Sunteți pe pagina 1din 247

Ghid de

regenerare urbană
a cartierelor de blocuri

ConstanȚa

Alexandra Nae, Vlad Sebastian Rusu, Anamaria Olănescu,


Octav Olănescu, Miruna Moldovan, Cătălin Trandafir, Irina Filofi,
Ana Bulai, Andrei Mitrea, Corina Chirilă, Beatrice Gheorghiu,
Mihnea Grădinaru, Iulian Stan, Marcel Ionescu-Heroiu

Iunie 2019
Alexandra Nae, Vlad Sebastian Rusu, Anamaria Olănescu, Octav Olănescu,
Miruna Moldovan, Cătălin Trandafir, Irina Filofi, Ana Bulai, Andrei Mitrea,
Corina Chirilă, Beatrice Gheorghiu, Mihnea Grădinaru, Iulian Stan,
Marcel Ionescu-Heroiu

Ghid de regenerare urbană a


cartierelor de blocuri - Constanţa

Iunie 2019
2 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 3
Cuprins

CUPRINS

Introducere/7
Clădirile de blocuri/11
Spațiile publice/15

CE SE POATE FACE
Propunere de abordare integrată a cartierelor de blocuri/19

Constanța provocări și potențial/29


Activarea și extinderea spațiilor publice/32
Spații publice propuse pentru concurs de soluții/34
Mobilier urban /38
Peisagistică/34
Iluminat public/42
Activarea fațadelor/44
Originalitate și calitate/42

Mobilitate urbană - Un oraș pentru oameni/48


Decongestionarea trotuarelor/50
Suport pentru navigarea pietonală/51
Smart parking/52
Piste de biciclete/54
Modernizarea stațiilor de transport în comun/55
Opțiuni pentru crearea de parcări adiționale/56

Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri/67


Cartierul Anadalchioi/73 Cartierul Coiciu/83
Cartierul Badea Cârțan/75 Cartierul Constanța Sud/85
Cartierul Brătianu/77 Cartierul Delfinariu/87
Cartierul Centru/79 Cartierul Faleza Sud/89
Cartierul CET/81 Cartierul Far/91
4 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 5
Cuprins

Cartierul Gară/93 Cartierul Tomis I/105 3. Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier/287
Cartierul ICIL/95 Cartierul Tomis II/107 Principii de organizare/289
Cartierul Inel 1/97 Cartierul Tomis III/109
Cartierul Inel 2/99 Cartierul Tomis Nord/111 Tomis Nord - Încadrare în oraş/292
Cartierul Km 4-5/101 Cartierul Universitate/113 Tomis III / Inel 1 / Anadalchioi - Încadrare în oraş/344
Cartierul Stadion/103 Cartierul Viile Noi/115 Tomis III/352
Faleza Sud / KM 4-5 / Constanța Sud - Încadrare în oraş/364
INTERVENȚII asupra SPAȚIILOR PUBLICE din cartierele de blocuri/117
Faleza Sud/372
Paleta de intervenții/120
Km 4-5/380
1. Intervenții de acupunctură urbană/123 Badea Cârțan - Încadrare în oraş/390
1. Coiciu A/126 17. Km 4-5 B/158 Tomis I / Tomis II - Încadrare în oraş/398
2. Coiciu B/128 18. Tomis II A/160 Coiciu / Icil - Încadrare în oraş/406
3. Faleza-Nord - Delfinariu A/130 19. Tomis II B/162 Faleza Nord - Încadrare în oraş/414
4. Faleza-Nord - Delfinariu B/132 20. Tomis II C/164 Delfinariu - Încadrare în oraş/422
5. Far Abator și Faleza-Sud A/134 21. Tomis II D/166
Centru - Încadrare în oraş/430
6. Far Abator și Faleza-Sud B/136 22. Tomis III și Anadalchioi A/168
Gara - Încadrare în oraş/438
7. Far Abator și Faleza-Sud C/138 23. Tomis III și Anadalchioi B/170
8. Gara și Icil A/140 24. Tomis III și Anadalchioi C/172 Inel 2 - Încadrare în oraş/446
9. Gara și Icil B/142 25. Tomis Nord A/174 CET / Viile noi - Încadrare în oraş/454
10. Inel 2 A/144 26. Tomis Nord B/176 Far Abator/462
11. Inel 2 B/146 27. Tomis Nord C/178
12. Inel 2 C/148 28. Tomis Nord D/180
13. Inel 2 D/150 29. Tomis Nord E/182 INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri/469
14. Inel 2 E/152 30. Viile Noi și CET A/184 INTERVENȚII MINIMALE - anvelopare și retehnologizare/472
15. Inel 2 F/154 31. Viile Noi și CET B/186 EXTINDERE ȘI INTERVENȚII ELEMENTE ORIZONTALE - elemente punctuale/474
16. Km 4-5 A/156 32. Viile Noi și CET C/188
EXTINDERE PE ORIZONTALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV - ansambluri continue, de
Intervenții de acupunctură urbană implementate/190 dimensiuni reduse/476
EXTINDERE PE ORIZONTALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV - ansambluri continue, de
2. Intervenții complexe pentru zone bine definite/193 dimensiuni medii/478

Strategia de implementare - analizează - testează - rafinează/195 EXTINDERE PE ORIZONTALĂ CU SPAȚII PENTRU UTILIZARE COMUNĂ, CU/
FĂRĂ FUNCȚIUNI GENERATOARE DE VENIT/480
Oportunități: implicarea locuitorilor și verdeața bogată/198
EXTINDERE PE VERTICALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV ȘI/SAU A SPAȚIILOR
1. Tomis Nord și Badea Cârțan/200 7. Coiciu/244 PENTRU UTILIZARE COMUNĂ, CU/FĂRĂ FUNCȚIUNI GENERATOARE DE VENIT
2. Tomis I, Tomis II și Stadion/212 8. Gara și Icil/250 - elemente punctuale/482
3. Faleza Nord și Delfinariu/220 9. Peninsula și Centrul Vechi/260 EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV ȘI/
4. Tomis III și Anadalchioi/224 10. Viile Noi și CET/266 SAU A SPAȚIILOR PENTRU UTILIZARE COMUNĂ, CU/FĂRĂ FUNCȚIUNI
5. Inel 1/228 11. Constanța Sud și Km. 4-5/270 GENERATOARE DE VENIT - ansambluri continue, de dimensiuni medii/484
6. Inel 2/234 12. Far, Abator și Faleza Sud/278
6 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 7
introducere

România nu are tradiție urbană. În 1948, după al doilea Război Mondial, numai
aproximativ 23% dintre români trăiau la oraș. Soluții au fost căutate de către
conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România, plecând de la
înțelegerea că țara nu se poate dezvolta fără orașe puternice. Politica de locuire
urbană a fost una din cele mai ambițioase ale conducerii comuniste, cu soluții
diferite implementate de-a lungul timpului, în funcție de evoluția tehnologiilor în
construcții.

Până la sfârșitul anilor ‘50, locuirea s-a organizat în cvartale, de sorginte sovietică,
în micro-ansambluri sau în colonii muncitorești. La pragul dintre deceniile șapte și
opt s-a produs trecerea la marile ansambluri, când apare următoarea structură:
grupă de locuințe sau de locuit, microraion și raion, cel din urmă fiind echivalentul
unui cartier tradițional. După anul 1970, noțiunea de microraion, venită tot pe
filieră sovietică, va fi înlocuită cu cea de unitate urbanistică complexă, preluată
din practica internațională. În esență, prin marile ansambluri se face trecerea de
la conceptul de parcelă, caracteristic proprietății private, la cel de ansamblu, care
va înlocui locuința unifamilială cu cea colectivă.

Criza de spațiu locativ, resimțită mai ales după război, va impune înlocuirea
execuției tradiționale cu cea industrială, bazată pe tipizare și pe prefabricare.
Producția industrializată va permite creșterea numărului de unități locative
(apartamente), de peste cinci ori, în doar 44 de ani. Execuția industrială în
domeniul investițiilor locative va ajunge astfel de la aproximativ 5%, în anii ’1960,
la 60-80% după 1980. Marile ansambluri vor fi amplasate periferic, pentru a
permite arhitectura de „macara” și pentru a nu afecta fondul locativ existent.
Ritmul tot mai ridicat de realizare a locuințelor colective va permite trecerea de
la aproximativ 5 m2 locuibili pe locuitor, la aproximativ 12 m2 în anii ’1980.
8 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 9
introducere

În acest context, la organizarea ansamblurilor de locuit s-au avut în vedere, cel Peste 73% din locuitorii municipiilor din România stau la bloc. Cu toate acestea,
puțin între anii 1960 și 1970, următoarele principii: nu există o abordare clară, atât la nivel național, cât și la nivel local, pentru
• Promovarea principiilor „unității de vecinătate”, utilizată în Occident; regenerarea cartierelor de blocuri. În 30 ani de tranziție, au existat foarte puține
inițiative pentru a adresa, într-un mod integrat, problemele cu care se confruntă
• Realizarea unui „urbanism deschis”.
cartierele de blocuri din România.
Iar dotările necesare locuirii au fost:
Pentru anii următori, devine imperativă pornirea unei politici de regenerare urbană
• Calculate după necesități: curente, periodice și ocazionale; a cartierelor de blocuri, iar intervențiile punctuale care au fost implementate în
• Distribuite în funcție de raza lor de servire sau de norma de accesibilitate anii trecuți, ar trebui înlocuite cu abordări comprehensive și integrate la nivel de
într-o rețea ierahizată. cartier – de exemplu, Plan Urban Zonal de Regenerare Urbană pentru cartiere
individuale.
Planificarea centralizată a zonelor de locuit a venit cu o serie de avantaje:
• S-a permis atingerea unor densități urbane relativ ridicate. Orașele În condițiile declinului demografic și al emigrării masive în afara României,
românești sunt printre cele mai compacte din Europa. creșterea calității vieții în orașele din România, poate să fie un factor de atractție
și retenție important. Un studiu al Băncii Mondiale, finalizat în 2017, a arătat că
• S-a permis dezvoltarea noilor zone de locuit în jurul unui sitem integrat de
transport public. aproximativ 1.8 milioane români ar dori să se mute într-un oraș din România,
iar imboldul principal pentru a face această mutare este o calitate a vieții mai
• Suprafața locativă a crescut într-un ritm accelerat. bună. Constanța este unul dintre orașele-magnet ale României, unde o proporție
• Nivelul confortului urban s-a îmbunătățit simțitor pentru un număr mare importantă a românilor ar dori să se mute. Chiar dacă numai 2.7% dintre români
de oameni, atât la scara ansamblului (echipare tehnică, dotări, spații verzi locuiesc în zona urbană a Constanței, 5.2% ar dori să locuiască acolo.
ș.a.), cât și la cea a locuinței (echipare, însorire, decomandare etc.).
• O pondere mare a blocurilor sunt separate de arterele majore cu trafic auto Orașele din România în care oamenii și-ar dori cel mai mult să locuiască
și au acces la spații verzi.

În ce oraș, diferit de

prezent, v-ar plăcea


De ce preferați acest oraș?

plăcea cel mai mult

cel în care locuiți în


Ponderea ZUF din


Centrele vechi ale orașelor au fost în mare parte cruțate, cu noile ansambluri

populația totală
cel mai mult să

Calitatea vieții
În ce oraș v-ar
de locuire construite în zone periferice.

educaționale

specializată
ZUF

să locuiți?

Asistență

Alt motiv
Locuri de

medicală
Coabitarea mai multor nuclee familiale în același apartament a fost redusă,

Servicii
locuiți?

muncă
a țării
prin creșterea numărului de unități locative;
• După anul 1975, vor apărea studii de sociologie a locuirii, care vor contribui București 15,23% 14,46% 13,43% 4,24 4,18 4,04 4,13 3,08
semnificativ la rafinarea principiilor de proiectare. Din păcate, ele nu vor Cluj-Napoca 11,37% 15,32% 2,34% 4,22 4,27 3,71 4,11 3,5
mai fi agreate la sfârșitul anilor ’1980; Timișoara 9,14% 11,88% 2,52% 4,29 4,49 4,11 3,94 2,32
Brașov 8,53% 11,53% 2,27% 3,8 4,42 3,56 3,74 4,25
• Urbanismul deschis, adică abandonarea străzii-coridor tradiționale, a permis Constanța 5,18% 3,96% 2,72% 3,37 4,22 2,82 3,39 4,71
compoziții urbane individualizate, cu precădere în perioada 1960-1980. Sibiu 4,06% 5,16% 1,34% 4 4,33 3,51 3,59 3,86
Iași 3,76% 4,30% 2,06% 4,09 4,53 3,97 3,46 2,75
Planificarea centralizată a zonelor de locuit a creat însă și o serie de
Oradea 2,64% 2,24% 1,67% 4,35 4,92 3,79 4,3 3
disfuncționalități. Problema majoră cu cartiere construite în timpul comunismului
Suceava 2,23% 1,89% 0,91% 2,89 3,71 2,83 3,17 3
este faptul că au fost construite pentru oameni, nu de către oameni, iar gusturile Târgu Mureș 2,13% 1,56% 1,25% 3,8 3,3 3,3 2,85 3,78
personale ale oamenilor de rând nu au jucat nici un rol în acest proces. Problema Pitești 1,93% 2,41% 1,73% 3,68 3,83 3,05 3,37 2,5
este că o pondere considerabilă a populației urbane din România trăiește în astfel Piatra Neamț 1,93% 1,72% 0,74% 3,63 4,28 3,19 3,7 3,75
de clădiri, făcute pentru ei, nu de către ei. Râmnicu Vâlcea 1,73% 1,90% 1,16% 2,88 4,06 3,24 3,24 4,4
Arad 1,62% 1,20% 1,48% 3,38 4 3,56 3,5 3,7
10 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 11
introducere

Câți dintre români ar considera o mutare la Constanța,

În ce oraș, diferit de

prezent, v-ar plăcea


De ce preferați acest oraș?

plăcea cel mai mult

cel în care locuiți în

Ponderea ZUF din


pe categorii de vârstă

populația totală
cel mai mult să

Calitatea vieții
În ce oraș v-ar

educaționale

specializată
ZUF da nu Total

să locuiți?

Asistență

Alt motiv
Locuri de

medicală
Servicii
locuiți?

muncă
18-29 ani 27,0% 16,7% 19,0%

a țării
30-39 ani 25,2% 20,7% 21,7%
Galați 1,52% 0,34% 1,69% 2 3,73 2,87 3,33 X 40-49 ani 19,8% 19,2% 19,4%
Ploiești 1,52% 0,52% 2,52% 3,13 4,4 3,67 3,4 4
50-59 ani 16,5% 18,0% 17,7%
Baia Mare 1,32% 1,03% 1,07% 3,63 4,38 3,25 4,25 3,5
60-69 ani 7,9% 13,0% 11,8%
Craiova 1,32% 1,38% 1,89% 4 4,54 3 4,08 4,33
Miercurea Ciuc 1,02% 0,17% 0,49% 2,9 4 3,3 3,7 3,6 70-79 ani 3,2% 9,5% 8,1%
Târgu Jiu 1,02% 0,00% 0,72% 4,4 4 4,1 4,1 2,75 80 și peste 0,0% 2,5% 1,9%
Târgoviște 0,91% 0,52% 1,05% 3,44 3,78 3,56 3,56 2,67 NR 0,4% 0,5% 0,5%
Bacău 0,91% 1,20% 1,14% 3,22 3,89 3,11 3,22 5 Total 100,0% 100,0% 100,0%
Alexandria 0,81% 0,34% 0,35% 3,75 3,88 3,13 3,88 2,75
Buzău 0,81% 0,69% 1,28% 4,2 4,8 3,8 3,8 5
Calitatea vieții pe care orașele o oferă, joacă un rol important pentru oameni iar
Deva 0,81% 0,34% 0,79% 4,67 4,5 3,63 4,38 X
punerea la punct a cartierelor de blocuri e de importanță vitală pentru orașele
Reșița 0,81% 0,69% 0,40% 4 4,43 2,43 4,25 X
Brăila 0,81% 0,34% 0,98% 3,25 3,75 2,5 3,25 3 românești. În Constanța, 71% din populație trăiește la bloc, în cartiere ce se
Focșani 0,71% 0,00% 0,86% 2,5 4,14 3,43 2,67 3 confruntă cu un număr de probleme – atât în ceea ce privește clădirile efective,
Giurgiu 0,71% 1,03% 0,40% 3,43 4,29 2,57 3,71 2 cât și spațiile publice din acest cartiere. În cele ce urmează, vom face o scurtă
Slatina 0,71% 0,00% 0,66% 4,8 4,8 4,8 4,4 2 trecere în revistă a câtorva din aceste probleme.
Botoșani 0,71% 0,34% 0,64% 3,29 4,14 2,71 4 4
Vaslui 0,61% 0,34% 0,40% 4,5 4,5 3,25 4,75 2
Alba Iulia 0,51% 0,17% 0,56% 2,25 3,5 3,4 2,5 3
Bistrița 0,51% 0,52% 0,63% 2,8 4,4 3,4 3,4 4,67 Clădirile de blocuri
Satu Mare 0,51% 0,52% 0,97% 4,4 4 3,6 3,8 3,67
Sfântu Gheorghe 0,51% 0,86% 0,42% 3,2 4,8 2 3,2 X Construcții de slabă calitate
Slobozia 0,41% 0,69% 0,40% 3,5 5 3 5 X
Zalău 0,41% 0,34% 0,45% 1,5 3 1,5 1,5 1
Blocurile construite în timpul comunismului au fost în primul rând gândite ca
Drobeta-Turnu Severin 0,30% 0,00% 0,60% 3,33 4 3,67 3 X o soluție rapidă pentru popularea orașelor românești. Din punctul acesta de
Călărași 0,20% 0,00% 0,52% 2 2,5 2,5 1,5 4 vedere, ele și-au servit rolul bine, permițând urbanizarea relativ rapidă a țării.
Tulcea 0,20% 0,34% 0,47% 5 5 3 3 5 Apartamentele de bloc au oferit un confort urban crescut pentru o bună parte
Sursa: Cristea Marius, Codruța Mare, Ciprian Moldovan, Andreea China, Thomas Farole, Adina Vințan, Jane din cei care s-au mutat acolo. În același timp, la introducerea conceptului de
Park, Keith Patrick Garrett, Marcel Ionescu-Heroiu. 2017. Orașe-magnet: Migrația și naveta în România „confort diversificat”, primele două grade, din totalul celor patru, dispuneau de
Washington, DC: Banca Mondială.
un nivel foarte redus de confort. După anii ’1980, efortul financiar s-a focalizat
doar pe numărul de apartamente finalizate, dotările fiind realizate doar parțial,
Banca Mondială a reluat chestionarul pe magnetism numai pe Constanța, pentru
iar spațiile verzi diminuându-se
a afla câți dintre români ar consider o mutare la Constanța. Rezultatele acestui
chestionar, realizat pe un eșantion reprezentativ, arată că 22.2% dintre români Mai mult, aceste blocuri au fost însă gândite de la început cu o durată de viață
ar considera o mutare la Constanța, cu ponderi mai mari printre cei tineri – 27% limitată (30-50 ani), iar soluțiile de construcție au pus un mult mai mare accent
dintre cei cu vârstă între 18-29 ani și 25% dintre cei cu vârstă între 30-39 ani. pe un cost mai scăzut decât pe calitate. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că în
Motivele principale pentru mutarea la mare sunt “Pentru a fi mai aproape de țările care s-au dezvoltat organic nu există construcții de proastă calitate, dar
mare” și “Pentru o calitate a vieții mai bună”. oamenii au opțiunea de a alege calitate mai bună.
12 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 13
introducere

Design uniform
Cartierele de blocuri din România nu excelează la capitolul calitate arhitecturală. Amplul proces de suburbanizare prin care trece România în momentul de față,
Tehnicile de tipizare și cele de prefabricare au redus mult diversitatea arhitecturală. chiar dacă populația este în scădere, este în sine un efect al lipsei varietății oferite
În cele mai multe cazuri, un model tip de bloc a fost replicat de mai multe ori de apartamentele de bloc. Peste jumătate din locuințele construite în zonele
în același cartier, sau în mai multe cartiere, fără a răspunde neapărat nevoilor urbane majore din România au fost construite în zone suburbane și peri-urbane.
și gusturilor diferite ale oamenilor. Designul uniform a fost considerat un mod
În același timp, gospodăriile din România, la fel ca în restul Europei, trec printr-
mai eficient și mai costisitor de a construi mai multe locuințe într-un timp mai
un amplu proces de atomizare, cu tot mai puțini oameni pe gospodărie, și cu o
scurt, și de a încuraja astfel procesul de urbanizare al României. Transformarea
suprafață locativă pentru fiecare persoană din ce în ce mai mare. Astfel, chiar
solicitanților de spațiu într-un beneficiar „anonim”, fără diferențierea necesităților
dacă populația României a scăzut de la aproximativ 23 milioane persoane în 1992
și a aspirațiilor sale, a redus numărul „secțiunilor-tip”.
la aproximativ 20 milioane în 2012, numărul camerelor de locuit a crescut de la
În practică însă țările cu planificare centralizată s-au urbanizat mai încet de cât 18,8 milioane la 22.2 milioane, iar suprafața locuibilă pe o persoană a crescut în
țările cu economie de piață. Coreea de Sud, de exemplu, avea în 1960 un grad de aceiași perioadă de la 11,5 m2 la 20,2 m2.
urbanizare mai scăzut decât al României. Între timp însă gradul de urbanizare al
Coreei a ajuns la aproximativ 80%, în timp ce gradul de urbanizare al României Lipsa spațiilor pentru activități economice
oscilează în jurul cifrei de 55%. Mai mult o piață liberă și dinamică a construcțiilor
Un cartier viu are nevoie de o multitudine de activități economice care
în Coreea de Sud, a livrat o gamă mult mai variată de locuințe decât în România.
îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor – de la mici magazine de cartier, la
restaurante, baruri, bănci, frizerii, cabinete medicale, farmacii, etc. Mai toate
Nivelul de urbanizare al României și Coreei de Sud de-a lungul anilor cartierele construite în timpul comunismului au o penurie de astfel de spații. În
85
anii de tranziție, lipsa acestor spații a fost compensată prin transformarea unor
apartamente de bloc în spații economice. Această transformare nu a avut însă
75 loc într-un mod coerent, coordonat și unitar.
65
În mod normal, reglementările de urbanism ar trebui să permită conversia unor
55 spații de locuire în spații economice. Pot fi identificate, de exemplu, partere
de blocuri în zone cu trafic mare de persoane și mașini, ce ar putea primi noi
45
funcțiuni. Astfel de spații economice la nivelurile inferioare ale blocurilor ar putea
35 răspunde mai bine nevoilor oamenilor din aceste cartiere.

25
Distribuția ineficientă a densității
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017

În mare parte cartierele vechi ale orașelor românești au fost cruțate în procesul de
România Coreea de Sud sistematizare urbană și construcție de noi cartiere. În cele mai multe cazuri, noile
cartiere de locuit au fost construite după limita urbană existentă. Aceasta a permis
Sursa: Banca Mondială
în multe cazuri conservarea patrimoniului istoric ale orașelor. Pe de altă parte, noile
Lipsa unei game variate de apartamente dezvoltări nu au luat în considerare mecanisme de piață. Mai exact, în lipsa unor
piețe funciare și imobiliare funcționale, autoritățile comuniste au dezvoltate noi
Opțiunile de locuire în apartamentele de bloc din România nu acoperă o gamă
ansambluri acolo unde au considerat mai bine, cu câteva efecte negative.
variată. Rar au fost construite apartamente cu mai mult de 4 camere sau cu o
suprafață mai mare de 80-90 m2. În Constanța, 71% dintre oameni stau la bloc. Pe de o parte, profilul de densitate al orașelor românești nu corespunde cererii
În mod sigur, între aceștia sunt unii care ar prefera să aibe un apartament mai efective. Mai exact, în zonele centrale, unde se concentrează activitatea economică,
mare, poate o grădină sau alte finisaje interioare. densitatea este relativ scăzută, în timp ce în zonele periferice, unde cererea este
14 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 15
introducere

mai scăzută, densitatea este mai mare. Această distribuție a densității crează blocurilor scade calitatea locuirii și atractivitatea acestor blocuri.
ineficiențe în ceea ce privește mobilitatea urbană a oamenilor, crescând nu numai
distanța medie parcursă de fiecare individ către locul de muncă/studiu/servicii, ci Lipsa lifturilor
și efecte negative precum congestie și poluare.
Numai blocurile cu mai mult de patru etaje au fost echipate cu lifturi interne
înainte de 1989. Lipsa lifturilor limitează opțiunile de locuire pentru unele categorii
Permeabilitate scăzută de oameni, precum vârstnicii, părinții cu copii mici, persoanele cu dizabilități, etc.
Atunci când cartierele de blocuri au fost construite, au lipsit preocupările pentru
articularea ansamblurilor noi la țesutul urban tradițional. Cartierele au fost de
obicei construite ca unități de sine stătătoare, pe modelul de insulă urbană, cu o
tramă stradală gândită mai degrabă pentru traficul pietonal în cadrul cartierului
Spațiile publice
(vedeți imaginea de mai jos). Pe de o parte, acestă structură permite mobilitatea Spații publice mari și greu de întreținut
pietonală ușoară pentru locuitorii din cartier, dar reduce substanțial mobilitatea
Cartierele de blocuri au apărut într-o perioadă când arhitecții se aflau sub
motorizată și mobilitatea persoanelor din afara cartierului. De asemenea,
influența ideilor lui Corbusier, și se considera că dezvoltarea pe verticală poate
combinat cu lipsa iluminatului public sau iluminat public insuficient, infrastructura
ajuta la aerisirea cartierelor și crearea unor spații mai mari pentru socializare.
conectivă din cartiere este deseori percepută ca fiind nesigură.
Aceste spații dintre blocuri, însă, nu sunt spații intime, de tip plaza, și nu sunt
atrăgătoare pentru oameni. Mai mult, fiind spații foarte mari, sunt greu și
Cartierul Tomis Nord din Constanța costisitor de întreținut – mai ales pentru administrațiile locale cu mai puține
resurse la dispoziție.

Așa cum se poate vedea în figura de mai jos, o abordare urbanistică diferită în
construcția de noi locuințe ar fi permis crearea unor spații publice mai intime
(gen cameră urbană) și mai ușor de întreținut.

Lipsa spațiilor pentru infrastructură edilitară adițională


Blocurile de locuințe construite în timpul comunismului nu au luat în considerare
nevoia de spațiu pentru acomodarea infrastructurii edilitare adiționale. Ca atare,
holurile blocurilor au început să se umple cu țevi de gaz, cabluri TV, cabluri de
internet, ș.a.m.d. Prezența acestei infrastructuri edilitare în spațiul comun al
16 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 17
introducere

Diferite abordări pentru a obține aceiași densitate pe o parcelă de teren centrele istorice și centrele civice, este important să își îndrepte atenția și asupra
regândirii centrelor de cartiere.
Parcări insuficiente
Ocuparea spațiului public de privat
Cartierele planificate în timpul comunismului nu au fost planificate pentru
mașini – lucru foarte bun de altfel. Ele au fost planificate în jurul unor noduri Anii de tranziție au fost sinonimi și cu moartea disciplinei în urbanism. Blocurile
de transport în comun și acest lucru poate aduce beneficii și pe viitor orașelor de apartamente au fost transformate în “pomi de crăciun”, cu intervenții ad-
românești. Anii de tranziție la economia de piață au adus însă tot mai multe hoc făcute atât asupra exteriorului cât și asupra interiorului clădirilor. Spațiile
vehicule pe străzile Constanței, iar parcările existente au devenit neîncăpătoare. interstițiale nu au fost nici ele cruțate, cu baterii de garaje de proastă calitate
Numărul autoturismelor personale în județul Constanța a crescut de la acaparând tot mai mult spațiu, cu extensii ale apartamentelor de la parter pe
aproximativ 35,000 în 1990, la aproximativ 225,000 în 2017. Această creștere, spațiul public, și cu blocarea spațiilor verzi cu garduri vii sau garduri metalice.
cuplată cu suburbanizarea pronunțată a orașului și cu o creștere a dependenței
de mobilitatea cu automobilul personal, au crescut presiunea pusă pe străzile și Iluminatul public
spațiile publice ale Constanței. Străzile Constanței au un trafic din ce în ce mai Multe cartiere de blocuri dispun de un iluminat public deficitar, care, cuplat
greu iar spațiile publice, precum trotuare, scuaruri, piețe, piațete, parcuri, sunt cu o creștere necontrolată a copacilor și arbuștilor, introduce un element de
din ce în ce mai ocupate cu mașini. Practic, blocurile au început să devină insule nesiguranță și face aceste cartiere mai greu de navigat în timpul nopții.
într-o mare de mașini.

Pubele de gunoi
Calitate scăzută a spațiilor publice
Consumul individual a crescut semnificativ în anii de tranziție. În 1990, românul de
Spațiile publice din cartierele de blocuri sunt de o calitate scăzută. Chiar dacă rând consuma aproximativ $3.300 pe an. În 2017 consumul individual a crescut la
atunci când au fost concepute, a existat o abordare coerentă în definirea acestor aproximativ $8.600. O creștere a consumului înseamnă și o creștere a volumului
spații, de-a lungul anilor aceste spații au fost alterate/modificate de locatari de gunoi generat, ce reclamă soluții pentru un management mai bun al deșeurilor.
fără experiență în domeniul peisagisticii. Au fost plantați copaci și arbuști fără a
avea o ideea clară legat de ce se potrivește în contextul dat. S-a plantat gard viu,
s-au pus garduri de metal, s-au plantat flori și s-a adăugat mobilier stradal într-
un mod ad-hoc. Multe cartiere au acum spații verzi neîntreținute, alei pietonale
deteriorate și mobilier urban absent sau de proastă calitate.

Centre de cartier slab definite


Orașele românești în general au nevoie de mult efort pentru a-și contura o
identitate proprie. Cartierele planificate în timpul comunismului, au în mare
parte un centru de cartier definit, dar aceste centre și-au pierdut rolul în anii
de tranziție. Pe măsură ce administrațiile locale reușesc să își pună la punct
CE
SE POATE FACE
Propunere de abordare integrată a cartierelor
de blocuri

73% din populația municipiilor din România trăiește la bloc, o bună parte în cartiere
construite înainte de 1989. Cu toate acestea, puține soluții integrate au fost găsite
pentru aceste cartiere în 30 de ani de tranziție. E important ca administrațiile
locale din România să gândească soluții integrate pentru aceste cartiere. Acest
ghid este un efort de a face ceva în această direcție pentru Constanța.

Ghidul va aborda atât problematica reabilitării spațiilor publice din cartierele de


blocuri, cât și problema reabilitării clădirilor de blocuri. În mod evident, intervenția
asupra spațiilor publice este mai ușor de realizat pentru o administrație locală, și
ca atare, acest ghid va discuta în primul rând opțiuni pentru reabilitarea spațiilor
publice. În ultima parte, ghidul va propune și câteva opțiuni pentru reabilitarea
clădirilor de blocuri. Aceste propuneri vor avea un caracter ilustrativ, fără a insista
pe detalii tehnice ce depășesc scopul acestui ghid. Propunerile vor fi de asemenea
dintr-o gamă mai ambițioasă decât măsurile testate și aplicate în ultimii ani
(de exemplu, termo-izolări, refațadizări). De asemenea, trebuie menționat că
propunerile privind reabilitarea clădirilor de blocuri, nu menționează modul în care
pot fi reabilitate spațiile comune sau rețelele de utilități ce deservesc aceste
blocuri. Aceste domenii ar trebui însă să fie parte a unor soluții integrate de
reabilitare a fiecărui cartier în parte.
20 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 21
CE SE POATE FACE - Propunere de abordare integrată a cartierelor de blocuri

Reabilitarea spațiilor publice din cartierele de blocuri


În paralel cu elaborarea acestui ghid, a fost elaborat un Ghid de Regenerare Urbană
pentru Peninsula Constanța. Ghidul pentru Peninsula Constanța include o discuție
detaliată a tipurilor de spații publice (străzi, piețe, spații verzi, fronturi la apă,
spații pietonale, spații auto, intersecții și traversări, spații aferente transportului în
comun, infrastructură velo, parcări, locuri de joacă) și a elementelor ce contribuie
la definirea spațiilor publice (materiale și suprafețe (de exemplu materiale pentru
pavimente), arbori, peluze, iluminat public, mobilier urban, construcții și facilități
pentru servicii (de exemplu, chioșcuri sau toalete publice), structuri pentru
facilitarea mobilității și accesului (de exemplu, scări, poduri, pasarele) și publicitate
stradală). Ca atare, acest ghid nu va aborda aceste problematici încă odată, ci ar
trebui văzut ca un complement al Ghidului pentru Peninsula Constanța.

Pentru fiecare cartier în parte, acest ghid va trata trei tipuri de intervenții posibile:

1. Intervenții de acupunctură urbană. Acest tip de intervenții pot


fi întreprinse în mod uzual de administrația locală, sau de către societăți
aflate în subordinea Primăriei Constanța (de exemplu, Confort Urban), fără
a necesita elaborarea de documentații tehnice aparte. În mare, aici intră
intervenții punctuale de reabilitare și îmbunătățire a spațiilor publice din
cartiere – de exemplu, reabilitarea trotuarelor, introducerea iluminatului
public acolo unde nu există, sau reabilitarea spațiilor verzi.

2. Intervenții complexe pentru zone bine definite. Acest tip de


intervenții vor presupune în mod normal elaborarea unui studiu de fezabilitate
(SF) sau a unei documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI).
Sunt intervenții de complexitate mai ridicată, ce presupun elaborarea unor
documentații tehnice, gândirea mai multor abordări, și tratarea reabilitării
într-un mod integrat și coerent.
22 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 23
CE SE POATE FACE - Propunere de abordare integrată a cartierelor de blocuri

Gândirea unor soluții integrate pentru cartierele de blocuri 3. Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier. Al
treilea tip de intervenții presupun regândirea unor spații ample, cu impact
la nivelul întregului cartier. Acest tip de intervenții ar putea fi elaborate
prin intermediul unui concurs de soluții, care să permită aducerea în față a
celor mai bune idei de transformare a spațiului urban. Firma/consorțiul ce
va avea propunerea câștigătoare în cadrul concursului de soluții va putea
ulterior să dezvolte documentațiile tehnice (PUZ, studiul de fezabilitate
și proiectul tehnic (PT)) necesare pentru intervenția propusă. Firma/
consoțiul poate de asemenea să asigure asistență tehnică firmei ce va
implementa efectiv intervențiile propuse, pentru a garanta o calitate a
lucrărilor conformă celor propuse în documentațiile tehnice.

Reabilitarea clădirilor blocuri


În mare parte clădirile de blocuri se află în proprietate privată iar reabilitarea lor
ar trebui, în mod normal, realizate de către asociațiile de locatari. În practică însă,
autoritățile publice s-au implicat activ în reabilitarea clădirilor de blocuri, mai
ales pentru lucrări de termo-izolare. Pentru astfel de lucrări, au fost disponibile în
ultimii ani fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetele locale, precum și
fonduri UE. Lucrările de termo-izolare sunt, de altfel, un bun exemplu de implicare
al autorităților publice, care a dus ulterior și la mobilizarea de fonduri private ale
asociaților de locatari. Conform Recensământului din 2011, aproximativ 23% din
apartamentele din România au fost termoizolate din 2009 (când a fost pornit
Programul Național privind Creşterea Performanţei Energetice la Blocurile de Locuinţe)
până în 2011. Aceasta este o performanță remarcabilă și nu ar fi fost posibilă
fără implicarea autorităților publice. Între timp, ponderea locuințelor reabilitate
termic a crescut simțitor în toată țara.

Având în vedere rolul crucial jucat de autoritățile publice, atât naționale cât și locale,
în reabilitarea termică a clădirilor de blocuri din România, este important de văzut
modul în care s-ar putea implica în continuare în identificare și implementarea
unor soluții care să crească confortul urbanistic în aceste cartiere. Astfel de
măsuri pot fi întreprinse prin intermediul unor proiecte pilot. De asemenea, pot fi
oferite credite cu rata preferentială pentru cei ce își asumă astfel de proiecte, și
pot fi oferite scutiri de taxe și proceduri birocratice simplificate pentru realizarea
unor astfel de lucrări.

În mod evident, astfel de intervenții sunt complexe, necesitând nu numai


reabilitarea rețelelor utilitare ci și regândirea spațiilor comune, în condițiile în care
noi utilități (de exemplu, gaz, cablu, internet) au fost introduse în aceste clădiri
de blocuri. Acest ghid nu va discuta toate aceste intervenții posibile, ci se va axa
în primul rând pe considerent urbanistice, de locuire și de extindere și folosire a
spațiului comun.
24 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 25
CE SE POATE FACE - Propunere de abordare integrată a cartierelor de blocuri

Abordarea propusă pentru un set de blocuri din cartierul Tomis Nord din
Constanța, folosește ca inspirație proiectul din cartierul Grand Parc, Bordeaux
realizat de arhitecții de Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal în asociere cu
Fréderic Druot & Christophe Hutin. Acest proiect, ce constă în transformarea a
trei blocuri cu locuințe sociale din anii 1960, a câștigat în 2019 premiul EUMies
Award, pentru cel mai bun proiect arhitectural și urbanistic din Europa. Imaginile
de mai jos oferă într-u mod sintentic conceptul care a stat la baza proiectului și
rezultatul final. Focusul intervenților a fost pe creșterea suprafeței locuibile și a
calității locuirii în aceste blocuri. Au fost evitate intervenții asupra structurii de
rezistență a clădirii sau asupra scărilor și planșeelor.

Proiectul Grand Parc din Bordeaux, Franța

Proces: 1. Situație existentă. 2. Așezarea modulelor de extindere

*Proces: 3. Așezarea stâlpilor. 4. Spargerea parapetelor și așezarea panourilor vitrate

Sursa: e-zeppelin.ro

În total 530 locuințe au fost reabilitate și au fost adăugați 23.500 m² de


extinderi la cei 44.210 m² existenți. Costul total al lucrărilor de transformare a
fost de 27,2 mil. Euro – adică aproximativ 51.400 Euro pe apartament. În mod
evident, costul de transformare este prohibitiv, dar trebuie văzut prin prisma unei
intervenții de tip pilot (cu cât vor fi întreprinse un număr mai mare de astfel de
intervenții, cu atât vor deveni mai ieftine) și trebuie avut în vedere performanța Proces: 5. Închiderea grădinilor de iarnă. 6. Situație finală
26 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 27
CE SE POATE FACE - Propunere de abordare integrată a cartierelor de blocuri

economică mai bună a apartamentelor reabilitate. În mod evident, prețul unui


apartament cu confort urban mai bun, va crește. De asemenea, având în vedere
potențialul turistic al Constanței, transformarea unor clădiri de blocuri, mai ales
cele cu acces facil la plajă, pot aduce proprietarilor venituri adiționale pe durata
sezonului estival. În mod evident, costurile de transformare ar trebui să fie mai
mici decât venituri adiționale ce pot fi înlesnite de această transformare. Fiecare
proprietar, sau asociație de locatari, va trebui să își facă propriile estimări legate
de potențialul profit pe care astfel de intervenții îl poate genera. În măsura în care
astfel de intervenții își demonstrează profitabilitatea și devin mai ușor acceptate
de oameni, este posibil să contribuie la apariția unor firme de construcții
specializate în astfel de intervenții.

Înainte și după. Apartamente


Constanța
provocări și
potențial

În cele ce urmează vom discuta câteva din provocările cu care se confruntă


cartierele de blocuri din Constanța și vom face câteva recomandări
privind creșterea calității spațiului urban și a spațiului locuit din aceste
cartiere.
30 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 31
Constanța - provocări și potențial

FALEZA ȘI PLAJA DECONENCTATĂ DE DISTANȚA ȘI LIPSA LEGĂTURILOR LIPSA SPAȚIILOR PUBLICE ÎN ZONELE TRAFICUL INTENS ȘI LIPSA
ORAȘ EFICIENTE ÎNTRE ZONELE DE INTERES DE LOCUINȚE PARCĂRILOR AMENAJATE SUFOCĂ
SOCIO CULTURL VIAȚA PIETONALĂ

MAMAIA

PARCUL TĂBĂCARIEI
-
DELFINARIU

CASA DE
CULTURĂ

CENTRUL VECHI
-
FALEZA CAZINO
-
PORTUL TOMIS

GARA

Plajele Constanței sunt o resursă Constanța este un oraș bogat cultural, Poate una dintre principalele cauze ale Trotuarele zonelor de locuit sunt sufocate
importantă pentru oraș, atât ca puncte însă o provocare în animarea vieții socio- unei calități scăzute a vieții, este lipsa de mașini parcate neregulamentar, iar
de atracție turistică, cât și ca spații de culturale și în atingerea potențialului spațiilor publice în zonele de locuințe. oamenii sunt adesea ne voiți să circule pe
relaxare si lounge pentru locuitori. turistic maxim o reprezintă distanța și carosabil.
lipsa legăturilor pietonale și de biciclete În cartierele de locuințe colective există
O provocare în utilizarea lor la potențialul între principalele puncte de atracție. mult spațiu neexploatat la adevăratul De aceea este necesară o regândire
maxim o reprezintă lipsa conexiunilor potențial, precum; grădini, zone verzi a parcărilor și luarea unor măsuri de
optime între oraș și plajă. Scările din Cele doua zone unde sunt necesare neamenajate ori unde accesul este protejare a traseelor pietonale.
prezent sunt într-o stare de degradare, reamenajări ale pietonalului sunt: restricționat, garajele vechi si neutilizabile.
vegetația nu este toaletată și se Elementele de vegetație sau mobilierul
1. Zona Mamaia, Parcul Tăbăcărie, Aceste spații se pot transforma cu stradal sunt buni delimitatori între stradă
recomandă introducerea rampelor de
Delfinariu și zona stadionului. intervenții minimale în locuri de joacă, de și zona pietonală, totodata conturând
acces și a unor locuri de repaus pentru
vârstnici și copii. 2. Centrul Vechi, Faleza, Portul Tomis, relaxare sau mici grădini de flori. locuri de repaus și socializare.
parcurile de la Casa de Cultură și Gara
32 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 33
Constanța - provocări și potențial

Harta 1: Harta Spațiilor Publice Principale din Constanța

ACTIVAREA ȘI
EXTINDEREA SPAȚIILOR
PUBLICE
Un oraș vibrant și activ este bogat în spații publice, iar înfrumusețarea, activarea și
extinderea acestora trebuie sa fie un proces continuu.

Un spațiu public de succes se citește prin numărul mare de oameni prezenți, așadar cum
putem influența oamenii să petreacă timp afară și să interacționeze cu ceilalți?
Metodele principale sunt:

1. asigurarea unui mobilier urban prietenos, adecvat grupelor de vârstă și mai ales calitativ
și original prin design. Design-ul are puterea de a transforma elemente ușor banale din
peisajul urban în puncte de atracție vizuală și socială.

2. elementele de peisagistică înfrumusețează spațiul public, ele pot acționa ca activator


al unui spațiu slab utilizat și sporesc comfortul termic în timpul verii. Se recomandă
folosirea unor plante specifice climatului și utilizarea unui sistem de irigații.

3. iluminatul public este esențial pentru un oraș sigur, dar atunci când este îmbinat cu
creativitatea, el poate deveni o atracție în sine.

4. fațadele active - prin culoare, activitate economică la parter, jocuri și vegetație -


împreuna cu trotuarele accesibile pietonilor, pot suplini lipsa spațiilor publice în zonele
cu o densitate crescută a locuințelor.
34 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 35
Constanța - provocări și potențial

Spații publice propuse pentru concurs


de soluții PARCUL TĂBĂCĂRIEI

CENTRUL VECHI,
FALEZA CAZINOULUI
ȘI PORTUL TOMIS TERENURILE DE AGREMENT DIN ZONA TOMIS

FALEZA ȘI PLAJA CENTURA VERDE DINTRE ZONA GĂRII ȘI PORT PARCUL CASEI DE CULTURĂ PIAȚETA FARULUI ZONA DE AGREMENT/STADIONUL FARUL
36 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 37
Constanța - provocări și potențial
38 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 39
Constanța - provocări și potențial

Mobilier urban
Facilități de relaxare
• mobilier adaptat utilizării
computerelor și utilate cu
surse de acumulare;
• bănci ce definesc spațiul
pietonal și îl delimitează de
carosabil;
• zone de lounge cu leagăne
și balansoare;
• oaze urbane cu fântâni
pentru răcorire și relaxare;

Mobilier de socializare
• table de șah integrate cu
băncile și mesele de picnic;
• mese de tenis de masă;
• elemente geometrice
creative cu dublă funcție de
bănci și jocuri pentru copii;
• iluminat integrat în
mobilierul urban pentru a
stimula activitatea și după
lăsarea serii și a crea un
ambient original;

Facilități Smart
• contexiune Wi-FI în spațiul
public;
• camere de supraveghere
video;

Facilități de bază
• cișmele;
• toaletele trebuie integrate
în ambientul urban, să nu
atragă atenția asupra lor;
40 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 41
Constanța - provocări și potențial

PEISAGISTICĂ
Studiile au arătat că verdeața face oamenii mai
fericiți. Totodată copacii contribuie la:
• calitatea aerului;
• scăderea temperaturii la sol pe timp de vară;
• oferă umbră pentru spațiile de socializare;
• managementul apei pluviale prin suprafețele
permeabile;

Variațiile de peisagistică aduc o notă de


originalitate.

UMBRĂ ȘI ECONOMIE DE
ENERGIE PENTRU CLĂDIRI

CALITATEA AERULUI

BIODIVERSITATE

RĂCIRE RESIMȚITĂ LA SOL ȘI


EVITAREA EFECTULUI DE UMBRA ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
INSULĂ URBANĂ EXPERIENȚA PIETONALĂ

PROTECTIE ZONA PIETONALĂ


42 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 43
Constanța - provocări și potențial

ILUMINAT PUBLIC
Dincolo de funcția practică a iluminatului
public acesta poate funcționa ca:
• element de atracție/simbol în jurul căruia
se stimulează interacțiunea socială
(instalații artistice sau iluminat creativ);
• element de ghidaj pentru aleile pietonale
sau pistele de alergare din parcuri ce
sporește siguranța;
• sursă de alimentare pentru telefoane,
încurajează oamenii să rămână în spațiul ILUMINAT ALIMENTAT CU PUTERE SOLARĂ
CU SURSĂ DE ÎNCĂRCARE A ELECTRONICELOR
public. ILUMINAT FUNCȚIONAL
SCARA UMANĂ VS. SCARA URBANĂ

ILUMINAT AMBIENTAL ȘI DE GHIDAJ ILUMINAT AMBIENTAL ȘI DE GHIDAJ


- SCARĂ UMANĂ, JOC - - SCARĂ UMANĂ, JOC -

ILUMINAT ARHITECTURAL ILUMINAT CA ACTIVATOR DE SOCIALIZARE


44 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 45
Constanța - provocări și potențial

ACTIVAREA FAȚADELOR

Cu o serie de intervenții simple străzile secundare pot stimula și susține activități Pentru activarera fațadelor uneori anoste ale blocurilor, J. Gehl recomandă regula celor 4
recreaționale. Primul pas este ca trotuarele și spațiul verde să fie returnat pietonilor. secunde. Paleta de intervenții posibile include: pete de culoare, picturi murale, jocuri atașate
fațadelor, perdele de verdeață, plantarea de copaci sau vegetație, elemente de iluminat a
Amenajări la nivelul trotuarului care va restricționa parcarea mașinilor pe trotuar: locuri amenajate fațadei sau a zonei înconjurătoare, bănci sau alt mobilier de lounge.
pentru parcare, înalțarea trotuarului, barieră formată din vegetație sau mobilier urban.

A BC D
WELCOME
WXYZ HOME

4 SECUNDE 4 SECUNDE 4 SECUNDE 4 SECUNDE


TROTUAR ÎNĂLȚAT ȘI/SAU BARIERĂ VERDE PISTĂ DEDICATĂ DE BICICLETE + PARCĂRI AMENAJATE JOCURI ȘI MOBILIER STRADAL ARTĂ URBANĂ ȘI LOCURI DE SOCIALIZARE
= TROTUAR DECONGESTIONAT
46 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 47
Constanța - provocări și potențial

ORIGINALITATE ȘI CALITATE

3D Fabrice Escaliet - Marie Denis

Poubelman- T. de Lussac

Green Oasis - Jo Meester & Marije van der Park

You&Me Bench - Thomas de Lussac MOOV - Antonio Louro & Benedetta Maxia

Park ’n’ Play - JAJA Architects Phonemes - Vincent Bechau & Marie-Laure Bourgeois
48 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 49
Constanța - provocări și potențial

Harta 2: Harta străzilor cu și fără verdeață, în verde și respectiv roșu.

mobilitate urbană -
UN ORAȘ PENTRU OAMENI

Realitatea orașelor din România implică, din nefericire, sufocarea trotuarelor cu mașini
parcate. Adesea se pune accentul pe intervenții asupra traficului și carosabilului, se
neglijează facilitățile și alternativele la automobilul propriu - transport în comun și biciclete
- și se ajunge la marginalizarea pietonilor.

O calitate a vieții crescută înseamnă posibilitatea de a putea merge pe jos în siguranță,


pe trotuar, și de a avea acces la piste de biciclete și stații de transport în comun moderne.

Problema parcărilor este una majoră și necesită strategii elaborate de management.


Acestea trebuie să includă însă și desființarea garajelor individuale, vechi și nepractice și
introducerea în locul lor a parcărilor inteligente.

“Nici o stradă fără verdeață” trebuie să fie un obiectiv spre care orașul să tindă, verdeața
fiind o resursă esențială pentru un oraș fericit și sănătos.
50 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 51
Constanța - provocări și potențial

suport PENTRU navigareA pietonală


DECONGESTIONAREA TROTUARELOR
Cea mai răspândită problemă în cartierele rezidențiale este sufocarea trotuarelor și a
domeniului public cu mașini parcate. Pentru o bună calitate a vieții, pietonii trebuie prioritizați
în oraș, astfel numărul mașinilor parcate neregulamentar trebuie redus prin amenajarea de
parcări, în special smart-parking, extinderea și modernizarea sistemului de tranzit și a
stațiilor de transport în comun, precum și construirea unei rețele de piste de biciclete.

Se poate evita parcarea mașinilor pe trotuar prin ridicarea nivelului trotuarului sau prin
instalarea elementelor de mobilier urban (bănci, stâlpi de iluminat, copaci) la marginea
trotuarului. Pe străzile secundare, unde spațiul este limitat, se pot utiliza spațiile verzi Situația pavajelor deteriorate și a zonelor nepavate/neasfaltate după ploaie
neîngrijite si slab utilizate pentru a extinde trotuarul si a face loc amenajării unor locuri de
parcare. 1. Pavarea și întreținerea
trotuarelor

2. Străzi, trotuare și stații


de transport accesibile
celor cu dizabilități:
rampe și facilități
pentru nevăzători

Situația congestionării trotuarelor în cartierele Tomis Nord, Km 4-5 si Inel 1


3. Indicatoare informative
și plăcuțe vizuale

4. Pavajul trebuie văzut


ca o altă dimensiune
a spațiului public, el
putând fi înfrumusețat
prin picturi ori activat
prin jocuri.
Situația actuală a străzilor secundare vs. propunere de reamenajare pentru
prioritizarea pietonilor
52 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 53
Constanța - provocări și potențial

SMART PARKING Harta 3 . Harta garajelor individuale în zonele de blocuri și a zonele cu o


concentrare mare a acestora.
Sistemele smart-parking ameliorează problema lipsei locurilor de parcare, printr-o utilizare
economică a spațiului, astfel putem face loc spațiilor de socializare și agrement și în zonele
de locuințe.

Garajele individuale. însă reprezintă o utilizare ineficientă a spațiului, iar adesea ele servesc
drept spații de depozitare, mașinile fiind parcate pe spațiul public.

Pentru a respecta principiul fațadelor interesante, pereții structurilor smart parkng pot
fi suport pentru perdele de verdeață sau picturi murale. Pereții verzi ajută la scăderea
temperaturilor pe timpul verii și îmbunătațirea calității aerului, combătând efectul de insulă
urbană. Picturile murale sunt un element vizual ce funcționează ca reper de orientare,
suport pentru un spațiu de socializare și simbol al identității locale.

Propunere de animare a fațadelor structurilor smart parking


54 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 55
Constanța - provocări și potențial

PISTE DE BICICLETE MODERNIZAREA STAȚIILOR DE


Este importantă extinderea rețelei de piste de biciclete și îmbunătățirea culoarelor pietonale, TRANSPORT ÎN COMUN
de-a lungul plajelor și pentru a conecta principalele puncte de interes ale orașului. Ulterior Se recomandă reamenajarea stațiilor cu:
rețeaua poate fi extinsă și în zonele de locuințe pentru înlocuirea autoturismelor dar și - umbră - bănci, scaune - facilități smart alimentate de panouri solare
pentru agrement. - amplasarea în apropierea piațetelor, scuarurilor pietonale, în apropierea magazinelor,
cafenelelor ș.a.m.d deoarece poate fi un catalist pentru viața publică.

MAMAIA

PARCUL TĂBĂCARIEI
-
DELFINARIU

CASA DE
CULTURĂ

CENTRUL VECHI
-
FALEZA CAZINO
-
PORTUL TOMIS

GARA

DP Architects, Singapore Bus Station

Propunere pentru crearea unei rețeaua bine conectate de spații publice

Rasteluri de biciclete cu dublă funcție Bryant Park, NYC - stație de încărcat


Zonă tip ”buffer”, din vegetație, pentru protecția fizică a pistei de biciclete. pentru relaxare. telefoanele cu panou solar.
anu
56 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 57

u Lăpușne
Constanța - provocări și potențial

1 - pagina 58
Opțiuni pentru crearea de

exandr
parcări adiționale

d. Al
eja

B
Strada Sov
Având în vedere că lipsa locurilor de parcare este o problemă importantă pentru toate 1 220 ja
ve
cartierele din Constanța, echipa a întreprins o analiză detaliată. Imaginile de mai jos includ

o
aS

u
o propunere pentru desființarea mai multor locuri de parcare de-a lungul câtorva artere

ad

nean
Str
mari din Constanța și identificarea unor zone unde noi locuri de parcare ar putea fi teoretic

ăpuș
edificate. Desființarea locurilor de parcare aflate de-a lungul acestor bulevarduri, poate
permite lărgirea spațiului pietonal și introducerea unor noi piste pentru bicicliști.

u L
1 290

r
xand
Relocarea parcajelor ca urmare

l Ale
Străzi Locuri desființate
a strategiilor de mobilitate
4 - pag. 64

ardu
Bld. 1 Mai 576

ja
ove
Legenda

v
Șoseaua Mngaliei 14

le
aS
IZOCRONE - viteza medie de

Bu
Bld. Alexandru Lăpușneanu 1290 deplasare 4km/h

rad
St
Bld. 1 Decembrie 420 5′ IZOCRONA timp estimativ de e
parcurs 5min ar dă
Str. Cuza Vodă 188
161 l M Vo

18
ce za
Bld. Ferdinand 0 n Cu 188

embrie 19
10′

ii
fa

bir
IZOCRONA timp estimativ de a
e
Bld. Mamaia 0 parcurs 10min Șt ad

zro
d a S tr

De
Str. Mircea cel Bătrân 0 ra nd
St

da
ina
15′

rdul 1 Dec
Str. Ștefan cel Mare 161 420 d

ra
IZOCRONA timp estimativ de r
Fe

St
ul
parcurs 15min
Str. Atelierelor 0
0

d
ar
Str. Gheorghe Duca 0

lev
va
Configurare tronson
Str. Jupiter 0

Bu
Bule
Intervenții asupra tronsoanelor
Str. Ștefan Mihăileanu 0 bulevardelor - desființare parcaje.

Str. Mihai Viteazul 0 Intervenții asupra tronsoanelor


bulevardelor - parcaje menținute.
2 - pagina 60

ai
Str. Miron Costin 0 Configurarea parcărilor în funcție de

1M
regimul de proprietate
Str. General Manu 0
Parcări transferate în cadrul

Bulevardul
i
ene
Str. Răscoalei 1907 0 proprietăților publice - localizare
168
subterană. Ex.: școli/licee.

mp
Str. Soveja 1220 Parcări transferate în cadrul

Cu
proprietăților private - localizare
Total 3869 576

ada
subterană. Ex.: spații comerciale de
mari dimensiuni.
Str

i
Parcări transferate în cadrul

Ma
Număr locuri Număr locuri proprietăților incerte, neîntăbulate
Tip

l1
- localizare subterană/ supraterană.
Amplasament parcare 1 parcare 3 Ex.: foste platforme industriale,

u
proprietate

ard
nivel (min) niveluri (max) suprațete mari de teren
neexploatat.

lev
Publică Școli - subteran 1708 5124

Bu
Configurarea parcărilor în funcție de
suprafețele libere de teren
Publică Alte instituții 439 1317
Parcări transferate în cadrul
Publică Domeniul public 1183 1357 proprietăților private/publice -
localizare supraterană. Ex.: plombe/
Foste hale structuri noi.
Incertă 668 682
industriale

liei
Centre

nga
Privată 306 796
comerciale
3 - pagina 62
Total 4304 9276 . Ma 14
Șos
58 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 59
Constanța - provocări și potențial

1. 16

Max = 192 locuri 90


(3 niveluri subterane)
Min = 64 locuri

u
(1 nivel subteran)

ușnean
90

dru Lăp
Max = 47 locuri Max = 360 locuri
amplasate la sol (3 niveluri subterane)
Min = 120 locuri
(1 nivel subteran)

lexan
dul A
Relocarea parcajelor ca urmare 94

Bulevar
a strategiilor de mobilitate
Legenda
IZOCRONE - viteza medie de
deplasare 4km/h 99
5′
IZOCRONA timp estimativ de
parcurs 5min
Max = 381 locuri 90
(3 niveluri
10′ subterane)
IZOCRONA timp estimativ de Min = 127 locuri
parcurs 10min
(1 nivel subteran)
37
Max = 129 locuri
15′ (3 niveluri subterane)
Min = 43 locuri
IZOCRONA timp estimativ de (1 nivel subteran) 26
parcurs 15min

51 Max = 486 locuri


eja (3 niveluri subterane)
ov
Configurare tronson
Min = 162 locuri
Intervenții asupra tronsoanelor 19 (1 nivel subteran)

S
bulevardelor - desființare parcaje.

da
ra
Intervenții asupra tronsoanelor Max = 16 locuri

St
bulevardelor - parcaje menținute. amplasate la sol Max = 8 locuri Klaus

Configurarea parcărilor în funcție de


Max = 24 locuri
regimul de proprietate
amplasate la sol 48
Parcări transferate în cadrul Max = 213 locuri
proprietăților publice - localizare
subterană. Ex.: școli/licee. (3 niveluri subterane)
Min = 71 locuri
Parcări transferate în cadrul (1 nivel subteran)
proprietăților private - localizare Max = 8 locuri Klaus
59
subterană. Ex.: spații comerciale de 100
mari dimensiuni. Max = 37 locuri
amplasate la sol
Parcări transferate în cadrul
proprietăților incerte, neîntăbulate Max = 50 locuri
- localizare subterană/ supraterană. amplasate la sol

anu
Max= 8 Max = 246 locuri
Ex.: foste platforme industriale,
suprațete mari de teren locuri Klaus (3 niveluri subterane)

ușne
neexploatat. Min = 82 locuri
(1 nivel subteran)

p
Configurarea parcărilor în funcție de

ru Lă
suprafețele libere de teren Max = 70 locuri Max = 129 locuri
Parcări transferate în cadrul amplasate la sol (3 niveluri subterane)
proprietăților private/publice - 67 Min = 43 locuri xand
localizare supraterană. Ex.: plombe/ (1 nivel subteran)
structuri noi.
l Ale
ardu

Max = 168 locuri


(3 niveluri subterane)
Max = 7 locuri
Min = 56 locuri
Bulev

amplasate la sol
(1 nivel subteran)
100
100 Max = 10 locuri
amplasate la sol
Max = 12 locuri 332
60 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa amplasate la sol 61
Constanța - provocări și potențial Max = 10 locuri Max = 132 locuri Max = 126 locuri
Max = 12 locuri
amplasate la sol (3 niveluri subterane) (3 niveluri subterane)
amplasate la sol
Relocarea parcajelor ca urmare Max = 129 locuri 120 Min = 44 locuri Min = 42 locuri
(3 niveluri subterane) Max = 50 locuri (1 nivel subteran) (1 nivel subteran)
a strategiilor de mobilitate Min = 43 locuri amplasate la sol
Max = 216 locuri
(1 nivel subteran)

Bulev
Max = 10 locuri amplasate la sol (3 niveluri subterane)
Legenda Min = 72 locuri
88
IZOCRONE - viteza medie de (1 nivel subteran)

ardul
deplasare 4km/h 57
5′

Alexa
IZOCRONA timp estimativ de Max = 5 locuri Max = 126 locuri
parcurs 5min Max = 22 locuri (3 niveluri subterane)
amplasate la sol 70
amplasate la sol 89 Min = 42 locuri

ndru
10′ (1 nivel subteran)
Max = 5 locuri
IZOCRONA timp estimativ de
amplasate la sol


parcurs 10min

pușn
46 Max = 24 locuri
Max = 123 locuri
31 Max = 114 locuri
15′ amplasate la sol (3 niveluri subterane)

eanu
(3 niveluri subterane)
IZOCRONA timp estimativ de Min = 41 locuri  Min = 38 locuri
parcurs 15min (1 nivel subteran) (1 nivel subteran)
118
Max = 15 locuri
Configurare tronson 15 amplasate la sol Max = 750 locuri 28
(3 niveluri subterane)
Intervenții asupra tronsoanelor Min = 250 locuri 

a
Max = 213 locuri Max = 303 locuri
bulevardelor - desființare parcaje. Max = 93 locuri 80

vej
(3 niveluri subterane) (1 nivel subteran)
(3 niveluri subterane) (3 niveluri subterane)
Intervenții asupra tronsoanelor

So
Min = 71 locuri Min = 31 locuri Min = 101 locuri 7
bulevardelor - parcaje menținute. Max = 81 locuri
(1 nivel subteran) (1 nivel subteran) 33 13

ada
(3 niveluri subterane) (1 nivel subteran)
Configurarea parcărilor în funcție de Min = 27 locuri
13

Str
regimul de proprietate (1 nivel subteran)
Parcări transferate în cadrul dă
proprietăților publice - localizare 86 Max = 120 locuri 190 Vo
subterană. Ex.: școli/licee. amplasate la sol Max = 300 locuri 43 uza
(3 niveluri subterane) C

Mai
Parcări transferate în cadrul Max = 25 locuri Max = 61 locuri a
ad
Min = 100 locuri
proprietăților private - localizare r
amplasate la sol amplasate suprateran e 12
ar St
subterană. Ex.: spații comerciale de (1 nivel subteran)

Bulevardul 1
mari dimensiuni. Max = 20 locuri l M
amplasate la sol 66 ce 34
Parcări transferate în cadrul
proprietăților incerte, neîntăbulate an
ef
Șt
- localizare subterană/ supraterană.
Ex.: foste platforme industriale, Max = 315 locuri 25
suprațete mari de teren (3 niveluri subterane) da
neexploatat. Min = 105 locuri Max = 246 locuri tra 9
Max = 234 locuri
190 (3 niveluri subterane) S nd
ina
(1 nivel subteran)
Configurarea parcărilor în funcție de (3 niveluri subterane) Min = 82 locuri d
suprafețele libere de teren 80 Min = 78 locuri
32 er
(1 nivel subteran)
lF
Parcări transferate în cadrul (1 nivel subteran) du
proprietăților private/publice - var
a

le
vej

Bu
localizare supraterană. Ex.: plombe/ Max = 129 locuri
structuri noi. (3 niveluri subterane)
So

Min = 43 locuri Max = 399 locuri


da

(1 nivel subteran) (3 niveluri subterane)


Max = 6 locuri
ra

Min = 133 locuri


amplasate la sol
St

Max = 81 locuri (1 nivel subteran)


Max = 4 locuri 134 (3 niveluri subterane)
amplasate la sol Min = 27 locuri
Max = 20 locuri (1 nivel subteran) 86
Max = 60 locuri amplasate la sol
amplasate la sol Max = 42 locuri
amplasate la sol

Max = 270 locuri Max= 50 locuri Klaus


(3 locuri subterane) Max= 50 locuri Klaus
Min = 90 locuri
(1 nivel subteran)
Max = 90 locuri
(2 niveluri subterane)

ai
Min = 45 locuri

M
(1 nivel subteran)

1
2.

ul
rd
va
i
ene

le
Bu
90
mp
Cu

Max = 132 locuri


ada

(3 locuri subterane)
Min = 44 locuri
56
Str

Max = 56 locuri amplasate la sol


(1 nivel subteran)

68 66 Max = 66 locuri amplasate la sol


56
Max = 56 locuri amplasate la sol
62 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 63
Constanța - provocări și potențial 66 Max = 66 locuri amplasate la sol

Max = 192 locuri


Max = 40 locuri amplasate la sol (3 niveluri supraterane)
Min = 64 locuri
36 amplasate la sol 64

Max = 64 locuri amplasate la sol


44

i
ene
92
Max = 92 locuri

mp
Max = 62 locuri
amplasate la sol (2 niveluri supraterane)

Cu
Min = 46 locuri
amplasate la sol
ada
Str
62 Max = 62 locuri amplasate la sol

Relocarea parcajelor ca urmare


a strategiilor de mobilitate
Legenda

ai
1M
IZOCRONE - viteza medie de
deplasare 4km/h Max = 90 locuri amplasate la sol
90

ul
ard
5′
IZOCRONA timp estimativ de

lev
parcurs 5min Max = 56 locuri amplasate la sol

Bu
56
10′
IZOCRONA timp estimativ de
parcurs 10min

15′
IZOCRONA timp estimativ de
parcurs 15min

Configurare tronson

Intervenții asupra tronsoanelor


bulevardelor - desființare parcaje.
Intervenții asupra tronsoanelor
bulevardelor - parcaje menținute.

Configurarea parcărilor în funcție de


regimul de proprietate
Parcări transferate în cadrul
proprietăților publice - localizare
subterană. Ex.: școli/licee.
Parcări transferate în cadrul
proprietăților private - localizare
subterană. Ex.: spații comerciale de
mari dimensiuni.
Parcări transferate în cadrul
proprietăților incerte, neîntăbulate
- localizare subterană/ supraterană.
Ex.: foste platforme industriale,
suprațete mari de teren
neexploatat.

Configurarea parcărilor în funcție de


suprafețele libere de teren

Parcări transferate în cadrul


proprietăților private/publice -
localizare supraterană. Ex.: plombe/
structuri noi.

Max = 14 locuri amplasate la sol

3.
i
galie

14
Man
Șos.
64 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 65
Constanța - provocări și potențial

Relocarea parcajelor ca urmare


a strategiilor de mobilitate
Legenda
IZOCRONE - viteza medie de
deplasare 4km/h
Max = 126 locuri
5′ (3 niveluri subterane)
IZOCRONA timp estimativ de Min = 42 locuri
parcurs 5min
(1 nivel subteran)

10′
IZOCRONA timp estimativ de
parcurs 10min

15′
IZOCRONA timp estimativ de
e
parcurs 15min
ar
l M 28
ce
Configurare tronson an
ef 80

St
Intervenții asupra tronsoanelor Șt

ra
bulevardelor - desființare parcaje. da 7

da
ra 33 13
St
Intervenții asupra tronsoanelor

M
irc
bulevardelor - parcaje menținute.
13

ea
Configurarea parcărilor în funcție de

ce
regimul de proprietate
Vo

l
a nd


Parcări transferate în cadrul 43 uz na
di

tr
proprietăților publice - localizare C r
a

ân
subterană. Ex.: școli/licee. d e
ra lF
Parcări transferate în cadrul St rdu
a
lev
proprietăților private - localizare
subterană. Ex.: spații comerciale de
mari dimensiuni.
Bu Max = 69 locuri
(3 niveluri subterane)
Parcări transferate în cadrul Min = 23 locuri
proprietăților incerte, neîntăbulate
(1 nivel subteran)
- localizare subterană/ supraterană.
Ex.: foste platforme industriale,
suprațete mari de teren
neexploatat.

Configurarea parcărilor în funcție de


suprafețele libere de teren Max = 84 locuri Max = 84 locuri
Parcări transferate în cadrul (3 niveluri subterane) (3 niveluri subterane)
proprietăților private/publice - Min = 28 locuri Min= 28 locuri
localizare supraterană. Ex.: plombe/ (1 nivel subteran) (1 nivel subteran)
structuri noi.

4.
Nevoile
cetățenilor
din cartierele de blocuri
În mod evident, identificarea nevoilor unui cartier nu este numai prerogativul
unor experți în dezvoltare urbană, ci ar trebui în mod obligatoriu să includă
și punctul de vedere al celor care trăiesc efectiv acolo. În acest sens, un
chestionar detaliat a fost aplicat în toate cartierele de blocuri din Constanța
(vedeți imaginea de mai jos), iar rezultatele acestui chestionar vor fi
prezentate mai jos. Înainte de a prezenta rezultatele, însă, ghidul va face o
trecere rapidă în revistă a metodologiei folosite. În caz că aceasta va fi de
folos și altor administrații locale.
68 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 69
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

Metodologie
Pentru a afla nevoile concrete ale cetățenilor din fiecare cartier de blocuri din
Constanța, au fost efectuate chestionare în regim față în față în fiecare din
cartierele incluse în harta de mai sus. Selecția persoanelor din cartier a fost
efectuată din ”ușă în ușă” începând din centrul geografic al cartierului. Numărul
de chestionare a fost identic în fiecare cartier indiferent de mărimea acestuia
astfel încât datele să poată fi comparabile la nivel de localitate.

Volumul total al eșantionului a fost de 1097 respondenți, ceea ce corespunde unei


marje de eroare de +/-3% pentru un interval de încredere de 95%. Chestionarul
a avut 40 de itemi care au vizat dotarea urbană și accesul de utilități publice.
Pentru fiecare dintre acești itemi au fost măsurați 4 indicatori:

Accesibilitate/dotare – procentul valid al respondenților din


arie care declară că au (au acces la) respectiva dotare (utilitate). Indicele de accesibilitate
măsurat de la 1 la 100, corespunzător ponderilor menționate a fost marcat în tabel prin
trei tipuri de semne:

o accesibilitate pentru mai puțin de 50% din populație;

o accesibilitate între 51-75% din populație;

o accesibilitate peste 75%


70 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 71
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

Necesitate – media notelor de la 1 (deloc) la 10 (maxim) acordate de


o satisfacție foarte ridicată, medii între 8 și 10;
respondenți pentru cât de necesar consideră că este respectiva utilitate/dotare pentru
cartier. Întrebarea a fost adresată doar celor care au declarat că dotarea/utilitatea lipsește. o satisfacție ridicată, medii între 6 și 7,9;
Prelucrarea datelor s-a realizat doar în cazul în care deficitul era semnificativ (peste 25%
dintre respondenții din aria de interes declarau că utilitatea/ dotarea nu există, sau nu au o satisfacție medie, medii între 4 și 5,9;
acces la ea); indicele de necesitate măsurat de la 1 la 10, corespunzător mediei acordate de
respondenți a fost marcat în tabel prin trei tipuri de semne:
o satisfacție scăzută, medii între 2 și 3,9;

o necesitate ridicată, medii peste 7,5 din 10;


o satisfacție foarte scăzută, medii între 1 și 1,9.

o necesitate medie, medii între 5-7,5 din 10;


Cartiere din Constanța unde a fost aplicat chestionarul
o necesitate scăzută medii sub 5 din 10.

Utilizare – procentul valid al respondenților care declarau că beneficiază


frecvent de dotarea/utilitatea publică avută în vedere. Datele au fost prelucrate doar pentru
un nivel de dotare considerat prag minim la nivel de cartier (peste 25% dintre respondenții
din aria de interes declarau că utilitatea/dotarea există, sau au acces la ea); indicele de
utilizare, măsurat de la 1 la 100, corespunzător ponderilor menționate a fost marcat în
tabel prin următoarele tipuri de semne:

o utilizare între 80% -100% din populație;

o utilizare între 60-79% din populație;

o utilizare între 40-59% din populație;

o utilizare între 20-39% din populație;

o utilizare sub 20% din populație

Satisfacție – media notelor de la 1 (deloc) la 10 (maxim) acordate de


respondenți pentru cât de necesar consideră că este respectiva utilitate/dotare pentru
cartier. Întrebarea a fost adresată doar celor care au declarat că dotarea/utilitatea există.
Datele au fost prelucrate doar pentru un nivel de dotare considerat prag minim la nivel de
cartier (peste 25% dintre respondenții din aria de interes declarau că utilitatea/dotarea
există, sau au acces la ea). Indicele de satisfacție măsurat de la 1 la 10, corespunzător
mediei acordate de respondenți a fost marcat în tabel prin următoarele tipuri de semne:
72 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 73
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
100%
98%
32% 9.1
76%
67%
5.5
10.0 ANADALCHIOI
Trotuare amenajate / modernizate 98% 98% 7.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 42% 10.0 76% 4.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 98% 65% 9.0
Străzi asfaltate 94% 98% 6.7 Media de vârstă: 41 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 10% 7.0 Număr mediu de membri în gospodărie: 3,3 1
Teren de sport 94% 98% 7.5
Venituri / gospodărie: 8400 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 78% 5.6 54% 9.0
Loc de joacă pentru copii 88% 9.3 95% 6.0 Ocupații: majoritar angajați în mediul privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 70% 8.7 43% 5.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 40%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 74% 9.4 70% 9.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 32%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 6% 7.9
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 0% 8.0
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 10% 8.1
Zonă de fitness în aer liber 30% 7.9
Zonă dedicată animalelor de companie 32% 7.6
Creșă 14% 7.3
Grădiniță 30% 7.9 40% 7.0
Policlinică 30% 8.6 60% 10.0
Piață agroalimentară 90% 98% 6.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 22% 8.1 82%
Cantină socială 6% 8.0 0%
Coafor 36% 6.9 43%
Magazin alimentar 34% 7.0 35%
Magazin non-alimentar 98% 98% 7.4
Farmacie 94% 91% 5.3
Cabinet stomatologic 90% 89% 7.7
Cabinet oftalmologic 48% 8.5 67% 6.7
Ghișeu pentru plata facturilor 22% 7.6 64% 6.7
Iluminat public satisfăcător 50% 9.0 80% 7.0
Copaci, arbori stradali 98%
Spațiu amenajat în jurul blocului 100%
Apartamentul termoizolat 98%
Fațada blocului amenajată 86% 9.0
Intrarea in bloc amenajată 86% 7.0
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 72% 8.9
Evenimente în cartier 20% 9.0
Întreceri sportive în cartier 8% 8.4
74 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 75
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
68%
66%
64%
8.6
8.8
6.7
65%
64%
69%
8.0
9.0
8.0
BADEA CÂRȚAN
Trotuare amenajate / modernizate 84% 8.3 86% 8.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 78% 8.4 92% 8.8
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 58% 6.7 76% 9.7
Străzi asfaltate 84% 8.3 93% 9.5 Media de vârstă: 48 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 16% 7.1 2
Număr mediu de membri în gospodărie: 2,4
Teren de sport 82% 9.0 93% 9.8
Venituri/ gospodărie: 4100 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 76% 7.3 82% 6.0
Loc de joacă pentru copii 80% 6.2 75% 10.0 Ocupații: majoritar pensionari
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 84% 7.4 57% 7.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 18%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 88% 9.7 73% 7.5
Ponderea familiilor cu preșcolari: 4%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 10% 8.8
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 16% 7.4
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 16% 6.8
Zonă de fitness în aer liber 28% 8.2
Zonă dedicată animalelor de companie 20% 7.7
Creșă 78% 8.2 23%
Grădiniță 84% 8.6 26% 10.0
Policlinică 70% 8.4 77% 9.3
Piață agroalimentară 78% 8.0 85% 9.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 16% 6.4
Cantină socială 40% 7.3
Coafor 70% 4.5 54% 10.0
Magazin alimentar 54% 5.2 63% 8.0
Magazin non-alimentar 88% 9.3 98% 10.0
Farmacie 86% 9.1 91% 10.0
Cabinet stomatologic 84% 7.8 88% 9.0
Cabinet oftalmologic 68% 6.3 44% 9.0
Ghișeu pentru plata facturilor 58% 6.8 59% 10.0
Iluminat public satisfăcător 78% 6.5 87% 10.0
Copaci, arbori stradali 90% 6.8
Spațiu amenajat în jurul blocului 90% 7.6
Apartamentul termoizolat 80% 9.4
Fațada blocului amenajată 68% 8.1
Intrarea in bloc amenajată 70% 8.6
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 74% 7.8
Evenimente în cartier 34% 4.9
Întreceri sportive în cartier 26% 5.2
76 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 77
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
85%
81%
87%
88%
87%
90%
7.0
9.5
9.5
BRĂTIANU
Trotuare amenajate / modernizate 85% 100% 6.8
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 98% 100% 7.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 57% 9.5 70% 4.0
Străzi asfaltate 89% 100% 9.3 Media de vârstă: 55 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 6% 7.8 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,1
Teren de sport 98% 96% 7.6
Venituri/ gospodărie: 3800 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 36% 9.2 59% 9.5
Loc de joacă pentru copii 68% 9.2 91% 9.0 Ocupații: pensionari și angajații în mediul privat
3
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 77% 8.6 39% 6.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 23%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 85% 90% 4.8
Ponderea familiilor cu preșcolari: 4%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 6% 8.0
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 6% 8.1 Ponderea minorităților etnice: 8%
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 0% 8.3
Zonă de fitness în aer liber 13% 8.9
Zonă dedicată animalelor de companie 9% 8.8
Creșă 70% 6.1 21% 10.0
Grădiniță 96% 20% 10.0
Policlinică 70% 6.5 94% 7.3
Piață agroalimentară 83% 97% 9.3
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 6% 7.8
Cantină socială 17% 7.9
Coafor 66% 4.5 35% 10.0
Magazin alimentar 68% 5.8 19% 10.0
Magazin non-alimentar 96% 96% 8.5
Farmacie 96% 98% 8.3
Cabinet stomatologic 100% 96% 9.6
Cabinet oftalmologic 81% 76% 7.3
Ghișeu pentru plata facturilor 57% 9.0 63% 6.5
Iluminat public satisfăcător 83% 92% 10.0
Copaci, arbori stradali 47% 8.9
Spațiu amenajat în jurul blocului 26% 9.1
Apartamentul termoizolat 19% 9.7
Fațada blocului amenajată 4% 9.4
Intrarea in bloc amenajată 11% 9.5
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 36% 9.6
Evenimente în cartier 6% 7.7
Întreceri sportive în cartier 6% 7.7
78 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 79
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
94%
88%
94%
91%
89%
6.6
7.2
8.0
Centru
Trotuare amenajate / modernizate 98% 98% 8.2
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 96% 92% 8.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 90% 58% 8.3
Străzi asfaltate 92% 70% 9.0 Media de vârstă: 52 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 58% 8.9 38% 5.0 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,4
Teren de sport 100% 92% 7.8
Venituri / gospodărie: 4800 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 92% 54% 4.5 4

Loc de joacă pentru copii 96% 83% 5.7 Ocupații: mixte


Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 90% 42% 9.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 16%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 94% 70% 7.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 6%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 6% 5.7
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 6% 5.9
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 6% 5.7
Zonă de fitness în aer liber 32% 8.6
Zonă dedicată animalelor de companie 52% 8.4 15%
Creșă 58% 4.5 21%
Grădiniță 92% 28% 8.0
Policlinică 82% 8.6 73% 7.5
Piață agroalimentară 72% 7.9 94% 5.5
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 50% 7.0 36% 5.5
Cantină socială 30% 5.3 10%
Coafor 96% 50% 6.7
Magazin alimentar 76% 7.0 55% 6.0
Magazin non-alimentar 98% 98% 9.6
Farmacie 96% 98% 9.4
Cabinet stomatologic 94% 94% 8.6
Cabinet oftalmologic 86% 58% 7.0
Ghișeu pentru plata facturilor 90% 60% 7.4
Iluminat public satisfăcător 96% 79% 8.0
Copaci, arbori stradali 92%
Spațiu amenajat în jurul blocului 92%
Apartamentul termoizolat 88%
Fațada blocului amenajată 64% 9.7
Intrarea in bloc amenajată 72% 9.8
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 66% 9.2
Evenimente în cartier 16% 4.5
Întreceri sportive în cartier 20% 4.5
80 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 81
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
100%
24%
82%
8.2
98%
83%
90%
7.2

7.0
CET
Trotuare amenajate / modernizate 82% 100% 7.5
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 94% 98% 7.8
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 58% 8.6 45%
Străzi asfaltate 86% 93% 7.8 Media de vârstă: 47 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 10% 6.1 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,4
Teren de sport 88% 93% 6.3
Venituri/ gospodărie: 4000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 90% 49% 10.0
Loc de joacă pentru copii 52% 9.0 73% 2.0 Ocupații: mixte
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 58% 8.0 38% Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 24% 5

Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 46% 8.7 74% 2.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 18%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 8% 6.0
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 8% 6.2
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 4% 6.0
Zonă de fitness în aer liber 4% 7.5
Zonă dedicată animalelor de companie 30% 7.6 60%
Creșă 40% 6.6 15%
Grădiniță 86% 33% 10.0
Policlinică 68% 9.5 71% 10.0
Piață agroalimentară 92% 98% 9.3
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 2% 6.4
Cantină socială 10% 6.6
Coafor 92% 80% 10.0
Magazin alimentar 18% 7.0 100% 6.0
Magazin non-alimentar 100% 98% 10.0
Farmacie 100% 94% 10.0
Cabinet stomatologic 96% 92% 10.0
Cabinet oftalmologic 68% 8.8 62% 8.0
Ghișeu pentru plata facturilor 26% 9.6 46% 10.0
Iluminat public satisfăcător 66% 8.2 91% 9.5
Copaci, arbori stradali 80% 8.9
Spațiu amenajat în jurul blocului 72% 8.6
Apartamentul termoizolat 42% 9.1
Fațada blocului amenajată 40% 9.5
Intrarea in bloc amenajată 38% 9.3
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 42% 8.9
Evenimente în cartier 24% 4.6
Întreceri sportive în cartier 12% 5.5
82 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 83
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
100%
96%
94%
88%
85%
81%
8.8
8.4
8.8
COICIU
Trotuare amenajate / modernizate 92% 98% 7.6
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 98% 98% 8.2
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 90% 67% 7.5
Străzi asfaltate 92% 98% 7.3 Media de vârstă: 45 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 2% 8.8 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,4
Teren de sport 92% 96% 8.0
Venituri/ gospodărie: 5600 lei 6
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 96% 52% 10.0
Loc de joacă pentru copii 92% 61% 10.0 Ocupații: pondere ridicată a pensionarilor
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 94% 26% 9.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 26%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 84% 7.6 36% 6.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 12%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 4% 7.8
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 2% 8.3
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 2% 8.0
Zonă de fitness în aer liber 4% 8.1
Zonă dedicată animalelor de companie 8% 8.5
Creșă 70% 8.4 14%
Grădiniță 94% 28% 10.0
Policlinică 80% 9.4 63% 10.0
Piață agroalimentară 92% 89% 10.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 6% 8.0
Cantină socială 6% 9.1
Coafor 72% 9.4 47% 10.0
Magazin alimentar 82% 6.8 32% 10.0
Magazin non-alimentar 98% 98% 10.0
Farmacie 90% 91% 10.0
Cabinet stomatologic 96% 94% 10.0
Cabinet oftalmologic 92% 50% 9.3
Ghișeu pentru plata facturilor 32% 8.0 56% 10.0
Iluminat public satisfăcător 94% 77% 8.8
Copaci, arbori stradali 56% 8.7
Spațiu amenajat în jurul blocului 58% 9.1
Apartamentul termoizolat 56% 9.3
Fațada blocului amenajată 48% 8.8
Intrarea in bloc amenajată 36% 8.3
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 34% 9.1
Evenimente în cartier 4% 8.9
Întreceri sportive în cartier 6% 8.2
84 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 85
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
96%
14%
90%
9.8
77%

62%
4.0

5.0
CONSTANȚA SUD
Trotuare amenajate / modernizate 98% 98% 3.6
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 96% 96% 2.6
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 38% 9.9 58% 10.0
Străzi asfaltate 98% 96% 3.8 Media de vârstă: 44 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 16% 7.0 Număr mediu de membri în gospodărie: 3,1
Teren de sport 98% 94% 2.8
Venituri/gospodărie: 5800 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 98% 61% 4.3
Loc de joacă pentru copii 48% 9.8 54% 3.0 Ocupații: mixte
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 38% 9.7 37% 3.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 28%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 28% 9.9
Ponderea familiilor cu preșcolari: 8%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 4% 9.1 7

Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 6% 9.3


Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 2% 8.6
Zonă de fitness în aer liber 4% 8.6
Zonă dedicată animalelor de companie 8% 8.0
Creșă 14% 9.9
Grădiniță 88% 18%
Policlinică 18% 9.8
Piață agroalimentară 14% 8.8
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 10% 9.0
Cantină socială 12% 9.5
Coafor 88% 23%
Magazin alimentar 24% 9.1
Magazin non-alimentar 98% 100% 6.0
Farmacie 96% 83% 8.5
Cabinet stomatologic 96% 92% 7.0
Cabinet oftalmologic 98% 63% 10.0
Ghișeu pentru plata facturilor 24% 10.0
Iluminat public satisfăcător 96% 77% 8.8
Copaci, arbori stradali 88%
Spațiu amenajat în jurul blocului 98%
Apartamentul termoizolat 40% 8.3
Fațada blocului amenajată 74% 9.2
Intrarea in bloc amenajată 48% 9.1
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 50% 9.4
Evenimente în cartier 12% 9.7
Întreceri sportive în cartier 10% 9.0
86 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 87
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
86%
82%
76%
7.1
4.8
5.6
91%
90%
84%
6.3
4.3
3.0
DELFINARIU
Trotuare amenajate / modernizate 52% 5.8 92% 6.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 70% 7.3 83% 6.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 48% 7.1 67% 5.0
Străzi asfaltate 68% 7.3 79% 5.5 Media de vârstă: 39 ani 8

Piste amenajate pentru bicicliști 12% 7.6 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,8
Teren de sport 70% 5.9 89% 5.0
Venituri/ gospodărie: 5000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 56% 6.6 57% 6.0
Loc de joacă pentru copii 52% 7.2 46% 5.0 Ocupații: mixte
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 46% 7.8 43% 5.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 33%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 40% 7.4 40% 4.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 12%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 11% 6.8
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 18% 7.3 Ponderea minorităților etnice: 8%
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 12% 7.5
Zonă de fitness în aer liber 20% 7.8
Zonă dedicată animalelor de companie 28% 7.9 50%
Creșă 34% 7.8 47% 3.0
Grădiniță 82% 7.3 46% 3.0
Policlinică 32% 7.7 69% 8.0
Piață agroalimentară 46% 8.6 87% 7.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 10% 7.6
Cantină socială 22% 8.1
Coafor 72% 7.0 72% 5.5
Magazin alimentar 44% 7.8 59% 4.0
Magazin non-alimentar 76% 6.7 89% 6.8
Farmacie 54% 7.8 67% 7.0
Cabinet stomatologic 84% 7.0 86% 7.0
Cabinet oftalmologic 56% 7.3 54% 3.3
Ghișeu pentru plata facturilor 34% 7.1 47% 4.0
Iluminat public satisfăcător 44% 7.6 77% 5.0
Copaci, arbori stradali 28% 7.2
Spațiu amenajat în jurul blocului 42% 7.3
Apartamentul termoizolat 36% 8.2
Fațada blocului amenajată 32% 7.7
Intrarea in bloc amenajată 26% 7.7
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 32% 7.9
Evenimente în cartier 22% 5.8
Întreceri sportive în cartier 10% 5.8
88 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 89
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
100%
20%
64%
8.2
8.0
78%

81%
5.7

3.3
FALEZA SUD
Trotuare amenajate / modernizate 78% 10.0 92% 6.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 94% 94% 4.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 76% 9.3 53% 4.0
Străzi asfaltate 84% 6.5 93% 5.8 Media de vârstă: 38 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 4% 9.4 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,9
Teren de sport 72% 3.6 97% 5.3
Venituri/gospodărie: 5600 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 18% 8.7
Loc de joacă pentru copii 52% 8.7 77% 5.0 Ocupații: angajați în mediul privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 52% 8.9 23% 4.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 40%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 56% 7.6 64% 4.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 28% 9
Prize pentru alimentare cu energie electrică 2% 5.8
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 0% 6.6
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 2% 6.2
Zonă de fitness în aer liber 2% 5.3
Zonă dedicată animalelor de companie 14% 8.1
Creșă 32% 7.6 25%
Grădiniță 90% 7.8 32% 7.2
Policlinică 18% 7.3
Piață agroalimentară 88% 6.8 86% 6.7
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 6% 6.0
Cantină socială 2% 7.7
Coafor 86% 6.3 47% 6.0
Magazin alimentar 16% 8.0
Magazin non-alimentar 92% 10.0 100% 7.6
Farmacie 96% 7.5 94% 6.8
Cabinet stomatologic 92% 8.0 98% 8.0
Cabinet oftalmologic 56% 9.0 32% 3.8
Ghișeu pentru plata facturilor 16% 8.0
Iluminat public satisfăcător 42% 8.5 62% 3.0
Copaci, arbori stradali 64% 6.5
Spațiu amenajat în jurul blocului 60% 7.2
Apartamentul termoizolat 60% 6.4
Fațada blocului amenajată 64% 6.3
Intrarea in bloc amenajată 68% 6.4
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 66% 7.3
Evenimente în cartier 12% 7.2
Întreceri sportive în cartier 12% 5.8
90 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 91
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
96%
94%
100%
100%
100%
6.6
5.2
5.0
FAR
Trotuare amenajate / modernizate 96% 100% 6.2
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 96% 100% 4.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 94% 87% 5.8
Străzi asfaltate 92% 100% 5.6 Media de vârstă: 40 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 2% 7.0 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,6
Teren de sport 90% 100% 5.8
Venituri/gospodărie: 5000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 76% 7.6 84% 6.4
Loc de joacă pentru copii 90% 78% 6.6 Ocupații: angajați în mediul privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 92% 20% 7.0 10
Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 22%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 92% 22% 8.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 4%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 2% 6.3
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 0% 7.5
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 2% 7.4
Zonă de fitness în aer liber 0% 7.1
Zonă dedicată animalelor de companie 2% 7.5
Creșă 14% 7.6
Grădiniță 86% 9.9 72% 4.0
Policlinică 100% 92% 5.6
Piață agroalimentară 94% 96% 6.6
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 4% 7.9
Cantină socială 2% 7.7
Coafor 96% 83% 5.6
Magazin alimentar 94% 89% 4.2
Magazin non-alimentar 96% 98% 7.6
Farmacie 94% 96% 7.4
Cabinet stomatologic 100% 98% 6.6
Cabinet oftalmologic 98% 92% 2.6
Ghișeu pentru plata facturilor 14% 4.3
Iluminat public satisfăcător 96% 92% 6.0
Copaci, arbori stradali 90%
Spațiu amenajat în jurul blocului 96%
Apartamentul termoizolat 92%
Fațada blocului amenajată 78% 6.7
Intrarea in bloc amenajată 72% 6.5
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 90%
Evenimente în cartier 4% 8.3
Întreceri sportive în cartier 2% 7.4
92 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 93
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
98%
30% 5.7
82%
78%
93%
6.7
4.7
7.0
GARĂ
Trotuare amenajate / modernizate 96% 100% 5.4
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 78% 9.5 95% 4.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 92% 87% 6.0
Străzi asfaltate 92% 98% 6.2 Media de vârstă: 40 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 12% 6.2 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,9
Teren de sport 94% 96% 5.8
Venituri/gospodărie: 6600 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 54% 4.9 81% 8.0
Loc de joacă pentru copii 92% 87% 6.0 Ocupații: angajați în mediul privat 11

Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 82% 6.7 61% 4.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 28%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 86% 86% 4.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 10%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 5% 5.3
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 6% 6.3
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 2% 6.6
Zonă de fitness în aer liber 6% 6.1
Zonă dedicată animalelor de companie 12% 6.0
Creșă 22% 5.2
Grădiniță 36% 5.3 44% 5.0
Policlinică 52% 6.2 77% 6.0
Piață agroalimentară 86% 4.4 98% 6.6
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 12% 6.3
Cantină socială 10% 5.0
Coafor 44% 5.6 73% 9.0
Magazin alimentar 40% 5.7 85% 5.0
Magazin non-alimentar 100% 98% 7.2
Farmacie 98% 100% 7.0
Cabinet stomatologic 96% 94% 7.2
Cabinet oftalmologic 78% 8.8 82% 3.0
Ghișeu pentru plata facturilor 22% 10.0
Iluminat public satisfăcător 72% 8.8 92% 5.0
Copaci, arbori stradali 78% 8.8
Spațiu amenajat în jurul blocului 76% 4.2
Apartamentul termoizolat 68% 5.4
Fațada blocului amenajată 58% 6.0
Intrarea in bloc amenajată 62% 5.0
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 60% 5.5
Evenimente în cartier 30% 6.2
Întreceri sportive în cartier 30% 5.9
94 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 95
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
96%
66%
72%
5.4
6.0
83%
88%
83%
8.3
8.0
7.8
ICIL
Trotuare amenajate / modernizate 84% 8.0 100% 8.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 94% 98% 6.8
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 38% 7.4 79% 5.5
Străzi asfaltate 82% 7.6 95% 8.0 Media de vârstă: 49 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 12% 7.5 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,1
Teren de sport 72% 5.4 97% 7.7
Venituri/gospodărie: 4000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 82% 5.3 71% 9.0 12

Loc de joacă pentru copii 74% 4.6 84% 8.5 Ocupații: majoritar pensionari
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 74% 5.6 30% 9.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 14%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 86% 6.7 67% 8.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 8%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 4% 4.1
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 4% 4.8
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 6% 4.6
Zonă de fitness în aer liber 8% 6.5
Zonă dedicată animalelor de companie 54% 5.0 15%
Creșă 66% 4.8 24% 8.1
Grădiniță 88% 41% 8.5
Policlinică 92% 85% 8.3
Piață agroalimentară 92% 96% 9.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 10% 6.1
Cantină socială 10% 6.7
Coafor 48% 4.3 63% 8.0
Magazin alimentar 78% 6.6 56% 6.8
Magazin non-alimentar 96% 98% 9.0
Farmacie 86% 5.0 95% 7.8
Cabinet stomatologic 100% 96% 8.4
Cabinet oftalmologic 90% 73% 6.3
Ghișeu pentru plata facturilor 86% 70% 2.3
Iluminat public satisfăcător 76% 7.5 87% 6.0
Copaci, arbori stradali 36% 6.5
Spațiu amenajat în jurul blocului 64% 8.4
Apartamentul termoizolat 64% 7.1
Fațada blocului amenajată 54% 7.4
Intrarea in bloc amenajată 48% 7.4
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 48% 8.5
Evenimente în cartier 8% 6.7
Întreceri sportive în cartier 12% 6.1
96 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 97
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
98%
90%
96%
96%
96%
8.4
7.5
5.7
INEL 1
Trotuare amenajate / modernizate 98% 98% 8.6
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 100% 98% 7.8
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 96% 94% 6.6
Străzi asfaltate 100% 96% 8.5 Media de vârstă: 38 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 2% 7.7 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,8
Teren de sport 100% 100% 7.6
Venituri/gospodărie: 5700 lei 13
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 74% 7.1 92% 9.0
Loc de joacă pentru copii 96% 85% 9.0 Ocupații: angajați în mediul privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 92% 59% 8.7 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 10%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 60% 9.1 50% 8.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 2%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 1% 6.5
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 0% 7.3
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 0% 7.4
Zonă de fitness în aer liber 0% 7.1
Zonă dedicată animalelor de companie 0% 7.5
Creșă 8% 7.2
Grădiniță 98% 82% 9.0
Policlinică 96% 94% 8.6
Piață agroalimentară 96% 96% 8.8
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 0% 6.9
Cantină socială 0% 6.6
Coafor 96% 94% 8.6
Magazin alimentar 94% 89% 7.3
Magazin non-alimentar 96% 100% 8.8
Farmacie 100% 98% 8.2
Cabinet stomatologic 98% 100% 8.4
Cabinet oftalmologic 100% 94% 8.6
Ghișeu pentru plata facturilor 20% 7.8
Iluminat public satisfăcător 98% 96% 6.2
Copaci, arbori stradali 100%
Spațiu amenajat în jurul blocului 98%
Apartamentul termoizolat 94%
Fațada blocului amenajată 68% 7.2
Intrarea in bloc amenajată 70% 6.8
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 96%
Evenimente în cartier 8% 7.4
Întreceri sportive în cartier 2% 7.0
98 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 99
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
82%
82%
7.0
7.1
92%
93%
93%
8.8
7.2
6.0
INEL 2
Trotuare amenajate / modernizate 94% 100% 8.6
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 94% 100% 8.6
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 54% 9.8 78% 6.0
Străzi asfaltate 94% 98% 8.2 Media de vârstă: 48 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 6% 8.4 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,4
Teren de sport 100% 100% 8.2
Venituri/gospodărie: 4300 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 36% 9.5 83% 9.0
Loc de joacă pentru copii 86% 81% 9.3 Ocupații: mixte 14

Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 82% 6.8 20% 4.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 20%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 84% 7.3 67% 8.3
Ponderea familiilor cu preșcolari: 18%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 10% 5.5
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 10% 8.0
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 4% 8.3
Zonă de fitness în aer liber 6% 8.3
Zonă dedicată animalelor de companie 10% 8.0
Creșă 90% 13%
Grădiniță 98% 24%
Policlinică 80% 6.0 88% 8.8
Piață agroalimentară 94% 94% 9.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 8% 7.8
Cantină socială 4% 8.1
Coafor 98% 39% 7.0
Magazin alimentar 90% 38% 8.0
Magazin non-alimentar 98% 98% 8.8
Farmacie 96% 98% 8.2
Cabinet stomatologic 100% 94% 8.4
Cabinet oftalmologic 94% 70% 8.4
Ghișeu pentru plata facturilor 76% 9.0 92% 2.4
Iluminat public satisfăcător 90% 87% 6.8
Copaci, arbori stradali 26% 5.8
Spațiu amenajat în jurul blocului 22% 9.1
Apartamentul termoizolat 24% 9.5
Fațada blocului amenajată 14% 9.1
Intrarea in bloc amenajată 22% 9.4
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 20% 9.2
Evenimente în cartier 12% 8.7
Întreceri sportive în cartier 2% 8.4
100 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 101
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
78%
38%
7.0
6.3
78%
77%
89%
7.0
8.0
7.3
KM 4-5
Trotuare amenajate / modernizate 74% 5.7 86% 7.3
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 58% 7.3 97% 6.3
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 30% 6.6 40% 10.0
Străzi asfaltate 82% 6.7 78% 7.0 Media de vârstă: 51 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 10% 5.7 Număr mediu de membri în gospodărie: 1,9
Teren de sport 74% 7.2 89% 8.5
Venituri/gospodărie: 3600 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 62% 4.8 71% 9.3
Loc de joacă pentru copii 66% 7.6 64% 8.0 Ocupații: predominant pensionari
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 74% 7.5 35% 6.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 14%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 52% 6.6 73% 10.0 15
Ponderea familiilor cu preșcolari: 2%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 5% 4.0
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 12% 5.8
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 10% 5.1
Zonă de fitness în aer liber 14% 5.4
Zonă dedicată animalelor de companie 10% 5.1
Creșă 54% 5.7 15%
Grădiniță 86% 6.6 19% 8.5
Policlinică 84% 5.9 57% 8.7
Piață agroalimentară 80% 6.8 78% 9.7
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 30% 5.2 33% 5.0
Cantină socială 28% 5.6 36% 4.0
Coafor 80% 7.4 40% 9.5
Magazin alimentar 50% 5.2 24% 5.0
Magazin non-alimentar 88% 91% 9.6
Farmacie 84% 81% 9.6
Cabinet stomatologic 84% 90% 9.4
Cabinet oftalmologic 84% 62% 9.4
Ghișeu pentru plata facturilor 54% 6.6 37% 7.0
Iluminat public satisfăcător 68% 6.6 82% 8.3
Copaci, arbori stradali 72% 6.4
Spațiu amenajat în jurul blocului 74% 7.2
Apartamentul termoizolat 62% 7.4
Fațada blocului amenajată 64% 7.1
Intrarea in bloc amenajată 72% 7.8
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 68% 7.0
Evenimente în cartier 30% 2.9
Întreceri sportive în cartier 34% 2.8
102 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 103
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
100%
100%
98%
98%
98%
8.6
8.6
8.0
STADION
Trotuare amenajate / modernizate 100% 100% 8.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 100% 100% 7.6
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 98% 92% 6.0
Străzi asfaltate 100% 100% 7.6 Media de vârstă: 37 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 6% 6.2 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,9 16
Teren de sport 100% 98% 9.2
Venituri/gospodărie: 5600 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 32% 5.4 88% 8.0
Loc de joacă pentru copii 100% 80% 8.6 Ocupații: angajați în mediul privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 98% 14% Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 10%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 98% 33% 8.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 6%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 0% 6.8 20% 8.0
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 0% 6.8
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 0% 6.3
Zonă de fitness în aer liber 2% 5.9
Zonă dedicată animalelor de companie 0% 6.6
Creșă 8% 6.5
Grădiniță 20% 6.5 20% 9.0
Policlinică 94% 96% 9.0
Piață agroalimentară 98% 96% 9.4
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 2% 6.4
Cantină socială 0% 6.4
Coafor 94% 87% 10.0
Magazin alimentar 94% 89% 7.8
Magazin non-alimentar 100% 98% 9.8
Farmacie 100% 100% 10.0
Cabinet stomatologic 98% 100% 9.8
Cabinet oftalmologic 98% 90% 8.4
Ghișeu pentru plata facturilor 14% 2.5 14%
Iluminat public satisfăcător 96% 90% 8.3
Copaci, arbori stradali 100%
Spațiu amenajat în jurul blocului 100%
Apartamentul termoizolat 98%
Fațada blocului amenajată 30% 6.5
Intrarea in bloc amenajată 96%
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 96%
Evenimente în cartier 0% 6.9
Întreceri sportive în cartier 2% 6.2
104 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 105
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
70%
64%
62%
9.1
9.3
9.2
71%
72%
68%
7.7
8.0
8.0
TOMIS I
Trotuare amenajate / modernizate 90% 96% 9.0
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 92% 87% 7.7
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 54% 8.1 56% 5.3
Străzi asfaltate 90% 89% 7.2 Media de vârstă: 51 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 22% 7.8 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,3
Teren de sport 90% 96% 8.2
Venituri/gospodărie: 5000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 70% 6.8 80% 7.3
Loc de joacă pentru copii 60% 7.9 63% 7.8 Ocupații: mixte 17

Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 82% 7.7 41% 8.5 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 24 %
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 84% 8.3 69% 7.3
Ponderea familiilor cu preșcolari: 8%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 8% 6.2
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 8% 6.5
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 6% 7.0
Zonă de fitness în aer liber 24% 7.7 33% 3.0
Zonă dedicată animalelor de companie 18% 7.7
Creșă 46% 6.5 30% 6.0
Grădiniță 90% 29% 8.0
Policlinică 58% 7.7 66% 8.5
Piață agroalimentară 54% 7.5 78% 9.3
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 24% 6.6
Cantină socială 16% 7.2
Coafor 58% 7.0 55% 9.0
Magazin alimentar 50% 5.2 64% 7.0
Magazin non-alimentar 84% 7.3 88% 9.3
Farmacie 84% 7.3 90% 9.2
Cabinet stomatologic 98% 82% 10.0
Cabinet oftalmologic 74% 7.0 51% 7.5
Ghișeu pentru plata facturilor 46% 5.2 39% 6.0
Iluminat public satisfăcător 76% 7.9 79% 8.8
Copaci, arbori stradali 84% 7.5
Spațiu amenajat în jurul blocului 70% 5.8
Apartamentul termoizolat 70% 7.9
Fațada blocului amenajată 44% 8.0
Intrarea in bloc amenajată 48% 8.8
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 72% 8.5
Evenimente în cartier 38% 6.9
Întreceri sportive în cartier 24% 6.1
106 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 107
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
94%
96%
94%
94%
88%
8.2
8.2
7.8
TOMIS II
Trotuare amenajate / modernizate 94% 98% 7.6
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 98% 98% 7.2
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 72% 6.2 69% 6.0
Străzi asfaltate 100% 98% 7.6 Media de vârstă: 49 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 64% 5.9 63% 1.0 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,7
Teren de sport 98% 100% 9.0 18
Venituri/gospodărie: 6.200 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 84% 2.8 76% 8.0
Loc de joacă pentru copii 94% 94% 8.2 Ocupații: angajați în sistem public și privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 94% 74% 8.5 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 24%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 92% 87% 7.7
Ponderea familiilor cu preșcolari: 3%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 12% 3.2
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 24% 4.5 Pondere a minorităților: 12%
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 18% 4.7
Zonă de fitness în aer liber 42% 5.8 43% 3.0
Zonă dedicată animalelor de companie 40% 6.9 45% 2.5
Creșă 56% 4.9 43% 5.5
Grădiniță 82% 6.2 54% 8.0
Policlinică 72% 7.4 78% 8.3
Piață agroalimentară 78% 4.7 85% 9.3
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 42% 4.1 29% 1.0
Cantină socială 36% 5.7 56% 1.0
Coafor 74% 3.2 57% 8.8
Magazin alimentar 74% 4.0 65% 7.3
Magazin non-alimentar 98% 96% 9.5
Farmacie 96% 98% 9.4
Cabinet stomatologic 86% 3.2 95% 9.8
Cabinet oftalmologic 88% 84% 8.0
Ghișeu pentru plata facturilor 80% 3.5 73% 6.0
Iluminat public satisfăcător 92% 85% 8.3
Copaci, arbori stradali 96%
Spațiu amenajat în jurul blocului 92%
Apartamentul termoizolat 82% 7.7
Fațada blocului amenajată 60% 6.5
Intrarea in bloc amenajată 56% 7.0
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 92%
Evenimente în cartier 46% 4.1
Întreceri sportive în cartier 44% 3.5
108 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 109
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
92%
98%
90%
91%
80%
8.0
8.0
7.7
TOMIS III
Trotuare amenajate / modernizate 98% 98% 8.6
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 100% 96% 7.2
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 74% 4.3 57% 5.3
Străzi asfaltate 90% 89% 7.8 Media de vârstă: 52 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 6% 4.7 19
Număr mediu de membri în gospodărie: 2,1
Teren de sport 98% 96% 9.0
Venituri/gospodărie: 4500 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 50% 4.2 64% 5.0
Loc de joacă pentru copii 64% 4.6 94% 9.0 Ocupații: preponderent pensionari
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 70% 4.5 51% 8.5 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 16%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 74% 4.4 68% 8.0
Ponderea familiilor cu preșcolari: 4%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 2% 3.3
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 2% 4.4
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 0% 4.5
Zonă de fitness în aer liber 0% 4.5
Zonă dedicată animalelor de companie 2% 4.6
Creșă 72% 3.5 33% 8.0
Grădiniță 94% 9.0
Policlinică 74% 5.5 62% 9.0
Piață agroalimentară 84% 5.0 93% 9.5
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 12% 4.3
Cantină socială 8% 4.0
Coafor 56% 3.0 50% 8.7
Magazin alimentar 58% 4.2 55% 7.0
Magazin non-alimentar 96% 92% 9.8
Farmacie 86% 7.1 100% 9.0
Cabinet stomatologic 94% 91% 9.8
Cabinet oftalmologic 94% 74% 7.5
Ghișeu pentru plata facturilor 50% 5.3 64% 7.0
Iluminat public satisfăcător 60% 6.2 73% 7.7
Copaci, arbori stradali 74% 5.2
Spațiu amenajat în jurul blocului 70% 4.7
Apartamentul termoizolat 68% 4.1
Fațada blocului amenajată 66% 3.7
Intrarea in bloc amenajată 72% 4.0
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 76% 4.3
Evenimente în cartier 16% 3.8
Întreceri sportive în cartier 4% 4.1
110 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 111
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
96%
96%
92%
98%
98%
96%
7.4
7.8
7.2
TOMIS NORD
Trotuare amenajate / modernizate 96% 100% 8.4
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 96% 100% 6.8
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 90% 91% 5.3
Străzi asfaltate 96% 100% 7.4 Media de vârstă: 41 ani 20

Piste amenajate pentru bicicliști 6% 8.3 Număr mediu de membri în gospodărie: 2,5
Teren de sport 98% 100% 8.6
Venituri/gospodărie: 4600 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 80% 5.7 83% 7.6
Loc de joacă pentru copii 88% 8.7 84% 8.3 Ocupații: mixte, angajați în sistemul public/privat
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 68% 7.7 71% 9.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 14%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 76% 7.0 95% 8.2
Ponderea familiilor cu preșcolari: 4%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 2% 8.1
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 2% 8.3
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 6% 8.2
Zonă de fitness în aer liber 2% 8.2
Zonă dedicată animalelor de companie 10% 8.1
Creșă 14% 8.1
Grădiniță 88% 8.8 77% 9.0
Policlinică 50% 8.5 92% 8.0
Piață agroalimentară 92% 93% 9.8
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 10% 8.1
Cantină socială 4% 8.0
Coafor 94% 94% 8.5
Magazin alimentar 74% 6.3 86% 6.6
Magazin non-alimentar 98% 98% 9.6
Farmacie 98% 100% 9.4
Cabinet stomatologic 100% 100% 9.8
Cabinet oftalmologic 98% 90% 7.8
Ghișeu pentru plata facturilor 76% 8.9 84% 6.5
Iluminat public satisfăcător 96% 90% 8.8
Copaci, arbori stradali 98%
Spațiu amenajat în jurul blocului 98%
Apartamentul termoizolat 96%
Fațada blocului amenajată 74% 7.7
Intrarea in bloc amenajată 74% 7.0
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 96%
Evenimente în cartier 8% 8.1
Întreceri sportive în cartier 6% 8.0
112 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 113
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
94%
96%
76%
74%
73%
7.4
7.4
7.4
UNIVERSITATE
Trotuare amenajate / modernizate 98% 98% 8.2
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 98% 92% 7.2
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 90% 56% 7.2
Străzi asfaltate 96% 94% 7.8 Media de vârstă: 48 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 18% 8.6 21
Număr mediu de membri în gospodărie: 2,3
Teren de sport 96% 92% 8.0
Venituri/gospodărie: 5000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 92% 57% 8.5
Loc de joacă pentru copii 96% 81% 8.3 Ocupații: angajați în sistem public și privat, pensionari
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 94% 32% 9.0 Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 26%
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 92% 48% 7.5
Ponderea familiilor cu preșcolari: 12%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 2% 7.9
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 2% 7.9
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 0% 7.8
Zonă de fitness în aer liber 4% 8.1
Zonă dedicată animalelor de companie 10% 8.3
Creșă 28% 8.7 36% 7.0
Grădiniță 100% 28% 8.5
Policlinică 80% 8.7 35% 8.0
Piață agroalimentară 26% 8.8 77% 9.0
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 6% 8.1
Cantină socială 4% 8.1
Coafor 96% 35% 8.5
Magazin alimentar 92% 46% 6.5
Magazin non-alimentar 98% 98% 9.6
Farmacie 98% 92% 9.6
Cabinet stomatologic 100% 94% 9.8
Cabinet oftalmologic 98% 53% 8.3
Ghișeu pentru plata facturilor 34% 9.0 29% 5.0
Iluminat public satisfăcător 96% 73% 7.8
Copaci, arbori stradali 56% 8.0
Spațiu amenajat în jurul blocului 50% 8.9
Apartamentul termoizolat 62% 9.5
Fațada blocului amenajată 64% 8.7
Intrarea in bloc amenajată 58% 8.5
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 58% 9.6
Evenimente în cartier 8% 8.1
Întreceri sportive în cartier 4% 7.9
114 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 115
Nevoile cetățenilor din cartierele de blocuri

DOTăRI ȘI UTILITăȚI PUBLICE Dotare NECESAR UTILIZARE SATISFACȚIE Cartierul


Transport public
Stații de transport public acoperite
Stații de transport public luminate noaptea
98%
18%
18%
8.4
8.8
76% 7.5

VIILE NOI
Trotuare amenajate / modernizate 70% 9.9 91% 7.3
Spații adecvate pentru colectarea gunoiului 40% 9.6 95% 7.0
CARACTERISTICI ESTIMATE
Locuri de parcare amenajate 72% 8.8 81% 5.3
Străzi asfaltate 92% 96% 8.0 Media de vârstă: 43 ani
Piste amenajate pentru bicicliști 12% 7.0 83% 1.0 Număr mediu de membri în gospodărie: 3,4
Teren de sport 86% 10.0 93% 9.0
Venituri/gospodărie: 7000 lei
Spațiu verde pentru relaxare (părculeț, zonă verde) 72% 3.5 75% 7.0
Loc de joacă pentru copii 36% 8.8 67% 8.0 Ocupații: angajași în mediul privat/ public, studenți
Loc de relaxare și interacțiune pentru adulți 22% 8.3 18% Ponderea familiilor cu copii de vârstă școlară: 38% 22
Loc de relaxare pentru vârstnici (mese de șah ș.a) 18% 8.2 44%
Ponderea familiilor cu preșcolari: 24%
Prize pentru alimentare cu energie electrică 6% 7.5
Internet gratuit (wi-fi) în spații publice 6% 7.5
Mobilier stradal: bănci, rasteluri pentru biciclete, 2% 7.5
Zonă de fitness în aer liber 2% 7.3
Zonă dedicată animalelor de companie 8% 6.6
Creșă 52% 5.9 54% 5.0
Grădiniță 96% 48% 7.0
Policlinică 38% 6.1 63% 7.0
Piață agroalimentară 16% 8.4
Cinematograf (inclusiv grădină de vară) 6% 7.0
Cantină socială 8% 6.4
Coafor 90% 71% 9.3
Magazin alimentar 14% 7.8
Magazin non-alimentar 98% 92% 9.0
Farmacie 30% 8.6 67% 6.0
Cabinet stomatologic 98% 90% 10.0
Cabinet oftalmologic 68% 8.9 82% 8.0
Ghișeu pentru plata facturilor 18% 9.5
Iluminat public satisfăcător 26% 9.5 69% 8.0
Copaci, arbori stradali 44% 8.6
Spațiu amenajat în jurul blocului 38% 9.0
Apartamentul termoizolat 34% 9.2
Fațada blocului amenajată 44% 8.9
Intrarea in bloc amenajată 50% 9.0
Artă stradală (statui, fântâni arteziene) 40% 8.9
Evenimente în cartier 18% 7.4
Întreceri sportive în cartier 14% 7.1
117

INTERVENȚII
asupra SPAȚIILOR
PUBLICE
din cartierele de blocuri

În cele ce urmează vom discuta trei tipuri de intervenție asupra


spațiilor publice:

1. Intervenții de acupunctură urbană.

2. Intervenții complexe pentru zone bine definite.

3. Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier.


118 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 119
introducere

Aceste tipuri de intervenții au fost discutate în mai mult detaliu la începutul


ghidului. În cele ce urmează, vom include câteva reprezentări grafice și
discuții sumare, a modului în care aceste intervenții pot fi întreprinse.
Pentru intervențiile de acupunctură urbană și intervențile complexe pentru
zone bine definite, am dezvoltat o paletă de intervenții. Această paletă nu
este comprehensivă, ci include un set de idei privind modul în care cartiere
constănțene ar putea fi transformate.

Pentru intervențiile macro, cu impact asupra întregului cartier, abordarea a


fost una integrată. Mai întâi a fost analizată rețeaua de spații publice la
nivel de cartier iar apoi au fost făcute câteva propuneri pentru câteva spații
publice emblematice pentru aceste cartiere. Ideea de bază este aceea de a
crea puncte de destinație în aceste cartiere – zone magnet, care să atragă
oameni, investiții și activități.
120 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 121
introducere

PALETA DE INTERVENȚII

PISTĂ ALERGARE TEREN SPORT pistă de biciclete ZONĂ PENTRU SPORT SPAȚIU PARTAJAT ACCESUL ÎN ZONA VERDE ILUMINAT CREATIV ZONĂ SKATEBOARD
PERMIS

LOC INFORMAL DE ZONĂ DE PROMENADĂ ZONĂ AMENAJATĂ LĂRGIREA TROTUARULUI PICTURI MURALE JOCURI PICTATE PE PROIECȚII DE CINEMA FOOD TRUCK
SOCIALIZARE PENTRU ANIMALE ASFALT

MOBILIER STRADAL LOC AMENAJAT pentru ILUMINAT STRADAL PERGOLĂ PENTRU PARCAREA INTERZISĂ PARCĂRI INTELIGENTE SUPRAFAȚĂ PERMEABILĂ PARCARE ÎNIERBATĂ
SOCIALIZARE ACTIVITĂȚI DIVERSE

VEGETAȚIE HAMAC GRĂDINĂ URBANĂ ZONĂ VERDE RASTELURI PENTRU OBIECTIV SIMBOL POTENȚIAL PENTRU O ÎNGRĂDIREA/ÎNGROPAREA
NEPROGRAMATĂ BICICLETE MICĂ AFACERE TOMBEROANELOR

LOC DE JOACĂ MESE DE ȘAH ȘI ALTE MOBILIER FÂNTÂNI INTERACTIVE ParcĂri Trotuar Stâlpi de delimitare
JOCURI MULTIFUNCȚIONAL
Intervenții asupra spațiilor publice din
cartierele de blocuri

1 Intervenții de
acupunctură
urbană
124 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 125
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

29 3 1 Coiciu A / page 134


4
2 Coiciu B / page 134
3 Faleza Nord - Delfinariu A / page 134
2527
26
4 Faleza Nord - Delfinariu B / page 134
28
22 5 Far Abator și Faleza Sud C / page 134

23
6 Far Abator și Faleza Sud D / page 134
24
7 Far Abator și Faleza Sud E / page 134
8 Gara și Icil A / page 134
9 Gara și Icil B / page 134
18
21
19 20 10 Inel 2 A / page 134
11 Inel 2 B / page 134
12 Inel 2 C / page 134

1 13 Inel 2 D / page 134


14 Inel 2 E / page 134
13
11 12 15 Inel 2 F / page 134
10

2 16 KM 4-5 A / page 134


15
14 8 17 KM 4-5 B / page 134
9
18 Tomis II A / page 134
19 Tomis II B / page 134
20 Tomis II C / page 134
30
31 21 Tomis II D / page 134
32
22 Tomis III și Anadalchioi A / page 134
23 Tomis III și Anadalchioi B / page 134
24 Tomis III și Anadalchioi C / page 134
5
25 Tomis Nord A / page 134
26 Tomis Nord B
17 27 Tomis Nord C
16
28 Tomis Nord D
7
6 29 Tomis Nord E
30 Viile Noi și CET A
31 Viile Noi și CET B
32 Viile Noi și CET C
126 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 127
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

1 Coiciu A

Aleea Daliei
VEGETAȚIE

Trotuar nou

ILUMINAT STRADAL

ParcĂri
128 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 129
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

2 Coiciu B

i
Aleea Garofițe

Aleea Garofițe
i
VEGETAȚIE

LOC DE JOACĂ

Trotuar

ILUMINAT STRADAL
130 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 131
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

3 Faleza-Nord - Delfinariu A

ILUMINAT STRADAL LĂRGIREA TROTUARULUI VEGETAȚIE Stâlpi de delimitare


132 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 133
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

4 Faleza-Nord - Delfinariu B

ILUMINAT STRADAL VEGETAȚIE ParcĂri MESE DE ȘAH ȘI ALTE MOBILIER STRADAL


JOCURI
St
ra
da
Pe
s
ca
ri l
or
134 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 135
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

5 Far Abator și Faleza-Sud A

ILUMINAT STRADAL pistă de biciclete VEGETAȚIE


hi
Vec
Ma i
ul 1
vard
Bule
136 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 137
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

6 Far Abator și Faleza-Sud B

ILUMINAT STRADAL VEGETAȚIE Stâlpi de delimitare


Strada Lirei

Aleea Lirei
138 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 139
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

7 Far Abator și Faleza-Sud C

ILUMINAT STRADAL VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare MOBILIER STRADAL


Strada
Lirei
140 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 141
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

8 Gara și Icil A

ILUMINAT STRADAL VEGETAȚIE Stâlpi de delimitare pistă de biciclete Trotuar


n
aia
Tr
a
d
ra
St
142 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 143
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

9 Gara și Icil B

ILUMINAT STRADAL Trotuar VEGETAȚIE ParcĂri

Stra
da L
abir
int
144 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 145
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

10 Inel 2A

ILUMINAT STRADAL Trotuar VEGETAȚIE PARCARE ÎNIERBATĂ


cu
les
Mi
l ae
co
Ni
da
ra
St
146 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 147
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

11 Inel 2 B

VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare

esc u
ico l ae M i l
aN
rad
St
148 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 149
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

12 Inel 2 C

VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare

St
ra
da
Eli
be

rii
150 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 151
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

13 Inel 2 D

VEGETAȚIE ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare ParcĂri Trotuar


rilor
ezăto
a Cut
Strad
152 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 153
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

14 Inel 2 E

VEGETAȚIE ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare ParcĂri Trotuar MOBILIER STRADAL

râng
Strada Pa
log
Strada Topo
154 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 155
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

15 Inel 2 F

VEGETAȚIE ILUMINAT STRADAL MOBILIER STRADAL ParcĂri Trotuar

Aleea Topolog
156 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 157
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

16 KM 4-5 A

VEGETAȚIE ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare ParcĂri Trotuar


lu i
rcu
aA
ra d
St
158 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 159
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

17 KM 4-5 B

VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare ParcĂri


i
ulu
i ac
Lil
da
ra
St
160 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 161
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

18 Tomis II A

VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare ILUMINAT STRADAL

lu i
a ru
tej
aS
ee
Al
162 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 163
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

19 Tomis II B

VEGETAȚIE ParcĂri LOC DE JOACĂ ILUMINAT STRADAL


lu i
linu

ea
A le
164 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 165
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

20 Tomis II C

VEGETAȚIE ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare LOC DE JOACĂ Trotuar

rei
m i oa
cră

ea
A le
166 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 167
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

21 Tomis II D

VEGETAȚIE ParcĂri TEREN SPORT ILUMINAT STRADAL Trotuar


168 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 169
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

22 Tomis III și Anadalchioi A

VEGETAȚIE Trotuar ILUMINAT STRADAL


Aleea
Mimo
zelor
170 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 171
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

23 Tomis III și Anadalchioi B

PICTURI MURALE ParcĂri MOBILIER STRADAL ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare


l
ce
io
Gh
da
ra
St
172 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 173
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

24 Tomis III și Anadalchioi C

VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare

el
oc
hi
G

da
ra
St
174 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 175
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

25 Tomis Nord A

VEGETAȚIE Trotuar Stâlpi de delimitare PARCARE ÎNIERBATĂ

Al
ee
a
O
rh
id
ee
lo
r
176 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 177
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

26 Tomis Nord B

VEGETAȚIE Trotuar MOBILIER STRADAL ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare


r
lo
ee
id
rh
O
a
ee
Al
178 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 179
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

27 Tomis Nord C

VEGETAȚIE ParcĂri MOBILIER STRADAL Stâlpi de delimitare PICTURI MURALE

St
ra
d a
Do
b ri l
ă
Eu
g en
iu
180 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 181
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

28 Tomis Nord D

VEGETAȚIE ParcĂri ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare

Stra
da M
urelo
r
ei
lc
Tu
da
ra
St
182 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 183
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

29 Tomis Nord E

VEGETAȚIE ParcĂri Trotuar ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare


ile
me
Ci ș
ad a
Str
184 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 185
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

30 Viile Noi și CET A

VEGETAȚIE PICTURI MURALE ILUMINAT STRADAL

Str
ad
aS
pir
uH
a ret
lu i
os u
atr
Alb
ea
A le
186 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 187
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

31 Viile Noi și CET B

VEGETAȚIE Trotuar ILUMINAT STRADAL Stâlpi de delimitare

Al
ee
a
Eg
ret
ei
188 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 189
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

32 Viile Noi și CET C

VEGETAȚIE Trotuar PICTURI MURALE ParcĂri Stâlpi de delimitare


ă
an

ană
răc
nC

răc
nC
ș Io

ș Io
eta

eta

Al
erc

ee
erc

a
aC

Eg
r. C

r
ad

et
St

ei
Str
190 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 191
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

Intervenții de acupunctură urbană


implementate
Zona: Strada Baba Novac Zona: Strada Unirii
192 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 193
1. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții de acupunctură urbană

Intervenții de acupunctură urbană


implementate
Zona: Parcare Marvimex
Intervenții asupra spațiilor publice din
cartierele de blocuri

2 Intervenții
complexe pentru
zone bine definite
196 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 197
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

Harta 4. Harta Zonelor de Locuințe Colective din Perioada Comunistă Strategia de implementare
ANALIZEAZĂ - testează - rafinează
ANADALCHIOI
BADEA CÂRȚAN
BRăTIANU
CENTRU
CET
COICIU
CONSTANțA SUD
DELFINARIU
FALEZA SUD
FAR
GARA
ICIL
IDENTIFICĂ ȘI ANALIZEAZĂ
Inel 1
Inel 2
KM 4-5
STADION
TOMIS I
TOMIS II
TOMIS III
TOMIS NORD
UNIVERSITATE
VIILE NOI

TESTEAZĂ

RAFINEAZĂ ȘI DEZVOLTĂ
198 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 199
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

OPORTUNITĂȚI: IMPLICAREA LOCUITORILOR


ȘI VERDEAȚA BOGATĂ
200 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 201
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

1I TOMIS nord și ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

badea cârțan
locuințe
colective
din perioada
comunistă

PARCUL TĂBĂCĂRIEI

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

CITY PARK
MALL

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
202 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 203
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

1I TOMIS NORD FOSTUL BAZIN DE PE STR. CIȘMELEI

LOC DE JOACĂ

5 MINUTE

MESE DE ȘAH SAU ALTE


JOCURI

Zona ocupată de fostul bazin de pe Str. Cișmelei este potrivit pentru În anumite puncte scările și marginea bazinului pot fi acoperite cu lemn, pentru a invita la
amenajarea unui parc, utilizând diferențele de nivel existente - stat jos. Gardul ce împrejmuiește terenul poate fi înlocuit cu vegetație. Spațiul construit
MOBILIER
MULTIFUNCȚIONAL inclusiv bazinul, care reprezintă un element inedit și intim. Se poate poate fi adaptat periodic cu elemente de urbanism diverse, pentru a menține locul activ:
păstra structura existentă, reducând adâncimea și adăugând scări - activități recreative și de socializare - o zonă ce invită la joc și exercițiu fizic
de acces, ce vor avea dubla funcție de loc de relaxare. --> - loc de picnic, cu mese și scaune - în caz de ploi puternice, bazinul poate reține apa

ZONĂ SKATEBOARD

MANAGEMENTUL APEI DE
PLOAIE
204 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 205
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

1I TOMIS NORD PIAȚETA TERASATă STR. BADEA CÂRȚAN

CULOARE / JOCURI PICTATE


PE ASFALT

E NT
EM
GR E
L D S SPR
EA
CE
AC
MOBILIER

CU
MULTIFUNCȚIONAL

PAR
• Avantajul acestui spațiu public de cartier este proximitatea lui
față de blocuri, astfel producând efectul de “eyes on the street”
(Jane Jacobs), mai exact un spațiu ușor de supravegheat de la
ferestrele din jur. Mai mult, în piațetă funcționează și Clubul
Pensionarilor, deci mai mulți ochi sub care copiii se pot juca în
CL
U
siguranță. PE B PE
NS NT
FÂNTÂNI INTERACTIVE
ION RU
• Pentru a contura centrul piațetei se recomandă mutarea AR
I
foișorului spre una din laturi.
• Pentru a maximiza locurile de stat jos, zona terasată acoperită

PO INE
RE
E Ă
ZIN JAT
cu vegetație poate fi acoperită cu lemn, astfel construind un

RA
TEM GAZ
GA NA

MA
spațiu mai amplu pentru recreere amenajat la umbra copacilor

MA AME
existenți. De asemenea, aceste elemente pot funționa și ca loc

A
N
ZO
de joacă pentru copii.
• Pentru a spori accesibilitatea în piațetă se pot instala
LOC AMENAJAT pentru
SOCIALIZARE balustrade și rampe de acces,
• Culoarea reprezintă specificul piațetei, de aceea se poate
construi o identitate a locului în jurul culorii, prin revitalizarea
picturilor existente și creearea unoi noi pete de culoare.
Culoarea va da un aspect viu spațiului public.
• Vara un joc cu jeturi de apă va bucura copiii și va răcori
atmosfera. Un astfel de sistem încorporat în pavaj nu încarcă
locul pe timp de iarnă, fiind o alegere mai practică față de o
ZONĂ DE PROMENADĂ
ACCESIBILĂ fântână arteziană.
206 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 207
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite
208 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 209
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

1I BADEA CÂRȚAN CARTIERUL DE LOCUINȚE SOCIALE „HENRI COANDĂ”

VEGETAȚIE
Caracteristicile spațiului public nu influențează doar calitatea vieții locuitorilor unui
cartier ci mai mult, un cartier atractiv și activ are un impact pozitiv asupra siguranței
locului, dezvoltă un spirit de comunitate și contribuie la o bună înțelegere între oameni.

GENERALITĂȚI RECOMANDĂRI

Într-un cartier de locuințe sociale, precum 1. Locuri amenajate pentru a petrece


PICTURI MURALE cartierul Henri Coandă, trebuie acordată timpul afară, utilizând mobilier stradal
cu atât mai multă atenție spațiilor dintre creativ, din materiale rezistente.
locuințe pentru a le face cât mai atractive
2. Iluminat stadal care să acopere în
și a încuraja interacțiunea dintre toate
totalitate cartierul. Iluminatul creativ
grupele de vârstă. Într-o comunitate
(ex. proiecții, lumini festive) dar și
strânsă oamenii se vor ajuta reciproc și vor
reducerea stâlpilor de iluminat la o
contribui la păstrarea și înfrumusețarea
scară umană încurajează utilizarea
mediului înconjurător.
spațiului o perioada extinsă de timp,
ILUMINAT CREATIV Într-un cartier precum acesta, unde
crescând sentimentul de siguranță la
aspectul locuințelor este unul industrial și
lăsarea întunericului.
design-ul repetitiv, elementele de mobilier
urban de calitate, precum și cele cu un 3. Amenajarea și îngrijirea permanentă a
design inovativ pot îmbunătăți aspectul zonelor verzi din perimetrul blocurilor.
vizual al cartierului. Ele nu trebuie îngrădite ci utilizate ca
spații de recreere.

LĂRGIREA TROTUARULUI

ÎNGRĂDIREA/ÎNGROPAREA
TOMBEROANELOR
210 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 211
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

1I BADEA CÂRȚAN CARTIERUL DE LOCUINȚE SOCIALE „HENRI COANDĂ”

Aspectul industrial și repetitiv poate fi ameliorat prin introducerea unor pete de culoare Zonele dintre clădiri pot fi amenajate cu bănci, mese de picnic, leagăne, iluminat public
pe fațadele clădirilor ce înveselesc atmosfera. și prin plantarea de gard viu și copaci, ele devenind locuri active de socializare imediat
accesibile tuturor.
Locurile pentru uscat rufe ocupă o mare parte a spațiului public, dând un aspect neîngrijit.
Alternative: construirea unei uscătorii interioare sau a unui sistem vertical de uscare,
amplasat mai retras și împrejmuite cu gard viu. Totuși este benefică proximitatea dintre
aceste spații practice și locurile de joacă, deoarece copiii se vor juca sub ochii atenți ai
vecinilor.

Situația actuală Propunere


212 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 213
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

2I TOMIS i, tomis ii ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

și stadion
locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
214 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 215
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

2I TOMIS I STR. NICOLAE IORGA ȘI STR. PANSELEI

În locurile fără o piață agro-alimentară în apropiere, se


pot organiza mini-piețe locale în imediata apropiere a
locuințelor, pe spațiul verde neexploatat, fie chiar și sub
formă de târg de weekend.

Astfel aceste zone prind viață și suplinesc o nevoie a celor


ce se deplasează mai greu, dar și scutesc timp prețios
petrecut în trafic tuturor grupelor de vârstă ce altfel ar
trebui să se deplaseze cu automobilul sau transportul în
comun la piață.

Pe lângă standurile cu produse, se pot amenaja mese de picnic


sau spații de socializare ancorate de mobilier minimal dar
rustic, precum: lăzi de lemn, butoaie sau pur și simplu prin
întreținerea unei pajiști ce îmbie la relaxare și picnic.

Piețele de duminică sunt o practică des întâlnită în orașele


europene, ele fiind un catalizator pentru interacțiunea între
locuitori. Ele încurajează și solidifică spiritul de comunitate.
216 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 217
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

2I STADION STR. FĂGETULUI NR. 138


Acest ansamblu de locuințe colective, functionează ca o insulă într-o zonă de case, așadar
amenajarea unui micro-centru comercial și recreativ va atrage locuitorii din întreaga zonă.

Se propune transformarea profilului stradal, din unul puternic dominat de automobile în


unul de tip spațiu partajat, unde mașinile și oamenii împart carosabilul. Așadar scuarul
central și trotuarele vor fi lărgite și se va monta mobilier urban precum leagăne, mese
și scaune, bănci, elemente de joc sau pergole pentru umbră. De asemenea se vor planta
copaci și vegetație.

Se va reorganiza situația parcării, limitând numărul locurilor amenajate. Se vor monta


rasteluri pentru biciclete și se va demarca o pistă pentru bicicliști.

Va fi benefică reactivarea parterelor deja convertite în spații comerciale, ce momentan


sunt majoritatea vacante, prin încurajarea îmbunătățirilor la nivelul fațadei și vitrinelor,
montarea de copertine și extinderea prin mobilier de tip terasă pe trotuarul lărgit.
Activitățile recreative și traficul pietonal intensificat vor susține activitatea comercială.
218 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 219
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite
220 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 221
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

3I FALEzA NORD ȘI
ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

DELFINARIU
locuințe
colective
din perioada
comunistă

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ
222 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 223
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

3I FALEzA NORd STR. PESCARILOR NR. 70-90

Un astfel de loc
interstițial are
potențialul de a
suplini lipsa spațiilor
publice din zonă,
De aceea, parcarea
mașinilor trebuie
limitată la marginea
străzii, nu pe trotuar.

Copacii
înfrumusețează vizual
locul și oferă umbră la
care se pot desfășura
activități de relaxare
și socializare.

Amplasarea unor
bănci la umbra
copacilor va crește
numărul oamenilor
ce vor petrece mai
mult timp în spațiul
public pentru a citi,
a socializa cu vecinii
sau a supraveghea
copiii aflați la joacă.

Iluminatul creativ -
precum ghirlandele
luminoase - creează o
atmosferă deosebită
pe timp de seară și
totodată sporesc
siguranța locului.
224 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 225
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

4I TOMIS iii și ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

anadalchioi
locuințe
colective
din perioada
comunistă

Potențial pentru o piațetă


în jurul fânânii Dacia
- necesită reglementarea
locurilor de parcare

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

Stadion, complex sportiv


și Palatul Copiilor

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
226 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 227
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

4I anadalchioI STR. SOVEJA NR. 43 - 67

ACCESUL ÎN ZONA VERDE


PERMIS

PERGOLĂ PENTRU
ACTIVITĂȚI DIVERSE

ZONĂ VERDE
NEPROGRAMATĂ

De-a lungul străzii Soveja, în cartierul Anadalchioi - între Str.


Semănătorului și Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea - există o
resursă foarte importantă de verdeață neexploatată. Spațiul
dintre blocuri și stradă este foarte generos și este deservit de alei
HAMAC
intime ce îmbie la plimbare.

Prin toaletarea și îngrijirea constantă a vegetației se poate creea o


grădină generoasă chiar în inima orașului. Zona marcată cu galben
pe schița de mai sus, trebuie gândită holistic și amenajată cu
bănci, fântâni, hamace și elemente de activare a spațiului precum
un loc de joacă pentru copii, mese de șah sau tenis de masă.
GRADINĂ URBANĂ Imaginea: Turenscape Bridged Gardens, Tianjin China
228 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 229
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

5I Inel 1
ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

locuințe
colective
din perioada
comunistă

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ
230 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 231
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

5I Inel 1 STR. DIONISIE CEL MIC BL.42

MOBILIER
MULTIFUNCȚIONAL

GRĂDINĂ URBANĂ

MOBILIER STRADAL

Zona marcată pe hartă este bogată în spații interstițiale verzi și


neaccesibile mașinilor, ceea ce le protejează de parcatul ilegal și de
zgomotul străzii. Ingrijite ele pot deveni adevărate oaze.

Dincolo de elementele convenționale de design urban, se pot folosi


LOC INFORMAL DE elemente multifunționale și atractive ca design, precum trambulina
SOCIALIZARE
din exemplul alăturat, ea având dublă funcție de loc de joacă/
sport și spațiu de relaxare, suplinind nevoia de bănci sau scaune.

Alte strategii accesibile pentru a popula aceste grădini: scaune,


mese si alte tipuri de mobilier mobil, pe care oamenii îl pot muta
dupa bunul plac, iluminat creativ și pete de culoare pe fațade sau
în mobilier. Exemplu . Dymaxion sleep, arh. Jane Hutton & Adrian Blackwell, Festival International de
ZONĂ VERDE
NEPROGRAMATĂ
jardin, Jardin Metis.
232 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 233
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

5I Inel 1 STR. Soveja nr. 59


Aceast spațiu verde din interiorul unui Starea actuală: este utilizat ca și zonă de acces spre blocuri prin niște cărări improvizate
inel de blocuri prezintă deja câteva dar este acoperit într-o proporție mare de vegetația netoaletată, chiar ‘sălbatică’.
avantaje majore:
Se propune crearea unei oaze de verdeață active prin introducerea:
1. el nu este accesibil automobilelor și - de intervenții peisagistice
nu necesită măsuri suplimentare în - unei zone de socializare tip piațetă
acest sens; - unui loc de joacă pentru copii, a unei gropi de nisip
2. este ferit de zgomotul traficului din - unui spațiu îngrădit pentru câini.
bulevard;
3. este bogat în verdeață Toate aceste spații sunt delimintate de bănci cu dublă orientare, spre zona de activități
4. are mulți ‘ochi’ ce vegheză asupra lui. și spre aleea din jurul blocului. Este necesară introducerea unui sistem de iluminat cu
un design la scară pietonală și omogenizarea spațiului printr-un pavaj similar în toate
zonele active.
234 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 235
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

6I Inel 2
ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
236 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 237
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

6I Inel 2 STR. PRIETENIEI șI STR. ELIBERăRII

Locurile din interiorul inelelor de blocuri au


avantajul de a fi sigure și ferite de zgomot.
Garajele individuale sunt neeficiente, ocupă
mult spațiu și adesea sunt folosite ca
spații de depozitare, proprietarii continuând
să ocupe alte locuri de parcare - așadar
ele trebuie desființate. Pe locul lor pot fi
plantați copaci și gazon, pentru a crea un
spațiu multi-uz ce se adresează tuturor
grupelor de vârstă. Alte elemente interactive
precum trambulinele, luminile și mobilierul
mobil vor satisface nevoile de relaxare și
entertainment ale localnicilor.
238 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 239
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

6I Inel 2 ALEEA TOPOLOG

Se propune reamenajarea arterelor secundare, precum Aleea Topolog, în regim ‘shared Gardul poate fi îmbrăcat în vegetație pentru un aspect plăcut și reducerea temperaturii
street’ - spațiu partajat - pentru a deveni mai prietenoase oamenilor. la sol. Se recomandă eliminarea uscătoarelor de rufe improvizate pe domeniul public.

Astfel se propune reducerea limitei de viteză pe aceste străzi intens circulate de pietoni Parcarea mașinilor poate fi reamenajată pe partea stângă a străzii, astfel eliberând
și înlocuirea asfaltului cu un pavaj ce impune o viteză auto redusă, precum piatra trotuarul. De asemenea zona este propice pentru construirea a 2 parcari ‘smart’ (vezi
cubică. planul din pag. anterioară).
240 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 241
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

6I Inel 2 STR. ALEXANDRU GHERGHEL NR. 5


242 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 243
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

6I Inel 2 STR. ALEXANDRU GHERGHEL NR. 5


244 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 245
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

7I Coiciu
ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE

locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ
246 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 247
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

7I Coiciu ALEEA DALIEI NR. 5

Se propune
reamenajarea aceastui
spațiu interstițial în
unul de socializare
și relaxare pentru
comunitatea locală.
prin introducerea
mobilierului stradal.

Recipientele pentru
gunoi menajer precum
cele standard în oraș
- din imagine - nu
trebuie să troneze în
centrul unui spațiu
cu așa potențial. Ele
trebuie mutate
într-un loc ferit și
înconjurate cu o barieră
verde. Spațiul pietonal
trebuie delimitat fizic
de cel de parcare, fie
prin stâlpi despărțitori,
prin aliniamente de
arbori sau mobilier.

Zona pietonală
trebuie marcată și
vizual printr-un pavaj
specific. O alternativă
la mobilierul stradal
clasic, este cea
din imagine -
aceste platforme
multifuncționale prin
geometria lor.
248 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 249
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

7I Coiciu STR. SOVEJA 77, bloc 35b

Situația actuală: Se propune transformarea acestui spațiu într-o piațetă ce poate


funcționa ca un loc de socializare între locatarii blocului și cei ai caselor.
Acest spațiu triunghiular din spatele
Pentru a creea un spațiu sigur și intim acesta va fi delimitat de carosabil printr-o barieră
blocului 35B se află la granița cu
verde creeată din copaci și verdeață. Aici se propune amplasarea unor pergole pentru
o zonă densă, de case, și nu are în umbră sub care se vor amplasa hamace și scaune ce se pot muta dupa bunul plac -
apropiere nici o zonă de recreere. flexibilitatea fiind o calitate cheie în buna funcționare a acestor spații. Din partea opusă
spațiu este definit de o bancă din beton cu o formă organică. Pentru a preveni utilizarea
Este utilizat ca parcare neamenajată
spațiului ca și parcare se vor amplasa stalpi de delimitare și pergole cu flori. Astfel
și pare neglijat, cu un butic
obtinem un spațiu bine definit pe toate cele patru laturi ceea ce va contribui la aducerea
abandonat, pubelele amplasate prea
locului la scara umană, intimă. Intre aceste elemente rămâne un spațiu multifuncțional,
central, gunoi neridicat și pavaj
unde se pot sugera activități prin vopsirea pavajului în culori vii sau amplasarea unor
deteriorat. elemente de mobilier stradal neconvenționale.
250 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 251
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

8I gara ȘI icil ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
252 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 253
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

8I ICIL școala gimnazială nr. 24

LĂRGIREA TROTUARULUI

JOCURI PICTATE PE ASFALT

PISTĂ ALERGARE

Orașul sănătos este orașul activ, iar pentru acest lucru este nevoie
de infrastructură de agrement încorporată în cartierele de blocuri.
Se propune integrarea terenurilor de sport în facilitățile de sport
și agrement ale cartierelor, aceste spații uneori fiind singurele
disponibile să servească o astfel de funcție.
TEREN SPORT
Proiectul vizează crearea unui traseu ce conectează școala cu
cartierul, asigurând siguranța elevilor în drumul spre școala.
Totodată el poate funcționa ca o pistă de alergare. Intervenții:
1. Lărgirea trotuarului acolo unde este necesar și separarea lui de
carosabil, pentru a împiedica accesul mașinilor.
2. Utilizarea unui pavaj specific pistelor de alergare și delimitarea
benzilor pentru alergare și mers - dincolo de funcționalitate, un
SPAȚIU PARTAJAT pavaj creativ aduce culoare și viață în cartier. Exemplu . Ready. Steady. Go! Graz, Austria
254 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 255
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

8I ICIL Bd. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 29

Situația actuală: spațiu din interiorul


blocurilor este unul amplu, ferit de
zgomot însă sufocat de mașini. Zonele
verzi, neaccesibile mașinilor fie nu
sunt accesibile - cele din apropierea
blocurilor, fie vegetația este neîngrijită.

Prin reorganizarea locurilor de parcare


și concentrarea lor într-o structura
smart, putem câștiga spațiu pentru
pietoni și astfel utilizarea străzii în regim
partajat. Zonele verzi se reamenajează
în spații de socializare, locuri de joacă
sau pentru câini.

O problemă răspândită în oraș este cea


a pubelelor de gunoi, amplasate de mult
ori prea central/vizibil. Se va căuta un
loc mai ferit pentru relocarea lor și
acest spațiu se va îngrădi cu verdeață
pentru a creea o barieră vizuală și
olfactivă.
256 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 257
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

8I ICIL Bd. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 29


258 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 259
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

8I Gara PROMENADA VERDE / PARCUL GĂRII

PISTĂ DE BICICLETE

Se propune transformarea acestei zone verzi


neexploatate într-un parc de agrement liniar în
PISTĂ DE ALERGAE care să se îmbine terenurile de sport cu locurile
de joacă și zonele de promenadă.

O concentrare cât mai mare de activități va


contribui la crearea un spațiu plin de viață.

O parte dintre insulele active pot fi dedicate spațiilor de joacă, de spectacole sau sport
iar promenada împărțită în piste pentru biciclete, pentru alergare sau pentru role - totate
PISTĂ DE ROLE/SKATEBOARD fiind diferențiate prin textura și culoarea pavajului. Astfel se va obtine un spațiu colorat
și atractiv vizual.
Benefiiciile acestui concept:
• UN SPAȚIU MAI SIGUR: fiecare zona poate fi ușor observată și monitorizată de către
utilizatorii unei alte zone din parc, astfel copiii se pot juca sub ochii părinților ce
socializează, a bunicilor ce joacă șah sau chiar a fraților mai mari ce utilizează zonele
sportive.
• UN SPAȚIU MAI INTIM: Urbanistul Jan Gehl vorbește în cartea “Orașe pentru oameni”
TENIS DE MASĂ
despre importanța spațiilor intime. Oamenii preferă să petreacă timpul în locuri
restrânse, populate cu mobilier urban, fântâni și vegetație gândite la scară umana.
• UN SPAȚIU INTERCONECTAT: Un spațiu public de succes este unul activ,
deoarece oamenii preferă locurile de unde pot observa alți oameni și alte activități
desfășurânduse.
• UN SPAȚIU MULTI-UZ: Întreaga zonă este gândită nevoilor unui spectru vast de
categorii demografice și sociale. De exemplu, un teren de sport poate fi de asemenea
SPORT INTEGRAT
folosit de copii ca loc de joacă, sau ca un spațiu pentru evenimente ale comunității.
260 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 261
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

9I PENINSULA și ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

Centrul vechi
locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE

PIETONAL
262 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 263
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

9I CENTRUL VECHI din


parc în EXTINDEREA ZONEI PIETONALE
BULevardul TOMIS
O serie de elemente de design urban ce vor contura identitatea duală a spațiului public:

ZONA ACTIVĂ OAZA DE LINIȘTE

• Mobilier de lounge orientat spre aleea • Un element cu apă, precum o fântână,


pietonală. deoarece oamenii preferă să un perete ”cascadă” sau jocuri cu
stea în spațiile din care pot observa jeturi de apă, va fi nu doar o atracție
alti oameni sau alte activități. în sine dar va și răcori atmosfera pe
timpul verii.
LOC AMENAJAT PENTRU • O zonă cu mese și scaune mobile pentru a
SOCIALIZARE
oferi o alternativă publică restaurantelor • Hamace sau leagăne pentru relaxare
din zonă. Aceasta poate funcționa ca loc care să fie umbrite.
de socializare, de luat masa, sau chiar
spațiu de lucru și inspirație. • Pergole sau foișoare unde se pot
desfășura activități de socializare, șah
• iluminat stradal creativ, precum lumini sau picnic.
LED încorporate în pavaj sau la baza
LOC AMENAJAT PENTRU mobilierului urban pentru a spori • Pereții clădirilor ce flanchează zona de
SOCIALIZARE
siguranța și utilitatea spațiului pe intervenție pot fi acoperiți cu iederă.
timpul nopții.

ILUMINAT CREATIV

Această zonă de intervenție are avantajul proximității față de zona


pietonală de pe Bulevardul Tomis. Ceea ce lipsește însă acestei
străzi și în general pietonalelor sufocate de cafenele este spațiul cu
adevărat public - zonele de relaxare și socializare, băncile, atracțiile
publice, dar și vegetația.

Transformarea acestei zone într-un parc poate suplimenta lipsa


RASTELURI PENTRU
BICICLETE elementelor enumerate mai sus din zona pietonală, de aceea este
bine să gândim această intervenție ca o extensie a zonei pietonale
ce va funcționa atât ziua cât și noaptea și va fi utilizată atât de
turiști cât și de localnici. De aceea ea poate fi împărțită într-o zonă
activă, ce va răspunde nevoilor directe ale zonei de promenadă și
una mai liniștită, ce va funcționa ca o oază de liniște în agitația
zonei centrale.
FÂNTÂNI INTERACTIVE
264 265
266 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 267
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

10I VIILE NOI și


ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

CET

locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
268 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 269
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

10I VIILE NOI BD. AUREL VLAICU NR. 39


Spațiile interstițiale dintre blocuri pot fi transformate în locuri active, prin acces la
facilități culturale și sportive. Se propune amenajarea unor mici ‘biblioteci’ în aer liber,
care să se adreseze tuturor grupelor de vârstă. Acestea pot fi acompaniate de bănci și
scaune adaptate lucrului pe calculator în aer liber, pentru a lărgi publicul țintă. Fațadele
blocurilor pot fi înveselite prin pete de culoare sau proiecții de lumini / filme. Facilități
sportive precum mese de ping-pong sunt intervenții ce implică un buget redus dar au
impact maxim.
270 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 271
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

11I CONSTANȚA SUD


ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

și KM. 4-5

locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
272 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 273
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

11I CONSTANȚA SUD STR. ARCULUI NR. 7

TEREN SPORT

MOBILIER STRADAL

ILUMINAT STRADAL

Spațiu interstițial din fața blocului de pe str. Arcului Nr. 7 este


într-o stare avansată de degradare (băncile, lipsa pavajului, fațada
blocurilor) dar reamenajarea spațiului poate suplini lipsa de zonelor
de lounge din acest cartier.
PERGOLĂ PENTRU Intervențiile propice vizează delimitarea a doua zone: un teren de
ACTIVITĂȚI DIVERSE
baschet și o zonă de socializare.
- Mobilierul stradal trebuie să fie unul rezistent și atractiv vizual,
iluminatul public adus la scara umană iar zona pietonală delimitată
prin stâlpi separatori, diferență de nivel sau vegetație. Pavajul poate
fi unul de tipul dalelor înierbate iar fațada fără ferestre (imag. 3)
poate fi adusă la viață printr-o pictură murală. Prin amplasarea
unui panou de informare pentru anunțuri din comunitate se va
MESE DE ȘAH ȘI ALTE
JOCURI evita postarea afișelor pe stâlpii de iluminat, pubele ș.a.m.d.
274 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 275
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

11I CONSTANȚA SUD STR. ARCULUI NR. 7


276 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 277
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

11I KM. 4-5 Șos. mangaliei NR. 112

Reorganizarea spațiului dintre blocuri prin restricționarea accesului mașinilor,


reorganizarea locurilor de parcare și astfel obținerea unui spațiu propice pentru recreere
și socializare, animat prin mobilier urban și vegetație.
278 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 279
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

12I FAR, ABATOR ȘI ANALIZA SPAȚIILOR PUBLICE

FALEZA SUD

locuințe
colective
din perioada
comunistă

STRĂZI CU/FĂRĂ
VERDEAȚĂ

SPAȚIU COMERCIAL

TEREN SPORT ÎN
CURTEA ȘCOLII

PARCARE / GARAJE
280 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 281
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

12I FAR: spațiu partajat Aleea lirei nr. 3


Aceste zone generoase mărginite de blocuri pot fi
regândite pentru a prinde viață și a funcționa atât
ca loc de leisure cât și ca parcare. Pentru asta trebuie
desființate garajele vechi. Astfel în secțiune vom avea
delimitate câteva zone:

Zona 1: semi-publică din imediata vecinătate a blocului


- intrarea în bloc amenajată cu bănci și vegetație.

Zona 2: parcarea amenajată și zona de access auto.

Zona 3: o zonă de tip buffer între spațiu pietonal și


carosabil - aceasta poate lua forma unei bănci cu o
formă atractivă, ca în planul alăturat, astfel îndeplinind
dublă funcție.

Zona 4: centrul acestui spațiu partajat poate fi


transformat într-un loc de joacă, un teren de sport
sau o zonă informală de socializare.
282 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 283
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

12I Abator ȘOS. MANGALIEI NR. 63


284 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 285
2. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții complexe pentru zone bine definite

Se propune reorganizarea locurilor de parcare pentru a obține un


spațiu public proporțional cu zona rezidențială deservită.
Extinderea pavajului pietonal (ex. piatră cubică) spre locul de
joacă va reduce viteza mașinilor. Pubelele de gunoi amplasate
lângă spațiul de joacă pentru copii trebuie mutate iar acesta
modernizat.

Pasajul subteran spre piața alimentară poate fi transformat


dintr-un loc întunecat și ușor nesigur într-un element conector
între zona comercială și cea de socializare. Scările pot fi extinse
într-un mod creativ și astfel vom obține un spațiu multifuncțional
unde se pot face proiecții de film sau mici spectacole pentru
comunitate.
Intervenții asupra spațiilor publice din
cartierele de blocuri

3 Intervenții macro
cu impact asupra
întregului cartier
288 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 289
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Această secțiune discută o serie de abordări integrate pentru


principalele cartiere de blocuri din Constanța. Cartierul Tomis Nord,
cel mai mare cartier de blocuri din Constanța, va fi analizat la un
nivel de detaliu mai ridicat. Majoritatea principiilor discutate pentru
Cartierul Tomis Nord se aplică și celorlalte cartiere și ca atare nu vor
fi repetate. Pentru cartierele Tomis III, Km 4-5 și Faleza Sud, se vor
prezenta o serie de randări detaliate.

Principii de organizare
Conceptul de reactivare a spaţiilor libere de construcţii ale cartierului Tomis Nord se
bazează pe două principii: principiul sustenabilităţii şi principiul ierarhizării spaţiului
dintre clădiri.

a. Principiul sustenabilităţii
Acest principiu se fundamentează pe teoriile dezvoltării sustenabile cu componentele
sale: ecologică, socială şi economică.

Componenta ecologică este materializată sub forma sistemului ecologic al zonei


creat prin interconectarea spaţiilor verzi publice utilizând ca elemente componente
constituive coridoarele ecologice şi diferite petice de habitat. Aceste componente
pot susţine diverse unităţi funcţionale ale domeniului public: scuaruri verzi şi grădini
publice cu dotări pentru toate categoriile de vârstă, de la activităţi dinamice (locuri
de joacă, sport) la activităţi pasive, de relaxare.
290 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 291
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Componenta socială este concepută prin asigurarea posibilităţii manifestării Elementele fizice ale intervenţiei în domeniul public sunt clasificate sub forma
comunităţilor locale în spaţii identitare ce pot contribui la întărirea sentimentului de spaţiului verde public, arterelor principale de mobilitate, străzilor secundare publice,
apartenenţă, spaţii care să inspire locuitorii zonelor respective, spaţii publice care să scuarurilor la nivelul cartierului şi scuarurilor publice ale comunităţilor locale. Spaţiul
contribuie la obținerea unui nivel contemporan de locuire urbană. Aceste spaţii sunt privat (impropriu denumit aici, termenul de privat fiind atribuit spaţiului liber de
configurate tot sub forma unui sistem, de data aceasta un sistem interconectat de construcţii ce aparţine unei grupări de unităţi locative sau unităţii locative) poate
spaţii publice, utilizând ca elemente constitutive străzi de diferite categorii şi diferite fi materializat în crearea unor scuaruri (verzi/minerale) în interiorul insulelor urbane
scuaruri minerale. nou configurate sau sub forma grădinilor private.

Cele două sisteme (ecologic şi social) sub aspectul trăsăturilor lor fizice sunt două Toată această gamă de spaţii diferite ierarhizate, creează premizele şi cadrul pentru
sisteme care, luate împreună, au repercusiuni pornind de la nivelul local al unităţii de dezvoltarea comunităţii locale şi relaţiilor de bună vecinătate. Reţelele permeabile sau
locuit şi până la nivelul oraşului. conectate (străzi, pieţe - spaţii publice) oferă alternative pentru rutele de deplasare
Componenta economică este evidenţiată prin transpunerea celor două sisteme pietonală şi identitate spaţiului amorf existent.
(ecologic şi social) într-un sistem ce vizează asigurarea viabilităţii acestor propuneri
în diverse scenarii cu orizonturi temporare specifice fiecărei componente în parte.

b. Ierarhizarea spaţiului liber de construcţii


Acest spaţiu liber, de cele mai multe ori, suferă de lipsă de identitate. Această lipsă
poate fi contracarată prin asigurarea unei ierarhii spaţiale bazate pe calităţile spaţial-
sociale pentru realizarea valorilor sociale de referinţă ale comunităţilor rezidenţiale:
permeabilitate (cu diverse intensităţi), lizibilitate, adaptabilitate, eficienţă energetică,
activitate, intimitate.

Având în vedere toate aceste aspecte, conceptul formal de organizare a spaţiului


cartierului a urmărit definirea cât mai distinctă şi precisă între domeniul public (cu
acces nemijlocit) şi domeniul privat (care pleacă de la individ şi până la comunităţile
unităţilor de locuit). Această separare concisă oferă opţiunea rezidenţilor de a alege
între activitate şi intimitate (dinamic/pasiv).

Pentru realizarea acestor deziderate şi pentru definirea limitelor între spaţiul public şi
cel privat, spaţiul liber de construcţii al zonei poate fi configurat în cadrul sistemului
ce foloseşte insula urbană ca element determinant al structurii urbane. Provocarea
constă în problematica utilizării unui sistem de organizare precisă (stradă – insulă
urbană) în reconfigurarea unui sistem construit ce aparţine urbanismului deschis,
unde cu greu se pot distinge relaţii precise între clădiri şi circulaţii.

O altă provocare constă în restructurarea şi integrarea parcărilor auto. Această


restructurare este concepută prin organizarea unor elemente lizibile sub forma de
„shared space”, conectate cu accesele în clădiri şi la alte dotări publice.
292 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 293
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord

Încadrare în oraş

Pentru evidențierea principiilor de organizare propuse pentru îmbunătăţirea


confortului urban în cartierele construite în perioada socialismului de stat, s-a ales ca
exemplu cartierul Tomis Nord din Municipiul Constanţa, cu suprafaţa de aproximativ
107 hectare. Coordonatele principale ce au dus la alegerea acestui cartier sunt
următoarele: suprafaţa mare a cartierului, complexitatea spaţială diversă generată
de agregarea diverselor tipologii de grupări de clădiri de locuit, prezenţa diverselor
dotări locale de cartier sub forma unităţilor de educaţie (grădiniţe, şcoli generale,
licee) şi a funcţiunilor de comerţ şi servicii, acestea fiind organizate în mare parte
în construcţii improprii, depăşind de mult suprafaţa alocată pentru acest tip de
funcţiuni, odată cu implementarea proiectelor iniţiale de construire a cartierului.

Problemele cartierului Tomis Nord sunt cele tipice dezvoltărilor urbane din perioada
ce precede momentul 1989: un mod de organizare fidel urbanismului deschis, cu
doar câteva artere principale de mobilitate din care pornesc diverse alei locale de
deservire, care se unduiesc sinuos în funcţie de modul în care sunt organizate diversele
ansambluri de volume de locuit tipizate. Faptul că relaţia între construcţie şi spaţiul
liber deschis nu a fost un principiu urmat în organizarea iniţială a cartierului a dus la
apariţia unui spaţiu fără identitate, spaţiu ce ulterior a fost apropriat de locatari sub
diverse forme, generând o confuzie generală la nivel global şi o incertitudine pentru
utilizarea spaţiului public în general.
Aplicarea unor principii contemporane de organizare a spaţiului liber de construcţii
are rolul de a rezolva aceste probleme legate în mare măsură de lipsa de identitate
şi de confortul urban scăzut.
294 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 295
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord

Asigurarea coridoarelor verzi


(principiul sustenabilității - componenta ecologică)

• zonele verzi - măresc lizibilitatea unei zone şi contribuie la varietatea de utilizări


a spaţiului public

• susţin partea biotică şi dotările publice

• sunt zone conectate

Datorită sistemului de organizare al urbanismului deschis ce viza segregarea


deplasării în mediul urban, în vechile zone configurate în perioada socialismului de
stat (în cadrul mediul construit analizat) se pot identifica câteva artere de circulaţie
mai largi ce pot fi reconfigurate sub formă de coridoare ecologice ce realizează
sistemul interior de spaţii verzi din cartier şi care se pot conecta cu alte sisteme
verzi sau elemente majore ale cadrului natural.
296 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 297
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord

Identificarea unor zone de dotări


la nivelul cartierului

• pe lângă centrele principale ale cartierului se pot identifica noi zone amplasate
în puncte strategice ale configuraţiei urbane, astfel dispuse încât să asigure
accesibilitate pietonală a tuturor rezidenţilor deserviţi - distanţă de maxim 400
m (5 minute de mers pe jos) de la locuinţă la nucleul de dotări.
298 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 299
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord

Analiza lizibilităţii existente

• în mare parte cartierul este perceput ca fiind format din câteva suprafeţe mari
ocupate de clădiri de locuit şi dotări;

• spaţiul dintre clădiri se prezintă, în majoritatea cazurilor, fără identitate.


300 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 301
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord
Configurarea unor noi insule urbane

• elementul de insulă urbană este determinant în ierarhizarea spaţiului având în


vedere că prin intemediul acestei configuraţii se face cel mai uşor distincţia între
spaţiul public şi cel privat - separare indispensabilă în structurile cu un confort
urban ridicat;

• în cadrul vechilor configuraţii socialiste se pot configura astfel de insule urbane


folosind diverse particularităţi şi caracteristici ale fondului construit existent.
302 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 303
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord
crearea unor Noi centre secundare
(în vederea obţinerii unor comunităţi rezidenţiale cu dimensiuni raportate la scara
omului, pietonale)

• spaţiul rezultat între noile configuraţii de tip insulă urbană este spaţiu public
(stradă, scuar mineral, scuar verde) - în cadrul acestui sistem de spaţiu public
se pot identifica zone mai ample, strategic amplasate ce pot deveni noi
centre secundare ale zonelor respective (reprezentate cu portocaliu), cu raza
de influenţă de maxim 200 m până la cea mai îndepărtată locuinţă. Ele pot
intra în compoziţie cu dotările educaţionale din zonă (reprezentate cu roşu) -
spaţiile sportive ale şcolilor pot fi folosite de comunităţile învecinate în afara
programului de şcoală.
304 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 305
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord
Spaţiul privat

• în interiorul insulelor urbane este prevăzut spaţiul privat al rezidenţilor din insula
urbană respectivă;

• aici comunitatea este cea a vecinilor, al activităţilor la nivelul comunităţii


imediate.
306 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 307
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord

Detalii de amenajare la Zona 1

scara insulei urbane

Zona 2

Zona 3

Marcare zone detaliate


308 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 309
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 1


310 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 311
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 1

Plan existent

Ierarhizarea spaţiilor deschise


1. Coridor ecologic - spaţiu verde public Plan propus
2. Spaţiu public de tip “shared space”
2a. Loc de joacă pentru copii peste punctul termic existent (dezafectat)
3. Zona perimetrală construită a insulei urbane (clădiri, parcări)
3a. Clădire multifuncţională nouă - parter comercial şi parcări la etaje şi subteran
4. Zona privată a insulei urbane
4a. Pergolă intrare în interiorul insulei urbane - marcare zonă privată rezidenţi
312 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 313
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 1 • intervenții propuse

Coridor ecologic – spaţiu verde public


• în interiorul insulelor urbane este prevăzut spaţiul privat al rezidenţilor din insula
urbană respectivă;

Spaţiu public de tip „shared space”


• în interiorul insulelor urbane este prevăzut spaţiul privat al rezidenţilor din insula
urbană respectivă;

Zona privată a insulei urbane


• În mijlocul insulei urbane, în locul parcărilor existente care se relochează în
fâşia perimetrală a insulei, este propus un spaţiu multifuncţional al grupării
rezidenţiale – un spaţiu al comunităţii învecinate. Acest spaţiu este destinat
locuitorilor de toate vârstele, unde se pot organiza diferite mici evenimente cu
rolul de a contribui la conturarea şi întărirea comunităţii de vecini.
• Peste vechiul punct termic semi-îngropat este propus un loc de joacă pentru
copii, cu diverse instalaţii specifice categoriei de vîrstă.
• Spaţiul privat al locuitorilor insulei urbane este marcat cu câte un portic la
fiecare zonă de acces, pentru a limita şi demarca psihologic locul.
• În componenţa acestei insule urbane este propus un nou corp de clădire cu
parter comercial, servicii, alimentaţie publică şi cu parcări dispuse subteran şi
la nivelurile de peste parter, cu rolul de a elibera spaţiul public de presiunea
maşinilor. De asemenea, această clădire are rolul de a oferi dotările de necesitate
imediată pentru locuitorii învecinaţi.
314 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 315
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 1 • intervenții propuse

Situația existentă

Zonă între insulele urbane propuse - “shared space”


316 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 317
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 1 • intervenții propuse

Situația existentă

Zona interioară insulei urbane, zona privată a rezidenţilor


318 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 319
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 2


320 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 321
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 2

Plan existent

Ierarhizarea spaţiilor deschise


1. Coridor ecologic - spaţiu verde public Plan propus
2. Spaţiu public de tip “shared space” - scuar mineral
3. Zona perimetrală construită a insulei urbane (clădiri, parcări)
3a. Clădire multifuncţională nouă
4. Zona privată a insulei urbane
4a. Pergolă intrare în interiorul insulei urbane - marcare zonă privată rezidenţi
5. Curtea școlii
322 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 323
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 2 • intervenții propuse Zona privată a insulei urbane


• În mijlocul insulei urbane, în locul parcărilor existente care se relochează în
fâşia perimetrală a insulei, este propus un spaţiu multifuncţional al grupării
rezidenţiale – un spaţiu al comunităţii învecinate. Acest spaţiu este destinat
locuitorilor de toate vârstele, unde se pot organiza diferite mici evenimente cu
rolul de a contribui la conturarea şi întărirea comunităţii de vecini.
• Spaţiul privat al locuitorilor insulei urbane este marcat cu câte un portic la
fiecare zonă de acces pentru a limita şi demarca psihologic locul.

Insula urbană multifuncţională


• Pentru acest exemplu, s-a delimitat o insulă urbană multifuncţională formată
din funcţiuni educaţionale, de locuire şi un nou corp de clădire multifuncţională.
Acest corp are parterul comercial şi cu alimentaţie publică către noul scuar
mineral creat, la restul etajelor fiind dispuse cabinete medicină de familie şi
stomatologie, birouri de tip coworking şi servicii – aceste funcţiuni, pe lângă
asigurarea unor nevoi imediate ale locuitorilor zonei asigură şi activarea spaţiului
Coridor ecologic – spaţiu verde public public nou creat.
• Este format din strada majoră existentă, organizată cu 4 rânduri de arbori • Curtea şcolii învecinate este prevăzută a fi deschisă în vederea activităţilor
de aliniament, 2 sensuri de circulaţie auto, pistă de biciclete de 3 m lăţime (2 sportive pentru locuitorii zonei în afara programului de şcoală.
sensuri) şi diverse zone verzi adiacente cu vegetaţie înaltă şi funcţiuni sportive
şi de petrecere a timpului liber.

Spaţiu public de tip „shared space”


• Este spaţiul public configurat între noile insule urbane propuse, realizat din
pavaj din dale ţesute cu rol de a sublinia caracterul rezidenţial al zonei, dispus
fără denivelări între spaţiul liber prevăzut pentru circulaţia auto, restul de pavaj
pietonal şi eventualele parcări. Parcările sunt realizate în grupuri mici, dispersate,
cu câte un arbore la fiecare 3 locuri de parcare.

Scuar public mineral


• Peste zona de parcări ce ocupa accesul în interiorul grupărilor rezidenţiale s-a
propus un scuar mineral cu rolul de a coagula comunitatea locală a câtorva
insule urbane învecinate.
• Sub acest spaţiu este prevăzută o parcare subterană. Scuarul public este folosit
pentru diverse evenimente culturale (proiecţii filme, teatru, mici spectacole), sportive
şi de petrecere a timpului liber, târguri locale specifice fiecărui anotimp (piaţă volantă
toamna, târg de Crăciun cu patinoar, târg de vechituri ocazional etc.).
324 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 325
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 2 • intervenții propuse

Situația existentă

Scuar public - “shared space” , scenariu de iarnă


326 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 327
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 2 • intervenții propuse

Situația existentă

Scuar public - “shared space” , utilizare curentă


328 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 329
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 3


330 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 331
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 3

Plan existent

Ierarhizarea spaţiilor deschise


1. Coridor ecologic - spaţiu verde public Plan propus
2. Spaţiu public de tip “shared space”
3. Zona perimetrală construită a insulei urbane (clădiri, parcări)
3a. Clădire multifuncţională nouă
4. Zona privată a insulei urbane
4a. Pergolă intrare în interiorul insulei urbane - marcare zonă privată rezidenţi
332 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 333
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 3 • intervenții propuse

Coridor ecologic – spaţiu verde public


• Este format din strada majoră existentă, organizată cu 4 rânduri de arbori
de aliniament, 2 sensuri de circulaţie auto, pistă de biciclete de 3 m lăţime (2
sensuri) şi diverse zone verzi adiacente cu vegetaţie înaltă şi funcţiuni sportive
şi de petrecere a timpului liber;

Spaţiu public de tip „shared space”


• Este spaţiul public configurat între noile insule urbane propuse, realizat din
pavaj din dale ţesute cu rol de a sublinia caracterul rezidenţial al zonei, dispus
fără denivelări între spaţiul liber prevăzut pentru circulaţia auto, restul de pavaj
pietonal şi eventualele parcări. Parcările sunt realizate în grupuri mici, dispersate,
cu câte un arbore la fiecare 3 locuri de parcare.

Zona privată a insulei urbane


• În mijlocul insulei urbane, în locul parcărilor existente care se relochează în
fâşia perimetrală a insulei, este propus un spaţiu multifuncţional al grupării
rezidenţiale – un spaţiu al comunităţii învecinate. Acest spaţiu este destinat
locuitorilor de toate vârstele, unde se pot organiza diferite mici evenimente cu
rolul de a contribui la conturarea şi întărirea comunităţii de vecini.
• Spaţiul privat al locuitorilor insulei urbane este marcat cu câte un portic la
fiecare zonă de acces pentru a limita şi demarca psihologic locul.
• În componenţa acestei insule urbane este propus un nou corp de clădire cu
parter comercial, servicii, alimentaţie publică şi cu parcări dispuse subteran şi
la nivelurile de peste parter, cu rolul de a elibera spaţiul public de presiunea
maşinilor. De asemenea, această clădire are rolul de a oferi dotările de necesitate
imediată pentru locuitorii învecinaţi.
334 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 335
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 3 • intervenții propuse

Situația existentă

Scuar verde public


336 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 337
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • zona 3 • intervenții propuse

Situația existentă

Zona privată a insulei urbane


338 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 339
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • intervenții propuse

scenarii propuse pentru


reorganizarea locurilor de parcare

scenariul 1
340 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 341
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • intervenții propuse

scenarii propuse pentru


reorganizarea locurilor de parcare

scenariul 2
342 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 343
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis Nord • intervenții propuse

scenarii propuse pentru


reorganizarea locurilor de parcare

scenariul 3
344 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 345
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III / Inel 1 /


Anadalchioi

Încadrare în oraş
346 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 347
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III / Inel 1 / Anadalchioi


Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
348 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 349
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III / Inel 1 / Anadalchioi


Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
350 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 351
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III / Inel 1 / Anadalchioi


crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
352 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 353
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III

Centru de cartier
354 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 355
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III • Centru de cartier spaţii Publice


1. Scuar verde
2. Scuar mineral
3. Scuar zonă comercială
4. Traseu comercial
5. Străzi de legatură
cu trama stradală
existentă

Plan existent

Clădiri propuse: c) Clădire activități:


a) Clădire administrativă: • spații comerciale la parter;
• spații activități sportive;
• spații comerciale la parter;
• spații jocuri;
• spații administrative/birouri, la etaje. • mediatecă;
b) Clădire comercială: • spații birouri;
• spații comerciale la parter și etajul 1; • spa/piscină;
• spații alimentație publică la parter și etajul 1; • sală multifuncțională;
• spații birouri la etaje. • doua terenuri de sport pe terasa circulabilă
a clădirii.
356 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 357
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III • Centru de cartier

Plan propus
358 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 359
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III • Centru de cartier

Situația existentă

Situația propusă
360 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 361
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III • Centru de cartier

Situația existentă

Situația propusă
362 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 363
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis III • Centru de cartier

Situația existentă

Situația propusă
364 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 365
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Sud / KM 4-5 /


Constanța Sud

Încadrare în oraş
366 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 367
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Sud / KM 4-5 / Constanța Sud


Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
368 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 369
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Sud / KM 4-5 / Constanța Sud


Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
370 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 371
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Sud / KM 4-5 / Constanța Sud


crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
372 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 373
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza sud

centru secundar

Marcare zonă detaliată


374 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 375
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza sud • centru secundar

Plan existent

spaţii Publice
1. Scuar mineral principal
2. Scuar mineral secundar
3. Pavilion comercial
4. Clădire multifuncțională:
• garaj sub și suprateran;
• spații comerciale și servicii;
• terasă inierbată circulabilă cu loc Plan propus
de joacă pentru copii.
376 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 377
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza sud • centru secundar


378 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 379
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza sud • centru secundar

Situația existentă

Situația propusă
380 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 381
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

KM 4-5

centru secundar

Marcare zonă detaliată


382 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 383
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

KM 4-5 • centru secundar

Plan existent

spaţii Publice
1. Scuar mineral principal
2. Scuar mineral secundar
3. Pavilion comercial
4. Clădire multifuncțională:
• garaj sub și suprateran;
• spații comerciale și servicii;
• terasă inierbată circulabilă cu Plan propus
loc de joacă pentru copii.
384 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 385
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

KM 4-5 • centru secundar


386 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 387
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

KM 4-5 • centru secundar

Situația existentă

Situația propusă
388 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 389
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

KM 4-5 • centru secundar

Situația existentă

Situația propusă
390 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 391
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Badea Cârțan

Încadrare în oraş
392 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 393
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Badea Cârțan
Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
394 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 395
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Badea Cârțan
Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
396 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 397
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Badea Cârțan
crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
398 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 399
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis I / Tomis II

Încadrare în oraş
400 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 401
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis I / Tomis II
Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
402 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 403
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis I / Tomis II
Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
404 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 405
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Tomis I / Tomis II
crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
406 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 407
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Coiciu / Icil

Încadrare în oraş
408 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 409
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Coiciu / Icil
Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
410 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 411
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Coiciu / Icil
Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
412 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 413
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Coiciu / Icil
crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
414 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 415
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Nord

Încadrare în oraş
416 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 417
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Nord
Asigurarea coridoarelor verzi Analiza lizibilităţii existente
418 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 419
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Nord
Configurarea unor noi insule urbane crearea unor Noi centre secundare
420 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 421
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Faleza Nord
Spaţiul privat
422 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 423
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Delfinariu

Încadrare în oraş
424 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 425
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Delfinariu
Asigurarea coridoarelor verzi Analiza lizibilităţii existente
426 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 427
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Delfinariu
Configurarea unor noi insule urbane crearea unor Noi centre secundare
428 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 429
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Delfinariu
Spaţiul privat
430 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 431
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Centru

Încadrare în oraş
432 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 433
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Centru
Asigurarea coridoarelor verzi Analiza lizibilităţii existente
434 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 435
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Centru
Configurarea unor noi insule urbane crearea unor Noi centre secundare
436 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 437
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Centru
Spaţiul privat
438 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 439
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Gara

Încadrare în oraş
440 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 441
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Gara
Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
442 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 443
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Gara
Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
444 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 445
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Gara
crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
446 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 447
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Inel 2

Încadrare în oraş
448 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 449
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Inel 2
Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
450 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 451
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Inel 2
Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
452 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 453
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Inel 2
crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
454 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 455
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

CET / Viile noi

Încadrare în oraş
456 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 457
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

CET / Viile noi


Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
458 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 459
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

CET / Viile noi


Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
460 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 461
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

CET / Viile noi


crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
462 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 463
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Far Abator

Încadrare în oraş
464 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 465
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Far Abator
Asigurarea coridoarelor verzi Identificarea unor zone de dotări la nivelul cartierului
466 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 467
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Far Abator
Analiza lizibilităţii existente Configurarea unor noi insule urbane
468 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 469
3. Intervenții asupra spațiilor publice din cartierele de blocuri
Intervenții macro cu impact asupra întregului cartier

Far Abator
crearea unor Noi centre secundare Spaţiul privat
INTERVENȚII
asupra CLĂDIRILOR
din cartierele de blocuri
În cele ce urmează, vom prezenta câteva idei privind modul în care clădirile
de blocuri din cartiere constănțene ar putea fi transformate. Propunerile
conțin ilustrații grafice și scurte explicații/recomandări. Nu sunt incluse aici
detalii tehnice privind aceste intervenții. Astfel de detalii ar necesita o analiză
de sine stătătoare și ar trebui elaborate pentru fiecare clădire în parte, în
funcție de nevoile punctuale și în funcție de viziunea de transformare a
clădirii respective.

Intervențiile de transformare a clădirilor de blocuri ar trebui realizate în


principal din fondurile private, ale proprietarilor sau ale firmelor interesate,
dar administrația publică poate juca un rol crucial în pornirea câtorva
proiecte pilot, care să ofere asociaților de locatari idei legat de ce este posibil.
472 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 473
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri
Intervenții minimale
Anvelopare și retehnologizare

INTERVENȚII MINIMALE
anvelopare și retehnologizare

ȚII
LE
și
re Utilizarea acoperișurilor
Activități sportive și locuri de joacă pentru copii.
U
Activități sportive și locuri de joacă pentru copii.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Anvelopă
Anvelopă
Circulații verticale
Circulații verticale
Anveloparea
Anveloparea sesevava realiza
realiza utilizând
utilizând materiale materiale sustenabile,
sustenabile, cu Adăugare
Adăugare corp cu corp cudimensionat
ascensor ascensor dimensionat
pentru utilizarea persoanelorpentru
cu dizabilități
durată extinsă de viață. și corp-articulație cu nivelurile curente. În funcție de situație, ascensorul se poate
cu durată extinsă de viață. utilizarea persoanelor
conecta și cu acoperișul terasă. cu dizabilități
Nucleul de circulație și corp-articulație
verticală se va extinde pentru
cu nivelurile
accesarea curente.
acoperișului terasă În funcție de situație, ascensorul

se poate conecta și cu acoperișul terasă. Nucleul de


circulație verticală se va extinde pentru accesarea
acoperișului terasă.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Instalații Utilizarea acoperișurilor


Instalații
Implementare a sistemelor
Implementare a sistemelor de ventilațiede ventilație
interioară interioară
cu recuperare de cu Instalare suprafețe înierbate, urban farming și spații
Utilizarea acoperișurilor
Instalare suprafețe înierbate, urban farming și spații loisir
recuperare de căldură.
căldură. Retehnologizare sistemRetehnologizare
încălzire, producere acmsistem încălzire,
și/sau răcire loisir
centralizat, zonal sau local.
producere acm și/sau răcire centralizat, zonal sau local.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
474 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 475
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE ȘI INTERVENȚII
ELEMENTE ORIZONTALE
Elemente punctuale
PE

ale

Extindere orizontală cu elemente aplicate, în consolă, Extindere orizontală cu elemente aplicate, în consolă,
deschise
Extindere orizontală cu elemente aplicate, în consolă, deschise
Elementele deschise, aplicate în consolă, preiau funcțiuni precum balcon,
închise
Extindere orizontală cu elemente aplicate, în consolă, închise
Elementele închise, aplicate în consolă, extind suprafața apartamentelor și
Elementele deschise,
sau grădină proprie aplicate
și contribuie în consolă,
la umbrirea preiau funcțiuni
naturală a ferestrelor pe timp de vară. Elementele închise,
contribuie la umbrirea aplicate
naturală în consolă,
a ferestrelor pe timp deextind
vară. suprafața
precum balcon, sau grădină proprie și contribuie la apartamentelor și contribuie la umbrirea naturală a
umbrirea naturală a ferestrelor pe timp de vară. ferestrelor pe timp de vară.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Extindere orizontală cu elemente puctuale închise Extindere orizontală cu elemente puctuale mixte
Acolo unde
Extindere volumetria
orizontală cu elementeconstrucțiilor
puctuale închise este compusă și
Acolo unde volumetria construcțiilor este compusă și din pereți plini,
Extindere orizontală cu elemente puctuale mixte

dinelementele
perețiînchise
plini,sau
elementele
deschise pot fi închise
aplicate. sau deschise pot fi
aplicate.
GSPublisherEngine 0.0.100.100
476 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 477
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE PE ORIZONTALĂ A
SPAȚIULUI LOCATIV
ansambluri continue, de dimensiuni reduse
PANOURI MOBILE
Extindere pe orizontală a spațiului locativ Extindere pe orizontală a spațiului locativ

a
var
Ansambluri continue, de dimensiuni reduse Ansambluri continue, de dimensiuni reduse

re
soa
na
oare iar
s

ANVELOPARE
PROPUSA
STRUCTURA

a
EXISTENTA

var
PANOURI MOBILE

re
PROPUSE

soa
Ansamblu cu spații deschise, semi-închise sau închise Ansamblu cu spații deschise de lățime redusă, construit
Ex . Ansamblu cu spații deschise, semi-închise sau închise Ex . Ansamblu cu spații deschise
(cu panouri
Ansamblu cu din materiale
spații transparente
deschise, semi-închise sau închisesau translucide, pe întreaga
(cu panouri Ansamblu cufațadă, cu utilizare
spații deschise de balcon/grădină
de lățime redusă, construit pe întreaga
compatibile
din materialeaportului
transparentesolar), de lățime
sau translucide, redusă,
compatibile aportuluiconstruit fațadă, cu utilizare de balcon/grădină
TAMPLARIE PROPUSA
solar), de lățime redusă, construit pe întreaga fațadă, cu utilizare de
pe întreaga fațadă,
balcon, grădină, seră saucuextinderea
utilizare de încăperilor
spațiului balcon, aferente
grădină, seră
sau extinderea spațiului încăperilor aferente

na
e iar
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Extindere pe orizontală a spațiului locativ


Ansambluri continue, de dimensiuni reduse soar

STRUCTURA
PROPUSA

PANOURI MOBILE

Detaliu extindere orizontală cu elemente puctuale mixte

Ansamblu
Ex cu spații semi-închise
. Ansamblu sau închise
cu spații semi-închise (cu panouri
și închise
din Ansamblu
materiale transparente
cu spații semi-închise sau sau translucide,
închise (cu panouri din compatibile
materiale transparente sau translucide, compatibile aportului solar),
aportului
de lățimesolar), de lățime
redusă, construit redusă,
pe întreaga construit
fațadă, cu utilizare de pe întreaga
fațadă, cu utilizare
balcon, grădină, de balcon,
seră sau extinderea grădină,
spațiului încăperilor aferenteseră sau

extinderea spațiului încăperilor aferente


GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100
478 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa Extindere pe orizontală a spațiului locativ 479
Ansambluri continue, de dimensiuni medii
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE PE ORIZONTALĂ A
SPAȚIULUI LOCATIV
ansambluri continue, de dimensiuni medii

Extindere pe orizontală a spațiului locativ Extindere pe orizontală a spațiului locativ


Ansambluri continue, de dimensiuni medii Ansambluri continue, de dimensiuni medii

Ex Utilizarea acoperișurilor
. Ansamblu cu spații închise și deschise
Activități
Ansamblu sportive
cu spații închise și locuri
și semi-închise (cude joacă
panouri pentru
din materiale copii.
transparente sau translucide, compatibile aportului solar), de lățime
medie, construit pe întreaga fațadă, cu rol de extindere a spațiului
încăperilor aferente și/sau spațiu exterior balcon, grădină, seră.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Ansamblu
Ex cu spații. Ansamblu
închisecușispații
semi-închise (cu panouri
închise și deschise Ansamblu
Ex cu spații închise
. Ansamblu (cuînchise
cu spații panouri din materiale
din materiale transparente
Ansamblu cu spații sau translucide,
închise și semi-închise compatibile
(cu panouri din materiale transparente
Ansamblu cu spațiisau
închisetranslucide, compatibile
(cu panouri din materiale transparente aportului
transparente sau translucide, compatibile aportului solar), de lățime sau translucide, compatibile aportului solar), de lățime medie,
aportului solar), de lățime medie, construit pe întreaga
medie, construit pe întreaga fațadă, cu rol de extindere a spațiului
solar), de lățime medie, construit pe întreaga
construit pe întreaga fațadă, cu rol de extindere a spațiului fațadă, cu
fațadă, cu aferente
încăperilor rol de și/sauextindere a spațiului
spațiu exterior balcon, încăperilor
grădină, seră. rolîncăperilor
de extindere
aferente a spațiului încăperilor aferente

aferente și/sau spațiu exterior balcon, grădină, seră.


GSPublisherEngine 0.0.100.100

Extindere pe orizontală a spațiului locativ Extindere pe orizontală a spațiului locativ


Ansambluri continue, de dimensiuni medii Ansambluri continue, de dimensiuni medii

Ansamblu
Ex cu spații închisecu(cu
. Ansamblu spațiipanouri
închise din materiale
Ansamblu cu spații închise (cu panouri din materiale transparente
Ansamblu
Ex cu spații închise
. Ansamblu și semi-închise
cu spații închise și deschise(cu panouri
Ansamblu cu spații închise și semi-închise (cu panouri din materiale
transparente
sau translucide,sau translucide,
compatibile aportului solar),compatibile
de lățime medie, aportului dintransparente
materiale sautransparente sauaportului
translucide, compatibile translucide, compatibile
solar), de lățime
solar), de lățime
construit medie,
pe întreaga construit
fațadă, cu pe întreaga
rol de extindere a spațiului fațadă, cu aportului solar),
medie, construit de lățime
pe întreaga medie,
fațadă, cu construit
rol de extindere pe întreaga
a spațiului
încăperilor aferente încăperilor aferente și/sau spațiu exterior balcon, grădină, seră.
rol de extindere a spațiului încăperilor aferente fațadă, cu rol de extindere a spațiului încăperilor
aferente și/sau spațiu exterior balcon, grădină, seră.
GSPublisherEngine 0.0.100.100
480 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 481
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE PE ORIZONTALĂ CU
SPAȚII PENTRU UTILIZARE COMUNĂ,
CU/FĂRĂ FUNCȚIUNI GENERATOARE
DE VENIT

Atunci când configurația construcțiilor permite, se vor Atunci când configurația construcțiilor permite, se vor
putea realiza extinderi pe orizontală, de mici dimensiuni, putea realiza extinderi pe orizontală, de mici dimensiuni,
care pot prelua multiple scenarii de utilizare. care pot prelua multiple scenarii de utilizare.

a. Dotări pentru comunitate: a. Dotări pentru comunitate:


• întrunire, sport, evenimente, etc.
• întrunire, sport, evenimente, etc.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

b. Dotări mixte comunitate și dotări generatoare de venituri:


GSPublisherEngine 0.0.100.100

b. Dotări mixte comunitate și dotări generatoare de venituri: • spații interioare comunitate;


• spații interioare comunitate; • spații interioare inchiriabile, generatoare de venit
• spații interioare inchiriabile, generatoare de venit suplimentar - utilizatori din comunitate sau
suplimentar - utilizatori din comunitate sau utilizatori externi (mici ateliere, spații comerciale
utilizatori externi (mici ateliere, spații de cartier, spații birouri comunitate)
• comerciale de cartier, spații birouri comunitate) c. Dotări dotări generatoare de venituri:
c. Dotări dotări generatoare de venituri: • spații interioare inchiriabile, generatoare de venit
• spații interioare inchiriabile, generatoare de venit suplimentar - utilizatori din comunitate sau
utilizatori externi (mici ateliere, spații comerciale
suplimentar - utilizatori din comunitate sau
de cartier, spații birouri comunitate)
utilizatori externi (mici ateliere, spații comerciale de
cartier, spații birouri comunitate)
482 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa Extindere pe verticală a spațiului locativ și/sau a spațiilor pentru utilizare comună, 483
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri cu/fără funcțiuni generatoare de venit
Elemente punctuale

EXTINDERE PE VERTICALĂ A SPAȚIULUI


LOCATIV ȘI/SAU A SPAȚIILOR PENTRU
UTILIZARE COMUNĂ, CU/FĂRĂ
FUNCȚIUNI GENERATOARE DE VENIT
Elemente punctuale Extindere pe verticală a spațiului locativ și/sau a spațiilor pentru utilizare comună,
cu/fără funcțiuni generatoare de venit
Elemente punctuale

Extindere pe verticală, cu spații publice, semipublice Scenarii de utilizare.


sau localitive, cu sau fără utilizare generatoare de Suprafață interioară 100%
venituri suplimentare. Tipologii de utilizare a suprafeței Ex
acoperișului ansambluri locuințe colective: Scenarii de utilizare.
Suprafață interioară 100%
a. Spații exterioare amenajate 80%, Spatii interioare 20%
• Spațiu exterior - grădini comunitare, suprafață
verde, spații loisir, spații de joacă (neacoperit sau
acoperite) GSPublisherEngine 0.0.100.100

• Spațiu acoperit tip pergolă, Spațiu interior


circulații verticale
b. Spații exterioare amenajate 40-60%, Spații interioare
40-60%
• Spațiu exterior - grădini comunitare, suprafață
verde, spații loisir, spații de joacă (neacoperit sau
acoperite)
• Spațiu interior circulații verticale
Scenarii de utilizare.
• Spații multifuncționale pentru comunitate
(întrunire, sport, evenimente) Suprafață interioară cca 60%
Ex
Suprafață
Scenarii deexterioară
utilizare. cca 40%
c. Spații exterioare amenajate 40-60%, Spatii interioare Suprafață interioară cca 60%
40-60% Suprafață exterioară cca 40%
Extindere pe verticală a spațiului locativ și/sau a spațiilor pentru utilizare comună,
• Spațiu exterior - grădini comunitare, suprafață cu/fără funcțiuni generatoare de venit
verde, spații loisir, spații de joacă (neacoperit sau Elemente punctuale
acoperite) GSPublisherEngine 0.0.100.100

• Spațiu interior circulații verticale


• Spații multifuncționale, închiriabile, generatoare
de venit suplimentar (spații birouri persoane din
comunitate sau externe, evenimente)
d. Spații interioare 100%
• Spațiu interior circulații verticale
• Spații multifuncționale, inchiriabile, generatoare
de venit suplimentar (spații birouri persoane din
comunitate sau externe, evenimente)
e. Spații interioare 100%
• Spațiu interior circulații verticale
• Spații locative închiriabile în regim hotelier sau
full-time, generatoare de venit suplimentar
(apartamente și/sau spații birouri comunitate,
evenimente)
f. Spații interioare 100% Scenarii de utilizare.
• Spațiu interior circulații verticale Suprafață interioară cca 40%
• Spații locative pentru înstrăinare, generatoare de Ex
Suprafață exterioară cca 60%
Scenarii de utilizare.
venit suplimentar (apartamente și/sau spații birouri) Suprafață interioară cca 40%
Suprafață exterioară cca 60%

GSPublisherEngine 0.0.100.100
484 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 485
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI
VERTICALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV ȘI/
SAU A SPAȚIILOR PENTRU UTILIZARE
COMUNĂ, CU/FĂRĂ FUNCȚIUNI
GENERATOARE DE VENIT
ansambluri continue, de dimensiuni medii
Extindere pe verticală, cu spații publice, semipublice sau
localitive, cu sau fără utilizare generatoare de venituri
Extindere pe orizontală și verticală a spațiului locativ și/sau a
suplimentare. Tipologii de utilizare a suprafeței acoperișului spațiilor pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
ansambluri locuințe colective: Ansambluri continue, de dimensiuni medii

a. Spații exterioare amenajate 80%, Spatii interioare 20%


-Spațiu exterior - grădini comunitare, suprafață verde,
spații loisir, spații de joacă (neacoperit sau acoperite)
-Spațiu acoperit tip pergolă, Spațiu interior circulații
verticale
b. Spații exterioare amenajate 40-60%, Spatii interioare
40-60%
• Spațiu exterior - grădini comunitare, suprafață
verde, spații loisir, spații de joacă (neacoperit sau
acoperite)
• Spațiu interior circulații verticale
• Spații multifuncționale pentru comunitate (întrunire,
sport, evenimente)
c. Spații exterioare amenajate 40-60%, Spatii interioare
40-60%
• Spațiu exterior - grădini comunitare, suprafață
verde, spații loisir, spații de joacă (neacoperit sau
acoperite) Ex i/sau a spațiilor pentru
• Spațiu interior circulații verticale Scenarii
u de utilizare
(cu/fărăacoperiș: Suprafață
funcțiuni generatoare interioară cca
de venit)
• Spații multifuncționale, închiriabile, generatoare 40%, Suprafață
Scenarii exterioară
de utilizare acoperiș: cca
Suprafață 60%
interioară cca 40%, Suprafață exterioară cca 60%
Scenariu extindere orizontală: Ansamblu cu spații închise și semi-
de venit suplimentar (spații birouri persoane din Scenariu extindere
închise (cu panouri orizontală:
din materiale transparenteAnsamblu
sau translucide, cu spații
comunitate sau externe, evenimente) închise șiaportului
compatibile semiînchise (cumedie,
solar), de lățime panouri din
construit pe materiale
întreaga
fațadă, cu rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau
d. Spații interioare 100% transparente sau translucide,
spațiu exterior balcon, grădină, seră. compatibile aportului
• Spațiu interior circulații verticale GSPublisherEngine 0.0.100.100
solar), de lățime medie, construit pe întreaga fațadă, cu
• Spații multifuncționale, inchiriabile, generatoare rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau
de venit suplimentar (spații birouri persoane din spațiu exterior balcon, grădină, seră.
comunitate sau externe, evenimente)
e. Spații interioare 100%
• Spațiu interior circulații verticale
• Spații locative închiriabile în regim hotelier sau full-
time, generatoare de venit suplimentar (apartamente
și/sau spații birouri comunitate, evenimente)
f. Spații interioare 100%
• Spațiu interior circulații verticale
• Spații locative pentru înstrăinare, generatoare de
venit suplimentar (apartamente și/sau spații birouri)
486 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 487
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV ȘI/SAU A


SPAȚIILOR
Extindere pe orizontalăPENTRU UTILIZARE
și verticală a spațiului locativ și/sau COMUNĂ,
a
spațiilor pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
CU/FĂRĂ FUNCȚIUNI
Extindere pe orizontală GENERATOARE
și verticală a spațiului locativ și/sau a
spațiilor pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
DE
VENIT • ansambluri continue, de dimensiuni medii
Ansambluri continue, de dimensiuni medii Ansambluri continue, de dimensiuni medii

Ex i/sau a spațiilor pentru Ex i/sau a spațiilor pentru


Scenarii
u de utilizare
(cu/fărăacoperiș: Suprafață
funcțiuni generatoare interioară cca Scenarii
de venit) u
Scenarii
de utilizare
(cu/fără acoperiș: Suprafață
funcțiuni generatoare interioară cca
de venit)
Scenarii de utilizare acoperiș: Suprafață interioară cca 40%, Suprafață exterioară cca 60% de utilizare acoperiș: Suprafață interioară cca 40%, Suprafață exterioară cca 60%
40%, Suprafață
Scenariu exterioară
extindere orizontală: ccacu60%
Ansamblu spații închise și semi- 40%, Suprafață
Scenariu exterioară
extindere orizontală: ccacu60%
Ansamblu spații închise și semi-
Scenariu extindere
închise (cu panouri orizontală:
din materiale transparenteAnsamblu
sau translucide, cu spații Scenariu extindere orizontală: Ansamblu cu spații
închise (cu panouri din materiale transparente sau translucide,
compatibile aportului solar), de lățime medie, construit pe întreaga
compatibile aportului solar), de lățime medie, construit pe întreaga
închise
fațadă, cuși semiînchise
rol de (cuîncăperilor
extindere a spațiului panouri aferentedin
și/saumateriale închise
fațadă, cuși
rol desemiînchise (cu
extindere a spațiului panouri
încăperilor aferentedin
și/sau materiale
transparente saugrădină,
spațiu exterior balcon, translucide,
seră. compatibile aportului transparente saugrădină,
spațiu exterior balcon, translucide,
seră. compatibile aportului
solar), de lățime medie, construit pe întreaga fațadă, cu solar), de lățime medie, construit pe întreaga fațadă, cu
GSPublisherEngine 0.0.100.100

rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau
spațiu exterior balcon, grădină, Extindere seră. pe orizontală și verticală a spațiului
spațiu exterior
locativ și/sau abalcon, grădină, seră.
spațiilor pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
Ansambluri continue, de dimensiuni medii

Scenarii
Ex de utilizare acoperiș: Suprafațăi/sau interioară cca
a spațiilor pentru
u (cu/fără funcțiuni generatoare de venit)
60%, Suprafață
Scenarii exterioară
de utilizare acoperiș: ccainterioară
Suprafață 40% cca 60%, Suprafață exterioară cca 40%
Scenariu extindere
Scenariu extindere orizontală:
orizontală: Ansamblu
Ansamblu cu spații cu spații
închise și semi-
închise (cu panouri din materiale transparente sau translucide,
închise șiaportului
compatibile semiînchise (cumedie,
solar), de lățime panouri din
construit pe materiale
întreaga
transparente sau translucide,
fațadă, cu rol de extindere compatibile
a spațiului încăperilor aferente și/sau aportului
spațiu exterior balcon, grădină, seră.
GSPublisherEngine 0.0.100.100
solar), de lățime medie, construit pe întreaga fațadă, cu
rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau
spațiu exterior balcon, grădină, seră.
488 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 489
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri

EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ A SPAȚIULUI LOCATIV ȘI/SAU A


SPAȚIILOR PENTRU UTILIZARE COMUNĂ, CU/FĂRĂ FUNCȚIUNI GENERATOARE DE
VENIT • ansambluri continue, de dimensiuni
Extindere pe orizontală și verticală a spațiului locativ și/sau a
spațiilor pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
medii
Extindere pe orizontală și verticală a spațiului locativ și/sau a
spațiilor pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
Ansambluri continue, de dimensiuni medii Ansambluri continue, de dimensiuni medii

Scenarii
Ex de utilizare acoperiș: Suprafațăi/sau interioară cca Scenarii
a spațiilor pentru Ex de utilizare acoperiș: Suprafață i/sau interioară 100%
a spațiilor pentru
u (cu/fără funcțiuni generatoare de venit) u (cu/fără funcțiuni generatoare de venit)
60%, Suprafață exterioară cca 40% Scenariu
Scenarii de utilizare acoperiș: Suprafață interioară cca 60%, Suprafață exterioară ccaScenarii extindere orizontală: Ansamblu
40% de utilizare acoperiș: Suprafață interioară 100% cu spații
Scenariu extindere
Scenariu extindere orizontală:
orizontală: Ansamblu
Ansamblu cu spații cu spații închise
închise și semi- și semiînchise
Scenariu extindere (cu cu
orizontală: Ansamblu panouri din
spații închise materiale
și semi-
închise (cu panouri din materiale transparente sau translucide, închise (cu panouri din materiale transparente sau translucide,
închise și semiînchise (cu panouri din
compatibile aportului solar), de lățime medie, construit pe întreagamateriale transparente sau translucide, compatibile
compatibile aportului solar), de lățime medie, construit pe întreaga aportului
transparente sau translucide,
fațadă, cu rol de extindere compatibile
a spațiului încăperilor aferente și/sau aportului solar),
fațadă,de lățime
cu rol medie,
de extindere construit
a spațiului pe aferente
încăperilor întreaga și/saufațadă, cu
spațiu exterior balcon, grădină, seră. spațiu exterior balcon, grădină, seră.
solar), de lățime medie, construit pe întreaga fațadă, cu rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau
GSPublisherEngine 0.0.100.100

rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau spațiu exterior balcon, grădină, seră.
Extindere pe orizontală și verticală a spațiului locativ și/sau a
spațiu exterior balcon, grădină, spațiilor seră. pentru utilizare comună, cu/fără funcțiuni generatoare de venit
Ansambluri continue, de dimensiuni medii

Scenarii
Ex de utilizare acoperiș: Suprafațăi/sau interioară
a spațiilor cca
pentru
u (cu/fără funcțiuni generatoare de venit)
40%, Suprafață exterioară cca 60%
Scenarii de utilizare acoperiș: Suprafață interioară 100%
Scenariu extindere
Scenariu extindere orizontală:
orizontală: Ansamblu
Ansamblu cu spații cu spații
închise și semi-
închise (cu panouri din materiale transparente sau translucide,
închise și semiînchise (cu panouri din
compatibile aportului solar), de lățime medie, construit pe materiale
întreaga
transparente sau translucide,
fațadă, cu rol de extindere compatibile
a spațiului încăperilor aferente și/sau aportului

GSPublisherEngine 0.0.100.100
solar), de lățime medie, construit pe întreaga fațadă, cu
spațiu exterior balcon, grădină, seră.

rol de extindere a spațiului încăperilor aferente și/sau


spațiu exterior balcon, grădină, seră.
490 Ghid de regenerare urbană a cartierelor comuniste ConstanȚa 491
INTERVENȚII asupra CLĂDIRILOR din cartierele de blocuri