Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Clasa: a v- a
Şcoala: cu clasele I-VIII ,,Sinmihaiu de Cimpie
Profesor.Pacurar Ionelia

Tema lecţiei: ,,Să scriem corect ortogramele”


Tipul lecţiei: de aprofundare şi consolidare a cunoştinţelor dobândite anterior
Obiective operaţionale:
a) cognitive: O1 – să recunoască ortogramele dintr-un enunţ/text, audiat sau scris, şi să le pronunţe corect;
O2 – să analizeze ortogramele şi să numească fiecare cuvintele care le compun;
O3 – să recunoască existenţa unor cuvinte şi ortograme care se pronunţă la fel (omofone);
O4 – să analizeze şi să completeze corect un enunţ eliptic de ortograme;
O5 - să analizeze mintal un enunţ oral şi să descopere ortogramele acestuia;
O6 – să creeze singuri ortograme din perechi de cuvinte date;
O7 – să scrie după dictare un text cu ortograme şi să explice ulterior scrierea lor corectă;
O8 – să ordoneze cuvintele ,,amestecate” ale unui enunţ care conţine un cuvânt şi ortograma omofonă a acestuia;
O9 – să ordoneze enunţurile ,,amestecate” ale unui text;
b) psihomotorii:O10 – să mânuiască rapid şi cu pricepere materialele necesare activităţii pe echipe (cuvinte decupate,coli de polistiren,
ace cu gămălie);
c) afective: O11 – să lucreze corect şi activ, participativ-interesat atât individual, cât şi în perechi sau pe grupe;
O12 – să manifeste interes,seriozitate şi plăcere în rezolvarea sarcinilor trasate.
Resurse: metode – citirea explicativă, conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, analiza, sinteza, comparaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul
didactic, problematizarea;
materiale – fişe de lucru, planşe, panouri de polistiren expandat, cuvinte decupate, ace cu gămălie;
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe;
Bibliografie: *Blideanu, Eugen; Şerdean, Ioan: ,, Orientări noi în metodologia studierii limbii române în ciclul primar”,
E.D.P.,Bucureşti, 1981;
*Constantinescu, Maria: ,,Capcanele ortografiei”, E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Nicola, Ioan: ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Pralea, Viorica: ,,Să scriem corect!”,E. D. Paralela 45, 2003;
*Şerdean, Ioan: ,,Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, E.D.P., R.A.-Bucureşti, 1993;
*Şerdean, Ioan: ,,Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar”, Corint, 2007.

1
Nr. Evenimentele
crt.
lecţiei Doz Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Moment *Asigură pregătirea rechizitelor necesare desfăşurării *Îşi pregătesc/verifică rechizitele
organizatoric 1’ lecţiei; necesare; - conversaţia - observarea
O12
*Creează un climat psihic favorabil activităţii; *Atmosferă propice de muncă: sistematică
*Prezintă elevilor invitaţii, apoi specificul şi importanţa linişte, calm, atenţie.
activităţii.
2’ *RĂSPUND:
2. Verificarea: * VERIFICĂ - ,,Ortografia ortogramelor …” - conversaţia - observarea
a) O12 - Scrierea corectă a cuvintelor… euristică sistematică
cunoştinţelor - Ce înseamnă ortografie? - Scrierea a două cuvinte care se
- Ce este o ortogramă? rostesc împreună şi se scriu * frontal - proba orală
- De ce învăţăm special cum se scriu ortogramele? despărţite printr-o linioară,
numită cratimă.
2’ b) cunoştinţele însuşite anterior: *RĂSPUND:
- Ce fel de ortograme am învăţat ora trecută? - Ortograme obţinute prin - conversaţia - proba orală
Exemple de creare de ortograme prin inversarea topicii inversarea ordinii obişnuite a euristică
O1 (te du = du-te). două cuvinte; dau exemple . * frontal
b) 3’ c) tema pentru acasă: - observaţia - observarea
temei pentru - cantitativ şi calitativ prin citirea acesteia de către cât *CITESC tema şi apreciază *caietele de sistematică
acasă mai mulţi elevi; gradul de corectitudine al teme - proba orală
*Face aprecieri, observaţii, completări asupra temei. răspunsurilor colegilor. *frontal
3. Discuţii O12 *EXPLICĂ elevilor importanţa efectuării a cât mai
pregătitoare 1’ multe exerciţii pentru învăţarea scrierii corecte a *Moment de atenţie şi interes - explicaţia
ortogramelor. pentru lecţia ce va urma.
4. Anunţarea O12 *COMUNICĂ elevilor că în această oră vor efectua
temei şi a 1’ diferite tipuri de exerciţii cu ortogramele pe care le-au *ASCULTĂ comunicarea temei - expunerea - observarea
obiectivelor învăţat pe parcursul anului şcolar. Accentuează că scopul şi a obiectivelor ce se vor sistematică
lecţiei este să-şi consolideze, pin repetare, cunoştinţele urmări. *frontal
însuşite . Pentru mobilizare cere elevilor să enumere *Dau exemple de tipuri de
câteva tipuri de exerciţii efectuate în orele de opţional. exerciţii cunoscute.
5. Desfăşurarea *PRECIZEAZĂ că succesiunea exerciţiilor va urma un
activităţii curs ascendent, ca dificultate, fiecare exerciţiu *ASCULTĂ cu atenţie - explicaţia - observarea
propuse O1 răspunzând unui scop precis. indicaţiile. sistematică
O2 *ÎMPARTE fişele de lucru, cere elevilor să-şi scrie *Îşi scriu numele pe fişe. *frontal
numele pe fişe

2
Nr. Evenimentele
crt.
lecţiei Doz Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
SUCCESIUNEA EXERCIŢIILOR:
5. Desfăşurarea A. RECUNOAŞTEREA ORTOGRAMELOR pe un
activităţii text dat (cerinţa nr. 1 pe fişă + planşa expusă ): *CITESC - conversaţia
propuse O1 1. Subliniaţi ortogramele din textul următor: - cerinţa şi explică sarcina de euristică
(continuare) ,, Era o zi minunată. Copiii s-au dus în pădure. lucru; - citirea - proba orală
5’ Deodată cerul s-a innorat. Parcă i- a pus cineva un văl *un elev citeşte integral şi expresivă
cenuşiu. Pe fete le-a cuprins frica. Dar băieţii n-au expresiv textul; - exerciţiul
O2
luat în seamă. Ei şi-au făcut o colibă din crengi.
Dintr-odată a-nceput să plouă. Băieţii le-au făcut loc *REPETĂ care este modul de *fişă de lucru
fetelor în adăpost. Însă ploaia n-a ţinut mult. Şi până recunoaştere a ortogramelor pe *planşă cu
O12 seara fost-a veselie mare!” un text scris; textul de pe
*CERE: fişă
a) - să citească cerinţa şi să explice ce au de făcut; repetă *SUBLINIAZĂ ortogramele din - proba
cum recunosc ortogramele pe un text scris text, individual, pe fişe; *frontal scrisă
- să citească tare textul integral; *muncă
- să sublinieze individual ortogramele din text. independentă
b) - să sublinieze ortogramele şi pe planşă şi să le * mai mulţi elevi vor sublinia
pronunţe corect; ortogramele şi pe planşa expusă.
B. RECUNOAŞTEREA CUVINTELOR - analiza
ORTOGRAMELOR: *NUMESC cel două cuvinte - conversaţia - proba orală
*CERE elevilor să numească cele două cuvinte care care compun fiecare ortogramă. *planşă
intră în componenţa fiecărei ortograme. *frontal
C. RECUNOAŞTEREA OMOFONIEI DINTRE
UNELE CUVINTE ŞI ORTOGRAME: *CITESC cerinţa nr. 2;
5’ *CERE elevilor: - conversaţia - proba orală
O2 - să citească cerinţa nr. 2 de pe fişă *EXPLICĂ sarcina de lucru; euristică
2. Citiţi cu atenţie ortogramele următoare, iar în - analiza - proba
cazurile în care există cuvinte care se pronunţă la fel, *DAU EXEMPLE de cuvinte şi - exemplul scrisă
O3
scrieţi-le în dreapta lor: ortograme care se pronunţă la - explicaţia
c-aş______________ ce-l______________ fel;
n-am_____________ să-ţi_____________ - observarea
O12 *fişă de lucru
l-a_______________ n-ai______________ *COMPLETEAZĂ pe fişe, sistematică
de-al_____________ le-am____________ unde este cazul, cu cuvinte care *muncă
te-au_____________ i-am_____________ se pronunţă la fel cu ortogramele independentă
că-s______________ într-un___________ din exerciţiu.
Nr. Evenimentele
3
crt. lecţiei Doz Resurse Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
*După completarea fişelor CERE: *COMPLETEAZĂ pe planşă - analiza - proba orală
5. Desfăşurarea - să se completeze şi pe planşă cuvintele găsite şi cuvintele găsite, iar în cazurile în - explicaţia
activităţii explicarea sensului lor sau a rolului în exprimarea unui care nu există, trag o linie. - exemplul - evaluarea
propuse mesaj. *CONCLUZIONEAZĂ regula *planşă reciprocă
(continuare) scrierii totdeauna cu cratimă.. *frontal
D. COMPLETAREA UNOR ENUNŢURI
LACUNARE DE ORTOGRAME:(cerinţa nr. 3 + set de *ASCULTĂ cu atenţie - explicaţia
planşe). explicaţiile pentru rezolvarea
O4 *ANUNŢĂ că activitatea următoare se va desfăşura pe sarcinii următoare. - observarea
perechi – colegi de bancă, fiecare pereche va primi un - observarea
număr, prin numărarea băncilor – 1, 2, 3…, CERE *NOTEAZĂ numărul revenit - analiza sistematică
elevilor să-şi scrie numărul perechii pe fişă; perechii sale.
O11 8’ *EXPUNE trei planşe pe care sunt scrise câte patru - problemati-
enunţuri lacunare de ortograme, numerotate şi scrise cu zarea
culori diferite. *ASCULTĂ expunerea modului
*EXPLICĂ precum că fiecare pereche trebuie să de lucru. -exerciţiul
citească de pe fiecare planşă enunţul numărului său, sa le
O12 scrie pe fişă, completând ortogramele. Adaugă că trebuie
să obţină un text. *OBSERVĂ planşele expuse. *fişe de lucru
*PRECIZEAZĂ că membrii fiecărei perechi trebuie să
se consulte între ei şi, dacă o pereche termină mai repede, *set de planşe - proba
poate lucra la enunţurile cu nr. 4. scrisă
PLANŞELE: *carioca roşu,
I. 1. Maria .......întrebat pe Ionel: verde,
2. Dentistul ……spus blând lui Gigel: *SE ORIENTEAZĂ pe planşe, albastru
3. Gogu …..ascuns după masă. CITESC în şoaptă enunţurile. - evaluarea
4. Baruţu……tăiat la limbă în oglinda spartă. reciprocă
II. 1. – Voi .......culcat aseară odată cu găinile? *COLABOREAZĂ şi *activitate în
2. – Vrei …...scot măseaua fără durere? COMPLETEAZĂ enunţurile. perechi
3. – De ce ……ascuns acolo? apoi le scriu fiecare pe fişă.
4. – Vai,……păţit? întrebă tătuţul.
III. 1. – Nu! Noi.......culcat singuri! *COPLLETEAZĂ, dacă au
2. – Nu, vă rog.......scoateţi şi durerea! terminat, şi enunţurile cu nr. 4.
3. – Doctorul.......spus să iau pastila după masă!
4. – Băieţii din oglindă.......omolât!

4
Nr. Evenimentele .
crt.
lecţiei Doz Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
*INVITĂ , după expirarea timpului, fiecare pereche să *RECITESC în şoaptă tetul
5. Desfăşurarea citească textul obţinut pentru a-şi însuşi expresivitatea şi pentru însuşirea mesajului şi a - lectura
activităţii mesajul. expresivităţii. expresivă - proba orală
propuse *ASCULTĂ trei elevi din trei perechi diferite cum au *CITESC cu voce tare, expresiv - lectura
(continuare) completat enunţurile şi cum redau expresivitatea textul obţinut, precizează explicativă
corespunzătoare semnelor de punctuaţie. Eventualele ortogramele pe care le-au - analiza, - autoevalu-
erori se corectează antrenând întreaga clasă. completat. comparaţia area
*CERE completarea enunţurilor şi pe planşe. *ARGUMENTEAZĂ la nivelul
*CONDUCE, prin conversaţie, la stabilirea concluziei că lor de înţelegere că textele sunt *planşe
textele sunt nişte glume. nişte glume. *fişe de lucru - evaluarea
*NOTĂ: textul nr.4 va fi citit de perechea care a reuşit *REZOLVĂ, dacă e cazul, reciprocă
să-l rezolve; dacă nici o pereche nu a reuşit definitivarea textul 4 sau îl interpretează *frontal şi pe
lui, se rezolvă rapid cu toată clasa. împreună cu pereche care l-a perechi
rezolvat.
E. RECUNOAŞTEREA ORTOGRAMELOR ,,DUPĂ *ASCULTĂ explicaţiile pentru
AUZ”(dintr-un text citit de profesor): următoarea sarcină de lucru. - lectura
*EXPLICĂ elevilor sarcina de lucru (să asculte cu explicativă
O5 atenţie un text citit, să descopere ortogramele şi să le - analiza - observarea
scrie în ordinea în care le simt în text; prof.. citeşte întâi *ASCULTĂ lectura integrală a - conversaţia sistematică
textul integral, după care se reia pe enunţuri). textului. euristică
3’ TEXTUL ANALIZAT - comparaţia
O2 ,, Ieri ne-am dus la muzeu. Acolo l-am văzut pe - proba orală
Ştefan cel Mare. Ştiam că este-un fel de păpuşă. Un *NOTEAZĂ ortogramele din *text pentru şi scrisă
copil mititel credea că-i viu. El voia să-i dea o fiecare enunţ recitit. învăţător
bomboană. Copilul a-nceput să plângă. Dorea în *planşă cu
schimbul bomboanei să-şi pună coroana lui.” *VERIFICĂ , confruntând cu textul analizat
O12 *ÎNTREABĂ după fiecare enunţ recitit: planşa, dacă au ,,simţit” toate *fişele de
- ,,Simţiţi” ortograma? Vă rog să o scrieţi pe fişa voastră. ortogramele şi dacă le-au scris lucru - evaluarea
*VERIFICĂ, împreună cu toată clasa corectitudinea corect. reciprocă
rezolvărilor: expune planşa cu textul, cere elevilor să *individual,
confrunte numărul şi corectitudinea ortogramelor scrise *ÎŞI ACORDĂ apoi frontal
de ei cu cele subliniate pe planşă, apoi, pentru fiecare CALIFICATIVE după criteriile
răspuns corect să-şi acorde un punct: pentru şapte prezentate de profesor, îşi -autoevalua-
răspunsuri FB, pentru şase B, pentru cinci S. corectează singuri eventualele *individual rea
*CERE elevilor să-şi acorde singuri calificative. erori.

5
Nr. Evenimentele
crt.
lecţiei Doz Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
O6 F. CREARE DE ORTOGRAME DIN PERECHI DE
5. Desfăşurarea CUVINTE DATE: *CITESC cerinţa nr. 4 de pe fişă - analiza
activităţii *CERE elevilor să citească cerinţa nr. 4 , să explice ce ( un elev o va citi cu voce tare). - exerciţiul
propuse au de făcut, apoi să completeze fiecare pe fişă. *COMPLETEAZĂ - demonstraţia - proba
(continuare) O2 4’ 4. Scrieţi ortogramele care se pot forma din perechile ortogramele create pe fişă. - problemati- scrisă
de cuvinte de mai jos: zarea
îţi ai__________ arătând lui__________ *PREZINTĂ, frontal, - observarea
nu îmi________ merge încet__________ rezolvările cerinţei. *fişa de lucru sistematică
dacă ai________ îs aici_______________ * exerciţiul
încă am_______ că începe____________ *COMPLETEAZĂ exerciţiul şi scris pe tablă
O12
*INVITĂ elevii să scrie ortogramele obţinute şi pe tablă pe tablă, pronunţând corect
- exerciţiul se află scris din timp şi acoperit cu draperia ortogramele. *munca
tablei. *ALCĂTUIESC enunţuri, independentă, - proba orală
*CERE să se alcătuiască oral şi câte un enunţ cu fiecare eventual cu sprijinul învăţătoarei apoi activitate
ortogramă, sunt ajutaţi în cazul în care întâmpină greutăţi frontală
G. DICTARE:
O7 *REAMINTEŞTE elevilor rolul şi importnţa dictărilor *ASCULTĂ explicaţiile pentru
5’ în învăţarea scrierii corecte, inclusiv a ortogramelor. următorul exerciţiu. - conversaţia
O1
*ANUNŢĂ că următorul exerciţiu va fi o dictare a unui - lectura
scurt text ce conţine şi ortograme, pe care îl citeşte explicativă - observarea
integral, înaintea dictării propriu-zise. sistematică
O12 ,, Mama mi-a dat un dar. Eu l-am desfăcut repede. *AUDIAZĂ cu atenţie textul
În cutie n-am găsit nimic. Dar dintr-un coş de-al ei a citit integral.
ieşit un căţeluş.” *frontal - proba
*DICTEAZĂ textul pe enunţuri în ritm relativ lent *SCRIU textul dictat pe scrisă
pentru ca elevii să sesizeze şi să scrie corect ortogramele. enunţuri. - exerciţiul
*RECITEŞTE textul pentru ca elevii să-şi poată *CORECTEAZĂ eventualele - analiza
verifica corectitudinea rezolvării. erori - sinteza -autoevalua-
*CERE elevilor să citească, pe rând, câte un enunţ, să *PRECIZEAZĂ cum au scris *fişa de lucru rea
numească ortograma şi să spună cum a scris-o, precizând fiecare ortogramă. *individual,
cele două cuvinte componente. apoi frontal

6
Nr. Evenimentele
crt.
lecţiei Doz Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
H. ORDONAREA UNOR CUVINTE INTR-UN
6. Evaluarea ENUNŢ ŞI A UNOR ENUNŢURI ÎNTR-UN TEXT
capacităţilor * JOC DIDACTIC PE ECHIPE COMBINAT CU *ASCULTĂ cu atenţie
dobândite ACTIVITATE PE PERECHI explicaţiile pentru desfăşurarea - explicaţia - observarea
*ANUNŢĂ ŞI ORGANIZEAZĂ ACTIVITATEA; jocului didactic. - exemplul sistematică
O4
- formează echipele (trei echipe a câte şase elevi), care se - demonstraţia
vor aşeza grupat ca să poată colabora; *SE ORGANIZEAZĂ în -exerciţiul
- cere echipelor să-şi aleagă câte un lider; echipe, formate din trei perechi. - analiza
O8 - precizează că jocul are la bază munca în perechi şi - siteza
colaborarea perechilor în echipă, precum şi încredere în *ALEG liderul echipei. -comparaţia
liderul ales; - problemati-
O9 - împarte la fiecare echipă câte trei plicuri – câte un plic *LIDERUL ÎMPARTE zarea
8’ pentru fiecare pereche – în care se află cuvintele plicurile celor trei perechi ale - jocul
decupate a câte unui enunţ, care împreună alcătuiesc un echipei sale. didactic
text ( fiecare echipă are cuvintele scrise cu altă culoare –
O10
echipele pot fi numite ,,roşii”, ,,verzii”, ,,albaştrii”). - proba
*PRECIZEAZĂ ordinea sarcinilor: *munca în practică
a) fiecare echipă ordonează repede pe banca sa cuvintele *Perechile ORDONEAZĂ perechi
O11 din plicul primit; cuvintele în enunţuri. *munca în
b) toată echipa , împreună cu liderul va citi cele trei echipă - evaluarea
enunţuri obţinute şi va stabili ordinea lor intr-un text *Echipele ORDONEAZĂ reciprocă
O12 logic; enunţurile în text logic. * plicuri cu
c) fixează cu ace cu gămălie cuvintele textului obţinut pe cuvintele
un panou de polistiren expandat, respectând spaţiul *FIXEAZĂ textul obţinut pe decupate ale
dintre cuvinte şi semnele de punctuaţie potrivite; panouri de polistiren, apoi enunţurilor
d) anunţă momentul în care termină sarcina de lucru şi predau panoul. unui text
predă panoul învăţătoarei. *panouri/coli
APRECIEREA REZULTATELOR JOCULUI: de polistiren
*EXPUNE panourile ,,cu spatele” în ordinea predării lor expandat
de către echipe ( locul I, locul II, locul III); *ace cu -autoevalua-
*PREZINTĂ planşa cu textul care a fost obiectul jocului *ANALIZEAZĂ textul expus, gămălie rea
didactic: în vederea autoevaluării.
,,Marinela l-a văzut pe Alin la stână. Pe deal era un
câine de-al lui. Marinela s-a speriat şi de câine şi de
umbra sa.”

7
Nr. Evenimentele Ob.
crt.
lecţiei ref. Doz Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
*INVITĂ liderul fiecărei echipe să-şi prezinte panoul cu - lectura
6. Evaluarea textul format; *COMPARĂ textul echipei sale expresivă - observarea
capacităţilor O4 *CERE ca din fiecare echipă un elev să citească textul, cu modelul expus. - analiza sistematică
dobândite iar altul să verifice corectitudinea, urmărind planşa, - comparaţia
autoevaluare O8 liderul poate interveni, dacă e cazul; *APRECIAZĂ locul obţinut ca - proba
*ÎNSĂRCINEAZĂ întreaga echipă să stabilească timt de executare, corectitudine *panourile practică
O9 singură locul ocupat în funcţie de corectitudinea şi în comparaţie cu rezultatele echipelor
rezolvării şi timpul consumat. celorlalte două echipe. *planşă cu
O10 textul jocului -autoevalua-
rea
O11 MOMENT VESEL: *Încearcă să explice legătura *munca în
* În funcţie de locul obţinut fiecare echipă va primi ca dintre locul obţinut şi echipă - evaluarea
O12 premiu-surpriză mere ,,cu chipuri” realizate cu expresia ,,chipului” mărului alternativ cu reciprocă,
autocolant: locul I – chipuri vesele, locul al II lea – primit ca premiu. activitate prin
chipuri cu regret, locul al III lea – chipuri bosumflate. frontală comparaţie
O12 1’ *APRECIAZĂ modul de desfăşurare a lecţiei, - conversaţia
7. Aprecierea nominalizează elevii care s-au comportat bine şi foarte *ASCULTĂ aprecierile şi - aprecierea - observarea
activităţii bine pe parcursul activităţii. observaţiile. Completează cu - observaţia sistematică
desfăşurate *ACORDĂ CALIFIVATIVE păreri personale. *frontal
1’ *CERE elevilor să scrie acasă un scurt text, cu minim
8. Temă acasă cinci ortograme, în care să fie vorba despre mărul primit *REŢIN tema pentru acasă -conversaţia
ca premiu. (notează).