Sunteți pe pagina 1din 17

Facultatea: Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

Specializarea: Ingineria Calității


Master: Semestrul II

PROIECT
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Coordonator: Student:
Conf. dr. ing. Viorel RINDASU Constantin BADEA

1
CUPRINS
1. CAPITOLUL I – Prezentarea firmei S.C. Prysmian Cabluri si Sisteme S.A...............................3
2. CAPITOLUL II – Stabilirea contextului ...................................................................................6
3. CAPITOLUL III – Evaluarea riscului ........................................................................................8
3.1 Identificarea riscului ...............................................................................................8
3.2 Analiza riscului.........................................................................................................9
3.3 Estimarea riscului....................................................................................................9
4. CAPITOLUL IV – Tratarea riscurilor........................................................................................9
5. CAPITOLUL V – Planuri de răspuns la riscuri.........................................................................9
6. ANEXE .................................................................................................................................19

2
1. CAPITOLUL I - Prezentarea profilului organizației
SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina face parte din Prysmian Group, lider mondial
pe piața cablurilor de energie și telecomunicații din cupru și fibră optică.

Aproape 130 de ani de istorie au contribuit sa facă din Prysmian (fost Pirelli) un lider de piata
în tehnologii de fabricație pentru Sisteme de Energie și Telecomunicații, stabilind relații
puternice cu cei mai importanti operatori din lume.

Având 22.000 de angajați în 97 de fabrici din 50 de țări, distribuția geografică pe scară largă și
variată de activități ale Grupului îi permit să satisfacă cerințelor clienților din întreaga lume,
cu cea mai mare viteza. Cele 17 centre de cercetare si dezvoltare și un istoric de tehnologie și
inovare în toate segmentele de cabluri cheie, poziționează Grupul Prysmian în prim planul
schimbării industriei.

Printre clienții Prysmian Cabluri și Sisteme sunt companii de prestigiu precum: EDF, Endesa,
Enel, Hagemeyer, Rexel, Sonepar, Siemens, ABB, Tokyo, British Telecom, Telstra, Verizon.

Denumirea Societații, Adresă, Telefon, Fax, Coduri Poștale


SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina, Strada Drăgănești, Nr. 28, Cod poștal 230119,
CP37, OP1, cod 230115 Jud. Olt, România.
Tel: 0040 249 435699 – 436417
Fax: 0040 249 433484 – 435099
Societatea este inregistrată la Registrul Comerțului Jud. OLT, sub nr. J28/12 la 01/02/1991
SIRUES code – 28/1329556
SICOMEX code – 33491 din 01/04/1992
Code CAEN EEM31313
Cod de înregistrare fiscală – R1520931 din 29/11/1992
Forma de proprietate

3
SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina este o societate pe acțiuni de naționalitate
româna ce aparține bănci americane GOLDMAN SACHS CAPITAL PARTENERS

Regimul de lucru
Activitatea se desfășoară pe 3 schimburi/zi, 5zile/săptămână, 254zile/an

1.1.1 Produse
Produsele fabricate în PRYSL sunt obținute prin parcurgerea a 6 fluxuri principale:
 Fabricație cabluri de energie de joasa tensiune (0.6/1Kv)
 Fabricație cabluri de energie de medie tensiune (20,8/36kV)
 Fabricație cabluri de energie de înaltă tensiune (87/150kV)
 Fabricație cabluri de telecomunicații din cupru
 Fabricație cabluri de telecomunicații cu fibră optică
 Fabricație cordoane electrice.

Istoric PRYSL

1973 - Plant Start-up (fabricație cabluri de aluminiu de joasa tensiune)


1991 - ELCARO Private Co. (se înființează ELCATRO din vechea secție)
1996 - SIEMENS Plant (ELCARO este achiziționată de SIEMENS)
1997 - MV Production (fabricație cabluri de medie si înaltă tensiune 1-30kV and
110kV )
1998 - CU Telecom Production (fabricație cabluri de cupru)
1999 - PIRELLI Plant (SIEMENS este achiziționat de PIRELLI)
2005 - PRYSMIAN Plant (se fondează PRYSMIAN GROUP prin achiziționarea PIRELLI)
2009 - FO Production (fabricație fibră optică)
2010 - CCV Upgrade (se modernizeaza linia CCV)
2011 - PRYSMIAN Group Plant (fuziune cu Draka Cables rezultând Prysmian Group)

4
2013 - FO Production Hall (inaugurare sectie producție cabluri cu fibră optică)
2014 - Second CCV for HV (instalare linie nouă de cabluri energie HV)
2015 In September start the construction for NEW FO-CABLES FACTORY(start noua
fabrica FO)
2016 July: First production from NEW OFC plant ( start fabricație cabluri fibră optică)
2016 Aug: First HV cable production for 110Kv ( start fabricație cabluri HV)

PRYSL este parte a Prysmian Group, lider mondial pe cele mai importante segmente:
Utilități, T&I, Telecomunicații cupru si fibre optice.

Portofoliu Principale Produse


Fabrica Slatina:

 Cablu de telecomunicații din cupru


 Cabluri de joasă tensiune (0.6/1kV)
 Cabluri de medie tensiune (20,8/36kV)
 Cabluri de înaltă tensiune (87/150kV)
 Cabluri de telecomunicații fibră optică
 Cordoane electrice flexibile.

5
Fabrica de cabluri de energie

Fabrica de cabluri de telecomunicații cu fibră optică

6
Categoriile de personal
In cadrul organizatiei SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina exista doua categorii de
personal:
 White collar
Aceasta categorie de personal este reprezentata de persoanele angajate ca personal
administrativ și de conducere.

 Blue collar
Aceasta categorie de personal este reprezentata de persoanele angajate pe posturi direct
sau indirect productive.

2. CAPITOLUL II – Stabilirea contextului


Pentru înțelegerea organizației si a contextului in care activează PRYSL s-au determinat
factorii externi si interni relevanți pentru misiunea si direcțiile strategice stabilite, precum si
pentru evaluarea capabilității organizației de a realiza rezultatele intenționate ale sistemului
de management al calitatii implementat.
Factorii externi si interni identificați sunt in permanenta monitorizați, analizați si actualizați
astfel încât sa permită continuu promovarea si respectarea principiilor si valorilor proprii,
precum si creșterea prestigiului si succesului organizației noastre in domeniul fabricației si
vânzării de cabluri de energie si telecomunicații cu fibra optica, concertându-ne pe
satisfacerea cerințelor parților interesate.

ÎNȚELEGEREA NECESITATILOR SI ASTEPTARILOR PARTILOR INTERESATE

PRYSL considera importanta înțelegerea necesitaților si așteptărilor parților interesate


având in vedere efectul acestora asupra capabilității organizației de a furniza consecvent
produse si servicii de calitate care satisfac cerințele clienților si care in același timp asigura
îndeplinirea cerințelor legale si reglementate aplicabile. Odată identificate, PRYSL va
monitoriza si analiza informațiile despre părțile interesate si cerințele lor relevante si va
stabili masuri pentru furnizarea unor produse si servicii de calitate, in contextul respectării
reglementarilor specifice aplicabile.

Parți interesate interne:


Parți interesate Așteptări
Managementul (de la cel mai - cadru legislativ clar, predictibil astfel încât sa se asigure un nivel
înalt nivel) înalt de conformare si un nivel minim de sancțiuni
- capacitate financiara care sa asigure un nivel înalt de performanta
si dezvoltare organizațională, precum si creșterea prestigiului
organizației
- cadru organizațional care sa permită un stil de management in
condiții de eficacitate, eficienta si economicitate
- personal competent la toate nivelurile
- climat organizațional intern bazat pe competenta profesionala,
integritate, colegialitate, onestitate si responsabilitate.
Proprietari de procese - cadru de organizare si funcționare clar, reglementat
- resurse suficiente pentru conducerea proceselor in condiții de
eficacitate, eficienta si economicitate
- personal competent conform atribuțiilor specifice
- sistem de comunicare si raportare eficient

7
- climat organizațional intern bazat pe competenta profesionala,
integritate, colegialitate, onestitate si responsabilitate.
Angajați - siguranța locului de munca si a salariilor
- condiții de munca adecvate pentru exercitarea atribuțiilor specifice
locului de munca conform aptitudinilor, competentelor si
autorității deținute
- condiții de munca adecvate pentru dezvoltarea profesionala
continua si recunoaștere
- climat organizațional intern bazat pe competenta profesionala,
integritate, colegialitate, onestitate si responsabilitate.
Parți interesate externe:
Parți interesate Așteptări
Clienți - calitatea produselor sau lucrărilor executate
- respectarea termenelor de livrare
- modul de derulare a activităților contractuale
- promptitudinea personalului PRYSL în soluționarea problemelor
semnalate
Furnizori - stabilitate in relațiile de colaborare
- stabilitate si transparenta in aplicarea reglementarilor specifice
ambelor parți
- respectarea contractelor încheiate
- stabilitatea financiara a PRYSL
- relații reciproc avantajoase
- comunicarea eficienta si transparenta
Organizații (fabrici ) - cunoașterea punctelor tari si a punctelor slabe ale concurentei
concurente - mediul concurentei bazat pe relații re respect reciproc
Comunitatea locala - creșterea prestigiului PRYSL prin calitatea produselor si serviciilor

Comunitatea locala - creșterea prestigiului PRYSL prin calitatea produselor si serviciilor


- contribuția la dezvoltarea economiei locale
- crearea de noi locuri de munca pentru populația locala
- parteneriate strategice cu unitățile de învățământ locale si
regionale
Comunitatea din imediata - asigurarea unor condiții si relații de buna vecinătate
vecinătate (organizații vecine) - respectarea bilaterala a condițiilor de funcționare specifice
- respectarea mediului înconjurător din imediata vecinătate
Organisme / autorități de - asigurarea cadrului de organizare, funcționare si legal adecvat
certificare, acreditare, pentru menținerea certificărilor, acreditarilor, autorizărilor
autorizare specifice deținute de PRYSL
- respectarea cadrului legal si a documentației necesare pentru
evaluare, raportare conform cerințelor organismelor
- identificarea neconformităților si stabilirea de acțiuni corective
- asigurarea monitorizării acțiunilor, evaluarea rezultatelor si
stabilirea masurilor de îmbunătățire / corecție

8
PEST
Analiza PEST se realizează pentru identificarea principalilor factori-politici, sociali si
tehnologici- specifici mediului extern in care funcționează PRYSL, precum si a impactului
acestor factori asupra dezvoltării strategice a PRYSL implicit a modului de funcționare a
SMC.
Factori politici:
 gradul de stabilitate a mediului politic național si internațional
 gradul de stabilitate a structurilor executive / legislative- Guvern, Parlament etc.
 influenta partidelor si a alianțelor politice
 relațiile dintre Guvern / Ministerul Economiei / Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț si Antreprenoriat
 gradul de predictibilitate si stabilitate a legislației aplicabile
 concordanta dintre legislația română si cea internațională
 existenta si implementarea politicilor si programelor de dezvoltare in domeniul
industriei la nivel național si internațional
 existenta si implementarea politicilor si programelor de angajare si motivare al
absolvenților de învățământ liceal si universitar

Factori economici:
 intervenția statului in economie
 situația economica națională si internațională
 dinamica factorilor economici (inflație, PIB, șomaj, rata dobânzii)
 nivelul competitivității economice naționale si internaționale
 cursurile de schimb valutar si fluctuațiile acestora
 nivelul taxelor sau al diverselor facilitați fiscale existente
 puterea de consum a populației
 nivelul de competitivitate a altor societăți comerciale
 capacitatea de finanțare a noilor capacitați industriale

Factori social-culturali:
 interesul pentru profesiile in domeniul fabricației cablurilor
 stilul de viată al populației
 accesul populației la sursele de informare si comunicare
 rata vârstei populației
 mediul social si cultural divers la nivel local si național

 disponibilitatea/ interesul comunităților pentru încheierea de parteneriate


naționale si internaționale in domeniul industriei
 nivelul de motivare al absolvenților pentru dezvoltarea profesionala
 nivelul de motivare al absolvenților de a profesa in România
 diferențele social-culturale ale angajaților din afiliatele regiunii

Factori tehnologici:
 impactul tehnologiei actuale asupra domeniului de fabricație
 rata inovației tehnologice, calitatea tehnologiei in domeniul industrial
 atracția tehnologica a domeniului de fabricație a cablurilor
 costurile cu implementarea tehnologiilor de vârf
 nivelul cheltuielilor pentru cercetare dezvoltare a grupului
 disponibilitatea surselor de finanțare pentru cercetare-dezvoltare de noi produse
 nivelul competentelor tehnice deținute de personal

9
Analiza SWOT funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în
același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția
acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele
tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un
moment dat pe piață.

SWOT
Factori interni (analiza SWOT)

Puncte tari:
 prestigiul si tradiția in fabricația cablurilor a PRYSL
 infrastructura de cercetare dezvoltare existenta
 tehnologii noi și transfer de know-how/tehnologie de la o fabrică Prysmian la alta
 pregătirea profesionala existenta
 stabilitate financiara
 angajați cu media de vârstă scăzută

Puncte slabe:
 cultura organizațională insuficient dezvoltata
 insuficienta comunicare interdepartamentala
 programe insuficiente de pregătire personal existent calificat

Oportunități:
 posibilități de cercetare-dezvoltare de noi produse
 posibilitatea de construire de noi capacitați industriale
 posibilitatea de extindere a portofoliului de fabricație
 existenta cererii de noi produse pe piețele deja existente
 posibilitatea de încheiere de noi acorduri, alianțe avantajoase

Amenințări:
 intrarea de noi competitori pe piață
 presiunea crescândă a concurentei
 vulnerabilitate la fluctuațiile mediului de afaceri
 schimbări ale nevoilor si preferențelor
Identificarea si monitorizarea factorilor externi si interni este esențială la nivelul
managementului in general si la nivelul sistemului de management de calitate in special,
pentru a dezvolta o viziune cat mai larga a coordonatelor care trebuie avute in vedere
pentru o mai buna funcționare a organizației, precum si pentru identificarea oportunităților
si a riscurilor ce pot sa apară odată cu schimbarea acestor factori.

Oportunitățile pe care PRYSL le poate fructifica pentru creșterea prestigiului si a gradului de


vizibilitate sunt:
 creșterea nivelului de performanta prin utilizarea cercetării- dezvoltării produselor
noi si existente
 crearea de noi capacitați industriale prin accesarea programelor de finanțare din
fonduri nerambursabile
 organizarea de acțiuni de promovare a organizației si centrarea ofertei educaționale
pe așteptările potențialilor parteneri de pe piața muncii

10
 dezvoltarea unui sistem de management al calitatii centrat pe responsabilitate la
toate nivelurile ierarhice si pe îmbunătățirea continua prin analiza, evaluare, monitorizare
pentru identificarea oportunităților si riscurilor posibile si stabilirea unor masuri adecvate de
valorizare, respectiv de atenuare a acestora.

Riscurile care rezulta din analiza factorilor externi si interni specifici PRYSL si care pot avea
un impact negativ asupra funcționării organizației sunt:
 apariția unor blocaje sau a unor neregularități / abateri in funcționarea procesului de
producție si de cercetare sau a proceselor auxiliare suport ca urmare a modificărilor
legislative si a apariției unor evenimente determinate cu precădere de schimbările din
mediul politic, economic si social.
 deteriorarea prestigiului prin scăderea calitatii produselor fabricate ca urmare a
scăderii / indisponibilității resurselor umane, materiale, financiare si tehnologice necesare.
 scăderea numărului de angajați ca urmare a migrării acestora spre alte organizații
din cauza ofertei salariale.
 scăderea numărului de angajați ca urmare a scăderii interesului pentru profesiile din
domeniul fabricării cablurilor.
 deteriorarea imaginii organizației ca urmare a nerespectării codului etic / conflictul
de interese.

CAPITOLUL III – Evaluarea riscului


3.1 Identificarea riscului
Identificarea riscurilor din cadrul organizației Prysmian Cabluri si Sisteme SA este prezentata in
tabelul de mai jos:

Nr. Structura Sursa riscului Riscul identificat

1 Investitii Bugetul anual alocat Depasirea bugetelor pentru investitii


2 Planificare produs Procesarea materiilor prime Polimer nedispersat
3 Planificare Vanzari anvelope Nesatisfacerea clientilor
marketing
4 Contractarea Comenzile receptionate Diferente mari intre produse
5 Alocarea resurselor Timpul de procesare al Timp mare de procesare
cablurilor
6 Specificatia Productie componente cablu Instabilitatea procesului
procesului
7 Lansare produs Planificarea produsului Diferente intre planificarea produsului si
realizarea acestuia in timp real
8 Achizitii Echipamente de mentenanta Intarzieri ale productiei din cauza defectiunilor
la masini
9 Fabricatie Imaginea companiei Pierderea acreditarilor
10 Livrari Clienti Scaderea vanzarilor
11 Inspectii si Echipamente de mentenanta Variatii in rezultate
masuratori
12 Testari Cerintele clientului Probabilitatea ca multe cabluri sa nu
corespunda cu cerintele clientilor din cauza
testelor efectuate eronat
13 Audit Achizitii Probleme in achizitionarea materiei prime de
la furnizori
14 Masuratori are Productie componente Valoarea KPI-urilor mica
performantei cabluri

11
3.2 Analiza riscului
Analiza riscurilor din cadru organizației Prysmian Cabluri si Sisteme SA este evidențiată in tabelul
de mai jos prin identificarea cauzelor pentru fiecare risc identificat mai sus:

Nr. Structura Sursa riscului Riscul identificat Cauza riscului

1 Investitii Bugetul anual alocat Depasirea bugetelor Aprobarea cresterilor de buget


pentru investitii
2 Planificare Procesarea materiilor Polimer nedispersat Temperatura polimerilor inainte
produs prime de fabricatie
3 Planificare Vanzari cabluri Nesatisfacerea Inexistenta feedback`ului de la
marketing clientilor clienti
4 Contractarea Comenzile Diferente mari intre Numar mic de comenzii pentru
receptionate produse unele tipuri de cabluri
5 Alocarea Timpul de procesare al Timp mare de Ciclul mare de productie si timp
resurselor cablurilor procesare irosit cu sustinerea productiei
6 Specificația Producție componente Instabilitatea Control mic asupra procesului
procesului cabluri procesului datorita anotimpurilor
7 Lansare produs Planificarea produsului Diferente intre Estimarea gresita a timpului de
planificarea produsului fabricatie
si realizarea acestuia in
timp real
8 Achiziții Echipamente de Intarzieri ale Imposibilitatea de a sti ce
mentenanță productiei din cauza defectiuni pot aparea la utilaje
defectiunilor la masini
9 Fabricație Imaginea companiei Pierderea acreditarilor Resultate slabe in urma
auditurilor
10 Livrări Clienți Scaderea vanzarilor Criza economica poate duce la
scaderea vanzarilor
11 Inspecții si Echipamente de Variatii in rezultate Echipamente insuficiente si
măsurători mentenanta nesiguranta in corectitudinea
datelor
12 Testări Cerințele clientului Probabilitatea ca Material neconform
multe cabluri sa nu
corespunda cu
cerințele clienților din
cauza testelor
efectuate eronat
13 Audit Achiziții Probleme in Materie prima de proasta calitate
achiziționarea materiei si probleme in livrarile acesteia
prime de la furnizori
14 Măsurători are Producție componente Valoarea KPI-urilor Rata scrap-ului mare
performantei cablu mica

3.3 Estimarea riscului


Estimarea riscului este prezentata in tabelul de mai jos pentru fiecare din riscurile mai sus
menționate.

12
1 Investitii Bugetul anual Depasirea bugetelor Aprobarea cresterilor de 10 75 10 40 40 35 major
alocat pentru investitii buget
2 Planificare Procesarea Polimer nedispersat Temperatura polimerilor 90 10 25 25 50 28.5 major
produs materiilor prime inainte de fabricatie
3 Planificare Vanzari cabluri Nesatisfacerea Inexistenta feedback`ului de 70 10 45 10 20 26.5 major
marketing clientilor la clienti
4 Contractarea Comenzile Diferente mari intre Numar mic de comenzi 40 50 50 10 20 33 major
receptionate produse pentru unele tipuri de
cabluri
5 Alocarea Timpul de Timp mare de Ciclul mare de productie si 10 50 35 10 20 25.5 major
resurselor procesare al procesare timp irosit cu sustinerea
cablurilor productiei
6 Specificatia Productie Instabilitatea Control mic asupra 60 30 10 10 10 19 major
procesului componente procesului procesului datorita
cablu anotimpurilor

7 Lansare Planificarea Diferente intre Estimarea gresita a timpului 50 40 40 20 30 33 major


produs produsului planificarea de fabricatie
produsului si
realizarea acestuia in
timp real
8 Achizitii Echipamente de Intarzieri ale Imposibilitatea de a sti ce 90 90 80 30 40 63 major
mentenanta productiei din cauza defectiuni pot aparea la
defectiunilor la utilaje
masini
9 Fabricatie Imaginea Pierderea Rezultate slabe in urma 90 40 30 90 5 62 major
companiei acreditarilor auditurilor

13
10 Livrari Clienti Scaderea vanzarilor Criza economica poate duce 0 0 80 30 10 36 major
la scaderea vanzarilor
11 Inspectii si Echipamente de Variatii in rezultate Echipamente insuficiente si 70 5 20 5 30 16 major
masuratori mentenanta nesiguranta in
corectitudinea datelor
12 Testari Cerintele Probabilitatea ca Material neconform 20 40 30 10 10 23 major
clientului multe cabluri sa nu
corespunda cu
cerintele clientilor
din cauza testelor
efectuate eronat
13 Audit Achizitii Probleme in Materie prima de proasta 20 20 30 50 20 31 major
achizitionarea calitate si probleme in
materiei prime de la livrarile acesteia
furnizori
14 Masuratori ale Productie Valoarea KPI-urilor Rata scrap-ului mare 45 80 55 40 50 53 major
performantei componente mica
cablu

14
CAPITOLUL IV – Tratarea riscurilor
Tratarea riscurilor mai sus menționate este evidențiată in tabelul de mai jos:
Nr. Structura Sursa riscului Riscul identificat Cauza Acțiuni corective si
riscului preventive
1 Investiții Bugetul anual alocat Depășirea bugetelor Aprobarea Optimizarea si evaluarea
pentru investiții creșterilor de planurilor de investii in mod
buget constant
2 Planificare produs Procesarea materiilor Polimer nedispersat Temperatura Tinerea in Hot Room a
prime polimerilor polimerilor cu cel puțin 4
înainte de zile înainte prelucrare
fabricație
3 Planificare Vânzări cabluri Nesatisfacerea Inexistenta Solicitarea feedback-ului
marketing clienților feedbackului de după o perioada de 4 luni de
la clienți la achiziția cablurilor
4 Contractarea Comenzile Diferențe mari intre Număr mic de Căutarea de clienți noi
recepționate produse comenzii pentru pentru aceste tipuri de
unele tipuri de cabluri
cabluri
5 Alocarea Timpul de procesare al Timp mare de Ciclul mare de Estimarea timpilor si
resurselor cablurilor procesare producție si reducerea timpului de
timp irosit cu procesare
susținerea
producției
6 Specificația Producție componente Instabilitatea Control mic Stabilirea de metode pentru
procesului cablu procesului asupra îmbunătățirea controlului
procesului asupra procesului de
datorita fabricație
anotimpurilor
7 Lansare produs Planificarea produsului Diferențe intre Estimarea Planificare mai buna si
planificarea produsului greșita a follow-up in timpul
si realizarea acestuia in timpului de producției
timp real fabricație
8 Achiziții Echipamente de Întârzieri ale producției Imposibilitatea Stabilirea stocurilor de
mentenanță din cauza defecțiunilor de a ști ce siguranță a produselor finite
la mașini defecțiuni pot și a produselor
apărea la utilaje semifabricate în diferite
etape de procesare pentru a
preveni întârzierile la livrare
9 Fabricație Imaginea companiei Pierderea acreditarilor Rezultate slabe Menținerea frecvenței și
in urma cerințelor auditului intern
auditurilor pe baza criteriilor stabilite
de firmele cu care s-a făcut
acreditarea

15
10 Livrări Clienți Scăderea vânzărilor Criza economica Extinderea pe piață
poate duce la
scăderea vânzărilor
11 Inspecții si Echipamente de Variații in rezultate Echipamente R&R realizat lunar
măsurători mentenanță insuficiente si
nesiguranța in
corectitudinea
datelor
12 Testări Cerințele clientului Probabilitatea ca multe Material Efectuarea de teste
cabluri sa nu neconform suplimentare, în timpul
corespunda cu calificării produsului, astfel
cerințele clienților din încât personalul să adune
cauza testelor cunoștințe despre modul de
efectuate eronat efectuare a testelor
13 Audit Achiziții Probleme in Materie prima de Update si monitorizarea
achiziționarea materiei proasta calitate si furnizorilor prin evaluarea
prime de la furnizori probleme in acestora semestrial (Scor
livrările acesteia card)
14 Măsurători are Producție componente Valoarea KPI-urilor Rata scarp-ului Căutarea de metode pentru
performantei cablu mica mare reciclarea scarp-ului generat
de mașină

CAPITOLUL V – Planul de răspuns la riscuri


Modelul de plan de răspuns la riscuri si procedura managementul riscului se găsește atașată mai jos.

16
SC PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SA Aprobat,
Departamentul Calitate - QMS QC Manager

Efectele riscului Efectele riscului

Probabilitatea de

Probabilitatea de
efectele riscului

efectele riscului
Severitatea si

Severitatea si
(pct 0-100) (pct 0-100) Severitat

aparitie

aparitie
Caracteristic

Caracteristic
Severitatea și Actiuni Preventive și Data ea și

Realizare la

Realizare la
Prysmian

Prysmian
Imaginea

Imaginea
Nr. Crt Departamentul Sursa riscului Riscul identificat Cauza riscului

%
i tehnice

i tehnice
Responsabili Data Scadentă Status Eficienta

Costuri

Costuri
(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)
efectul riscului Corecții Reevaluării efectul

timp

timp
riscului

Optimizarea si evaluarea
Depasirea bugetelor pentru
1 Investitii Bugetul anual alocat Aprobarea cresterilor de buget 10 75 10 40 40 35 Major planurilor de investii Marius Gogoseanu 01.01.2018 100% 06.06.2018 5 40 15 30 5 25 Minor Risc redus
investitii
in mod constant
Tinera in Hot Room a
Temperatura polimerilor inainte de
2 Planificare produs Procesarea materiilor prime Polimer nedispersat 90 10 25 25 50 28,5 Major polimerilor cu cel putin 4 zile Nicolae Florin 01.01.2018 100% 06.06.2018 20 10 10 5 5 9 Minor Risc redus
fabricatie
inainte prelucrare
Cererea feedback-ului dupa
3 Planificare marketing Vanzari cabluri Nesatisfacerea clientilor Inexistenta feedback`ului de la clienti 70 10 45 10 20 26,5 Major o perioada de 4 luni de la Chireata Schinteie 01.01.2018 100% 06.06.2018 10 10 10 10 5 10 Minor Risc redus
achizitia cablurilor
Cautarea de clientii noi
Numar mic de comenzi pentru unele
4 Contractarea Comenzile receptionate Diferente mari intre produse 40 50 50 10 20 33 Major pentru aceste tipuri de Constantin Nistor 01.01.2018 100% 06.06.2018 10 10 20 20 5 17 Minor Risc redus
tipuri de cabluri
cabluri
Estimarea timpilor si
Ciclul mare de productie si timp irosit
5 Alocarea resurselor Timpul de procesare al cablurilor Timp mare de procesare 10 50 35 10 20 25,5 Major reducerea timpului Vili Popescu 01.01.2018 100% 06.06.2018 5 15 20 5 5 11,5 Minor Risc redus
cu sustinerea productiei
de procesare
Stabilirea de metode
pentru imbunatatirea
Control mic asupra procesului
6 Specificatia procesului Productie componente cablu Instabilitatea procesului 60 30 10 10 10 19 Major controlului asupra procesului Vasile Badalica 01.01.2018 100% 06.06.2018 40 15 10 5 5 12 Minor Risc redus
datorita anotimpurilor
de fabricatie

Diferente intre planificarea Planificare mai buna


Estimarea gresita a timpului de Necesitatea
7 Lansare produs Planificarea produsului produsului si realizarea acestuia 50 40 40 20 30 33 Major si follow-up in timpul Mircea Radulescu 01.01.2018 30% 06.06.2018 25 30 30 15 25 23,5 Major
fabricatie de noi actiuni
in timp real productiei
Stabilirea stocurilor de
siguranță a produselor finite și
Intarzieri ale productiei din cauza Imposibilitatea de a sti ce defectiuni a produselor Necesitatea
8 Achizitii Echipamente de mentenanta 90 90 80 30 40 63 Major Marius Gogoseanu 01.01.2018 40% 06.06.2018 40 85 45 30 30 46,5 Major
defectiunilor la masini pot aparea la utilaje semifabricate în diferite etape de noi actiuni
de procesare pentru
a preveni întârzierile la livrare.
Menținerea frecvenței și
cerințelor auditului intern
9 Fabricatie Imaginea companiei Pierderea acreditarilor Rezultate slabe in urma auditurilor 90 40 30 90 5 62 Major pe baza criteriilor Constantin Badea 01.01.2018 100% 06.06.2018 30 20 20 25 5 23 Minor Risc redus
stabilite de firmele cu care s-a
facut acreditarea
Criza economica poate duce la
10 Livrari Clienti Scaderea vanzarilor 0 0 80 30 10 36 Major Extinderea pe piata Constantin Nistor 01.01.2018 100% 06.06.2018 10 10 10 5 5 8 Minor Risc redus
scaderea vanzarilor
Echipamente insuficiente si
11 Inspectii si masuratori Echipamente de mentenanta Variatii in rezultate 70 5 20 6 30 16 Major R&R realizat lunar Constantin Badea 01.01.2018 100% 06.06.2018 30 5 10 5 5 9 Minor Risc redus
nesiguranta in corectitudinea datelor

Efectuați teste suplimentare,


Probabilitatea ca multe cabluri sa
în timpul calificării produsului,
nu corespunda cu cerintele
12 Testari Cerintele clientului Material neconform 20 40 30 10 10 23 Major astfel încât personalul să Vili Popescu 01.01.2018 100% 06.06.2018 15 35 30 5 5 19,5 Minor Risc redus
clientilor din cauza testelor
adune cunoștințe despre
efectuate eronat
modul de efectuare a testelor

Update si monitorizare a
Probleme in achizitionarea Materie prima de proasta calitate si furnizorilor
13 Audit Achizitii 20 20 30 50 20 31 Major George Stoican 01.01.2018 100% 06.06.2018 20 20 30 20 5 23 Minor Risc redus
materiei prime de la furnizori probleme in livrarile acesteia prin evaluarea acestora
semestrial (Scorecard)
Cautarea de metode pentru
Masuratori are
14 Productie componente cablu Valoarea KPI-urilor mica Rata scrap-ului mare 45 80 55 40 50 53 Major reciclarea scrap-ului generat Mircea Radulescu 01.01.2018 100% 06.06.2018 20 20 10 5 5 10 Minor Risc redus
performantei
de masina

Verificat,
QMS & CI Manager

S-ar putea să vă placă și