Sunteți pe pagina 1din 20

GRUP ŞCORAL INDUSTRIAL MINIER LUPENI

Proiect de specialitate pentru examenul de


certificare a calificării profesionale nivel 3

Calificare: Tehnician Transporturi

TEMA PROIECTULUI

Transportul Rutier de Persoane

Profesor îndrumător: Elev:


Ing. Mihăiasă Romeo Filipescu Catalin Ionel
Clasa:
a XIII- a E

-- 2010 –
Cuprins:

Argument
1.Transportul-notiuni generale
2.Clasificarea transporturilor
3.Autoritatea Rutiera Romana (ARR)
4.Operatorii de transport rutier
5.Pregatire si calificare
6.Transportul rutier in regim de taxi
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere de persoane
8.Anexe

2
ARGUMENT

Majoritatea activitatilor economice, sociale implica utilizarea mijloacelor de


transport. Intre evolutia societatii si cea a mijloacelor de transport exista o stransa
relatie. Progresele inregistrate in domeniul transporturilor a facilitat o crestere calitativa
si cantitativa a schimburilor comerciale, sociale sau culturale inlaturand bariere si
construind punti. La randul sau societatea umana si-a valorizat o mare parte din
cuceririle sale in dezvoltarea mijloacelor,infrastructurilor, metodelor, legislatiei si a
organizarii sistemelor de transport.
Transportul persoanelor implica o principala necesitate zilnica atat nationala cat
si mondiala, de aceea am ales ca tema de studiu “Transportul rutier de persoane” pentru
a detalia principala modalitate de transport a persoanelor.
Am conceput aceasta lucrare în urma unui studiu îndelungat al literaturii de
specialitate, sub îndrumarea coordonatorului de proiect si pe baza cunostintelor
acumulate de-a lungul studiului disciplinelor de specialitate pe parcursul tuturor anilor
de studiu din cadrul liceului.
Prin aceasta lucrare doresc sa fac dovada gradului de pregatire în calificarea
„Tehnician în transporturi” cunostinte dobândite în cadrul disciplinelor tehnice si a
laboratoarelor practice in perioada anilor de studio.

3
Capitolul I
Transportul- notiuni generale

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, cuvântul transport înseamnă:


faptul de a transporta; acea ramură a economiei naţionale cuprinzând totalitatea
mijloacelor rutiere, aeriene şi navale care asigură circulaţia bunurilor şi a persoanelor;
totalitatea bunurilor sau a persoanelor care sunt transportate la un moment dat în
condiţii determinate. Sensul cuvântului a transporta este: a deplasa cu un vehicul bunuri
sau persoane dintr-un loc în altul, a căra, a duce, a purta.
Transportul reprezintă acea activitate organizată şi depusă scopul invingerii
distanţelor. Prin această activitate se asigură şi realizează deplasarea in spaţiu a
bunurilor şi oamenilor,in vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale
societăţii omeneşti. Transportul nu reprezintă un scop sine, ci este un mijloc de
realizare a unor scopuri practice, deplasarea unor bunuri sau a oamenilor depinzand
exclusiv de scopul urmărit, de efectele economico-sociale ce urmează să se obţină.
Dacă in vremurile străvechi, omul se deplasa dintr-un loc altul in căutare de hrană şi
protecţie potriva vicisitudinilor naturii cu atat mai mult, viaţa modernă de astăzi
furnizează extrem de multe motivaţii privind deplasarea oamenilor.
Transportul este strans legat de societatea omenească; a apărut o dată cu aceasta şi
s-a dezvoltat din punct de vedere calitativ, cantitativ şi structural concomitent cu
dezvoltarea producţiei, ştiinţei şi tehnicii, facilitand la randul său, intr-un mod direct
dezvoltarea producţiei şi a schimbului, antrenand şi condiţionand creşterea economică
pe plan mondial. Un salt uriaş l-a inregistrat societatea in momentul in care a fost
inventată roata şi cei mai mulţi consideră că invenţia acesteia este motivul apariţiei
civilizaţiei antice şi moderne, roata fiind considerată ca vitală pentru toate societăţile.
Roata este fundamentală pentru apariţia şi dezvoltarea călătoriilor, precum şi a
comerţului. Geografic, roata a fost inventată de către summerieni, care locuiau in
Orientul Mijlociu, in zona cuprinsă intre Tigru şi Eufrat, in jurul anului 3500 in.Hr.
Transporturile asigură deplasarea oamenilor şi a mărfurilor, are rolul de a aduce
mărfurile unde este nevoie de ele; fără transporturi nu putem vorbi de existenţa
comerţului şi cum comerţul este un factor ce determină existenţa oraşelor, inexistenţa
facilităţilor de transport constituie o reală piedică in apariţia sau dezvoltarea oraşelor.
Astfel, se poate concluziona că transporturile reprezintă acea ramură a economiei
naţionale care dă vitalitate societăţii; sunt acele artere şi mijloace care menţin in viaţă
oraşele—centre industriale şi de civilizaţie. In acelaşi timp, infrastructura concretizată
in şosele, căi ferate, porturi, aeroporturi, căi de navigaţie interioară reprezintă organele
de mişcare ale oricărui stat, existenţa lor asigurindu-i vitalitate, putere şi progres.
Dintotdeauna transportul a fost o necesitate umană de bază şi o sursă importantă
de câştig pentru cei care s-au ocupat de organizarea acestei activităţi. În România,
transportul de persoane între localităţi se poate face pe cale feroviară sau rutieră.
Diferenţierea pe care oamenii o fac între aceste modalităţi de călătorie are la bază
criterii cum ar fi: rapiditatea, confortul, siguranţa, serviciile asigurate pe parcursul
4
călătoriei şi, nu în ultimul rând, preţul pe care trebuie să-l plătească. Mai ales în
contextul economiei actuale, în care mobilitatea forţei de muncă înregistrează creşteri
semnificative, transportul interurban de persoane capătă o importanţă deosebită.
Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2001 numărul de pasageri care
au apelat la transporturile rutiere interurbane şi internaţionale a fost de peste 200
milioane, dar tendinţa este una descendentă. S-au utilizat peste 3000 de autobuze şi
microbuze. În cazul transporturilor rutiere internaţionale de persoane, în România
anului 2002 s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare (aproximativ 90% faţă de anul
2001 la majoritatea indicatorilor). În prezent pe piaţa transporturilor interurbane de
persoane operează aproape 2000 de firme, dintre care peste 500 realizează şi
transporturi în afara graniţelor ţării.

5
Capitolul II
Clasificarea transporturilor

2.1. În functie de obiectul sau, transportul este transport de persoane si transport de


bunuri (marfuri). Transporturile de persoane reprezinta un mic segment din ansamblul
activitatii de transporturi, dominata de deplasarea marfurilor.
2.2. În functie de calea sau mijlocul de transport, transporturile sunt terestre
(rutiere, feroviare), pe apa (maritime, fluviale, pe râuri navigabile, pe lacuri navigabile)
sau aeriene. O.G. nr. 19/1997 privind transporturile exemplifica, în cuprinsul art. 5,
modurile de transport care fac parte integranta din sistemul national de transport:
transportul rutier, transportul feroviar, transportul naval (maritim si fluvial), transportul
aerian, transportul combinat si multimodal.
2.3. În functie de itinerariul parcurs, transporturile sunt transporturi în trafic intern
si transporturi în trafic international. În transporturile internationale obisnuite,
localitatea de expeditie si localitatea de destinatie se afla în tari diferite. Transportul
international poate, însa, sa presupuna si tranzitul altor tari. Criteriul care deosebeste
cele doua notiuni consta în principal în trecerea frontierei de stat de catre vehiculul care
transporta persoane. În consecinta, în functie de depasirea teritoriului unui stat,
transportul are caracter intern sau international.
2.4. În functie de interesul servit, deosebim transporturile în interes public
(denumite în reglementarile recente si transporturi publice) si transporturi în interes
propriu sau privat. Acestea din urma se subclasifica în transporturi în interes personal
(transporturile executate de persoanele fizice în vederea asigurarii deplasarii unor
persoane sau bunuri) si transporturile în folos propriu (transporturile executate de
persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii autorizate cu mijloacele de
transport pe care le detin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de
închiriere sau de leasing). Transporturile publice sunt executate de catre persoane fizice
si juridice, în conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de
transport, contra cost [art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 19/1997]. Contractul de transport se
încheie între transportator si beneficiarul de transport si se probeaza, pentru transportul
de persoane, printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. Pentru activitatea de
transporturi publice este necesara autorizatia Ministerului Transporturilor. Articolul 22
din O.G. nr. 19/1997 dispune ca persoanele fizice sau juridice care efectueaza
transporturi de persoane se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor. Ministerul
Transporturilor tine evidenta autorizatilor în registre unice pe moduri de transport.
Pentru transporturile de persoane în regim de taximetrie exista reglementari specifice
(Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere).
Transportul în folos propriu de bunuri si de persoane se analizeaza ca un accesoriu al
unei alte activitati economice executate de catre persoana care îl organizeaza, iar
bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia sau rezultatul activitatii sale.
Transporturile în interes propriu de persoane se executa fara perceperea unui tarif sau a
echivalentului acestuia în bunuri si servicii. Transporturile în folos propriu sunt supuse
6
autorizarii Ministerului Transporturilor, ca si transporturile publice. În situatia în care
transporturile în interes propriu sunt efectuate de catre institutiile componente ale
sistemului national de aparare, autorizatiile se acorda de catre organele proprii ale
acestora. Persoanele care efectueaza transporturi în interes personal nu sunt supuse
autorizarii de catre Ministerul Transporturilor.
Transportul rutier în cont propriu este efectuat fara încasarea unui tarif sau a
echivalentului în natura sau în servicii al acestuia si se realizeaza în principal în
urmatoarele conditii:
- transportatorul detine vehicule în proprietate sau cu orice alt titlu;
- aceste transporturi sunt o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activitati
ale operatorului de transport;
- persoanele transportate sunt angajatii operatorului de transport sau membri de
familie ai acestuia, scopul transportului fiind în interesul activitatilor proprii, în interes
familial, social, sportiv sau de binefacere. Transportul rutier în interes personal se
efectueaza, în sensul art. 12 din fosta O.G. nr. 44/1997, de catre persoane fizice, cu
vehiculul proprietate personala, cu respectarea prescriptiilor privind numarul de locuri
si a masei maxime autorizate, pentru deplasarea membrilor familiei, precum si a
bunurilor aflate în proprietatea lor. Noua reglementare, respectiv, O.U.G. nr. 109/2005,
se dezintereseaza de transportul în interes personal.

7
Capitolul III
Autoritatea Rutiera Romana (ARR)

Autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere este Ministerul


Transporturilor, care asigura cadrul general privind realizarea, modernizarea,
dezvoltarea si siguranta transporturilor rutiere. De asemenea, Ministerul Transporturilor
este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale,
bilaterale sau multilaterale la care România este parte. Atributiile Ministerului
Transportului referitoare la licentele de transport, controlul respectarii legislatiei
specifice, aplicarea conventiilor internationale în domeniul transporturilor rutiere la care
România este parte etc. sunt exercitate prin intermediul Autoritatii Rutiere Române.
Autoritatea Rutiera Româna nu se confunda cu Registrul Auto Român (RAR).
Autoritatea Rutiera Româna (ARR) a fost constituita în baza H.G. nr. 625/1998.
Autoritatea Rutiera Româna este o institutie publica cu personalitate juridica, aflata în
subordinea Ministerului Transporturilor, fiind un organism tehnic specializat pentru
transportul rutier, desemnat în principal sa asigure inspectia si controlul în trafic,
acordarea de licente operatorilor de transport rutier etc. A.R.R. este o institutie publica
finantata integral din venituri extrabugetare, realizate din prestari de servicii specifice,
precum si din desfasurarea altor activitati privind valorificarea unor produse din
activitati proprii si conexe, cum ar fi: chirii, prestatii editoriale, exploatari ale unor
bunuri pe care le au în administrare etc. Potrivit art. 5 din Regulamentul sau de
functionare, patrimoniul ARR este constituit din bunuri proprietate privata a statului,
date în administrarea acestei institutii pe toata durata de existenta a acesteia. Aceste
bunuri pot fi înstrainate în conditiile legii. Conducerea ARR este asigurata de catre un
consiliu compus din 9 persoane, iar presedintele consiliului de conducere este directorul
general – inspector de stat sef. Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de
conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor. ARR are în
structura sa organizatorica Inspectoratul Rutier, organizat la nivel de directie.
Atributiile Autoritatii Rutiere Române sunt urmatoarele:
- inspectia si controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si
internationale specifice transporturilor rutiere, referitoare la conditiile de siguranta a
transporturilor rutiere si de protectie a mediului;
- acordarea licentelor de transport si de executie pentru operatorii de transport si a
licentelor pentru activitatile conexe transportului rutier, conform prevederilor legale;
- controlul respectarii normelor obligatorii de securitate rutiera, norme stabilite de
catre Ministerul Transporturilor;
- elaborarea programelor de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate;
- înregistrarea operatorilor de transport în Registrul operatorilor de transport rutier;
- tinerea evidentei detinatorilor de licente de transport rutier;
- asigurarea controlului achitarii de catre contribuabili a obligatiilor privind
constituirea Fondului special al drumurilor publice;
8
Capitolul IV
Operatorii de transport rutier

Activitatea de transport rutier si cea conexa transportului rutier este permisa, ca


întreprindere, numai operatorilor de transport rutier, înregistrati în Registrul operatorilor
de transport rutier. Prin operator de transport rutier se întelege, în sensul O.U.G. nr.
109/2005, orice întreprindere, care detine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule
rutiere, care efectueaza transporturi rutiere interne si/sau internationale si care a obtinut
în prealabil, licenta de transport. De remarcat faptul ca, atunci când defineste operatorul
de transport, O.G. nr. 19/1997 arata ca acesta detine în proprietate, cu chirie sau în
leasing mijloace de transport. Pentru a desfasura o activitate de transport rutier,
operatorii de transport rutier trebuie sa obtina licenta de executie pe vehicul, pe
categorii si tipuri de transport. Licenta se acorda numai operatorilor de transport public
care îndeplinesc conditiile de onorabilitate, dotare tehnica corespunzatoare, capacitate
profesionala si capacitate financiara, stabilite de catre ARR. Licenta de transport se
elibereaza pe o perioada de 5 ani si se vizeaza anual. Daca operatorul detine vehiculul
în baza unui contract de închiriere sau de leasing, licenta de transport se acorda pentru
perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani. Regimul tarifelor si
al comisioanelor pentru eliberare de licente de transport si licente de executie se
stabilesc de catre autoritatea competenta. Conducatorii de autovehicule rutiere trebuie
sa posede permis de conducere pentru clasa din care face parte vehiculul respectiv; ei
sunt obligati, de asemenea, sa încheie anual o asigurare obligatorie de raspundere civila.

9
Capitolul V
Pregătire şi calificare

Pentru a putea desfăşura activităţi de transport rutier public, operatorii trebuie să


posede o licenţă, care se acordă în funcţie de îndeplinirea unor criterii ce vizează
onorabilitatea, competenţa profesională, capacitatea financiară şi baza tehnico-
materială.
Pentru creşterea competitivitatii în raport cu concurenţa, firmele de transport
trebuie să dispună de personal calificat. În acest sens, Uniunea Naţională a
Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Consiliul pentru Standarde
Ocupaţionale şi Atestare (COSA) au înfiinţat primul centru de evaluare ocupaţională în
domeniul transporturilor rutiere din România, CevoTrans. Companiile de profil au
astfel posibilitatea de a-şi testa angajaţii în funcţie de standardele europene. Se acordă
certificate de atestare.
Pentru a avea dreptul de a efectua operaţiuni de transport rutier de persoane,
trebuie obţinute o serie de licenţe şi autorizaţii, conform Normelor Metodologice din 4
decembrie 2001, aprobate prin Ordinul nr. 1842 / 04.12.2001 al Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În cazul transporturilor internaţionale de persoane, trebuie să se obţină licenţă de
transport de persoane în regim internaţional. De asemenea, firma trebuie să fie capabilă
să ofere informaţii complete clienţilor care efectuează călătorii în afara ţării, în legătură
cu toate documentele şi formalităţile necesare, pentru a se asigura legalitatea
transportului (printre care şi obligativitatea de a emite bilete dus-întors). Aceste măsuri
sunt necesare datorită tendinţei românilor de a rămâne în străinătate şi a-şi căuta un loc
de muncă, după expirarea perioadei de şedere. Compania de transport este
răspunzătoare, pe durata călătoriei, de securitatea şi siguranţa în trafic a turiştilor şi a
bagajelor.

10
Capitolul VI
Transportul rutier în regim de taxi

1. Legea nr. 38/2003 reglementeaza pentru prima data în legislatia noastra


activitatea de taximetrie si cea de transport rutier în regim de închiriere (rent-a-car).
Potrivit legii, transportul în regim de taxi poate fi transport de persoane si transport de
bunuri. Transporturile publice în regim de taxi se realizeaza de catre operatorii de
transport în regim de taxi si de catre taximetristii independenti autorizati. Conform art.
6 lit. 1) din Legea nr. 38/2003, operatorii de transport sunt definiti ca fiind persoane
juridice române care detin un parc de autovehicule din categoria celor prevazute pentru
activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane si
de bunuri în regim de taxi. Operatorii de transport efectueaza transporturi în regim de
taxi cu vehicule detinute cu orice titlu, cu exceptia contractului de comodat.
Conform art. 6 lit. u), taximetristul independent autorizat se defineste ca fiind
persoana fizica autorizata conform legii, care desfasoara transporturi de persoane sau de
bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. Taximetristul
independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport în regim de
taxi, cu privire la sanctionarea si respectarea reglementarilor în vigoare. Legiuitorul
încadreaza transporturile de persoane sau de bunuri în regim de taxi în categoria
serviciilor publice de transport local de interes public care se afla, în consecinta, sub
autoritatea administratiei publice locale.Transporturile rutiere în regim de închiriere
sunt acele transporturi efectuate de catre client sau de catre soferul pus la dispozitie de
locator, cu un autoturism al locatorului, pus la dispozitia clientului pe baza de contract
de închiriere cu titlu oneros, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei
contractate pe baza de documente (rent-a-car). Transporturile în regim de închiriere sunt
doar transporturi de persoane, nu si transporturi de bunuri. Transporturile în regim de
închiriere pot fi efectuate numai de catre operatori de transport cu autovehicule detinute
cu orice titlu, cu exceptia contractului de comodat. Si acest tip de transport face parte
din categoria transporturilor publice, dar el se afla sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Româna.
2. Transportul public de persoane si de bunuri în regim de taxi se realizeaza contra
cost, pe baza de bon-client. Costul transporturilor de persoane si de bunuri în regim de
taxi se determina prin însumarea tarifelor pe distanta parcursa si/sau timpul de
stationare, masurate, dupa caz, cu un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului
respectiv, la care se adauga, dupa caz, si alte tarife. Tariful de pornire este un tarif unic
exprimat în lei, înregistrat automat de catre automatul de taxat la începutul cursei, care
apare pe „afisaj client” o data cu activarea dispozitivului de control din pozitia de
operare „liber” în pozitia de operare „ocupat”. Tariful de stationare, exprimat în lei/ora,
este aplicat automat de catre aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a stationat la
dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele în care taxiul, aflat
în cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare. Costul transporturilor în regim de

11
închiriere se determina prin aplicarea costului de distanta si/sau timpul, dupa caz, cât
autovehicul se afla la dispozitia clientului, conform contractului.
Capitolul VII
Norme specifice de securitatea a muncii pentru transporturile rutiere de persoane
(2002)

Art.6.
Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai în conditiile
prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si
dispozitiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor.
Art.7.
Instructajul de protectia muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile
normelor generale de protectie a muncii în vigoare.
Art.14.
Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica
necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau
concentratiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare.
Art.15.
Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane
care nu sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia
pe drumurile publice si ale prezentelor norme.
Art.19.
Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca în inventarul
autovehiculului sa se gaseasca:
a) doua capre pentru suspendarea autovehiculului;
b) trusa medicala de prim ajutor;
c) trusa de scule si unelte, în buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul;
d) cric corespunzator tonajului autovehiculului încarcat si suport de lemn pentru
stabilitatea acestuia;
e) doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor;
f) pe timp de iarna, autovehiculele vor fi dotate, în plus, cu: huse pentru acoperirea
mastii radiatorului, lanturi antiderapante, lopeti, nisip, sare etc..
Art.23.
Conducatorilor auto le este interzis sa transporte un numar de persoane mai mare decât
cel stabilit prin constructia autovehiculului si înscris în certificatul de inmatriculare.
Art.34.
Transporturile de calatori se vor efectua cu autobuze sau, în cazuri deosebite, cu
autocamioane special amenajate.
Art.39.
Autobuzele vor fi dotate cu câte doua stingatoare, amplasate unul lânga usa din fata a
autobuzului iar celalalt lânga usa din spate.
Art.43.
În timpul transportului de calatori, conducatorilor auto le revin urmatoarele obligatii:

12
a) sa supravegheze în permanenta ca urcarea si coborârea calatorilor sa se faca în ordine
si în conditii care sa evite accidente;
b) sa porneasca din statie numai dupa coborârea si urcarea calatorilor.

ANEXA 1

LEGE
privind transporturile rutiere

O.U.G. nr. 109/2005 – privind transporturile rutiere


modificata si aprobata prin Legea nr. 102/2006

CAPITOLUL III
Accesul la activitatea de transport rutier
Sectiunea I
Transportul rutier public

Art. 16. - (1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier public numai operatorii de
transport rutier inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de
autoritatea competenta.
(2) Modul de intocmire, completare si gestionare privind Registrul operatorilor de
transport rutier se stabileste de catre autoritatea competenta.
Art. 17. - (1) Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier, o intreprindere
trebuie sa obtina licenta de transport care se acorda in urma indeplinirii conditiilor de
onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala.
(2) Conditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana
desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a
unui certificat de pregatire profesionala, eliberat de catre autoritatea competenta.
Certificatul de pregatire profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte
stabilit de autoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii
care poate fi completata cu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea
competenta.
Art. 18. - (1) Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului de
transport rutier de catre autoritatea competenta, cu valabilitate de 5 ani, si se pastreaza
la sediul acestuia.
(2) Pentru fiecare din vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si
utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competenta elibereaza cate o copie
conforma cu exemplarul original al licentei de transport.
(3) Copiile conforme cu exemplarul original al licentei de transport se elibereaza de
catre autoritatea competenta pentru perioade succesive de un an pana la expirarea
licentei de transport.

13
(4) In cazul in care operatorul de transport detine numai vehicule rutiere pe baza de
contract de inchiriere sau contract de leasing, licenta de transport se acorda pe perioada
de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.
Art. 19. - (1) Efectuarea transportului rutier public este permisa numai pe baza copiei
conforme valabile a licentei de transport, emisa de autoritatea competenta pentru fiecare
vehicul rutier.
Art. 20. - (1) Licenta de transport se retrage in cazul in care operatorul de transport
rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in
care operatorul de transport a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia
solicitarii acordarii acesteia.

CAPITOLUL V
Transportul rutier de persoane

Art. 29. - (1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de catre
operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata
transportului, o copie conforma a licentei de transport acordata de catre autoritatea
competenta.
(2) Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi
numai cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie
conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente care sa
dovedeasca ca transportul efectuat este in cont propriu.
Art. 30. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin:
a. servicii regulate;
b. servicii regulate speciale;
c. servicii ocazionale.
Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu
international, se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe
baza de autorizatiei de transport international eliberata de autoritatea competenta a
statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport
international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate.
(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international
se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier, in comun.
Art. 33. - Operatorii de transport straini pot efectua transport rutier public de persoane
prin servicii regulate in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza
autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.
Art. 34. - (1)Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic
national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de
traseu eliberata de autoritatea competenta cu valabilitate de 1 an, serviciul respectiv
utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate altele decat statiile
publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile
eliberate de beneficiarul transportului.
(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic
international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe
14
baza autorizatiei de transport international eliberata de autoritatea competenta a statului
unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international
eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv
utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate altele decat statiile
publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile
eliberate de beneficiarul transportului.
Art. 35. - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale in trafic national se
poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de
transport eliberat de autoritatea competenta.
(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic internationale
se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind
transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul ( Acordul
INTERBUS) la care Romania a aderat prin Legea nr.439/2002 pe baza documentelor
prevazute in respectivul Acord, eliberate de autoritatea competenta.
(3) Pentru statele nesemnatare ale acordului Interbus, transportul rutier public de
persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai pe baza
documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile
competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.
(4) Transportul rutier ocazional de persoane in cont propriu in trafic international se
poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de
autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se
deruleaza transportul.

CAPITOLUL V II
Regimul vehiculelor rutiere

Art. 46. - (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare
tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica
periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator conform
prevederilor legale in vigoare.
(2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in
strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse
omologarii in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice si/sau inspectiei
tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Transportul rutier de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin
constructie tipului respectiv de transport.
Art. 47. - (1) Omologarea in vederea admiterii in circulatie a vehiculelor rutiere se
acorda de catre autoritatea competenta, care elibereaza si cartea de identitate a
vehiculului rutier.
(2) Conditiile de certificare si omologare a vehiculelor rutiere pentru circulatia pe
drumurile publice se stabilesc de catre autoritatea competenta.
Art. 49. - Echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru
vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate, trebuie sa fie certificate si/sau

15
omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementarilor in vigoare, de catre
autoritatea competenta.
Art. 52. - Eliberarea licentelor de transport si a copiilor conforme ale acestora, a
certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor
de traseu, a licentelor pentru activitati conexe si ale autorizatiilor de transport
international, se face de catre autoritatea competenta, contra cost, pe baza tarifelor
stabilite de catre aceasta.
Harta Rutiera a Romaniei ANEXA 2

16
ANEXA 3

17
MODELUL atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier
public de persoane:

ROMÂNIA Se certifică prin prezentul atestat că titularul


a făcut dovada pregătirii sale profesionale,
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului
TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI - nr. 19/1997 privind transporturile,
Autoritatea Rutieră Română - republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.
ATESTAT PROFESIONAL 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
pentru conducătorii auto care efectuează Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
transport rutier public de persoane drumurile publice şi ale Directivei nr. 76/914
a Consiliului CEE privind nivelul minim de
pregătire a conducătorilor de vehicule pentru
transportul rutier.

Eliberat de Autoritatea Rutieră Română

Numele ........................ la data de ........................................


Prenumele ....................... valabil până la data de .........................
Data şi locul Director general ........................
naşterii ................... Seria APCA nr. ...........................
Semnătura ....................

ANEXA 4

18
19
Bibliografie:

1. O. Capatîna, “Caracteristici ale transporturilor rutiere”, R.D.C. nr. 9/1996;


2. O. Capatîna, “Dreptul transporturilor – transporturile rutiere interne si
internationale”, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997;
3. O. Capatîna, Gh. Stancu, “Dreptul transporturilor. Partea speciala (vol. II)”, Ed.
Lumina Lex, Bucuresti, 2000, p. 70
4. C. ALEXA, “Transporturi şi expediţii internaţionale”, Ed. All Bucureşti 1995
5. I.T. Ciobanu, “Dreptul transporturilor”, Ed. Actami, Bucuresti, 1999;

20