Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRDryIAITITRCA

BR'D
DD F,XPT.()R'ART II]NCTrOITAr.D
/\
SJ DE INGRI.IIRI SPECIAI,E
ACORDAM BOLNAVTIII]I
penfrit qe.olile sanitare

/6\
\ry
Editura ,,VIATA MEDICALA ROMANEASCA..
SUMAK
CuvAntul autoarei ..........5
1. Pregdtirea bolnavului pentru exploriri funclionale
Figa 1.1. Explorareafunctionald a aparatului respirator . . . . . . . . .11
Spirometria ........11
Spirografia .........12
Determinarea probelorventilatorii la aparatul EUTEST . . . . . . . . .13
Determinarea probelorventilatorii la aparatul GODART . . . . . . . .15
Determinarea volumului rezidual (V.R.), a capacitdlii reziduale
funclionale (C.R.F.) 9i a capacitdtii pulmonare totale (C.P.T.) . . . .17
Spiroergografia .....17
explorare
Alte metode de . . . .19
Analizagazelor ........19
Probefarmacodinamice. .......20
Figa 1.2. Explorarea funclionald a aparatului cardiovascular . . . . - . . . . . .21
Explorareacordului ........21
Pregdtirea 9i inregistrarea electrocardiogramei (E.C.G.) . . . . . . . .21
Fonocardiograma . .. .. . .26
Apexocardiograma .. .. ..27
Ecocardiograma . ... .. . .27
Cateterismulcardiac .....27
Explordrilefunctionalealeaparatuluicirculator ......27
MdsurareaT.A. . - - -....27
Oscilometria . ... '27
Misurareapresiuniivenoase ....29
Determinareatimpului decirculafie ......30
Determinareamaseisanguinecirculante .......3'1
7
Afieriograma... .......31
Testul Rumpel-Leede... .......32
Figal.3.Explorareafunclionaldaaparatuluirenal . .....32
Metode 9i mijloace de explorare a funcliilor renale . . . . . .34
Examenul micliunii gi aurinei ....34
Examenul sAngelui ......39
Explorarea mecanismelorfunclionale renale propriu-zise . . . . . . .40
A.probeledeclearance... ........40
B.explorareasecrelieitubulare ...... ......42
C. explorarea capacitdlii de dilulie gi concentralie . . . . . . . . . .44

gastrice
Figa 1.4. Explorareasecreliei .........46
Figa 1.5. Explorareafunctionaldaficatului ......48
Explorareasindromuluidehepatocitolizd . .........48
Explorarea sindromului de deficit functional hepatic
sausindromul hepatopriv.... ......49
Explorarea sindromului de inflamalie sau de reaclie mezenchimald . .52
Explorareasindromuluicolestatic ....52
Exploriri morfologice .......53
etiopatogenetici . . . . . . .53
Explordri funclionalecu semnificalie

Fi9a1.6. Explorareafunclionaldacdilorbiliare .........54


Tubajulduodenal Meltzer-Lyon.... ........54
Tubajul duodenal minutat ....54
Figa 1.7. Explorareafunclionaldapancreasului exocrin . . . . . . . .56
Metodedirecte ......56
Metodeindirecte ....57
Figa 1.8. Examenul materiilor fecale . . . . .58

endocrine
Figa 1.9. Explorarea funclionald a glandelor . . . . . . . . .60
Explorareafunctional5ahipofizei ....60
Explorareafuncfionaldatiroidei .....60
Explorareafunclionaldaglandelorsuprarenale .....63
Explorareacorticosuprarenalei(C.S.R.) ........63
Explorareafunctional5amedulosuprarenalei ....64
ExplorareafunclionalSagonadelor ........64
Explorareafunctionaldaovarului .......64
Explorareafunclionaldatesticulului .... .......64
8
Explorareafunclionaldaparatiroidelor ... .........64
Explorareafunclionaldapancreasului endocrin .....65
Figa 1.10. Explorareafuncfionald a analizoruluivizual . . . . . . . . .66
Determinareaacuitdliivizuale .......66
MdsurareacAmpului vizual . ........67
Determinareasimlului cromatic "....62
Tonometriaoculard ........62
Examenulfunduluideochi .........67
Mdsurarea tensiunii in artera centrald a retinei (T.A.C.R.) . . . .68
Figa 1.11. Explorarea funclionali a analizorului acustico-vestibular . . . . .68
Examenul auzului ....68
Examenulfunclieideechilibru ......69
2.ingrijirispecialeacordatebolnavilor. : ....71
Figa 2.1. ingrijirea bolnavilor cu insuficienld circulatorie acutd
(colapsperiferic) ......21
Conduita de urgenld in afara spitalului ..... .lz
ingrijirileacordateinunitateaspitaliceasce.... .....72
Figa2.2.ingrijireabolnavilorcu infarct miocardic acut . . . . . . . . .74
Conduitadeurgenfdinfazadeprespitalizare. ......T4
ingrijiri acordateinunitdlilespitalicegti ......75
Figa 2.3. ingrijirea bolnavilor cu insuficlen]d cardiacl ... .ZB

Figa2.4.ingrijirea bolnavilorcu insuficienld respiratorie . . . . . . . .81


Conduitadeurgentd ........81
respirator . . . . . . . . .85
Figa 2.5. ingrijiri specialein bolile aparatului
Figa2.6.ingrijireabolnavilorcuvdrsdturi .......90
Conduitadeurgenld ........90
ingrijirileacordateinspital .........91
Fi9a2.7. ingrijireabolnavilorcudiaree .........94
Figa 2.8. ingrijirea bolnavilor cu hemoragii digestive . . . . .96
Figa 2.g. ingrijireabolnavilorcu boli hepato-biliare . . . . . . . . . . . .98
ingrijireabolnavilorcucolecistitdacutd ......99
ingrijiri generale acordate bolnavilor hepato-biliari . . . . . . . . .iOO
Figa 2.10. ingrijirea pacientuluicu afecliuni reno-urinare .... .. 1Oz
Figa 2.11. ingrijirea pacientului cu incontinen!6 urinard
(emisieinvoluntardaurinei) ........103
I
Figa 2.12.ingrijirea pacientului cu cateterism vezical
gi/sau sondd,,Ad6rneure" '... ':. '. '. '.. '109

Figa 2.13. ingrijirea bolnavilor cu insuficienl6 renali acuti (l'R.A.)


9i cronicd (l.R.C.) " "115
ingrijireabolnavilorcu insuficienldrenaldacutd(l.R'A.) ...' ' ' ' ' "116
Dializa (epurarea) extrarenal5 "" '119
ingrijirea bolnavilorinstadiul poliuric ......122
ingrijirea bolnavilorcu insuficienfd renaldcronicd (l'R'C.)' - . . . . . .123
Fisa2.l4. ingrijirea bolnavilor incongtienli 9i comatogi . " " " J24
Misurideurgetrld . '.. ' " j25
Mdsuri deingrijiregenerale '..... J26
Figa 2.15. ingrijirea bolnavilor in stare de goc . - - - . ' . .129
-
conduita de urgenliin afara spitalului la locul accidentului . . . . . .130
ingrijirileacordateinunitateaspitaliceasce'... ..'.131
Fisa2.16.ingrijireabolnaviloragitafigipsihici ........134
Conduita(mdsuri) deurgenld . -.. '.134
ingrijiri generale ...137
Figa 2.17. ingrijirea bolnavilor cu arsuri .140
Primul ajutorlalocul accidentului . ... -....142
ingrijirea bolnavilor in stadiul I in spital . ' . '143
ingrijirea bolnavilor argi in stadiul al ll-lea . ' .147

Figa2.lB.ingrijireabolnavilorimobilizalilapat . .- -.'. -149

Figa 2.19. ingrijiri acordate in afecliunile pielii . .152


ingrijiri generale . . . . . .153
lnfeclii 9i infestdri ale pielii .159
Dermite de contact .162
Dermatozeinflamatorii (neinfeclioase) ... ' '163
Ulcere $i tumori ale pielii . ' .165
Canceral pielii .....165
Chirurgiaestetici '..165
ANEXA '1 Noliuni sumare de anatomie 9i fiziologie a sistemului urinar .167

ANEXA 2 Detectarea bolnavilor cu risc de aparilie a escarelor


Grila lui Norton . . .172

ANEXA 3 Foaie cotidiand de ingrijire 9i supraveghere


a punctelor de atingere .173

Constantele biologice ale analizelorde laborator . . . . .. . ..174


Valorile de referin|5 din lichidul cefalo-rahidian LCR . . . . . . .179
Valoriledereferinldaleelimindrilorurinare "......lB0
10
t
PBEGATIREA BOTNAVULI.JI
PENTKU EXPLOKARI
FI.JNCTIONALE
FI$A t.I. EXPLORAREA FLJNCTIONALA
A APARATI.JLI.JI RESPIRATOR
Explorarea funclionali a aparatului respirator urmdregte:
- determinarea modului in care aparatul respirator satisface nevoile
organismului in stare de repaus sau in condiliile unei supraincircdri funclionale;
- descoperirea stdrilor incipiente de boald;
- determinarea patogeniei insuficientei respiratorii 9i a formei acesteia;
- stabilirea capacitd[ii de muncd a bolnavului.
Dintre mecanismele functiei respiratorii cea mai frecvent exploratd este
ventila!ia, care reprezintd circulalia aerului prin cdile respiratorii superioare 9i
plimAni. Ventilatia este apreciatd prin numeroase teste (volume 9i capacitdli
pulmonare, debite ventilatorii etc.).
Metodele curente de explorare sunt
spirometria, spirografia 9i spiroergografia.

l.l.l. SPIROIIETBIA z
Spirometria se executd cu spiro-
metrul, care este alcdtuit dintr-un cilindru
gradat ce comunicd cu exteriorul printr-un
tub de cauciuc prin care sufli pacientul.
Cilindrul gradat este scufundat intr-un
cilindru mai mare, plin cu apd. Aerul
expirat de pacient face ca cilindrul si se ob
ridice deasupra apei, putAndu-se citi direct Fig. 1 Spiromelru: a. cu api: 1 - clopot;
pe el volumul de aer expirat (fig. 1, a). 2 - scaragradatd; b. cu aer

11
Fig. 2 Aparat EUTEST (model VT-1 1).

Fig. 3 Efectuarea probelor respiratorii cu aparatul


EUTEST

Metoda cerceteaza numai C.V. (capacitatea vitald) 9i se folosegte foarte rar in


practica curenta.

I.I.2. SPIROGRAFIA
Spirografia permite inregistrarea migcdrilor respiratorii. Se pot executa toate
mdsuratorile statice 9i dinamice. Ea poate fi asociatd cu probe ergometrice.

t
,
,
I

Fig. 4 Expirogramd

Fig. 5 Expirogral Godart

12
Tipuri de aparate:
a. Eutest (spirograf uscat cu burduf) este un aparat cu circuit deschis (fig. 2).
Tubul prin care expiri bolnavul este prevdzut la un capdt cu o piesd bucald. in
partea stAngd a laturii frontale a aparatului se afli o fanti orizontal5 prin care se
introduce hArtia inscriptoare. Pe aceasta un vArf inscriptor traseazd curba
expirogramei (fig. 3).

Fig. 6 Spirograma

HArtia tip Eutest pe care se inregistreazd,


Fig. 7 Aparat Pneumoscreen
expirograma este gradatA in unitdfi de volum 9i de
timp (pe orizontald se poate citi volumul de aer expirat in ml, pe verticali timpul
exprimat in secunde; (fig. 4).
b. Expirograful Godart este un aparat cu circuit inchis. Este alcdtuit din:
spirometru asociat cu kimograf pe care se inregistreazd; barbotor cu hidrat de
potasiu sau carbonat de calciu pentru captarea CO2 9i un dispozitiv pentru dirijarea
in sens unic a curentului de aer (fig. 5).
in aparat se introduce 02. HArtia pe care se inregistreazd spirograma este
gradatd in diviziuni pe verticald (1 cm= 300 ml aer). Pe orizontald se poate calcula
timpul cAt a durat inregistrarea, dupd vileza de rulare a kimografului (fig. 6).
c. Pneumoscreen (computerizat). Un microprocesor electronic valorifici
manevrele respiratorii in aga fel cd datele oblinute sunt interpretabile imediat,
aparatul avAnd incadrat in memoria sa electronicd valorile teoretice ale individului,
iar rezultatul real apare calculat pe ecran in procente (fig. 7, 8, 9).
1.1.2.1. Determin:rrea
probelor ventilatorii
la aparatul Dutest
MATERIALE NECESARE:
aparat, piese bucale, pensi pentru
pensat nasul, pensi de servit,
recipient cu solutie dezinfectantd
pentru piesele folosite, scaun.
Fig. B Efectuarea probelor respiratorii
la aparatul Pneumoscreen
Fig. 9 Rezultatul probelor respiratorii inscrise pe ecranul aparatului Pneumoscreen

Etape Timpide execulie


de executie
1. Pregdtirea 1.1. Se verifice aparatul, se pregdtesc piesele bucale sterile,
materialelor precum 9i restul materialelor necesare.
2. Pregdtirea 2.1. in stalionar, cu o zi inainte, bolnavul este informat ce
bolnavului examinarea se executd dimineafa pe nemancate sau la 3 - 4
ore de la masd.
2.2. Bolnavii nu vor folosi nici un fel de medicafie excitantd sau
depresivd a centrilor respiratori cel pulin cu 24 ore inainte;
bolnavii din ambulator vor fi interogati in ziua prezentdrii la
probd dacd nu au consumat alimente gi dacd n-au luat
medicamente.
2.3. in ziua examindrii, asistenta care executi proba asigurd
repaus fizic ai psihic fiecdrui bolnav circa 30 minute inainte de
probi.
2.4. Bolnavul va fi agezat pe scaun in pozifie comodd.
2.5. I se explicd proba 9i va fi linigtit pentru a se obline coo-
perarea lui (foarte important!).
3. Executarea 3.1. Asistenta va lua piesa bucald cu pensa 9i o va adapta Ia
probei capitul liber al burdufului.

14
3.2. Bolnavul - agezat comod - preia in mAnd tubul burdufului
cu piesa bucald adaptatd (v. fig. 3).
3.3. Asistenta va pensa nasul bolnavului, sf5tuindu-l sd-i
asculte comenzile.
3.4. La comanda asistentei bolnavul va inspira adAnc din aerul
atmosferic Ai, tot la comandd, va introduce piesa bucald in
gur5; buzele se vor strdnge in aga fel ca sd nu iasd aer pe
lAngi piesa bucalS, apoi se expiri maxim 9i profund.
3.5. Se scoate piesa bucald din gura bolnavului, care este
ldsat si se odihneasci.
3.6. Proba se repetd de mai multe ori pAnd cdnd se oblin 2 -
3 curbe egale sau cvasiegale.
3.7. Rezultatul se citegte pe hArtia de tip Eutest. Curba inscrisA
se numegte expirogrami (v. fig. 4).
ATENTIE! o Piesa bucali se schimbd dupd fiecare bolnav.

1.1.2.2. Detenninarea probelor ventilatorii la aparatul Godart

Etape Timpide execulie


de execulie
1. Pregdtirea Aceeagi ca 9i la ,,Eutest" pct. 1 - 5.
bolnavului

2. Racordarea 2.1. Se racordeazd bolnavul la


bolnavului la aparat prin intermediul piesei
aparat bucale (fig. 10).
2.2. Se solicitd bolnavului sd
respire linigtit cAteva secunde
pentru acomodare.
2.3. I se penseazd nasul cu
clema.
2.4. Bolnavul respird linigtit,
obignuit 30 - 40 secunde, cu
supapa aparatului deschisd.
2.5. Se inchide circuitul 9i se
pune aparatul in pozitie de
inregistrare. Fig. 10 Efectuarea spirogramei

3. inregistrarea 3.1. Se inregistreaze2 - 3 minute volumul curent prin respi-


volumului ralie Iinigtit6, normald.
curent (V.C.)

15