Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT DONDUŞENI

Gimnaziul Constantin Negruzzi, s. Tîrnova

ŞEDINŢĂ CU PĂRINŢII ELEVILOR


Tema:
Să fim alături de copiii noştri, să-i ajutăm
să crească!

SERDEŞNIUC CRISTIAN,
Prof.diriginte
Anul şcolar 2016 - 2017
1
Şedinţa I
cu părinţii elevilor clasei a VI-a

Instituţia de învăţământ: Gimnaziul Constantin Negruzzi, s. Tîrnova, raionul


Donduşeni;

Diriginte: Serdeşniuc Cristian, prof.; Data: 1 septembrie, 2016;

Scopuri strategice:

- Consolidarea parteneriatului şcoală – familie;


- Formarea unei atitudini pozitive faţă de esenţa procesului educaţional;
- Abordarea unor probleme individuale din viaţa copilului/ căutarea unor
metode de preîntâmpinare şi ameliorare;

Forme de lucru:

- Comunicare ghidată, discuţii în comun, studiu de caz, explicare


argumentativă, simularea unor dialoguri, comentări sugestive (individual, în
comun);

PUNCTE FORTE ALE ŞEDINŢEI:


1. Dirigintele împreună cu părinţii elevilor vor aborda în cadrul şedinţei
probleme ce ţin de personalitatea copilului, nevoile individuale,
probleme de ordin intim (indiscutabile în familie sau la şcoală);
2. Dirigintele îi va ajuta pe părinţi să cunoască caracteristicile esenţiale
ale crizei de vârstă (13 – 14 ani), şi le va oferi indicaţii psihopedagogice
pentru consilierea copilului/ încurajare/ motivare/ integrare;
3. Părinţii vor avea posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în ceea
ce priveşte particularităţile de vârstă ale copilului, nevoi individuale,
pasiuni; se vor pronunţa pe marginea unor situaţii de risc, iar
împreună vor găsi căi posibile de ameliorare a situaţiilor de conflict;
4. Cei prezenţi vor cunoaşte despre metodele educaţionale, despre
mijloacele eficiente ce favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă
a personalităţii copilului; se vor propune modele de lucru cu copiii/
copii cu situaţie de conflict/ copii cu devieri comportamentale/ copii cu
cerinţe educaţionale speciale;
5. Părinţii vor fi motivaţi de a asista sistematic la lecţii/ activităţi şcolare
şi extraşcolare;
6. Părinţii vor fi cunoscuţi cu situaţii concrete de eşec şcolar, abuz,
violenţă în stradă (în rândurile minorilor), şi vor fi motivaţi de a fi
receptivi la nevoile individuale ale copiilor;

2
Activităţi propuse:

Activitatea educativă Obiective propuse Strategii/ resurse

1. Comoara mea – - Sensibilizarea - Soft tematic


copilul meu. părinţilor faţă de (ppt);
copil – fiinţă unică - Imagini Familia
- Aduceţi argumente în marele univers; mea;
convingătoare - Formarea unei - Fotografii;
precum copilul atitudini pozitive - Texte calchiate;
vostru este cel mai faţă de copil; - Comunicarea în
scump dar - Consolidarea acţiune;
dumnezeiesc; relaţiilor dintre - Argumentarea
părinţi şi copii; convingătoare
- Motivarea părinţilor (comunicarea
de a-şi încuraja persuasivă);
copilul;
2. Modele - Stabilirea unor - Postere;
comportamentale. corespondenţe - Fişe de lucru;
eficiente, valabiale, - Carioci;
- Propuneţi, pe fişele pozitive, între copii - Copacul de idei;
date (anexe), sfaturi şi părinţi; (anexa – în loc de
pe care ar trebui să le - Dezvoltarea copac se propune
urmeze fiecare virtuţilor; floarea soarelui,
copil; - Impulsionarea făcându-se analogie
părinţilor în vederea cu lumina, educaţia,
receptivităţii faţă de etc.)
copil;
3. Am curajul să - Impulsionarea - Interviul simulat;
spun... părinţilor în vederea - Banda de
receptivităţii faţă de înregistrare;
- Alcătuiţi, oral, o copil; - Audiţie Cântec
declaraţie în faţa - Fortificarea despre părinţi;
tuturor despre sentimentelor - Argumentare;
copilul părinteşti faţă de - Dialogare în
Dumneavoastră, copil; acţiune;
precum cât de - Motivarea părinţilor - Întrebări de
important este; de a fi alături de discuţie/ şi
copil (anume în pentru dezbatere
momentele de publică;
criză);
4. EL are nevoie de - Argumentarea - Întrebări pentru
carte. rolului şcolii în viaţa discuţie;
de viitor a copilului;

3
- Ce pasiuni are - Aprecierea - Spargerea
copilul punctelor forte şi a gheţii;
Dumneavoastră? succeselor copilului; - Prezentarea unui
- Ce meserie şi-o - Încurajarea filmuleţ despre
doreşte s-o copilului; relaţiile dintre
îmbrăţişeze? - Oferirea unor copii şi părinţi
- Ce model şi-al dori sugestii în vederea Fluturele;
să-l urmeze? depăşirii situaţiilor - Argumentare;
- Spre ce tinde copilul de risc şi de conflict; - Simularea unor
Dumneavoastră? - Orientarea copilului dialoguri;
pe tărâmurile - Povestire (din
succesului, al viaţa de toate
pasiunilor, al zielele a
posibilităţilor de copilului:
liberă afirmare, al ridicări,
siguranţei şi al coborâri, succese
împăcării; şi eşecuri
inevitabile);
5. Să fim alături de - Formarea şi - Planşe cu citatele
copii... asigurarea unui respective (se
climat propun şi alte
- Comentaţi: multidimensional citate (anexe));
„Dragostea faţă de favorabil pentru - Lectura
copil se prinde pe o formarea corectă a comentativă;
întreagă viaţă, nu se copilului; - Argumentarea în
uită, deşi chiar dacă acţiune, în raport
se ignoră la cu elementele
moment...”; reale de viaţă;
- „Cel mai bun - Prezentarea unor
învăţător al - Încurajarea imagini O
copilului – copilului de a familie fericită –
părintele”; îndrăgi o meserie, o familie unită;
de a-şi dezvolta - Comunicare în
talentul; acţiune;
6. În drum spre - Fişa cu harta;
şcoală... şi înapoi. - Întrebări pentru
dezbatere;
- Alcătuiţi o hartă - Imagini PPT (soft
orientativă în care - Formarea unui teren tematic)
veţi schematiza liber de comunicare Securitatea la
activităţile pe care le între copii şi părinţi trafic/ Violenţa în
realizează, zilnic, (cu sprijinul stradă/ Etica
copilul comunităţii şcolare); comportamentală
Dumneavoastră? în societate;
4
- Dar care este traseul - Planşe cu PC,
activităţilor realizate EPS, STR;
în comun cu - Graficul „T”;
Dumneavoastră? - Instrucţionalizarea avantajele şi
- Cum dozaţi timpul la părinţilor în vederea dezavantajele
computer? TV? ş.a.; dozării timpului la tehnologiilor
- Ce instructaje calculator/ telefon/ informaţionale
petrecţi, când merge TV, ş.a., pentru moderne TIM;
copilul la şcoală/ în copil; - Studiu de caz:
excursie, etc? Folosirea
- Cum vedeţi - Oferirea unor telefoanelor
posedarea unui metode optime de mobile la lecţie...
telefon mobil? lucru pentru copii: (se discută
integrame, lucru despre situaţii
uşor, discuţii, similare);
odihnă, vizite, etc.;
7. Despre şcoală... - Acte normative;

- Regulamentul de - Proces- verbal


activitate internă a - Oferirea condiţiilor nr. 1;
şcolii; de învăţare de
- Statutul Comitetului calitate pentru toţi
părintesc; copiii; - Orarul sunetelor;
- Rechizitele necesare - Orarul lecţiilor;
pentru anul şcolar
curent: - Setul de manuale
achiziţionarea cu - Familiarizarea pentru elevii
manuale şcolare, părinţilor cu clasei a a VI-a;
suplimente, broşuri Legislaţia în vigoare
de teste, caiete, alte cu privire la
rechizite de birotică; procesul de - Discuţii în
- Orarul sunetelor; învăţămînt, arenda comun;
- Orarul lecţiilor; manualelor,
- Alimentaţia copiilor; alimentaţia, ş.a; - Sugestii,
- Igiena personală şi propuneri;
controlul medical
(grupa specială la
Educaţia fizică);

Note:

1. Părinţii semnează în caietul dirigintelui pentru Tehnica securităţii vieţii şi


sănătăţii copilului;

5
2. Părinţii semnează în anexa cu privire la arenda manualelor şcolare;
3. Părinţii (re)aleg componenţa Comitetului părintesc, şi semnează în prezentul
proces verbal;

Proces – verbal Nr. 1

din „01” septembrie, 2016

Al şedinţei cu părinţii clasei a VI-a „A”

În cadrul şedinţei cu părinţii clasei a VI-a „A” au fost prezente: _____ persoane:

Nr./ Numele, Prezent din partea Semnătura Date de contact


ord. prenumele elevului elevului (părinte,
rudă, tutore, etc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
- Locul desfăşurării şedinţei: sala de clasă, cab. 19;
- Timp: 60 minute;
- Personal administrativ (didactic şi auxiliar) invitat/ prezent:

6
Nr./ Numele, prenumele Funcţia Semnătura
ord.
1.
2.
Agenda de lucru:

I. Alegerea Preşedintelui Comitetului părintesc al clasei a VI-a „A”;


II. Desemnarea membrilor Comitetului părintesc al clasei a VI-a „A”;
III. Examinarea şi aprobarea Planului de activitate al Comitetului părintesc
pentru anul şcolar 2016 – 2017;
IV. Cu privire la monitorizarea calităţii procesului de învăţământ în anul şcolar
2016 – 2017: vizite la şcoală/ domiciliu, asistenţe la ore, participări în
cadrul măsurilor şcolare şi extraşcolare; analiza orarului lecţiilor şi al
sunetelor;
V. Cu privire la arenda manualelor;

Deliberările:

I. S-a luat chestiunea privind alegerea Preşedintelui Comitetului părintesc al


clasei a VI-a „A”. Pentru această misiune au fost propuse următoarele
persoane: _________________________________________________.

Dintre toate variantele, s-a considerat drept impunătoare persoana domnului/


doamnei _________________________________________.

A luat cuvântul dirigintele clasei, care a solicitat o implicare nonformală, corectă,


calitativă şi conştientă.

S-au enunţat responsabilităţile Preşedintelui Comitetului părintesc.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

S-a hotărât:

1. A desemna ____________________________________ în calitate de


Preşedinte al Comitetului Părintesc al clasei a VI-a „A”, şi de a reprezenta
interesele clasei în cadrul şedinţelor Consiliului Administrativ al instituţiei/
Comitetului părintesc şcolar;

II. S-a luat chestiunea privind alegerea membrilor Comitetului părintesc al


clasei a VI-a „A”. Au fost propuse următoarele persoane:
_______________________________________________________.
7
Dintre toate variantele, s-au considerat drept impunătoare următoarele
persoane:_______________________________________________________.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

S-a hotărât:

2. A numi în următoarea componenţă membrii Comitetului părintesc al clasei a


VI-a „A”: ____________________________________________________
__________________________________________________________;

III. S-au propus idei pentru elaborarea Planului tematic şi de activitate al


Comitetului părintesc pentru anul şcolar 2016 – 2017. S-au cerut realizarea
mai multor activităţi educative, măsuri extracurriculare, parteneriate,
implicare activă din partea părinţilor, a comunităţii şcolare şi a organelor
APL, agenţi economici (pentru excursii, teatru, etc.);
S-a propus 4 vizite anuale – şedinţe, 1 conferinţă în parteneriat cu Comisia
metodică a diriginţilor, 1 lectorat;
S-a recomandat ca tema de cercetare, anul acesta, să vizeze Securitatea
vieţii şi sănătăţii copilului.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

S-a hotărât:

3. Se aprobă Planul tematic şi de activitate al Comitetului părintesc al clasei a


VI-a „A”, cu toate completările recomandabile;
4. Se numeşte secretar al şedinţelor CP domnul/ doamna
__________________________________, funcţia___________________.

IV. S-a discutat despre monitorizarea procesului de învăţământ în clasa a VI-


a „A”. Părinţii sunt interesaţi de situaţia la învăţătură a copiilor, de
frecvenţa la lecţii, regimul zilei, etc.S-a propus o ciclogramă lunară/
periodică. S-a cerut lunar să fie prezentate tabelele de note, iar invitaşiile
la adunare, rapoarte de investigare psihopedagogică a copilului – prin

8
intermediul oficiului poştal şi cu autentificarea documentelor prin
semnătura părinţilor;

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

5. A lua act de cunoştinţă despre monitorizarea calităţii procesului de învăţământ


în clasa a VI-a „A”;
6. A îndeplini toate măsurile recomandabile, în ceea ce priveşte părintele şi
atributele dirigintelui;

V. S-a examinat tarifarea sumei pentru arenda manualelor (setul pentru clasa
a VI-a). S-a propus drept exemplu tabelul de plată:
Preţul pentru fiecare manual şcolar

Limba şi literatura română

Educaţia tehnologică
Istoria românilor şi

Educaţia muzicală
Educaţia plastică
Limba franceză

Educaţia civică
Limba engleză

Matematica

universală
Geografia
Biologia

Total:
Fizica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S-a oferit cuvântul domnului bibliotecar _____________________________, care


solicită ca părinţii să urmărească ca elevul să îngrijească manualul de care poartă
responsabilitate.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

7. A achita suma de _____ lei pentru setul de manuale şcolare;

Obiecţii: ________________________________________
9
Preşedintele adunării: _________________________

Dirigintele: ________________________ Serdeşniuc Cristian, prof.

Cînd devii părinte nu trebuie să te gîndeşti la ce ai renunţat pentru a avea un copil, ci să te


bucuri la toate cîte ai cîştigat după naşterea lui.
autor necunoscut

Ne îngrijorăm de ceea ce va deveni copilul nostru mîine însă uităm de cine este el astăzi.
Stacia Tauscher

Poţi învăţa multe lucruri de la copii. Spre exemplu, poţi vedea cît de multă răbdare poţi să
ai.
Franklin P. Jones

În ochii copiilor nu există cele şapte minuni ale lumii, ci cele şapte milioane de minuni.
Walt Streightiff

Copiii nu sunt singurii care cresc. Şi părinţii cresc. Tot aşa cum noi ne privim copiii, să
vedem ce fac cu vieţile lor, tot aşa ne privesc şi ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale
noastre. Nu le pot spune copiilor mei să
ajungă pâna la stele. Tot ce pot face este că eu să mă-ntind spre ele.
Joyce Maynard

Daca există ceva ce dorim să schimbăm la copilul nostru, ar trebui să ne uităm mai întîi la
noi inşine dacă nu existăa ceva ce ar trebui schimbat la noi.
C.G. Jung

Copiii au mai mare nevoie de modele, decît de critici.


Carolyn Coats

Cu fiecare zi din viaţa noastră facem depuneri în banca de memorie a copiilor noştri.
Charles R. Swindoll

10
Ceea ce copilul nu primeşte, foarte rar se întîmplă ca mai pe urma să poată dărui.
P.D. James

În creşterea copiilor, cheltuieşte cu ei jumătate din banii pe care îi cheltuieşti acum şi de


două ori mai mult timp.
autor necunoscut

Ce le faci copiilor, aceea vor face ei societatii.


Karl Menninger

Pentru copii, dragostea înseamnă TIMP.


John Crudele

Copiii găsesc totul în nimic, oamenii nu găsesc nimic în tot.


Giacomo Leopardi

Nu prea multă dragoste răsfaţă un copil, ci prea puţină disciplină.


Gaveo

Un copil poate oricînd să-l înveţe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără
motiv,cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.
Paolo Coelho

Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creşterea.


Nicolae Iorga

Cînd nu mai suntem copii, înseamnă că am murit demult.


Constantin Brancusi

11
Adeverinţă
Nr. _____ din „___”____/20__

Prin prezenta, adeverim că, la data de „___”_______20___, va avea loc


şedinţa cu părinţii nr. ____, cu următoarea tematică:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

În acest sens, solicităm prezenţa Dumneavoastră __________________________ ,


(numele, prenumele părintelui)

care se va prezenta la şedinţă pentru elevul (a) ____________________________.


(numele, prenumele elevului)

În cadrul şedinţei vor fi puse în discuţie şi alte subiecte importante, precum:

1. ____________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________;

Prezenţa unuia dintre părinţi este obligatorie, pentru ce veţi semna proces – verbal
nr. ____.

Ora începerii: ________________

Locul: ________________________________________________________

Diriginte: Serdeşniuc Cristian _______________________


(semnătura, L.Ş)

12
Adeverinţă

Nr. _____ din „___”____/20__

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă rezultatele copilului


Dumneavoastră, elevul/ eleva_____________________________, clasa ____.

Perioada de înscriere a notelor (ce corespund registrului şcolar al clasei): de la


„____”_________/20___ până la „____”__________/20____, cu următoarele
rezultate:
Limba română
Limba engleză
Limba franceză
Matematica
Istori românilor şi universală
Educaţia civică
Geografia
Fizica
Educaţia muzicală
Educaţia tehnologică
Educaţia plastică
Biologia
Educaţia fizică

Comportamentul este apreciat cu calificativul _______________________

Numărul de absenţe:
Numărul total de Dintre care motivate Dintre care Dintre care pe motiv
absenţe nemotivate de boală

Relaţiile cu colegii de clasă sunt apreciate: __________________________;

Relaţiile cu dirigintele sunt apreciate: ______________________________;

Relaţiile cu profesorii sunt apreciate: _______________________________;

Diriginte: prof. Serdeşniuc Cristian ____________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Biletul de primire

13
Eu, _______________________________, părintele elevului (elevei) clasei a __-a
______________________________, am primit rezultatele şcolare ale copilului.
Pentru siguranţa datelor expediate de către diriginte, semnez ________________
Notă: Se întoarce în plic înapoi către diriginte.

14

S-ar putea să vă placă și