Sunteți pe pagina 1din 63

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing.

Valentin ANTON

ELEMENTE ELEMENTEDESPRE DESPREPLANIFICAREA PLANIFICAREATRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR

Definitie :
Planificarea Planificarea transporturilor transporturilor este este un un proces proces care care urmareste urmareste asigurarea asigurarea conditiilor conditiilor de de transport transport (costuri (costuri si si siguranta) siguranta)pentru pentrupersoane persoanesi sipentru pentrumarfuri marfuri

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

GENERALITATI GENERALITATI
Planificarea Planificarea transporturilor transporturilor este este influentata influentata de de vointa vointa politica politica generala generala aa guvernantilor. guvernantilor. Activitatile Activitatilede deplanificare planificareale aletransporturilor transporturilordefinesc definescpolitica politicatransporturilor. transporturilor. Planificarea Planificareatransporturilor transporturilorexprima exprimanecesitatile necesitatilesocietatii societatiipentru pentrutransporturi transporturiin in contextul contextuldezvoltarii dezvoltariisociale socialesi sieconomice. economice. Planificarea transporturilordeteermina Planificarea transporturilordeteermina marimea marimea si si aa alcatuirea alcatuirea bugetelor bugetelor guvernamental guvernamentalsau saulocale. locale. Transporturile Transporturileurbane urbanereprezinta reprezintao otehnologie tehnologiecu cuajutorul ajutorulcareia careiase sepresteaza presteazao o serie seriede deservicii serviciiin infolosul folosulsocietatii societatii Transporturile Transporturileurbane urbanepot potfi: fi: - -publice publicede destat stat - -private private Transporturile Transporturile urbane urbane se se efectueaza efectueaza pe pe bani bani publici publici - - obligatiile obligatiile persoanelor persoanelor si si organizatiilor angrenate in aceste activitati de a justifica modul de organizatiilor angrenate in aceste activitati de a justifica modul de cheltuire cheltuireal al fondurilor fondurilor Planificarea Planificareatransporturilor transporturilorreprezinta reprezintaun unproces procesdinamic dinamiccu cumodificari modificariin infunctie functie de deevolutia evolutiain intimp timpaacalatoriilor. calatoriilor. Planificarea transporturilor se Planificarea transporturilor seface facepe petermen termenscurt scurtsau saulung; lung;genereaza genereazaplanuri planuri generale generalede dedezvoltare dezvoltareaacomunitatii. comunitatii. Administrarea Administrarearetelei reteleirutiere rutierein inRomania Romania
Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

ETAPELE ETAPELEPLANIFICARII PLANIFICARIITRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR

1. 1.STABILIREA STABILIREAINSTITUTIILOR INSTITUTIILORRESPONSABILE RESPONSABILEPENTRU PENTRUPLANIFICAREA PLANIFICAREATRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR 2. 2.STABILIREA STABILIREAOBIECTIVELOR OBIECTIVELORPLANIFICARII PLANIFICARIITRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR 3. 3.INVENTARIEREA INVENTARIEREADATELOR DATELORNECESARE NECESAREPLANIFICARII PLANIFICARIITRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR 4. 4.MODELAREA MODELAREATRAFICULUI TRAFICULUI 5. 5.ELABORAREA ELABORAREAPLANURILOR PLANURILORDE DETRAFIC TRAFIC 6. 6.EVALUAREA EVALUAREASI SIANALIZA ANALIZAEVOLUTIEI EVOLUTIEITRAFICULUI TRAFICULUI

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.STABILIREA STABILIREAINSTITUTIILOR INSTITUTIILORRESPONSABILE RESPONSABILEPENTRU PENTRU PLANIFICAREA PLANIFICAREATRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR


Administrarea Administrarearetelelor retelelorrutiere: rutiere: - -A.N.D. A.N.D. - -CONSILIILE CONSILIILEJUDETENE JUDETENE - -PRIMARIILE MUNICIPALE PRIMARIILE MUNICIPALESI SIORASENESTI ORASENESTI - -PRIMARIILE COMUNALE PRIMARIILE COMUNALE Reteaua Reteauade dedrumuri drumuridin dinRomania Romania- -clasificare clasificare Administratia AdministratiaNationala NationalaaaDrumurilor Drumurilor Administratiile Administratiilemunicipale municipale Consultarea Consultareapublica publicaasupra asupradezvoltarii dezvoltariitransporturilor transporturilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

2. 2.OBIECTIVELE OBIECTIVELEPLANIFICARII PLANIFICARIITRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR


**Sporirea Sporireamobilitatii mobilitatiipopulatiei populatieisi sicresterea crestereatransporturilor transporturilorde demarfuri marfuri reducerea reducereatimpului timpuluicalatoriilor calatoriilor scaderea scadereapretului pretuluitransporturilor transporturilor asigurarea asigurareaunei uneicapacitati capacitatide detransport transportadecvata adecvatacerintelor cerintelorutilizatorilor utilizatorilor asigurarea asigurareaconditiilor conditiilorde desiguranta sigurantaaatransporturilor transporturilor **Stimularea Stimulareaextinderii extinderiimodului moduluide deviata viataurban urban - -asigurarea asigurareaaccesului accesuluipersoanelor persoanelorla: la: munca, munca, asistenta asistentamedicala, medicala, educatie, educatie, comert comert - -asigurarea asigurareaaccesului accesuluiin interitoriu teritoriuaapersoanelor persoanelorsi simarfurilor marfurilor - -stoparea stopareadezmembrarii dezmembrariicomunitatilor comunitatilor - -reducerea reducereapoluarii poluariiaerului aeruluisi siaapoluarii poluariisonore sonore Pentru Pentruca caobiectivele obiectivelesa sapoata poatafi fioperative, operative,in inprocesul procesulde deplanificare, planificare,ele eletrebuie trebuiesa sapoata poata fi masurate si evaluate fi masurate si evaluate
Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

CUANTIFICAREA CUANTIFICAREAOBIECTIVELOR OBIECTIVELOR Obiective Reducerea timpului calatoriilor Scaderea pretului transportului Asigurarea capacitatii de transport Asigurarea unui transport sigur Crearea unui sistem de transport stabil Asigurarea accesului persoanelor Asigurarea accesului in teritoriu Stoparea dezmembrarii comunitatilor Reducerea poluarii ore Lei sau valuta Volume de trafic Numar de accidente Variatie redusa la orele de varf Numar de locuri de munca, numar de paturi in spitale, numar de locuri in scoli, suprafete comerciale care pot fi accesate de populatie Suprafata construita care revine unei persoane Costul locuintelor si al spatiilor comerciale Masuri specifice ale agentilor poluanti raportate la unitatea de lungime de drum Modul de masurare

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

3. 3.INVENTARIEREA INVENTARIEREADATELOR DATELORNECESARE NECESAREPLANIFICARII PLANIFICARII TRANSPORTURILOR TRANSPORTURILOR


- Colectarea datelor reprezentative pentru desfasurarea transporturilor reprezinta un proces dinamic care trebuie realizat de institutiile responsabile pentru planificarea transporturilor - Sistemul de colectare a datelor trebuie sa se faca in concordanta cu ansamblul obiectivelor - Datele care trebuie cuprinse in sistemul de colectare : 1. Factorii economici care influenteaza dezvoltarea sociala 2. Populatia: compozitia, tendinta de calatorie 3. Configuratia retelei rutiere si inscrierea ei in teritoriu 4. Originea si destinatia calatorilor - ancheta O - D 5. Caracteristicile traficului: * masuratori de debite * masuratori de viteze 6. Resurse financiare

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza utilizarii terenurilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza retelei rutiere

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

4. 4.MODELAREA MODELAREANECESITATILOE NECESITATILOEDE DETRANSPORT TRANSPORT


Modelarea deplasarilor consta in: - Dezvoltarea unor modele matematice care exprima legatura dintre parametrii caracteristici traficului si deplasari. - Calibrarea modelelor in conformitate cu observatiile inregistrate in teren.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Etapele Etapelede delucru lucrupentru pentruplanificarea planificareatransporturilor transporturilor 1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor Trip generation

2. 2.Distributia Distributiacalatoriilor calatoriilor

Trip distribution

repartizarea repartizareacalatoriilor calatoriilorpe pemoduri moduride detransport transport

3. 3.Distributia Distributiamodala modala

Modal split

4. 4.Alocarea Alocareatraficului traficuluipe pereteaua reteauade detransport transport

Traffic assignement

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

estimari si prognoze la nivel local bazate pe studii regionale

Natura calatoriilor in functie de scop calatorii calatoriila ladomiciliu domiciliu calatorii calatoriila laserviciu serviciu calatorii calatoriila lacumparaturi cumparaturi calatorii calatoriila lascoala scoala calatorii calatoriide derecreere recreere calatorii calatoriiin ininteres interespersonal personal

Natura calatoriilor in functie de destinatie calatorii calatoriiin ininteriorul interiorulzonei zoneistudiate studiate calatorii calatoriiin inafara afarazonei zoneistudiate studiate calatorii calatoriide detraversare traversareaazonei zoneistudiate studiate
Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1.1. 1.1.Estimari Estimarisi siprognoze prognozesociale sociale Estimari Estimarisi siprognoze prognozeasupra asuprapopulatiei: populatiei: - -demografice; demografice; - -persoane persoaneangajate angajatein inmunca; munca; - -venituri; venituri; - -persoane persoanecare caredetin detinautoturisme autoturisme(grad (grad de demotorizare). motorizare). Metode Metodede deestimare: estimare: Metoda Metodatendintei tendinteide deevolutie: evolutie:estimare estimarestatistica statisticape pebaza baza inregistrarilor inregistrarilorin intimp. timp. Metoda Metodarapoartelor: rapoartelor:estimare estimarebazata bazatape pestudii studiirealizate realizatein inregiuni regiuni diferite diferitesi siasimilate asimilatepentru pentruzona zonastudiata. studiata. Metoda Metodacomponentelor: componentelor:estimarile estimarilesunt suntbazate bazatepe pemigratia migratiapopulatiei populatiei si sicresterea crestereaneta netaaanumarului numaruluilocuitorilor. locuitorilor.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza densitatii populatiei

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1.2. 1.2.Estimari Estimarieconomice economice


Metode Metodede deestimare: estimare: Metoda Metodacurbei curbeide detendinta tendinta(Trend (Trendline lineprojection): projection): Foloseste Folosesteserii seriidinamice dinamiceale aleevolutiei evolutieiunor unorindicatori indicatorieconomici economicisintetici sintetici Pentru stabilirea ecuatiei se poate folosi metoda celor mai mici patrate Pentru stabilirea ecuatiei se poate folosi metoda celor mai mici patrate Metode Metodede deestimare estimarein inpasi: pasi: Calculeaza Calculeazaindicatorii indicatoriieconomici economicispecifici specificiunei uneizone zonerestranse, restranse,bazandu-se bazandu-sepe pe estimari estimarifacute facuteasupra asupraregiunii regiuniicare carecontine continezona zonaanalizata. analizata. Metoda coeficientului economic de baza Metoda coeficientului economic de baza (Economic (EconomicBase BaseMultiplier MultiplierMethod): Method): Considera Consideraca cadezvoltarea dezvoltareaeconomica economicalocala localadepinde depindede deun ungrup grupde desectoare sectoarede debaza baza Aceasta Aceastametoda metodacalculeaza calculeazaschimbarile schimbarilein insectoarele sectoarelede debaza, baza,care caregenereaza. genereaza. modificari ale sectoarelor economiei locale. modificari ale sectoarelor economiei locale. Estimarile Estimarileefectuate efectuateasupra asuprasectoarelor sectoarelorde debaza bazavor vorfurniza furnizainformatii informatiiasupra asupra indicatorilor indicatoriloreconomiei economieilocale. locale. Metoda Metodaestimarilor estimarilorin inlant lant(Input (Input- -Output OutputModel): Model): Considera efectele economice generate de Considera efectele economice generate deprocese procesesuccesive succesivecare carese se interconditioneaza interconditioneazain inlant. lant.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1.3. 1.3.Metode Metodede deestimare estimareaafolosirii folosiriiterenurilor terenurilor Metodele de estimare a folosirii terenurilor - se bazeaza pe faptul ca modul in care terenurile sunt folosite intr-o zona analizata, este dependent de activitatile economice. Pe de alta parte activitatile economice determina transporturile la nivel local sau regional. In acest mod se pot stabili corelatii intre modul de folosire a terenurilor si calatorii (persoane sau marfuri).

Analiza Analizavizuala vizualaaautilizarii utilizariiterenurilor terenurilorvizualizare vizualizaredirecta directasi si extrapolare extrapolareempirica empiricaaatendintelor tendintelorviitoare viitoare

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metoda MetodaGradientului GradientuluiDensitate Densitate- -Saturatie Saturatie - -zona zonaanalizata analizataeste esteimpartita impartitain insectoare sectoarecirculare circulareconcentrice concentricein incare caresunt sunt analizate din punct de vedere statistic tendintele modelelor de dezvoltare analizate din punct de vedere statistic tendintele modelelor de dezvoltare

Modelul accesibilitatii:
Gi = Gt (AaiVi)/ AaiVi in care: - Gi = prognoza cresterii pentru zona i - Gt = prognoza cresterii pentru regiune - Ai = indexul de accesibilitate pentru zona i - Vi = zona libera - a = constanta determinata empiric Ai = EjFij in care: - Ej = masura activitatii in zona j (ex. Totalitatea persoanelor angajate in munca) - Fij = factor de separatie a calatoriilor intre zonele i si j Fij = 1 / tbij in care: - tij = timp de calatorie intre zonele I si j - b = constanta determinata empiric

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metoda cercetarii oportunitatilor


Aj = A(e-l - e -l(+j) ) in care: - Aj = numarul de locuinte care trebuie alocate zonei j - A = numarul total de locuinte care trebuie alocate - I = probabilitatea ca o locuinta sa fie amplasata intr-o zona data - = numarul probabil de amplasamente pentru o locuinta in afara zonei j - j = numarul posibil de amplasamente pentru o locuinta in interiorul zonel j

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Regresia liniara multipla Y = a0 +a1x1 + a2x2 +.anxn


in care: - Y = masura a modificarii numarului de locuinte in perioada de prognoza - xi = variabila independenta: - terenuri libere (suprafete) - pretul terenurilor - accesul la locuri de munca in zona - indexul zonei rezidentiale 1.0 - zona rezidentiala 100 % 0.0 - zona nerezidentiala - ai = coeficienti de regresie

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Concluzii Populatia Populatiasi siprognozele prognozelepun punin inevidenta evidentadezvoltarile dezvoltarileregionale. regionale. Prognozele Prognozelede deutilizare utilizareaaterenurilor terenurilorindica indicaregiunea regiuneaunde undese seva vainregistra inregistracresterea. cresterea. Generarea Generareacalatoriilor calatoriilorarata aratacate catedeplasari deplasarivor vorfi fiproduse produsede deactivitatile activitatilementionate. mentionate.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

MODELUL MODELULGENERAL GENERALPENTRU PENTRUGENERAREA GENERAREACALATORIILOR: CALATORIILOR:

Y = A B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 in care: Y - calatorii pe locuitor X1 - numarul de autovehicule X2 - venitul pe familie X3 - densitatea zonei rezidentiale (logaritmul) X4 - marimea familiei (numar de persoane/familie) A - B4 - coeficientI de regresie (se determina prin calibrarea modelelor)
- Calibrarea modelului de regresie este operatia complexa in care trebuie analizata, cu atentie, ponderea fiecarei variabile independente. - Atentie la erori care pot altera estimarea !

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Modelul Modelulsimplificat simplificatFHWA FHWApentru pentrugenerarea generareacalatoriilor: calatoriilor:

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

2. 2.Distributia Distributiacalatoriilor calatoriilor

Generalitati - Informatiile asupra distributiei calatoriilor se obtin din anchete O - D. - Anchetele O - D se efectueaza pentru traficul de persoane sau marfuri. - Anchetele O - D analizeaza distributia in timp si spatiu a calatoriilor. - Anchetele O - D se pot realiza pentru zone restranse in urma carora se obtin informatii punctuale (locale), sau se pot realiza pe regiuni largi de unde se pot obtine informatii complexe asupra desfasurarii traficului.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Scopurile anchetelor de trafic O - D


1. 1.Estimarea Estimareacerintelor cerintelorde decalatorii calatoriipentru pentruprezent prezentsi siin inperspectiva, perspectiva,in inconcordanta concordantacu cureteaua reteauarutiera. rutiera. 2. 2.Aprecierea Apreciereaposibilitatilor posibilitatilorde deparcare parcarela ladestinatie. destinatie. 3. 3.Intocmirea Intocmireade destudii studiide deamplasari amplasaripentru: pentru: **lucrari lucraride dearta arta- -poduri, poduri,viaducte viaducte **terminale terminaleCF CF **terminale terminalenavale navale **aeroporturi aeroporturi 4. 4.Efectuarea Efectuareastudiilor studiilorde deamplasament amplasamentpentru pentrupasajele pasajeledenivelate denivelatepe pereteaua reteauarutiera. rutiera. 5. 5.Efectuarea Efectuareaunor unorstudii studiipreliminare preliminarepentru pentrustabilirea stabilireastrategiilor strategiilorde dedezvoltare dezvoltareaaretelei reteleirutiere. rutiere. 6. 6.Obtinerea Obtinereainformatiilor informatiilornecesare necesarepentru pentruefectuarea efectuareaplanificarilor planificarilorurbane: urbane:P.U.G.; P.U.G.;P.U.D.; P.U.D.;P.U.Z. P.U.Z. 7. 7.Extinderea Extindereanecesitatilor necesitatilorde dedezvoltare dezvoltareaatransporturilor transporturilorintegrate. integrate. 8. 8.Obtinerea Obtinereade deinformatii informatiipentru pentrustabilirea stabilireapoliticii politiciitransporturilor. transporturilor.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Termeni folositi in anchetele O -D

Pignataro pag 55

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metodologii pentru efectuarea anchetelor O -D a. Interviuri pe reteaua rutiera b. Corespondenta postala c. Inregistrarea numarului de circulatie d. Metoda Lights on e. Metoda interviurilor la domiciliu f. Metoda investigarilor telefonice g. Metode de investigare bazate pe aerofotogrametrie

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metodologii pentru efectuarea anchetelor O - D

a. a.Interviuri Interviuripe pereteaua reteauarutiera rutiera - -Datele Datelecare carese seinregistreaza inregistreazala laaceste acesteinterviuri interviurisunt: sunt: **tipul tipulvehiculului vehiculului **numarul numarulde depersoane persoanein invehicul vehicul **originea origineasi sidestinatia destinatiacalatoriei calatoriei **scopul scopulcalatoriei calatoriei **locurile locurilede deparcare parcarefolosite folosite **opririle opririleintermediare intermediareefectuate efectuatepe peteren teren **traseul traseulparcurs parcurs(drumurile (drumurilesi sistrazile strazilefolosite) folosite) - -Interviurile Interviurilepot potfifiinsotite insotitede demasuratori masuratoride devolume volumede detrafic traficpe pe categorii categoriide devehicule vehiculesi simasuratori masuratoride deviteze vitezein insectiune sectiune - -Se Serecomanda recomandacirca circa30 30- -40 40interviuri interviuripe peora ora
Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metodologii pentru efectuarea anchetelor O - D

b. b.Corespondenta Corespondentapostala postala--se serealizeaza realizeazaprin prindoua douametode: metode: - -Distribuirea Distribuireade decarti cartipostale postalecodificate codificateconducatorilor conducatorilorauto autocare care apoi apoisunt suntrugati rugatisa sale lepuna punain incutia cutiapostala postalala ladestinatie. destinatie. Din Dinanaliza analizacartarii cartariipostale postalerezulta: rezulta: - -directia directiade dedeplasare deplasare - -timpul timpulin incare cares-a s-aefectuat efectuataceasta aceasta - -Distribuirea Distribuireade decarti cartipostale postaleproprietarilor proprietarilorde deautovehicule autovehiculepe pecare care sa sale lecompleteze completezesi sisa sale letrimita trimitaprin prinposta postape pemasura masuraefectuarii efectuariicalatoriilor. calatoriilor.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metodologii pentru efectuarea anchetelor O - D

c. c.Metoda Metodainregistrarii inregistrariinumarului numaruluide decirculatie circulatie - -Se Seorganizeaza organizeazapuncte punctede deobservatie observatiepe pereteaua reteauarutiera rutieraanalizata. analizata. - -Observatorii Observatoriiinregistreaza: inregistreaza:numarul numarulde decirculatie, circulatie,tipul tipulvehiculului, vehiculului,directia directiade dedeplasare. deplasare. - -Din Dinanaliza analizadatelor datelorcolectate colectaterezulta rezultatraseul traseulde deurmat urmatde devehicule. vehicule. - -Metoda Metodase sepoate poateaplica aplicala lazone zonelimitate limitateale aleretelei reteleirutiere. rutiere. - -Avantajele Avantajelemetodei: metodei: **aplicare aplicaresimpla; simpla; **identificare identificareusoara usoaraaaoriginii; originii;destinatiei destinatieisi sitraseului traseuluivehiculelor; vehiculelor; **nu nuse seproduc producperturbari perturbaride decirculatie circulatieprin prinoprirea oprireavehiculelor. vehiculelor. - -Dezavantajele Dezavantajelemetodei: metodei: **prelucrarea prelucrareadatelor datelorcolectate colectatese sepot potface facedificil dificil- -sortare, sortare,analiza; analiza; **necesita necesitaun unnumar numarmare marede deobservatori observatoriin interitoriu; teritoriu; **la lacolectarea colectareadatelor datelorse sepot potface faceerori eroride decitire citireaanumarului numaruluide deinmatriculare. inmatriculare.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metodologii pentru efectuarea anchetelor O - D

d. d.Metoda MetodaLights Lightson on - -Metoda Metodade deinvestigare investigarese seaplica aplicapentru pentrustudierea studiereatraficului traficului care careintra intrasi siiese iese din dinzona zonaaleasa aleasapentru pentruanaliza. analiza. - -Metodologia Metodologiade delucru lucrusolicita solicitaconducatorilor conducatorilorauto autocare careintra intrain inzona zonaanalizata analizata sa saaprinda aprindaluminile luminilede depozitie. pozitie.La Laiesirea iesireaautovehiculului autovehicululuidin dinzona zonaanaliza analizase se numara numara vehiculele vehiculele care care au au luminile luminile aprinse aprinse si si se se identifica identifica in in acest acest mod mod traficul traficulde detranzit. tranzit. - -Metoda Metodaare areavantaje avantajesi sidezanataje dezanatajesimilare similarecu cuMetoda Metodainregistrarii inregistrariinumarului numarului de de circulatie, circulatie, cu cu deosebirea deosebirea ca ca aici aici sunt sunt eliminate eliminate erorile erorile de de citire citire aa numarului numaruluide decirculatie. circulatie.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Metodologii pentru efectuarea anchetelor O - D

e. e.Metoda Metodainterviurilor interviurilorla ladomiciliu domiciliu - -Metoda Metodaofera oferainformatii informatiicomplete completepentru pentruanchetele ancheteleO O- -D D - -Pentru interviuri sunt alese esantioane semnificative ale Pentru interviuri sunt alese esantioane semnificative alepopulatiei populatieicare care vor vordeveni devenisubiecti subiectiai ai interviurilor interviurilor - -Informatiile culese se refera la calatori, Informatiile culese se refera la calatori,precum precumsi sila laalti altiparametrii parametriicare care determina calatoriile: numar de vehicule, venit, suprafata locuita determina calatoriile: numar de vehicule, venit, suprafata locuita

f. f.Metoda Metodainvestigarilor investigarilortelefonice telefonice - -Metodologia Metodologiade delucru lucrueste estesimilara similaracu cuinterviurile interviurilela ladomiciliu domiciliu

g. g.Metode Metodede deinvestigare investigarebazate bazatepe peaerofotogrametrie aerofotogrametrie - -Metoda Metodase sebazeaza bazeazape peanaliza analizaaerofotogramelor aerofotogramelorinregistrate inregistratela la intervale de timp asupra retelei rutiere analizate intervale de timp asupra retelei rutiere analizate

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Modele Modeleale aledistributiei distributieicalatoriilor calatoriilor - Modele de simulare bazate pe analogia cu fenomene fizice - Modele bazate pe factori de crestere

Modele Modelefolosite folositecurent curentin iningineria ingineriade detrafic traficpentru pentruanaliza analiza distributiei calatoriilor: distributiei calatoriilor: - -Modelul ModelulFRATAR FRATAR - -Modelul ModelulGRAVITATIONAL GRAVITATIONAL - -Modelul ModelulPOTENTIALELOR POTENTIALELOR - -Modelul ModelulPROBABILITATILOR PROBABILITATILOR

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Modelul ModelulFRATAR FRATAR(1954) (1954) Metoda FRATAR se bazeaza pe metoda factorilor de crestere. Exprimarea matematica: T tiFi (tijFj) / tijFj ij = T ij = tiFi (tijFj) / tijFj
Tij - numarul de deplasari estimate intre originea I si destinatia j ti - numarul de deplasari inregistrate in zona de origine I Fi - factorul de crestere a traficului pentru zona de origine I Fj - factorul de crestere a traficului pentru zona de destinatie j tij - numarul de desfasurari inregistrate la momentul anchetei intre originea I si destinatia j

Critici ale modelului: - nu poate pune in evidenta evolutia traficului in zonele de dezvoltare - nu evidentiaza modificarile realizate asupra retelei de transport - este recomandat pentru prognoza traficului de transport care traverseaza zona studiata

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Modelul ModelulGRAVITATIONAL GRAVITATIONAL - Modelul este dezvoltat pe baza analizei cu legea atractiei universale a lui Newton. In acceptiunea modelului, deplasarile intre punctele I si j sunt direct proportionale cu numarul populatiei din cele doua zone si invers proportionale cu dificultatea efectuarii traficului. - Modelul este superior modelului FRATAR prin faptul ca ia in considerare accesibilitatea zonelor studiate.
x]} / [ A / (D )x] = P [A /(D )x] / [A /D )x + A /D )x +A /(D )x T P ij = i{[A j/(D ij) )x j ij x i j ij x 1 i1 x 2 i2 x n in x T = P {[A /(D ij i j ij ]} / [ Aj / (Dij) ] = Pi [Aj/(Dij) ] / [A1/Di1) + A2/Di2) +An/(Din)

Tij - numarul de calatorii intre zonele I si j Pi - numarul total de calatorii care au originea in zona I Aj - coeficient de atractie A traficului pentru zona j ( Ex: daca tij reprezinta deplasarile la serviciu intre zonele I si j; Aj poate reprezenta numarul de locuri de munca in zona j) Dij - coeficient de caracterizare a deplasarii (Ex: durata deplasarii, costul acesteia) x - exponentul de impedanta al deplasarii; exprima influenta medie a zonei j asupra zonei de origine. Se determina experimental. Valori curente (0.5 - 3.0)

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Modelul ModelulPOTENTIALELOR POTENTIALELOR


T kktittjt/ /R ij = ig T = R ij i j ig

Tij - deplasari intre zonele i si j ti - plecari din zona i (potentialul zonei i) tj - sosiri in zona j (potentialul zonei j) Rij- coeficient de rezistenta a rutei (Ex. Distanta, durata deplasarii, costul deplasarii) K; g - coeficienti de corelare a deplasarii Tij cu potentialele ti; tj Determinarea coeficientilor k si g se obtine prin metoda celor mai mici patrate aplicata ecuatiei de sus logaritmata:

log Tij = log k + log ti + log tj - log Rij


Conditia de minim: S = (log k + log ti + log tj - log Rij) sa fie minima S / log k = 0 ; S/ = 0 Coeficientul k se poate obtine si din conditii de margine.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Modelul ModelulPROBABILITATILOR PROBABILITATILOR - Modelul probabilitatilor se bazeaza pe analiza statistica a satisfacerii scopului unei deplasari. - Probabilitatea ca o persoana sa isi satisfaca scopul unei deplasari reprezinta valoarea q. Pe baza acestui rationament posibilitatea ca scopul deplasarii sa nu fie satisfacut este de 1 - q. - Analizand zonele de generare a traficului, rezulta ca posibilitatea nesatisfacerii scopului deplasarii scade pe masura ce este luata in considerare o anumita destinatie, cu un numar de n+1) oferte. In acest caz probabilitatea este (1 - q)n - In situatia in care sunt analizate zonele i si j se poate estima numarul deplasarilor tinandu-se seama de oferte ale celor doua zone pentru satisfacerea necesitatii deplasarilor. T tiP ij = T ij = tiP
Tij ti q n m unde: P = e-qn - e-q(n+m)

- numarul de persoane care se deplaseaza din zona I in zona j - numarul de deplasari generate de zona I - probabilitatea deplasarii intr-o zona de destinatie - numarul de oferte apropiate de zona I pana la zona j - numarul de oferte in zona j

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

3. 3.Distributia Distributiamodala modala

- repartizarea calatoriilor pe moduri de transport -

Distributia modala este etapa de studiu prin care se identifica solutiile prin care se efectueaza deplasarile persoanelor sau marfurilor.

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Factori care determina distributia modala:


- Caracteristicile deplasarilor: - distanta de deplasare masurata direct intre centroizi sau pe reteaua rutiera - scopul calatoriilor - serviciu, cumparaturi, agrement, etc. - Caracteristicile participantilor la trafic: - venit net / familie - gradul de motorizare: numar autovehicule / 1000 locuitori - Caracteristicile sistemului de transport - transport in comun - transport privat - gradul de ocupare a suprafetei carosabilului 0.8 mp / pers - tramvai 1.2 mp / pers - autobuz 2.2 mp / pers - troleibuz 20 mp / pers - turism - consum carburant: - timpul de deplasare: TSC = Ttransp in comun - Tprivat - costurile calatoriilor.
Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

(pt. V = 36 km/h)

0.4 l / 100 km - autobuz 6.0 l / 100 km - turism TSC = Ttransp comun /Tprivat

4. 4.Alocarea Alocareatraficului traficuluipe pereteaua reteauade detransport transport

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Alocarea traficului - Alocarea traficului este etapa prin care traficul determinat pe categorii de mijloace de transport este distribuit pe reteaua rutiera existenta - Informatii necesare pentru alocarea traficului: * informatii asupra retelei rutiere: - categoria strazilor (drumurilor) - caracteristici geometrice - numar de benzi in sectiune transversala - capacitatea de circulatie - viteza medie pe sectoarele retelei rutiere - dotari urbane specifice: centre de afaceri, institutii cu numar mare de persoane, constructii metropolitane, terminale CF, etc. * informatii asupra deplasarilor: - Matricea O - D - Numarul de deplasari - Scopul deplasarilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

E R E A R L A U L T I P ITU A P C A E R REC

Etapele Etapelede delucru lucrupentru pentruplanificarea planificareatransporturilor transporturilor

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

2. 2.Distributia Distributiacalatoriilor calatoriilor

3. 3.Distributia Distributiamodala modala repartizarea calatoriilor pe moduri repartizarea calatoriilor pe moduride detransport transport

4. 4.Alocarea Alocareatraficului traficuluipe pereteaua reteauade detransport transport


Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

STUDIU STUDIUDE DECAZ CAZ asupra asupranecestitatilor necestitatilorde detransport transportale aleMunicipiului MunicipiuluiBUCURESTI BUCURESTI

The The Comprehensive Comprehensive Urban Urban Transport Transport Study Study of of Bucharest Bucharest City City and and its its Metropolitan Metropolitan Area Area Japan Japan International International Cooperation Cooperation Agency Agency J.I.C.A. J.I.C.A.
Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Situatia Situatiageografica geografica

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Declararea Declarareazonelor zonelorde destudiu studiu

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

1. 1.Generarea Generareacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

2. 2.Distributia Distributiacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

2. 2.Distributia Distributiacalatoriilor calatoriilor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

3. 3.Distributia Distributiamodala modala repartizarea calatoriilor pe moduri repartizarea calatoriilor pe moduride detransport transport
Mod/scop Metrou Tramvai Troleibuz Autobuz Tren Turism Maxi-taxi Taxi Camion Motociclet Pieton Total La locul de munc 155.832 272.472 69.657 263.997 1.017 433.945 5.144 35.836 61.689 3.569 88.394 1.391.552 Studii 54.199 84.328 32.805 92.105 50 38.729 835 7.905 4.514 219 167.920 483.609 Cumprturi 10.934 90.025 25.263 56.826 102 47.299 732 6.293 7.214 435 135.012 380.135 Privat 35.579 110.949 40.815 103.070 239 159.922 1.204 42.191 11.496 1.056 52.269 558.790 Afaceri 3.576 8.566 3.109 9.002 66 70.121 282 14.446 67.476 192 3.596 180.432 Diverse 3.393 11.740 3.754 9.896 16 18.794 38 3.348 3.164 199 13.265 67.607 Spre cas 241.695 531.570 156.125 480.105 1.296 640.024 7.048 123.690 81.561 4.481 435.880 2.703.475 total 505.208 1.109.650 331.528 1.015.001 2.786 1.408.834 15.283 233.709 237.114 10.151 896.336 5.765.600

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

3. 3.Distributia Distributiamodala modala repartizarea repartizareacalatoriilor calatoriilorpe pemoduri moduride detransport transport

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

3. 3.Distributia Distributiamodala modala repartizarea repartizareacalatoriilor calatoriilorpe pemoduri moduride detransport transport

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

3. 3.Distributia Distributiamodala modala repartizarea repartizareacalatoriilor calatoriilorpe pemoduri moduride detransport transport

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

4. 4.Alocarea Alocareatraficului traficuluipe pereteaua reteauade detransport transport

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

4. 4.Alocarea Alocareatraficului traficuluipe pereteaua reteauade detransport transport

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza Analizarezultatelor rezultatelor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza Analizarezultatelor rezultatelor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza Analizarezultatelor rezultatelor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Analiza Analizarezultatelor rezultatelor

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

Planificarea Transporturilor si Inginerie de Trafic - Conf dr.ing. Valentin ANTON

S-ar putea să vă placă și