Sunteți pe pagina 1din 5

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.

3(73)
Seria “{tiin\e sociale” ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017, p.142-146
 
INFLUENŢA STĂRII DE EBRIETATE ASUPRA RĂSPUNDERII PENALE
ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT

Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Mihaela VIDAICU


Universitatea de Stat din Moldova

Starea de ebrietate, alcoolică sau narcotică, de cele mai dese ori determină şi influenţează comportamentul infracţio-
nal al făptuitorului. Din aceste considerente, teoria dreptului penal, precum şi jurisprudenţa stabilesc condiţii speciale
pentru aplicarea stării de ebrietate în calitate de circumstanţă care agravează sau atenuează răspunderea penală. Legisla-
ţia penală a diferitelor state prevede tipuri separate ale stării de ebrietate, modalitatea de a distinge gradul de ebrietate al
persoanei, precum şi influenţa acestuia la formarea şi realizarea intenţiei infracţionale. Scopul acestui articol este de a
analiza impactul stării de ebrietate asupra tragerii la răspundere penală a unei persoane în diferite jurisdicţii şi modul de
determinare a vinovăţiei.
Cuvinte-cheie: stare de ebrietate patologică, stare de ebrietate fiziologică, circumstanţă agravantă, circumstanţă
atenuantă, liberare de răspundere penală, individualizarea pedepsei.

IMPACT OF INTOXICATION ON CRIMINAL LIABILITY IN COMPARATIVE CRIMINAL LAW


Narcotic or alcoholic intoxication is considered a factor that determines and influences the criminal behavior of the
perpetrator. In this context, the criminal law theory and the jurisprudence establish specific conditions for application of
this status as mitigating or aggravating circumstance for the criminal liability. Criminal law of different states provides
specific types of intoxication, as well as means to distinguish intoxication grading scales and its impact on appearance
and accomplishment of the criminal intent. The main aim of this article is to analyze the influence of intoxication on
criminal liability of the perpetrator in different jurisdictions and the way to establish his/her culpability.
Keywords: pathologic intoxication, physiologic intoxication, aggravating circumstance, mitigating circumstance,
exoneration of criminal liability, individualization of the punishment.

În contextul individualizării pedepsei penale, o deosebită importanţă au circumstanţele atenuante sau


agravante. Ele sunt diverse împrejurări, situaţii de care nu depinde realizarea conţinutului legal al infracţiunii
în forma sa de bază. Circumstanţele atenuante, precum şi cele agravante se referă la faptă sau la făptuitor, in-
fluenţînd gradul de pericol social concret al faptei, agravînd sau atenuînd răspunderea iniţială a făptuitorului.
Instanţa de judecată va trebui să ţină seama numai de acele împrejurări sau fapte care atrag o reducere sau
sporire simţitoare a gradului de pericol concret al faptei, în ansamblul lor şi nu luate izolat.
Prin criterii generale de individualizare a pedepsei se înţelege cerinţele stabilite de lege, de care este obligată
să se conducă instanţa de judecată la aplicarea fiecărei pedepse, pentru fiecare persoană vinovată în parte. Le-
gea penală acordă instanţei de judecată o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării
pedepsei penale. Astfel, la alin.(1) art.75 CP RM legiuitorul prevede că „persoanei recunoscute vinovate de să-
vârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi
în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pe-
depsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui
vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate
asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia” [1].
Starea de ebrietate este o circumstanţă agravantă. Totodată, potrivit lit.j) art.77 CP RM, în cazul săvârşirii
infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea substanţelor menţionate la art.24,
instanţa de judecată este în drept, în funcţie de caracterul infracţiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanţă
agravantă. În conformitate cu prevederile art.24 CP RM, persoana care a săvârşit o infracţiune în stare de ebrie-
tate, produsă de alcool sau de alte substanţe, nu este liberată de răspundere penală. Cauzele ebrietăţii, gradul şi
influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei. Legiuitorul defineşte, în
alin.(1) art.13412 CP RM, starea de ebrietate ca fiind starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită
în urma consumului de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare [1].
Potrivit Hotărârii Plenului CSJ cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale,
nr.8 din 11.11.2013, la soluţionarea chestiunii privind considerarea drept circumstanţă agravantă săvârşirea
infracţiunii în stare de ebrietate, survenită în urma consumului de băuturi alcoolice sau mijloace narcotice

142
S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.3(73)
Seria “{tiin\e sociale” ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017, p.142-146
 
sau toxice (art.77 alin.(1) lit.j) CP), instanţele de judecată trebuie să verifice datorită căror circumstanţe per-
soana a ajuns în această stare. Îndeosebi, poate să nu fie considerată ca circumstanţă agravantă starea de ebri-
etate a minorului în timpul săvârşirii infracţiunii, dacă el a fost adus premeditat la această stare pentru a să-
vârşi infracţiunea [2]. Astfel, în funcţie de caracterul infracţiunii, instanţa de judecată este în drept să nu con-
sidere aceasta ca o circumstanţă agravantă. În plus, la lit.i) art.76 CP RM se prevede că săvârşirea infracţiunii
de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau forţată a substanţelor men-
ţionate la art.24 sau de consumarea de aceste substanţe fără a fi conştientă de efectul lor, reprezintă o circum-
stanţă atenuantă.
Reglementările existente în legislaţia penală a Republicii Moldova nu sunt o novaţie nici pentru alte siste-
me de drept. În alte sisteme de drept, atribuirea stării de ebrietate la categoria circumstanţelor agravante se
apreciază dacă starea care a influenţat nemijlocit comiterea infracţiunii a fost una voluntară sau involuntară.
În legislaţia penală a României, starea de ebrietate, denumită starea de beţie, este o intoxicaţie acută cu
alcool etilic sau cu alte substanţe. Această stare poate avea mai multe varietăţi:
• stare de beţie rece – beţie provocată de stupefiante (morfină, cocaină, haşiş, opiu etc.);
• stare de beţie alcoolică – beţie consecutivă ingerării unei mari cantităţi de alcool;
• stare de beţie voluntară – beţie provocată de consumarea benevolă de substanţe care produc acest efect [4].
Beţia voluntară este starea în care ajunge o persoană care consuma voit bauturi alcoolice ori substanţe al
caror efect ebriant îl cunoaşte. În doctrina penala, beţia voluntară este cunoscuta sub două forme: beţie vo-
luntară simplă si beţie voluntară preordinată. Importanţa acestei distincţii constă în consecinţele juridice pe
care le poate avea asupra răspunderii penale.
Beţia preordinată sau premeditată este întotdeauna o circumstanţa agravantă a răspunderii penale, deoare-
ce persoana şi-a provocat anume această stare pentru a avea mai mult curaj în savârşirea faptei ori pentru a o
invoca drept scuză a savârşirii faptei. Dimpotrivă, beţia simplă poate fi şi o circumstanţa atenuantă, căci făp-
tuitorul, în momentul când şi-a provocat această stare, nu avea intenţia să săvârşească o faptă prevazută de
legea penală;
• stare de beţie accidentală sau involuntară – beţie produsă în mod fortuit, fără voia persoanei ajunse în
această stare.
Starea de beţie accidentală şi completă înlătură caracterul penal al faptei. Starea de beţie voluntară com-
pletă nu înlătură răspunderea penală, dar poate constitui, după caz, fie o circumstanţă atenuantă, fie o circum-
stanţă agravantă (de ex., când făptuitorul şi-a provocat dinadins această stare – beţie preordinată) [3].
După gradul de intoxicaţie cu alcool ori alte substanţe, beţia poate fi: completă sau incompletă.
Beţia incompletă, dupa cum arată şi denumirea, se caracterizează prin aceea că intoxicaţia cu alcool ori
alte substanţe ebriante este într-o fază incipientă, manifestată, de regulă, prin excitabilitate si impulsivitate.
În această stare, capacitatea persoanei de a înţelege şi de a voi nu este abolită, ci doar slabită.
Starea de beţie este completă doar atunci cand procesul de intoxicare cu alcool sau alte substanţe este atât
de avansat, încât a dus la paralizarea energiei fizice şi la totala întunecare a facultăţilor psihice ale persoanei,
aceasta nefiind stapână pe mişcările ei fizice şi neavând capacitatea de a întelege şi a voi, aflându-se, în mod
obiectiv, la limita stării de iresponsabilitate.
Se deosebesc două forme de ebrietate calitativ diferite: starea de ebrietate fiziologică şi cea patologică,
prima fiind cea vizată de art.24 CP RM, care nu exclude răspunderea penală.
Starea de ebrietate fiziologică nu exclude caracterul medical al iresponsabilităţii. Această stare survine
treptat prin consumul conştient de băuturi alcoolice. De aceea, responsabilitatea nu se exclude atunci când in-
fracţiunea este comisă de o persoană aflată în stare de ebrietate fiziologică, dat fiind faptul că consumul de
astfel de substanţe este conştient şi făptuitorul îşi dă bine seama de starea care poate să survină în urma
acestui fapt. În stare de ebrietate fiziologică recepţionarea realităţii obiective nu este complet denaturată; are
loc o oarecare dereglare temporară a proceselor psihice, care se poate manifesta prin frânarea gândirii şi reac-
ţiei, a controlului asupra actelor sale. Or, într-o astfel de stare nu se pierde contactul cu realitatea, iar faptele
poartă, ca şi în cazul unui om treaz, un caracter motivat. În practica psihiatrică, în funcţie de cantitatea şi de
caracterul băuturilor consumate, se disting 3 grade de ebrietate (simplă sau fiziologică): uşoară, medie şi gra-
vă. Cu cât gradul este mai avansat, cu atât mai mult se reduce atenţia şi reacţia, recepţionarea realităţii obiec-
tive, se reduce activitatea intelectivă, apare o dispoziţie instabilă [7].
În cazul ebrietăţii fiziologice, indiferent de gradul de ebrietate al persoanei, nu poate fi vorba despre
prezenţa criteriului medical şi, de regulă, nici a celui juridic (deoarece nu se pierde total controlul asupra

143
S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.3(73)
Seria “{tiin\e sociale” ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017, p.142-146
 
conştiinţei şi stăpânirea actelor). În consecinţă, persoana care a săvârşit o faptă în stare de ebrietate fiziologi-
că de orice grad, cu toate că au loc anumite dereglări ale proceselor psihice ale creierului, rămâne a fi subiect
al infracţiunii şi urmează a fi supusă răspunderii penale. Faţă de aceste persoane pot fi aplicate şi măsuri de
constrângere cu caracter medical, potrivit art.103 CP RM [1].
Starea de ebrietate patologică se deosebeşte de cea fiziologică sub aspect calitativ. În psihiatrie aceasta
este privită ca o tulburare psihică temporară, care poate apărea şi în cazul consumării unor cantităţi mici de
alcool. Starea de ebrietate patologică apare pe neaşteptate, este însoţită de o denaturare în recepţionarea reali-
tăţii, iar faptele comise nu reprezintă o reacţie la anumite evenimente ce au loc. Din aceste considerente, în
practica psihiatrică aceste manifestări sunt privite ca psihoze de scurtă durată, iar persoanele care au săvârşit
fapte în asfel de stare sunt recunoscute iresponsabile, datorită cumulării ambelor criterii ale iresponsabilităţii
(medical şi juridic) [7].
Menţionând anterior că starea de ebrietate voluntară, în special, preordinată, este întotdeauna o circum-
stanţă agravantă, evidenţiem condiţiile acesteia:
• făptuitorul să se fi găsit, în momentul săvârşirii faptei, în stare de beţie provocată de alcool sau de alte
substanţe;
• starea de beţie să fie voluntară, adică să constea din ingerarea voită de băuturi alcoolice sau alte substanţe;
• starea de beţie să fie completă;
• fapta să fie prevăzută de legea penală şi să constituie infracţiune; numai în acest fel beţia completă va
putea constitui, după caz, o circumstanţă atenuantă sau agravantă [5].
Este important să evidenţiem faptul că dacă circumstanţele agravante, menţionate la alin.(1) art.77 CP RM,
sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea Specială a Codului penal în calitate de semne ale
acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante (ex.:
alin.(2) şi (4) art.264 CP RM). Aceeaşi regulă este valabilă şi în cazul circumstanţelor atenuante, potrivit
alin.(3) art.76 CP RM, care stipulează că, la stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept ate-
nuantă circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii [1].
Codul penal al Italiei, din punctul de vedere al unui factor agravant al stării de ebrietate, ocupă o poziţie
apropiată de Codul penal al Republicii Moldova, însă, sub alt aspect, este distinct prin fixarea unor condiţii
pentru a nu exclude responsabilitatea pentru infracţiunea comisă în astfel de stare: la art.92 alin.(1) se stabi-
leşte că „starea de ebrietate nederivată din caz fortuit sau forţă majoră nu exclude şi nici nu diminuează im-
putabilitatea”, iar la art.94 alin.(1) se stabileşte că atunci „când infracţiunea este comisă în stare de ebrietate,
şi aceasta este abituală, pedeapsa se agravează”. De asemenea, art.92 alin.(2) CP italian dispune că „pedeap-
sa se agravează dacă starea de ebrietate era predeterminată scopului comiterii infracţiunii sau dacă e invocată
drept scuză” [6].
Legislaţia penală franceză reţine starea de ebrietate în calitate de circumstanţă agravantă în delictele de
omucidere şi de vătămări corporale [8]. Însă, Curtea de Casare a Franţei a decis în 1957 că influenţa stării de
ebrietate asupra răspunderii penale este o chestiune de fapt şi nu poate fi soluţionată decât în funcţie de fieca-
re speţă în parte.
O soluţie contrară a adoptat legiuitorul Spaniei. Potrivit art.21 nr.2 din Codul penal al Spaniei săvârşirea
infracţiunii în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau a substanţelor psihotrope, comisă din cauza unei
adiccion (dependenţe) grave, este considerată o circumstanţă atenuantă. Mai mult decât atât, conform art.20
nr.2 din acelaşi Cod, persoana este liberată de răspundere penală dacă „…în timpul săvârşirii infracţiunii se
găseşte în stare de intoxicare deplină din cauza consumului de băuturi alcoolice, droguri toxice, stupefiante,
substanţe psihotrope sau altor substanţe care produc efecte analogice, tot timpul când nu s-a urmărit intenţia
de a comite fapta prejudiciabilă…” [7].
În sistemul de drept anglo-saxon starea de ebrietate alcoolică sau narcotică este analizată de cele mai dese
ori prin prisma influenţei acesteia asupra modului de formare şi realizare a intenţiei.
Codul penal-Model al SUA prevede în § 2.08 (5)(a) că starea de ebrietate reprezintă o tulburare a capaci-
tăţilor mintale sau fizice cauzată de introducerea substanţelor alcoolice sau narcotice în organismul uman.
Codul penal-Model distinge trei forme ale stării de ebrietate: (1) starea de ebrietate propriu-zisă (definită
supra), (2) starea de ebrietate autoindusă şi (3) starea de ebrietate patologică [9].
Starea de ebrietate autoindusă este provocată de substanţe introduse cu bună-ştiinţă de către o persoană în
propriul organism, care înţelege sau ar trebui să înţeleagă consecinţele unei asemenea stări, dacă consumul

144
S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.3(73)
Seria “{tiin\e sociale” ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017, p.142-146
 
acestor substanţe nu a fost recomandat de către un medic sau nu poate constitui o justificare în cazul comite-
rii unei infracţiuni.
Starea de ebrietate patologică reprezintă o stare cu un grad avansat de ebrietate şi este provocată de un con-
sum excesiv de substanţe alcoolice sau narcotice, despre care persoana cunoaşte sau nu că este susceptibilă.
Codul penal-Model mai face o precizare în § 2.08 (3): starea de ebrietate în sine nu constituie o boală psi-
hică în sensul prevederilor acestui Cod.
Cu toate acestea, jurisprudenţa americană recunoaşte că gradul de ebrietate poate influenţa definitiv
asupra modului de formare şi realizare a intenţiei făptuitorului. Acest lucru însă se manifestă diferit, în de-
pendenţă de tipul infracţiunii comise şi modul prin care starea de ebrietate exclude posibilitatea persoanei de
a acţiona într-un anumit fel.
Starea de ebrietate poate constitui o strategie bună de apărare doar dacă exclude unul dintre elementele
obligatorii ale infracţiunii, indiferent dacă ea a fost provocată voluntar sau involuntar.
În anumite situaţii, făptuitorul este într-o stare de ebrietate cu un grad avansat, astfel încât nu poate să comită:
1) una dintre acţiunile care formează elementul obiectiv al infracţiunii, cum ar fi, de exemplu, în cazul ja-
fului prin pătrundere (făptuitorul nu este în stare să se mişte din cauza unui grad avansat de ebrietate, astfel
încât nu poate sparge uşa şi pătrunde în încăpere);
2) elementul subiectiv al infracţiunii, cum ar fi în cazul unui viol sau atac comis cu scopul de a viola vic-
tima (starea avansată de ebrietate nu-i permite făptuitorului să-şi menţină intenţia de a avea un raport sexual).
În aceleaşi condiţii starea de ebrietate ar putea exclude şi caracterul premeditat al infracţiunii, doar dacă
este una suficient de avansată care provoacă pierderea abilităţii de a comite o infracţiune cu premeditare.
Atât jurisprudenţa, cât şi doctrina americană fac distincţie între starea de ebrietate voluntară şi involunta-
ră. Această clasificare este importantă în special atunci când starea de ebrietate este folosită pentru a exclude
unul din elementele infracţiunii.
Starea de ebrietate voluntară este starea de ebrietate autoindusă de către persoană însăşi. Ea poate exclude
răspunderea penală doar dacă elimină un element al infracţiunii. Nu este suficient doar faptul că această stare
pune făptuitorul într-o situaţie similară cu iresponsabilitatea.
Însă, în jurisdicţiile care se conduc de Regulile M’Naghten pentru stabilirea iresponsabilităţii, starea de
ebrietate involuntară poate exclude răspunderea penală dacă făptuitorul nu înţelege natura şi calitatea acţiuni-
lor sale sau înţelege că acţiunea sa este greşită. În conformitate cu aceste reguli, pentru a invoca excluderea
răspunderii penale este necesară demonstrarea că individul a fost afectat la momentul comiterii faptei de o
lipsă de discernământ cauzată de o maladie mintală, încât el nu cunoaşte natura şi calitatea faptei comise, iar
dacă cunoştea, el nu ştia că ceea ce a făcut era imoral [10].
Astfel, starea de ebrietatea involuntară poate rezulta în urma unei erori a făptuitorului cu privire la natura
substanţei consumate, cum ar fi în cazul în care o altă persoană l-ar fi minţit cu privire la cele consumate sau
i-ar fi introdus asemenea substanţe în alte tipuri de băuturi.
În unele situaţii este considerată stare de ebrietate involuntară şi consumarea substanţelor alcoolice sau
narcotice sub imperiul constrângerii (deşi instanţele de judecată sunt destul de restrictive la interpretarea ca-
tegoriei de constrângere aplicată astfel încât să paralizeze voinţa persoanei).
Starea de ebrietate involuntară este prezentă şi în situaţia când consumul a fost făcut la indicaţia sau în
baza prescripţiei medicului.
Starea de ebrietate patologică poate fi involuntară numai în cazul în care făptuitorul nu cunoaşte că poate
avea o reacţie atipică la substanţele consumate.
Un alt aspect discutat în doctrina şi jurisprudenţa americană se referă la răspunderea penală a persoanelor
dependente de substanţe narcotice şi a alcoolicilor cronici. În cazul Robinson versus California Curtea Su-
premă a recunoscut neconstituţională o prevedere prin care se incrimina ca infracţiune „dependenţa de sub-
stanţe narcotice” a unei persoane. Curtea a menţionat că: (1) în conformitate cu această prevedere, condam-
narea este posibilă doar pentru statutul de persoană dependentă de substanţe narcotice, fără a fi nevoie de a
proba consumul acestora sau o altă dereglare de comportament; (2) dependenţa este o boală şi (3) dependen-
ţa poate fi căpătată fără vinovăţie sau involuntar (de exemplu, prin consumul regulat al unor substanţe narco-
tice prescrise de medic sau la naştere din cauza dependenţei maternale). În baza prevederilor acestei decizii,
unele instanţe de judecată au hotărât că ar fi o pedeapsă prea severă să condamni un alcoolic cronic pentru
infracţiunea de consum public al băuturilor alcoolice. Totuşi, aceasta nu înseamnă că persoanele dependente

145
S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.3(73)
Seria “{tiin\e sociale” ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017, p.142-146
 
de droguri sau alcoolicii cronici vor fi exoneraţi de răspundere penală pentru faptele comise într-o asemenea
stare, datorită faptului că aceasta ar constitui o încălcare a principiilor de drept penal [11].
Observăm că în unele cazuri starea de ebrietate este privită ca o modalitate de a justifica comportamentul
persoanei şi ca o strategie de apărare alături de alte circumstanţe care pot influenţa tragerea la răspundere pe-
nală şi mărimea pedepsei.
Legislaţia Republicii Moldova prevede posibilitatea aplicării stării de ebrietate atât în calitate de circum-
stanţă agravantă (la discreţia instanţei de judecată), cât şi ca circumstanţă atenuantă (atunci când consumul
este unul involuntar sau forţat) atunci când se decide categoria şi mărimea pedepsei aplicate pentru comiterea
unei infracţiuni. Cu toate acestea, starea de ebrietate poate fi regăsită şi în calitate de semn calificat pentru
unele infracţiuni prevăzute de Partea Specială a Codului penal (art.264).
Astfel, putem menţiona că legislaţia penală a diferitelor state atribuie stării de ebrietate calitatea de cir-
cumstanţă agravantă, dar în anumite condiţii aceasta poate fi luată în considerare ca un factor care atenuează
răspunderea penală sau o exclude, în dependenţă de efectele pe carte le are asupra comportamentului făptui-
torului şi de tipul stării de ebrietate. Majoritatea statelor disting între starea de ebrietate voluntară şi involun-
tară, iar ultima de cele mai dese ori constituie circumstanţă atenuantă.

Bibliografie:
1. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 18 aprilie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003.
2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republiciii Moldova nr.8 din 11.11.2013
3. http://legeaz.net/dictionar-juridic/stare-de-betie-sau-ebrietate
4. Codul penal al României, în vigoare din 1 februarie 2014.
5. MIRIŞAN, V. Drept penal. Partea Generală. Bucureşti; Lumina Lex, 2004, p.154.
6. http://www.legifrance.gouv.fr
7. CARPOV, T., TUCA, E.M. Beţia (starea de ebrietate) ca circumstanţă atenuantă sau agravantă. În: Studii Juridice
Universitare, 2009, nr.3-4.
8. DUMNEANU, L., GROSU, V., BOLOCAN-HOLBAN A. Drept penal comparat (suport de curs). Chişinău, 2014.
9. http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
10. DUMNEANU, L., GROSU, V., BOLOCAN-HOLBAN, A. Drept penal comparat (suport de curs), p.115.
11. WAYNE, R. La Fave. Criminal Law, West Group, 2000, p.422.

Prezentat la 04.04.2014

146

S-ar putea să vă placă și