Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Data:

Învățătoare: Dodiță Alina, grad didactic II

Clasa: a IV-a

Obiectul: Limba și literatura română

Modulul: Patriotism

Subiectul: Lectura interogativ-interpretativă a textului „Pădurile Moldovei” de D. Cantemir. Înțelegerea și interpretarea celor citite.

Tipul lecției: Mixtă

Competențe specifice:

1. Perceperea mesajului citit/ audiat prin receptarea adecvată a universului emoțional și estetic al textelor literare;
2. Manifestarea interesului și a preferințelor pentru lectură.

Subcompetențe:

1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conștientă și fluida în scopul înțelegerii celor citite în gând;
2. Valorificarea vocabularului din textul citit și utilizarea lui în exprimarea orală și scrisă.
Obiective operaționale:

Cognitive: Afective:

OC1. Să enumere modurile de expunere utilizate în text; OA1. Să dovedească receptivitate față de interpretarea
textului literar;
OC2. Să răspundă la întrebările propuse în baza textului;
OA2. Să participe activ și cu interes la lecție;
OC3. Să valorifice vocabularul textului, alcătuind enunțuri;
Psiho-motorii:
OC4. Să analizeze părțile de vorbire studiate;
OP1. Să mențină o poziție corectă în bancă;
OC5. Să elaboreze reguli de ocrotire a pădurilor;
OP2. Să reproducă prin gesturi si mimică mișcările pădurii.

Strategii didactice:

Metode și procedee:

a) problematizarea g) diamantul m) VAS


b) conversația h) explozia stelară n) graficul T
c) lectura i) exercițiul o) asalt de idei
d) explicația j) compunerea p) inteligențe multiple
e) cadranele k) scrierea liberă q) scara succesului.
f) TIC l) analiza
Mijloace de instruire:

a) mostre( copaci, flori, păsări, d) postere h) proiector


soare,ciuperci, păsări) e) coșuleț i) boxe
b) dicționare f) carioci
c) fișe g) calculator

Forme de organizare:

a) independentă c) grup
b) frontală d) perechi

Metode de evaluare:

a) aprecieri verbale c) analiza răspunsurilor


b) note d) autoaprecierea

Locul desfășurării: sala de clasă

Resurse temporale: 45 minute


Bibliografie:

1. Curriculum școlar, Ministerul Educației a Republicii Moldova, Chișinău, 2010;


2. M. Marin, T. Niculcea, Limba și literatura română, manual pentru clasa a IV-a, ed. Cartier, Chișinău, 2017;
3. Ghid de implementare a curriculumului modernizat, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Chișinău, 2010;
4. E. Sarabaș, M. Braghiș, Ghid pentru învățători și părinți, ed. Inretprint, Chișinău, 2009;
5. G. Grigorescu, Pădurea și cultura;
6. Legende populare românești, Biblioteca școlarului, Litera, Chișinău,1997;
7. Z. Galben-Panciuc, Științe, manual pentru clasa a III-a, ed. Prut, Chișinău, 2016

Webografie:

1. https://www.youtube.com/watch?v=yV1bc5qBcvY
2. https://www.google.com/search?client=opera&tbm=isch&sa=1&ei=03YeWvv5CqLw6ATCmpywDA&q=padure+de+stejari
3. https://www.youtube.com/watch?v=HzOgEc1t82Y
4. www.didactic.ro
Strategii didactice

operaționale
Metode și Forme de Mijloace

Obiective
Momente Activități (învățător – elev) procedee organizare de Metode
instrucționale instruire de
evaluare
I. Organizarea Se pregatesc materialele necesare pentru lecție și se Conversa- Frontală
clasei crează un climat afectiv favorabil în vederea unei ția
(1min). bune desfășurări a lecției.

II. Reactualizarea În timp ce se verifică cantitativ și calitativ tema Conversa- Individuală Fișe de Apercieri
structurilor scrisă (ex. 6, pag. 13 din manual), elevii primesc ția Frontală lucru verbale
anterioare. OC1 câte o fișă în vederea reactualizării temei studiate Analiza
Verificarea anterior. răspunsu-
temei pentru Anexa 1, 2. rilor
acasă
(10 min.)
III. Prezentarea Spargerea gheții. Priviți cu atenție și răspundeți
oprimă a la urmatoarele întrebări.
conținutului 1. (pe tablă sunt acroșate modele de copaci,
(10 min.) flori, ciuperci, păsări, animale, soare. Pe
verso sunt lipite sarcinile de lucru pentru
lucrul în grup, care se vor desfășura după
lectura textului. În vederea creării unui TIC Calcula- Aprecieri
tor
climat afectiv favorabil, întrebările vor fi verbale
Boxe
adresate pe fondal muzical. Problema- frontală Mostre
https://www.youtube.com/watch?v=yV1bc5qBcvY) tizarea Analiza
Calcula-
- Ce-ar forma ele luate împreună? (O pădure) tor răspunsuri
proiector
OC2 (Se prezintă un filmuleț cu imagini din pădure) lor
(filmuleț 1)
OA2 - Cum arată această pădure? De ce?
- Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea florile,
animalele și păsările din pădure? Conversa- Frontală
- Ce ar trebui să întreprindem ca ele să nu ția
dispară?
Anunțarea temei lecției și a obiectivelor.
Astăzi vom vorbi despre pădurile Moldovei, citind
textul „Pădurile Moldovei”, de Dimitrie Frontală
Cantemir.vom răspunde la întrebări și vom realiza
multe sarcini interesante în baza textului.
Cuvîntul învățătorului:codrul e unic cu frumusețile
lui fără seaman, cu flora și fauna bogată, cu istoria
și legendele lui înduioșătoare, cu oamenii, care
fiind născuți aici, poartă pentru totdeauna cu dânșii
virtuțile plaiului. Explicația Indepen- Coșuleț Aprecieri
Frunze-
În timp ce învățătoarea vorbește, împarte frunzulițe dentă verbale
fișe
OC3 cu: Postere
frontală Carioci
a) cuvinte-cheie (culoare verde). Se intuiește
Dicționa-
alegerea lor. re
b) cuvintele noi (culori diferite) care se explică
Calcula-
cu ajutorul dicționarului și se includ în tor
Boxe
OP1 enunțuri.
c) Lectura textului (pe fondal muzical Lectura Indepen-
https://www.youtube.com/watch?v=yV1bc5q dentă
BcvY)
Explicația Frontală
Elevii citesc textul în gând apoi se face
OC1 lectura în lanț.
d) Identificați modul de comunicare în text:
Calcula-
dialog, monolog, descriere. Argumentați Minuta Frontală tor
fizică Proiector
alegerea.
OP2 Pauza dinamică „ Sunetul vântului” (filmuleț 2)
Cu gesturi si mimica haideți să imităm sunetul
padurii (cu mîinile si corpul se imită mișcările
frunzelor și a copacilor)
IV. Consolidarea OC2 a) Răspundeți la următoarele întrebări. Aprecieri
mareriei și - Ce lucruri uimitoare ai aflat din acest text? Conversa- Frontală verbale
formarea - Ce contribuție a avut Ștefan cel Mare la ția
capacităților: îmbogățirea pădurilor? Analiza
 la nivel de OC5 - Care este rolul pădurii? (Pe poster se scriu Postere răspunsuri
Perechi
reproducere; OA1 ideile comune. Se completează cu Caroici lor
 la nivel informația adusă de învățătoare. (Anexa 3)
productiv, cu Se formează grupurile conform frunzelor primite
unele transferuri anterior și fiecare grup desemnează un reprezentant
în alte domenii la tablă, care va alege mulajul, pe verso la care se
(10 min) află sarcinile de lucru.
Lucru în grup:
I grup: anexa 4
b) Completați următorul tabel: Exercițiul Grup Fișă de Aprecieri
Cuvinte- Câmpul Figuri de lucru verbale
OC3 cheie din lexical stil
text
OC3 II grup: anexa 5 Exercițiul Aprecieri
Grup
c) Completați cadranele Fișă de verbale
Cadranele
OA2 1) Alcătuiți familia 2) Scrieți cuvinte care lucru
Diamantul
lexicală a încep su sunetele Explozia
stelară
cuvântului cuvântului
„pădure”. „pădurice”.
3) Completați 4) Formulati 5
diamantul întrebări în baza
textului.
(explozia stelară)

OC4 III grup: anexa 6


d) Completați cadranele:
1) Selectați din text 2) Completați
Cadranele
câte 3 cuvinte: acrostihul cu Grup Analiza
Analiza
OC5
adjective, determinative Acrostihul Fișă de răspunsuri
OA1
substantive, verbe. pentru cuvântul lucru lor
Analizați-le. „codru”.
3) Scrieți 3-4 reguli de 4) Exprimați ideia
protejare a principală a textului
pădurilor. printr-un proverb.
IV grup: anexa 7
OC2
e) Citiți și grupați în două coloane. Exclude
termenii ce nu se potrivesc.
OA2
Pădure de foiase Pădure de conifere Aprecieri
Graficul T Grup
Sunt formate din arbori cărora le cad frunzele în Fișă de verbale
anotimpul rece; Arborii din pădure au formă de ace; lucru
Se întâlnesc în zonele deluroase; Se întâlnesc în
zona de munte; Arborii din pădurea de conifere
sunt: molidul, pinul, gutuiul, mărul, teiul, bradul;
Arborii cei mai des întâlniți sunt: stejarul, caisul,
părul, fagul, piersicul; În pădurile de foioase din
țara noastră trăiesc: lupul, căprioara, leul, tigrul,
vaca, vulpea.

Aprecieri
OC3 V grup: anexa 8 VAS Grup
verbale
f) Grupați în trei coloane imaginile textului
Fișă de
care se adreseaza văzului (vizuale,) auzului
lucru
(auditive,) și mirosului (olfactive).
Imagini Imagini Imagini
vizuale auditive olfactive
VI grup: anexa 9
OC5 Compune- Grup Fișă de
Redactați o compunere cu titlul ”Pădurile sunt Aprecieri
OA6 rea
lucru
plămânii Pământului” (10-12 rânduri) verbale

Calcula-
OP2 Se va interpreta cântecul cu mișcări „În pădurea cu Minuta Frontal
fizică tor
alune”
Proiector
https://www.youtube.com/watch?v=HzOgEc1t82Y
Boxe
V. Evaluarea Se regrupeaza elevii conform inteligențelor Inteligențe Grup Fișă de Analiza
(10 min) I grup: Inteligența vizual-spațială (anexa 10) multiple lucru răspunsuri
- Desenați un tablou sugerat de mesajul lor
OA2 textului, la dorință.
II grup: Inteligența corporal-kinestezică
- Prezentați folosind corpul:”Pentru a
OP1 redobândi libertatea, regele polonezilor a
înaintat o mare sumă de bani, refuzată de
Ștefan cel Mare.”
III grup: Inteligența verbal –lingvistică
Extrageți figurile de stil întîlnite în text.
IV grup: Inteligența logico-matematică
Enumerați acțiunile înfăptuite de Ștefan cel Mare
pentru cucerirea trofeului.
V grup: Inteligența muzical-ritmică
Dați exemple de cântece despre pădure Aprecieri
VI grup: Inteligența naturalistă verbale
a) Propuneți ce măsuri pot fi întreprinse pentru
protecția pădurilor.
b) Ce trebuie de întreprins pentru a avea un
Indepen-
OC5 mediu sănătos? Conversa- Fișe
dentă
Elevii primesc fișe adezive pe care deseneaza ția adezive
un cerc colorând partea în conformitate cu
implicarea personală în cadrul lecției apoi le
Indepen-
lipesc pe scara succesului. Unii din ei Scara Planșă Autoapre-
dentă
OA2
argumentează poziția aleasă. succesului cierea
Se apreciază cu note elevii care au fost cei
mai activi pe parcursul lecției. Note
VI. Bilanțul lecției. OC2 Răspundeți printr-un cuvânt:
Concluzii. - Cuvânt- cheie;
(2 min) - Personajul principal; Conversa- Frontală Aprecieri
- Culoarea asociată textului; ția verbale
- Mesajul textului.
VII. Anunțarea Man., pag. 15, ex. 5. De povestit textul. Explicația Frontală
temei pentru
acasă
(2 min)
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA RAIONALĂ TINERET ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SPORT
GIMNAZIUL GĂLĂȘENI

PROIECT DIDACTIC

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SUBIECTUL: PĂDURILE MOLDOVEI de D. Cantemir

ÎNVĂȚĂTOARE:Dodiță Alina, grad didactic II

Gălășeni, 2017

S-ar putea să vă placă și