Sunteți pe pagina 1din 8

Consiliul Consultativ pentru consilieri școlari/ profesori logopezi din CJRAE Maramureș

Data _____________

FIŞA DE EVALUARE
PENTRU PROFESORI LOGOPEZI
ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT - 2016
(NU SE PUNCTEAZĂ ACTIVITĂŢI FĂRĂ DOCUMENTE DOVEDITOARE!!!)

Unitatea şcolară ______________________________________________________


Candidat ________________________________________________
Funcţia ____________________________
Ani vechime _________
Grad didactic _____________
Total punctaj acordat ______, ______ puncte

Evaluare
Punctaj (Auto)evaluare
CRITERII Consiliul
maxim cadru didactic
Consultativ
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-
80p
educativă
a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi
a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice
impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul
elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi
examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu
clasa şi individual la disciplinele de specialitate din
învăţământul vocaţional
10p
-rezultate deosebite obținute în activitatea de terapie logopedică
materializate în adaptare, integrare și progres școlar (5 studii
de caz, 1/an școlar, vizate de directorul unității de învățământ
deservite) - 5 puncte
-rezultate obţinute cu elevii în activitatea logopedică dovedite
în urma evaluărilor efectuate (adeverinţă de la unitatea de
învăţământ deservită) -5 puncte
b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei
prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a
softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în
unitatea de învăţământ
-iniţierea şi aplicarea unor proiecte specifice prin
utilizarea platformelor electronice de învăţare/softuri 6p
educaţionale/ TIC (adeverinţă de la unitatea de
învăţământ) – 3 puncte
-abilitarea copiilor în utilizarea calculatorului în cadrul
ședințelor de terapie logopedică- (adeverinţă de la
unitatea de învăţământ / extras din program) – 3 puncte
c) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la 14p
olimpiade şcolare şi/sau concursuri, materializate prin

1
obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza
judeţeană /interjudeţeană/ naţională/ internaţională
desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea MENCS
-aportul profesorului logoped în obținerea de performanţe ale
elevilor distinşi la olimpiade şcolare/concursuri (faza
judeţeană/ interjudeţeană - 2 puncte/ premiu; faza
naţională/ internaţională - 3 puncte/ premiu)
- performanţe dovedite în terapia/consilierea logopedică a
elevilor participanţi la olimpiade/concursuri - 2 puncte/
copil consiliat
-activităţi logopedice/studii premergătoare adaptării
şcolare/programe, studii cu tematică psihopedagogică/
logopedică, materializate în obţinerea de performanţe
individuale – la nivel de județ - 2 puncte, la nivel
interjudeţean - 3 puncte
-realizarea unor structuri tehnico procedurale diferențiate,
corespunzătoare tipurilor de tulburări de limbaj pentru
activități pe grupe și/sau pentru fiecare copil participant la
olimpiade/concursuri - 3 puncte

Se va puncta activitatea pe baza următoarelor documente:


adeverinţă de la directorul unităţii de învăţământ, copie după
diplome/premii, studii și planuri de dezvoltare personală).
d) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la
concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul
activităţilor educative naţionale/regionale elaborat de
MENCS materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a
premiilor speciale
-performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la
concursuri cultural-artistice şi sportive (faza judeţeană/
7p
interjudeţeană - 2 puncte/ premiu; faza naţională - 3
puncte/ premiu)

Se va puncta activitatea pe baza următoarelor documente:


adeverinţă de la directorul unităţii de învăţământ, copie după
diplome/ premii. Punctele se cumulează fără a depăși punctajul
maxim.
e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în 10p
calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la
olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele
judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor
şcolare / MENCS
-pregătirea loturilor de elevi pentru olimpiade și
concursuri – 1 punct
-participarea în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare
şi extraşcolare - 2 punct/ comisie
-membru în Comisia de evaluare a dezvoltării
psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în
învăţământul primar – 1 puncte/comisie
-membru al Comisiei de organizare a Târgului Ofertelor
Educaţionale – 2 puncte/participare

Punctele se cumulează fără a depăşi 10 puncte; se


anexează adeverinţe/decizii de la ISJ/CJRAE/unitatea de
învăţământ.
f) organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel
internaţional, naţional sau regional/interjudeţean;
organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel
internaţional, naţional ori regional/ interjudeţean incluse în
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor
şcolare /MENCS, certificate prin diplome sau adeverinţe
-organizator/coordonator concurs/festival/simpozion etc.
internaţional – 3 puncte/activitate
-organizator/ coordonator concurs/festival/simpozion etc.
naţional – 2.5 puncte/activitate
-organizator/ coordonator de concursuri/ festivaluri /
expoziții / concerte / campanii/ programe de informare,
prevenire, conștientizare, promovare, incluse în programul 9p
de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare – 2
puncte/activitate
-membru al echipei de organizare – 1 punct/activitate
-membru în juriu/evaluator – 1 punct/activitate
-cadru didactic însoţitor/supraveghetor – 0,5 puncte/
activitate

Punctele se cumulează fără a depăşi punctajul maxim


precizat. Se anexează diplome / adeverinţe / decizii / alte
documente care atestă calitatea de organizator/
coordonator / membru eliberate de ISJ/CJRAE / unitatea
de învăţământ și calendarul activităților ISJ/MENCS
g) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă,
certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu
dificultăţi de învăţare, certificate de centrele judeţene de
resurse şi asistenţă educaţională/Centrul municipiului
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
-activitatea şi rezultatele cu elevi cu dificultăţi de învăţare,
obținute în cabinetele logopedice certificate de Centrele
Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (se
anexează planuri de intervenţie personalizată, 1/an școlar
cu măsuri remediale/stimulare a progresului şi graficele
de progres)-2 puncte
-activitate şi rezultate obţinute în cadrul unor programe/
proiecte de prevenire şi ameliorare a fenomenelor de eşec 6p
şcolar, comportamente de risc -1 punct/program (se
anexează copie a programului/proiectului certificată de
unitatea de învățământ)
-număr copii aflați în terapie logopedică, raportați la
cerințele standard, conf. OMECTS 5555/2011 - 0,5 puncte
pentru fiecare 3copii peste cei prevăzuti în normative
-procentul copiilor corectați raportat la numărul cazurilor
avute - peste 70% -1 punct – se anexează sinteza
rapoartelor de activitate, certificată de directorul unității
de învățământ

Punctele se cumulează, fără a depăşi în total 6 puncte .


h) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi 7p
extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale
revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar
-activitate derulată în calitate de coordonator de programe
educative şcolare şi extraşcolare – 0,5 puncte
- coordonarea unor programe educative școlare și
extrașcolare la nivel:
Local - 0,50 puncte
Judeţean - 0,75 puncte
Naţional -1 punct
Internaţional - 1,75 puncte
-îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor
şcolare avizate de inspectoratul şcolar:
Reviste cu ISSN – 2 puncte
Reviste fără ISSN –1 punct

Se anexează adeverinţe/diplome/certificate/copii după


materialele publicate.
Punctele se cumulează, fără a depăşi în total 7 puncte.
i) activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune
comunitară
- desfăşurarea de programe în cadrul Strategiei naţionale
de acţiune comunitară:
- Coordonator pe şcoală - 2 puncte
- Participant / voluntar la activităţi SNAC - 2
puncte pe activitate/acţiune 6p
- activitate în proiecte de voluntariat (instituţii, fundaţii,
asociaţii) - 2 puncte/activitate

Punctele se cumulează fără a depăşi punctajul maxim


precizat. Se anexează adeverinţe/diplome.
Se anexează adeverinţe/ diplome.
j) crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme
de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de
MENCS
-crearea de softuri educaţionale specifice activităţii
profesorului logoped – 2 puncte
-crearea de platforme e - learning pentru susţinerea
5p
progresului şcolar, specifice activităţii consilierului şcolar
– 3 puncte

Se anexează adeverinţe de la ISJ MM/unitatea de


învăţământ /copie contract/copie după licenţa de
utilizare/CD cu soft-ul.
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea
10p
didactică/ managerială
a) elaborarea de programe şcolare, regulamente, 2p
metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale
şcolare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul şcolar
sau de MENCS, după caz; cărţi în domeniul educaţional,
înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare
pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs
sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în
dezvoltare locală, avizate de inspectoratul şcolar
-elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii
– 0,5 puncte/lucrare
-elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale
şcolare, auxiliare didactice, avizate de ISJ sau de MENCS
– 1 punct/lucrare
-elaborarea de cărţi în domeniul educaţional, înregistrate
cu ISBN/ISSN – 1 punct/lucrare
-elaborarea de programe şcolare pentru discipline
opţionale noi – 1 punct/lucrare

Punctajul se poate cumula fără a depăşi punctajul maxim


precizat. Se anexează adeverinţă/copie după coperta
lucrării, din care să reiasă numele autorului şi ISBN/
ISSN, copie după fișa de avizare a opționalului.
b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în
domeniul didacticii, specialităţii şi managementului
educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN
-elaborarea de cărţi/lucrări ştiinţifice publicate în
domeniul didacticii, specialităţii şi managementului
educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN – 1,5 puncte/ carte
2p
-elaborarea de articole ştiinţifice în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, apărute într-o
publicaţie cu ISBN/ISSN – 0,5 puncte/articol

Puncele se pot cumula fără a depăşi punctajul maxim


precizat.
c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 2p
formator în formarea continuă a personalului din
învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog
social, activitate în organismele de conducere ale
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă
la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar,
precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional,
participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi/sau
internaţionale, participarea la formarea personalului
didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator,
contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în
domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată
prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN
*se va aloca 1p pentru activitatea sindicală, pe baza
adeverinţei semnată de SLÎMM
-evaluator de manuale – 0,5 puncte
-activitate de mentorat – 0,5 puncte
-activitate de formator – 0,5 puncte
-activitate în cadrul comisiilor paritare/ de dialog social –
0,5 puncte
-activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor
sindicale – 1 punct
-activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional –
0,5 puncte
-participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi/
sau internaţionale – 1 punct/participare
-participarea la formarea personalului didactic prin casa
corpului didactic, în calitate de formator – 0,5 puncte
-participarea la cursuri de formare continuă - cu credite
transferabile: 0,1 punct/ până la 30 credite, 0,2 puncte/
până la 60 credite, 0,30 puncte/ peste 60 credite; cu ore de
formare – 0,1 punct/curs
-contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în
domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei,
atestată prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ ISSN – 1
punct

Punctele se pot cumula fără a depăşi punctajul maxim


precizat. Se anexează adeverinţe/ diplome/ certificate de
participare.
d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de
specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, membru în
comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc
pedagogic, şef de catedră/ comisie metodică
- activitatea de metodist – 0,5 puncte
- membru în comisia naţională de specialitate/
activitate în calitate de membru în consiliul
2p
consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului şcolar – 0,5 puncte
- coordonator de cerc pedagogic – 0,5 puncte
- şef de catedră/comisie metodică – 0,5 puncte

Punctajul se poate cumula fără a depăşi punctajul maxim


precizat. Se anexează adeverinţe/decizii.
e) activitatea desfăşurată, în urma solicitării MENCS, în
cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte
normative/administrative cu caracter normativ, şi în
comisiile naţionale de specialitate / control 2p
-2 puncte/ participare
Se anexează adeverinţe/ decizii.
3. Criteriul privind participarea la proiecte 5p

a) proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca 3p


obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia
civică, educaţia complementară, formarea personalităţii
preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare
la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
-membru în echipa de management – 1 punct/proiect/an
-membru în echipa de implementare a proiectului – 1
punct/proiect/an
-membru în echipa de elaborare/scriere a proiectului – 1
punct/proiect
-formator în cadrul proiectului - 0,5 puncte/sesiune de
formare/grupă formată
-formabil în cadrul unor proiecte – 0,3 puncte/curs
-susţinerea de activităţi în cadrul proiectului – 0,5 puncte/
activitate

Se vor anexa deciziile care atestă calitatea în cadrul


proiectului şi perioada.
Punctele se pot cumula fără a depăşi punctajul maxim
precizat.
b) proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor
Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradaţiei de
merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
2p
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.486/2011, materializate prin raportul de activitate şi
portofoliul personal
4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 5p
a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de
învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de
documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect
creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare -
învăţare - evaluare, a bazei didactico-materiale
-amenajarea cabinetului logopedic din resurse
extrabugetare/programe și proiecte educaționale – 1
punct/proiect/program
-dotarea cabinetului logopedic cu material 2,5p
didactic/mijloace de învăţământ – 0,5 puncte
-dotarea cabinetului logopedic cu softuri
educaţionale/baterii de teste – 1 punct/ soft/baterie

Punctele se pot cumula fără a depăşi punctajul maxim


precizat. Se anexează adeverinţe de la unitatea de
învăţământ/CJRAE.
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare
extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii
procesului de învăţământ
- proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară – 1
punct
-parteneriate extracurriculare, cu finanţare extrabugetară
2,5p
– 1 punct
-activități în cadrul unor proiecte și parteneriate
extracurriculare, cu finanţare extrabugetară – 0.5 puncte

Se anexează adeverinţe/ copii ale proiectelor/


parteneriatelor/protocoalelor/contracte/convenții.

Notă:
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare și
personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în
învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în
pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană
și a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie
2010 — 31 august 2015, și calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată;
(2) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic auxiliar din
învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe
perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe în
activitate, în perioada 1 septembrie 2010 — 31 august 2015, și calificativul „Foarte bine” în fiecare
an școlar din perioada evaluată.
(3) Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2010 — 31 august 2015 au îndeplinit și funcții de
conducere, de îndrumare și control pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca
personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fie ca personal didactic de predare, iar
evaluarea se realizează conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.
Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și
control depun calificativele primite în urma evaluării activității pe perioada în care au ocupat aceste
funcții și sunt evaluate numai pentru activitatea desfășurată pe funcția respectivă. Personalul didactic
prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2010 — 31 august 2015, a avut contractul de muncă
suspendat este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul
1 septembrie 2010 — 31 august 2015.
(4) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la
concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline, exprimându-și opțiunea în scris
odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe
două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
(5) Certificarea documentelor „conform cu originalul” se face în conformitate cu documentele existente în
dosarele comisiilor, comitetelor, cercurilor pedagogice, statistici, rapoarte, decizii, soft-uri, site-uri şi
alte documente şcolare, precum şi a documentelor oficiale prezentate directorului de către candidat.
Orice certificare fără acoperire constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
(6) Nu se admit documente aduse ulterior înregistrării dosarului.
(7) Vă rugăm să respectaţi următoarea ordine a pieselor din dosar:
a. fişa de (auto)evaluare, completată în coloana Autoevaluarea cadrului didactic,
b. opisul dosarului (în două exemplare), semnate şi ştampilate de către candidat şi director
c. copie a procesului verbal din cadrul Consiliului Profesoral din care reiese aprecierea sintetică a
activităţii candidatului
d. declaraţia pe propria răspundere a candidatului
e. declaraţia pe propria răspundere a directorului
f. adeverinţă ce atestă calificativul şi vechimea
g. raportul de autoevaluare (întocmit şi structurat în concordanţă cu prezenta fişă) semnat de candidat
h. documentele doveditoare în ordinea specificată în fişă.

Inspector şcolar general, Reprezentantul Sindicatului Liber din


prof. Ana MOLDOVAN Învăţământ Maramureş,
prof. Ioana Petreuş

Director CCD Maramureş,


prof. Todoruţ Gelu

Numele şi prenumele/ Centrul Județean de Resurse și Asistență


Funcţia în CC -
Educațională Maramureș/ specialitățile/funcțiile de consilier Semnătura
2016
școlar și profesor logoped (CC-2016)
Ardelean Delia Mariana - CJRAE Preşedinte
Pop Marcela – CJRAE Maramureș Vicepreședinte
Groza Marinela Alexandra – CJRAE Maramureș Vicepreședinte
Ambruș Cristina – CJRAE Maramureș Membru
Georgescu Luminița – CJRAE Maramureș Membru
Muresan Marilena – CJRAE Maramureș Membru
Kirmaier Clara – CJRAE Maramureș Membru
Anițaș Simona – CAP Colegiul Tehnic” Transilvania” Baia Mare Observator SLÎMM