Sunteți pe pagina 1din 5

Căminul pentru persoane vârstnice ”Ing.

Vadim Rusu” Balaciu


Cod 8730 CR-V-I
Uz intern CPV Balaciu
APROBAT,

Șef cămin Insp. Spec. Helene Radu

FIŞĂ DE SERVICII NR. .................../.......................

Nume, prenume beneficiar:_____________________________/________________________________

I. TIPUL SERVICIILOR ACORDATE:

I.1. ASISTENȚĂ PENTRU SĂNĂTATE:

Nr. crt Activitate Durata/ Instrumente/tehnici de Modalităţi de


Perioada monitorizare organizare a
activităţii
1. Servicii de asistență medicală: La internare
Lista de înscriși a medicului de
Înscriere la un medic de familie familie
(asigurați și neasigurați)

Supravegherea stării de sănătate a Zilnic Fișa de Observație;


beneficiarilor, a alimentației și Observația directă/indirectă
hidratării beneficiarului dependent Conversația informală
Registre (consultații, tratamente)

Efectuarea îngrijirilor medicale de Zilnic Registrul de monitorizare zilnică a Conform


bază, în funcție de diagnostic: La nevoie activității medicale reglementărilor în
administrarea medicamentelor vigoare : prescripții
exclusiv în baza recomandărilor Condică de evidență a medicale, proceduri
medicului (oral, intramuscular, medicamentelor compensate, interne etc.
subcutanat), măsurarea parametrilor necompensate și materialelor
fiziologici (TA, puls, scaun), consumabile;
îngrijirea plăgilor și escarelor, aplicare
de ploscă, manevre terapeutice pentru Observaţia directă/indirectă
evitarea complicațiilor vasculare ale Discuţii
membrelor inferioare/escarelor de Ascultarea activă
decubit (mobilizare, aplicații Conversaţii informale
medicamentoase etc), Chestionarul
evaluarea/reevaluarea mobilității și a Interviul diagnostic
capacității de auto-îngrijire, clismă în
scop evacuator, acordarea primului
ajutor în situație de urgență,
acordarea de materiale consumabile
necesare tratamentelor medicale
Planificarea beneficiarului la servicii La nevoie Formulare de prescripție medicală
medicale de specialitate din spitale,
cabinete stomatologice și
oftalmologice etc.

1
2. Servicii medicale furnizate de medici Lunar Fișa de Observație, formulare de Conform
(consultația medicală, tratament, La nevoie prescripție medicală, Condică de reglementărilor în
BT-uri, regim igienico-dietetic evidență a medicamentelor și vigoare: rețete,
personalizat, servicii de suport: materialelor consumabile; recomandări la
consiliere pentru sănătate) Program lunar de educație pentru externarea din spital
sănătate; Registrul de evidență etc.
privind informarea beneficiarilor
Observaţia directă/indirectă,
discuţii,ascultarea activă,
conversații informale.

I.2. SERVICII DE REABILITARE FUNCȚIONALĂ:

Nr. crt Activitate Durata/ Instrumente/tehnici de Modalităţi de organizare a


Perioada monitorizare activităţii
1. Ergoterapie,terapie ocupațională în Zilnic Program de activități pentru Solitar
funcție de diagnostic Săptămânal promovarea vieții active; În grup
Registru de evidență a
serviciilor; Observația,
discuții, conversații
informale.
2. Diagnostic psihologic, evaluare La internare Fișă de lucru pentru grupul În grup
clinică și psihometrică La nevoie de suport terapeutic Individual/solitar
Intervenție psihoterapeutică și Fișă de consiliere
consiliere psihologică
3. Autonomie personală, stimulare Zilnic Observaţia , Discuţii Solitar
cognitivă, ludoterapie, socializare și Săptămânal Ascultarea activă În grup
activități ocupaționale Lunar Conversaţii informale
Program de activități pentru
promovarea vieții active
4. Altele: acțiuni medicale (tratament Zilnic Fișa de Observație; Conform reglementărilor în
medicamentos, asistență medicală în La nevoie Observația directă/indirectă vigoare : prescripții
ambulatoriu, tehnologii ajutătoare); Conversația informală medicale, proceduri interne
activități sociale: asistență și îngrijire Indicatori de integrare etc.
personală cf. Listă activități de bază socială, listă activități Plan individualizat de
și instrumentale ale vieții zilnice, pe Fișa de evaluare/reevaluare asistență și îngrijire
grade de dependență a nevoilor de asistență și personală
îngrijire personală

I.3. SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ:

Nr. crt Activitate Durata/ Instrumente/tehnici de Modalităţi de organizare


Perioada monitorizare a activităţii
1. Inițierea și stabilirea de relații cu cei Permanent Program individualizat de Conform procedurilor
din jur pentru integrarea în plan social integrare/reintegrare socială interne
(rude de gradul I, familia lărgită, Registrul de vizite
prieteni/vecini) Indicatori de integrare socială
2. Participarea la situații de comunicare Lunar Plan de activități de Individual
și relaționare socială la nivel de Săptămânal socializare În grup
comunitate/microgrup: vot, ziua La nevoie Registrul de informare
comunității, evenimente colective: Anual Discuții, Ascultarea
hram, ziua comunității, slujbe Conversații informale
religioase..., discuții /informări Chestionar de evaluare a
tematice, mobilitate corporală gradului de satisfacție
(transport), tehnologii ajutătoare, Indicatori de integrare socială
evaluarea gradului de satisfacție Proceduri interne
referitor la serviciile primite

2
3. Integrare socio-culturală: vizite, La nevoie Program de activități pentru Individual
excursii, drumeții, aniversări, serbări, Lunar promovarea vieții active; Plan În grup
socializare cu prilejul sărbătorilor de activități de socializare;
oficiale și religioase , participare la Registrul de informare,
evenimente cotidiene, educație Indicatori de integrare socială
informală, deprinderi de viață Discuții, ascultarea,
independentă, reabilitare funcțională conversații informale
acces la asistență spirituală din cultul Proceduri interne
solicitatetc.
4. Mediul ambiant, de viață, adaptat Permanent Plan de amenajare și adaptare
nevoilor beneficiarilor : acces la a mediului ambiant
mijloace de transport în comun, Programe preliminare de
curățenie și igienizare zilnică, curățenie și dezinfecție
amenajarea spațiilor Plan propriu de dezvoltare
interioare/exterioare, lucrări pentru ROF propriu
facilitarea accesului în spațiile Observația
comune,facilitarea unei vieți Proceduri interne
independente, hrană, găzduire etc.
5. Consiliere (socială, juridică) La cerere Fișă de consiliere Individual/solitar

6. Facilitarea reintegrării în familie și în La cerere Anchetă socială


comunitate și monitorizare post- Raport de monitorizare post
servicii servicii/intervenție

II. OBIECTIVE GENERALE:

I.1. SERVICII DE ASISTENȚĂ PENTRU SĂNĂTATE:

- Asigurarea unor servicii de asistență medicală, în baza prescripțiilor medicale.

I.2. SERVICII DE REABILITARE FUNCȚIONALĂ:

- Asigurarea unor programe de reabilitare funcțională în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a
beneficiarului;

I.3. SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ:

- Asigurarea unor programe de integrare/reintegrare socială în familie și în comunitate.

III. REZULTATE AȘTEPTATE:

I.1. SERVICII DE ASISTENȚĂ PENTRU SĂNĂTATE:

- Beneficiarul primește asistență adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere și tratament, în baza prescripțiilor medicale.

I.2. SERVICII DE REABILITARE FUNCȚIONALĂ:

- Beneficiarul își menține sau ameliorează capacitățile fizice, psihice și senzoriale care să îi permită o viață cât mai autonomă;

- Beneficiarul trăiește într-un mediu de viață prietenos care promovează inițiativa proprie și răspunde dorințelor și așteptărilor
fiecăruia.

3
I.3. SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ:

- Beneficiarul este încurajat și sprijinit să își mențină contactele sociale sau, după caz, să revină în familie și în comunitate.

IV. MONITORIZARE SERVICII ACORDATE:

1. INDICATORI DE INTEGRARE SOCIALĂ MĂSURABILI LA NIVELUL PERSOANEI:

Aria de interes Subdomeniul Denumire indicatori


Calitatea vieții - bunăstare Mobilitate corporală Frecvența medie a deplasărilor în
comunitate
Gradul de acces la mijloc de transport în
comun
Tehnologii ajutătoare Persoana dispune de tehnologii
ajutătoare adecvate dependenței
Gradul de adaptare a spațiului de locuit
la specificul dependenței
Sănătate Starea de sănătate Accesul la asistență medicală
Cost medicamente/bolnav
Rata de spitalizare
Boli cronice Persoana vârstnică suferă de una sau
două boli cronice
Modalități de monitorizare a bolilor
cronice
Servicii de reabilitare funcțională Gradul de acces la servicii
Context familial Rudele de gradul unu și familia lărgită Ponderea persoanelor care au relații
(frate/soră,nepot etc) constante cu familia/ familia lărgită
Participare socială Participare la viața comunității Frecvența participării persoanei la
evenimente în comunitate
Frecvența efecuării de cumpărături
Exercitarea dreptului la vot
Participarea la serviciile religioase
Relații interumane Existența unor relații constante de
prietenie și bună-vecinătate cu persoane
din comunitate (exceptând membrii
familiei)
Are prieteni la serviciul social
Educație și abilitare Educație informală Acces la educație informală
Gradul de satisfacere a nevoii de
informare
Deprinderi de viață independentă Gradul de autonomie personală
Timp liber Modul de petrecere a timpului liber ca Are/nu are cel puțin un hobby
factor de socializare
Practică o activitate fizică
Desfășoară cel puțin o activitate
culturală, artistică etc
Participă la spectacole etc
Satisfacție personală Modul în care își conduce viața Gradul de satisfacție referitor la
serviciile de sănătate, reabilitare
funcțională
Gradul de satisfacție referitor la
petrecerea timpului liber
Gradul de satisfacție referitor la relațiile
familiale/de grup
Gradul de satisfacție referitor la modul
în care își conduce viața

4
2. LISTĂ CU ACTIVITĂȚI DE BAZĂ ȘI INSTRUMENTALE ALE VIEȚII ZILNICE:

TIPUL ACTIVITĂȚILOR GRAD DE DEPENDENȚĂ - IA, IB, IC

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice , în principal, potrivit prevederilor Legii
asistenței sociale nr. 292/2001, cu modificările ulterioare:

- asigurarea igienei corporale; îmbrăcare și dezbrăcare; hrănire și hidratare; asigurarea igienei eliminărilor;
transfer și mobilizare; deplasare în interior; comunicare.

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii
asistenței sociale nr. 292/2001, cu modificările ulterioare:

- prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în


exterior și însoțire; activități de administrare și gestionare a bunurilor; acompaniere și socializare.

TIPUL ACTIVITĂȚILOR GRAD DE DEPENDENȚĂ - IIA, IIB, IIC

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice , în principal, potrivit prevederilor Legii
asistenței sociale nr. 292/2001, cu modificările ulterioare:

- asigurarea igienei corporale; îmbrăcare și dezbrăcare; hrănire și hidratare; asigurarea igienei eliminărilor;
transfer și mobilizare; deplasare în interior; comunicare.

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii
asistenței sociale nr. 292/2001, cu modificările ulterioare:

- prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în


exterior și însoțire; activități de administrare și gestionare a bunurilor; acompaniere și socializare.

TIPUL ACTIVITĂȚILOR GRAD DE DEPENDENȚĂ – III A

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii
asistenței sociale nr. 292/2001, cu modificările ulterioare:

- prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în


exterior și însoțire; activități de administrare și gestionare a bunurilor; acompaniere și socializare.

Încadrarea persoanei vârstnice în grad de dependență se face potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hot. Guvernului nr. 886/2000.

Prezenta Fișă de servicii este anexă la Contractul de furnizare servicii nr. ................./.......................

Am luat la cunoștință,

Beneficiar de servicii sociale :................................................................................/............................

Reprezentant legal/Reprezentant convențional:........................................................./........................