Sunteți pe pagina 1din 7

REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr.

11, 2016

Nulitatea absolută și relativă


a procesului-verbal cu privire la
contravenție
Victor STRATU
(absolvent al Institutului Național al Justiției, candidat la funcția de judecător)
Procedura contravențională este o parte specială a procedurii de drept contravențional având în vedere principiile
care stau la baza reglementării și aplicării acestora ce cuprinde activitățile de constatare, individualizare și aplicare a
sancțiunilor contravenționale. Activitatea de constatare a contravenției se materializează în final, prin încheierea unui
proces-verbal cu privire la contravenție, fiind actul administrativ prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică
făptuitorul. La întocmirea procesului-verbal, este necesar a respecta forma, conținutul și să emane de la organul compe-
tent, iar urmarea nerespectării condițiilor – intervine nulitatea acestuia. Articolul respectiv este supus analizei situației de
intervenire a sancțiunii nerespectării cerințelor față de procesul-verbal cu privire la contravenție.
Cuvinte-cheie: constatarea faptei contravenționale; fapta contravențională; proces-verbal; nulitate absolută; nulitate
relativă; proces contravențional.
***
The contravention procedure is a special part of the procedure for contravention law in view of the principles underlying
their regulation and enforcement that includes activities of finding, individualisation and application of administrative sancti-
on. The activity of the contravention finally materializes by signing a protocol on offense, being the administrative act through
which the unlawful act is individualized and the perpetrator is identified. For the compiling of minutes, it is necessary to res-
pect the form, content and to emanate from the competent body, and as the result of failure to comply comes its nullity. This
article subjects to analysis the situation of intervention to sanction the non-compliance to the minutes about offense.
Keywords: stating a contravention; the contravention; minutes; void; relative nullity; contravention process.

I ntroducere. Așa cum susține Antonie Iorgovan,


procesul-verbal de constatare și sancționare ne
apare ca un act administrativ unilateral de sancționare
tulat „Conținutul procesului-verbal cu privire la
contravenție”. Totodată, art.445 din același act nor-
mativ stabilește ca „sancțiune” efectul nulității pro-
[1]. Actul unilateral cu caracter individual sau norma- cesului-verbal cu privire la contravenție în cazul
tiv reprezintă manifestarea de voință, emis de o auto- lipsei consemnărilor, a datelor și faptelor indicate la
ritate publică, în regim de putere publică, în vederea art.443.
organizării executării legii sau a executării în concret Este de reținut că nu există deosebire de efecte
a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi între nulitatea absolută și nulitatea relativă, în ambe-
juridice. le cazuri, actul juridic lovit de nulitate fiind lipsit de
În virtutea puterii pe care o deține agentul con- efectele în vederea cărora a fost încheiat și care con-
statator în procesul contravențional, indiferent prin travin unei dispoziții legale referitoare la condițiile
ce mod sau mijloc a luat cunoștință de săvârșirea sale de validitate.
contravenției, el încheie procese-verbale cu privire la Interpretând dispozițiile art.445 din Codul
contravenție, ca fiind legale, până la proba contrară. contravențional, putem afirma că legiuitorul a instituit
Respectiv, există prezumția că toate actele admi- regimul juridic al nulității în procesul contravențional,
nistrative unilaterale întocmite de agentul constata- mai bine zis, a procesului-verbal cu privire la
tor întrunesc condițiile de valabilitate după formă, contravenție. Însă ținem să reiterăm că, neconsemna-
conținut și emană de la persoana competentă învestită rea datelor și faptelor indicate la art.443 nu de fiecare
legal. dată are efectul nulității absolute, or unele elemente ale
Regimul juridic al nulității actului administrativ procesului-verbal cu privire la contravenție nu au un
reprezintă regulile cărora le este supusă nulitatea ab- caracter obligatoriu. Astfel, în unele situații, persoana
solută sau relativă, care se referă la trei aspecte: în a cărei privință a fost pornit proces contravențional
1. cine poate invoca nulitatea; și/sau victima au sarcina de a proba nulitatea procesu-
2. cât timp poate fi invocată nulitatea; lui-verbal cu privire la contravenție.
3. dacă nulitatea poate să fie acoperită ori nu prin Conținut. Analizând elementele procesului-ver-
confirmare [2]. bal cu privire la contravenție, desprindem că acesta
Întrucât, de regulă, actele juridice produc efecte trebuie să cuprindă anumite elemente cu caracter obli-
juridice numai între părți, anume acestea au, în primul gatoriu și altele cu caracter facultativ. Argumentul dat
rând, interes să invoce nulitatea, iar instanța de jude- rezidă din principiile generale cu privire la condițiile
cată poate invoca nulitatea absolută din oficiu, decla- de validitate a actului juridic.
rând ineficacitatea actului juridic, chiar dacă părțile În cele ce urmează, vom analiza elementele pro-
nu știu sau nu vor să aplice această sancțiune, evident cesului-verbal cu privire la contravenție identificând
că numai în cazul în care este sesizată în acest sens. elementele obligatorii și cele facultative ale aces-
Art.443 din Codul contravențional este inti- tuia, pornind de la dispozițiile art. 443 din Codul

66
Nr. 11, 2016 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

contravențional și ținând cont de condițiile de validi- Cod de procedură penală, dacă procesului-verbal
tate a actului administrativ. cu privire la contravenție îi lipsește data întocmirii,
Așadar, conform hotărârii Curții Constituționale este imposibil de verificat respectarea dispozițiilor
nr.14 din 18 martie 1999 [3], „actele administrative art.443 alin. (13) din Codul contravențional, aspect
sunt supuse următoarelor condiții de validitate: ce impune anularea acestuia, deoarece procesului
- să fie emise (adoptate) de organul competent; contravențional i se aplică dispozițiile procesului pe-
- să fie emise pe baza și în vederea executării legii nal, reieșind din jurisprudența Curții Europene pen-
(constituționale, organice, ordinare); tru Drepturile Omului, reflectate în cauza Ziliberberg
- să fie semnate de funcționarul public compe- contra Moldovei (nr.61821/100, 1 februarie 2005),
tent; în care Curtea a decis că contravenția comportă un
- să fie emise în forma scrisă; caracter „penal” în sensul art. 6 din Convenția Eu-
- să cuprindă elemente de formă (semnătura ropeană.
funcționarului, data emiterii (adoptării), numărul Locul încheierii procesului-verbal cu privire la
cronologic, aplicarea sigiliului (ștampilei) organului contravenție de obicei este identic cu locul săvârșirii
emitent); faptei contravenționale sau cu sediul din raza teritori-
- să fie contrasemnate, atunci când legea o cere; ală de activitate a autorității din care face parte agentul
- să fie emise cu respectarea procedurii de votare constatator. Locul încheierii procesului-verbal cu pri-
pentru actele adoptate de organul colectiv; vire la contravenție are importanță în cazul în care a
- să fie publicate în Monitorul Oficial al Republicii fost întocmit în lipsa făptuitorului și nu este indicat în
Moldova și aduse la cunoștința celor interesați. procesul-verbal. În aceste condiții cumulative, intervi-
Nerespectarea condițiilor de validitate la adop- ne nulitatea absolută a procesului-verbal, deoarece nu
tarea sau emiterea acestor acte atrage nulitatea sau se poate verifica competența jurisdicțională teritoria-
inexistența lor.” lă a agentului constatator, instanței de judecată reve-
Având în vedere aceste raționamente și ținând cont nindu-i obligația de a verifica legalitatea procesului-
că procesul-verbal cu privire la contravenție este un verbal cu privire la contravenție în astfel de condiții.
act administrativ individual, acesta urmează să întru- Deci reiterăm că locul încheierii procesului-verbal cu
nească condițiile de validitate descrise supra, dat fiind privire la contravenție este un element obligatoriu în
faptul că acesta nu poate încălca prevederile actelor condițiile descrise supra.
normative. Însă, în cazul în care procesul-verbal cu privire la
1. Data (ziua, luna, anul) și locul încheierii pro- contravenție a fost încheiat în prezența făptuitorului,
cesului-verbal cu privire la contravenție dar nu s-a consemnat locul încheierii, nu duce la nu-
Așadar, data încheierii procesul-verbal cu privire litatea absolută, dar numai în cazul în care făptuitorul
la contravenție este un element obligatoriu, deoarece invocă o încălcare a unui drept al său și, respectiv,
acesta reprezintă momentul de la care se naște dreptul intervine nulitatea relativă.
făptuitorului, dar și al victimei de a depune contestație 2. Calitatea, numele și prenumele agentului
împotriva acestuia, în cazul în care le-au fost comu- constatator, denumirea autorității pe care o repre-
nicată la aceeași dată, dar și pentru a se stabili în ca- zintă
drul exercitării controlului judecătoresc dacă a fost Potrivit art.443 alin.(1) lit.b) din Codul contra-
sau nu întocmit la o altă dată decât data consumării vențional, procesul-verbal cu privire la contravenție
contravenției ori în lipsa făptuitorului și/sau a victi- va cuprinde calitatea, numele și prenumele agentu-
mei. lui constatator, denumirea autorității pe care o re-
Mai mult, data încheierii procesului-verbal cu pri- prezintă.
vire la contravenție și a deciziei de sancționare este Elementele respective sunt obligatorii datorită
momentul începerii curgerii termenului de prescripție faptului că actul administrativ individual trebuie să
de tragere la răspundere contravențională, deoare- fie emis de organul competent în limitele atribuțiilor
ce art. 30 alin. (5) din Codul contravențional pre- sale. Astfel, numele, prenumele și calitatea agentu-
vede expres că, „Prescripția executării sancțiunii lui constatator sunt părțile constitutive care deter-
contravenționale este de un an.” Respectiv, în cazul mină competența și limitele atribuțiilor organului
în care procesul-verbal cu privire la contravenție nu îndrituit să soluționeze cauza contravențională, care
conține data întocmirii, acesta va fi nul de drept, în- odată nefiind inserat în procesul-verbal cu privire la
călcare care urmează a fi sesizată de instanța de ju- contravenție cade sub sancțiunea nulității absolute.
decată din oficiu, fără ca făptuitorul și/sau victima să Prin agent constatator se înțelege reprezentan-
demonstreze existența unei încălcări din partea agen- tul autorității publice care soluționează, în limitele
tului constatator. competenței sale, cauza contravențională în modul
În aceeași ordine de idei, data întocmirii procesu- prevăzut de Codul contravențional [4]. Autoritatea
lui-verbal cu privire la contravenție este relevantă și publică este o structură organizatorică ce acționează
în ceea ce privește verificarea respectării dispozițiilor în regim de putere publică, pentru realizarea unui
art. 443 alin. (13) Cod contravențional, care obligă interes public [5], al cărei reprezentant este agentul
agentul constatator să înmâneze contravenientu- constatator. Relevanța consemnării acestor date con-
lui copia de pe procesul-verbal întocmit în absența stă în posibilitatea determinării competenței materia-
celui din urmă. Or, raportat la exigențele art. 251 le și teritoriale a agentului constatator și a autorității

67
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 11, 2016

la care trebuie depusă contestația împotriva procesu- entului după nume, prenume, domiciliu și datele din
lui-verbal cu privire la contravenție. buletinul lui de identitate este certă.
Constatarea neajunsurilor respective este prezu- La fel, considerând dispozițiile art.443 alin. (2) din
mată în mod absolut, întrucât autoritatea publică din Codul contravențional, în cazul în care contravenient
care face parte agentul constatator nu va putea de- este un minor, în procesul-verbal se va consemna și
monstra ulterior, în fața instanței, referitoare la identi- numele, prenumele, domiciliul părinților sau ale al-
tatea agentului constatator, deoarece per a contrario, tor reprezentanți legali. Având în vedere că procedura
ar însemna că procesul-verbal nu are nici o valoare contravențională nu prevede instituția reprezentării,
concludentă, atâta timp cât elementele obligatorii ale procesului contravențional i se aplică dispozițiile pro-
acestuia pot fi completate ulterior, or art. 443 alin. cesului penal, pornind de la jurisprudența Curții Euro-
(7) din Codul contravențional stipulează interdicția pene pentru Drepturile Omului, reflectate în cauza Zi-
rectificărilor, adăugirilor și a altor modificări. liberberg contra Moldovei (nr.61821/100, 1 februarie
Deoarece nulitatea absolută are ca scop ocroti- 2005), în care Curtea a decis că contravenția compor-
rea unui interes general, social, este necesar ca ea să tă un caracter „penal” în sensul art. 6 din Convenția
poată fi invocată din oficiu și numai prin înlăturarea Europeană.
oricărei limitări, totodată să poată fi asigurată prote- Prin urmare, art.77 alin. (1) din Codul de procedu-
jarea eficientă a acestui interes. ră penală prevede că reprezentanți legali ai victimei,
Ipotetic vorbind, în cazul invocării nulității rela- părții vătămate, părții civile, bănuitului, învinuitului,
tive a datelor de identificare a agentului constatator, inculpatului sunt părinții, înfietorii, tutorii sau cura-
aceasta trebuie dovedită de către cel care o semna- torii lor, care reprezintă în procesul penal interesele
lează, și nu de către instanța din oficiu, atunci nu participanților la proces minori sau iresponsabili.
vedem cum ar putea fi demonstrată identitatea agen- Considerăm că la acest capitol nu există neclarități,
tului constatator de către cel care o invocă, dacă nu dat fiind faptul că în cazul în care procesului
este întemeiat pe nimic și nu are nici un indiciu în contravențional nu-i sunt prevăzute anumite instituții,
acest sens. urmează ca acestea să fie preluate din procedura penală,
Prin urmare, datele de identificare a agentului din raționamentele jurisprudenței CEDO citate supra.
constatator reprezintă un element obligatoriu, strict În cazul în care contravenientul este persoană juri-
specific nulităților absolute. Totodată, agentul con- dică, procesul-verbal cu privire la contravenție va cu-
statator este prezumat a fi un profesionist și aflat în prinde denumirea, sediul, codul ei fiscal. Aceste ele-
exercițiul autorității de stat, iar neîndeplinirea culpa- mente sunt obligatorii datorită acelorași raționamente
bilă a atribuțiilor sale este cel puțin la fel de gravă cu descrise supra cu privire la persoana fizică, însă datele
fapta contravențională deferită să o examineze. persoanei fizice care reprezintă persoana juridică sunt
3. Datele de identificare a contravenientului condiții facultative, deoarece scopul instituiri acesto-
persoană fizică și juridică ra este de a putea efectua anumite acțiuni în numele
Conform art.443 alin.(1) lit.b) din Codul con- persoanei juridice.
travențional, procesul-verbal cu privire la con- Lipsa sau indicarea greșită a datelor persoanei fi-
travenție va cuprinde numele, prenumele, domiciliul, zice, care reprezintă persoana juridică, instituie o nu-
ocupația contravenientului, datele din buletinul lui litate relativă, putând fi răsturnată de către cel care
de identitate, iar în cazul persoanei juridice, denu- o invocă și anularea procesului-verbal cu privire la
mirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice contravenție din aceste considerente ar fi o interpre-
care o reprezintă. tare excesivă și formalistă a art.443 alin. (1) lit. c) din
Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea privind actele de Codul contravențional, fiind contrară interesului pu-
identitate din sistemul național de pașapoarte nr. 273 blic, or nulitatea absolută este sancțiunea pentru ne-
din 09 noiembrie 1994 [6], „Pașapoartele, buletine- respectarea normei ce ocrotește un interes general.
le de identitate, permisele de ședere și documentele 4. Descrierea faptei contravenționale
de călătorie se întrebuințează în calitate de acte de Art. 443 alin. (1) lit. d) din Codul contravențional
identitate în condițiile prezentei legi și ale altor acte prevede că procesul-verbal cu privire la contravenție
normative ce reglementează întrebuințarea lor.” va cuprinde fapta contravențională, locul și tim-
Astfel, elementele cu privire la nume, prenu- pul săvârșirii ei, circumstanțele cauzei care au
me, domiciliul și datele din buletinul de identitate importanță pentru stabilirea faptelor și consecințelor
ale persoanei, în a cărei privință s-a pornit procesul lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate
contravențional, au caracter obligatoriu, dat fiind de contravenție.
faptul că, aceasta urmează a fi identificată, pentru Prin instituirea exigențelor din norma citată, agen-
a putea stabili subiectul contravenției și întru res- tului constatator îi revine obligația de a descrie fapta
pectarea principiului non bis in idem, precum și a contravențională săvârșită pe deplin. Deci, o descriere
prezumției nevinovăției. generică [7] a faptei contravenționale în procesul-ver-
Referitor la datele cu privire la ocupația contra- bal cu privire la contravenție, fără a evidenția elemen-
venientului poate constitui temei de nulitate absolută te de fapt de natură a o individualiza, nu întrunește
numai în cazul când acesta este un subiect special al cerințele de legalitate a acestuia, iar o prezentare
contravenției, în rest reprezintă un element facultativ generală, lipsită de conținut a faptei, echivalează cu
ce nu poate răsturna legalitatea procesului-verbal cu lipsa acesteia și atrage nulitatea absolută a procesului-
privire la contravenție sau identificarea contraveni- verbal cu privire la contravenție.

68
Nr. 11, 2016 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

Din conținutul prevederilor normei sus-citate, se exigența de previzibilitate, sunt aplicabile și actului
desprinde că agentul constatator urmează să realizeze normativ respectiv.
o descriere în concret a contravenției, cu specificarea Astfel, procesul-verbal cu privire la contravenție
acțiunii/inacțiunii autorului și a tuturor circumstanțelor urmează să conțină atât actul normativ încăl-
de natura a reda faptei un caracter contravențional, cat, cât și cel sancționator din conținutul Codului
întrucât rațiunea instituirii acesteia a fost de a per- contravențional, deoarece normele de trimitere din
mite instanței cercetarea legalității procesului-ver- Codul contravențional sunt „parte componentă” a le-
bal cu privire la contravenție prin stabilirea faptelor gii contravenționale.
materiale și verificarea încadrării juridice, precum și Din considerentele menționate și pentru ca
a echității sancțiunii aplicate. În lipsa unei descrieri instanța de judecată să poată aprecia corectitudinea
corespunzătoare a faptei, instanța de judecată nu poa- încadrării juridice a faptei contravenționale, este ne-
te exercita controlul de legalitate și temeinicie a pro- cesar ca agentul constatator să indice articolul, aline-
cesului-verbal cu privire la contravenție, intervenind atul și/sau litera corespunzătoare a actului normativ
uno icto nulitatea absolută a acestuia. la care face trimitere dispoziția articolului din Codul
De exemplu: în cazul unei contravenții continue, contravențional, precum și articolul care sancționează
timpul săvârșirii contravenției urmează a fi inclus în contravenția. Argumentul forte este că temeiul tragerii
procesul-verbal cu privire la contravenție reieșind din la răspundere contravențională este norma materială
dispozițiile art.11 din Codul contravențional, raportat contravențională încălcată și presupune existența juri-
la art. 3 alin. (6) din același cod, adică trebuie de in- dică a normei încălcate cu indicarea corectă în proce-
clus un interval de timp, în caz contrar, fiind un ele- sul-verbal cu privire la contravenție, deoarece numai
ment obligatoriu al procesului-verbal, intervine nuli- așa se pot respecta principiile legalității și a accesului
tatea absolută, care poate fi sesizată și de instanță din liber la justiție.
oficiu. Raționamentele date reiese din dispozițiile art.6
În cazul în care săvârșirea faptei și vinovăția CEDO și a jurisprudenței Curții Europene din hotă-
persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul rârea Adrian Constantin contra României (cererea
contravențional, se confirmă prin probele adminis- nr.21175/03, 12 aprilie 2011) [8], unde Curtea a re-
trate de agentul constatator, iar primul nu a reușit amintit că, „echitatea unei proceduri se apreciază în
să infirme temeinicia procesului-verbal cu privire la raport cu ansamblul acesteia. Dispozițiile art.6 §3
contravenție și nici eventualele pagube ale prejudi- exprimă necesitatea acordării unei atenții deosebite
ciului produs, instanța de judecată urmează să verifi- notificării „acuzației” aduse persoanei în cauză. Actul
ce corectitudinea individualizării sancțiunii aplicate, sesizării joacă un rol determinant în urmărirea penală:
prin aprecierea repetată a gradului de pericol social după notificare, persoana pusă trimisă în judecată este
al faptei, raportată la circumstanțele de fapt ale cau- oficial înștiințată în scris cu privire la temeiul legal și
zei reflectate exclusiv în procesul-verbal cu privire la factual al acuzațiilor care i se aduc. Art.6 §3 lit. a) îi
contravenție, ținând cont de circumstanțele atenuante recunoaște acuzatului dreptul de a fi informat nu doar
și agravante, având discreția de a reduce sau chiar în- cu privire la cauza acuzației, adică la faptele materiale
locui sancțiunea contravențională. de care este acuzat și pe care se bazează acuzația, dar
De remarcat că, în cazul invocării din partea agen- și la încadrarea juridică a faptelor, și aceasta în mod
tului constatator a unei erori materiale strecurate în detaliat. Curtea a reamintit că acuzatul are dreptul de
procesul-verbal cu privire la contravenție, instanța a fi informat nu doar cu privire la faptele materiale de
urmează să aprecieze aceasta prin prisma art.443 din care este acuzat și pe care se bazează acuzația, dar și
Codul contravențional în raport cu dispozițiile art.251 cu privire la încadrarea juridică a faptelor, și aceasta
din Codul de procedură penală, deoarece aceasta nu în mod detaliat” (§18, 25).
poate fi înlăturată prin proba contrară, or art. 443 alin. Cu titlu exemplificativ menționăm dispozițiile
(7) din Codul contravențional prevede o alternativă în art.361 alin. (1) din Codul contravențional care pre-
acest sens, de a încheia un nou proces-verbal, în care vede încălcarea regulilor de deținere, port și transport
se va face consemnarea respectivă. al armei individuale și a munițiilor aferente. Regulile
Ținând cont de principiul nullum crimen et nulla respective sunt reflectate în Legea nr.130 din 08 iu-
poena sine lege (nicio infracțiune și nicio pedeapsa nie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu
în afara legii), sancțiunea aplicată urmează să se înte- destinație civilă [9], însă răspunderea pentru încălca-
meieze pe un act normativ, pornind de la dispozițiile rea acestor reguli este stabilită în sancțiunea normei
art.443 alin. (1) lit. e) din Codul contravențional care de la art.361 alin. (1) din Codul contravențional. Prin
prevede, inter alia, că procesul-verbal cu privire la urmare, în procesul-verbal cu privire la contravenție
contravenție va cuprinde încadrarea juridică a faptei, trebuie să fie reflectate atât articolul din legea citată,
norma materială contravențională. cât și art.361 din Codul contravențional, în baza că-
Reieșind din prevederile art. 1 alin. (2) din Codul ruia se va aplica sancțiunea corespunzătoare.
contravențional care inserează că, în cazurile expres Menționăm că, în cauza Fomin contra Moldovei
prevăzute în prezentul cod, dispoziția articolului din (Cererea nr. 36755/06, 11 octombrie 2011) [10], „Cur-
cod poate să conțină o normă de trimitere la un alt act tea reiterează că efectul art. 6 § 1 al Convenției este,
cu caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al inter alia, de a plasa un «tribunal» sub o obligație de
Republicii Moldova. În asemenea cazuri, exigențele a efectua o examinare adecvată a declarațiilor, argu-
aplicabile normei legii contravenționale, inclusiv mentelor și probelor, fără a prejudicia evaluarea aces-

69
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 11, 2016

tora sau a faptului dacă ele sunt relevante pentru de- indicându-se datele proprietarului și, după caz, mă-
cizia sa, având în vedere că Curtea nu este chemată surile luate pentru valorificarea sau conservarea lor.
să examineze faptul dacă argumentele sunt întrunite Corpurile delicte sunt definite la art.431 din Codul
în mod adecvat. Cu toate acestea, deși art. 6 § 1 al contravențional și urmează a fi aplicat în corespunde-
Convenției obligă instanțele să-și motiveze deciziile, re cu normele din Codul de procedură penală la care
acesta nu poate fi interpretat ca impunând instanțelor primul face trimitere.
să ofere un răspuns detaliat la fiecare argument. Întin- Astfel, în cazul în care corpul delict constituie
derea obligației de a-și motiva deciziile poate varia în obiectul material al contravenției, descrierea neco-
conformitate cu natura deciziei și trebuie determinată respunzătoare sau indicarea incompletă a datelor cor-
în lumina circumstanțelor cauzei” (§ 24). pului delict care ar duce la neidentificarea acestuia
Așadar, constatăm că descrierea faptei contra- constituie nulitatea absolută a procesului-verbal cu
venționale, încadrarea juridică a faptei, norma materi- privire la contravenție, deoarece nu poate fi calificată
ală contravențională urmează a fi analizată de instanța contravenția, or elementele care se referă la condițiile
de judecată îndrituită să o examineze din oficiu, dat de existență a contravenției la nivelul laturilor sale fun-
fiind faptul că acestea sunt elemente obligatorii ale damentale alcătuiesc conținutul contravenției, ceea ce
procesului-verbal cu privire la contravenție și sunt reprezintă ansamblul caracteristicilor specifice, tipice
sancționate cu nulitatea absolută, pornind de la cele și esențiale ale obiectului, subiectului, laturii obiecti-
analizate mai sus. ve și laturii subiective ale contravenției, arătate în ipo-
5. Asigurarea asistenței unui interpret/traducă- teza normei de contravenționalizare [14]. De exem-
tor plu, obiectul material al contravenției de la art.205 din
În conformitate cu art.443 alin.(3) din Codul Codul contravențional constituie biletele și tichetele
contravențional, în cazul în care contravenientul sau false pentru transport urban în comun, cu autobuze
victima nu cunoaște limba procesului-verbal, se asi- interurbane și internaționale, cu trenuri suburbane, cu
gură asistența unui interpret/traducător, datele lui trenuri locale și de lung parcurs, cu nave fluviale, iar
consemnându-se în procesul-verbal. în lipsa descrierii necorespunzătoare a acestora, fără
Consemnarea în conținutul procesului-verbal cu a putea fi identificate, duce la inexistența obiectului
privire la contravenție a participării unui interpret/tra- asupra căruia s-a atentat și, respectiv, nu se întrunesc
ducător reprezintă un element obligatoriu a acestuia, elementele constitutive ale contravenției.
având în vedere faptul că Legea Supremă la art.118 Dacă corpul delict nu constituie obiectul material
prevede limba de procedură și dreptul la interpret al contravenției, iar individualizarea acestuia este in-
[11]. completă sau lipsește din conținutul procesului-verbal
Prin urmare, procesul penal, procesul civil și pro- cu privire la contravenție nu poate constitui nulitate
cesul contravențional, care se desfășoară în baza pre- a celui din urmă, deoarece acesta nu afectează natu-
vederilor constituționale, a principiilor și normelor ra faptei contravenționale și nu poate combate însăși
unanim recunoscute ale dreptului internațional, ale fapta antisocială contravențională. De exemplu, în ca-
tratatelor internaționale la care Republica Moldova zul vătămării integrității corporale (art.78 din Codul
este parte, au încorporat limba de procedură și dreptul contravențional) cu un obiect, indiferent de caracterul
la interpret în categoria principiilor generale ale pro- său, descrierea incompletă sau neincluderea acestuia
cesului, reglementând mecanismul realizării lor [12]. în procesul-verbal cu privire la contravenție nu poate
Este necesar de avut în vedere că garanțiile răsturna fapta săvârșită.
constituționale privind limba de procedură și dreptul Este de menționat că la examinarea cauzelor
la interpret necesită a fi asigurate real și eficient. În- contravenționale unde există corpuri delicte, urmează
călcarea acestor principii, inclusiv asigurarea formală a se ghida de explicațiile Curții Supreme de Justiție
a prezenței interpretului, poate conduce la o încălcare descrise în recomandarea nr.57 [15].
esențială a dreptului la apărare și, eventual, la anularea În cazul în care contravenientul invocă o încălcare
hotărârii judecătorești. Asigurarea cu interpret revine a deciziei asupra corpurilor delicte, acesta poate să-și
subiecților oficiali ai procesului și se aplică nu doar repare prejudiciul cauzat în atare sens, printr-o acțiune
procedurii în fața instanței de judecată, dar și întregii în ordine civilă, întemeindu-și pretențiile în baza Le-
proceduri judiciare, cuprinzând toate etapele acesteia gii nr.1545 din 25 februarie 1998 privind modul de
(precedente și următoare) [13]. reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale
Din cele descrise, desprindem că procesul-ver- organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale
bal cu privire la contravenție urmează să conțină și instanțelor judecătorești [16].
consemnările cu privire la participarea interpretului/ 7. Semnătura agentului constatator
translatorului în cazul în care unul din participanți nu Art. 443 alin.(5) din Codul contravențional prevede
cunoaște limba de procedură, sub sancțiunea nulității obligativitatea semnării procesului-verbal cu privire
absolute întru respectarea dreptului la un proces echi- la contravenție de către agentul constatator, de contra-
tabil prevăzut de art.6 CEDO. venient și de victimă când există. În cazul în care con-
6. Datele cu privire la corpurile delicte statarea contravenției este de competența unui organ
Potrivit art.443 alin. (4) din Codul contravențional, colegial, procesul-verbal cu privire la contravenție se
în procesul-verbal se individualizează corpurile de- încheie de către președintele organului colegial sau de
licte (se descriu forma, mărimea, culoarea, greutatea, către un membru ales cu votul majorității membrilor
alte caracteristici care permit individualizarea lor), prezenți la ședința în al cărei cadru are loc constata-

70
Nr. 11, 2016 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

rea faptei ori desemnat de către președintele acestei contravenției, or art.12 alin.(9) din Legea metrolo-
ședințe și se semnează de către toți membrii prezenți giei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 prevede că
la ședință. se interzice utilizarea mijloacelor de măsurare fără
În conformitate cu norma citată, precum și cu marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice de-
raționamentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 14 teriorate, alterate, înlăturate, de interzicere sau cu
din 18 martie 1999 (citată mai sus), considerăm că, termenul de verificare metrologică periodică expirat
în cazul în care semnătura lipsește de pe un exem- pentru măsurările efectuate în domeniile specificate
plar al procesului-verbal cu privire la contravenție, la art.11 alin.(1) [18].
sancțiunea acestuia este nulitatea absolută, deoarece 8. Partea rezolutivă a procesului-verbal cu pri-
pornind de la principiul că toate exemplarele unui act vire la contravenție
au forță juridică echivalentă, acestea trebuie privite ca Conform art.443 alin.(9) din Codul contravențional,
un tot întreg, fără a admite diferențe între exempla- partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde
rele procesului-verbal, întrucât nu se va putea stabili decizia agentului constatator de sancționare a con-
ulterior care dintre copiile acestuia sunt veridice, iar travenientului sau de remitere a cauzei în instanța de
omisiunea cu privire la absența semnăturii nu poate fi judecată, cu recomandarea, în cazul în care conside-
înlăturată la etapa controlului judiciar. ră necesar, referitor la sancționare, sau de încetare
Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină, a procesului, precum și termenul de contestare în
atât de către agentul constatator, cât și de către contra- instanța de judecată.
venient. Faptul absenței contravenientului ori al refu- Astfel, în urma cercetărilor probelor administrate
zului său de a semna procesul-verbal se consemnează și a constatărilor inserate în procesul-verbal cu privi-
în procesul-verbal și se adeverește prin semnătura a re la contravenție, agentul constatator emite una din
cel puțin 2 martori, indicându-se și datele acestora soluțiile citate, adică: 1. sancționarea contravenientu-
(art. 443 alin.(6) din Codul contravențional). Datele lui; 2. remiterea cauzei după competența jurisdicțională
martorilor sunt necesare de a fi incluse în procesul- [19]; 3. încetarea procesului contravențional.
verbal cu privire la contravenție, deoarece la necesita- Deci aliniatul respectiv instituie regula ca fiecare
te să poată fi asigurată prezența lor în ședința de jude- proces-verbal cu privire la contravenție urmează să
cată întru confirmarea întocmirii procesului-verbal în conțină în mod obligatoriu parte rezolutivă, iar ca
absența contravenientului sau refuzul său de a-l sem- sancțiune survine nulitatea absolută.
na. Astfel, în cazul dat, dacă nu sunt indicați martorii Mai mult, partea rezolutivă trebuie să conțină și
în procesul-verbal cu privire la contravenție, intervine termenul de „atac”, însă în situația în care contraveni-
nulitatea absolută a acestuia. entul probează că nu cunoștea termenul în care trebuia
Este de menționat că în calitate de martori în să depună contestație, soluția ar fi repunerea în ter-
procesul-verbal cu privire la contravenție urmează men, dar ținând cont de veridicitatea acestei afirmații
a fi incluse persoane dezinteresate, iar în raport cu prin raportare la situația concretă a contravenientului:
dispozițiile art.82 alin.(1) din Codul de procedură pe- vârsta, pregătire profesională etc., iar aici guvernea-
nală, nu trebuie să fie angajați ai autorității publice din ză principiul nemo censetur ignorare legem, ceea
care face parte agentul constatator. Astfel condițiile ce semnifică că nimeni nu poate fi considerat că nu
indicate mai sus (1. persoane dezinteresate și 2. nu cunoaște legea.
trebuie să fie angajați ai autorității publice din care Totodată, subliniem că legiuitorul poate insera
face parte agentul constatator) sunt cumulative, iar în în procedura contravențională raționamentele Curții
lipsa unei condiții descrise, intră în acțiune faptul ex- Constituționale a României din decizia nr. 953 din
cluderii persoanei respective din calitate de martori. 19 decembrie 2006, în care a statuat că „Din acest
Raționamentul dat se desprinde din explicațiile Curții punct de vedere, textul criticat, prevăzând că «plân-
Supreme de Justiție date în Recomandarea nr.72 [17]. gerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de con-
Excepția de la dispozițiile art. 443 alin. (6) din Co- statare a contravenției se depune la organul din care
dul contravențional este inserată la alin.(8) din același face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să
articol, care prevede că, în cazul în care contravenția o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă
prevăzută la capitolul XIII al cărții întâi a fost con- în acest sens», contravine textelor constituționale
statată cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau enunțate mai sus, îngrădește accesul direct la justiție
al mijloacelor tehnice omologate și verificate metro- atâta timp cât nu prevede ca alternativă și posibilita-
logic, agentul constatator, după stabilirea identității tea ca plângerea să poată fi depusă și la instanța de
conducătorului de vehicul, poate încheia procesul- judecată” [20].
verbal și în absența contravenientului. La fel, art.443 alin.(10) din Codul contravențional
Aceasta se datorează faptului că contravențiile în prevede că, dacă norma contravențională prevede apli-
domeniul circulației rutiere pot fi constatate cu ajuto- carea punctelor de penalizare sau dacă contravenția
rul mijloacelor tehnice și care trebuie să fie certificate imputată prevede acumularea a 15 puncte de penali-
sau omologate și verificate metrologic, indicându- zare, partea rezolutivă a procesului-verbal va conține
se datele respective în procesul-verbal cu privire la și mențiunea respectivă.
contravenție. În cazul în care mijloacele tehnice nu Așadar, regula respectivă a fost fundamentată grație
sunt certificate corespunzător, intervine nulitatea ab- dispozițiilor art.36 alin.(2) din Codul contravențional,
solută a procesului-verbal cu privire la contravenție, care prevede inter alia remiterea cauzei spre examina-
deoarece a fost încălcată procedura de constatare a re cu solicitarea aplicării privării de dreptul special a

71
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 11, 2016

contravenientului de a conduce vehicule pe un termen la acces liber la justiție. Astfel, în dispoziția art.448
de la 6 luni la 1 an ca sancțiune complementară. Ast- alin.(2) din Codul contravențional, prima propoziție
fel, absența mențiunii respective constituie nulitatea de completat la final cu cuvintele „sau în instanța de
relativă, deoarece contravenientul este îndreptățit să judecată în a cărei rază teritorială activează autori-
prezinte probe în acest sens și numai dacă demon- tatea din care face parte agentul constatator”, iar în
strează o încălcare a unui drept al său. propoziția a doua, după cuvintele „data depunerii
Totodată, alin.(11) din aceeași normă stipulează contestației” de introdus cuvintele „sau de la solicita-
că, în cazul deciziei de sancționare, partea rezolutivă rea instanței de judecată”.
a procesului-verbal va cuprinde și date privind in-
formarea contravenientului despre dreptul de a plăti
jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel Referințe:
mult 72 de ore de la stabilirea ei.
Legea contravențională recunoaște o înlesni- 1. Antonie Iorgovan. Tratat de drept administrativ. Vol.
re substanțială fundamentată pe realizarea scopului II. București, All Beck, 2002, p. 427.
sancțiunii și care constă în posibilitatea contraveni- 2. Confirmarea este actul juridic prin care cel îndreptățit
entului de a plăti jumătate din amenda stabilită ca să invoce nulitatea renunță la dreptul de a cere anularea
sancțiune dacă o plătește în cel mult 72 de ore din actului sau de a opune nulitatea pe cale de excepție. Ca și
momentul stabilirii ei pentru fapta respectivă (art. 34 orice act juridic, confirmarea este o manifestare de voință
alin.(3) din Codul contravențional). care poate fi comunicată în diferite modalități. Confirma-
rea expresă poate fi exprimată în formă scrisă sau în formă
În ceea ce privește posibilitatea anulării procesu- autentică. Confirmarea este tacită, atunci când persoana, în
lui-verbal cu privire la contravenție, având ca temei al cărei interes este invocată nulitatea, săvârșește fapte care
lipsa acestei mențiuni, este iluzorie, deoarece acest demonstrează în mod cert și evident voința sa.
fapt echivalează cu încălcarea principiului nemo 3. Publicat în: Monitorul Oficial, nr. 31-32/24 din 01
censetur ignorare legem, adică o ficțiune juridică. aprilie 1999.
Mai mult, lipsa sau indicarea greșită a amenzii atra- 4. Art. 385 alin. (1).
ge nulitatea absolută a procesului-verbal cu privire 5. Apostol Tofan Dana. Drept administrativ. Partea I.
la contravenție, deoarece se agravează situația con- Note de curs pentru forma de învățământ la distanță, 2007,
travenientului și se încalcă un drept al său care nu p. 6. http://cj.md/uploads/Drept_administrativ.pdf.
poate fi înlăturată decât prin anularea procesului- 6. Monitorul Oficial al RM, nr.9 art.89 din 09.02.1995.
verbal respectiv. 7. Indicarea acțiunilor care cuprinde toate cazuri-
Concluzie. Ținând cont de circumstanțele elu- le de același fel. De exemplu, transcrierea variantei-tip a
cidate supra și având în vedere că unele elemente contravenției.
ale procesului-verbal cu privire la contravenție din 8. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123828
dispozițiile art.443 din Codul contravențional au ca- 9. Monitorul Oficial, nr.222-227 art.721 din
racter obligatoriu, venim cu o recomandare de a intro- 26.10.2012.
duce modificări la art.445 din Codul contravențional 10. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124104
și de a evidenția următoarele elemente ca fiind 11. Constituția Republicii Moldova. Republicată: Moni-
torul Oficial al R. Moldova, nr.78 art.140 din 29.03.2016.
obligatorii sub sancțiunea nulității absolute: 1. data 12. Constituția Republicii Moldova. Comentariu.
și locul încheierii procesului-verbal cu privire la Chișinău: Arc, 2012, p. 443.
contravenție; 2. calitatea, numele și prenumele agen- 13. Ibidem.
tului constatator, denumirea autorității pe care o repre- 14. Furdui S. Dreptul contravențional. Chișinău: Carti-
zintă; 3. numele, prenumele, domiciliul și datele din er. 2005, p. 91.
buletinul de identitate al contravenientului, iar în cazul 15.http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=86
persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal; 16. Monitorul Oficial al R. Moldova, nr.50-51 art.359
4. descrierea faptei contravenționale; 5. încadrarea din 04.06.1998.
juridică a faptei, norma materială contravențională 17. http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=110
și indiciile calificative al elementelor constitutive ale 18.Republicată în: Monitorul Oficial al R. Moldova,
contravenției; 6. asigurarea asistenței unui interpret/ ediție specială din 15.04.2008.
traducător și datele acestuia; 7. semnătura agentului 19. Cu toate că norma citată prevede că agentul consta-
constatator; 8. decizia agentului constatator, iar cele- tator poate remite cauza numai instanței de judecată și întru
lalte elemente – sub sancțiunea nulității relative, în respectarea principiului competenței jurisdicționale, consi-
cazul în care partea interesată invocă o încălcare a derăm că acesta urmează a remite cauza și spre alte autorități
unui drept al său, pentru a nu permite aplicarea ero- competente să soluționeze cauzele contravenționale, dacă a
nată a legii contravenționale de către instanțele de ju- fost sesizat despre săvârșirea unei contravenții.
20. Publicată în: Monitorul Oficial a României, nr. 53
decată și de a institui o practică unitară în acest sens. din 23 ianuarie 2007. Vizitată la adresa web: https://www.
Cu titlu de lege ferenda, considerăm oportun de ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx
a institui posibilitatea participanților la procesul
contravențional de a depune contestație împotriva Recenzent:
procesului-verbal cu privire la contravenție direct în Sergiu FURDUI,
instanța de judecată competentă pentru a evita abuzul doctor în drept, conferențiar universitar
din partea agentului constatator și a nu îngrădi dreptul

72