Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

6-7, 2011 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

NOŢIUNEA DE TORTURĂ TRATAMENT INUMAN ŞI


DEGRADANT, PEDEAPSA INUMANĂ SAU DEGRADANTĂ
ÎN JURISPRUDENŢA CEDO
Vladimir Osipov,
student, anul IV, Academia de Poliție ,,Ştefan cel Mare”
Radion CojocarU,
dr. în drept, conf. univ., cond. ştiinţific
e-a lungul istoriei, tortura a fost deseori fo- persoană care a comis sau este bănuită că a comis,
D losită ca o metodă de reeducare politică, in- de a face presiune sau intimidarea asupra ei sau la
terogatoriu, pedeapsă şi o putere coercitivă. o terţă persoană, sau pentru orice alt motiv bazat
Tortura a fost parte din înfăptuirea justiţiei de-a pe discriminare de orice fel, atunci când o aseme-
lungul timpurilor preistorice, fiind considerată o nea durere sau suferinţă sunt provocate de către un
metodă legală de dobândire a probelor, ca formă agent al autorităţilor publice sau altă persoană care
de executare a pedepselor şi ca modalitate de ob- acţionează în calitate oficială sau la instigare sau cu
ţinere a confesiunilor, mărturiilor şi recunoaşterii consimţământul expres sau tacit al unui funcţionar
vinovăţiei. La începutul secolului XX, fenomenul public”1.
de tortură atinge apogeul care a determinat comu- Asociaţia medicală mondială, în Declaraţia de
nitatea internaţională să iniţieze elaborarea unor la Tokyo privind tortura şi tratamentele degradante,
principii de recunoaştere şi apărare a drepturilor din 1975, ne oferă câteva puncte care au fost inclu-
omului. Aceste principii sunt incluse în declaraţia se în definiţia torturi, şi anume:
Universală a Drepturilor Omului, semnată aproape a) caracterul intenţionat: tortura cauzează sufe-
de toate statele lumii, şi prin care drepturile omului rinţă fizică sau mentală victimei în mod intenţio-
sunt recunoscute ca valori supreme ale democraţiei nat;
şi ale societăţii noastre. Ca rezultat, multe state au b) caracterul sistematic şi sălbatic: cauzarea su-
condamnat aplicarea torturii şi au elaborat legi na- ferinţelor putea fi sistematică şi dinainte plănuită,
ţionale favorabile contracarării ei. Cu toate acestea, sau putea fi sălbatică şi la întâmplare;
tortura continuă să existe până în prezent şi acest lu- c) scopul: ar trebui să existe un scop al tortu-
cru a determinat organismele internaţionale formate rii. Ar putea fi obţinerea de informaţii, mărturisi-
pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului rea forţată a confesiunii unei crime, semnarea unei
să iniţieze şi să dezvolte un şir de măsuri politice, declaraţii scrise sau oricare alt motiv. De exemplu,
mecanisme de protecţie şi acte legislative internaţi- ar putea fi pentru a răspândi teroare în comunitate
onale. Cele mai importante acte internaţionale care într-un regim dictatorial. Ar putea fi încercarea de a
reglementează tortura sunt: Convenţia împotriva distruge personalitatea cuiva care ar putea fi capabil
Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane să mobilizeze oamenii împotriva regimului;
sau Degradante, adoptată de Organizaţia Naţiunilor d) suferinţa psihică şi fizică: această definiţie
Unite (ONU), Convenţia Europeană a Drepturilor menţionează că suferinţa fizică cât şi cea psihică
Omului (CEDO) şi Convenţia prin care a fost con- este un aspect după care se poate vedea dacă o per-
stituit Comitetul European pentru Prevenirea Tortu- soană a fost torturată sau nu. Absenţa oricărui semn
rii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau fizic nu exclude posibilitatea torturii. Chiar şi mici
Degradante (CPT), la care Republica Moldova este suferinţe, fizice sau mentale, sunt de ajuns să fie
parte şi şi-a asumat anumite angajamente. Articolul considerate ca tortură.
1 al Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împo- De asemenea, CEDO a menţionat în nenumărate
triva torturii defineşte noţiunea de tortură astfel: cazuri că art.3 din Convenţie cuprinde una dintre
,,Orice act prin care se provoacă unei persoane, valorile fundamentale ale unei societăţi democra-
cu intenţie, durere sau suferinţe puternice, fizice sau tice, iar aceste prevederi nu pot fi încălcate nici în
psihice, în special cu scopul de a opţine de la acesta cazuri cum ar fi lupta împotriva terorismului4.
sau o terţă persoană, informaţii sau mărturisiri, de Totodată, CEDO, la intrepretarea art.3 din Con-
a o pedepsi pentru un act pe aceasta sau o a treia venţie, face distincţie între ,,tortură” şi ,,tratament

43
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 6-7, 2011

inuman şi degradant”, calificând tortura ca un tra- şi mintale, în unele cazuri, sexul, vârsta şi sănătatea
tament inuman care provoacă suferinţe foarte pu- victimei etc. Acesta poate include: legarea şi închi-
ternice, iar la recunoaşterea faptei ca act de tortură, derea victimei într-o celulă întunecoasă şi friguroa-
CEDO va lua în consideraţie gravitatea şi intensita- să şi tratarea în aşa fel, încât să lase răni sau urme
tea durerii cauzate determinată în funcţie de durata vizibile pe corpul victimei, neacordarea posibilităţii
tratamentului, precum şi consecinţele fizice sau psi- de a dormi, nealimentarea victimei, întreţinerea fără
hice ale persoanei survenite în urma aplicări actului apă sau în gălăgie continuă, acoperirea feţei etc.
în dependenţă de sex, vârstă, starea sănătăţii victi- Prin ,,tratamentul” sau ,,pedeapsă degradant(ă)”
mei, metoda şi modul de realizare a faptei5. se înţelege faptul, când, în opinia victimei sau a
Orice formă de tortură este un tratament inuman celor din jur, ea a suferit ,,umilire sau înjosire care
şi degradant şi tratamentul inuman este la fel de- a atins nivelul minim de severitate”. Iar acel nivel
gradant. Noţiunea de tratament inuman cuprinde în trebuie să fie stabilit în dependenţă de circumstan-
sine un astfel de tratament care pricinuieşte în mod ţele cazului.
intenţionat suferinţe grave, mintale sau fizice, care Curtea Europeană nu pune la îndoială că art.3 se
în situaţii obişnuite ar fi nejustificate. referă în exclusivitate numai la cauzarea suferinţei
Cuvântul ,,tortură” este deseori folosit pentru a fizice, ci şi a celei mintale, ,,Cauzarea unor suferin-
descrie un tratament inuman care are drept scop ob- ţe mintale creând o stare de îngrijorare şi stres prin
ţinerea unor informaţii sau recunoaşteri, sau aplica- intermediul altor acte de violenţă corporală”.
rea pedepsei care este, în general, o formă mai gravă În opina CEDO, condiţiile de detenţie pot con-
a tratamentului inuman. Tratamentul sau pedeapsa stitui ele înseşi un tratament care încalcă art.3, aici
unui individ poate fi considerată drept degradantă fiind invocat exemplul cet. Tekin împotriva Turciei
dacă ea umileşte individul dat faţă de alte persoane unde detenţia într-o încăpere întunecoasă şi frigu-
sau îl obligă să acţioneze împotriva conştiinţei sau roasă, fără lumină, pat şi cearşafuri, la o temperatu-
dorinţei lui. ră sub zero grade, aprovizionarea numai cu mâncare
De asemenea, Curtea distinge trei niveluri ale şi apă, este considerată o încălcare a art. 3, deși s-a
comportamentului interzis: dovedit că rudele sau cunoscuţii le aduceau deţinu-
1. Tortura: un tratament inuman deliberat care ţilor îmbrăcăminte suplimentară5.
cauzează suferinţe foarte puternice şi crude. Astfel, I. Samoliuk afirmă că suferinţa fizică se
2. Tratament inuman: cauzarea unor suferinţe poate manifesta nu numai prin durerea propriu-zisă
mintale şi fizice foarte puternice. provocată prin acte violente, dar şi prin starea fi-
3. Tratament degradant: maltratare menită să-i zică proastă cu caracter extenuant, determinată de
trezească victimei sentimente de teamă, frică, îngri- foame, sete, răcirea corpului2. De asemenea, R.D.
jorare şi inferioritate, capabilă să o umilească şi în- Şarapov susţine că la suferinţa fizică urmează a fi
josească şi să stopeze orice posibilitate de a opune raportată extenuarea nervoasă, condiţionată de in-
rezistenţă fizică sau morală. Unica diferenţă dintre troducerea repetată în organism a substanţelor psi-
cele trei tipuri de tratament este în general una de hostimulatorii sau halucinogene, fie a altor substan-
gradaţie. ţe psihoactive3.
În jurisprudenţă tortura sau tratamentul inuman Prin suferinţă psihică se înţelege aplicarea unor
este caracterizt ca nişte acţiuni ,,falanga” (lovirea factori psihogeni cum ar fi: batjocura, luarea în râs,
peste picioare cu o bară sau cu un băţ de metal insulta, ameninţarea care influenţează anume asu-
sau de lemn), lovituri puternice peste toate părţile pra psihicului, dar nu asupra corpului fizic prin apli-
corpului victimei, folosirea electroşocului, ame- carea actelor de violenţă. Dar, în cazul infracţiunii
ninţările de a fi împuşcat sau omorât. Iar noţiunea de tortură nu este suficient să se fi provocat, pur şi
de ,,tortură nefizică” este folosită pentru a acoperi simplu, o durere sau suferinţă fizică ori psihică, ci
cauzarea unor suferinţe mintale, creând o stare de trebuie ca aceasta să fie o durere sau o suferinţă pu-
îngrijorare şi stres prin intermediul altor acte de vi- ternică. De aceea, fiind o noţiune de apreciere, în
olenţă corporală. procesul calificării infracţiunii, organele de urmări-
Iar prin tratamentul inuman se înţelege maltrata- re penală şi instanţele judecătoreşti au competenţa
rea care trebuie să atingă un nivel minim de severi- de a aprecia dacă durerea sau suferinţa provocată a
tate, precum durata tratamentului, efectele lui fizice fost sau nu puternică. Actele de tortură urmează a

44
Nr. 6-7, 2011 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

se aprecia în raport cu toate împrejurările reţinute, pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, dacă
dacă durerea sau suferinţa provocată victimei a fost o asemenea durere sau suferinţă este provocată de
sau nu puternică. Așadar, rezultă că trebuie deter- o persoană cu funcţie de răspundere sau de oricare
minate limitele de la care durerea sau suferinţa nu altă persoană care acţionează cu titlu oficial, ori la
poate fi considerată o simplă ,,brutalitate” produsă, instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit
de exemplu, atunci când persoana se opune arestării al unor asemenea persoane. Aici am preciza că per-
sale sau reţinerii. soana cu funcţie de răspundere sau care acţionează
În concluzie, dacă am face o generalizare a tu- cu titlu oficial sunt doar o anumită categorie, fiind
turor definiţilor atât din actele normative, cât şi din subiecte de drept public care acţionează în numele
teorie, am formula următoarea definiţie: statului la aplicarea legi şi înfăptuiri justiţiei.
Orice act provocat în mod intenţionat prin care
se cauzează, prin diferite mijloace, durere sau su-
ferinţe acute, fizice sau mentale ce constau din ac-
ţiuni ce ar înjosi onoarea şi demnitatea persoanei
care se manifestă prin crearea de condiţii extreme
Referinţe:
sau acţiuni care se repetă sistematic şi se prelun-
gesc în timp, în fiecare caz fiind luat în considera- 1. Convenţia împotriva Torturii şi a Pedepselor sau
ţie elementul subiectiv al celui supus torturi, aceste Tratamentelor Inumane sau Degradante, adoptată de Or-
acţiuni fiind săvârșite cu scopul de a obţine de la ganizaţia Naţiunilor Unite.
această persoană sau de la o persoană terţă informa- 2. Самолюк И. Ответственность за истязание //
ţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act, cu Советская юстиция, 1965, №12, c.21-23.
excepţia durerii sau a suferinţei ce rezultă exclusiv 3. Шарапов Р.Д. p.121.
din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni, de a 4. Comentariul Codului penal / Sub redacţia lui A.
intimida sau de a face presiune asupra ei sau asupra Barbăneagră. – Chişinău, 2009, p.678.
unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat 5. Ibidem, p.679.

*
***

45

S-ar putea să vă placă și