Sunteți pe pagina 1din 46

STUDIU DE FEZABILITATE

Înființare fermă de ovine și caprine


,,S.C AGROFARM S.R.L”

Studenți: Pop Simona Georgeta


Ciupe Alexandra Maria
Tupiță Flaviu
Specializare: Agrobusiness
Anul: I
Disciplina: Mijloace și tehnici de finanțare în unitățile
agricole
1. Date generale
1.1 Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia

Nume solicitant: S.C AGROFARM S.R.L.

Sediu social: sat Dumitra comuna Dumitra, judeţ Bistrița- Năsăud .Scurt istoric al solicitantului.

Solicitantul acestui proiect, societatea comercială AGROFARM S.R.L. a fost înființată la data
de31.05.2017 de către asociatul Pop Ioan. Forma juridică a societății este societate cu răspundere
limitată, cu capital integral romănesc.

1.2 Obiecte de activitate ale solicitantului


Obiectul de activitate - se va menţiona şi se va completa obiectul de activitate efectiv – în
conformitate cu scopul proiectului: cultura vegetală, creşterea animalelor, etc., conform Cod
CAEN înregistrat la ONRC.

Creșterea animalelor conform cod CAEN – Creșterea ovinelor și caprinelor – 0145

Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0145 –
„Creșterea ovinelor și caprinelor”, iar domeniul de interes pentru propunerea de finanțare este
înființarea unei ferme de creștere a ovinelor și caprinelor pentru lapte, carne în viu și lână de
oaie.

1.3 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului


Terenuri agricole actuale
Nr Localitate/ Suprafaţa agricolă Din care:
totală
Crt. Judeţ
în în Arabil Pajişti Sere Pomi Vii Alte
folosinţ proprietate şi şi categorii
ă Păşuni solarii

1. Sat
Nimigea, 4,61 ha
4,61 ha
Comuna
Nimigea,
Judet
Bistrita-
Nasaud

…..
TOTAL 4,61ha 4,61 ha

Dotările fermei actuale


Nr Detaliere Suprafaţ Capacitate Modalitate de
a (mp) dobândire
Crt Numă
r
I. Clădiri pentru producţia vegetală
1. Magazie cereale
2. Remiză utilaje
.....
II. Clădiri pentru producţia zootehnică
1. Grajduri 1 333,45 Comodat
2. Platforma de stocare 1 260 Comodat
gunoi de grajd
3. Fosa septica 1 10 Comodat
.....
III. Alte clădiri (cu excepţia celor de
locuit)
1. Clădiri
administrative
.....

IV. Maşini şi utilaje agricole


1.
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiției
Înființare fermă de ovine și caprine,,S.C AGROFARM S.R.L”
ELABORATOR (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Consultant autorizat SCURTU VASILE PFA
Cod Unic de Înregistrare: : 32019907
Nr. Înmatriculare: F06/1658/2013
Sediu social: str. Principală nr 255, Rebra, Bistrița-Năsăud, România
Obiect principal de activitate: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, cod CAEN
7022
OBIECTIVELE INVESTIȚIEI/PRIORITĂȚI
Proiectul de investiții are ca scop înființarea unei ferme de ovine și caprine cu o capacitate de
500 de capete (250 de oi și 250 de capre).

Investiția constă în:

 Construirea unui adapost pentru oi și capre în stabulație permanentă. Acesta va include


spații distincte de odihnă pentru oi și capre, alei de furajare, maternități distincte atât
pentru oi cât și pentru capre, grup de muls comun dotat cu 12 posturi de muls (6 pentru
oi și 6 pentru capre), camera pentru depozitarea laptelui, dotată cu două tancuri de răcire
a laptelui, spațiu pentru tuns oile, spații pentru igienizare și tratament copite, spații anexă
pentru personal. Adăpostul pentru animale va fi dotat cu instalații de adapare, instalații
de iluminat, instalații de climatizare, instalații pentru rețeaua de alimentare cu apă.
 Achiziționarea de echipamente și dotări necesare desfășurării activității în fermă: aparate
de muls, tancuri de păstrare și racire a laptelui, adapatoare cu nivel constant de apă,
suporturi pentru sare, jgheaburi pentru hrănire, cântar pentru animale și mese de lucru;
 Racordarea fermei la utilitpți: construirea unui puț forat, construirea drumurilor de acces
în incinta fermei;
 Amplasarea unui fânar pentru hrana necesară animalelor din fermă;
 Construirea unei platforme pentru depozitarea dejecțiilor solide;
 Amplasarea a 2 bazine pentru dejecțiile lichide;
 Construirea unui padoc de mișcare și însorire atât pentru oi, cât și pentru capre,
prevăzute cu echipamente de adapare și furajare.

Solicitantul își desfașoară activitatea în sectorul de creștere a anumaleor, respectiv creșterea


ovinelor și caprinelor, sector ce face obiectul măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor
agricole” care promovează și sprijină investițiile în exploatațiile agricole.
Obiectivele proiectului

Obiectivul general, precum și obiectivele specifice urmărite prin realizarea investiției propuse
sunt în concordanță cu obiectivele Măsurii 121, investițiile propuse spre realizare în cadrul
prezentului proiect fiind tipul de investiții pentru care programul de finanțare a fost conceput.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității fermei printr-o


utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție și îndeplinirea
standardelor naționale și a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin înființarea fermei pentru creșterea oilor și caprelor în cadrul căreia
se va adopta un sistem modern de adăpostire a animalelor în stabulație permanentă,
semiautomatizat, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de creștere a ovinelor și
caprinelor cu un consum minim de resurse și costuri.

Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice și utilizarea unor tehnologii performante de


exploatare a ovinelor și caprinelor, cu monitorizarea și verificarea permanentă a calității
produselor obținute și a stării de sănătate și bunăstare a animalelor din ferma asigură atingerea
unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma în raport cu exploatații similare din alte
țări ale Uniunii Europene.

Gradul de dotare al fermei va permite îngrijirea și exploatarea animalelor numai de către fermier
împreună cu membrii familiei sale, și angajarea unui număr minim de angajați (prin proiectul de
investiții vor fi create 2 locuri de muncă pentru o persoană specializată în creșterea ovinelor și
una specializată în creșterea caprinelor).

Ferma va respecta cerințele naționale și europene privind protecția mediului înconjurător: în


acest scop se va construi o platformă acoperită pentru depozitarea dejecțiilor provenite de la oi și
capre, o fosă septică pentru colectarea apelor uzate și 2 bazine pentru colectarea dejecțiilor
lichide.

În ceea ce privește normele comunitare în domeniul sanitar și sanitar veterinar, ferma va respecta
standardele pentru protecția animalelor din crescătorii.

De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la îndeplinirea obiectivelor specifice ale


Măsurii 121, dupa cum urmează:

 Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției,


ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerintele pieței, inclusiv a celei
ecologice.

În ultimii 5 ani cantitatea de lapte de oaie și capră colectată de unitățile procesatoare de la


exploatații agricole și centre de colectare a crescut în mod constant. La fel s-a întâmplat și cu
consumul de carne de oaie și capră. Aceste lucruri duc la concluzia că investiția propusă de
beneficiar va contribui la creșterea cantității de carne și lapte de oaie și capră de calitate oferită la
prețuri competitive.

Asigurarea de către solicitant a unor produse de calitate va fi garantată de condițiile de creștere și


salubritate a animalelor din ferma, de tehnologia de creștere utilizată, inclusiv de sistemul de
nutriție.

În cadrul noii ferme se va utiliza un sistem modern, de tip intensiv de creștere a oilor și caprelor
(stabulatie permanentă), caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare,
îngrijire, selecșie a animalelor care necesită un consum minim de muncă și costuri mici de
exploatare.

 Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare

Investiția propusă va respecta standardele recomandate pentru creșterea oilor și caprelor.


Acestea sunt facute în conformitate cu cerințele privind bunăstarea animalelor prevăzute în
legislația românească și europeană.

Principalele acte normative avute în vedere sunt:

 Directiva Consiliului 98/58/CE din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor din
fermă
 Legea cadru nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecția animalelor
 Legislatia privind condițiile de mediu (Cod de bune practici în ferma din 14
noiembrie 2006 (la data 10ian-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 );
 Legislația privind condițiile sanitare (Norma din 4 februarie 2014 de igiena și
sănătate publică privind mediul de viață al populatiei);

Achizițiile propuse au parametri de funcționare performanți, sunt nesemnificativ poluante,


nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind
asigurată în acest fel protejarea mediului înconjurator prin prevenirea și controlul integrat al
poluării, respectiv reducerea emisiilor în aer, apă și sol.

Decizia privind alegerea sistemului de creștere a animalelor a luat în calcul atat condițiile
naturale și economice, cerințele de protecție a mediului înconjurător, cât și condițiile privind
bunăstarea animalelor.

Adăposturile pentru animale propuse au condiții de microclimat adecvate, spațiu suficient,


echipamente corespunzatoare, o bun ingrijire, proceduri de lucru ți manipulare corecte,
creând condiții de creștere prietenoasă pentru animalele prezente în ferma, definite prin
sintagma „bunăstarea animalelor”.
 Creșterea veniturilor exploatației agricole

Realizată cu respectarea strictă a tuturor normelor și tehnicilor de exploatare, ferma poate


aduce importante venituri.

Prin implementarea investiției va fi creată o fermă competitivă, ce va desfășura o activitate


eficientă așa cum rezultă și din previziunea încasărilor, pentru cei 5 ani prognozați după
implementarea proiectului:

Categorie incasari Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


Lapte oaie 49.140 49.140 55.823 55.823 56.806
Lapte capra 140.400 140.400 159.494 159.494 162.302
Carne viu (miel) 46.800 46.800 53.200 53.200 54.400
Carne viu (ied) 52.650 52.650 59.850 59.850 61.200
Oi reforma 0 0 13.600 13.600 15.600
Capre reforma 0 0 12.950 12.950 14.700
Berbeci reforma 0 0 900 900 900
Tapi reforma 0 0 900 900 900
Lana oaie 1.538 1.733 1.953 1.979 2.006
Venituri totale din productia
vanduta 290.528 290.723 358.670 358.697 368.814
(lei fara TVA / an)
După realizarea investiției, solicitantul își va îmbunătăți performantele prin îndeplinirea
urmatoarelor obiective operaționale:
 Obiective de ordin tehnic
 Instalațiile și echipamentele prevăzute în fluxul tehnologic permit desfășurarea
procesului de exploatare și creștere a oilor ș caprelor în condiții optime. Tehnologiile
folosite conduc la obșinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, în
condiții de eficiență și productivitate a muncii crescute. In același timp, prin
utilizarea acestor tehnologii se urmăreste realizarea unor condiții bune de muncă
pentru personalul care lucrează în fermă.
 Soluția constructivă aleasă permite asigurarea cerințelor fiziologice ale animalelor.
Construcția și dotarea fermei respectă îndeplinirea standardelor comunitare
referitoare la protecția animalelor din crescătorii.

Astfel:

 Clădirea are urmatoarea structură: fundații de beton armat și placă beton armat
cota ±0,00 iar structura supraterană va fi realizată din stâlpi și grinzi profil HEA
din metal. Pereții interiori vor fi realizați din gips carton cu izolatie vată minerală
pentru zona de lucrători și panouri metalice-gard despărtitor pentru animale -
maternitate, spațiu de muls și spațiu tancuri lapte. Inchiderile exterioare propuse
vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolație spumă
poliuretanică pentru zonele închise și încalzire (spațiu lucrători, maternitate și
spațiile în care se depozitează laptele) și prelată/membrană PVC cu benzi
luminoase din PVC transparent și goluri cu plasă PVC pentru asigurarea
ventilației pentru spațiile de odihnă animale, depozitare furaje. Sarpanta va avea o
structură metalică, iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din
panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolație spumă poliuretanică. Coama va fi
proiectata astfel încat să asigure evacuarea aerului viciat în mod natural -
ventilație de coamă.
 Hala va fi prevazută cu instalații eficiente de climatizare și ventilație pentru
asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat
optim (oxigen si aer proaspat) pe tot parcursul anului.
 Echipamentele care asigură furajarea animalelor și adaparea acestora respectă
normele tehnologice și biologice;
 Dejecșiile solide rezultate de la oi și capre sunt colectate și stocate pe platforma
betonată acoperită, fiind folosite ca ingrasamant natural;
 Dejecțiile lichide rezultate vor fi colectate în cele 2 bazine de dejecții ce sunt
amplasate în incinta fermei;
 Colectarea apelor uzate se va face într-o fosă septică;
 Accesul în incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia
autovehiculelor.
 Obiective de ordin economico-financiar

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de producție și obținerea unei


rentabiliăți economice ridicate sunt:

Sistemul intensiv de creștere în stabulație permanentă care respectă


condițiile de bunăstare asigură multiplicarea profitului datorită faptului că
potenialțul biologic al animalelor este valorificat la un nivel superior;
 Optimizarea consumului de utilități necesar pentru asigurarea unor conditii
specifice de microclimat prin monitorizarea permanentă a factorilor de
mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);
 Controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului și
a apei reduce costurile cu medicamentația și permite obținerea unei
producții de calitate.
 Obiective de mediu
 Datorită tehnologiei care va fi adoptată, activitatea fermei va avea impact
minim asupra factorilor de mediu.
Sistemul de ventilatie naturală asigură un microclimat foarte bun,
improspatând aerul din adapost și astfel reducând semnificativ umiditatea,
mirosul si emisiile de NH3.
 Capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției:
 Capacitatea fermei prevăzute prin proiect este de 500 de capete, din care 250 de oi și
250 de capre. Ferma va fi populată la capacitatea de producție astfel: o 250 de oi
mama (montate) și 6 berbeci reproducători din rasa țurcană - prolificitatea rasei este
110%, ceea ce conduce la nașterea a 275 de miei. Oile sunt montate natural o dată pe
an în perioada august septembrie. Din mieii nascuți, 25% dintre femele sunt păstrate
în ferma pentru înlocuirea efectivului și prasila și 75% sunt vândute la 3 luni la
greutatea medie de 20 kg. Din mieii născuti, 2% dintre masculi sunt păstrați în fermă
pentru înlocuirea efectivului și reproducție și 98% sunt vănduți la 3 luni la greutatea
medie de 20 kg. Procentul de pierderi luat în considerare este de 1,5% din totalul de
miei nascuti;
 250 de capre mama (montate) și 4 țapi reproducători din rasa carpatina - prolificitatea
rasei luată în calcul este 110%, ceea ce conduce la nașterea a 275 de iezi. Caprele
sunt montate natural o data pe an în perioada septembrie octombrie. Din iezii nascuti,
25% dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si
75% sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Din iezii născuti, 2% dintre
masculi sunt păsrați în fermă pentru înlocuirea efectivului și reproducție și 98% sunt
vânduți la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat în
considerare este de 1,5% din totalul de miei nascuți;

Sintetizând datele prezentate anterior, rezultă o capacitate fizică efectivă a fermei de 510 capete.

Nr. Categoria de ovine Capacitate


1 Oi mama 250
2 Berbeci reproducatori 6
3 Total ovine ferma 256
4 % prolificitate 10,00%
5 Miei obtinuti, din care: 275
6 Tineret femel (0-3 luni) 138
7 Tineret mascul (0-3 luni) 137
8 % pierderi / consum propriu (0-3 luni) 1,50%
9 Tineret femel (0-3 luni) 136
10 Tineret mascul (0-3 luni) 135
11 % mioare inlocuire 25,00%
12 % berbeci de inlocuire 2,00%
Nr. Categoria de caprine Capacitate
crt.
1 Capre lactatie 250
2 Tapi reproducatori 4
3 Total caprine ferma 254
% prolificitate 10,00%
4 Iezi obtinuti, din care: 275
5 Tineret femel 0-3 luni) 138
6 Tineret mascul 0-3 luni) 137
% pierderi / consum propriu - 0-3 luni 1,50%
7 Tineret femel (0-3 luni) 136
8 Tineret mascul (0-3 luni) 135
% capre inlocuire 25,00%
% tapi de inlocuire 2,00%

Solicitantul respectă condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 121


“Modernizarea exploatațiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatației propusă
prin proiectul de investiții este de 19,50 UDE fiind cuprină între 2 și 50 UDE așa cum este
prevăzut în ghid.

Animale ferma UDE/cap Capacitate Dimensiune ferma


ferma (UDE)
Oi montate 0,023 250 5,75
Capre montate 0,055 250 13,75
TOTAL - 500 19,50

Proiectul este în acord cu potențialul agricol al zonei în care va fi implementat. Conform


“Studiului pentru determinarea zonelor cu potențial, a zonelor geografice și marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 „Investiții în exploatații agricole” din
Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA și ICDEA, 2004”, comuna Dumitra din judetul
Bistrița- Năsăud are potential ridicat pentru creșterea oilor și caprelor.
Mai mult, având în vedere sistemul intensiv de creștere utilizat în cadrul fermei și echipamentele
ce vor fi achiziționate pentru dotarea adăposturilor care permit un control foarte riguros al
condițiilor de creștere a oilor și caprelor, se estimează că producțiile obținute vor fi superioare
celor înregistrate la nivel regional.
2.2 Descrierea investitiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unității la
standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu
precizarea standardului la care se adaptează(pentru proiectele care vizează adaptarea
unității la standardele pentru laptele crud)

Ferma propusă prin proiectul a fost proiectată astfel încat să se asigure îndeplinirea legislației
naționale armonizată cu normele europene, respectiv:
 Respectarea în proiectarea spatiilor de creștere și exploatare a oilor și caprelor și
a spațiilor conexe a standardelor de calitate pentru asigurarea cerintelor optime
funcționării activității de creștere a ovinelor și caprinelor, inclusiv a condițiilor
de siguranță și bunăstare a animalelor;
 Utilizarea/respectarea în cadrul fluxului de producție a unei tehnologii
performante de creștere intensivă a oilor și caprelor, prin procedeul de stabulatie
permanentă;
 Amplasarea investiției respectă distantă minimă față de așezările umane și alte
investiții de interes public: Ferma proiectată va fi situată în afara localității,
accesul în fermă fiind situat la o distantă de aprox. 100 m de cea mai apropiată
casa de locuit (constructii existente);
 Pentru dotarea halei vor fi achiziționate echipamente de ultimă generatie pentru
creșterea ovinelor și caprinelor care vor asigura condiții optime de microclimat,
avand în acelasi timp consumuri energetice scăzute;
 Drumurile de incinta vor fi sistematizate în așa fel încat drumul animalelor,
drumul furajelor si drumul dejecților să nu se intersecteze;
 In cadrul fermei vor fi amenajate: filtru auto (spalare) și separator de
hidrocarburi, container pentru animale moarte, separator de grăsimi;
 Apele uzate din cadrul fermei vor fi colectate într-o fosă septică ecologică cu o
capacitate de 750 l pentru zona destinata lucratorilor și a doua fose septice de
5.500 litri fiecare pentru apele uzate și dejecțiile lichide din cadrul spațiilor
pentru animale. Apa rezultată din consumul menajer se va canaliza spre fosa
septică ecologica de 750 litri. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole
va evacua apele de la invelitoare către sol;
 Pentru gestionarea gunoiului scos din hala va fi construită o platformă special
amenajată.
Pe lângă prevederile legislației comunitare relevante, se respectă urmatoarele cerințe:
 Adăpatorile vor fi poziționate și intreținute astfel încat să se reducă la minimum
vărsarea accidentală a apei. Adăparea oilor și caprelor se va realiza cu ajutorul
adăpătorilor din plastic cu nivel constant, care permit furnizarea unui debit
constant de apa prevazute cu un dop de golire pentru o curatare ușoară;
 In adăpost animalele vor avea acces permanent la așternut, uscat la suprafata.
Tehnologia de creștere adoptată prevede creșterea animalelor în adăpost pe
asternut permanent din paie.
 Ventilația va fi suficientă pentru a se evita supraîncălzirea. Adaposturile au fost
proiectate ținând cont de faptul că trebuie ferite de curenți de aer, bine iluminate
și ventilate corespunzător;
 Animalele din ferma vor fi inspectate cel pușin de două ori pe zi. Se va acorda o
atenție deosebită semnelor care indică un nivel scăzut al bunăstării și/sau sănătății
animalelor. Toate ovinele și caprinele vor fi atent supravegheate de către fermieri,
în mod constant, pentru a se asigura un nivel optim al sănătatii și bunăstării
animalelor și pentru a se acorda tratament animalelor care necesită astfel de
măsuri;
 Animalele care sunt grav rănite sau care prezintă semne evidente de tulburări de
sănătate vor primi tratament corespunzător sau vor fi sacrificate imediat. Va fi
consultat un medic veterinar ori de cate ori este nevoie.
In faza de funcționare vor fi luate o serie de măsuri pentru minimizarea impactului asupra
mediului:
Măsuri pentru prevenirea poluării solului:
 Respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale
auxiliare;
 Respectarea strictă a programului de revizii și intreținere a instalatiilor, rețelelor
de apă și canalizare;
 Respectarea strictă a instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, gestionarea
corectă a deșeurilor;
 Efectuarea în siguranță a transportului de deșeuri – gunoi de hala din platforma
de stocare și deseuri de origine animală – cu respectarea urmatoarelor reguli:
- respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare,
- interzicerea descărcării deșeurilor în alte locuri,
- asigurarea capacitătii de stocare temporară a dejecțiilor;
- asigurarea în permanență a contractelor de preluare, transport și neutralizare a
deșeurilor de origine animală.
Pentru reducerea emisiilor în aer și diminuarea mirosurilor vor fi aplicate urmatoarele măsuri de
diminuare a impactului:
 activitatile specifice din cadrul fermei vor fi planificate și desfășurate astfel încât
impactul mirosurilor să fie redus,
 tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optimă.
In vederea reducerii cantitpții de deșeuri generate, valorificării sau eliminării deșeurilor în
condiții de siguranșă pentru protecția mediului, solicitantul are în vedere urmatoarele măsuri:
 aprovizionarea cu materii prime și materiale se va face cu respectarea
programelor stabilite, astfel încat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa
ducă la generarea de deșeuri;
 nu se va depăși capacitatea de depozitate a magaziilor, spațiilor special
amenajate, containerelor, platformei de gunoi și a bazinelor de dejecții lichide;
 transportul dejecțiilor în zonele de administrare pe terenurile agricole se va face
cu mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, în condiții
care sa asigure prevenirea poluării solului, impact redus al mirosului asupra
zonelor locuite.
In cadrul fermei vor fi respectate cu strictete toate regulile de curatenie și igiena, de asigurare a
unor condiții cât mai bune de stabulație, igiena și sănătate a animalelor.

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
225 0 225
terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea 225 0 225
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 5.291 0 5.291
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
0 5.975 5.975
tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 975 975
3.3 Proiectare si inginerie 0 2.500 2.500
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 0 2.500 2.500
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in
limita de 6%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, 116.341 54.367 170.708
din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 116.341 54.367 170.708
4.1 Constructii si instalatii 90.816 0 90.816
4.2 Montaj utilaj tehnologic 900 0 900
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 21.887 0 21.887
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
2.453 0 2.453
transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 285 54.367 54.652
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 225 11.505 11.730
5.1 Organizare de santier 225 0 225
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente 225 0 225
organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
5.2 Comisioane, taxe 0 11.505 11.505
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, 0 0 0
din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 122.082 71.847 193.929
Actualizare mai mica de 5% din
Verificare actualizare
valoarea eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 122.082 71.847 193.929
Valoare TVA 43.550 43.550
Total general inclusiv TVA 237.479
Data intocmirii
Studiului de
06-05-2014
Fezabilitate/Memoriului
VALOAREA PROIECTULUI Justificativ
Curs EUR 4,4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 1.054.881 237.479
VALOARE ELIGIBILA 542.288 122.082
VALOARE NEELIGIBILA 512.593 115.397
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si 48.833 48.833
cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care: 73.249 115.397 188.646
- autofinantare 115.397 115.397
- imprumuturi 73.249 73.249
TOTAL PROIECT 122.082 115.397 237.479
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 24.416
Suma avans mai mica
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public
50% de 50% din ajutorul
nerambursabil
public

2.3 Fundamentarea necesității și oportunității investiției

Diversitate produselor, valoarea biologică deosebită și economicitatea obținerii acestora au facut


ca din toate timpurile speciile de ovine și caprine să fie extrem de apreciate, bucurându-se
totodată și de o atenție deosebită din partea crescătorilor. Creșterea ovinelor și caprinelor,
reprezintă o ramură principală a zootehniei și a avut o contribuție deosebită la îmbunatățirea
nivelului de trai al oamenilor, alaturi de celelalte sectoare specifice creșterii animalelor. Tinând
cont de obiectivele care au stat la baza creșterii ovinelor și caprinelor dea lungul timpului,
crescătorul a căutat mereu sa selectioneze și să perfecționeze pentru creștere în interesul sau,
doar acele animale care corespundeau scopului urmărit. Astfel, s-au creat și perfecționat grupe
de rase specializate pentru diferite producții, existand în prezent pe glob, conform multor date
publicate în literatura de specialitate, peste 750 rase de ovine și peste 300 de rase de capre, având
cele mai diverse direcții de exploatare (carne, lapte, lana, pielicele, blanuri).
La noi în țară diversitatea zonelor de relief, a condițiilor climaterice zonale și ca urmare a
măsurilor luate, s-au oținut în ultimile decenii progrese deosebite atât în privița creșterii
septelului ovin și caprin cât și în sporirea producțiilor obținute de la aceste specii, însa rezulatele
la care s-a ajuns în etapa actuală demonstrează faptul că suntem departe de performantele
realizate de aceste specii în alte tări.
In prezent, creșterea și exploatarea caprinelor și ovinelor cunoaste o dezvoltare ascendentă
datorită particularitaților lor biologice și economice valoroase, fapt pentru care aceste specii au
căpătat o largă raspandire pe intreaga suprafață a globului. In ultimile decenii, concomitent cu
sporirea lor numerică, s-au ameliorat o serie de rase autohtone și s-au creat altele noi,
specializate atât pentru producția de lapte, cât și pentru producția mixtă, anume de lapte – carne,
cu prolificitate ridicată, și de lână și carne.
In condițiile în care Romania este țara cu drepturi depline în Uniunea Europeană, se impune ca o
necesitate absolută, sa fie redus sistemul actual, al producției de subzistență, și înlocuirea
acestuia cu ferme de dimensiuni care sa permită livrarea pe pița a produselor realizate. Romania
isi propune sa adopte pe termen lung o poziție favorabilă fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o
ameliorare a productivitatii agricole și la o susținere a dezvoltarii durabile a satului românesc,
pentru a nu mai exista golul dintre exploatatiile de subzistentă și cele de dimensiuni foarte mari.
Fermele de familie pot crește disponibilitatea alimentelor în țările sărace și în curs de dezvoltare,
pot conserva produsele tradiționale, pot asigura tranzișia către o alimentație mult mai sănătoasă
și cel mai important, contribuie la securitatea alimentară pe termen mediu și lung.
Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentprii necesității realizării investiției.
Solicitantul își propune alinierea politicii investiționale la cerintele de piață în paralel cu
respectarea standardelor naționale și europene în mod particular în domeniul creșterii ovinelor și
caprinelor ca o condiție a dezvoltării durabile astfel încat să fie asigurata existența pe termen
lung a fermei înfiintate.

Oportunitatea investiției

Din punct de vedere al oportunității realizării proiectului se disting o serie de aspecte relevante
ce privesc nivelul sectorial, de piața, al fortei de muncă, al condițiilor pedo-climatice precum și
al economiei locale.

 La nivel sectorial:
 dupa o perioada de stagnare și chiar regres, în prezent dinamica efectivelor și a
producției de carne și lapte de oaie și capră se află pe un trend ascendent la nivel
național, acest trend fiind impulsionat de o tendință de creștere a cererii
existente pe piața, insuficient satisfacută în prezent de oferta producătorilor
autohtoni, și de creșterea exigentelor cu privire la calitatea produselor
alimentare;
creșterea consumului de produse autohtone de carne și lapte de oaie și capră în
detrimentul produselor provenite din import;
 La nivelul pieței de desfacere:
 creșterea în ultimii ani la nivel național a cererii pentru produse provenite de la oi
și capre, precum și prognoza de creștere a consumului de carne și lapte de oaie și
capra până la nivelul celui înregistrat în Uniunea Europeana;
 orientarea preferințelor românilor spre produsele provenite de la capre si
oi.
 La nivelul forței de muncă:
 forța de muncă disponibilă în zona are un grad bun de specializare în domeniul
zootehnic;
 La nivelul condițiilor de sol și climă:
 Condițiile pedo-climaterice din județ sunt favorabile activităților de creștere a oilor și
caprelor.
 La nivelul economiei locale și a poziționării geografice:
 amplasarea fermei în zona de deal unde valoarea păsunilor este deosebită, asigură
necesarul de materii prime furajere pentru animalele din ferma.
Privind toate acestea se poate concluziona că realizarea proiectului va însemna pentru solicitant
valorificarea unui întreg sir de oportunități de ordin economic și social, cu efecte favorabile în
dezvoltarea economiei locale, precum și în creșterea veniturilor la bugetul local.
Funcționarea obiectivului analizat, la întreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din
punct de vedere socio–economic, permițând continua dezvoltare a zootehniei în această zonă,
asigurând mijloace de trai populației din zona, scăderea somajului și creând premisele unei
dezvoltări / creșteri a nivelui de trai.
Implementarea proiectului în condițiile cofinanțării prin Programul National pentru Dezvoltare
Rurală Măsura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare și o durată
de recuperare mai scurtă decât în cazul în care proiectul de investiții ar fi realizat din surse
proprii ale solicitantului.
2.4 Piața de aprovizionare/desfacere, concurența și strategia de piață ce va fi aplicată
pentru valorificarea produselor/serviciilor obținute prin implementarea proiectului

Materialul biologic pentru popularea fermei va fi procurat de la furnizori autorizati din țară.
Principalele materii prime utilizate în procesul de exploatare a oilor și caprelor sunt:
 paie pentru așternut;
 masa verde, fânuri, paie, siloz, lucernă, sfeclă furajeră, morcovi furajeri,
sroturi, uruieli, otavă;
 Nutreț concentrat (porumb boabe, orz, tarate grau, srot floarea soarelui);
 sare;
 medicamente și produse veterinare;
 detergenți.
Așternutul din paie este împrospătat zilnic cu 0,3-0,5 kg paie /cap de oaie sau capră pentru a-l
menșine curat și uscat. Rezultă un necesar anual de așternut pentru ferma de 90 to pentru primul
an de operare.
Furajele pentru hrana animalelor se achiziționează de la producători agricoli din zonă.
In general furajele se achizitionează cu plata la termen de 60-90 de zile. Prețul nutrețului
concentrat este puternic influențat de prețul cerealelor, porumbul fiind ingredientul de bază
alături de grâu și ovăz. Procurarea furajului se face pe baza de comandă, livrarea este în general
asigurată de furnizor iar stocarea se face în cadrul fermei. Stocarea furajului pe o perioadă mai
lungă nu este indicată, maximum fiind 1 săptâmană.
Consumul de furaj pentru ovine per an/cap este de:

Denumire Oi Tineret Miei 0-


UM Berbeci
componente Mame ovin 3 luni
Masa verde kg 1.725,00 975,00 1.440,0 0,00
0
Paie ovaz kg 195,00 150,00 60,00 0,00
Fan lucerna kg 246,00 201,00 120,00 0,00
Porumb siloz kg 120,00 165,00 120,00 0,00
Sfecla furajera kg 120,00 108,00 60,00 0,00
Morcovi kg 90,00 0,00 0,00 0,00
Porumb kg 18,00 18,00 12,00 6,00
Ovaz kg 27,00 12,00 48,00 6,00
Grau kg 0,30 6,00 6,00 0,00
Srot floarea soarelui kg 0,00 0,00 24,00 6,00
Lucerna kg 0,00 0,00 0,00 30,00
Sare bucatarie kg 36,00 36,00 14,00 0,00
Creta furajera kg 0,00 0,00 0,00 0,00

Consumul de furaj pentru caprine per an/cap este de:

Denumire Capre Tineret Iezi 0-


UM Tapi
componente Mame caprin 3 luni
Masa verde kg 2.220,00 1.920,00 1.200,00 0,00
Fan natural kg 300,00 240,00 200,00 0,00
Fan leguminoase kg 90,00 0,00 0,00 0,00
Sfecla furajera kg 0,00 480,00 180,00 0,00
Tarate de grau kg 0,00 144,00 72,00 0,00
Sroturi kg 27,00 12,00 0,00 0,00
Siloz kg 360,00 0,00 144,00 0,00
Fan lucerna kg 0,00 0,00 0,00 30,00
Lucerna kg 0,00 0,00 0,00 0,00
Porumb kg 159,00 0,00 80,00 6,00
Ovaz kg 45,00 0,00 0,00 6,00
Grau kg 0,00 0,00 0,00 6,00
Orz kg 36,00 0,00 24,00 0,00
Orz uruit kg 45,00 0,00 0,00 0,00
Porumb uruit kg 45,00 0,00 0,00 0,00
Morcovi kg 270,00 0,00 0,00 0,00
Otava kg 360,00 0,00 0,00 0,00
Sare bucatarie kg 36,00 36,00 14,00 0,00
Pentru livrarea unor produse sigure pentru consumatori pe toata perioada de creștere a oilor și
caprelor se va administra medicația corespunzatoare:
 Intre 20 nov și 15 dec se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu
rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.
 Intre 15 dec și 15 ian, vaccinarea împotriva agalaxiei contagioase (rasfugul alb) urmat de
rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior, 1 ml/animal subcutanat indiferet de
talia animalului.
 Intre 01 ian si 15 ian se face vaccinarea împotriva mamitei gangrenoase (rasfugul negru)
vaccin contra ambelor forme de rasfug: agalaxia contagioasa si mamita gangrenoasa.
 Vaccinarea contra antraxului se face de obicei primavara (aprilie) caprine peste 2 luni
0,1ml, ovine peste 2 luni 0,2ml, subcutanat.
Procurarea medicamentelor se face periodic iar stocarea se face sub anumite condiții de
temperatura într-un spațiu special amenajat.

POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de Produs furnizat si Valoare % din


materii prime / materiale Servicii oferite cantitate aproximativa total
auxiliare aproximativa -RON- achizitii
DSVSA Material biologic 250 de oi montate, 250 241.500 63,1%
populare ferma de capre montate, 6
berbeci de reproductie, 4
tapi de reproductie
FERMIERII paie pentru asternut /
Furnizor de paie
cate 6 to la fiecare 2 900 0,2%
pentru asternut
saptamani
Furaje conform retetei
furajere prezentate.
RUT MILLS SRL Furnizor furaje Livrarea se face 137.024 35,8%
aproximativ la fiecare 2
saptamani.
MEDIC VETERINAR Furnizor
medicamente
vaccinuri, solutii pentru
(vaccinuri, solutii 3.140 0,8%
deparazitare
pentru deparazitare,
etc)

Total 382.564 100%

Piața de desfacere
Desfacerea producției obținute (lapte de oaie și capră, carne în viu de carne și capră, lâna de
oaie) se face în mod direct către procesatori de profil (fabrici de procesare a laptelui, abatoare
specializate, fabrici de procesare lana de oaie) din județ și din judetele limitrofe.
Potențiali clienți:

POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
1 FRIGOMILK-Loc. Năsăud. Jud. 49.140 16,91
Bistrița-Năsăud
2 ITL AGROCOMPLEX SRL-Loc. 140.400 48,33
Lechința. Jud. Bistrița-Năsăud
3 AGRO-INVEST-Loc. Bistrița. Jud. 46.800 16,11
Bistrița- Năsăud
4 AGRO-ARDEAL SRL-Loc. 52.650 18,12
Orheiul Bistriței.Jud. Bistrița-
Năsăud
5 COMBIS SRL –Loc. Bistrița. Jud. 1.538 0,53
Bistrița- Năsăud
Total vanzari 290.528 100%

Analiza concurenței
Comparativ cu restul fermierilor din zonă, ferma solicitantului va dispune de o serie de
avantaje între care amintim:
 obținerea unor cantități mari de produse la intervale de timp regulate;
 costuri reduse de exploatare (costuri cu utilitatile, cu forta de munca etc), ca
urmare a tehnologiei de crestere adoptate;
 randament ridicat de conversie a materiilor prime (furaje) în produse finite
(lapte, carne in viu si lana de oaie).
Principalele avantaje în fața concurentilor locali rezidă așadar din capacitatea mare de
producție a fermei, și tehnologia de creștere pe care o foloseste pentru exploatarea în sistem
intensiv în stabulație permanentă liberă a oilor și caprelor. Acestea îi permit obținerea unor
costuri competitive, și implicit negocierea unor contracte avantajoase cu procesatorii de
lapte, carne de oaie și capra și lâna de oaie din regiune.
In ceea ce privește strategia de piață pe care o va adopta dupa implementarea prezentului
proiectul, ferma își va comercializa produsele în baza unor contracte ferme, încheiate pe
perioade lungi de timp.
Strategia de piață
Pentru a putea sa facă față rigorilor unei piețe din ce în ce mai concurenșiale, ferma are în vedere
un proiect de investiție care să permită obținerea unor produse de calitate și în cantități care să ii
permita să devină un furnizor local constant și serios.
In ceea ce priveste avantajele fermei în comparație cu firmele concurente, putem evidenția:
utilizarea unei tehnologii moderne pentru creșterea și exploatarea oilor și
caprelor;
 dotarea unității cu echipamente moderne în vederea comercializării în condiții
corespunzatoare la prețuri avantajoase a produselor obținute.
 Politica de preț
Politica de preț a fermei se bazează pe practicarea unor prețuri la un nivel mediu comparativ cu
cele practicate de către concurența pentru produse similare.
Concurența puternică care există pe piața limitează trendul de creștere a prețurilor care poate fi
ușor sesizat în cazul altor produse alimentare. In cazul fermelor mari tendința este de creștere
lentă, acest aspect se repercutează asupra întregului ansamblu de concurenți ce acționează pe
piața, și care se află în situația de a intra în faliment în condițiile în care nu-și pot permite să
ofere produsele la prețul stabilit de ceilalti actori ai pieței.
Pentru a menține un nivel cât mai scăzut al prețurilor, ferma va încerca să-si reducă permanent
costurile unitare, atât prin utilizarea unei tehnologii competitive, cât și prin cresterea
productivității muncii.
In stabilirea și modificarea nivelului prețurilor, va lua în calcul o serie de factori, dintre care cei
mai importanți sunt:
 costul de producție si de
comercializare;
 calitatea laptelui;
 calitatea cărnii;
 prețurile practicate pe piața la
produsele similare;
 starea concurenței;
 conjunctura economică existentă la
momentul respectiv;
 legislația în vigoare; etc.
Prețurile la care vor fi desfăcute produsele fermei, care au fost luate în calcul și în previzionarea
veniturilor sunt urmatoarele:
 2,6 lei/litru de lapte de capră
 1,3 lei/litru de lapte de oaie
 10 lei/kg miel de carne viu
 15 lei/kg ied de carne viu
 1,5 lei/kg lână de oaie

2.5 Descrierea îndeplinirii condițiilor minime de eligibilitate și a criteriilor de selecție
urmărite în implementarea proiectului

Obiectivele
Obiectivele generale și Descrierea modului în care se urmărește atingerea
urmărite
obiectivele specifice obiectivelor
prin proiect
Proiectul respecta: In cadrul noii ferme, se va adopta un sistem intensiv de
conformitatea cu obiectivul crestere a oilor si caprelor in stabulatie permanenta,
caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de
general al masurii: crestere, care necesita un consum minim de resurse si
factori de
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite
obiectivele specifice obiectivelor
prin proiect
cresterea competitivitatii productie.
sectorului agricol printr-o Utilizarea unor tehnologii performante de crestere a oilor
utilizare mai buna a si caprelor, cu monitorizarea calitatii produselor obtinute
resurselor umane si a si a starii de sanatate si bunastare a animalelor asigura
factorilor de productie si atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua
indeplinirea standardelor ferma in raport cu exploatatii similare din Romania si din
nationale si a standardelor alte tari ale Uniunii Europene.
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele
specifice:
a) Introducerea si Investitia propusa va utiliza o tehnologie moderna si
dezvoltarea de tehnologii eficienta de crestere a animalelor din ferma de tip
si procedee noi, intensiv caracterizat de aplicarea celor mai eficiente
diversificarea productiei, metode de furajare, ingrijire si selectie a animalelor.
ajustarea profilului, Utilizarea unei tehnologii moderne care respecta
nivelului si calitatii conditiile de crestere si salubritate a fermei va contribui
productiei la cerintele la cresterea cantitatii de produse din capra si oaie oferite
pietei inclusiv a celei
la preturi competitive pe piata.
ecologice, precum si
producerea si utilizarea de
energie din
surse regenerabile;
b) Adaptarea Investitia propusa spre realizare va respecta cu strictete
exploatatiilor la standardele legislatia romaneasca armonizata cu normele europene,
comunitare; iar achizitiile propuse au parametri de functionare
performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul,
solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat
al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
c) Cresterea veniturilor Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma
exploatatiilor agricole competitiva, care va aduce importante venituri
sprijinite; solicitantului, estimate la valoarea de 290.528 lei pe an.
d) Sprijinirea membrilor Nu este cazul
grupurilor de producatori 
sau ai altor forme
asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.
3. Date tehnice ale investiției

3.1 Date generale


3.1.1 Zona și amplasamentul (regiunea, județul, localitatea) investiției, suprafața și situația
juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive și/sau temporar) de lucrare
Regiunea: Centru
Județ:Bistrița-Năsăud
Comuna:Dumitra
Sat:Dumitra
Suprafața terenului pe care urmează să fie amplasată investiția este de 4.500 mp.
Categoria de folosință:roditor
Nr. cadastral:20000
Situația ocupării terenului:liber
Situația ocupării cu ferma de ovine și caprine:

Accesul către fermă se realizează pe drumul(cu 2 căi de acces), care aparține


beneficiarului.Vecinătățile parcelei sunt terenuri libere.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investiția o impune

Investiția propusă prin proiect se recomandă a fi amplastă pe un teren fără decliviti majore cu
deschidere către doua cai de acces perpendiculare. Amplasarea obiectelor ce intra în componența
fermei se poate adapta amplasamentului după caz.
Amplasamentele specifice din zonă prezintă caracteristici cu privire la următoarele aspecte:
definirea stratigrafiei pachetului geologic superficial prin prospectarea terenului, evaluarea
caracteristicilor fizico-mecanice și dinamice ale pământului, anticiparea unor posibile modificări
tectonice potențiale ale suprafeței libere a terenului (tasări, lichefierea complexului nisipos,
alunecări de teren, falieri etc.). Acestor factori de incertitudine și, implicit, de risc li se asociază
influenta fenomenului de interacțiune teren – fundație – structura, care poate produce efecte
defavorabile asupra comportării construcțiilor pe durata mișcărilor seismice de mare intensitate.
Solicitările dinamice care actionează asupra unei construcții se prezinta sub forma unei mișcări
vibratorii. Răspunsul construcției la solicitare depinde direct de forma semnalului seismic, de
modul de propagare, de magnitudinea și distanta de propagare a undelor seismice.

3.2 Caracteristicile principale ale construcțiilor

3.2.1 Pentru cădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfașurată, numărul de
niveluri și înălțimea acestora, volumul construit
Investiția ce urmează a se realiza prin programul FEADR cuprinde următoarele obiective
constructive:
• OBIECTUL 1- Corp adăpost animale
• OBIECTUL 2 - Corp tuns oi și platforma betonata spălare oi
• OBIECTUL 3 - Platforme auto pietriș și platforma betonata gunoi
• OBIECTUL 4 - Rețele exterioare
• OBIECTUL 5 - Amenajări pentru protecția mediului

OBIECTUL 1 – Corp adăpost animale-exemplu


• Construcția este dimensionata pentru 500 de capete (250 de oi și 250 capre)
• Deschideri: 4 deschideri: 3 deschideri cu dimensiunea de 6.00 m și una de 4.00 m.
• Travei: 34 travei, cu dimensiunea de 6.00 m
• Suprafață construita la sol: 1.795,00 mp
• Suprafață construita desfășurată (supraterana) : 1.795,00 mp
• Suprafață utila totala interioara supraterana: 1.778,45 mp, din care:
• Suprafață utila int. Parter: 1.778,45 mp;
• Regim de înălțime: Parter
• Înălțimea max. la coama: +4.75 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);
• Înălțimea min. la cornișă: +3.96 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);
• Înălțime utila Parter: minim 3.50 m – maxim 3.90 m

3.2.2 Pentru rețele: lungimi, lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare etc.
 Alimentare cu energie electrică:
La pozarea cablurilor se recomanda să se prevadă o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete,
necesara pentru a se permite introducerea sau înlocuirea cutiilor terminale și a manșoanelor. Pe
trasee lungi, rezerva se obține prin montarea ondulata a cablurilor în plan orizontal.
Razele de curbura ale cablurilor, realizate în timpul manevrărilor precum și la fixare, vor avea
următoarele valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior d al cablului:
 cabluri cu conductoare multifilare cu izolație de hârtie impregnata cu manta de
plumb;
 cabluri cu conductoare multifilare cu izolație de hârtie impregnata cu manta de
aluminiu;
 cabluri cu izolație și manta de PVC;
 cabluri cu izolație și manta de PVC cu conductoare multifilare în construcție sector.

Desfășurarea cablului de pe tambur și pozarea să se vor face numai în condițiile în care


temperatura mediului ambiant și a cablurilor nu a coborât în perioada de timp friguros, în decurs
de 24 ore înaintea desfășurării și pozării , în nici un monent, sub următoarele valori:
 0° C pentru cablul cu izolație de fartie;
 +4° C pentru cabluri cu izolație și manta de PVC;
În cazuri deosebite se admit desfășurarea și pozarea cablului și la tempereturi mai scăzute, după
încălzirea prealabila a tamburului cu cablu într-o încăpere închisă.

La intrarea în clădiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie să fie protejate în tuburi metalice
sau din alt material rezistent mecanic. Țevile trebuie să aibă un diametru interior de cel puțin 1,5
ori diametrul exterior al cablului și să nu aibă mai mult de doua curbe, realizate cu curbura
corespunzătoare tipului de cablu.

Capetele de țevi trebuie să fie bercluite. Adâncimea de pozare a cablurilor în pământ, măsurată
de la suprafață solului este de minimum 700mm. Cablurile așezate în pământ se instalează în sânt
pe un strat de nisip de 10 cm și se acoperă cu un alt strat de nisip, peste care se aseaza un strat de
cărămizi. La intrarea în clădiri se poate reduce adâncimea de pozare, pe porțiuni scurte, sub 5 m.
• Alimentare cu apa:

Se propune înființarea unui put forat de adâncime (30 m) pentru asigurarea apei și a 2 bazine
tampon cu o capacitate de 2.000 litri fiecare.
Executarea săpăturii vă începe numai după completa organizare a lucrărilor și aprovizionarea cu
materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) și a utilajelor de execuție (pentru
săpat, transport, compactări, refacerea izolațiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de
materiale, pentru că tranșeele să stea deschise o perioada cit mai scurta de timp.
Săpătură vă fi executata, de regula, manual (cca, 60%), în special ultimii 20-30 cm, pentru
executarea patului transeii și a zonelor din dreptul îmbinărilor care se vor executa conform
datelor prezentate în proiect.

Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ ușor de manevrat. De asemenea, sunt robuste,
rezistente la șocuri și nu se sparg. Este însă absolut obligatoriu că transportul tuburilor din
polietilena să se facă cu atenție, pentru a fi ferite de lovituri și zgirieturi.
• Alimentare cu gaz:
Nu se cere prin proiect acest tip de branșament.
Energie termică:

Se prevede o instalație de încălzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea


temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalația de încălzire în clădire este compusa
din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Pentru
încălzirea spatiilor din cadrul maternității se propun lămpi cu infraroșu.

• Evacuare ape uzate:


Săpătură pentru canalizare 110 - 125 mm se vă executa pe o lățime a transeii de până la 1.00 m și
malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

Săpătură pentru căminele de vizitare de pe canalizarea proiectata vă avea dimensiunile de 1.30 x


1.30 m. Pentru guri de scurgere săpătură vă avea dimensiunile 1.2 x 1.2 x 2 m, iar pentru
ramificații și racordul gurii de scurgere lățimea transeii este de 0.8 m. Săpăturile se vor executa
mecanizat pe 1,0 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor
(20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual până la cota finala a săpăturii.
Canalizarea proiectata se vă executa cu tuburi prefabricate din PVC - KG cu mufa și garnitura.

Pozarea tuburilor și montarea căminelor nu se face decât după evacuarea apelor provenite
accidental din ploi sau infiltrații.
3.3 Structura constructiva
• OBIECTUL 1 – Corp adăpost animale:
Corpul adăpost pentru animale este format din 2 corpuri de clădire:
- Corp maternitate și vestiare lucrători
- Adăpostul pentru animale

• OBIECTUL 2 – Corp tuns oi și platforma betonata spălare oi și capre


• OBIECTUL 3 – Platforme carosabile pietriș și platforma betonata gunoi:
• OBIECTUL 4 –REȚELE EXTERIOARE

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construcțiilor

 Echipamente electrice
 Echipamente sanitare
 Alimentare cu apa
o Hidrofor 24 l
o Pompa Submersibila
o Vas Tampon 2000 litri (2 buc.)
o Canalizare
o Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane
- 110
o Bazin Dejecții Lichide 5500 litri (2 buc.)
o Filtru auto (cu separator hidrocarburi) - caracteristici:
o Separator de grăsimi
3.5 Instalații aferente construcțiilor

Instalații sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adâncimea de 30 m, conform
normelor în vigoare, apa trebuie să îndeplinească condițiile de potabilitate. Grupul de pompare
vă fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000 l fiecare. Pentru asigurarea parametrilor tehnici
ai apei menajere și anume debitul și presiunea necesara unei bune funcționari a instalației s-a
prevăzut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima
0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalații.

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala și țevi din
polipropilena montate în sapa. Canalizarea se vă realiza prin coloana separata pentru grupul
sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea
deversare libera.
În ghena de instalații corespunzătoare băii se montează robinete sferice de separație Ø25. S-au
prevăzut instalații sanitare în vestiar cu grup sanitar și dus.

Instalațiile se vor executa din:


 țevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece și calda;
 țevi și piese de legătură din polipropilena de canalizare;
 baterii amestecătoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
 robinete de trecere cu filet interior și obturator sferic ;
 robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
 robinete de reținere cu ventil și mufe.

Instalații termice
Se vă prevedea o instalație de încălzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea
temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalația de încălzire în clădire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.

Instalații electrice
Instalații de iluminat artificial

În cadrul acestei lucrări vor fi prevăzute instalații de iluminat cu corpuri de iluminat noi care să
asigure o vizibilitate adecvata tipului de activități specifice. În general se vă asigura un iluminat
artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate
fiind de 1 / 40. Indicele de redare a culorilor (Ra) vă fi mai mare de 65 și asigurat de lămpile cu
temperatura de culoare intre 4.500 – 6.500 K.

În spatiile cu destinația “Vestiar cu grup sanitar și dus, spatiu fătare, se vor monta, corpuri de
iluminat fluorescente, etanșe, având grad de protecție minim IP 54, iar în birou veterinar, spatiu
tehnic, hol acces și depozitare lapte se vor monta corpuri cu protecție minim IP 20. Comanda
iluminatului se vă face prin intermediul întrerupătoarelor și comutatoarelor montate îngropat în
pereți, la intrările în încăperi. Instalațiile noi de iluminat vor urmări, în principiu, traseele cele
mai scurte, cu modificările de rigoare în locurile unde încăperile nu permit acest lucru.

Instalațiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat în PVC de tip
CYYF 1,5 mmp trase în tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm îngropate în ziduri sau în planșeu,
în cazul corpurilor de iluminat și al trecerilor, conform detaliilor din planșe. Tuburile orizontale
aferente instalațiilor de iluminat se vor poza îngropat la circa 20 cm sub nivelul planșeului.
Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie să suporte, fară a
suferi deformări, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmează a fi
suspendat, dar cel puțin 10 kg. Aparatele de comutație pentru instalațiile de iluminat vor fi de
buna calitate, și se vor fixa în doze noi cu holtzsuruburi prinse în rama metalica a aparatelor și
acoperite de masca din material plastic izolant.
Protecția circuitelor de prize se vă realiza cu disjunctoare cu protecție de 16A, iar toate prizele
vor avea obligatoriu contact de împământare. Vor fi prevăzute prize normale, precum și prize cu
circuite și trasee separate și individuale pentru aer condiționat, etc. care se vor monta conform
cerințelor specifice.
Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de
împământare.
Toate circuitele de prize se vor executa cu cate 3 conductoare din cupru izolat cu PVC de tip
CYYF 2,5 mmp trase în tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 20 mm îngropate în ziduri
(preferabil la h = 2,00 m deasupra pardoselii finite) sau sub pardoseala și vor fi acoperite cu
minim 2 cm de tencuiala. La execuție se vă avea în vedere asigurarea continuității conductorului
de împământare (care vă avea obligatoriu izolația de culoare galben-verde), iar dintre celelalte
doua, cel mai închis la culoare vă fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa fiind conectat la
faza. Legarea conductoarelor la aparate se vă face cu faza în dreapta și nulul în stangă prizei gata
montata. Prizele din interior vor fi de tip Schuko (cu contact de protecție) și se vor monta
îngropat în ziduri, preferabil la înălțimea de minim 0,30 m deasupra pardoselii finite.
Aparatele de conectare trebuie să fie astfel montate încât să întrerupă simultan toate fazele și
nulul circuitului pe care îl deservesc. Nu se admite întreruperea conductorului de protecție.
Conductorul de nul poate fi întrerupt numai în instalațiile în care acesta nu este folosit și pentru
protecție.
Distribuția electrica
În interiorul clădirii distribuția energiei electrice se vă face de la tabloul general de distribuție
T.E.G.:
 putere electrica instalata: Pi = 88,70 KW;
 putere electrica absorbita: Pa = 57,65 KW
 curentul cerut Ic = 92,25 A - se alege întrerupător automat tripolar cu protecție
diferențială de 100A/30mA, cu cablu CyyF 5x50 mmp.

3.6 Situația existentă a utilităților și analiza acestora


Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este considerat a fi amplasat pe un
teren neracordat la utilități. Soluțiile de racord sunt prezentate în capitolele anterioare pentru
fiecare obiect în parte.

3.7 Avize și acorduri


La Cererea de finanțare vă fi anexat Certificatul de Urbanism, cu încadrarea amplasamentului în
planul urbanistic emis de Primăria Comunei Dumitra,nr.202, județul Bistrița-Năsăud pentru
proiectul “Înființare ferma ovine și caprine” aparțînând solicitantului.

Alte avize de specialitate sunt:


 Decizia etapei de evaluare inițială emisă de Agenția pentru Protecția Mediului care atesta
că solicitantul a inițiat procedura pentru obținerea acordului de mediu;
 Notificarea emisa de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranță Alimentelor care
atesta conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar
și siguranță alimentelor și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma
vă fi în concordanta cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru
siguranță alimentelor;

 Notificarea emisă de Direcția de Sănătate Publică

3.8 Caracteristici tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/de


transport ce urmează a fi achizitionate prin proiect și prin prezentarea tehnică a
construcțiilor ăn care urmează a fi amplasate, utilajele (inclusiv utilități).Se vor preciza de
asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/de
transport care vor fi achizitionate

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin


proiect
Valoar Valoa Valoar Valoa
N Denum Cantita e TVA re (cu e TVA re (cu
r. ire te (fara (fara
TVA) TVA) TVA) TVA)
cr
t Euro Euro Euro Lei Lei Le
i
1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1 Boiler 1 72 1 89 320 77 39
7 7
2 Convector electric 500 W 2 79 1 98 350 84 43
9 4
3 Convector electric 1500 W 3 149 3 184 660 158 81
6 8
4 Tablou Electric 28 circuite 1 900 216 1.117 4.000 960 4.960
5 Senzori temperatura 12 324 7 402 1.440 346 1.786
8
6 Sistem control electronic al 1 270 6 335 1.200 288 1.488
mediului 5
7 Lampa infrarosu 2000W 30 3.377 810 4.187 15.00 3.600 18.600
0
8 Proiector de exterior 350 W cu 12 108 2 134 480 115 59
halogen 6 5
9 Adapatoare cu nivel constant 52 1.171 281 1.452 5.200 1.248 6.448
10 Adapatoare suzeta 12 189 4 234 840 202 1.042
5
11 Tanc de racire lapte 500 litri 2 6.000 1.440 7.440 26.65 6.396 33.048
2
12 Aparat de muls 2 posturi 2 900 216 1.117 4.000 960 4.960
13 Aparat de muls 4 posturi 2 1.801 432 2.233 8.000 1.920 9.920
14 Suport pentru sare 2 kg 10 34 8 42 150 36 18
6
15 Hidrofor 24L 1 128 3 159 570 137 70
1 7
16 Pompa submersibila 1 146 3 181 650 156 80
5 6
17 Vas tampon 2000L 2 810 195 1.005 3.600 864 4.464
18 Fosa septica ecologica 3-4 1 408 9 506 1.812 435 2.247
persoane 8
19 Bazin dejectii lichide 5500 litri 2 1.801 432 2.233 8.000 1.920 9.920
Filtru auto (cu
20 separator de 1 2.927 702 3.629 13.00 3.120 16.120
hidrocarburi) 0
21 Separator grasimi 1 293 7 363 1.300 312 1.612
0
Total 21.887 5.253 27.14 97.22 23.33 120.558
1 0 4 4
2. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Jgheaburi pentru hranire- 46 1.553 373 1.926 6.898 1.656 8.554
hranitori
2 Cantar animale/platforma 1 900 216 1.117 4.000 960 4.960
cantarire
(Lxlxh=1500x800x1200mm)
Total 2.453 589 3.042 10.89 2.616 13.514
2 8
3. Dotari
1 Cantar universal 100kg 2 90 2 112 400 96 49
(pentru lana si baloti de 2 6
lana)
2 Mese de lucru (masa pentru 3 195 4 242 866 208 1.074
inregistrari, mese de sortare 7
lana)
Total 285 6 353 1.266 304 1.570
3 8
TOTAL 24.626 5.910 30.53 109.3 26.25 135.642
utilaje/echipamente/dotari 6 88 3

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce


urmeaza :
Adapatoare cu nivel constant: 52 buc
Echipamentele de la punctele 1 – 8 și 15 – 21 din grupa “Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale cu montaj (procurare)” din tabelul de mai sus fac parte din categoria echipamentelor
aferente lucrările de construcție și au fost prezentate la cap.3.4 “Principalele utilaje de dotare ale
construcțiilor”.
Toate dotările tehnologice vor respecta toate standardele Uniunii Europene pentru creșterea
animalelor, siguranță alimentara și protecția mediului.

Descrierea fluxului tehnologic


După implementarea investiției pentru care se solicita finanțare nerambursabila, ferma de oi și
capre a solicitantului vă fi formata dintr-un adăpost cu capacitatea de 510 capete (250 de oi
mama (montate) și 6 berbeci reproducători din rasa țurcană, 250 de capre mama (montate) și 4
țapi reproducători din rasa carpatina) și tineretul aferent păstrat pentru reproducție (39 capete
tineret femel ovine și 39 capate tineret caprine). Rezulta astfel o capacitate maxima a fermei în
anul 5 de prognoza de cca. 382 capete efectiv ovine și 380 capete efectiv caprine. Hala de
creștere ovine și caprine a fost dimensionata pentru capacitatea maxima a efectivului de animale,
pe stări fiziologice diferite de creștere, spatiile fiind dimensionate pentru fiecare categorie
conform normelor de bunăstare a animalelor.

4. Durata de realizare (luni) și etape principale


Durata de implementare a proiectului de investiții este de 2 ani (24 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR în 3 transe de plata, eșalonate pe durata de
execuție a proiectului proporțional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimează că ajutorul FEADR vă fi primit în termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de
plata.

5. Costul estimativ al investiției

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si


asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul 4,4420 lei/eur din data 06-05-2014
BCE o de
Valoar TVA Valoare
Nr.crt Specificati e (fara (inclusiv
e TVA) TVA)
Mii
Mii Mii Mii lei Mii Euro
lei Euro lei
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru
racorduri si bransamente la retelele publice de 0,000 0,000 0,000 0,000
apa, canalizare, gaze, termoficare, energie
electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si 0,000 0,000 0,000 0,000
fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura 0,000 0,000 0,000 0,000
stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea 0,000 0,000 0,000 0,000
numarului Cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate 0,000 0,000 0,000 0,000
prin lege
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 11,104 2,500 2,665 13,76 3,100
9
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor 11,104 2,500 2,665 13,76 3,100
de proiectare - total, din care: 9
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 4,442 1,000 1,066 5,508 1,240
c. proiect tehnic 4,442 1,000 1,066 5,508 1,240
d. detalii de executie 0,888 0,200 0,213 1,101 0,248
e. verificarea tehnica a proiectarii 1,332 0,300 0,320 1,652 0,372
f. elaborarea certificatului de performanta 0,000 0,000 0,000 0,000
energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea 0,000 0,000 0,000 0,000
acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente
obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata
pentru constructii incepute si neterminate sau 0,000 0,000 0,000 0,000
care urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, 0,000 0,000 0,000 0,000
cercetarii si auditului energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 11,104 2,500 2,664 13,76 3,100
8
1. plata serviciilor de consultanta la
elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor 5,552 1,250 1,332 6,884 1,550
de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de
finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea 5,552 1,250 1,332 6,884 1,550
contractului de executie
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului 0,000 0,000 0,000 0,000
in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea
proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de
autoritatea contractanta, autorizati conform 0,000 0,000 0,000 0,000
prevederilor legale pentru verificarea executiei
lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL 26,537 5,975 5,329 31,86 7,175
6

6. Finanțarea investiției

Din valoarea totala a investitiei de 237.479 EURO, ajutorul public nerambursabil este de
48.833 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in
fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb EURO/LEU publicat pe pagina web a
Bancii Central Europene de la data intocmirii studiului de fezabilitate.
Curs de schimb valutar EURO/LEU: 4,8420 din data de 25.05.2020
Plan financiar Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total
(euro) neeligibile (euro)
(euro)
Ajutor public 48.833 48.833
neramursabil
Sursele de 73.249 115.397 188.646
finanțare,din care:
- autofinanțare 115.397 115.397
- împrumuturi 73.249 73.249
Total proiect 122.082 115.397 237.479

7. Date privind forța de muncă

7.1. Total personal existent


Personal existent- 0 angajați;
Din care personal e execuție- 0 angajați;
7.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției
Locuri de munca nou-create: 2 angajati specializati in sectorul zootehnic (1 in cresterea
oilor, 1 in cresterea caprelor, 1 angajat specializat pe medicina veterinară, 3 îngrijitori);
Nr. Crt. Specialitatea Nr. Persoane Cod COR
1. Inginer zootehnist 2 213226
2. Medic veterinar 1 225002
3. Îngrijitor animale 3 921201
Total 6

7.3. Responsabil legal

Responsabilul legal al proiectului este domnul POP IOAN, în calitate de asociat unic al
S.C. AGROFARM S.R.L. și administrator al exploatației agricole AGROFARM.Aceasta nu are
studii în domeniul zootehnic, dar se angajează, pe proprie răspundere, să urmeze un curs de
pregătire profesională în domeniu, până la finalizarea proiectului.

Părțile desenate
- A1. Plan general (scara 1:500);
- A2. Plan de situație cu amplasarea rețelelor de utilități, surse de apă și receptori ape
uzate;
- A3. Plan de arhitectură: Plan parter;
- A4. Plan de arhitectură: Plan invelitoare;
- A5. Plan de arhitectură: Secțiune A-A, Secțiune B-B;
- A6. Plan de arhitectură: Fațada 1, Fațada 2 – Adăpost animale;
- A7. Plan de arhitectură: Fațada 3, Fațada 4 – Adăpost animale;
- A8. Plan de arhitectură: Fațade corp tuns oi;
- A9. Plan de arhitectură: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic;
Proiecții financiare și indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza întocmirii Anexei C – Încasări - Plăți în perioada
implementării, respectiv in perioada de prognoza sunt:
 Valoarea totală a investiției propuse este de 1.054.881 lei (inclusiv TVA),
conform detalierii bugetului prezentată in capitolele anterioare;
 Situația încasărilor, respectiv plaților, este realizată pentru perioada de
implementare (24 luni) și se continuă cu perioada de funcționare de 5 ani, după
finalizarea investiției;
 Perioada de implementare țncepe cu luna octombrie 2020 și se finalizează în
luna septembrie 2025;
 Se consideră un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizării implementării
proiectului propus;
 Previziunea veniturilor se face în prețuri constante neactualizate pe întregul
orizont de analiză;
 Activitatea principală previzionată prin proiect este: creșterea ovinelor si
caprinelor;
 Capacitatea fermei de creștere a oilor și caprelor va fi de 500 de capete (250 oi,
250 capre);
 În anii 1-5 previzionați veniturile care vor fi obținute din vânzarea următoarelor
produse:
1. Lapte de oaie;
2. Lapte de capră;
3. Carne de oaie în viu (miei, oi și berbeci);
4. Carne de capră în viu (iezi, capre și țapi);
5. Lână de oaie.
Au fost luate în considerare 3 tranșe prin care se solicită rambursarea ajutorului financiar
FEADR. Pentru planificarea cererilor de plată s-a pornit de la ipoteza că cererea de plată se face
după recepția și punerea în funcțiune a utilajelor achiziționate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat în calcul 90 zile de la depunerea cererii de plată
și până la primirea efectivă a finanțării.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obținerea avansului de 50% din
valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va
recupera la ultima cerere de plată.
Solicitantul este plătitor de TVA și plătește impozitul pe venitul net în sistem real. La calculul
impozitului pe venitul net se iau în calcul și cheltuielile cu amortizarea echipamentelor în
perioada de operare a proiectului:
 Amortizare echipamente și clădiri (se ia in considerare doar la calculul
impozitului pe venitul net)

Valoare de Valoare care se Durata de Valoare


Denumire intrare(lei, fără amortizează amortizare amortizare
TVA) (lei, fără TVA) (ani) anuală(lei/an)
Tanc răcire 26.652,00 15.991,20 8 1.998,90
lapte(500 l)
Sistem de muls 8.000,00 4.800,00 8 600,00
(4 posturi)
Platformă 4.000,00 2.400,00 5 480,00
cântărire
Filtru auto (cu 13.000,00 7.800,00 8 975,00
separator de
hidrocarburi)
Clădire 443.485,66 266.091,40 30 8.869,71
Total 495.137,65 297.082,59 - 12.923,61

Prognoza încasărilor și a plăților

Capitolul „Aport propriu” - Pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile din cadrul


proiectului este necesar un aport din partea solicitantului în valoare de 512.593 lei.
Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - conține valorile aferente TVA-ului de
recuperat cu investiția.

Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru


cofinanțarea proiectului, în valoare de 325.373 lei, al cărui tablou de rambursare este prezentat
în continuare:

73.249 EUR
325.373 LEI
Valoare credit
Dobândă anuală efectivă 7,64 %
Durată credit 84 luni
Perioada de grație 24 luni
Prognoza încasărilor

Previziunea cantitativă și valorică a încasarilor pe perioada de operare se realizează


pornind de la următoarele ipoteze:
 După finalizarea investiției solicitantul va deține in exploatare o ferma cu 250 de
oi montate din rasa țurcană, 6 berbeci de reproducție din aceeași rasă, 250 capre
montate din rasa carpatină și 4 țapi de reproducție din aceeași rasă;
 Prolificitatea raselor de oi și capre luată în calcul la realizarea previziunilor este
de 110 % (la 100 de capre/oi montate se nasc 110 iezi/miei), fecunditatea raselor
a fost calculată la 100%;
 Oile și caprele se montează natural o dată pe an (august-septembrie la oi
septembrie-octombrie la capre). Perioada de gestație atât la oi cât și la capre este
de aproximativ 150 de zile (5 luni);
 Pierderile luate în calcul pentru materialul biologic rezultat în urma fătărilor
anuale sunt de 1,5 % din totalul mieilor/iezilor;
 Mieii/iezii sunt crescuți până la varsta de 3 luni (greutate medie 20kg/miel și
15kg/ied) și apoi sunt valorificați in viu;
 Din mieii/iezii născuți 25 % dintre femele sunt păstrate în fermă pentru înlocuirea
efectivului si prăsilă si 75 % sunt vândute la 3 luni. Din mieii/iezii născuți 2 %
dintre masculi sunt păstrați în fermă pentru înlocuirea efectivului și reproducție și
98 % sunt vânduți la 3 luni;
 Ținând cont de ipotezele enunțate mai sus rezultă o producție totală de carne în
viu de:
 234 de miei și 234 de iezi în primii 2 ani de operare, 266 de miei și 266 de iezi în
anii 3 și 4 de operare și 272 de miei și 272 de iezi în anul 5 de operare = 4.680 kg
miei și 3.510 kg iezi în primii 2 ani de operare, 5.320 kg miei și 3.990 kg iezi în
anii 3 și 4 de operare și 5.440 kg miei și 4.080 kg iezi în anul 5 de operare;
 Prețul mediu pentru 1 kg de carne în viu luat în calcul în realizarea previziunilor
de încasări este:
 10 lei/kg miel;
 15 lei/kg ied;
 S-au luat în calcul următoarele producții medii de lapte:
 Oi din rasa țurcană 1,2 l lapte/zi/cap animal;
 Capre din rasa carpatină 1,5 l lapte/zi/cap animal;
 Durata de lactație luata in calcul este:
 210 zile oi (7 luni);
 240 zile capre (8 luni);
 Din totalul producției de lapte rezultate s-a previzionat că 40% este destinat
consumului mieilor/iezilor și consumului propriu iar restul de 60% este destinat
vânzării;
 Ținând cont de ipotezele enunțate mai sus, rezultă o producție totală de lapte de:
 37.800 l lapte de oaie și 54.000 l lapte de capră în primii 2 ani de operare,
42.940,80 litri de lapte de oaie și 61.344 de litri de lapte în anii 3 și 4 de operare
și de 43.696,80 de litri lapte de oaie și 62.424 de litri lapte de capră în anul 5 de
operare;
 Prețul mediu pentru un litru de lapte valorificat este de:
 1,3 lei/l pentru laptele de oaie;
 2,6 lei/l pentru laptele de capră;
 S-au mai previzionat încasări din vâzarea de lână de oaie:
 Oile se tund o dată pe an, iar producția de lână pentru rasă țurcană luată în calcul
este de 3,5 kg/cap animal;
 Din ipotezele enunțate mai sus, rezultă o producție totală de lână de:
 1.025,50 kg în primul an de operare, 1.155 de kg în anul 2 de operare, 1.302 kg
de lână în anul 3 de operare, 1.319 kg în anul 4 și 1.337 kg în anul 5 de operare,
 Prețul mediu de vânzare al kg de lană de oaie luat în calcul în realizarea
previziunilor a fost de 1,5 lei/kg;
Prognoza plăților
Plățile anuale medii pentru materiile prime și materialele necesare funcționării fermei sunt în
valoare de 145.214 lei în anul 1 de operare, reprezentând:
1. Costuri cu materii prime care cuprind costurile cu achiziția furajelor pentru hrana
animalelor:
- În rețeta de furajare s-a luat în calcul sistemul de creștere în stabulație permanentă a
animalelor;
- Pentru asigurarea hranei animalelor s-au luat în calcul 2 cicluri de hrănire: 8 luni hrană de
pășune (masă verde) – martie-octombrie și 4 luni furaje concentrate specifice perioadei de
stabulație de iarna;
- La calcularea rețetei furajere pentru berbeci și țapi s-a ținut cont de cerințele de hrană atât
pentru perioada de repaos sexual (9 luni/an – lunile noiembrie –iulie) cât și de perioada de
pregătire pentru monta (3 luni pe an – lunile august - oct);
- La calcularea rețetei furajere pentru oi și capre s-a ținut cont de cerințele de hrană pentru
perioadele diferite de gestație și lactație (primele 3 luni de gestație, ultimele 2 luni de gestație și
primele 2 luni de lactație);
- În cazul rețetei furajere pentru tineretul ovin și caprin (oile și caprele, berbecii și țapii opriți din
anul precedent pentru prășilă si reproducție) s-a ținut cont de cerințele de hrană pentru
categoriile de vârstă și greutate din care fac parte;
- În cazul rețetei de furajare a mieilor și iezilor destinați valorificării s-a ținut cont de cerințele de
hrană a categoriei din care fac parte. În calcularea rațiilor s-a ținut cont de faptul că in prima
lună de viață mieii și iezii se hrănesc cu lapte matern.
2.Costuri cu medicamentele:
- În previzionarea acestor costuri s-a ținut cont de un program sanitar veterinar profilactic
atât pentru capre cât și pentru oi;
- Acest tratament prevede vaccinuri și deparazitări anuale după următorul program:
- Între 20 nov și 15 dec se vaccinează împotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu
rapel după 4-6 săptămâni (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual;
- Între 15 dec și 15 ian, vaccinarea împotriva agalaxiei contagioase ovine/caprine (urmat
de rapel după 15 zile la animalele nevaccinate anterior), 1ml/animal subcutanat indiferent de
talia animalului;
- Între 01 ian și 15 ian se face vaccinarea împotriva mamitei gangrenoase;
- Vaccinarea contra antraxului se face primăvara (aprilie-caprine peste 2 luni 0,1ml,
ovine peste 2 luni 0,2ml, subcutanat);
- Deparazitarea la intrarea în stabulație, toamna, în timpul gestației se face deparazitarea
internă cu derivați de benzimidazoli (1ml/10 kg greutate vie, repetat după 24 de ore);
- Deparazitarea la ieșirea din stabulație, după fătare, se administrează 1ml/50 kg greutate
vie, subcutanat;
- Deparazitarea externă la oi (tratamentul pentru râie) se face prin îmbăiere, aplicare de
soluții Pour-on. Tratamentul se face între 15 mai și 15 iunie. În cazul îmbăierilor, se fac
obligatoriu două îmbăieri la interval de 7 zile.
3.Costuri cu materiale consumabile:
- Au fost previzionate costuri pentru asigurarea așternutului permanent din adăpostul
animalelor;
- S-a luat în calcul un consum de 0,5 kg paie pe zi/cap de animal rezultând un consum
anual de aproximativ 9.000 kg pe an la un cost mediu de 0,10 lei/kg de paie;
- Au fost previzionate costuri cu detergenți și dezinfectanți pentru curațarea fermei;
- La previzionarea acestor costuri s-a luat în calcul dezinfectarea și curățarea completă a
fermei de 2 ori pe an cu un cost de 750 de lei pentru detergenții și dezinfectanții folosiți la o
procedură de dezinfecție și curățare.
4.Costuri cu utilitățile au fost previzionate după cum urmează:
Consumul mediu de energie electrică pentru fermă a fost previzionat ținand cont de
faptul că, încălzirea adăposturilor pentru animale se face cu convectoare termoelectrice
alimentate la prize electrice de 220V și de faptul că alimentarea cu apă se realizează din puțul
forat din cadrul fermei, costul acesteia regăsindu-se în energia electrică consumată pentru
pompare;
- A fost previzionat un consum mediu de energie electrică de aproximativ 5.000 kW
/ferma/an;
- Consumul de apă de băut pentru animale, este de cca. 8-10 l/cap/zi, totalizând un
consum de 1.825 mc/an;

Indicatori financiari

Total Total Total Total Total


Nr. Anul UM an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
Specificație Valoare.
Crt
1. Val. Investiției=
Val. totală a
LEI 861.433
proiectului fără
TVA
2. Durata de rec. a
inv.- max. 12 ani
ANI 3,3552
3. Rata acoperirii
prin fluxul de
Numeric 1,34 1,27 1,96 2,07 2,34
NUM. (≥1,2)
4. Rata de actualiz. 8%
5. Val. actualiz.
netă (pozitivă)
LEI 1.009.010
6. Disp. NUM. La
sfârș. perioadei
LEI 190.904 185.425 212.523 242.442 201.205
(pozittiv)
BIBLIOGRAFIE

 https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference
_exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html;
 https://cor.nxm.ro/;
 https://www.gazetadeagricultura.info/afaceri-oi-si-capre/ferma-capre.html;
 http://www.managusamv.ro/images/pdf/management_master.pdf;
 http://www.apia.org.ro/;
 https://www.afir.info/;

http://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animala/activitate-
farmaceutica-veterinara/