Sunteți pe pagina 1din 10

Organizare Proceduri

Proceduri de sistem

PS-SCIM-_01-_Elaborare_documente
PS-SCIM-_02-_Managementul Riscurilor
PS-SCIM-_03-_Comunicare_si_Informare
PS-SCIM-_04-_Functii_sensibile
PS-SCIM-_05-_Delegarea.Continuitatea_activitatii
PS-SCIM-_06-_Gestionarea_resurselor
PS-SCIM-_07-_Monitorizarea_performantelor
PS-SCIM-_08-_Semnalarea_neregularitatilor
PS-SCIM-_09-_Gestionarea_abaterilor
PS-SCIM-_10-_Obiective.Planificarea.Ipoteze.Reevaluari
PS-SCIM-_11-_Etica si Integritate
PS-SCIM-_12-_Analiza culturii organizationale
PS-SCIM-_13-_Autoevaluarea instituțională
PS-SCIM-_14-_Prelucrarea datelor cu caracter personal
PS-SCIM-_15-_Elaborarea deciziilor
PS-SCIM-_16-_Auditul intern
Proceduri Operaționale

Management

PO proiectare/revizuire periodica curriculum la decizia școlii


PO elaborare decizii
PO proiectare program zilnic (orar)
PO monitorizare respectare program zilnic (orar)
PO de înregistrare a activităților de evaluare
PO de recompensare a rezultatelor
PO evidență și valorificare a participării cadrelor didactice la activitățile metodice
PO admitere
PO evaluare națională
PO desfășurarea întrunirilor Comitetului de Părinți
Asigurarea calității

PO Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității


PO Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității
PO Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație
PO Funcționarea comisiilor metodice și a comisiilor tematice
PO Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice
PO Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal
PO Evaluarea cadrelor didactice
PO Analizarea contestațiilor elevilor
PO Observarea predării și învățării
PO Monitorizarea absențelor elevilor
PO Urmărirea progresului elevilor
PO Implicarea părinților în educație
PO Revizuirea periodică a ofertei educaționale
PO Verificarea documentelor oficiale
PO Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor
PO Proiectarea activitatii didactice
PO Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole
PO Elaborarea - aplicarea orarului și efectuarea serviciului pe școală
PO Activitatea PSI
PO Securitatea accesului în unitate
Asigurarea calității

PO Asigurarea serviciilor medicale de urgență


PO Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare
PO Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
PO Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare
PO Organizarea și desfășurarea programului "Școală după școală"
PO Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun"
PO Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți
PO Evaluarea sistematică a satisfacției personalului
PO Comunicarea internă, decizia și raportarea
PO Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori
PO Cercetarea disciplinara
PO Accesul la informațiile de interes public
PO Controlul documentelor și înregistrărilor
PO Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității
PO Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare
PO Colectarea regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni si
PO Dezvoltarea incluziunii elevilor cu incadrare in grad de handicap si CES
PO Sanctiuni disciplinare aplicate elevilor
PO Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC si EN
Managementul Resurselor Umane

PO recrutare personal


PO elaborare si actualizare fișe post
PO gestionare documente de personal
PO privind managementul conflictelor de muncă
PO Evaluarea personalului
PO Elaborarea statului de personal
PO Gestionarea Condicii de prezenta si Intocmirea pontajului
PO Intocmirea statelor de salarii
PO Acordarea concediilor de odihna
PO Operarea in REVISAL
PO planificare dezvoltare profesională didactic auxiliar și nedidactic
PO asigurare acces dezvoltare profesională didactic auxiliar și nedidactic (80%)
PO privind managementul conflictelor de muncă
Secretariat

PO Arhivarea si securizarea documentelor


PO Intocmirea si eliberarea actelor de studii
PO Gestionarea si utilizarea condicii de prezenta
PO Prelucrarea datelor cu caracter personal
PO Operarea in Registrul Matricol
PO Evidenta dosarelor profesionale
PO Operarea in BDNE
PO Operarea in SIIIR
PO Prelucrarea datelor cu caracter personal
PO Intocmire si gestionare dosare personale elevi
PO evidența dosarelor profesionale
Contabilitate

PO Fundamentarea proiectului de buget


PO Intocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne
PO Circuitul documentelor specifice
PO Exercitarea Controlului Financiar Preventiv Propriu
PO Organizarea si desfășurarea activitatii de casierie
PO Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata cheltuielilor
PO Atribuirea contractelor de achiziții
PO Contabilizarea Salariilor
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea veniturilor
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea activelor fixe
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea obiectelor de inventar
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea materialelor
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea serviciilor
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea deplasărilor
PO Organizarea, gestiunea si Contabilizarea investițiilor
PO Organizarea, gestiunea si Plata burselor si ajutoarelor sociale
Contabilitate

PO Elaborarea balanței de verificare


PO Elaborarea Registrului Jurnal
PO Elaborarea Registrului Inventar
PO Elaborarea Registrului de casă
PO Elaborarea Situațiilor Financiare
PO Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de Inventariere
PO Stabilirea, urmarirea, incasarea si inregistrarea veniturilor proprii
Administrativ
PO Asigurarea securitatii
PO Asigurarea integritatii valoarilor umane si materiale
PO Gestionarea situatiilor de criza
PO Accesul si utilizarea fondului de biblioteca
PO Distributia alimentelor din programul "Corn si lapte"
PO Inventarierea, administrarea si inchirierea spatiilor excedentare
PO Sanatatea si securitatea in munca
PO Gestionarea bazei materiale

Administrativ – Camine si Cantine


PO Controlul calitatii apei, aerului si altor utilitati
PO Controlul daunatorilor
PO Curatenia si igienizarea
PO Decongelarea alimentelor pe cale sigura
PO Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
PO Igiena echipamentelor si mentenanta
PO Igiena personalului
PO Norme igienico-sanitare pentru vizitatori

S-ar putea să vă placă și