Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE PROMOVARE A ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

1. Titlul proiectului: ,,Şcoala viitorului, şcoala ta!”

2. Tema: prezentarea ofertei şcolare a Liceului ,,X” pentru anul şcolar 2019-2020

3. Justificarea proiectului:
Noile condiţii şi orientările impuse de o dinamică reală şi, deseori, agresivă a vieţii sociale în
comunitatea locală din care şcoala noastră face parte au impus ca necesitate structurarea atentă a
demersului managerial şi educaţional a acesteia la toate nivelurile, inclusiv la cel al formării,
consolidării şi propagării imaginii organizaţiei şcolare în sectoarele - target. Aceasta se regăseşte
concret în oferta şcolară înaintată absolvenţilor de şcoli gimnaziale şi în reacţia şi opţiunile acestora
în urma examenelor naţionale.
Astfel, coerenţa acţiunilor şcolii pe linia atragerii opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a este
motivată şi prin elaborarea şi implementarea strategică a unui plan de marketing educaţional.
Viziunea globală asupra manifestărilor segmentului social permite eficientizarea şi
operaţionalizarea obiectivelor şcolii noastre, precum şi o includere optimă în reţelele orizontale şi
verticale ce se stabilesc între organizaţii diverse (familie, şcoală, agent economic-piaţa muncii).
Elaborarea şi implementarea unui astfel de proiect porneşte şi de la nevoia de mediatizare a
progreselor şi performanţelor şcolii noastre, insuficient valorizate. Îmbunătăţirea substanţială a
bazei materiale şi umane, reformularea obiectivelor, a ţintelor şi priorităţilor şcolii într-o continuă
deschidere către aspectele esenţiale ale unei societăţi libere şi ale unei pieţe a muncii în continuă
modificare, reconsiderarea poziţiei şi a imaginii şcolii prin obţinerea titulaturii de colegiu trebuie să
aibă ca efecte atragerea unor elevi cu nivel de pregătire din ce în ce mai ridicat, adaptarea
specializărilor oferite în funcţie de exigenţele pieţei muncii şi, în mod cert, îmbunătăţirea
performanţelor şcolii.

4. Scopul proiectului: crearea şi promovarea unei imagini pozitive a şcolii în rândul absolvenţilor
de gimnaziu, monitorizarea opţiunilor acestora pentru învăţământul liceal şi atragerea către
specializările oferite de colegiul nostru a unor elevi cu performanţe şcolare peste medie.
5. Obiectivele proiectului: a) creşterea nivelului calitativ al potenţialilor beneficiari ai
specializărilor oferite de şcoala noastră;
b) popularizarea ofertei educaţionale 2019-2020 în rândul
absolvenţilor de clasa a VIII-a;
c) promovarea unei imagini pozitive a organizaţiei şcolare în
comunitatea locală.

6. Echipa de proiect:
a) Coordonatori:
b) Echipa de elaborare a materialului de promovare:

- reprezentanţi ai Consiliului elevilor

c) Echipa de stabilire a contactelor cu şcolile gimnaziale partenere şi de realizare a


programului de activităţi:

d) Echipa de promotteri ai acţiunilor propriu-zise realizate în colaborare cu şcolile


gimnaziale:
Obs. : echipele vor fi alcătuite din câte 2 cadre, prin rotaţie, în funcţie de programul acestora – un
coordonator, un profesor de cultură generală şi un specialist
- reprezentanţi ai Consiliului elevilor

7. Grupul ţintă: elevii claselor a VIII-a din şcolile gimnaziale cuprinse în planul de acţiuni al
proiectului; diriginţii şi părinţii elevilor de clasa a VIII-a.

8. Metodologia de intervenţie:
Metode: ● de investigaţie: observaţia, analiza statisticilor, studiul de caz, interviul;
● de intervenţie : expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, chestionarul, studiul de
caz, concursul on-line;
● de evaluare : chestionarul, conversaţia, observaţia, analiza statisticilor, articolul.
Mijloace: pliante, postere, afişe, fotografii, videoproiector, CD-uri cu prezentări PPT., cu filme, cu
spoturi publicitare, cameră video, cameră foto, reviste şcolare, chestionare, cărţi de vizită, birotică,
revista Oferta educaţională 2019-2020, mape de prezentare, premii;
Forme de organizare a activităţilor: pe echipe, frontal.
9. Planul operaţional:
ACŢIUNI ITEMI DE RESPONSABILI TERMEN BUGET SURSE DE
PERFORMANŢĂ FINANŢARE
1.Identificarea problemei şi a
grupului- ţintă
- analizarea pieţei ofertei - rapoarte privind -directorii Ian. 2019 Minim Proprie
educaţionale şi a statisticilor situaţia organizaţiei -coordonatorul de proiecte şi
privind opţiunile absolvenţilor şcolare în statisticile programe educative
de clasa a VIII-a; cu opţiuni ale
absolvenţilor de
gimnaziu;
- definirea target-ului - directorii Ian 2019 Minim Proprie
proiectului – alegerea şcolilor -coordonatorul de proiecte şi
gimnaziale pe care se va aplica programe educative
proiectul;

- evaluarea iniţială; - raport de evaluare; - coordonatorii de proiect Feb. 2019

2. Pregătirea proiectului
- elaborarea unui plan de - planul de marketing - coordonatorii de proiect Feb. 2019 Minim Proprie
marketing educaţional coerent şi
definirea strategiei pe piaţa
ofertelor educaţionale locale şi
regionale
-selectarea echipei de proiect, a - liste cu propuneri - coordonatorii de proiect Feb. 2019 Minim Proprie
colaboratorilor şi a partenerilor pentru echipa de
de proiect proiect
Feb. 2019 Minim Proprie
-elaborarea planului sintetic de - planul sintetic - coordonatorii de proiect
realizare a activităţilor propriu- - echipa de stabilire a
zise contactelor şi de realizare a
programului activităţilor
propriu-zise

- strângerea fondurilor necesare


pentru derularea proiectului

- avizarea utilizării fondurilor - referat de solicitare a - coordonatorii de proiect Martie 2019


materialelor necesare - echipa de elaborare a
- achiziţionarea necesarului de - oferte de materiale materialelor de promovare
materiale şi valorificarea
acestora
- evaluarea intermediară - raport de evaluare
intermediară
3. Desfăşurarea propriu-zisă a
activităţilor vizate de proiect
- lansarea proiectului şi - organizarea unei
prelucrarea sructurii acestuia în lansări publice a
echipa de proiect ofertei

- realizarea unui portofoliu cu - pliante, postere, - echipa de elaborare a Martie 2019


materialele de promovare şi afişe, CD-uri cu PPT., materialelor de promovare
prezentare a ofertei educaţionale film, spoturi,
chestionar, cărţi de
vizită
- stabilirea contactelor cu şcolile
gimnaziale partenere
- realizarea unui program - programul vizitelor - echipa de stabilire a Martie 2019
adaptabil al vizitelor şi contactelor şi de realizare a
activităţilor propuse de proiect programului activităţilor
propriu-zise

- prezentarea ofertei - centralizator al - echipa de promotteri Aprilie 2019


educaţionale 2016-2017 în vizitelor
şcolile gimnaziale – target
- realizarea şi aplicarea unor - centralizator şi - echipa de promotteri
chestionare elevilor, părinţilor şi statistică finală în
diriginţilor claselor a VIII-a urma aplicării
chestionarelor de
opţiuni
- promovarea imaginii - spoturi - echipa de elaborare a Aprilie 2019
colegiului şi a ofertei materialelor de promovare
educaţionale în mass-media - echipa de promotteri
locală şi regională
Aprilie -
- organizarea Zilelor Porţilor - echipa de promotteri Mai 2019
Deschise
- înscrierea, organizarea şi - contractul de - coordonatorii de proiect Mai 2019
participarea la Târgul Ofertelor participare
Educaţionale - standul propriu - echipa de elaborare a
materialelor de promovare
- evaluarea intermediară - echipa de promotteri

4. Valorificarea activităţii - raport de evaluare - coordonatorii de proiect Mai 2017


- înregistrarea activităţilor pe intermediară
suport electronic
- întocmirea unor albume de - colaj cu imagini din - echipa de elaborare a - permanent
fotografii timpul materialelor de promovare
- prezentarea rezultatelor activităţilor,album - echipa de promotteri - mai 20119
activităţii în cadrul Consiliului
prrofesoral şi al Consiliului -raport final - coordonatorii de proiect - iunie 20119
elevilor
- publicarea unor articole
referitoare la desfăşurarea
proiectului în presa locală -articole în presa - echipa de elaborare a - mai 2019
locală materialelor de promovare
5. Evaluarea activităţii:
- monitorizarea activităţii
- autoevaluarea periodică
- evaluarea finală -plan de monitorizare - coordonatorii de proiect - permanent
- întocmirea raportului final de -rapoarte periodice
evaluare -raport final de -iunie 2019
evaluare

S-ar putea să vă placă și