Sunteți pe pagina 1din 6

SURSE PRINCIPALE 1

Dan Dana

ZALMOXIS DE LA HERODOT
LA MIRCEA ELIADE
Istorii despre un zeu al pretextului
2 SPIRITUL CREªTINÃTÃÞII RÃSÃRITENE (600-1700)

Dan Dana (n. 1975) este doctor în istorie al Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris. Dintre numeroasele articole publicate în reviste de specialitate din
þarã ºi din strãinãtate, amintim : „Zalmoxis in Antonius Diogenes’ Marvels beyond
Thule”, Studii Clasice, 34-36, 1998-2000 ; „Zalmoxis in Christian Context”, Ephemeris
Napocensis, 9-10, 1999-2000 ; „ªapte note despre Herodot”, Thraco-Dacica, 21, 2000 ;
„Dacii ºi lupii. Pe marginea teoriei lui Mircea Eliade”, Studii ºi Cercetãri de Istorie
Veche ºi Arheologie, 51, 2000 ; „Les Daces dans les ostraca du désert Oriental de
l’Egypte. Morphologie des noms daces”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik,
143, 2003 ; „Occultations de Zalmoxis et occultation de l’histoire. Un aspect du dossier
Mircea Eliade”, Anabases, 5, 2007.

Ilustraþia copertei este reprodusã cu acordul Bibliotecii Naþionale a Franþei.

www.polirom.ro

© 2008 by Editura POLIROM

Editura POLIROM
Iaºi, B-dul Carol I nr. 4, P.O. Box 266, 700506
Bucureºti, B-dul I.C. Brãtianu nr. 6, et. 7, ap. 33, O.P. 37 ;
P.O. Box 1-728, 030174

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României :


 
DANA, DAN
Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade : istorii despre un zeu al pretextului /
Dan Dana – Iaºi  : Polirom, 2008
Bibliogr.
Index
I. Petre, Zoe (pref.)
ISBN 978-973-46-1096-9

299(398.2) Zalmoxis
929 Zalmoxis

Printed in ROMANIA
SURSE PRINCIPALE 3

Dan Dana

ZALMOXIS DE LA HERODOT
LA MIRCEA ELIADE
Istorii despre un zeu al pretextului
Prefaþã de Zoe Petre

POLIROM
2008
Cuprins

Prefaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cuvînt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Abrevieri de lucrãri citate în mod curent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Abrevieri de enciclopedii, corpora, culegeri ºi colecþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Capitolul I. Legenda lui Zalmoxis în spaþiul literar grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


1. Totul începe cu Herodot... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Descîntecele tracului Zalmoxis : o ficþiune platonicianã . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3. Dezvoltarea elenisticã a legendei : ecouri ºi paradigme . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Zalmoxis în a Doua Sofisticã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5. Sclavul-discipol din „Romanul lui Pitagora” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6. „Bunul barbar” ºi „omul divin” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7. Tradiþii ºi ecouri bizantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Capitolul II. Un nume, mai multe imagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1. Învãþãtura ºi cãlãtoriile unui pitagorician barbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2. Dãtãtorul de legi ºi de oracole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3. Filozoful ºi înþeleptul barbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4. ªarlatan ºi impostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5. Mãrcile alteritãþii : traduceri antice pentru Zalmoxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6. Texte, contexte, pretexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Capitolul III. Iordanes ºi lunga sa tradiþie medievalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
1. Zalmoxis ºi Dicineus, înþelepþi ai goþilor : crearea unei tradiþii . . . . . . . . . . 167
2. Goticisme medievale sau noile cãlãtorii ale lui Zalmoxis în Occident . . . . . 176
Capitolul IV. Zalmoxis în zorii Europei moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
1. Magician natural ºi alchimist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2. „Numa al geþilor” : Zalmoxis în epoca Luminilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3. Avatarurile lui Zalmoxis în ideologia goticismelor europene . . . . . . . . . . . . 199
Capitolul V. Teorii savante despre Zalmoxis : o succesiune de paradigme . . . . . . . 221
1. Monografii ºi dizertaþii : ponderea filologiei clasice germane . . . . . . . . . . . . 224
2. Mitologie comparatã ºi studii indo-europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
3. Teorii naturaliste despre Zalmoxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
4. Noi transformãri : spiritualizarea lui Zalmoxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
5. Etimologisme : necunoscuta limbã tracã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
6. Istoricismul ºcolii italiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Capitolul VI. Teorii recente despre Zalmoxis : altfel de paradigme . . . . . . . . . . . . 255
1. Mirajul ºamanismului din nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
2. Religie de Mistere ºi prestigiul lui Mircea Eliade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
3. Interpretãri trifuncþionale sau uitarea lui Dumézil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
4. Dincolo de imperiul paradigmelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Capitolul VII. Zalmoxis în România ºi Bulgaria : mirajul
unei spiritualitãþi exemplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
1. Cãutarea strãmoºilor ºi descoperirea dacilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
2. Primul „moment dacic” : Zalmoxis
în definirea „specificului naþional” (1921 – 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
3. Naturalism ºi control ideologic : primele decenii comuniste . . . . . . . . . . . . . 328
4. Al doilea „moment dacic” : istorici ºi activiºti în naþional-comunism . . . . . 336
5. Zalmoxis în exil sau „mirajul getic” în literatura diasporei . . . . . . . . . . . . . 357
6. Tracomania, de la Densuºianu la dacologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
7. Zalmoxis în istoriografia recentã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
8. Tradiþii savante despre traci în discursurile identitare din Bulgaria . . . . . 394
9. O retrospectivã a discursului identitar despre Zalmoxis . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Capitolul VIII. Înapoi în þara geþilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
1. Logos-ul tracic al lui Herodot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
2. Generalizãri antice ºi moderne, o „working misunderstanding” . . . . . . . . . 421
Capitolul IX. Zalmoxis, un zeu al pretextului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435