Sunteți pe pagina 1din 63

STUDIU DE FEZABILITATE

INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE


PRIN ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU
COMERCIAL,
la S.C. GIGI S.R.L., din localitatea
Constanta, judetul Constanta

S.C. GIGI S.R.L.


Constanta, Jud. Constanta
CUPRINS

I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2 Scurt istoric al solicitantului
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
2.2 Elaborator
2.3 Obiectivele investitiei/prioritati
2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la
care se adapteaza.
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie
ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor
3.2.1 Pentru cladiri
3.2.2 Pentru retele
3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei
existente
3.3 Structura constructiva
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor
3.5 Instalatii aferente constructiilor
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora
3.7 Avize si acorduri
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care
urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale

5. Costul estimativ al investitiei

6. Finantarea investitiei

7. Date privind forta de munca


7.1 Total personal existent
7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
7.3 Responsabil legal
II. Partile desenate
- Plan de amplasare în zona
- Plan general
- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate
- Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii
- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III. Proiectii financiare si indicatori financiari


1. Prognoza veniturilor
2. Prognoza cheltuielilor
3. Proiectia contului de profit si pierdere
4. Bilant sintetic previzionat
5. Flux de numerar
6. Indicatori financiari
INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE PRIN
ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU COMERCIAL,
la S.C. GIGI S.R.L., din localitatea Constanta, judetul
Constanta

I. Partile scrise

1. Date generale

1.1 Scurt istoric al solicitantului

S.C. GIGI S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata, din categoria microintreprinderilor
cu capital social 100 % privat.
Aceasta si-a inceput activitatea in anul 1992, Constanta, judetul Constanta, cu nr. inregistrare la
Registrul Comertului, fiind reprezentata de d-nul, d-na in calitate de asociati si d-nul in calitate de
administratori. Acestia exercita toate activitatile ce decurg din obiectele de activitate cuprinse in actul
constitutiv al societatii si o reprezinta in fata organelor abilitate.
Administratorii au urmatoarele drepturi si obligatii:
- intocmesc regulamentul de Ordine Interioara al societatii
- hotarasc cu privirea la majorarea sau reducerea capitalului social si cu privire la cooptarea de noi
asociati
- intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierdere
- angajeaza pe baza de contract de munca sau conventie civila personalul societatii
- angajeaza si descarca societatea de toate obligatiunile financiare ce-i revin sau de orice alta
operatiune comerciala si financiara ce priveste societatea
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii.
SC GIGI SRL, in afara sediului nominalizat mai sus, detine si sedii secundare:
- punct de lucru: Constanta, P-ta Pescarus, judetul Constanta
- punct de lucru: Complex Agroalimentar Tomis III, judetul Constanta
- punct de lucru: P-ta Agroalimentara Tomis Nord, judetul Constanta
- punct de lucru: Str. Gh. Lazar, nr, 7, judetul Constanta
Capitalul social subscris este 27.920 lei, integral varsat, nr. parti sociale 2.792, valoare parte sociala
10 lei.
- Memet Erkal – asociat, aport la capital social 16.750 lei, nr. parti sociale – 1.675, cota de participare
la beneficii si pierderi 60%.
- Memet Denis – asociat, aport la capital social 11.170 lei, nr. parti sociale – 1.117, cota de participare
la beneficii si pierderi 40%.
Pe baza situaţiilor financiare (bilanţ şi contul de profit şi pierdere) prezentate de S.C. GIGI S.R.L., s-a
putut analiza evoluţia societăţii. Astfel au fost studiate prin metode şi tehnici specifice, conturile de
patrimoniu active şi pasive, precum şi conturile de venituri şi cheltuieli, rezultatele făcând referire la:
1. Volumul, structura şi evoluţia cifrei de afaceri
2. Bilanţul
3. Contul de Profit şi Pierdere
4. Indicatori economico-financiari
Inceputul activitatii S.C. GIGI S.R.L. s-a limitat la activitatea de comert, capatand o dezvoltare
semnificativa cand capitalul social s-a majorat de la 600 lei la 27.920 lei pe seama incorporarii in activul
societatii a unor active nominalizate la analiza existentului de mijloace fixe.
La data de 31.12.2010 S.C. GIGI S.R.L. prezinta o situatie economico-financiara echilibrata in
care se disting:
- Active imobilizate 1.076.607
- Active circulante 375.961
- Casa si conturi la banca 5.078
- Cheltuieli in avans 32.731
- Datorii: care trebuie platite 1.515.737
- Capital si rezerve 9.080
- Profit exercitiu financiar 18.683
Din datele financiar-contabile reiese că societatea are profit, ceea ce demonstrează viabilitatea
economică a acesteia. Într-un mediu economic extrem de dinamic, societatea identifică noi necesităţi care
trebuiesc satisfacute şi care implicit se regăsesc în prezentul proiect. Indicatorii de rentabilitate – exprimă
reuşita societaţii de a realiza vânzari care depăşesc costurile implicate pentru obţinerea lor, costurile
activităţilor.
Societatea are potential considerabil pentru a evolua spre standarde mai ridicate.
S.C. GIGI S.R.L. se organizeaza si functioneaza pe principiul autonomiei economico-financiare prin
incheierea de contracte cu beneficiarii si furnizorii interni, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.
Investitiile efectuate pana in prezent au fost suportate din cheltuielile societatii, aducand un aport
considerabil la dezvoltarea potentialului existent dar si pentru crearea de perspective de dezvoltare
pentru viitor.
Prin acest proiect S.C. GIGI S.R.L. isi propune trecerea intr-o noua etapa de dezvoltare prin infiintarea
activitattii de carmangerie, concomitent cu asigurarea unei calitati superioare a produselor la nivelul
standardelor europene.

1.2 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele
activitati)

Activitatea principala conform codificarii CAEN este 4711- „Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun”
Activitatea secundara conform codificarii CAEN este 1011- „Prelucrarea si conservarea carnii”
si 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare).

1.3 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data Valoare neta la data Bucati


achizitiei intocmirii ultimului bilant
-Lei-
1.CLADIRI TOTAL 229.770,18 3
1.1 Spatiu comercial nr. 10, 37.616,99 1
Tomis 3, Sdc = 96 mp
1.2 Spatiu comercial, 23.153,19 1
Ciresica, Sdc = 50 mp
1.3 Spatiu comercial nr. 5, 169.000 1
Tomis 3, Sdc = 272,5 mp
2.UTILAJE TOTAL 491.646,87 16
2.1 Vitrina frigorifica 36W 15.010 1
2.2.Vitrina frig 12 W 7.710 1
2.3. Lazi frigorifice orizontale 4.201,68 2
2.4. Camera frigorifica 19.746,37 1
2.5. Vitrina frigorifica 36 W 14.259,50 1
2.6. Vitrina frigorifica 18W 8.882,5 1
2.7. Vitrina frig orizontala 12.958,16 1
2.8. Vitrina frig orizontala 8.970,71 1
2.9. Vitrina frig orizontala 9.718,62 1
2.10. Autoutilitara Dacia 1304 8.550,67 1
2.11. Autoturism Hyunday 94.592,97 1
Santa Fe
2.12. Masina transport marfa 40.740 1
WW
2.13. Autoturism Porsche 229.873,55 1
Cayene
2.14. Mobilier piata Pescarus 2.142,14 1
2.15. Tamplarie PVC 14.290 1
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati……………..
3.n detaliati………………
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL 721.417 19

TERENURI
Nr. Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic
crt Judet/Localitate (mp) / Categoria - Lei-
de folosinta
1. Constanta, Tomis 349 mp/ 380.663,72 Proprietate
3, nr. 5, judetul intravilan
Constanta
2. Constanta, Tomis 119 mp/ 162.586 Proprietate
3, nr. 10, judetul intravilan
Constanta
543.249,72

2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei

INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE PRIN ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU COMERCIAL,


LA S.C. GIGI S.R.L., din localitatea Constanta, judetul Constanta

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati– se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect,


respectiv crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu
valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate
sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie
conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va
preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Investitia propusa spre implementare in cadrul Masurii 123 – „„Creşterea competitivităţii


sectorului agricol şi forestier”” – urmareste imbunatatirea performantei firmei prin indeplinirea
obiectivelor tehnice, economico-financiare si de mdiu. Acestea se pot realiza prin infiintarea unei noi
capacitati de productie, respectiv a unei unitati de carmangerie într-o construcţie nouă, realizata in
conformitate cu standardele in vigoare, folosind utilaje performante la GIGI S.R.L. prin introducerea
activitatii de procesare a produselor din carne.
Proiectul analizeaza oportunitatea infiintarii unitatii de productie pentru procesarea carnii de vaca,
oaie, pasare si porc, pentru obtinerea produselor finite la calitatea si siguranta alimentara a normelor
Uniunii Europene. In acest scop firma are in vedere producerea si utilizarea de energie regenerabila prin
achizitia unui sistem panouri solare pentru centrala termica si incalzire apa tehnologica.

Aceasta noua investitie va contribui la atingerea urmatoarelor obiective ale Masurii 123 care
coincid cu cele ale firmei GIGI S.R.L.:

Obiective tehnice:
- Dimensionarea si optimizarea fluxurilor de productie prin asigurarea unui randament
de procesare fin functie de complexitatea si performanta productiei ce vor fi asigurate
prin: evaluare de eficienta in puncte de transfer, dezosare, impachetari, etichetari,
congelare/refrigerare, pastrare, amnipulare
- Imbunatatirea competitivitatii carnii si a produselor din carne, imbunatatirea sistemului
de monitorizare si control al lantului de receptie, prelucrare, depozitare si marketing al
produselor sub aspect calitativ si cantitativ;
- imbunatatirea prezentarii carnii si a produselor din carne pe piata (din punct de vedere
al calitatii si comercial) - prin introducerea de tehnologii performante de fabricatie si
control al calitatii pe tot parcursul fluxului tehnologic, mentinerea si diversificarea
gamei sortimentale propuse ;

Obiective economico – financiare:


- Imbunatatirea veniturilor intreprinderii si orientarea productiei in functie de tendintele
previzionate ale pietei si incurajarea unor piete noi pentru produsele agricole;
Realizarea unei capacitati de productie de 622 tone anual si a unei cifre de afaceri de
aproximativ 2.000.000 euro asigurand astfel eficienta economica a activitatii
intreprinderii ;
- aparitia si consolidarea unor agenti economici privati competitivi - productivitatea
sporita a muncii, adaptarea la cerintele pietei, formarea si consolidarea unei retele
stabile de furnizori de carne – materie prima din judet, formarea si consolidarea unei
clientele stabile pentru activitatea de comercializare a preparatelor de carmangerie,
- cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii anual:
VAB + Cifra afaceri + Variatia stocurilor + venituri din productia realizata in scopuri
proprii si capitalizate – Cheltuieli materiale total – alte cheltuieli de exploatare
VAB in anul 0 = 2.205.121 - 1.940.856 - 132.743 = 131.522 lei
VAB in anul 1 = 8.235.102 – 4.169.098 – 2.196.619 = 1.869.385 lei
VAB in anul 2 = 9.096.528 – 4.764.685 – 2.196.619 = 2.135.224 lei
VAB in anul 3 = 9.957.954 – 5.360.271 – 2.196.619 = 2.401.064 lei
VAB in anul 4 = 10.388.667 – 5.658.064 – 2.196.619 = 2.533.984 lei
VAB in anul 5 = 10.819.380 – 5.955.857 – 2.196.619 = 2.666.904 lei
- cresterea viabilitatii economice cu respectarea indicatorilor din proiectiile financiare
capitolul III.

Obiective de mediu si siguranta alimentara:


- imbunatatirea calitatii produselor din carne si controlul calitatii cu respectarea
cerintelor securitatii alimentare cerute de Uniunea Europeana - cu respectarea
cerintelor de siguranta alimentara, precum si a trasabilitatii, implementarea
standardului ISO 9001.
- cresterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne, aplicarea masurilor de
protectia mediului - prin achizitia de utilaje si echipamente performante, producand si
utilizand energie regenerabila prin achizitia unui sistem de panouri solare in
conformitate cu normele de poluare UE.
- Imbunatatirea sigurantei la locul de munca si a conditiilor de igiena in productie,
angajarea si formarea de personal (12 noi locuri de munca) la toate nivelurile de
calificare si in diverse calificari.
- imbunatatirea si controlul conditiilor sanitare si sanitare veterinare- asigurarea
conditiilor necesare pentru aplicarea normelor sanitare veterinare din domeniu, norme
armonizate cu cele din Uniunea Europeana;
Produsele realizate vor fi competitive, pe piata specifica, atat din punct de vedere al gradului de
calitate, cat si din punct de vedere al nivelului inalt al valorii adaugate.
Tehnologiile ce vor fi implementate prin realizarea acestui proiect, simultan cu optimizarea
consumurilor de utilitati necesare realizarii unei tone de produs finit, vor permite optimizarea resurselor
existente in zona judetului Constanta.
Zona judetului Constanta este plina de traditii din punct de vedere culinar, S.C. GIGI S.R.L.
urmarind sa produca diverse produse traditionale.
Toate aceste aspecte vor reprezenta un atu al SC GIGI SRL, pe pietele specifice, intensificand
clar concurenta cu ceilalti jucatori ai pietelor zonale de profil, concurenta din care consumatorul va
avea de castigat, avand astfel acces la game de produse de inalta calitate, la preturi accesibile.
Instalatiile tehnologice achizitionate prin proiect si altele déjà detinute de solicitant sau urmand a
se achizitiona prin contributia proprie a beneficiarului dupa realizarea investitiei, vor permite realizarea de
produse inalt calitative, in conformitate cu standardele comunitare, in ceea ce priveste siguranta
alimentara si calitatea acestora, linii tehnologice cu un inalt grad de automatizare, de inalta productivitate.
Prin prezentarea succinta a tuturor acestor coordonate ale noii investitii pe care SC GIGI SRL
doreste sa o realizeze subliniaza conformitatea obiectivelor urmarite, prin implementarea acestui proiect,
cu obiectivele Planului National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, directia prioritara Axa I „Cresterea
competitivitatii sectorului agricol si forestier” , masura 123, avand ca obiectiv general cresterea
competitivitatii întreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere, prin îmbunatatirea performantei
generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si

Capacitatea existenta de procesare este zero si prin implementarea proiectului capacitatea


propusa pentru investitie este de 622 tone anula de carne si preparate din carne produse in unitatea de
carmangerie.
Prin realizarea acestei investitii, se asigura si crearea a 12 noi locuri de munca – atingand unul
din obiectivele specifice ale schemei – cresterea sigurantei ocupationale .
Obiectivul operaţional este de a infiinta o unitate de carmangerie prin etajarea partiala a
imobilului din Complexul comercial Piata Tomis III, de a achiziţiona utilaje noi, performante si a
dimensiona fluxului tehnologic, promovând astfel investiţiile în sectorul de procesare al carnii in vederea
infiintarii unitatii de carmangerie.
2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la
standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu
precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. (pentru proiectele care
vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Nu este cazul!

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

Tema proiectului este infiintarea unitatii de carmangeriei prin retehnologizare si conformarea intregii
investitii la standardele europene. Desi industria alimentară a beneficiat în perioada de preaderare de
sprijin financiar prin Programul SAPARD şi programe naţionale, acest sector continuă să se confrunte cu
lipsa conformităţii cu standardele comunitare, cu sistemele internaţionale de management al calităţii
produselor şi de Analiză a Pericolelor şi Punctelor Critice de Control.
Investiţia constă în construirea unei sectii de carmangerie, într-o construcţie nouă, folosind utilaje
performante, in acord cu cerintele de protectie a mediului. Amplasarea acesteia este in cea mai mare
piata TOMIS 3, cu vad comercial si numeroase spatii de desfacere. Tinând cont de tendintele de consum,
piata româneasca are un important potential de exploatat si ca pe viitor importurile vor lua amploare, în
conditiile în care consumatorii vor înceta sa aleaga produsele dupa pretul scazut, devenind mai exigenti
în ceea ce priveste calitatea lor.
Consumatorii din ce în ce mai mult se orienteaza catre produsele de calitate, iar securitatea în
alimentatie si alimentatia sanatoasa devin elemente tot mai pronuntate ale modului de viata al
consumatorului român. Sectorul de procesare agro-alimentar joacă un rol foarte important nu numai în
crearea de noi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi în nutriţie şi sănătate publică.
În conditiile în care societatea devine tot mai dinamica si timpul tot mai pretios, tot mai multi români
vor tinde sa înlocuiasca preparatele pregatite în casa cu cele achizitionate în magazine.
Lipsa tehnologiilor moderne necesare procesului de fabricatie si accesul limitat la materia prima de
calitate, fac ca productia autohtona de preparate sa fie tot mai mica pe an ce trece si tot mai putin
competitiva. Preferintele consumatorilor sunt orientate catre produsele cu textura similara celor preparate
în casa, ceea ce înseamna ca pentru a avea succes pe piata este obligatorie fabricarea preparatelor
dupa retetele traditionale specifice zonei.
Astfel, planul de dezvoltare al societatii impune dezvoltarea unei capacitati de productie care
sa permita o gama de produse diversificata, accesibila ca preţ pentru toate categoriile sociale,
care asigură condiţiile igienico-sanitare in conformitate cu normele europene.
Unicitatea, tradiţionalitatea preparatelor de carmangerie se evidenţiază prin dimensiuni, consistenţa
lor, tradiţia locală, operaţiunile tehnologice, afumare, ustensilele utilizate, precum şi proprietăţile
organoleptice specifice, mult diferenţiate de produsele industriale, care prin pasteurizare pierd din
consistenţă, aromă, iar gustul este unul comercial.
S.C. GIGI S.R.L.. are in vedere realizarea unor investitii ce constau in infiintarea unei unitati noi de
produse din carne si organizare tehnologica de procesare cu indeplinirea prevederilor specifice ale
normelor sanitare veterinare din Romania, armonizate cu directivele Uniunii Europene.
Managementul societatii este constient de faptul ca, intr-o piata puternic concurentiala, cum este
piata romaneasca de carne si produse din carne, numai mentinerea unui inalt nivel de calitate al
produselor si a unei productivitati ridicate a muncii pot asigura succesul si, de asemenea, pot crea
premisele pentru dezvoltarea ulterioara a societatii.
Aplicand principiul fluxurilor tehnologice liniare, pentru a preveni contaminarea produselor prin
intersectari nepermise, au fost stabilite a se efectua investitii pentru: prevenirea poluarii mediului,
asigurarea protectiei sanitare, protectia produselor inainte de tratare termica etc., asigurand conditiile
necesare pentru incadrarea in normele Uniunii Europene cu referire la procesarea carnii.
In numeroase tari s-a legalizat obligativitatea realizarii evaluarilor privind impactul produs asupra mediului
inconjurator datorat functionarii unor obiective economice in vederea reducerii la minim a efectelor
nefavorabile pe care acestea le pot produce.
Endogenizarea problemelor de mediu si asigurarea unei dezvoltari economice durabile sunt
aspecte fundamentale care, in contextul reformei economice dau noi dimensiuni proceselor la nivel de
firma. Urmare implementării directivelor europene, in Romania se continua introducerea normelor
europene care pun un mare accent pe utilizarea tehnologiilor nepoluante, pe respectarea regulilor de
igiena si protectie a mediului, astfel incat sa se evite contaminarea mediului si a produselor realizate.
Activitatea propusa respecta standardele de mediu incadrandu-se in limitele admise privind
instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor, prezinta separator de grasimi, pe conducta
de evacuare ape uzate, privind gestiunea deseurilor – deseurile menajere sunt preluate de operatorul de
salubritate, deseurile animale fiind preluate de SC Mineral Protan, gestiunea amblajelor fiind conform
legislatiei in vigoare, nefiind cazul gestiunii substantelot toxice sau periculoase. Aplicarea cu succes a
legislatiei in domeniul protectiei mediului depinde in mare masura si de gradul de pregatire profesionala,
precum si de alocarea resurselor financiare necesare dotarilor tehnice.
Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar
veterinar si pentru siguranta alimentelor, respectiv cu Regulamentul Comisiei CE 852/2004; CE 853/2004
unitatea va fi de asemenea in concordanta cu legislatia in vigoare Ord. 57/2010, Ord. 111/2008. Proiectul
respecta normele igienico-sanitare prevazute de legislatia sanitara veterinara OUG 42/2004, Legea
215/2004, legea 150/2004 si Regulamentele Parlamentului European si al Consiliului 882/2004,
852/2004, 853/2004, 854/2004, asigurand premisele realizarii investitiei in conformitate cu reglementarile
UE in domeniu.
Proiectul prevede infiintarea unei Unităţi din sectoarele prioritare respectiv carne, produse din
carne obtinand la acest criteriu 36 puncte.
Proiectul prevede investiţii în energie regenerabilă deci va obtine punctaj suplimentar 11.853
euro (valoarea sistemului de panouri solare) / 291.293 euro (valoarea totala eligibila aproiectului)*10 =
0,4069 puncte
SC GIGI SRL utilizeaza in activitatea procesare materie prima minim 50% provenita din judeţul în
care este amplasată investiţia obtinand pe baza acestui criteriu 5 puncte.
Beneficiarul nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate –
10 puncte.
SC GIGI SRL îşi propune să proceseze mai multe produse tradiţionale: pastrama vita, oaie,
ghiudem, babic, carnati turcesti, carnati Plescoi in cantitate ttala de 16.800 kg anual / 622.200 kg total
productie*3 = 0,081 puncte.
Insumand criteriile de selectie mai sus mentionate, se estimeaza un total de 51,4879 puncte.
Forta de munca va creste cu 12 persoane in unitate dupa terminarea investitiei.
Principalele produse de carmangerie vor fi: mici, carnati, pastrama, carne tocata,etc.
Preparatele sunt grupate pe categorii: carne, mici, carnati, pastrama si alte specialitati traditionale
si carne tocata.
Aripi
Cabanos
Babic
Carnati traditionali turcesti vita, Carnati de casa,
Carnati oaie, Carnati gratar picanti,
Carnati Plescoi
Coasta afumata
Cremwursti vita
Ghiudem Dobrogea
Kaizer afumat
Parizer
Pasta mici vita, oaie, porc
Pastrama armeneasca vita
Pastrama curcan
Pastrama de oaie
Pastrama porc
Pulpa de curcan
Piept pui
Pulpe pui
Rasol
Salam vita
Salam pasare
Salam curcan
Retetele intrunesc toate calitatile necesare pentru a avea succes: gust de neuitat. S.C. GIGI S.R.L.
imbina in mod armonios retetele traditionale cu tehnologia moderna, folosind numai materie prima (carne
de vita, pasare, porc si oaie) de cea mai buna calitate. Aceasta alaturare permite obtinerea unor produse
care satisfac cele mai diverse gusturi si in acelasi timp cel mai avantajos raport pret/calitate.
Atasam documentul de la DADR Constanta care justifica disponibilitatea de materie prima si
numarul capacitatilor de procesare / taiere.
Prin noua investitie se raspunde la necesitatea adaptarii intregului sistem agro-alimentar la
srandardele comunitare si totodata la promovarea investitiilor integrate, avand ca beneficii
cresterea competitivitatii IMM si dezvoltarea armonioasa a economiei moderne.
Studiul de piata arata clar oportunitatea si necesitatea dezvoltarii acestei afaceri.
Prin sprijinul acordat se va contribui substantial la realizarea produsului intern brut si la crearea
de 12 noi locuri de munca.
In concluzie, prin realizarea acestui proiect, utilizand tehnologii moderne, echipamente
performante si prelucrand materii prime de cea mai buna calitate, unitatea are certitudinea ca va obtine
produse finite in conformitate cu standardele Uniunii Europene, apreciate si cautate pe piata. In plus,
folosirea utilajelor noi va duce la o imbunatatire a performantei economice a societatii si a masurilor de
protectie a mediului.
Realizarea capacitatii de procesare va avea si un efect pozitiv asupra dezvoltarii zonei, prin
extinderea microfermelor si cresterea veniturilor producatorilor de carne. De asemenea, o parte a
populatiei din zona isi va gasi un loc de munca ca urmare a realizarii acestei investitii.

.
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unu din membri),
conform prevederilor fiselor masurilor.

Nu este cazul!

Beneficiarul doreste in schimb, sa devina membu a unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA).

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
Piata preparatelor din carne este o piata elastica, foarte sensibila la modificarile de pret.
Elasticitatea cererii cu raport de preturile practicate la preparatele din carne, masoara modificarea cererii
determinata de schimbarea preturilor, urmare a patrunderii pe piata a unor cantitati mai mari sau mai mici
de carne si de produse din carne.
Piata interna este o piata favorabila pentru preparatele din carne, consumul mediu pe cap de locuitor
(urban si rural) situandu-se sub media de consum din tarile Uniunii Europene.
Cercetarile de piata nu indica tendinte de crestere semnificativa a pietei în ansamblul ei (de numai 4-
5% în 2011, comparativ cu 2010). In ceea ce priveste calitatea insa, tendinta este de crestere
semnificativa.
Preparatele romanesti din carne sunt apreciate si din ce in ce mai cautate de consumatori
datorita calitatii ridicate a acestora fata de produsele de import. Sunt considerate mai naturale (fara sau
cu mai putini conservanti) si mult mai proaspete (deoarece sunt produse local) si sunt adaptate la
gusturile si preferintele romanilor.
Carnea si produsele semipreparate sunt produse alimentare consumate in majoritatea
gospodariilor din Romania. In urma unui studiu s-a constatat ca salamul este cumparat in
aproximativ 71% dintre gospodarii, parizerul in aproximativ 59%, cremwurstii si carnatii sunt
consumati fiecare in 48% din gospodarii.
Informatiile statistice arata ca barbatii consuma mai mult salamurile si specialitatile, femeile prefera
sunca, iar copiii cremwurstii, parizerul si pateuri.
De asemenea, carnea cruda este cumparata in 60% dintre gospodarii, iar carnea tocata in 39%
dintre acestea.
La nivel national, 10% din populatie nu cumpara deloc carne sau produse din carne. Cei mai
multi din aceasta categorie sunt persoanele cu varste peste 60 de ani (28%).
Doar 4% din persoanele din categoria de varsta de 60 de ani si peste cumpara carne si produse din
carne din supermarket-uri, comparativ cu o medie de 14% in celelalte categorii.
Exista diferente semnificative in privinta factorilor care stau la baza deciziei de cumparare de
carne si produse din carne. Astfel, termenul de valabilitate este criteriul cel mai important, mai ales
in randul tinerilor (pentru 70% din categoria de varsta 15 - 29 de ani fata de numai 39% in
categoria 60 de ani si peste). La categoria de varsta de 60 de ani si peste, cel mai important criteriu
este pretul, in 50% din cazuri, fata de numai 15% in categoria 15 - 29 de ani. O explicatie a
diferentelor existente pe categorii de varsta, poate fi diferenta de venituri dintre cele doua
categorii: populatie tanara, activa si populatie de peste 60 de ani, formata in cea mai mare parte din
pensionari.

In ultima perioada romanii au inceput sa consume carne si preparate din carne mai slabe, mai scazute in
colesterol, cautand sa evite consumul preparatelor bogate in grasimi.
Pe piata interna se constata o crestere a preferintelor consumatorului pentru produse crude
uscate si fierte afumate. De asemenea, consumatorii prefera produse ambalate, marcate si
etichetate in mod corespunzator, care sa permita o informare completa asupra calitatii, pretului si
termenelor de valabilitate etc.
In ceea ce priveste piata produselor substitut, reprezentata in principal de soia, se pot face
urmatoarele precizari:
- alimentele din soia sunt la mare moda in Occident, atunci cand se discuta de diete sanatoase
(precum si in alte state din intreaga lume).
- soia este consumata si in Romania, fiind o solutie pentru vegetarieni, pentru persoanele cu
diverse probleme de sanatate, dar si in timpul postului.
- soia se consuma datorita pretului mai mic, mai accesibil decat cel al carnii, avand aproximativ
acelasi gust.
- lipsita de colesterol si cu un continut foarte scazut de grasimi saturate, dar extrem de bogata in
proteine, soia este indicata in primul rand pentru sanatatea inimii (scade considerabil riscul aparitiei
bolilor cardiovasculare).

Romania are cea mai mare suprafata de culturi modificate genetic din Europa, conform Greenpeace.
Circa 140.000 de hectare au fost cultivate cu soia in 2005, din care mai mult de jumatate sunt inregistrate
oficial ca fiind modificate genetic, dublu fata de 2004. Modificarea genetica necontrolata este periculoasa,
pentru ca poate deveni daunatoare pentru mediu si pentru sanatatea umana si animala. Uniunea
Europeana permite importul de soia modificata genetic, dar nu accepta cultivarea ei.
Procesul de aprovizionare, atat cu materii prime, cat si cu materii auxiliare, este conceput ca
fiind un ciclu complet, de la cererea de oferta pana la receptia produselor aprovizionate. Evaluarea
si selectarea furnizorilor este realizata pe baza aptitudinii acestora de a furniza un produs in concordanta
cu cerintele organizatiei. Furnizorii sunt selectati in baza capabilitatii lor de a livra produsele, pe baza
criteriilor de selectie, evaluare si reevaluare pe domenii de produse aprovizionate.

Materia prima este achizitionata pe baze contractuale, de la firme si abatoare autorizate sa faca
export (detin numar de agreere), acest fapt dovedind calitatea ridicata, in conformitate cu normele Uniunii
Europene, a materiei prime folosita de solicitant.
Intre S.C. GIGI SRL si furnizorii de materii prime exista contracte de livrare ferme. Pentru a se
asigura ca produsele aprovizionate satisfac cerintele de aprovizionare specificate, este stabilita si
implementata verificarea acestora.
Principiile şi regulile ce guvernează relaţiile cu furnizorii sunt:
• Deoarece de furnituri depinde în mare măsură calitatea produselor firmei, furnizorii trebuie
cointeresaţi (prin preţul negociat, prin stabilitatea contractelor şi prin propagarea imaginii de firmei
lor) în livrări de calitate, prompte şi conforme specificaţiilor;
• Negocierea preţului trebuie să lase loc pentru obţinerea unui profit suficient şi pentru furnizor
(principiu valabil dacă forţa de negociere a firmei este superioară celei a furnizorului);
• Renunţarea, din diverse motive, la o comandă, trebuie făcută cu suficient timp înainte, astfel încât
furnizorul să poată căuta clienţi de substituţie;
• Plata datoriilor la furnizori se face în termenele prevăzute de lege sau în conformitate cu
înţelegerile stipulate în contract;
• Incapacitatea temporară de plată a datoriilor la furnizori trebuie negociată cu aceştia şi, eventual,
compensată prin alte facilităţi acordate partenerilor din amonte (termene ulterioare, cantităţi
comandate, rabaturi de preţ etc.);
• Utilizarea pentru integrarea verticală în amonte a informaţiei tehnologice şi comerciale ce este
procurată prin relaţiile cu furnizorii este o operaţie riscantă, mai ales dacă există brevete, licenţe
sau alte protecţii similare;
• Informaţia tehnologică şi comercială livrată furnizorilor despre produsele firmei trebuie limitată la
strictul necesar asigurării calităţii materiilor prime, pentru a preveni tentaţia integrării verticale în
aval (preluarea produselor de către furnizor);
• În acţiunile de promovare a produselor este recomandabilă menţionarea furnizorilor
(subcontractanţilor) principali, dar numai cu acordul acestora;
• Schimbarea prea frecventă a furnizorilor şi a subcontractanţilor dă o tentă de neseriozitate şi
instabilitate imaginii de firmă;
• În cazul deciziilor de schimbare strategică a evantaiului de produse al firmei, schimbare ce
presupune şi modificarea structurii, trebuie menţinut echilibrul dintre nevoia de a nu desconspira
prea devreme opţiunile firmei şi necesitatea de a pune în gardă furnizorii privind modificările
specificaţiilor.
Cu furnizorii autohtoni de materie prima s-a stabilit ca livrarea sa se faca in maxim 24 ore de la
lansarea comenzii, tinandu-se cont de distanta relativ mica dintre GIGI si furnizor.
In activitatea curenta sunt utilizate ca materii prime principale si secundare o gama larga de
componente. In ceea ce priveste retelele de aprovizionare si logistica folosita, societatea urmareste, ca
mod de operare, stabilirea de contracte ferme, avand drept criterii de selectare a furnizorilor pretul,
calitatea materiilor prime, termenele de plata si livrari, inclusiv modul de transport al acestora.
Industria alimentară şi a băuturilor este una din cele mai importante ramuri ale industriei
prelucrătoare, prin ponderea semnificativă pe care o are în cadrul acesteia. In conditiile unei productii
agricole normale, aportul intern de materii prime va creste. De asemenea, interesul investitorilor pentru
acest sector este sporit constant.
Prin acordarea de sprijin financiar intern producatorilor agricoli din sectorul vegetal, respectiv
pentru legume si fructe destinate prelucrarii industriale, ramura productiei de conserve promite o crestere
substantiala. Chiar in conditiile actuale ale evolutiei pietei, cererea de produse alimentare se mentine
relativ constanta, beneficiind si de o promovarea mai puternică la export a produselor tradiţionale.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat si Valoare % din total
materii prime/materiale cantitate aproximativa achizitii
auxiliare/produse/servici aproximativa -Lei-
i
S.C. Euroavi S.R.L. Constanta pasare 140.000 27,03%
S.C. ELIT SRL Constanta porc 20.000 3,86%
SC IOAS COMPANY Constanta porc 80.000 15,44%
SRL
SC PROD CARN Constanta PORC 50.000 9,65%
RACARI SRL
SC ANTONIO PROD Nuntasi, Carcasa pui si 105.000 20,27%
SRL Constanta piese
SC CARNOB SRL Constanta Vita, oaie 54.000 10,42%
SC PASCARNE Constanta curcan 64.000 12,35%
VARDA SRL
SC ALMIROM SRL Constanta Materii prime 3.000 0,58%
Condimente

CARREFOUR, Constanta Materiale 2.000 0,4%


SELGROS, REAL, curatenie
KAUFLAND Alte produse
TOTAL 518.000 100%

Succesul unei afaceri nu este determinat de producător, ci de client.


Piata produselor S.C. GIGI S.R.L. va fi localizata in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
Produsele vor fi comercializate in principal pe piata interna, judetul Constanta fiind al doilea
consumator national de carne si produse din carne.
Produsele din carne ce se vor obtine in noua unitate se adreseaza in principal pieţei din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei, cu precadere in Dobrogea.

Produsele „GIGI” se vor comercializa aproximativ 60% in puncte de desfacere proprii, diferenta
se va adresa bacaniilor, cantinelor, spitalelor, armatei, restaurantelor si bufetelor de pe litoral, navelor
acostate in portul Constanta, altor producatori si comercianti.

Clienţii potentiali sunt persoanele de toate varstele, începând cu copiii si până la oamenii în
vârsta. Totuşi, piata ţinta o constituie persoanele a caror vârsta este între 15-45 ani.
Preturile produselor GIGI vor fi cu 5-7% mai mici decat preturile practicate de concurenta.

Principalele cauze care conduc la preturi instabile pentru produsele solicitantului sunt datorate:
- cursului valutar, pentru produsele din import;
excedentului sau deficitului de materie prima de pe pietele externe datorate la
-
randul lor inchiderii sau deschiderii unor piete traditionale (din punct de vedere sanitar
veterinar);
De asemenea, concurenta neloiala a unor societati mici limiteaza stabilirea preturilor pentru
anumite produse din carne.

Strategia de promovare a produselor.

SC GIGI prin reprezentantii sai este informata in legatura cu tot ceea ce se intampla pe piata, atat
la nivel local cat si national, consolidandu-si pozitia pe piata, îmbinând solutiile traditionale de distributie
cu cele moderne:
- Acordarea de discount-uri suplimentare pe o perioada limitata de timp pentru
realizarea obiectivelor propuse: vanzari cantitative, prezenta pe piata, introducerea de
noi produse pe piata.
- Actiuni de publicitatea prin reteaua mass-media, folosirea pliantelor, standurilor
luminiscente şi pe autovehiculele care livrează produsele firmei. Cheltuielile cu
publicitatea reprezinta cca. 0,1 % din cifra de afaceri.
- Magazinele de prezentare si desfacere a produselor proprii, situate in zone cu vad
comercial, contribuie la realizarea strategiei de promovare a produselor.

Negocierea pretului si a termenelor de plata se face numai cu clientii mari, clienti carora, de
la pretul de lista, in functie de cantitatile vandute si de termenul de plata, li se acorda discount.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si Valoare % din vanzari
adresa) -Lei -
1 Sanatoriul Mangalia 10.000 2%
2 Hotel Parc 25.000 5%
3 Restaurant Venezia 10.000 2%
4 SC Marco Polo 10.000 2%
5 Retea Restaurante 50.000 10%
SCOICA
6 Port Constanta 50.000 10%
7 Restaurant Casa Olt 4.000 0,8%
8 Penitenciarul Poarta Alba 10.000 2%
9 Terasa Taraneasca – sat 23.000 4,6%
vacanta
10 SC GROUP CLAUDIU 8.000 1,6%
2004
11 Magazine proprii 300.000 60%
Total 500.000 100%

Intr-un orizont de timp mediu de 8-10 ani, se intrevede o crestere a numarului de


producatori de preparate din carne, atrasi de gradul ridicat de profitabilitate al acestui sector
comparativ cu celelalte activitati de productie agricola si de posibilitatile oferite de piata, privind
desfacerea produselor obtinute, precum si o expansiune pe piata externa a preparatelor din carne
romanesti.

Caracteristici de sezonalitate
Produsele din carne sunt foarte cautate in perioada sarbatorilor specifice musulmane Kurban Bayram,
Ramazan Bayram si a sarbatorilor crestine de iarna sau sarbatorilor Pascale, cand volumul de vanzari
atinge cele mai inalte cote.
In aceste perioade, foarte solicitate sunt sortimentele din gama specialitatilor, a salamurilor crud
uscate, a, carnatilor proaspeti etc.
Principalele orientari de ordin calitativ ale cererii.
Principalii factori care determina orientarile calitative si cantitative ale cererii sunt:
- pretul produselor;
- continutul de grasime al produselor (fiind cautate preparatele din carne slaba, cu
continut mai mic de colesterol);
- prospetimea produselor si termenul lor de valabilitate;
- prezentarea produselor.

Caracterizarea competitiei.
In Romania, circa 100 de firme produc 80% din preparatele din carne realizate. Firme mari, cu o
pozitie solida pe piata, sunt la ora actuala in acest domeniu, aproximativ 20. Agreate sa faca export in
Uniunea Europeana sunt doar cateva firme cu activitate de export:
- Cicalex - Alexandria,
- Contim - Timisoara,
- Agricola International - Bacau,
- Facos - Suceava,
- Principal Construct – Salonta
- Esca Foods - Bucuresti.

Concurenta tipica: intreprinderi particulare si de stat producatoare de carne in carcasa si


preparate din carne.
Producatorii particulari mici si mijlocii se concureaza intre ei atat pe piata de desfacere cat si pe
piata de materii prime. Calitatea produselor este buna insa capacitatile de productie sunt mici ceea ce le
micsoreaza productivitatea si le mareste pretul de vanzare.
Producatorii mari, fostele intreprideri de stat detin capacitati de prelucrare invechite, pricipalul
inconvenient este calitatea slaba.
Mai exista fabrici care sunt apropiate de acest nivel sau satisfac in principiu cerintele impuse, dar
nu au fost interesate sa parcurga procedura de licentiere (nu au in portofoliu activitate de export). Alte 40-
50 de fabrici au demarat împreuna cu Agentia Nationala Sanitara Veterinara, un program de restructurare
si sunt pe lista unitatilor ce au solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani (pana în 2009) pentru a se pune la
punct cu normele Uniunii Europene in domeniu.
ALDIS CALARASI si TABCO CAMPOFRIO ALIMENTACION TULCEA sunt exemple in ceea ce
priveste valoarea si calitatea investitiilor realizate si care se incadreaza in standardele Uniunii Europene.
Pe langa aceste companii, mai exista si alti lideri pe piata in domeniul procesarii carnii, cum ar fi: CRIS–
TIM BUCURESTI, CAROLI BUCURESTI, MEDA PROD BUCURESTI, MEDEUS BUCURESTI, ROMIT
TULCEA.
O data cu aderarea la Uniunea Europeana Romaniei i s-au impus o serie de conditii privind
siguranta alimentelor, conditii ce trebuie respectate in toate etapele procesului de fabricatie si
comercializare si care nu pot fi atinse in prezent de majoritatea producatorilor datorita, in principal,
limitarilor tehnice si tehnologice.

Principalele amenintari care pot afecta intrarea societatii pe o piata noua sunt:
- Diferentierea produselor - este necesara desfasurarea de activitati de promovare a
produselor care presupun cheltuieli semnificative cu publicitatea;
- Produsele fabricate - cu cat un nou intrat pe piata are un volum mai mare de
productie cu un cost mediu, cu atat va atrage o reactie puternica a competitorilor deja
existenti pe piata;
- Reglementarile si noile tehnologii in domeniul preparatelor din carne - este
necesar sa se efectueze investitii prin linii tehnologice noi, de ultima generatie, in
conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.

Principalii concurenti ai S.C. GIGI S.R.L.


In judetele Constanta si Tulcea există patru producători de produse din carne:
- Tabco Campofrio Alimentacion Tulcea;
Achizitionarea pachetului majoritar de actiuni TABCO S.A. de catre grupul alimentar spaniol
CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A. a determinat ridicarea standardelor calitative ale produselor si a
deschis perspective internationale companiei.
- Carniprod Tulcea
- Romit Tulcea
- Eda Con Impex Constanta
şi mai multi concurenţi indirecţi:
- Aldis Calarasi;
Societate cu capital integral privat, cu peste 1.000 de angajati. A investit masiv in utilaje.
Realizeaza o gama bogata de sortimente de produse din carne pe care le distribuie prin depozitele
amplasate in aproape toate judetele, precum si prin magazinele proprii. Materia prima este adusa din
strainatate. ALDIS S.R.L. dispune de un parc, detine un laborator uzinal autorizat.
- Cris-Tim Bucuresti;
Cris-Tim este unul dintre principalii producatori de mezeluri din Romania.Grupul dispune de cele
mai noi tehnologii din domeniu si are unele dintre cele mai moderne fabrici din Europa Centrala si de Est.
- Caroli Bucuresti;
Compania a finalizat investitiile de modernizare a fabricii de la Pitesti. S-a investit in marirea si
modernizarea depozitului de livrare, cu scopul de a asigura un flux de livrare continuu, eficient, la nivelul
standardelor impuse de Uniunea Europeana. Compania Caroli este una dintre cele mai mari companii de
mezeluri proaspete din Romania ce beneficiaza de o distributie proprie la nivel national.
- Meda Prod Bucuresti;
Elementul definitoriu care detaseaza competitorii pe o astfel de piata în miscare, cum este cea
româneasca, sunt investitiile.
Strategia de marketing a firmei, completata cu o atenta si permanenta observare si supraveghere
a concurentilor si a tendintelor si modificarilor pietei vor conduce la indeplinirea obiectivelor si programului
prevazut in cadrul studiului
Obiectivul de marketing pe care S.C. XYZl-a stabilit este detinerea unei cote de piata constanta,
obiectiv realizabil in conditiile indeplinirii intregului program de investitii, cladirea unei bune reputatii si
mentinerea unei calitati constante a productiei.

Piata potentiala estimata este in dezvoltare, mentinerea cotei de piata si satisfacerea cererii
clientilor se poate realiza mai bine decat concurentii identificati prin:
1. Flexibilitate la cererea clientilor
2. Inalta calitate a productiei executate si a materialelor utilizate
3. Garantia calitatii constante
4. Respectarea termenelor de livrare
5. Mentinerea preturilor la nivel competitiv
PARTEA GRAFICA A STUDIULUI DE PIATA

* baza: total respondenţi


** baza: respondenţii care solicita produse de carmangerie

Apelati la produsele unui producator specializat in Prelucrarea si conservarea carnii?

Segmentare în funcţie de pozitia pe piata a MERKAL SRL %

Segmentare in functie de gradul de multumire a clientilor


Motive pentru care NU apeleaza (sau foarte rar) la produsele MERKAL SRL

Segmentare in functie de nivelul preturilor noilor locuinte


baza: repondenţii care au nevoie se acest tip de produse
Care este motivul principal pentru care apelati la produsele SC MERKAL SRL?

- o singură menţiune -

baza: respondenţii –CLIENTI obisnuiti

Care este parerea dvs. despre produsele realizate de MERKAL SRL?

- o singură menţiune -

baza: respondentii care au apelat la respectivele produse


Segmentare în funcţie de varsta celor intervievati

baza: total respondenti persoane fizice dar si agenti economici

Preferaţi produsele româneşti sau produse straine şi de ce?

baza: total respondenti - * răspuns liber, cu o singură menţiune -

Motive* pentru care preferă


produse româneşti
Mai ieftine 19%
Mai bune 15%
Motive* pentru care preferă firmele de
Mai usor de obtinut 15%
import
Produse de calitate 8%
Produse de calitate 54%
Mai sigure 6%
Preferaţi produsele româneşti sau din import? Aspect 29%
Gust traditional 6%
Mai sigure 6%
Am încredere în ele 5%
Sortiment mai variat 5%
NŞ / NR 11%
Segmentare în funcţie de sexSegmentare în funcţieInformatia
de educaţie si varstape ambalaj 2%
completă
Am încredere în ele 1%
NŞ / NR 3%
Preferaţi produsele cu tehnologie noua sau cele traditionale?

18 - 24 ani 73 7 20

25 - 34 de ani 77 6 17

35 - 44 de ani 85 2 13

45 - 54 de ani 88 4 9

55 - 64 de ani 88 1 11

65 de ani şi peste 92 0 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

româneşti de import indiferent

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale


3.1.1 Zona şi amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea) investitiei, suprafaţa şi situaţia
juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive şi/sau temporar) de lucrare

Obiectivul propus a se realiza, va fi amplasat in regiunea de sud-est a Romaniei, in judetul


Constanta. Terenul in suprafata de 2322,32 mp (conf. Masuratori cadastrale) se afla in intravilanul
Municipiului Constanta in zona „Tomis 3”, una dintre cele mai mari piete cu vad comercial. intre B-dul
Tomis, Str. Soveja si B-dul Al. Lapusneanu conform planului de incadrare in zona si planului de situatie.
Spatiul comercial nr.5 face parte din complexul agroalimentar „Piata Tomis 3”, iar proprietatea
asupra imobilului este dovedita de actele de proprietate si apartine S.C. GIGI S.R.L.
Pe amplasamentul situat in zona Tomis III din municipiul Constanta, judetul Constanta este
ridicata constructia a carei regim de inaltime este parter. Constructia a fost ridicata in anul 1848 si
actualmente nu prezinta degradari structurale (fisuri, crapaturi ale peretilor si grinzilor) sau degradari
arhitecturale (crapaturi ale tencuielilor, desprinderi de tencuiala de pe pereti).
Actuala constructie se va mari prin extinderea pe verticala cu un etaj si se va crea o scara
exterioara de acces spre etaj.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune

Date conform studiului geotehnic (Anexa 1)


In conformitate cu codul de proiectare seismica a cladirilor, P100 – I/2006, constructia se
incadreaza in clasa IV de importanta si expunere la cutremur, fiind amplasata in zona caracterizata prin
acceleratia de varf a terenului ag = 0,16 g pentru IMR (intervalul mediu de recurenta) = 100 ani, si
perioadele de control Tc = 0,7 s, Tb = 0,07s si Td = 3s.
Proiectul se va verifica la exigenta A de rezistemta si stabilitate.
Cercetarea geotehnica a terenului de fundare s-a executat in conformitate cu:
- Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de
fundare – indicativ NP – 074/2007;
- STAS 1242/4/85 – Teren fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in
pamanturi;
- SR EN ISO 14688 – 1:2000/AC/2006 – Cercetari si incercari geotehnice.
Identificareaa si clasificarea pamanturilor.
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este aproximativ orizontal.
Pe amplasament nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care sa pericliteze stabilitatea
constructiei.
Din punct de vedere geologic, terenul amplasament apartine platformei Dobrogei de Sud,
cuprinsa intre Masivul Dobrogei centrale, platforma valaha, zona de self a Marii negre si frontiera de stat
cu Bulgaria.
Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona E de seismicitate, are
un o acceleratie seismica Ks = 0.12, perioada de colt Tc = 0,7 s (cu o perioada de recurenta de 100 ani ).
Din punct de vedere climatic, Dobrogea prezinta arealul din tara noastra cu clima cea mai
arida – temperat continentala excesiva, ierni relativ blande si scurte, precipitatii foarte variabile.
Adincimea de inghet a zonei este de 80cm conform STAS 6054/77.
Date hidrogeologice :Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer; acesta se
gaseste in zona la peste 10.0m adancime;

3.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor


3.2.1 Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi
înălţimea acestora, volumul construit

Constructia ce se va extinde si supraetaja are un regim de inaltime parter si este realizata din
zidarie portanta. Fundatiile continue sub ziduri sunt executate din bolovani din calcar cu mortar din var si
nisip. Planseul de peste parter este realizat din beton armat.

SITUATIE EXISTENTA:
Sc totala = Sd = 1821,99 mp
Sc spatiu nr. 5 = 272,52 mp

SITUATIE PROPUSA:
Sc „spatiu nr.5” = 272,52 mp
Sd ”spatiu nr.5” = 545,04 mp

SITUATIE REZULTATA:
Sc totala = Sd = 1821,99 mp
Sc spatiu nr. 5 = 2094,51 mp

POT = 78,46% - EXISTENT


CUT – 0,78 – EXISTENT

POT = 78,46% - PROPUS


CUT – 0,90 – PROPUS

SUPRASTRUCTURA
La nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori, iar deasupra camasuirii se va realiza o
grinda din beton armat, d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. La camasuirea peretilor se
va desface integral tencuiala existenta, etapele de camasuire realizandu-se pe etape de maxim cate 1 m
inaltime pe toata suprafata peretelui, evitand astfel deformarea zidariei datorita impingerilor betonului de
camasuire.Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior
si gips carton la interior.
Acoperisul va fi realizat din structura metalica tip ferma.
Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a
cladirii existente.
FUNDATIILE
Se vor efectua ucrari de subzidiri la nivelul fundatiilor peretilor de inchidere exterioara pentru
marirea capacitatii portante a structurii, conform planului de fundatii R-01.
In eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament – fantani, hrube, fose
septice astupate etc –se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.
Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita inginerul proiectant
pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.
Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4,5 cm.
Intreaga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.
Locurile de parcare vor fi asigurate in limita gangului si pe latura sud-estica a complexului
agroalimentar.
3.2.2 Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.

Alimentarea cu apa rece – se va realiza de la reteaua existenta, printr-un racord 0 32x1,9mm


PEHD, pozat in canal de protetie pana la caminul apometric exterior.
Canalizarea menajera:
Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua existenta in incinta, printr-un racord 0
110 PVC KG pozat in canal de protectie pana la caminul exterior CM.
Apele provenind de la spatii preparari si spalator vor fi trecute printr-un separator de grasimi
autoportant inainte de a fi evacuate de la reteaua de canalizare menajera.
Canalizarea pluviala:
Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgeaburi si burlane la trotuar si de aici prin
sistematozarea pe verticala la rigola strazii.
Necesarul de apa calda:
Se va asigura de la o sursa locala – boiler solar. Boilerul va fi echipat cu organe de inchidere
si robineti de trecere cu sfera, clapet de retinere, ventil de siguranta.
Pentru umplerea instalatiei de incalzire s-a revazut un racord, clapet de retinere, filtru,
dispozitiv anticalcar.
Sistemul de panouri solare va fi compus din: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare
Toate circuitele electrice se vor executa in cablu cu conducte din cupru protejate in tuburi din
material plastic montate ingropat sub tencuiala, sub pardoseli, peste placa iar in rest in tuburi metalice
PEL (pe portiunile cu suport combustibil).
Instalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de
origine interna a instalatiilor electrice, fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin
sigurante calibrate, cu protectie diferentiala acolo unde este cazul si determinate conform normativ.

3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de
fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata,
semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad
modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora.

Instalatiile electrice, sanitare si de incalzire se vor racorda la cele deja existnte.

3.3 Structura constructivă

Suprateajarea va avea un sistem constructiv din stalpi de beton armat cu zidarie usoara din
panouri tip sandwich si geamuri termoizolante pentru fatade vitrate.
Plastica arhitecturala va conferi acestei constructii un caracter adecvat functiunii propuse si
esteticii arhitectural volumetrice a zonei.
Finisajele vor fi de calitate, alegerea acestora fiind in concordanta cu cele existente la
constructiile apropiate zonei propuse.

SUPRASTRUCTURA
La nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori, iar deasupra camasuirii se va realiza o
grinda din beton armat, d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. La camasuirea peretilor se
va desface integral tencuiala existenta, etapele de camasuire realizandu-se pe etape de maxim cate 1 m
inaltime pe toata suprafata peretelui, evitand astfel deformarea zidariei datorita impingerilor betonului de
camasuire.Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior
si gips carton la interior.
Acoperisul va fi realizat din structura metalica tip ferma.
Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a
cladirii existente.
FUNDATIILE
Se vor efectua ucrari de subzidiri la nivelul fundatiilor peretilor de inchidere exterioara pentru
marirea capacitatii portante a structurii, conform planului de fundatii R-01.
In eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament – fantani, hrube, fose
septice astupate etc –se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.
Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita inginerul proiectant
pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.
Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4,5 cm.
Intreaga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Pentru accesul la etaj se va monta lift de persoane hidraulic, capacitate 8 persoane cu butoane de
comanda, alarma, interfon cu viteza variabila. Ascensoul va avea usi automate cu deschidere laterala in
doua foi.
Necesarul de apa calda:Se va asigura de la o sursa locala – boiler. Boilerul va fi echipat cu organe de
inchidere si robineti de trecere cu sfera, clapet de retinere, ventil de siguranta.
Pentru umplerea instalatiei de incalzire s-a revazut un racord, clapet de retinere, filtru, dispozitiv
anticalcar. Dotarea cu instalatii sanitare consta in echiparea gruurilor sanitare cu WC, lavoar.
S-au prevazut spalatoare la spatiu tronson si spalator. Pentru igienizarea spatiilor s-au prevazut
robineti dublu serviciu.
In spatiile de preparare s-au prevazut sifoane de pardoseala inox.
Se vor folosi urmatoarele materiale: teava PP-R – pentru alimentarea cu apa rece si calda, tuburi si piese
de legatura din polipropilena ignifugata pentru canalizarea menajera. Obiectele sanitare sunt din portelan
sanitar, acrylat, echipate cu organe de inchidere, robineti de trecere cu sfera, baterii monocomanda.
Conductele vor fi izolate cu bete legaturi la obiecte sanitare, cochilii din vata minerala 20mm, caserate cu
folii aluminiu coloanele si cu cochilii din vata minerala 30 mm caserate cu folii aluminiu – distributie.
Instalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de
origine interna a instalatiilor electrice, fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin
sigurante calibrate, cu protectie diferentiala acolo unde este cazul si determinate conform normativ.
Pentru a preveni in caz de incendiu, tabloul este prevazut cu intrerupator general. Pentru a putea scoate
sub tensiune intreaga incinta se va putea interveni si la firida de bransament care va fi amplasat pe fatada
cladirii. In funcite de scenariul la foc, se va stabili necesitatea introducerii instalatiei de avertizare
incendiu, instalatie care nu va face obiectul proiectului.
S-a prevazut ca acest tablou sa fie alimentat din tabloul general al spatiului comercial, prin reamenajarea
acestuia, inclusiv coloana electrica generala.
Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu o centrala termica proprie. Montarea corpurilor de
incalzire s-au facut in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.
Reteaua de distributie se va executa la plafonul parterului, din care vor pleca pe verticala coloane pentru
racordarea corpurilor de incalzire.
Pentru satisfacerea necesarului termic in centrala termica, se va monta un cazan mural, pentru
preparare apa calda menajera, cu cos coaxial orizontal.
Sistemul de panouri solare va fi compus din: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare
Cirxuitul agentului termic in instalatie se va face cu ajutorul pompelor de circulatie de linie iar siguranta se
va realiza prin montarea pe cazan a supapelor de siguranta.

3.5 Instalaţii aferente construcţiilor

Instalatia de apa si canalizare


Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua existenta printr-un racord pozat in canal de protectie
pana la caminul apometric exterior.
Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua existenta in incinta printr-un canal de protectie
pana la caminul exterior CM. Apele provenind de la spatii preparari si spalator vor fi trecute printr-un
separator de grasimi autoportant inainte de a fi evacuate la reteaua de canalizare menajera.
Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane la trotuar si de aici prin sistematizarea pe
verticala la rigola strazii.
Necesarul de apa calda se va asigura de la o sursa locala- sistem panouri solare format din . Pentru
umplerea instalatiei de incalzire s-a prevazut un racord, clape de retinere, filtru, dispozitiv anticalcar.

Instalatii de incalzire
Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu o centrala termica proprie. Montarea corpurilor de
incalzire s-au facut in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.
Reteaua de distributie se va executa la plafonul parterului, din care vor pleca pe verticala coloane pentru
racordarea corpurilor de incalzire.
La fiecare corp de incalzire s-au prevazut organe de inchidere si reglaj. Aerisirea instalatiei se va face
local la fiecare radiator in parte prin montarea robinetilor de aerisire si prin montarea aerisitoarelor
automate. Combustibilul

Instalatii electrice
Instalatiile electrice vor cuprinde:
- instalatii de iluminat
- instalatii de prize si racorduri monofazice
- instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale
- instalatii de paratrasnet
- instalatii de priza de pamant
Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare fara derogari.

3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora

Alimentarea cu apa rece si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin racordarea instalatiilor sanitare
la retelele existente.
Alimentarea cu curent electric a obiectivului se va face prin racordarea la reteaua de energie electrica
existenta in baza contractului semnat cu furnizorul de energie.
Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu un sistem de panouri solare va fi compus din:
Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare
3.7 Avize şi acorduri

Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:

Anexa 1 – Studiu geotehnic


Certificat de urbanism nr. 3200 din 03.11.2010
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor


de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza
de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea
necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul
tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului.

Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati Valoare fara TVA Total cu TVA


utilaj/echipament TVA -Lei- -Lei-
-Lei-
1. Lift hidraulic 1 68.558 16.454 85.012
persoane
2. Celula de fierbere 1 264.978 63.595 328.573
si afumare
3. Sistem panouri 1 49.854 11.965 61.819
solare
TOTAL 383.390 92.014 475.404

Lif hidraulic- Deviz Obiect 2


- Hidraulic
- 600 kg- capacitate 8 persoane
- Dimensiuni interioare 1600x1800
- Tip comanda –colectiv in jos
- Comanda cu microprocesor
- Butoane comanda statii, alarma, interfon
- Covor caucicuc
- Usi cu deschidere automata laterala

Celula de fierbere si afumare – Deviz obiect 3


- Capacitate carucioare
- Aprox. 220-800 kg. Depinde de calibru si tipul de produs
- Combustibil: electrica
- Hublou de vizitare
- Panou de cntrol
- Camera de otel inox
- Utlizare pentru zvantare, afumare fierbere in aer
- Temperatura reglabila
- Umiditate relativa reglabila
- Dispozitiv de curatare si splare
- Umidificare si curatire cu aer comprimat
- Generator de fum
- Functionare cu rumegus

Sistem panouri solare: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare Deviz obiect 4
- Cazan mural
o Cu ventilator si tablou de comanda
o Ecran LCD cu microprocesor
o Kit cos coaxial
- Supapa siguranta cazan
- Vas de expansiune
- Pompa injectie
- Sonda exterioara
- Cleiotermostat
- Panou solar cu tuburi vidate
- Boiler solar
- Automatizare tip electleiic cu sonde de temperatura
- Statie solara
- Robinet si kit aerisitor automat
- Lichid solar
- Kit vas expansiune
- Kit de amestec termostatic
- Pompa circulatie boiler
- Vas de expansiune tank
- Vas de expansiune boiler
- Suporti de montaj
- Radiatoare

Produsele ce vor fi realizate in urma efectuarii investitiilor propuse prin Proiect vor fi:
a. carne;
b. preparate:
i. carnati
ii. salamuri
c. preparate crud uscate
Fluxul tehnologic presupune receptia materiei prime, stocarea materiei prime in camerele de frig,
transarea, tocarea, maruntirea, malaxarea si umplerea se vor realiza pe o linie moderna de fabricatie.
Fierberea si afumarea vor fi efectuate in celule de ultima generatie, complet automatizate si care vor
permite obtinerea unor produse de calitate. Ultima va fi depozitarea la frig inainte de livrare.
In acest sens, firma va achizitiona echipamente tehnologice performante din Comunitatea
Europeana si ţările candidate la Uniunea Europeana.

I. FLUXUL TEHNOLOGIC PENTRU PROCESARE PRODUSE DE CARMANGERIE


 carnea lucru provine din sala de transare sau din spatiul de refrigerare, are acces in prima sala,
in care se executa tocarea si malaxarea.
 operatiunile de preambalare a carnii tocate, trasul si preambalarea mititeilor, ca si umplerea
carnatilor proaspeti (se executa in camera alaturata, amenajata in prelungirea primului spatiu).
 fluxul este completat cu un spatiu separat, pentru congelare rapida, destinat produselor de
carmangerie si pieselor de carne preambalata destinata pietei la care acestea au acces
 amestecurile de ingrediente alimentare, membranele, pungile si caserolele, necesare activitatii
unei zile de productie, se aduc ritmic in salile de procesare direct din depozitele centrale.

II. FLUXUL TEHNOLOGIC PENTRU PROCESAREA PREPARATELOR CUPRINSE IN MEMBRANE


 carnea lucru din sala de transare sau din spatiul de refrigerare, se afluieste in acest sector
procesarea are loc in trei spatii distincte:
 tocare / cuterizare / malaxare;
 umplere in membrane;
 ingredientele alimentare si membranele sunt aduse ritmic din depozitele de pastrare si
conditionare

III. FLUXUL TEHNOLOGIC PENTRU PROCESARE SALAMURI CRUDE USCATE


 salamurile crude, cuprinse in membrane, dupa tocarea / malaxarea carnii si umplerea in
membrane, operatiuni realizate in fluxul pentru produse cuprinse in membrana, se colecteaza in
recipienti metalici mobili si trec imediat in celula de afumare la rece
 dupa finalizarea perioadei de maturare, batoanele de salamuri crude uscate sunt transferate in
spatiile separate de stocare din zona pregatitoare expeditiei

In urma acestor procese tehnologice se estimeaza obtinerea unor produse din carne de calitate si
pentru care se impune obtinerea de licente (brevete, licente, marci, francize etc. aflate in
proprietatea/folosinta solicitantului si care au influenta asupra Proiectului).
Principalul obiectiv al politicii de produs a solicitantului este obtinerea de produse cu un nivel
calitativ cat mai ridicat, care sa permita atragerea unei cote de piata cat mai mari, precum si crearea
premiselor dezvoltarii viitoare a societatii atat pe plan intern cat si extern.
Solicitantul prelucreaza numai materie prima proaspata autohtona.
Caracteristicile calitative si de proces tehnologic care reflecta traditia zonei de reprezentativitate
pentru produs(e) si procesarea produselor traditionale.
Caracteristicile calitative specifice zonei Dobrogea sunt produsele bazate pe carne de ovina,
activitatea de crestere a oilor fiind renumita in aceasta regiune. Zona Constanta este o regiune cu
potential ridicat pentru cresterea ovinelor.
S.C.GIGI SRL fiind amplasata in aceasta zona, are posibilitatea valorificarii productiei, practicand
o structura sortimentala de carne de oaie si preparate din carne de oaie conforma cu cerintele pietei. In
acelasi timp, consumul produselor din carne de oaie este ridicat in aceasta zona, datorita existentei
populatiei de religie musulmana. Carnea de oaie provenita din ovinele crescute in Dobrogea este unica si
recunoscuta in tara prin calitatile organoleptice deosebite: gust, miros si un procent optim de tesut
muscular-tesut gras. Aceste caracteristici sunt date atat de rasa, cat si de conditiile de clima specifice,
care influenteaza pozitiv hrana, precum si de aerul usor sarat caracteristic zonei. Ovinele sunt bine
ingrasate, corpul este de forma rotunjita si musculatura bine dezvoltata. Apofizele spinoase ale
vertebrelor dorse-lombare sunt bine imbracate cu carne. Seul de acoperire este prezent la suprafata
corpului, dar maniamente evidentiate sunt cele de la baza cozii, sale, regiunea spinarii, capul pieptului.
Ca si produse finite specifice zonei, se pot enumera: ghiudem, babic, pastrama, carnati de
oaie. Primele doua produse – babicul si ghiudemul intra in categoria preparatelor din carne crude
uscate.
Materia prima pentru obtinerea acestor produse o reprezinta carnea de oaie si de vita, care,
spre deosebire de carnea de porc, se deshidrateaza mai usor, uscarea fiind favorizata si de o
operatie specifica acestor produse, si anume presarea. Datorita condimentarii picante a acestor
produse, acestea se servesc ca aperitiv.
Pastrama de oaie este o specialitate tipic dobrogeana si este consumata in special in
timpul toamnei, ca o veritabila delicatesa.
Procesul tehnologic de obtinere a pastramei de oaie cuprinde:
- alegerea atenta a materiei prime si fasonarea acesteia din carcasa de oaie;

- materia prima se pastreaza intr-un amestec de sarare si condimente specifice, in


anumite conditii de temperatura si umiditate, pentru un timp optim pentru a asigura o
maturare si fezandare corespunzatoare;

- urmeaza un program de hizuire si afumare la temperaturi specifice rezultand produsul


finit: pastrama de oaie cu gust si aroma deosebite.

Un alt produs specific zonei sunt carnatii de oaie, foarte cautati de populatia musulmana si nu
numai, si care se consuma tot timpul anului.
Procesul tehnologic pentru obtinerea acestora este specific, incepand cu selectionarea
materiei prime (carnea de oaie), pregatirea compozitiei cu condimente speciale, umplerea in
membrane naturale de oaie si continuand cu tratamentul tehnic, obtinandu-se ca produs finit
„Carnatii de oaie ” ce pot fi consumati cruzi, prajiti sau la gratar.
Produsele de oaie, pe langa calitatile superioare date de gust, miros si aroma, au si un continut scazut
de colesterol.
OAIE:
Babic
Ghiudem special
Carnati Plescoi
Mici cu carne de oaie
VITA:
Pastrama Armeneasca
Carnati traditionali turcesti
Salam de vita
Cremwursti vita
Mici cu carne de vita
Ghiudem Dobrogea
CURCAN:
Salam de curcan
Pastrama Piept de Curcan
Pulpa de curcan afumata
PORC
Carnati proaspeti
Carnati patricieni
Mici cu carne de Porc
Salam de vita
- Carne vita
- Grasime
- Apa
- Sare
- Condimente
- Amidon
- Dextroza
- Stabilizator E450\
- Sirop
- Glucoza
- Antioxidante E300, Fum
Carnati traditionali turcesti
- carne vita
- proteina din soia
- condimente
- conservant
- nitrat de sodiu E250
- zahar substance
Salam de curcan
- carne de curcan
- grasime de curcan
- sare iodata
- dextroza
- condimente
- aroma E621
- colorant E120
- conservant
- fum
Babic
- carne oaie lucru
- apa/gheata
- peppeleii wiener
- paprika
- usturoi lichid
- antioxidant
Ghiudem special
- carne oaie/capra
- carne vita
- Sare cu nitrit
- Peppeleii
- Usturoi
- Apa
Cremwursti vita
- carne de vita
- grasime
- amidon d ecartofi
- Fibra vegetala
- Apa
- Sare
- conservant
- potentiator de gust
- Arome
- colorant
- fum

CARNATI PROASPETI Tehnologia de preparare a carnatilor


Sunt preparate pe baza de carne.Dupa tipurile de tehnologii aplicate face parte din grupa
PROSPATURILOR.
In aceasta grupa, intra in general preparate cu perioada scurta de valabilitate.

Reteta de fabricatie a carnatilor proaspeti


Materii prime(in kg):
-carne de porc semigrasa : 200 kg ;
Materii auxiliare (in kg) folosite la fabricarea carnatilor:
-sare (2%) : 2/100 x 200= 4;
-piper :0,500;
-usturoi : 0,500;
-invelis : mate subtiri de porc ,cu diametru cuprins intre 32-36 mm : 2kg.
-ienibahar;
-boia de ardei;
-cimbru;
-coriandru;
-ardei iute macinat;
Reteta: Carnati de porc
Rezulta 24 buc.x150gr
- carne porc cal. I-a 3,400 kg
- usturoi 0,100 kg
- piper 0,005 kg
- cimbru 0,005 kg
- sare 0,050 kg
- mate 8m
Carnati Plescoi
- carne oaie lucru
- apa/gheata
- peppeleii wiener
- paprika
- usturoi lichid
- antioxidant
Reteta: Patricieni
Rezulta 26 buc.x140gr
- carne de porc cal. I-a 1,600 kg
- carne de vita cal. I-a 1,800 kg
- usturoi 0,100 kg
- piper 0,010 kg
- cimbru 0,005 kg
- arome de carnati 0,003 kg
- sare 0,050 kg
- mate 8m
Reteta: Mici cu carne de vita
Rezulta 120 bucx50gr
- carne de vita fara os 4,750 kg
- prapure de vita 0,750 kg
- bicarbonat 0,100 kg
- usturoi 0,150 kg
- piper 0,010 kg
- ardei iute 2 buc.
- cimbru 0,010 kg
- arome de carnati 0,020 kg
- sare 0,120 kg
Reteta: Mici cu carne de oaie
Rezulta 120 bucx50gr
- carne de oaie fara os 2,750 kg
- carne de vita fara os 2,750 kg
- bicarbonat 0,100 kg
- usturoi 0,150 kg
- piper 0,010 kg
- ardei iute 2 buc.
- cimbru 0,010 kg
- arome de carnati 0,020 kg
- sare 0,120 kg
In procesul de fabricatie sunt folosite masina de tocat carne, malaxorul, masina de tras mici si
carnati, cutterul de macelarie, masina de ambalat, masina de etichetat, butuc carne, fierastrau oase
electric, masa inox, un blat de polipropilena pentru prelucrarea carnii.

Produse naturale
Ghiudem de Dobrogea
- carne de vita
- ardei iute
- sare
- piper
- usturoi
- apa
- cimbru
Pastrama Armeneasca
- antricot de vita
- cemen
- fum

Pastrama Piept de Curcan


- medalion curcan
- usturoi
- sare
- piper
- fum
Pulpa de Curcan Afumata
- superioara curcan dezosata
- usturoi
- cimbru
- piper, fum
Pasta mici (100)
- carne vita lucru – 60
- carne porc lucru – 20
- slanina lucru -20
- apa/gheata -20
→Pasta 120
- sare – 1,8
- almi -1
- usturoi lichid – 0,5
- antioxiant – 0,03
- paprika – 0,4

Proces tehnologic estimat:

SCHEMA TEHNOLOGICA

Lift transport
Scara intrare
carcasa grea
personal
Insotita de personal
Filtru igiena

Materii auxiliare
Receptie cantitativa si calitativa

Materii auxiliare Materii prime


Receptie marfa

Depozitare camera frig

Pregatirea materiilor prime

Preparare

Finisarea

Ambalarea
Depozitarea

Depozitare
produse finite

Carnea este supusa operatiunii de transare rezultand urmatoarele:

Din vita:
 Carne specialitati fara os (muschi, antricot, vrabioara, fleica) care se comercializeaza ca
atare;
 Carne calitate superioara fara os (greaban, capac, nuca, fricando si chilita) care se
comercializeaza ca atare;
 Carne calitatea I fara os care se foloseste la tocaturi, capul de piept se poate comercializa ca
atare
 Oase cu si fara valoare

Din porc
 Carne specialitati (cotlet, ceafa, muschiulet, muschiul, pulpa). Pulpa si muschiul nu contin os.
Aceste specialitati se comercializeaza ca atare.
 Carne calitatea I fara os (mijloc de piept, spata, sfarc de piept si fleica) care se pot folosi
pentru realizarea tocaturilor sau sa se comercializeze ca atare
 Carne cal. a-II-a cu os (piept, rasol din fata, rasol din spate, ciolan fara cheie). Scoase de pe
os se pot folosi la obtinerea tocaturilor sau pot fi comercializate ca atare

Din oaie
 Carne cal. I (cotlet, pulpa fara os). Se comercializeaza ca atare.
 Carne cal. a II-a care cuprinde si os sau scoasa de pe os se poate folosi la obtinerea
tocaturilor.

Activitatea de realizare a pastei de mici, a micilor formatati, a carnii tocate ca atare si a carnii tocate cu
adaos de condimente, a carnatilor si carnaciorilor au la baza:
- tocarea
- malaxarea
- condimentarea

Dupa ce se amesteca, se lasa la rece 10 -12 ore dupa care se trece la umplerea matelor dupa caz
sau se da forma si gramajul mititeilor.

Modalitati de ambalare, etichetare, marcare, depozitare, pastrare, transport (conditionare).


Operatiunile de ambalare, marcare si etichetare se realizeaza in cadrul sectiei de preparate
din carne cu respectarea regulilor generale privind comercializarea produselor si serviciilor pe
piata.
Ambalarea produselor se face in saci de polietilena, iar pentru transportul produselor se folosesc
navetele de plastic.
Pentru etichetarea produselor se folosesc etichete autoadezive pe care sunt marcate insemnele
societatii si care cuprind toate informatiile conform legislatiei in vigoare.
Fiecare lot de produse este marcat, putand fi oricand identificat pentru a i se asigura controlul
sanitar veterinar.
Depozitarea produselor se face in spatiile frigorifice special amenajate, avand temperaturi de
pastrare diferite pentru fiecare grupa de produse. Pana la vanzare, produsele sunt depozitate pe
carucioare de inox, pastrandu-se intre ele distanta minima, astfel incat sa se realizeze o ventilatie
corespunzatoare.
4. Durata de realizare (luni) şi etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Asa cum se observa din graficul de realizare a investitiei, derularea implementarii proiectului se desfasoara pe durata a 15 luni si la hotararea societatii se vor
rambursa trei transe de plata.

S.C. GIGI S.R.L.


euro 4.2060 04/03/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Actiunea 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2013 Total
Semnare contract finantare
////// 0
Proceduri de achizitii
/////// /////// /////// /////// 0
Avizare achizitii
/////// /////// /////// /////// /////// /////// 0
Plata servicii
7077 7077 7077 21230
Plata furnizori utilaje
47031 47032 94063
Plata furnizori lucrari
58667 58667 58667 176000
Exec lucr si livrare echip
/////// /////// /////// /////// /////// /////// /////// /////// /////// /////// /////// /////// 0
Pregatirea plata transa I
97098 0
Primire ajutor neramb tr I
48549 0
Pregatire plata transa II
129464 0
Primire ajutor neraml tr II
48549 0
Pregatire plata transa III
129462 0
Primire ajutor neramb tr III
48548 0
Incheierea proiectului
0
Total
7077 58667 0 0 65743 47031 0 58667 54109 0 0 0 0 0 0 291293
Valorile nu includ TVA si sunt in corelatie cu cele cuprinse in Bugetul indicativ
5. Costul estimativ al investiţiei

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte,
conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii:


S.C. GIGI S.R.L.
In mii lei/mii € la cursul lei din
1€ = 4.2060 data 04 March 2011
Valoare Valoare
Nr crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.2. Amenajarea terenului 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3. aducerea la starea initiala 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitol 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
2.1. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitol 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Taxe pentru obtinere avize, acorduri si
3.2. autorizatii 8.6644 2.0600 2.0794 10.7438 2.5544
3.3. Proiectare si inginerie 28.0120 6.6600 6.7229 34.7348 8.2584
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3.5. Consultanta 47.1072 11.2000 11.3057 58.4129 13.8880
3.6. Asistenta tehnica 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitol 3 83.7835 19.9200 20.1080 103.8916 24.7008
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 673.8853 160.2200 161.7325 835.6178 198.6728
4.2. Montaj utilaje tehnologice 26.0772 6.2000 6.2585 32.3357 7.6880
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. functionale cu montaj 103.1437 24.5230 24.7545 127.8982 30.4085
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4. transport 264.9780 63.0000 63.5947 328.5727 78.1200
4.5. Dotari 1.4300 0.3400 0.3432 1.7732 0.4216
4.6. Active necorporale 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitol 4 1,069.5143 254.2830 256.6834 1,326.1977 315.3109
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier: 19.0952 4.5400 4.5829 23.6781 5.6296
5.1.1
. Lucrari de constructii 10.5571 2.5100 2.5337 13.0908 3.1124
5.1.2
. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8.5382 2.0300 2.0492 10.5873 2.5172
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12.9545 3.0800 3.1091 16.0636 3.8192
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 39.8308 9.4700 9.5594 49.3902 11.7428
Total capitol 5 71.8805 17.0900 17.2513 89.1319 21.1916
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6.2. Probe tehnologice si teste 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total general 1,225.1784 291.2930 294.0428 1,519.2212 361.2033
din care C+M 710.5196 168.9300 170.5247 881.0443 209.4732

DEVIZUL OBIECT NR. 1


Etajare
imobil

S.C. GIGI S.R.L.


In mii lei/mii € la cursul lei din
1€ = 4.2060 data 04 March 2011

Valoare - eligibila Valoare - eligibila


Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
crt cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii
1 Terasamente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura 380.6430 90.5000 91.3543
de rezistenta) si arhitectura(inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) 768.442
2
9
182.701
239.0690 56.8400 57.3766 6
3 Izolatii 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 Instalatii electrice 26.2875 6.2500 6.3090 32.5965 7.7500
5 Instalatii sanitare 10.2626 2.4400 2.4630 12.7257 3.0256
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet 17.6231 4.1900 4.2296 21.8527 5.1956
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 Instalatii de telecomunicatii 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
161.732 835.617 198.672
Total I 673.8853 160.2200 5 8 8

II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice
1 10.8094 2.5700 2.5943 13.4037 3.1868
Total II 10.8094 2.5700 2.5943 13.4037 3.1868

III. Procurare
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 Dotari 1.4300 0.3400 0.3432 1.7732 0.4216
Total III 1.4300 0.3400 0.3432 1.7732 0.4216
164.669 850.794 202.281
Total (Total I+Total II+Total III) 686.1248 163.1300 9 7 2

DEVIZUL OBIECT NR.2


Lift

S.C. GIGI S.R.L.


In mii lei/mii € la cursul 4.206 04 March
1€ = 0 lei din data 2011

Valoare - eligibila Valoare - eligibila


Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
crt cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii
1 Terasamente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de 0.0000 0.0000 0.0000
rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare,
2 compartimentari, finisaje) 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000


3 Izolatii 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 Instalatii electrice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 Instalatii sanitare 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,
6 PSI, radio-tv, intranet 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 Instalatii de telecomunicatii 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total I 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1 6.8558 1.6300 1.6454 8.5012 2.0212
Total II 6.8558 1.6300 1.6454 8.5012 2.0212

III. Procurare
14.808 76.510
1 Utilaje si echipamente tehnologice 61.7020 14.6700 5 5 18.1908
2 Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 Dotari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14.808 76.510
Total III 61.7020 14.6700 5 5 18.1908

16.453 85.011
Total (Total I+Total II+Total III) 68.5578 16.3000 9 7 20.2120
DEVIZUL OBIECT NR. 3
Celula de fierbere
si afumare

S.C. GIGI S.R.L.


In mii lei/mii € la cursul lei 04 March
1€ = 4.2060 din data 2011

N Valoare - eligibila Valoare - eligibila


r Denumirea capitolelor si TVA
cr subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
t mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii
1 Terasamente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Constructii: rezistenta(fundatii, 0.0000 0.0000 0.0000
structura de rezistenta) si
2 arhitectura(inchideri exterioare, 0.0000 0.0000
compartimentari, finisaje)
0.0000 0.0000 0.0000
3 Izolatii 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 Instalatii electrice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 Instalatii sanitare 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Instalatii de alimentare cu gaze
7 naturale 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 Instalatii de telecomunicatii 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total I 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice
1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total II 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

III. Procurare
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63.594 328.572 78.120
2 Utilaje si echipamente de transport 264.9780 63.0000 7 7 0
3 Dotari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63.594 328.572 78.120
Total III 264.9780 63.0000 7 7 0

DEVIZUL OBIECT NR. 4


Sistem panouri
solare
S.C. GIGI S.R.L.
In mii lei/mii € la cursul lei 04 March
1€ = 4.2060 din data 2011

Nr Valoare - eligibila Valoare - eligibila


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
cr (fara TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
t
mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
I. Lucrari de constructii
0.000
1 Terasamente 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
Constructii: rezistenta(fundatii, 0.0000 0.0000 0.0000
structura de rezistenta) si
arhitectura(inchideri exterioare, 0.000
2 0.0000
compartimentari, finisaje) 0
0.0000 0.0000 0.0000
Izolatii 0.000
3 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
Instalatii electrice 0.000
4 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
Instalatii sanitare 0.000
5 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
Instalatii de incalzire, ventilare, 0.000
6 climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
Instalatii de alimentare cu gaze 0.000
7 naturale 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
0.000
8 Instalatii de telecomunicatii 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
0.000
Total I 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000

II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 2.018 10.430
1 8.4120 2.0000 9 9 2.4800
2.018 10.430
Total II 8.4120 2.0000 9 9 2.4800

III. Procurare
9.946 51.387 12.217
1 Utilaje si echipamente tehnologice 41.4417 9.8530 0 7 7
0.000
2 Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
0.000
3 Dotari 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
9.946 51.387 12.217
Total III 41.4417 9.8530 0 7 7

DEVIZUL Financiar
S.C. GIGI S.R.L.

Consultanta
4.206 lei 04 March
In mii lei/mii € la cursul 1€ = 0 din data 2011

N Valoare Valoare
r TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
cr
t mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7

Plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de fezabilitate,


studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 17.665 5.600 21.02
1 2 4.2000 0 16 5.2080

Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei


sau administrarea contractului de executie 32.806 5.600 39.04
2 8 7.8000 0 01 9.6720
50.472 11.200 60.06 14.880
Total 0 12.0000 0 17 0

DEVIZUL FINANCIAR

Proiectare
lei din 4 martie
In mii lei/mii € la cursul 1€ = 4.2060 data 2011

N Valoare Valoare
r TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
cr
t mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
0.000 0.000
1 Studiu de prefezabilitate 0.0000 0.0000 0 0.0000 0
1.685 2.070
2 Studiu de fezabilitate/ memoriu justificativ 7.0240 1.6700 8 8.7098 8
14.889 3.573 18.462 4.389
3 Proiect tehnic 2 3.5400 4 7 6
1.009 1.240
4 Detalii de executie 4.2060 1.0000 4 5.2154 0
0.454 0.558
5 Verificarea tehnica a proiectarii 1.8927 0.4500 2 2.3469 0

Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0.000 0.000


6 0.0000 0.0000 0 0.0000 0
Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor 0.000 0.000
7 0.0000 0.0000 0 0.0000 0
Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii
incepute si
neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari,
0.000 0.000
consolidari, etc.)
8 0.0000 0.0000 0 0.0000 0
28.012 6.722 34.734 8.258
Total 0 6.6600 9 8 4
6. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de 361.203 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 145.646 Euro.

Curs Euro / leu 4,2060 lei din data de 04/03/2011


Procent finantare publica =50.%
Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 145.646 145.646
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care: 145.647 69.910 215.557
. - autofinantare 50.000 50.000
- imprumuturi 95.647 69.910 165.557
TOTAL PROIECT 291.293 69.910 361.203
 Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente
proiectului intocmit de solicitant.
 Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea
procentului.

7. Date privind forţa de muncă :

7.1 Total personal existent 9


din care personal de execuţie 9

Vanzatoare 4 770 lei


Transatori 3 770 lei
Casier 1 770 lei
Contabil 1 190 lei

7. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 24


Locuri de muncă nou-create 12

Cheltuielile cu personalul s-au estimat pornind de la faptul ca in urma realizarii proiectului vor fi
angajate 12 persoane. Astfel, in estimarea acestor costuri s-au luat in calcul sumele necesare asigurarii
salariului precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala.

Sef carmangerie 1 1,500.00 1,081


Tehnolog 1 1,000.00 741
Contabil 1 1,500.00 1,081
Carmangeri 3 1,000.00 741
Transatori 3 1,000.00 741
Muncitor necalificat 2 1,000.00 741
Sef carmangerie – responsabilitati: Responsabilitati: Evidenta intrarilor de marfa in departamentul
carmangeriei, evidenta materiilor prime, a produselor finite, urmarirea exacta a stocurilor, inventarierea
stocurilor, evidenta comenzilor necesare in functie de vanzare, evidenta iesirilor pe acest departament din
unitate, evidenta platilor catre furnizori, evidenta platilor facute de clientii care cumpara cu factura,
mentinerea relatiilor profesionale cu furnizorii, raportari zilnice si periodice si Controlul personalului aflat
in subordine, cat si stabilirea normei de lucru si programul acestuia.
Tehnologul - respecta prevederile legale referitore la alimente; depozitarea corecta a marfii in
spatiile frigorifice; verificarea calitativa si cantitativa a marfii la solicitarea clientilor sau a sefilor ierarhici;
verificarea si respectarea termenelor de valabilitate a produselor. Coordonare si organizare activitate
carmangerie, Supravegherea si organizarea unei linii de productie mezeluri si preparate din carne,
Receptionarea materiei prime si controlul calitatii acesteia, Supravegherea si pregatirea materiilor
auxiliare necesare productiei Intocmirea rapoartelor de productie, Supravegherea tratamentului termic,
Controlarea calitatii produselor finite, Gestiunea productiei.
Contabilul – Responsabilitati specifice postului: registrul de casa, extrase de cont, deconturi
deplasare, avansuri din trezorerie, obiecte de inventar si mijloace fixe, completarea Registrului Jurnal,
Registrul Inventar, Jurnalul de cumparari si Jurnalul de vanzari, intocmirea situatiilor financiare, declaratii
fiscale, fise fiscale, declaratii pentru asigurari sociale si somaj, Inregistrarea operatiunilor bancare
(instrumente si mijloace de plata)
Carmangerul/mezear/macelar - prepararea produselor din carne proaspata, conform retetarului,
cantarirea, manipuleaza materiile prime specific, se asigura ca ingredientele folosite sunt la standardele
de calitate corespunzatoare si respecta termenele de garantie impuse pentru fiecare produs, ambalarea
si etichetarea corespunzatoare a produselor oferite,
Transatorul – are ca atributii pregatirea si transarea, carnii receptionate ca materie prima, in
vederea obtinerii produselor destinate vanzarii, se ocupa in principal cu receptia materiilor prime,
pregatirea transarii si transarea carnii, ciontolirea - dezosarea carnii (separarea carnii de oase)
Muncitorul necalificat - muncitor cu experienta in carmangerie, executarea de lucrari solicitate de
catre superiorul ierarhic, tinându-se seama de documentatia pentru executie primita; cunoasterea,
însusirea si participarea activa la implementarea sistemului de management al organizatiei, precum si a
obiectivelor stabilite de conducere; participa la respectarea prevederilor sistemului de management al
calitatii;

Politica de personal prevede posibilitatea angajarii persoanelor cu dizabilităţi, în acest sens


infrastructura prevede lift pentru personalul cu dizabilităţi. Proiectul respectă politica de egalitate de
şanse. Astel, s-au avut în vedere următoarele aspecte: nediscriminarea şi egalitatea de şanse între femei
şi bărbaţi. Acest principiu al egalităţii de şanse va fi respectat şi în cadrul perioadei de implementare a
proiectului, în cadrul proceselor de angajare ulterioară şi în cadrul desfăşurării proceselor de investiţii.
Modalitatea principală de motivare salarială a angajaţilor S.C. GIGI S.R.L. pentru munca prestata
este salariul de bază, luând în considerare atât echitatea internă (nivelul salarizării la nivelul companiei)
cât şi echitatea externă (nivelul de salarizare existent pe piaţa muncii – în domeniul şi în zona în care
activăm).
Finalizarea cu succes a proiectului va determina o creştere a societăţii, iar locurile de muncă nou
create vor fi accesibile în mod egal femeilor şi bărbaţiilor, tuturor categoriilor sociale, indiferent de
apartenenţa la grupurile minoritare, rasă, religie, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, răspunzând
astfel cerinţelor formulate în strategiile europene de creare de locuri de muncă şi incluziune socială.

7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect
MEMET DENIS, domiciliat in CONSTANTA, Aleea Solidaritatii nr.12, bl. IV 5, sc. B, et. 3, ap,. 27 judetul
Constanta, posesor al BI/CI/PASS seria KT nr 486389 eliberat la data 21.02.2005 de Mun. CONSTANTA,
CNP 2750111134013, in calitate de Reprezentant Legal al S.C. GIGI S.R.L. CUI: RO 1873119,
J13/2472/08.07.1991, Str. Cristea Georgescu, nr. 1, Judetul Constanta,

Memet Denis este asociat si administrator in cadrul societatii SC GIGI SRL.


Doamna Memet Denis va asigura managementul proiectului alaturi de firma de consultanta angajata
pentru documentatia tehnico-economica a investitiei si consultanta in alegerea, achizitia si montajul
echipamentelor achizitionate.
D-na Memet Denis a absolvit Facultatea de itere Universitatea Ovidius Constanta anul 2001 si in prezent
este studenta anul IV Facultatea de Drept Universitatea Ovidius Constanta.
Alte cursuri absolvite: vanzatori – gestionari, auditor in domeniul calitatii ISO 9001,
Din anul 2005 administreaza cu succes 3 societati comerciale.
Societatea va angaja personal cu pregatire in domeniu.

II. Părţile desenate

- Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)


- Plan general (1:5.000-1:500)
- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)
- Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor,.
- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si


Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatiile
familiale/intreprinderi familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a
viabilitatii economice

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

1.1. Prognoza veniturilor


1.2. Prognoza cheltuielilor
1.3. Proiectia contului de profit si pierdere
1.4. Bilant sintetic previzionat
1.5. Flux de numerar
1.6. Indicatori financiari
PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII
PROIECTIILOR FINANCIARE

Având în vedere veridicitatea situaţiilor care au stat la baza calculării lor, rezultatele obţinute servesc
atât analizei retrospective cât şi analizei prospective a afacerii, ajutând totodată la întocmirea previziunilor
activităţii.
Totodată, indicatorii economico-financiari constituie un sistem de referinţă pentru analiza pertinenţei
şi realismului prognozelor.
Analiza financiara a investitiei a fost facuta pentru activitatea de productie, in conditiile de dezvoltare
realizate prin investie, in urmatoarele ipoteze:
- Se presupune ca, indiferent de rata viitoare a inflatiei, influenta sa fie proprortionala atat asupra
costurilor, cat si asupra preturilor de vanzare, nemodificand rentabilitatea afacerii
- - orizontul de timp pe care s-au realizat estimarile este de 5 ani, in conformitate cu solicitarile Ghidului
Aplicantului;
- - preturile de vanzare pentru fiecare tip de produs au fost considerate preturile stabilite in urma
analizei proprii efectuate de catre SC GIGI SRL
- Capacitatea de functionare a fost considerata in mod pesimist 70% in primul ani de activitate, urmand
sa creasca progresiv la 80, 90, 95% in urmatorii ani.
- Cheltuielile de realizare a investitiei si de exploatare au fost luate in calcul la nivel maxim.
- Veniturile au fost luate in considerare la un nivel minim (pretul de achizitie de pe piata) tinand cont de
faptul ca noua tehnologie va permite realizarea unor produse de o calitate net superioara
concurentei.
- Preturile considerate sunt la limita minim obtenabila.
- Amortizarea este liniara
- Pe baza costurilor de investitii, capital social, credite, venituri, s-au calculat intrarile de numerar,
iesirile de numerar si cash la sfarsitul anului
Efectele realizarii proiectului pot fi cuantificate in urmatoarele:
- cresterea calitatii produselor obtinute prin utliizarea tehnologiilor avansate folosite in tarile Uniunii
Europene, ceea ce conduce la deschiderea de noi piete
- utilizarea intregii cpacitati de productie de carne si preparate din carne
- crearea de 12 noi locuri de munca
- crearea de resurse pentru achizitionarea de noi echipamente si utilaje perfomante capabile sa
utilizeze eficient resursele: materii prime, energie deficitare, etc.

Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii anual:

VAB + Cifra afaceri + Variatia stocurilor + venituri din productia realizata in scopuri proprii si capitalizate –
Cheltuieli materiale total – alte cheltuieli de exploatare

VAB in anul 0 = 2.205.121 - 1.940.856 - 132.743 = 131.522 lei


VAB in anul 1 = 8.235.102 – 4.169.098 – 2.196.619 = 1.869.385 lei
VAB in anul 2 = 9.096.528 – 4.764.685 – 2.196.619 = 2.135.224 lei
VAB in anul 3 = 9.957.954 – 5.360.271 – 2.196.619 = 2.401.064 lei
VAB in anul 4 = 10.388.667 – 5.658.064 – 2.196.619 = 2.533.984 lei
VAB in anul 5 = 10.819.380 – 5.955.857 – 2.196.619 = 2.666.904 lei

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B


1.1 Prognoza veniturilor

Se achizitioneaza lunar carcase porc, pui, vita, curcan, oaie dupa cum urmeaza:
- Porc 15 tone/luna = 15.000 kg/luna
- Pui 30 tone/luna = 30.000 kg/luna
- Vita 2 tone/luna = 2.000 kg/luna
- Curcan 4 tone/luna = 4.000 kg/luna
- Oaie 2 tone/luna = 2.000 kg/luna

1. Carcasa porc 15 tone/15.000kg


Din care :
-70% - ceafa, file, muschi 1.200 kg * 18 lei/kg = 21.600 lei
- Costita, carne lucru, pulpa 7.500 kg * 13 lei/kg = 97.500 lei
Fleica, Spata, cotlet cu os
- Rasoale 1.300 kg * 7lei/kg = 9.100 lei
- Oase fara valoare 500 kg - -
- Total 10,5 tone 10.500 kg = 128.200 lei

-30% - preparate carmangerie


4,5 tone /4.500 kg
- Carnati proaspeti si afumati 900 kg*15 lei/kg = 13.500 lei
- Carnati de gratar si carnati cabanos 900 kg*15 lei/kg = 13.500 lei
- Carnati picanti si Carnati patricieni 900 kg*15 lei/kg = 13.500 lei
- Mici cu carne de Porc 900 kg*15 lei/kg = 13.500 lei
- Cosita afumata 900 kg*15 lei/kg = 13.500 lei
- Total = 4.500 kg *15 lei = 67.500

Porc venituri = 128.200 lei + 67.500 = 195.700

2. Carcasa pui 30 tone/30.000kg


Din care :
-90% - Piept 1.674 kg * 16 lei/kg = 26.784 lei
- Piept cu os 8.316 kg * 11 lei/kg = 91.476 lei
- Pulpa, Aripi, pui grill 13.125 kg * 8,5 lei/kg = 111.563 lei
- Spinari 3.672 kg * 6 lei/kg = 22.032 lei
- Oase fara valoare 213 kg - -
- Total 27 tone 27.000 kg = 251.855 lei

-10% - preparate carmangerie


3.000 kg
- Salam de pui 900 kg* 36 lei/kg = 32.400 lei
- Pastrama piept de pui 750 kg* 49 lei/kg = 36.750 lei
- Cremwursti pui 900 kg* 32,4 lei/kg = 29.160 lei
- Pierderi 450 kg -
- Total 3 tone/3.000 kg =98.310lei
Pui venituri = 251.855 lei + 98.310 lei = 350.165 lei

3. Carcasa vita 2 tone/2.000kg


Din care :
-70% - Muschi 77 kg * 80 lei/kg = 6.160 lei
- Antricot, carne lucru, pulpa 672 kg * 18 lei/kg = 12.096 lei
Vrabioara
- Carne pt tocat 182 kg * 15 lei/kg = 2.730 lei
- Cap piept, piept, rasol, Gat 336 kg * 11,5 lei/kg = 3.864 lei
- Oase fara valoare 133 kg - -
- Total 1,4 tone/1.400 kg = 24.850 lei

-30% - preparate carmangerie


600 kg
- Pastrama 50 kg* 77,5 lei/kg = 3.875 lei
- Ghiudem Dobrogea - uscat 50 kg*50 lei/kg = 2.500 lei
- Carnati traditionali turcesti 200 kg din care:
- Proaspeti 150 kg *25 lei/kg = 3.750 lei
- Uscati 50kg * 50 lei/kg = 2.500 lei
- Salam/Parizer de vita 100 kg* 20,4 lei/kg = 2.040 lei
- Cremwursti vita 100 kg * 32,4 lei/kg = 3.240 lei
- Mici cu carne de vita 100 kg * 15 lei/kg = 1.500 lei
- Total 0,6 tone/600 kg = 19.405 lei

Vita venituri = 24.850 lei + 19.405 lei = 44.255 lei

4. Carcasa curcan 4 tone/4.000kg


Din care :
-90% - Piept, File curcan 1.200 kg * 26 lei/kg = 31.200 lei
- Medalion 1.000 kg * 19 lei/kg = 19.000 lei
- Pulpe 950 kg * 16 lei/kg = 15.200 lei
- Aripi 300 kg * 11 lei/kg = 3.300 lei
- Tacam 150 kg * 7 lei/kg = 1.050 lei
- Total 3,6 tone 3.600 kg = 69.750 lei
-10% - preparate carmangerie
- Pastrama Piept de Curcan 175 kg * 49 lei/kg = 8.575 lei
- Pulpa de curcan afumata 150 kg * 44 lei/kg = 6.600 lei
- Salam de curcan 75 kg* 32 lei/kg = 2.400 lei
- Total 0,4 tone/400 kg = 17.575 lei

Curcan venituri = 69.750 lei + 17.575 lei = 87.325 lei

5. Carcasa oaie 2 tone/2.000kg


Din care :

-100% - preparate carmangerie:


2.000 kg
- Carne dezosata 1.300 kg carne macra
- oase 700 kg pierderi

- Babic 25 lei/kg (uscat 50 lei/kg)


Proaspat 350 kg * 25 lei/kg = 8.750 lei
Uscat 100 kg * 50 lei/kg = 5.000 lei
- Ghiudem special
Proaspat 350 kg * 25 lei/kg = 8.750 lei
Uscat 100 kg * 50 lei/kg = 5.000 lei
- Carnati Plescoi 200 kg * 50 lei/kg = 10.000 lei
- Mici cu carne de oaie 200 kg * 15 lei/kg = 3.000 lei
- Total 1,3 tone/1.300 kg = 40.500 lei

Oaie venituri = 40.500 lei

Centralizator venituri

Produse Cantitati (kg) Valori (lei)


1. Porc 15.000 195.700
Carne 10.500 128.200
Carmangerie 4.500 67.500
2. Pui 29.550 350.165
Carne 27.000 251.855
Carmangerie 2.550 98.310
3. Vita 2.000 44.255
Carne 1.400 24.850
Carmangerie 600 19.405
4. Curcan 4.000 87.325
Carne 3.600 69.750
Carmangerie 400 17.575
5. Oaie 1.300 40.500
Carmangerie 1.300 40.500
Total/luna 51.850 717.945
Total/trim. 155.550 2.153.835
Total/an 622.200 8.615.340

Din total productie se vor realiza produse traditionale minim 2,7%:


- Pastrama vita - 50 kg
- Carnati turcesti - 200 kg ( 150 kg proaspeti si 50 kg uscati)
- Carnati Plescoi 200 kg
- Ghiudem vita si oaie – 500 kg (proaspeti si uscati) – 50 vita + 450 oaie proaspat
- Babic oaie - 450 kg din care proaspat 350 si 100 uscat
-
- TOTAL 1.400 kg/luna * 12 = 16.800 kg/an = 16.8 tone
Avand in vedere ca in Dobrogea traiesc alaturi de romani foarte multi turci si tatari, precum si
alte etnii care conform religiei nu consuma carne de porc se vor produce preparate traditionale
turcesti ca: Babic, Ghiudem atat in stare proaspata cat si uscate, carnati traditionali turcesti, salam
de curcan, salam de vita, pastrama Armeneasca de vita, pastrama de curcan precum si alte
produse urmand ca productia sa poata fi diversificata in functie de cerintele consumatorilor.
OAIE: Babic proaspat si uscat, Ghiudem special proaspat si uscat,Carnati Plescoi,Mici
VITA: Pastrama Armeneasca, Carnati traditionali turcesti, Salam/Parizer de vita
CURCAN: Salam de curcan, Pastrama Piept de Curcan, Pulpa de curcan afumata
PUI: Salam de pui, Pastrama piept de pui afumata

Gradul de utilizare a capacitatii de productie

An 1 / trimestru An
I II III IV 2 3 4 5 6 7
70% 70% 70% 70% 80% 90% 95% 100% 100% 100%

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, Se calculeaza pornind
de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei) ţinând cont de preţuri pe unitatea de măsură
diferenţiat pe obiect de activitate.
Pentru determinarea veniturilor in perioada dupa realizarea investitiei, s-au avut in vedere urmatoarele:
- veniturile din productia vanduta: in varianta cu investitie, inregistreaza valori crescatoare datorita
cresterii productiei vandute. In varianta fara investitie, am considerat ca veniturile din vanzari sunt cele din
momentul actual. Astfel, concluzia fiind ca, crearea noii unitati de carmangerie si tehnologizarea ei, va
duce la imbunatatirea activitatii acesteia, rentabilizarea ei si cresterea cifrei de afacei cu 10% anual dupa
implementarea proiectului;
- veniturile din prestarile de servicii vor fi nule;
- veniturile din variatia stocurilor au fost estimate ca fiind nule la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar
intrucat societatea nu va detine stocuri de produse finite;
- venituri din cedarea de active au fost estimate luand in calcul ipoteza ca nu vor avea loc valorificari de
active;
- veniturile din subventii aferente mijloacelor fixe detinute de societate in varianta fara investitie si
veniturile din subventii aferente mijloacelor fixe achizitionate de societate ca urmare a implementarii
proiectului de investitii au fost estimate prin repartizarea subventiilor primite pentru acele mijloace fixe
concomitent cu cheltuielile de amortizare;
- veniturile din diferente de curs valutar au fost considerate fixe intrucat operatiunile desfasurate de
societate in valuta sunt nesemnificative;
- veniturile din dobanzi au fost estimate in functie de evolutia cifrei de afaceri;
- venituri exceptionale au fost considerate ca fiind nule in perioada de analiza.

1.2 Prognoza cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente. Sunt cheltuielile
aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul de activitate si de consumurile
specifice.

Cheltuieli cu materii prime si materiale:


Se achizitioneaza lunar carcase porc, pui, vita, curcan, oaie dupa cum urmeaza:

- Porc 15 tone/luna = 15.000 kg/luna * 10 lei/kg = 150.000 lei/luna


- Pui 30 tone/luna = 30.000 kg/luna * 7,2 lei/kg = 216.000 lei/luna
- Vita 2 tone/luna = 2.000 kg/luna * 12 lei/kg = 24.000 lei/luna
- Curcan 4 tone/luna = 4.000 kg/luna * 16 lei/kg = 64.000 lei/luna
- Oaie 2 tone/luna = 2.000 kg/luna * 15 lei/kg = 30.000 lei/luna
TOTAL = 484.000 lei/luna

Pentru determinarea costurilor de operare aferente investitiei realizate prin proiect in perioada de analiza,
s-a pornit de la estimarea costurilor, astfel:
- cheltuielile cu materiile si materialele au fost estimate luand in calcul evolutia productiei fizice vandute;
Alte cheltuieli materiale cuprind urmatoarele cheltuieli :
Principalele materiale auxiliare necesare in procesul de productie sunt:
Sare - Cel mai important conservant, sub forma de cristale
Fosfati - Stabilizatori alimentari sub forma de pulbere alba fina.
Antioxidanti - Sub forma de cristale fine de culoare alba.
Proteine - Stabilizatori, sub forma de pulbere sau granule.
Conservanti - Sub forma de cristale fine de culoare alba.
Membrane - Reprezinta invelisul produselor finite cu diferite diametre in functie de sortiment. Pot fi
artificiale sau semiartificiale (celulozice sau colagenice)
Clipsuri - Reprezinta modul de legare a batoanelor de preparate. Au dimensiuni diferite in functie de
diametrul sortimentului pentru care se folosesc.
Etichete - Sunt specifice fiecarui sortiment in parte, in functie de marimea produsului si continutul lui. Sunt
inscriptionate cu datele de identificare atat a sortimentului respectiv, cat si a producatorului, conform
legislatiei.

Toate materiile auxiliare sunt furnizate impreuna cu declaratia de conformitate si buletinul de analiza.
Periodic sunt prelevate probe si sunt trimise spre analiza laboratoarelor acreditate pentru verificare, in
vederea respectarii parametrilor calitativi.

Cheltuieli cu condimente si diversi aditivi = 96.000 lei/an

Condimente achizitionate lunar sunt de aproximativ 1,25% din productia realizata in activitatea de
carmangerie respectiv la 112.200 kg preparate in valoare de 2.918.400 lei/anual se estimeaza cca 36.000
lei/an sau 3.000/luna).

Cheltuieli cu ambalaje, pungi polietilena, cleme aluminiu pt pungi, etichete, caserole, folii, saci, navete
PVC manipulare produse sunt estimate la 0,4 din capacitatea productie:

Ele se compun din:


- pungi polietilena scrise fara etichete = 7 LEI/kg
- cleme de aluminiu pentru pungi = 0.0075 LEI/buc
- etichete pentru identificarea produsului = 0.002 LEI/buc
- caserole pentru ambalarea produselor finite = 0.08 leibuc
- folie polietilena pentru ambalarea in vid = 105 lei/buc
- saci polietilena = 3.3 lei/kg
- cutii de carton pentru ambalarea si livrarea produselor finite = 0.8 lei/kg
- navete PVC pentru manipularea produselor finite = 5.5 lei/buc
(durata de utilizare : 2 luni; 12 luni : 2 = 6 cicluri/an)

- materialele de ambalat au fost estimate luand in calcul evolutia productiei fizice vandute astfel:
112.200*0,4 = 44.480 * 0,1 lei = 4.488 lei
Alte cheltuieli materiale = 36.000lei + 4.488 lei = 40.488 lei

Alte cheltuieli din afara


- cheltuielile cu energia electrica si cu energia termica au fost estimate in functie de consumul utilajelor
folosite in procesul de productie;
- necesarul de apa s-a estimat tinand cont de consum de apa igienizare personal productiv, suprafata si
utilaje implicate in procesul de productie;
-in calculul consumului de energie electrica ponderea o detine energia utilizata pentru functionarea
utilajelor la care se adauga iluminat si functionare lft.
Energia electrica
a) consum tehnologic lunar (energie + putere varf) 34 mwh
b) tarif mediu pentru energia electrica (activa + reactiva) 0.2115 lei/kwh
c) cost de achizitie lunar fara TVA 7.191 lei
d) costuri anuale pentru energia electrica (c*12 luni) 86.292 lei
Apa curenta
1. Retea proprie
a) taxa lunara platita la A.N. Apele Romane pentru apa subterana industrie (2.000 m³) conform
OUG nr. 107/05.09.2002 ; tarif 26,4 LEI/1.000 m³ 52,8 lei
b) resurse de apa potabila din retea proprie asigurata in regim normal zilnic de 12 ore si la un debit de
pompare de 20 m³/h (20 m³ * 12h * 20 zile) 4.800 m³
2. Retea publica
a) consum mediu lunar (in ore de varf) 70 m³
b) tarif unitar pentru apa potabila (fara TVA) 1,347 lei/m³
c) cost lunar pentru apa din reteaua publica 94,3 lei
Costuri anuale cu apa = (52,8 + 94,3) * 12 luni = 1.765,1 lei
Ape uzate
a) cost deversare in reteaua publica (fara TVA) 0,4015 LEI/m³
b) volum anual de ape uzate deversate in colectorul public 17.533 m³
c) cost deversare pentru ape uzate 7.039,5 lei
d) cost reactiv pentru statia de tratare fizico-chimica 0,7 LEI/m³
e) cost anual pentru tratarea apelor uzate 12.273,3 lei
f) costul total al apelor uzate (c+e) 19.312,83 lei
Costuri anuale pentru utilitati = 107.369,83 lei

Cheltuieli cu personalul
- cheltuielile cu salariile personalului au fost estimate avand in vedere modificarile de structura ale
personalului, politica salariala si de beneficii a societatii;
Obiectivul propus are nevoie la punerea in functiune, de un total de 12 oameni angajati, care vor fi
angajati la data implementarii proiectului.
Personalul existent la data depunerii proiectului, precum si cei 12 de noi angajati care vor fi angajati la
data de implementarea proiectului, vor fi mentinuti pe o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii
proiectului.
Nr. Sal. FNUA Fond Fond Total sal
Functie CASS Somaj CAS risc si creanţe Retineri Total cost
sal. brut SS anual
accid salariale
5.20% 0.50% 20.80% 0.85% 0.17% 0.25%
Sef
1 1 1,500.00 78.00 7.50 312.00 12.75 2.52 3.75 18,000.00 4,998.24 22,998.24
carmangerie
2 Contabil 1 1,500.00 78.00 7.50 312.00 12.75 2.52 3.75 18,000.00 4,998.24 22,998.24
3 Carmangerie 3 1,000.00 156.00 15.00 624.00 25.50 5.04 7.50 36,000.00 9,996.48 45,996.48
4 Tehnolog 1 1,000.00 52.00 5.00 208.00 8.50 1.68 2.50 12,000.00 3,332.16 15,332.16
5 Transatori 3 1,000.00 156.00 15.00 624.00 25.50 5.04 7.50 36,000.00 9,996.48 45,996.48
Muncitor 2 1,000.00 104.00 10.00 416.00 17.00 3.36 5.00 24,000.00 6,664.32 30,664.32
6 necalificat
7 Sofer 1 1,000.00 52.00 5.00 208.00 8.50 1.68 2.50 12,000.00 3,332.16 15,332.16
TOTAL 12 13,000 676 65 2,704 111 22 33 156,000 43,318 199,318

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele – amortizarea s-a calculat prin metoda lineara, luandu-se in
calcul o perioada de utilitate de 40 ani pentru cladire si 15 ani pentru utilaje si echipamente tehnologice.

Descriere Valoare amortizare anuala


teren 0.00 -
Constructii si instalatii 740,257.00 18.506
Masini si utilaje 394,198.00 26.280
Total 1,134,455.00 44.786

- cheltuielile cu dobanzile au fost estimate in functie de volumul datoriilor si de conditiile de finantare (rata
dobanzii, perioada de gratie, durata de rambursare);

Graficul estimativ de cofinantare a investitiei - GIGI


Credit Finantare Investitie
696,33
Valoare
2
Dobanda 15.00%
Nr. Ani 5
Perioada de Gratie - ani 1
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 104,450
Principal 0
Rata lunara 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 104,450
Sold Credit 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332 696,332
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Doband/ luna 8,704 8,523 8,341 8,160 7,979 7,797 7,616 7,435 7,253 7,072 6,891 6,709 92,482
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 174,083
Rata lunara 23,211 23,030 22,848 22,667 22,486 22,304 22,123 21,942 21,760 21,579 21,398 21,216 266,565
Sold Credit 681,825 667,318 652,811 638,304 623,797 609,291 594,784 580,277 565,770 551,263 536,756 522,249
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna 6,528 6,347 6,165 5,984 5,803 5,621 5,440 5,259 5,077 4,896 4,715 4,533 66,369
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 174,083
Rata lunara 21,035 20,854 20,672 20,491 20,310 20,128 19,947 19,766 19,584 19,403 19,222 19,040 240,452
Sold Credit 507,742 493,235 478,728 464,221 449,714 435,208 420,701 406,194 391,687 377,180 362,673 348,166
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dobanda/luna 4,352 4,171 3,989 3,808 3,627 3,445 3,264 3,083 2,901 2,720 2,539 2,357
40,257
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 174,083
Rata lunara 18,859 18,678 18,496 18,315 18,134 17,952 17,771 17,590 17,408 17,227 17,046 16,864
214,340
Sold Credit 333,659 319,152 304,645 290,138 275,631 261,125 246,618 232,111 217,604 203,097 188,590 174,083
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna 2,176 1,995 1,813 1,632 1,451 1,269 1,088 907 725 544 363 181
14,144
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 174,083
Rata lunara 16,683 16,502 16,320 16,139 15,958 15,776 15,595 15,414 15,232 15,051 14,870 14,688 188,227
Sold Credit 159,576 145,069 130,562 116,055 101,548 87,042 72,535 58,028 43,521 29,014 14,507 0

- cheltuielile cu diferentele de curs valutar au fost considerate nule intrucat operatiunile desfasurate de
societate in valuta sunt nesemnificative;
- cheltuielile cu serviciile executate de terti au fost au fost estimate ca fiind fixe de-a lungul perioadei de
analiza;
- cheltuielile cu alte impozite si taxe au fost estimate luand in calcul evolutia politicii fiscale a Guvernului in
ceea ce priveste taxele si impozitele locale, valoarea de inventar a cladirii si suprafata neconstruita a
terenului;
- cheltuielile cu obiectele de inventar au fost considerate fixe de-a lugul perioadei de analiza;
- cheltuielile cu alte materiale consumabile au fost estimate avand in vedere o crestere a necesarului de
materiale aferente activitatii.
- cheltuielile cu despagubirile si donatiile au fost estimate ca fiind nule in perioada de analiza;
- alte cheltuieli exceptionale au fost considerate ca fiind nule in perioada de analiza.
- cheltuielile cu impozitul pe profit au fost obtinute aplicand cota de 16% la valoarea rezultatului brut.

1.4 Proiectia contului de profit si pierdere

Contul de profit şi pierdere reflectă situatia financiară a firmei şi cuprinde veniturile şi cheltuielile de
exploatare şi rezultatul brut şi net obţinut de societate.

 In coloana An 0 s-au completat cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat
de societate anexat la cererea de finantare Proiecţia contului de profit si pierdere are ca suport
prognoza veniturilor si a cheltuielilor.
 Cifra de afaceri, este calculata pe baza valorilor din Prognoza Veniturilor.
 Cheltuielile de exploatare, sunt cele prezentate in Prognoza Cheltuielilor

 Societatea este microîntreprindere plătitoare de impozit pe profit, de 16%.

Din previziunile efectuate se poate observa ca societatea va inregistra profit pe intreaga perioada :
Rezultatul net al exercitiului financiar

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1,325,639 1,570,878 1,816,118 1,939,652 2,051,305

1.4 Bilant sintetic previzionat

- In coloana An 0 s-a completat cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat
la cererea de finantare;
- Valoarea activelor imobilizate brute, reprezintă valoarea activelor imobilizate pe care firma le
achizitionează prin proiect.
- Valoarea amortizarii cumulate reprezintă valoarea amortizarii calculate pentru activele imobilizate
nou achiziţionate. S-a avut in vedere o amortizare liniara pe o perioada de 15 ani la utilaje si o
perioada de 40 ani la cladiri.
- Poziţia bilanţieră Casa şi conturile la bănci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfârşitul
fiecărui an de funcţionare. Aceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de
Numerar Curent, previzionat in Cash-Flow.
- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite, etc) este corelata cu specificul
activitatii de fabricare a produselor de carmangerie.
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an – nu sunt decat dobanzile aferente
creditului luat pentru asigurarea cofinantarii, creditul beneficiind de o perioada de gratie de 1 an.
- Subventii pentru investitii – s-au inscris incasarile primite prin programul FEADR
- S-a urmarit corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de
numerar.
- Rezultatul exercitiului financiar reprezintă profitul net obtinut de societate în fiecare an de
functionare. Acest indicator este corelat cu indicatorul Rezultatul exercitiului financiar din Contul
de Profit şi Pierdere.

1.5 Flux de numerar

Fluxul de numerar este generat de diferenţa dintre încasările în numerar şi plăţile în numerar din
bugetul de casă (numerar).
Acesta este utilizat pentru compararea opţiunii de a investi, în cazul în care fluxurile de numerar
diferă în mod semnificativ în timp.
Cheltuielile cu realizarea investiţiei au fost calculate conform graficului de implementare, si au fost
completate in categoria „Total iesiri din lichiditati” astfel:
- Elaborarea studiului de fezabilitate, a cererii de finantare, a studiilor de piata si cheltuielile cu
emiterea avizelor necesare proiectului sunt activitati ce s-au realizat in lunile premergatoare depunerii
proiectului. Pentru a putea fi evidentiate ca si cheltuieli în fluxul de numerar (ca parte integranta a valorii
totale a proiectului de investiţii) ele au fost completate în prima luna de implementare.
- Prima luna de implementare este considerata luna in care se incheie contractul de finantare
- Calculul TVA-ului a avut în vedere activitatea de investiţii (cu proiectul). Beneficiarului i se
rambursează TVA-ul trimestrial în funcţie de cheltuielile cu investiţia.
Cheltuielile privind prestatiile externe cuprind cheltuielile de administratie si marketing si s-au
aproximat ca fiind in valoare de 1% din cifra de afaceri = 108.000 lei/an.
La acestea se adauga cele preluate din bilant la 2010 in valoare de 116.233 lei si rezulta un total
de 224.233 lei
Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cuprind:
- impozitul pe teren (OG 36/2002) :
272, 52m² * 0,1 lei/m² = 27,25 lei
- impozitul pe cladire (OG 36/2002) :
740.257 lei * 1.5% = 11.104 lei
Total cheltuieli cu impozite si taxe = 11.131 lei + 9.985 (din bilant la 20100 = 21.116 lei

In varianta in care se realizeaza investitia cu asistenta financiara nerambursabila se constata o crestere a


cifrei de afaceri in primii ani dupa realizarea investitiei cu 10% anual si o tendinta ascendenta a fluxului de
numerar urmare a cresterii productiei.
Fluxul de numerar este pozitiv in toti anii urmariti prin analiza, atat in faza de implementare cat si
in anii dupa implementarea proiectului.

Flux de numerar in activitatea de exploatare:

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
954,651 1,166,831 1,379,011 1,484,927 1,593,107

Flux de lichiditati net al perioadei:

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
714,199 742,191 1,190,784 1,307,481 1,593,107

1.6 Indicatori financiari


Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva
sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate
pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul
poiectului.

VI = 1.225.178 lei
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului
de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse,
volumul productiei, servicii) ţinând cont de preţuri/tarife pe unitatea de măsură diferenţiat
pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 « Prognoza
Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor respective (Total
An1,… , Total An 5).

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
8,253,602 9,115,028 9,976,454 10,407,167 10,837,880

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente.


Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul
de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 « Prognoza
Cheltuielilor» randul « Cheltuieli pentru exploatare - total» aferente perioadelor respective
(Total An1,… , Total An 5).

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
6,609,821 7,205,408 7,800,994 8,098,787 8,396,580

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce – trebuie să fie pozitiv,
iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru
anii evaluati
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

Re
rRe   100
Ve

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
19.92% 20.95% 21.81% 22.18% 22.53%
5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani).
Se calculeaza astfel :

VI
Dr  1 6
( Flux _ net _ actualizat   Flux _ exp loatare _ actualizat) / 12
5 12

Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din
exploatare din anul 5.

Dr = 0,9522 ani
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluati;
Se calculeaza astfel :

Flux _ exp loatare


rRc   100
VI
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
77.92% 95.24% 112.56% 121.20% 130.03%

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati ;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P
« Flux de numerar din activitatea de exploatare » care se imparte la randul C « Total iesiri de
lichiditati prin finantare ».

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
3.9702 2.7478 7.3263 8.3683 Nu este cazul !

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluati ;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

TDi
rI   100
TA i
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;
TAi= total active in anul i ;

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
14.44% 8.12% 3.22%
9. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc
pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce
condiiile pietei monetare europene se schimbă, se impune introducerea unei aproximări unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
5
FN i 12
FN i exp lt
VAN     VI
i 1 1  r  i
i 6 (1  r ) i
FNi = flux de lichiditati net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

VAN = 8.707.951 lei

11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 « Flux de numerar »
trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din
Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
813,242 1,555,433 2,746,216 4,053,698 5,646,804

CONCLUZII

Din analiza efectuata rezulta ca proiectul este sustenabil efectele lui putand fi cuantificate astfel:
 Se va realiza un obiectiv investitional important pentru judetul Constanta;
 Vor fi create noi locuri de munca, existand perspective ca numarul locurilor de munca create sa
cresca in urmatorii ani;
 Taxele si impozitele colectate la bugetul local vor putea fi utilizate in vederea finalizarii unor
obiective de infrastructura locala, care nu pot fi puse in practica din lipsa fondurilor financiare;
 Cifra de afaceri si profitul net rezultat arata posibilitatea de acoperire a costurilor de exploatare si
a costurilor financiare aratand astfel gradul de rentabilitate al afacerii;
 Indicatorii de performanta rezultati in varianta investitie cu asistenta financiara nerambursabila se
incadreaza in parametrii prevazuti in Ghidul solicitantului si sunt dupa cum urmeaza:
o Fluxuri de numerar nete pozitive fiind astfel indeplinita conditia de sustenabilitate a
proiectului;
o Valoarea neta actualizata financiara a capitalului si venitul net actualizat financiar al
investitiei sunt pozitive fiind indeplinita alta conditie prevazuta de Ghidul solicitantului.
Aceste valori pozitive arata ca fluxurile de numerar generate de proiectul de investitii vor
asigura recuperarea investitiei initiale ;
 Realizarea investitiei, utilizand cele mai moderne si eficiente echipamente de productie,
agrementate de Uniunea Europeana va reprezenta un model ce va putea fi replicat si de alti
intreprinzatori din tara in vederea realizarii unor investitii care vor respecta normele impuse de
Comunitatea Europeana si vor putea face fata concurentei tot mai acerbe venite din partea tarilor
cu economie avansata.
Intocmit

S.C. 3 E Structural S.R.L. – Constanta

S-ar putea să vă placă și