Sunteți pe pagina 1din 147

Biblikane kidipen teksturenqo

anθ-i rromani ćhib


Culegere de texte biblice în limba rromani

Kotora anθar o Devlikano Lil

Fragmente din Sfânta Scriptură

Editura Kriterion
Bucureşti, 2002
Manualul "Culegere de texte biblice în limba rromani" a apărut la iniţiativa traducătorului,
Gheorghe Sarău, cu suportul moral şi financiar al Fundaţiei “Providenţa“ din Bucureşti.

Lucrarea a fost aprobată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, ca manual opţional, cu


nr. 25.302 / 20 ianuarie 2000, pentru orele de limbă şi literatură rromani, cât şi pentru cele de
educaţie religioasă desfăşurate în limba maternă rromani.

Traducere:
conf. univ. dr. Gheorghe Sarău - profesor de limba rromani la secţia de limbă şi literatură
rromani a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine - Universitatea Bucureşti

Selecţia textelor biblice şi ordonarea cronologică:


Florin Nasture şi Gheorghe Sarău

Cuvântul înainte:
Florin Nasture, student rrom la Facultatea de Teologie Baptistă a Universităţii din
Bucureşti

Redactare, Notă asupra ediţiei şi Vocabular Biblic: Gheorghe Sarău


Culegere computerizată: Gheorghe Sarău
Tehnoredactare: Andrei C. Ionescu
Ilustraţii şi copertă realizate de pictorul rrom: Eugen Raportoru

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale:


Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib=Culegere de texte biblice în limba romani /
Gheorghe Sarău (trad.). – Bucureşti : Kriterion
134 p.; 20 cm (I rromani bibliotèka vaś e ćhavorre)
ISBN 973-26-0703-3

087.5.22.046

Tipărit SEMNE
Cuvânt înainte

Trista experienţă de peste o jumătate de veac de întuneric spiritual, în care Biblia


era considerată o carte oarecare şi depăşită, iar în şcoli se preda evoluţionismul ştiin-
ţific în defavoarea creaţionismului biblic, experienţă care are urmări până în ziua de
astăzi, ne face să avem certitudinea că în România este nevoie de o reformă morală şi
spirituală în toate compartimentele sociale şi, mai ales, în şcoli. De aceea, fiecare po-
por trebuie să conştientizeze faptul că pentru a avea o societate sănătoasă trebuie să
asigure copiilor o educaţie moral – biblică prin care să fie promovate valorile creş-
tine: iertarea, iubirea, mila, smerenia, evlavia, blândeţea, facerea de bine, cumpătarea
etc. Nevoia unei educaţii morale în rândul copiilor rromi este imperioasă, iar cea mai
potrivită carte pentru aceasta este "Cartea cărţilor".
Una din problemele cu care se confruntă comunitatea de rromi din România este
cea legată de insuficienta educaţie morală şi religioasă. Datorită acestui fapt, mulţi
copii rromi abandonează şcoala şi, mai târziu, ajung să se piardă, atât pentru ei cât şi
pentru societate.
S-a observat însă că la clasele cu elevi rromi din sistemul şcolar guvernamental şi
neguvernamental, la care se predau limba, istoria rromilor şi religia în limba rromani,
frecvenţa mare a copiilor rromi este motivată şi din această perspectivă.
Prin urmare, reuşita şcolară, cât şi impactul moral în rândul elevilor rromi pot fi şi
mai mari atunci când învăţăturile Bibliei sunt predate în limba maternă a elevului, în
limba în care el gândeşte.
Împletind educaţia şcolară cu cea morală, putem avea o generaţie de rromi, în vii-
torul nu foarte îndepărtat, care va avea şansa să trăiască o viaţă împlinită şi să fie o
binecuvântare pentru alţii.
În acest context, avându-se în vedere inexistenţa unui instrument de lucru profilat
în domeniul educaţiei moral – creştine în limba maternă rromani, cât şi absoluta sa
iii
utilitate în procesul didactic la clasele cu elevi rromi, am considerat utilă traducerea
unor texte biblice în limba rromani care să reflecte evenimente de referinţă din
moştenirea biblică – atât din "Vechiul Testament", cât şi din "Noul Testament" – şi
pe care le-am grupat cronologic, aşa după cum se poate desprinde din cuprinsul
lucrării.
Textele inserate aici sunt de aşa manieră alese încât elevii să fie ajutaţi să le înţe-
leagă şi să reţină aplicaţia lor practică.
Sperăm, totodată, ca acest manual, conceput la iniţiativa societăţii civile, ce are ca
un al doilea obiectiv educaţia interconfesională, să rezolve o serie de probleme pe
care deseori rromii le-au întâmpinat în activitatea lor, adică atunci când, în preajma
sau în timpul sărbătorilor creştine, au dorit să-şi explice evenimentul care stătea la
baza sărbătorii respective, aşa cum îl prezintă Biblia.
De bună seamă, şi nu în ultimul rând, Culegerea de faţă poate servi şi altor cate-
gorii de rromi ori de persoane interesate să cunoască mesajul biblic în limba rromani,
cum ar fi, de pildă, studenţii rromi de la secţia de limbă rromani a Facultăţii de Limbi
şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti sau cei de la diferitele facultăţi
şi secţii, îndeosebi cei de la asistenţă socială, teologie, muzică ş.a., interesaţi de culti-
varea limbii materne rromani şi sub raportul educaţiei morale şi religioase.

Florin Nasture

iv
Anglutno lav

O bibaxtalo phiripen, palal jekh paś śeliberśesqi, kana xulajardăs e oděsqo tună-
riko aj kana I Bìblia sas dikhli sar jekh varesavo aj mekhlo but palal lil aj anθ-ël śkòle
siklărelas pes o зantrikano evolucionìsmo, ućhalinărindoj o biblikano kreacionìsmo –
jekh phiripen kaj si les efèkte зi k-o dĭvesutno dĭves – kerel amen te avel amen o ća-
ćoaźukăripen ke anθ-i Rumùnia si trebutni jekh moràlo aj jekh oděsqi refòrma anθ-ë
savorre sociàlo thana thaj, po śeral, anθ-ël śkòle. Kodolesθar, svako naròdo trebal te
godărel o fàkto, ke – vaś te ovel les jekh sasto khetanipen – trebal te del le ćhavorren-
qe jekh moràlo aj biblikani edukàcia, anθar sosθe te aven spidine e biblikane valòre: o
mekhipen rigaθe le bezexenqo, o ćajlŏvipen e avresθar, i mìla, e pesqotelăripen, o
pherdopatăipen, o kovlăripen, e laćhipnasqo keripen, o tolăripen thaj aver. O trebai-
pen jekhe moralone edukaciaqo maśkar le rromane siklŏvnenθe si butućo, tha’ o maj
trebutno lil vaś kadaja edukàcia si “O Lil e lilenqo“.
Jekh anθar e problème e savença marel pes e rromenqo khetanipen anθar i Rumù-
nia si phandli e bibasutne / e bidostatutne moralone aj religionikane edukaciaθar. Ko-
dolesθar, but rromane siklŏvnenθar mekhen i śkòla thaj, maj palal, resen te xasaren
pen, kadă vi vaś i societèta.
Dikhlăs pes, paruvipnasθe, ke k-ël klàse le rromane siklŏvnença anθar e śkolaqo
guvernamentàlo aj biguvernamentàlo sistèmo – kaj siklăren pen i ćhib, i istòria le
rromenqi aj i relìgia anθ-i rromani ćhib – o baro butvaripen le rromane siklŏvnenqo si
vi anθar kadaja perspektìva.
Thavdipnasθar, o śkolutno laćhoresipen, tha’ vi o moràlo impàkto maśkar e rromane
siklŏvne aśti te aven maj bare atùnći kana e Bibliaqe siklărimata sine siklărde anθ-e
dajaqi ćhib le siklŏvnesqi, e ćhibăθe anθ-i savi vov kerel godĭ.

v
Khuvindoj i śkolutni e moralone edukaciaça, śaj te avel amen jekh rromenqi
generàcia – anθ-o jekh avutnipen na but durărdo – savi avela la jekh śànsa te зivel
jekh pherdo зivipen thaj te avel jekh laćhesvakăripen vaś averenθe.
Anθ-o kadava kontèksto – dikindoj ke nana-i jekh butăqo instrumènto anθ-o umal
e moralone – bolde edukacionaqo anθ-e dajaqi rromani ćhib, thaj vi o sasto pesqo tre-
baipen anθ-o didaktikano procèso k-ël klàse le rromane siklŏvnença – ame dikhlăm
trebutno o amboldipen nesave biblikane teksturenqo anθ-i rromani ćhib, savo te sika-
ven dikhutne maladimata anθar i biblikani mangin – kadă sar anθar o “Purano Du-
rust“, kadă vi anθar o “Nevo Durust“ – thaj save ame thovdăm len xronologikanes,
kadă sar aśti te dikhel pes anθar o ander e butăqo.
E tèkstură save arakhen pen kathe sas alosarde, kadă ke le siklŏvne te aven aźuti-
sarde te xatăren len thaj te lien lenqi praktikani aplikàcia.
Ame kamas, sajekhvrămaθe, ke kadava lil – kaj sas kerdino anθar i iniciatìva e ci-
vilone societetaqi aj kaj si les sar i dujto pesqi res vi i maśkarkonfesionalikani edukàcia
– te laćharel but anθar e probleme, kaj, butvar, e rroma maladile lença, maj śukar
phendo, kana, paśal vaj kana sine e bolde baredĭvesa, kamle te prinзaren o fenomèno
kaj beśelas k-i bàza kodole barodĭvesesqi, kadă sar prezentisarel les I Bìblia.
Laćhe samaθe – thaj na k-o agor – kadava teksturenqo kidipen d-aśti te del vast vi
avere rromenqe vaj зenenqe, saven si len o interèso te prinзaren o biblikano mesàźo
anθ-i rromani ćhib, sar sine, sar eksèmplo, e rromane studèntură kaθar i sèkcia rroma-
ne ćhibăqi e Fakultetaqi vaś e Avrutne Ćhibă aj Literatùre – anθar E Bukureśtosqi
Universitèta – vaj kodola e ververutne sekcienθar aj fakultetenθar, po but kaθar i so-
ciàlo asistència, i teològia, i mùzika th.a., saven si len sar interèso te barăren i dajaqi
rromani ćhib vi anθar i moràlo aj religikano edukaciaqi perspektìva.

O Florìn Nàsture
(rromano nakhavipen: kaθar o Geòrge Saräu)

vi
Notă asupra ediţiei

În această Culegere a fost utilizată grafia oficială internaţională a limbii rromani,


adoptată, în aprilie 1990, de către „Romani Unia” cu prilejul celui de-al patrulea
Congres Internaţional al Rromilor desfăşurat în Polonia.
Alfabetul internaţional al limbii rromani comune a fost recunoscut de către Minis-
terul Învăţământului din România în anul 1991 şi toate manualele de limba şi litera-
tura rromani folosite în procesul de învăţământ la clasele cu elevi rromi au avut la
bază acest alfabet.
Pentru facilitarea lecturării textelor, prezentăm în cele ce urmează Alfabetul rrom
internaţional, bazat pe alfabetul latin adaptat, în care literele au următoarele valori:
- a, b, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z - ca şi în alfabetul limbii române;
- k - ca un c românesc;
- c - ca un ţ românesc;
- kh - k aspirat (urmat în pronunţie,fără pauză, de un h);
- ph - p aspirat (urmat în pronunţie, fără pauză, de un h);
- th - t aspirat (urmat în pronunţie, fără pauză, de un h);
- rr - ca un r românesc, dar vibrat şi nazalizat (întâlnit în dialectele spoitorilor şi
căldărarilor, aproximat prin grupul consonantic -nr- (uneori fiind peceput şi ca gru-
purile -ndr -, - ngr-);
- w - semiconsoana -w-, percepută ca un u , apare în locul lui -v- în poziţie finală, dar
şi intervocalică: keraw (corect: kerav), gaw (corect: gav), thuwali (corect: thuvali);
- x - ca un h dur, pronunţat ca ch din limba germană;
- j - ca un i semivocalic (apare în diftongi, în poziţie iniţială sau finală, şi intervocalic
în grupuri cu alte două vocale: jakh, phabaj, phabaja);
- ś - ca ş din limba română;
- ź - ca j românesc;
vii
- з - ca grupurile ge, gi româneşti: зamutro "ginere" (în funcţie de dialect, se pronunţă
şi ca un j românesc: зamutro [jamutro] "ginere");
- ć - ca grupurile ce, ci din limba română;
- ćh - ca grupurile ce, ci din limba română, dar aspirate (urmate de h): ćhuri "cuţit"
(în funcţie de dialect, se pronunţă şi ca un ş românesc : ćhuri [şuri] "cuţit").
- θ - literă ce apare rar în postpoziţii de locativ şi de ablativ şi se echivalează, la
singular, prin t din limba română . Dacă în faţa sa vedem litera -n- (deci: -nθ-) sau, în
vorbire, auzim înaintea sa sunetul [n], atunci se pronunţă ca şi d din limba română;
- ç - literă ce apare rar în postpoziţii de sociativ-instrumental (comitativ) şi se echiva-
lează, la singular, prin s din limba română (La ciurari, se pronunţă la sociativ-instru-
mental, singular, j (i semivocalic), iar la carpatici - h). Dacă în faţa sa vedem litera -n-
(deci: -nç-) sau auzim înainte sunetul [n], atunci se pronunţă ca ţ din limba română;
- q - literă ce apare rar în postpoziţii de genitiv şi de dativ şi se echivalează, la
singular, prin c din limba română. Dacă în faţa sa vedem litera -n- (deci: -nq-) sau
auzim mai întâi sunetul [n], atunci se pronunţă ca g din limba română ;
La acestea se mai adaugă vocalele preiotate (diftongii: ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ) care se
citesc: ia, ie, ij, io, iu, ca în exemplele: boră, dĕs [dives], luludĭ, parnŏl, terdŭvel
(dialectal în raport cu forma corectă terdŏvel "a opri; a înceta").
Foarte rar, în împrumuturi româneşti, ä se utilizează pentru a marca vocala ă
din limba română, iar ca variantă fonetică (doar în cazul căldărarilor) ë notează un e
obişnuit din celelalte dialecte rrome, perceput, de asemenea, ca un ă din limba
română. Exemple: în primul caz päzil "a păzi" (în loc de cuvântul rrom arakhel "a
găsi; a păzi"), iar în al doilea: arakhël (căld.) "a găsi; a păzi".
De asemenea, cu scopul înţelegerii fără dificultate a textelor traduse, am prezentat la
sfârşitul lucrării un Vocabular biblic, în care au fost incluşi acei termeni care circulă paralel –
în funcţie de dialectul rrom – şi care, dealtfel, sunt cunoscuţi de vorbitorii de limbă rromani.

Gheorghe Sarău
viii
1
O Anglutnipen. O Devel kerdăs o sundal

I. 1. Anglutnipnasθe, O Devel kerdăs e 9. O Devel phendăs: “Te kiden pen


ćèrură thaj i phuv. jekhethanesθe e pană save sine telal o
2. I phuv sas ćući, na sas khanć pa ćèro thaj te sikavel pes o śukipen!”
laθe; opral o muj e paněnqe xoripnasqo Thaj kadă sas.
sas tunăriko, tha’ e Devlesqo dùxo 10. O Devel anavărdăs o śukipen ke si
phirelas opral e pană. i phuv, thaj o butipen le paněnqo ke si
3. O Devel phendăs: “Te avel dud!” derăva. O Devel dikhlăs ke kadaja butĭ
Thaj sas dud. sas laćhi.
4. O Devel dikhlăs ke i dud sas laćhi; 11. Palal, O Devel phendăs: “Te del i
thaj o Devel ulavdăs i dud kaθar o phuv ćarlin, i ćar e sumuncaça, rukha
tunăriko. plodurènça, kaj te keren plòdo palal
5. O Devel anavărdăs i dud dĭves, lenqo tìpo thaj kaj te avel len lenθe
tha’ o tunăriko anavărdăs les răt. Kadă, lenqi sumùnca p-i phuv.” Thaj kadă
sas jekh răt thaj palal sas jekh texarin: sas.
kadava sas o jekhto dĭves. 12. I phuv dias ćarlin, ćar e sumun-
6. O Devel phendăs: “Te avel jekh caça palal laqo tìpo thaj rukha kaj
zinzaripen maśkar e pană thaj vov te keren plòdo thaj save si len penθe
ulavel e pană le paněnθar.” penqi sumùnca, palal penqo tìpo. O
7. Thaj o Devel kerdăs o zinzaripen Devel dikhlăs ke kadaja butĭ sas laćhi.
thaj vov ulavdăs le pană save sine telal 13. Kadă, sas jekh răt thaj palal sas
o zinzaripen kaθar le pană, save si texarin: kadava sas o trinto dĭves.
opral o zinzaripen. Thaj kadă sas. 14. O Devel phendăs: “Te aven nìśte du-
8. O Devel anavărdăs o zinzaripen ke dărne anθ-o buxlăripen e ćerosqo, k-aśti te
si o ćèro. Kadă sas jekh răt thaj palal ulavel o dĭves kaθar i răt; von te aven
sas jekh texarin: kadava sas o dujto nìśte sèmnură save te sikaven e vrèmă,
dĭves. e dĭvesa thaj e berśa;
2
15. thaj te aćhen sar nìśte dudărne aj pheren e pană le derăvănqe; te
anθ-o buxlăripen e ćerosqo k-aśti te butăren pen vi e ćiriklă p-i phuv”.
dudăren i phuv. “Thaj kadă sas. 23. Kadă sas jekh răt thaj palal sas
16. O Devel kerdăs le duj bare jekh texarin: kadava sas o panзto dĭves.
dudărne, kadă: o dudărno o maj baro, 24. O Devel phendăs: “Te del i phuv
savo te xulajarel o dĭves thaj o dudărno зivutren palal lenqo tìpo, guruvnăn,
o maj tikno k-aśti te xulajarel i răt; sapărnen aj зungale phuvăqe зivutren
kerdăs vi e ćerxenă. palal lenqo tìpo.” Thaj kadă sas.
17. O Devel thovdăs len anθ-o bux- 25. O Devel kerdăs le phuvăqe зun-
lăripen e ćerosqo k-aśti te dudăren i gale зivutren palal lenqo tìpo, le
phuv, guruvnăn palal lenqo tìpo thaj savorre
18. Te xulajaren o dĭves thaj i răt thaj phuvăqe sapalen palal lenqo tìpo. O
te ulaven i dud kaθar o tunăriko. O Devel dikhlăs ke sas laćhe.
Devel dikhlăs ke kadaja butĭ sas laćhi. 26. Palal o Devel phendăs: “Te keras
19. Kadă sas jekh răt thaj palal sas manuśes palal Amaro muj, palal A-
jekh texarin: kadava sas o śtarto dĭves. maro miazipen; vov te xulajarel opral
20. O Devel phendăs: “Te aven pher- le derăvăqe maćhen, opral le ćerosqe
de e pană kaθar e зivutre thaj te xurăn e ćiriklăn, opral le guruvnăn, opral sa i
ćiriklă opral i phuv p-o buxlăripen e phuv thaj opral savorre sapalen, save
ćerosqo.” phiren pen p-i phuv.”
21. O Devel kerdăs le bare maćhen aj 27. O Devel kerdăs le manuśes, palal
savorre зivutren kaj na beśen p-o than Pesqo muj, kerdăs les palal o muj le
aj kaj зiven vi anθ-e pană, palal lenqe Devlesqo; murśikani aj зuvlikani rig
tìpură; kerdăs vi svakone phakhale kerdăs len.
ćiriklă palal pesqo tìpo. O Devel dik- 28. O Devel laćhesvakărdăs len thaj o
hlăs ke si laćhe. Devel phendăs lenqe: “Barăren, bută-
22. O Devel laćhesphendăs lenqe aj ren tumen, pheren i phuv aj telăren la;
vakărdăs lenqe: “Barăren, butăren tumen aj xulajaren opral le derăvăqe maćhen,
3
opral le ćerosqe ćiriklăn, opral sarkole 31. O Devel dikhlăs sa so kerdăsas;
зivutres kaj phirel p-i phuv.” thaj dikh ke sinesas but laćhe. Kadă sas
29. Thaj o Devel phendăs: “Dikh ke jekh răt thaj palal sas jekh texarin:
dinem tumenqe orso ćar, kaj kerel kadava sas o śovto dives.
sumùnca thaj si p-o muj e saste II. 1. Kadă, sas kerdine зi k-o agor e
phuvăqo, aj orso rukh, kaj si lesθe ćèrură thaj i phuv, aj sa so sas len.
ander e sumuncaça: kadala te aven 2. Anθ-o eftato dives, o Devel dias
tumaro xaben.” agor Pesqe butăqo, kaj kerdăsas la; thaj
30. “Tha’ savorre зungale зivutrenqe anθ-o eftato dives Vov dinglilăs palal i
la phuvăqe, savorre ćiriklănqe e ćeros- sasti Pesqi butĭ, kaj kerdăsas la.
qe aj savorre зivutrenqe save phiren 3. O Devel laćhesvakărdăs o eftato
pen p-i phuv – saven si len jekh dives thaj svuntusardăs les, anθar
зivipnasqo phurdipen – dinem lenqe sar kodoja ke kadale divesesθe dinglilăs
xaben i sasti zèleno patrin.” Thaj kadă palal i sasti Pesqi butĭ, kaj vazdinăs aj
sas. kerdăs les.
(I Genèza, I: 1-31; II: 1-3)

E manuśesqo peripen. O manuś kerdăs bezex

II. 15. O Raj O Devel lias le manuś dăsas o Devel ćaćipnaça: “Te na xan
thaj thovdăs les anθ-i bar le Edenosqi savorre rukhenθar anθar i bar?”
k-aśti te butĭkeren la aj te arakhel la. 2. I зuvli dias anglal i dùma le sa-
III. 1. O sap sas maj ćorno sar savorre pesqe: “Ame śaj te xas anθar o plòdo
зungale зivutre le phuvăqe, saven savorre rukhenqo anθar i bar”.
kerdinăsas len O Raj Devel. Vov phen-
dăs la зuvlăqe: “Kadă te avel te phen-

4
5
3. Tha’ palal o plòdo le rukhesqo 9. Tha’ o Raj Devel akhardăs le
anθar o maśkar e barăqo, o Devel manuśes thaj phendăs lesqe: “Kaj san ?”
phendăs: “ Te na xan anθar lesθe, thaj 10. Vov dias anglal: “Śundem tiro vak
nić te azban lesθar, te na meren.” anθ-i bar thaj sas man dar, kodolesqe
4. Atùnć, o sap phendăs la зuvlăqe: ke semas nango thaj garavdem man.”
“Si ćaćes ke na merena: 11. Thaj o Raj Devel phendăs: “ Kon
5. tha’ o Devel зanel ke, anθ-o dives phendăs tuqe ke san nango? Te na
kana tume xana lesθar, putarena xalănas tu anθar o rukh, anθar savesθe
tumenqe e jakha aj avena tume sar o me zorphendemas tuqe te na xas?”
Devel, prinзarindos o laćhipen thaj o 12. O manuś phendăs: “I зuvli, savă
nasulipen.” dinăn la manqe te avel paśal manθe,
6. I зuvli dikhlăs ke o rukh sas laćho voj dinăs manqe e rukhesθar thaj xa-
xamasqo thaj kamlo dikhipnasqo aj o lem.”
rukh sas te putarel varekasqe i godĭ. 13. Thaj o Raj Devel vakărdăs la зuv-
Lias, kadă, anθar pesqo plòdo aj xalăs; lăqe: “So tu kerdăn?” I зuvli dias lesqe
dias vi pesqe murśesqe, savo sas paśal anglal: “O sap paśxoxavdăs man thaj
laθe, thaj o murś xalăs vi vov. xalem anθar o rukh.”
7. Atùnć putarde pen penqe jakha kël 14. O Raj Devel phendăs le sapesqe: “
s-ol duj; xatărde ke si nange, sivde Anθar kodoja ke tu kerdăn kadaja butĭ ,
khetanes smokinosqe patrină thaj ker- armandino san tu maśkar savorre
dine lenθar pasterne. guruvnă aj maśkar savorre зungale
8. Atùnć śunde o vak le Rajesqo le зivutre kaj si pa i phuv; anθ-e savorre
Devlesqo, savo phirelas anθar i bar tire зivipnasqe divesa te зas cirdindoj
anθ-o śudripen e divesesqo; thaj o tut p-o per thaj te xas saniphuv.
manuś aj pesqi зuvli garavde pen kaθar 15. Biamalipen me thovava les maśkar
o muj le Rajesqo le Devlesqo maśkar e tuθe aj зuvlăθe, maśkar tiri sumùnca
rukha e barăθar. thaj laqi sumùnca. Kadaja phagala tiro
śero, aj tu phagesa laqi khur.”
6
16. La зuvlăqe phendăs laqe: ankalaves laθar o xaben tiro anθ-e
“Barărava but i dukh tiri aj tiro kham- savorre tire зivipnasqe divesa;
nipen; e dukhaça bianesa xurdorren aj 18. kanre aj kanralo làpato te del tuqe
tire kamimata avena palal tire mur- aj te xas i ćar opral i vàzi.
śesθe, tha vov xulajarela opral tuθe.” 19. E avripaněça opral tiro muj te xas
17. E manuśesqe phendăs lesqe: “An- tuqe tiro manro, зi kana amboldesa tut
θar kodoja ke aśundăn o vak tire anθ-i phuv, kodolesqe ke laθar tu sanas
зuvlăqo, aj xalăn anθar o rukh palal lino; ke saniphuv san tu aj anθ-i
savesθe me zorphendemas tuqe; “Te na saniphuv amboldesa tut.”
xas nisar lesθar!”, armandini si akana i (I Genèza, II: 15; 3: 1-19)
phuv anθar tuθe. Bare pharipnaça te

O baroćhoripen le panĕnqo

8. Tha’ le Nojes dias les O Devel 12. O Devel dikhlăs karing i phuv
mìla anglal Lesθe. thaj, dikh, i phuv sas rimome; anθar
9. Dikh save sine le palutne le kodoja ke svako зivutro rimosardăs
Nojesqe. O Noje sas jekh manuś but pesqe pesqo drom p-i phuv.
śuźo thaj bidośaqo savorrenθar anθar 13. Atùnć o Devel phendăs le Nojes-
okoja vrăma: O Noje phirelas e Dev- qe: “O agor svakone зivutresqo si lino
leça. anglal Manθe, anθar kodoja ke
10. Le trin ćhave kerdine kaθar o Nòje pherdine i phuv e зungalimatença;
sas: o Sem, o Ham aj o Jafet. dikh, Me uśtăvava len khetanes la
11. I phuv sas rimome anglal o Devel, phuvăça.
i phuv sas pherdi kaθar e зungalimata.

7
14. Ker tuqe jekh kaśtutno bero, anθar 16. Te keres e beresqe jekh felăstrin,
o goferosqo kaśt, aj te rigăres kadava opre, e buxlipnaça jekhe kunăθar; o
bero anθ-e kherorre thaj te des les, udar te thoves les jekhe rigaθe e
anθral aj avrăl, e tatekalipnaça. berosqi; thaj te keres jekh śìro
15. Dikh sar te keres les: o bero te moxtonorrenqo tele, aver k-o maśkar aj
avel les trin śela kună sar lunźimos, aver opre.
panзvardeś kună sar buxlipen aj 17. Thaj, dikh, Me kerava te avel jekh
trinvardeś kună sar ućipen. baroćhoripen le panĕnqo p-i phuv, k-aśti
8
te samudarel svakone зivutres telal o 20. Le ćiriklănθar, palal lenqo tìpo, le
ćèro, saves si les зivipnasqo phurdipen; guruvnănθar palal lenqo tìpo, thaj
sa so si p-i phuv na maj avela maj dur. anθar savorre зivutre kaj зan azbaindos
18. Tha’ tuça kerav jekh xatăripen; te i phuv palal lenqo tìpo te aven tuθe
des anθre, anθ-o bero, tu thaj tire anθre po duj svakone tiposθar, k-aśti te
ćhave, tiri зuvli aj le зuvlă tire inkeres len anθ-o зivipen.
ćhavenqe khetanes tuça. 21. Thaj tu, le tuqe anθar savorre
19. Anθar sa so зivel, anθar svako xapnasqe giva aj ker lenθar xamata,
зivutro te lies anθ-o bero po duj anθar kaśti te aven tut aj len sar xaben”.
svako tìpo, k-aśti te inkeres зivde tuça; 22. Kadă vi kerdăs o Nòje: kerdăs sa
te avel jekh murśikani rig aj jekh so zorphendăsas o Devel.
зuvlikani rig. (I Genèza, VI: 8 -22)

O Lav kerdilo Trùpo

1. Maj anglal sas o Lav thaj o Lav 7. Kadava avilo sar jekh ćaćărno
sas le Devleça thaj o Lav o Del. kaśti te phenel palal i Dud thaj savorre
2. Kadava sas anglal le Devleça. te patăn Lesθe.
3. Savorre bută sas kerdine Lesθar 8. Na sas vov i Dud, vov avilo te
thaj khanći anθar so sas kerdo, na sas phenel palal i Dud.
kerdo bi Lesqo. 9. Kadă, o Lav sas i ćaćutni Dud,
4. Anθ-e Lesθe sas o tràjo, thaj o kaj dudarel sa le manuśen, kaj aven
зivipen sas i Dud le manuśenqi. anθ-o sundal.
5. I Dud dikhel pes anθ-i răt thaj i 10. Vov sas anθ-o sundal thaj o sundal
răt na mudardăs la. kerdilo lesθar, thaj o sundal na
6. Sas jekh manuś tradino le prinзardăs Les.
Devlesθar; lesqo anav sas Jòno.
9
11. Avilo kaj Lesθe e manuśa thaj na 15. O Jòno phendăs pala-lesθe, kana
dikhle Les miśto. dias muj: kadava si o kodova palal
12. Thaj savorrenqe kaj dikhle Les kasθe phendem me: “Kodova kaj avel
miśto, savorrenqe kaj patăn anθ-o palal manθe sas anglal manθe, anθar
Lesqo Anav, dias len zor te keren pen kodoja kë sas maj anglal manθar”.
e Ćhave le Devlesqe; 16. Thaj ame săm anθar Lesqe pher-
13. Kerdine na anθar rat, na anθar dipnasθar, vi hàro palal hàro;
lenqo kamipen, na anθar jekh 17. anθar kodoja i Kris sas andini le
varekasqo kamipen, tha’ anθar Del. Mojsesθar thaj o hàro thaj o ćaćipen
14. Thaj o Lav kerdilo trùpo thaj avile kaθar o Isùso Kristòso.
traisardăs maśkar amenθe, pherdo 18. Khonik ći dikhlăs varekana le
hareça thaj e ćaćipnaça, thaj ame Devles; o korkorro Lesqo ćhavo kaj si
dikhlăm Lesqi slàva, jekh slàva sar i anθ-o berkh e Dadesqo, Kodova kerdăs
slàva le korkorrutnesqi kerdino e Les prinзardo.
Dadesθar. (O Jòno, I: 1–18)

Anglutnipen

1. Kodolesqe but [manuśa] astarde te 3. arakhlem vi me, butalosardea


keren jekh pherdo phenipen palal e Teofilea – palal sosθe kerdem but
bută save sas maśkar amenθe, buxlărde rodimata palal kadala bută –
2. kadă sar dine len amenqe kodola te xramosarav jekh palal avresθe,
save dikhle len pe (penqe) jakhança 4. te śaj tu te prinзares o pheripen e
kana sas thaj resle e sluźitòră e зanglimatenqo save tu lian (save resle
Lavesqe, tuθe) p-e mosqo drom.
(O Lùka, I: 5–20)

10
O anipen e зanglipnasθe so bianela O Iòno O Bolitòri

5. Anθ-e divesa e Irodosqe, le 13. Tha’ o phakalosvunto phendăs


thagaresqe le Judevurenqo, sas jekh lesqe: “Na traś, Zaharie, kodolesqe tiro
raśaj, anavărdo O Zaharìa, anθar i vìca mangipen sas aśundo. Tiri зuvli, I
e Abiaqi. Pesqi зuvli sas anθar e raklă e Elisavèta, bianela tuqe jekhe rakles,
Aaronesqe thaj bućholas I Elisavèta. saves tu anavăresa les le Jones.
6. S-ol duj sas śuźe anglal o Devel 14. Vov avela tuqe sar jekh dinipen e
thaj arakhenas bi pokinipnasqo savorre lośaripnasqo aj veselipnasqo thaj but
zorphenimata thaj savorre mekhebută e but [manuśa] lośŏna pesqe bianipnas-
Devlesqe. qo.
7. Na sas len rakle, anθar kodoja I 15. Kodolesqe avela but baro anglal o
Elisaveta n-aśtilas te bianel aj s-ol duj Devel. Na piela nići mol, nići o
sasas pherdemanuśa. baldimatenqo pipen, tha’ pherela pes e
8. Tha’, kana sluźilas O Zaharìa an- Svuntone Duxoça anθar i vrăma kana
glal o Devel, vaś pesqi vìca, vov si anθ-o per pesqe dajaqo.
9. Palal sar si o aćar e raśajesqo, 16. Vov vortarela bute anθar e rakle e
inklisto, kana alosarde, te avel te Israelosqe karing o Devel, k-o penqo
xungisarel anθ-e Devlesqi Khangeri. Devel.
10. Anθ-i vrăma e xungisaripnasqi, i 17. Vov зala anglal o Devel, anθ-o
sasti lùmă rugisajli k-o Devel avri. duxo aj anθ-i zor e Iliesqi, te amboldel
11. Atùnći, jekh phakalosvunto e Dev- e ile le dadenqe aj dajanqe karing e
lesqo sikavelas pes le Zahariaqe thaj rakle thaj le biaśundutne raklen karing
beślăs punrenθe anθ-i ćaćutni rig e o godăveripen le ćaćutnenqo, te angle-
altarosqi vaś te kerel o xungisaripen. keren vaś o Devel jekhe sel but śukar
12. O Zaharìa traśajlo kana dikhlăs anglekerdo.
les thaj lias les i traś. 18. Tha’ O Zaharìa phendăs e phaka-
losvuntonsqe: “Sar prinзarava kadaja
11
butĭ? Kodolesqe me sem phuro manuś 20. Tha’, dikh, avesa lalo thaj n-aśtisa
thaj mirri зuvli si jekh pherdeberśenqi te vakăres зi k-o dives kana kerena pen
зuvli” kadala bută, anθar kodoja ke tu na
19. Tha’, dindos lesqe, o phakalos- paćandilăn mirre dùme, kaj pherena
vunto phendăs lesqe: “Me sem O Ga- pen k-i penqi vrăma.
brièlo, savo beśav anglal O Devel; me (O Lùka, I: 5–20)
semas bićhaldo te vakărav tuqe thaj te
anav tuqe kadala laćhe lava.

O biandipen e Isusosqo le Xristososqo

1. Anθ-i okoja vrăma, inklisto jekh sas anθar o kher thaj anθar i famìlia e
zorphenipen kaθar O Cèzar Augùsto te Davidosqi,
kerel pes o ginipen le savorre зenenqo. 5. te xramosaren pen jekhetanes e
2. Kadava ginipen le зenenqo sas Mariaça, kaj sas manglărdi leça aj sas
kerdino kana O Kirìnius sas o gu- khamni.
vernatòro e Siriaqo. 6. Kana sas von kothe, pherdile e
3. Savorre gelenas te xramosaren pen divesa kana voj trebulas te bianel.
svako anθii penqi diz. 7. Thaj voj biandili pe Anglutne
4. O Jòsif uśtilo vi vov anθar I Biandile Rakles, xurăvdăs Les thaj
Galilèa, anθar i filătin e Nazaretosqi, paślilăs Les anθ-jekh bakrănqo
anθ-i Judèa, anθ-i Filatin e Davidosqo, sovipnasqo than, kodolesqe anθ-o kher
savo si anavărdo Betleèmo, kodolesqe e beśipnasqo na sas than vaś lenθe.
(O Lùka , II: 1–7)

12
13
E bakrără anθar O Betleèmo

8. Anθ-i okoja phuv sas nìśte bakrără 15. Palal sosθe e phakalesvùntură
save beśenas avri p-i vàzi thaj dikhenas telărde lenθar anθ-o ćèro, e bakrără
răte trujal penqe bakră. phende jekh avresθe: “Haj te зas зi k-o
9. Tha’ dikh jekh Devlesqo phaka- Betleèmo thaj te dikhasa kadala butĭ
losvunto beślăs paśal Lenθe thaj i savi kerdilăs pes, kaj O Devel kerdăs la
Devlesqi slàva strafinisisardăs trujal prinзardi amenqe.
lenθe. Von traśajle but zorales. 16. Gele e grabaça thaj arakhle la
10. Tha’ o phakalosvunto phendăs len- Maria, le Josifos aj le Biandile Rakles
qe: “Nana traśan, kodolesqe, dikh, anava paślilo anθ-e bakrănqo sovipnasqo
tumenqe jekh laćho nevipen, savo avela than.
jekh bari loś vaś savorro naròdos, 17. Palal so dikhle Les, phendine so
11. kodolesqe avdives, anθ-i filatin e vakărdenas lenqe palal kadava Ra-
Davidosqi, biandilăs tumenqe jekh klesθe.
Mukhlărno, savo si O Xristòso, O Raj. 18. Savorre save aśunde len, ćudisajle
12. Vi kadava si o sèmno vaś tume- palal kadala bută save / kaj phenenas
nθe: arakhena jekhe nevobiandes aj len lenqe e bakrără.
paślilo anθ-jekh bakrănqo sovipnasqo 19. Marìa inkerelas savorre kodola lava
than”. thaj delas pes godĭ anθ-o pesqo ilo.
13. Thaj, jekhvare, jekhethanes e pha- 20. Thaj e bakrără irisajle, barărindoj aj
kalosvunteça, avili jekhetanes jekh bu- aśarindoj le Devles, vaś le savorre save
tipen devlesqe arakhlinpnaça, aśarindos aśundesas aj dikhlesas len aj sasas kadă
le Devles thaj vakărindos: sar vakărdinesas lenqe ke si.
14. Slàva e Devlesqi anθ-e dòsta uće (O Lùka, I: 8–20)
thana thaj śandipen p-i phuv maśkar e
manuśa kamle Lesθar!”

14
E Isusosqo biandipen

18. Thaj o Isusosqo biandipen sas 21. Voj bianela jekhe Ćhaves thaj
kadă: I Marìa, Lesqi Daj, sas manglărdi thovesa Lesqo anav o Isùso, kodolesqe
e Josifosθar; thaj maj anglal te beśen so Vov xastrala Pesqi sel nămos pesqe
von khetanes, voj arakhlăs khamni bezexenθar.
kaθar o Svùnto Dùxo. 22. Savorre kadala bută kerdile k–aśti
19. O Jòsifo, laqo murś, sas jekh uźo te pherdŏl so anglevakărdăs O Devel e
manuś, thaj na kamelas te kerel la anglalvakărnesθar, kaj phenel:
laзavesqi anglal e manuśenθe; kodo- 23. "Dikh, i śuźi ćhaj aćhela khamni,
lesqe thovdăs pesqe godăθe te mukhel bianela jekhe ćhaves thaj thovena lesqe
la ćoral. o anav Emanuèlo", kaj amboldino si:
20. Tha’ kana vov godĭsarelas kadale "O Devel si amença."
butănθe, sikavdăs pesqe anθ-o suno 24. Kana uśtilo o Jòsifo e sunesθar,
jekh Devlesqo phakavno thaj vakărdăs kerdăs sar zorphendăs lesqe o Devlesqo
lesqe: "Josife!a, o Davidosqo Ćhavo, phakavno; thaj lias lesθe pesqe зuvlă.
na na dara te lies tuθe e Maria, tirre 25. Tha’ na prinзandăs la зi kana voj
зuvlă, anθar kodoja so sas astardino biandili jekhe ćhaves. Thaj vov thovdăs
laθe si e Uźe Duxosθar. Lesqe o anav o Isùso.
(O Matèo, I: 18 – 25)

E thagara-raśaja k-o Jerusalìmo

1. Palal so biandilo o Isùso anθ-o nìśte thagara-raśaja aviline anθar o


Betleèmo e Judeaθar, anθ-e dĭvesa le Oriènto k-o Jerusalìmo,
thagaresqe le Irodosqe, dikh so avile 2. thaj pućhle: "Kaj si o Judeurenqo
Thagar nadumultano biandilo? Kodolesqe
15
dikhlăm Lesqi ćerxan anθ-o Khamthan sa palal o Biando Ćhavorro: thaj kana
thaj avilăm te das koća anglal Lesθe." arakhena Les, phenen vi manqe k-aśti
3. Kana śundăs o thagar o Iròdo te avav vi me te dav koća anglal
kadaja butĭ, xolăjlăs but; thaj savorro Lesθe.”
Jerusalìmo xolăjlăs khetanes leça. 9. Palal so aśunde e thagares, e
4. Kidias savorre le maj but śunde thagara-raśaja telărde. Tha’ dikh so I
raśajen thaj le selăqe sikavnen thaj ćerxan, kaj dikhle von la e Kham-
rodindăs te arakhel lenθar kaj trebalas thanesθe, зalas angal lenθe зi kana avili
te bianel o Xristòso. thaj aćhili opral o than kaj sas o Biando
5. “Anθ-o Betleèmo e Judeaθar”, Ćhavorro.
dine von lesqe palpale, "kodolesqe 10. Kana dikhle von i ćerxan, na maj
dikh so sas xramosardo e anglal d-aśti sarde lośaθar.
vakărnesθar: 11. Avile andre e kheresθe, dikhle e
6. “Vi tu, Betleemo!na, Judasqo Ćhavorres thaj e Maria, Lesqe Daja,
Them, na san nisar o maj bikuć e thaj ćhudine pen e moça p-i phuv thaj
śerutne Judasqe thanenθar; kodolesqe dine koća anglal Lesθe; palal putarde
tuθar inklela jekh śerutno, savo avela penqe kisă thaj andine Lesqe dinimata:
o Bakrăno Mirre nămosqo, e Isra- somnakaj, xung thaj smìrna.
elosqo.” 12. K-o agor, von sas зanglărde e
7. Atùnć, O Iròdo akhardăs ćoral le Devlesθar e sunosθe te na maj na-
thagaren-le raśajen save avilinesas khen k-o Iròdo thaj boldinajle pu-
kaθar o Khamthanesθar thaj arakhlăs mare phuvăθe p-o aver drom.
lenθar i vrăma kana sikavelas i ćerxan. (O Matèo, II: 1 – 12)
8. Palal, bićaldăs len e Betleemosθe
thaj vakărdăs lenqe: “3an thaj roden

16
O phenipen le Jonosqo le Bolărnesqo

19. Dikh-θar o phendipen kerdo le 24. E tradine sas le Fariseurenθar.


Jonosθar kana e bibolde tradine anθar 25. Von maj thovdine lesqe kadava
o Jerusalìmo nesave raśajen thaj pućhipen: “Atùnći, sosθar boles, kana
Lèvićien te pućhen les: “Kon tu san?” ći san o Xristòso, ći o Ìlija, ći o
20. Thaj vov phendăs thaj ći dăs palpale; anglalvakărno?”
vov phendăs: Ći sem me o Xristòso. 26. Sar phendipen, o Jòno phendăs
21. Thaj von pućhle les: “Tha’, kon san lenqe: “Me bolav pajeça; tha’ maśkar
tu? San tu o Ìlija?” Thaj vov phendăs: “Ći tumenθe beśel Kodova, kasaves tume
sem!” “San tu o anglalvakărno?” Tha’ vov ći prinзaren Les.
dăs palpale: “Ći!” 27. Vov si o Kodova kaj avel palal
22. Atùnći phende lesqe: “Tha’ kon san? manθe thaj savo sas maj anglal
Kas te anas anglal le kodolenqe kaj tradine manθar; man na-i man o ćaćipen te
amen. Tu so phenes palal tuθe?” putrav Lesqe dororră kajθar Lesqe
23. “Me”, phendăs ov, “sem o vak podĭmata.
kodolesqo kaj del muj anθ-e korkor- 28. Kadala sas anθ-i Betabara, intăl o
ripnasqo than: “Keren uźo o drom e Jordàno, kaj bolelas o Jòno.
Devlesqo”, kadă sar phnedăs o anglal- (O Jòno, I: 19–28)
vakărno Isaìa”.

E Isusosqo bolipen

13. Atùnći avilo o Isùso e Galilea- 14. Tha’ o Jòno rodelas te aćhavel
θar, k-o Jordàno, k-o Jòno, te avel Les. “Me”, phenelas vov, "si man o
boldino lesθar. trebaipen te avav boldino Tuθar, thaj
Tu aves manθe?"
17
15. Sar ćaćo paldinipen, o Isùso
phendăs lesqe: "Mukh Man akana,
kodolesqe kadă perel pes te pheras sa
so trebal te pheras." Atùnći o Jòno
mukhlăs Les.
16. Sigo so sas boldino, o Isùso
inklisto avri e panĕsθar. Thaj anθ-o
kodova momènto e ćèrură putardine
pen thaj dikhlăs o Devlesqo Dùxo
mukhindoj tele sar jekh pelistro haj
avilindoj opral Lesθe.
17. Thaj e ćerurenθar aśundilo jekh
vak, kaj phenelas: “Kadava si but kam-
lo Murro Ćhavo, savesθe Me arakhav
Mirri loś.”
(O Matèo, III: 13 – 17)

O bokhalăripen thaj o zumavipen le Isusosqo

1. Tha’ o Isùso, pherdo Svuntone divesa Vov ći xalăn khanć; thaj kana
Duxosθar, amboldăs Pes kaθar o von [e divesa] nakhle, Vov bokhalărdăs
Jordàno; thaj sas ingerdo e Doxosθar Pes.
anθ-o nangothan 3. Thaj phendăs Lesqe o beng: “Te tu
2. Śtarvardeś divesa, aviindoj zu- san o Raklo le Devlesqo, phen kadale
mavdo e bengesθar. Thaj anθ-e kodola barresqe te kerel pes manro.

18
4. Thaj dias lesqe angle o Isùso: Si 9. Thaj ingerdăs Les anθ-o
xramosardo ke na nùmaj e manreça Jerusalìmo thaj thovdăs Les p-i phak e
зivela o manuś, tha’ sa e Devlesqe Khangerăqi thaj phendăs Lesqe: Kana
laveça. tu san o Raklo le Devlesqo, ćhude Tut
5. Thaj anindoj Les o beng p-o jekh khatesθar tele,
ućo plajin, sikavdăs Lesqe but sigo 10. anθar kodoja ke si xramosardo:
savorre thagarimata e lumjaqe. pesqe phakalărnenqe zorphenela vaś
6. Tuqe me dava savorro kadava tuθe te arakhen tut;
xulajaripen aj lenqi slàva, kodolesqe 11. thaj von vazdena tut p-el vasta,
manqe sas dine thaj me dav len kasqe kadă te na tiro punro te azbalas e
me kamav. barresθar.
7. Kadă, te desa koć anglal manθe, 12. Thaj dindoj anglal lesqe, o Isùso
tire avena savorre. phendăs lesqe: Sas mothovdo: Te na
8. Thaj, dindoj anglal lesqe, O Isùso zumaves tire Rajes, tire Devles.
phendăs Lesqe: 3a palal Manθe, Benga, 13. Thaj o beng, agordindoj o sasto
kodolesqe si xramosardo: Tire Rajesqe zumavipen, durărdăs pes Lesθar, зi
Devlesqe te des anglal Lesθe koć thaj jekh vrăma.
nùmaj Lesqe te aves ròbo. (O Lùka, IV: 1 - 13)

E Isusosqo zumavipen

1. Atùnći, o Isùso sas ingerdo e 3. O zumavno paśilăs Lesθe thaj


Duxosθar śukothanesθe te avel zumav- phendăs Lesqe: “Te Tu san o Devlesqo
do e bengesθar. Ćhavo, zorvakăr so kadala barra te
2. Kothe Vov na xalăs saranda kŏrdon manre.”
dĭvesa thaj rătă; k-o agor bokhajlăs. 4. Sar ćaćo paldinipen, o Isùso phen-
dăs lesqe: "Si xramosardo: “O manuś
19
na зivisarel nùmaj e manreça, tha’ vi 8. O beng ingerdăs Les palal p-o
svakone laveça savo inklel e Devlesqe jekh but ućo plain, sikavdăs Lesqe
mujesθar.” savorre sundalesqe thagarimata thaj
5. Atùnći, o beng ingerdăs Les e lenqe śukarimata thaj phendăs Lesqe:
Svuntone Barresθe, thovdăs Les p-i 9. “Savorre kadala bută me dava
Khangerăqi xip, Tuqe, te ćhudes Tut e mujeça k-i phuv
6. thaj phendăs Lesqe: “Te Tu san o thaj desa koća anglal manθe.”
Devlesqo Ćhavo, ćhude Tut tele; 10. “Telăr, Beng!a”, phendăs lesqe o
kodolesqe si xramosardo: “Vov zorva- Isùso. Kodolesqe si xramosardo: “Tire
kărela Pesqe phakavnenqe te aven e Rajesqe e Devlesqe te des koća
jakhença karing Tuθe; thaj von liena anglal Lesθe thaj nùmaj vaś Lesθe te
Tut p-e vasta, te na malaves Tut e keres butĭ.”
punrença jekhe barresθar.” 11. Atùnći o beng mukhlăs Les. Thaj,
7. “Sa kadă si xramosardo”, phendăs jekhvaresθar, avile e Isusosθe nìśte
o Isùso: “Te na zumaves e Rajes, Tire phakavne thaj śirdinde te sluźinen vaś
Devles.” Lesθe.
(O Matèo, IV: 1 – 11)

O Isùso thaj o Nikodìmo

1. Anθar le Farisèură sas jekh manuś bută kaj keres len tu, kana na-i o
savo bućholas Nikodìmo, jekh śerutno Devel leça.”
manuś le Biboldenqo. 3. Sar ćaćo lav dino palpale, o Isùso
2. Kadava avilo ka-o Isùso răte thaj phendăs lesqe: “Ćaćes, ćaćes phenav
phendăs lenqe: “Siklărne!a, зanas kë tuqe kë, kana jekh manuś ći kerdŏla
san jekh siklărno avilo kaθar o Del; palem, n-aśti dikhela o Thagaripen e
anθar kodoja kë khonik ći kerel e Devlesqo.”
20
4. O Nikodìmo phendăs lesqe: “Sar 12. Kana dem tumenqe dùma palal
d-aśtil te bianel pes jekh phuro manuś? phuvăqe bută thaj ći patăn, sar patăna
D-aśtil vov te thovel pes palem anθ–o kana dasa tumenqe dùma palal devil-
per pesqe dejaqo thaj te bianel pes kane bută?
palem?” 13. Khonikh ći anklisto anθ-o ćeros,
5. O Isùso phendăs lesqe: “Ćaćes, avrăl Kodolesθar kaj dăs pes tele
ćaćes phenav tuqe kë, kana ći bianel anθar o devel, thaj kodova si, sar si
pes varekon anθar pani thaj anθar miśto phendo, o ćhavo e manueśesqo.
Dùho, n-aśti te thol pes anθ-o 14. Thaj sar o Mŏjse vazdăs o sap
Thagaripen e Devlesqo. anθ-o nango than, sa kadă trebal te avel
6. So si kerdo anθar mas si mas, thaj vazdino vi o ćhavo e manuśeqo.
so si kerdo anθar Dùho si dùho. 15. Anθar kodoja kë varekon patăl
7. Te na fal tuqe vareso ćùdo kë anθ-e Lesθe te na xasarel pes thaj te
phendem tuqe: “Trebal te bianen tume avel les savrămaqo зivipen.
tumen palem.” 16. Anθar kodoja so but kamlăs o
8. I balval phurdel karing kamel voj Devel o sundal, kë dias Pesqe kòrkorro
thaj aśunes laqo muj; Tha’ ći зanes ćhaves, anθar kodă so kodova savo
kaθar avel nić kaj зal. Sa kadă si patăl anθ-e Lesθe te na xasavol thaj te
orikaça kaj si kerdo anθar o Dùho. avel les savaxtutno зivipen.
9. O Nikodìmo phendăs lesqe: “Sar 17. O Devel, ćaćes, ći tradăs Pesqe
d-aśti l te kerel pes kadaja butĭ?” ćhaves anθ-o sundal k-aśti te krisinărel
10. O Isùso phendăs lesqe: “Tu san o la, Tha’ kë o sundal Lesθar te avel
siklărno e Israelosqo thaj ći xatăres mukhlino le bezexenθar.
kadala bută?” 18. Kon patăl anθ-e Lesθe, ći si
11. “Ćaćes, ćaćes phenav tuqe, kë ame krisinărdo; Tha’ kon ći patăjas sas
dăs dùma so зanas thaj phenas so krisinărdo, anθar kodoja so ći patăjas
dikhlăm; thaj tume ći kamen te aśunen anθ-o anav le jekhesqo ćhavo le
amaro phendipen. Devlesqo.
21
19. Thaj kadaja kris si so, jekhvar na aven dikhle pesqe kerimata.Tha’
so avili i Dud anθ-o sundal, e ma- kon kerel butĭ anθ-o ćaćipen, avel ka-i
nuśa kamle maj but i o tamlipen sar i Dud, k-aśti te sikaven pen lesqe pesqe
dud, anθar kodoja so lenqe kerimata kerimata, anθar kodoja kë si kerdine
sas зungale. anθ–o Del.
20. Kë sarkon kaj kerel nasul, ći (O Jòno, III: 1– 21)
kamel i dud thaj ći avel ka-i dud te

I Samaritànka

1. Tha’ kana o Isùso aśundăs kë e 7. Avili jekh зuvli anθar i Samària te


Farisèură aśunde kë Vov kerel thaj ankalavel pani. “De ma’ te piav pani”,
bolel maj but siklŏvnen sar o Jòno. phendăs laqe o Isùso.
2. Tha’ o Isùso ći bolelas Vov 8. Kodolesqe Lesqe siklŏvne gelesas
kòrkorro, thaj Lesqe siklŏvne. te kinen xaben.
3. Atùnći mekhlăs i Judèa thaj 9. I зuvli anθar i Samària phendăs
amboldăs pes anθ-i Galilèa. lesqe: “Sar tu, sar Biboldo, manges te
4. Anθar kodoja kë trebalas te nakhel pies manθar, jekh зuvli anθar i
anθar i Samària, Samària?” E Bibolde, ćaćes, na-i len
5. areslo paśal jekh Barr e thanesθar khanći le Samaritença.
Samària, kaj bućholas Sihar, paśal o 10. Sar ćaćo lav dino palpale, o Isùso
than, kaj dăsas les o Jàkovo pesqe phendăs laqe: “Te prinзardinăsas tu o
ćhavesqe, le Josifosqe. dinipen le Devlesqo thaj kon si kodova
6. Kothe sas i xaning e Jakovosqi. O kaj phenel tuqe: “De ma’ te piav!”, Tu
Isùso, kino anθar phiripen, beśelas kórkorro sas te manges te pies thaj
paśal i xaning. Sas kam le Śov ćàsură. Vov sas ka del tu’ зuvindo pani.

22
11. “Devla”, phendăs Lesqe i зuvli, 18. Kodolesqe so sas tut panз murśa
“na-i tut soça te ankalaves pani thaj e thaj kodova, savo si tut akana, ći si tiro
xaning si but xor; kaθar te avel tu’ murś. Kathe phendăn o ćaćipen”.
kadava зuvindo pani? 19. “Devl!a!”, phendăs Lesqe i зuvli,
12. San tu maj baro sar amaro Dad, o “dikhav kë san anglalvakărno”.
Jàkovo, savo dias amenqe kadaja 20. Amare Dada rugisajle p-o kadava
xaning thaj pilăs anθar laθe vov baro praj; thaj tume phenen so anθ-o
kórkorro thaj lesqe ćhave thaj lesqe Jerusalìmo si o than kaj trebal te
guruvnă?” rugisaren pen e manuśa.
13. O Isùso phendăs laqe: “Orikasqe 21. 3uvli!e, phendăs laqe o Isùso,
kaj piela anθar kadava pani palem “patăv man ka avel o ćàso kana ći
avela lesqe truś. rugisarena tume e Dadesqe, ći anθ-o
14. Tha’ sarkon kaj piela anθar o pani kadava baro praj, ći anθ-o Jerusalìmo.
kaj me dava lesqe nijekhvar na avela 22. Tume rugisaren tumen kasθe ći
les truś. O pani savo me dava les kerela prinзaren; ame rugisaras amen kasθe
pes anθ-e lesθe jekh xaningŏrri pajesqi prinзaras, anθar kodoja so o jertisaripen
kaj thavdela anθ-o savaxtutno зivipen. avel kaθar le Judèură.
15. “Devla”, phendăs Lesqe i зuvli, de 23. Tha’ avel o ćàso, thaj akana vi
ma’ kadava pani, k-aśti te na maj avela avilo, kana e ćaćutne patăvne rugi-
manqe truś thaj te na maj avav зi kathe sarena pen e Dadesqe anθ-o dùho thaj
te ankalavav”. anθ-o ćaćipen; ka vi o Del kamel
16. “3a!” phendăs laqe o Isùso, “Tha’ kadale patăvnen.
akhar te murśes thaj av kathe!” 24. O Devel si dùho; thaj kon
17. I зuvli phendăs Lesqe: “Na-i man rugisarel pes Lesθe trebal te rugisarel
murś.” O Isùso phendăs laqe: “Miśto pes anθ-o dùho thaj anθ-o ćaćipen”.
phendăn so na–i tu’ murś”, 25. “3anav”, phendăs Lesqe i зuvli,
“so trebal te avel o Mesìa (savesqe

23
phenen Lesqe Kristòso); kana avela 26. O Isùso phendăs laqe: “Me,
Vov phenela amenqe le savorre bută”. kodova kaj dav dùma tuça, sem
Kodova”.
(O Jòno, IV: 1– 26)

O Isùso sastărel jekhe bengărdes anθ–o Kapernàum

21. Thaj avile anθ-o Kapernàum. Thaj 25. Thaj o Isùso xalăs Pes leça,
sigo aviindoj Vov Savatone anθ-i vakărindoj: Aćh mujeça vi inkli anθar
khangeri le biboldenqi sikavelas len. lesθe!
22. Thaj sasas savorre putardemoça 26. Thaj, izdraindoj les o biuźo dùxo
palal Pesqo sikavipen, anθar kodoja ke thaj dindoj muj baro zorales, inklisto
Vov siklărelas len sar Jekh Saves si les lesθar.
zor, tha’ na palal kerde e lilarne. 27. Thaj savorren sas len traś, kadă ke
23. Thaj sas atùnći anθ-i lenqi sina- pućhenas maśkar lenθe, vakărindoj: So
gòga jekh manuś biuźe duxoça, savo si kadava? Nevo Sikavipen vi e zoraça;
zorales delas muj, kodolesqe Vov vi le biuźe duxurenqe
24. phenindoj: So si tut amença, zorphenel thaj von keren so phenel
Isusea anθar o Nazarèto? Avilăn te lenqe Vov.
xasares / te naśales amen? Ame prin- 28. Thaj sigo buxlărdăs pes o nevipen
зaras Tut kon san Tu: O Svunto le palal Lesθe, anθ-e savorre thana, p-i
Devlesqo. sasti phuv le Galileaqi.
(O Màrko, I: 21 – 28).

24
I prèdika p-o plajin

1. Dikhindoj o Isùso e manuśenqe 8. Baxtale sine kodola uźe ilesθe,


butimaten, gelo opre p-o plajin thaj, anθar kodoja ke von dikhena le Devles.
beśindoj Vov tele, avile paśal Lesθe 9. Baxtale sine kodola kaj krisaren
Penqe siklŏvne. anθ-o anav e pàćaqo, kodolesqe kodola
2. Thaj, vakărindoj, siklărelas len, phenindoj: e ćhave le Devlesqe bućhona.
3. Baxtale sine kodola, save sine 10. Baxtale sine kodola save sas
ćororre k-o dùxo, anθar kodoja ke len naśarde vaś o ćaćipen, anθar kodoja ke
si len o thagaripen le ćerurěnqo. len si len o thagaripen le ćerurěnqo.
4. Baxtale sine kodola save roven, 11. Baxtale avena tume kana anθar
kodolesqe / anθar kodoja ke von avena Manθe kuśena tumen aj naśavena
kovlesazbajle. tumen thaj, xoxavindoj, phenena o
5. Baxtale sine kodola kaj si kovle sasto bango lav kòntra tumenθe.
manuśa, kodolesqe len avela len i phuv. 12. Lośaren tumen thaj aven veste,
6. Baxtale sine kodola save si anθar kodoja ke tumaro but pokipen si
bokhalăren pen thaj truśaren pen palal o anθ-e ćèrură, ke kadă sas naśavde vi e
ćaćipen, anθar kodoja so von avena ćajle! anglevakărne maj anglal tumenθar.
7. Baxtale sine kodola kaj si len mìla (O Matèo, V: 1 – 12)
averenθar, anθar kodoja ke kodola
avena dikhle kaθar o Devel.

O tumaro зenutno laćharipen

1. Aven godăça ke tumaro зenutno kadă nana-i tumen palalpokinipen


ćaćaripen te na keren les anglal e kaθar Tumaro Dad, Kodova anθar e
manuśenθe, k-aśti te dikhen von tumen; ćèrură.
25
2. Kadă, kana tu keres tiro зenutno 7. Tha’ kana rugisaren tumen, na
ćaćaripen, te na sikaves tut anglal phenen but bută, sar vakăren e po-
savorrenθe, sar keren e dujemujenqe gànură, save patăn ke penqe vorbi-
manuśa anθar e sinagòge aj p-el droma, saripença avena aśunde.
k- aśti te aven barărde le manuśenθar; 8. Kadă, na miazen lença, anθar
ćaćipnasθe phenav tumenqe, von lien kodoja ke tumaro Dad зanel savo
penqo pokinipen. trebaipen si tumen, maj anglal te man-
3. Tu, kana keres tuqe o зenutno gen tume Lesθar.
ćaćaripen, te na зanel tiro zervo vast so 9. Kadă, tume te mangen Lesθar, e
kerel o daxno tiro vast, Devlesθar, kadă: “Amarea Dadea, Savo
4. Anθar kodoja ke tiro зenutno san opre, anθ-e ćèrură, te avel svun-
laćharipen te aćhel garavdo; thaj tiro cisardo Tiro anav;
Dad – kaj dikhel vi anθ-o garavipen – 10. Te avel tiro thagaripen; te kerel
but pokinela tuqe. pes tiro kamipen, sar anθ-e ćèrură, kadă
5. Thaj kana molisaren tumen, te na vi p-i phuv,
aven sar e dujemujenqe manuśa, save 11. Amaro divesutno manro de les
ćajlŏn te keren penqe rugisarimata, amenqe avdives;
beśindoj punrenθe, e sinagogenθe thaj 12. Thaj mekh rigaθe amenqe amare
k-e truśulărde droma, k-aśti te sikaven bezexa, sar vi ame mekhas rigaθe e
pen le manuśenqe; ćaćes phenav bezexa amare bezexalenqe;
tumenqe, liena von penqo pokinipen. 13. Thaj na mekh amen te peras anθ-o
6. Tu, kana molisares tut le Dev- zumavipen, thaj durăr amen le Nasu-
lesθar vareso, зa andre anθ-e tiri sòba lesθar. Ke tiro si o thagaripen, vi i zor,
thaj, phandindoj o udar, rugisar tut tire vi o aśaripen sa vrăma. Amin! [Kadă te
Dadesqe, Savo si garavdo; thaj tiro avel!].
Dad, kaj dikhel vi anθ-o garavipen, (O Matèo, VI: 1 – 13)
pokinela tuqe k-o sikavipen.

26
Te avel tut kamlo tiro biamal

27. Thaj tumenqe, kodolenqe save 33. Thaj te keren tume laćhipen
śunen, vakărav tumenqe: Kamen tu- kodolenqe, save vi von keren tumenqe
mare biamalen, keren laćhipen kodo- laćhipen, atùnći savo ćajlŏvipen si
lenqe save dikhen tumen banges; tumen? Kodolesqe vi e bezexale sa
28. Vakăren laćhe dumença palal kadă keren.
kodolenθe save den armană tumen, 34. Thaj te tume den vunзiles
mangen pen Devlesθe vaś kodolenθe kodolenqe le saveθar tume aźukeren te
kaj marazǎren tumen. lien palpale, savo ćajlŏvipen si tumen?
29. Kodolesqe kaj del dab tuqe p-o Kodolesqe vi e bezexale den vunзiles
ćham, irin lesqe vi o aver ćham; le bezexalenqe te lien palpale sar dine.
kodoles, savo liel tuθar tiro raxami, na 35. Tha’ te aven ćajle tumare
aćhov les te liel vi tiro gad; biamalenθar thaj keren laćhes aj den
30. de orsavesqe kaj mangel tuθar; vunзiles bi te aźukeren te lien palpale,
thaj kodolesθar kaj liel tuθar tire bută tha’ tumaro uzalpokinipen avela but
na mang lesθar len. baro thaj tume avena le ćhave le
31. Thaj sar tume kamen te keren Dòstaućesqe; ke Vov si laćho
tumenqe e manuśa, kadă keren vi tume kodolença kaj si bićajlutne aj nasul.
lenqe. 36. Te aven bare kovleileça, kadă sar
32. Thaj kana tume ćajlŏn kodolenθar vi tumaro Dad si kovlo ilesθe.
kaj kamen vi von tumen, savo ćaj- (O Lùka, VI: 27 – 36)
lŏvipen si tumen? Ke vi e bezexale
kamen kodolen kaj vi von kamen len.

27
Na de p-e kris le kolavren

37. Ći krisisaren thaj ći avena sulum anθar ti jakh!, kana tu na dikhes


krisisarde; na punisaren thaj na avena i beli kaj si anθ-i tiri jakh? Manuśea
punisarde; jertisaren thaj avena jerti- dujemujença, ankalav maj anglal o
sarde. berand anθar tiri jakh, thaj atùnći
38. Den, aj avela vi tumen dino; te dikhesa te ankalaves o phus anθar i
dena tumenqe jekh laćhi bari mesùra, jakh tire phralesqi.
mardini, kaj avela dini mujal anθ-i 43. Ke na-i jekh laćho rukh, kaj te
pośoći; te dikhen ke e mesuraça soça kerel jekh bilaćho plòdo, thaj nìći jekh
tume mesurisaren, laça avela tumenqe nasul rukh kaj te kerel śukar plòdo.
dini palpale. 44. Anθar kodoja ke svako rukh
39. Thaj Vov phendăs lenqe jekh pa- prinзarel pes palal pesqo plòdo. Ke na
ràbola. D-aśti te ingerel jekh koro jekhe kiden pen smokìne anθar e kanre, tha’
kores? Na perena le duj and-jekh xïv? nìći e drakha na kiden pen anθar e
40. Nana-i jekh siklŏvno maj ućo sar rùgură.
pesqe siklărnesθar; tha’ svako / sarkon 45. O laćho manuś, anθar o laćho
laćhes siklilo siklŏvno avela sar pesqo mandĭn pesqe ilesqo, cirdel ankalavel
siklărno. so si maj laćho, thaj o nasul manuś
41. Sosθar dikhes tu o sulum anθar i cirdel avri anθar o nasul mandĭn pesqe
jakh tire phralesqe, tha’ na dikhes i beli ilesqo so si nasul. Ke anθar o pheripen
anθar tiri jakh? e ilesqo vakărel pesqo muj.
42. Vaj, sar d-aśti te phenes tire phra- (O Lùka, VI: 37 – 45)
lesqe: Phrala, mekh man te ankalavav o

28
E barvalimata anθar o ćèro

19. Na kiden tumenqe mandĭna p-i nana-i tumen so te xan vi te pien, nìći
phuv, kaj rimon len e thavesqo vaś tumaro kòrpo ke nan-i tumen soça
kermorro aj i ruźìna, thaj kaj e ćora na te xurăven pen; nana-i o зivipen maj
phagen aj na ćoren len; but sar o xaben aj o manuśesqo kòrpo
20. tha’ kiden mandĭna anθ-e ćèrură, sar e xurăvimata?
kaj nìći e thavesqo kermorro nìći i 26. Dikhen le ćeresqe ćiriklăn, ke von
ruźìna na rimon len, kaj e ćora na na thon khanći anθ-i phuv te barŏl, nìći
phagen aj na ćoren len; na ćhinen o dĭv, nìći na kiden giva anθ-e
21. ke kaj si tiri mandĭn, kothe si vi moxtona, thaj tumaro ćeresqo Dad
tiro ilo. pravarel len. Kadă, nana-i tume po but
22. O lunkaro e truposqo si i jakh; aver lenθar?
kadă, te tiri jakh si uźi, o sasto tiro 27. Thaj kon tumenθar, phiravindoj
trùpo avela dudărdo; pesqi grìźa, d-aśti te thol po but pesqe
23. tha’ te tiri jakh si nasul, savorro ućipnasqe jekh kuni te avel maj ućo?
tiro kòrpo avela anθ-o tunăriko. Kadă, 28. Thaj so dikhel o xurăvipen, sosθar
kana o dud kaj si tuθe si tunăriko, marazaren tumen? Dikhen k-el krìnură
kozom po but avela tuθe o bidud! le phuvăqe sar von barŏn, von nana-i
24. Khonik n-aśti te sluźil duje xula- kine aj nìći khuven,
jenθe, kodolesqe vaj jekhe dikhela 29. Tha’ tumenqe me phenav tumenqe
banges les aj kolavres kamela les, vaj ke nìći O Sòlomon, anθ-o pesqo bară-
jekhesθar astardŏla thaj avresθar but ripen, na sas xurăvdo sar jekh anθar
zorales na kamela te dikhel les; n-aśti lenθe [le krinurenθar]!
te sluźin vi le Devlesqe vi la Mamo- 30. Tha’ kana i ćar e phuvăqi – savi
naqe [e lovenqe bengesqe]. avdives si, tha’ texara avela ćhudini
25. Kodolesθar, phenav tumenqe: Te anθ-o bov – o Devel xurăvel la, atùnći
na avel tumen dar vaś tumaro tràjo so
29
[o Devel] na but po but [xurăvela] 33. tha’ roden maj anglal o thagaripen
tumen, tume cïra patĭvalealen? e Devlesqo aj o ćaćipen Lesqo thaj
31. Kadă, te na avel tumen traś, vakă- savorre kadala avena tumare.
rindoj: So ame xasa? Vaj: So ame 34. Te na aven tumen tumare ile kerke
piasa? Vaj: Soça xurăvasa amen? so kerena tume texara, anθar kodoja ke
32. anθar kodoja ke sa kadala e o texarutno dives liela sàma pesθar.
pogànură roden len; anθar kodoja ke Aresel jekhe divesesqe pesqo nasu-
зanel tumaro ćeresqo Dad so si tumen lipen!
trebaipen sa kadalenθar; (O Matèo, VI: 19 – 34)

Le duj khera

46. Thaj sosθar akharen man: Devla, anθ-o kodova kher, tha’ n-aśtisarden te
Devla, tha’ na keren so me phenav peraven les, anθar kodoja so sas laćhes
tumenqe? zorărdo p-o barr.
47. Kodova savo avel Manθe thaj 49. Tha’ kodova kaj śunel, tha’ ći
aśunel mirre lava thaj kerela len, kerel si jekh kasavo manuś sar kodova
sikavava tumenqe kaça miazol: savo kerdăs pesqe o kher p-i phuv bi te
48. Vov si kadă sar si o manuś savo – kerdăsas o fundamènto e kheresqo; thaj
kerindoj pesqe jekh kher – xunavdăs, o pani malavdăs les thaj thaj sigo pelo;
xorărdăs tele thaj thovdăs o funda- thaj baro sas o peravipen kadale khe-
mènto e kheresqo p-o barr; thaj resqo.
aviindoj bare pană, kadala azbandile (O Lùka, VI: 46 – 49)

30
O Isùso sastărel jekhe leprosos

1. Thaj aviindoj Vov opral o plajin, mav, vuźăr tut! Thaj sigo i lèpra
ginale manuśenqe butimata gele palal vuźărdăs pes pesqe.
Lesθe. 4. Thaj phendăs lesqe o Isùso: Dikh
2. Thaj, dikh, jekh leproso paśilo aj te na phenes khanikasqe thaj зa te
bangilo anglal Lesθe, vakărindoj: Dev- sikaves tut e raśajesqe thaj te anes o
la, te kames, Tu d-aśti te vuźăres man. dinipen kaj o Mòjse phendăs so si
3. Thaj o Isùso, vazdindoj Pesqe o trebutno, te avel len sar dinipen.
vast, azbandilo lesθar, vakărindoj: Ka- (O Matèo, VIII: 1- 4)

O Isùso sastărel jekhe paralitikos

1. Thaj palal nekobor divesa, avilăs 5. Thaj dikhindoj o Isùso lenqo


palem andre anθ-o Kapernàum thaj patăvipen, vakărdăs le paralitikosqe:
śundăs pes ke si khere. Ćhavea, te aven mekhle rigaθe tire
2. Thaj kidine pen kadă but зene ke bezexa!
ći maj sas than nìći anglal o udar; thaj 6. Thaj sasas kothe varesave anθar e
vakărelas lesqe o Lav. sikavde, save beśenas aj phenenas
3. Thaj avile Lesθe, anindoj jekhe penθe:
paralitikos, saves ingerenas śtar зene. 7. Sosθar del dùma kadava kadă?
4. Thaj, n-aśtisarindoj te aven von Vov prasal. Kon aśti te jertil e bezexa,
paśe Lesθe, anθar o but naròdo, putarde bi te avel nùmaj jekh, o Devel?
o ćardàko savo sas opral o kher, thaj 8. Thaj sigo, prinзarindoj o Isùso
mekhle o sovthan, kaj sas o paralìtiko, Pesqe Duxoça ke kadă von phenenas
tele, anθ-o kher, kaj sas o Isùso.
31
penθe, vakărdăs lenqe: Sosθar si tumen 14. Thaj sar nakhelas, Vov dikhlăs le
tumare ilenθe kasave godă? Levios le Alfeosqo, beśindoj k-i vàma,
9. So si maj lokhes te phenes le thaj phendăs lesqe: Av palal Manθe!
paralitikosqe: Te aven jertime tire Tha’ vov uśtilo aj gelo palal Lesθe.
bezexa, vaj te phenes lesqe: Uśti opre, 15. Thaj atùnći kana beśelas Vov k-i
le tiro sovthan thaj phir!? mesèli anθ-o kher e Leviosqo, but
10. Tha’ k-aśti te зanen savi zor si le granićàră aj bezexale beśenas k-i sinìa
Ćhaves le Devlesqo te jertisarel e le Isusoça vi Pe siklŏvnença; anθar
bezexa p-i phuv – phendăs le paraliti- kodoja so but sinesas kadala thaj
kosqe – : avenas palal Lesθe.
11. Tuqe vakărav: Uśti, le tuqe tiro 16. Thaj e lilărne aj e farisèvură,
sovthan thaj зa tire kheresθe! dikhindoj Les ke xal khetanes le
12. Thaj vov sigo uśtilo thaj, liindoj bezexalença vi le granićarěnça, phene-
pesqo sovthan, inklisto avri anglal nas Pesqe siklŏvnenqe: Sosθar xal aj
savorrenθe, kadă ke savorre aćhile piel tumaro siklărno e granićarěnça aj e
dikhindoj lesθe aj akharenas le Devles, bezexalença?
vakărindoj: Kasave bută ame nijekhvar 17. Thaj aśundindoj O Isùso, phendăs
ći dikhlăm. lenqe: Na le saste manuśen trebal len
13. Thaj palem inklisto k-i derăv thaj o jekh sastărno, tha’ le nasvalen si len o
sasto butipen le manuśenqo avelas trebaipen le doktoresθar. Na kodolen le
Lesθe thaj Vov siklărelas len. ćaćutnen, tha’ le bezexalen avilem me
te akharav len p-o svùnto drom.
(O Màrko, II: 1 – 17)

32
33
O зivdisaripen e ternesqo anθar o Nain

11. Thaj sas kadă ke palal Vov gelo 14. Thaj, paśalindoj, azbajlăs e
anθ-jekh barr e naveça Nain; thaj phalăθar, tha’ kodola save ingerenas les
khetanes Leça зanas Pesqe siklŏvne aj aćhile. Thaj Vov phendăs lesqe:
but зene. Ternea, tuqe me vakărav: Uśti!
12. Thaj kana paśilăs Vov e filatinăqe 15. Thaj uśtilăs o mulo thaj astardăs te
udaraenθe, dikh, ankalavenas jekhe vakărel; thaj dias les pesqe dajaqe.
mules, le korkoro ćhaves pe dajaqo; 16. Thaj i traś astardăs le savorren thaj
thaj voj sas phivli; thaj baro barărenas le Devles, vakărindoj: “Baro
manuśenqo butipen anθar i filatin sas anglalvakărno uśtilăs maśkar amenθe
laça. thaj o Devel rodias Pesqo narodos.
13. Thaj, dikhindoj la O Isùso, avili 17. Thaj inklisto kadava Lav palal
Les bari mìla laθar thaj phendăs laqe: Lesθe anθ-i sasti Judèea thaj anθ-i sasti
Na rov! phuv ke sas trujal.
(O Lùka, VII: 11 – 17)

I paràbola e sumuncisarnesqi. Sosθar vakărel O Isùso anθ-e paràbole

1. Thaj palem astardăs O Isùso te 2. Thaj but bută siklărelas lenqe anθ-
siklărel paśal i derăv; thaj kidăs pes e paràbole; thaj anθ-o Pesqo siklăripen
trujal Lesθe but lùmja, kadă ke Vov phenelas lenqe:
thovdăs Pes anθ-o bero te beśel p-i 3. Śunen: Dikhen, inklisto o sumun-
derăv, thaj o sasto butipen le ma- cisarno te sumuncisarel.
nuśenqo sasas paśal i derăv, p-o śuko 4. Thaj kadă, kana vov sumuncisa-
than. relas, jekh rig le sumuncenqi peli paśal

34
o drom thaj e ćiriklă le ćerosqe avile 12. kadă sar dikhindoj te dikhen thaj
thaj xale e sumùnce. te na dikhen aj śunindoj te śunen aj te
5. Thaj aver rig le sumuncenqi peli na xatăren, te na laćharen pen aj te
anθ-jekh barrutno than, kaj na sas but aven mekhle rigaθe [penqe bezexa].
phuv, aj inklisti but sigo, anθar kodoja 13. Thaj phende lenqe: Na xatăren
so na sas la xor phuv; kadaja paràbola? Atùnći, sar tume xa-
6. thaj kana vazdilo o kham, paśśu- tărena savorre paràbole?
kili thaj, kodolesqe na sas la darin, 14. O Sumunsisarno sumuncisarel o lav.
śukili. 15. Kodola [e sumùnce] kaj pele paśal
7. Aver rig sumuncenqi peli maśkar o drom si[ne] kodola savenθe sumun-
e kanre thaj e kanre barile aj tasavde la sisarel pes o lav thaj, sar vi aśunen o
aj plòdură na dias. lav, avel sigo O Satàna thaj liel o lav
8. Thaj aver sumùnce pele p-i laćhi sumuncisardo lenθe.
phuv thaj, ućarindoj pen aj barărindoj 16. Sa kadă, kodola save si sumunci-
pen, aj dine plòdură: jekh-trănda, aver- sarde p-o jekh barrutno than sine
śovvardeś, aver-jekh śel. kodola save aśunen o lav thaj sigo lien
9. Thaj phenelas: Kodoles kaj si les les e lośaça,
śunipnasqe kana te śunel! 17. tha’ nana-i len lenθe darin thaj
10. Thaj kana sas kòrkorro, kodola beśel lenθe зi jekh vrăma; tha’ kana si
save sinesas paśal Lesθe khetanes le jekh tangipen vaj jekh naśavipen anθar
deśudujença pućhle Les palal i parà- o lav, butsigo den pen mujal.
bola. 18. Thaj kodola save si sumuncisarde
11. Thaj Vov vakărdăs lenqe: Tumen- maśkar e kanre sine kodola kaj aśunen
qe si tumen dino te prinзaren e biphen- o lav,
de ćaćimata e Devlesqe thagaripnasqe, 19. tha’ avindoj lenθe e grìźe kadale
tha’ vaś kodolenθe, avrăl, savorre si śeliberśesqe thaj o xoxavipen e barva-
kerdine anθ-e paràbole, lipnasqo aj e kamimata palal averenθe,

35
kadala tasaven o lav thaj keren les thaj lien les thaj keren plòdură: jekh-
biplodurutno. trănda, aver-śovvardeś, aver-jekh śel.
20. Tha’ kodola kaj si sumuncisarde (O Màrko, IV: 1 – 20)
p-i i laćhi si kodola save aśunen o lav

I paràbola palal o dĭv thaj o kalodĭv

24. Aver paràbola andăs la anglal 28. Thaj vov phendăs lenqe: Jekh
lenθe, phenindoj: E ćerosqo thagaripen biamal kerdăs kadaja butĭ. Thaj e e
sas miazutno e manuśeça savo sumun- slùge phende lesqe: Kames, kadă, te
cisardăs laćhi sumùnca anθ-i pesqi зas amen thaj te avrialosaras les?
buxliphuv. 29. Vov, paruvipnasθe, phendăs: Na,
25. Tha’ kana e manuśa sovenas, avilo te na – kana avrialosarena o kalodĭv –
o biamal thaj sumuncisardăs o kalodĭv te avricirden jekhethanesθe leça vi o
maśkar o dĭv thaj gelo. dĭv.
26. Tha’ kana barilo o phus thaj 30. Mekhen len te barŏn jekhetha-
kerdăs plòdo, atùnći sikavelas vi o nesθe зi k-e dĭvesqo ćhinipen; tha’ k-i
kalodĭv. vrăma e dĭvesqe ćhinipnasqi vakărava
27. Thaj avindoj e slùge e kheresqe le le dĭvesqe ćhinărnenqe: Kiden maj
xulajesqe phendine lesqe: Raja, sas ke anglal o kalodĭv aj phanden les anθ-e
tu na ćhudăn i laćhi sumùnca anθ-i tiri kotora sar e śulava te thabaras les; tha’
buxliphuv? Kajθar kadă si vi o ka- o dĭv kiden les anθ-o murro dĭvesqo
lodĭv? moxton.
(O Matèo, XIII: 24 – 30)

36
O Isùso siklărel i paramìći palal o kalodĭv

36. Atùnći, mekhindoj le manuśenqe 40. Thaj kadă palal sar kidel pes o
butimata, avilo kheresθe thaj Pesqe kalodĭv thaj ćhudel pes anθ-i jag, kadă
siklŏvne paśile Lesθar, vakărindoj: avela vi k-o agor la lumjaqo.
Dudăr amenqe i paràbola palal o 41. E Manuśesqo Ćhavo bićhalela
kalodĭv anθar i buxliphuv. Pesqe phakale svunturen aj von kidena
37. Tha’ Vov, dindoj anglal, phendăs Lesqe Thagaripnasθar savorre barra kaj
lenqe: Kodova savo sumuncisarel i den mujal vareso aj varekas thaj
laćhi sumùnca si e Devlesqo Ćhavo, kodolen, kaj keren i bikris.
38. thaj i buxliphuv si i lùmia; i laćhi 42. thaj ćhudena len anθ-e jagaqo bov;
sumùnca sine e thagaripnasqe ćhave; kothe avela o rovipen thaj o moripen le
thaj o kalodĭv sine e ćhave le Nasu- dandenqo pe dandença.
lesqe. 43. Atùnći kodola e ćaćutne strafinena
39. O biamal savo ćhudăs les si o sar o kham anθ-o thagaripen lenqe
beng; e dĭvesqo ćhinipen si o agor e Dadesqo. Kodoles kaj si les śunipnasqe
lumjaqo, tha’ e dĭvesqe ćhinărne sine e kana, te śunel!
phakale svùntură; (O Matèo, XIII: 36 – 43).

Anθ-o kher le Simonesqo, le farisevosqo

36. Thaj jekh anθar e farisèvură man- ke Vov beśel meselăθe, anθ-o kher le
glăs Lesθar te xal leça. Thaj diindoj farisevosqo, andăs jekh alabastrosqo
andre anθ-o kher le farisevosqo, beślăs taxtaj miroça
k-i mesèli. 38. thaj beśindoj voj palal Lesθe,
37. Thaj dikh ke sas anθ-o thanipen paśal Lesqe punre, rovindoj, astardăs te
jekh bezexali зuvli; thaj, arakhindoj voj ćhorel e asvinănça Lesqe punre aj pe
37
śeresqe balença voj khoselas len. Thaj 44. Thaj amboldindoj pes karing i
ćumidelas Pesqe punre vi makhlăs len зuvli, phendăs le Simonesqe: Dikhes tu
miroça. kadala зuvlă? Dem andre anθ-o tiro
39. Thaj dikhindoj o farisèvo savo kher thaj pani p-ël punre na dinăn
akhardăsas Les, phendăs pesqe pesθe: Manqe; voj, paruvipnasθe, e asvinĕnça
Te kadava avelas anglalphenno, зanelas suslărdăs Manqe e punre thaj pe
kon si vi savi зuvli si kadaja, kaj azbal śeresqe balença voj khoselas len.
pes Lesθar, anθar kodoja ke voj si 45. Tu ćumidipen na dian Manqe; voj,
bezexali… paruvipnasθe, kanàrla me dinem andre,
40. Thaj, diindoj anglal O Isùso, na aćhilăs te ćumidel Mirre punre.
vakărdăs lesqe: Simonea, me ka phe- 46. Tu e zeteça Munro śero na
nav tuqe dajići. Thaj vov phendăs Les- makhlăn les, voj, paruvipnasθe, makh-
qe: Vakăr, Siklărnea! lăs Manqe miroça e punre.
41. Jekhe lovărnes sa les duj 47. Kodolesqe phenav tuqe: Mekhle
vunзulutre. Jekh sas vunзulutno lesqe rigaθe sine laqe le but bezexa, anθar
panз śela dinàră, tha’ o aver panзvar- kodoja voj but jubisardăs. Thaj kasqe
deś. jertisarel pes cïra jubisarel.
42. Tha’, anθar kodoja ke len na sas 48. Thaj phendăs laqe: Jertime sine
len soça te pokinen, mekhlăs len, le tire bezexa!
dujen / le don. Kadă, savo lenθar 49. Thaj kodola, kaj beśenas jekhetha-
kamela les po but? nesθe e meselăθe, astarde te phenen
43. Diindoj lesqe anglal, O Simon penθe: Kon si kadava, kaj vi jertisarel
phendăs: Patăv ke kodova savesqe sas bezexa?
mekhlo rigaθe po but. Tha’ Vov vakăr- 50. Thaj vakărdăs la зuvlăqe: Tiro
dăs lesqe: Ćaćes tu krisisardăn. patăipen xastrajlăs tut; зa mestipnasθe!
(O Lùka, VII: 36 – 50)

38
Sar mulo o Jòno o Bolărno

14. Thaj śundăs o thagar, o Iròdo, svùntone murśes, thaj arakhelas


palal o Isùso – e savesqo anav avilosas les.Thaj śunindoj les, aćhelas butvar
but prinзardo – thaj phendăs ke o Jòno kadă, pe godănça, aj lośales śunelas les.
o Bolărno uśtilăs anθar e mule thaj 21. Thaj avindoj jekh baxtalo dĭves,
anθar kodoja keren pen zorkerimata kana o Iròdo – pe bianipnasqe dĭve-
lesθar. sesθe – kerdăs jekh patĭvaqo xaben
15. Aver, paruvipnasθe, phenenas ke pesqe bare rajenqe, pesqe śerutnenqe le
vov si o Eli, thaj aver ke si xelavdenqe aj le maj ćikatutne
anglalvakărno vaj sar jekh anθar le manuśenqe e Galileaθar,
anglalvakărne. 22. thaj avindoj andre i ćhej la Iro-
16. Tha’ o Iròdo, aśunidoj, phenelas: diadaqi aj khelindoj, o Iròdo aj kodola
O Jòno si, si kodo(va), e savesqo śero save beśenas meselăθe leça ćajlile
me ćhindem les; vov uśtilo… laθar. Tha’ o Iròdo phendăs la ćhajaqe:
17. Kodolesqe o Iròdo bićhaldăsas te Mang manθar so tu kames aj me dava
astaren le Joanes thaj phandadăsas les tuqe.
aj phandlăsas les anθar i Irodiàda / 23. Thaj maj xalăs solax: Orso tu
Herodias, i зuvli le Filiposqi – pesqo mangesa manθar me dava les tuqe, зi k-o
phral – savă liasas la зuvlăqe o Iròdo. dopaś mirre thagaripnasθar.
18. Anθar kodoja o Jòno phenelas le 24. Thaj voj inklisti thaj pućhlăs pe
Irodosqe: N-aśti te lies la зuvlă tire daja: So te mangav? Thaj kodoja
phralesqi. phendăs laqe: O śero le Jonosqo le
19. Thaj i Irodiàda zorales n-aśtilas te Bolărnesqo.
dikhel les aj kamelas te mudarel les, 25. Thaj butsigo, avindoj andre e
tha’ voj n-aśtilas, sigipnaça e thagaresθe, manglăs voj
20. Sosθar o Iròdo traśalas le Jonos- lesθar, phenindoj: Kamav te des man-
θar, зanglindoj les sar jekhe ćaće vi
39
qe, akana akana, pa jekh tiàri, o śero le 28. Thaj gelo kodova, aj ćhindăs lesqo
Jonosqo le Bolărnesqo. śero anθ-o phandaipen aj andăs les pa
26. Thaj o thagar xatărdilăs (avilo but jekh sinìa thaj dias les la ćhajaqe; thaj i
xolăme) but, tha’ anθar e solaxa thaj ćhaj dias les pe dajaqe.
vaś kodolenθe, savença beśelas k-i 29. Thaj śunindoj lesqe siklŏvne,
skafìdi, na kamlăs te phenel “na”. avile thaj vazdine o stàto le Jonosqo
27. Thaj o thagar bićhaldăs / tradăs thaj thovde les anθ-jekh murmùnto.
butsigo jekhe katanas / xelavdes te anel (O Màrko, VI: 14 – 29)
lesqe o śero.

O Isùso phirel p-i derăv

16. Kana rătărdăs pes, Lesqe siklŏvne doj p-i derăv thaj sar paśavelas e beres-
ulile ka-i rig e derăvăqi. θar. Thaj von darajle.
17. Thaj ankliste anθ-jekh bero thaj 20. Tha’ o Isùso phendăs lenqe: “Me
nakhenas i derăv k–aśti te зan anθ-o sem, na daran!”
Kapernàum. Kerdăsas pes răt, thaj o 21. Kadă, kamenas te len Les anθ-o
Isùso sa ći avilosas lenθe. bero. Thaj o bero avilo sigo ka-o than
18. Phurdelas jekh zorali balval thaj i karing von зanas.
derăv sas зungali. (O Jòno, VI: 16– 21)
19. Palal so spidine kam deśupanз vaj
trăndă stàdie, dikhen le Isusos phirin-

40
E bută kaj keren te avel maxrime o manuś

10. Thaj akharindoj Pesθe le manu- 15. Thaj o Pètro, dindoj anglal,
śenqe butimaten, phendăs lenqe: Aśu- phendăs Lesqe: Ker amen te xatăras
nen thaj xatăren: kadaja paràbola.
11. Na so avel andre anθ-o muj maxril 16. Tha’ Vov phendăs: Vi tume sen
le manuśes, tha’ so inklel mujesθar, biзangle?
kodova maxrisarel le manuśes. 17. Na xatăren ke sa so avel andre anθ-
12. Atùnći, paśile Lesθe Pesqe siklŏv- o muj зal anθ-o per thaj inklel avri?
ne aj phende Lesqe: 3anes ke e farisè- 18. Tha’ kodola kaj inklen e mujesθar
vură, kana aśunde kadala lava, xolăjle? aven e ilesθar thaj kodola si kola kaj
13. Thaj Vov, boldindoj, phendăs: maxrinen e manuśes.
Orso votani, kaj na sas votanărdo Mirre 19. Ke anθar o muj inklen: nasul
Ćerosqe Dadesθar avela cirdino avri godă, mudarimata, phiravimata le lub-
anθar i phuv. nănça, bulăqe phiravimata, ćorimata,
14. Mekhen len, von si korre ingărne, xoxavne phenimata, pupuimata.
save ingăren avre korren; thaj te korro 20. Kadala sine kola kaj maxrinen e
korres ingărela sa le duj perena anθ-o manuśes; tha’ te xal e melale vastença
xanavipen. kadava na maxril e manuśes.
(O Matèo, XV: 10 – 20)

O Isùso ćhudel rigaθe o dujemujipen le manuśenqo

1. Atùnći, kidinisajle Lesθe e farisè- 2. Thaj, dikhindoj varesaven, anθar


vură aj varesode anθar e lilărne, save Lesqe siklŏvne, ke xan manro e melale
avilenas anθar o Jerusalìmo. vastença – kadă, bixalavde panĕça –
von vakărenas:
41
3. Anθar kodoja ke le farisèvură thaj dujemujença manuśalen, kadă sar si
savorre judèvură – inkerindoj i kris le xramosardo: Kadava naròdo del man
phurenqi – ći xan зi kana na xalaven patĭv le vuśtença, tha’ lesqo ilo si dur
laćhes penqe vasta; manθar;
4. nìći kana aven palpale kaθar o 7. Tha’ bikhanćesqo del man patĭv,
pazàri von ći xan зi kana ći uźăren pen; siklŏvindoj sikavimata save sine manu-
thaj si but thaj but aver bută save resle śikane porònke.
lenθe le phurenθar te arakhen len: o 8. Ke tume, mekhindoj rigaθe o
thovipen le taxtajenqo aj le khorenqo, zorphenipen le Devlesqo, inkeren e
le xarkumaqe kakavănqo aj o uźăripen manuśenqo dinipen-thovipen le kho-
le sovthanenqo. renqo aj le taxtajenqo; thaj but aver
5. Thaj pućhle Les le farisèvură aj le keren len, save miazon lença.
lilărne: Sosθar na зan tire siklŏvne 9. Thaj phenelas lenqe: But, but
palal o dinipen le phurenqo, tha’ xan śukar! tume ćhudine i porònka le
manro melale vastença? Devlesqi k-aśti te inkeren tumaro
6. Thaj Vov phendăs lenqe: Miśto dinipen!
anglevakărdăs o Isaìa palal tumenθe, (O Màrko, VII: 1 – 9)

O jekhto anglalphenipen le Isusosqo palal Pesqo meripen kaj avela maj palal

21. Atunćàrla, astardăs o Isùs te avela Vov mudardo aj anθ-o trinto


sikavel Pesqe siklŏvnenqe ke Vov dĭves зivindŏla.
trebal te зal k-o Jerusalìmo, kaj te 22. Thaj o Petro, lindoj Les jekhe
tasavel Pes anθ-e kinuimata save avena rigaθe, astardăs pes te opralphenel
kaθar le phure, kaθar le uće raśaja le lesqe, vakărindoj: Te avel Tut mìla
biboldenqe aj kaθar le lilarne thaj kaj Tuθar, Devla!, kadă te na mekhes te
avel Tuça!
42
23. Thaj Vov, amboldindoj Pes, 26. Anθar kodoja ke so avela trebutno
vakărdăs le Petrosqe: 3a palal Manθe, le manuśes kana si les o sasto sundal,
Satanea!; tu san Manqe jekh barr kaj tha’ o dĭ xasarela les? Vaj, so dela o
del mujal vareso, anθar kodoja tu na manuś, paruvipnasθe, vaś pesqo dĭ?
keres godĭ palal le Devlesqe bută, tha’ 27. Kodolesqe so o Ćhavo le Manu-
palal le manuśenqe! śesqo si te avel anθ-o barăripen Pesqe
24. Atùnći o Isùso phendăs Pesqe Dadesqo, Pesqe phakale svùnturença;
siklŏvnenqe: Te kamel varekon te avel thaj atùnći uzalpokinela svakone зe-
palal Manθe, te ćhudel pes pesθar, te nesqe palal sosθe vov kerdăs.
liel pesqo truśul thaj te avel palal 28. Ćaćipnasθe, Me phenav tumenqe:
Manθe. Si[ne] vùni kodolenθar save beśen
25. Anθar kodoja ke kodova savo kathe aj save na merena зi kana na
kamela te xastral pesqe pesqo tràjo dikhena Le Manuśesqe Ćhaves avindoj
xasarela les; tha’ kodova savo naśalela Pesqe thagaripnasθe.
pesqo зivipen vaś Manθe arakhela les. (O Matèo, XVI: 21 – 28)

Sar o muj le Isusosqo paruvdisajlo

28. Thaj opre-tele oxtone dĭvesenθe 29. Thaj sas kadă ke, atùnći kana Vov
palal kadala lava, lias le Petros, le rugisarelas Pes, o sikavipen Pesqe mu-
Jonos aj le Jakovos thaj anklisto p-o jesqo paruvdilăs aj Pesqo xurăvipen
plaj k-aśti te rugil Pes. avilo parno aj strefinelas.

43
44
30. Thaj, dikh, duj murśa denas dùma thaj e Iliesqe jekh; vov na зanindoj so
Leça; kadala sinesas o Mòjse thaj o phenel.
Ilìe, 34. Thaj sar vov phenelas kadala lava,
31. save, sikavindoj pen anθ-o aśari- kerdilăs jekh nòro, kaj ućhalinărdăs
pen, vakărenas palal Pesqo agor kaj len; thaj kodola kaj aćhile tele - aj
avela te pherel les e Jerusalimosθe. dikhle len ke sas andre anθ-o nòro -
32. Thaj o Pètro thaj aver kodola, save darajlen.
sinesas jekhethanesθe leça, sasas len 35. Thaj jekh vak śundăs pes opral,
phares kaθar i lìndri; thaj kana von anθar o nòro, vakărindoj: Kadava si O
uśtile, dikhle Pesqi slàva / àura aj le Kamlo Murro Ćhavo, Lesθar te śunen!
dujen, beśindoj Leça. 36. Thaj kana o vak nakhlo, o Isùso
33. Thaj sas kadă ke – kana kadala arakhlăs Pes kòrkorro. Thaj von aćhile;
durărenas e Isusosθar – o Pètro phen- thaj kodole dĭvesenθe ći phendine
dăs le Isusosqe: Siklărnea, si amen khanći nijekhesqe kodolenθar dikhle
laćhes te avas kathe; te keras trin lenθar.
kherorre: Tuqe jekh, e Mojsesqe jekh (O Lùka, IX: 28 – 36)

O sastăripen jekhe kaśuke-lalesqo

14. Thaj avindoj von k-ël siklŏvne, 16. Thaj Vov pućhlăs le siklile manu-
dikhle jekh butipen le manuśenqo trujal śen: Palal sosθe lien pen te pućhen pen
lenθe thaj le siklile manuśen, save lença?
lienas pen k-ël pućhimata lença. 17. Thaj dias Lesqe palpale jekh anθar
15. Thaj butsigo kana dikhle Les, o o butipen le manuśenqo: Siklărnea,
butipen le manuśenqo vakărdinăs pesqe andinem Tuθe mirre ćhaves, saves si
aj naślăs karing Lesθe te del les patĭv. les lalo dùxo.

45
46
18. Thaj orkaj than kaj xutilel les, Patăv, Devla!, źutisar mirre bipatăip-
ćhudel les tele phuvăθe aj kerel zòle nasqe!
mujesθe, lićarel pesqe danda aj aćhel 25. Thaj o Isùso, dikhindoj ke kidel
morcome. Thaj phendem Tire siklŏv- pes sigo o butipen le manuśenqo,
nenqe te ankalaven les lesθar, tha’ von zorales dias muj le biuźe duxosqe,
n-aśtisarde. vakărindoj: Tu dùxo, lalo aj kaśuko,
19. O tu, bipataipnasqo nămo, зi kana zorphenav tuqe: Inkli lesθar thaj lesθe
te avav Me tumença? 3i kana te inkerav te na maj des andre!
Me tumen? Anen les Manθe! 26. Thaj, ćungardindoj aj izdraindoj
20. Aj andine les Lesθe. Thaj dikhin- les zorales, o dùxo inklisto avri; tha’ o
doj Les, o dùxo butsigo izdrajlăs le ćhavo kerdăs pes sar mulo, kadă ke but
ćhaves; thaj, perindoj tele k-i phuv, зene phenenas ke mulo.
marelas pes aj kerelas zòle mujesθe. 27. Thaj o Isùso astardăs les e
21. Thaj pućhlăs lesqe dades: Sode vastesθar aj vazdindăs les opre; thaj
vrămaθar si kanaθar si les kadava vov uśtilăs punrenθe.
nasvalipen? Thaj vov dias palpale: 28. Thaj palal ke Vov dias andre anθ-o
Ćhavoripnasθar. kher, e siklŏvne pućhle Les, rigaθe,
22. Thaj butvar ćhudăs les vi anθ-i maśkar lenθe: Sosθar ame n-aśtisardăm
jag, vi anθ-o pani te xasarel les. Tha’ te te ankalavas les avri?
aśtis vareso te keres, de amen vast 29. Thaj Vov phendăs lenqe: Kasave
amenqe, te avel Tut kovloilo amenθar. bengen khanćesθar n-aśti te inklel, tha’
23. Tha’ o Isùso phendăs lesqe: Te tu nùmaj e rugipnaça aj anθar o bokha-
aśti te patăs, savorre si śajutne kodoles lăripen.
kaj patăl. (O Màrko, IX: 14 – 29)
24. Thaj butsigo, o dad e ćhavesqo –
dindoj muj – phendăs e asvinănça:

47
48
O Isùso phenel maj jekhvar palal pesqo meripen aj palal pesqo зividisaripen

30. Thaj inklindoj von kothar, manuśenqo thaj mudarena Les, tha’,
nakhlindoj anθar i Galilèea, Vov ći palal so mudarela Les, anθ-o trinto
kamelas te зanelas pes khonik. dĭves, зivindŏla.
31. Ke vov siklărelas Pesqe siklŏvnen 32. Von, paruvipnasθe, ći xatărenas e
thaj phenelas lenqe ke o Ćhavo le lava, tha’ traśanas te pućhen Les.
Manuśesqo dela Pes anθ-e vasta le (O Màrko, IX: 30–32)

Kon si o maj baro?

33. Thaj avile anθ-o Kapernàumo. o maj palutno savorrenθar thaj te sluźil
Thaj, avindoj von kheresθe, pućhlăs savorrenqe.
len: So vakărdenas maśkar tumenθe p-o 36. Thaj lindoj jekhe ćhaves, thovdăs
drom? les maśkar lenθe; thaj, lindoj les
34. Thaj von aćhenas, anθar kodoja angalăθe, phendăs lenqe:
ke, p-o drom, von xanas pumen, jekh 37. Kodova kaj liela, anθ-o Murro
avreça, kon si lenθar maj. anav, jekhe ćhaves kadalenθar, Man
35. Thaj beśindoj tele, akhardăs le liel; thaj kodova kaj liel Man na Man
deśudujen thaj phendăs lenqe: Kana liel Man, tha’ Kodoles kaj bićhaldăs
kamel varekon te avel o jekhto, te avel Man.
(O Màrko, IX: 33–37)

49
O Isùso, o зuvindo pani

37. Anθ-o palutno dĕs, savo sas o baro 39. Phenelas kadala lava palal o
dĕs le praznikosqo, o Isùso beślăs dùho, kaj sas te lelas les kodola kaj
punrenθe thaj dias muj: “Kana varekas patăna anθ-e lesθe; kodolesqe so o
si le truś te avel manθe thaj te piel. Svùnto Dùho vàзe n-as dino, so o Isùso
38. Kon patăl anθ-e manθe, anθar lesqo vàзe n-as uzalslavime.
ilo thavdela lenă pherde зuvinde pajes- (O Jòno, VII: 37–39)
θar, sar phendăs o Svùnto Lil.

Sar strefinel o stàto

33. Khonik, dindoj jag jekhe mome- kòrpo si dudărdo; tha’ kana tiri jakh si
lăqe, na thovel la anθ-jekh garavdo nasul vi tiro kòrpo si tunărikărdo.
than, nìći te na avel dikhli, tha’ anθ-e 35. Kadă, dikh te na avel tunăriko i
khangerăqo tĭlo, k-aśti te dikhen kodola dud tuθar.
kaj den andre o dud. 36. Kadă maj dur, te sa tiro stàto si
34. Tiri jakh si o dudărno le truposqo. dudărdo, bi te avel les ni jekh rig
Kana tiri jakh si uźi vi o sasto tiro bidudărdi, atùnći sastes avela dudărdo.
(O Lùka, XI: 33 –36)

I зuvli astardi anθ-e kamipnasqo phiripen

1. Tha’ o Isùso gelo ka-o baro praj le 2. Tha’ anθ-o dĕs, but, but de te-
Maslinenqo. xarin, avilo palem anθ-i Khangeri; thaj

50
sa le but manuśa avile Lesθe. Vov zexalo te avel o jekhto kaj te ćhudel le
beślăs tele thaj sikavelas lenqe. barreça laθe.”
3. Atùnći, e butзangle thaj e Fari- 8. Palal kodă, dikhlăs tele palem thaj
sèură andine Lesqe jekha зuvlă, so sas xramosarelas le najeça p-i phuv.
astardi anθ-o butphiripen. Thovdine la 9. Kana aśunde von kadala lava,
anθ-o maśkar le manuśenqo. dikhle pen do śale anθ-o lenqo ilo thaj
4. Thaj phende le Isusosqe: “Siklă- inkliste avri, jekh palal jekhesθe,
rne!a, kadaja зuvli sas astardi kana śirdindoj kaθar le maj phure зi ka-ël
kerelas o butphiripen. maj terne. Thaj o Isùso aćhilo kòrkorro
5. O Mòjse, anθ-i Kris, phendăs la зuvlăça, savi beśelas anθ–o maśkar.
amenqe te mudaras barrença kadalăn. 10. Tha’ o Isùso uśtilo opre thaj, ći
Tha’ Tu so phenes?” maj dikhlindoj khanikas, tha’ nùmaj la
6. Tha’ von phenenas kadaja butĭ k-aśti зuvlă, Vov phendăs laqe: “3uvli!e, kaj
te zumaven Les thaj te keren Les doŚalo. si tire pukavne kaj kerde tut do śali?
Tha’ o Isùso mukhlăs o śero tele thaj Khonik ći mardăs tut?”
xramosarelas e najeça p-i phuv. 11. “Khonik, Devl!a”, phendăs Lesqe
7. Anθar kodoja so von ći aterdŏnas voj. Thaj o Isùso phendăs laqe: “Ći me
te pućhen Les, Vov uśtilo opre thaj ći marav tut. 3a thaj te na maj keres
phendăs lenqe: “Kon tumenθar si bibe- bezex!”
(O Jòno, VIII: 1–11)

O Isùso, i Dud e sundalesqi

12. O Isùso dăs lenqe dùma palem thaj phirela anθ-i răt, tha’ avela les i
phendăs lenqe: “Me sem i Dud e зivipnasqi Dud.
sundalesqi; kon avel palal manθe ći 13. Ka-o aśundipen kadale lavenqo, e
Farisèură phende Lesqe: “Tu phenes
51
palal Tuθe kòrkorro; atùnći, tiro 21. O Isùso maj phendăs lenqe: “Me
phendipen na-i ćaćo.” зav thaj tume rodena Ma’ thaj merena
14. O Isùso phendăs lenqe: “Vi te phe- anθ-o tumaro bezex; kothe kaj Me
nav palal manθe, sathaj murro phen- зava, tume n-aśti aven.”
dipen si ćaćo, kodolesqe so me зanav 22. Atùnći e bibolde phende: “Tha’ ći
kaθar avilem thaj kaj зav; tha’ tume ći avelas Les anθ-i godi te mudarel Pes,
зanen ći kaθar avav, ći kaj зav. kana Vov phenel: “Kaj зav Me, tume
15. Tume keren kris palal dikhipen; n–aśti aven!”
me ći kerav kris khanikas. 23. “Tume sen telal”, phendăs lenqe
16. Thaj vi te kerav kris, mirri kris si Vov; “Me sem opral: tume sen anθar
ćaći, anθar kodă so ći sem kòrkorro, kadava sundal, Me ći sem anθar kadava
tha’ o Dad, savo tradăs man, si Mança. sundal.
17. Anθ-i tumari Kris si xramosardo 24. Anθar kodoja phendem tumenqe
so o phendipen duje manuśenqo si so tume merena anθ-e tumare bezexa;
ćaćo; anθar kodoja so, kana ći patăn ka Me
18. Atùnći, palal Manθe kòrkorro sem, merena anθ–e tumare bezexa.”
phenav Me thaj palal Manθe phenel vi 25. “Kon san tu?” phende Lesqe von.
o Dad, savo tradăs man.” O Isùso phendăs lenqe: “Sem so maj
19. Von phende Lesqe atùnći: “Kaj si anglal phendem tumenqe so Sem”.
tirro Dad?” O Isùso phendăs: Tume ći 26. “Si man but te phenav palal
prinзanen Man, ći Man, ći Mirre tumenθe thaj te krisinarav tumenθe;
Dades. Te prinзanenas Ma’ Man, prin- tha’ kodova kaj tradăs man si ćaćo thaj
зanenas vi Mirre Dades”. Me, so aśundem Lesθar, kodoja phenav
20. O Isùso phendăs kadala lava kana la lumăqe.”
sikavelas anθ-i Khangeri anθ-o than kaj 27. Von ći xatărenas so vakărelas
sas o lovenqo moxton thaj khonik ći lenqe palal o Dad.
thovdăs o vast pe Lesθe, anθar kodă so 28. Tha’ o Isùso phendăs lenqe: “Ka-
ći avilosas Lesqo tìmpo. na vazdena e ćhaves le manuśesqo,
52
atùnć prinзanena so Me sem thaj so 29. Kodova kaj tradăs Man si Mança;
ći kerav khanći Manθar kòrkorro, thaj Vov ći mukhlăs Man kòrkorro, anθar
vakărav sar sikavdăs Man Murro kodoja so savaxt Me kerav so Les
Dad. plaćăl.
(O Jòno, VIII: 12–29)

I paràbola palal o granićàri thaj palal o farisèvo

9. Thaj vaś nesave save patănas pen 13. Thaj o granićàri, dur beśindoj, nìći
ke von sine ćaće, thaj prasanas le e jakha na kamelas te vazdel len karing
averen, phendăs kadaja paràbola: o ćèri, tha’ marelas pesqo kolin,
10. Duj зene inkliste opre k-i khangeri phenindoj: Devla, av bare kovleileça,
k-aśti te molisaren pen: jekh farisèvo kodolesqe me sem bezexalo!
thaj aver - jekh granićàri. 14. Me vakărav tumenqe: Kadava
11. O farisèvo, beśindoj pe punrenθe, xulisto pesqe kheresθe maj ćaćărdo sar
kadă rugisarelas pesθe: Devla, naisarav xulisto kodova. Anθar kodoja ke
Tuqe, kodolesqe ke me ći sem sar si le kodova kaj ućarel pes pes avela telărdo,
kolaver manuśa, xalxavne, bićaće, kaj tha’ kodova kaj telărel pes avela
phiren le lubnănça vaj sine sar si ućardo.
kadava granićàri; (O Lùka, XVIII: 9 – 14)
12. me bokhalărav man duj var p-o
kurko, dav i deśto rig anθar savorre
bută, save me kerav len.

53
O Isùso akhardăs le ćhaven Lesθe

15. Thaj anenas Lesθe vi le ćhavorren, kodoja ke o thagaripen le Devlesqo


te azbal Pes lenθar. Thaj e siklŏvne, avela kodolen sar lenθe.
dikhindoj, xoljajle kodolen kaj anenas 17. Ćaćipnasθe vakărav tumenqe: kon
len. na liela o thagaripen le Devlesqo sar
16. Tha’ o Isùso akhardăs len Pesθar, jekh ćhavorro, na avela andre, laθe.
vakărindoj: Mukhen le ćhavorren te (O Lùka, XVIII: 15 – 17)
aven Manθe thaj na aćhoven len, anθar

O barvalo manuś

18. Thaj pućhlăs Les jekh ućoraj, si tut thaj rigăr le ćororrenqe thaj avela
vakărindoj: Laćhea siklărnea, so te tut miriklin anθ-o devel; thaj av, phir
kerav te avel man o savaxtutno зi- palal Manθe!
vipen? 23. Thaj vov, aśunindoj kadă, avilo
19. Sosθar phenes Manqe “laćhea”? bilośalo, anθar kodoja ke vov sas but
Khonik nana-i laćho, nùmaj jekh, O barvalo.
Devel. 24. Thaj, dikhindoj les o Isùso ke vov
20. Prinзares le porònke: Te na phires avilo bilośalo, phendăs: Kodola kaj si
banges avere зuvlăça, te na mudares, len barvalimata but phares von dena
te na ćores, te na ćaćăres banges, de andre anθ-e Devlesqo Thagaripen!
patĭv tire dades aj tire daja. 25. Anθar kodoja ke maj lokhorres si
21. Thaj vov phendăs: Sa kadala me te nakhel jekh kamìla anθar le kana e
arakhlem len mirre ternipnasθar. suvăqe sar te avel andre o barvalo anθ-
22. Tha’ aśunindoj o Isùso, phendăs e Devlesqo Thagaripen!
lesqe: Maj jekh nana-i tut: Bikin sa so
54
26. Thaj kodola save aśunenas phen- 29. Thaj Vov phendăs lenqe: Ća-
dine: Thaj kon aśti te xastral pes? ćipnasθe vakărav tumenqe: Nana-i ni
27. Thaj Vov phendăs: Kodola save jekh kaj mekhlăs kher, зuvlă, phralen
naśti te keren len e manuśa kerel len o vaj ćhaven vaś o thagaripen le
Devel. Devlesqo,
28. Thaj o Pètro vakărdăs: Dikh, ame, 30. save te na lien po but, anθ-i
mukhindoj sa amare bută, gelăm palal akanutni vrăma, thaj anθ-i vrăma savi /
Tuθe. kaj si te avel savaxtutno зivipen.
(O Lùka, XVIII: 18 – 30)

So mangen o Jàkovo thaj o Jòno

35. Thaj avile Lesθe o Jàkovo thaj o 39. Thaj von phendine Lesqe: Aśti.
Jòno – e ćhave le Zevedevosqe – Thaj o Isùso vakărdinăs lenqe: Ćaćip-
phenindoj: Siklărnea, ame kamas te nasθe, o taxtaj savo Me piav les piena
keres Tu amenqe kodoja so ame ka les tume thaj e bolipnaça, saveça Me
mangas la Tuθar. bolav Man tume bolena tumen.
36. Thaj Vov vakărdăs lenqe: So 40. Tha’ te beśen k-i Mirri ćaći rig vaj
kamen te kerav Me tumenqe? k-i Mirri bangi rig – n-aśti Me te dav
37. Thaj von phende Lesqe: Mukh kadava, anθar kodoja ke si dino
amen te beśas jekh k-i Tiri daxni rig aj kodolenqe, kaj anglekerdine pen.
aver k-i Tiri zervi rig vaś Tiro aśaripen. 41. Thaj, aśunindoj kodole le deś
38. Thaj o Isùso phendăs lenqe: Na xolisajle le Jakovos aj le Jonos.
зanen te mangen. Tume aśti te pien o 42. Thaj o Isùso, akharindoj len Pesθe,
taxtaj kaj Me piav les aj te bolen tumen vakărdăs lenqe: 3anen ke kodola save
e bilipnasqe panĕça, saveça Me bolav patăn pen vazdne le nămurenqe rajaren
Man:
55
len thaj e maj bare lenθar len si len sa 44. Thaj kodova kaj kamela te avel o
kadala; jekhto maśkar tumenθe – te avel e
43. tha’ maśkar tumenθe te na avel savorenqi slùga;
kadă, tha’ kodova savo ka kamel te 45. Anθar kodoja ke so nìći e
avel baro maśkar tumenθe te avel Manuśesqo ćhavo na avilo te sluźin
tumaro sluźitòro. Lesqe, tha’ Vov te sluźil aj te del Pesqo
зivipen vaś o uzalpokinipen le butĕnqo.
(O Màrko, X: 35 – 45)

O Isùso sastărel le korres, le Bartimeos

46. Thaj avilo anθ-o Jerihòno. Thaj, 48. Thaj but kuśle len te phanden o
зaindoj Vov anθar o Jerihòno pe muj; vov po but zorales ćingardelas:
siklŏvnença thaj bare manuśenqe “Ćhavea Davidosqo, av kovlo mança!”
butipnaça, o Bartimeo, o korro – o 49. Thaj o Isùso avilo paśe aj phen-
ćhavo le Timevosqo – beśelas dăs: Akharen les! Thaj akharde von le
mangavindoj k-e dromesqi rig. korres, vakărindoj: “Troma, uśti opre;
47. Thaj aśunindoj ke si o Isùso o akharel tut…”
Nazaretosqo astardăs te ćingardel aj te 50. Thaj o korro, dindoj tele pesqi
phenel: Isusea, ćhavea le Davidosqo, thalik lesθar thaj uśtindoj pe punrenθe,
av kovlo mança! avilo le Isusosθe.
(O Màrko, X: 46 – 50)

56
O avilipen andre anθ-o Jerusalìmo

1. Thaj kana paśile e Jerusalimosθar 8. Thaj le maj but anθar e ma-


aj avile k-o Betfàge – karing o Plajin le nuśenqo butipen ćhudenas penqe
Olivlănqo – atùnć o Isùso tradăs duje gada p-o drom, thaj aver ćhinenas
siklŏvnen, krănge rukhenθar aj thovenas len p-o
2. vakărindoj lenqe: 3an anθ-o gav, drom;
kaj si anglal tumenθe thaj butsigo 9. Thaj e зenenqe butimata save
arakhena jekha xernă, kaj si phandli зanas anglal Lesθe aj kodola kaj avenas
thaj jekhe khures laça; Putaren laqo palal Lesθe ćingardenas, vakărindoj:
kòmbo thaj anen la Manθe. Osana le ćhaves le Davidosqe;
3. Thaj – kana ka phenel tumenqe laćhesvakărdino si kodova so avel
varekon vareso – phenena lesqe ke von Devlesqe Navesθe! Osana kodolenθe
si trebutne le Rajesqe; aj bićhalela len opral!
butsigo. 10. Thaj, avindoj Vov anθ-o Jerusa-
4. Thaj kadaja kerdăs pes vaś te lìmo, e зene anθar i sasti diz peravde
pherel pes kodoja dùma, kaj sas pen, phenindoj: Kon si Kadava?
vakărdini anθar o anglalvakărno, savo 11. Thaj e зenenqe butimata phe-
phenel: nenas: Kadava si o Isùso, o angla-
5. Phenen la Sionosqe ćhajaqe: Dikh, lvakărno anθar o Nazarèto e Gali-
Tiro Thagar avel tuθe kovlo thaj leaqo!
beśindoj e xernă aj e khures – o xurdo 12. Thaj avilăs andre, anθ-i khangeri,
kadalaqo kaj cirdel. o Isùso thaj dinăs avri le savorren kaj
6. Thaj, зaindoj e siklŏvne aj kerin- bikinenas aj kinenas anθ-i khangeri aj
doj kadă sar zorphendăs lenqe o Isùso, dias mujal e meselă le lovenqe paru-
7. Andine la xernă aj le khures aj vnenqe aj e beśalnă kodolenqe, save
thovde len pe xurăvimata, tha’ Vov bikinenas pelistren.
beślăs len.
57
13. thaj phendăs lenqe: Xramosardo Ćhavesqe le Davidosqe! Avile
si: Murro kher - rugisaripnasqo kher xolăriko, xolisajle
akharela pes; tha’ tume kerdine les jekh 16. aj phendine Lesqe: Tu śunes so
telutno drom le ćorenqo aj le phenen kadala? Thaj o Isùso vakărdăs
mudarnenqo? lenqe: Va. Tume na dikhle anθ-o lil
14. Thaj avile Lesθe anθ-i khangeri nijekhvar ke anθar o muj le
korre aj bange manuśa thaj Vov sastărdăs ćhavorrenqo thaj kodolenqo kaj pien
len. ćući tu anglekerdăn Tuqe aśaripen?
15. Thaj dikhindoj e oprutneraśaja aj e 17. Thaj, mekhindoj len, inklisto
lilarne le uzalśukar bută, save kerdăs (avri) anθar i filătin, k-i Betània, thaj
len aj le ćhavorren kaj ćingardenas e aćhilo kothe te rătărel.
khangerăθe aj phenenas: Osana le (O Matèo, XXI: 1 – 17)

E biavesqi paràbola e thagaresqe ćhavesqo

1. Thaj dindoj palal, O Isùso xaben; mirre guruvorren aj kodole


vakărdăs lenqe palem anθ-e paràbole, thulărden si ćhinărde aj savorre bută si
phenindoj: gätime anglalkerde. Aven k-o abăv!
2. Sas miazutno e ćeresqo thagaripen 5. Tha’ von, bi te lien sàma, gele
e manuśesqe-thagaresqe, savo kerdăs kadă, jekh k-i pesqi buxliphuv, aver
abăv pesqe ćhavesqe. pesqe bikipnasqe thanesθe;
3. Thaj tradăs pesqe pe sluźitoren te 6. thaj kolaver, astarindoj pe sluźi-
akharen biavesθe kodolen save sas toren, dine len p-o laзavo aj mudarde
akharde, tha’ von ći kamle te aven. len.
4. Nevesθar, tradăs aver sluźitoren,
phenindoj: Vakăren kodolenqe, le
akhardenqe: Dikh, me anglekerdem o
58
7. Thaj śunindoj kodova thagar xoli- si avri! Kothe avela pesqo rovipen aj o
sajlo; thaj, tradindoj pesqe xelavdlinăn, moripen pe dandenqo.
mudarde kodole mudarnen aj dine jag 14. Ke but sine akahrde, tha’ zàlaga si
lenqe dizaqe. alosarde.
8. Atùnći phendăs karing pe sluźi- 15. Atùnći, зaindoj e farisèvură, ke-
tòră: O biav si anglalkerdo, tha’ kodola rdine svàto sar te astaren Les e la-
save sas akharde na sas e maj Sartre- vença.
butne manuśa. 16. Thaj bićhalde Lesθe lenqe sik-
9. 3an, kadă, k-e dromenqe truśulări- lŏvnen, khetanes le irodiença, phe-
mata thaj kozom saven tume arakhena nindoj: Siklărnea, ame зanas ke san
len, akharen len te aven k-o abăv. ćaćo aj ćaćipnasθe sikaves o drom
10. Thaj, inklindoj kodola manuśa k-ël Le Devlesqo bi te lies sàma
dromenqe truśulărimata, akharde sa- khanikasθar kon si, anθar kodoja ke
vorren, kozom von arakhle len, vi le Tu na rodes te dikhes o muj le
зungalen, vi le laćhen, aj pherdilo kher manuśenqo.
e biavesqo e akhardença. 17. Vakăr kadă amenqe: So patăs Tu,
11. Tha’ o thagar, avindoj andre te si te das vaj te na das dinimata le
dikhel pe akharden, dikhlăs kothe jekhe Cezaresqe?
manuśes, saves na sas les biavesqo 18. Thaj o Isùso, prinзarindoj lenqo
xurăvipen astaripen, dias lenqe palpale: Sosθar
12. thaj phendăs lesqe: Amala, sar tu zumaven man, manuśalen dujemu-
avilăn kathe, andre, bi te avel tut jença?
biavesqo raxami? Vov, paruvipnasθe, 19. Sikaven Manqe o lovo dinipnasqo.
aćhilo moça. Thaj von andine Lesqe jekh dinàro.
13. Atùnći o thagar phendăs le 20. Kasqe si o xramosaripen aj o muj
sluźitorenqe: Phanden les punrenθar aj save si les?
le vastenθar, len les khatesθar aj
ćhuden les anθ-o maj kalo tunăriko ke
59
21. Von phende: Le Cezarosqe. 22. Thaj aśunindoj von kadala, von
Atùnći, Vov phendăs lenqe: Den le aćhile thaj, mekhindoj Les, gele-θar.
Cezarosqe so sine e Cezarosqe aj le (O Matèo, XXII: 1 – 22)
Devlesqe so sine le Devlesqe!

O maj baro zorphenipen

28. Thaj jekh anθar le lilarne, savo 32. Thaj phendăs Lesqe o lilarno:
aśundăsas len pućhindoj pen maśkar Miśto, Siklărnea; si ćaćes so Tu
lenθe, thaj - dikhindoj so śukar dias phendăn ke jekh si o Devel thaj nana-i
lenqe palpale Vov – paśilo Lesθe aj aver avrăl Lesθe.
pućhlăs Les: savo zorphenipen si o maj 33. Thaj te ćajlŏs Lesθar anθar
jekhto savorrenθar? savorro tiro ilo, anθar savorro tiro dĭ,
29. O Isùso dias lesqe palpale ke o anθar savorri tiri godĭ thaj anθar
jekhto si: Śun, Israelea, amaro Raj savorri tiri zor thaj te ćajlŏs tire
Devel si o korkoro Raj; paśutnesθar sar tuθar sine po / maj but
30. Thaj: Te ćajlŏs tire Rajesθar le savorre thabarimata aj ratvalimata.
Devlesθar anθar savorro tiro ilo, 34. Thaj o Isùso, dikhindoj ke ambol-
anθar savorro tiro dĭ, anθar savorri dăs Lesqe e xatăripnaça / godĭpnaça,
tiri godĭ thaj anθar savorri tiri zor. vakărdăs lesqe: Ći san dur e Devlesqe
Kadala si o maj jekhto zorphenipen. Thagaripnasθar! Thaj khonik na maj
31. Thaj o dujto zorphenipen si: Te tromalas te pućhel Les.
ćajlŏs tire paśutnesθar sar tuθar.Aver (O Màrko, XII: 28 – 34)
zorphenipen maj baro kadalesθar nana-i.

60
O lovo la phivlăqo

1. Thaj dikhindoj bare dikhipnaça, 4. Kodolesqe, savorre kadala save


dikhlăs le barvalen, ćhudindoj penqe dine, anθar penqo uzalbarvalipen
dinimata anθ-e moxtonorra la milaqe. ćhudine; kadaja, paruvipnasθe, anθar
2. Thaj dikhlăs vi jekhe ćorre phivlă, pesqo ćorroripen, ćhudindăs sa so sas
ćhudindoj kothe duj lovorre; la, sa kaθar pesqo muj.
3. Thaj phendăs: Ćaćipen phenav Me (O Lùka, XXI: 1 – 4)
tumenqe ke kadaja ćorri phivli ćhudăs
maj but savorrenθar.

Nasulimata aj mudarimata

7. Thaj von pućhle Les, vakărindoj: 10. Atùnći phendăs lenqe: Sel avela
Siklărnea, tha’ kana avena kadala? kòntra averesθe thaj thagaripen vazdela
Thaj savo si o sikavipen kana von pes opral avere thagaripnasθe;
avena te aven? 11. thaj bare phuvizdraimata avena
8. Vov phendăs lenqe: Dikhen te na thaj, nesave thanenθe, vi bokhalipen aj
aven paśxoxavde; kodolesqe so but pònură; aj daraimata avena aj bare
avena Mirre anavesθe, vakărindoj: Me sikavimata / sèmnură anθar o ćèros.
sem! thaj i vrăma paśili!…Na зan palal 12. Thaj, maj anglal kadale savor-
lenθe! renθe, thovena tumen penqe vasta aj
9. Thaj kana śunena palal e marimata naśavena tumen, dindoj tumen k-ël
thaj palal e ćingara, te na aven traśavde khangeră aj k-ël phandaimata, e zorăça
/ traśajle, kodolesqe so maj anglal ingerindoj tumen e thagarenθe aj
kadala trebal te aven, tha’ o agor na barerajenθe anθar i kàuza Munre ana-
avela butsigo. vesqi.
61
13. Thaj te avel kadaja butĭ tumenqe 16. Thaj avena pukavde vi pumare
sar jekh ćaćaripnasqi okàzia; dadenθar aj dejanθar, vi le phralenθar,
14. thoven, kadă, anθ-e tumare ile te vi ratpaśutnenθar, vi amalenθar aj
na roden maj aglal so tumedena mudarena anθar tumenθe,
palpale; 17. Aj savorrenθar avena meripnasθe
15. anθar kodoja ke Me dava tumenqe dikhle anθar Murro anav;
muj aj godĭpen, aj savorre tumare 18. Tha’ bala tumare śerenθar na
mamujutne manuśa n-aśti te beśen xasarena.
angalal kadala butăθe, tha’ nìći te del 19. Anθar tumaro ruvdipen tume ara-
palpale k-ël pućhimata. khena tumare odă.
(O Lùka, XXI: 7 – 19)

O Isùso phenel palal sar avela peravdi i khangeri

5. Thaj atùnći, kana nesave va- 21. Atùnći, kodola anθar i Judèa te naśen
kărenas palal i khangeri, so si bar- anθ-e plajina, kodola kaj sine anθ-o
valărdi śukare barrença aj dinimatença, Jerusalìmo te inklen lesθar, aj kodola kaj si
Vov phendăs: p-i buxliphuv te aven andre, anθ-o fòros.
6. Avena vi dĭvesa kana anθar sosθe 22. Anθar kodoja ke kadala si e dĭvesa
tuem dikhen na aćhela barr p-o barr, e pokinipnasqe, kana trebal te pheren pen
kaj te na avel peravdo. savorre save sas xramosarde.
(O Lùka, XXI: 5 – 6) 23. Tha’ ćorre kodolenθar, kaj avena
phară vaj dena ćući le ćhavorrenqe anθ-e
20. Thaj kana dikhena o Jerusalìmo ke kodola dĭvesa! Anθar kodoja ke baro
si trujalisardo le xarkumarenθar, atùnći maràzo avela p-i phuv aj xoli kadale
te зanen ke paśilo lesqo xasaripen. narodos.

62
24. Thaj perena telal o ćhinipen e nămurenqe, зi kana i vrăma le nămu-
xanresqo aj avena ingerde astarde renqi pherela pes.
anθar savorre nămură, aj o Jerusalìmo (O Lùka, XXI: 20 – 24)
avela uśtavdo telal punrenθe sa le

Sar avela o Ćhavo le Manuśesqo

25. Thaj avena khamasqe sikavimata, 27. Thaj atùnći dikhena le Manuśesqo
anθ-o kham, anθ-o ćhon aj anθ-e ćer- Ćhaves, avindoj tele p-o jekh maruth,
xenă, tha’ p-i phuv avela traś maśkar e bare zorăça aj bare aśaripnaça.
manuśa thaj bixatăripen anθar o baś e 28. Thaj kadala kana astarena te aven,
derăvaqo aj le talazurenqo. astaren zor aj ućaren pumare śere, an-
26. Thaj e manuśa merena anθar i traś θar kodoja ke tumaro palalpokinipen
aj anθar o aźukăripen kodolenqo, save paślŏl.
kamen te aven opral o sundal; kodo- (O Lùka, XXI: 25 – 28)
lesqe ke e ćeresqe zora izdrana.

O siklăripen palal i fìga aj savorre rukha

29. Thaj phende lenqe jekh paràbola: 32. Ćaćes vakărav Me tumenqe ke
Dikhen i fìga aj savorre rukha: kadava nămo na nakhela зi kana
30. kana patrinăren, vi tume tumenθar savorre kadala na avena.
зanen, dikhindoj len, ke o milaj paślŏl. 33. O ćèro aj i phuv nakhena, tha’
31. Kadă vi tume, kana dikhena tume Mirre lava ći nakhena.
len ke paślŏn, te зanen ke e Devlesqo (O Lùka, XXI: 29 – 33)
thagaripen si paśe.
63
Trebal te dikhen bare dikhipnaça

34. Te dikhen te na aven phare tumare xastran kadalenθar, kaj si te aven, aj te


ile kaθar o but xamos aj pimos, vaj beśen anglal o Ćhavo le Manuśesqo.
anθar e trajosqe grìźe, thaj te avel 37. Thaj dĭvesesθe Vov sas khan-
kodova dĭves te resel tumenθe bi te gerăθe, kaj siklărelas, thaj rătθe,
зanen, inklindoj avri, nakhelas la (i răt) p-o
35. anθar kodoja ke vov avela sar jekh plajin, kaj si anavărdo o plajin le
buxlokhuvipen, kaj mekhele tele opral Olivnenqo / Maslinenqo.
savorrenθe, kaj beśen p-o muj e saste 38. Thaj o sasto naròdos avelas but
phuvăqo. ràno Lesθe, khangerăθe, te śunel Les.
36. Kadă, aven bare dikhipnaça, rugi- (O Lùka, XXI: 34 – 38)
sarindoj tumen te aven zorale aj te

I paramìći palal le deś patĭvale śuźe ćhaja

1. Atùnći e ćerurenqo thagaripen 5. Tha’, na avindoj kana trebulas o


miazela deśe patĭvale śuźe ćhajança, зamutro, pele von sovipnasqe aj sute
save – liindoj penqe lunkàrne – inkliste savorre.
te aźukeren le зamutres. 6. Thaj k-o maśkar e rătăqo, akhar-
2. Tha’ panз lenθar sasas bi godăqe, dine: Dikhen, avel o зamutro!, inklen
thaj panз sasas godăver. avri anglal lesθe!
3. Kodola dile, liindoj penqe e 7. Atùnći, savorre kodola śuźe ćhaja
kàndele, na line pença vi o zet. uśtile thaj śukarărde penqe kàndele.
4. Thaj kodola godăver, jekhetha- 8. Thaj kodola dile phendine le
nesθe le kandelença, line vi o zet anθ-e godăverănqe: Den amenqe anθar tuma-
piră.
64
ro zet, kodolesqe ke amare kàndele me- 11. Maj palal, resle vi le kodola
rena. ćhaja, phenindoj: Raja, Raja, putar
9. Tha’ kodola godăver ćhaja dine amenqe o udar!
lenqe palpale, phenindoj: Na, anθar 12. Thaj vov, dindoj lenqe palpale,
kodoja ke śaj te na resel nìći amenqe, phendăs lenqe: Ćaćipnasθe phenav tu-
nìći tumenqe. Po śukar si te зan tume menqe, me ći prinзarav tumen!
karing kodola kaj bikinen aj te kinen 13. Kodolesqe, beśen зungade, ke
tumenqe. tume na зanen o dĭves, nìći o ćàso
10. Kadă, telărindoj von te kinen, savesθe E Devlesqo Ćhavo avela.
avilo o зamutro, thaj kodola kaj sas (O Matèo, XXV: 1–13)
anglekerde avile leça andre, biavesθe,
aj phandăs pes o udar.

I kris kaj avela maj palal

31. Thaj kana avela E Manuśesqo 34. Atùnći, o Thagar, phenela kodo-
Ćhavo anθ-e Pesqo aśaripen thaj lenqe Pesqe ćaće rigaθar: Aven laćhes-
savorre phakalesvùntură Leça, atùnći vakărdine Mirre Dadesqe, lien o tha-
beśela p-o skamin pesqe aśaripnasqo. garipen savo sas anglekerdo vaś tu-
32. Thaj kidena pen anglal Lesθe menθe, kaθar o keripen la lumăqo.
savorre nămură thaj ulavela len jekhen 35. Anθar kodoja ke bokhalărdem aj
avrenθar, kadă sar (x)ulavel o bakrări tume dine Manqe te xav; truśalo semas
le bakrăn le buznănθar. thaj tume dine Man te piav; Me semas
33. Thaj avena thovdine e bakrăn kòrkorro, avere thanesθar, aj tume line
Pesqe daxne rigaθe, aj le buznăn Pesqe Man;
zerve rigaθe.

65
36. Nango semas thaj tume xurăvde 42. Ke bokhajlem thaj tume na dine
Man; nasvalo – thaj rodinde Man; anθ-o Man(qe) te xav; Me truśajlem thaj ći
phandaipen – thaj tume avile Manθe. dine Man te piav;
37. Atùnći, dena palpale Lesqe e 43. kòrkorro semas, avere thanesθar,
ćaće, vakărindoj: Devla, kana ame thaj tume na line Man, nango – thaj na
dikhlăm Tut bokhalo aj dinăm Tuqe te xurăvde Man; nasvalo aj anθ-o
xas? Vaj truśalo aj dinăm Tuqe te pies? phandaipen – thaj tume na rodinde
38. vaj kana ame dikhlăm Tut sar Man.
jekhe streinos aj ame liam Tut, vaj 44. Atùnći, dena palpale vi von,
nango thaj ame xurăvdăm Tut? vakărindoj: Devla, kana ame dikhlăm
39. vaj kana ame dikhlăm Tut nasvalo Tut bokhalo vaj truśalo, vaj kòrkorro
vaj anθ-o phandaipen aj ame avilăm avilo avere thanesθar, vaj nango, vaj
Tuθe? nasvalo aj anθ-o phandaipen thaj ame
40. Thaj dindoj palpale, O thagar na dinăm vast Tut?
phenela lenqe: Ćaćipen vakărav 45. Atùnći dela palpale lenqe, phe-
tumenqe, ke, anθar kodoja ke kerde nindoj: Ćaćipen vakărav tumenqe, ke,
jekhesqe anθar but tikne Mirre phrala, na kerindoj o laćhipen jekhesqe anθar
Manqe tume kerde. but tikne Mirre phrala, nìći Manqe
41. Atùnći phenela vi kodolenqe, kaj tume na kerde.
beśen anθ-i zervi rig: 3an-θar Manθar, 46. Thaj зana kadala k-o savaxtutno
armandinealen, anθ-i savaxtutni jag, zorbićhalipen, thaj e ćaće k-o savax-
kaj si anglalkerdi vaś o Beng aj vaś tutno tràjo.
pesqe phakale. (O Matèo, XXV: 31– 46)

66
O Isùso ka-o pràzniko e Nevăripnasqo

22. Anθ-o Jerusalìmo kerelas pes lela len zorăça anθar o vast Mirre
atùnći o pràzniko le Nevăripnasqo la Dadesqo.
Khangerăqo. Sas ivend. 30. Me thaj o Dad jekh sam.”
23. Thaj o Isùso phirelas anθ-i Khan- 31. Atùnći e bibolde palem line barr
geri anθ-o udarorro le Solomo- k–aśti te mudaren Les.
nosqo. 32. O Isùso phendăs lenqe: “Sikav-
24. E bibolde ćhute Les anθ-o maśkar dem tumenqe but laćhe bută save aven
thaj phende lesqe: “3i kana sa ingeres kaθar Murro Dad; anθar save kadala
amare ile bi te maren? Kana tu san o bută ćhuden barrença Manθe?”
Xristòso, phen amenqe zorales, vòrta!” 33. E bibolde phende lesqe: “Na anθar
25. “Phendem tumenqe”, vakărdăs jekh laćhi butĭ ćhudăs ame barrença anθ-
lenqe o Isùso, “thaj ći patăn. E bută e Tuθe, tha’ anθar зungale lava thaj anθar
save kerav len Me, anθ-o anav Mirre kodoja kë Tu, kaj san jekh manuś, keres
Dadesqo, von phenen kòrkorre Manθar. Tut Del.”
26. Tha’ tume ći patăn, anθar kodoja 34. O Isùso phendăs lenqe: “Ći si
kë, sar phendem tumenqe, ći sen anθar xramosardo anθ-i tumari Kris: “Me
Mirre bakră. phendem: Sen tume Devla?”
27. Mirre bakră aśunen Murro vak; 35. Kana i Kris anavărdăs “Devlen”,
Me prinзanav len thaj von aven palal kodolen savenqe O Lav le Devlesqo
Manθe. vakărdăs lenqe – thaj o Svùnto Lil n–aśti
28. Me dav lenqe savaxtuno зivipen, te avel khoslo – ,
nijekhvar ći merena thaj khonik ći lela 36. sar phenen tume Kodolesθar,
len zorăça anθar Murro vast. saves o Dad svuncosardăs Les thaj
29. Murro Dad, savo dăs manqe len, si 37. tradăs Les anθ-o sundal? Thaj
maj baro savorrenθar; thaj khonik ći kadaja kodolesqe so Me phendem:
“Sem o Ćhavo le Devlesqo?”
67
38. Kana ći kerav e bută Mirre Da- 41. Tha’ von, kana aśunde kadala
desqe, te na patăn Man. lava, rodenas palem te astaren Les, tha’
39. Tha’ kana kerav len, vi te na Vov xastrajlăs anθar lenqo vast.
patăna Ma’ Man, patăn kadala bută, (O Jòno, X: 22–39)
40. k-aśti te aresen te prinзanen thaj te
зanen so o Dad si anθ-e Manθe thaj
Me sem anθ-o Dad.”

68
O uśtaripen e Lazarosqo

1. Jekh nesavo Làzaro, anθar i vură te mudaren Tut barrença thaj


Betània – o gav la Mariaqo thaj la Mar- amboldes Tut anθ–i Judèea?”
taqo, laqi phen – sas nasvalo. 9. O Isùso phendăs: “Na-i deśuduj
2. I Marìa sas kodoja kaj makhlăs le ćàsură anθ-o dĕs? Kana phirel varekon
Devles miroça thaj khoslăs Lesqe dĕse ći del pes mujal, anθar kodoja so
punre pesqe balença, thaj o Làzaro, o dikhel i Dud e lumăqi;
nasvalo, sas laqo phral. 10. Tha’ kana phirel răte, ambladol
3. E phenă sas tradine ka-o Isùso te (del pes mujal), anθar kodă kë na-i les i
phenen Lesqe: “Devl!a, dikh-θar ka- Dud anθ-e Lesθe.
kodova, saves but Tu kames les sar 11. Palal so phendăs kadala lava,
jekhe amales, si nasvalo.” phendăs: “O Làzaro, amaro amal, sovel,
4. Tha’ o Isùso, kana aśundăs kadă, tha’ зav te uśtavav les anθar i lìndri.”
phendăs: Kadava nasvalipen na-i 12. E siklŏvne phende Lesqe: “Devl!a,
karing o meripen, tha’ si karing i slàva te sovela, kerela pes miśto.”
le Devlesqi, anθar kodoja so o Ćhavo le 13. O Isùso dasas dùma palal lesqo
Devlesqo te avel but slavime laθar.” meripen, tha’ von patănas kë delas
5. Thaj o Isùso but kamelas la Marta dùma pa-o vrămaqo aćhilipen so avel
thaj laqe phenă thaj le Lazaros. palal i lìndri.
6. Atùnć, kana aśundăs kë o Làzaro 14. Atùnć, o Isùso phendăs lenqe vòr-
si nasvalo, maj beślăs duj dĕs anθ-o ta: “O Làzaro mulo.”
than kaj sas 15. Thaj sem lośalo kë ći semas kothe,
7. thaj k-o agor phendăs le siklŏv- anθar tumenθe, k-aśti te patăn. Tha’,
nenqe: “Hàjde te amboldas amen palem akana, hàjde te зas Lesθe.”
anθ-i Judèea.” 16. Atùnći o Tòma, o phendo “Sajekh
8. “Siklărne!a”, phende Lesqe e si- phral”, phendăs averenqe siklŏvnenqe:
klŏvne, akana, akanaθar, rodenas e źìdo- “Hàjde te зas vi amen te meras leça!”
69
17. Tha’, akana avilo o Isùso, aśundăs 27. “Ova, Devl!a”, phendăs Lesqe,
kë o Làzaro sas śtar e dĕsenθe anθ-o “patăv kë tu san o Xristòso, o Ćhavo le
murmùnto (limòri). Devlesqo, savo trebalas te avel anθ-o
18. Thaj, anθar kodoja kë i Betània sundal”.
sas paśe e Jerusalimosθar, kam ka-ël 28. Palal so phendăs kadala lava, geli
deśupanз stàdie, thaj akhardăs ćoral pesqa phenă, la
19. But anθar le źìdovură avilesas ka–i Maria, thaj phendăs laqe: “Avilo o
Màrta thaj ka-e Marìa, k-aśti te zorărel siklărno thaj akharel Tut.”
len anθ-o meripen lenqo pralesqo. 29. I Marìa, sar aśundăs, uśtili sigo
20. Kana aśundăs i Màrta so avel o thaj geli Lesθe.
Isùso, anklisti anglal Lesθe; Tha’ i 30. Anθar kodoja kë o Isùso inkë ći
Marìa beśelas anθ-o kher. ćhutăsas pes anθ-o gav, tha’ sas anθ-o
21. I Màrta phendăs e Isusosqe: than kaj avilosas i Màrta anglal Lesθe.
“Devl!a, te avilosas kathe, n-as te 31. E źìdovură, save sas la Mariaça
mulinosas murro phral! anθ-o kher thaj zorărenas la, kana
22. Tha’ vi akana зanav so oriso Man- dikhle la so uśtili sigo thaj so anklelas
ges kaθar o Del, o Del dela Tuqe.” avri, gele palal laθe, anθar kodoja so
23. O Isùso phendăs laqe: “Tiro phral phenenas: “3al ka-o murmùnto, k–aśti
uśtela.” te rovel kothe.”
24. “3anav”, phendăs Lesqe i Màrta, 32. I Marìa, kana aresli ka-o than kaj
“ka uśtela, anθ-o palutno dĕs”. sas o Isùso, thaj dikhlăs Les, ćhudă pes
25. O Isùso phendăs laqe: “Me sem o ka-Lesqe punre thaj phendăs Lesqe:
uśtipen thaj o зivipen. Kon patăl anθ-e ”Devl!a, te avilinosas kathe, n-as ke
Manθe, vi te mulinosas, зivisarela. mulinosas murro phral!”
26. Thaj orikon зivisarel thaj patăl 33. O Isùso kana dikhlăs la ruvindoj,
anθ-e Manθe ći merel ni jekhvar. Patăs la thaj le Źidoven kaj avilesas laça,
tu kadaja butĭ?” kidăs pes anθ-e Pesqo dùho, thaj Pesqi
godĭ avili phari.
70
34. Thaj phendăs: “Kaj thovdăn les?” naisarav / palikerav Tuqe so aśundăn
“Devl!a, phende Lesqe von, av Tha’ man.
dikh!” 42. 3anav so orikana aśunes Man;
35. O Isùso rovelas. Tha’ dav dùma kadă anθare–ël but
36. Atùnći e źìdovură phende: “Dikh manuśa save beśen trujal, k–aśti te
so but kamelas les!” patăn so Tu tradăn Man.”
37. Tha’ nesave lenθar phende: “Vov, 43. Palal so phendăs kadala lava, Vov
savo putardăs e jakha le korresqe, n-aśti dias muj zorales: ”Lazare!a, ankli av-
sardăs te kerel so nìći kadava manuś te ri!”
na merel?” 44. Thaj o mulo anklisto avri e vas-
38. O Isùso kidilo palem anθ-e Pesθe tença thaj e punrença phangle e dïr-
thaj gelo ka-o murmùnto. O murmùnto zença, thaj le mujeça thovdino jekhe
sas jekh gròta thaj k-o laqo giripen sas piśtireça. O Isùso phendăs lenqe: “Den
thovdino jekh barr. les drom, thaj mekhen les te зal!”
39. “Den o barr jekhe rigaθe!” phen- 45. But anθar–ël źìdovură, kaj avi-
dăs o Isùso. I Màrta, i phen e mulesqi, lesas ka–i Marìa, kana dikhle so kerdăs
phendăs Lesqe: “Devl!a, khandel pha- o Isùso, patăje Lesθe.
res, so si mulo tar e dĕsenθe.” 46. Tha’ nesave lenθar gele ka–l
40. O Isùso phendăs laqe: “Ći phen- farisèvură thaj phende lenqe so kerdăs
dem tuqe so kana patăsa dikhesa i slàva o Isùso.
e Devlesqi?” (O Jòno, XI: 1–46)
41. Line o barr kaθar o than kaj
paślŏlas o mulo. Thaj o Isùso vazdăs e
jakha opre thaj phendăs: “Devl!a,

71
I Marìa ćhorel Lesqe mìro p-e punre

1. Śove dĕsença anglal i Patradi, o kodoja kesas jekh ćor tha’, sar jekh kaj
Isùso avilo anθ-i Betània, kaj sas o ingerelas o lovenqo gonorro lelas vov
Làzaro mulo thaj saves uśtavdăsas les e so thovelas pes lesθe.
mulenθar. 7. Tha’ o Isùso phendăs: “Mekh la
2. Kothe kerde Lesqe jekh rătutno kodolesqe so voj thovdă les rigaθe
xaben. I Màrta sluźilas, thaj o Làzaro anθar vaś murro praxopnasqo dĭves.
sas jekh kodolenθar kaj beśenas ka-i 8. Le ćhorren si tumen tumença
skafìdi leça. orikana, tha’ Me ći sem orikana tumen-
3. I Marìa lias jekh lìtro uźe miroça çar.”
kerdo e nardesθar, but kuć, thaj ma- 9. Jekh baro kidipen e Źidovnenθar
khlăs e punre le Isusosqe thaj khos- aśunde so o Isùso sas anθ-i Betània
lăs Lesqe punre pesqe balença; thaj thaj avile kothe, na nùmaj anθar Isùso,
pherdilo o kher anθar o mirosqo khan- tha’ vi te dikhen le Lazaros, saves
dipen. uśtavdăsas les e mulenθar.
4. Jekh Pesqe siklŏvnenθar, o Jùda 10. E maj śerutne raśaja phende zo-
Iskariotăno, o ćhavo le Simeonosqo, rales so trebal te mudaren vi le La-
savo avela te avel te bikinel Les, zaros,
phendăs: 11. kodolesqe anθar lesθe but źìdo-
5. “Sosθar ći sas bikindo kadava vură telărenas-θar lenθar thaj patănas
mìro trine śelença, thaj te avilinosas anθ-o Isùso.
dino le ćhorrenqe?” (O Jòno, XII: 1–11)
6. Phenelas kadaja butĭ na so du-
khalas les anθar e ćhorrorre, tha’ anθar

72
O garavdo xaben

12. Thaj anθ-o jekhto dĭves le 17. Thaj, kerindoj pes rrăt, avilo le
Bokhalănqo, kana ćhinenas Patradăqe, dujença.
Pesqe siklŏvne pućhle Les: kaj kames 18. Thaj atùnći kana beśenas meselăθe
te зas te anglekeras Tuqe k-aśti te зas aj xalenas, o Isùso phendăs: Ćaćipen
Patradĭ? phenav tumenqe ke jekh anθar
13. Thaj bićhaldăs dujen Pesqe tumenθe, savo xal khetanes Mança,
siklŏvnenθar aj phendăs lenqe: 3an bikinela Man.
anθ-i filatin kaj inklela anglal tumenθe 19. Von astarde te aven bilośale thaj te
jekh manuś savo ingerindoj jekh khoro phenen Lesqe jekh po jekh: Śaj me
paněça; зan palal lesθe; avava…?
14. thaj kothe kaj vov avela anθre, 20. Thaj Vov phendăs lenqe: Jekh
phenen e kheresqe xulajesqe ke o kodole deśudujenθar, savo bolel Mança
Siklărno phenel: Kaj si i sòba kaj te anθ-o Ćaro.
xav i Patradĭ khetanes Mirre siklŏv- 21. Kodolesqe ke E Manuśesqo
nença? Ćhavo зal palal sar si xramosardo palal
15. Thaj vov sikavela tumenqe jekh Lesθe; tha’, ćoro kodole manuśesθar,
baro than ućardo e khaseça.Kothe te anθar lesθar E Manuśesqo Ćhavo si
anglekeren o than vaś amenθe. bikindo! Śukar sasas kodole manu-
16. Thaj inkliste e siklŏvne aj avile śesθar te na biandilosas!
anθ-i diz aj arakhle kadă sar phendăsas (O Màrko, XIV: 12 – 21)
Vov lenqe aj anglekerde i Patradĭ.

73
O garavdo xaben

20. Thaj kana rătilăs, beślăs meselăθe 24. E Manuśesqo Ćhavo зal palal sar
kodole deśuduje Pesqe Siklŏvnença. si xramosardo palal Lesθe. Tha’ ćoro
21. Thaj atùnći kana xanas, o Isùso kodole manuśesθar, anθar lesθar E
phendăs lenqe: Ćaćipnasθe vakărav Manuśesqo Ćhavo si bikindo; Śukar
tumenqe ke jekh tumenθar bikinela sasas kodole manuśesθar te na
Man. biandilosas!
22. Thaj von, avindoj but bilośale, 25. Thaj, dindoj palpale O Jùda -
astarde te phenen Lesqe jekh po jekh: kodova, savo bikindăs Les – phendăs
Devla, śaj me avava…? Lesqe: Te na avavas me, Siklărnea?…
23. Thaj Vov, dindoj palpale, phen- O Isùso dias lesqe palpale: Tu phendăn.
dăs: Kodova savo boldăs Mança anθ-o (O Matèo, XXVI, 20 - 25)
ćaro, kodova bikinela Man.

O Isùso xalavel e punre Pesqe siklŏvnenqe

1. Tha’ anglal o pràzniko e Patra- dasqo, o Iskariotănosqo – o ćhavo le


dăqo, o Isùso, sar Kodova kaj зanelas Simonosqo – i godĭ te bikinel Les.
so pherdilosas Lesqo ćaso te зal-θar 3. O Isùso, anθar kodă kë зanelas ke
anθar kadaja lùmă ka-o Dad, thaj ko- o Dad dasas Lesqe savorre bută e
doesqe so but kamelas Pesqe manuśen, vastenθe, so kaθar o Devel avilo thaj
save sas anθ-o sundal, but kamlăs len зal ka-o Devel,
зi ka-o agor. 4. Uśtilo kaθar i skafìdi, ćhuvdăs Pesqe
2. Anθ-o tìmpo e ratăqo xaben, palal gada, lias jekh piśtìri thaj phanglăs Pes
so o beng thovdăsas anθ-o ilo e Ju- leça.

74
5. Maj palal thovdăs pani anθ-jekh 12. Palal so xalavdăs lenqe punre, lias
balanŏrri thaj astardăs te thovel e punre Pesqe gada, thovdăs Pes palem ka-e
le siklŏvnenqe thaj te khosel len le skafìdi thaj phendăs lenqe: “Xatăren
piśtireça saveça sas phanglo. tume so kerdem tumenqe Me?”
6. Avilo atùnći k-o Simono o Pètro. 13. Tume phenen manqe: “O Siklărno
Thaj o Pètro phendăs lesqe: “Devl!a, thaj o Raj”. Thaj miśto phenen anθar
Tu te xalaves mirre punre?” kodoja so sem.
7. Sar laćho phendipen, o Isùso 14. Atùnći, kana Me, o Raj thaj o
phendăs lesqe: “So kerav Me, tu ći Siklărno, xalavdem tumare punre, vi
xatăres akana, tha’ xatăresa maj palal.” tume sen vunзilutne te xalaven pumare
8. O Pètro phendăs Lesqe: “Nijekvar punre jekhe avresqe.
xalavesa mirre punre!” O Isùso phen- 15. Anθar kodoja so Me dinem
dăs lesqe: “Te na xalavav Me tut, na tumenqe jekh pìlda, kadă so vi tume te
avesa mança nijekhvar.” keren sar kerdem Me.
9. “Devl!a”, phendăs Lesqe o Simo- 16. Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe so o
no o Pètro, “tha’ na nùmaj e punre, ròbo na-i maj baro sar laqo raj, nìć o
tha’ vi e vasat thaj o śero?” apśstolo na-i maj baro sar kodova kaj
10. O Isùso phendăs lesqe: “Kon nai- tradăs les.
lăs trebal te xalavel pesqe nùmaj e 17. Kana зanen kadala bută, si but
punre, k-aśti te avel sasto uźo; thaj vi miśto tumenθar, kana keren len.
tume sen uźe, tha’ na savorre.” (O Jòno, XIII: 1–17)
11. Anθar kodoja so зanelas kodoles
kaj sas te bikinel Les, anθar kodă Vov
phendăs: “Ći sen savorre uźe.”

75
O dikhipen e bikinitoresqo

18. Ći dav dùma palal savorre 25. Kodova siklŏvno mekhlăs pes p-o
tumenθe. Prinзarav kodolen, saven Me Isusosqo kolin thaj pućhlăs Les: “Devl!a,
alosardem len. Tha’ trebal te pherdŏl o kon si?”
Sfùnto Lil, savo phenel “Kon savo xal 26. O Isùso phendăs: “Kodolesqe sa-
manro Mança vazdăs i khur opral vesqe me bolava lesqe o manresqo
Manθe.” kotororro thaj dava les lesqe.” Thaj
19. Phenav tumenqe kadaja butĭ, aka- bolăs jekh manresqo kotororro thaj dăs
naθar, maj anglal te avela, anθar kodoja les e Judasqe, o ćhavo le Simonosqo le
so atùnći kana avela, te patăn ka Me Iskariotănesqo.
sem. 27. Sar sas dino o manresqo koto-
20. “Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe so rorro, ćhutăs pes o beng anθ-o Jùda. O
kon lel lesθe kodoles saves Me tradăv Isùso phendăs lesqe: “So si tut te keres,
Les Me, Man primil; thaj kon primil ker sigo!”
Man primil kodoles kaj tradăs Man.” 28. Tha’ khonik kodolenθar kaj be-
21. Palal so phendăs kadala lava, o śenas ka-i skafìdi, ći xatărdăs sosθar
Isùso kidăs pes pesqo dùho, ćaćărdăs thaj phendăsas lesqe kadala lava.
phendăs: “Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe 29. Nesave manuśa patănas so, kodo-
so jekh tumenθar bikinela Man.” lesqe so e Judas sas les o lovenqo
22. E siklŏvne dikhenas jekh avresθe gonorro, o Isùso kamlăs te phenel les-
thaj na xatărenas palal kasθe vakărel. qe: “Kin so si amen trebutno anθar o
23. Jekh e siklŏvnenθar, kodova saves pràzniko”; vaj phendăs lesqe te del
kamelas les but o Isùso, beśelas ka-i vareso le ćhorrenqe.
skafìdi mukhlino p-o Isusosqo kolin. 30. O Jùda, palal sosθe lăs o manresqo
24. O Simon o Pètro kerdăs lesqe kotororro, inklisto avri sigo. Sas răt.
anθar o vast te pućhel kon si kodova (O Jòno, XIII: 18–30)
palal kasθe delas dùma o Isùso.
76
O phralikano kamipen

31. Palal so inklistăs o Jùda, o Isùso Me von n-aśti aven, sa kadă phenav
phendăs: “Akana, o Ćhavo e Manuśesqo tumenqe vi tumenqe akana.
sas aśardo, thaj o Devel sas aśardo anθ-e 34. Dav tumenqe jekh nevo zoralo
Lesθe.” vakăripen: “Te kamen tumen jekh
32. Te / kana o Devel sas aardo Lesθe, avres; sar kamlem tumen Me, kadă te
thaj o Devel aśarela Les Pesθe, sigo kamen tumen vi tume jekh avres!
aśarela Les Pesqe. 35. Kadala butaça, prinзanena savorre
33. Ćhavorrea!len, maj sem tumença so tume sen Mirre siklŏvne, kana avela
xanci vaxt. Rodena Man thaj, sar tumen kamipen jekh avresθar.”
vakărdem vi le źidovurenqe so kaj зav (O Jòno, XIII: 31–35)

O зanglăripen e Petrosqo

36. “Devl!a”, phendăs Lesqe o Si- 38. O Isùso phendăs lesqe: “Desa tiro
mono o Pètro, “kaj зas?” O Isùso зivipen anθar Manθe? Ćaćes, ćaćes
vakărdăs lesqe: “Tu n-aśti aves akana phenav tuqe so na gilabala o baśno, зi
palal Manθe, kaj зav Me; Tha’ maj kana ćhudesa tut Manθar trivar.
palal avesa palal Manθe.” (O Jòno, XIII: 36–38)
37. “Devl!a”, phendăs Lesqe O Pètro,
“sosθar n-aśti avav palal Tuθe akana?
Me dava murro зivipen anθar Tuθe.”

77
O зanăripen le Petrosqo

26. Thaj palal so gilabade aśaripnasqe 29. Thaj o Pètro phendăs Lesqe: Vi
gilă, inkliste k-o Plaj le Maslinenqo. kana savorre dena tumen mujal, Me na,
27. Thaj phendăs lenqe o Isùso: Anθ- na!
kadaja răt savorre tume dena tumen 30. Thaj phendăs le Isusosqe:
mujal, anθar kodoja ke si xramosardo: Ćaćipnasθe phenav Me tuqe, ke,
Marava tumenqe le bakrărĕs, thaj e avdĭves, anθ-kadaja răt, maj anglal te
bakră naśena savorre rigaθe; baśavel o baśno dujvar, tu trinvar
28. Tha’ palal sosθe зivisarava, Me ćhudesas tut Manθar.
resava maj anglal tumenθe anθ-i (O Màrko, XIV: 26 – 30)
Galilèea.

Amaro kher anθ-o ćèro

2. Anθ-o kher Mirre Dadesθe but 3. Tha’ kana kadă Me зava aj angle-
thana si. Tha’ nana-i, phendemas Me kerava tumenqe than, palem avava thaj
tumenqe kadă ke Me зav Manqe te lăva tumen Manθe, anθar kodoja ke
anglekerav tumenqe tumaro than? kothe kaj Me sem te aven vi tume.
(O Jòno, XIV: 2-3)

78
79
O murśăripen e siklŏvnenqo

11. Patăn Man so Me sem anθ-o Dad, 13. thaj vareso mangena anθ-o Murro
thaj o Dad si Manθe; Tha’ patăn anav, kerava, anθar kodoja kë o Dad te
xancorri anθar kadala bută. avel aśardo anθ-o Ćhav.
12. Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe so 14. Kana mangena vareso anθ-o Mur-
kon patăl Manθe kerela vi vov e bută ro Anav, kerava.
save kerav len Me; thaj kerela aver po (O Jòno, XIV: 11–14)
but maj bare sar kadala, anθar kodoja
kë Me зav ka-o Dad:

E zorphendimasqo arakhipen

15. Kana kamen Man, arakhena mirre 19. Palal xanći vaxt, o sundal na maj
zorphendimata. dikhela Man, tha’ tume dikhena Man;
16. Thaj Me rugisarava e Dades thaj anθar kodoja so Me зivisarav thaj tume
vov dela tumenqe avre Zorărnes te зivisarena.
aćhel tumença savaxt; 20. Anθ-o kodova dĕs, prinзanena so
17. tha’ o Dùho e ćaćipnasqo, savo o Me sem anθ-o Murro Dad thaj so tume
sundal n-aśti te lel les, anθar kodoja so sen anθ-e Manθe, thaj so Me sem
ći dikhel Les thaj ći prinзanel Les; Tha’ tumenθe.
tume prinзanen Les, kodolesqe aćhel 21. Kas si les Mirre zorphendimata
tumença thaj avela tumenθe. thaj arakhel len, kodova kamel Man
18. Ći mekhava tumen bidadenqe, but; thaj kon kamel Man but kamela les
amboldava Man tumenθe. but Murro Dad. Me kamava les thaj
sikavava Man lesqe.”
80
22. O Jùda, na o Iskariotăno, phendăs kavesa Tut amenqe tha’ na e
Lesqe: “Devl!a, sar kerel pes so si- sundalesqe?”

81
23. O Isùso dăs les anglal: “Te kamela 28. Aśunden so phendem tumenqe:
Man but varekon, arakhela Murro Lav, “Зav Man thaj amboldava Me tu-
thaj Murro Dad kamela les. Ame avasa menθe.” Te kamenas Man but, avilesas
lesθe thaj beśasa leça. tume lośale so phendem tumenqe: “Зav
24. Kon na kamel Man, na arakhel ka-o Dad; kodolesqe o Dad si maj baro
mirre lava. Thaj o lav kaj aśunen les na-i Manθar.
mirro, tha’ e Dadesqo, savo tradăs Man. 29. Thaj phendem tumenqe kadala
25. Phendem tumenqe kadala bută bută akana, anglal te aven, anθar
sode vaxt maj sem tumença. kodoja kana avena, te patăn.
26. Tha’ o Arakhno, maj miśto phen- 30. Na maj dava dùma but tumençar,
do o Svùnto Dùho, savo tradela Les o kodolesqe avela o xulaj kadale sun-
Dad, anθ-o Murro Anav, siklărela dalesqo. Tha’ les na–i les khanći Man-
tumen savorre bută thaj anela tumenqe θe;
anθ–i godĭ sa so phendem tumenqe Me. 31. tha’ avel, k-aśti te prinзanel o
27. Mekhav tumenqe i pàća, dav tu- sundal so Me kamav e Dades thaj
menqe murro śantipen. Ći dav tumenqe kerav kadă sar zorphendăs Manqe o
les sar del les o sundal. Te na azbal Dad. Uśten, hàjde te зas-θar khates-
tumaro ilo, tha’ nìć te traśal. θar!”
(O Jòno, XIV: 15–31)

O mangipen e Isusosqo

1. Palal so vakărdăs kadă, o Isùso 2. sar dăn Lesqe zor pa varesavo


vazdăs e jakha karing o devel thaj зivutro k-aśti te del savaxtutno зivipen
phendăs: “Dad!ea, avilo o ćàso! Aśar savorenqe kodolenqe, saven dăn len
Tire ćhaves, kë vi Tiro Ćhavo te aśarel Lesqe Tu.
Tut,
82
3. Thaj o savaxtutno зivipen si ka- 11. Me na maj sem anθ-o sundal, tha’
dava: te prinзanel Tut, o kòrkorro ćaćo von si anθ-o sundal, thaj Me avav
Devel, thaj le Isusos Kristosos, saves Tuθe. Svunto!na Dade!ana, arakh,
tradăn Les Tu. anθ-o Tiro anav, kodolen saven dăn len
4. Me prăbutslavisardem Tut p-i Manqe, anθar kodoja kë von te aven
phuv, dem agor e butăqo, savi Tu dăn jekh, sar sam vi Ame.
Manqe la te kerav la. 12. Kana semas lença anθ–o sundal,
5. Tha’ akana, Dade!a, aśar Man arakhavas len Me anθ-o Tiro anav. Me
Tuθe e slavaça, kaj sas Man Tuθe, arakhlem kodolen saven Tu dian len
angla te avel o sundal. Manqe thaj nijekh lenθar na xasajlo,
6. Kerdem prinзardo tiro anav e avrăl e xasaipnasqe ćhavesθar, k-aśti te
manuśenqe, save dăn len Manqe anθar pherdŏl O svùnto lil.
sundal. Tire sinesas thaj Tu dian len 13. Tha’ akana, Me avav Tuθe thaj
manqe; thaj von arakhle Tiro Lav. phenav kadala bută, kana inkë maj sem
7. Akana prinзande so sa so dăn anθ–o sundal, anθar kodoja so te avel
Manqe Tu avel Tuθar. lenθe Mirri sasti loś.
8. Anθar kodoja so dinem lenqe e 14. Dinem lenqe Tiro Lav; thaj o
lava save dian len Manqe Tu. Von line sundal na kamlăs len, kodolesqe von
len thaj prinзande ćaćipnaça so tuθar na-i anθar o sundal, sar nić Me ći sem
avilem thaj patăje so Tu tradăn Man. anθar o sundal.
9. Anθar lenθe rugisarav Man. Na 15. Na mangav Tut te lies len anθar-o
rugisarav Man anθar-o sundal, tha’ sundal, tha’ te arakhes len e зunga-
anθar kodola save dăn len Manqe Tu, lesθar.
kodolesqe so si Tire. 16. Von na-i e sundalesθar, sar nić Me
10. Sa so si Murro si Tiro, thaj so si na sem anθar o sundal.
Tiro si Murro-thaj Me sem prăbu- 17. Svuntisar len Tire ćaćipnaça: Tiro
tslavime lenθe. Lav si o ćaćipen.

83
18. Sar Tu bićhaldăs Man anθ-o k–aśti te prinзanel o sundal so Tu
sundal, kadă vi Me bićhaldem len anθ-o tradăn Man, thaj kë Tu kamlăn len but,
sundal. kadă sar kamlăn vi Man.
19. Vi Me kórkorro svuntisarav Man 24. Dade!a, kamav so kothe kaj sem
vaś lenθe, k-aśti te aven vi von Me, te aven Mança vi kodola, saven
svuntisarde e ćaćipnasθar. dăn Manqe len Tu, k–aśti te dikhen
20. Thaj rugisarav Ma na nùmaj vaś mirri slàva, i slàva savi dăn Manqe la
lenθe, tha’ vi vaś kodola kaj patăna Tu; kodolesqe Tu kamlăn Ma but
Manθe lenqe Lavesθar. anglal te kerel pes o sundal.
21. Rugisarav Man so savorre te aven 25. Dade!ana uźe!ana, o sundal na
jekh, sar Tu, Dade!a, san Manθe, thaj prinзardăs Tut; tha’ Me prinзardem Tut
Me sem Tuθe; k–aśti te aven vi von thaj kadala prinзarde so Tu bićhaldăn
jekh Amenθe, vaś kodoja so o sundal Man.
te patăl so Tu bićhaldăn Man. 26. Me kerdem lenqe prinзardo Tiro
22. Me dinem lenqe i slàva savi dăn la nav thaj maj kerasa les prinзardo, anθar
Manqe Tu, vaś kodoja so von te aven kodoja so o kamipen saveça kamlăn
jekh sar vi ame sam jekh, Man but Tu te avel lenθe, thaj Me te
23. Me lenθe thaj tu Manθe; kodo- avav Lenθe.”
lesqe von te aven pherde sastesθe jekh, (O Jòno, XVII: 1– 26)

O Gecimàni

31. Vov, paruvipnasθe, phenelas vi 32. Thaj avile jekhe thanesθe, sosqo
maj bare zorăça: Thaj vi te avel te anav si O Gecimàni, thaj phendăs
merav Tuça me na xoxavava ke Pesqe siklŏvnenqe: Beśen kathe зi kana
prinзarav Tut!… Thaj sa kadă phe- Me rugisarava Man.
nenas savorre.
84
33. Thaj lilăs Leça le Petros thaj le 38. Na soven thaj rugisaren tumen, te
Jakovos, aj le Jones; thaj astardăs te na peren anθ-o zumavipen. Kodolesqe
avel kovlo / te daravŏl aj te xatărel Pes o dùxo si pherdo e kamipnaça aj o stàto
xolăme si bi zorăqo.
34. thaj phendăs lenqe: Meripnasθar 39. Thaj зaindoj palem, rugisardăs Pes
bilośărdo si murro odĭ… Aćhen kathe aj sakadale lavença.
na soven. 40. Thaj palem avindoj, arakhle len
35. Thaj зaindoj cïra maj angle, pelo e sovindoj, ke penqe jakha pharile thaj na
mujeça phuvăθe thaj rugisarelas Pes, зanenas so te den palpale Lesqe.
ke-te si śajutnes – kodova ćàso te naśel 41. Thaj avilăs i trinto var aj phendăs
paśal Lesθe. lenqe: Akanarla, soven aj dingŏven
36. Thaj phenelas: Avva, Raśaja, tumen! Si dòsta! Reslo o ćàso. Dikh, E
savorre si tut śajne. Durăr kadava taxtaj Manuśesqo Ćhavo si dino anθ-e vasta
Manθar! Tha’ te avel na so Me kamav, le bezexalenqe.
tha’ so kames Tu! 42. Uśten tumen opre te зas. Dikh,
37. Thaj avilăs aj arakhlăs len so- paśilăs kodova kaj bikindăs Man.
vindoj aj phendăs le Petrosqe: Si- (O Màrko, XIV: 31 – 42)
monea, soves? Jekh ćàso tu na aśti-
sardăn te na soves?…

O Isùs si astrado

43. Thaj butsigo, anθ-i vrăma kana e xanrença aj rovlănça – kaθar le bare
Vov maj vakărelas, avilo o Jùda o raśaja, le lilărnenθar aj le phurenθar.
Iskariotăno - jekh le kodole deśudu- 44. Thaj o bikinno sikavdăsas lenqe,
jenθar - aj leça jekh butipen manuśenqo phenindoj: Kodoles kas me ćumidava

85
Les, kodova si. Astaren Les aj anen Les 49. Svakone dĭvesesθe Me semas
telal o arakhipen. tumenθe, anθ-i khangeri, te siklărav, aj
45. Thaj avindoj butsigo aj paśindoj tume na astarde Man. Tha’ sa kadala
pes Lesθe, phendăs Lesqe: Siklăr- sine k-aśti te pheren pen so si xramome
nea!… Aj ćumidăs Les. anθ-e svùnte lila.
46. Thaj von thovdine e vasta Les aj 50. Atùnći, mukhindoj Les, savorre
astarde Les. [siklŏvne] naśle.
47. Jekh kodolenθar save beśenas 51. Thaj jekh terno зalas palal Lesθe,
paśal Lesθe, ankalavindoj o xandro, pacardo anθ-jekh thavlin, p-o nango
malavdăs la slugina jekhe śerutne stàto; aj astarde les,
raśajesqi aj ćhindăs laqo kan. 52. tha’ vov, mekhindoj i thavlin, naś-
48. Thaj o Isùso lias te phenel lenqe: Sar lo nango.
jekhe mudarnesθe tume avile, le xanrença (O Màrko, XIV: 43 – 52)
aj rovlănça, k-aśti te astaren Man.

Le Isusos dośalărel Les i raśajlin

53. Thaj andine le Isusos e śerutne 56. Anθar kodoja ke but ćaćǎrdenas
raśajesθe; aj kidine pen savorre śerutne kòntra Lesθe, tha’ e ćaćarimata na
raśaja, e phure aj lilarne. sinesas ćaćutne.
54. Thaj o Pètro, dural, gelo palal 57. Thaj, vazdindoj pes, vùni ćaćarde
Lesθe зi andre, anθ-i bar e śerutne xoxavutnes, mamuj Lesθe, vakărindoj:
raśajesqi; aj beśelas e sluźitorença, 58. Ame śundăm Les, vakărindoj
tatărindoj pes e jagaθe. kadă: Me peravava kadaja khangeri
55. E śerutne raśaja aj i sasti raśajlin kerdi e vastesθar thaj nùmaj trine
rodenas ćaćaripen mamuj o Isùso, k-aśti dĭvesenθe Me vazdava jekh aver,
te mudaren Les aj na arakhenas Les. bikerdini vastesθar.
86
59. Tha’ nìći kadă, lenqo ćaćaripen na 63. Thaj o śerutno raśaj, ćhinindoj
sas sajekh. pesqe xurăvimata, phendăs: Savo
60. Thaj uśtindoj pes o śerutno raśaj, trebutnipen maj trebal amen e
maśkaral, pućhlăs le Isusos, phenindoj: ćaćǎrnenθar?
Khanć na des palpale palal sosθe ća- 64. Śunde o kuśipen? So patăn
ćaren kadala mamuj tuθe? tume?… Aj savorre krisisarde Les
61. Thaj Vov ći phenelas khanć. Pa- dośales, ke Vov trebal te merel.
lem pućhlăs Les o śerutno raśaj aj 65. Thaj astarde pen nesave te
vakărdăs Lesqe: San tu o Hristòso, o ćhungaren Les, te ućaren Pesqo muj aj te
ćhavo le Laćhevakărdinesqo? maren Les e dumukhença aj te phenen
62. Thaj o Isùso phendăs lesqe: Me Lesqe: Anglalvakăr!… aj e slùźnikură
sem thaj dikhena le Manuśesqe Ćha- marenas Les e vastença p-o muj.
ves, beśindoj k-i daxni rig e Zorăqi aj (O Màrko, XIV: 53 – 65)
avindoj p-el marutha le ćeruresqo.

O Pètro ćaćǎrel banges

66. Aj atùnći, kana o Pètro sas tele 69. Thaj i slùźnika, dikhindoj les, śir-
anθ-i bar, avili jekh зuvli anθar e dăs palem te phenel kodolenqe kaj sas
slùźnike le śerutne raśajesqe kothe ke vi kadava si lenθar.
67. aj, dikhindoj le Petros tatărindoj 70. Thaj vov, palem, ćaćardăs banges.
pes, dikhlăs lesθe aj phendăs lesqe: Vi Thaj palal zàlaga, kodola kaj sas kothe
tu sanas le Isuseça le Nazaretosqeça! phendine palem le Petrosqe: Ćaćip-
68. Vov, paruvipnasθe, ćaćǎrdăs ban- nasθe, tu san lenθar, kodolesqe so tu
ges, phenindoj: Nìći ke зanav, nìći san anθar i Galilèea aj tiro vak si
xatărav so phenes. Thaj inklisto avri, miazutno.
avrăl e barăθe; thaj baślăs o baśno.
87
71. Thaj vov malavdăs te del armană godĭ e lavesθar kaj phendăsas les o
aj te xal solax: Na prinзarav kadale Isùso: Maj anglal te baśavel o baśno
manuśes, kadalesθar tume vakăren duj var, tu trin vare mekhlănas tut
manqe… Manθar. Thaj astardăs te rovel.
72. Thaj butsigo o baśno baśavdăs i (O Màrko, XIV: 66 – 72)
dujto var. Thaj o Pètro andăs pesqe

O Isùso anglal o Pilàto

1. Thaj sar kerdili i texarin, savorre 2. Aj phandindoj Les, ingerde Les aj


śerutne raśaja aj phure le narodosqe dine Les le guvernatoresqe, Le Pon-
inkerde svàto kòntra le Isusosθe, k-aśti tiosqe le Pilatosqe.
te mudaren Les. (O Màteo, XXVII: 1-2)

Sar mulo o Jùda

3. Atùnći O Jùda, kodova kaj bi- 5. Thaj vov, ćhudindoj e ruputne


kindăsas Les, dikhindoj ke Vov sas love anθ-i khangeri, telărdăs othar, gelo
bićhaldo meripnasθe aj falindoj les aj umblavdăs pes.
nasul, dinăs palpale le śerutne ra- 6. Thaj e śerutne raśaja, liindoj e
śajenqe aj le phurenqe kodole trin- ruputne, phendine: Na-i laćhes te
vardeś ruputne love thovas len anθ-e lovenqo moxton e
4. vakărindoj: Kerdem doś, bikindoj khangerăqo, anθar kodoja ke si von
bidośalo rat. So dikhel amen? Akanàrla pokinde e rateça.
si tiri butĭ !…

88
7. Aj kerindoj divàno, von kinde phenel: Thaj line kodola trănda ru-
kadalença E Pirăresqi Givlin, k-aśti te putne, o pokinipen Kodolesqo po-
aven kothe praxome e manuśa avere kinărdo, kas pokinărde les e ćhave le
phuvănθar. Israelosqe,
8. Kodolesθar, kadala Givlinăqe phen- 10. Aj dine len te kinen E Pirăresqi
dine зi avdĭvesutne dĭvesesθe E Ratesqi Givlin palal sar laćhardăs manqe o
Givlin. Raj.
9. Atùnći pherdilo o lav phendino (O Màteo, XXVII: 3 - 10)
kaθar o anglalvakărno Jeremìa, kaj

O Pilàto krisisarel le Isusos

11. Thaj o Isùso beśelas anglal o phurenθar, khanć Vov na delas lenqe
guvernatòro. Thaj o guvernatòro pu- palpale.
ćhlăs Les, phenindoj: Tu san o thagar 13. Thaj atùnći phendăs Lesqe o Pi-
le Judevurenqo? Thaj o Isùso dias lesqe làto: Tu na śunes len kazom ćaćǎren
palpale: Tu phenes kadaja. von kòntra Tuθe?
12. Thaj k-e dośalărimata, kaj sinesas 14. Thaj na dias lesqe palpale ni jekh
andine Lesqe le śerutne raśajenθar aj le dùma, kadă ke o guvernatòro but ćudisajlo.
(O Màteo, XXVII: 11 - 14)

O Isuso sas krisisardo te merel

15. Thaj k-o baredĭves le Patradăqo, le jekhe phandades, kodoles saves von
guvernatores sas les, sar aćar, te kamenas.
mestărel, vaś o butipen le manuśenqo,
89
16. Thaj sasas len atùnći jekh 22. Thaj o Pilàto vakărdăs lenqe: Tha’
butśundo phandado, savo bućholas so te kerav le Isusoça, kasqe phenel pes
Baraba. lesqe Xristòso? Savorre dine palpale:
17. Kadă, avindoj von kidine, o Pilàto Te avel truśulărdo!
vakărdăs lenqe: Kas kamen te mestărav 23. O Pilàto phendăs palem: Tha’ so
les tumenqe: le Barabas, vaj le Isusos, nasulipen kerdăs Vov? Von,
kasqe phenel pes Xristòso? paruvipnasθe, vi maj zorales
18. Anθar kodoja ke vov зanelas ke ćingarenas: Te avel truśulărdo!
anθar xoli dine Les anθ-e lesqo vast. 24. Thaj dikhindoj o Pilàto ke khanć
19. Thaj kana beśelas o Pilàto p-o na źutil, tha’ maj bari ćingar kerel pes,
than la krisaqo, pesqi зuvli bićhaldăs liindoj pani, thovdăs pesqe vasta anglal
lav lesqe, vakărindoj: Khanć te na o butipen le manuśenqo, vakărindoj:
keres kodole Ćaćesqe, anθar kodoja ke Bidośalo sem anθar o rat Kadale
avdĭves but phares sas manqe anθ-o Ćaćesqe. Akanaθar si tumari butĭ!
mirro suno anθar Lesθe. 25. Thaj o sasto naròdo, dindoj
20. Thaj e śerutne raśaja aj e phure palpale, phendăs: Lesqo rat te perel
kovlărde e manuśenqe butimaten te amen aj amare ćhavorren!…
mangen von e Barabas, tha’ le Isusos te 26. Atùnći, vov mestărdăs lenqe le
xasaren les. Barabas, tha’ le Isusos – palal sosθe
21. Thaj o guvernatòro phendăs lenqe: ćhugnărdăs Les – dias Les te avel tru-
Kas kodole dujenθar tume kamen te śulărdo.
mestărav les tumenqe? Thaj von dine (O Màteo, XXVII: 15 - 26)
lesqe palpale: Le Barabas!

90
E xelavde asan le Isusosθar

27. Atùnći, e xelavde le guvernatoresqe prasanas Lesθar, vakărindoj: Lośar Tut,


– ingerindoj le Isusos anθ-o pretòro – Thagarea le Judevurenqo!…
kidine paśal Lesθe sa le manuśenqo 30. Thaj, ćhungardindoj Les, line e
butipen. paněsqi khelali aj marenas Les p-o śero
28. aj dindoj tele Lesqe xurăvimata, laça.
thovde Lesqe jekh loli thavlin; 31. Thaj palal so asajle Lesθar, dine
29. thaj khuvindoj jekh kanrenqi ku- tele Lesθar i hlamìda, xurăvde Les anθ-
nùna, thovdine la p-e Pesqo śero thaj e Lesqe xurăvimata thaj andine Les te
jekh paněsqi khelali anθ-i daxni Pesqi truśulărel Les.
rig; thaj dindoj koća anglal Lesθe, (O Màteo, XXVII: 27- 31)

O Isùso sas karfinărdo p-o truśul

32. Thaj inklindoj avri, arakhle jekhe 35. Thaj palal so umblavde Les /
manuśes anθar o than Ćirene, e ana- truśulărde Les, ulavde / ringărde Lesqe
veça Simòno; kadales zorărde les te xurăvimata maśkar penθe, cirdindoj len
ingerel o truśul Lesqo. palal lenqi baxt, k-aśti te pherel pes so
33. Thaj avindoj k-o than kaj si ana- sas phendo kaθar o anglalvakărno: Rin-
vărdo i Golgòta, savăqo xatăripen si o gărde Mirre xurăvimata maśkar lenθe,
Than e Śeresqo, aj vaś murro gad cirdine palal lenqi
34. dine Lesqe te piel mol, kaj sas baxt.
xamime e xolă; thaj, zumavindoj, na 36. Thaj beśindoj von, arakhenas Les
kamlăs te piel. kothe.

91
92
37. Thaj opral o śero thovdine Lesqe 42. Avren xastrajlăs len, tha’ pes n-aśti
Pesqi xramosardi doś: Kadava si o te xastral pes! Kana vov si o Thagar e
Isùso, o Judevenqo Thagar. Israelosqo, te del pes tele akana opral o
38. Atùnći umblavde jekhethanesθe truśul thaj ame patăsa lesθe;
Leça vi duje mudarnen, jekh k-i daxni 43. sas les patăipen e Devlesθe: te
rig, aver k-i zervi rig. xastral les akana, te kamel les; anθar
39. Thaj e nakhne prasanas Les, kodoja ke phendăs: Me sem E
dindoj e śeresθar Devlesqo Ćhavo.
40. aj vakărindoj: Tu, kodova kaj pera- 44. Sa kadă, kuśenas Les vi le kodola
ves i khangeri aj anθ-e trin divesa vazdes mudarne, kaj sasas truśulărde jekhe-
la, xastra vi tut! Kana san E Devlesqo thanesθe Leça.
Ćhavo, de tut tele opral o truśul! (O Màteo, XXVII: 32 - 44)
41. Kadă vi e śerutne raśaja, prasa-
indoj Lesθar, khetanes le lilarnença aj
le phurença, phenenas:

Sar mulo o Isùso

45. Thaj kaθar o śovto ćàso, baro 47. Thaj vùni kodolenθar kaj beśenas
tunăriko kerdilo opral i savorri phuv зi kothe, aśundindoj, phenenas: Le Ilies
k-o enăto ćàso. akharel kadava.
46. Thaj anθ-o enăto ćàso ćingardăs o 48. Thaj jekh lenθar, naśindoj sigo aj
Isùso, phenindoj: Eli, Eli lama sabah- liindoj jekh gòma, suslărdăs la śuteça aj
tani? Kadă: Mureana Devla, Mureana thovdăs la anθ-jekh panesqi khelali thaj
Devla, sosθar mekhlăn Man? delas Lesqe te piel.

93
49. Thaj kolaver vakărenas: Mekh, te 54. Thaj o śelutno thaj kodola save
dikhas kana avela O Ilie te xastral arakhenas le Isusos khetanes leça, di-
Les!… khindoj o izdraipen thaj savorre save
50. Thaj o Isùso, ćingardindoj palem sas. Traśajle zorales, phenindoj: Ćaćip-
but zorales, mulo. nasθe, E Devlesqo Ćhavo sas Kadava!
51. Thaj, dikh, i sùvnto phal e khan- 55. Thaj sas kothe but зuvlă, di-
gerăqi ćhindili dujenθe, opral tele, thaj khindoj dural, save avilesas palal o
i phuv izdrajlăs aj e barra pharradile; Isùso anθar I Galilèea, avindoj Pesqe
52. E e limoră putardile aj but stàtură slùźnike,
le svunturenqe save sas sovlărde 56. Aj maśkar lenθe sas vi i Marìa
зivindisajle, Magdalèna aj i Marìa, i daj e Jakovesqi
53. thaj inklindoj anθar e murmùn- aj e Josifosqi aj i daj le ćhavesqi le
tură, palal pesqo зuvindipen, dine andre Zevedeosqo.
anθ-i Svùnto Filatin aj sikavde pen bute (O Màteo, XXVII: 45 - 56)
manuśenqe.

O Isùso anθ-o murmùnto

57. Thaj anθ-o rătăripen e dĭvesesqo 60. thaj thovdăs les anθ-e pesqo nevo
avilo jekh barvalo manuś anθar Ari- limori, kaj xunavdăsas les anθ-o barr e
matèea, e anaveça Jòsifo, savo sas vi plajesqo; thaj spidăs jekh baro barr k-o
vov jekh siklŏvno e Isusosqo. udar le murmuntosqo aj telărdăs.
58. Kadava, gelindoj k-o Pilàto, man- 61. Thaj kothe sinesas i Marìa Mag-
glăs o trùpo le Isusosqo. Atùnći o Pilà- dalèna aj i kolaver Marìa, beśindoj ang-
to zorphendăs te den lesqe les. lal o murmùnto.
59. Thaj o Jòsifo, liindoj o trùpo, pa- (O Màteo, XXVII: 57 - 61)
tărdăs les anθ-jekh śuźo poxtan
94
O arakhipen le murmuntosqo

62. Thaj o dujto dĭves, kodova kaj si tilăs Pes le mulenθar; thaj o xoxavipen
palal o Paraśtuj, kidine pen e śerutne avela maj nasul sar anglutnesθar.
raśaja aj le farisèvură k-o Pilàto 65. O Pilàto vakărdăs lenqe: Si tumen
63. Phenindoj: Devla, andăs amenqe arakhipen; зan thaj arakhen sar tume
godĭ ke kodova xoxavno phendăs vi зanen.
kana vov maj sasas зivdo ke: Palal trin 66. Thaj von gele aj xramosarde o barr
dĭvesa me зivindiva. thaj zorărde o arakhipen / barărde o gin
64. Kadă, zorphen k-aśti te avel kodolenqo kaj arakhenas o murmùnto.
arakhlo o limori зi k-o trinto dĭves, te (O Màteo, XXVII: 62 - 66)
na – avindoj Lesqe siklŏvne – te ćoren
Les, thaj te phenen le narodosqe: uś-

O uśtăvipen le Isusosqo

1. Thaj palal so nakhlo o dĭves e 4. Tha’, vazdindoj penqe jakha, di-


Savatosqo, i Marìa Magdalèna, i Marìa khle ke o barr, savo sas but baro, sasas
– i daj le Jakovosqo – thaj i Salomèea dino mujal.
kinde sungimata k-aśti te aven te 5. Thaj avindoj andre, anθ-o mur-
makhen Les. mùnto, dikhle jekhe ternes beśindoj
2. Thaj but texarinăθe, anθ-o jekhto anθ-i ćaći rig, kaj sasas xurăvdo anθ-o
dĭves e kurkosqo, avile k-o murmùnto parno; thaj von darajle.
kana vazdelas pes o kham 6. Vov phendăs lenqe: Na traśan! Le
3. Thaj phendine maśkar penθe: Kon Isusos anθar o Nazarèto tume roden
peravela amenqe o barr kaθar u udar le Les, Kodoles kaj sas karfinărdo p-o
murmuntosqo? truśul. 3ivdisajlo anθar o meripen!
95
Nana-i kathe. Dikhen o than kaj 8. Thaj avindoj avri anθar o mur-
thovdinesas Les. mùnto, naśle-θar, ke i dar thaj o iz-
7. 3an thaj phenen Pesqe siklŏv- draipen linesas len; thaj na vakărde
nenqe thaj vi le Petrosqe ke Vov resela khanć khanikasqe, anθar kodoja ke
maj anglal tumenθe anθ-i Galilèea; traśanas.
kothe tume dikhena Les, kadă sar (O Màrko, XVI: 1 – 8)
phendăs tumenqe.

O uśtăvipen le Isusosqo

1. Anθ-o jekhto kurkosqo dĭves, I 5. Mukhlăs pes tele thaj dikhlăs


Marìa Magdalèna geli but rano andre, dikhlăs e dïrzenqe kotora tele,
texarinăθe ka-o murmùnto, kana maj tha’ na ćhutăs pes andre.
sas tunăriko; thaj dikhlăs so o barr sas 6. O Sìmono o Pètro, savo avelas
lino opral o murmùnto. palal lesθe, reslo vi vov, ćhutăs pes
2. Naśli ka-o Simon o Pètro thaj ka-o anθ-o murmùnto, thaj dikhlăs e dïr-
kolaver siklŏvno, le saves kamelas les zenqe kotora tele.
O Isùso, thaj phendăs lenqe: “Line e 7. Tha’ o piśtìri, savo sas thovdino p-
Rajes anθar o murmùnto, thaj na зanav o Isusosqo śero, na sas le dïrzenqe
kaj thovdine Les!” kotorença, tha’ kidino thaj thovdino
3. O Pètro thaj o kolaver siklŏvno korkorro anθ-o aver than.
inkliste thaj telărde karing o murmùnto. 8. Atùnći o kolaver siklŏvno, savo
4. Astarde te naśen so-l duj khetanes. reslăsas o jekhto k-o murmùnto, ćhutăs
Tha’ o kolaver siklŏvno naśelas maj pes vi vov; thaj dikhlăs thaj patăjas.
zorales sar o Pètro thaj reslo o jekto k-o
murmùnto.

96
9. Kodolesqe so sa na xatărenas so, 10. Maj palal e siklŏvne amboldine
palal o Svùnto Lil, o Isùso trebalas te khere.
uśtŏl le mulenθar. (O Jòno, XX: 1– 10)

O Isùso sikavel Pes e Mariaqe

11. Tha’ i Marìa beśelas avri paśal o jas so si o barno thaj phendăs lesqe:
murmùnto thaj rovelas. Kana rovelas, “Raj!a, te lian Les, phen manqe kaj
mukhlăs pes tele k-aśti te dikhel anθ-o thovdăn Les thaj зava te lăv Les.”
murmùnto. 16. O Isùso phendăs laqe: “Mari!e”
12. Thaj dikhlăs duje parne phakalnen Voj amboldili thaj phendăs Lesqe
beśindoj anθ-o than kaj sas o paślărdo anθ-i biboldenqi ćhib: “Rabuni!”, nak-
o Isusosqo trùpo: jekh śeresθe thaj aver havdo si: “Siklărne!a”
punrenθe. 17. “Na ingăr Man”, phendăs laqe o
13. 3uvli!e, phende laqe von, “sosθar Isùso; “anθar kodoja kä vàзe na an-
roves?” Voj phendăs lenqe: “Anθar klistem Man Murre Dadesθe. Tha’ зa
kodoja so line mirre Devlorres thaj na Mirre phralenθe thaj vakăr lenqe so
зanav kaj thovde Les.” anklăv Murre Dadesθe thaj tumare
14. Palal so phendăs kadala lava, Dadesθe, Murre Devlesθe thaj tumare
amboldinăs thaj dikhlăs e Isusos kä Devlesθe.”
beśelas kothe e punrenθe; tha’ na 18. I Marìa Magdalena geli thaj phen-
зanelas so si o Isùso. dăs e siklŏvnenqe so dikhlăs e Devles,
15. “3uvli!e”, phendăs laqe o Isùso, thaj so phendăs laqe kadala bută.
“sostar roves?” “Kas rodes?” Voj pată- (O Jòno, XX: 11–18)

97
98
O Isùso sikavelas Pes e siklŏvnenqe

19. Anθ-i răt sa kodolesqe dĭvesesqi, i o Dad, kadă bićhalav tumen vi Me


jekhto kurkesqi răt, kana e udara e tumen ”
thanesqe kaj sasas kidine e siklŏvne sas 22. Palal kadala lava, phurdăs pa
phandade, e biboldenqe daraθar, avilo lenθe thaj phendăs lenqe: “Lien Dùxo
o Isùso, beślăs anθ-o lenqo maśkar thaj Svùnto!
phendăs lenqe: “Śantipen tumenqe!” 23. Kodolenqe savenqe jertisarena
20. Thaj palal so phendăs kadala lava lenqe bezexa, avena jertime / mukhline
sikavdăs lenqe e vasta thaj pesqo pra- rigaθe, thaj kodolenqe savenqe ingren
śav / paśavro. E siklŏvne lośajle kana len, avena ingerde.”
dikhle e Devlorres. (O Jòno, XX: 19–23)
21. O Isùso phendăs lenqe palem:
“Śantipen tumenqe! Sar bićhaldăs Man

O Isùso sikavel Pes vi e Tomasqe

24. O Tòma, kadă phendo “O sajekh 26. Palal oxto dĭvesa, e Isusosqe si-
phral”, jekh e deśudujenθar, na sas len- klŏvne sas palem e kheresθe; thaj sas vi
ça kana avilo o Isùso. o Tòma khetanes lença. Anθ-o vaxt
25. E kolaver siklŏvne phende lesqe kana sas e udara phandade, avilo o
kadă: “Dikhlăm e Devlorres!” Tha’ vov Isùso, beślăs maśkaresθe thaj phendăs
vakărdăs lenqe: “Te na dikhava Lesqe lenqe: “Śantipen tumenqe!”
vastenθe o than e karfinĕnqo thaj te na 27. Palal phendăs e Tomasqe: “An tiro
thovava murro naj anθ-o than mukhlo e naj katha’ / kathe thaj dikh Mirre
karfinĕnθar thaj te na thovava murro vastenθe; thaj an tiro vast thov les
vast Lesqe praśavesθe, na patăva.”
99
Mirre praśavesθe; thaj na av bipatĭvalo, 29. “Tomo”, phendăs o Isùso, “anθar
tha’ patĭvales.” kodoja so dikhlăn Man, tu patăjan.
28. Sar ćaćo paldinipen, o Tòma Baxtale kodolenθar save na dikhle thaj
vakărdăs Lesqe: “Murre!ana Raj!ana patăje.”
thaj Murre!ana Devl!a!” (O Jòno, XX: 24–29)

O Isùso avel palem

4. Thaj kadă sar Me зava aj panĕnqo, kana e manuśa xanas aj


anglekerava tumenqe than, palem avava pienas, prandizenas pen, зi k-o dives
Me aj lăva tumen Manθe, anθar kodoja kana o Nòje avilăs anθre anθ-o bero,
ke kothe kaj Me sem te aven vi tume. 39. aj na зangle khanć зi kana na
(O Jòno, XIV: 3) avilosas o baroćhoripen le panĕnqo thaj
lias len savorren, sa kadă avela vi o
35. ćèro aj i phuv nakhena, tha’ mirre avilipen e Manuśesqe Ćhavesqo.
lava na nakhena! 40. Kadă, dikhen bare dikhipnaça,
36. Tha’ kodole divesesθar aj kodole kodolesqe ke na зanen anθ-o savo dives
ćasosθar nikon na зanel, nić e avela tumaro Raj.
svuntophakale anθar e ćèrură, nić o 41. Te prinзaren kadaja butĭ ke kana /
Ćhavo, tha’ nùmaj o Dad. te зanelas o xulaj le kheresqo save
37. Thaj kadă sar sas anθ-e divesa le ćasosθe la rătăqo avel o ćor, opral-
Nojesqe, sa kadă avela vi o avilipen le dikhelas aj na mekhelas te phagal pes
Manuśesqe Ćhavesqo; pesqe pesqo kher.
38. ke kadă sar sas vi anθ-e kodola
divesa kaj sas anglal o baroćhoripen le

100
101
42. Anθar kodoja, vi tume aven kana na den tumen godĭ, avela e
anglekerde, kodolesqe ke, anθ-o ćàso Manuśesqo Ćhavo.
(O Matèo, 24: 35 – 44)

Le Isusosqe Pesqe sikavimata

16. Thaj kodola deśujekh siklŏvne 19. Kodolesqe, зan thaj siklăren
gele anθ-i Galilèea, k-o plajin kaj savorre nămuren, bolindoj len anθ-o
zorphendăs lenqe o Isùso te зan; anav le Devlesqo, le Ćhavesqo aj le
17. thaj, dikhindoj Les, dine koć Svuntone Duxosqo,
anglal Lesθe, aj aver dujarde pen / na 20. Siklărindoj len te arakhen savorre,
patăjle. kaj Me zorphendem tumenqe te arak-
18. Thaj paśaidoj lenθe, o Isùso hen len. Thaj, dikh, Me tumença sem
vakărel lenqe, phenindoj: Sas dini anθ-e savorre dĭvesa, зi k-o agor le
Manqe savorri zor anθ-o ćèro vi p-i agoresqo.
phuv. (O Matèo, XXVIII: 16 –20)

I res kodolenqi kaj si xramosarde kathe

30. O Isùso maj kerdăs anglal Pesqe si o Kristòso, o Devlesqo Ćhavo; thaj,
siklŏvne aver but sikavimata / fàktură, patăindoj, te avel tumen o зivipen
save na sine xramosarde kadale lilesθe. Lesqe anavesθe.
31. Tha’ kadala bută sas xramosarde (O Jòno, XX: 30–31)
vaś kodoja ke tume te patăn kë o Isùso

102
O Śtefàno merel

VI. 8. Thaj o Śtefàno, pherdo harosθar 9. Thaj uśtile vùni anθar i sinagòga
aj zorăθar, kerelas bare uzaldikhimata kaj sas anavărdi e Vestipnasqi thaj le
aj kerimata anθ-o naròdos. Ćirenenqi, aj le Aleksandrinenqi, aj
kodolenqi anθar i Ćilìćia aj anθar i

103
Àsia, save lienas te pućhen pen e savaxt beśen mamuj o Svuntone
Śtefànoça Duxosθe, sar tumare dada, kadă vi
10. aj na зanenas te beśen kòntra o tume!
godăveripen aj o dùxo saveça vov 52. Kas anθar le anglalvakărnen na
vakărelas. naśavde len tumare dada? Von
11. Atùnći, thovdine nìśte murśen te mudarde kodolen, saven anglalsikavde
phenen: “Ame aśundăm les vakărindos o avilipen Kodole Ćaćutnesqo, Savesqe
telărutne lava karing o Mòjse aj karing bikinitòră aj mudarne kerdine tumen
o Devel.” akana,
12. Aj ćhudine o narodos thaj le 53. tume, savenθe, sar trebalas, resli i
phuren aj le lilarnen aj, xutindos opral Kris aj na arakhle la!
lesθe, line les zorăça aj ingerde les k-o 54. Tha’ von, aśundindos kadaja butĭ,
raśajlin. kiravenas anθ-e pe ile aj morenas le
13. Aj thovdine xoxavne ćaćarnen, dandenθar mamuj lesθe.
save phenenas: “Kadava manuś na 55. Tha’ o Śtefàno, avindos pherdo
aćhŏvel te vakărel telărutne lava kòntra Svuntone Duxosθar aj dikhindos karing
kadava svùnto than thaj kòntra i Thami. o ćèro, dikhlăs i slàva e Devlesqi thaj le
14. Kodolesqe ke ame aśundăm les Isusos, beśindoj k-i ćaći rig e Devlesqi.
vakărindos ke o Isùso, kadava 56. Thaj vakărdăs: Dikh, dikhav e
nazarităno, paruvela e dinimata save putarde ćèrură aj le Manuśesqe Ćhaves,
sas mekhle amenqe e Mojsesθar.” beśindoj k-i ćaći rig e Devlesqi!
15. Thaj cirdindos savorre e jakha 57. Tha’ von, akharindos zorale muje-
karing lesθe, savorre kaj beśenas anθ-o ça, ućarde pe kana aj, sajekhvrămaθe,
raśajlin dikhle pesqo muj sar jekh muj xutile opral lesθe.
e svuntone phakhalesqo. 58. Aj ankalavindos les avri anθar i
VII. 51. Tume, save san śerale k-o filatin, ćhudenas lesθe e barrença. Tha’
śero, tume kaj ći sen tume trujalćhinde, e ćaćărne mekhle penqe gada k-e punre
kaj sen zorale k-o dĭ aj k-ël kana, tume
104
jekhe ternesqe, savo anavărelas pes 60. Thaj, dindos koć, akhardăs bare
Sàulo. vakeça: Devla, na gin lenqe kadava
59. Aj marenas le barrença le Śtefà- bezex!… Aj phenindos kadala lava,
nos, savo rugisarelas pes aj phenelas: vov sutăs.
Devla, Isusea, le tuθe murro dùxo! (Kerimata, VI: 8 –15; VII: 51-60)

O Filìpo phenel palal o Isùso

1. Thaj o Sàulo sas lença vaś lesqo 5. Tha’ o Filìpo, telărindos anθ-jekh
mudaripen. Thaj anθ-o kodova dives filatin e Samariaqi, vakărelas le
baro telăripen opral i Khangeri anθar o manuśenqe palal o Xristòso.
Jerusalìmo kerdăs pes. Thaj savorre, 6. Thaj e butimata le зenenqe, sar
avrăl le apostolurenθar, gele savorre jekh, lienas godăθe le lava phendine
rigănθe, anθar le phuvă la Judejaqe aj kaθar o Filìpo, aśunindos les aj
la Samariaqe. dikhindos le sikavimata kaj kerelas len.
2. Thaj nìśte devlikane murśa pra- 7. Ke bute зenenθar, saven sasas len
xosarde le Śtefanos aj baro rovipen biuźe dùhurură, von inklenas akha-
kerdine vaś lesθe. rindos bare mujeça, aj but sanale aj
3. Tha’ o Sàulo ćućarelas i Khangeri; bange sastărde pen.
avindos anθre anθ-e khera aj cirdindos 8. Thaj bari loś kerdăs pes an-kodoja
phuvăθe murśen thaj зuvlăn ćhudelas filatin / diz.
anθ-o phandaipen. /…/
4. Tha’ kodola, save gele ververe
rigaθe, nakhenas thanesθar thanesθe
laćhessikavindos o lav.

105
106
26. Thaj o phakalo le Devlesqo lesθe, kaj ćhinel les, kadă Vov na
phendăs le Filiposqe: Vazde tut opre aj putarel Pesqo muj.
зa karing I děsutni rig, p-o drom kaj зal 33. Vaś Pesqo somtelăripen sas lino
tele kaθar o Jerusalìmo k-i Gàza; vov si Pesqo ćaćipen. Palal Pesqo nămo kon
ćućo. phenela? Kana Pesqo зivipen liel pes e
27. Thaj vazdindos vov, gelo-θar. phuvăθar?
Thaj, dikh, jekh murś e Etiopiaθar, jekh 34. Thaj o fàmeno, dindos lesqe
evnùko – baro butărno opral i sasti palpale, phendăs le Filiposqe: “Mangav
lovelin k-i Kandàkia, i thagarni la tut, palal kasθe phenel kadava an-
Etiopiaqi – kaj avilosas k-o Jerusalìmo glalvakărno? palal pesθe vaj palal
te truśulărel pes, avresθar?”
28. Amboldelas khere; thaj beśindos 35. Thaj o Filìpo, putarindos pesqo
anθ-e pesqi karèta, vov ginavdăs le muj aj śirdindos kaθar kadava xra-
anglevakărnes le Isaia. mosaripen, laćhesvakărdăs lesqe le
29. Thaj o Dùho phendăs le Filiposqe: Isusos.
Paśar tut aj av paśe kadala karetaθe. 36. Thaj, kana зanas von p-o drom,
30. Aj o Filìpo naślăs thaj aśundăs les resle jekhe paněsθe; thaj o fàmeno
sar ginavelas le anglevakărnes le Isaia phendăs: “Dikh o pani. So beśelas
aj phendăs lesqe: Tu, sathaj, xatăres so anglal manθe te na avav boldo?”
ginaves? 37. O Filìpo phendăs: “Te tu patăs an-
31. Sar aśtisaravas te na sikavela θar savorro tiro dĭ, atùnć si śajutnes.” Thaj
manqe varekon? Thaj manglăs le vov, dindos palpale, phendăs: “Me patăv
Filipos te avel opre aj te beśel leça. ke / so o Isùso si e Devlesqo Ćhavo.”
32. Thaj o than anθar i Skriptùra kaj 38. Thaj zorphendăs te aćhŏvel i
vov ginavelas sas kadava: Sar jekh karèta; thaj dine pen tele s-ol duj anθ-o
bakri k-o ćhinipen Vov gelo thaj sar pani – vi o Filìpo, vi o fàmeno – aj
jekh bakrorro bi vakesqo anglal kodo- boldăs les.

107
39. Thaj kana inkliste von paněsθar, o 40. Thaj o Filìpo arakhlăs pes k-o
Dùxo le Devlesqo lias sigo le Filipos, Azot thaj, gelindos, laćhesvakărelas
thaj o fàmeno na maj dikhlăs les. Thaj anθar savorre filatină, зi kana reslo
vov gelo anθ-o pesqo drom, lośarindos anθ-i Cezarèa.
pes. (Kerimata, VIII: 1-8; 26-40)

108
I Dòrka (I Tabìtha) uśtili

36. Thaj anθ-o Jòpe sas jekh siklŏvni e xurăvimata kozom kerelas len i
e naveça Tabìtha, kaj anθ-o ambol- Śukarbuznŏrri kana sas lença.
dipen si i Śukarbuznŏrri. Kadaja sas 40. Thaj o Pètro, palal so ankalavdăs
pherdi laćhe kerimatenθar aj laćhedi- avri le savorren, dias koć thaj rugi-
nimatenθar, save voj kerelas len. sarelas; aj, boldindos pes karing o
37. Thaj sas kadă ke anθ-e kodola trùpo, phendăs: Tabithe, uśti! Thaj voj
divesa voj nasvalărdăs pes aj muli. putardăs pesqe jakha aj, dikhindos le
Thaj palal sosθe xalavde la, thovdine la Petros, vazdindăs pes aj aćhili beśin-
anθ-i oprutni sòba. dos.
38. Thaj avindos i Lìda paśal o Jòpe, e 41. Aj o Pètro dias laqe o vast aj vaz-
siklŏvne, aśunindos ke o Pètro, si anθ-i dăs la thaj, akharindos le svuntonen aj
Lìda, bićhaldăs lesθe duje murśen, le phivlăn, dias la зivdi lenqe.
mangindos lesθar: Te na keres aj te na 42. Thaj sas kerdini prinзardi kadaja
aves зi amenθe. butĭ anθ-o sasto than Jòpe aj but manu-
39. Thaj o Pètro, uśtindos, gelo lença. śa patăile e Devlesθe.
Kana reslo, ingerde les anθ-i oprutni 43. Thaj sas kadă ke vov aćhilo but
sòba; thaj avile trujal lesθe savorre divesa anθ-o Jòpe, jekhe Simionosθe,
phivlă, rovindos aj sikavindos e gada aj savo sas mortălo.
(Kerimata, IX: 36- 43)

O Sàul patăl

1. Thaj o Sàul, inke phurdindos tra- nenθe le Devlesqe, gelo k-o śerutno
śaipen aj mudaripen kòntra le siklŏv- raśaj

109
110
2. thaj manglăs lesθar lila karing na dikhelas khanć.Thaj, liindos les e
savorre sinagòge anθar o Damàsko ke vastesθar, ingerde les k-o Damàsko.
kana arakhena nesaven, vi le murśen vi 9. Thaj trin divesa vov sas bi te
le зuvlăn, ke von зan p-o kadava Drom, dikhel; thaj na xalăs, nić na pilăs.
te anen len phandle k-o Jerusalìmo. 10. Thaj sas anθ-o Damàsko jekh
3. Thaj sas kadă ke kana зalas vov aj siklŏvno e naveça Ananìa. Thaj o Raj
paśarelas Damaskosθe, jekhvarăθe jekh Devel phendăs lesqe anθ-o korodi-
dud anθar o ćèros strafindăs trujal khipen lesqo: Anania! Tha’ vov phen-
lesθe. dăs: Dikh man, Raja Devla!
4. Aj, perindos vov tele, phuvăθe, 11. Thaj o Raj Devel phendăs lesqe:
śundăs jekh vak, phenindos lesqe: Uśti thaj зa p-i vùlica savi bućhol i
Saulea, Saulea, sosθar naślăres Man? Daxni vùlica aj rode anθ-o kher le
5. Tha’ vov phendăs: Kon san, Raja Judaqo jekhe murśes anθar Tars, e
Devlea? Me sem o Isùso, Saves tu naveça Sàul; ke, dikh, rugisarel pes,
naślăres Les Phares si tuqe te azbas e 12. Thaj dikhlăs anθ-o korodikhipen
punreça anθ-o ućo kaśtorro!. jekhe murśes e naveça Ananìa aviindos
6. Tha’ vov, izdraidos aj aviindos anθre aj thovindos e vasta opral lesθe,
daravdo, phendăs: Raja Devlea, so k-aśti te palemliel o dikhipen pesqo.
kames Tu te kerav? Tha’ o Raj Devel 13. Thaj phendăs o Ananìa: Raja Dev-
phendăs: Vazde tut, av anθre anθ-i la, palal kadava murś bute manuśenθar
filatin aj phenena tuqe so trebal te śundem kozom nasulimata kerdăs vov
keres. Tire svunturenqe k-o Jerusalìmo;
7. Tha’ e murśa save зanas leça p-o 14. thaj kathe si les i zor kaθar le
drom beśenas barrărde, aśunindos o oprutneraśaja te phandel savorre kodo-
vak, tha’ na dikhindos nijekhkas. len, save akharen Tiro anav.
8. Thaj o Sàul vazdindăs e phuvăθar; 15. Thaj phendăs lesqe o Raj Devel:
tha’, sathaj ke sas les e jakha putarde, Зa, anθar kodoja ke kadava si vaś
Manθe jekh alosardo ćaro, ke o nav
111
Mirro te phiravel les anglal e nămură, 19. Thaj liindos xaben, zorărdăs pes.
anglal le thagara, aj anglal le ćhave le Aj beślăs le siklŏvnença anθar o
Israelosqe; Damàsko nekobor divesa.
16. Kodolesqe ke Me sikavava lesqe 20. Sigo palal kadalesθe, vakărelas
sode trebal vov te avel telărdo vaś laćhipnasθe le Isusos anθ-e sinagòge,
Munre anavesθe. mothovindos ke kadava si o Ćhavo le
17. Thaj gelo o Ananìa thaj dias Devlesqo.
anθre, anθ-o kher, thaj, thovindos e 21. Thaj ćudisajle savorre save
vasta opral lesθe, phendăs: Phrala, aśunenas les aj phenenas: Na-i kadă ke
Saulea, O Raj Isùso, Kodova kaj vov si kodova kaj, anθ-o Jerusalìmo,
sikavdăs Pes tuqe, p-o drom savo tu naślărdăs le kodolen saven si len
avesas, tradăs man k-aśti te palemlies kadava nav? Aj na avilosas vov kathe
tuqe tiro dikhipen aj te pheres tut kaθar vaś te anel len phandle k-o oprutne-
o Svùnto Dùxo. raśaja?
18. Thaj sigo pele opral pesqe jakha 22. Thaj o Sàul maj but zorărelas pes
vareso sar nìśte kokalenqe patrină; aj kerelas te aven baldòma le Judevurěn,
palemlias pesqo dikhipen aj, uśtindos save beśenas anθ-o Damàsko, sikavindos
pes, sas boldo? ke kadava si o Xristòso.
(Kerimata, IX: 1-22)

O Pètro phenel palal o Kornèlio

1. Tha’ anθ-i Cezarèa sas jekh murś 2. Kaj sas devlikano aj sas les dar e
e naveça Kornèlio, kaj sas śeltàri anθar Devlesθar, savorre pesqe khereça, thaj
o butipen le xelavdenqo, kaj bućholas savo kerelas but laćhekerimata e na-
Itàlika, rodosqe aj sa vrăma rugisarelas Dev-
lesθe.
112
3. Thaj kana sas opre-tele k-o enăto phakales le Devlesqo avindos anθre
ćàso anθar o dives dikhlăs anθ-o lesθe aj phenindos lesqe: Kornelea!
korodikhipen lesqo, dudales, jekhe

113
4. Thaj o Kornèlio, dikhindos karing kerenas lesqe te xal vov pelăs an-
lesθe aj avindos les traś, phendăs: So si baldoma.
Devla? Thaj o phakalo phendăs lesqe: 11. Thaj dikhlăs o ćèro putardo aj jekh
Tire rugisarimata aj tire laćhekerimata butĭ sar jekh baro poxtan aviindos tele,
xukliste opre vaś savrăma anglal o phandlo śtare kombonθe aj mekhindos
Devel. pes p-i phuv.
5. Thaj akana, bićhalde manuśen k-o 12. Lesθe sas savorre зivutre śtare
Jòpe aj akhar te avel jekh Simòno, kaj punrença aj le phuvăqe sapale aj le
bućhol Pètro. ćerosqe ćiriklă.
6. Vov beśel akana jekhe Simonesθe, 13. Thaj jekh vak sas śundo lesθar:
kaj si mortălo aj savesqo kher si paśal i Uśti, Petrea, ćhin aj xa!
derăv. Kadava phenela tuqe so trebal te 14. Tha’ o Pètro phendăs: Nisar, Dev-
keres. la, kodolesqe ke nijekhvar na xalem
7. Thaj kana o phakalo savo dias vareso maxrime vaj biuźo.
dùma leça uśtilo, o Kornèlio akhardăs 15. Thaj palem sas śundo jekh vak
dujen anθar pesqe kheresqe slùge aj lesθar, i dujto var: Kodolen kaj uźărdăs
jekhe devlikane xelavdes, kaj sas anθar len o Devel, tu te na anavăres len
pesqe paśutne. maxrime!
8. Thaj palal sosθe phendăs lenqe sa 16. Thaj kadă kerdăs pes trin var aj
e paramìća, tradăs len k-o Jòpe. sigo kodoja butĭ uśtilo ćerosθe.
9. Thaj o dujto dives, anθ-i vrăma 17. Thaj anθ-i vrăma kana o Pètro na
kana von зanas p-o drom aj paśarenas e зanelas so avelas te avel o koro-
dizaθe, o Pètro gelo opre anθ-i oprutni dikhipen kaj dikhlăs les, dikh ke e
sòba, opre-tele karing o śovto ćàso, te murśa save sas bićhalde kaθar o Kor-
rugisarel pes. nèlio - pućhindos kaj si o kher e Simo-
10. Thaj sas kadă ke sas les bokh aj nosqo - beśle k-o udar
kamelas te xal; tha’ kana von angle-

114
18. aj, dindos muj, pućhle te o 24. Thaj anθ-o trinto dives avile
Simòno, kaj si anavărdo Pètro, beśel anθre, anθ-i Cezarèa. Thaj o Kornèlio
kothe. aźukerelas les; aj akhardăsas khere,
19. Thaj anθ-i vrăma kana o Pètro lesθe, le ratpaśutnen aj le maj paśutne
delas godĭ k-o korodikhipen, o Dùho pesqe amalen.
phendăs lesqe: Dikh, roden tut trin 25. Thaj kana sas te avel anθre o
murśa; Pètro, o Kornèlio avilo anglal lesθe aj
20. Uśti tut, kadă, зa tele aj зa truśulărdăs pes lesqe, perindos lesqe k-e
khetanes lença bi te dujares tut khan- punre.
ćesθar, anθar kodoja ke Me bićhaldem 26. Thaj o Pètro vazdăs les, phenindos
les. lesqe: Vazde tut!, vi me sem manuś.
21. Thaj o Pètro, зaindos tele karing le 27. Thaj, dindos dùma leça, avilo
murśa save sinesas tradine / bićhalde anθre aj arakhlăs bute kidine manuśen.
lesθe kaθar o Kornèlio, phendine lenqe: 28. Aj phendăs lenqe: Tume зanen ke
Dikh, me sem kodova, saves tume jekh biboldo murś n-aśti te azbal vaj te
roden. Sosθar tume avile? avel paśe jekhe зenesθe avere nă-
22. Tha’ von phendine: O Kornèlio, o mosθar; tha’ manqe o Devel sikavdăs
śeltàri, ćaćo manuś aj traśutno e manqe ke na trebal nijekhe manuśes te
Devlesθar, aj laćhesphendo kaθar sa o anavărav les maxrime vaj biuźo.
nămo le Judevenqo, sas зanglărdo ka- 29. Anθar kodoja ke semas akhardo te
θar o svùnto phakalo te bićhalel te avav, avilem bi te phenav ke na avav.
arakhel tut khere lesθe, k-aśti te śunel Kadă, pućhav tumen: Sosθar bićhalde
lava tuθar. palal manθe?
23. Atùnć, vov akhardăs len anθre aj 30. O Kornèlio phendăs: Akana śtar
dias lenqe te xan. Tha’ o dujto dives, divesa semas kana bokhalăravas man зi
vazdindos pes, gelo lença; thaj nekobor k-o kadava ćàso aj keravas manqe anθ-o
phrala anθar e Jòpe gele khetanes leça. mirro kher o rugisaripen kaθar o enăto

115
ćàso; thaj, dikh, jekh murś anθ-jekh palal o bolipen, kaj anglalphendăs les o
strafilutno raxami beślăs anglal manθe Joàno o Bolărno,
31. thaj phendăs: Kornèlio, tiro 38. palal o Isùso anθar o Nazarèto,
mangipen sas aśundo aj tire kamimata palal sar dias o Devel Lesqe Svùnto
sas liparde anglal o Devel. Dùxo aj zor; palal Lesθe, Savo phirdăs
32. Kadăl, bićhal k-o Jope thaj akhar kerdindoj laćhes aj sastărindoj savor-
le Simones, kodoles saves akharen les ren, kodolen o beng tasavdăs len, anθar
o Pètro; vov beśel anθ-o kher le kodoja ke o Devel sas Leça.
Simonesqo, o mortări, paśal i derăv. 39. Thaj ame sam ćaćărne vaś sa so
33. Tha’ me butsig bićhaldem tuθe; kerdăs Vov, vi anθ-o them le Jude-
thaj tu śukar kerdăn ke tu avilăn. Thaj vurenqo, vi anθ-o Jerusalìmo; Kadales
akana, ame savorre sam kathe anglal o mudardăs Les, umblavindoj Les p-o
Devel, k-aśti te aśunas sa save sas kaśt.
zorphende tuqe e Devlesθar. 40. Kadales O Devel зivisardăs Les
34. Tha’ o Pètro, putarindoj pesqo anθ-o trinto dĭves aj dias Lesqe te
muj, phendăs: “Ćaćipnasθe, me зanav sikavel Pes,
ke o Devel na-i rigutno, 41. na savorre narodosqe, tha’ amen-
35. Tha’, anθ-o svako nămo, Vov qe, le ćaćărnenqe, e saven maj anglal o
kerel ćaćipen sar trebal kodolesqe savo Devel alosardăs amen, kodola ame,
daral Lesθar aj save xalăm aj pilăm Leça, palal so Vov
36. vi Pesqo lav - kaj bićhaldăs les зivisajlo anθar e mule.
Vov le ćhavenqe le Israelosqe - si 42. Thaj Vov zorphendăs amenqe te
laćheskamlo, laćhessikavindoj o vakăras le manuśenqe thaj te ćaćăras ke
śantipen anθar o Isùso Xristòso. Vov si Kodova savo si thovdino e Dev-
Kadava si savorrenqe Raj. lesθar te avel o krisinitòri le зivde aj le
37. Tume зanen o lav kaj sas anθ-i mule manuśenqo.
sasti Judèea, śirdindoj anθar i Galilèa, 43. Palal kadava, savorre anglalva-
kărne ćaćăren, ke savorro manuś, kaj
116
patăl Lesθe, anθar Pesqo anav liela o Les, le Devles. Atùnć, dias anglal o
jertisaripen le bezexenqo.” Pètro:
44. Anθ-o vaxt kana o Pètro maj 47. Śaj te aćhovel varekon o pani te na
vakărelas kadala dùme, O Svùnto Dùxo aven bolde kodola, kaj line o Svùnto
mekhlăs pes butsigo tele, opral savorre Dùxo, sar vi ame liam les?
kodolen, kaj aśunenas o lav. 48. Thaj zorphendăs ke vi von te aven
45. Thaj e patăle, save sas ćhinde tele bolde anθ-o anav le Rajesqo, le Isusoqo
trujal aj avilesas e Petroça, aćhile le Xristosqo. Atùnći mangle les te
bimosqe ke o dinipen e Svuntone aćhel lenθe nekobor dĭvesa.
Duxosqo buxlărdăs pes vi le bipatălen. (Kerimata, X: 1-48)
46. Anθar kodoja ke aśunenas len
vakărindoj anθ-e ćhibă aj aśarindoj

Le deś zakònură le Devlesqe

1. Me sem o Raj, tiro Devel. Savo Devel na mekhela kodoles, kaj khelela
inkaldăs tut anθar i phuv le Egiptosqi Pesqe anaveça, bi te avel mardo Lesθar!
vi anθar e robiaqo kher. Te na avel tut 4. An tuqe anθ-i tiri godĭ e bibutăqo
aver Devela avrăl Manθar! dĭves, k-aśti te svutisares les. Ker butĭ
2. Te na keres tuqe muj ćhinărdo thaj śov dĭvesa thaj ker tuqe anθ-e kodola
nić aver vareso kaj miazel jekhe butăça dĭvesa savorre tire bută, tha’ o eftato
anθar si anθ-e ćèrură, opre, thaj anθar dĭves si o aćhipen Tire Rajesqo e
si p-i phuv, tele, thaj anθar si anθ-e Devlesqo!
pană telal i phuv!. Te na truśulăres tut 5. De patĭv tire dades thaj tire deja,
lenqe, nić te na sluźisares lenqe! k-aśti te avel tuqe laćhes aj te зives but
3. Te na phires nasul e anaveça tire berśa p-i phuv, kaj dela la tuqe tiro Raj
Rajesqe e Devlesqe, anθar kodoja ke o o Devel!
117
118
6. Te na mudares! Savorri lùmia зanela kë tume sen Mirre
7. Te na phires banges! siklŏvne, kana kamen tumen jekhe
8. Te na ćores! avreça”. Kadaja si i kris e kamipnasqi.
9. Te na xoxaves, te na des anglal Anθ-o jekh dĭves, jekh zakonosqo
banges kòntra tiro paśutno! sikllŏvno dikhlăs le Isusos. Vov puć-
10. Te na kames te avel tut o kher tire hlăs Les: “Savi si i maj importànto kris
paśutnesqo; te na kames la зuvlă tire anθar ël savorre krisa?”
paśutnesqi; nić pesqi phuv, nić pesqe O Isùso phendăs:
sluga – murś vaj зuvli – , nić pesqe “O zakòno o maj vastno si: Trebal
guruves, nić pesqe xeres thaj nić jekhe te kames le Devles anθar savorro tiro
avres anθar pesqe зivutre thaj khanć ilo. Trebal te kames le Devles savorre
anθar sosθe si le tire paśutnes. tire godăça. Thaj trebal te kames le
* Devles savorre tire zorăça.
O Isùso sikavdăs amen palal le Maj si vi aver (zakòno). Trebal te
zakònură e Devlesqe. Vov phendăs kames averen sar tu kames tut. Na-i
Pesqe siklŏvnenqe: “Dav tumenqe jekh kris maj importànto sar kadaja”.
nevo zakòno. Tume trebal te kamen (O Eksòdo 20: 1–17; O Iòno 13: 34–
tumen jekhe avrençar. Tume trebal te 35; O Màrko 12: 28–31)
kamen tumen sar kamav tumen Me.

119
Biblikano leksikòno anklen – inklen, inklŏn
anθar – vaś [pentru]
anθar – palal [din, despre…]
Vocabular biblic anθar kodoja ke – kodolaqe ke, kodolaθar
anθar kodova ke – kodolesqe ke, kodolesθar
anθar lesθe – lesθar
anθar tuθe – anθar tiri kàuza; tuθar
(o) apòstolo – [apostol]
(o) Arakhno – (o) Zorărno [Mângâietorul]
A aresava – resava
asajle – prasajle
(o) aćar – [obicei] asal (varekasθar) – prasal (varekas)
aćh moça / mujeça – taize! phand tiro / tŏ muj! astardăs – śirdăs / śirdindăs
akanàrla – akanaθar astarde – xutile
akharel (zorales) – ćingadel; del muj zorales astarde te…, śirdinde te…, malavde te…
akharindos – ćingadindos astaren – xutilen
(o) alav – (i) dùma, (o) lav astarindos te… – malavindos te…/ śirdindos te…
amboldel – irinel, vortarel. aśundăs – śundăs
amboldipen – nakhavipen [traducere] (o) aśaripen – (i) slàva, (i) àura
(o) anav – (o) nav atunćàrla – atunćaθar
(o) ander – [miez] atunćaθar – atunćàrla
anglaldel – del anglal [phenel vareso kana jekh зeno si (o) athavno – (o) dujmujutno (manuś)
pućhlo varekasθar] (o) atharipen – (o) xoxavipen
anglaldinipen – o lav dino anglal kana varekon si (i) àura – slàva, (o) aśaripen
pućhlo averesθar aźutisarel – źutisarel
anglalkerd/o (-i, -e, -e) – anglekerd/o (-i, -e, -e), gätime, avel – ovel (anθ-o avutnipen)
laćhard/o (-i, -e, -e). avilăs – avilo; avili
anglalkerel – preparisarel, gätisarel avili – avilăs
(o) anglalphenno – (o) anglalvakărno avilo – avilăs
anglalsikavd/o (-i, -e, -e) – sikavd/o (-i, -e, -e) (i) avlin – (o) mandĭn, (o) barvalipen
anglalesθar avrialosarel [a plivi]
anglalvakărel – phenel bute vrămaça anglal so avela avricirdel – ankalavel (anθar i phuv) [a smulge]
(o) anglalvakărno – (o) anglalphenno; savo phenel (o) avrutno – (o) streìno, jekh зeno avilo avere
bute vrămaça anglal so avela; proròko themesθar
anglekerd/o (-i, -e, -e) – anglalkerd/o (o) avutnipen [viitor]
(-i, -e, -e)
anglekerel – anglalkerel
anglutnipnasθe – maj / po anglal, k-o anglutnipen
ankalavel – cirdel avri

120
B bithovdine – bixalavde ( e paněça p-o muj, p-el vasta)
biuź/o (-i, -e, -e) – maxrime
(e) baldima – [leşin] biuźărel – maxrisarel /maxril; melărel
bango – zervo bokhalărdăs pes – na xalăs khanć
(o) barno – o manuś / o зeno savo dikhel barăθe te Bokholănqo [ Azimelor]
barŏn śukar e luludă, e ćară, e zelenimata, e rukha th.a. boldime – bold/o (-i, -e, -e)
(o) baroćhoripen – (o) briśindćhoripen boldindoj / boldindos - dindoj / dindos anglal
(o) barodĭves – (o) pràzniko bold/o (-i, -e, -e) – boldime [botezat, creştin]
(o) baroraj – [dregător]; barerajenθe la dregători (o) briśindćhoripen – (o) baroćhoripen
(o) barr – (i) filatin, (o) kastèlo (i) buxliphuv – (i) Givlin [ţarină]
barrărde – [împietriţi, împietrite] (o) buxlokhuvipen – (i) sètka [plasă, năvod]
basando / basutno – dòsta (e) bulăqe phiravimata – (e) phiravimata le lubnăça
basutno / basando – dòsta (o) bùnзos – (i) dïrza
(o) baś – (o) baśibaś, (o) xerèśos Butalosardea! [Preaputernice!]
(o) baśibaś – (o) baś, (o) xerèśos butaśard/o (-i, -e, -e) – prăbutslavime, dòstaslavime
(i) beli – (o) kilo, (o) berand butărel pes – [a se înmulţi]
(o) berand – (o) kilo, (i) beli (o) butphiripen – (e) kamipnasqo phiripen
(o) bero – (i) koràbia butsigo – rapid, repede, stringent.
(i) beśalni – (o) skamin (e) butsikavde (manuśa) – (e) butзangle
(o) biamal – (o) duśmàno butśund/o (-i, -e, -e) – vestime
biaśundutn/o (-i, -e, -e) – bikandutne [neascultători] butućo [imperios]
bibasutn/o (-i, -e, -e) – bidostatutn/o (-i, -e, -e) butvaripen [frecvenţă]
[insuficient] (e) butзangle – (e) butsikavde (manuśa)
(o) biboldo – (o) зut, (o) źìdovo, (o) judèvo
bibolde – (e) зuta, (e) źìdovură, (e) judèvură
bićajlutne – biamala C
bićhalel – tradel
(o) bidikhipen – (o) koripen, (o) korodikhipen (e) càle – (e) xurăvimata, (e) gada
bidostatutn/o (-i, -e, -e) – bibasutn/o (-i, -e, -e) cirdel avri – ankalavel
[insuficient] cirdino avri – kuślo, ankalavd/o (-i, -e, -e)
(i) bidud(ipen) – (o) tunăriko cïra / cèra – ćèpo, xancï, zàlaga / zàla;
bidudărdi – tunărikărdi ćìma
bixalavde (paněça) – bithovdine (paněça)
bikandutn/o (-i, -e, -e) – biaśundutn/o
(-i, -e, -e) [neascultător] Ć
(o) bikinitòri – (o) bikinno
(o) bikinno – (o) bikinitòri (o) ćaćărno – (o) màrtoro
(i) bikris – (o) bikrisipen [fărădelegea] ćać/o (-i, -e, -e) – daxn/o (-i, -e, -e)
bikhanćesqo – ivă, ivăθe; bilovenqo (o) ćaćoaźukăripen – certitudine

121
ćajlŏl (varekasθar) – jubisarel / jubil, kamel (avere (o) dàro – (o) dinipen
rromenθe, na k-el rićhinàră!) (i) darin – [rădăcină]
(o) ćajlŏvipen – (o) jubisaripen, (o) kamipen (e) dă – (e) gă, (e) ile
(i) ćang – (i) koć del vunзiles – del vareso varekasqe te avel dino palpale
(o) ćarćàfi – (i) thavlin, (o) poxtan / te avel irino / boldo varekana kodolesqe зenesqe (kaj
(o) ćardàko – o putardo balkòno kaj si opre, opral o kher sas o jekhto savo dias)
(i) ćarlin – i phuv p-i kaj barŏl ćar delsovlăx / delsolax – solaxal – sovlăxdel / xal solax /
(o) ćèri – (o) ćèro(s) sovlăx [a jura]
(o) ćèro(s) – (o) devel (i) derăv – (o) baro buxlo pani, (i) màrja
(e) ćèrură – (e) devela (o) devel – (o) ćèro(s), (o) ćèri
(e) ćikatutne manuśa – bare manuśa del anglal – anglaldel (phenel vareso kana jekh зeno si
ćìma – xancï, zàlaga / zàla, cïra / cèra, ćèpo pućhlo varekasθar)
ćingadel – akharel zorales, del muj zorales [a răspunde]
ćingadindos – akharindos (o) děs / (o) ges – (o) dĭves
cïra / cèra – ćèpo, xancï, zàlaga / zàla, ćìma dikh! – ìta!
ćùdo – [de mirare] dikhel banges (varekas) – vurïcil (varekas)
dikhutnq/o (-i, -e, -e) – vizibil, marcant, relevant
dindoj anglal – boldindoj / boldindos
ĆH (o) dinipen – (o) dàro
dinglilăs – beślăs bi te kerel vareso, zinzărdăs pes,
(i) (ćhamizi – jekh dab dini p-o muj / ćham jekhesqe hodinisardăs pes
manuśesqo dingŏvel – beśel bi te kerel vareso, zinzărel pes,
(o) ćhavorrorro – (o) nevobiando [pruncul] hodini(sare)l pes
(o) ćhinărno – o зeno kaj ćhinel o dĭv (i) diz – (o) fòros
ćhugnărdăs – dăs / mardăs anθar i ćhugni [a lovit cu (o) dĭ – (o) gi, (o) ilo
biciul] (o) dĭv – (o) giv
(o) dĭves – (o) děs / (o) ges
dĭvesutn/o (-i, -e, -e) – zilnic, de zi cu zi, cotidian
D (o) dïlgipen – (o) lunźimos [-pen]
(i) dïrza – (o) bùnзos
d-aśti – k-aśti te, śaj (o) dòktoro – (o) sastărno
daxn/o (-i, -e, -e) – ćać/o (-i, -e, -e) dòsta – basutn/o (-i, -e, -e), basand/o (-i, -e, -e)
dajići – vareso dòstaslavime – prăbutslavime, butaśard/o (-i, -e, -e)
(i) dar – (i) traś (o) Dòstaućo [Preaînaltul]
(o) daraipen – (o) traśaipen dośalărel – thol / thovel telal i doś
darajl/o (-i, -e, -e) – traśajl/o (-i, -e, -e) dràgo – kuć, kaml/o (-i, -e, -e)
daran – traśan (o) drom – (i) stràda, (i) vùlica
daranas – traśanas (i) dud – lumină [var.: (i) odud, (o) odud, (o) dud]
daravd/o (-i, -e, -e) – traśavd/o (-i, -e, -e) (o) dudărno – (o) lukàrno, (i) kàndela

122
(o) dùxo – (o) spìrito, (o) odĭ (o) gïndo – (i) godĭ
(o) dujmujipen [făţărnicie] (e) gïndùră – (e) godă
(o) dujmujutno (manuś) – (o) athavno (o) glàso – (o) vak, (o) krïlo
dujemujença – [cu două feţe, făţarnic] (e) godă – (e) gïndùră
(i) dùma – (o) lav, (o) alav; (i) vòrba (o) godăveripen [înţelepciune]
(o) Durust – Alianţă; O Nevo Durust Noul Testament godărel [a conştientiza]
[“Noua Alianţă”] (i) godĭ – (o) gïndo
(o) duśmàno – (o) biamal goferosq/o (-i, -e, -e) – kiparosq/o (-i, -e, -e)
(i) gòma – (o) suslărno, (o) kingărno
(i) gràba – (o) sigipen
E grabaça – sigipnaça
(o) granićàri – o manuś kaj kerel butĭ
(o) evnùko – (o) fàmeno k-i grànica
(o) evolucionìsmo [evoluţionism] (i) grìźa – baro arakhipen
groposaripnasq/o (-i, -e, -e) – praxosaripnasq/o (-i, -e, -e)
(i) gròta – (i) xïv
F (o) gulùbo – (o) pelistro

(e) fàktură – (e) sikavimata, (e) kerimata


(o) fàmeno – (o) evnùko X
(e) farisèvură – [farisei]
(o) fălo – (o) mòdo, (o) tìpo (o) xaben – (o) xamos
(i) fìga – (o) smokvìno [smochinul] xal solax / sovlăx – solaxal, sovlăxdel / delsovlăx /
(i) filatin – (o) barr, (o) kastèlo delsolax [a jura]
(o) fòros – (i) diz xalavel – thovel / thol
(o) frùkto – (o) plòdo xalavel pes – thovel pes / thol pes
(o) xalavipen – (o) thovipen
xalxavne – kodola save xan but
G xamime – vareso si thovdo khethanes avere varesoça
(o) xamipen – (o) xerèśos
(e) gada – (e) xurăvimata, (e) càle (o) xamos – (o) xaben
(o) garavdo xaben – [cina cea de taină] (o) xanavipen – [săpătură]
gätime – anglalkerd/o (-i, -e, -e) xancï – zàlaga / zàla; cïra / cèra, ćìma, ćèpo
gätisarel – anglekerel, preparisarel (o) xandro – xanro / xarro [sabie]
(e) gă – (e) ile (o) xanro – xandro / xarro
(o) ges / (o) děs – (o) dĭves (e) xapnasqe giva [bucate]
(o) gi – (o) ilo (e) xarkumàră – (e) xelavde, ketàne,
(o) giv – (o) dĭv (o) xàro – (o) svùnto akharipen / ogi
(i) givlin – (i) buxliphuv [ţarină] (o) xarro / (o) xanro – (o) xandro [sabie]

123
xasavel – xasarel Ivă / ivăθe – bikhanćesqo; bilovenqo
xasarel – naśalel Ivăθe / ivă – bikhanćesqo
(e) xelavde – (e) ketàne, (e) xarkumàră
(o) xereśos – (o) baś / (o) baśibaś, (o) xamipen [zgomot
foarte mare] J
(i) xïv – (i) gròta
(o) xoxavipen – (o) atharipen (o) jàbas – (i) raxami, (o) surtùko
xolăjle – pedekisajle jekhethanes – jekhethanesθe
xolăme – xolăriko jekhethanesθe – khethanes – la un loc, într-un loc;
xolăriko – xolăme laolaltă, împreună.
xolisajle – avile xolăme / xolăriko jertime – mekhl/o (-i, -e, -e) / mukhlin/o (-i, -e, -e)
xorărdăs – xunavdăs (anθ-i phuv) bezexesθar
xramome – xramosard/o (-i, -e, -e), kalărd/o (-i, -e, -e); jertisaren – mekhen rigaθe (jekh bezex)
skriisard/o (-i, -e, -e), jubil – jubisarel
xramosard/o (-i, -e, -e) – xramome, kalărd/o, (-i, -e, -e); jubisarel – jubil, kamel (na k-el rićhinàră!), ćajlŏl
skriisard/o (-i, -e, -e) varekasθar
xulajarel [ a domni] (o) jubisaripen – (o) ćajlŏvipen, (o) kamipen
xulavel – ulavel (o) judèvo – (o) biboldo (murś), (o) зut, (o) źìdovo
xunavdăs – xorărdăs tele anθ-i phuv (e) judèvură – (e) bibolde (murśa), (e) (e) зuta, (e)
(e) xurăvimata – (e) càle, (e) gada źìdovură
xutile – astarde jùto – sigo
xutilen – astaren
xuzarla – piśel [a măcina]
K

H k-aśti te – d-aśti, śaj


kabor / kobor – kazom / kozom; sode;kèci
(i) hlamìda – i loli thavlin kaj – 1. savo (savi, save, savă). 2. o than kaj…
(i) hùla – (o) kuśipen kalărd/o (-i, -e, -e) – xramosard/o (-i, -e, -e), skriisard/o
(-i, -e, -e), xramome.
(i) kalirăt – (o) tamlipen, (o) tunăriko, (i) bidud
I (o) kalodĭv – [negară]
kam – opre-tele, paśal
(o) ilo – (o) dĭ / (o) gi kamel (na k-el rićhinàră!) – jubisarel / jubil, ćajlŏl
ìnke – vàзe varekasθar
inklen – inklŏn, anklen (o) kamipen – (o) jubisaripen, (o) ćajlŏvipen
inklŏn – inklen, anklen kamipnasqo phiripen – (o) butphiripen
irinel – amboldel kamlo – kuć, dràgo
ìta – dikh! kana – te [dacă]

124
kanàrla – kanaθar (o) korkorripnasqo than [pustiu, pustie]
kanaθar – kanàrla (o) korodikhipen – (o) koripen, (o) bidikhipen
(i) kàndela – (o) lukàrno, (o) dudărno (o) kòrpo – (o) trùpo
(o) kanralo làpato – [pălămidă] (o) kovlăripen [blândeţe, toleranţă]
(i) karèta – (i) ućardi phiravdi [caretă] kovlesazbajle – mângâiaţi
karfinărdo p-o truśul – truśulărdo kovleileça – milaça
karing – mamuj kozom – kazom
(o) kastèlo – (i) filatin, (o) barr (e) krănge – (e) rànika
katha – kathe (o) kreacionìsmo [creaţionism]
kathe – katha (i) kris – (i) thami, (i) lèзa
kazom / kozom – sode; keci; kabor / kobor krisinisarel – krisisarel
kä – ke, so krisisarel – krisinisarel
ke – kä, so (o) krïlo – (o) vak, (o) glàso
keci – kabor / kobor, kazom / kozom; sòde kuć – kaml/o (-i, -e, -e), dràgo
kerdăs pes – kerdili / kerdilo (i) kunùna – (o) śerkhuvipen, (e) śeresqo khuvipen
kerdili / kerdilo – kerdăs pes kuślo – cirdino avri
kerdili răt – rătărdăs pes (o) kuśipen – (i) hùla
kerdilo / kerdili – kerdăs pes
(e) kerimata – (e) sikavimata, (e) fàktură
(e) ketàne – (e) xarkumàră, (e) xelavde KH
(e) ketrìnce / (e) kätrìnce – (e) pasterne
(o) kilo – (i) beli, (o) berand (o) khamnipen – (o) pharipen
kingărdăs – suslărdăs (o) Khamthan – (o) Oriènto
(o) kingărno – (o) suslărno, (i) gòma (i) khand – (i) sung
kiparosq/o (-i, -e, -e) – goferosq/o (-i, -e, -e) (o) khandipen – (o) sungipen
(o) kïmpo – (i) vàzi (i) khangeri – (o) tèmplo
kobor – kabor khanikasqe – nikasqe, nijekhesqe
(i) koć – (i) ćang (o) khetanipen [comunitate]
kodo – kodova khethanes – jekhethanesθe
kodoja – okoja
kodolaqe – anθar kodoja ke
kodolaθar – anθar kodoja ke L
kodolesqe – anθar kodova ke
kodolesθar – anθar kodova ke laćhard/o (-i, -e, -e) – anglekerd/o (-i, -e, -e),
kodova – kodo anglalkerd/o (-i, -e, -e)
koniva – varekon laćhe samaθe [de bună seamă]
kòntra – mamuj (e) laćhedinimata – (e) laćhekerimata
(i) koràbia – (o) bero laćhes – miśto
(o) koripen – (o) korodikhipen, (o) bidikhipen laćhessikavindos – proslăvind

125
laćhesvakărel – a binecuvânta (e) mamujutne (manuśa) – (e) manuśa save si kòntra
(O) Laćhesvakărdino [Cel Binecuvântat] varekasθe
(o) laćhesvakăripen [binecuvântare] (o) mandĭn – (i) avlin, (o) barvalipen, (o) mangin
laćh/o (-i, -e, -e) xamasq/o (-i, -e, -e) – laćh/o (-i, -e, -e) (o) mangipen – (o) rugisaripen, (o) molisaripen
te avel / aven xalo (xale) [bun de mâncat, comestibil] manglărdi – jekh ćhaj / ćhej mangli kaθar jekh ćhavo /
(o) laćhoresipen [reuşita] raklo te avel pesqi rromni / зuvli
(o) lav – (o) alav, (i) dùma marazărel – anel / kerel (varekasqe) jekh maràzo
(i) laз – (o) laзavo marazosajlo – nekeźisajlo
(o) laзavo – (i) laз (o) màrtoro – (o) ćaćărno
lăn – lian (o) maruth – (o) nòro
lăs – lias mekhel rigaθe (jekh bezex) – jertisarel
(o) lepròso – (o) saphugnălo melal/o (-i, -e, -e) – biuź/o (-i, -e, -e), maxrime
lesθar – anθar lesθe meal – miazel, miazol
lèзa – (i) kris (e) mekhlebută [rânduielile]
li – vi melărel – biuźărel; maxrisarel /maxril
lian – lăn (i) mesèli – (i) sinìa, (i) skafìdi
lias – lăs mestipnasθe – vestipnasθe
(e) lilarne – (e) siklile manuśa [cărturari] (i) mesùra – jekh labno / instrumènto saveça del pes
(o) limori – (o) murmùnto / (o) murmùnci vunзiles vareso (aro, giv th.a.)
(o) lìtro – jekh vojàga / tuśni / valin jekhe litrosqi mestărel – mekhel mestes / vestes (varekas), vestărel
(i) livni – (i) sòba (varekas), slobodisarel
(i) loli thavlin – (i) hlamìda miazel – meal, miazol
(o) lovărno – kodova kaj del love vaj del love miazol – miazel, meal
vunзilesθe milaça – kovleileça
(i) lovelin – [vistierie] (o) mìro – [mir]
(o) lukàrno – (o) dudărno, (i) kàndela (i) misal – (i) pìlda
(i) lùmia – (o) sundal miśto – laćhes
(o) lunźimos [-pen] – (o) dïlgipen (o) mòdo – (o) tìpo, (o) fălo
(o) molisaripen – (o) mangipen, (o) rugisaripen
morcome – sar o kaśt, kaśtutn/o (-i, -e, -e)
M (o) mortălo – (o) mortări [cojocar, blănar, pielar]
(o) mortări – (o) mortălo
maxrime – biuź/o (-i, -e, -e), melal/o (-i, -e, -e) mosθar – mujesθar
maxril – maxrisarel; biuźărel; melărel mujesθar – mosθar
maxrisarel – maxril; biuźărel; melărel (o) Mukhlărno – kaj del rigaθe / liel Peça e averenqe
maj – po bezexa [Mântuitorul]
maladipen [1. întâmplare, eveniment; întâlnire] (o) mulokòrpo – (o) stàto
malavindos te…– astarindos te…/ śirdindos te… (o) murmùnto / (o) murmùnci – (o) limori
mamuj – 1. karing. 2. kòntra

126
N (i) dud [lumină]
(o) dud v. (o) odud
n-aśtilăs – n-aśtisardăs (o) odud v. (i) dud
n-aśtisardăs – n-aśtilăs okoja – kodoja
nadumultano – na bute vrămaθar opraldikhel – [a supraveghea, a veghea]
(e) nakhale – (e) nakhne opralphenel [dojeneşte]
(o) nakhavipen – (o) amboldipen [traducere] opre-tele kam; paśal
(e) nakhne – (e) nakhale / (e) manuśa save nakhen / (e) oprutneraśaja – (e) maj bare raśaja [arhierei]
prastan (o drom th.a.) (o) Oriènto – (o) Khamthan
(o) nangothan – (i) śukiphuv orikaça – varekaça
(o) nàrdo(s) [nard] orkon – sarkon, sarkoj
(o) naròdo(s) – (i) sel, (o) nămo orso – svako
nasvalărdăs pes – nasvajli – avili nasvali ovel (anθ-o avutnipen) – avel
nasvajli – avili nasvali; nasvalărdăs pes
naśalel – xasarel
naśarde – prasarne P
naśavde – naślărde
(o) naśavipen – (o) prastaipen pacard/o (-i, -e, -e) – patărd/o (-i, -e, -e), vulujime
naślărde – naśavde (i) pàća – (o) śandipen
naślăs – prastajlăs palal – anθar
(o) nav – (o) anav (o) palalpokinipen – (o) baro pokinipen, (o)
(o) nămo – (o) naròdos, (i) sel uzalpokinipen
nekeźisajlo – marazosajlo (o) paldinipen [răspuns]
nekobor – varesode palem – nevesθar
nesave – vùni, varesave palemlies – lies palem
nesaven – le vùni manuśen (o) panaìro – (o) pazàri, (i) diz,
nevesθar – palem (e) panĕsqi khelali – [trestie]
(o) nevobiando – (o) ćhavorrorro [pruncul] (i) paràbola – (i) paramìći sikavipnasqi
nijekhesqe – nikasqe, khanikasqe (o) paralìtiko – jekh manuś kaj n-aśti te phirel
nikasqe – khanikasqe, nijekhesqe (i) paramìći (sikavipnasqi) – (i) paràbola
nikrel – inkerel (o) partrèto – (i) fotogràfia, (o) muj / (i) imàgina
(o) niśan / (o) niśaj – (o) sèmno, (o) sikavipen (o) paruvipnasθe [în schimb]
(o) nòro – (o) maruth (e) pasterne – (e) ketrìnce / (e) kätrìnce
paśal – opre-tele; kam
paśavelas – avilo paśe
O (o) paśavro – (o) praśavo [coastă]
paśxoxavdăs – [a amăgit]
(o) odĭ – (o) dùxo, (o) spìrito (i) paślin – (o) sovthan / (o) suthan, e sovipnasqo than
odĕsq/o (-i, -e, -e) [spiritual]

127
(o) paśutno – (o) phral, o miazutno kaj зivel paśal prastajlăs – naślăs
amenθe [aproapele] (o) praśavo – (o) paśavro
patărd/o (-i, -e, -e) – pacard/o (-i, -e, -e), patărd/o (-i, - (o) pràzniko – (o) barodives
e, -e), vulujime prăbutslavime – dòstaslavime, butaśard/o (-i, -e, -e)
(o) pazàri – (i) diz, (o) panaìro (i) prèdika – e raśajesqo phenipen
patrinăren – (e) patrină / patră lien pen te barŏn (o) prètoro [pretor]
pe – pes [se] (o) proròko – (o) anglalvakărno
pe – pen [se] (e) pukavne – (e) manuśa kaj pukaven varekas
pedekisajle – xolăjle punisarel – thol / thovel varekas te kerel vareso phares,
(o) pelistro – (o) gulùmbo bikamipnaça vaś jekh keripen vaj butĭ kerdine lesθar
penq/o (-i, e, -e) – lenq/o (-i, - e, -e) (e) pupuimata – (e) prasaimata
pesq/o (-i, e, -e) – lesq/o (-i, - e, -e),
laq/o (-i, - e, -e)
(o) pesqotelăripen [smerenie] PH
pi – pesq/o, -i, e, -e, penq/o, -i, e, -e
(o) piben – (o) pipen, (o) pimos (o) phakalărno – kaj si les phaka
(i) pìlda – (i) misal (o) phakalo – (o) phakalosvùnto
(o) pimos – (o) piben, (o) pipen (o) phakalosvùnto – (o) phakalo, (o) phakavno
(o) pipen – (o) piben, (o) pimos (o) phakavno – (o) phakalo(svùnto)
piśel – xuzarla [a măcina] (o) phandaipen – (o) śtaripen
(o) piśtĭri [prosop] (o) pharipen – (o) khamnipen
(o) plaj(in) – (o) praj (o) pherdoberśesq/o, -i, -e, -e – pherdo manuś, pherde
(o) plòdo – (o) frùkto manuśa
po – maj (e) phiravimata le lubnăça – bulăqe phiravimata
(e) pogànură – savorre manuśa bibolde [păgâni] (o) phiripen [experienţă]
(o) pòno – [ciumă] (o) phus – (i) sulum
(i) porònka – (o) zorphenipen (e) phuvizdraimata – (e) phuvăqe izdraimata
(e) porònke – (e) zorphenimata
poronćisardăs – zorphendăs, zorvakărdăs
poronćisarel – zorvakărel, zorphenel, R
(o) praj – (o) plaj(in)
praxosaripnasq/o (-i, -e, -e) – groposaripnasq/o (-i, -e, -e) (i) raxàmi – (o) jàbas, (o) surtùko
prandizenas – avilesas зute, зutisajle rrom rromnăça; (e) rànika – (e) krănge
avilesas pilcome (i) ranin – (i) texarin
(e) prasaimata – (e) pupuimata ràno – texàra, tasjàra
prasajle – asajle (i) raśajlin – o butipen le raśajenqo [sinedriu]
prasal (varekas) – asal (varekasθar) (e) ratpaśutne – (e) manuśa / (e) paśutne anθar i
prasarne – naśarde famìlia
(o) prastaipen – (o) naśavipen rătărdăs pes – kerdili răt

128
(o) rătăripen – o vaxt / (o) tìmpo le divesesqo kana (o) sigipen – (i) gràba
mekhel pes i răt sigipnaça – grabaça
(i) res [scop, ţintă] sigo – jùto
resava – aresava (e) sikavde (manuśa) – (e) siklile (manuśa)
rigărd/o (-i, -e, -e) – kerdo (dino / ćhindo) anθ-e riga / (o) sikavipen – (e) sèmno, (o) niśan / niśaj
kotora (e) sikavimata – (e) fàktură, (e) kerimata
rimome – [stricat, ~ă, stric/aţi,~ate] (e) siklile (manuśa) – (e) sikavde (manuśa)
rimosardăs – [a stricat] (o) siklŏvno – (o) vortàko [ucenic, discipol; elev]
(o) ròbo [rob] (i) sinagòga – e biboldenqi khangeri
(o) rugisaripen – (o) molisaripen – (o) mangipen sinesas – sine sas, sasas
(o) rùgo, (e) rùgură – [rug] (i) sinìa – (i) mesèli; (i) skafìdi
(o) ruvdipen – (o) zoraźukăripen (i) skafìdi – (i) sinìa, (i) mesèli
(i) ruźìna – [rugină] (o) skamin – (i) beśalni
skriisard/o (-i, -e, -e) – kalărd/o (-i, -e, -e);
xramosard/o (-i, -e, -e), xramome.
S (I) Skriptùra – O Svùnto Lil
(i) slàva – àura, (o) aśaripen
sadărel – kerel maj / po sades, simplifikisarel slobodisarel – mestărel, mekhel mestes / vestes
(o) sajekhphral – [geamăn] (varekas), vestărel (varekas)
sajekhvrămaθe – anθ-i sajekh vrăma (i) slùga – (o) sluźitòro
sakadava, sakadaja, sakadala [acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, (e) slùge – (e) sluźitòră, (e) slùźnikură, (e) slùźură, (e)
aceleaşi] slùźi
(i) saniphuv [ţărână] (i) slugìna – (i) sluźìna
(e) sanale – [slăbănogi] (i) sluźìna – (i) slugìna
(o) sapalo – (o) sapărno (e) sluźitòră – (e) slùge, (e) slùźură, (e) slùźi
(o) sapărno – (o) sapalo (o) sluźitòro – (i) slùga
(o) saphugnălo – (o) lepròso (e) slùźnikură – (e) slùge, (e) sluźitòră, (e) slùźură, (e)
sarànda – śtarvardeś slùźi
sarkon – sarkoj, orkon (i) smokìna – (i) smokvìna [smochină]
sartrebutne manuśa – [oameni vrednici, pe măsură] so – ke, kä
(o) sastărno – (o) dòktoro (i) sòba – (i) livni
sathaj – [totuşi] sode – kazom / kozom; keci; kabor / kobor
savaxtutn/o (-i, -e, -e) – savrămaq/o (-i, -e, -e), vèśniko solaxal – sovlăxdel / delsovlăx / delsolax – xal solax /
savo (savi, save, savă) – kaj sovlăx
savrămaq/o (-i, -e, -e) – savaxtutn/o (-i, -e, -e), (o) somtelăripen – [smerenie]
vèśniko, biagoresq/o (-i, -e, -e) (o) sovthan – e sovipnasqo than, (i) paślin
(i) sel – (o) naròdos, (o) nămo spidime – zumavdo [ispitit, împins]
(o) sèmno – (o) niśan, (o) sikavipen (o) spìrito – (o) odĭ, (o) dùxo
(i) sètka – (o) buxlokhuvipen [plasă, năvod] (e) stàdie – [stadii]

129
(o) stàto – (o) mulokòrpo (o) śtaripen – (o) phandaipen
(i) stràda – (i) vùlica, (o) drom śtarvardeś – sarànda
strafindăs – a străfulgerat (i) śukarbuznŏrri – [căprioară]
(o) streìno – (o) avrutno, jekh зeno avilo avere (i) śukiphuv – (o) nangothan, (o) śukothan, (o)
themesθar mulanothan
(i) sulum – (o) phus (o) śukothan – (o) mulanothan; (i) śukiphuv, (o)
sumuncisarel – ćhudel sumùnce nangothan
(o) sumuncisarno – o manuś kaj / savo sumuncisarel / śundăs – aśundăs
ćhudel sumùnce śundinăm – (a)śundăm
(o) sundal – (i) lùmă / (i) lùmija
(i) sung – (i) khand
(o) sungipen – (o) khandipen T
(o) surtùko – (o) jàbas, (i) raxami, (i) thalik
suslărdăs – kingărdăs taize! aćh moça / mujeça; phand tiro muj!
(o) suslărno – (o) kingărno, (i) gòma (i) tàjna – (o) sekrèto, (o) biphendo ćaćipen
(o) suthan – (o) sovthan / e sovipnasqo than, (i) paślin (o) tamlipen – (o) tunăriko, (i) kalirăt, (i) bidud
svàko – orso tasjàra – texàra, ràno
svakone – orsone (o) tatokalipen – [smoală, catran]
(o) svùnto – O Svùnto Lil I Skriptùra – te – kana [dacă]
[sfânt, sfântă; svùnto phal [catapeteasmă, iconostas] te – [să]
texàra – tasjàra, ràno
(i) texarin – (i) ranin
Ś (o) tèmplo – (i) khangeri
(o) tiàri – (o) buxloćaro [tipsie, farfurie]
śaj – k-aśti te, d-aśti (o) tìmpo – (i) vrăma, (o) vaxt
śajn/o (-i, -e, -e) [posibil] (o) tìpo – (o) mòdo, (o) fălo
śajutnes – [este posibil] (o) tĭlo – (o) kilo
(o) śandipen – (i) pàća (o) tolăripen [cumpătare]
(o) śeliberś [veac, secol] tradel – bićhalel
(o) śeltàri – (o) śelutno traisarel – зivisarel
(o) śelutno – (o) śeltàri [sutaş] (o) tràjo – (o) зivipen
śeral [îndeosebi, mai cu seamă] (i) traś – (i) dar
(o) śeralo – 1. căpos. 2. poliţist. (o) traśaipen – (o) daraipen
(e) śerutne raśaja – [arhierei] traśajle – darajle
(o) śerkhuvipen – (e) śeresqo khuvipen, (i) kunùna traśan – daran
śirdăs – śirdindăs, astardăs traśanas – daranas
śirdinde te – astarde te…, malavde te… traśavdo – daravdo
śirdindos te… – astarindos te…/ malavindos te… trănda – trinvardeś
(o) śìro – [şir, rând] trebaipen [nevoie, necesitate]

130
trebutn/o (-i, -e, -e) [necesar, util] V
trinvardeś – trănda
trujalćhind/o,-e (murśenθe) – ćhindo tele (o) vaxt – (i) vrăma
(o) trùpo – (o) kòrpo (o) vak – (o) glàso, (o) krïlo, (i) vòrba, (i) dùma
truśulărdo – karfinărdo p-o truśul (i) valin – (i) vojàga, (i) tuśni
tunărikărdi – bidudărdi varekaça – orikaça
(o) tunăriko – (o) tamlipen, (i) kalirăt, (i) bidud varekon – koniva
(i) tuśni – (i) vojàga, (i) valin varesave – vùni, nesave
vareso – dajići
varesode – nekobor
TH (e) vastesqo asăv – [râşniţă de mână]
vaś – anθar
(i) thalik – (o) surtùko, (o) jàbas, (i) raxami vaś – palal
(i) thami – (i) kris, (i) lèзa (e) vazdne – e manuśa kaj vazden le averen
(o) thanipen – o than kaj beśen e manuśa (gav, fòros, (i) vàzi – (o) kïmpo
diz) vàзe – ìnke
(o) thavdipnasθar [prin urmare] vestărel (varekas) – slobodisarel, mestărel, mekhel
(e) thavesqo kermorro – [molie] mestes / vestes (varekas)
(i) thavlin – (o) ćarćàfi; (i) loli thavlin – (i) hlamìda vestime – butśund/o (-i, -e, -e)
thol – xalavel vestipnasθe – mestipnasθe
thol pes – thovel pes, xalavel pes vèśniko – savaxtutn/o (-i, -e, -e), savrămaq/o (-i, -e, -e)
thovel – xalavel vi – li
thovel pes – thol pes, xalavel pes (i) vojàga – (i) valin, (i) tuśni
(i) vòrba – (i) dùma, (o) vak
vòrta – dirèkt
U (o) vortàko – (o) siklŏvno
(i) vòtani – [plantă, răsad]
ućhalinărdăs – aćhilăs telal i ućhalin votanărel – [a planta, a sădi]
(o) ućoraj – dregător (i) vrèmja – (i) vrăma
ulavel – xulavel (i) vrăma – (o) vaxt, (o) tìmpo
(o) umal [câmp, domeniu] (o) vulèj / vulèjo – (o) zet
uśtela (anθar o meripen) – зivindŏla (i) vùlica – (i) stràda, (o) drom
(o) uzalbarvalipen – [prisos, surplus] vulujime – pacard/o (-i, -e, -e) / patărd/o (-i, -e, -e)
(e) uzaldikhimata – (e) zorkerimata [minuni] vùni – nesave, varesave
(o) uzalpokinipen – (o) palalpokinipen, (o) baro vunзiles – dikh del vunзiles
pokinipen vunзulutre – kodola save / kaj line love vaj jekh butĭ
uzalslavime – [proslăvit] vunзiles
(e) uzalśukar bută – [lucrurile minunate] vurïcil – dikhel banges

131
Z зivdisajlo – uśtilăs anθar o meripen
зivindŏla – uśtela (anθar o meripen)
zàlaga – zàla; xancï, cïra / cèra,ćìma, ćèpo (o) зivipen – (o) tràjo
zervo – bango зivisarel – traisarel
(o) zet – (o) vulèj / (o) vulèjo (o) зut – (o) źìdovo, (o) biboldo, (o) judèvo
zeteça – vulèjoça зutisajle rrom rromnăça – prandizenas, avilesas зute,
zinzărdăs pes – dinglilăs avilesas pilcome
(o) zinzaripen – (o) buxlipen
(e) zòle – (e) mujpană / (e) mujesqe pană, pană k-o muj
/ mujesθe
(o) zoraźukăripen – (o) ruvdipen
(o) Zorărno – (o) Arakhno [Mângâietorul]
(o) zorbićhalipen – (o) zortradipen [ osândă];
savaxtutno ~ osândă veşnică
(e) zorkerimata – (e) uzaldikhimata [minuni]
(o) zormeripen – pòno [ciumă]
zorphendăs – poronćisardăs
zorphenel – zorvakărel, poronćisarel
(o) zorphenipen – (i) porònka
(e) zorphenimata – (e) porònke
(o) zortradipen – (o) zorbićhalipen [osânda veşnică]
zorvakărel – zorphenel, poronćisarel
zumavd/o (-i, -e, -e) – spidime
(o) zumavno – kaj zumavel varekas te kerel vareso
nasul

(o) źìdovo – (o) biboldo, (o) зut, (o) judèvo


(e) źìdovură – (e) bibolde, (e) judèvură, (e) зuta
źutil – źutisarel
źutisarel – aźutisarel

зantrikan/o (-i, -e, -e) [ştiinţific]


(o) зanglăripen – [încunoştiinţarea]

132
O ander

O зivdisaripen e ternesqo anθar o Nain 34


Cuvânt înainte i I paràbola e sumuncisarnesqi. Sosθar vakărel O
Anglutno lav ii Isùso anθ-e paràbole 34
Notă asupra ediţiei v I paràbola palal o dĭv thaj o kalodĭv 36
O Isùso siklărel i paramìći palal o kalodĭv 37
Biblikane Tèksturǎ – Texte biblice Anθ-o kher le Simonesqo, le farisevosqo 37
Kotora anθar o Devlikano Lil – Fragmente din Sar mulo o Jòno o Bolărno 39
Sfânta Scriptură O Isùso phirel p-i derăv 40
E bută kaj keren te avel maxrime o manuś 41
O Anglutnipen. O Devel kerdăs o sundal 2 O Isùso ćhudel rigaθe o dujemujipen le
E manuśesqo peripen. O manuś kerdăs bezex 4 manuśenqo 41
O baroćhoripen le panĕnqo 7 O jekhto anglalphenipen le Isusosqo palal Pesqo
O Lav kerdilo Trùpo 9 meripen kaj avela maj palal 42
Anglutnipen 10 Sar o muj le Isusosqo paruvdisajlo 43
O anipen e зanglipnasθe so bianela O Iòno O O sastăripen jekhe kaśuke-lalesqo 45
Bolitòri 11 O Isùso phenel maj jekhvar palal pesqo meripen
O biandipen e Isusosqo le Xristososqo 12 aj palal pesqo зividisaripen 49
E bakrără anθar O Betleèmo 14 Kon si o maj baro? 49
E Isusosqo biandipen 15 O Isùso, o зuvindo pani 50
E thagara-raśaja k-o Jerusalìmo 15 Sar strefinel o stàto 50
O phenipen le Jonosqo le Bolărnesqo 17 I зuvli astardi anθ-e kamipnasqo phiripen 50
E Isusosqo bolipen 17 O Isùso, i Dud e sundalesqi 51
O bokhalăripen thaj o zumavipen le Isusosqo 18 I paràbola palal o granićàri thaj palal o farisèvo 53
E Isusosqo zumavipen 19 O Isùso akhardăs le ćhaven Lesθe 54
O Isùso thaj o Nikodìmo 20 O barvalo manuś 54
I Samaritànka 22 So mangen o Jàkovo thaj o Jòno 55
O Isùso sastărel jekhe bengărdes anθ–o O Isùso sastărel le korres, le Bartimeos 56
Kapernàum 24 O avilipen andre anθ-o Jerusalìmo 57
I prèdika p-o plajin 25 E biavesqi paràbola e thagaresqe ćhavesqo 58
O tumaro зenutno laćharipen 25 O maj baro zorphenipen 60
Te avel tut kamlo tiro biamal 27 O lovo la phivlăqo 61
Na de p-e kris le kolavren 28 Nasulimata aj mudarimata 61
E barvalimata anθar o ćèro 29 O Isùso phenel palal sar avela peravdi i khangeri 62
Le duj khera 30 Sar avela o Ćhavo le Manuśesqo 63
O Isùso sastărel jekhe leprosos 31 O siklăripen palal i fìga aj savorre rukha 63
O Isùso sastărel jekhe paralitikos 31 Trebal te dikhen bare dikhipnaça 64

133
I paramìći palal le deś patĭvale śuźe ćhaja 64 I Dòrka (I Tabìtha) uśtili 109
I kris kaj avela maj palal 65 O Sàul patăl 109
O Isùso ka-o pràzniko e Nevăripnasqo 67 O Pètro phenel palal o Kornèlio 112
O uśtaripen e Lazarosqo 69 Le deś zakònură le Devlesqe 117
I Marìa ćhorel Lesqe mìro p-e punre 72
O garavdo xaben 73 Biblikano leksikòno – Vocabular biblic 120
O garavdo xaben 74
O Isùso xalavel e punre Pesqe siklŏvnenqe 74
O dikhipen e bikinitoresqo 76
O phralikano kamipen 77
O зanglăripen e Petrosqo 77
O зanăripen le Petrosqo 78
Amaro kher anθ-o ćèro 78
O murśăripen e siklŏvnenqo 80
E zorphendimasqo arakhipen 80
O mangipen e Isusosqo 82
O Gecimàni 84
O Isùs si astrado 85
Le Isusos dośalărel Les i raśajlin 86
O Pètro ćaćǎrel banges 87
O Isùso anglal o Pilàto 88
Sar mulo o Jùda 88
O Pilàto krisisarel le Isusos 89
O Isuso sas krisisardo te merel 89
E xelavde asan le Isusosθar 91
O Isùso sas karfinărdo p-o truśul 91
Sar mulo o Isùso 93
O Isùso anθ-o murmùnto 94
O arakhipen le murmuntosqo 95
O uśtăvipen le Isusosqo 95
O uśtăvipen le Isusosqo 96
O Isùso sikavel Pes e Mariaqe 97
O Isùso sikavelas Pes e siklŏvnenqe 99
O Isùso sikavel Pes vi e Tomasqe 99
O Isùso avel palem 100
Le Isusosqe Pesqe sikavimata 102
I res kodolenqi kaj si xramosarde kathe 102
O Śtefàno merel 103
O Filìpo phenel palal o Isùso 105

134

S-ar putea să vă placă și