Sunteți pe pagina 1din 70

Zoitsa Mitreva Veritsa Costova Iana Mihailova

LIMBA SHI CULTURA A ARMÃNJLOR

TI CLASA III

nau anj educatsii primarã

Scopia, anlu 2011

IIzdava~: MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA ul. Mito Haxivasilev Jasmin, bb - Skopje

Retsenzentsã:

Vasil Nicolov

Stavre Shoche

Biliana Filipovsca

:

. 22-4761/1 07.09.2010

Печати: Графички центар дооел, Скопје

CIP – K . ”,

373.3.016:811.135.1(075.2)

MITREVA, Zoitsa Limba shi cultura a armãnjlor ti clasa III : nau anj educatsii primarã / Zoitsa Mitreva, Veritsa Costova, Iana Mihailova. - : , 2010. - 68 . : . ; 30

ISBN 978-608-226-186-7 1. Costova, Vertisa [ ] 2. Mih ilova, Iana [ ]

COBISS.MK-ID 84321290

UNITÃ 1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA! Scularlu: li ãnveatsã literili: a, b, c,

UNITÃ 1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA!

Scularlu:

li ãnveatsã literili: a, b, c, (ci, ce, chi, che); dghivãseashti shi ãngrãpseashti zboarã cu literili: a, b, c, (ci, ce, chi, che); achicãseashti salutãrli tu situatsii formali shi niformali;

salutãrli tu situatsii formali shi niformali; 14-17 UNITÃ 2 S-NÃ CÃNUSHTEM Scularlu: li ãnveatsã

14-17

salutãrli tu situatsii formali shi niformali; 14-17 UNITÃ 2 S-NÃ CÃNUSHTEM Scularlu: li ãnveatsã
salutãrli tu situatsii formali shi niformali; 14-17 UNITÃ 2 S-NÃ CÃNUSHTEM Scularlu: li ãnveatsã

UNITÃ 2

S-NÃ CÃNUSHTEM

Scularlu:

li ãnveatsã literili: d, e, f, g (dz, gi, ge, ghi, ghe); dghivãseashti shi ãngripseashti zboarã cu literili: d, e, f, g (dz, gi, ge, ghi, ghe); poati s-prezentadzã singur shi altã persoanã;

ghe); poati s-prezentadzã singur shi altã persoanã; 18-21 UNITÃ 3 TI MULTSÃ ANJI! Scularlu :

18-21

poati s-prezentadzã singur shi altã persoanã; 18-21 UNITÃ 3 TI MULTSÃ ANJI! Scularlu : achicãseashti
poati s-prezentadzã singur shi altã persoanã; 18-21 UNITÃ 3 TI MULTSÃ ANJI! Scularlu : achicãseashti

UNITÃ 3

TI MULTSÃ ANJI!

Scularlu :

achicãseashti urãr ti diferiti sãrbãtori; poati s-uarã diferiti sãrbãtori;

Scularlu : achicãseashti urãr ti diferiti sãrbãtori; poati s-uarã diferiti sãrbãtori; 22-25 REVIZII - I

22-25

Scularlu : achicãseashti urãr ti diferiti sãrbãtori; poati s-uarã diferiti sãrbãtori; 22-25 REVIZII - I

REVIZII - I

UNITÃ 4 LUMEA TU COLORI Scularlu : dghivãseashti shi ãngrãpseashti zboarã cu literili: l, lj,

UNITÃ 4

LUMEA TU COLORI

Scularlu :

dghivãseashti shi ãngrãpseashti zboarã cu literili: l, lj, m, n, nj;

shi ãngrãpseashti zboarã cu literili: l, lj, m, n, nj; 28-31 UNITÃ 5 IU EASTI, IU

28-31

ãngrãpseashti zboarã cu literili: l, lj, m, n, nj; 28-31 UNITÃ 5 IU EASTI, IU S-AFLÃ?!
ãngrãpseashti zboarã cu literili: l, lj, m, n, nj; 28-31 UNITÃ 5 IU EASTI, IU S-AFLÃ?!

UNITÃ 5

IU EASTI, IU S-AFLÃ?!

Scularlu :

dghivãseashti shi ãngrãpseashti zboarã cu literili: o, p, r, s, t, ts; poati s-caftã/s-da informatsii;

o, p, r, s, t, ts; poati s-caftã/s-da informatsii; 32-35 UNITÃ 6 TSI S-ADRÃM AZÃ? Scularlu:

32-35

o, p, r, s, t, ts; poati s-caftã/s-da informatsii; 32-35 UNITÃ 6 TSI S-ADRÃM AZÃ? Scularlu:
o, p, r, s, t, ts; poati s-caftã/s-da informatsii; 32-35 UNITÃ 6 TSI S-ADRÃM AZÃ? Scularlu:

UNITÃ 6

TSI S-ADRÃM AZÃ?

Scularlu:

z; poati sã-spunã tsi adarã tu chirolu liber;

32-35 UNITÃ 6 TSI S-ADRÃM AZÃ? Scularlu: z; poati sã-spunã tsi adarã tu chirolu liber; 36-39

36-39

32-35 UNITÃ 6 TSI S-ADRÃM AZÃ? Scularlu: z; poati sã-spunã tsi adarã tu chirolu liber; 36-39

REVIZII - II

DIMÃNDAREA PÃRINTEASCÃ

Pãrinteasca dimãndari Nã sprigiurã cu foc mari, Frats di mumã shi di-un tatã Noi Armãnji di eta toatã.

Di sum plocili di murmintsã Strigã-a noshtsã bunj pãrintsã:

Blãstem mari s-aibã-n casã Cari di limba-a lui s-alasã.

Cari shi-alasã limba-a lui S-lu-ardã pira-a focului, Sã s-dirinã yiu pri loc Sã-lji si frigã limba-n foc.

El ãn vatrã-lji pãrinteascã Fumealjea s-nu-shi hãrseascã, Di fumelji cãrunji s-nu bashi Nat ãn leagãn sã nu-nfashi.

Cari fudzi di-a lui mumã Shi di pãrinteasca-lji numã, Fugã-lji doara-a Domnului Shi dultseamea-a somnului!”

Constantin Belemace

(1844-1932)

8

Reguli ti ãngrãpseari/dghivãseari cu literili armãneshtsã

ti ãngrãpseari/dghivãseari cu literili armãneshtsã Ãndau egzampli cu combinatsii di literi armãneshtsã: Mini

Ãndau egzampli cu combinatsii di literi armãneshtsã:

Mini am cãrts

gi

Aesti dz Nj

Ana ari minghi ce Ãngrãpsescu cu cundilj chelchi Toma sh

Paranuma lji easti Gheorghi

Ge

S-ãnchisim

I. Aesti zboarã armãneshtsã tuts li shtim:

S-ãnchisim I. Aesti zboarã armãneshtsã tuts li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o

aeroplan

I. Aesti zboarã armãneshtsã tuts li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o m

televizor

zboarã armãneshtsã tuts li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o m p i

purdicalji

armãneshtsã tuts li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o m p i u

bananã

tuts li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o m p i u t

robot

tuts li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o m p i u t

balon

li shtim: aeroplan televizor purdicalji bananã robot balon c o m p i u t e

compiuter

purdicalji bananã robot balon c o m p i u t e r ananas tetradã a
ananas
ananas

tetradã

robot balon c o m p i u t e r ananas tetradã a u t

autobus

o m p i u t e r ananas tetradã a u t o b u

crivati

p i u t e r ananas tetradã a u t o b u s crivati

topã

II. Spuni cari frazã cu cari cadur corespondeadzã:

p i u t e r ananas tetradã a u t o b u s crivati
p i u t e r ananas tetradã a u t o b u s crivati

p i u t e r ananas tetradã a u t o b u s crivati

11

IV. Ascultã aesti zboarã shi spuni desi li li achicãseshtsã: apandãsea ãntreabã ãngrãpsea dishclidi bagã
IV. Ascultã
aesti zboarã shi spuni desi li
li
achicãseshtsã:
apandãsea
ãntreabã
ãngrãpsea
dishclidi
bagã
ascultã
dghivãsea
completeadzã
spuni
V. Ascultã li
aesti frazi shi spuni desi li
achicãseshtsã:
Scoalã ti ãmproastã!
Shedz ãmpadi!
Dishclidi-u cartea!
Ãnclidi-u cartea!
Disfã-u
tetrada!
Discuteadzã
co sotslu a tau!

ABETSEDA ARMÃNEASCÃ Literi mãri, literi njits, voi mi ftsets, mini s-vã ãnvets. Abetseda armãneascã tuts
ABETSEDA
ARMÃNEASCÃ
Literi mãri,
literi njits,
voi mi ftsets, mini s-vã ãnvets.
Abetseda armãneascã
tuts s-nã hãrseascã,
ca cu ea noi cãftãm
zboarali pi carti s-li bãgãm.
Ghrama a noastrã easti mushatã
di multu chiro avigljatã,
s-chearã, noi nu dãm
ashi prosuplu va n-aspilãm.
Grailu armanescu nu cheari
atsea di Dumidzã easti dari,
nica dit soarti
ca zghic di moarti.
Zoitsa Mitreva

1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA!

1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA! - Bunã Vã dzuã doamnã - Bunã Vã dimneatsã

1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA! - Bunã Vã dzuã doamnã - Bunã Vã dimneatsã

- Bunã Vã dzuã doamnã

1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA! - Bunã Vã dzuã doamnã - Bunã Vã dimneatsã

- Bunã Vã dimneatsã doamne

1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATEA! - Bunã Vã dzuã doamnã - Bunã Vã dimneatsã

UNITÃ 1

UNITÃ 1 15
UNITÃ 1 15

UNITÃ 1

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã

A a, B b,

C c, (Ci ci, Ce ce, Chi chi, Che che)

armãneascã A a, B b, C c, (Ci ci, Ce ce, Chi chi, Che che) a

arãu

A a, B b, C c, (Ci ci, Ce ce, Chi chi, Che che) a rãu

bibliotecã

C c, (Ci ci, Ce ce, Chi chi, Che che) a rãu b i b liotecã

cal

(Ci ci, Ce ce, Chi chi, Che che) a rãu b i b liotecã c al

chelchi

Ce ce, Chi chi, Che che) a rãu b i b liotecã c al che lchi

cicior

chi, Che che) a rãu b i b liotecã c al che lchi cici or ci

cireashi

che) a rãu b i b liotecã c al che lchi cici or ci reashi c

cupanji

rãu b i b liotecã c al che lchi cici or ci reashi c upanji ce

cetcã

b liotecã c al che lchi cici or ci reashi c upanji ce tcã v u

vulchi

che lchi cici or ci reashi c upanji ce tcã v u l c h i

chicutã

or ci reashi c upanji ce tcã v u l c h i chi cutã ra

rache

c upanji ce tcã v u l c h i chi cutã ra che tã por

porcu

upanji ce tcã v u l c h i chi cutã ra che tã por c

m_imunã

tcã v u l c h i chi cutã ra che tã por c u m_imunã

_i_ior

u l c h i chi cutã ra che tã por c u m_imunã _i_ior _ar_ã

_ar_ã

c h i chi cutã ra che tã por c u m_imunã _i_ior _ar_ã _ãsturã III.

_ãsturã

III. Dghivãsea shi ãngrãpsea tu tetradã:

Coli s-dutsi la luc a a mea va bamb a che

a sc

a

16

Di cultura a Armãnjlor

Di cultura a Armãnjlor BUNÃ DZUÃ Cãndu mi scol tahinima io spun: Bunã dimneatsã shi a
BUNÃ DZUÃ Cãndu mi scol tahinima io spun: Bunã dimneatsã shi a tutulor lã or
BUNÃ
DZUÃ
Cãndu mi scol tahinima
io spun: Bunã dimneatsã
shi a tutulor lã or ghinetsã.
Shi ti prãndzu
io dzãcu: Bunã dzuã,
bana s-vã hibã dultsi ca auã.
Shi pi ninga oarã
io vã dzãc: Bunã va oarã
tu cãsãbã shi ãn hoarã.
Shi tu soni, cãndu ãntunearicã
shi dzua va s-chearã,
pots sã-spunj bunã Vã searã.
Shi cãndu nã bãgãm noaptea,
dzãtsem: Noapti bunã
sh-dada adavdzi: Apiritã cama bunã.
Zoitsa Mitreva
NANI, NANI TU NÃNUSHI -cãntic popular- Nani, nani tu nãnushi, s-yinã somnul di la ushi,
NANI, NANI TU NÃNUSHI
-cãntic popular-
Nani, nani tu nãnushi,
s-yinã somnul di la ushi,
s-lu arucã tu sãrmãnushi,
sãrmãnushea atsea di asimi,
cu iorganea atsea di sirmã,
s-ãl leagãn cu ciciorlu,
ta s-ãnj creascã mari sh-gros,
s-ãnj si facã sãnãtos.
cu iorganea atsea di sirmã, s-ãl leagãn cu ciciorlu, ta s-ãnj creascã mari sh-gros, s-ãnj si

cu iorganea atsea di sirmã, s-ãl leagãn cu ciciorlu, ta s-ãnj creascã mari sh-gros, s-ãnj si
cu iorganea atsea di sirmã, s-ãl leagãn cu ciciorlu, ta s-ãnj creascã mari sh-gros, s-ãnj si

2 S-NÃ CÃNUSHTEM

2 S-NÃ CÃNUSHTEM Aestã doamnã easti… Voi s-Vã cãnoscu cu… 18

Aestã doamnã easti…

Voi s-Vã cãnoscu cu…

2 S-NÃ CÃNUSHTEM Aestã doamnã easti… Voi s-Vã cãnoscu cu… 18

UNITÃ 2

UNITÃ 2

UNITÃ 2 Dascala: Dats nji izini s-Vã u prezentedz colega a mea, d-na 19

UNITÃ 2 Dascala: Dats nji izini s-Vã u prezentedz colega a mea, d-na 19

Dascala:

Dats nji izini s-Vã u prezentedz colega a mea, d-na

UNITÃ 2

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã

Dd, Ee, Ff, Gg (Dz dz, Gi gi, Ge ge, Ghi ghi, Ghe ghe)

Dd, Ee, Ff, Gg (Dz dz, Gi gi, Ge ge, Ghi ghi, Ghe ghe) d intsã

dintsã

Ee, Ff, Gg (Dz dz, Gi gi, Ge ge, Ghi ghi, Ghe ghe) d intsã dz

dzeadit

Gg (Dz dz, Gi gi, Ge ge, Ghi ghi, Ghe ghe) d intsã dz eadit tur

tur

dz, Gi gi, Ge ge, Ghi ghi, Ghe ghe) d intsã dz eadit tur g h

ghelã

ge, Ghi ghi, Ghe ghe) d intsã dz eadit tur g h e l ã g

gortsu

ghi, Ghe ghe) d intsã dz eadit tur g h e l ã g ortsu ghi

ghiurdani

ghe) d intsã dz eadit tur g h e l ã g ortsu ghi urdani n

nel

intsã dz eadit tur g h e l ã g ortsu ghi urdani n e l

gioni

dz eadit tur g h e l ã g ortsu ghi urdani n e l gi

_umat

tur g h e l ã g ortsu ghi urdani n e l gi oni _umat

ver_

_u

g h e l ã g ortsu ghi urdani n e l gi oni _umat ver_

_u_uleani

ã g ortsu ghi urdani n e l gi oni _umat ver_ _u _u_uleani a_randzã Bagã

a_randzã

Bagã li zboarãli pi aradã ta-s aibã loghicã
Bagã li zboarãli pi aradã ta-s aibã loghicã

f g gi Ghi dur dead

20

ver_ _u _u_uleani a_randzã Bagã li zboarãli pi aradã ta-s aibã loghicã f g gi Ghi

Di cultura a Armãnjlor

Di cultura a Armãnjlor MUZÃ, CALAUZÃ -cãntic popular- Nji am nã muzã cari mi ãnveatsã sh-mi

MUZÃ, CALAUZÃ

-cãntic popular-

Nji am nã muzã cari mi ãnveatsã sh-mi disgljeatsã shi ãnj ciuciurã s-dzãc din-gurã:

sh-mi disgljeatsã shi ãnj ciuciurã s-dzãc din-gurã: LUPLU SHI OAIA - Cu mari harau voi s-tsã
sh-mi disgljeatsã shi ãnj ciuciurã s-dzãc din-gurã: LUPLU SHI OAIA - Cu mari harau voi s-tsã
sh-mi disgljeatsã shi ãnj ciuciurã s-dzãc din-gurã: LUPLU SHI OAIA - Cu mari harau voi s-tsã

LUPLU SHI OAIA

shi ãnj ciuciurã s-dzãc din-gurã: LUPLU SHI OAIA - Cu mari harau voi s-tsã agiut –

- Cu mari harau voi s-tsã agiut – lji apandãsi oaia, - ma shi pi ninga atsea tsi eshtsã ahãt multu mãshcat shi fãrã puteari, tini iara eshtsã lup, shi nji easti fricã s-nu tsã hibã ma multu

Tsi mindueshtsã:

mãshcat shi fãrã puteari, tini iara eshtsã lup, shi nji easti fricã s-nu tsã hibã ma
mãshcat shi fãrã puteari, tini iara eshtsã lup, shi nji easti fricã s-nu tsã hibã ma

mãshcat shi fãrã puteari, tini iara eshtsã lup, shi nji easti fricã s-nu tsã hibã ma
mãshcat shi fãrã puteari, tini iara eshtsã lup, shi nji easti fricã s-nu tsã hibã ma

3 TI

MULTSÃ

ANJI!

3 TI MULTSÃ ANJI! - Haristo, sãnãtati, tihi shi - Ti multsã anji dzua di neashtiri,

- Haristo, sãnãtati, tihi shi

3 TI MULTSÃ ANJI! - Haristo, sãnãtati, tihi shi - Ti multsã anji dzua di neashtiri,

- Ti multsã anji dzua di neashtiri,

sãnãtati, tihi shi - Ti multsã anji dzua di neashtiri, - Ti multsã anji Anlu Nãu,

- Ti multsã anji Anlu Nãu, d-ne Costa, Vã or multu sãnãtati, irinji

tihi shi - Ti multsã anji dzua di neashtiri, - Ti multsã anji Anlu Nãu, d-ne

UNITÃ 3

Vruta Neli,

Tu aestu Nãu An

mash harau shi suctses!

Tsã oarã soatsa a ta Maia!

Nãu An mash harau shi suctses! Tsã oarã soatsa a ta Maia! Hãrios Anlu Nãu! Cãrciunlu
Nãu An mash harau shi suctses! Tsã oarã soatsa a ta Maia! Hãrios Anlu Nãu! Cãrciunlu

Hãrios Anlu Nãu!

Cãrciunlu ti multsã anji!

a ta Maia! Hãrios Anlu Nãu! Cãrciunlu ti multsã anji! Yioryi: Marie, s-u decorãm ela ti
a ta Maia! Hãrios Anlu Nãu! Cãrciunlu ti multsã anji! Yioryi: Marie, s-u decorãm ela ti

Yioryi: Marie, s-u decorãm ela ti Maria: Yioryi: Mutrea cãti lampioni shi Maria: Da, Ela va-s hibã

Mutrea cãti lampioni shi Maria: Da, Ela va-s hibã IV. Tu tetradã ãngrãpsea unã carti di
Mutrea cãti lampioni shi Maria: Da, Ela va-s hibã IV. Tu tetradã ãngrãpsea unã carti di

Mutrea cãti lampioni shi Maria: Da, Ela va-s hibã IV. Tu tetradã ãngrãpsea unã carti di
Mutrea cãti lampioni shi Maria: Da, Ela va-s hibã IV. Tu tetradã ãngrãpsea unã carti di
Mutrea cãti lampioni shi Maria: Da, Ela va-s hibã IV. Tu tetradã ãngrãpsea unã carti di

IV. Tu tetradã ãngrãpsea unã carti di urãri ti sotslu/soatsa a ta ti

UNITÃ 3

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã

Hh, Ii, Jj, Kk, Ãã (i+a,o,u+vocal)

abetseda armãneascã Hh, Ii, Jj, Kk, Ãã (i+a,o,u+vocal) h ari h iumãnic r i dã m

hari

armãneascã Hh, Ii, Jj, Kk, Ãã (i+a,o,u+vocal) h ari h iumãnic r i dã m ã

hiumãnic

Hh, Ii, Jj, Kk, Ãã (i+a,o,u+vocal) h ari h iumãnic r i dã m ã n

ri

Ii, Jj, Kk, Ãã (i+a,o,u+vocal) h ari h iumãnic r i dã m ã n ã

mãnã

Ãã (i+a,o,u+vocal) h ari h iumãnic r i dã m ã n ã j urnalistu j

jurnalistu

h ari h iumãnic r i dã m ã n ã j urnalistu j u j

jujunar

h ari h iumãnic r i dã m ã n ã j urnalistu j u j

cãcot

r i dã m ã n ã j urnalistu j u j unar c ã cot

ornji

vocal

m ã n ã j urnalistu j u j unar c ã cot ornj i vocal

sã_ati

n ã j urnalistu j u j unar c ã cot ornj i vocal sã_ati p_tã

p_tã

j urnalistu j u j unar c ã cot ornj i vocal sã_ati p_tã c_nt_tor ush_

c_nt_tor

j u j unar c ã cot ornj i vocal sã_ati p_tã c_nt_tor ush_ III. Dghivãsea

ush_

III. Dghivãsea li frazili shi ãngrãpsea li tu tetradã. Spuni shi alti zboarã cu aesti
III. Dghivãsea li frazili shi ãngrãpsea li tu tetradã.
Spuni shi alti zboarã cu aesti literi: h, i, j, k, ã

h i ã

24

li frazili shi ãngrãpsea li tu tetradã. Spuni shi alti zboarã cu aesti literi: h, i,

Di cultura a Armãnjlor

Di cultura a Armãnjlor DOILJI SOTS sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã: Apandãsea: 25

DOILJI SOTS

sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã:

Di cultura a Armãnjlor DOILJI SOTS sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã: Apandãsea: 25

Apandãsea:

Di cultura a Armãnjlor DOILJI SOTS sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã: Apandãsea: 25
Di cultura a Armãnjlor DOILJI SOTS sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã: Apandãsea: 25

Di cultura a Armãnjlor DOILJI SOTS sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã: Apandãsea: 25
Di cultura a Armãnjlor DOILJI SOTS sotslu dipi pom shi ahurhi s-arãdã: Apandãsea: 25

REVIZII - I

I. Adarã corectsii a zboarãlor di ma ãnghios:

REVIZII - I I. Adarã corectsii a zboarãlor di ma ãnghios: celci ã II III cicior

celci

- I I. Adarã corectsii a zboarãlor di ma ãnghios: celci ã II III cicior bisicletã
- I I. Adarã corectsii a zboarãlor di ma ãnghios: celci ã II III cicior bisicletã

- I I. Adarã corectsii a zboarãlor di ma ãnghios: celci ã II III cicior bisicletã

ã

II

III

cicior

bisicletã

GF

 

I

F

I

CI

   

ORÃ

 

OT

       

REBEARI

     

L

         

RDASCAL

 

L

DS

 

T

V

MA

   

GHI

 

NI

 

R

SR

 

   

TARCZXM

       

 

UBI

 

L

I

GI

   

CÃD

 

 

HCI

 

CI

   

ORSDF

     
         

KPVGDUL

 

J

NV

 

IV

CAFILII

galbinã

veardi

aroshi

4

LUMEA TU COLORI

COLORI (BUEI, HROMI)

ginghirlii

lai

purdicalii

murgã

COLORI COLORI (BUEI, HROMI) ginghirlii lai purdicalii murgã - Cundiljlu easti njirlu Tini cari colori u
COLORI COLORI (BUEI, HROMI) ginghirlii lai purdicalii murgã - Cundiljlu easti njirlu Tini cari colori u
COLORI COLORI (BUEI, HROMI) ginghirlii lai purdicalii murgã - Cundiljlu easti njirlu Tini cari colori u

- Cundiljlu easti njirlu

Tini cari colori u vrei naima - - Naima multu u voi aroshea
Tini cari colori u vrei naima
-
-
Naima multu u voi aroshea
Aestã colori, easti - - Nu, easti multu ancljisã Maca, s-u ancupru fanela cu dishclisã
Aestã colori, easti
-
-
Nu, easti multu
ancljisã
Maca, s-u ancupru
fanela cu dishclisã
-
ancljisã Maca, s-u ancupru fanela cu dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili
ancljisã Maca, s-u ancupru fanela cu dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili
ancljisã Maca, s-u ancupru fanela cu dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili

Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili Panci: Nu, va li portu murdzãli Panci: Laili

dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili Panci: Nu, va li portu murdzãli
dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili Panci: Nu, va li portu murdzãli
dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili Panci: Nu, va li portu murdzãli
dishclisã - Panci: Mamã, iu easti a mea galbinã laili Panci: Nu, va li portu murdzãli

0

1

zero

unã

4

5

patru

tsintsi

8

9

optu

nau

12

13

dausprã

treisprã

16

17

shasprã

shaptisprã

20

yinghits

UNITÃ 4

2

3

dau

trei

6

7

shasi

shapti

10

11

dzatsi

unãsprã

14

15

pasprã

tsisprã

18

19

optusprã

nausprã

IV. Spuni cãti persoani icã obiecti ari pi cadurlu di ma ãnghios shi

persoani icã obiecti ari pi cadurlu di ma ãnghios shi numiri fãrã aradã, shi cari scular

numiri fãrã aradã, shi cari scular prota va li ãntsercljeadzã a lui numiri, greashti

doi nau trei unãsprã

UNITÃ 4

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã

L l, Lj lj, M m, N n, Nj nj

ãnvitsãm abetseda armãneascã L l, Lj lj, M m, N n, Nj nj l i l

lilici

abetseda armãneascã L l, Lj lj, M m, N n, Nj nj l i l ici

cundilj

armãneascã L l, Lj lj, M m, N n, Nj nj l i l ici cundi

nior

L l, Lj lj, M m, N n, Nj nj l i l ici cundi lj

cali

L l, Lj lj, M m, N n, Nj nj l i l ici cundi lj

masã

M m, N n, Nj nj l i l ici cundi lj n ior ca l

ni

n, Nj nj l i l ici cundi lj n ior ca l i m a

ljepur

l i l ici cundi lj n ior ca l i m a s ã cã

lam

cundi lj n ior ca l i m a s ã cã n i lj epur

njel

lj n ior ca l i m a s ã cã n i lj epur la

pulj

ca l i m a s ã cã n i lj epur la m pã nj

om

i m a s ã cã n i lj epur la m pã nj el p

nj

s ã cã n i lj epur la m pã nj el p u l j

_ingurã

n i lj epur la m pã nj el p u l j o m cã

a_uri

lj epur la m pã nj el p u l j o m cã nj _ingurã

gãtu_

_i

m pã nj el p u l j o m cã nj _ingurã a_uri gãtu_ _i

_ãpãrticã

III. Agiucats un gioc cu literi:

sculari lipseashti sã-l chiulueascã zborlu)

30

Di cultura a Armãnjlor

AIDI S-MISURÃM Aidi s-misurãm shi numiri s-cãntãm. Unã, dau, trei tsã dau tsi vrei, patru,
AIDI S-MISURÃM
Aidi s-misurãm
shi numiri s-cãntãm.
Unã, dau, trei
tsã dau tsi vrei,
patru, tsintsi, shasi
baba nãpoi armasi,
shapti, optu , nau
dada misurã oauã.
Shi tu soni easti dzatsi
gletslu easti multu
aratsi,
dzatsi shi dzatsi suntu
yinghits
io ahãnti mãshcãturi
anglits.
Zoitsa Mitreva
gletslu easti multu aratsi, dzatsi shi dzatsi suntu yinghits io ahãnti mãshcãturi anglits. Zoitsa Mitreva 31

gletslu easti multu aratsi, dzatsi shi dzatsi suntu yinghits io ahãnti mãshcãturi anglits. Zoitsa Mitreva 31
gletslu easti multu aratsi, dzatsi shi dzatsi suntu yinghits io ahãnti mãshcãturi anglits. Zoitsa Mitreva 31

5 IU EASTI, IU S-AFLÃ?!

- Vã plãcãrsescu, spunets nji iu

- Aestã easti sculia primarã “Pitu

- Desi putets s-nji agiutats, voi

spunets nji iu - Aestã easti sculia primarã “Pitu - Desi putets s-nji agiutats, voi -
spunets nji iu - Aestã easti sculia primarã “Pitu - Desi putets s-nji agiutats, voi -

- Obiectul di ninti voi easti

spunets nji iu - Aestã easti sculia primarã “Pitu - Desi putets s-nji agiutats, voi -
spunets nji iu - Aestã easti sculia primarã “Pitu - Desi putets s-nji agiutats, voi -

UNITÃ 5

UNITÃ 5 - Ea bãneadzã pi adresa « Pitu Guli » numir - Ursits, ãngrãpsits-lu numirlu:

- Ea bãneadzã pi adresa « Pitu Guli » numir

- Ursits, ãngrãpsits-lu numirlu: 3 123 543

Guli » numir - Ursits, ãngrãpsits-lu numirlu: 3 123 543 - Va plãcãrsescu, cum s-agiungu -

- Va plãcãrsescu, cum s-agiungu

- Sculia easti tu tsentrul a

andreptu, shi la prota sucachi,

- Sculia easti tu tsentrul a andreptu, shi la prota sucachi, - Cu ljirtari, cãndu ãnchiseashti

- Cu ljirtari, cãndu ãnchiseashti

- Da, ari la sãhatea 12, ti

III. Tu tetradã ãngrãpsea unã situatsii tu cari caftsã/dai unã

UNITÃ 5

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã

Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Ts ts

ãnvitsãm abetseda armãneascã Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Ts ts p ã p u ts ã

pãputsã

armãneascã Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Ts ts p ã p u ts ã t e

tetradã

Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Ts ts p ã p u ts ã t e tr

os

Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Ts ts p ã p u ts ã t e tr

tserbu

Tt, Ts ts p ã p u ts ã t e tr adã o s t

zahãri

ts p ã p u ts ã t e tr adã o s t s e

radio

p u ts ã t e tr adã o s t s e r b u

sac

ã t e tr adã o s t s e r b u zahã r i

pescu

tr adã o s t s e r b u zahã r i r adio s

_ãr_odz

o s t s e r b u zahã r i r adio s a c

_ras_u

IIII. Agiucats un gioc cu literi:

o s t s e r b u zahã r i r adio s a c

_rnji

o s t s e r b u zahã r i r adio s a c

_

_eapã

34

Di cultura a Armãnjlor

DAVANLU SHI LIONDARLU

Davanlu vini la liondarlu shi lji dzãsi:

Di cãndu u dzãsi aestã, davanlu ahurhi s-azboairã anvãrliga di liondarlu, lu antsãpa anvãrliga di gura, narea…

Di cãndu u dzãsi aestã, davanlu ahurhi s-azboairã anvãrliga di liondarlu, lu antsãpa anvãrliga di gura,
Di cãndu u dzãsi aestã, davanlu ahurhi s-azboairã anvãrliga di liondarlu, lu antsãpa anvãrliga di gura,

Di cãndu u dzãsi aestã, davanlu ahurhi s-azboairã anvãrliga di liondarlu, lu antsãpa anvãrliga di gura,

Di cãndu u dzãsi aestã, davanlu ahurhi s-azboairã anvãrliga di liondarlu, lu antsãpa anvãrliga di gura,
Di cãndu u dzãsi aestã, davanlu ahurhi s-azboairã anvãrliga di liondarlu, lu antsãpa anvãrliga di gura,

6 TSI S-ADRÃM AZÃ?

6 TSI S-ADRÃM AZÃ? - Dupu casa a noastrã ari mari teren ti sportu, putem s-nirdzem

- Dupu casa a noastrã ari mari teren ti sportu, putem s-nirdzem

casa a noastrã ari mari teren ti sportu, putem s-nirdzem - Da, sora a mea ancupãrã

- Da, sora a mea ancupãrã nau CD-uri cu giocur educativi

- Da, sora a mea ancupãrã nau CD-uri cu giocur educativi - Ari un di actsiuni,

- Ari un di actsiuni, un easti

CD-uri cu giocur educativi - Ari un di actsiuni, un easti - S-nã priimnãm niheam tu

- S-nã priimnãm niheam tu parc

- Va-s ascultãm muzicã, io va-s

UNITÃ 6

Salut Panci, di tuti: casã, gãrdinã, prãvdzã/animali, lilici shi machini ti Adio, Mia
Salut Panci,
di tuti: casã, gãrdinã, prãvdzã/animali, lilici shi machini ti
Adio,
Mia

UNITÃ 6 Salut Panci, di tuti: casã, gãrdinã, prãvdzã/animali, lilici shi machini ti Adio, Mia 37
UNITÃ 6 Salut Panci, di tuti: casã, gãrdinã, prãvdzã/animali, lilici shi machini ti Adio, Mia 37
UNITÃ 6 Salut Panci, di tuti: casã, gãrdinã, prãvdzã/animali, lilici shi machini ti Adio, Mia 37

UNITÃ 6

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã

Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz

S-u ãnvitsãm abetseda armãneascã Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã

ureaclji

abetseda armãneascã Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m

ater-polo

armãneascã Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a

budzã

Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i

ama i

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

ta i

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

zebrã

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

vazã

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

iaspi

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

_mbrelã

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

cri_ati

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

ari_

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz u reaclji ater-polo b u dzã a m a i ta

_ero

38

Di cultura a Armãnjlor

Sh-eara vãrnu oarã doi frats. Pãrintsãlj cãndu murirã l-alãsarã aveari mari cari u-ampãrtsãrã pi dau
Sh-eara vãrnu oarã doi frats. Pãrintsãlj cãndu murirã l-alãsarã aveari mari
cari u-ampãrtsãrã pi dau pãrtsã. Ghini ma, marli frati cari eara multu nibun shi
chizmusos, tut tsiva lu-arãdea shi lu fura ma njiclu frati shi aestu peanarga-
narga s-featsi oarfãn. Lucra multu, ma nu putea s-amintã.
Unã searã vini un aush la ushea a lui shi ãlji cãftã tsiva ti mãcari. Bunacicul,
cara eara oarfãn iu deadi cumada di pãni tsi u avea ti tsinã ti el shi nicuchira a
lui. Aushlu u lo pãnea shi ninti s-ãnchisescã ãlji deadi unã njicã oalã.
zvoamã sari. Vindi-u sarea shi ashi va-s amintsã ti banã. Cãndu vrei s-dãnãseascã
dzã: Ti plãcãrsescu, dãnãsea! Ma aestã easti secret shi nu lipseashti a curiva s-u
spunji.
Ashi adrã bunlu frati shi ahurhi s-amintã. Marli, nibun cum eara, tut mutrea
vidzu cum dit ea iasi sarea.
-Aha, ia di iu easti sarea! – mindui shi s-turnã acasã.
Dupã vãrnã dzua s-dusi shi u furã uala a frati-su. Lo unã cãravi tã-s ducã tu
altu loc iu va-s poatã s-vindã sari.
Nica pi cãravi u fricã oala ta-s veadã desi va-s zvuamã sari. Oala dinãshunã
ahurhi sã-scoatã sari, shi ti niheam di oarã cãravea s-umplu di sari. Nibunlu om
nu shtea tsi s-adarã tã-s aghãliseascã zvumearea a sariljei, a cara eara tãmãhear
nu vrea s-u aruca oala, ashi cã cu tutã oalã shi cãravea s-nica tu amari.
Oala continueadzã sã-scoatã sari shi azã dzua tutã. Ti atsea apa dit amari
easti ãnsãratã.
s-nica tu amari. Oala continueadzã sã-scoatã sari shi azã dzua tutã. Ti atsea apa dit amari

s-nica tu amari. Oala continueadzã sã-scoatã sari shi azã dzua tutã. Ti atsea apa dit amari
s-nica tu amari. Oala continueadzã sã-scoatã sari shi azã dzua tutã. Ti atsea apa dit amari

REVIZII - II

cadurlu tsi corespondeadzã:

REVIZII - II cadurlu tsi corespondeadzã: II III. Ãngrãpsea li numirli cu tsifri: I Nau Dausprã

REVIZII - II cadurlu tsi corespondeadzã: II III. Ãngrãpsea li numirli cu tsifri: I Nau Dausprã

REVIZII - II cadurlu tsi corespondeadzã: II III. Ãngrãpsea li numirli cu tsifri: I Nau Dausprã

REVIZII - II cadurlu tsi corespondeadzã: II III. Ãngrãpsea li numirli cu tsifri: I Nau Dausprã

II

III. Ãngrãpsea li numirli cu tsifri:

I

Nau

Dausprã

Shapti

Nausprã

Tsisprã

V

I Nau Dausprã Shapti Nausprã Tsisprã V _ ptu u_sã _atati bro_cu VI. Adarã corectsii a

_ ptu

Dausprã Shapti Nausprã Tsisprã V _ ptu u_sã _atati bro_cu VI. Adarã corectsii a zboarãlor di

u_sã

Dausprã Shapti Nausprã Tsisprã V _ ptu u_sã _atati bro_cu VI. Adarã corectsii a zboarãlor di

_atati

Shapti Nausprã Tsisprã V _ ptu u_sã _atati bro_cu VI. Adarã corectsii a zboarãlor di ma

bro_cu

VI. Adarã corectsii a zboarãlor di ma ãnghios:

CÃNTITS, POEZII SHI PIRMIFI ARMÃNESHTSÃ

IO CU PAPLU

Paplu a meu, paplu a meu, multu va mãgiuni, totãna doilji noi,

Maia a mea, maia a mea, tut strigã pi noi, paplu lj-dzãtsi: “Tsi s-fac, lea,

maia ma s-nã veadã,

noi s-mãcãm mãgiun, maia ma s-nã veadã,

Hristo Hristoschi - Mular

ARMÃNAMEA A NOASTRÃ VRUTÃ

Armãnici escu mini,

mi mãrescu tsãnets minti,

armãneashti nji zburãscu, sh-io cu soia mi mãrescu.

Armãnamea a noastrã vrutã, noi nu ti agãrshim, s-nu cheri eta tutã,

Armãnici escu mini,

mi mãrescu tsãnets minti,

voi dascalã s-mi fac mini,

Armãnamea a noastrã vrutã, noi nu ti agãrshim, s-nu cheri eta tutã,

Dina Cuvata

ALBÃ, AROSHI…

Galbin easti Soarli cari n-ãngãldzashti, veardi easti iarba tsi iasi pit paduri.

Njirlu easti tserlu, aroshi easti merlu, lai easti noaptea albu easti prosuplu ali dadi ea pute nu da di padi.

Pimbilii easti bana ma fãrã pon noari cana.

Zoitsa Mitreva

PAPLU GLJETS

Paplu Gljets, papu Gljets candu la noi va s-trets, mini ta s-mi vedz shi cãniscu s-ãnj pitrets.

Pap Cãrciun, Pap Cãrciun desi tini eshtsã minciunã, io atsea u shtiu ghini ma voi s-pistipsescu tu tini.

Zoitsa Mitreva

A LÃI MUNTE ANALTU

(cãntic popular)

A lãi munte analtu tsi nj-tsãnj avrã mari, aidi sh-dupu munti sh-nã livadi veardi.

Aidi sh-tru livadi sh-nã fãntãnã aratsi, aidi mi aplicai s-ãnj beau apã aratsi.

Aidi inima a mea amplinã cu fãrmatsi, aidi nu am nã dadã s-ãi li spun cu aradã.

Aidi nu am nã soru s-ãi li spun cu doru, aidi nu am un frati s-lji spun dit hicati.

CRUSHUVA A NOASTRÃ

(cãntic popular)

Crushuva a noastrã alãvdatã s-ti ljea harau di tu intratã! Crushuveanã! Cu curia anvãrligatã! Crushuveanã!

Nji vinj io lailu lea pãn la culã, a, Crushuva tsi e bunã! Crushuveanã! Nji vinj io lailu lea pãn la cheatrã, Crushuveanã!

Nji vinj io lailu lea pãn la cheale, Crushuveanã! Oclji cu oclji lea nã mutreamu, gurã cu gurã nã zburamu! Crushuveanã!

Aidi lea featã ta s-nã lomu, sh-aistã banã s-u bãnãmu! Crushuveanã!

CALU SHI GUMARLU gumarlu lji dzãsi a calui: TSERBUL SHI LIONDARLU atsel momentu, tu apa
CALU SHI GUMARLU
gumarlu lji dzãsi a calui:
TSERBUL SHI LIONDARLU
atsel momentu, tu apa sh-u vidzu aumbra a lui, shi eara multu pirifan
Alãga tserbul fãrã dãnãseari, ma cãndu agiumsi tu pãdurea, coarnili
- Cãt escu nibun, mi arshunam di cicioarli cari va mi ascãpa, a

TREILI SURÃRI

(pirmif popular)

dauli surãri adrarã gãrnu shi piscuri sh-lji dzãsirã ca va s-ducã la mama-sa la Unã
dauli surãri adrarã gãrnu shi piscuri sh-lji dzãsirã ca va s-ducã la mama-sa la
Unã dzuã, nai ma marli frati dzãsi:
Alantã dzuã, alantu frati armasi acasã, ma sh-el durnji, shi tuts ashi pi

aradã armasirã acasã, ma tuts durnjirã shi nu puturã s-veadã cari lã u fatsi atsea

Feata lu dishclisi giamlu, moashea lji tãlje niheam dzeaditlu di mãnã, U asprucuchirã feata, ea s-asculã shi deadun cu hiilu a vãsiljelui tricurã

VOCABULAR

S-ÃNCHISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

1 S-NÃ GHINUIM! / S-NÃ ALÃSÃM SÃNÃTATI!

 

 

 

 

 

 

 

 

2 S-NÃ CÃNUSHTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TI MULTSÃ ANJI!

 

4

LUMEA TU COLORI

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

TU COLORI                       54

5 IU EASTI, IU S-AFLÃ?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TSI S-ADRÃM AZÃ?

 

 

 

 

 

CÃNTITS, POEZII SHI PIRMIFI ARMÃNESHTSÃ