Cc-vccov 36.-si
3. :4-6-11-aocv Pth-ot v) POtt-e-V r. g.P6C-VC-Og.
(g26-x-y poet.)

b. Trunchiarilo n : -a6-(4-10(me stinseI) trun. ces,


c6ivvottc (stinge.); g-s-a-ri-v (me uscai) trun. ca,
XX) (usual) se conjugd aste-fele:
Indicativ. Coqunctiv. Optativ. Intperativ. Infinit.

S. 1. "g-36Try <366) ,36E-E7ry


2. Y.-a6-ii-s Ge-ia-c 06s.-Err s cs67/-Ot a6Td-va.c.
3. E-G671 c6ifi 76e-f.71 aeli-TCO
D. 2. Ig.-(36.7i-rov (36?1-rov 06e-irrrov, <36sEzoy a6.74-7V Particip.
3. i-o6ii-rtiv (3-tov ,36,s-tl-rriv, a6aErriv CPS7i-Vois) 06EE-;
p. 1. g-06711LEY 06th1lav ,36e-frillev,a6sEILEv csg-ircs o6-.2-C-acc
2. g-agrrTe a6-ii-TE ces-E-q-Te, a6sIte 066-vuov <3.6-v
3. i.'-06-r1-say a66)-3:(v) 16:.-r-e-v WA-Ttocu.., g.s61-wc-o5.

www.dacoromanica.ro
VERBELE IN Vt.V. -1.2T

c. Trunchiurile in w: 16-Two-y, trun. Two, -my Wmcw.


(cunoscu); (ful prinsu) trun. caw, Calamp.a.c;
i-6Eco-v (trAil.) trun. pm) se conjuga asta-felu:
Indicatio. Conjunctiv. Optativ. Imperativ. Infinit.

S. 1. g-rm-v yveo ivo-E71-v


2. g-pco-s rep; ivo-El-q ivib-Ot pth-mt
3. g-ivw 7114) po-E71 TvW-au
D. 2. g-T10)-"Cov pciiTov ivo-1.-q-Tov, paw) yvtii-tov Particip.
3. i-TA-rtly pitinov ivo-t-tj-rtiv, yvotro yyti)-Ttov Ivolk
R 1. g-rm-ILEY -06)p.Ev v0-:71- [Lev. itOE[tsv 1:06)-TS ivo5-1/
2. g-ivai-Te yvtb-n. ivo-E-q-ze, paw iiv4)-v^:aw 1V6-10
3. g-rgo-actv TAii-at(v) ivoi"a-v (Pith-Tor:ay g.Iv-vr-oc.

cl. Trunchiurile in v: (ra colundai), Ob-co


i-yo-v (devenii), 0-co (producti) se conjugi asta-fela:
Indicativ. Conjunctiv. Pptativ. Imperativ. Infinit.

S. 1. g-au-v aU-co
2. g-au-g 66-11-g st3-13: ab-vat
3. g-au 66-T1 ar.)-TCO

D. 2. g-au-rov etc. lipsesce a5-Toy Particip.


3. i-n-rriv F,6-Top, 66-c
p. L 6.au-p.sv ari-ve ati-acc
2. 6-Fn-Ts ia6-mov '66-y
3. Y.-au-T.7.v (65-zwag.v g. a6-yr- (4.

77. Verbele in 'Av. (v90:10.

Verbele In vop.c (vvoti.t) ( 74, 2 b) la presinte, afar&


de conj. si opt., si la imperfecta se conjug a. casi ver-
bele In p.c, iar la cele-l-alte timpuri, precum si la conj .
optat. presinte, ca verbele in w.
1. TrwnchiurX consunantice : tun. pur. astx, trun.
pres. PJECZ-vo, aaEx-vu-p.c (ar6t6).

www.dacoromanica.ro
128 "VERBELE IN :OUIJA.

FORMA ACTIVA.
PRESINTELE.

Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Imperativ. Infinit.

S. 1. Otix-vo-p3 Oem-yi-tu .6v.r.--ot-p.c


2. SEex-V5-; 8v.v.-vti-yi-g .6etv.-vti-oe-q %)ebt-vii astv.-v5-vocc
3. astx-vii-at(v) i)etx-v6-yi SztY.-1,6-o: aeot-w5-tu,
D. 2. Sebt-v75-Tov bt-vti-Toy Particip.
etc . etc.
3. 4:7.-vri-vpi 8,747.-1.5-TOW am-wk.;
P. 1. Ozbc-v51.Lev aeix-vii-Te Oent-v5-act
2. y.-vr)-Te astx-loti-v.ccov Zscx-Ini-1,
astx-yti-5-ca(v) OELX-vi,CCUCIC411 g.astx-vi-n-o;
3' iam-vi-cm-ct(y)

8. 1. i-;tht-1)..)..v D. P. i:asE.Y.-16-p.sy

2. i-eef.x-y8..5 i:azEv.-y75-tov
Impf.
3. i-r.-vt5 Mvx-vi,nv e-'8sEy.-Z-amv

Viit. isa.0 Aor. ro'sca Perf aiastxm Maimtcp. Beas:pcId.

FORMA MEDIA.
PRESINTELE.
Indicativ. Coniunctiv. Optati v. Imperativ. btfinit.

S. 1. ?aix-ytiltut asoc-1,75-culicc: etty.-180-oi-p080


2. a.E.1.-vii-aci.c Setv.-v6-1/ hoc-v6-ot-o azEr.-v:1-co aebt-75.-aqat.
3 ae,E7.-115TCV. .8cot-v6-11-Txt intr.-v6-ot-to Setx-v1i-Act1
D. 2. bebt-v5-aGov een-y.780,Joy Particip.
etc. etc. rienc-105-1Leyoc
8. hiv.-16-cOov a 2 of.-y:i-263v
P. 1. 8F.tx-vii-p.cect atiy.,87-oOt
2. asix-sr.i.oris ae(x-vi-06Luy
3. aebt-vri-vcat astx-vii-aricuaav

www.dacoromanica.ro
VERBELE IN VOILE. 129

S. 1. i-Setx-vi-rqv D. Fr: I-Om-A-pea


2. i-teEx-y5.ao e-Erts-Z-ver
Impf.
3. i-bc-V5-to i-Seix-v71-Yro

Viit. SeiNica Aor. tazciirriv Perf, Oi Seripat Mcp. i8E8s[TIrr1v


1.

Viit. Sax() Ificop.ac Aor. pas. asexelv Ad. verb 8e


Pas. Senvccog.

2. Trunchiuri vocalice: %spa, .7septi-vvo-p.c (amesticil);


c6e, c66-vvo-p.c (stingii); Cco, CW-vvoitc (tncingn).

FORMA ACTIVA.

Pres. xepel.-vvti-p.t 066-v9U-tit C6-vvo-p2


Impf. &-xepci-vvo-Y 6-06-vYo-v i-Cth-vvo-v

FORMA MEDIA.

Pres. %spec-1)105-p.m [ c6i-vvii-vat C6-vvri-p.ac


Impf. i-xepa.-vvti-pv i-c6e-vvii-pv i-Cw-vvb-r0

78. Verbele in p.c f5r5 reduplicare la


presinte.
1. cm-pi (lieu) trun. pur pa.

www.dacoromanica.ro
130- VERBELE IN 111. FARA REDITPLICARE LA PRESINTE.

PRESINTELE.
Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Imperativ. Afinit.
.:.t.
S. 1. FriP.i Y61 yo.:11-9 Spri,Eli, rpg.vcr.
2- 'Pt-; (ON) 'Ffic ?thiig ?yriOt
S-111-3i(9) 'ft pocirl przttu
D, 2. ffrtTO9 T7i--coy yaEmtov, paiTov priTov Particip.
3. V.cciv riirov cpuVrirely, yehirr,v (fatwv Cri
P. 1. Trip.4.4 tpthp.z9 ya-biliEv, (pulpy Tii-T.E g. cpi-vt-c
2. Viizi Vics cpcc4.7)Te, spaIte cpetvuov
3. puci(v) ninagy) yai-4.y 4c7-Tincrav

S. 1. Vii tor. Aorist.


2. i'-yri-c6c4 (Y-tpl-c)
Impf.3. .1"-cp.q p41ow E-tpl-crz.
D. 2, 4-pre-rov
3. i-T.'"a-rriv
P. 1. r-Trt-p.ev
2. i=7.?1-1.T.
3. .L.:'coricav

2. t-p..E (trun. CL, Tat. ajo, (pea) are numal fonnele


urmatre: inclio. pres. 1 pers. sing. t-p.E, impf. per.3.
1 sing. 1.1-3 i pers. 3 sing.
3. st-ti.c (void merge, trun. E, lat. i-re).
PRESINTELE.
Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Imperativ. Imperf.
S. 1
2.
3.
. z
z/
zi-cc(y)
1-0)
3.
-,
-3
Ioi-qv
1otg
1-rn
1ec
iuu
p'.-U-11,
wstc,
rec,
t -CA
-9-11cOcc
-gstv
D. 2. 1-Toy etc. etc. Lltuov -q-EL-TOSI, t-T09
3. I.-vro 1004 wzi.rriv, -grtiv
P. 1. tp.ev TTE: reci.ev, 1p.sv
2. Z.TE 7.Ovv.ot, -vstte, irre
3. 1iict(v) (ITwaccv Tfreccey, ircav

Part. /--v
1-os-sct
Inf. 1iyem. 14-v, gen. 1-6-yr-oc

www.dacoromanica.ro
VERI3ELE IN [LC FA.RX REDIIPLICARE LA PRESINTE. 131

Ad. verbalii E-764, E---cior; (forma a doua t-rrryisa,


trebue sa rnerga).
NOTA a. Indic. pres. are regulatil insemnarca de viitord, de ase-
menea i cele-l-alte forme cate o data. Imperf. are vocala auxiliarit
a maimuitcaperfectuluI, i yi este augmentuld temporalti provenitil
din st, care este lungirea trun. pur i, aumai la indic. pres. sing.
5i la imperf.
NOTA b. atm, In compunere numai la indic. i impt. presinte
trece accentuld pe prepositiune: aTc-stp.c, insa Ecic-tc6, UN-tivaz.
4, si-pi (suntti, trun. pur c, lat. es-se).
PRESINTELE.
Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Imperativulii
S. 1. ei-p...E (ea-tcc) cl, (i-cu, e-ccu) E-371'd (c-m-,) Tc-ot (i,-et)
a. 0.. (ec-c) il-5 e111-; r,,-vu
3..ic-ti(v) Ti e-vc11 i"c=Tov
D. v Ehov
2. ic-T6v 71-T011 e-t-9-Tov, E.CTIlly
3. ea-e6v .7-COV... e-t.fi' -eyiy, e:frriti F.c."Te
P. 1 i-7,-p.i.) lil, -p.s-v e-n-p.ev, eT.sto 6-1/TWV
2. ic-Te 1TE E..-yr,-..., etTS 'YGTWV
3. ei-cA(v) (ic-tyct)" iu-Gt(v) e-tyi-.1u.y, elay i'a-TO3CaV

Viitor. Infinit. Infinitiv.


s. 1.41-9, .1)

2. 41-7,Ti a, Ya-op.at a't-,-ecOat el-vczt (ea-vat)


Impf.a. 4.1-v r.-Ti Particip.
D. 2. 41c-eov, 41-TOY. iva-"I (i"7-87C40 i....,-61.,,,,bc Particip.
3. lija-rrei, .71-erri E:c1-2G-''
ic-OpOrt. etc. Adie. verbald cri-v(i-th-v)a-w-v)
P. 1. 4]-1.tsv oL-aa, gy
2. 41-te, 410-te Optativ.
ic-oip.rjo
ov o. 0-Vtoq.
0.
3. 41-oced
Zu-oto etc.

NOTA 1. Formele disilabe ale indic. pres., afara de a doua pers.


sing., suntd enclitice.
,-v.(v) este paroxitond:
a. Candfl insemnza, esisten: Ear: Ozc (esista. D-dert).
b. Cand insernneza posibilitate i'ott -,ca.peVisii (este posibild a
trece .
c. Candd se af15. la inceputuld-unel proposipni.
d. Candd vine dupa, particelele o, p.41, et, cbc, r4, precurn i dupa,
Tor)TO, 0 CAM in casuld, candd litera finala s'a elisil oint i'cttv (nu
este posibilti).
NOTA 2. In compunere iti numaI la indic. i impt. presinte muta,
accentuld pe prepositiune: ativ-etlit (suntd cu), co,p-eaet, a6v-etot, ociv-
cat, insa cuv-63,, auv-eiri), 7,ov-sivat, auti-dy, cuy-ecem.

www.dacoromanica.ro
132 YERBELE tN Lt TXRX. REDIIPLICARE LA PASS1NTE.

5. oRch (sonl) se forme'2 de la trun. pur i3 (Fta, lat.


vidi, aor. 2 jaw, vclui) si este ung perfecto' alil doi-
lea cu insemnarea de presinte.
Perfectuitiz-
(cn insemnarea de presinte).
Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Imperativ.

S. 1. on-a siS a; stSe-in-v eni-you


2. ol-a0n (oTh-ag) siat-; Elas-h..; tti-fh
3. ola-elv) elSt eras-il la-TO)
D. 2. la-TOY at-Tov elas-il-Tav ta-T010 Particip.
3. la-to dall-T011 stas-ct-two ta-T0110 sidk
P. 1. Topsy siBio-p.e.v gat-i1-11:v TO-TS eiSoict
2. ic-ze elail-T2 eThe.-11-Ts fECP,CLOV en6;
3. ta-a-cse(v) ethol-oc(v) siSer.-s-1, TO-TEUC17.10 g. e/86,-0;

Marmultcaperfectutii. Viitor.
(cn insemnarea de imperfeettt).
et-cop.aL
S. 1. ta-ccv, 1S-1 D. P.
2.
18-st-aBez,.3--q-00a
ir-tev tB-etilev, ja1.ev Adie. verbahl
138-ec-c, pa-et-re, iic-Te
3. 118-et(y), 1-81 i/B-st-rtly,ta-vp v8-s-aav, -711-wm, to-Tiov

NOTA. In compunere oTha numai la Indic. i impt. trece amen-


tulti pe prepositiune: c6v-otan (am consciinta), ativ-taet, insa aey-natii,
apv-staivat. etc.
6. xsEltat (zadi, trun. pur xst).
PRESINTELE.
Indicativ. Conjunctiv. Optativ. Imperativ. Infinit.

S. 1. .Y.st-p.oct , Itsi.aElott
2. xsi-aat xii-ao
a. Itet-Tqe xe-l-TctE It6-ot-To xtE,.obt.o
D. 2. xstzabov (Itej-11-tat) (xej-w.-To) Itet-uOov Particip.
3. ni-oetw xsi.-oettw
P. 1. Iter.-p.eect xsi-p.svoq,
2. Itei-cres xi-1-013e xe1-00e
3. xel-wrocc xi-C1.1-10TOCC Iti-OL-10C0 xei-c0cov

www.dacoromanica.ro
VERBELE IN VA FARA REDIIPLICARE LA PRESINTE. 133

8. I. i-ni-p.ip, D. P. i-x2i-pek Viitor.


2. i'-xec..-ao E-xec-ordov i'-weL-csee stei-oopat
lmpf.
3, g-%Z.L-TO i-xei.-aOlv t-xee-wco

NOTA. In compunere Iterp.cm numaT la indicat. i impt. presinte


mut accentulti pe prepositiune: nvrol-wettiat (me culeil), xuth-xatao,
insa uctch-miabcce.
7. ic.a (ecid, trun. pur tc) se Intrebuintz5, nu-
mcd la poep.
PRESINTELE.
Indicativ. Imperativ. Infinitiv. Imperfectulli.

S. L 4.1-tkat -Tram 41-1111V


2. 4j-aocc. 4)-ao 41. -GO

3. ifia-Tca 41-acku 416-TO


Particip.
D, 2. 41-13ov 41-abov
S. tircseov lvoeurd
51-fumo
P. 1. 41-1,.s0u. 41-11E4a
2. }1'-a0s. zri-oet 41-c6t.
3. 4rwcat -7)-03wv 41-VTO.

In prom aticd ge Intrebuintz numaf compusulA


%clew= (geclii)".
PRES1NTELE.
Indicativ. amjunctiv. Optativ. Imperativ.

S. L. xlie-titi.czt mcdthp.ott x;z9olirtro Italco (ccifJou de la xrAtao)


3. %Myr= .m01= stoLOaro Infinit.
P. 3. icidi-riv.sces. xccOanocc IcothohiTo scodiiialket.

Imperfectuiii. Participiuta.
S. 1. ..
eica,04w.ly P.
Ica 04pkriv
3. ixarrca-
xa9iip.a.vo;.
xccetcyro ixeielvto
ItaBirro maiiivto

www.dacoromanica.ro
134. VERSE NEREGULATE.

Verbe rteregulate-
1 79. Clasa patra. Verbe cu vocala trun-
chiului pur lungit.
Verbele coprinse In acst clasd, tote afard de Ch-
).eEff(o, autruncltiulit pur monosilaba, care cm- vocala
scurt4 se (lld nvrna la aoristi al doilea, pe &nal
cu ea lungi,t4 la presinte i cele-l-alte timpuri.
1. Trun. pur car; cipz-o) (fact sd putredscd), 7;7-
(netrans. putredescil), (netrans.), cic-
o,'...-c-qz-cz (am putreclitt), avs-t4i.
j.rj.t,
2. Trun. nSa, Tt7.-(0, (trans. topesct), TilY.-GpAt (ne-
trans me topescO), -(m'arn topitt),
trjx-764.
3. Trun.i:VIT In compunere, iar anal este simplu
Irl-tyr, xv.w.-s.Xilac-co (inspdimntt), i1C-7LXIA(0,
6-1TX7P., i'4-TCa-1C)act-p.C.CC, ie1E-TcX^(-71v,
4. Trun. tpiCT, 'cpthy-co (rocyo, sp(.14op.cu, 6-spal-oy
Ta-tpcnTlicht, T.pont-T6c.
5. Trun. icaty, Tcviy-co (trans. IndkwescO), ,nvEco,
Ing.CoOp.cu, aor. ltvriat, itg-nrstr-p.mt, 6-7,9EZ-Orp, 6-
lrlitT-111) (netrans. me Indbusii), 17vry-Grip.ott, '7CYCX-1"..64.
6. Trun. Tp-C6, ita-w
(frect), tpi4w., .th-tptcp-ot, TE-
Tpap-Ocu, i-1-,pt6-711) ci mai mil i-tpEt?-07p.
7. Trun. ()Cy, C'CCO i cthw (aruncii), r5Ecigo, g-
p:6c4)cc, iSE4)ac, 6-7gcy-c.c, g-*p.-pm, 6-44-71v i
071v, f5ty-O7;pm.
8. Trun. SIcO, Tceib-co (induplect), icst-ace, gArac-cr.4,
wa-icac-Itcx;ite(O-op.at (me supunt), zsi-copac, 6-rx.1-
6tr1p, 6-1sE5-Oriv, ITE-raa-p.CU, Iti-notO-u (credt), zeta-
Tao (trebue sd se supund), ma-T64 (credinciost), a-
ztati-co (nu credit).
9. Trun. Xrit, Xe Eic-co (last), leqw, g-ktir-ov, X6-

www.dacoromanica.ro
VERBS CU VOCALk TRUN. PUR L1JG1TL 135

)4m-cf., Xq).-p.al, ),E-4(4)op.u.t, &-),e(cp-Ovi, Xstz-


1.66c
10. Trun. Ix, viit. erco (rarg), pert g-ocx-a (se-
menu), 1 pers. plur. poet. g-ocy-p.av, 3 pers. plur. ne-
regulatti 4-t(v). pe Lingg, i-oN-ci.ct, conj. i-oN-co,
-ept. i-oN-octu, inf. poet. EEz4vcct pe 1Ang5, i-om-eyst,
part. EN-64, e-oot-thc, EN-oEric, EN-64, slxk iusc (este
haturalg), Ei.x6ta4 (naturalg), maImultcp. i-cf)x-etv
fix-Etv.
11. Trun. It, asE-cop.c.a., g-asc-ca, OE--saL--%ri 0 34-
81-et (me temg) Cu insemnare de presinte, plur. 88-a,
!ley, 3k-loce, ae-aE-uol(v), conj. as-u-co, opt. as-&-EE.-tiv,
impt. ai-&-At, inf. as-&-iyuc, part. OE-aot.-'464 sag OE-
&-64, as-&-tgot, maImtep. i-as-aoE-xecv sa i-as-&-stv,
3 pers. dual i-as-aE-tv, 3 pers. plur. a'-a.-&-criv sag
i-as-af.-E-accyj Oec-v64 (Ingrozitorg), aec-X64 (fricosg).
12. Trun. ei.?r?, alef.p-o.) (ungg), rasEgg.n, tIattpa,
CLX-Vap.-pm, XEET-Oilv si V.ttp-apt, &lay-
Op.ca, Cas7-z64, sao4, akoccp-ii (alifie).
L yeo-
13. Truh. ptiy, cpe-i-co (fugg), cpEOciolichc
44tc.ct, g-ce5y-ov,. Ira-yew-a, yetyr.-764, Taw, ygy-ii
(fugg).
14. Trun. 5715, iXo ( 61, 3 esceptie, plutescg),
T.),th-copm. sag 71so-co5p.u.c, g-ickso-cck, sC-7C),SU-XCL,
7Ca-rXeo-a-tica, 1-1745-e-8030, irXso-a-;;;./.4.
15. Trun. 1CYrj, itvo (suflu), 7Mo-cora sag irvao-
..7-.4p.a.c, g-Tcveo-ca., Iri-7cven-mt, IrE-rven-c-p.oct, i-rcvs6-
o-bap, wven-c-z64, 7.t mvsb-p.v. (suflarea).
16. Trun. vC, via) (lnst6), veo-cotioctg-vso-ca,14-
veu-ata, YEU-C-'thOY.
17. Trun. 19'5, 191.4t) (alergg), b.so-cottocc, cele-l-alte
-tirnparI de la trun. apc/4.1.. ( 83, 14).
18. Trun. 55 i p'os, So ) (curgd), (,ot-cop.ca, 8-

www.dacoromanica.ro
136 MBE NASALE.

0671-Mt, i-061-y (E6-M1.LCU, f5eu-coopm, i-(3(.so-ao.,


rarii), So-t6 i o-a-T6c., th 5s5-p.ct (curgerea).
19. Trun. yJ3, xge) (versil), viit. xaco, v. m. xio-
tit/4, aor. gxscf., conj. xico, inE xica, irnpt. xgov, xsci-
To), ixeciply, E-0-140t, ICE-1811UL, e'-x0-W4v, TI-Ot-
coicu, xri-T6q, TO x-tict (versarea).

80. Clasa cincea. Verbe nasale.


Verbele coprinse in acst clask spre a forma trun-
chiulil presintelui, modified trunehiuld pur mdrindu-ld
sad eu und singurd v sa cu v insofitd de alte Were,
vocule sait con,sune.
a. Trttnellinri in v singurti:
1. Trun. yEr(7., p8b.-y-co (previii), ci0i1-01).fin, g-cp06:-
au si g-y0yry conj. yOth, opt. cpOct-Ev, inf. coVi-vat,
part. yOci-c, g-cp(Pv.,
2. Trun. 7CL, Ict-v-co (bee), viit. Itt-o-pm si
pat, g-sr-ov, irnpt. trE-0: si si-s; cele-l-alte timpuri
mai la urmg ( 83, 11).
3. Trun. Tr, tt-v-to (platescil), la mediu (irni res-
bunt') TEE-cto, '6-tst-aa, z&-tst-c-p.r/t, i-t Et-
c-Oilv, i-tet-C64.1.-rm Tet-C-Te-01,.
4. Trun. ydr, co9t-v-co, (distrugii, piere), cp9e-cno, g-
ylk-acf.--(trans.), cp9t-cop.ca (netrans), i-Oe-
0111), cp0E-acc (nimicirea).
5. Trun. au, 6-v-0), a6-co i ati-Otilit (me cufunda),
Sii-cno (trans. voiii cufunda), 3b-cop.t (netrans.), g-
au-ca. (cufundal), i-ao-cap.rjv (me cufundai), sa,ao-za,
35-3e-pet, a5-9tcop.v., ( 76, 3 d),
30-T6e, tgoc.
6. Trun. ant, atht-y-0) (mucii), aiAotiat, i-a(ex-ov,
(a6-au-co, ae-aya-tictt, i-atrev, slx-Otcopt.
7. Trun. x&p., xcip.-v-co (netrans. me ostenesct),

www.dacoromanica.ro
YERBE NASALE. 137

xci4t-oeip.a.t, xe-xrrj-lca, 6 xcip.-ci.To (ostenla).


a. Trun. Tip-V-to (taiii)t TEp.-6), g-TE-110 (E-
trip.-01/), Te-spri-act, s5-Trti-pm, TE-Tp.t -cop.at,
etcop.cu, i=ctit-eny, sityc6g, Tice, Tp.-74-acc '(tmesa,
talerea).
b. Trunchialhi in vj:
9. Trun. p, PuEv-w (Pa-V-(), mergii), pt-corit,
E-6yj--y ( 76, 3 a), p-671-xcc ( 75, nota (1); la poeg
Ptil-aco, '6-671-ca. cu insemnarea transitiva (Neil s mr-
g5,); formele ICU pa.-6E-66:-cAcu, 7Cap-s-6a-0711) nunua im
compuse; o6t, ftb P77-p.ct (mersul).
c. Trunchinri in av :
10. Trun. ccEcO, cdc134v-opm, (urcOop.u.c) (simta),
cda0-t-cop.a.c, tc0-61.1.1p), tc0-71-p.v.c, utc0-fre64, c/.1C0-
7i-atc (sentimentulu).
11. Trun. cip.apT, cip.upT4y-co (greescti), Cip.apt-
t-cop.a.c, ijp.apr-ov, tp.6tpr-71-xcc, tp.ctp0-71-.1565, t4Oupt-
t-5719, et[tapT-71-Tioy, th Ccp.cipt-71-p.a. (greala).
12. Trun. cthe, ag-6.v-o.) i c/14-o.) (mareqca), c/24-
t-cw, -q5e-71-act, -115k-xu, cr.Ok-copti.c, pas. cci4--q-
Otaop.ocr., ^tici-11-11CLC, 'q?4-11-0731I, mg-Yi-tc, to4,
ceg-71-ct.4 (crescerea, augmentult1).
13. Trun. pkctat, pkotat-iiy-co (cresca), pXocat-ii-cco,
6-6kacT-ov,_ pe-6kcics-n-xa.
14. Trun. SupO, Supt9-6y-w (dormil), se lntrebuin .
tdz57 mai rnultii compusula xv.Ta.-aapOetwo, g-acip9-ov,
sa-a40-1-xct.
15. Trun. '6)(9, emr-ex0-6.v-op.ric (deviii urlci050),
Coc-ex9-11-aottat, eor-72-6pa1y, dor-40-ri-p.otc, ixA-p6c
(inimica).
16. Trun. 6ktcO, 6kt,c0-civ-o) (6kccOvivo.)) (alunecil),
ataO-oy, atcO-t-co.).
17. Trun. 6pX, 619X-c-cnc-v-to (datorescil), 6cpk4-co),

www.dacoromanica.ro
138 VERBE NASALE.

sck-ov (iticp).-q-ca), (i)r.p).--q-xg.. La presinte acestU verbil


se tine atAtil de verbele nasale cht i de- cele inchoa-
tive.
d. Truneliitilli in avj:
18. Trun. 6cyp, 6accp-tLEv-op.ac (6cyp-avj-op.u.t) (trans.
mirosii), Occop-t-cop.c, docsFp-61171v.
e. Trunelduri in av cu adaogirea nnel nasale in trim-
elitulli pur :
19. Trun. rT, '817T-6v-to (atingil), cica,
20. Trun. X'616, Xv.1.16-'6Cv-le (ia5), Xtc.porg, 6-168-
ov, impt. XcA-i ( 62, 3 nota b), 8-146-1priv, ar-
),-Qp-ct ( 65, 4 b), et4,-rjp.-p.occ, kipz-764,
TO`1, Tb XtLiJ.c (darulti).
21, Trun. ):64, Xcriz-ay-co (obtiti prin sortil),
sr-)s-q-^za. ( 65, 4 b),
Atia-Oviv, kyreythov.
22. Trun. XV), Xri.v9-61v-to (me ascunch1), raru Xt9-o.),
ia media mal desil im-kevoivouot (uIt), (,41-ao.), i"-
XCW-ov, he4,o19-e, kt-couec, i4110-i1ess, /6-X87a-p.otc,
Xe-Xt-cotiat, 4.) X1-49-r, (uitarea).
23. Trun. y.;51, p.n.v0-Ziv-co (Invetil), pAO-41-cop.e.a,
p.5.ELov, pe-pee-i)-ne, p.r.19-71-T64, p,c,(9--q-stc (scale-
rule).
24. Trun s59, sevt-av-oum (aflu), (poet.) ssoO-
op.u.t, SECi-G01171, e-TC59-611V, Wa-7C06-11.U.Lz ItaoG-'th010.
25. Trun.Tex, Turz-zi1v-co (intillnescil), (poet.) Tali-
x(.6 (fabricez), Tubc..;opm, Te-Tox-vo.cf.; Ti-
Taux-ct (poet.), II tbz-tri (srta).
f. Trunchiuri Iii 2/E:
26. Trun. po, p9-1th-co (astupt), 136-7e, g-b-acc,
65-971v, Pa-bac-ticu.
27 Trun. Ex,
, (viii), (poet.) cx-c,tv-o), in

www.dacoromanica.ro
VERBE NASALE. 139

prosti se afl iiuma compuse cu prepositiunile Li,


L7t 1. si mar alese cu .t6, riora, Ex-61rgy,
fa-T.6c.
28. Trun. v.2, xo-va.-co (Irnbratiseze), 7.6-co), g-x5-
CU, '4010t-0041.CLC, i-7.6111-cci., In prosa ^cpov.oveEv.
2,9. Trun. 67c-ex, 8r4iox-va-cp.cs. (prornite), Oito-
tr/A-cotLac, Or-e-c-z-611-tp, nr.-6-oxThp.a1.
'A[L7c-ccz-vi-otiat si FLtvr-az-op.at (Irnbrace), 6.108-4.-
461th.t, pm-a-az-61,171v.
'Awn-41au, aor. fill7C-COZ-ov, inf. &tort-
oz-a-Cv.
g. Truncldurl In vv (vvv) ( 77))
30. Trun. 41.8, EXCL-Ov--(0 (i)1/4a-vo-tn) (gonesce.), (8-
Mcl-aui) Dab ( 63, 6), Va-cf:/.. 61.-t).8-ita ( 65, 6
esceptie), 4,1.8-Oviv,
31. Trun. -Asgt, prz, )tep6.-vvop.t. (-amestice), xepth
_( 63, 6), i-wipa-au, &-%spI-064vrIv, v&-
ups-nat, e-xpu-97110, 8-144-a-923, v.pa-zioc, xpe).-atT,
(amesticarea), 6 spu-Tiip (craterule).
32. Trun. xpap:Gt, v.pap.6.-vvo-tu (spAnclurti), med,
sp&p.a-nuc (sunte spandurate), Itpsti.CO ( 63, 6), L
tips:WS-co, xpep.t-cop.ac, xpelia-c-;r64.
33. Trun. weal, ICE71-vvo-p.c (desvoltil), (zez6.-cco)
,r-sto5 ( 63, 6), i-ithfol-ca, (sunte des-
chise), 4-irs:c.1-c-l93, vatu-s-J-rk.
34. Trun. cxsa:1, cxsaci-vvolit (1mprastiI), axsath,
cxsa4,4 ( 63, G), 8-clic688-ou,
aot-a-tLat.
35. Trun. (la Incepute Fec; lat. ves-tisl, g-vvb-p.t.
(Irnbrace) se Intrebuintz numai compusa cu prep.
( G3, 6), tlitpE-e-ca,
ckw.g, Octitpt-iyvt.y.t., ap-TE-CO,
6(1,11c-6-collat. (me vole Imbraca), singure
aor. med. se 1ntrebuinteza cu prep. i'rE, inf. Evc-i-
cacAat, co sE-p.ct (vestmentule).

www.dacoromanica.ro
!MIRA 'TIVS'irls1

g -9.un..0 `sclox 1-1-1-ortet-dox '(nanyes) Ando% ) 9 -g '(9


'710-sd9xi cAD.117,JD-sdox-
g L .unaj, `s9D Ifi-o66190 '(jups) 'ffm-390 -99D-3
`10D wricdp-G.90 9w) rnoA '(e2uns rt-G-9D-3 ) g '11
lood 9tu '(losuns nx-G.9o--3 rsuvAlau) ure,tu '(Ktsuns
'nul-D-390 cettho-O-go- '14TIOCt!..0-0-390 '503.-D-39Dj?
g 8 .unaj, ",scio= `doac 'cochn LITI-Oft6-003,0 -QA-d91,0
114 i 1-4-066-pdIo '(-Quao0-e) 'cod= 51s ) 9 '(9
'7D-3cI9am 1-nri-D-adon,c-3 'on..)-(pda.o 'T)D-codaL-3 -coda,o-3
'6,-1-1)20 'iorl-codzo-3 'etko-Tcho-3 oa,
vri-ovED- teluneA)
.6g .unai 6(-0 ITI-orvc-p) '(tsiSuloul) c(00-(p) 'rap
'eta,61-n-pl G.A-cp v2r.no)
-
.(coaol
.unaj, rd-ortet-pd '(tIosoavjul) 'o)c-(pd o4(-7-3
'coci
-
"Do '1751-1-cod,d1 lduit on-codd-3 iu) '(nsoquovs
`I-Drioo `rtb-o-o-cpc)c4 krt-Td tea.loqnd)
.unaj,
'codX rd-nitet-Tcri '(rjzoaoioo) 'con-TdX -3
`nn-OxIX 'yorl-t-codX-31c .6(4.6-D-cpdX-3
-gv .unkr, 4u soad91ndeoul
g1) '(Ing rri-ott-lp (gdna) os
yeruknu no
szoumcpalul, Dsnduloo .doad no..xyx
'cqp, 7J-.1.m-3 me) /Aso,' '(1-1.dru -etk-loo
"Cf -unJJ, 9439 11-1-net-1d23 '(9151tioul,) 'cqc123 0337r
laud '5)-Jc/3 'in-11-4439 -6k0-Xcip
naj, 'J 711-0A-43) '(tlosoun) 'cq93
etk-10:1-
'(6.19-Xcs o ganD
te- .9 unj co-ispi '(nonsoure)
`J.,rd rd-net-lyd 14
'o) '(3-X11.1-#) 'ma-170A '6ko-Xyr4
"etk "wrientm-Xn-1 '17J-do3r1-3-1r1 91%13TI
-unai, 119-ort-llo o)-1,3o (npiliosop) op oleo
keux po-oHnur 1.,isnclinoo no )26)? 1-yes 'n12 '7-)(1)1
'7)-X(b-3 Rosos,v2-9m) '(sniosop `no-d-J.d)1
-
'KU,6-)(4)
eto3i-x2o

www.dacoromanica.ro
VERBE NASALE. 141

47. Trun. 6k si bke, OX-Xo-tu, pentru 6k-vo-p.t. (pierdi1)-


ma mult6 compusia, .6).6) ( 63, 6), as-coc, 6k-thke-
w.x ; '6X-Xolica (netrans. pier6), 6X-o6ttat., a-611v, '6X-
(A-ci. (am peritil), ia-thX-Etv, 6 Oke-Opoc (mina).
48. Trun. p si Otto, 61).-vo-p.c (juril), 6/1-oblicu (coil
jura), 6p.o-cu, 6p.-thp.o-xcc---( 65, 6 esceptie), g pers.
sing. 6/.1.-chti.o-Tc4t si 6p.-cbtio-a-tocc, cht).6-
9-riv 8i eop.6-a-Otiv., 611-covo-a-p.voc, & cov-cop.,6--vilc (con-
juratul6).
49. Trun. 6p.opT, 6p.pT-vo-p.c (stergil), ioti.opecr., 6-
eop.oricinv, eatt6px-0-elv.
1.).6peoilcu,
50. Trun. (Infig6, Intepenescii),
4to, g-ryAct, Se-Itia-PAL i-ictx-Oylv; med. sirr-vo-
p.m, (m6 Intepenesc6, Inghet6), O-ot&y-'0, s4-tilcoticu,
ic&ryir-cx. (am_ Intepenitil), irrpc-voc, 6 iret-r-oc (friguli1).
51. Trun. toci-p, cthp-vo-p.ca (stra'nutti),
52. Trun. (57,..-r (la Inceput6 Fpay, lat. frango), 9.11T-
volts (frang6), 6teo), -(457AcE ; med. si pas. iiiirr-o-
tifxt. (m6 fring6, sunti. frntii), i-(367Acip.11v, .6-46T-
7111, vt.T-taot.tca., g--garr-ch (Iungindu-se `.c.c.r in parr)
(m'am prapsadit6).

81. Clasa *4ea. Verbe inchoative.


Verbele coprinse in ac6ct clas, spre a forma trun-
chiul6 presintelul, mdrescit trun. pur prin addogirea
grupului ox itnediatd, dacA trunchiulli este vocalia,
lunginclu-se une-orl vocala finald, si prin intermediulit
lui t, daca' trunchiulil este consununticil. Unele din a-
ceste verbe trisApritnescit ln acelasil timpil la presinte 0
reduplicaliune.
Aceste verbe, earl corespund6 celora latine In sco,
se numescu inchoative, fiind6 c6, ar6t5, o aqiune, care
incepe.

www.dacoromanica.ro
,142 VERBE INCHOATIVE.

a. Trnuchluri vocalice fart' rednplicatiune la presinte.


1. Trui yvu, vie&-az-co (lat. sene-sc-o, Imb6trA-
nescil), 7T(96-9, Tripci-aop.ccc, i-Tiipa-ou., inf. Tripa-
vat ( 76, 3 a), is-Ttpri.-1.m.
2. Trun. 7,6u, +16&-:.-m-co (lat. pube-sc-o, intinerescu),
-c7co, 6Tract, -7;67i-VA.
3. Trun. au, EX6.-cm-op.ric (Imi facti favorabilii), 0:&-
cop..chc, a5-nrittv,...0,4-8-8-riv.
4. Trun. zri si x8 v, z6.-cx-co i mai tarliu ir.7.Evco.
(casca gura), 70v-e5p.ct1, 21cv, %i-x-riv-c/. (am gura
cilscatit.
5. Trun. ape, &pi-cm-co (placti), api-cc), t'pe-ari.
aps-c--c6 (plAcutii).
6. Trun. p.sOu, p.,e06-cx-co (imbelii, la med. Me Im-
b6ta), ti.E06-00),
7. Trun. put), @vri.)6c6-cx-sp.ca (tnviezil), (av)e-aco-v
( 76, 3 c), (&v)E-6cco-ccip.rkv (dticlui vidta).
b. Trunchinr1 vocalice cu reduplitatiune la presinte.
8. Trun. ppco, pc-6pth-cx-co (rn6innca), [3.4..-6pco-za,
i-6p(o-Ov.
pco-p.ac,
9. Trun. Two, Tc-Tv(1)-av.-co-si Tcvthamo (cunoscii),,
rith-cop-at, g-Tvco-v ( 76, 3 0), 6-pco-zor, g-TVW-C
!JAC, i-Tyth-u-Grev, TY0J-0--bijC.701.1.CAC, TYW-G-7,64, t TV6
trri (pArerea).
10. Trun. apa, &-Opci-c7,-co (fugii) se Intrebuintzri
numal cornpusA, .6p;.-coticu, '6-pra-1) ( 76, 3 a), iii.-
apt-c-xcr..
11. Trun. picL, 11C119t-74-0) (aclucil aminte, la mech
imi acluc aminte),. p.vt-ats, ith-p.yq-p.cr.E. (.
68, 8 nota 3, memini), pArri-c-Oto-opm,1-p.vt-c-Ovi,
tr.a-p,t-nettat, ,c6 p.v1-ttero-v (monumentulia).
12. Trurr. Tcpa, ICc-Icpci-cx-co (vencli1), viit. doro-ath-
cop.cht, aor. em-s-a-p.-riv de la doroar:aoliccc, 1c6-7cpt-c-xcc.
iti-Tcpu-p.ca, ICe-frp.-aoticu, izpa-Aipoticht,

www.dacoromanica.ro
VERBE INCHOATIVE. 14R

13. Trun. tpo, tycp6)-mccto (rnesct), ^cpth-cal,


tpu),-c7., te-rpto-p.c.ct, tpa)-6tcop.v.c, Tptio-tk.
q. Trinichind consiutantice.
14. Trun. cik i 6/.XCO, eitk-t,-*4-011CLL (suntii prinst),
60.6-oc1sut, isara-v i fda-v ( 76, 3 c), &-O.ka)-xcr.
Si :44)-xcc, 6.43-s6c, 47 6Aoi-ctc (luarea).
15. Trim. epol si Cacao), &v---o i Coci.X6o)
(cheltuescii, distrugt), avolcb-cco, Cof4Xcil-cm, avc/.4.)-
cot st:iivcaco-ca., eivtilket-xce i ay&Xto-,xcc, avidLuy-p.g.c .

si thichkcolicht, Ci.vaXa)-9tcottrit, ckyqkth-Giv si civrath-


07iv.
16- Trun. acaCix, ata6:-cv.-co (Inv61-0, atac4co, &-aE-
6C(C4, as-Murch, as-OEariy-pm, &-atacix-0-9, Btacr.x-Ot-
cop.cu, staccx-tk, Otacicx-ci.koc; (Inv6tatoru1t).
17. Trun. ec5p, etip-E-74-co (aflu), sp-t-cw, e't5p-ov
( 62, 3 nota b), afip-rotct, st5p-ri-p.ott, ecip-s-Olicop.ctr,
et5p-6-19v, st.3p-e-t6, 7.6 et3p-Trri, (afiarea).
18. Trun. v sa prin rnetates6 .81/c4, 15143-cnc-co
(mort), Aticri la presinte, aoristil i viitort, nu-lg In-
trebuintdza de cam eompusa cu az:6, 06:10-oeitictc, g--
Ori.v-ov,06-6vq-ao, Ti--90.-p2v, Te-Ovri-te, ts.-914.-at(v),
conj. Te--Ovil-mo, opt. Te-Ava-i-riv, impt. Ts-Avec-au, inf.
ze-Ovec-var, part. 'cs-Ove.-64f Te-Ovs-thca, Ts-the-6c, gen.
cs-Ove-thto, maImcp. 3 pers. plur. a-ta=-Ovri-cccv ( 75,
nota d), Ts-Meto i TE-974,01.1.Ctr, .011-76c (muritoru),
o 19,c1v-v.soc. (rnOrtea).
19. Trim. i5op sail prin rnetates6 .15pco, 191A-cx-co
(sart), 19.op-GOv.cu, g-Oop-ov.
20. Trun. cs-4, c:p--c-o i =epic (lipsesct),
czep-t-ato, i-corgp-1-acc, &-atip-1177.,n.; czgp-op.ut (sunta
lipsit), arep-t-corit (void -fi
i-crep-t-91v, crep-1-0-iiccitca, cc5p-0j-cg (lipsi-
rea).

www.dacoromanica.ro
144 NERBE -IN E.

82. Clasa ptea. Trunchiuri in e.


Verb& , caH cornpunil acest5, clas, spre a for-
ma trunchiuki presintelui sail ala celor-l-alte tikpurl,
Ineirescil trunchiula pur cu unn E.
a. Trunehiulit pur primesee unit E, spre a forma trun-
aiult presintelui.
1. Trun. yap., Talt-6-cp. (me insorg), Tap.-6), -g--
TYAL-ot, TE-T6t11-7i-xcc; Tap.-i-orxt (me nfaritil), Tati
ult, .-^11111-64171v, Tal'611-'47-licht, '-'1'9"ilv, 6 T611-
oc (casaloria).
2. Trun. nO, Tri8-e-a) (poet. me bucuril), ne-t-
am, In prosa---se Intrebuintza numal perf. yi-pp-ot
(suntil multumitit).
3. Trun. aox, aox-i-to (trans. credit, netrans. paril),.
ago), g-toct, la poeti: agx,-11-cto, i-86x-ii-coc etc., perf.
med. 3 pers. sing. ag-an-Tat, aor. p. 3 pers. sing.
i-a6x-971, ti) a6ict (parerea).
4. Trun. ,zak sail prin metates5, %A.c.c, xotX-i-to
(themil), viit. xra-cit, une-ori xotX-e-cm, i-xetX-e-act, xi-
7171-xci., xi-Ick-ri-ptu, (me numescil), conj. xsicAsi)-p.a.t,
opt. xs-Ickt-Irtiv ( 68, 8 nota 3), xe-lat-cop.at (me
voiii numil, xX7i-9tcop.cct, i-xAt-Oilv, xkl-tk, .thoc.
5, Trun. pArycop, tiapt5p-6-to (suntil martora), !lap-
Top-irate, i-p.aprz5p-1-ca; med. lictp.np-oticitt (iail de
martoril), i-imptop-citiv, tb p.cyttip-wv -(mrturia).
6. Trun. tcp, 'tirt-e-co i kICT-GO (aruncii), pot),
i4t4ot, g-f1Atp-ct, g-kStp.,-ticu, i-Wy-711) si i-OEy-O-riv,
iStcp-Otaorg.
7. Trun. tbO, 60--6-at (tmpingit), &co), g-to-oct (
58, 5); med. eoCI-i-op.ac (alungil), to-coptct, i-co-c6grily,
gq0C1.1.0CL, eoc-Otcoptar, i-tha-Olv, tba-T6c, II (13-atc sail
e60-71-atc (impulsiunea).
b. Trunehiulti presintelal este egalit eu trunehiulit pur,

www.dacoromanica.ro
VERBE IN -E. 145

iara cele-l-alte timpnri se formzi in cea mai mare parte


de la trun. pnr mrit en e.
8. Trun, ci.e4(e), 00C-co (marescri), cukfreo) ( 80,
12).
9. Trun. Cai(e), 6.)4-(1) (respingii), eicXe-t-cop.ctc,

10. Trun. &.-/.0(s), 46-op.o.c. (m6 supril), 6115-e-


aura, 40-E-0-OtGotiCU, tx9-i-a-O7pt
11. Trun. pocx(s), p63-4-ce (fact" s pasc6), pomt-
ii-0(.0; med. [36c..-A-ot1ric (pascii), adiec. verbalti po-T64,
trun. po.
12. Trun. pouX(e), po6X-op.cu (voescii, 57, 3 not4),
pook-t-cop.ca, (36-606),--rrtiat, i-600kA-O-qv ( 58, 2-
not), (3oa--q-ctc, (vointa).
13. Trun. as(s), `aa-co_(amil lip*, de ode mai multe-
ori impersonalulti ar (trebue), as-t-cst,
ae-a..---ri-xs(v); med. ai-opm. (mai trebuinta), ae-t-
cop.ca, as-ai-rdichc.
14. Trun. la presinte ne-avendii o form& de-
terrninata se Inlocuesce cu iporctho (Intrebil), viitor.
ip-t-cepot, (Intrebai), inf. ip-cOut.
15. Trun. e6a(e), st3a-co de ordinara xriO-thaco
(dormii), i-xciOsoa-ov ( 59, 6) i vi.O-T46a-ov ( 59,
1), xrA-sua--ii-cw, xr./.6-stia-71-taov.
16. Trun. iOsX(s) i 15sX(e), i0e),-(1) i 19.aX-ai (ye-
sal), i
iOsk-t-p.my (voluntarii).
17. Trun. We), Ecp-co (coal), i(1)--ii-cop.cu,
8T-064, i
18. Trun. p.cq(s), p.r.ix-op.at (m6 luptil), tichz-o5p.ut,
pe-p.ay-71-pm, p.az-s-reov, 6 ticr/-71-
tt (luptalorulti).
19. Trun. 1.1.EX(s), p.0,st p.oE ttvo4 (m6 interesezil de
ce-va), p.EX-t-cst, p.e-p.iX-1-xe(v); med.
10

www.dacoromanica.ro
146 VERBE IN E.

izt-p.eX-i-op.m. 67cc-p.6X-op.occ (amii grij5.), i-rt-p.sk-


t-cop.a.c,
'fruity; p.esccp.aXec p.oE TWOC saii p.etcglikop.ccE tt,y0C (m6
caescil de ce-va).
20. Trun. p.e4(6), 116XX-co (amu In ganclill, p.ea-
t-cco, ( 58, a non), p.EXX-7)--cioY, +.4
itaxX--q-ctc cindoialaj.
21. Trun. p.ev(e), p.6v-o.) (man-eo, rrnaiii), pey-th,
i-p.ecv-a, vs-010-71-x; p.ey-e-t64, p.6y-tp.oc (stabilit).
22. Trun. yep.(e), vip.-so (Impartii, pa,sunezii, la Hied_
pasca, locuesca), vep.-6), g-vecp.-cc, ve-1/611-71-=, ve-
vap.-71-p.ca, ve1.9.-71-zioy, & v6p.-oc (legea).
23. Trun. oZ(e), or-opm si ofp.ac (cred, 57, 3.
notA), oi-t-cop.ott,
24. Trun. dx(e), orx-op m. cu insemnarea de per-
fecta (am plecatil), oix-t-aopm, orx-covu (poet.).
c. Trunchittlii presinteldi, care este deosibitti de cell
pur, primesce mitt 6, spre a se forma nude timpuri.
25. Trun. EC(e), trun. pur Ea 0 ia, Et-co si EC-6v-co
(800) de ordinara v/O-EC-co, wtth ( 63, 6), 6-x6cO-
c-cc/ i ccO-"C-cc.c, Ice-7.60-c-xcc; E'C-ora (Ea), wle-tc-
ii-copthc, 6-1m0-t-c6p:riv; gC-opm i xcLO-6C-op.c.cc (s,416),.
6C-6117p .0 6-xc/OeC-6p.iiv, 1mA-ea-V3rg.
26. Trun. Actc(e), trun. pur xkcco, xXr/E-co i xXri-o)
(plngil), xkuc-t-cco i ItXaci-copm, '6-xXc.co-ucc, xi-xXoco-
p.cu (poet.), viit. esactii inf. xe-xXclo-cecOcc-c, xXcva-T6c
si xXcco-c-T6c, tb xXoci3-p.cc (plangerea).
27. Trun. 6C(e), trun. pur &a (lat. od-or) '6C-co (mi-
rosil), SC-t-ces, e6C--q-aoc, 6a-coa-a, (rnirosulii).
28. Trun. apecX(e), trun. pur bcpsX, 6,.psEk-co (dato-
resell), CcpecX-41-aco, cbcpsEX-71-cc,c, 'thefeX-ov (utinarn, dea.
(jell), dyfeEX-73-xch, cbcpecX-t-97p.
29. Trun. tozT(e), trun. pur triz, 7577.7-(1) (batti),.

www.dacoromanica.ro
VERBE CU MAI MMTE TRUNCHIURY. 147

WILT-t-CCO, -corz-t-cothat, i-tior-va (poet.), zi-rotillocc,


i-Tb7C-01) (poet.), thir-oc (lovitura).
'O

30. Trun. xoup(s), trun. pur xap, pip-to (me' bu-


cura), xchtp-t-cto, xe-xcip-71-xu, xs-x4-71--p.at 0 xi-
xchp-p.cht (poet.), i--xci_p-71v, xap-s6c; Toy, i xchp-ci, (bu-
curia).

83. Clasa opta. Verbe cu mai multe


trunchiuri.
Verbele coprinse In acst dm& Ii fort-116a, tim-
purile lor de la trunchiuri ea totulit deosibite intre ele.
1. Trull. chips ci CX, aip-to, (iati, med. a1egi.1),,
eX-C1), sa-ov, a-EN, figg-aa, otipt-cop.cht,

tr1-11.'uo aips-Otcop.at, tPC-971Y, pt-cop.cht,


chtps-r6c,_ cdps-ct.4 (alegerea).
2. Trun. ipx ci ik(o)O, gpx-ovat (yid, mergii), 6,th--
collat. (poet.), iFIXO-ov, ik0-6 ( 62, 3 nota b).
.( 65, 6 esceptie), ik-7A9-scy. Verbulii gpxothat se
Intrebuintz'a numal la Indic. presinte, iaed- cele-l-alte
moduri. de la preSinte precum ci imperfectulii, le im-
prumut de la gilt, care In pros& se Intrebuintz
ca viitor alt." sii.
3. Trun. icet, ia(e) (ed-o) i rgy, ia01.-co (mnncit),
ia-op.cht ( 63, 4 not5,), giaT-ov, ia-tao-mt ( 65, 6
esceptie), taS-c-Ov, Be-a-s6c, tioc.
4. Trun. i7C i c(e)r, g7C-011C(C (sequor, -urrnezil), aii-
p.' ( 58, 4), gtp-othat, P-mt-Clarp, (as-c(s)r-op.vo prin
slabirea lui a In L i prin sincoparea lui s), cr-Cop.at
Ins& &rd.-7=wpm, air-o5 Ins kE-ciroo, cr-ickt, cr-
op.svo4.
5. Trun. csx, ix ci ax(s), gx-to ci tax-co (alai, titt),
Errol) ( 58, 4), gcl) (voiti aye), cxt-cco (voia tin),
g-cx-ov, impt. cx6-c Insa.' rapc'h-cxsc, ax-Co Insg, TM-

www.dacoromanica.ro
Rti aaugA 110 mg nrinK lumitaxnu,

'oi;(c--9c1 rt(L3o-Th vsui, 'whoZcz.nd-oz, 6132/..o 'mp-Xo


-ays.D oiIo 'no1ioD-14ID 'eta-do-Xn-3. -Aug co-XD
pig 'ooX0-)pchoat 17)7k9-Xo vs1.4 '1)X0-22thoz '6(LTI3o-Xo
'1730c13-Xo '0k37.19-7,r) `a-k71-tao-3 !g
Teaxopuladop) 92, n7I4M -(vamo.1)
9 -unaj, 411,29 d3 60-2,23 60-29J-0 op u!
'atag 'Do2t3 '(.,cciaon 3-at,1.3 ) g .elou 7J-aL.23

V1OU c(g 'Co eillIsead es Vel '0)13)(


!g u 9sndtuo3 Iva! r,t,sore '0799d04 m-d3 'zx-thd-23
'17:cd-f44-23 'lnerioc-4.4-23 '17ydoc(?..0-14 '6(/.0-L0d-3 '59a-F4
oa, )071-a4 '(uclaon) ? don-V .(rtinaomo)
.unaj, 6(3)/-11 i '(3)631, 17)710-K1-31 Dorio-61,t.
40-a!2) '(t2ptop -31 ',At-634
'10-rtol `m71-D.-631-31 o o-tt31 Vantuau) .?o 23401 -vd)
'(1,14up .(coaaosuu)
.8 .unaj, 1g 'cold ) '09 (I Ig
(0-91d 1osoV.al) `(1)040 `rmloc)-(91d `9L g(0
-fuop 'and .1do `rtk(Ind .1thu! g .saad -2uls -TIE)
1111 '17A-ond
'9old '7moold .1.1o2 '50-14-94
cmt-m?9-3d ',5?a.-m1E1 !!. 51n-m3d ,(090.)
"(ei9IA)
.6 .unaj, ,p3j) Q.!
'at? m-7,ad9 t(1,1p9A)
1g
Amdp ) '8-9 '(9- )73T142 ) g "(001.1 ttoep 'eto-Qv-3)
'84 1.(9 '07-Q2 '17h0-Q.2 ) g relou '(q '623-0
'ALL719-223 .1clut! 'nx-ndq.)-3 7)-3a0-at2 ) '99 9
'olidooso 417yri-mdp- 41)711-11(2 `17)^1)0f46-12 6(2
-
`rttle 493..-D.C19 '591-29 0 OQ23 Te5vi) Tualopon)
?a, 7)71-712 .(nIgoo)
.0-E eiDnat (3)ozz p '0Asat m-XDpat, '(rpolns)
41-orlor.)-3321, r,t,00i op Tmrloo-6Arz. rto-o-nat-3 '7)-0,toat-3at
459a,-(h-0-nat, :0-0-92L pops)'(viu oa, o-ott3at
.j-r 'una,L `6121 az 14 '02 m-Apt, '(aq) ri)710-iat )
g9 `(jou tec0-11L1 1dUll 22t 1 `S-12!,`YA-(02.-32,
`7ir1or40-01L.417)11-02,--2, 4591-0at 0 511,a,-?at

www.dacoromanica.ro
VERSE CU NAT MULTE TRUNCRIURL 149

(lAutorula), so--oc Mutura), .f6 7CO-Ttptov (paharulil).


12. Trun. stirs, irv i rtw, 7Ct-ICT-CO (de la Irt..-r.st-m),
Irctve-co i ti.tv-co (poet. cadii), Irec-ofjp.m. ( 63, 7),
g-Irs(.7.-oy i -lrev-oy (doricii), ord-r.sw-oca, d irtth-GCc
rI 7cab-p.ot (aderea).
13. Trun. ices(e),17...(s), sta. i zeta, Ithr-op.ac (sbor4),
7CTt-cip.U.C, irerij-cropat (poet.), i-Itt-op.-riv,
int =6.-okt, part. 'nth-v.6104) 6-vc-rcv ( 76, 3 a),
opt. ittri-iv, inf. WV-id-vat, part. Iczci-c, Irs-rc6:,-rj-vccc,
:6 Irts-p6v (aripa), Tet6-pc4 (aripa).
14. Trun. Tpsz, apc'lp.(s) 0 ,05 ( 79, 17), 1.-piz-co
(alergii), ap6.p.-Vivat, 6-ape.4-ov, aa-apri-
[twat (numal compus5),15pax,-7,io, 6 'rpox-64 (rota),
6 apop.-thc (alergAtorulii).
15. Trun. tc--tpu si spa, Tt-rp6.-co (gdurescii), spt-
c(), I-spvi-ca, si-sgrrosa, 1:e-tpri-1ott, sp71-764.
16. Trun. cpsp, 1,e(T)Ic i oE, TSp-co (lat fer-o, porta,
dual), or-au, tveyx-ci. ( 64, 1 nota 5, In prosa atioA),
va-rx-cv (poet.) iv-iivoz-oc ( 65, 6 esceptie); of-so-
vat, tvspc-cinv, Oi-C-OtCOra, 'SI/Ex-Air
cotp.c, ii116Z-0)11,2 PE-c-764, 6 76p-or; (tributulii), & T6p-
'roc (povara) tb #p-a.rpw (targa).
17. Truh. thve i sptch, drh-op.g.c. (cump6rii), i-covoti-
rrjv ( 58, 5), divt-cotw.c, csov-o-ccip.Tiy ai i-covvrodmv,
i-77pc(1-p.v,-conj. icpko4p.ac ( 76, 2), isprso-ip:riv, impt.
zpEco, icpt71.-cOocc, irpc'tc--tievw, i-Olorcrov
io' vri--c6c;, va64

84. Neregularitaiti la insemnarea


verbelorti.
Insemnarea activ, media si pasia
1. Se afl uni numrti destula de insemnatil de
verbe active, mai alesii acelea, earl esprimd o actiune

www.dacoromanica.ro
160 iNSEMNAREA ACTIVI, MEDIA i PISIITA.

Mica, cari aa- viitorulit, mediu cz7 insemnarea -activa (


63, 7). Verbele acestea 'hod parte .din primele trel
clase de verbe nurnite regulate:
4a-co (cnth), 4-Cop.g.t (void cnta),
axoti-co (aucth), axob-cop.cct (void aucli),
cipirciC-co (rapescd), 6p7cci-mp.cg. (void rapi),
pctaEC-a) (mergti), pc8c-oCip.ac (void merge),
TeXec-co (rIcld), Tekii-copm. (void _ride),
15cLoph.C-co (admird), 19.ocop.6-comu (void admira),
Irr4a6.-a) (sard), Tcrjat-comtc (void sari),
crancrl-co (their), GCCO7Ct-coliCkt. (void WO,
Cea mai mare parte din verbele neregulate cart
se coprincld In cele einci din urma clase, de aseme-
nea ati und viitorti mediu ea insemnarea activa.
2. Une-ori viitorula mediu are insemnarea pasivd
mai alesd la verbele cu trunchiulit vocalic?, i: 'alit-co-
pm. (void fi onoratil), cbcpskii-cop.at (void fi ajutatd),
o:-cop.rit (void fi nedreptatitd), att pt-cop.ca (void ft
C-FAL.6-cop.at (void fi pedepsitd); mai rard la
verbele cu trunchiulti muta: (3k6c(1)org (void fi vka-
math), 11.04)opm (void fi hranitd), agop.ca. (void fi
comandath), TOtpCie0V.Ott (void fi turburath); i forte
rard la verbele cu trunchiuld lieida.
3. Verbele medii sad pasive cu Insemnarea activa
se numescd_ deponenti. Se numescd deponenti mead,
cancla aoristula are forma media 0 insemnarea activa:
aiX0i1Cht (primescd), ia4c7cp:riv (primii); deponenti pa-
SiVe, cndil aoristula are forma pasiva i insemnarea
activa:,
3o6kopta (voescd), gookipv
eiTara (admird), ticia8-riv (admiral),
,zpvaop.cct (negd), pvOiv (negal),
.66vcct1-ac, (potil), iatnrijOV (putui),

www.dacoromanica.ro
iNSEMNAREA. ACTIVA, MEDIA *I. PASIVA. 151

gropthop.at 'Kmergii). gicopsOO-Ilv (mersel),


gri0scgica. (sciti), tittaki (sciul).
La aceste verbe se Intrebuinteza de regul viito-
Tuld mediw, ca deponenta; cu tOte acestea nu suntil
pugine casurile, In cari se gAsesce i viitorula pasiva,
ca deponenta: aorrAcop.ric (yak put), ape/Amyx/1
(VoiS nega).
4. Unele verbe active, sail totil d'auna sa cAte 0
date, a aoristula pasiva Cu insemnarea media :
sExppaiwo (Inveselescil), sOscpo.vOyiv (me Inveselii),
0.7.pgclow (Intorcil), iczpa.ylv (me intorsei),
lo6go.) (InspAimentu), ipo1971v (me1nspaimentai),
istiaco (1nse1il), ici)s6c6iiv (me inselai).
5. Mai multe verbe deponenti afl aoristulil pasiva
cu insemnarea pasivd: Eciop.ca (vindecil), kOiv (fui yin-
decatt), agxop.ca, gagxfhiv (ful primitS).
Lea altele forma media are de o potriv insemna-
rea i activa i pasiva: p.cwaoric (imited), p.sp.Etri;-
p.m, (am irnitatil i am fostil imitatti), pcgop.at (si-
lescS), Ps..6Ectap.ca (am silitii i am fostil silitil).

85. Insemnarea transitivfi gi netran.


sitivfi.
Suntil verbe, can a unele timpuri cu insemnarea
transitiva iarg altele cu 1nsemnarea netransitiva.
Insemnarea mtransitiva ati mai alesil aoristula i
perfeetalit alit (loam, pe cndil aoristut i perfeetula
einteia aiX pe cea transitiva. Dad. Ins& verbulti n'are
de cam o singwrd forma la perfectil, atunci de re-
gula acsta estq netransitiva.
1. "Iarmit. (ased5), =taco (trans. voiti *da), gari-
cot ftrans. a0clai);
med. raTap.ca. (m'asedil), garqv (netrans. stalui), g-

www.dacoromanica.ro
152 INSENNAREA TRANSITIYX I NETRANSITIVA.

G7.711/1. (netrans. am stati.1), sEcrciptetv (netrans. satu-


semil), iatiAco (netrans. voiti sta In picire), 0700-
pm (me \Toth. 0.00).
2. At'xo (bagil adncil, lnrapril), nolo (trans. \mitt
Mga adenct), gbacc (trans. InNoral");
a6olica (me cufundil, me Inf.-arra), gam) (netrans.
me cufundal), iviaov (netrans. intra4), .Ligoy (netrans.
ei1), Uacyx.ct (netrans. m'am cufundatii).
3. I6ivvolit (stinga), ga6eact (trans. stinsei);
6ivvop.ut. (me stingii), gc6-riv (netrans. me stinsel),
goerilcu (netrans. auntie stinsii).
4. "Oaop.c. (nimicescil), Daaawy. (trans. am nimi-
citil), .646 (trans. voia nimici), ioXecri (trans. nimicil);
.6-Xkotica (netrans. piert.1), aot3licu (netrans. yogi peri),
eaetrqv (netrans. peril), Ok(ach (netrans am peritil).
5. Haw _Onduplecil), irsEcco (trans. voia Indupleca),
g7C.F.M. (trans. Induplecal), TC.Itstirl (trans. am Indu-
plecatil);
7.aE9op.cht. (me last' s'd me Induplecil,me supunti, creda),
7csEcop.ac (rile voin supune), iItEicOyiv (m'am supusii),
siTcscap.ca (suntil convinsil), icalrAct (netrans. credit).
6. 05co (producti) cptco.) (trans. voia produce), g-
yo:72 (trans. produsel);
TOcp.o.t (netrans. nasal), pov (netrans. n'ascuI), itt-
<pact (netrans. suntii din naturA).
7. Verbele urmAtre ati numal perfeetula al doilea
cu insemnarea netransitivet:
Cipotit (sdrobescii), gaTu netrans. (suntil sdrobiti.1),
iisEpco (deqteptil), iTplir'iPu- )' (suntil deteptil),
ciyoEy(t) (deschictil), civivp. (suntil deschisb),
irpcit..ta) gacil.), wircp-r-pra. (me aflu),
friirvota (sf4ii), i7iktrici- D (suntil sf4iatil),
Ctmo (fad' sil putregescd), ci:17-17:a. (suntil putredu),
vidcw (topesci.1), tisvcrl. (m'am topitd).

www.dacoromanica.ro
ADVERBELE. 153

CAPITOLULO III.

CUVINTE INVARIABILE.
86. Adverbele.
Cum adverbeIe se formzd de la adiective, i cari
sunt adverbele numerale si corelative, vecli 41,
42, 4; 54.
Dupd raportul4, ce esprima, adverbele mai suntil:
1. De rnodii: or.ittoc; (asta-fela) aclesea pierde c, In-
sd numal inaintea consunelorti: okto =ter (astil-felit
face), 07(14 iicoEet. (astil-fela fcea); kr/Opci. (pe ascuns5),
6'711,404 (In publicil), thv (In zadaril).
2. De cantitatet icoX6 (multtl), 6),ETov (pugin5), Cat;
(clestula), 6..Tca (prea) , crfaKi. (frte), eially (In abun-
denta).
3. De locti:
a. La intrebarea itoi3 ; (unde?): akko0c (aiurea), chb-
zo5 (chiar aci), obaci.p.oti (In nici o parte), baoOt (Ina-
untru), Evaoy, ivc64 (Induntru), ixt6,; (afard), w (afa-
r5), thcoOt. (a cas5), TiMOL, yelled (cleparte).
b. La intrebarea 175Osv; (de uncle): CAkoOsv (d'a-
iurea), o'ClcoOsv (d'a cas), crlyrOsv (chiar d'aci), gvao-
Osy (din,nduntru), o63u.160sy (din nici o parte), Liofiev
(d'afara), siMOsv (de departe).
c. La intrebarea ita; (In cotro?): asiipo (aicea), ea-
Xoce (aiurea), o6v i orxuas (a casd), ott'yc6ce: (chiar
acolo), o6aci.p.6ce (nicd-eri), &Coco (Induntru), T.Tikoce.
(departe).
d. La intrebarea 11; (pe unde?): stae Wok% Os-
k-ta (p'aiurea), ocYoup.-71 (On nici o parte), exclvtax-ii (pre-
tutindinea), ic6cyrq (pretutindinea).

www.dacoromanica.ro
154 1"REPOSITIUNILE.

4. De timpa: itpaie (dimineta), 646 (sra), ttp.spov


ciip.spoy (asta-c11), ct5ptov (maine), x06c (ieri), irp6r
Oac (alaltaeri), vEiv (acum), eipv. (adinia-ora), ircacd
(alta data), cthtfxy. (in data), sItot (apol), tat (deja),
'CL (Inca), FLei. (toth d'auna), okcote (nici o data).

5. De afirmare: (Ay (da, de sigur4 T6 (celh


Pipa, zo i Ni (de sigurh), vcd (da), ytil (In
juraminte, da).
B. De negare: oti (nu) Inaintea tuturorti consunelorti
fara -esceptie, c)6x Inaintea vocaleloric cu spiritula Una
ciyk Inaintea vocalelorg cu spiritulg aspra: o irokk
(nu multa), rt k.atoc.; (nu uort), otix 6XE.Toc (nurne-
rosu), cirz orke.4 (nu astii-felq; tril (nu), o6- tit i tit
o6zi, (nu), cqith i mautubc (nici de cum), ph. (In
juraminte, nu).
- 87. Prepositiunile.
Dupa casurile, cu call se construescil, preyositiu-
wile se impartii:
1. Prepositimii cu unit singurii cash:
a. Cu genetivutii: a.v7E (la inceputh Insemna: In faga,
in urma : In loch de, pentru), aic (lat. ab, de la), ix,
Inaintea vocalelorh & (lat. ex, din), icp6 (lat. pro, Ina-
inte), avec) (farh), iNs%Gt (lat. causa, din causa,), Cizpc
si pixpt, (pAna), leki.jv (lat. praeter, afara), p.stmeci
(Intre).
b. Cu dativul4: iv (lat. in cu ablat, In), cin sail
t51) (lat. bum, cu).

6. Cu acusativulii: a? sa i; (lat. in cu acu.s., ln,


la), ()c (catre, la).
2. Prepositiunl ea dove camel:
a. Cu genetivula i acusativuli
ati CU gen,. (lat. per, prin), ou acus. (lat. propter,
din causa).

www.dacoromanica.ro
PREPOSITIMILE7 155

xercrl cu gen. art directiunea de sUsti, in josii (din,


sub, atm, contra), cu acus. (cAtre, In, pe, prin,
clup).
Cnrip (lat super) cu gen. (d'asupra, pe, pentru), cu
acus. (pe- d'asupra, peste).
b. Cu dativulil i acusativulii:
&vet cu dat. (In susil, pe), cu acus. art'a directiu-
ma de josii in suet' ,(c5tre, pe, -Fin, In).
-3. Preposipuni ell trei mini : genetivuld, dativulti si
acusativulti:
7capE cu gen. (despre, asupra), cn. dat. (Imprejur)
si acus. (Imprejur, In).
ap.TE cu gen- (despre), cu dat. (imprejurii, de) si
cu acus. (Imprejurii, cAtre).
e.r1 cu gen. (pe, In timpulU), cu dat. (IITA, In pu-
terea, dupg, cu conItiune) si cu acus. (pe, contra,
cAtre, pentru).
tleti cu gen. (cu), cu dat. (In rnijloculii, printre)
si cu acus. (dupa).
m.pci cu gen. (de la, din partea), cu dat. (lng,
la) si cu acus. (catre, la, In, contra).
,r,p64 cu gen. (din partea, Inaintea, conformkt In nu-
mele), cu dat. (BAIA la, pe lang6) si cu acus. (la,
asupra, contra)
olt6 cu gen. (de desupt, de ctre), cu dat. (sub) si
cu acus. (sub, In),

88' Conjunctiunile.
Se lnipartti In unpspre-dece claffe astii-felit:
1. ConjunctiunI copulative: xv.i. (0), "c6 (lat. que, 0),
o6O.i. si ti.-0_i (nici). .
2. Disjunctive: t (gab); s'c'te (sau), oks si 1.1.-iite.
(nici).

www.dacoromanica.ro
156 WAN4MI13NILE. INTERJECTIUNILE.

3. Adversative: &Jac/ (Ins), 68 (Ins5), &Trip (iar6).


4. Comparative: (k -(ca), 'thvcap (precum).
5. Declarative: 67c i (roc (a).
6. Finale: Evc.c, 67r(oc, (oc, p. (ca s, sa' nu).
7. Consecutive: Coate (aa In cAtO), 4ct (decl), oc5v.
(aa, dar), ToNov (prin urmare), -coi.Tchp (astii-felO dar).
8. Conditionale: i, ciy (daca).
9. Causale: 6tc, attc, &ref., 64 (fiinda ca), rip
(cad).
10. Concesive: E xotf., 'a:en wjI (de0), xu.f.7:ep (dei).
11. Temporale: eta, 61:6'ca. (cndil), tvExv., 6'x-rIvExg.
(cnda), &ref, &TC.scat (dup ce), irpEv (Inainte de).

89. Interjectiunile.

1. De durere: i6 (oh!), cosO (van), orp.oc (val!),


Tc.67rot (4eilorin), cd (ah!), or (van.), ZW (van), Tcri.-
7cchE (ah! ).
2. De provocare: aEry. (aIdI!), iot (mai!).
3. De mirare: iC4 (ei!), (3. (ai.), 3c/.6(ji (bre !).

www.dacoromanica.ro
CUTINTE GRECE GRITATE DUPA Fond. 157

CAPITOLULO IV.

CUVINTE GRECE GRUPATE DUPA FORMA.

eclinaiiunea Coataia-
1. Substantive in ; gen. etc.
4,1 400, piata. -?) Tr/no, cOsta,
,.i eiTolci, ulita. 1 cittet., umbra.
1 &pit, blestemulit. t Gcoet, porticukt.
-ii 4hcl, deita. 43 cycputta,, armata.
4i capetic, obrasula. 71 ctp-poPa, nenorocirea.
ij anc;,a, nedreptatea. 41 k.tip,A, lira.
71 cr.Tia., causa. 41 otrlu, casa.
yi ezvelp4, larbiltia. +I cutasia) educatitmea.
43 &via, intristarea. 41 =via, 4ircia.
-9 Osotia, maslinula. -ti ithpu, stanca.
71 icnipm, sra. -'9 nopytipu, purpura.
71 i'xripot, inimicitia. 1,1 'rcPY,P(1, capulti coriibit
'i 5'11-1a' pedpsa. ri tegptu, intelepciunea.
-13 iip-spa, dim. 41 wrrIpia, mantuirea.
71 :Hu, vederea. 4) eptxpfruox, tolba cu sageti.
11 a41Pal vnatOrea. .9 pOsta, . amicitia.
t .9.6pa, usa. 4 9 xpEiu, trebuiuta.
Ti %coda, . rautatea. -ri 4cupcx, tra.
4 9 xapaiu, inima. ul tupa, anotimpulti.
yi xtOripm, citara.
41 P.otP, srta. 41 cputpu. mincea.
irl Iiivoca, ignormil,a. 43 Tiyopa, podulii.
+I ic),-Oszta, adevrulf1.. 71 lI(.ifv-pg, cutitnlil.
41 ficcc :),Ew., regina,

2. Substantive in a, gen. -tc.


opiniunea. a1 c6). indr5sndla.
+1 itptip.wh, pupa.

www.dacoromanica.ro
168 SUBSTANTIVE,

.41 fkitiocci. (vc), lhnba. 41 p.o5act, musa.


ii &i.o.tUa, lupta.
41 ;Latta, theta. -ii p.eXtacot (TT), albina.
41 0.caozaaa. (m), marea. 41 13 z.Ptt-Lva, grija.

3. Substantive In 7), gen. Yjc.

vrfulti, apo. 4 LOp4j, forma.


41 (1'41'41, I geulti. mania.
71 opT1,
ii UX:t 41, puterea. 5 sboruhl, avil-
41

41 ail,
41
r
&pet:ii, virtutea.
inceputulti.
curtea.
41

n =gm,
6P1JA, j tuia.
isvoruhl,
Vicerea.
41 fipswt41, tunetula. 41 azoX41, odihna.
1 e?)w+1, patulti. $ upA, onOrea.
tt Cw41, -data. 11 PwvTh vocea.
.1,1 tBov4i, placerea. -sufletula.
4,1 Icepa/t, capula. 1 th),)41,
11
yam eantrilti.
11 -import), verfulti.
71 prif1"1, -uneltirea.
4,1 avcipti, nevoia. 41 Oh, betia.
5 17111' parerea. '1,1 11,v111171, memoria.
1,1 orb dreptatea. 1 yntrir 'victoria.
4t tineretea. Y'l oSov-ri, durerea.
.771'
x patulti. ii itaX1, lupta.
41 %Om feta. :q Wait pOrta.
41 %P41v71, femana. 41 thtrri, puterea.
1 %wpm satulti. dl ae).4n, luna.
4i Vol, ultarea. .1
virry, arta.
41 X Ep.101, 'N elda. 71 16Trl, srta.
ti Ath611, insulta. .1.1 ux:ri, padurea.
41 114X71, lupta. 11 TIP% faima.

4. Substantive In vs, gen. op.


6 &6X.q.c41s, atletuld. 6 Apcntc, talharukt.
6 incpowru, anditorulti. 6 norryc4ic, poetulg.
6 exccg, judeetorulit 6 c op tat*, sofistulit.
6 irivric, vaslasulti. 5 so1datu1ti greit
6 6Tekivrig,
6 16tthrt15, omula simplu, i inarmatil.
6 vocirrei, nmrinarulti. 6 noXin-fig, cetatnula.
6 obtivq;, servitorulit 6 c.cpcvccaycylc, soldatulti.

www.dacoromanica.ro
SUBSTANTIVE;

Declinataxnea a do...la-
1. Substantive in og, gen. oo.
6 imok, cmpulit 6 Aot.p.k, ciuma.
6 etailtpk, fratele. 6 FoO6g, plata.
6 ilpeOlik, num6ru1i.l. 6 ver.fa6c, mortula.
6 u.6Xoq, flautulit. 6 66616c, obolula (15 buil .
6 f3cup.k, altarulil. 8 o6pecv6c, cerula.
6 TetoPTOC, plugarulii. 6 oc p ochiulu.
6 azap.k, legAtura. 6 novx110;,, fluviulit.
6 8-rpctop6;, tesaurul4, 6 po01.1.6c, ritmulit.
o 811.1.6c, inima. 6 otpwc6c, armata.
6 Iwyk, mediculd. 6 xrAx6c, arama.
6 vatpOc, ocasiunea. 6 )cpook, aurula.
6 zwck, fructulii. 4i oak, calea.
6 Xtp.k, fOmea.
6 aryck, pAlnea. 6 itiTcXoq, v61u1ii.
6 piog, vi6ta. 6 atovng, ostendla,
6 Try.k, clsatoria. 6 7c6y-roc, marea.
6 Spop.og, alergarea... 6 Tc6pToc, tumuli:I
6 innoc, calulit 6 crci-xoc, stihuld, r&iduld..
6 Aaak, ramura. 6 ,r67ck, loculil.
-6 x6XTroc, sinulfi. 6 Tpierk, tapuld.
6 atOcp.og, universulii. 6 TpOnoc, caracterula.
6 -460.06, cercultt. 6 Top.6oc, morm6ntulil
6 X6xog, lupulil. 6 tip.voc, imnuld.
6 v6p.k, legea. 6 tinvoc, somnulti.
6 )6og, fericirea. 6 cpOptoc, sarcina.
6 '6116poc,, ploia. 6 xpOvoc, timpula.
6 O'yo5, rnAgarulii. 41-18i6Xog, cartea.
6 'Opapk, aurora. 4 pOok, roua.
6 Opog, hotarulii. 5 Tvc Oaapz,v bOla.
fta.
6 Alioc,, poporul. 6 Ohog, casa.
6 a
6 etaIpoc,
ti 6 amog, mila.
tovarhsuld. 6 oivog, vinulii.
6 C./pc, rAvna. 6 Aarck, avutia.
6 OA voc, tAnguirea. 6 caiipog, tauruld.
6. Alipog, sOrta. 6 Toixog, zidulti casil
6 ).ifipoc, secAtuff. 41 vilcogr insula.
-6 p.50o5, fabula. 41411T0C, votulti.
6 avr.p.og, vntulii. 6 Scazovog, servitorula
6 livepo ncog, omula. 6 Atog, mila.
0 apppog, argintula. 6 kce.vog, lauda.
6 p4rpor.xog, brsca. 6 -71Xtoc, sOrele.
6 adovcAK, degetulti.

www.dacoromanica.ro
160 ADIECTIVE.

6 4}6o;1. (camera de cul- d ap...).o.1, adunarea.


care. 6 Icarro, resbelula.
6 .8.6veLTog, - mOrtea. I ov.6Tcei.dc., stanca_
; 43.6petos, rasvratirea. I oTipavoq, cununa.
:, u&milkoc, neomstorula. 00 Topavo;, regele, tiranula.
O %Evavvoc, pericolula. 41 tY).1.1t0.0c, via.
i 4sOpog, peirea. -`rj -fmtpo, uscatula.

2. Substantive in ov, gen. OU.

TO iiprVov, articulatiunea. Tb o'clJov, bucatele.


TO i'prov, lucrula. Tb 2CE'6 Env, campia.
EITiov,
ipanza tle cora- TO O'Oov, trandafirula.
i bie. TO rex.vov, copilula.
TO pilpov, masura. T6 ,c6r.,v, arcula.
-T6 -46Aov, lemnula. ,r6 cpakov, frunda,
T6 60,ov, arma.
TO WA, pretula luptU. r.`
20 Crum', animalula.
TO aslityov, prandula. TO rlikov, marula.
TO Othpov, darula. Tb vsiipov, nervula.
to .61qttov, Mina. TO Iptov, lana.
T6 elvap6notiov, robula. Tb- p.stprIxtov, tenarula
T6 apLoTov, dejunul a. tir'e.iToncov, fruntea.
TO Pcipr Apov, prpastia. rb oprvov, instrumentula.
T6 P.Ero, apov, pleopa ochiulta. TO Tcp66wrov, ia.
TO "86Treaov, pamntula. Tb itpOoontovt faca.
TO .aptthp.tov, panegiricula. TO TpOrcaeov, trofeulti.
to E'lso.tov, untuladelenmil. TO ,papp.a.ov,
remediula,
i otrava.

_Adjective de ar.t.tia O. a dolma d.ecli-


n.aliume..
1. Adiective in os, a, cy.

aiopOc, 6, Ov, rusinfosti. Xap.RpOc, U, ;v, strAlucita.


uptaTtp6c, et, Ov, la stanga. p.axpoc, 6, 6v, tunutt,
&P,...65, 6, 6v, la drdpta. Tcor.pOc, U,-6v, amarti.
Eporipk, 6, Ov, rosu . or.Aripk, c, Ov, tare.
izpOrz, 6, ov, sacru. oipOc, 6, Ov, urneda.
v.r.thap6,-;, 6, 6v, curata. Tat'60-c, & Ov, stralucitora.

lixooc a 09 ' 5Care este in Yi0c, CA, OV, noa.


vrfa. 70.-fisiDc, CA, Ov, vecinti.
evavTiog, 12, ov, opusa.
6v121yat0c, a, ov. necesarrt. EtvOiosioc. cc, ov, curajO.,t1.

www.dacoromanica.ro
ADJECTIVE. 161

Ecpxy.to;-, CL, ov, pilmiLivil, otz.v.oc, C. ov, propriu.


rivhioc, 'I., znoutaIoc, 9.. by, sarguitortl.
. -t-ienerosit.
OV,

414:0:, U., fyi, . diving.


_
.. .. -
0.,, ovi-
LO siantil.. ii,z65tpoc, CA, 0, liberal.
CL'(0, CF., ov, S'elbaticit 7:6ptoc, a, ov, stApang.
affmor, a, ov, nenorocitil. 'Oatoc, ov,CL pined.
-6.1toc, a, ov, . demng. obpeoitoc, a, Dv, cerescti.
8.s.ii.ato;, a, by, netericitil. ni.06..;:oc, cc, OV, avuta.
*div.o.toc. o, 0V, - drepti:t. 6/Jemoe, 'a, ov, nenorocittl.
4! ,
2 Adjective in oc, i, v.

c".4?k, 4.,. 6v, curatg. avrj6g, 6v. _galbenti.


4CI.6c, -r ov, Moose. 606q, 41, 6,,, drepta. :
ic 9,6c, +1-, 6v, bung. __., .. . ..care merge pe
aspp.6c,./9,0k, calda. .
''''';' q' "' '1josit.
i.y.ayk, 1; 69, indestulgtOrg. ;71- ,t7., 16:.:. 69 (14, de wisosil.
xat.v6c, +1, 6v. nou. Tv.o.:6;, +i, 6v, dredniciosii.
7.ey6c, +1, lei, gold. 1-comc, .(1, 6v, deed.
-,0k..sty6c, +I, 6v; stralucita. .-.;E:p.v6c, 4-1-, 6v, venerabibi.
xoty6c, -h, Ov, COfliUflL 6opoc, +I, oy, - inteleptii.
X.C7ct6c, +1, 6v, sulAire, mica. ctey6C, +1, 6, 8trimtil. _

),etty.k, Y, 6Y, alba. - talcetv6C,, +I, 6v, . inn Rail.


'testa, 4, 6v, care remano -601)*, il,- Ov, - inalta.
1tth,,A7.;4, 41-, 6v, niele. zat.2176c, -;,. 6v,- greg.
1.1.z .ii, 6y, plina. zpirck, +-1, 6v, buna.
_
p.ovoc, 11,0v, singurg. ..-coixii,oc; yi,--oy, telurita.
V-voc, 71, ov; strging. --:.1,140;., 'fl, ov, arnica..
71; ov, intregg.
N-d.o;. i, ov, -evidentg. 7.05F/Oc, rl, fy uF:xlrg.
:(1,, oy, ggunosg. 4.-.6/.0c. 11, ov,.... de niancg.
citzvo;, yi, ov; veselit i'7,zeh;o:,., 7,,, ov, cell din urmii.

3. Adjective in oc, ov.


-0
i,64vatoc, ov, nemuritord. i;!:171".'l1, 0 nefericitg.
LEI 0 I. 0 V, . eternii. 1",;:ly,..;. 09, liniota.
ECIV.:4).09(70;, OV care insotesce: vikatmopoc, ov, nenorocitit.
..

11

www.dacoromanica.ro
162 SUBSTANTIVE.

Dec1i3aaikurtea a treia..
1. Trunchiuri consunantice.
a. Guturalele T, )1e, x.

-ri ccUL ,

ri
i;&pi, ary.p7,6;,
Tptzo;,
. capra.
carnea.
pruIU.
*.a
o to1;, 7.6g,
6 446..i;., 7.6;,
wog, lira.
lingusitorulii.
pieptarulti.
'
Tivtti, yo;, greeruki. 6 676i, zoc, unghia.

b. Labialele p, z, T.
.
c '0.S;;;;, vena. 6 y14, Turk, vulturulit:

e. Gentalele .',. a, T.

17rATPE.;, '60;, patria. 4., ',K,o'drig, %.',og, grij-,-.

'fry i'pc.c, 4g, .7 crta. -ii itGrAC, f)*(4, coifula.


6 i.t7aptk, 7to5,- :statue:).
'6 -./pitiv, 07T6,-;, -', betro.nulti. 6 aspetr.(67, 677.-6;, servitorulil,

TO. app.o., '7o-g., oaru1. ... T6 7,:611.6., 70:7, !Tura.


T6 6p.p.6c, Tog, 6ohiulit.
- .. .

TO FAO, TOG, ' pasulti. . . TO npaip.o., ,To_g, afacerea.


T6 ,au5p.a,..,T0c, minunea. T6 rti-ip.oc, to;, vorba.
16 xatip.a, roc, calcium. -..-0 T,5116., To, rana.
p.vilp.a, To,
.Tbs monumentuhl. TO zpv.u., Tog,
jhicrulti,
cr) mierv.a., Tog, suflarea.
.

(la plur. avutiele.


-,-; Uvravia, T0;, dania. T6 6'vop.6c, To:: miracle.
To fm.a:p.u, tog, murdAria. T6 icovrilia, to;, poema.

d. Licidele p, v.

6 &41pcip0-c, aerula. I. 6.-,a4ip, c:6;, fra selbatieil.


, 6 eirp, ilpoc., donatoruhl. 6 xpv.z4ip, irr i po;, crateruki.
.

6 .abtil,v,* i90, Caa, - 6 7-i7.7WV, 01,0c, arti tult-1.


; Icotp.liv,- 676;, ptistoruhl. 6 nina, &dog, timpulii.
.,ql: 'Priv, evc, spiritula. *6 ktip.mv, thvoc, livedea.
6 -,s0.7(.47, 6vo;, regula. 6 xsitii67, 6ivog., iarna.
fi 7AtUr1, Ovog, zilpada. 6 ztTa, &dog, tunica.
6 mina, ovog, vecinula. ,

www.dacoromanica.ro
ADJECTIVE. 163

e. Stiertrea S.
TO. ia0.-,., 0,.);,
/.
rernedhl : TO Y.E.'eO-c, eAstfgtilti.
T?i 'ayoc,: dnrere TO ylso;, _ renumele..,
TO '61.:50;, : -pditrea sacra'. .TO pli.o;,- i s melodia.
TO azOoc, sarcina. ,
TO :1.,,Gc.,
= , curagiuln.
TO pi.),,,c, .S4geta. TO p.oc, partea.
TO it,0.-,-, i nemulti. TO ,og,., norulti.
T. ;J. ,i.S.,4 , temerea.. TO
,
;taus,
, .' sabia.
TO ilio.-_:, -- obioeiulii. TO 0O0c, muntele. _
TO ko.;., vorba, versulti. TO -,-:6.5oc, suferinta.
TO i'To.-,-, annlii, --TO nMoi, doliuln..
TO ,9.6-p..60;, mirarea. tO cMivoc, fortia. ,
-co' .19,ippc,-, vera. To Ti.),9c, sfirsitula.
,6 ,tyy,0 :', , urma. -TO c.,06.og, lumina.
To. 7.prATog, fortia.
, --,
_ .

'TO 4:120;-, 'aspeetuln. TO v50;, multimea.


TO- 4-100c., caracterulti. TO TiExoc,
zidulit unei ee-
:
e tati.
TO p.",:roc, ura. , TO TiE),0c, , buza.
9.tO yr1-49;,
.
--, : crta; TO ,.1es.5bo;, mineiuna.
4.
.
TO: p.i.p00;, milrimea. TO 17.0.o.yo.:, _ marea.
TO -6v.st0;, insulta
,... ' ..

- Adjective in 71;-, zz, gen. 0,);


41:
4411? ,

ihp.i.htrilc, k, neinstruita. zii...5sVric:,, Ii.-;, piosit.


&coca+, .1-;, .: sigurn. v ebto-A,-;', e.:, ferieitn.
i.., reuvoitorti. 3r..e.r-ig, k, -..-, darn.
StraasA:, -ft, nefericitti. - OTt-iig, 6;, silt iiitogit.-
z*sAcr ic;,-, binevoifOrti. - r'141Filc, s;, plinn.
eassaba, k, celebru. ..
.

2. Trunchiuri vocalice.
-
a. Substantive in :; gen. so4.
0, e.rlyTtc, ghicitorulti. .ii Tee.;:;, ordinea.
0 0..pk, sarpele. ..- -ii t5F1,0:;, '-'instdta. ,
41- 64ets;, vederea. 71 viatc, natura.
yi -17.6)..,4, orasuln. - -`ri IT.pi2N, fapta. -

+, cT6.;, diseordia. .
, . ,
41 o.,lairrr.,:;, simtirea. 4-1 7.o.T6.r.o*;, seoborirea. '
41 &.var.;g.-:,,..;, suirea. -

www.dacoromanica.ro
164 SUBSTANTIVE.

b. Substantive in Ds, geneses.


-
x6c, puterea. , _
o, 7.11#4, :14, porcula. .-
6 :7_06c, pescele. 0 p strugurula. 1..

sprahcna. . 6i rzIp.);, barbia. --..

or,F4, opok, stejarulit.

-- c. Substantive in v-h;, gen. smc.


- . --
. .-- .
.pescarulii.- ; il-cr,e6g, caaretulti.

"
i, 6.i.tztic;
6 yovek, print*. '
b ',Cask, ph-sterulti.
6 Ipapi6e, _scriitorul. . 6 zoii6r, omoritorula.
6 Eptripek, talmaciulu. 6 ,(0.1.7.,sk, Wanda.
.
6 isfauc, prcotulti. -
,.
, .
-
,..
d. Adtective in u;',
-
.sto.., o, gen. .s.V.,:.
-
. Saba, zia, 6, adncil. :. 6.,..0..;, ..v.y., 0, ascutitti. .

ppo.76c, --eIct, 6, ..sourta. 7trAZ6C, s;:,./., 6, grosti.


yawl, sia,'6,-
_
dulce. 7.g.-pic,- i-irL, 6, iute. -:
3:106c, E'ErA, 6, - 'dreptii. .1.-pax6c, r.-1/2, 6, aspru,
6p6c.- , sig., 6., largii. _ (;)-46c., aig., 6, iute.
tiyhak-, eia, 6, indrAsneyi. .
-
.
.

. .. _ .....
4.
Verbe.. .

1. Trunchiuri vocalice. '6


. a. Verbe pure.
- -, -..
i.r(01-.),!,. vorbescif. wivuw, . _. facti dunoscutil.
domnesca. admit. -.
1?/..1:),Z6(0,
r',6ukz-60.), ' ,
robesca. -
7crigfee.60),
vatic,
mors6(6,
incetez.
credit.
-,
,9161t00), - .lincrusescO.
,... .
-_,

t6pcu, lsec o 1-copz.6w, : dual. .


7.5..-Ae 6w, . -anima._ : cipaTe6(0, . facti resbela. :.
-4ochow, . iinpiedic toaticu,. tragii cu areultl.
-Low, . desfacii. tpo4.6(6, writ.
-

b. Verbe contrase in ,Aw.


,
-6'crwrcetw-ar
--0..:
-iubescu . i6.(6-6, , lasit _

'
- .

awicw-th, sup6ril. 46ao-611,---


i sunlit . inamo-
earaTectu-61, . -- insult, 0 rata. _
.v.vv640-(ii, nasal. i-poycZcw-th, intrebti.
aciar..0,16)-(7), . cheltuesca. p.stkocoi-it), zirnbescti.
apeteu-(76, tacit. 9...46.0)th, birupscti. . =.:
. .-,

www.dacoromanica.ro
VERBE,.. X66
. .
.
61'11e' -th, 1)U1I in
. .
to4 inclasnesea. .
03-th, strAbatii. itraeseti in desfa-
spY{.;?ozot
7.4.`tpCip-t;), incercu. .
t tUri. _

:Z.V(0-(;), sara. - at---(o-t., me dual ci via


7e4r.rdectu-oi, ratacesca. ..' 4shotkat-th11ott, privesca.
0.1-6.1, . . - lecoltat-thp.fit.; vindeea.
...

t
tacit. - . , . .
-. 2cotticeop.at-Cop.0t, me culce.
a9.ttuautu-th
co.t.6(0-th, despoia. - 7.T.,:top.q.t.-,;11,,...,. dobendesca.
....7.:-.)..sozelo)-65, finesca. -xpecop.cht.7thp.a.t, me servesca.
T.:114(0-th, onoreza: -
4A9 .
-
. _

-/ -- c. Verbe in a.w.
l'il .
_
,
atRia,,, n ed re pta(eseti. voz,.:Air-th, cunt" bolnava.
ri:viw lauda. .. _
oty.30)-(,), .clocuesca.
. cm,g'w-W, cera. frecuentez
(C7C.SCA:.01-6.1, ameninta. ' . ( :convorbesba.
clpziw-(4, suntit indestula. 700i CU , doresca cu foca.
acwioi-6), eserseza. TCOtvoi-t4 face. .

u.i3zio.)-(4, me" filleSca. 7C0A0J.E(.0-6, face resbela.


.,
Pollf.g. to -(4, ajuta. 7.0p!)6W'-th, . jafuesca. .

,,OWELO-01, para. TCUIXECO-th, Venda:


PIO atItoveto-co, 07.017i(0-6, R. .esamineza.
-
-
V17t),W
)
-
-01, 1-
sunta fericita. savircesea.
C.tirita=th, cauta. - A vripsw-m, supravegheza.
...
Orhpoztuth, . , ajuta, resbuna.
- : si
1
, am incredere. (prioinw-th, iovidieza.
, l . fp:Xi/0-th, iubesda.
consi- pope.w-th, porta.
thwpit,-,,
,,
j dera. cppoviw-th, i-eugetti. .

xapTepaiu-th, su fere en curajit xcupiw-th., merga.


VNECIJ-6), micca. ziE-,.
or.p.., suntil folositora.
W impodobescaf Upviop.4.:-05p.04, nga.
xpettieu-ti), invinga. conduce, sore-
"keit.iw-tio, '. vorbesen. :"ycioll.,./.:-66}111.:,
timiteza.
./..ov:;opkw-th, Insulin. Ity.i.op.q.:-obpA t,
mowo-w, urrtscit. cf,-00eotia:-0611a.c, me tema.-
to -th, cup:eta. _

d. Verbe in ow.
,
' csocoteseti nadusesca.
. .( demi". xop6o1-14,. 8fuictioneza.
. robesca. titxoy,i)(u- th, biciuesca.
;371),Ocu-th, arete. oplet-th, inclrepteza.
rivalisezu. Op.0:601-th, asemana.
pedepsesea. AoloCoo-W, umplu.
,b01.1.603-th, mania. Trap/. w-;, amiE aripi.

www.dacoromanica.ro
166 VERSE.

2. Trunchiuri consunantice.
a. Yerbe mute.
.. Trunchiuri in 'I, 7, z
..-rz.,.=-,,Lr - _.. .

.. .

. conduct, atitIy.w,
..., . urrnrcscil.
vorbesca. etzto, cedezil.
_:.i.,psyw, intindit.', -, 7p:(0; am sositii.
7.T.Ffu4 acoperil. edEn, i'mpletesc.
7,Tzpyto, iubescil. , ivy), kicepil,
.petiyw, fuga. Aram,
,,,
- Sovedeseti.
(pi,sT(.0, . arcla. ,,,,,,,-,v.,,,,,- pri.,.A.!escii.
...i.,,i7(0, blamezil. s67.0:J/J..., inn'ogii.
,;(1i worm., vorbesca.

b. Trunch* i 2,

ei:Lsirm, schipiba. '''7::170)


6
, (smart cuviin-
, i .TVAU, $
Arn'
t' il pleatUr A ' ' ?, , ciosil
? cu pleat (Irk ,i1-40, inclina.
teteiiew,.
(calcii in pi. Ts.pitto, desfatezti.
.? cire. Tpsr.o.), intOruti.. -
7..,v.n.o, treat. .
a-Noftat, urmeza.
7,ai.opm, respecteza. "fr,l'ft", sera 4t
pt.smu, vOci. cts,00, incununezu.
-Lsim0, _ Inert. aspi-{,(0, incrtesca.
Icirlimo, trinlita. 'Crp to,
_
hrnescii.
lisrpop,J,c., . blarneza.
,
c. Trunehiuri in a, 43,, Tr
.
.
. . .
cetritti. ir:s6005, rosescii.
7.7,-.6Zeo, m6 'gritheson. me-VW), . (*plea,
lis6;$0), inselii.. .. &vote'', siMrSescii.
-fsiao:L.at, crutil.:.- :
:.
_

4. Verbe in C7,0) (tort

;iati.1.10), seltimbil. ("Oslo', omora.


eMlaw, rostogolesca. ^c6.,Iscu; rnduescii.
;16.11e.o, sapti. vApi/..17.(0, turburit .
Iri/rict.lco, 10vegitii, 50:.:(., .
prulesea. !

sspric7,(0, faca. --...*',:,. -


e. Verbe in TCTO).

;:ctzo), 9.6r.tto, imormnteza.


. cufundit. ILJA(Lisr(0,- azieundir.

www.dacoromanica.ro
VERDE. 167
_
, . 7
Ineovolu. aseunqa.
. furft. esaminezti.
fain.-
_
,
_
I. Verbe in ,:(0.

4.F.r.i.40_, rWsect. ,,:;, iniirgiriescit.


(3a6:40),
,..
mergil... n16 Yocii.
-(41.vo.',,co, semen. procura.
41-7...):1140), admiril. 7/.2,A,to, pregAteseil.
pedep.eseci. aztoo, despieti.
admit. 7C;:lo, miintuescil
11.13,(0, zideseil. ' 07is . Zide$Cil. ,
VOtolt",,,(11, socotesea. insultil.
9,.!;,,to, gema. .K.,0'.0.). vorbeseil.
colonisezti. ?:),-..,7;:;(0, ingrijescii....
;yori:0), numeseii. pup:40), desparta;,
supOril. zspn.,:.., placa.
.

.. g. Verne licide ()., p., v, p).

arcii.),(,), anuntii. piwo, rihAirt._


Sec)) co aruneti. -.:.T.i-do), emit.
- ... ...
-Rimini 7. b(0,
C37..h.).10.5 doborti. . 4-,1:60.), pierit.
iip.w, sunlit plinil. a:rico, ' ridieft.
.dittoi, impartil. Zi.;.-,(,,, lupin.
TpS110.1, tremurit. 7,rsi,,;(0, ._sn-ip.nti.
0.....7..,ilmo, . desonoreza. ' :-6i0),
.. .. nialieeseg.
apvw, respingti. p.apvipv.o.:,
,,,. . 1
jail ea mariner,
vliviu, inelintt ;26pop.o.t, m6 .tangueseil.-
zpi..ko,_ judeeit.
..

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro