Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea de TRANSPORTURI
INGINERIA MEDIULUI SI MANAGEMENTUL CALITATII IN
DOMENIUL FEROVIAR

IMPACTUL TRANSPORTULUI FEROVIAR ASUPRA


MEDIULUI

1
Cuprins

Introducere.................................................................................................................3

I.Informații generale despre transportul feroviar în România...................................4

II.Surse de poluare și efecte asupra mediului............................................................5

III.Impactul transportului feroviar asupra mediului..................................................6

IV.Angajamentele CFR S.A privind reducerea emisiilor de gaze de efect de seră....9

Concluzii..................................................................................................................11

Bibliografie..............................................................................................................12

2
Introducere

Transportul durabil se realizează, în principal, prin moduri de transport nepoluante sau care au
un impact scăzut asupra mediului și sănătăţii, prin creșterea eficienței energetice a carburanților
şi scăderea consumului de carburanţi, prin scăderea consumului de carburanţi proveniţi din
resurse neregenerabile şi scăderea continuă a deşeurilor solide şi lichide rezultate în urma
construcţiei, întreţinerii şi abandonării mijloacelor de transport.
Combaterea efectului negativ pe care îl are transportul pe calea ferată asupra mediului
înconjurător a reprezentat în ultimele decenii un obiectiv important, datorită legăturii reversibile
între mediu, om-sănătate şi trafic.
Aplicărea mijloacelor de protecţie este în strânsă corelaţie cu rezultatele urmărite şi cu
mijloacele care trebuie folosite pentru obţinerea lor, soluţiile tehnice reprezentând, de cele mai
multe ori, un compromis acceptabil între eficienţă şi preţ.
Transportul pe calea ferată este o sursă mobilă de poluare, și are un impact negativ asupra
mediului înconjurător, acest impact propagându-se atât în mod direct cât şi indirect asupra
sănătăţii omului, deşi transportul rutier este o sursă mai mare de poluare.

I. Informații generale despre transportul feroviar în România

Transportul feroviar asigură deplasarea în spaţiu şi timp a bunurilor şi persoanelor cu


ajutorul locomotivelor şi vagoanelor, care circulă după un program prestabilit, pe trasee fixate
(căile ferate).
Elementele componente ale procesului de transport feroviar sunt, prin urmare, în număr
de trei, şi anume:
a) căile ferate;
b) locomotivele, respectiv mijloacele de tracţiune;
c) vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise.
Căile ferate reprezintă un ansamblu de construcţii şi instalaţii care asigură circulaţia
locomotivelor şi vagoanelor pe un anumit teritoriu, elementele constructive ale acestora fiind:
 infrastructura (alcătuită din terasamente, poduri, tuneluri, viaducte)

3
 suprastructura(care cuprinde şinele, traversele, schimbătorii de cale, instalaţiile de
semnalizare).
În funcție de importanţa lor economică şi volumul traficului, căile ferate se clasifică în:
a) Căile ferate magistrale, ce asigură legăturile Bucureştiului cu principalele oraşe ale ţării şi
cu sistemele de transport ale ţărilor vecine. Reţeaua feroviară din ţara noastră cuprinde un număr
de opt zone, deservite de opt magistrale, care acoperă, practic, întreg teritoriul ţării şi asigură
legăturile cu toate reţelele feroviare ale ţărilor vecine, inclusiv cu Turcia şi ţările Orientului
Apropiat.
b) Căile ferate principale, de importanţă economică deosebită şi care leagă Bucureştiul de
oraşele principale ale ţării, sunt incluse parţial şi în magistralele de cale ferată.
c) Căile ferate secundare deservesc anumite zone şi asigură legăturile acestora cu liniile
principale şi magistrale.
d) Căile ferate uzinale sau industriale aparţin unor întreprinderi şi combinate şi deservesc
procesele tehnologice ale acestora.

Caracteristicile transportului feroviar sunt:


 Transportul este asigurat, de regulă, la preţuri mai scăzute decât cele practicate în
transportul auto şi aerian, îndeosebi pe distanţe medii şi lungi.
 Procesul de transport se desfăşoară neîntrerupt, ziua şi noaptea şi în tot cursul săptămânii,
în condiţii de regularitate şi potrivit unor grafice prestabilite.
 Prezintă un grad ridicat de siguranţă, ca urmare a respectării stricte a normelor de
siguranţă a circulaţiei pe căile ferate.
Reteaua feroviara publica acoperă, practic, întreg teritoriul țării, cu o densitate a liniilor de
exploatare de 46,1 km/1000 kmp, asigurand legatura cu toate retelele feroviare ale tarilor vecine;
Lungimea rețelei este de 10.981 km din care 2.965 km (27,0 %) linie dublă, 3.942 km (35,9 %)
linie electrificata. Rețeaua este deservită în teritoriu de 1.051 stații și halte feroviare, 50 depouri
și remize de locomotive, 120 revizii de vagoane și ateliere de zona și 106 secții de întretinere a
liniilor, lucrarilor de arta și instalațiilor de centralizare și telecomunicații.
În prezent, întreaga rețea feroviară este în curs de reabilitare și modernizare pentru a permite
trenurilor de calatori sa circule cu viteza de 160 km/h. Pe termen lung, se vor realiza viteze
maxime de 200 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfa.

4
Figura 1.1.Repartiția regională a rețelelor de căi ferate

II. Surse de poluare și efecte asupra mediului

Sursele de poluare a solului din cauza transportului pe calea ferată sunt reprezentate de:
depozitarea şi manipularea produselor petroliere, depozitarea c ărbunelui, rampele de descărcare
a vagoanelor dezafectate, depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere, spălarea vagoanelor,
depozitarea traverselor.
Solul şi apa subterană formează un sistem fizic relaţional, astfel încât, dacă solul este supus
agresiunii unui poluant, vor fi afectate şi straturile acvifere. Toate sursele de poluare a solului
enumerate sunt valabile şi pentru apele subterane.
In ceea ce privește activitatea de întreţinere a locomotivelor şi vagoanelor implică curăţarea
acestora, precum şi a atelierelor. Apele uzate rezultate în halele şi atelierele depourilor de loco-
motive sunt preepurate într-un separator de grăsimi şi sunt evacuate în canalizarea comunală.
Apele fluviale care pot spăla fracţiile petroliere de pe platformele tehnologice sunt dirijate prin
rigole de scurgere spre canalizare.Apele colectate prin canalizarea comunală sunt colectate şi
tratate în staţiile de epurare şi sunt evacuate în apele râurilor. Apele reziduale tehnologice au un
conţinut ridicat de fracţii petroliere şi de materie organică nedizolvată. Apele menajere au o
încărcare organică însemnată. Pentru determinarea randamentului de reţinere a poluanţilor în
instalaţia.
Ca surse de poluare a aerului amintim gazele de ardere de la forjă , emisia vaporilor de acizi
de la atelierul de întreţinere a acumulatoarelor, gazele de ardere de la centralele termice, care se

5
încadrează sub limitele admise.
Zgomotul, ca poluare fonică poate produce reacţii directe ale urechii şi chiar ale întregului
organism. Intensitatea dereglării produse de zgomot este în raport direct cu intensitatea, frecvenţa
şi durata lui. Zgomotul şi vibraţiile rezultate în zona staţ iilor sunt atenuate până la primul
receptor protejat (case de locuit).Acesta se evidenţiază sub următoarele aspecte : zgomotul la
circulaţia vagoanelor ce apare ca rezultat al interacţiunii dintre roată şi şină, fiind principala sursă
de zgomot pentru un tren în circulaţie; zgomotul locomotivelor datorită funcţionării motorului
Diesel din sala maşinilor, a motoarelor de tracţiune, a sistemelor de transmisii, a motoarelor
auxiliare şi a aparatajelor respective şi zgomotul aerodinamic, care este de nivel mai scăzut decât
zgomotul de rulare. Viteza la care puterea sonoră generată pe cale aerodinamica egalează puterea
sonoră generată de toate celelalte surse de zgomot se numeşte viteză critică. Zgomotul
aerodinamic este produs de către curenţii de aer care lovesc pereţii vagonului şi, în mod deosebit,
pereţii frontali şi părţile proeminente ale vagonului. În domeniul de viteze până la 160 km / oră,
principalele zgomote care predomină sunt zgomotul de rulare, zgomotul locomotivelor şi
zgomotul de frânare. Zgomotul de rulare se propagă în interiorul vagonului atât pe cale aeriană,
cât şi prin conducţ ie solidă. Înainte de a se propaga, zgomotele generate de rularea roţilor
metalice pe şină sunt reflectate de podeaua vagonului. Propagarea pe cale aeriană se poate
produce prin orice fel de deschideri existente şi neprotejate (uşi, ferestre, locuri de trecere, canale
de ventilaţie, comunicaţii între vagoane). Zgomotele de rulare se propagă în interiorul vagonului
prin conducţie solidă direct prin boghiuri şi suspensie, fiind ulterior transmis la cutia metalică a
vagonului.Zgomotul de rulare rămâne, deci, un domeniu de cercetare important, iar miza este de
a propune soluţii industriale aplicabile pentru a-l reduce.

III. Impactul transportului feroviar asupra mediului

Activitatea de transport joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică şi socială a unei


societăţi, transportul asigurând accesul la locurile de muncă sau agrement, locuinţe, bunuri şi
servicii .
Transportul feroviar reprezintă mijlocul de transport cu cel mai mic impact asupra
mediului.Transportul este responsabil pentru aproximativ 25 % din totalul emisiilor gazelor cu
efect de seră, cu consecinţe importante pentru dezvoltarea durabilă a planetei.
6
În ceea ce priveşte protecţia mediului calităţile transportului feroviar sunt deja
demonstrate. Studiile elaborate la nivel internaţional au scos în evidenţă că mijlocul de transport
actual cel mai adecvat în raport cu mediul înconjurator este trenul. Este cu siguranţă cel mai
nepoluant întrucât, de exemplu, în transportul de călători pentru aceeaşi capacitate, emanaţia de
substanţe periculoase pentru sănătatea oamenilor este de 8,3 mai mică decât în transportul cu
autoturisme şi de 3,3 mai mică decât în transportul naval. În ceea ce priveşte costurile externe ale
transporturilor, cifrele arată că, mai mult de 92% din costurile efectelor negative - accidente,
poluare, schimbări climatice, zgomot, aglomerări - suportate de comunitate sunt imputabile
traficului rutier, doar 2% dintre acestea “datorându-se” transportului cu trenul.
Uniunea Internaţională a Căilor Ferate, Uniunea Europeană şi chiar Banca Mondială
au elaborat programe ambiţioase pentru renaşterea transportului feroviar. Recent, preocupările
pentru economia de energie şi problema mediului înconjurător privind poluarea atmosferei cu
emanaţiile de gaze de la autovehicule (în special CO2), au accentuat tendinţele de revigorare a
transportului feroviar, dând impulsul necesar dezvoltării în viitor a căii ferate de maximă viteză
între oraşe şi zone cu o mare densitate a populaţiei.
Dezvoltarea sistemului feroviar este una dintre cele mai eficiente măsuri în vederea
reducerii poluării, cu ajutorul cărora pot apărea rezultate pozitive atât pe termen scurt, cât şi pe
termen mediu.Obiectivele mobilităţii durabile necesită transferarea unui volum din ce în ce mai
mare din transporturile de călători de la şosea la calea ferată.
De-a lungul vremii, gama de servicii propusă de CFR Călători s-a diversificat şi
îmbunătăţit continuu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ: de la trenurile moderne -
în care condiţiile de călătorie sunt mult îmbunătăţite, pasagerii beneficiind de locuri în vagoane
cu climatizare sau aer condiţionat şi izolaţie fonică, cu scaune ergonomice, cu instalaţii de
sonorizare şi servicii de alimentaţie: bar-bistro, restaurant - până la servicii necesare, care au
permis asigurarea unor canale neconvenţionale de achiziţionare a biletelor de tren: prin internet,
automate şi prin telefon. Facilităţile de care pasagerii pot profita sunt variate şi ţin pe de o parte
de posibilitatea de a alege orice destinaţie prin accesibilitatea reţelei feroviare naţionale şi
frecvenţa curselor, iar pe de altă parte de serviciile şi ofertele.
CFR călători îşi continuă călătoria către destinaţia impusă de propriile obiective care, de
la an la an, devin tot mai realizabile, cu speranţa că prin serviciile sale poate oferi soluţii viabile
aşa încât, românii să aleagă trenul atât pentru călătoria în ţară iar pentru generaţiile de acum şi
pentru cele viitoare să facă această alegere pentru avantajele pe care le prezintă acest sistem de

7
transport – consum redus de energie, afectarea minimă a factorilor de mediu şi nivel ridicat de
siguranţă, toate acestea facând transporult feroviar, un mod ideal de transport.

IV.Angajamentele CFR S.A privind reducerea emisiilor de gaze de


efect de seră

Dezvoltarea căii ferate reprezintă un mod de transport ecologic,si este una dintre cele
mai eficiente măsuri în vederea reducerii poluării.
În prezent pentru urmărirea impactului asupra factorilor de mediu, regionalele de
transport feroviare desfăşoară programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate în
laboratoare de mediu specializate. S-au monitorizat: apa potabilă, apa uzată, apa subterană,
solul, aerul, nivelul de zgomot, efectuându-se, în anul 2009, 408 analize, dintre care 175 pentru
apa uzată, 20 pentru apa potabilă, 91 pentru apa subterană, 60 pentru sol, 45 pentru aer şi 17
pentru nivelul de zgomot.
Conform angajamentelor la nivel naţional, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră şi a creşterii energiei produse din surse regenerabile, cu 30% până în anul 2020,CFR S.A. s-
a angajat la realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2.
În scopul reducerii emisiilor de CO2 a fost elaborat un program de măsuri ce vizează
reducerea consumului de energie electrică şi de combustibili. Măsurile realizate în anul 2009,
pentru reducerea emisiilor de CO2, au fost:
 înlocuirea a 7 instalaţii CED din staţiile mari cu instalaţii CE, cu o reducere a consumului
de energie de aproximativ 1 GWh pe an; (Deva, Simeria, Alba Iulia, Sighişoara, Ploieşti
Vest, Ploieşti Triaj, Craiova);
 înlocuirea circuitelor de cale în două secvenţe cu circuite de cale C4 - 64 sau similare în
circa 7 staţii C.F.;
 introducerea de economizoare LEC (Lighting Energy Controller) pentru instalaţiile de
iluminat exterioare – piloni, în 5 staţii mari şi triaje, cu o reducere a consumului de
energie de aproximativ 0,3 GWh pe an;
 înlocuirea iluminatului incandescent la 645 instalaţii CE şi CED, cu iluminat cu lămpi cu
consum redus de energie – 100 lămpi pe an, cu o reducere a consumului de energie de
aproximativ 0,01 GWh pe an;
 înlocuirea iluminatului incandescent cu iluminat fluorescent, cu un consum energetic mai
mic, în toate spaţiile cu destinaţie birouri deţinute de CNCF CFR S.A., în clădirea Palat
C.F.R.

8
Impactul transportului feroviar asupra calităţii aerului este cuantificat, îndeosebi, prin
emisiile de poluanţi generaţi în aer. Pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot şi alţi poluanţi în
domeniul transportului oxizi de sulf, particule, compuşi organici volatili s-au avut în vedere
acţiuni privind:
 modernizarea locomotivelor diesel hidraulice şi diesel electrice;
 achiziţionare de material rulant nou cu consum energetic scăzut şi emisii reduse; trecerea
centralelor termice pe funcţionare cu gaz natural, înlocuind combustibilul lichid uşor;
 modernizarea centralelor termice prin instalarea unor echipamente de evacuare pentru
reducerea emisilor;
 dotări cu dispozitiv exhaustor cu filtre de reţinere a noxelor şi sisteme de hote absorbante
la ateliere şi sala de acumulatori;
Impactul transportului feroviar asupra calităţii apei este monitorizat prin analize de apă
uzată şi prin analize ale apei subterane prelevate prin foraje de observaţie.

9
Concluzii

Transportul feroviar reprezinta un mod de transport ecologic, fiind una dintre cele mai
eficiente măsuri în vederea reducerii poluării şi aduce rezultate pozitive atât pe termen scurt, cât
şi pe termen mediu.
Politica în domeniul asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului transporturi are în
vedere următoarele acţiuni generale: utilizarea modurilor de transport ecologic, utilizarea de
mijloace de transport performante tehnic şi operaţionale pentru toate tipurile de transport,
implementarea tehnologiilor de depoluare specific, aplicarea măsurilor preventive pentru
limitarea efectelor poluării, promovarea transportului public urban și a transportului urban
“verde”.
Transportul durabil este un element fundamental pentru asigurarea prosperităţii, prin
creşterea accesului la pieţe, asigurarea de locuri de muncă , locuinţe, bunuri şi servicii, dar
implică realizarea unui compromis între mărimea beneficiilor şi constrângerile legate de efectele
costurilor de mediu şi sociale asociate.

10
Bibliografie

1. Comunicat de presă nr.92 din 27 aprilie 2012, disponibil online la adresa


http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/transporturi/lung_cailor_t
ransp11r.pdf accesat la data 06.01.2019
2. Impactul transportului pe cale ferată asupra mediului, Alin Daniel Rus, Tiberiu Dimitrie
Babeu disponibil online la adresa http://www.agir.ro/buletine/131.pdf accesat la data de
06.01.2019
3. Managementul agenției de turism Editia a II-a revizuită și adaugită ,Gabriela
Stanciulescu, disponibil online la adresa http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=437&idb accesat la data 06.01.2019
4. Mediu, disponibil online la adresa http://www.cfrcalatori.ro/284 accesat la data
06.01.2019
5. Servicii, disponibil online la adresa http://www.cfrcalatori.ro/servicii-oferite accesat la
data de 05.01.2019
6. Structura rețelei publice de infrastructuri de transport disponibil online la adresa
http://www.mt.ro/nou/articol.php?id=retea_transport accesat la data 05.01.2013
7. Transporturile și mediul disponibil online la adresa http://mmediu.ro/RO-EEA-
EIONET/_State%20of%20%20Env%20report/Lansare%20SOER%202010%20-
%2015%20decembrie%202010/CD%20lansare%20SOER%202010%20-
%2015%20decembrie%202010/Raport%20national%20de%20stare%20a%20mediului
%202009/TRANSPORTURI.pdf accesat la data 06.01.2019

11