Sunteți pe pagina 1din 40

◊ Plural M»»»

Chase F. Robinson Tom Nichols Mirel Bănică

Civilizația islamică în 30 de Sfîrșitul competenței Studii despre religia


vieți Discreditarea experților și cultura religioasă ale
Primii 1.000 de ani și campania împotriva cunoașterii romilor
tradiționale
Traducere de Anacaona Mîndrilă‑Sonetto Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook Traducere de Cristian Fulaș 145x225 mm
145x225 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7624‑8, 145x225 mm
Există o literatură foarte bogată, ca număr
Dezvoltarea Islamului timp de aproape de titluri şi volume, cu şi despre romi, despre
14 secole a fost modelată de gînditori re‑ Cîștigurile expunerii la informații în era
prezenţa lor în cele mai variate domenii
ligioși, lideri politici, juriști, scriitori și tehnologiei și ale accesului la educație ali­
mentează un egalitarism intelectual ori‑ ale activităţii umane, dar foarte puţine (sau
filosofi. Dar cine au fost acești oameni? deloc, în România…) scrieri dedicate reli­
Ce știm despre viețile lor și despre felul cum entat greșit, care afectează negativ orice tip
de dezbatere. Astfel, prin simpla consul‑ giei şi culturii religioase ale acestora. Cu
au influențat societățile în care au trăit? toate acestea, practicile şi credinţele reli‑
tare a unor explicații de pe internet, omul
Lucrarea istoricului Chase F. Robinson gioase ale romilor se diferenţiază de cele
de rînd se poate crede la fel de competent
spune povestea civilizației islamice prin ale populaţiei majoritare în care se găsesc:
precum doctorii sau diplomații. Tom Nichols
intermediul biografiilor unor personali‑ identifică printre motivele respingerii personalizate, fervente, mai puţin dogma­
tăți care au avut un aport decisiv la fău‑ experților accesibilitatea internetului, tice, încărcate cu revendicări şi markeri
rirea ei. Zugrăvind vieți de lideri politici apariția modelului satisfacției clientului identitari, chiar şi atunci cînd vine vorba
și militari ce s‑au străduit să‑și extindă în cadrul studiilor superioare și transforma‑ de adeziuni masive la noile mişcări evan‑
puterea sau să asigure pacea, dar și de oa‑ rea industriei media într‑o mașină de ghelice, în special cultul penticostal. Acest
meni care au contribuit la dezvoltarea drep­ divertis­ment non‑stop. În loc să formeze volum, rodul unei cercetări teoretice şi de
tului, a gîndirii științifice și filosofice sau un public educat, diseminarea tot mai de‑ teren de aproape trei ani, îşi propune să
a literaturii, Robinson urmărește evolu‑ mocratică a informațiilor face ca o arma‑ răspundă unei nevoi de cunoaştere, atît din
ția lumii islamice de‑a lungul epocilor. tă de cetățeni furioși și prost informați să partea cercetătorilor, cît şi a publicului larg
Rezultatul este un portret fascinant al so‑ denunțe realizările pe plan intelectual, pasionat de lumea romilor. Cu toate că este
cietăților islamice în bogăția și diversitatea iar în acest context înseși instituțiile de‑ vorba de o culegere de studii din domenii
lor, o carte instructivă pentru toți cei care mocratice riscă să devină victimele po‑ distincte (etnografie, imagologie, antro‑
vor să afle mai multe despre o civilizație pulismului sau ale tehnocrației. Sfîrșitul pologie), rezultatul final aruncă o nouă
încă prea puțin cunoscută și înțeleasă. competenței ana­lizează acest fenomen lumină asupra permanenței şi schimbă‑
periculos și avertizează cu privire la sta‑ rilor din domeniul religiei şi culturii reli­
CHASE F. ROBINSON este istoric al bilitatea și supravie­țuirea democrației gioase ale acestei etnii pe cît de fascinan‑
Islamu­lui și profesor la City University of moderne în era informa­ției. te, pe atît de puţin cunoscute.
New York. A scris numeroase lucrări con­
sacrate istoriei Islamului, printre care: TOM NICHOLS este profesor de securi‑ MIREL BĂNICĂ este doctor în științe poli­
Empire and Elites after the Muslim Conquest tate națională la US Naval War College,
tice al Universităţii din Geneva (2004).
(2000), Islamic Historiography (2003), Abd la Harvard Extension School și fost con‑
A efectuat stagii de cercetare și practică
al‑Malik (2005), The Legacy of the Prophet: silier în Senatul SUA. Este autorul mai
profesională la Universitatea Laval, Canada,
The Middle East and Islam, 600‑1300 (2009). multor volume despre politica externă și
securitatea internațională. În 2017, Politico și la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Magazine l‑a inclus printre primii 50 de Sociales, Paris, între anii 2005 și 2008. În
gînditori ale căror idei influențează poli‑ prezent este cercetător la Institutul de Istorie
tica și viața publică americane. a Religiilor din cadrul Academiei Române.
Vă mai recomandăm:
Grete Tartler, Înţelepciunea arabă. Vă mai recomandăm: De acelaşi autor:
De la preislam la hispano-arabi Simone Weil, Înrădăcinarea Nevoia de miracol

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 3


◊ Plural »»» ◊ Biblioteca Medievală »»» ◊ Tradiţia creştină »»»
Colecţie coordonată de Alexander Baumgarten Colecţie coordonată de Adrian Muraru şi iniţiată
de Ioan‑Florin Florescu

Valeriu Gherghel Dionisie Areopagitul Părinţii Apostolici


Roata plăcerilor Despre numele divine • Scrieri II
Pagini din însemnările unui bibliofil Teologia mistică
Ediţie bilingvă
Seria „Părinţii Apostolici” este coordonată
Ediţie bilingvă
Carte publicată și în ediție digitală eBook Traducere, introducere, note și glosar de
de Dan Batovici
106×180 mm Traduceri de Cristina Ciubotaru, Isabela
Marilena Vlad
Stoian, Adriana Moisă, Ana‑Maria Răducan,
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Mihai Grigoraş, Adrian Munteanu
Într‑o epocă în care cartea este ignorată din ISBN print: 978‑973‑46‑7677‑4, 130x200 mm,
Ediţie îngrijită de Adrian Muraru
368 p.
ce în ce mai mult, Valeriu Gherghel face ISBN ePub: 978‑973‑46‑7650-7
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
o apologie a lecturii ca mod de viață, adu­ ISBN print: 978‑973‑46‑5771-1, 130x200 mm
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7651-4
cînd în sprijinul său experiența în acest
domeniu a unor nume însemnate din isto­ Acest volum propune o nouă traducere a Prezentul volum, care încheie seria „Părinţii
ria lite­raturii sau a filosofiei, de la Petrarca, două tratate din corpusul areopagitic, atri­ Apostolici”, cuprinde scrieri ale creştinis­
Epictet sau Montaigne pînă la Flaubert, buit în mod tradițional discipolului con‑ mului de început, fundamentale pentru
Cioran sau Borges. De ce să citim? „De vertit de Apostolul Pavel în Areopag, dar modul în care se va constitui doctrina creş­
ce nu?”, răspunde autorul. „Într‑o lume pe care exegeza modernă îl situează după tină (unele dintre aceste tratate se vor con­
lipsită de orice haz, cartea înseamnă de Conciliul de la Calcedon. Despre numele stitui în „Scriptură” pentru autorii creştini
cele mai multe ori o plăcere în plus sau, și divine este un text fundamental pentru timpurii). Policarp, Ignatie, precum şi scri­
mai bine, singura plăcere pe care și‑o pot înțelegerea relației dintre istoria filosofi‑ sorile legate de numele lui Diognet şi al
permite cei mai mulți dintre muritori. Nu‑i ei grecești tîrzii și tradiția teologiei creș‑ lui Barnaba se adresează unor comuni‑
un lucru de ignorat. Viața omului normal tine. El îmbină concepția neoplatonică a tăţi în formare, răspunzînd unor dileme
este cenu­șie și, adeseori, lipsită de orice unui principiu nenumit – mai presus de congenere creştinismului. În acelaşi re‑
bunăvoință. O bucurie, oricît de fragilă, tot ce există și de tot ce poate fi gîndit – cu gistru poate fi citită Didahia, iar Martiriul
nu strică.” tradiția revelației creștine, în care Dumnezeu lui Policarp ne încredinţează despre măr‑
se arată și vorbește despre sine. Astfel, tra­ turia dată de acest autor apostolic. În fine,
Cărțile sau viața? • Experiența și Borges tatul arată cum anume „cel nenumit” poate Papias şi Quadratus ne parvin exclusiv în
• Portret al cititorului la bătrînețe • Dacă primi toate numele posibile, mai cu seamă fragmente citate sau parafrazate de autori
îți place o carte, citește‑o cît mai încet • pe acelea prin care el însuși s‑a numit pe creştini, sugerînd o fragmentaritate asu‑
De ce (mai) citim? Pur și simplu, fiindcă... sine în Scripturi, rămînînd, cu toate aces‑ mată, practic, de întregul corp al „scrie‑
• 5 motive cuvioase de a renunța la citit • tea, necunoscut și fără nume. Teologia mis‑ rilor părinţilor apostolici”. Fundamentale
Roata lecturilor • Cum să clasifici o bibli‑ tică este contrapartea discursului despre pentru teologi şi istorici ai religiilor, scri‑
otecă numai cu închipuirea • O lacrimă numele divine. Această scriere arată că erile secundului volum al seriei „Părinţii
pe mormîntul tinereții mele Dumnezeu se lasă cunoscut nu numai prin Apostolici” se adresează totodată unui pu‑
toate lucrurile, ci și prin necunoaștere, blic larg, care doreşte să afle mai multe des‑
VALERIU GHERGHEL, eseist, filosof, prin suprimarea tuturor numelor. pre creştinismul începuturilor.
publicist, este profesor la Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaşi. Doctor în filosofie.
A colaborat la Convorbiri literare, Cronica,
Dilema Veche, Steaua, Timpul, Transil­va­
nia etc. La Editura Polirom a mai publicat
Porunca lui rabbi Akiba (2005).

De acelaşi autor: Vă mai recomandăm:


Breviarul sceptic şi alte eseuri despre Fotie al Constantinopolului, Mistagogia
simplitate Duhului Sfînt • Exegeze la Evanghelii

4
◊ Biblioteca ◊ Seria de autor ◊ Seria de autor
„Ioan Petru Culianu” »»» „N. Steinhardt” »»» „Andrei Oişteanu” »»»

Jocurile minții Varia Sexualitate şi societate


Istoria ideilor, teoria culturii, Istorie, religie şi literatură
Volumul I
epistemologie
Ediție cartonată
Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, Ediţia a II‑a revăzută, adăugită şi ilustrată
Ediția a II‑a referințe critice și indici de Florian Roatiș Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Ediție îngrijită de Mona Antohi și Sorin Antohi Repere biobibliografice de Virgil Bulat ISBN print: 978‑973‑46‑7601‑9, 130x200 mm,
Studiu introductiv de Sorin Antohi Carte publicată și în ediție digitală eBook 744 p.
Traduceri de Mona Antohi, Sorin Antohi, 130x200 mm ISBN ePub: 978‑973‑46‑6146-6
Claudia Dumitriu, Dan Petrescu, Catrinel ISBN print: 978‑973‑46‑6147-3
Pleșu, Corina Popescu, Anca Vaidesegan
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Opera integrală N. Steinhardt este publi‑
130x200 mm, 368 p. cată în coeditare cu Mănăstirea „Sfînta O abordare comparativă a unui domeniu
Ana”, Rohia delicat, în care, apelînd la numeroase as‑
„Convingerea mea este că spre sfîrșitul pecte inedite din istoria şi cultura româ‑
vieții sale Culianu a intrat în posesia unui Primul volum Varia cuprinde texte scrise neşti şi străine, autorul evidenţiază persis­
principiu cognitiv care i‑a reevaluat în‑ pînă în 1948: André Gide, Post bellum, pre­ tenţa, fie şi în forme simbolice şi meta­forice,
tr‑o manieră radicală toate cunoștințele cum și articole inedite în volum, apărute a unor modele mentale şi comportamen‑
anterioare și l‑a aruncat într‑o cursă ver‑ inițial în diverse pe­rio­dice, ca Vlăstarul, tale tradiţionale.
tiginoasă de transvaluare a întregii isto‑ Adevărul, Lumea etc. Temele abordate în
rii culturale, pe care însă nu a apucat de‑ aceste texte sînt dintre cele mai diverse: „Nu voi spune că am scris prezenta carte
cît să o schițeze. Dacă pînă în 1985 (dată André Gide propune o incursiune în viața doar ca un omagiu adus sexualităţii, ci şi
indicatorie a cezurii) creația lui Culianu și opera unuia dintre scriitorii preferați ai în încercarea de a înţelege delicatele şi
este aceea a unui erudit extrem de talentat, lui Steinhardt, studiul istoric Post bellum misterioasele ei mecanisme şi modul în
distins de colegii săi printr‑o înclinație filo­ analizează Franța de după 1870 și Germania care ele influenţează (şi sînt la rîndul lor
sofică mai pronunțată, după cezură cre‑ de după 1918, fiind, în cuvintele autorului, influenţate de) mecanismele sociale, mo‑
ația sa capătă un profil nou, deopotrivă o „încer­care asupra unui paralelism istoric rale şi culturale. Este vorba de sexualitatea
straniu și ultimativ. Ceea ce se desprinde și asupra formulării unor învățăminte poli­ omului, cel mai rasat animal din punctul
din tonul ei este somația descoperirii unui tice”, în timp ce articolele din periodice de vedere al Culturii şi, tocmai de aceea,
nou temei al unității lumii. Totul la ultimul reflectă numeroasele preocupări ale lui cel mai ratat animal din punctul de vedere
Culianu devenise urgent și trepidant…” N. Steinhardt, de la literatură și istorie la al Naturii... Am scris această carte în ace‑
(H.‑R. Patapievici) drept sau călătorii. eaşi măsură în care ea m‑a scris pe mine.”
(Andrei Oişteanu)
IOAN PETRU CULIANU (1950‑1991) a N. STEINHARDT (1912‑1989), scriitor,
fost profesor de istoria religiilor la University critic literar, eseist și publicist. De la mo‑ ANDREI OIŞTEANU este membru în
of Chicago. Autorul unor studii consa‑ mentul apariției, capodopera sa, Jurnalul Consiliul Ştiinţific al Institutului de
crate privind gnosticismul şi magia renas­ fericirii, a fost mereu reeditată. În 2008, Istorie a Religiilor (Academia Română),
centistă. Dintre volumele publicate la Edi­ Editura Polirom și Mănăstirea „Sfînta profesor asociat la Facultatea de Litere
tura Polirom: Cult, magie, erezii (2003, Ana” Rohia au început publicarea operei (Universitatea din Bucureşti) și preşe‑
2016), Eros şi magie în Renaştere. 1484 integrale a lui N. Steinhardt, din care au dinte al Asociaţiei Române de Istorie a
(2003, 2012), Experiențe ale extazului apărut pînă în prezent 18 volume, între Religiilor. La Editura Polirom a mai pu‑
(2004, 2016), Dicţionar al religiilor (îm‑ care: Jurnalul fericirii, În genul... tinerilor, blicat: Grădina de dincolo. Zoosophia (2012),
preună cu Mircea Eliade, 2007), Iter in Critică la persoana întîi, Incertitudini li‑ Imaginea evreului în cultura română (2012),
silvis (vol. I, 2012; vol. II, 2013). terare, Drumul către isihie. Ispita lecturii, Cutia cu bătrîni (roman, 2012), Ordine şi
Prin alții spre sine, Monologul polifonic. Haos (2013), Narcotice în cultura română
(2014), Religie, politică şi mit (2014).

De acelaşi autor:
De acelaşi autor:
Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan
Experienţe ale extazului
şi Nicolae Băciuţ

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 5


◊ Seria de autor ◊ Seria de autor ◊ Seria de autor
„Gheorghe Crăciun” »»» „Gabriela Adameşteanu” »»» „Aurora Liiceanu” »»»

Pulsul prozei Dimineață pierdută Supuse sau rebele


Două versiuni ale feminităţii
Ediție îngrijită de Carmen Mușat și Oana Crăciun Ediţia a IX‑a definitivă
Prefață de Carmen Mușat Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook ISBN print: 978‑973‑46‑7598‑2, 130x200 mm, Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7597‑5, 130x200 mm, 496 p. 130x200 mm
386 p. ISBN ePub: 978‑973‑46‑2113‑3
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7642‑2 ISBN PDF: 978‑973‑46‑3029‑5
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7643‑9 Hadley Hemingway și Zelda Fitzgerald par
să aibă în comun un singur lucru: amîn‑
„Dimineață pierdută este unul dintre cele
Al optulea titlu din Seria de autor două au fost căsătorite cu scriitori celebri.
mai bune romane apărute în ultima vreme:
„Gheorghe Crăciun”, începută în anul 2014, În rest, sînt complet diferite: Hadley e o
bogat, chiar stufos, profund, «adevărat»
sub îngrijirea criticului literar Carmen femeie care a asimilat valorile mediului
pînă în cele mai mici amănunte, modern
Muşat şi a fiicei autorului, Oana Crăciun, din care provine și nu își dorește decît o
în construcție și scris cu finețe. Gabriela
Pulsul prozei este alcătuit din texte apă‑ Adameșteanu stăpînește la fel de bine am‑ viață liniștită alături de soț și de copii;
rute de‑a lungul a mai bine de 20 de ani bele registre: și pe cel individual, aparent Zelda e autonomă, excentrică, încalcă toate
în presa culturală înainte şi după 1989 şi minor, psihologic, monden și burghez, și regulile și încearcă mereu să se desprin‑
dezvăluie o viziune organică asupra prozei. pe acela colectiv, politic, în care războiul dă de personajele feminine create de ce‑
Este simultan o teorie şi o istorie unică în și refugiul sînt privite ca mari catastrofe lebrul ei soț, care o folosește ca sursă de
felul său a prozei româneşti contemporane, naționale. Împletirea lor e absolut remar‑ inspirație pentru cărțile sale. Comparînd
iar prin raportarea sistematică a acesteia cabilă, firească. Romanul e caleidosco‑ personalitățile și relațiile lor cu partene‑
la literatura lumii, un studiu de literatură pic, permițînd nu doar alternarea planu‑ rii de cuplu, Aurora Liiceanu ne arată că
comparată. Şi de această dată, la fel ca în rilor mari cu prim‑planurile, dar și pe a Hadley și Zelda reprezintă de fapt două
toate eseurile şi în studiile sale de teorie, serio­sului cu derizoriul, pe a pateticului tipuri feminine pe care le putem recunoaște
precum şi în critica pe marginea unora cu ironia. Lumea se descompune și se re‑ cu ușurință și astăzi, dacă privim atent în
dintre cărţile congenerilor săi, se distinge compune din aceste cioburi, rotite cînd jurul nostru.
preocuparea autorului de a realiza genea­ mai repede, cînd mai lent, după necesi‑
logii literare autohtone, concepute în sens tăți.” (Nicolae Manolescu, România lite‑ AURORA LIICEANU, doctor în psi­
invers, dinspre Generaţia ’80 înspre lite‑ rară, 1984) hologie. În prezent este cercetător senior
ratura secolelor al XIX‑lea şi XX. la Institutul de Filosofie și Psihologie
GABRIELA ADAMEȘTEANU. Absol­ „Constantin Rădulescu‑Motru” din cadrul
GHEORGHE CRĂCIUN (n. 8 mai 1950, ventă a Facultății de Litere. Pînă în 1990, Academiei Române. La Editura Polirom a
Tohanu Vechi,  Brașov  – m.  30 ianua‑ redactor de dicționare și redactor de lite‑ mai publicat: Rănile memoriei (2003, 2012),
rie 2007). Personalitate marcantă a cul‑ ratură română. A condus revista 22 și su‑ Prin perdea (2009, 2012), Rendez-vous cu
turii româneşti, romancier, teoretician şi plimentul ei Bucureștiul cultural. Premiul lumea (2010, 2012), Patru femei, patru
critic literar. A publicat romane, studii Hellman‑Hammett pentru jurnalism acor­ povești (2010, 2011), La taifas (2010, 2012,
teoretice, numeroase articole şi eseuri, a dat de Human Rights Watch (2002). Vice­ 2016, 2018), Viața nu‑i croită după cala‑
contribuit la alcătuirea unor lucrări co‑ președintă (2000‑2004) și apoi președin‑ pod (2011), Cuvinte încrucișate (2012, 2017),
lective cu caracter didactic pentru învăţă­ tă a Centrului PEN Român (2004‑2006). Legături de sînge (2013), Soacre şi nurori
mîntul preuniversitar. În 1990, împreună Membră a Juriului Uniunii Latine (2007- (2014, 2018), Valurile, smintelile, păcate‑
cu un grup de profesori şi intelectuali 2009). Președintă de onoare a primei ediții le. Psihologiile românilor (2015), Nici alb,
braşoveni, ia iniţiativa înfiinţării unui a Premiului Goncourt Românesc (2013).
departament de studii umaniste în ca‑ nici negru (2015), Dragostea cea veche
Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres îţi şopteşte la ureche (2015, 2016), Ea și El
drul Universităţii Transilvania, devenit (2014). Premiul „Gheorghe Crăciun” pen‑
ulterior Facultatea de Litere. Din anul (2016), Madlena (2017).
tru Opera Omnia al revistei Observator
2014, Editura Polirom a iniţiat publica‑ cultural. Dimineață pierdută a fost dra‑
rea integralei operei sale. matizat și pus în scenă de Cătălina Buzoianu
la Teatrul Bulandra (decembrie 1986  – De aceeaşi autoare:
februarie 1990), cu o distribuție de aur. Putere şi sînge. O aventură indiană

6
◊ Fiction LTD »»»

Dan Lungu Florina Ilis Bogdan Suceavă


Pîlpîiri Cartea numerilor Avalon
Secretele emigranților fericiți
Ediţie cartonată Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook 130x200 mm
ISBN print: 978‑973‑46‑7615-6, 130x200 mm, Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
264 p. ISBN print: 978‑973‑46‑7607‑1, 130x200 mm,
ISBN ePub: 978‑973‑46‑5954-8 Noul volum al Florinei Ilis este, precum 528 p.
ISBN PDF: 978‑973‑46‑5955-5 cartea lui Moise, un „recensămînt” al unui ISBN ePub: 978‑973‑46‑5012‑5
ISBN PDF: 978‑973‑46‑5013‑2
popor aflat pe drumul prin pustiul adesea
Un ins excentric și misterios, aflat în con‑ ostil al unei istorii potrivnice. Construit În 1996, un tînăr matematician român aș‑
cediu de recuperare sau explorare a iden‑ pe structura Numerilor – carte despre ascul­ teaptă pe aeroportul din Otopeni să încea­pă
tității, ajunge la capătul lumii, pe care nu‑l tare şi răzvrătire, despre pocăinţă şi bine‑ lunga călătorie spre o nouă viață. A fost
cunoaște decît din jocurile pe calculator. cuvîntare –, romanul este o sinecdocă a admis la doctorat la Michigan State
Mai precis, merge într‑un sat, unde caută destinului României, ambiţionîndu‑se să University, unde urmează să lucreze cu
o metodă și un obiect de cercetare abso‑ cuprindă cît mai multe evenimente cru‑ unul dintre cei mai buni geometri din lume,
lut personale, cu ajutorul cărora să‑și re‑ ciale ale secolului XX şi să sintetizeze o după care se va întoarce în România și va
definească viața. Realitatea complică însă etnoistorie perfect verosimilă. Printr‑o teh‑ încerca să profite de avantajul experienței
imprevizibil și sistematic lucrurile, de unde nică insolită, naratorul, el însuşi personaj, sale. Acesta e planul, dar, cum se întîmplă
o serie întreagă de aventuri, la sfîrșitul îşi provoacă personajele să‑şi depene amin­ de multe ori, viața lui își va schimba cursul
cărora casele din chirpici și rachiul de co‑ tirile pentru a reconstitui un arbore genea­ pe nesimțite. Urmează examene ce par impo­
livă ajung să aibă farmecul lor. logic secular, adînc înfipt în pămînt, sibile, zile și nopți de studiu, prea multă
Un roman amuzant și surprinzător. O pri‑ plăsmuit din imaginaţie, pe ramuri cu cafea, adaptarea la o altfel de societate, inter­
vire nouă, ludic‑epistemologică, asupra nume pe care istoria nu le‑a înregistrat, acțiunea cu românii și străinii din cam‑
satului românesc contemporan. cu destine intersectate, aflate sub semnul pus, dar și un punct de cotitură privind
iubirii, al bucuriei, al naşterii şi‑al morţii, viitorul, odată cu nașterea primului copil
DAN LUNGU (n. 1969) este unul dintre dar şi al trădării, al minciunii şi compro‑ în America. Romanul Avalon. Secretele emi­
cei mai apreciaţi şi mai traduşi scriitori misului. Nonconfor­mistă faţă de rigorile granților fericiți, cu o puternică tentă auto­
români, cărţi ale sale fiind publicate în epicului tradiţional, puterea de seducţie biografică, este un ghid de supraviețuire
numeroase limbi. La Editura Polirom a a Cărții numerilor stă în varietatea perso‑ în mediul universitar american, o carte
mai publicat volumele de proză scurtă Băieţi najelor şi a întîmplărilor în care, cu uşu‑ care ne învață că, dacă ai o bază academi‑
de gaşcă (2005, 2013) şi Proză cu amă‑ rinţă, oricine poate iden­tifica profiluri, că solidă, un munte de pasiune pentru ceea
nuntul (2008), precum şi romanele Raiul personalităţi şi experienţe din istoria ce faci și un strop de optimism, poți rea‑
găinilor (2004, 2012), Sînt o babă comu‑ personală. liza orice ți‑ai propus.
nistă! (2007, 2011, 2013, 2017), Cum să
uiţi o femeie (2009, 2011), În iad toate be‑ FLORINA ILIS (n. 1968) a publicat volume BOGDAN SUCEAVĂ este profesor în De­
curile sînt arse (2011, 2014) şi Fetiţa care de poezie, teatru şi eseu, precum şi cinci par­tamentul de Matematică de la California
se juca de-a Dumnezeu (2014, 2016, 2018). romane. Romanul Cruciada copiilor (2005) State University, Fullerton, SUA. Autor al
A coordonat volumele colective Tovarăşe i‑a adus celebritate şi numeroase premii. volumelor: Teama de amurg; Sub semnul
de drum. Experienţa feminină în comu‑ Acesta a fost tradus în ebraică, maghiară, Orionului; Imperiul generalilor tîrzii și alte
nism (2008), Str. Revoluţiei nr. 89 (2009), spaniolă, italiană, franceză. La scurt timp istorii; Bunicul s‑a întors la franceză, istorii;
Cărţi, filme, muzici şi alte distracţii din a publicat romanul Cinci nori coloraţi pe Venea din timpul diez; Miruna, o poveste;
comunism (2014) şi Cartea copilăriilor cerul de la răsărit, inspirat de experienţa Distanțe, demoni, aventuri; Vincent nemu­
(2016), toate apărute la Editura Polirom. sa japoneză. În anul 2012 a publicat roma­ ritorul; Noaptea cînd cineva a murit pentru
nul Vieţile paralele, devenit în scurt timp tine; Memorii din biblioteca ideală; Scrisori
bestseller. de la Polul Est; Republica; Istoria lacunelor.
Vă mai recomandăm: Despre manuscrise pierdute.
Ovidiu Pecican, Lumea care n‑a fost

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 7


◊ Ego. Proză »»»
Colecţie coordonată de Lucian Dan Teodorovici

Cezar Amariei Ioana Scoruș Adrian G. Romila


Zilele noastre mărunte Freud Museum Apocalipsis

Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7600‑2, 130x200 mm, 130x200 mm 130x200 mm
208 p.
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7630‑9
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7631‑6
Aflat în pragul vîrstei a treia sau chiar în În toamna anului 1917, meșterul tîmplar
mijlocul ei, fiecare narator din volumul Cristian David sosește în Prisăcani, un să‑
de povestiri al Ioanei Scoruș face o con‑ tuc de la granița cu Austro‑Ungaria, pen‑
La finele Evului Mediu, în Moldova seco‑
fesiune, fie autoironic, fie cinic, deseori tru a repara lemnăria bisericii. Deși România
lului al XVII‑lea, un tînăr dandy, jurna‑
înflăcărat, dar mereu însoțit de o mult mai e devastată de război, în acest loc uitat de
list londonez, debarcă la Galați cu scopul
tînără femeie, căci nedreptatea îmbătrî‑ lume oamenii trăiesc în tihnă. Dar răul e
de a pune pe picioare o tipografie pe aceste
nirii poate fi amăgită doar alături de o omniprezent și nu iartă pe nimeni, așa că
meleaguri fermecătoare și îmbelșugate, par­teneră în floarea vîrstei. Uneori, totul
unde este convins că se va îmbogăți. Din suferințele și iminența morții vor răscoli
se face țăndări, precum cupa de cleștar a pe neașteptate și micul paradis montan.
nefericire, chiar la coborîre, hamalul care îi unui împărat al Japoniei, păstrată într‑un
căra cufărul cu laba teascului de tipărit, Prins în rama a două evenimente epocale
muzeu londonez și furată pentru a‑i oferi ale secolului XX, romanul Apocalipsis e
corpurile de literă, drugii de plumb și co‑ iubitei un ceai verde japonez. Alteori,
sitor se prăvălește în Dunărea înghețată. conceput ca un labirint narativ în care tim­
viața continuă chiar și în urma unei tra‑
Din acest moment începe o poveste cap‑ purile și oamenii se intersectează surprin­
gedii: din disperarea morții soției însărci‑
tivantă, care nu va surprinde prin fapte zător și reproiectează analogic istoria, cu
nate se naște o carte semnată de autor cu
de glorie, ci prin măruntul fapt divers, toate vinile ei tragice. Avem de‑a face cu
un pseu­do­nim feminin. Dar ce te faci
prin atmosferă și limbaj, prin obiceiurile, o Evanghelie eretică alcă­tuită din vagi surse
cînd pseudonimul prinde viață și afli că
superstițiile și peripețiile personajelor. Refu­ orale − o uriașă parabolă despre rău, des‑
femeia respectivă chiar există? Și ce te
giindu‑se din realitatea cotidiană în istorie faci cînd știi totul despre Pound, cînd re‑ pre sacrificiul inevitabil și despre jocurile
și în fantastic, Cezar Amariei clădește o gizezi un mare spectacol pentru a‑ți im‑ stranii ale omnipotenței divine. Evenimen­
punte spre prezent și aduce în discuție pro­ presiona iubita, ea însăși scriitoare, dar tele se succedă în varii forme, îngăduite
bleme rămase nesoluționate de mai bine nu ai reușit să‑i înțelegi cartea? Povestire cu de sus, de Marele Ochi, care își folosește
de 300 de ani. povestire, Freud Museum explorează rela‑ astfel tainica‑i pedagogie. Cu ea se con‑
ția de unu la unu, singura capabilă să re‑ fruntă și locuitorii din Prisăcani, plătind,
CEZAR AMARIEI (n. 1973, Ștefănești, vitalizeze interesul pentru viață. ca de fiecare dată, prețul cuvenit.
Botoșani) a absolvit în 1997 Facultatea de
Litere a Universității „Dunărea de Jos” IOANA SCORUȘ (n. 1968) este psihana‑ ADRIAN G. ROMILA (n. 1974) a debu‑
din Galați și este jurnalist. A publicat în list. A semnat rubrica „Scriitornicul” din tat în 2009 cu volumul Imaginea Raiului
Adevărul, Ziarul Financiar, hotnews.ro, suplimentul cultural LA&I și a publicat în cultura populară. Eseu de antropologie –
a colaborat cu Agenția de Presă Mediafax și numeroase articole, interviuri, cronici de Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor
ProTV. A debutat la 16 ani cu două schițe carte și poezie în revistele Dilema, România din România. A publicat eseuri, povestiri
satirice în Moftul gălățean și cu o povestire literară, Convorbiri literare, Timpul etc. A şi, în anul 2017, la Editura Polirom, roma­
umoristică în revista Papagalul. A revenit publicat o plachetă de versuri (Iubiri im‑ nul Zeppelin, care, în cadrul competiţiei
la ficțiune abia în 2018, cînd a urmat un perfecte), două romane (Povestea unei si‑ USR „Scriitorul anului 2017”, i‑a adus
curs de scriere creativă cu Marin Mălaicu- nucideri; Un an din viața Liubei B.) și o distincția „Scriitorul lunii septembrie”.
Hondrari. Este membru al cenaclului gă‑ carte de interviuri (Paradoxurile psiha‑ Este redactor la revista de cultură Conta.
lățean „Noduri și semne”. Pasionat de is‑ nalizei în România). La Editura Polirom
torie și bibliofil, organizează expoziții de a mai publicat, împreună cu Ion Vianu,
carte și hărți rare. volumul În definitiv... (2018).

Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:


Dorina Rusu, Rîsul Tudor Ganea, Porci

8
◊ Ego. Proză »»»
Colecţie coordonată de Lucian Dan Teodorovici

Andrei Crăciun Alina Nelega Sebastian Lăzăroiu


Și fericirea era obligatorie ca și cînd nimic nu s‑ar fi Zilele lui Marlon Mont
întîmplat
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
130x200 mm Carte publicată şi în ediţie digitală eBook 130x200 mm
130x200 mm
Continuare a romanului Aleea Zorilor, Și Jane, soția lui Marlon Mont, un fost co‑
fericirea era obligatorie navighează, în Situat în cîteva orașe din Ardeal și în rector de scenarii de film, a fost diagnos‑
stilul unic al lui Andrei Crăciun, pe ma‑ București, în deceniul 1979‑1989, roma‑ ticată cu Alzheimer la doar 45 de ani. Din
rea memoriei. În carte îi întîlnim pe soții nul Alinei Nelega explorează eforturile acest moment, Marlon renunță la slujbă și
Ceaușescu, într‑un moment jenant în ca‑ Cristinei Nemeș de a se descoperi și ma‑ se dedică aproape în totalitate îngrijirii ei,
leașca Reginei Angliei, cu consecințe ne‑ turiza, exprimîndu‑și în scris emoțiile, dar neștiind ce imensă provocare îl așteaptă.
prevăzute, sînt prezenți întunecații ani ’80, și relația cu partenera ei. Convingerea că Primește sprijin financiar de la sora aces‑
apar și securiștii și primii îmbogățiți ai își poate controla destinul este contrazi‑ teia, Audrey, o femeie bogată și mereu sus­
tranziției, dar și alte personaje fabuloase, să mereu de felul în care situațiile o obli‑ picioasă, iar Rachel, asistentă, îl ajută în
de la un nuvelist olandez homosexual la gă să ia decizii în defavoarea ei. În ciuda chestiunile mai delicate, dar și la supra­
un țigan înțelept și orb care are puterea eforturilor de a se elibera de constrîngeri, vegherea bolnavei. Ca să‑și mai răscum‑
să vadă viitorul, pînă la o tînără dintr‑o ea nu face decît să se afunde în contingent, pere din păcate (și sînt destule, unele mai
familie de mafioți din sudul Italiei. din care singura ieșire este imaginația, ca grave decît altele), Marlon se deghi­zează
Poves­titorul este un ziarist care colindă antidot la planul halucinant al realității
și cerșește (la‑nceput o dată, apoi de două
tot pămîntul, în căutarea adevărului din exterioare. Urmînd un traseu impus de
ori pe săptămînă), iar banii pe care‑i strînge
spatele unei vechi balade maghiare ce vremuri – de la școală, la cariera de pro‑
îi trimite unei asociații pentru copii or‑
avea forța să‑i aducă pe oameni în pragul fesoară și apoi de mică activistă de partid –,
prota­gonista se izolează tot mai mult de fani. În același timp, vrînd să‑și facă viața
sui­cidului. Călătorul cu pantofi verzi un pic mai suportabilă, are și o amantă,
care poves­tește umblă prin porturi și cotidian, rămîne la marginea vieții inte‑
lectuale și sociale, căutîndu‑și salvarea o femeie mult mai tînără decît el, căsăto‑
bordeluri și caută neîncetat subiecte de re‑ rită la rîndul ei, cu care se vede în fiecare
portaj pe la marginile lumii, chinuit toto‑ într‑o lume pe care o construiește singu‑
ră, dar care se prăbușește la cel mai mic miercuri. Urmărind toate fețele vieții pro­
dată de o îngrozitoare melancolie după
contact cu pre­siunile totalitarismului. ca tagonistului, Zilele lui Marlon Mont repre­
paradisul pierdut de pe Aleea Zorilor,
și cînd nimic nu s‑ar fi întîmplat este un zintă o cronică detaliată a deteriorării lui
strada copilăriei. Și fericirea era obligatorie
bildungsroman despre comunismul mic, Jane și a modului în care cei doi soți în‑
este, așadar, o carte despre copilărie, comu­
de zi cu zi, și despre lipsa de șanse în ab‑ cearcă să facă față situației, fiecare în fe‑
nism și postcomunism, ziare și inimi zdro‑
sența libertății, pe care nu ți‑o poți cîști‑ lul lui.
bite, dragoste și moarte.
ga decît după ce te hotărăști dacă accepți
sau nu lupta. SEBASTIAN LĂZĂROIU s‑a născut la
ANDREI CRĂCIUN (n. 1983) are studii
superioare în administraţie publică, ştiinţe 20 martie 1970, în Comăneşti, judeţul
ALINA NELEGA (n. 1960, la Tîrgu‑Mureș) Bacău. Este de profesie sociolog, autor de
politice, istoria ideilor şi mentalităţilor,
este dramaturg. Piesele ei sînt traduse în studii naţionale şi internaţionale de soci‑
cultură şi civilizaţie ebraică. A studiat la
mai multe limbi, fiind publicate în anto‑ ologie şi antropologie, publicate în revis‑
Bucureşti şi la Tel Aviv. Este din 2005 zia‑
logii, reviste sau în volum și puse în scenă te şi cărţi de specialitate. În plus, a scris
rist de presă scrisă. Publică în cele mai
în țară și în străinătate. Din 2010 este pro­ articole pe teme de analiză politică pen‑
importante gazete şi reviste din România.
fesor universitar și conduce masteratul de tru diverse periodice din România. De
A publicat mai multe volume de poezie
scriere dramatică al Facultății de Teatru acelaşi autor, la Editura Polirom au mai
şi proză scurtă. La Editura Polirom a mai din cadrul Universităţii de Arte din Tîrgu-
publicat romanul Aleea Zorilor (2017). apărut romanele Balena Albastră (2017)
Mureş. A primit numeroase premii pen‑ și Omatidii. Șarada unui hacker (2018).
Vă mai recomandăm: tru opera sa dramaturgică.
Kocsis Francisko, Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
Un roman într‑o gară mică Mihai Buzea, Jimmy Radu Părpăuţă, Rămas‑bun

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 9


◊ hors collection »»»
Ion Vianu Mircea Mihăieș în dialog cu Eugen Negrici
Ilie Stepan
Între violență Literatura română sub
și compasiune Șapte zile, plus una comunism
Amintirile unui psihiatru
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7609‑5, 130x200 mm, 150x235 mm
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook 424 p.
ISBN print: 978‑973‑46‑7613‑2, 160x235 mm, ISBN ePub: 978‑973‑46‑7632‑3
264 p. ISBN PDF: 978‑973‑46‑7633‑0 Această carte este o istorie literară sui‑gene­
ISBN ePub: 978‑973‑46‑5956‑2 ris şi nu şi‑a propus să înregistreze meto­dic
ISBN PDF: 978‑973‑46‑5957‑9
„Se poate trăi fără compromis, fără să te producţia literară din perioada 1948‑1989.
înjoseşti? Se poate, aşa cum s‑a putut şi Ea urmăreşte doar evoluţia fenomenului
Format în Clinica universitară de psihia‑ artistic românesc în condiţiile tragice ale
trie de la Spitalul „Obregia” din București, în comunism. Nu toţi au făcut compro‑
misuri. Unii au făcut compromisuri şi au unei societăţi opresive şi eforturile excep­
cadru didactic, Ion Vianu emigrează în ţionale ale scriitorilor români de a face să
1977, protestînd împotriva utilizării psi‑ dus‑o mai bine. Au avut avantaje. Sigur
că aş fi tentat să‑i spun unui tînăr artist funcţioneze, cu cît mai puţine concesii,
hiatriei în scopuri politice. În Elveția își instituţia literaturii. Cartea, structurată în
practică specialitatea în mediul privat. Pe de azi să meargă înainte şi să rupă norii.
Dacă se poate, asta trebuie să facă. Dar trei mari capitole, tratează cele cinci etape
de altă parte, este activ pe plan internațio­ distincte în evoluţia literaturii în comu‑
nal în domeniul apărării drepturilor omu‑ fără nici un compromis. I‑aş sfătui pe ti‑
neri să aibă verticalitate şi să încerce să nism. Prima peri­o adă  – 1948‑1953  –
lui în psihiatrie. În acest text dens și pa‑ se încheie cu moartea lui Stalin; cea
sionant, psihiatrul‑scriitor Ion Vianu ne discute, dimineaţa, cu ei înşişi. În intimi‑
tatea dimineţii. Dacă atunci cînd te uiţi de‑a doua, etapa destalinizării formale –
conduce, pe firul amintirilor, la o medi‑ 1953‑1957 –, se termină violent odată cu
tație asupra suferinței, a demnității omu‑ în oglindă poţi să te priveşti înseamnă că
e bine. Trebuie să ştii să renunţi şi să ur‑ Revoluția din Ungaria. A urmat o nouă
lui, accentuînd modestia de care trebuie etapă (1957-1964) de reîn­doctrinare și
să ne pătrundem în fața infinitei comple‑ mezi drumul pe care ţi‑l propui. Drumul
cel mai sănătos este cel în care faci ceea de procese politice, care au semănat te‑
xități a ființei. roare printre intelectuali. Din 1964 s‑a
ce ştii, atît cît ştii să faci. Acesta ar fi ide‑
alul. Urmează‑ţi drumul.” (Ilie Stepan) declanşat un proces de recuperare a lite‑
ION VIANU s‑a născut la București în raturii române şi de refacere a experien­
1934. Studii de filologie clasică, netermi‑ ţelor interbelice în perioada de liberalizare
nate. Doctor în medicină al Universității ILIE STEPAN (n. 1953), compozitor, ghi­
tarist, instrumentist, inginer de sunet, orches­ diversionistă, încheiată în 1971 cu tenta‑
de Medicină și Farmacie „Carol Davila” tiva lui Nicolae Ceauşescu de reîndoctri‑
din București (1960). Psihiatru, cadru uni­ trator, autor şi producător de proiecte muzi­
cale. Membru fondator şi lider al grupurilor nare ideologică prin lansarea Tezelor din
versitar al Clinicii de Psihiatrie, București. iulie. Ultima etapă, 1971‑1989, se va în‑
Publică, în genuri diverse: memorialistică PRO Musica, Stepan Project, Stepan Project
Blues Foundation. A compus muzică pen‑ cheia odată cu căderea comunismului.
(Amintiri în dialog – cu M. Călinescu –,
Exercițiu de sinceritate); romane: Caietele tru peste 100 de spectacole de teatru şi peste
50 de filme documentare şi de televiziune. EUGEN NEGRICI (n. 1941) este critic,
lui Ozias, Vasiliu, foi volante, Paramnezii, istoric literar, stilistician şi profesor de lite­
Necredinciosul, Amor intellectualis, distins ratură română contemporană. A publicat
cu mai multe premii, printre care și „Cartea MIRCEA MIHĂIEȘ (n. 1954) este profe‑
sor de literatură engleză și americană la numeroase studii de critică, stilistică şi
Anului” (2010), și Arhiva trădării și a mî‑ istorie literară. În 2008 apare con­tro­ver­
niei. În domeniul eseisticii publică: Blestem Universitatea de Vest din Timișoara. Între
2005 și 2012, a fost vicepreședinte al Insti­ satul bestseller Iluziile literaturii române,
și Binecuvîntare, Investigații mateine, Apro­ reeditat de Editura Polirom în 2017.
pieri, Elegie pentru Mihai, Frumusețea va tutului Cultural Român. Redactor‑șef al
mîntui lumea și alte eseuri. revistei Orizont. De același autor la Edi­
tura Polirom: Ultimul Judt (2011), Ce ră‑
mîne (2012), Istoria lui Corto Maltese, pi‑
rat, anarhist și visător (2014), Ulysses, 732
(2016). De acelaşi autor:
Sistematica poeziei

10
◊ hors collection »»»

Paul Cernat Adrian Cioroianu (editor) Vă mai recomandăm:

Vase comunicante Un centenar și mai multe Valentin Naumescu (coord.), România, Marile
Puteri şi ordinea europeană (1918‑2018)
(Inter)feţe ale avangardei teme pentru acasă
româneşti interbelice Ce au învățat și ce nu au învățat
românii din ultimul secol de istorie
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7602‑6, 150x235 mm,
Carte publicată și în ediție digitală eBook
312 p.
ISBN print: 978‑973‑46‑7679‑8, 145x225 mm,
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7640‑8
344 p.
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7641‑5
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7638‑5
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7639‑2
Vase comunicante nu este încă o carte des‑
pre avangardă, ci o pledoarie pentru abor­ „Încerc, în acest volum, să pun în discuție
darea complexă a acesteia în relație cu fe‑ atît perioada de dinainte de 1918 (pentru
nomene diferite sau chiar opuse. Din acest a înțelege cum s‑a ajuns la Marea Unire),
unghi, Junimea se înfățișează ca o „avan‑ cît și pe cea de după, către noi. Volumul
gardă” culturală, rivalii Eminescu și a plecat dintr‑o simplă constatare: am avut
Macedonski reprezintă „oameni ai înce‑ revelația, pe care probabil și alți români
putului de drum” al modernității, iar da‑ au avut‑o înaintea mea, că la noi nu stra‑
daismul își dezvăluie dimensiuni insufi‑ tegii lipsesc, ci responsabilii cu logistica.
cient cercetate. „Tradiționalismul” lui Ilarie Am avut partide care au arătat constant Keith Hitchins,
Voronca apare ca o nouă ipostază a avan‑ un viitor mai bun decît prezentul, iar dic‑ Scurtă istorie a României
gardismului său caleidoscopic, tînărul Geo taturile mai lungi sau mai scurte prin care
Bogza îi aduce pe Caragiale și Sadoveanu am trecut ne‑au semnalat că viitorul este
pe frecvența lui Blecher, iar suprarealiștii la un sacrificiu sau două distanță și că
noștri își arată noi fețe. O carte care amen­ este incomparabil mai bun decît trecutul
dează, nuanțează sau infirmă prejudecăți și prezentul la un loc. Deși nu epuizează lis‑
despre avangardă, despre interbelicul au‑ ta domeniilor care s‑ar preta unei anali‑
tohton și despre cultura română. ze centenare, acest tom acoperă o sferă
amplă – de la armată la școală, de la ar‑
PAUL CERNAT, unul dintre cei mai apre‑ hive istorice la planificare strategică, de la
ciați critici din noua generație, este con‑ benzi desenate la practica guvernării.”
ferențiar doctor la Facultatea de Litere a (Adrian Cioroianu)
Universității din București și Cercetător
Științific I la Institutul de Istorie și Teorie ADRIAN CIOROIANU, doctor în isto‑
Literară „G. Călinescu” din București. A rie, este profesor la Facultatea de Istorie
publicat studii, eseuri și cronici literare din cadrul Universității din București și
în majoritatea publicațiilor importante din ambasador al României la UNESCO. Este
țară. Volume de autor: Contimporanul. realizatorul unor emisiuni cu tematică isto­
Istoria unei reviste de avangardă (2007), rică difuzate de TVR, între care Ciocnirea Alin Ciupală,
Avangarda românească și complexul peri‑ civi­lizațiilor sau 5 minute de istorie. Dintre Bătălia lor. Femeile din România
feriei. Primul „val” (2007), Moder­nismul re‑ volumele publicate, amintim Pe umerii lui în Primul Război Mondial
tro în romanul românesc interbelic (2009). Marx. O introducere în istoria comunismului
A publicat în colaborare În căutarea comu­ românesc (2005), Geopolitica Matrioșkăi.
nismului pierdut (2001) și Explorări în Rusia postsovietică în noua ordine mon‑
comu­nismul românesc, 3 vol. (2004, 2005, dială (2009) și Epoca de aur a incertitudi‑
2008). nii (2011).

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 11


◊ Biblioteca Polirom ◊ Biblioteca Polirom
Seria de autor „Paul Celan” »»» »»»
Seria de autor „Albert Camus”
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu

Opera poetică (II) Căderea Nunta

Ediţie cartonată Traducere din limba franceză și note Traducere din limba franceză și note
Traducere inedită de George State de Magda Răduță de Irina Mavrodin
Cuvînt‑înainte de Andrei Corbea Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm 130x200 mm

Continuînd proiectul traducerii integralei Căderea (1956) este al treilea și ultimul Nunta reunește patru eseuri scrise de Albert
lirice a lui Paul Celan (1920‑1970) în limba roman din Ciclul absurdului, început cu Camus între 1936 și 1938. Ideile care stau
română, Opera poetică (II) conține, la fel Străinul și Ciuma. Jean‑Baptiste Clamence, la baza volumului și care, de altfel, alimen­
ca primul tom, publicat în 2015, tot cinci
fost avocat parizian, își povestește viața unui tează întreaga sa operă sînt singurătatea,
volume de versuri: Schimbare de suflu (1967)
necunoscut dintr‑un bar din Amsterdam, absurdul existenței umane, descoperirea,
marchează o turnură tematică și poeto‑
pornind de la o întîmplare care l‑a tulbu‑ și nu doar căutarea deznădăjduită a feri‑
logică importantă, Sori de fire (1968) con‑
tinuă și aprofundează direcția precedentei rat. Clamence se credea meschin și nar‑ cirii, peste care se suprapun, în filigran,
plachete, Silnicia luminii (1970) ur­mează cisist, pînă cînd, într‑o seară, trecînd pe sursele bucuriei sale, soarele și marea, și
aceeași linie sinuoasă, intens auto­refe­ren­ un pod și văzînd o femeie pe cale să se revolta neobosită de a elibera omul de con­
țială, Partea zăpezii (1971), unde găsim arunce, nu încearcă s‑o salveze. Din acest strîngerile pe care și le‑a impus și de ba‑
„poemele lui Mai ’68”, îi conferă acestui moment sentimentul de vinovăție îl aca‑ rierele morale care‑l sufocă.
moment întreaga semnificație istorică, iar parează pînă la obsesie. Prin intermediul Spre deosebire de Jean‑Paul Sartre, veșni‑
în Ograda timpului (1976) sînt reunite, în lui Clamence, autorul înfățișează însuși cul său rival, care‑și „detestă copilăria și
fine, ultimele sale poezii. Lor li se adaugă omul modern: egoist, dezrădăcinat chiar, tot ce mai supraviețuiește din ea”, pentru
ciclul Întenebrat (1968), apărut inițial într‑o ducînd o viață de plăceri, acesta pare să Camus căutarea indispensabilă a fericirii
antologie de „scrieri abandonate”. De ase‑ se fi înstrăinat de idei ca dreptatea și impune o întoarcere la origini. Căci omul
menea, în „Addenda” sînt cuprinse și poe‑ respon­sabilitatea. Camus spune că indi‑ poate fi fericit doar asumîndu‑și rădăci‑
mele scrise de Celan în limba română. Ediția vidul trebuie să se judece pe sine fără nile și‑și poate găsi sensul existenței numai
este însoțită de un studiu semnat de Andrei părtinire, punînd distanță între sine și revoltîndu‑se împotriva absurdului lumii.
Corbea. eu. Căci doar sinele poate formula o ju‑ Volumul Nunta, cu cele patru călătorii
Unul dintre spiritele care au marcat gîn‑ decată legitimă asupra eului. inițiatice: „Nuntă la Tipasa”, „Vîntul din
direa poetică europeană a secolului XX, În Căderea dictonul lui Socrate, „o viață Djemila”, „Vara la Alger” și „Deșertul”, re­
PAUL CELAN (Paul Antschel) s‑a născut la nereflectată nu merită să fie trăită”, pare pre­zintă punctul de plecare a filosofiei
Cernăuți, în 1920. Poet de limba germană, să fie și al lui Camus. lui Camus.
Celan publică primul volum de versuri,
intitulat  Nisipul din urne, la Viena, în
1948; patru ani mai tîrziu apare Mac și
memorie, cartea care i‑a adus recunoaș‑
terea criticii, urmată, rînd pe rînd, de vo‑
lumele ce l‑au consacrat drept unul dintre ALBERT CAMUS (1913‑1960), romancier, dramaturg şi filosof francez născut în Algeria,
cei mai importanți poeți ai secolului XX: a absolvit Universitatea din Alger şi a fost cîţiva ani jurnalist la Alger républicain. În
Din prag în prag (1955), Gratii de vorbă timpul celui de‑al Doilea Război Mondial a fost membru al Rezis­tenţei Franceze şi
(1959), Roza Nimănui (1963), Schimbare editor al publicaţiei clan­destine Combat. După război a colaborat constant la publi‑
de suflu (1967) sau, postum, Ograda timpu­ caţii prestigioase din Franţa, fiind una dintre vocile cele mai influente ale stîngii de‑
lui (1976). Paul Celan primește în 1958 mocrate. Tot în această perioadă a publicat o serie de romane şi eseuri filosofice cu
Premiul Literar al Orașului Bremen, iar un impact persistent, printre care Străinul (1942), Mitul lui Sisif (1942), Ciuma (1947),
în 1960 i se decer­nează Premiul Georg Căderea (1956), Exilul şi împărăţia (1957). În 1957, la doar 44 de ani, Albert Camus
Büchner. Bolnav, se sinucide în 1970. a primit Premiul Nobel pentru Literatură.
De acelaşi autor: De acelaşi autor:
Opera poetică (I) Faţa şi reversul, Exilul şi împărăţia, Ciuma, Străinul

12
◊ Biblioteca Polirom ◊ Biblioteca Polirom ◊ Biblioteca Polirom
Seria de autor „Vladimir Nabokov” »»» »»»
Seria de autor „Philip Roth” Seria de autor „Haruki Murakami” »»»
Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu

Visele insomniacului De ce scriem Haruki Murakami


Experimente cu timpul Eseuri, interviuri, confesiuni și Seiji Ozawa
de Vladimir Nabokov (1960‑2013)
Pur și simplu despre
Compilate, editate și cu comentarii de Traducere din limba engleză şi note de Radu muzică
Ghennadi Barabtarlo Pavel Gheo
Ediţie cartonată Carte publicată și în ediție digitală eBook
Traducere din limba engleză și note de Traducere din limba japoneză și note de
ISBN: 978‑973‑46‑7594‑4, 106x180 mm, Mihaela Albulescu
Veronica D. Niculescu 640 p.
Ediție alcătuită de Ghennadi Barabtarlo ISBN: 978‑973‑46‑7553‑1, 130x200 mm, 360 p.
ISBN ePub: 978-973-46-7636-1
130x200 mm ISBN PDF: 978-973-46-7637-8
Pur și simplu despre muzică este o colecție
În octombrie 1964, la Montreux, Vladimir De ce scriem, ultimul volum antum al lui inestimabilă de eseuri „meta-muzicale”
Nabokov a început un experiment care a Philip Roth, publicat iniţial în prestigioasa care ne introduc în culisele scenei inter‑
durat pînă în ianuarie anul următor. În naționale a muzicii clasice. Faimosul scri‑
colecţie Library of America, include eseu‑
fiecare dimineață, la trezire, își nota tot itor japonez Haruki Murakami și fostul
rile, interviurile, reacţiile polemice şi co‑
ceea ce își amintea din vise, iar în zilele dirijor al Boston Symphony Orchestra,
mentariile critice ale marelui autor ame‑
următoare era atent la detalii care ar fi maestrul Seiji Ozawa, discută la o cană
putut avea legătură cu fiecare vis notat. rican, apărute de‑a lungul cîtorva decenii.
Prin intermediul acestor texte care, aran‑ de ceai, într-o atmosferă relaxată, despre
Scopul experimentului era testarea teori‑ pasiunea comună a celor doi: muzica.
ei filosofului britanic John W. Dunne, jate cronologic, se constituie într‑o auto‑
autor al cărții Un experiment cu timpul, biografie literară neconvenţională, cititorul
descoperă personalitatea unui prozator de HARUKI MURAKAMI, unul dintre cei
aceea că timpul poate curge și în sens in‑
o forţă imensă, metodic şi pasional, con‑ mai populari scriitori japonezi contem‑
vers, în așa fel încît un eveniment ulteri‑
troversat şi adulat, pentru care scrisul a porani, s-a născut în 1949, la Kyoto. Printre
or poate genera un vis de mai devreme.
reprezentat – fără nici un rest – viaţa însăşi. romanele sale se numără: În căutarea oii
Experimentul lui Nabokov, desfășurat pe
durata a optzeci de nopți, urmînd regulile Fragmentele memorialistice integrate în fantastice (1982, distins cu Premiul Noma),
trasate de Dunne, a fost un efort susținut interviuri şi în textele eseistice dez­văluie Pădurea norvegiană (1987), Cronica păsă‑
de a studia lumea viselor sub lumina supo­ un parcurs literar şi biografic frămîntat, rii-arc (1994), Iubita mea, Sputnik (1999),
ziției că timpul ar fi reversibil, supoziție cu accese de depresie, căsnicii ratate, mo‑ Kafka pe malul mării (2002), 1Q84 (2009-
ce străbate o serie de lucrări de ficțiune mente de recluziune şi, într‑un final, ini‑ 2010), Tsukuru Tazaki cel fără de culoare
ale lui Nabokov, precum și cartea sa de maginabila decizie de a renunţa la scris. şi anii săi de pelerinaj (2013) şi Uciderea
memorii. Comandorului (2018).
În anul 1997, PHILIP ROTH a primit pre­
VLADIMIR VLADIMIROVICI NABO­ miul Pulitzer pentru Pastorala americană. SEIJI OZAWA a fost director muzical al
KOV (1899-1977) este unul dintre cei mai În 1998 i‑a fost decernată, la Casa Albă, Boston Symphony Orchestra timp de două­
importanți scriitori ai secolului XX. Din National Medal of Arts. I s‑au decernat de zeci și nouă de ani, director muzical al
seria rusă a scrierilor lui fac parte roma‑ două ori National Book Award şi National Toronto Symphony Orchestra, San Francisco
nele Mașenka (1926), Rege, damă, valet Book Critics Circle Award şi de trei ori Symphony și al Operei de Stat din Viena.
(1928), Apărarea Lujin (1930) etc. După PEN/Faulkner Award. În 2005 Complotul Împreună cu Kazuoshi Akiyama, a înfi‑
stabilirea în Statele Unite, îşi începe stră­ împotriva Americii a primit premiul Socie­ ințat Orchestra Saito Kinen, fiind, toto‑
lucita carieră de romancier în limba en‑ tăţii Istoricilor Americani. În același an, dată, director al Festivalului Seiji Ozawa
gleză şi publică Lolita (1955), Foc palid Roth a devenit al treilea autor american din Matsumoto.
(1962), Ada sau ar­doarea (1969), Lucruri
în viaţă a cărui operă a fost publicată în
transpa­rente (1972), Priveşte-i pe arlechini
ediţie completă şi definitivă de Library of
(1974). În 2009 a apărut postum Origi­
America. În 2011 a primit cel de‑al pa‑
nalul Laurei.
De acelaşi autor: trulea Man Booker International Prize.
Foc palid

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 13


◊ Biblioteca Polirom. Esenţial »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

Peter Matthiessen F. Scott Fitzgerald Vă mai recomandăm:

Leopardul zăpezilor M‑aș omorî pentru tine Jesmyn Ward,


și alte povestiri pierdute Cîntec pentru cei neîngropaţi
Traducere din limba engleză de Mihaela Negrilă
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Introducere, notă asupra ediției și note de
130x200 mm
Anne Margaret Daniel
Traducere din limba engleză de Dan Croitoru
Leopardul zăpezilor (1978) este o călătorie Carte publicată și în ediție digitală eBook
spirituală de neuitat prin Himalaya în care ISBN print: 978‑973‑46‑7678‑1, 130x200 mm,
470 p.
Peter Matthiessen țese într‑o meditație indi­ ISBN ePub: 978‑973‑46‑7646-0
solubilă căutarea unui animal, moartea so‑ ISBN PDF: 978‑973‑46‑7647-7
ției lui în urma cancerului și propria încer­
care de dobîndire a stării zen. M-aș omorî pentru tine și alte povestiri pier­
În 1973, scriitorul l‑a însoțit pe biologul dute adună în paginile sale texte inedite
George Schaller într‑o expediție în munții ale lui F. Scott Fitzgerald, un clasic al lite­
înalți ai Nepalului pentru a studia oaia al­ raturii americane care azi este mai citit ca
bastră și a observa leopardul de zăpadă, un niciodată. Unele dintre acestea au fost
animal rar și nespus de frumos. Matthiessen, oferite spre publicare revistelor importante
practicant al budismului zen, se afla, de ase­ din anii ’30, dar nu au apărut niciodată în
menea, într‑un periplu spiritual pentru a‑l timpul vieții lui Fitzgerald. Altele au forma
găsi pe Lama din Shey la străvechiul mor­ unor scenarii de film sau sinopsisuri după
mînt sfînt de la Muntele de Cristal. Pe mă‑ Yan Lianke,
care nu s-a mai făcut nici un film. Altele nu
Zile, luni, ani
sură ce se desfășoară ascensiunea pe munte, au fost acceptate din cauză că subiectul abor­
Matthiessen își cartografiază atît drumul dat sau stilul lor diferea de ceea ce așteptau
interior, cît și pe cel exterior, cu o tot mai editorii de la Fitzgerald. Au fost și poves‑
profundă înțelegere budistă a rea­lității, tiri pierdute, ieșind la lumină abia în anii
suferinței, efemerității și frumuseții. Leo­ din urmă. Însă toate au fost pierdute într-un
pardul zăpezilor a cîștigat National Book fel sau altul: pierdute în haosul chinuitor
Award. al existenței greu încercate a lui Fitzgerald
de la mijlocul anilor ’30; pierdute pentru
PETER MATTHIESSEN (1927‑2014) a fost cititori pentru că editorii din epocă nu înțe­
un romancier american, naturalist, pro‑ legeau sau nu acceptau ceea ce încerca el să
fesor de zen, activist de mediu și agent scrie.
CIA. Este singurul scriitor care a cîștigat
National Book Award atît pentru ficțiune,
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD
cît și pentru nonficțiune. Ca naturalist și
(1896-1940) s-a născut în St. Paul, Minnesota.
explorator a scris peste douăsprezece cărți,
A publicat primul roman, Din­co­ace de
inclusiv Leopardul zăpezilor (1978). Cariera
Paradis, în 1920 (Polirom, 2005, 2013).
sa la fel de importantă în domeniul lite‑
Capo­dopera sa, Marele Gatsby (Polirom,
raturii de ficțiune a produs o colecție de
2002, 2007, 2011, 2013, 2017), a apărut în Don DeLillo,
povestiri și nouă romane, printre care At
anul 1925. Următorul mare roman, Blîndeţea Arta corpului
Play in the Fields of the Lord și trilogia
nopţii (Polirom, 2001, 2009), a fost publicat
Everglades (republicată într‑un singur vo‑
în 1934. Fitzgerald a mai scris Cei frumoşi
lum în 2008 cu titlul Shadow Country și
şi blestemaţi (1922; Polirom, 2018) şi Dragos­
laureată cu National Book Award).
tea ultimului magnat (publicat postum, în
1941; Polirom, 2010, 2015). Este autorul
Vă mai recomandăm: mai multor volume de povestiri celebre.
Aldous Huxley, Călătoria unui sceptic
în jurul lumii

14
◊ Biblioteca Polirom. Esenţial »»» ◊ Biblioteca Polirom.
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu
Georges Bernanos Gheorghi Vladimov
Sub soarele lui Satan Ruslan cel credincios José Eduardo Agualusa
Povestea unui cîine de pază Teoria generală a uitării
Traducere din limba franceză și note de
Mădălina Ghiu
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Traducere din limba rusă de Adriana Nicoară și Traducere din limba portugheză de Simina
130x200 mm Leonte Ivanov Popa, note de Simina Popa şi Iolanda Vasile
ISBN: 978‑973‑46‑7418‑3, 130x200 mm Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7603‑3, 130x200 mm,
Părintele Donissan slujeşte într‑o mică Ruslan cel credincios urmărește povestea 224 p.
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7636‑7
parohie din Artois, în nordul Franţei. În unui ciobănesc caucazian folosit drept cîine ISBN PDF: 978‑973‑46‑7635‑4
jurul lui se adună fiinţe nefericite, supuse de pază într-un lagăr de concentrare sovie­
greşelii, în căutarea mîntuirii. Obsedat de tic. Viața lui e condusă de reguli stricte și Roman laureat al IMPAC International
păcat şi îndoindu‑se de vocaţia lui eclezias­ ceea ce-l caracterizează mai presus de Dublin Literary Award 2017,
tică, el trăieşte în rugăciune şi asceză, mor­ orice este devotamentul. Odată cu închi‑ finalist al Man Booker International
tificîndu‑se cu sălbăticie, angajat într‑o derea lagărului, pentru că nu mai e ne‑ Prize în 2016
luptă miraculoasă, violentă şi disperată voie de el, stăpînul (unul dintre gardieni)
împotriva diavolului. Pradă ideală pentru încearcă să-l ucidă. Dar Ruslan se fereș‑ Luanda, 1975. Ludovica, sau Ludo, per‑
Satan, întîlnirea lor este iminentă şi pre­ te din calea morții și rătăcește prin tai‑ sonajul fascinant imaginat de José Eduardo
gă­teşte confruntarea viitorului sfînt din gaua siberiană. În cele din urmă va reali‑ Agualusa, își zidește un perete în fața ușii,
Lumbres cu esenţa răului, întrupată în ado­ za cu durere că stăpînul l-a trădat; va găsi separîndu‑și apartamentul de restul clă‑
lescenta vicioasă şi criminală Mouchette, însă un alt stăpîn, o siluetă zdrențăroasă dirii în care locuiește. Ea dă astfel curs unei
devotată îngerului căzut. Această întîlnire care se dovedește a fi un fost prizonier din povești în care simțul umorului servește
memorabilă, într‑o lume îngheţată, iraţio­ lagăr. Un roman cu tentă alegorică, un ro‑ drept antidot pentru tragica istorie a
nală şi haotică, în care tînărul preot, rătă­cit man concentraționar, Ruslan cel credincios Angolei. Izolată de restul lumii, înconju‑
în noapte, este supus ispitei şi sărutului este povestea unui popor incapabil să se rată de cărți, în compania unui cîine, Ludo
luciferic, este o mărturie despre puterea şi desprindă din ghearele persecuției. se trezește asediată de întîmplări aparent
ajutorul credinţei în lupta cu forţele răului. fără legătură unele cu altele, dar care mai
Pînă să devină cunoscut prin textele sale tîrziu vor ajunge să‑i bată la ușă, perso‑
GEORGES BERNANOS (1888‑1948) s‑a beletristice, GHEORGHI VLADIMOV naje în carne și oase, deși ar putea la fel
(1931-2003), jurist de profesie, a scris ar‑ de bine să vină dintr‑un vis. Considerat
născut la Paris. A debutat ca ziarist. S‑a
ticole de critică literară și de teatru și a unul dintre cele mai bune romane ale lui
înrolat ca voluntar în Primul Război Mon­
lucrat ca redactor la revista Novîi mir. După José Eduardo Agualusa, Teoria generală a
dial şi, rănit de cîteva ori, a rămas marcat
o primă nuvelă care l-a consacrat, Marele uitării este o carte despre frica de celălalt,
pe viaţă de tragedia şi absurdul războiului. zăcămînt, Vladimov va scrie un roman,
Debutează în 1926 cu romanul Sub soa‑ despre absurdul rasismului, despre iubi‑
Trei minute de tăcere, și, în paralel, va lucra re și capacitatea de a ne salva sufletele.
rele lui Satan, care se bucură de un succes la Ruslan cel credincios, despre care multă
remarcabil. Multe dintre operele sale sînt vreme cititorii vor crede că e semnat de Unul dintre numele cele mai influente din
dedicate interogaţiilor majore ale fiinţei Soljenițîn. În 1983 este obligat să emigreze literatura contemporană internațională,
umane în legătură cu sensul credinţei şi în Occident, unde scrie capodo­pera Gene­ JOSÉ EDUARDO AGUALUSA s‑a născut
cu graniţa fragilă care desparte binele de ralul și armata sa (1994), roman în spiritul în orașul Huambo, Angola, în 1960, des‑
rău. Romanul a fost ecranizat de Maurice tradiției epice tolstoiene. Spirit rațional, cendent dintr‑un bunic din Rio de Janeiro,
Pialat, cu Gérard Depardieu şi Sandrine mare iubitor de dreptate și adevăr, cu Tolstoi și a studiat în Lisabona. Autor de romane,
Bonnaire în rolurile principale. Filmul, care și Cehov drept precursori, Vladimov cul‑ nuvele, poet și jurnalist, își împarte timpul
a provocat serioase controverse, a fost pre‑ tivă o proză veridică, tăioasă, de o deose‑ între Angola, Portugalia și Brazilia. Această
miat cu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes bită forță, dar, în același timp, metaforică și constantă deplasare a scriitorului și fuzi‑
din 1987. pătrunsă de lirism, mărci ale unui talent unea dintre referințele culturale ale țări‑
literar viguros. lor lusofone constituie poate trăsătura mar­
Vă mai recomandăm: cantă a literaturii sale.
Ivo Andrić, E un pod pe Drina...

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 15


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

Olga Tokarczuk Irvine Welsh Vă mai recomandăm:

Ultimele povestiri Artistul Begbie Stefan Zweig,


Nerăbdarea inimii
Traducere din limba polonă de Cristina Godun Traducere din limba engleză
Carte publicată și în ediție digitală eBook de Carmen Toader
ISBN print: 978-973-46-7676-7, 130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7668-2, 130x200 mm
Autoarea romanului Rătăcitorii, recom­
pensat cu Man Booker International Prize Jim Francis trăiește o viață de vis: locu­
iește în California împreună cu tînăra lui
Trei femei singure, care par mereu că fug soție, are două fetițe încîntătoare și este
de ceilalți, își caută împlinirea emoțională. un artist de succes. Terifiantele lui sculp‑
Experiențele prin care trec sînt obișnuite, turi și picturi, în care vedete hollywoodi‑
anodine, și atunci încercările de a se re‑ ene apar mutilate ingenios, sînt la mare
găsi încep din nou, în aceeași singurătate: căutare, iar Jim și soția sa, Melanie, par
vrînd cu orice chip recunoașterea indi­ perechea perfectă. Numai că artistul Jim
vidualității lor, încearcă o soluție para­ Francis are un trecut întunecat, pe care
doxală: își abandonează soț, părinți, rude
l‑a lăsat în urmă în Scoția. Atunci cînd se
și se lasă împinse către o viață nomadă:
întoarce în Edinburgh pentru a lua parte
cea mai în vîrstă, Parascheva, după ce‑și
părăsește soțul și e părăsită, la rîndul ei, la înmormîntarea unui fiu dintr‑o relație
de iubit, se izolează în iubiri trecute. Fiica mai veche, toate lucrurile de care a încer‑ Juan Gabriel Vásquez,
ei, Ida, divorțată și ea, duce o viață itine‑ cat să scape îl copleșesc dintr‑odată. Aici el Forma ruinelor
rantă: este ghid turistic în Europa. Maia, este cunoscut drept Frank Begbie (Franco),
fiica Idei, își crește singură fiul, neîncre‑ membru al unei găști interlope, fost puș‑
zătoare în bărbați, și călătorește prin lume. căriaș și unul dintre cei mai violenți in‑
Cele trei biografii alcătuiesc împreună un divizi din acest univers sordid și lipsit de
roman al căutării, al consensului pe care, speranță. Artistul Begbie este o carte di‑
pînă la urmă, cele trei protagoniste nu‑l namică și capti­vantă, cu o construcție de
ating. Vor descoperi însă ceva ce le împacă roman polițist, care îl readuce în prim‑plan
cu ele și cu lumea de care fug fără oprire: pe terifiantul bătăuș Francis Begbie din
compasiunea. Trainspotting.

OLGA TOKARCZUK, născută în Sulechów IRVINE WELSH s‑a născut în 1958, în


în 1962, este unul dintre cei mai iubiţi scrii­ Leith, o suburbie a oraşului Edinburgh.
tori polonezi contemporani. Ea se află pe În 1993, odată cu publi­carea romanului
lista nominalizaţilor la Premiul Nobel şi se Trainspotting, se impune ca unul dintre cei
numără printre cîştigătorii celei mai pres­ mai de succes autori scoţieni. Încă înainte de
ti­gioase distincţii literare poloneze, Premiul realizarea filmului cu acelaşi nume (în 1996),
Nike. Este autoare a mai multor romane cartea fusese reeditată deja de paispre­zece
(printre care Casă de zi, casă de noapte, David Grossman,
ori. I‑au urmat Acid House, Jeg, Porno, Dacă
Călătoria oamenilor Cărţii şi Străveacul Căderea din timp
ţi‑a plăcut şcoala, munca o să‑ţi placă şi mai
şi alte vremuri) şi volume de povestiri, tra­
mult, Varză reîncălzită, Davaiştii, Viaţa
duse în mai multe limbi europene. În anul
2018, Rătăcitorii îi aduce prestigiosul Man sexuală a gemenelor siameze, toate apăru‑
Booker Interna­tional Prize. te la Editura Polirom în numeroase ediţii.

De aceeaşi autoare:
Rătăcitorii

16
◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

Jonathan Coe Daniel Mendelsohn Bernhard Schlink


Numărul 11 O Odisee: un tată, un fiu Olga
și o epopee
Traducere din limba engleză de Radu Traducere din limba germană de Mariana
Paraschivescu Bărbulescu
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Traducere din limba engleză Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm de Bogdan‑Alexandru Stănescu 130x200 mm
Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Numărul 11 este un roman despre sutele În cel mai recent roman al său, Olga,
de conexiuni infime dintre lumea publică Cînd Jay Mendelsohn, în vîrstă de 82 de Bernhard Schlink reconstituie viața unei
și cea privată și despre modul cum acestea ani, se decide să asiste la cursul despre femei, acoperind un interval istoric cu‑
ne afectează pe toți. Despre moștenirea Odiseea lui Homer ținut de fiul său, cei prins între ultimul deceniu al secolului
războiului și sfîrșitul inocenței. Despre al XIX‑lea și anii ’70 din Germania post­
doi, tată și fiu, pornesc, fără s‑o știe, într‑o
felul cum comedia și politica se luptă care belică. Este o poveste despre iubire și sin­
aventură a cunoașterii reciproce, înles­nită
pe care și învingătoare pare a fi ieșit co‑ gurătate, despre forță și neputință, despre
de lectura textului homeric. Pentru bătrînul
media. Despre modul în care 140 de per‑ certitudine și rătăcire, despre tensiunea
sonaje își pot bate joc de noi toți. Despre Mendelsohn, fost cibernetician, cursul des‑
care se naște între istoria individuală și
cum e să trăiești într‑o metropolă în care pre Odiseea pare a fi ultima șansă de a re‑
aceea comună unei națiuni. Imaginea per­
bancherii au nevoie de săli de cinema la lua studiul clasicilor, pe care‑l aban­donase
sonajului central se întregește și capătă trep­
subsol, în timp ce alții au nevoie să exis‑ în liceu, în favoarea matematicii, dar și tat profunzime pe măsură ce suprapune‑
te bănci de alimente. de a‑și înțelege fiul, scriitor și clasicist. rea straturilor și a perspectivelor narative
Este ceea ce Jonathan Coe știe cel mai bine Pentru Daniel, înfrun­tarea săptămînală distincte, corespunzînd celor trei părți
să facă – să ne arate cum trăim noi astăzi. cu tatăl care‑i pune la îndoială interpre‑ ale cărții, urmăreşte evoluția Olgăi Rinke
tările se dovedește iarăși a fi o ultimă șan‑ spre un deznodămînt neașteptat.
JONATHAN COE  (născut în 1961, la să: aceea de a pătrunde secretele unui tată
Birmingham) a studiat la Trinity College de multe ori dificil, aspru și necomunicativ. Scriitorul german BERNHARD SCHLINK
din Cambridge. A fost profesor la University O carte‑hibrid, pe jumătate eseu, pe ju‑ s‑a născut în 1944, la Bielefeld. A studiat
of Warwick, unde a obținut și titlul de doc‑ mătate autobiografie, O Odisee explorea‑ ştiinţele juridice şi din 1992 a fost profe‑
tor în literatura engleză. Romanul Ce hă‑ ză domeniul fragil al rela­ției tată‑fiu, dar sor la Universitatea Humboldt din Berlin.
cuială! (1994; Polirom, 2008) obține John și tragedia bătrîneții, a impo­sibilității de Din 2006 a hotărît să se dedice în întregi­
Llewellyn Rhys Prize în Anglia și Prix du a‑ți cunoaște cu adevărat părinții. me scrisului. Debutul ca autor de ficţiu‑
Meilleur Livre Étranger în Franţa, iar Casa ne l‑a făcut cu romanul Dreptatea lui Selb
somnului (1997), considerat capodopera sa, DANIEL MENDELSOHN (n. 1960) este (1987), primul volum dintr‑o trilogie poli­
este recompensat cu Writers’ Guild of Great unul dintre cei mai importanți eseiști și ţistă care s‑a bucurat de mare succes la
Britain Award și Prix Médicis Étranger. cri­tici literari americani ai momentului. public şi care cuprinde de asemenea vo‑
Ulterior, autorului britanic i se decernează Dintre cărțile publicate amintim: The Lost. lumele Înşelăciunea lui Selb (1992) şi Crima
și Bollinger Everyman Wode­house Prize The Search for Six of Six Million (laureat lui Selb (2001; Polirom, 2005). Afirmarea
pentru romanul Clubul putre­gaiurilor (2001; cu National Books Critics Circle Award, internaţională o datorează însă romanului
Polirom, 2004, 2012). La Editura Polirom National Jewish Book Award, Prix Médicis), Cititorul (1995), tradus în peste patruzeci
au mai apărut Cercul închis (2006), Ploaia The Elusive Embrace (1999), Waiting for the de limbi, distins cu numeroase premii şi
înainte să cadă (2009), Înspăimîntătoarea Barbarians: Essays from the Classics to the ecranizat în 2008. La Editura Polirom au
viață personală a lui Maxwell Sim (2011) mai apărut romanele Întoarcerea acasă
Pop Culture (2012). A tradus poemele lui
şi Expo ’58 (2014). (2007), Weekendul (2010), Femeia de pe
Konstantinos Kavafis. O Odisee: un tată, un
fiu și o epopee este prima traducere în limba scări (2015) şi volumele de proză Minciuni
română din opera lui Daniel Mendelsohn. de vară (2011) şi Evadări din iubire (2003,
2014).

De acelaşi autor: Vă mai recomandăm: De acelaşi autor:


Expo ’58 Edward Hirsch, Focul viu Femeia de pe scări

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 17


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

André Aciman Arturo Pérez-Reverte Simone van der Vlugt


Strigă‑mă pe numele tău Falcó Albastrul din miez
de noapte
Traducere din limba engleză de Cristian Traducere din limba spaniolă de Eugenia
Ionescu Alexe Munteanu şi Dan Munteanu Colán Traducere din limba neerlandeză de
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Gheorghe Nicolaescu
130x200 mm ISBN print: 978-973-46-7473-2, 130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Una dintre cele mai frumoase povești Falcó este o istorie captivantă despre lupte
de dragoste ale vremurilor noastre. pentru putere, violență, loialitate și pasi‑ În anul 1654, după o scurtă căsnicie ne‑
Un film de Luca Guadagnino, laureat une. În toamna anului 1936, într-o Europă fericită, încheiată cu moartea soțului său,
cu Premiul Oscar pentru scenariul cuprinsă de frămîntări, Lorenzo Falcó, tînăra Catrijn Barentsdochter dintr‑un sat
scris de James Ivory fost contrabandist, spion lipsit de scrupu­le din Țările de Jos se hotărăște să‑și lase în
și agent în serviciile secrete, primește sar‑ urmă trecutul și să‑și încerce norocul la
Strigă‑mă pe numele tău este o poveste de cina de-a se infiltra într-o misiune com­ oraș. Astfel ajunge să fie angajată ca me‑
dragoste care înflorește subit între un plicată, ce ar putea schimba cursul isto‑ najeră în casa unor negustori bogați din
adoles­cent și oaspetele părinților săi în vila riei Spaniei. Împreună cu frații Montero Amsterdam, unde, printre altele, își exer‑
de pe riviera italiană, surprinzîndu‑i pe și cu Eva Rengel, care îi vor fi tovarăși și – sează în secret talentul de pictoriță. O întîl­
cei doi protagoniști complet nepregătiți posibil – victime, Falcó se lansează într-o nire nedorită cu un bărbat apărut din ne‑
dinaintea consecințelor atracției lor. Pe mă‑ serie de aventuri palpitante în această lume gurile trecutului, de care tocmai credea
sură ce vara se scurge, îndrăgostiții se apro‑ unde viața se scrie trădare cu trădare, unde că se eliberase, o silește să‑și caute de lucru
pie în mod imprudent de lucrul pe care se e din ce în ce mai greu să deosebești pri‑ în altă parte. La Delft, într‑o fabrică de
tem că nu le va mai fi dat să‑l găsească nici­ etenii de dușmani și unde nimic nu este ceramică, își poate etala în voie virtuozi­
odată: intimitatea absolută. ceea ce pare. Arturo Pérez-Reverte împle­ tatea artistică, contribuind decisiv la apa­
Publicat în 2007, romanul Strigă‑mă pe tește magistral realitatea cu ficțiunea în riția celebrului porțelan de Delft. După ce
numele tău a fost primit cu elogii de cri‑ această poveste al cărei erou fascinant este se căsătorește cu bărbatul alături de care
tica literară, însă a cunoscut celebritatea demn să intre în galeria celor mai mari spi­ a obținut una dintre cele mai fulminante
globală odată cu ecranizarea omonimă în oni și aventurieri din istoria literaturii. izbînzi ale Secolului de Aur neerlandez,
regia lui Luca Guadagnino, pe baza unui nimic nu mai pare să‑i stea în calea feri‑
scenariu de James Ivory. ARTURO PÉREZ-REVERTE s-a născut cirii. Dar prețul acesteia se dovedește a fi
în 1951 la Cartagena, Spania. A debutat mult mai mare.
ANDRÉ ACIMAN s‑a născut în 1951, în ca prozator în anul 1986 cu romanul Husa­
Alexandria, Egipt. Și‑a luat doctoratul la rul (1986), urmat de Maestrul de scrimă SIMONE van der VLUGT (n. 1966) se
Harvard University și a predat la Princeton (1988). Însă adevăratul succes i l-a adus numără printre cei mai populari autori
University și la Bard College. A publicat Tabloul flamand (1990), distins cu Grand de cărți pentru copii și tineret, thrillere și
romanele Strigă‑mă pe numele tău (2007), Prix de Littérature Policière. De o mare romane istorice din Țările de Jos. A de‑
distins cu Lambda Literary Award for popularitate s-au bucurat și cărțile sale ulte­ butat în 1995 cu De amulet (Amuleta), o
Fiction, Eight White Nights (2010), Harvard rioare: Conspirația din Sevilla (1995), Harta poveste despre vînătoarea de vrăjitoare.
Square (2013) și Enigma Variations (2017). sferică (2000), Regina Sudului (2002), Pictor Thrillerul De reünie (Reuniunea, 2004)
A mai scris volume de eseuri și memorii, de război (2006) și Tangoul Vechii Gărzi s‑a bucurat de un imens succes de public
precum Out of Egypt (1995, laureat cu (2012). Un succes remarcabil l-au avut și și a fost ecranizat. Începînd cu 2009, Simone
Whiting Award), False Papers: Essays in romanele de aventuri din seria ce îl are van der Vlugt publică și romane despre
Exile and Memory (2001) și Alibis: Essays drept protagonist pe căpitanul Alatriste. perioade zbuciumate din istoria Țărilor
on Elsewhere (2011). de Jos.

Vă mai recomandăm:
Herman Koch, Cina

18
◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

Robert Seethaler Parinoush Saniee Nnedi Okorafor


O viață întreagă Cei ce‑au rămas și cei Cine se teme de moarte
ce‑au plecat
Traducere din limba germană de Andrei Traducere din limba engleză de Ona Frantz
Anastasescu Carte publicată și în ediție digitală eBook
Traducere din limba persană de Cristina 130x200 mm
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Ciovârnache
130x200 mm
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7222-6, 130x200 mm Romanul Cine se teme de moarte este în
Cînd ajunge în valea în care‑și va petrece curs de ecranizare la HBO, avîndu-l prin­
întreaga viață, Andreas Egger e un orfan Revoluția Islamică din 1978 a generat un tre producători pe scriitorul George
de vreo patru ani – nimeni nu‑i știe cu exod fără precedent în societatea iraniană, R.R. Martin
precizie vîrsta. Crescînd, devine argat cu care nu a lăsat neatinse prea multe familii
experiență la ferma familiei lui adoptive, din zona urbană a Iranului. Acest fenomen Într-un Sudan al viitorului, împletind tehno­
după care se alătură unei echipe de mun‑ a generat o mutație a relațiilor intrafa­miliale logia cu vrăjitoria pe un fundal al confrun­
citori care construiește unul dintre pri‑ care au intrat într‑un conflict profund cu tărilor multiple între etnii, între sexe, în‑
mele teleferice din Austria și care, odată tre opresori de tot felul, cei oprimați sînt
cele tradiționale. Trecerea timpului a mă‑
cu electricitatea, aduce în vale lumina și tot mai puțin conștienți de statutul de vic‑
rit distanța dintre membrii acestor familii,
agitația. Apoi vine ziua cînd Egger o în‑ timă. Niciodată Africa, în toată stranietatea
astfel încît ele au devenit foarte divizate, ei magică și violentă, nu a fost mai fasci‑
tîlnește pe Marie, iubirea vieții lui, pe care emoțional și cultural. Romanul spune po‑ nantă decît în povestea acestei adolescente
însă o va pierde curînd. Mulți ani mai tîr‑ vestea unei reuniuni de familie dintre o cu părul și pielea de culoarea nisipului,
ziu, cînd pleacă la drum pentru ultima oară, mamă și cei șase copii (și a soților și soți‑ pe nume Onyesonwu (Cine-se-teme-de-
ea‑i iese din nou în cale. Iar el, peste care ilor lor), după ce au fost separați vreme moarte). Cine se teme de moarte este roma­
timpul a trecut, privește în urmă cu uimi‑ de treizeci de ani. Acțiunea se desfășoa‑ nul unui copil al deșertului, al brutalității,
re la anii ce s‑au scurs. O poveste simplă ră de‑a lungul a patru zile, în care rela­ al vrăjitoriei, povestea celei în stare să re­
și tulburătoare. țiile dintre ei se degradează considerabil, scrie în Marea Carte destinul a două po‑
pentru ca apoi toți să găsească catalizato‑ poare. Și poate destinele viitorilor cititori
„Romanul lui Seethaler evită orice formă rul de care aveau nevoie: bătrîna mamă. ai acestei mari cărți.
de narcisism suspect, dar și orice nom‑
brilism național‑literar. Atrocitățile seco­ PARINOUSH SANIEE s‑a născut la Teheran, Cunoscută pentru romanele ei cu tentă
lului XX sînt prezente în narațiune, dar în 1949, într‑o familie de intelectuali în‑ science-fiction, fantasy și populate de per­
n‑o transformă într‑o parabolă istorică. stăriţi. A absolvit Facultatea de Psihologie sonaje rupte din realismul magic, scrii‑
Avem de‑a face cu o carte care nu vrea să şi este de profesie sociolog şi psiholog. Pînă toarea NNEDI OKORAFOR este născută
explice lumea, ci doar să povestească o în prezent a scris mai multe romane, prin‑ în Statele Unite, într‑o familie de imigranți.
viață.” (Die Zeit) tre care Cartea sorţii şi Vălul Teheranului, Și-a cîștigat notorietatea datorită felului în
dar cel care i‑a adus notorietatea a fost Cel care împletește în proză elemente de cul‑
ROBERT SEETHALER, scriitor, scenarist care mă aşteaptă, debutul ei editorial. În tură africană. Dintre romanele sale, amin­
și actor austriac, s‑a născut în 1966 la Viena. ciuda interdicţiei în ţara natală, cartea a tim: Lagoon (finalist la categoria Cel mai bun
Romanele lui multipremiate Der Trafikant roman la British Science Fiction Association
devenit repede bestseller internaţional. Tatăl
(Traficantul, 2012) și Ein ganzes Leben Award), Who Fears Death (Cine se teme de
celuilalt copil, un alt mare succes al său,
(O viață întreagă, 2014) sînt bestselleruri moarte; cîștigător al World Fantasy Award
s‑a bucurat de aprecierea publicului ira‑
la categoria Cel mai bun roman), The Book
internaționale. Robert Seethaler trăiește nian. Parinoush Saniee are alte cîteva cărţi of Phoenix (finalist la Arthur C. Clarke
la Viena și Berlin. care îşi aşteaptă publicarea, în cazul în care Award), Chicken in the Kitchen (un roman
vor fi aprobate de comisia de cenzură din pentru copii premiat cu Africana Book
Iran. Award) și The Shadow Speaker (CBS Parallax
Award).
Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
Benedict Wells, Sfîrşitul singurătăţii Geraldine Brooks, Poporul cărţii

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 19


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

Négar Djavadi Graeme Simsion Daniel Rondeau


Dezorientală Efectul Rosie Mecanica haosului

Traducere din limba franceză de Ada Tanasă Traducere din limba engleză de Ines Hristea Traducere din limba franceză și note de
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook Mădălin Roșioru
130x200 mm 130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Dezorientală (2016) înfăţişează în ima‑ Don Tillman și Rosie Jarman s‑au întors!
gini caleidoscopice saga unei familii ira‑ În Efectul Rosie, continuarea bestsellerului Mecanica haosului, sinteză polifonică şi
niene ce se întinde pe trei generaţii. Kimiā Proiectul Rosie, ne reîntîlnim cu același monumentală a tuturor preocupărilor ante­
Sadr a părăsit Iranul pe cînd era doar o cuplu extraordinar, care s‑a mutat între rioare ale lui Rondeau, dar şi radiografie
copilă şi toată viaţa a încercat să uite tre‑ timp în New York. Acum, în noul peisaj exactă, specta­culos romanțată, a situației
cutul şi să se integreze în ţara ei de adop­ american, Don și Rosie se confruntă cu geopolitice actuale, împletește savant poveș­
ţie, Franţa. Însă la douăzeci şi cinci de o provocare absolut neașteptată: peste noap‑ tile mai multor personaje: Grimaud, Habiba,
ani, în sala de aşteptare a unei clinici de te, s‑au trezit că urmează să devină părinți. Bruno, Rifat, Rim, Jeannette, Levent, Emma,
fertilitate pariziene, confruntată cu per‑ Don se decide să învețe totul despre „pro­ Sami, Moussa, Harry. Cu suspans de roman
spectiva de‑a deveni mamă, se trezeşte bîn­ tocoalele parentale”, însă stilul lui inedit poli­țist şi exotism de jurnal de călătorie,
tuită de fantomele acestui trecut. Unul care de documentare îi creează dificultăți cu între Paris, Londra, nordul Africii și Orien­
nu vrea să piară şi al cărei păstrătoare este legea. Din fericire, îl are alături pe prie‑ tul Mijlociu, făcînd turul Mediteranei, atin­
fără să‑şi dea seama. Astfel se ivesc din tenul lui cel mai bun, Gene, care și‑a pă‑ gînd teme de mare actualitate şi interes
negura amintirilor chipurile strămoşilor răsit soția, pe Claudia, și s‑a mutat în casă jurnalistic precum terorismul, politica, ser­
din ţinutul îndepărtat al Mazandaranului cu Don și Rosie. Încercînd să rezolve si‑ viciile secrete, migrația ilegală, lumea in‑
şi întîmplările ce au mo­delat destinul fami­ multan mai multe chestiuni spinoase, Don terlopă, războiul sau traficul de droguri,
liei, dar şi evenimente cruciale din istoria nu‑și conștientizează cea mai serioasă pro­ tot atîtea fețe ale răului, dar şi iubirea, prie­
frămîntată a Iranului: declinul dinastiei blemă: că e pe punctul s‑o piardă pe Rosie tenia sau moartea, romanul descrie, cu pre­
Pahlavi, Revoluţia iraniană din 1979, veni‑ tocmai cînd ea are mai multă nevoie de el. cizie şi chiar cruzime de reportaj filmat
rea la putere a ayatollahului Khomeini. cu camera ascunsă, lumea noastră debu‑
Romanul a fost distins, la un an după Născut în Noua Zeelandă şi stabilit în solată, zvîcnirile recente ale unei Istorii
apa­riţie, cu Premiul Emmanuel Roblès, Australia, GRAEME SIMSION este, după implacabile, în care totuși supraviețuieș‑
Premiul Première şi Premiul Porte Dorée. cum se descrie el însuşi, autor de scenarii, te, surprinzător, un licăr de speranță.
povestiri, romane şi piese de teatru. Este
NÉGAR DJAVADI s‑a născut în 1969, în specialist în data modelling, un domeniu DANIEL RONDEAU (n. 1948) este scrii­tor,
Iran, într‑o familie de intelectuali oponenţi software cu atît de multe necunoscute în jurnalist (Libération, Le Nouvel Obser­va­
atît ai regimului şahului Reza Pahlavi, cît viaţa de zi cu zi, încît scriitorul a avut ne‑ teur, L’Express, Paris Match) şi diplomat
şi celui al ayatollahului Khomeini. A stu­ voie de propria firmă de consultanţă ca francez (fost ambasador în Malta). A pu‑
diat la liceul francez din Teheran. După să‑i expliciteze posibilităţile. Romanul de blicat peste douăzeci de volume, între care
izbucnirea Revoluţiei iraniene din 1979, debut al lui Graeme Simsion, Proiectul autobiografie şi ficțiune, literatură de călă­
a părăsit Iranul şi a fugit în Franţa, trecînd Rosie, a fost tradus în patruzeci de limbi, torie şi eseu istoriografic, dovedind un ata­
călare munţii Kurdistan împreună cu mama recompensat în 2012 cu Victorian Premier’s șa­ment constant pentru orașele meditera­
şi cu cele două surori. A studiat cinema­ Award pentru manuscrise inedite şi s‑a neene (Tanger, Alexandria, Istanbul şi
tografia la Institutul Naţional Superior al aflat printre finaliştii la International IMPAC Cartagina). În 2017 i se decernează Marele
Artelor Spectacolului (INSAS) din Bruxelles. Dublin Literary Award. Continuarea roma­ Premiu pentru Roman al Academiei Fran­
Între anii 1996 şi 2000 a ţinut cursuri de nului, Efectul Rosie, este de asemenea un ceze pentru Mecanica haosului, în care auto­
cinematografie la Université Paris 8. Este bestseller, iar împreună, vînzările celor două rul vede o „sumă a angajamentelor sale
scenaristă, regizoare de scurtmetraje. Locu­ romane au atins cifre record de peste cinci literare și personale”.
ieşte în Paris. milioane de exemplare.

Vă mai recomandăm: De acelaşi autor: Vă mai recomandăm:


Kamel Daoud, Zabor sau Psalmii Proiectul Rosie Michel Bussi, Nuferi negri

20
◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu

Joan Silber Delphine de Vigan Andrew Sean Greer


Îmbunătățire Loialitate Less

Traducere din limba engleză de Mihaela Ghiță Traducere din limba franceză de Alexandra Traducere din limba engleză de Ariadna Ponta
Carte publicată și în ediție digitală eBook Cozmolici Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook 130x200 mm
130x200 mm
Roman distins cu National Book Critics Roman distins cu Premiul Pulitzer 2018
Circle Award 2017 și PEN/Faulkner Théo și Mathis, doi puști de doisprezece
Award 2018 ani, se pitesc sub scara de la cantina școlii
Ce poate face un scriitor ratat, în pragul
ca să bea pe ascuns. Théo trăiește în tutelă
alternativă, cînd cu tatăl său șomer și de‑ vîrstei de cincizeci de ani, cînd primește
Povestea Reynei, o tînără mamă newyor‑ invitația la nunta iubitului său, cu care a
keză, și a mătușii sale excentrice, Kiki, dar presiv, cînd cu mama lui isterică. Mathis
are o mamă traumatizată de copi­lăria ei trăit ultimii nouă ani? Să fugă. Dar unde?
și a felului în care deciziile lor ajung să Peste tot. Disperat, Arthur Less acceptă
influențeze existența celor din jur tran‑ sumbră și un tată absent și prie­tenul ne‑
dezmințit al lui Theo. Hélène, profe­soara toate invitațiile pe care le ignorase și își
sformă romanul lui Joan Silber într‑o
celor doi, ce trăiește cu povara bătăilor înca­ alcătuiește astfel un itinerariu nebunesc
călătorie misterioasă peste decenii, peste
sate cînd era mică, bănuiește că ceva nu în jurul lumii, care să îl țină departe de
continente și culturi. Reyna este conști‑
entă că relația ei cu Boyd nu e perfectă, e în regulă cu Théo, care îi stîr­nește o sen­ nuntă. Cu nelipsitul lui costum albastru,
însă îl vizitează pe tot parcursul celor trei zație de déjà‑vu și încearcă să‑l salveze. Less par­ticipă la un festival literar în Mexic,
luni pe care acesta le are de ispășit la în‑ Cécile, mama lui Mathis, după ce desco‑ unde vorbește despre geniul poetic al unui
chisoarea Rikers, iar legătura dintre ei se peră viața dublă a soțului ei fermecător, alt fost iubit, aproape că se îndrăgostește
sudează și mai mult. Kiki, stabilită în East simte că liniștea familiei se năruie de tot la Paris, își serbează ziua de naștere în
Village după o tinerețe aventuroasă pe‑ cînd Mathis se întoarce de la școală miro­ Sahara și ajunge în Japonia prea tîrziu ca
trecută în Turcia, își face griji pentru ne‑ sind a alcool. Legămintele, spune Delphine să mai vadă cireșii înfloriți. O călătorie
poata ei, fără să știe că Boyd, aparent bine de Vigan, sînt „legăturile invizibile care ne bezmetică în care Arthur Less descoperă
intenționat, se pregătește să o facă părta‑ apropie de ceilalți, promisiunile pe care ceva despre trecerea timpului, despre iu‑
șă la o operațiune de contrabandă cu ți‑ le‑am șoptit și al căror ecou îl pierdem din bire și despre greșeala de a te considera
gări care riscă să le peri­cliteze viitorul. vedere”. Și tocmai ase­menea legăminte mereu la periferia propriei vieți.
Cînd Reyna îl refuză de dragul băiețelu‑ guver­nează și otrăvesc viața celor patru
lui ei de patru ani, gestul de împotrivire personaje ale acestui roman polifonic. ANDREW SEAN GREER (n. 1970) s‑a
declanșează o succesiune de evenimente născut la Washington, într‑o familie de
DELPHINE DE VIGAN (n. 1969) este
care le vor afecta viețile celor dragi, dar oameni de știință. Primul volum de poves‑
romancieră și scenaristă franceză. A pu‑
și pe ale unor necunoscuți. tiri, How It Was for Me, a apărut în 2000.
blicat romanele Jours sans faim (2001),
Les Jolis Garçons (2005), Un soir de décem‑ Recu­noașterea a venit un an mai tîrziu,
Considerată o Alice Munro americană pen‑ odată cu romanul The Path of Minor Planets
bre (2005), No et moi (2007, pentru care
tru virtuozitatea prozei sale scurte, JOAN (2001). Cel de‑al doilea roman, The Confes­
a primit Prix des Libraires), Les Heures
SILBER este autoarea a opt volume de fic‑ sions of Max Tivoli (2004), a devenit ime‑
souterraines (2009), Rien ne s’oppose à la
țiune pentru care a primit numeroase dis‑ diat bestseller, fiind elogiat de John Updike
nuit (2011), recompensat cu Prix du ro‑
tincții. Romanul ei de debut, Household în The New Yorker. Cel mai recent roman
man Fnac, Prix Roman France Télévisions
Words, a cîștigat premiul PEN/ Hemingway. al lui Greer, Less (2017), a fost distins cu
și Prix Renaudot des Lycéens, D’après une
În 2018 a fost laureată a premiului PEN/ Northern California Book Award for
histoire vraie (După o poveste adevărată,
Malamud 2018 pentru excelență în proză Fiction, a fost inclus de New York Times
2015, recompensat cu Prix Renaudot și
scurtă. În prezent locuiește în New York
Prix Goncourt des Lycéens și ecranizat în în clasamentul celor mai bune cărți ale anu‑
și predă scriere creativă la Sarah Lawrence
regia lui Roman Polanski, în 2017) și Les lui, iar în 2018 a primit Premiul Pulitzer.
College.
loyautés (Loialitate, 2017).
Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
Kevin Powers, Păsările galbene Catherine Poulain, Marele marinar Zadie Smith, Nord‑Vest

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 21


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»» ◊ Junior »»»
Colecţie coordonată de Bogdan‑Alexandru Stănescu Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru
Stănescu

Paolo Giordano Rosa Ventrella Edgar Allan Poe


Devorarea cerului Povestea unei familii Pisica neagră și alte
normale povestiri de groază
Traducere din limba italiană de Cerasela
Barbone
Traducere din limba italiană de Gabriela Lungu Traducere din limba engleză și note de Liviu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook Cotrău
130x200 mm
130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Pentru Teresa, verile la Speziale nu trec Povestea începe în Italia anilor ’80, în car­
niciodată. Zile nesfîrșite în care-și pri‑ tierul vechi al orașului Bari, înconjurat de Patru povestiri stranii și tulburătoare ne
vește bunica citind romane polițiste și ta‑ ape, unde străduțele vechi alcătuiesc ade‑ înfățișează universul fantastic al lui Edgar
tăl, departe de birou și de soție, care re‑ vărate labirinturi, o lume scufundată în Allan Poe. O pisică neagră cu un singur
devine misterios și plin de viață, la fel ca violență. Protagonista este Maria, o fată ochi și un semn straniu pe gît își bîntuie
regiunea Puglia în care s-a născut. Apoi, micuță și cu pielea închisă la culoare, cu stăpînul, un bărbat ajunge într‑un ospi‑
într-o zi, îi vede. Sînt „cei de la fermă”, în‑ gura mare și ochi orientali strălucind ca ciu unde nebunii se dau drept medici, o
conjurați de multe legende, trăiesc într-un niște vîrfuri de ac și un fel de a fi răzvră‑ femeie se întoarce din lumea de dincolo
fel de colectivitate, nu merg la școală, dar tit și obraznic care i-a adus porecla „Soi pentru a‑i tulbura pe cei vii, moartea ia
știu foarte multe lucruri. Trei frați, dar nu rău”. Mama ei este o femeie blîndă și su‑ forma unei siluete cu mască, se desprin‑
de sînge, fiecare cu un tată imperfect, legați pusă, iar tatăl, Antonio, zis și Tony Curtis
între ei într-un mod foarte încîlcit, avizi de de dintr‑o tapiserie și‑i înspăimîntă pe cei
(cu care seamănă izbitor), e un bărbat vio­ ce se credeau la adăpost de ea. Cititorii vor
tot ce n-au avut niciodată. Treptat, pentru lent, autoritar, de meserie pescar. Maria
Teresa, colțul acela de cîmpie devine unicul regăsi în volum celebrele „Pisica neagră”,
crește alături de cei doi frați și învață că
loc din lume. Locul în care se află Bern. „Sistemul doctorului Gudron și al profeso‑
sub masca violentă a tatălui ei se ascunde
Iubirea lor e estivală, însă una totală. rului Pană”, „Morella”, „Masca Morții Roșii”.
o tandrețe pe care doar ea i-o poate vedea
Dorin­ța îi ghidează și îi tulbură, corpul e cîteodată. Singurul lucru de care se agață
vehiculul fragil și puternic al aspirației în viață e prietenia cu Michele, care pro‑ Părinte al prozei poliţiste şi precursor al
lor intense spre cer. Pentru că Bern are o vine dintr-o familie infamă și de care tatăl romanului SF şi horror, EDGAR ALLAN
neliniște pe care Teresa n-o cunoaște, un ei îi interzice să se apropie. Odată deveniți POE (1809‑1849) şi‑a început cariera li‑
mod numai al lui de a-și apro­pria lucru‑ adulți, cei doi descoperă că ceea ce îi leagă terară ca poet (cu Tamerlane and Other
rile: trebuie să le absoarbă întregi. Cîmpia e mai mult decît un sentiment fratern. Poems, 1827; Poems, 1831). Singurul său
din Puglia este teatrul acestei povești care roman finalizat, The Narrative of Arthur
traversează două­zeci de ani și patru vieți. ROSA VENTRELLA s-a născut la Bari, Gordon Pym (Povestea lui Arthur Gordon
în Italia, în 1974. A studiat istorie contem­ Pym), este publicat în 1838, iar primul
PAOLO GIORDANO s-a născut la Torino, porană la Universitatea din Parma. Predă volum de povestiri, Tales of the Grotesque
în 1982. A absolvit un masterat în fizică literatură în Cremona, unde locuiește îm­ and Arabesque, apare în 1840. Cartea care
teoretică. A publicat romanele Singurătatea preună cu soțul și copiii ei. Interesată de îl va impune definitiv în atenţia publicului
numerelor prime (2008, pentru care a pri‑ figurile marginale, ignorate de „marile na­ este The Raven and Other Poems (1845).
mit Premiul Strega şi Premiul Campiello ra­țiuni” ale istoriografiei oficiale, a scris Naraţiunile lui Poe, roman sau povestiri,
pentru debut), Corpul uman (2012) şi Il Innocenza e peccato (2010) și studiul Terra au fost publicate la Editura Polirom gru‑
nero e l’argento  (2014). Toate romanele e vita (2011). Au urmat romanele de inspi­ pate în următoarele volume: Masca Morţii
lui au fost traduse sau sînt în curs de tra‑ rație istorică Honorata cortigiana (2011), Roşii şi alte povestiri (2003, 2012), Misterul
ducere în numeroase limbi. Paolo Giordano La visionaria (2012) și Il giardino degli lui Marie Rogêt şi alte povestiri (2005, 2008),
publică articole în Corriere della Sera. oleandri (2013). În prezent predă litera‑ Călătorii imaginare (2008), Cărăbuşul de
tură în Cremona. aur şi alte povestiri (2011).
Vă mai recomandăm:
Margaret Mazzantini, Nimeni nu se Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
salvează singur Michele Mari, Roderick Duddle Edward Carey, Casa Heap

22
◊ Junior »»»
Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu

E.T.A. Hoffmann Michael Ende Dino Buzzati


Spărgătorul de nuci Școala de magie Vestita invazie a urșilor
și Regele șoarecilor în Sicilia
Traducere din limba germană de Raluca
Trușcanu Cu ilustrațiile autorului
Traducere din limba germană de Valeria
130x200 mm
Sadoveanu și Alexandru Philippide
Carte publicată și în ediție digitală eBook Traducere din limba italiană de Corina Anton
130x200 mm Cine îl cunoaște pe Michael Ende doar ca 130x200 mm
autor al Poveștii fără sfîrșit, al lui Momo sau
Marie Stahlbaum și fratele ei își așteaptă al lui Jim Năsturel va descoperi în volumul Într‑o iarnă cumplită din negura vremu‑
cadourile în ajunul Crăciunului, curioși Școala de magie și alte povestiri minunate, rilor, din falnicii munţi sicilieni (care as‑
din cale afară să vadă ce vor primi de la povești și fabule scrise de‑a lungul timpului tăzi nu mai există!), flămînzi şi înfriguraţi,
nașul lor, ceasornicar și inventator iscu‑ și adunate într‑o carte care se adresează atît urşii coboară printre oameni. Îi conduce
sit. Cînd în sfîrșit își primesc cadoul, un copiilor, cît și adulților. Printre altele, cei regele lor, Leonte, care nădăjduieşte în tai‑
castel cu meca­nism de ceas și cu cîțiva omu­ mici pot descoperi aici secretul Lenei, pot nă să‑şi regăsească fiul pierdut. Pe urşi îi
leți care se plimbă înăuntrul lui la nesfîr‑ picta alături de Moni o operă de artă sau pot așteaptă o călătorie aventuroasă, plină de
șit, Marie dă cu ochii de o invenție care o participa la înfrun­tarea dintre regatul care neprevăzut şi răsturnări de situaţie, pre‑
fascinează, un Spărgător de nuci, pe care avea o lingură magică și cel care avea un cas‑ sărată cu bătălii, popasuri în castele în‑
nașul îl lasă în grija ei atentă. Numai că, tron fermecat. Adulții sînt purtați în lumea fricoşătoare şi întîlniri cu monştri. Şi, în
într‑o noapte, Spărgătorul pare să prindă teatrului de umbre al Ofeliei, au șansa să‑și fine, intrarea în marele oraş cu palate de
viață. Și nu numai el. Toate jucăriile ies regăsească visurile aproape uitate la Școala marmură, grădini înmiresmate şi turle au‑
din dulap, din podea se ivesc o mulțime de magie sau pot trăi alături de Rinocerul rite. Va reuşi bravul Leonte să‑l găsească
de șoareci, conduși de regele lor, șoarece‑ Norbert frămîntările ridicării unui monu­ pe ursulețul Toni? Şi cum se vor împăca
le cu șase capete, și încep să se petreacă ment în cinstea propriei persoane. Michael oamenii şi urşii în noua lor viaţă împreună?
lucruri neobișnuite. Marie pătrunde pe tărî­ Ende spunea că o povestire devine adevă­
mul poveștilor, o lume încîntătoare care rată numai atunci cînd găsești un anumit DINO BUZZATI (1906‑1972), fiul unui
dezvăluie atîtea posibilități magice. ton pentru ea. Cu siguranță în toate poveș­ profesor de drept internațional și al unei
tile sale din acest volum marele magician descendente din nobilimea venețiană, s‑a
ERNST THEODOR WILHELM HOFF­ al cuvintelor a găsit tonul potrivit, fie el născut la Belluno, în apropierea Alpilor
MANN (1776‑1822), cunoscut ca E.T.A. serios sau plin de umor. Dolomiți. După studii de drept la Milano,
Hoffmann, a fost unul dintre cei mai devine redactor la Corriere della Sera, unde
importanți scriitori romantici germani. MICHAEL ENDE (1929‑1995) este unul va lucra pînă la sfîrșitul vieții. Din opera
A publicat numeroase povești și povestiri, dintre cei mai populari autori germani de lui, la Editura Polirom au mai apărut,
în care conturează lumi fantastice, pline literatură pentru copii. A scris piese de tea‑ unele în mai multe ediții, Barnabo, omul
de imaginație sau încărcate de o atmo­sferă tru, poezii şi romane fantastice, dintre care munților, Secretul Pădurii Bătrîne, Deșer­
sumbră. Cele mai cunoscute sînt: Elixirele multe au fost dramatizate sau ecranizate. tul tătarilor, Cele mai frumoase povestiri,
diavolului, Urciorul de aur, Spăr­gătorul de Momo (1973; Polirom, 2012, 2016, 2017) Marele portret, O dragoste și Monstrul
nuci și Regele șoarecilor, Părerile despre viață a fost distins în 1974 cu Deutscher Jugend­ Colombre și alte cincizeci de povestiri.
ale motanului Murr. Scrierile sale au inspi­ literaturpreis. De acelaşi autor: Jim Knopf
rat creații muzicale celebre: baletul Spărgă­ und Lukas der Lokomotivführer (1960),
torul de nuci de Piotr Ilici  Ceaikovski, Lirum Larum Willi Warum (1978), Die
Kreisleriana de Robert Schumann, baletul unendliche Geschichte (1979; Povestea fără
Coppélia de Léo Delibes, opera Povestirile sfîrșit; Polirom, 2005, 2016), Der Spiegel im
lui Hoffmann de Jacques Offenbach. Spiegel. Ein Labyrinth (1984), Die Geschichte
von der Schüssel und vom Löffel (1990).
Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
Joseph Kessel, Leul A. Volkov, Urfin şi soldaţii săi de lemn Sue Monk Kidd, Viaţa secretă a albinelor

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 23


◊ Junior »»»
Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu

Jennifer Chambliss Bertman Frances Hardinge Sophie Kinsella


Codul perfect Umbrele de sub piele Eu și Mami‑Zînă
Zîna‑în‑devenire
Traducere din limba engleză de Irina Iacob Traducere din limba engleză de Irina Iacob
130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm Traducere din limba engleză de Bianca Alecu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Continuarea seriei „Vînătorii de cărţi” ISBN print: 978‑973‑46‑7515‑9, 130x200 mm,
Makepeace are 12 ani și trăiește împreu‑ 184 p.
Vînătorii de cărți se întorc! Emily și James, nă cu mama ei în satul Poplar, într‑o Anglie
cei doi prieteni pasionați de cărți, ghici‑ în pragul Războiului Civil. Fiică nelegiti‑ Bună! Sînt Ella Brook, iar familia mea are
tori și mistere, sînt în alertă. Domnul mă a aristocraticei familii Fellmotte, ea le un secret. Mami arată normal, la fel ca
Quisling, profesorul lor de științe socia‑ moștenește nu doar gropița din bărbie, ci toate mamele... dar nu e. De fapt, ea se
le, pare că pune ceva la cale. După ce pri‑ și o abilitate cu totul specială. Pe funda‑ poate transforma în zînă. Problema e că
mesc un indiciu de la acesta, cei doi des‑ lul unei țări divizate de război, Makepeace Mami încă nu se pricepe așa de bine la
coperă o serie de mesaje cifrate în cărțile fuge de moștenirea sa întunecată, trecînd vrăji, chiar dacă se străduiește din greu
lui Mark Twain ascunse prin Vînătorii de liniile inamice în căutarea unei soluții salva­ să ia lecții de magie de la Zîna Fenella,
cărți. Dar și mai îngrijorător este că fie‑ toare atît pentru ea, cît și pentru fratele pe canalul ei de ZînoTube. Dar într‑o zi
care carte ascunsă pare să fie legată de un ei vitreg. O poveste fantastică despre cău‑ o să‑i iasă toate cum trebuie. Iar cînd o să
incendiu criminal. Oare indiciile îi pot tarea propriului destin, prietenie, curaj și fiu mare, o să devin și eu zînă ca ea. O să am
ajuta să descopere cine este autorul?  determinare. aripi sclipitoare și propriul meu Bagheto­
Cei doi prieteni detectivi investighează fon. Mami spune că mai am de așteptat
misterul și descoperă că domnul Quisling Născută în Brighton, Marea Britanie, în pînă atunci, așa că acum sînt Zînă‑în-
este în căutarea unei ghicitori legendare: anul 1973, FRANCES HARDINGE este devenire.
Codul Perfect. Acest nou mister este ire‑ pasionată de lumea victoriană, pe care o
zistibil, dar în același timp Emily și James transpune în cărţile sale şi o populează SOPHIE KINSELLA s‑a născut în 1969,
nu pot ignora semnele care îl indică pe cu personaje misterioase. Copilărind în la Londra. A studiat ştiinţele politice, fi‑
domnul Quisling drept autorul incendi‑ atmosfera micilor cătune englezeşti, ea a losofia şi economia la Oxford. A lucrat o
ilor criminale. În timp ce numărul acestora decis să urmeze cursurile University of vreme ca ziaristă specializată în domeniul
crește, cuprinzînd chiar și librăria lor prefe‑ Oxford, unde a studiat limba şi literatu‑ financiar, însă succesul romanului ei de
rată și punîndu-i viața în pericol lui Emily, ra engleză. Fascinaţia faţă de latura goti‑ debut a convins‑o să se dedice în exclu‑
cei doi prieteni sînt prinși într-o cursă con­ că a epocii victoriene se reflectă atît în ope‑ sivitate scrisului. La Editura Polirom au
tracronometru ca să descifreze un cod cu ra sa – care cuprinde deja şapte romane mai apărut, printre altele: Mă dau în vînt
care te întîlnești o dată în viață. şi numeroase nuvele –, cît şi în însăşi în‑ după cumpărături (2004), La cumpără‑
făţişarea autoarei: o apariţie excentrică, turi în rochie de mireasă (2005), Poţi să ţii
JENNIFER CHAMBLISS BERTMAN predă înveşmîntată în haine de modă veche şi un secret? (2006), La cumpărături cu sora
scriere creativă și pînă la debutul ei din 2015 purtînd întotdeauna o pălărie neagră. mea (2006), Supermenajera (2007), La
cu romanul Vînătorii de cărți a lucrat într-o Romanul Copacul minciunilor a fost de‑ cumpărături cu bebe (2008), Îţi aminteşti
editură pentru copii. În 2016 a publicat o semnat în anul 2015 cîştigător al Premiului de mine? (2008), Fata fantomă (2009), La
continuare a Vînăto­ri­lor…, Codul perfect, Costa pentru cea mai bună carte a anului. cumpărături cu Minnie (2010), Am nu­mă­
iar în 2018 a apărut partea a treia a trilo‑ rul tău (2012), Noaptea nunţii (2013), La
giei, Evadare din Alcatraz. Vînătorii de cărți cumpărături pentru vedete (2014), La
este una dintre cele mai vîndute cărți pentru cum­p ărături în Las Vegas (2016), În
copii în anul 2015 și a fost finalistă la nume­ căutarea lui Audrey (2016) şi Eu şi Mami-
roase premii. Zînă (2018).

De aceeaşi autoare: De aceeaşi autoare:


Vînătorii de cărţi Copacul minciunilor

24
◊ Chic »»»
Colecţie coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu

Allison Pearson Lauren Weisberger


Cît de greu poate să fie? Tenis cu diavolul Vă mai recomandăm:

Traducere din limba engleză și note de


Mitchell Kriegman,
Traducere din limba engleză de Simona
Mihaela Buruiană Dumitriu
Cum am devenit Audrey Hepburn
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
106x180 mm 130x200 mm

Romanul de debut al lui Allison Pearson, Autoarea bestsellerurilor Diavolul se


Nu știu cum reușește, a fost un bestseller îmbracă de la Prada și Răzbunarea se îm-
vîndut în patru milioane de exemplare. bracă de la Prada
Eroina sa, Kate Reddy, prototipul mamei
care muncește, revine în atenția publicului Charlotte „Charlie” Silver a fost dintotdea­
cu acest al doilea volum, Cît de greu poate una un copil cuminte. Se remarcă devreme
să fie?, care abordează probleme de mare în tenis, antrenată de tatăl ei, un jucător de
actualitate în mod direct, dureros, dar și primă clasă la rîndul lui, și ajunge repede
unul dintre juniorii de top ai lumii. Cînd
cu foarte mult umor. Aproape de vîrsta
părăsește universitatea pentru a intra în
de 50 de ani, cu doi copii adolescenți și un
circuitul profesionist, Charlie pătrunde
soț din ce în ce mai absent, Kate se luptă cu în lumea celor mai buni sportivi, concu‑
menopauza, cu grijile familiale și finan­ rînd fără milă pentru turnee de Grand Slam
ciare, precum și cu stresul găsirii și păs‑ și pentru paginile revistelor mondene. Ea Marian Keyes,
trării unui loc de muncă. zboară în jurul lumii, joacă meciuri cari‑ Femeia care mi‑a furat viaţa
Este o carte care amuză, emoționează, aver­ tabile la bordul iahturilor luxoase, pășește
tizează, motivează, apelează la resorturile pe covorul roșu la petrecerile organizate
intime și scoate la suprafață lucruri ne‑ pentru sportivi – toate astea în timp ce
plăcute pe care poate nu ți le spui nici ție, încearcă să-și urmărească adevărata țintă.
nici celei mai bune prietene. În acest roman cuceritor despre viața sta‑
rurilor din tenis care se antrenează fără
ALLISON PEARSON s‑a născut în 1960 oprire, într-o lume superficială a postă‑
în orășelul Carmarthen din Țara Galilor. rilor pe Instagram, Charlie trebuie să des­
A absolvit University of Cambridge și a copere secretul de a împăca dorința de a
lucrat la o școală din Londra și într‑o fir‑ învinge cu presiunile unei societăți me‑
mă de publicitate înainte de a opta pentru reu în căutare de senzațional.
cariera de jurnalistă, ca editorialist. A
fost critic de televiziune, activitate pentru LAUREN WEISBERGER s-a născut în 1997,
care în 1993 a obținut premiul „Criticul în Scranton, Pennsylvania. După o peri‑
Anului” în cadrul Premiilor Presei Britanice. oadă de călătorii în Asia și Europa, s-a
Romanul ei de debut, Nu știu cum reușește stabilit în Manhattan. Se dedică scrisului, Helen Fielding,
iar rezultatul este romanul ei de debut Bridget Jones însărcinată
(2002; Polirom, 2006), intrat pe lista best­
din 2003, Diavolul se îmbracă de la Prada,
sellerurilor în Anglia și Statele Unite, s‑a
rămas timp de șase luni pe lista best­
vîndut în patru milioane de exemplare în
sellerurilor din The New York Times, tra‑
20 de țări și a fost ecranizat cu Sarah Jessica dus în peste patruzeci de țări și ecranizat
Parker în rolul principal. de studiourile Fox. I-au urmat romanele
Vreau să fiu V.I.P. (2005), Pe urmele lui
Harry Winston (2008) și Noaptea trecută
la Chateau Marmont (2010).
Vă mai recomandăm:
Holly Peterson, Ideea de iubit

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 25


Titluri care vor apărea în această iarnă în colecția Top 10+

Eiji Yoshikawa, Taiko (2 vol.) • Nichita Danilov, Ambasadorul invizibil • Thomas Pynchon, Strigarea lotului 49 •
Șalom Alehem, Întoarcerea de la iarmaroc • Cesare Pavese, Femei singure • Tracy Chevalier, Îngeri căzători •
Orhan Pamuk, Casa tăcerii • Varlam Șalamov, Povestiri din Kolîma (2 vol.)

26
Georges Simenon
Integrala Maigret
Volumul al IX‑lea

Traducere de Nicolae Constantinescu


ISBN: 978‑973‑46‑3537‑3 (vol. I‑X),
978‑973‑46‑7670-5 (vol. IX), 130x200 mm

O serie integrală în 10 volume care conţi‑


ne nu mai puţin de 75 de romane şi 28 de
povestiri ce îl au ca protagonist pe unul
dintre cei mai celebri detectivi şi totoda‑
tă unul dintre cele mai memorabile per‑
sonaje ale literaturii franceze din secolul
trecut, comisarul Maigret.

Volumul al IX‑lea: Portul înnegurat •


Casa judecătorului • Maigret își face scru‑
pule • Drama de pe strada Lopert •
Maigret și aristocrații • Maigret și oame‑
nii de bine • Maigret și hoțul de buzunare
• Maigret și omul singur

GEORGES SIMENON (1903‑1989) este


unul dintre cei mai cunoscuţi autori de
literatură poliţistă. A scris peste 200 de
romane, traduse în peste cincizeci de limbi,
iar cărţile sale au fost vîndute pînă în pre‑
zent în peste 850 de milioane de exem‑
plare în întreaga lume.

Cele mai recente volume apărute în


Integrala Maigret:
Volumul al VI‑lea: Cîinele galben •
Vacanţa lui Maigret • Prietenul meu
Maigret • Maigret se amuză • Maigret că‑
lătoreşte • Maigret ezită • Maigret şi fe‑
meia nebună • Maigret şi domnul Charles
Volumul al VII‑lea: Pietr Letonul •
Taverna de pe malul Senei • Pivnițele ho‑
telului Majestic • Maigret închiriază o ca‑
meră • Maigret și hoțul leneș • Maigret și
fantoma • Răbdarea lui Maigret • Maigret
și informatorul
Volumul al VIII‑lea: Căruțașul de pe
Providence • Taverna marinarilor • Ecluza
nr. 1 • Maigret și martorii recalcitranți •
Maigret la tribunal • Maigret și clientul de
sîmbătă • Maigret și vagabondul • Maigret
își pierde cumpătul • Maigret și negusto‑
rul de vinuri

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 27


◊ Eseuri & confesiuni »»» ◊ Historia »»»
Colecţie coordonată de Mihai‑Răzvan Ungureanu

Aldous Huxley Stéphane Courtois Vă mai recomandăm:

Filosofia perenă Lenin Yuval Noah Harari, Sapiens.


Scurtă istorie a omenirii
Inventatorul totalitarismului
Traducere de Daniela Rogobete
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7563‑0, 106x180 mm, Traducere de Ana Ciucan Țuțuianu
464 p. Carte publicată și în ediție digitală eBook
160x235 mm
Filosofia perenă este o antologie de frag‑
mente din texte ale înțelepților și mistici­ Contrar tendinței larg răspîndite de a‑l
lor din întreaga lume, grupate pe subiec‑ reabilita pe Lenin pentru a‑l covîrși cu acu­
te și teme și însoțite de scurte comentarii. zații pe Stalin, Courtois arată că Vladimir
Explorînd în egală măsură mistica creș‑ Ilici Ulianov a dorit, a conceput și apoi a
tină, hinduismul, budismul, taoismul sau instaurat o dictatură ideologică nemiloasă,
islamul, Huxley examinează ideile spiri‑ inventînd conceptele și instrumentele tota­
tuale ce caracterizează diferitele tradiții litarismului de tip comunist. Lenin se dis‑
religioase și arată că acestea sînt unite de tinge de ceilalți adversari interni ai țaris‑
o dorință umană comună de a experi‑ mului, opunîndu‑se nu doar liberalilor și
menta divinul. Din perspectiva sa, toate democraților, ci și tuturor curentelor so‑
tradițiile religioase ale lumii împărtășesc cialiste, pe care le critică fără cruțare în
un singur adevăr metafizic, o unică rădă‑ scrierile și discursurile sale. Ajutat de o Yuval Noah Harari, Homo deus.
cină din care s‑au dezvoltat toate cunoaș‑ forță de convingere neobișnuită, el alege Scurtă istorie a viitorului
terile și doctrinele exoterice și ezoterice. să se sprijine pe o minoritate de revoluțio­
nari de profesie, și nu pe mase. Va reuși
„Filosofia perenă poate fi găsită în înțe‑ astfel să pregătească în umbră luarea pu‑
lepciunea tradițională a popoarelor din terii în Rusia. În cele din urmă o va aca‑
orice regiune a lumii, iar în forma sa pe para în octombrie 1917, pentru a o extin‑
deplin dezvoltată are un loc în fiecare dintre de ulterior printr‑o recurgere sistematică
religiile mai importante.” (Aldous Huxley) la violență îmbinată cu un oportunism po­
litic rar întîlnit.
ALDOUS HUXLEY (1894‑1963), conside‑
rat unul dintre cei mai reprezentativi şi mai STÉPHANE COURTOIS (n. 1947) este
influenţi scriitori ai secolului XX, s‑a născut istoric, director de cercetări la CNRS. S-a
în ora­şul englez Godalming, într‑o familie specializat în comunismul francez și in‑
cu îndelungată tradiţie intelectuală. În 1916 ternațional și în totalitarism. De același
a publicat prima sa carte, volumul de ver‑
autor la Editura Polirom: Dicționarul co‑
suri Roata în flă­cări. În 1920 i‑a apărut un
munismului (coord., 2008), Comunism și
volum de povestiri, Limbo, urmat de pri‑
totalitarism (2011), Discursul politic rus
mul său roman, Galben de Crome. Minunata
de la al Doilea Război Mondial la conflic‑
lume nouă, unul dintre romanele de refe‑ Yuval Noah Harari, 21 de lecţii
rinţă ale secolului trecut, a fost publicat tul ruso-ucrainean (coord., 2017).
pentru secolul XXI
în 1932. În 1937, Huxley s‑a mutat în Statele
Unite. A locuit pînă la sfîrşitul vieţii în
sudul Californiei şi în New Mexico, s‑a
apropiat de filosofia ori­entală şi a scris o
vreme scenarii de film. În 1959, scriitorul
a primit Premiul de Exce­lenţă al Acade­
miei Americane de Arte şi Litere.

28
◊ Historia »»»
Colecţie coordonată de Mihai-Răzvan Ungureanu

Keith Lowe Orlando Figes Orlando Figes


Frica și libertatea Crimeea Vorbind în şoaptă
Cum a reconfigurat lumea al doilea Viaţa privată în Rusia lui Stalin
război mondial Traducere de Irina Vainovski-Mihai
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-5873-2, 160x235 mm Traducere de Justina Bandol și Mihaela
Traducere de Cornelia Marinescu Negrilă
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7626-2, 160x235 mm Războiul Crimeii a dominat mijlocul se‑ ISBN print: 978-973-46-6128-2, 160x235 mm
colului al XIX-lea și a redesenat complet
O istorie politică și militară a lumii de harta Europei. Opunînd Rusia țaristă unei Una din opt persoane din Uniunea Sovietică
după al doilea război mondial, dar și o is‑ coaliții formate din Imperiul Otoman, a fost victima terorii staliniste – nici o fa‑
torie socială, a culturii și civilizației, pre‑ Franța, Marea Britanie și regatul Sardiniei, milie nu a scăpat de epurări, de gulag sau
sărată cu fapte insolite și anecdote, Frica a fost primul conflict armat prezentat cu de colectivizările și strămutările forțate.
şi liber­tatea analizează toate schimbările promptitudine opiniei publice prin inter‑ Aceasta este una dintre concluziile la care
determinate de această conflagraţie. Deo­ mediul telegrafului, al presei scrise și al ajunge Orlando Figes în urma cercetării
potrivă o catastrofă şi o sursă fără prece‑ imaginilor fotografice. A fost un război a numeroase documente de arhivă din peri­
dent de inovaţii, al doilea război mondial pentru teritorii, dar și unul religios și este oada cuprinsă între revoluția bolșevică
a dus la apariţia ideii de drepturi ale omu‑ considerat primul „război total”, în care din 1917 și pînă după moartea lui Stalin.
lui şi la naşterea ONU şi a prefaţat produ­ populația civilă a devenit ținta purifică‑ Vorbind în șoaptă poartă citi­torul prin apar­
cerea în masă a penici­linei, dezvoltarea rilor etnice și a abuzurilor de tot felul. tamente comune înghesuite, în care micile
calculatoarelor sau trimiterea primelor Volumul constituie o reinter­pre­­tare im‑ certuri puteau duce la denunțuri fatale,
rachete în spaţiu. Însă, dincolo de aceste
presionantă a acestui conflict modern și paranoia și alienare, dezvăluind lumea inte­
valuri înnoitoare, Keith Lowe surprinde
totodată tradițional, pe baza unui mare rioară a cetățenilor sovietici de rînd și efor­
şi temerile legate de globalizare, groaza
număr de surse rusești, franceze, otoma‑ turile lor de a supra­viețui în atmosfera
de bomba atomică, precum şi nos­talgia
ne și britanice. Reînviind soldați și ofițeri dominată de neîncredere și frică, printre
după un trecut pierdut pentru totdeauna.
din tranșeele înzăpezite, chirurgi ce ope‑ trădări și compromisuri. Figes îi umani‑
Bazată pe cercetări de pe cinci continente,
Frica şi libertatea spune în cele din urmă rează pe cîmpul de bătălie și figura fana‑ zează pe informatori și demonstrează că,
povestea devenirii lumii de după război tică a țarului Nicolae I, Crimeea spune într-un sistem represiv, oricine putea de‑
şi cum a schimbat acest conflict modul povestea unui război tragic. veni cu ușurință un colabo­rator. Volumul
în care ne gîndim la noi înşine. este portretul unei societăți în care toată
lumea vorbea în șoaptă fie pentru a se pro­
KEITH LOWE a studiat literatură engleză teja pe sine și propria familie, fie pentru
la Manchester University, după care s-a a-i vinde pe alții.
dedicat istoriei, fiind deja o autoritate re‑
cunoscută în domeniu. A publicat mai
multe cărți și a avut un succes enorm cu ORLANDO FIGES este profesor de istorie la Colegiul Birkbeck, Universitatea din
Inferno: The Devastation of Hamburg 1943 Londra. Este autorul a numeroase cărţi despre istoria Rusiei, cum ar fi Just Send Me
și Savage Continent: Europe in the Aftermath Word: A True Story of Love and Survival in the Gulag (2012). De acelaşi autor, la
of World War II (2013), care a fost best­ Editura Polirom au apărut Revoluţia Rusă, 1891‑1924. Tragedia unui popor (2016) și
seller  internațional și cîștigător al Pre­ Dansul Natașei. O istorie culturală a Rusiei (2018). Cărțile sale au fost traduse în peste
miului Hessell-Tiltman pentru istorie 20 de limbi. Revoluția Rusă a fost dis­tinsă cu Wolfson Prize, NCR Book Award, W.H. Smith
(2013) și al prestigiosului premiu italian Literary Award, Longman/History Today Book Prize și Los Angeles Times Book Prize.
Cherasco pentru istorie (2015).

Vă mai recomandăm:
Martin Puchner, Lumea scrisă. Poveşti care
au schimbat oamenii, istoria şi civilizaţia

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 29


◊ Historia »»»
Colecţie coordonată de Mihai‑Răzvan Ungureanu

Robert Service Bernard Guenée Constantin Iordachi


(coordonator)
Lenin Istorie și cultură istorică
O biografie în Occidentul medieval „Sfînta credință legionară”
Naționalism, religie și violență în
Traducere de Ovidiu Pecican
Traducere de Marius-Adrian Hazaparu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ideologia Legiunii „Arhanghelul
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
160x235 mm ISBN print: 978‑973‑46‑7511‑1, 160x235 mm Mihail” (1927-1941)
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7644‑6
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7645‑3 Traducere de Maria-Magdalena Anghelescu
Cartea lui Robert Service urmărește în Carte publicată și în ediție digitală eBook
detaliu viața lui Vladimir Ilici Lenin, a cărui Rodul unei munci de un deceniu, lucrarea 160x235 mm
influență asupra istoriei secolului XX nu lui Bernard Guenée vrea să facă dreptate
poate fi subestimată, de la copilăria din istoricilor medievali. Și, înainte de toate, Cartea abordează istoria Legiunii la trei
Simbirsk pînă la moartea sa. Anecdoticul să ne convingă că ei chiar au existat. Nu niveluri analitice, studiind ideologia, evolu‑
și evenimente dintre cele mai bogate în au existat doar niște povestitori naivi, cum ția politică și compoziția socială a Mișcă­rii
consecințe, cum e execuția fratelui, revo‑ s‑a crezut prea adesea, ci, la fel ca în zilele Legionare (1927-1941), precum și regimul
luția și comunismul și portretele memo‑ noastre, și istorici care au muncit cu îndîr­ național-legionar (septembrie 1940 – ia‑
rabile ale celor din jurul lui Lenin ori din jire să reconstituie trecutul recent sau în‑ nuarie 1941). Accentul cade pe apariția
Rusia epocii se împletesc în biografia acestui depărtat. În Evul Mediu, istoria – pe atunci, doctrinei despre mîntuirea națională în
personaj excepțional. Cu ajutorul arhi­ modestă disciplină auxiliară a teologiei, secolul al XIX-lea și pe cristalizarea ei într-o
velor desecretizate recent, autorul oferă dreptului și moralei – nu se bucura de re‑ nouă credință politică fascistă în perioada
astfel prima imagine completă asupra vie­ cunoașterea pe care o are astăzi. Totuși, interbelică, la nivelul ideologiei și practicii.
ții private și publice a lui Lenin și, prin pris‑ realizările isto­ricilor medievali nu au fost Principalele întrebări pe care le ridică au‑
ma carierei lui, analizează evenimente pre‑ deloc neglija­bile. Ei au știut să valorifice torii sînt: care au fost originile intelectua‑
cum Revoluția din Octombrie și ideile tradiția orală, adîncindu‑se totodată cu le, trăsăturile și formele principale de
marxist-leniniste, statul partidului unic, îndrăzneală în studiul arhivelor și al bi‑ manifestare rituală ale acestei așa-zise cre­
modernizarea economică, dictatura și po‑ bliotecilor. Pasionați de cronologie, au dințe politice? Care a fost impactul ei poli­
litica Europei interbelice. Dînd la iveală reconstruit trecutul cu mijloacele de care tic pe termen scurt? Care a fost relația noii
originile Uniunii Sovietice, aduce la lu‑ dispuneau: eru­diția modernă își are ori‑ credințe cu bisericile și dogmele creștine?
mină natura statului și societății pe care ginile în această epocă. Pentru a răspunde la aceste întrebări, vo‑
Lenin le-a lăsat în urmă și care nu au dis‑ lumul analizează în manieră sistematică
părut în totalitate după prăbușirea regi‑ „Mulți s‑au întrebat deci cînd s‑a născut pretenția fascistă de a construi o nouă cre­
mului sovietic în 1991. istoria modernă… Dacă aș fi obligat să răs­ dință politică, explică și deconstruiește acest
pund, aș spune că, dacă istoria modernă fenomen politic radical, evaluînd totodată
Apare rebelul • Copilăria în Simbirsk •
e discurs, poate că umaniștii din Renaștere succesul Legiunii în fascizarea maselor.
Căile către revoluție • A doua emigrare •
au contribuit mult la dezvoltarea ei. Dar,
Lenin pune mîna pe putere • Apărarea revo­
dacă e erudiție, atunci cu siguranță s‑a năs‑ CONSTANTIN IORDACHI este profe‑
luției • Poste­ritatea lui Lenin
cut în mănăstiri, în jurul anului 1100.” sor în cadrul Departamentului de Istorie
ROBERT SERVICE este profesor la St (Bernard Guenée) și co-director Pasts Inc., Center for Histo­
Antony’s College, Oxford, membru al Aca­ rical Studies, Central European University
demiei britanice. Expert în istoria Rusiei și BERNARD GUENÉE (1927‑2010), isto‑ (CEU), Budapesta. De același autor:
Uniunii Sovietice, a publicat, între altele, ric francez, profesor de istorie medieva‑ Charisma, Politics and Violence (2004);
Stalin: A Biography și Comrades: A History lă la Sorbona, membru al Royal Historical Redobîndirea cetățeniei române (coord.,
of World Communism. Cea mai recentă Society, profesor invitat la Yale, Oxford, 2012); The Collecti­vi­zation of Agriculture in
carte a sa este o biografie a lui Lev Troțki. Princeton. Alte lucrări publicate: Les en‑ Communist Eastern Europe (coeditor, 2014).
trées royales françaises de 1328 à 1515 (1968),
Vă mai recomandăm: La folie de Charles VI: roi Bien‑Aimé (2004), Vă mai recomandăm:
Niall Ferguson, Piaţa şi turnul. Du Guesclin et Froissart: la fabrication de Roland Clark, Sfîntă tinereţe legionară.
Reţele, ierarhii şi lupta pentru putere la renommée (2008). Activismul fascist în România interbelică

30
◊ Studii Româneşti »»» ◊ OPUS. Ştiinţe politice »»»
Colecţie coordonată de Irina Livezeanu şi Lavinia Stan

Maria Bucur Diana Dumitru Dan Pavel


Eroi şi victime Stat, antisemitism și Războaiele neterminate
România și memoria celor două colaborare la Holocaust din era Facebook
războaie mondiale Teritoriile de graniță ale României
și Uniunii Sovietice Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑6314-9, 160x235 mm Traducere de Miruna Andriescu
160x235 mm După prăbușirea regimurilor comuniste
Cartea este prima de acest gen în istori‑ de tip sovietic, lumea a fost dramatic influ­
ografia românească, explorînd o serie largă Pe baza a numeroase documente de arhi‑ ențată de SUA, noua superputere, iar sis‑
de fenomene politice – de la încercările vă și mărturii orale, volumul oferă o nouă temul internațional a intrat în epoca uni‑
de înființare a unor instituții democrati‑ abordare a Holocaustului din Basarabia polarității. Vechii jucători, regrupați, duc
ce pluraliste după Primul Război Mondial și Transnistria, mai puțin cunoscut decît o altfel de politică expansionistă, cu arme
pînă la deplasarea către guvernarea auto‑ cel din Polonia sau din țările baltice. Com­ noi, conectate la o eră digitală ofertantă.
ritară în anii ’30, dictaturile militare și parînd implicarea civililor în jefuirea, de‑ Volumul analizează tocmai acele procese,
ocupația nazistă, dictaturile comuniste nunțarea și uciderea evreilor locali sau clivaje și conflicte care au dus la războaie
și, în cele din urmă, democrațiile plura‑ deportați în urma atacului trupelor ger‑ culturale, civile, religioase sau armate.
liste cu tendințe populiste – și culturale mane și române asupra Uniunii Sovietice Războaiele prezentului sînt non­ideo­
asociate cu memoria celor două războaie în vara anului 1941, Diana Dumitru con‑ logice sau de tip fundamentalist, eco­no­
mondiale. Examinînd in­ter­acțiunea co‑ sideră că populația din Transnistria ucrai­ mic, (pseudo)izolaționist și nu se vor mai
neană era mai dispusă să‑i ajute pe evrei încheia cu împărțiri teritoriale sau tratate
memorărilor la nivel central și local, stu‑
decît cea din Basarabia română. Sînt pre‑ de pace. Miza viitorului nu va mai fi legată
diul Mariei Bucur pornește de la diverse
zentate argumente și observații privind de cea mai puternică economie sau de cel
opere autobiografice, memorii, istorii orale,
diversele aspecte ale comportamentului mai mare buget militar, ci de cine va reu‑
filme și alte forme de producție culturală,
civililor față de evrei în timpul „holocaus­ și să-și impună pe plan internațional regu­
monumente comemorative și funerare,
tului tăcut” desfășurat între Prut și Bug, lile și valorile, de principiul autodetermi‑
ritualuri religioase, pentru a analiza cum nării statelor, bazat pe liberul schimb, pe
au înțeles oamenii din comunități româ‑ autoarea ajungînd la concluzia că această
atitudine a populației a fost modelată diferit democrație și pe controlul armamentului.
nești diferite ororile războaielor și pier‑ Bazîndu-se pe lecțiile trecutului, temele
derile pe care le-au suferit și cum au ales de un regim sau altul, în funcție de politi­
cile statului și de climatul instituit de acesta. discutate aici sînt nece­sare unei bune înțe­
să-și amintească aceste evenimente în re‑ legeri a lumii actuale, oferind totodată o pre­
lație cu propriile înclinații morale, spiri‑ gătire pentru șocurile și surprizele viitorului.
tuale și ideologice. DIANA DUMITRU este doctor în isto‑
rie, conferențiar universitar la Univer­
sitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” DAN PAVEL, filosof, scriitor, ziarist, con­
din Chișinău, specializată în Holocaustul sultant politic, membru al Uniunii Scriito­
MARIA BUCUR este profesor asociat de
din Europa de Est, istorie sovietică, națio­ rilor, fondator şi vicepreședinte al Asociaţiei
istorie la Indiana University, Bloomington.
nalism și politica istoriei. A scris peste două­ Revoluţionarilor Fără Privilegii. Profesor
De aceeași autoare la Editura Polirom:
zeci de articole și două cărți. În 2012, la Facultatea de Știinţe Politice, Univer­
Patriarhat și emancipare în istoria gîndi‑
American Political Science Association sitatea din Bucureşti. La Editura Polirom
rii politice românești (în colab., 2002), a mai publicat: Cine, ce şi de ce? (1998),
Eugenie și mo­dernizare în România inter‑ i‑a acordat Mary Parker Follett Prize pen‑
tru cel mai bun articol. Leviathanul bizantin (1998), „Nu putem
belică (2005). reuşi decît împreună” (în colab., 2003),
Democraţia bine temperată (2010), Graj­
durile lui Augias. Rituri de purificare în
posttotalitarism (2017).
Vă mai recomandăm:
Cristina Văţulescu, Cultură şi poliţie Vă mai recomandăm: De acelaşi autor:
secretă în comunism Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii Grajdurile lui Augias

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 31


◊ COLLEGIUM. Psihologie »»» ◊ Psihologia copilului &
Serie iniţiată de Adrian Neculau parenting »»»
Colecţie coordonată de Georgeta Pânişoară

Alin Gavreliuc Ana Stoica‑Constantin Georgeta Pânișoară


(coordonatoare)
Psihologia socială Conflictul interpersonal
și dinamica personalității Prevenire, rezolvare și diminuarea Psihologia învățării
Acumulări, sinteze, perspective efectelor Cum învață copiii și adulții?

Prefeţe de Septimiu Chelcea şi Adrian Opre Ediția a II‑a revăzută și adăugită Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook 130x200 mm
ISBN print: 978‑973‑46‑7614‑9, 160x235 mm ISBN print: 978‑973‑46‑7372‑9, 160x235 mm
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7592‑0
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7593‑7 În volumul coordonat de Georgeta Pânișoară,
Volumul constituie un veritabil ghid prac‑
cadre didactice de la Universitatea din
tic de management al conflictului, cu nu‑
„Lucrarea se particularizează în literatura Bucu­rești și Universitatea „Alexandru Ioan
meroase exemple, exerciții și recomandări
psihosociologică românească nu numai privind prevenirea și rezolvarea situațiilor Cuza” din Iași analizează teoriile principale
prin cantitatea și calitatea informației de tensiune, opoziție, criză sau conflict. ale învățării, în asociere cu modalitățile
vehiculate, cu precădere din surse anglo‑ Lucrarea are o pronunțată notă aplicativă, aplicative ale acestora. O atenție sporită
fone, ci și prin modul ingenios de pre‑ fiind foarte utilă studenților, psihologilor, este acordată definirii aspectelor con­
zentare. În locul structurii canonice a sociologilor, politologilor ori juriștilor și juncturale ale învățării, precum factorii ce
tratatelor de psihologie socială în care celor două categorii de profesioniști ai rezol­ de­termină succesul și eșecul în acest pro‑
capitolele coincid cu fenomenele și pro‑ vării conflictelor – cadrele didactice care ces, rolul creativității, al motivației, al noilor
cesele psihosociale, grupurile umane, îndeplinesc rolul de formatori naționali tehnologii, învățarea personalizată și indi­
com­por­tamentul colectiv, afilierea, agre­ și mediatorii de conflicte –, cît și oricărei vidualizată ș.a. Fiecare temă tratată este
sivita­tea etc. sînt inspirat reașezate în cele persoane interesate de menținerea unor însoțită de o secțiune de întrebări și exer­
două­sprezece capitole ale cărții. Și ar mai relații normale, pozitive cu ceilalți în via‑ ci­ții, oferind astfel oricărui cititor posibi‑
fi de spus că, pe parcursul întregii lucrări, ța privată sau la locul de muncă. litatea de aprofundare a subiectelor abor‑
autorul nu se îndepărtează de abordarea date. Astfel, Psihologia învățării se adresează
interdisciplinară a fenomenelor și proce‑ Conflictul, rezolvarea conflictului şi dis‑ atît specialiștilor din domeniul psihologiei,
selor sociale, interdisciplinaritatea fiind ciplina care le studiază • Rolul comuni‑ pedagogiei, cît și studenților sau părinților
o notă definitorie a psihologiei sociale.” cării în prevenirea, producerea şi rezol‑ care vor să fie mai bine pregătiți în pro‑
(Septimiu Chelcea) varea conflictului • Emoțiile în conflicte cesul complex al educației copiilor.

ALIN GAVRELIUC este profesor la Facul­ ANA STOICA‑CONSTANTIN, profesor GEORGETA PÂNIȘOARĂ este con­fe­
tatea de Psihologie și Sociologie, Universi­ doctor la Catedra de Psihologie a Univer­ ren­țiar în Departamentul de Psihologie,
tatea de Vest, Timișoara; doctor în Psihologie sității „Al.I. Cuza”, Iași, unde predă psiho­ Facul­tatea de Psihologie și Științele Edu­
socială. Membru al Asociației Inter­națio­ logia creativității și a educației și coordo‑ cației a Universității din București. Doctor
nale de Psihologie Inter­cul­turală (IACCP). nează un masterat în medierea și rezolvarea în psihologie (2006). Susține cursuri de
Semnează șapte volume în calitate de unic conflictelor. Membră a Asociației Psiho­ psiho­logia educației, motivare, manage‑
autor, cinci în calitate de coautor sau coor­ logilor din România. A activat în Comisia mentul resurselor umane în instituțiile
donator, articole și studii în reviste și vo‑ Națională de Inventică a Academiei Române școlare ș.a. A scris numeroase volume de
lume de specialitate din țară și străinăta‑ și în Asociația Oamenilor de Știință din succes, dintre care amintim: Motivarea
te. La Editura Polirom a mai publicat: De România. Dintre volumele publicate, men­ efi­cientă (2005), Integrarea în organizații
la relaţiile interpersonale la comunicarea ționăm: Creativitatea elevilor. Posibilități (2006), Cele 7 me­dalii ale succesului (2012),
socială. Psihologia socială şi stadiile pro‑ de cunoaștere și educare (1983), Psiho­ Meda­liile succesului 2 (2013), Medaliile
gresive ale articulării sinelui (2006), sociologia rezolvării conflictului (coord., succesu­lui 3 (2014).
Psihologie interculturală. Repere teoretice în colab., 1998), Creativitatea pentru stu‑
și diagnoze românești (2011). denți și profesori (2004).
De aceeaşi autoare:
Psihologia copilului modern

32
◊ COLLEGIUM. ◊ Ştiinţele educaţiei. ◊ hors collection »»»
Ştiinţele educaţiei »»» Structuri, conţinuturi, tehnici »»»
Colecţie coordonată de Cezar Bîrzea
Serie coordonată de Constantin Cucoş
şi Constantin Cucoş

Ioan Neacşu (coordonator) Mark W. Conley Laurențiu Șoitu, Steliana


Psihologia educaţiei Toma, Ioan Neacșu, Liliana
Înțelegerea textelor
Romaniuc (coordonatori)
Fundamente • Procese • și ariile curriculare
Mecanisme • Aplicații Educația la Centenar
Traducere coordonată de Liliana Romaniuc
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook Idei. Instituții. Personalități
ISBN print: 978‑973‑46‑7576‑0, 160x235 mm, ISBN print: 978-973-46-6918-9,
424 p. 160x235 mm
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7545‑6 ISBN print: 978‑973‑46‑7595‑1, 160x235 mm
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7546‑3
Prin Înțelegerea textelor și ariile curricu‑
lare, Mark Conley, unul dintre principa‑ Educația la Centenar reunește perspecti‑
Sistemele de învățămînt actuale se află într‑o lii cercetători în domeniul educației de
continuă transformare, fiind mereu în cău­ vele a 56 de cadre didactice din mediul
astăzi, le oferă profesorilor o gamă largă academic, specialiști din diverse domenii
tarea unor metode noi și inovative de îm‑
de idei, strategii și tehnici care să‑i ajute și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române și
bunătățire a procesului educațional. Pentru
pe elevi să-și dezvolte abilitățile de înțe‑ Romano‑Catolice, asupra transformărilor
aceasta, o latură importantă este psihologia
legere a unui text – abilități legate de prin care a trecut sistemul de învățămînt
educației, fiindcă orice proiect privind for­
marea umanului prin educaţie implică, în scris, citit, vorbire, ascultare, înțelegere și românesc sub influența evenimentelor isto­
forme motivate mai mult sau mai puțin deprinderile necesare abordării diferite‑ rice naționale și europene din ultima sută
explicit, analiza de mecanisme psihologice lor arii curriculare. După o prezentare a de ani. Sînt evocate personalități precum
şi interdisciplinare. Volumul înglobează contextului educațional actual, în condi‑ Andrei Șaguna, Spiru Haret, Dimitrie Gusti,
o varietate de teme de interes din domeniul țiile unei revoluții tehnologice cu impli‑ Cristofor Simionescu și Ștefan Bârsănescu,
psihologiei educației și îl orientează pe citi‑ cații profunde asupra viitorului elevilor, care și‑au pus amprenta asupra educați‑
tor spre descoperirea mecanismelor psi‑ volumul se concentrează pe specificul ei în perioada premergătoare Marii Uniri
hologice care stau la baza educației și care modului de planificare și predare, subli‑ și ulterior. Pe parcurs sînt prezentate ge‑
pot avea un rol important în obținerea niind necesitatea dobîndirii de către elevi nealogii ale principiilor și valorilor ce au
unui grad înalt de eficiență în procesul de a unor abilități esențiale, precum activa‑ constituit repere pentru învățămîntul ro‑
învățare, atît pe plan academic, cît și per‑ rea cunoștințelor anterioare, creșterea mânesc, dar și explicații privind provo‑
sonal. Psihologia educației reprezintă un nivelului de înțelegere sau dezvoltarea cările cu care se confruntă acesta în pre‑
excelent instrument de lucru pentru stu‑ unei modalități de învățare pe baza gîn‑ zent.
denți, cadre didactice și formatorii din dirii critice. Sînt vizate de asemenea for‑
domeniu. marea identității elevilor sau capacitatea LAURENȚIU ȘOITU este profesor uni‑
lor de a lua deciziile potrivite, dar și res‑ versitar emerit doctor la Univer­sitatea
IOAN NEACŞU (n. 1945), absolvent al ponsabilitatea profesorilor și exigențele „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Facultăţii de Filosofie, secţia pedagogie- tot mai mari cu care se confruntă aceștia.
română, Universitatea din Bucureşti. Doctor STELIANA TOMA este profesor univer‑
în pedagogie din 1976. Profesor universitar MARK W. CONLEY activează în domeniul sitar emerit doctor la Universitatea Tehnică
doctor emerit al Facultăţii de Psihologie educaţiei de 30 de ani. A fost profesor de de Con­strucții București.
şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din limba engleză la University of Alaska,
Bucureşti. Dintre lucrările publicate, men­ Anchorage, apoi la Michigan State University, IOAN NEACȘU este profesor universitar
ţionăm: Motivaţie şi învăţare (1978), Edu­ vreme de mai bine de 20 de ani. A obţinut emerit doctor la Universitatea din București.
caţie şi acţiune (1986), Civilizaţie şi con‑ doctoratul în educaţie la Syracuse University.
Este unul dintre principalii cercetători în LILIANA ROMANIUC este profesor
duită (1987), Instruire şi învăţare (1999),
domeniul educației. doctor, președintele Asociației Române
Prelegeri pedagogice (în colab., 2001), Învă­
ţarea academică independentă. Ghid me‑ de Literație.
todologic (2006), Introducere în psihologia
educaţiei şi a dezvoltării (2010), Pedagogie Vă mai recomandăm:
socială (2010). Emil Stan, Autoritate şi educaţie

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 33


◊ Limbi străine »»» ◊ Gymnasium »»»
Colecţie coordonată de Emanuela Stoleriu

Octavian Nicolae Alina‑Antoanela Crăciun Rodica Luca


Limba germană Ready to Study and Work Învățăm fizica rezolvînd
Dicționar de cuvinte-instrument Abroad probleme
The Applicant’s Guide
ISBN: 978‑973‑46‑7608-8, 130x200 mm, Ediţia a V‑a
200 p. ISBN: 978‑973‑46‑7564-7, 160x235 mm,
160x235 mm 368 p.
Dicţionarul este util pentru toţi cei care
Cei care doresc să studieze sau să lucre‑ Cartea se adresează elevilor și profesori‑
învaţă limba germană, oferind explicaţii
ze în Marea Britanie sau SUA și se pregă‑ lor de fizică din gimnaziu, ajutîndu-i la
pentru unele dintre cele mai răspîndite
tesc să susţină un test de limbă engleză aprofundarea cunoștințelor teoretice, la
cuvinte din această limbă – cuvintele-in‑
cu recunoaştere internaţională găsesc în sistematizarea acestora și la o apropiere
strument, respectiv pronumele, adverbele,
această carte toate materialele necesare: practică, o ordonare a materialului, o for‑
prepozițiile și conjuncțiile. Cu ajutorul lui,
1) un ghid practic pentru realizarea unei mare a modului de a gîndi. Lucrarea conți­
cititorii se vor putea exprima mai uşor,
aplicaţii, cu exerciţii şi modele de redac‑ ne probleme elaborate conform programei
cuvintele fiind selectate din registre dife‑
tare pentru următoarele tipuri de texte: școlare, în funcție de gradul de difi­cul­
rite, de la cel colocvial la cel oficial. Pentru
Resume/CV, Letter of application, Cover tate, sinteze cu noțiuni de fizică sau
fiecare cuvînt‑titlu se precizează categoria
letter, Personal statement, Letter of recom­ mate­matică, exemple și modele de rezol‑
morfologică, sensurile pe care le poate avea
mendation/Reference letter; 2) un îndru‑ vare a unor probleme și exerciții. Dacă la
și contextele în care se folosește. În plus,
mar pentru două teste internaţionale de capătul mai multor ore de clasă, mai mul‑
în cazul celor mai uzuale, pe lîngă exem‑
limba engleză cerute de universităţi eu‑ tor zeci de pagini de manual, nu ai acumu‑
plele de utilizare a lor în fraze, sînt oferite
ropene pentru admitere, un test cerut de lat nici o nedumerire, nu ți-ai pus nici o în‑
și cele mai frecvente expresii în care apar.
universităţi americane şi un test cerut trebare, probabil că stilul tău de lucru nu
pentru angajarea personalului calificat este prea fericit ales, exigența ta este re‑
Octavian Nicolae este doctor în dusă. Cartea de față urmărește să-ți stîr‑
cu studii medii. În a doua secțiune sînt
literatură germană al Universităţii din nească nedumeriri pe care oboseala, plic‑
incluse, pentru fiecare dintre cele patru
Bucureşti. La Editura Polirom a publicat tisul sau nepă­sarea ți le-au interzis. Nu vei
teste: prezentarea testului (probe, tipuri
Gramatica contrastivă a limbii germane regreta dacă vei avea curiozitatea să le afli
de itemi pentru fiecare probă, sistemul
(vol. I, „Vocabularul”, 2000, 2004; vol. II, sau, eventual, să ți le limpezești.
de notare şi rezul­tatele conform Cadrului
„Morfologia şi sintaxa”, 2001), Dicţionar
european al limbilor – nivelurile A1‑C2);
de gramatică a limbii germane (2002), Probleme și soluții • Fenomene mecani‑
un test complet cu îndrumar de abordare
Limba germană. Prima ta gramatică (2003), ce • Procese termodinamice • Fenomene
a fiecărui tip de item (trainer), două teste
Germana pentru Germania (în colab., 2004), electrice și magnetice • Fenomene optice
propuse pentru rezolvare, mostre şi modele
Willkommen! Manual de conversaţie în
de texte pentru partea de Writing, răspun­suri
limba germană (2005), Dicţionar de RODICA LUCA a fost profesor de fizică
înso­țite de explicaţii pentru testele propuse.
buzunar german-român/român-german la Colegiul Național din Iași. De aceeași
(în colab., 2009), Dicţionar german-român autoare, la Editura Polirom au apărut:
ALINA‑ANTOANELA CRĂCIUN, pro‑
(2010) și Dicționar de verbe germane (în Manual de fizică, clasa a X-a – F2 (în co‑
fesoară de limba engleză la Colegiul Națio­
colab., 2012). lab., 2000), BAC 2003. Fizică. Listă de ter‑
nal din Iași. Dintre cărțile publicate la Poli­
rom: Welcome! Manual de conversație în meni. Teste-grilă (în colab., 2003), BAC
limba engleză (2005), Limba engleză. Simplu 2004. Fizică. Listă de termeni. Teste-grilă.
și eficient (în colab., 2009; 2012), Limba Probleme (în colab., 2004) și Fizică Bac.
engleză. Simplu și eficient. Caiet de exer‑ Listă de termeni. Teste-grilă (în colab.,
ciții (în colab., 2010; 2013). 2005, 2010).

De aceeaşi autoare:
Învăţaţi rapid limba engleză

34
◊ Hexagon »»»

Martin Rees Sarah Chiche Jean‑Christophe Brisard,


Lana Parshina
Despre viitor O istorie erotică a
Perspectivele umanității psihanalizei Moartea lui Hitler
De la dădaca lui Freud la amanţii Anchetă în dosarele secrete ale KGB
Traducere de Adrian Șerban de astăzi
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Traducere de Dan Petrescu
135x200 mm
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Traducere de Nicolae Constantinescu
ISBN print: 978‑973‑46‑7461‑9, 135x200 mm,
Carte publicată și în ediție digitală eBook
O privire provocatoare asupra viitorului 135x200 mm
364 p.
omenirii și al științei, în condițiile în care
astăzi, prinsă în vîltoarea unor trans­for­mări La 8 mai 1945, Germania nazistă capitu‑
Fără femei nu ar exista psihanaliză. Ele au lează. Hitler se sinucisese cu o săptămînă
continue și rapide, specia umană poate con­
fost de la bun început motorul acesteia, înainte în buncărul său subteran. Englezii,
trola cu adevărat întreaga planetă și soarta
atît ca inspiratoare, cît și ca teoreticiene, americanii și sovieticii sărbătoresc îm‑
ei, riscînd să producă schimbări catastro‑
creatoare, gînditoare. Acesta este firul roșu preună victoria. Aceasta este versiunea ofi­
fale ale mediului și climei. Cu toate aces‑
tea, în general, perspectivele ome­nirii sînt al unei cărți care prezintă, din epoca lui cială. A existat însă mereu și o altă versi‑
abordate printr‑o gîndire pe ter­men scurt, Freud și pînă în zilele noastre, relația psi‑ une: Hitler ar fi scăpat din Berlinul asediat
dezbateri polarizante, retorică alarmistă hanalizei cu sexul, dragostea și libertatea. și ar fi supraviețuit războiului. Care este
Cum te poți reinventa după o suferință din adevărul? Răspunsul s‑ar putea afla în arhi­
și pesimism. Cu numeroase incursiuni fas­
dragoste, precum celebra Anna O.? Ce‑i vele serviciilor secrete ale fostei Uniuni
cinante în cele mai noi domenii ale științei
de făcut cînd, la fel ca în cazul Annei Freud, Sovietice. După doi ani de negocieri cu
și tehnologiei (biotehnologie, cyberteh‑
părinții nu îți înțeleg orientarea sexuală? autoritățile ruse, Jean‑Christophe Brisard
nologie, robotică și inteligență arti­ficială)
Poți iubi pe cineva fără să‑l domini, spre și Lana Parshina au reușit să obțină accesul
și prezentînd pe înțelesul publicului larg
deosebire de ceea ce s‑a întîmplat între la dosarele secrete legate de căutarea rămă­
teorii și concepte dintre cele mai complexe,
Jung și Sabina Spielrein? Prin ce ne arată șițelor pămîntești ale lui Hitler de către
volumul lui Martin Rees va cap­tiva pe ori‑ agenții sovietici. Examinînd conținutul
cine vrea să înțeleagă probleme­le critice viața lui Lou Andreas‑Salomé ce înseamnă
arhivelor – inclusiv un fragment de cra‑
care vor defini viitorul omenirii pe Pămînt independența afectivă? De ce acceptăm niu și un maxilar prezentate ca fiind ale
și dincolo de el sau chiar aspecte legate de uneori ca persoana pe care o iubim să iu‑ liderului nazist – și apelînd la mijloacele
posibila existență a unei inteligențe extra­ bească în același timp pe altcineva, așa cum științei moderne, cei doi autori realizează
terestre ori despre Dumnezeu. au făcut Virginia Woolf și membrii grupu­ o anchetă fascinantă care aruncă o lumină
lui din Bloomsbury? Și, mai general, ne nouă asupra ultimelor zile ale lui Hitler.
Amenințări nucleare • Schimbarea clima­ mai poate ajuta astăzi psihanaliza în via‑
tică • Viitorul omenirii pe Pămînt • Bio­ ța noastră amoroasă și sexuală? JEAN‑CHRISTOPHE BRISARD (n. 1971),
tehno­logiile • Dincolo de sistemul solar după ce a lucrat 10 ani în presa scrisă, a
• Către o eră postumană? • Limitele și vii­ SARAH CHICHE (n. 1976) este psihologă, devenit realizator de filme documentare,
torul științei psihanalistă și scriitoare. A mai publicat îndreptîndu‑și atenția în special spre zonele
L’emprise şi L’inachevée (romane) şi de conflict și dictaturi. Este autorul unor
MARTIN REES este astrofizician, „Astro­
Personne(s): d’après Le livre de l’intranqui­ lucrări de anchetă jurnalistică și istorică,
nomer Royal” din 1995. A fost profesor
lité de Fernando Pessoa (eseu despre printre care: Chasseurs de trésors, au‑delà
la Cambridge University și președinte al des légendes (2008), Effets secondaires, le
Royal Society. De același autor: Before the Fernando Pessoa) şi Ethique du Mikado
(eseu despre cinematografia lui Michael scan­dale français (împreună cu Antoine
Beginning – Our Universe and Others (1997), Béguin, 2016).
Just Six Numbers: The Deep Forces That Haneke).
Shape the Universe (1999), Our Cosmic LANA PARSHINA, născută la Moscova
Habitat (2001), From Here to Infinity: (1978), s‑a mutat la 21 de ani în SUA, unde
Scientific Horizons (2011). a lucrat ca traducătoare, jurnalistă inde‑
pendentă și consultantă de relații publi‑
Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm: ce înainte de a îmbrățișa cariera de reali‑
Bill Bryson, Despre toate, pe scurt. Magali Delaloye, O istorie erotică zatoare de filme documentare.
De la Big Bang la ADN a Kremlinului

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 35


◊ Hexagon »»»

Patrick Cockburn Graeme Wood Miyamoto Musashi


Epoca jihadului Războiul de la sfîrșitul Cartea celor cinci cercuri
Statul Islamic și marele război veacurilor Gorin no Sho
pentru Orientul Mijlociu Ce vrea Statul Islamic
Ediția a IV-a
Traducere de Vlad Stângu Traducere de Neculai Amălinei
Traducere de Anacaona Mîndrilă‑Sonetto
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
135x200 mm
ISBN print: 978‑973‑46‑6524‑2, 135x200 mm ISBN print: 978-973-46-7671-2, 135x200 mm
ISBN ePub: 978‑973‑46‑7492‑3 ISBN ePub: 978-973-46-4104-8
ISBN PDF: 978‑973‑46‑7493‑0 Războiul de la sfîrșitul veacurilor este o ISBN PDF: 978-973-46-4105-5
călătorie captivantă în mijlocul adevăra‑
Celebrul jurnalist Patrick Cockburn ana‑ ților susținători ai Statului Islamic, o că‑ Cu puțin timp înainte de a muri, samu‑
lizează conflictul dominant al epocii ac‑ lătorie care ne ajută să înțelegem mai bine raiul Miyamoto Musashi se retrage în peș­
tuale, războiul dintre sunniţi şi şiiţi, şi psihologia, caracterul și scopurile lor. De tera Reigandō din regiunea Kumamoto,
apariţia ulterioară a mişcării Statul Islamic. pe străzile din Cairo la moscheile din unde scrie Cartea celor cinci cercuri – Gorin
Contra­zicînd viziunea convenţională, Londra și pînă în suburbiile din Melbourne, no Sho. Tradusă de-a lungul anilor în nu‑
Cockburn arată că gruparea nu a explodat Wood, corespondent național pentru The meroase limbi, lucrarea pe care acest le‑
brusc în Siria după Primăvara Arabă, ci Atlantic, intervievează susținători, recru­ gendar maestru al sabiei a lăsat-o poste‑
s‑a dezvoltat în decurs de mai mulţi ani tori și simpatizanți ai celui mai cunoscut rității este atît un manual de strategie, cît
în Irakul ocupat. În conflictul sectar care grup jihadist din lume. Un croitor egiptean și o incursiune în filosofia artelor marția‑
a cuprins Irakul după războiul din 2003 care făcea costume de comandă pentru le. Musashi descrie tehnici aplicabile în
au fost stabilite tiparele care se vor extinde Paul Newman și care acum vrea să trăiască lupta cu unu sau mai mulți adversari și
mai tîrziu în Siria cu urmări devastatoare. după legea Șariei, un convertit australian arată cum acestea, îmbinate cu preceptele
Începînd din iulie 2014, supremaţia ISIS vorbăreț care traduce ceremoniile și ame­ Zen, pot fi utile în viața de zi cu zi. Pentru
a periclitat stabilitatea întregii regiuni. nin­țările grupului în engleză și un cleric a înțelege mai bine învățăturile sale, volu­
Cockburn a fost primul comentator occi­ musulman autodidact care este determinat mul este completat cu ilustrații și comen‑
dental care a avertizat cu privire la peri­ să vadă America, națiunea unde s‑a născut, tarii privind contextul istoric și cultural în
colul reprezentat de ISIS, încît membrii scăldată în sînge sînt doar cîţiva dintre cei care a fost scris. Sînt incluse de asemenea
juriului de la British Journalism Awards cu care autorul ne face cunoștință. În ace‑ un alt text renumit, tratatul de instruire
au sfătuit în glumă guvernul Marii Britanii lași timp, bazîndu‑se pe informații pro­ în arta sabiei intitulat 35 de articole despre
să „se gîn­dească să renunţe cu totul la MI6 venind de la o gamă largă de exegeți ai strategie (Hyōhō sanjūgo kajō), și comentarii
şi să‑l angajeze în loc pe Patrick Cockburn”. isla­mismului, Wood explorează dogma la Drumul pe care mergi singur – Dokkōdō,
apo­caliptică a acestei grupări și teologia un set de 21 de reguli de conduită morală
care influențează proiectul ei expansionist. concepute de celebrul samurai pentru
PATRICK COCKBURN este corespon‑ discipolii săi.
dent în Orientul Mijlociu pentru Indepen­ GRAEME WOOD (n. 1979) este un jur‑
dent. A scris trei cărţi despre istoria recentă nalist de origine canadiano‑americană, MIYAMOTO MUSASHI (1584-1645),
a Irakului, inclusiv The Occupation şi Saddam corespondent național pentru ziarul The samu­rai, scriitor, pictor și caligraf. S-a evi­
Hussein: An American Obsession (în co‑ Atlantic și lector la departamentul de ști‑ dențiat prin stilul său unic de luptă, cu
lab.), aflate pe lista scurtă pentru premi‑ ințe politice al Yale University. A mai scris două săbii. A dezvoltat o filosofie a stra‑
ile National Book Circle. A cîştigat pre‑ pentru The New Republic, The New Yorker, tegiei în artele marțiale pe care a prezen‑
miul Martha Gellhorn în 2005, premiul Bloomberg Businessweek, The American tat-o ulterior în cărțile sale, Oglinda Căii
James Cameron în 2006 şi premiul Orwell Scholar, The Wall Street Journal, The New Strategiei (Hyōdōkyō), 35 de articole des‑
pentru jurnalism în 2009. York Times și pentru multe alte publicații. pre strategie (Hyōhō Sanjūgo Kajō), Cartea
celor cinci cercuri (Gorin no Sho).

Vă mai recomandăm:
Pierre‑Jean Luizard, Capcana Daesh

36
◊ Reviste şi publicaţii »»»

Revista de Asistenţă Psihologia Socială Vă mai recomandăm:


Socială Nr. 41(II)/2018 Revista de Asistenţă Socială.
Anul XVII, Nr. 4/2018 Anul XVIII, Nr. 2/2018
Redactor‑şef: Mihai Dinu Gheorghiu
Redactor‑şef: Doru Buzducea ISSN: 1454‑5667, 160x235 mm
ISSN: 1583‑0608, 160x235 mm Revistă editată de Universitatea „Al.I. Cuza”,
Iaşi

Editată de Facultatea de Sociologie şi Asis­


Editorial • Itinéraires d’un intellectuel
tenţă Socială a Universităţii din Bucureşti
collectif. Entretien avec Afrânio Garcia •
Brésil: formation, territoire et société •
Editorial • The Role of Community Care
Sur les traces des maisons de maître et
Workers and the Coping Strategies they
des masures d’esclave: les transformations
Adopt in High‑Risk Contexts • Orga­ni­
sociales du monde rural brésilien (1920-
sational Social Work in Chile. Contri­
2018) • Nouveau mode d’enrichissement:
butions of the Social Work Journal of the
patrimonialisation, reclassement de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
„cachaça” et tourisme • Travail de mémoire
• Relaţia dintre climatul organizaţional şi
des modes de vie, formes de domination
riscul de epuizare profesională perceput
et droits sociaux • Représentations sociales,
de angajaţii care oferă direct servicii de
éducation et histoire: à propos de la récep‑
asistenţă socială în instituţiile publice •
tion de Serge Moscovici au Brésil • Les Revista de Asistenţă Socială.
Supervizarea în serviciile sociale care ac‑
immigrants religieux européens et l’Édu‑ Anul XVIII, Nr. 3/2018
tivează împotriva violenţei domestice •
cation national aux Brésil • Les écono­
Students’ Views on Women’s Leadership
mistes brésiliens et l’assaut à l’éducation •
in Social Services: A Qualitative Analysis
L’échelle des inégalités éducatives dans une
in Romania and the Czech Republic •
grande ville au Brésil • La politisation des
Asistenţa socială în era digitală: practici
classes populaires: une ville satellite de
şi intervenţii bazate pe tehnologie •
Brasilia au microscope • Les déplacements
Corelaţii teoretico‑practice în procesul de
multiterritoriels dans la socialisation des
evaluare iniţială a tinerilor privaţi de li‑
élites au Brésil • A propos d’une rencontre
bertate • Rolul filosofiei în formarea pro‑
entre chercheurs: Sciences sociales et
fesională şi a eficacităţii intervenţiei asis‑
politique au Brésil • „Oblats pour la vie:
tentului social • Self‑Rated Hearing and
deuxième génération”. Affinités électives
Self‑Rated Memory II: A Cross‑Sectional
et capital culturel: deux études de cas
Analysis of SHARE Data from 18 Euro­
pean Nations • Criminalitatea şi controlul
consumului de alcool şi droguri, abordări
şi tendinţe pe plan internațional • Recenzii

Psihologia Socială.
Nr. 41 (I)/2018

www.polirom.ro iarna 2018-2019 Noutăți editoriale Editura Polirom 37


INDEX DE autori

Aciman, André.............................................................18 Murakami, Haruki.......................................................13


Adameșteanu, Gabriela.................................................6 Musashi, Miyamoto.....................................................36
Agualusa, José Eduardo...............................................15 Nabokov, Vladimir......................................................13
Amariei, Cezar...............................................................8 Neacșu, Ioan.................................................................33
Bănică, Mirel..................................................................3 Negrici, Eugen..............................................................10
Bernanos, Georges.......................................................15 Nelega, Alina..................................................................9
Brisard, Jean‑Christophe.............................................35 Nichols, Tom..................................................................3
Bucur, Maria.................................................................31 Nicolae, Octavian.........................................................34
Buzzati, Dino................................................................23 Oişteanu, Andrei............................................................5
Camus, Albert..............................................................12 Okorafor, Nnedi...........................................................19
Celan, Paul....................................................................12 Ozawa, Seiji..................................................................13
Cernat, Paul..................................................................11 Parshina, Lana..............................................................35
Chambliss Bertman, Jennifer.....................................24 Pavel, Dan.....................................................................31
Chiche, Sarah................................................................35 Părinţii Apostolici..........................................................4
Cioroianu, Adrian........................................................11 Pânișoară, Georgeta.....................................................32
Cockburn, Patrick........................................................36 Pearson, Allison...........................................................25
Coe, Jonathan...............................................................17 Pérez-Reverte, Arturo..................................................18
Conley, Mark W............................................................33 Poe, Edgar Allan..........................................................22
Courtois, Stéphane.......................................................28 Rees, Martin.................................................................35
Crăciun, Alina‑Antoanela...........................................34 Robinson, Chase F..........................................................3
Crăciun, Andrei.............................................................9 Romaniuc, Liliana........................................................33
Crăciun, Gheorghe........................................................6 Romila, Adrian G...........................................................8
Culianu, Ioan Petru.......................................................5 Rondeau, Daniel...........................................................20
Dionisie Areopagitul.....................................................4 Roth, Philip...................................................................13
Djavadi, Négar..............................................................20 Saniee, Parinoush.........................................................19
Dumitru, Diana............................................................31 Schlink, Bernhard........................................................17
Ende, Michael...............................................................23 Scoruș, Ioana..................................................................8
Figes, Orlando..............................................................29 Seethaler, Robert..........................................................19
Fitzgerald, F. Scott........................................................14 Service, Robert.............................................................30
Gavreliuc, Alin.............................................................32 Silber, Joan....................................................................21
Gherghel, Valeriu...........................................................4 Simenon, Georges........................................................27
Giordano, Paolo...........................................................22 Simsion, Graeme..........................................................20
Greer, Andrew Sean.....................................................21 Steinhardt, N..................................................................5
Guenée, Bernard..........................................................30 Stepan, Ilie....................................................................10
Hardinge, Frances........................................................24 Stoica‑Constantin, Ana...............................................32
Hoffmann, E.T.A..........................................................23 Suceavă, Bogdan............................................................7
Huxley, Aldous.............................................................28 Șoitu, Laurențiu............................................................33
Ilis, Florina......................................................................7 Tokarczuk, Olga...........................................................16
Iordachi, Constantin....................................................30 Toma, Steliana..............................................................33
Kinsella, Sophie............................................................24 Ventrella, Rosa..............................................................22
Lăzăroiu, Sebastian........................................................9 Vianu, Ion.....................................................................10
Liiceanu, Aurora............................................................6 Vigan, Delphine de......................................................21
Lowe, Keith...................................................................29 Vladimov, Gheorghi....................................................15
Luca, Rodica.................................................................34 Vlugt, Simone van der.................................................18
Lungu, Dan.....................................................................7 Weisberger, Lauren......................................................25
Matthiessen, Peter........................................................14 Welsh, Irvine................................................................16
Mendelsohn, Daniel....................................................17 Wood, Graeme.............................................................36
Mihăieș, Mircea............................................................10

38
INDEX DE TITLURI

Albastrul din miez de noapte.....................................18 Moartea lui Hitler........................................................35


Apocalipsis......................................................................8 Numărul 11...................................................................17
Artistul Begbie.............................................................16 Nunta.............................................................................12
Avalon.............................................................................7 O istorie erotică a psihanalizei...................................35
ca și cînd nimic nu s‑ar fi întîmplat.............................9 O Odisee: un tată, un fiu și o epopee.........................17
Cartea celor cinci cercuri............................................36 O viață întreagă............................................................19
Cartea numerilor...........................................................7 Olga...............................................................................17
Căderea.........................................................................12 Opera poetică...............................................................12
Cei ce‑au rămas și cei ce‑au plecat.............................19 Pisica neagră și alte povestiri de groază....................22
Cine se teme de moarte...............................................19 Pîlpîiri..............................................................................7
Civilizația islamică în 30 de vieți................................. 3 Povestea unei familii normale....................................22
Cît de greu poate să fie?..............................................25 Psihologia educaţiei.....................................................33
Psihologia învățării......................................................32
Codul perfect................................................................24
Psihologia Socială........................................................37
Conflictul interpersonal .............................................32
Psihologia socială și dinamica personalității............32
Crimeea.........................................................................29
Pulsul prozei...................................................................6
De ce scriem.................................................................13
Pur și simplu despre muzică.......................................13
Despre numele divine • Teologia mistică....................4 Războaiele neterminate din era Facebook................31
Despre viitor.................................................................35 Războiul de la sfîrșitul veacurilor..............................36
Devorarea cerului........................................................22 Ready to Study and Work Abroad.............................34
Dezorientală.................................................................20 Revista de Asistenţă Socială........................................37
Dimineață pierdută........................................................6 Roata plăcerilor..............................................................4
Educația la Centenar...................................................33 Ruslan cel credincios...................................................15
Efectul Rosie.................................................................20 Scrieri II..........................................................................4
Epoca jihadului............................................................36 Sexualitate şi societate...................................................5
Eroi şi victime...............................................................31 „Sfînta credință legionară”..........................................30
Eu și Mami‑Zînă..........................................................24 Sfîrșitul competenței......................................................3
Falcó..............................................................................18 Spărgătorul de nuci și Regele șoarecilor....................23
Filosofia perenă............................................................28 Stat, antisemitism și colaborare la Holocaust...........31
Freud Museum...............................................................8 Strigă‑mă pe numele tău.............................................18
Frica și libertatea..........................................................29 Studii despre religia şi cultura religioasă ale romilor..... 3
Integrala Maigret..........................................................27 Sub soarele lui Satan....................................................15
Istorie și cultură istorică în Occidentul medieval.........30 Supuse sau rebele...........................................................6
Îmbunătățire.................................................................21 Șapte zile, plus una.......................................................10
Între violență și compasiune.......................................10 Școala de magie............................................................23
Înțelegerea textelor și ariile curriculare.....................33 Și fericirea era obligatorie.............................................9
Învățăm fizica rezolvînd probleme............................34 Tenis cu diavolul..........................................................25
Jocurile minții................................................................5 Teoria generală a uitării..............................................15
Lenin. Inventatorul totalitarismului..........................28 Ultimele povestiri........................................................16
Lenin. O biografie........................................................30 Umbrele de sub piele...................................................24
Un centenar și mai multe teme pentru acasă............11
Leopardul zăpezilor.....................................................14
Varia................................................................................5
Less................................................................................21
Vase comunicante .......................................................11
Limba germană............................................................34
Vestita invazie a urșilor în Sicilia...............................23
Literatura română sub comunism..............................10
Visele insomniacului...................................................13
Loialitate.......................................................................21 Vorbind în şoaptă.........................................................29
M‑aș omorî pentru tine și alte povestiri pierdute....14 Zilele lui Marlon Mont..................................................9
Mecanica haosului.......................................................20 Zilele noastre mărunte..................................................8
www.polirom.ro iarna 2017-2018 Noutăți editoriale Editura Polirom 39
◊ ECHIPA »»»

Redactor-șef: Alin Croitoru


Editura POLIROM S.A. DTP
e-mail: alin.croitoru@polirom.ro
Șef DTP: Daniel Scurtu
Iași, B-dul Carol I nr. 4;
P.O. Box 266, 700506, ROMÂNIA Secretar general de redacție: Dan Croitoru
Gabriela Ghețău (secretariat), e-mail: dan.croitoru@polirom.ro
Tel.: 0232-21.41.00; 0232-21.41.11; 0724574355
Radu Căpraru, Irina Lăcătușu,
Distribuție: 0232-21.74.40; 0232-21.83.63
Constantin Mihăescu, Luminița Păun Asistent director editorial: Valentina Iordache
Fax: 0232-21.41.11, e-mail: office@polirom.ro
(tehnoredac­tori), Bogdan Enache e-mail: office.bucuresti@polirom.ro
(grafician), Vasilica Zevoi (operator)
Director general: Silviu Lupescu
e-mail: dtp@polirom.ro; Redactori:
dtp2@polirom.ro Alina Aviana, Alexandra Cozmolici,
Secretariat & relații cu publicul:
Mihaela Vieru Ada Gabriela Tanasă
e-mail: office@polirom.ro
Promovare & Relații cu Presa Director vînzări: Cristian Petrescu-Omocea
e-mail: cristian.petrescu@polirom.ro
Direcția producție editorială Director de promovare și PR:
Claudia Fitcoschi Vînzări: Viorica Tocari, Valentin Dumitrache
Director de producție: Paul Păduraru e-mail: claudia.fitcoschi@polirom.ro
e-mail: paul.paduraru@polirom.ro Secretariat: Simona Toanchină
Redactori:
e-mail: simona.toanchina@polirom.ro
Director editorial: Adrian Șerban Ionela Luminița Mihai
e-mail: adrian.serban@polirom.ro e‑mail: ionela.mihai@polirom.ro
Mihaela Răileanu
e‑mail: mihaela.raileanu@polirom.ro
Timișoara
Redactor-șef: Lucia Popovici
e-mail: lucia.popovici@polirom.ro
Tel.: 0721364722
Redactor: Radu Pavel Gheo
Director de programe editoriale: Cătălina Staicu Direcția comercială
Vînzări: Sorin Văcaru
e-mail: catalina.staicu@polirom.ro
e-mail: sorin.vacaru@gmail.com
Director comercial: Viorel Cordun
Redactori-șefi adjuncți: e-mail: viorel.cordun@polirom.ro Tel.: 0722548785
Ioana Aneci
e-mail: ioana.aneci@polirom.ro Director vînzări: Vlad Vînătoru
Adrian Botez e-mail: vlad.vinatoru@polirom.ro Chișinău
e-mail: adrian.botez@polirom.ro
Vînzări: Radu Drugescu, Lucian Ferariu, B-dul Ștefan cel Mare 200
Redactori coordonatori: Eduard Oloiniuc Tel.: 00373-22-224849
Tereza Culianu-Petrescu Fax: 00373-22-295425
(Biblioteca „Ioan Petru Culianu”), Cartea prin poștă: Distribuție: Alexandru Solcan
Octavian Nicolae (limbă și cultură germană) Laura Iacomi, Anamaria Ionuța Topor e-mail: asolcan@gmail.com
e-mail: sales@polirom.ro
Consilieri editoriali:
Dan Petrescu, Adrian Muraru Secretariat: Maria Bunduc
Lucian Dan Teodorovici e-mail: comercial@polirom.ro
e-mail: lucian.teodorovici@polirom.ro
Emanuela Stoleriu
e-mail: ema.stoleriu@polirom.ro
Direcția economică
Mădălina Ghiu www.suplimentuldecultura.ro
e-mail: madalina.ghiu@polirom.ro
Director economic: Cristian Calancea
e-mail: cristian.calancea@polirom.ro Proiect realizat de Editura Polirom
Redactori:
în colaborare cu Ziarul de Iași.
Ramona Lupu, Cezar Petrilă, Ancuţa Proca,
Contabilitate, evidențe: Cristina Alexandrescu, Suplimentul se distribuie gratuit
Giuliano Sfichi, Raluca Tolcev, Vasilica Turculeţ
Vasile-Liviu Ichim, Adelina Olaru, împreună cu Ziarul de Iași.
Raluca Suchar, Oana-Mădălina Şchiopu
Corector: Edith Pop
Colegiul de redacție:
Secretariat: Monica Neculai George Onofrei (redactor-șef)
e-mail: secretariat.redactie@polirom.ro București Radu Cucuteanu (redactor-şef adjunct)
Adina Arnăutu (DTP)
Director artistic: Radu Răileanu Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, e-mail: supliment@polirom.ro
e-mail: radu.raileanu@polirom.ro sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53
Tel.: 021-313.89.78
Grafică e-mail: office.bucuresti@polirom.ro
Carmen Parii
e-mail: carmen.parii@polirom.ro Director editorial:
Cornelia Păduraru (prepress) Bogdan-Alexandru Stănescu
e-mail: cornelia.paduraru@polirom.ro e-mail: bogdan.stanescu@polirom.ro

40