Sunteți pe pagina 1din 6

AP

TESTE GRILĂ
DREPT ADMINISTRATIV
2008

1. Actul administrativ poate fi definit ca fiind:


a. un act juridic unilateral.
b. un act juridic bilateral.
c. un act juridic multilateral.

2. Precizaţi răspunsul corect:


a. Preşedintele României asigură conducerea generală a administraţiei
publice;
b. Primul ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea
membrilor acestuia;
c. Parlamentul României asigură conducerea generală a administraţiei publice.

3. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se nasc şi se exercită:


a. pe baza ordinului ministrului de numire, emis în condiţiile legii
b. pe baza contractului individual de muncă, emis în condiţiile legii
c. pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii

4. Principalele atribuţii ale viceprimarului, delegate acestuia de către primar,


sunt:
a. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul organelor de
specialitate;
b. asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, în cazul în care
apreciază că o hotărâre a acestuia este ilegală şi în termen de 3 zile de la
data luării la cunoştinţă sesizează pe prefect;
c. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar şi le supune aprobării consiliului.

5. Numirea secretarului unei unităţi administrativ-teritoriale se face de către:


a. prefect pe baza propunerii consiliului local, la iniţiativa primarului;
b. secretarul general al judeţului pe baza propunerii primarului;
c. primar sau viceprimar.

6. Între prefect şi autorităţile administrative locale nu există raporturi de :


a. colaborare;
b. subordonare;
c. coordonare.

1
AP
7. Nerespectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege cu privire la
emiterea unui act administrativ conduce la:
a. aplicarea sancţiunii nulităţii actului administrativ respectiv;
b. suspendarea actelor administrative;
c. întreruperea vremelnică a efectelor juridice ale acestor acte.

8. Definiţi noţiunea contenciosului administrativ şi precizaţi cadrul legal de


reglementare.

9. Consiliul local este o autoritate colegială a administraţiei publice locale:


a. aleasă pe baza reprezentării proporţionale, în cadrul unui scrutin de
listă;
b. aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes naţional ale comunei,
oraşului sau municipiului;
c. numită în vederea soluţionării intereselor specifice ale colectivităţilor
locale.

10.Guvernul poate emite următoarele categorii de acte:


a. Hotărâri;
b. Ordine;
c. Legi;

11.Ca regulă generală, Legea 188/1999, republicată, nu se aplică următoarei


categorii de funcţionari publici:
a. personalului din cadrul autorităţii vamale;
b. corpului magistraţilor;
c. poliţiştilor.

12.Definiţi obiectul dreptului administrativ.

13.Funcţionarii publici de execuţie din clasa a II-a sunt persoanele:


a. numite în funcţia publică de referent de specialitate;
b. numite în următoarele funcţii: expert, consilier, inspector, consilier juridic şi
auditor;
c. numite în funcţia publică de referent.

14.Pentru învestirea cu o funcţie publică, persoana care aspiră la aceasta trebuie


să îndeplinească următoarele condiţii:
a. are vârsta de minim 30 ani împliniţi;
b. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
c. are capacitate restrânsă de folosinţă;
d. nu a fost destituită din funcţia publică în ultimii trei ani.
2
AP

15.Enumeraţi subiectele de sezină care pot introduce o acţiune în contencios


administrativ.

16.Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată, răspunderea civilă a


funcţionarilor publici se angajează:
a. pentru pagubele produse fără vinovăţie patrimoniului autorităţii sau
instituţiei publice în care funcţionează;
b. pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat
necuvenit;
c. pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului, sau în legătură cu
atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.

17.Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în


următoarele condiţii:
a. mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice;
b. exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere;
c. delegare;
d. prin demisie.

18.Enumeraţi principalele atribuţii ale prefectului.

19.Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau
recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot
introduce:
a. în termen 30 de zile de la comunicare, dacă le consideră ilegale;
b. în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la plângerea
prealabilă sau după caz, data comunicării refuzului, considerat
nejustificat, de soluţionare a cererii;
c. în termen 15 de zile de la comunicare pentru a se putea exercita controlul
asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei
publice locale sau judeţene.

20.Funcţionarii publici din sistemul administraţiei publice au, potrivit legii, în


calitate de personal al autorităţii sau instituţiei publice respective, o serie de
drepturi, printre care putem enumera:
a. dreptul de a avea funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în
alte unităţi cu scop lucrativ;
b. să se asigure ocuparea funcţiilor publice doar de persoanele care să
aibă o anumită calificare profesională;
c. să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice.

3
AP
21.Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea
acordată Guvernului, prin:
a. invocarea stării de incompatibilitate, în termen de 30 de zile;
b. destituirea miniştrilor, cu avizul consultativ al preşedintelui;
c. adoptarea unei moţiuni de cenzură.

22.Dreptul administrativ poate fi definit ca fiind:


a. o ramură a dreptului public care cuprinde ansamblul normelor
juridice care reglementează raporturile sociale referitoare la
organizarea şi activitatea administraţiei publice pe baza şi în
executarea legii;
b. o ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul normelor juridice care
reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea
administraţiei publice pe baza şi în executarea legii;
c. o ramură a dreptului public care cuprinde ansamblul normelor juridice care
reglementează raporturile sociale dintre persoane fizice sau juridice aflate
pe picior de egalitate.

23.Constituie izvor de drept administrativ:


a. legile constituţionale;
b. doctrina;
c. raporturile de drept administrativ.

24.Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma:


a. schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
b. pierderii drepturilor electorale;
c. lipsei nemotivate de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive ale
Guvernului.

25.Cazuri în care poate avea loc încetarea mandatului de consilier local.

26.Pe toată durata mandatului de primar şi de viceprimar, se suspendă


contractul de muncă al acestora la instituţiile publice, la regiile autonome sau
la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, cu excepţia
următoarelor categorii:
a. educatorii;
b. învăţătorii;
c. oamenii de cultură şi artă.

27.În categoria serviciilor publice locale se includ:


a. servicii publice ale administraţiei centrale de specialitate;
b. servicii înfăptuite de organizaţii nestatale (asociaţie, fundaţie) ;
4
AP
c. servicii publice comerciale.

28.Definiţi serviciul public.

29.Printre cauzele care înlătură răspunderea contravenţională putem enumera:


a. eroarea de drept;
b. cazul fortuit;
c. situaţia în care o persoană socoteşte, cu uşurinţă, că rezultatele faptei sale
nu se vor produce sau nu le prevede, deşi ar fi trebuit să le prevadă.

30.Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,


mandatul primarului poate înceta înainte de termen în caz de:
a. lipsa nemotivată de la două şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
b. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 3
luni consecutive;
c. ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în condiţiile
legii.

31. Plângerea contravenţională însoţită de copia de pe procesul-verbal de


constatare a contravenţiei se depune la:
a. organul din care face parte agentul constatator
b. instanţa de judecată
c. organul din care face parte agentul constatator ori instanţa de
judecată

32. Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:


a. actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora
cu Guvernul;
b. actele de comandament cu caracter militar
c. actele administrativ jurisdicţionale.

33. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:


a. domiciliul contravenientului
b. numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul
constatator;
c. datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric
personal, ocupaţia şi locul de muncă ale agentului constatator

34. Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:
5
AP
a. structurile de specialitate ale Guvernului României;
b. structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale
c. structurile de specialitate ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

35. Trăsăturile actului de numire în funcţia publică în comparaţie cu contractul


individual de muncă sunt următoarele:
a. este un act juridic
b. actul de numire este un act juridic bilateral
c. actul de numire nu îmbracă întotdeauna forma scrisă.

36. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici


se face:
a. anual
b. semestrial
c. trimestrial

37. Raportul de serviciu încetează de drept:


a. la data transferul funcţionarului public;
b. la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei
funcţionarului public;
c. dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile
prevăzute de Statut;

38. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ poate fi


atacată cu recurs, în termen :
a. de 10 zile de la pronunţare ori de la comunicare.
b. de 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare.
c. de 30 zile de la pronunţare ori de la comunicare.

39. Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente,


persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes
legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii
publice emitente revocarea, în tot sau în parte, a acestuia:
a. în termen de 10 de zile de la data comunicării actului,
b. în termen de 20 de zile de la data comunicării actului,
c. în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,

40. Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională sunt:


a. beţia voluntară
b. legitima apărare
c. conduita contravenientului în faţa organului constatator.

S-ar putea să vă placă și