Sunteți pe pagina 1din 417

T1

i
In .%
X
CY
leLs4W5-1

POESII POPULARE

ALE ROMANILOk

www.dacoromanica.ro
POESIt POPULARE

ALE ROMA.ML OR
ADUNATE F INTOCMITE
DE

Ir-A_SILMALMCS.A.1WIZI

.M.O.N.

BUCURESCI

T1POGRAPIA LIICRATORILOR ASOCIATI


12. PASAGIDL ROMAN. 12

AI DCCC LXVI

)
www.dacoromanica.ro
is

MARIET SALE DOMNET ELENA

PREA INALTATA DOAII1NA

Inteun Or de Mal mu1t1 AM m'am ocupat en adu-


narea i coordonarea Poosiilor poporale din Terile Ro7
manesei 0 am parvonit a forma o culegere pretiósa
de balade, de logende 0 de fehurite cantle() improvisate
de poporull Roman in orele sale de suferinta sèn de
veselie, do Were ski de marire.
0 parte din mole petre Rime a comórii geniulul
Romanese ai fost scóse la lumina i traduse in limbile
.francesa, engIes i gormana. Fiind pretutindene bine
priimite i admirate , ele ai dosteptat luarea aminte

www.dacoromanica.ro
"Int
4\
aeX'L, c_k.pes ,:ts]

Yj

aUmenilor eruditT 0 al contrthuit malt a atrage sim-


path meritateasupra natiel mistre de atip secoll uTtata
paritsith pe marginile Orientulul.
Complectand acum, precat ml-ae fost prin putinta
colectia inceputh i dorind a face ea se contribue insu§i
genial poporulul in folosul AsiluluT de copil-Ositl ce
porta nmnele InAltimeT Vóstre, Wit Indrasndla a darui
acestuT a§e4ament manuscrisul mel de poesil culese din
gura poporuluT.
Ele coprindl glasurile intim ale sufletulul sett ,
merit', de a fi unite cu glasurile e recunoscintit ph
de binecuvintare. ce resund impregiurul numeluT Inil-
iiue1 Vóstre. Ele suntl copil-gAsitT aT geniuluT Ro-
manesc, §i dar au dreptul a se bucura de imbrgi§area
InalteT ProtectOre a Asiluld Elena.
Am on'orul a fi ea cel maT adinc rdspect
al inAltima Vóstre
pre plecat li supus servitor
V. Alecsandri

Octoluvrie 1862.

L J
www.dacoromanica.ro
%)
". gtid Jar
toes'
vaX
1V _
tAti6g
V7.10 ts-
'247'2 IS r
-r-

ii

SCRISOAREA MARIET 'SALE DOINEI

DOBINUL DI Et,

Nu volil se intar4id IBM mult a v6 multemi pentru


buna i marinimcisa cugetaro co ati avnt...Ani cetit cu
plOcere scrisoarea prin care imI dedicatI complecta
editio a poosiiloi nationale culese do D-vdstra. 1T6
multemesc ea Romana §i ca Minna.
Ca Romana, cad ati alaturat numele men la acésth
lucraro patriotica, la acesto cantice scApate de uItare,
multemita serióselor vOstre cercethrl , i carelo amin-
tescit bucuriile, clurerile, istoria i simtimintele Terel.
Farit a redica ceva din caracterul naiv al espresiel po-
porale , ati mladiét en o rara fericire forma acestor
incercarI inteitóre. De acum inainte aceste foI respan-
dito ale trecutuluI nostru, smith apqate pe o carte fru-
rinisit, 0 on cat do modest atI fi la partea ce vi se o-
vine, RomaniI nu vor desparti nicl o data de DoIne ,
Balade i Lacrimióre numele poetuld care a aruncat
o strelucire atat de vie asupra literatureI nationale.

..

www.dacoromanica.ro
1-1 e "`c \-/
,
V
11CV S-

,11.1

Ca Dómutt, 176 multemese ct ati dat ca desatirgitt


proprietate rodul ocupdxel vOstre de mai multi anT, la
Asilul-Elona ce am fundat pentru pruncii-gitsitT. Acésth
lucrare esto o comóril adevrata pentni bletii mel mi-
cup adapostiti, §i o priimesee cu recunoseintA.
Yroese ea editiile ce se vor face §.1 se vor vinde in
folosul Asilului-Elena sO fie .demn.e de geniul poetic
al Romiluilor.
Void comanda doa , din carol() una, editie de lucs,
pentru admiratoril frumsetilor poesiel poporale ; cea-
laltl editie tiOrith cu caractere, fiind menitit a se
vindo en pretul eel mai mic, va servi a duce canticele
nationale ale RomAniel, in sinul muntilor, in sate, in
Monastiri, do uncle le7ati cubes en pietate.
Dar maT mult in Asilul-Elena acele poesil se vor
pilstra, Mel ele, puse pe mnusic, vor 1eg1na tinorile
fiinti adripostito in el. Mich copila§.1 al Asilulul
med lo vor canta i atund void fi indeplinit acea gin-
ga§A cugetare din scrisórea vOstrA de a dedica pruncilor-
Ositi din Romania aceste poesil pc care le numiti
e<Copil-grusiti aT geniulul Milanese..
Priimiti, Doinnul mod, en espresia recunoscintel pe
acea a stimel mole particolare.
Elena.
Bucuresci, 10 Octomvrie 1862

www.dacoromanica.ro
rtn
cr 'x', -L wfv, /1., ,(t X

CANTICE BATRINESCI

LEGENDE BALADE

www.dacoromanica.ro
POESIA POPORALI

Romanul e nand poet !


Inzestrat de natura cu o incbipuire strelucita §i cu o inima
simtibire , el 41 revarsa tainile sufletului in melodii armo-
ni6se §i in poesii improvisate. _

De'l muncesce dorul , de'l coprinde veselia , de'l minn-


néza yre o fapta maretit, a to 6110, durerile §i multemirile,
i§i cantil eroii, 41 61110, istoria, §i astfi-felifi sufletul sell e
un isvo nesfir§it de frum6sit poesie.
Nimic dar nu p6te fi mai interesant de en a studia Ca-
racterul acestui popor in cuprinsul canticelor sale, caci ele
coprinde tote pornirile inimei §i t6te ra4ele geniului sett.
Comori nepretuite de simtiri duiOse , de idei Inane , de
notite istorice , de cre4eri superstiti4se, de datini stremo-
§esci §i mai cu soma de frumseti poetice pline de originali-
tate §i fara seamen in literaturile streine, poesiile nOstre po-
porale compunil o avere nationala , demna de a fi scOsa la
lumina ca un titlu de glorie pentru natia Roma,na.
Aceste poesii se impartii in trei clase deosebite :
1° Canticele latrinesci sail Balade,
2° Doine,
3° 'lore.

www.dacoromanica.ro
7,
f%tOlr''
xIJ

e Balatlele suntd mid poemuri asupra Intkmplarilor istorice


§i asupra faptelor mar*. .

Doinele coprindd tOte'canticele de dormi , de iubire §i


de jale.
Horele mita canticele de veselie ale poporului.
Pe linga aceste se mai aft unile cantice numite Colinde
carele ad im caracter religios, precum : Naseerealui Hri-
stos, Florile dalbe, .Plugul , etc. ce se canta in agiunurile
Creciunului §i al anului nod.
T6te aceste poesii, WI data sigura, §i fara nume de au-
tori, sunt ascunse lie secoli intregi , ca nisce petre scumpe
in sinul poporului. Ele suntd espuse a se perde ; prin ur-
mare e o sfinta datorie de a le data §i a le feri de nanul
timpului §i al ultarel.
Datoria acésta am cereat se o indeplinesc. "Agiutat de
cate-va persOne, ear mai cu stcma de D. A. Russo, am adu-
nat in deosebite cal6torii prin muntii §i prin campiile info-
rite ale terei n6stre , o mare parte din poesiile poporale, §i
acum sevar§ind coordonarea lor, , le inchin patriei mele ca
cea mai drOpta avere a el.
Moldova 1852

Nota. Acéstii prefacia ail fost tipiiritii in bropra I, a balade-


lor 1852.

www.dacoromanica.ro
I

MIORITA

Pe-un picior cle plaiii , Si cal invatati


Pe-o guru de raiii, Si chi mai Urbati!...
Eata vial in cale, Dar cea Mioritl
Se coborti la vale Cu lfing, plAvitti
Trel turme de midi De trei 4i1e 'ncoace
Cu trei ciolAnel. Gura nu-i mai tace ,
Unu-I Moldovan Erba nu-I mai place,
Unu-i Ungurean c Miorita lae ,
Si unu-I Vrancean.' Lae, bucalae,
Ear cel Ungurean De trel ()He 'ncoace
Si cu cel Vrancean. Gura null mai tace !
MAri, se vorbirl , OA Orba null place ,
El se sfatuira OA e§ti bolngvi6rg
Pe l'apus de s6re Dr6guta, Mi6r6?
Ca se mi'l om6re DrAgutule bace!
Pe cel Moldovan My oile 'ncoace
Cd2i mai ortoman , La negru Zevoi ,
S'are 61 mai multe CA-i Orbit de noi
Mindre §i cornute , Si um]rit de vol.

www.dacoromanica.ro
A? f'
1Ste -' tat'C'S ,..,,,,,

,A-
4 2

e StApane , stApane '1$


t
, Vintul cand a bate
1 II chiamA §'un cane Prin ele-a resbate
Cel mai bArbAtesc S'oile s'or stringe
eel mai frAtesc Pe mine m'or plange
CA l'apus de sare Cu lacrimi de sange!
WM se mi te-ombre Ear tu de omor
Baciul Ungurean Se nu le spui bor.
Si cu eel Vrancean ! Se le spui curat
041 BirsanA, , Ca m'am insurat.
De .esci nAsdravanA CA-o mindra CraesA,
Si de-a fi se mor A lumei mirOsA ; 4
In camp de mohor, CA la nunta mea
Se spill lui Vrancean AA cAdut o stea; 5
Si lui Ungurean S6rele §i luna
Ca se me ingrOpe MI-aA tinut cununa.
Aice pe-aprOpe Bradi §i paltina§i
In strunga de oi , 1-am avut nunta§i ,
Se fiti tot cu voi; Preoti , muntil marl,
In dosul stinil Paseri , lautarl,
Se'mi aud canii. Paserele mil,
Aste se le spui , Si stele faclii I
Ear la cap se'ml pui Ear dacA-1 zari
Fluera§ de fag , DacA-I intalni
Mult dice cu drag ! MaicutA batrinA
Fluera§ de os , Cu-briul de lanA,
Mult dice duios ! Din ochi lacrimand.
Fluera§ de soc, Pe campi alergand ,
Mult dice cu toc! De top' intreband

www.dacoromanica.ro
/r11 at
1;f-L,
RsV
ki 7 Afc
-13,16 rc. k
nief3tc

k
Si la toil 4icând : Si-I spune curat
Cine-a5 cunoscut Ca m'am insurat
Cine 'mi at Opt C5-o fatu de Craiti
Miudru dobänel Pe-o gull de raiti.
Tras printr'un inel? Ear la.cea mUIcutA
FeciOra liff Se nu spul, drAgrutil,
S puma laptclul; Cit la nunta mea
Mustepra lul A cA4ut o stea,
Spieul grAului ; C'am avut nunta§1
Peri§orul lul Bra4i §i paltinql;
Péna corbulul; Preotl, muntil marl,
Ochi§oril lul PaserI, lautarI,
Mura campului!... Paserele miI
Tu, MiOra mea , Si stele.fIcliI!...
Se te 'udurl de ea

NOTE
1 Unu-i Moldovan
Unu-i Ungurean
unu-i Vrancean
AdicA : unu-i de pe valea Moldova, unul din muntii Vrancei gi
unul din Ardeal. llin nesciintl, poporul nostru confunda' ades nu-
mele de Ardelean cu cel de Ungurean , ad el kncil, nu a weans a
cunOsce tutinderea pitmêntuld locuit de RomiinT. El nu scie cA
dincolo de tote botarele Moldova §i a Valachia, peste Carpati pl
pina' la Tisa, peste Duniire §i ping in centrul Macedoniei, peste Oracle
Milcovul i Molna, §i peste riul Prutului se afiti huff de aT lui, cu a-
celaii port, aceleag obiceiurl, aceleail credinti, aceea§ 1imb, acelaa
trecut de glorie §i de suferintI, precum qi acelag viitor!

www.dacoromanica.ro
2 Oitd Bir Sand
Birsa, in Ardeal.
gi de-a fi d mor
Romanul are mare plecare a crede in sOrtgr El fi imparto vieata
in Vile bune i qile rele, in Ore ce aducg cu ele fericire sail nenoro-
eke. Ast-fel intemplarile lumel Ii gasesc tot de-auna,pregatit a prii-
mi lovirile lor cad el se intaresce in crodinta minggetOre ca afa
11-ad fost scris! aqa latii fost zodia! ago i-aes fost se fie ! etc.

4 0 mindrd crdesci
A lumei mir4sd.
Ifórtea! Ea domnesce ca o reging asupra omenirel §i e tot o data
mirésa lumel. Tot omul e logodit cu mOrtea din minutul ce el fall
in vieata.
Romanul Iubeve.imaginele poetice, de pildg :
Un om bun, e bun ca. sinul mamel, sail e bun de pus pe rana.
Un voinic, e Piluna1 de codru.
Un tiner cu p6rul alb, e nins in luna lui Maid.
Femeea frumósa e ruptg din sOre.... etc.
A cdqut o stea
Stelele ail mare inriurire asupra inchipuirel Romanului. El crede ca'
tot omul are &ate o stea in ceriuri ce este tainic legatg de sOrta lui.
Ate stéoa omuld se intuneca chard el este amenintat de vre o cur*
si cade fn vezduh cand el se apropie de finitul vietil. Pentru dinsul
Un om insemnat e ngscut cu stea In frunte.
Suntil stele carele, dupg crederea poporului se arata ca prevestirl
de marl intemplarl pe pamint, precurn unele stele ro1ii ca de sange
ce aparil inaintea resbOelor.... etc.
° Mi-ad finut cununa
Cununa de nuntg care se pune pe fruntea mirilor in ceremonia cu-
nuniel. SOrele 0 Luna tinfi aid locul nunilor marl.

www.dacoromanica.ro
ff
N,3
3:4t-,1*
\ Sb 4t1X
s
cic-e

II

NELIICA

Frump, verde alunice! 1 Sc6se cbiar cu mem mea ,


Mircea sue pe police Descaleca §i o bea ,
'ntilnesee o fetice Bé-o out dace-1 vrea ,
Ce purta cofite 'n mane Dali fit cruce mai Intel
Cu ape de la fontena : Si sufie lie facia ei 2
c Copi1iit, stei se bed , Se nu fie descentata
Recorite-ar Dumnecjed! De baba cea blestemate,
Ba , bedite, ba , nu vred Se nu aiba vre-o neiucii,
Ca me tem de dragul med. In pustid duce-s'ar, duce! »
fil mi-a (iis se me feresc Mircea 'n vale se ducea
De straini ce-i intelnesc, Dar el cruce mesi ficea ,
Ca de ape nu le-i sete Peste apa nu sufla
Ci de sarutari de fete. Ci la ea nevale da.
Nu te teme, fata mea , Ingbitia, bietul , o date
Ca el de s'a meniea Si'l lovia dorul de fate.
Cu baltagul l'oid lovi, Inghitla de.doe oil
Cu pamint l'oid inveli. Si-1 apuca red fort
Mergi in valea cu sulcine ingbitia ear de trel ori
Ca-i gesi o cofa One Si cedea mort intro flori!

www.dacoromanica.ro
rt-t

r kr.4

0
trtj
4, 4.60
\ -Vt.,
6
cc
-' ..t'-X

...CL5

k.
NOTE
1 Fruqa verde alanied
Veqi nota in balada mi Codrénul.
5!i sufld pc facia ez
Romiinul a piistrat multe obicciuri i cretleri din timpulii paga-
nismurul, perclênd simtul mitologic acelor datini. At2a , el fitri. a se
glandi la libatiile vechilor Romani, crede cii e de augur bun a sufla
in facia apel sail al vinului dintr'un Vas, i chiar a v6rsa o parte din
b'lutura pmn' a nu duce vasul la gar& Icest soiu de libatie, el o face
pentru ca se alunge nelucile mortilor ce sboril prin lume §i se am-
stecii iu faptele inneuilor. Asemine este in tea o datinit vechic de a
pune cite o micii monedii In mama fie-ciirui mort , child este al in-
morminta, gi acéita poporul o face farm a se ghindi la antics obolii
a lui Carom

www.dacoromanica.ro
iii

CUCUL SI TURTURICA.

CUM m'a farmeca


Du lce turturica, De te-oin dismierda.
Da lba. paserica!
CUM
Hai se ne Iubim,
Se ne dragostim Draga turturica ,

La nouri, Ia s6re , Pasere dalbica, ,


in frunqi la rec6re , Nu'mi fil dupnanica,
La stele, la luyä Vara ca ne 'ndeamna
Cantand impreuna. fru* ne chiama
Se ne dragostim
TIIRTURICA
§i se ne iubim.
Pentru DumnOta
TM:MT:MICA
Et n'a§ (lice ba ;
Dar 4ic i 4ie ba Ba , cucule , ba ,
Pentru maica ta Nu te-oln asculta.
Ca-I banuitOre Da'mi tu buna pace
farmecatOre 1 , pa , m'oiu preface

Ea 'mi a banui Azimi6ra 'n vatra


De te-oin pré iubi Cu lacrimi udata ,

www.dacoromanica.ro
7
Avax
\40C>4.,

-5"
11`Xgc:
10:1
we-sw "ro,

Ge

Si de foc uscatt CI te-oiu pr6 iubi.


De top leptdata. MAI face mai bine ,
Ca se sal) de tine ,
1 CUCUL
Tresti6rt 'n butt/
OA cum te-i preface Subtire §1 'unlit.
Tot nu ti-olu da pace
CUCUL
CI §i et m'oiu face
Un mic vttrtrel. OA cum te-i preface,
Frumos , satire]. Tot nu ti-oiu da pace
Si 'n foe, olu intra Cit §i li in'oin face
De te-oiu struta , Un mic &Wm§
Si te-oiu coperi, Din fluer doina§,
De foc te-oiu feri S'oiu ctta pnin baltt
Lett &far de sill 0 trestie nalta,
Dad, nu de milt, Si cat te-oiu vedea
Tu me-i Indnitgi Pe loc te-oiu ttia
Si ne vom iubi. 'n tine-oiu cant].
Si te-oiu strata.
TURTURICA

TURTURICA
EI n'a§ 4ice ba
Pentru Dumnéta , Ba, cucule , ba ,
Dar cumplit mi-e teamt Nu te-oil asculta ,
De cumplitali mamt Porumbacule ,
Cl-I btnuitOre Frumu§aule,
'Si f trniecttore. Pestri§orule ,
De cat m'a mustra Drilgu§orule ,
Cl te-oiu desmierda Sciti el mi-ar fi bine
mi-a btnui jSe' fit tot cu tine ,
J
www.dacoromanica.ro
4.tLi
:5)r005(
t-Ft§
1\-ate" ( ,sp-rf-cv,Kr
i
A.'

Dar maicata-i rea,


9

m'oTu inchina
i dealt cu ea le-oTu saruta
M'olu face mai bine De luni care pica
1
Cu ghindul la tine Paal dumenica.
Iconita mica Ear cand te-oiu zari
Intf o biserica. Astfol ti-oiu grai :
Sfinta iconica ,
CUCUL
Fa-te paserica
OrT cum te-T preface Ca se ne lubim
Tot nu ti-oiu da pace, Se ne dragostim
0 §i et m'oiu face La nourl, la stre ,
Un mic däscala§ In frump la recOre ,
La cel sfint locg. La stele , la lima
Si pe la icoane , In yea' impreuna I
Oiu duce plocoane ,

NOTE
Turturica figurég ades in chnticele poporale ca simbol de l'ubire
qi de credintg. Cucul , asemine in crederea Romanuld, o o pasere
misteriOs1 co are tainice leggturi ea sOrta omulul. Glasul seil me-
nesce a bine când resung de-a drópta auu1ui, i din potrivg, me-
nesce a reit cind resunI in stinga.
I Cd-I feirmeceitOre
Poporul crede in puterea farmecilor i atribue babelor sciinta vrii-
jitoriilor de unde vine i vorba c baba-1, calul dracului.In ochii
lui un om cu mintea distrasii este un om fiirmecat, un tiner aprins de
iubire o grmecat de vre o baba ClOnta ce i-a facut cu ulcica. Acel
nenorocit este espus a inciileca pe o prjin i a se duce prin vhduh

www.dacoromanica.ro
s

a-ns
s) tsW
10

dupt glasul fiirrnecttOrel care, bttad cu o vergutt de alun peste o


ulcict din vatrii, chiamt necontenit pe lubitul el.
Suntii Omeni earn' pretindt et ail vOut asemine ctlireti fanta-
stici trecend ca sitgéta prin aer.
Nimica nu-i pith opni din cilltonia Ion, decht numal infigerea unui
cutit in ptmint.
VrijitOrele sciil a face de dragoste cu Os(' de filled pine in agiu-
nul Criciunului §i ingropati de vii inteun furnicar. Din scheletul
liliacului nu remâne decal un chrligel §i o lopittict. Cel intéln servit
a atrage pe cine ti-e drag, ear lopittica a depiirta pe eine ti-e mitt.
Vrijitórele au putere a inchiega apa , a lega ploile, a ghici sOrta
Omenilor tragend in 41 bobi de porumb, a vindeca de feliuri de bOle
prin deschntice §i prin apt ne'nceputit.
Descanticele sunt forte numeróse §i unele din ele prO originale,
precum acela de muicarea §erpilor, de diochiu, de sagetitturii, de Ide,
de unit, etc. Eatt ea, esemplu acel de diochiu §i acel de Ide :
De diochin. Descantice de Icle
Fugi diochl Vol lelelor mtestrelor
Dintre ochl Du§mane Omenilor,
Cii te-agiunge-o rag négri Sttpinele vintului
Cu cOrnele se te spargt. DOnmele pitrnentului
Se te-asvirle peste mare Ce prin vhduli sburati
In pusteiu, in depiirtare. Pc Orbit lunecati
Acolo se pieri pe valuri cticati,
Ca clioa de Yell Ve duceti in locuil depirtate
Ca rota de flOre in baltii, trestie, pustietate,
Ca spuma la sore. Unde popa nu Viet
Ear capul cel diochiat Unde fata nu giOct.
Se remte luminat Ve duceti in gura vintului
Carat, de bat sciipat. Se v loviti de tOrta ptmintulul.
Ochii col vat6mittori E§iti din mtnit, trnp, piclor,
§i de foc stgetittori §i se periti sus Inteun nor.
Invelitl se fie cu pordele albe lJati omului stinttate
LS.e nu mai privOscri la obnaze dalbe. Cil3abie de foc vd bate!

www.dacoromanica.ro
Nat;

9S

IV

BALAURUL

La mijlocul drumuluI, Pe Balaur de 'ntilma


La putul porumbulni Un viteaz de Ortoman
Irqui6 fl6rea crunpuldi, Pe-un cal negru Dobrogean
Dar nu'i fl6rea campului « MI1 Balaur striga el,
ii chiar ochlul -§6rpe1ui, Lasa trupul tinerel
iérpe lung cu solzii ver4I, C5 te curm pe gIumittate
NicI se'l ve41 nicI se'l vise41. Se' mIrescu mp5r din pacate ) 1
Cel Balaur din pacate th.pele se sNircolia
Inghitise giumItate cu §6pte limbI griIia :
Trup cu arme ferecate « Ortomane
Trupn§or de voInicel Hotomane !
Ce striga mereil din el: Bateti negrul
<<Sal, badita ortomane Pe de 'ntregul
Ca m'agIunge la clolane! te du, §i fugl de mine
Sal, btditi, de m6 sc6te CI nu-1 bine nici de tine.
C5 m'apucil &A de m6rte!)) erpulita,
EatI 'n lungul drumulul , Dinti de critii,
La putul porumbului Am un palo§ de otel,
Cit venia, mari, venia LasI trupul tinerel.

www.dacoromanica.ro
rt-k

15'111Yis `S-)
12

1
Tae-m, nu m'e. Utia, Apoi trupul inghitit,
' Nu m`e las de prada mea, Plin de rane, otrbit,
Ist copil chiar din pruncie El in c'Ord, 'I redica,
1 Maica sa mi l'a dat mie Sus, la stina se urca
CI ades 11 blIstema Si in lapte mi'l scrilda,
i--I 4in-a cOnd il culca : De venin ii Galatia
Cukti-te, alina-te cu viala 1 dNxiiia.
§'érpele sugamite !x, Apol, nalri c'at trgia
Cel viteaz de Ortoman Frall de cruce se prindea 2
Isbia negrul Dobrogean i'mpreun5, (Alai c e a
Si cu pala lui cea non Pe Balauri de stirpea!
Pe Balaur t6la 'n dog,

NOTE
RoinA,nii ail multe creprI in privirea gerpilor, unele intemelete pe
altele ngscute din incbipuire. Aa gisim in povestile §i in ba-
ladele kr niste Binti fantastice sub nume de Balauri earn' ail trup de
§érpe §i grain omenese , i earn' , cand se luptlit cu vitejii Feti-fru-
mo§i, se lovescil cu el in buzdugane, ear când alungii vre o pradg, o
alungii cu o falai 'n cer fi, Cu una in pdmintii. Tug el suntil tot-
deauna invin§i de cltre Feti-frumegl i taieti in multe bucAti carele
cércii a se impreuna pcind ce asfinfesce sórae.
Acei Balauri se rudescil on Dragonil popOrelor Apusului. Ca gi
acestil, ci suntil pgzitorl de comOre §i de fete mindre de imperatI,
Iiipite de dingii.
Relining credil äneit cit petrele scumpe se formég din spuma gu-
rel §erpilor, i ca cuThurile kr switil adeverate comóre de brilianturi
gi de rubinurl.

www.dacoromanica.ro
2.

1.\-tOar6 (
L'''4PICTI) 13

A
0 :cia

4' 1 Sena rescumplir din vacate


'1 Superstitia popoiala, pretindo ch do fle-care férpe ucis, Dumne-
ried értd un pacut.
J Suntii chte-va dile in an, incepand de la sfintul Petru, in care se
dice ch esti gerpii la drum. Atund se face mare ucidere de aceste
reptilurt Una gerpi insh aii privilegiul de a fi respected, do pildh:
acel de cash. EY, ca 0 barzcle de pe coperipl casil, 0 ca rindunelile
de sub strékinh, suntil ()sped neatinfi, find aphrall de legea ding
a ospetid co domnesce din vechime la Romint
' Frail de cruce se prindeu
A se prinde frati de cruce e o dating antich ce impune datorinta
de a'fi da viOta unul pentru altul. Leghtura acestei fradt se hien
prin amestecarea slingelut Cand dol bhrbati se decider' a se infrIti,
trebula sell fach ei pe bratul drept elite o thieturh in formh de cruce
0 se uneasch sangele bor. Acest obicela mistic, mole in epoba de
astildI e mai de tot cildut, se tine negrellit de ore care traditil de pe
timpul eniceadelor, sail póte chlar de tainele introducerei Hristia-
nismului la Romani.
Romani)! vechi And avéh mare respect pentru §erpri de cash, pe
care ri imbrindiaii 0-1 priinflaii la mash del' hranIaii cu lapte.

www.dacoromanica.ro
VA A X4X
VX33'
11-17A's-
,414
4

ERCULEIN

Plecat-at in 41ori <<Nert 1impe4ie


Trei surori la tiori. St.i de'mi spune mie
Sora cea mai mare Despre trei surori
S'a dus in spre mare, Plecate din PA.
Sora cea melina Soya cea mai mare
Pe mal , In gradina , S'a dus catra mare
Sora eea mai micil Pe Dunarea 'n jos
mai se1b1tic La un plain frumos.
S'a dus, mari, dus Sora cea me4ina
Pe Cerna in sus. 1 S'a dus din gradina
Ear in urma lor Peste nog. munti ,
Multi voinici en dor in codri carunti.
SOS luat eantitind Sora cea mai mica
venit plangênd. i mai selbatica
Eata-un Capitan PlAnge colo 'n stinca.
Capitan Aimlean , 2 La umbra adincl. r
Ca mi se ivesce Ercul Erculean,
Pe mal se opresce , Capitan Rimlean ,
Cu Cerna graesce : hi rapede calul

www.dacoromanica.ro
o
In 3 (k%$ .5
\ 0,1_
1". /1.1 5

049/CV ' 1.1-10CVS-


17'
), A kY Vs) An.f
1

De resima malul, Capitan Rimlean


Tagiunge 'ntr'un sbor Calca peste peatra
La stinca cu dor. i eata c 'n data
« E§I, fatit, din peatra Lumei se arata
So te ved odata! Q datha de MA
Cum se es din peatra Alba, g6lit teta,
Ca sunt gOlii tota Vie §i frum6sa,
me tem de sere... Dulce , recor6s1. ,

Nu rn'a gibe 6re? Cu per aunt,


Se n'al nid o frica , Pe men leit.
Fate. selbatica, Cat o §i zaresce
Ca te-oiu lua 'n brata S6rele s'opresce.
Se mai prind Ia vieata, i facia-I s'aprinde
te-oiu coperi i ra4a-I se 'ntinde
mi te-du feri Ca un siirutat
De vint §i de s6re , Lung §i infocat.
De-a lor sarutare. Ear cel Erculean
Badita , , Capitau Rimlean
sunt dragulite , MI-o apnea 'n bratii,
Sotie de vrei De prinde la vIeata ,
De vrei se me iei, 111I-o stringe la pert
Me scete din stinca , To lOgana 'ncet ;
Din umbra adinca, face 'n recOre
Sell' es la lumina Departe de sOre
Cu inima pline. Culb de floricele
Ercul Erculean, Ivite la stele.

www.dacoromanica.ro
rt.
1.1
,a
WO( \I-\
;9V1.1
3bc

1,1
C
"6

2.5if ,.....,,d k
fl
gf
16

P
e NOTE
tAcestii legendg pare a cuprinde o alegorie ingeniósg §i peeticg as-
supra descoperirei apelor minerale de la Mihadia in Banat. Numele 1)
de Ercul Erculean repOrtg gbindirea la timpurile domnirei Roma-
nilor in Dacia pe cand Mile astIVI cunoscute sub numele de Miha-
dia purtaii numirea lating de : Pontes Herculi §i ad media acquee
sacra,. Chiar acum Aug unul din acelo isvOre minerale se chiamg
isvorul lui Ercul, Veul puterei, cad apa lui este intgritOre.
Sora cea mai micg tid mai selbaticg ce stg ascunsg intr'o stincg :2i
plange in umbra.' adincg, represintg, negretit, sub o forma alegoricg,
un isvor limpide 1i diltgtor de vieatg. Temerea ei de a fi sorbitg de
raVele sOrelui, qi culbul sell de floricele a§eVat la recóre, infgtigeclg
imagina until Oral de mode ce curge la umbra pgdurilor.
' Cerna este numele piriului de munte ce curge prin Mihadia qi
merge de se artmcg in Dunerea. Acest cuvint insemnéigin limba sla-
Wong un lucru negru; prin urmare se intelege pentru ce Ercul Ercu-
lean Vice piriului : Nerd limpetlie.
2 Capitan Rimlean
ln letopisitele mistre cele vechi se vede numele de Rimlean dat lo-
cuitorilor din Roma.

www.dacoromanica.ro
Wc:t
%

VI

BLISTEMIIL

Pe cel deal, pe cel colnic Nu ti-c miii §1 pgcat!


Trece-o pruncg g'un voinic, De la pgrintl m'ai luat,
Voinicelul haulind Si'n rl codri rn'al bilgat!
Si pe murgul netelind , Dare-ar Doumul Dumneleg
Ear prune*, suspinfind Se fie pe ghindul meg!
Si din guritg qicand : Se te dud, bgditii, duel
de-me Jgdita , Ware Pan' ii pica rob la Turd ,
Cg. nu mai pot de piciOre. Cu piciOrele 'n baud
Drumu-i greri i grunturos Si cu mgnele'n cg1u§1!
Nu mai pot merge pe gios! Se te-agiungg dorul meg 2
Puiculitg, chip frumos, Unde-a fi drumul mai greg!
Eg te-4 lua bucuros , Se te bat/ jalea mea
Dar mi-e murgul sprintinel Unde-a fi calea mai grea!
ta picióre subtirel. Murgul se se poticn6scg,,
Murgu-i mic §i drumu-i gfeg in crqtet se te trintescg,
Able duce trupul meg, Mfina dréptil raft sclintésca
Trupul cu päcatele, Mgna stingg
Mijlocul cu armele. ' Se ti-o fringl ,

www.dacoromanica.ro
'k,t1-
Neke If
szNis
a.ec , ca
19

rg
(4) $e til derlogii cu dintii , Ei se tréc percind
Se mi te plitingrt piirintil , Când te7ar au1i plaugend,
Se te 'nsori de noll ori 3 Ea in pahne se-ti tot carA
Ca se faci nort feclori, Aprt turbure §'amarrt
Se te mai insori o datl, Tu se bei, se bei merett
Ca se faci tumuli o lath... GhImliiidhi Utstemul metil 1

NO TE
' Illifloculii cu armele
Pistaele, palo§ul sari eataganul se 'natal inainte inteo chinga
lath de curea tintuita ce se numia seleaf (euvintturcesc) ¢i care cu-
prindea mijlocul trupului.
2 Se te-agiungd dorul med
Unde-a fi drumul mai gred I
Se te batd jalea mea
Unde-a fi calea mai grea I
Pentru cine intelege puterea dorului, nu pae fi blastem mai a-
mar de cat acela esprimat cu atita poesie in strofa acésta. Dorul ce
alunga pe crator qi jalea ce n bate sufletul represinth imagine de
o rath frumuseta.
2 Se te 'nsori de nod ori
Ca se fad nod feclori.
e Afultimea
copiilor averea omuluiv clice Romanul.
Partea acésta a blastemulul e cu atit maI crunta ca ea atinge una
din credintele cele mai scumpe RomantanT, menindu-I nog feciorI
nepasatori de suferintele paiintcluI kr.
RomardI ai multa dragoste pentru copil. Claud un copil e singur
la casa omulul, el este numit unieelul; and sunta doT el suntfi chic-

www.dacoromanica.ro
)
('\
) 14X
4.4

le

c matt ochii capului ; ear dacii more vre anul, p ntiici plangand
j eci l'a indrggit numne(feg
4 Glandind la blästenuil meg.
In local acestui vers, nun dintareff ped:
Cite laerimi am plies &A,

www.dacoromanica.ro
7,1
lEs'ec
)5111 1 ctV

1
VII

1NELUL NAFRAMA.

«Draga mea, sufletul med ,


Tine tu inelul med.
Fost'ad, fost un Crai§or Pune'l in degitul
Tinerel, mandru fecIor Cand -rugini
Cum e bradul codrilor Se RA', draga, c'olu muri!'
Sus, pe virful muntilor. De me la§lplangkul acasd,
De sotie §I-ad" luat naframa de matasa
0 copila din eel sat, Pe margin! cu aur trasa.
Copilita Romancuta, Aurul &and s'a topi
TotI vecinilor draguta; Se sat, frate, Cola int0 »
Cu chip dulce luminos
ii
Cu trup gingq mladios
Cum e fl6rea campuld El pe cal a 'ncalecat
in lumina s6reluI. pe drum ad apucat.
Eata lui ca 'I art sosit Mers'ad el pan' la un loc
Carte mare de pornit Vad aprins un mare foc
La tabara de e§it. In mijlocul codrului,
El in suflet s'a mahnit La fontana corbuld.
din gurd a grait : Mana 'n sin el §I-o bdga

www.dacoromanica.ro
r
k
XV3( R, rtr
VCO ) *X
,b4(41Y A'S-1
21

0
La nfframt, se uita.... Si cl 'n apt, m'arn svarlit
Inima-i se despica! La copila ce-am
dDragii mei, osta§ii mei, 111

Pui§ori viteji de zmei! Tattl seti tér' a sculat,


Stati pe loc de ospalati Tau 'ntreg de Pail secat
Si la umbrrt v'e culcati. Si copiii §i-at aflat
Et sunt gata de plecat, Amindoi imbetti§ati,
A cast a mi-am uitat Pe ntsip galben culcati
Palo§ul cel rotilat Amandol senini la façil
Pe-o mast verde-aruncat > De ptr6A ct smith in vie*,
inderept el a pornit , Atunci Craiul s'a ctit,
C'un voinic s'A intelnit In matast, I-a 'nvelit,
C'un voinic cu calul mic : Si 'n biserict I-at dus
« Noroc bun, tiner voinic! 'n doh racle i-att pus,
Ce veste , de unde vii ? Racle mindre 'mphrttesci
Dact, vrei, D6mne, s'o scii, Purtand semne latinesci. 2
De altul p6te-ar fi bine Si pe clInsul l'a zidit
Dar e ret §'amar de tine! In altar, la restrit,
Tatal tell el s'a sculat , Pe ea 'n Until l'asfintit!
Tem 'ntrégit ne-a ctleat Ear din el, frate-a e§it
Pan' ce m1ndra ti-a afiat , Un brad verde, dtinat,
Si pe dins' a aruncat Pe biserich plecat.
fntr'un taA adine §i lat! Si din ea o vii§6rh
Na, voinin, calul met Inflorith, mltdi6rt,
Se mi'l dud la tatal met. Ce din 41ori §i Oat 'n sent
De-a 'ntreba uncle sunt et, Pe biserict s'a 'ntins
Tu se-I spui el 61 m'am'clus Si cu bradul s'at coprins!
Pe malul apei, in sus

www.dacoromanica.ro
e
)
, r
ses
91/4 `--t=
?

22
A
5-4,
tx
43,
3-

1,..

Tung, Dómne, si trasnesce I Dulcea dragoste 'nfocata


Tuna 'n cine despartesce I De-un fecior si de o fata. 6

1
NOTE
1 Cándii inelii-a rugine,
Se gri, dragei, emu muri,

In povestele, in legendele in baladele romftnesci se giisescri o


ruultime fe idel poetice 0 de imagini riipitóre, precum inelul ce
ruginesce, i aurn1 naframel ce se topesce iii agiunul mortel unuiom.
Pe langa minunile din povesti : palatuil de cristal zidite pe munti
de otel, copaci erescuti I iinfi in nuori i purtand in villa lor c tibri
de çlind. ergbelil l cal selbatici ce esü nOptea din sinul muilor ca
se pasea penile codrilor, paserl mfiestre ce adi ell vestl de pe ceea
lume, pajull urier a ciiror eulburi suntil in fundul p'ammtului, zmel
ce rpeci fetele de impilrall, qerpi mail ce stau culcati pe patuilde
petre scumpe, erba fernlui care desebide zevOrele cetatilor, érba p6r-
pelql ce int ie mortil vindecAndule ranele, podmi de argint, cu copaci
de aur in care crescil mere de rubin i cfintii paseff de briliant, etc.
etc, gaslin mere de aur carele, aruncate pus, se prefacii in palaturt
imperritesci, furci de argint carele toren singure, peatra de teed a
sfintet Miereure, peria Sfintei Giol, qi stergarul Sfintel Vineri, date
de tustrele tinerulul Fet-frumos ea se-I tie de ajotor chnd l'ar ajunge
Zmeil. Pt;tra de tecri aruncatil in calea Zmeilor se schimbil intr'o
staid naltti phil la cer, peria intr'un codru des in care nici vintul
nu resbate, stergarul intr'o mare 1ung i leg ea facia pilmintulut.
Zmeil trebue se macine stinca, se dobóre codril, i sfi: sórbfi apele mil-
rel pentru ca se aglungg pe Fa-frumos.
In nunlerul slnnelor considerate de Romani ea prevestiri de morte,
mai suntil qi caderea stelelor, ciinticul cucuvael, urletul candor, ara-
tari de naluce, pocnirea lemnulul ictineloril din casfi, statutulil cailoril
pe lochi când ail a pleca la drum, etc.

www.dacoromanica.ro
,-,
(xAs r' 4, Ap"?-"
vsf
il r 1
S
o
cr
e 2 Purteind semne latinesci.
i1 Adica inscriptie cu litere latine, precum se obicinue9cL pe sarco-
fagiuri.

0 variantli a legendei sung aa :

Trecu tóti piima ara, Vorba bine nu sfirea .


Trecu pe urmg §i vara, Si de cale se gall'a
Inelul nu ruginia, Pe-un cal agey s'arunca
Niel naframa se rova, Si la tabera' pleca.
C'amindoi erail in vIeata Calul sbórg ca i velitul
Ea cu lacrime pe facia, De cutrierg pginintul.
El cu arma la resboT, Si cand toca'n cer toca ,
Si se doreati amindoT, Ea prin taberg ambla,
Eatg anteo diminéta, Tot pe dragul eT cta
Inti'o i cu negiri cetg, §i'l gisla sermanul mort,
Mindrulita se scula, Intins vested sub un colt.
Facia alba' iqI spina, Ea naframa'0-o lua
La icOne se'nchina, De trel on o sgruta,
S'apoi la inel citta. Capul faclayi invella
Dar inclu'l ruginit ! Si pe loc ming cadea.
'Val ! diagutul mi-au min it!

www.dacoromanica.ro
41.

y--
-6

"

VIII

PIIINAFL CODRILOR

Se n'ai frica pentru mine


Pe cel deal, pe cel colnic cat oiu fi eti langa tine!
Trece-o prima s'un volute, Puse prunca a canta,
Pulculita balaióra, Codrii puserd-a suna.
Cu cosita Bata, ca-1 intimpina
Voinicel tras prin inel, Paunqul codrilor,,
Mull e mindru tinerel! Voinicul voinicilor.
Si-1 tot dice voinicul : « Cale bung , Romana !
c cantav, mindro, cantecul Multemim , mel Paunq,
Ca'mi e drag ca sufletul. Mei baete , baetele ,
E, badita, Poiu canta Mei voinice , voinicele,
Dar codrif s'or resuna Da-ne noa pe mindra
Si pe noi ne-a 'ntimpina Ca se scapi cu vieata ta.
Paunapl. codrilor Ba, ea mindra nu da
Voinicul voinicilor! Pan' ce capul sus mi-a sta ,
Aurica ilragulica! Ca ea cand o am luat
Niel ai grija , nici ai fried. in cosite i-am criurat 1
Se n'ai grija pentru tine Se n'o las de langa m ine
Cat IT fi tu lane'', mine. s'o apar de off eine. »

www.dacoromanica.ro
,54

sq's?ri 26

rr5
e- Ca vel lupta pe dreptate ,

El de brie s'apucat Si off care-a birui


Si la luptA se hail. 2 awn dinsul m'olu inbi . )

Cand.in loc mi se 'nvirtiati , Voiniceil se isblati ,


Chnd in sus se opintial. Si mai tare s'opintlail ,
Niel unul nu dovedea , Si mai tare se 'nvirtiail ,
Mos nici unul nu cadea. Si mai tare se trintlail.
Ear bAétul cam slabla , Din doi unul dovedia ,
Briul i se. descingea , Din dol unul gios cadea ;
Si PAunul mi '1 stringea Cine ca mi'§ dovedia ,
Trupuprul Ii fringea. Si cu mindra purcedea ?
« Mindro. mindrulita mea! Paunalul codrilor
Yin' de'mi stringe briul meu! Voinicul voinicilor !
ApIra-te-ar Dumne4e5! Cine 'n lupta gTo cadea
CA 'mi slabescti puterile , Si 'n urmA-le remlinea?
Mi se ducil averile. 3 Voinicel tras prin inel ,
Ba, nu, nu baditA frate, MOre 'n codru singurel !

NOTE
Fauna§ insemnéz g. un comic tiner, , mindru i misterios, mindrul
ca pgunul i misterios ca Pan cleul codrilor.
In Romitnia pling de urme Rornane, nu ar fi de mirare se se fi
pgstrat numele eulta Pau 0 se se fi schimbat cu timpul in Ounaq,
precum s'au pa'strat nurnele ftilor paganismulul, Joe, Mercur, Ve-
nere, ce se vedil figurinth In povesti sub chipurl de Sfinte cregtine :
Sfinta Tfoe, Sfinta Mercsure, Sfinta Vinere. Prin urmare e de creq.ut
eg Pitunagul din acéstg baladit nu este altulii cleat chiar Pan leul
codrilor.

www.dacoromanica.ro
-6 3
96

1 In cosite t-ant grurat.


Imaginti graciós i espresio forte poeticg. A glum credintil in
cositele fetelor este un vech obicelu ce face parte din gedetOrele
flecrtilor gi a copilelor noptea pe prispa-case21 pa'rintesci.

I Et la lupta se ltiati.
Lupta eia la vechii Roniani un ecsersiciti dilnic gi o petrecere
lucta :
Asemine la Romanii de astadi lupta e un obiceiu care domnesce
pretutindene la munti gi la campl. Ea se urmédti in deosebite chi-
purl cu deosebite numiri : de pildil, lupta volnicésca, lupta cloba-
nescd,lupta ursdrésca, lupta pe dreptate, (adicit fiir punere de
pledica qi firii ajutor straM).
eine asistil lh aceste lupte a flecti.ilor romani de la Carpati i depe
malul lltinuirei, rectimisce bine in ele apucaturile gi pausele gladia-
torilor din vech jute.

fiJi se ducu averile.


Pentiu sufletele viteze puterea C cea mai scumpa meie

www.dacoromanica.ro
Ix

SORELE fid LUNA

Ara la frate, mfindrul s6re Eu am plete st:relucite,


Ara la, frate, se se 'ns6re Tu ai plete aurite ,
NO al 1 Eli am facia arptOre
Pe noil cal Tu, facia mingAetOre.
Care nóptea paseu in ram Alei! frate luminate,
Ambla ceriul §i painintul Trupu§or file de pacate ,
Ca sAgeta §i ca vintul , Nu se afla-adeverat
Dar toti rail, obosia Frati se se fi cununat.
potrivrt nu'§i grim Catall tu de cenul tei
Ca sora sa Ileana Si ea de prtmintul meil
Ileana Cosinzana , 2 C'a§a vrut-a Dumne4eii.
Ce-i frum666 ca o 116re S6rele se 'ntuneca,
Inteo ériA itArl sore. Sus, la Domnul se urea,
Sori6r6 Ileauo Domnului se inchina
Ileano Cosinzano ! Si din gull cuvinta;
Haideti se ne logodim c Winne sfinte,
C'amindoi ne potrivim pafinte!
Si la plete §i la fece Mie timpul me-a sosit,
Si la dalbe frumusete. Timpul de cagtorit,

www.dacoromanica.ro
tly,4
Vst.r2 -,,r1"e`.4;t
1-k-,vars-
28

potrivä n'am gäsit Mindrá nuntl preOtia,


Ca soli mea ileana Pe Ileana §1-0 gatia
Ileana Cosinzana. 3 Cu petOM de mir6s6
Domnul stint ii asculta Cunung de 'mperatésit,
Si de !mina, mi'l lua Si rochita netesuta ,
Si prin iaduri mi'l purta Din petre scumpe batutil.
D6r c l'ar insOlminta, Apol mindri, el §i ea
Si prin rain Inca, '1 purta La bisericg. mergea.
D6r6, c l'ar indinta, Dar c'and nunta se fAcea,
Apoi Domnul Dumneleil VaI de el. amar de ea!
Cuvinta cu gralul sen, Candelile se stingea
Ear Cand Domnul cuvinta , Clopotele.se dogea,
Lumile se destepta Sfintii facia '§21 ascundea
Si cu drag il ascilta. Preoti in genuchi cnd a.
Cerurile strelucia, Ear mirésa, vai de ea!
Nora din senin peria : Frig de mOrte-o coprindea
c S6re, s6re luminate. Ciiri o Juana se 'ntindea
Trupu§or far' de pacate t;i pe sus o redica
Ralul tu l'ai petrecut Si 'n mare mi-o arunca!
$i prin lad ind,-al trecutil, Valurile bulbucia,
Ce mai qice ghindul WI? Ear ea 'n valuri curn trecea
Vice C sufletul mell, Mrena de-aur se fâcea.
Aleg ladul'chiar de viti SOrele he 'nalta sus.
Numal singur se nu flu, 8e him, tot spre apth
Ci se fiti cu Deana Si 'n marel se cuffinda
Ileana Cosinzana! La soil sa Ileana
S6rele se coboria Ileana Cosinzana.
La sora lui se oprla, Eart Dumne4eil cel sfint

www.dacoromanica.ro
tr"'l
_s.
lr<P)
.P14<s
-rt-1
'
.2st9
20
'1?

5 Sfint in cer §i pre pamint, « Tu, Deana Cosinzana


Maria 'n yaluri ca baga Sutletel farl prihana ,
Mreana 'n mana-o apuca Si tu, sOre luminate
Si 'n ceriuri o a'runca Trupupr far de pacate!
i-'n luna plina-o schimba. Cu ochii se le zarici
Apoi Domnul Dumne1e6 Dar se fiti tot despartitt.
Cuyinta cu graiulti sea; pi §i n6pte PIA de dor,
Ear dud Domnul cuvinta Ar§i de foc nestingetor,
Lumile se spaiminta Veciaic se ye alungati
Mari le se tupila, Ceriul se cutrierati
Muntil se cutremura Lumile se luminati!
Ceriul se intuneca :

NOTE
Pintre reinalitele de mitologiA antica ce mai esista la Romani
legenda sorelui este uia din cele nni poetice. SOrele e un cleu fru-
mos cu perul de aur carele, ea Apolon, cutrierrt ceri il pe un car
tia, de cm. Asernine Romanil ere lii , eAnd tunetul vuesce , cii
Sfintul Ilie se preumbla cu carul p bolta de aramii a cerulus.
1 Noa as . .

Adica noa ani, provincialimi din Moldot a.


2 _Mona Cosi iza) a.
Ileana Cosilizana este inchipuirea tea mad poetica a geni dm Ro-
lm nese ; ea personffica tinereta, frui -meta, neviuovatia virginali, ;
suflet angerese, intr'un envint peifectia omenirei sub chipul de copila
ginga t li rapitore.
Multime de povesti eesista 111 can. Ileana Cosin7ana gioca rolul

L
www.dacoromanica.ro
",...Z,

' .-t'S-)
eo lic

cel mai ademenitor. In acele basme miuunate prin originalitatea lor


adeseori fantasticii, Ileana Cosinzana este represintatI cu perul de /
aur 0 eu farmec dulce la privire. Ea-i atit de strelueittl cil. pe sore
1 poti cata, ear pc dansa La ; paserile ca.ntit in calea §a canticele lor
cele mai frumOse, florile se culch in câmpie ca se-I fad. covor, , ba-
laurfi sc imblandescii gi vinil de se intindii cu dragoste la piciorele
el, gi top fill de imperati aniblg se o la de A otie.
Averile el suntil nesfirgite; ea are trei imbrAciiminte, una ca ce-
rlul cu luua gi cu stelele, una ca ciimpul cu florile gi una ca marea
cu spumele aurite de radele sOrelui.
Romani: din Moldova dicu c:i Deana Co,inzana personiflea Mol-
dova ea podóbele 0 avutiile pnnintultu soh. cu farmecul rilpitor care
fluturii pe campiile sale.
A dice de o femee a c frumosrt ea Ileana Cosinzana este tot ma
ca 0 cfmd se dice eil e rupta ain sore, adica, e o fiintit din ceruri.
titre cai tile veehi ,li noile ce s'au tipiirit pan'acum in terile Ro-
manesci, cea mai popularrt este mieul poem a 10 Arghir gi a iubitei
lui Ileana Cosinzana.

www.dacoromanica.ro
r1.._A, ...,
j-1-3e<
x ,w
1,-,,,-.-s- ( \ 11EV ,s- F-ArC

plan, i FLOREA FRAGULti

Sus, in virf de bradulet, Si se mi te port pin sthe


S'a oprit un §oimulet , Pan' te'i face roditOre
El se Mat drept in sore i de mine lubitOre.
Tot migcand din aripore. Soimulet, dmos la grain,
Gios la trunchiul brathdui Pie care cu-al sett train.
Cresce tlOrea fragului.1 Tu al aripi sburatOre
Ea de Are se feresce Ca se te IiiaIm la sOre,
Si de umbra se lipesce. EA la umbra, la recOre
c Floricica de la munte Am menire 'nfloritOie.
EA stint §oim pimut de fruite Tu te léglni sus, pe vint,
41 din umbra, din tulpina , EA me lOgan pe pament.
SO led facia la lumina, Dute'n cale'ti, mergi cu bine
Can venit pana la mine Far' a te ghindi la mine
Miros dulce de la tine , Ca e lumea 'ncapatOre
Cat am pus in ghindul men Pentru-o pasere §'o liOre ! 2

Pe-o aripa se te lea

www.dacoromanica.ro
s-

a-5'1'-
"?..st.P. .13,

32

0TE
Gios la trunchiul bradului
Cresce flórea fragului
In Carpati padurele sunt pline de fragi ce cresol mai cu seama
Ia radacina hraiIoriL Acel soin de fragi sunta lungareti, roqfi
forte parfumati.
2 Ca e lumea 'neapeitóre
P(ntril-o pasere eo !hire.
Cugetare poetica §i de o filosofie adinca.

www.dacoromanica.ro
1

XI

BRUMIRELUL

tate() verde gradinita Niel 4inA din ceriu picatA ,


Séde-o dalbA copilitA Ci stint flóre garofitil;
Pe-asternut de calonfirT, RësAritA, 'n grAdinitA;
La umbrA de trandafiri. Dar tu , voinicele , spune
Trece-un voinicel cu grabl, E§ti insurat off e§t1 june ?
Si din fugg o intrébl : EA sunt , dragA, Bruml-
c Spunemi, dalba copilitA, (lirespunsevoinicelul.)[relul,
Cu rumena ta gurita EA yin Ora, pe rec6re
Eti nevastA , on e§ti fatA, 1 De rnë' culc pe sin de fl6re,
Ori clinA din ceriu picatl? *Si cand plec voTos cu sAre 2
Nici nevastA sunt, nicl fatl Dupl mine fl6rea mOre! 3>

NOTE
Esti' nevastci art esti fatii..
Dupit datina antici fetele pôrIi capul gol, Ora child se mairita',
ear de cum se cunung ele p ui st Tgare pe cap.
Cuvintul nevasta' trage etimobgia sa de la nurnele clinei Vesta
c aria feefOrele rai1 inchinate in tilnpul Rornanilor. Milritanduse, fata

www.dacoromanica.ro
A
4K-vi
) V5- kIP5
94

or
ese din rindul vestalelor :0 incete(IA de a fi supu-,a cultului clinel:
Vesta. Ea se face neve.sta, ?lemma
2 iYi cdnd plec voios cu sdre
Dupd mine flOrea mire..
Tablog poetic, alegorieingeniOA de perirea fiorilor bittute de bruma.

Bruma'rel este numele lunel lul Octomvrie , dud incepg a cgdea


brume micl. Românil dag lunelor numiri potrivite cu timpurile an-
nuhil ; de exemplu :
Linuai iP, se numesce Carindarid sag Gerarid, adieu inceputul
Colindelor anplul qi a geruluT.
Fevruarie. Faur sad Feitirar, adica: a faui ilor de fer- caril piegg-
tescu ferele aratului.
Martie, Mailifor sa Gernirtnar (incoltitol).
April, Prier (deschiPtor) safi Florarift.
Maiii, Fruntlar sag Pratar (a erburilor).
Tunie, Ciregel (a cireplor).
Iulie, Cuptor (a ferbintelelor).
August, 1lIdsdlar, (a seceripluT).
Septemvrie, Rapciune sag Vinicer gi Vinitel (a Vinului).
Octomvrie, Brumarel.
Noeniviie, Brumar sag Promorar (a brumei ma i 0 a Promoi ói ei)
Decemvrie, Andrea sail Neios (a ninsOrel).

www.dacoromanica.ro
XII

c I 13 rrt

Fru*. verde sallia mOle, Uncle's tufele mai vii


Adus'aa un nor in Ole Tot mormInturi de copii.
BUla cea mai rea din We! Frump verde porumbica
NOM 'n tOra s'a lasat SLit voinicul la potiea.
Peste Omni a ploat , Ciuma rea II ese 'n cale ,
N'a ploat phie curata Voinicul Vice cu jale :
Dar cu ciuma-amestecata! «Nall calul cu armele
Unde-agiunge picatura Fml lasit tu Vilele. »
Se inchida ochii i gura , Ea'irespunde: Dragulmeil!
Ochii se nn mai priv&cil , Cal §i arme nu voiu en,
aura se nu mai grilesca Dar pe tine chiar te \Tea.
Plinn tera, mult e plinI Fru* verde garoflta
De scaeti de maracina; Trece 'n camp o copilita
Unde's tufe pin potici Cum e crinul inflorit ,
Suntil morminturi de voinici, Cum e bull de VAAL.
Unde's tufele mai dese Baba ciuma cea pagana
Morminturi de giupanese, Mi-o apnea string de manit
Unde's tufele mai rari Copilita'i Vice : CiumaTma; 1
Morminturi de fete Mari, Nu'mi fii cium i 'ml fli mu-

www.dacoromanica.ro
3`
g 4, 0,
5,10, ,,.....Atst,

6' -4- .2...3'


...
e 4
%
')1
c, salba cu &rile Ea0-o 13a1A, eath'-o sócrI. 3
i'rril lasg, tu jilele. » Cum o vede CIuma 'ndata 1

Ea-I respunde : «DrriguliVi! DI la fuel, spaimintat5,,


Am o ne(rril salbulitil 2 Culegend in calea ei
De cercat la gliitul tett , Pruncusorii mititei,
Care nu te-a prinde ra. ) ellstulce tinerele ,
Primp, verde topora§, Copilite ginOsele ,
EatA-un dulce copilas .FecIorasi cu mintea crudI
Care-alungä-un fiuthras. Si Ilrbati voInici la trud6.
linu-alérgI, unul sbórA ; DucA-s'ar in pribegie!
Cluma-I prinde si-I omóril! Ducl-s'ar in cea pustie,
Frunp, verde Om/ acrg taderept se nu mai vie!

NOTE
Cuima a 1AI:tuft tera in mai multe rinduri, pe timpul cilnd bo-
tarele ei despre Dunitrea i despre Bugeac erail espuse 61c6rei dug-
mariilor. De la aledarea carantinilor 5nsi. ea a fostli felit6 de gro-
ziiviile acelei camplite epidemii.
1 .Nu'ini fii Ciumd fi'»4 flu ntumd.
Spiama resphnditil in térl de reutatea ciumel a niiscut mal mutte
legende i proverburf..Cel mai caracteristic din tote este proverbul
scos pe séma mamelor neomenOse, 0 care clice : Cutare e clumd nu
e mond. Asemine se 4ice de un om re i du0nKnos ci rna fcitat ,

Mona.
2 Am o nkgrd salbulita.
Alusie la petele acele negro Elsate de bOla Ciuniil pe truptnile
victimelor sale.

www.dacoromanica.ro
1' 1

Zelet4
Nct`' 'V 1,1'4s.),!
S. 1' ,s"
k_.,,,-,1
24',.
37
4
Eatd-o el eata-o soera.
lJn proverb poporal snub,' in uringtorul chip :
&err', sóerg,
Pómii acrii !
De te-ai eke eat te-al coes,
PUrna dulce nu te-al face,
Ideea satiricrt cuprinsit in aceste versurl e destul de asprit, ifisit ima-
gina ClumiI spaimintindu-se la vederea unei sócre qi fugmd din tart
numal eh' a mtelnito, face a presupune cit autorul neeunoseut a le-
gendei a avut multe daune din partes mamel nevestii luT.

www.dacoromanica.ro
x1/4 'tu cqsge' ktir
?>ctl k-11.1
vr°
cf

XIII

HOLER A

Gius pe malul Prutului, Apuca'n cilletorie


La casele Vilcului, Se facd negustorie.
Vilcul bea, se veselesce Mid la cotul Prutului,
Cu trei fete se'ndrdgesce, Prin mijlocul campulul
'De 1ioler nici ghindesce, El zaria, maxi, vedea
Maid sa grija-i ducea 0 c1o11tatd ce ridea,
Si cu lacrirni ii 4icea: 0 clontatd'nveuinata
Dragul mamei Vilcule, Cu pelea pe trap uscatd
Mindrule, volniculel cu perul despletit
Tu tot be i veselescl Tot cu §erpl, Impleticit. 3
De holera nici ghindescI. Ea din In in loc gala,
Lasd-mi-te de belie Spini in urnid-I resdria,
Si de dabla veselie, Erba campuld ardea
Ca holera4 cblar la Prut 1 Omena mortl cddea!
Si chiar dinc6ce-ad trecut !>> c Cale bung., ma' drumet ;
Vilcul ei se supunea Uncle mergi aa sumet?
Patru boi la car punea 2 Cale'utOrbd cloutd fa,
Si pe cal incdleca, Unde-alergi curand ap?
Drumul la vale-apuca, Mer la casa VilculuT

www.dacoromanica.ro
1S
?
kseid(N \sh) Js-d rt. 44tly y
sts,PY 11-1sW
.2' 39

e
De pe malul Prutului neveste cu stergari,
Ca se-i ridic 4ilele Nu yreu fuel carul en hoi
Se me due cu dinsele. Ci ye \reit pe toti pe lel,
Alei! iazma calet6re, Se ye imflu 4i1e1e
Bolii, rea §'ucigattre! Se me due cu dinsele.»
Nall' cabal §i armele Vilcul biet se oteria,
De'mi lungesce qilele, Holera la el stria,
Se'mi mai ved copilele Osele §i le'ntindea
CI'mi suntt dragi Ca s6rele. Si pe Vilcu'l cuprindea.
Na'ti §i carul, nall §i boi, Gurt pe gura punea,
Numai te du de la noi! Buze pe buze lipia,
Nu vret arme ominesci pilele i le sorbia.
Ca et am arme dracesci. Apoi clonta ear ridea,
Am trei c6se neyqute Cu 4i1e1e pureedea,
Cu ciocan de foc batute. 4 Si yoinicul mort cadea
Una pentru cei yoinici, Gios la cotul Prutului
Una pentru copii Onci In mijlocul campului!
Una pentru fete mall

NOTE
Ca' holeral chiar la Prut.
Pc multe rele ce au wenit de peste Pint decand Basarabia e iii
staphirea Ruqilor, precam holere, locuste, fin-ash de armate, %Mull
AcetO.e, etc., a qit In tela vorba Slut la Prut, i canticul Prutu-
lui carele incepe astfel :
Prutule, ifit Wistemat, etc.

www.dacoromanica.ro
I' o
,z.tv
4 rs-) hz,XP
s2sti Vs.,) tans
40
16

Patru bol la .car puma.


Carul a lost adus in Dacia de colonistisi Romani. Ei aveati deo-
sebite trisuri. Acea de care se serviail cetiitenii avnti se numb biga.
Traua matrenelor se chiama earpentium i era cu dog roll', insti la
serbitrile publice die se suiail in alte maT mail eu patru rotl, numite
pilentum. Afitrii de aeeste Romanii as tiil pentru Vat o triisurit car-
men. Vizeteul se militia carricarins, ciirucier.
Tot cu cpz impleticit.
anticit. Furiile TaduluT , dupI mitologia romanrt , póitit
plete de erp'1.

1 Cu (bocan (lc foc batute.


AdeseorT e yea in basmele romiluilor figurftud arme qi unelte de
foe. Augerii au ii milma dréptil sabie de foe ; o ealamitate publicit e
numitii bielit de foe; siutuiile de la apus ce suntiT ferbi»ti sautu
N inturI de foe, etc.

www.dacoromanica.ro
Lif,'oc<4

?
XEk
4c-,1156,

XIV

mum, §I SIRACUL

Frun Nita de dudeil, CA n'ai came§a pe tiug,


La umbra, la fagadeh Nici nu ai turme de ol,
Béti saracul §i bogatul, 1 Niel co§er cu papu§oi,
1345 stapinul §i argatul. Nici car mare'n patru bol
Ear bogatul se mindria Ca se poti cinsti cu noi. 3
Si'n glas mare poruncia: MAI bogate, bogatele !
.3 Mai cri§mar, Dad, ai averT de-acele
Mal fiigadar! Nu'mi scOte ochil cu ele.
Ada-ml mie yin de un ban CA averile de frunte
Ca se heti cu ist serman. » Stint ca un isvor de munte,
Ear saracul ca ridea Astali curge §i ineaca
Si din guri poruncia: Si maul scade §'apoi seaca!
fIii cri§mar, De al tunne marl de oi
Mai fagadar ! Ai §i turme de nevol,
Ada-mi mie vin de-un zlot Ca pe nude's turme bin*
Se'l beti cu bogatul tot! 2 Sunt §i lupi mereu ildmin4i.
Mal sirace, saracili Mal sarace, saricila!
De ce vrel se'mi fad in sila? Face-ml-a§1 de tine mila
Null puue punga cu mine De n'ai fi tu om pisma§

www.dacoromanica.ro
cr
.fou
`4s1
s' - tr",tx
Nvs-- tfa,
42

la inima vrajma§. Dar ce-aduni tu inteo vara


Mai bogate, bogatele! Et adun numa, 'ntr'o gra
1, Nu fii du§man guril mele Ca toporul mit vrAjit,
Ca nu-ti vret nici ret, nicihi- Cu taiu§ul otelit,
N'am ce imparti cu tine. [no, cand el se 'ntOrce 'n vint
Tu ai carre cii opt boi, Cad bogatil la parnint.
AI co§ér cu papu§oi, MT cri§mar,
Et un cal bun de nevoi! Mai fagadar !
Tu ai bani de vinturat, Ada-o vadra de Cotnar 4
Galbini multi de semanat, de plata n'ai liabar
Et am numai un topor Ca saracul cand cin,stesce
Care'ml e bun fratior, Varsa sange §i platesce!» 5

NOTE
i Bea sdracul §i bogatul.
Carul terancsc co purta la Romani nurnele de carrum se munia 0
sarracum. Este dar de presupus fgrg annigire cg cuvintul de sgrac
adicg neavut ag denumit din invechime pe Omenil insgrcinati cu du-
cerea carilor, Omeni cu simbrie 0 lipsiti de avere.
2 Add-mi »tie yin de-un zlot.
Zlotul e o monedg de conventie, precmn leul , a cgrie valóre e de
30 parale. Obiceiul de a se numera in Zloturi s'ag perdut mai en
totul in terile Romanesci.
2 Ca se pop, cinsti en, mine.
Cuvintul cinste, de origing slavong a fost reii mtelcs 0 Intrelne-
intat ping acum ea se esprirne onond. A se cinsti, vrea se qicit a bea
impreung la crimg, sag cum çlice francesii se traiter.

www.dacoromanica.ro
7-1-1 el
r-f:tcw 5'
6.-11`r
43

Add-o v«drd de Cotnar.


Moldova produce vinurl f6rte bune, carele suntil menite a deschi lc
un isvor de mare comerdu tern'. Unele podgoril ma ales , precum
Agiudul, Crucca, Socola, Panciul, Odobe§tii, etc., suntii vestite pen-
tru cualitatea productelor lor.
Cotnariul e insg vinul de frunte a Moldovil. In acea podgorie se
gkescii vfile hil Stefan-Vod5.
5 Varsd sángCi pldtesce.
Espresia varsd sienge nu insemn6z5 aice c skacul ar fi uciggtor
do 6meni. Ea vrea se icil cg ar varsa sudori de silage, lucand, pen-
tra ca se dee dreptul chi se cuvine.
Nu e in firea Rom:Thula' de a face mortY de om ; el nu cuu6sce
simtirea resbungra, tendetta Italienilor. Crimele cu premeditare
snag forte rani in t6rg ; cele mai multe proving din furia mania
sail din causa beuturei. Gelosia 'Ana' produce din and in and acte
criminale.

Finitul acesta antic are o variantg care pune in gum sgraculd


urmiitOrele cuvinte :
Ta aT galbeni la chimir, Tu aT casii i al masii
E5 am un seleaf cu fir, E5 am lunca cea frum6s1,
§i 'n seleaf un eatagan §i ce-adunl tri intr'o vara
Ce me scapa de alean. Eii adun numa 'ntr'o searit,

\-.

www.dacoromanica.ro
XV

STEJARUI,l CORNUL

Frate, frate de stejar ! Se'ml fac prajinit de bol


Las6me se Ulu un par Frgti.6re Romlna§!
Se'rnT fac osie la car. Crénga lungl dati-o-a§,
FrAi6re Ronaäria§ Ca s'o faci arc de resboi
Voios parul dati-l'a§ S'alungi Le§ii de la nol.
Dac'ai face to din el IAA, boil, frilti6re,
Busdugau de voinicel, Si te da Ia viuilt6re,
Ghi6g1 mare nestrugiO, C6 timp de plugilrie,
Cu pir6ne tintuitI e timp de vitejie.
Si cu dinsa de-al lupta Codri, codri, m giur eti
Se aperi mo§ia ta. % Se ucid en bratul nie
Cornule, ce nu te'ndoi, De tot cornul uu du§man,
De-o crthiga se te despa De stejar tin capitan »

NOTE
' Buzdugan de volnieel.
Buzduganele suntil armele favorite ale vitejilor din bhdade, piecurn
vi ale Zmeilor i ale Fetilor-frumoil din povegti. Znieff efind se Moral

www.dacoromanica.ro
45

W
la casele kr, aruncg buzduganele din depgrtgri fabulOse, §i aceste b
dupg ce lovescg In partg, mergil de se a§ea41 In cuele de la pgre41. 6
Lupta Intre Zmei qi Feti-frunee incepe tot de-una cu lovirea buz- t}

duganelor.
2 Se aperi mofia.ta.
. I

Mo§ia stremoIésca , patria! Mindre timpuri crag acele child


téra represinta pgmintul tuturor, averea remasg de la mo§i-stremo§i,
si cand glasul codrilor chiema pe Romani la vitejie!
° S'alungi Lc§ii de la nol.
Acest vers lapg a presupune eg balada e de pe timpul ngvalirilor
lui Sobieski §i altor regi Poloni.

www.dacoromanica.ro
frsi e
ss,="
VI/ h 41)0 It- 4tiM
3'

I'LEXYr r1cte.e C> R ,,.F


--t,.-1 '1 eos'

XVI

CALETORUL

Trece-in cril6tor §i cdntd, Care cAntit pnin grildinit


Trece pe-o cilrare frintä S'apoi sbOrPi mai departe
Prin câmpia infloritri, Lrts'and inimi infocate.
Cu inima vestejith. SoriOrg min0160,
El se plange ca'n cea lume Mult e§ti dulce §i frumOsit!
Nime §tie de-al sett mime, Ochi-ti ardil §i-tf aide facia
Nime nu se ingrijesce Ca gar6fa dimineata
De e mort, oil de tritesce. Cand de rothi-i incitrcata
Sorika Magdalinit Si'n luminA se aratil.
L'andia dintr'o grdin Cilletorule mnnit,
Si pe &dui ea cldea Nu-ti e calul obosit?
Si de dor se aprindea: Nu, drigut11,,nici de cum
a Cnetorule mnnit, Dar e sitturat de drum. »
Si prin lume retAcit! Cnetorul se opria. . .
Tu e§ti pasere strilinA Nici cit mai citl6toria!
0TE
Ecsistii o 1cgendi a unel &Quer* cc a urmat in codri pc un om
necunoscut , §i care a fost gsiti mOrtti 'sub poalele Ccableului.
Bite cL halada CERorului se Be inceputul aceki dram misterios.

www.dacoromanica.ro
ar
nies"L'e( V
13X

XVII

FATA BE BIREt

« Fata de Birell ! Fata de Bireti,


Fa pe dorul meg. i de teran rea!
Ba, badita, ba, Ce plane la pireit ?
Nn te-oiu asculta, Rogi pe Dumne4ea
Ca me-i In§a la Ca se te TA eti 9
i nu me-i lua. Nu Mai plange, fa
Giur pe mindrul sAre CA et te-oiu lua
Ce sflqit nu are! De sotia mea
Ca ea vreti se'moi fii Mud se va vedea
Mama la copii.-v Ursul cu cercei
Fata'l asculta Ambland dupit miel,
Te mi'l saruta; Lupul cu cimpoi
Ear a doa Ili AmblAnd dup. ou,
and ea se tre4i, Vulpea cu margele
Prinsa-a lacrima Culegênd surcele,
Fa se blastema. Fun epure schiop
Ea se tot bOcea, Inteun vIrf de plop. )
El II tot dicea:

www.dacoromanica.ro
't
.1, 3A-1:
i-
at

lce , 48
-

NOTE

( Bireti

Pe cea zare de colnic


Merge-un Miter de voinic.
Cloplitor de sare la Oeng.
Tot acest subject este cântat in Ardeal cu versurile urmatOre :
Cind ail fost de cgtre cp
Unul g'altul se trezi.
Pe cea vale infloritil El se scula guerfind,
Merge-o fatg 'mbobocitg. Clop de roug scuturand;
Cand ail fost de care semi Mindra se scula plangend
El In drum s'impreunarg; Tot plitugônd gi blestemind.
etc. etc.

www.dacoromanica.ro
'X /Yr 4
\ "rt.% 4) 3.)K

XVIII

MiNDRA din MIINCEL

Colo glos, pe linga Tisa, MOO-a case la parintl


Merge mindra cam descinsa Cu inima ld in dinti;
Pfin erbuta pilau brie, Ear pe cand el me va cere,
Si tine murgul de frit:, Tu, murgutule'n putere,
Murg volnic i pintenog Du-me lute ca un zmee,
Care pasce busuloc. Du-me la stapinul tPA »
Ea se primble'n poenita MIndra calu'ncaleca,
Si tot Vice din gurita: Spre Muncel vesel pleca,
4BusuTocul l'a§ plivi, NOptea'n drum o apuca.
Me tern ca m'olu zeboci, Ea mergea, caleaV perdea
Dar l'ol smulge §i m'oi duce Si'utfun rIri adinc cadea
Pana dincolo de cruce, Val de mIndra vaT
I de ea 1
La marginea codrului, Sufletu'i sburand dicea:
La stapInul murgului, Sermanul copilul meal
Tot pe culmea din Muncel, Cum remane singurel,

j
La haiducul voinicel. Fara pic de mingaere,
Cine-a vrea ca se me Iee Fara mama cu durerelD
Merga-a case, se me cee,

www.dacoromanica.ro
8
/1 'c('' r1.-11 -.1 r-A4ax si
,e,
h'toil ;FA -t, 5.''' q.)
l'' ,5 '( <.k

50
8' -4.

NOTE t
1
i
1 Busuiocul l'af plivi.
CI
Fete le Romance ail obicau de a'q imne in Or gi in sin snopuri de
busubc. Ele credil cit acesth planth are o putere Eirmecrttóre ce a-
trage inimele Wirbatilor. lin antic poporal (lice :
Floricea de buszeioc
Ce opresce mindru 'n loc.
Busulocul se inticb iintega ht terii in lecuri deosebite, ,;i in de
cAntice de diagoste.

www.dacoromanica.ro
em
?
j. 40--X

XIX

ROMANII DE PE MALURILE DUNXREI

c Fa, badita, pétra'u qece Eata sOrele-ail apus ,


La ist mal eurfind de-I trece , Craiu non se ivesce sus. 2
Ca suntem de soiu roman. 1 Mindrul trage din lopata,
Nu suntem de neam pagan. Trece Dunarea indata,
Despica Dunerea'n doa, Ese'n valea Morita,
Se facem dragoste notia, Vede puica adormita.
ColPa'n umbra istor nuci S'o de§tepte-i vine mila
Pe brate'ini se mi te culci Ca-I gingag, ca-i copila.
Se facem dragoste dulci. Se o lase-i vine dor,
Badita, la chip frumos, C'are facia de bujor.
Fa'n padurea cea din dos c Saa, pulcii, se me ve41,
Ca-I gasi un paltinel Se me ve4I §i se nu crecii.
Se durezi luntre din el, Al venit ursitul met ?
Si-I gasi doa nuele Norocite-ar Dumne4et !
Se dnrezi visle din ele. rveti, Vina'n brate, yin' badita,
Face-oi, puica, cum me'n-. Sell dah rniere din gurita,
Face-ol luntre §i lopeti there de ilóre de tei,
Se despic Dunärea'n doa, De-I gusta-o se tot eel% »
Cand a e§i lung. non. »

www.dacoromanica.ro
C fT
2,e
vF,A4
a 5-6(
X

52
11'7
" Ak'

tri NOTE
(11

1 Cd suntem de soil( roman.


Pe mtdal drept a Dullard sant multe sate locuitc de Rourani pri-
begiti din Moldova i din Valahia. Asemine in Epir, Macedonia, To-
,alia, Albania §i Bosnia se gasescil multe politil vi sate in care lo-
cuescil Romani cunoscuti sub denumirea de Cuto-Vlabi. Multi din
el sunta negustori car cea mal mare parte pastori.
Voll in Romania literara publicata in I41 In anul 1855, statistica
poporilnel Romane din Turkia Europel.
2 Craiu nazi se ivesce sus.
Cand ese Crain not pe cer, fetele gi flecilii Romani 11 saluta cu
strigaii de veselie §i ii adreseza rugaminti, dicand : Craiu nag,
Cratu net &Indio's m'ai gdsit, sdndtos se me 'lag ; fard bdrbat
m'ai gasit, cu luirbat sc me MO etc.

www.dacoromanica.ro
)4P,
FX0
ot,1 r4

XX

MUTERUFA din BRAt4Et

Sub tufe de Cloeotel Sloi de .lifatren miel de vara.


Zace-un tiner voinicel, .Oh ! dragut barbatul met
Cii mindruta langa el. Agiutati-ar Dumne4eU!
c Saa, seólamal bilrbate, Eu toti muntil am calcat,
Nu mai tot 4ace pe spate, Mura-albastra n'am affat,
Ca mi-am urit 4i1ele Sloiu de ghiata n'am gasit
Mutand crtptaeIe Ca pamiutu-1 incalt)it.
and la cap child la picióre, Muierupii din Braeil!
Cana la umW, cand la gre. Mura-albastral ochiul tea
Oh ! draga mulerea mea! Care me ucide reit
Nu pot, nu pot chiar vrea Sloiu de ghlata netopita
Bóla mea nici ca s'a duce E chiar inima-ti reeita
Pan' ce tu nu mi-i aduce de mine deslipita!
Mura-albastra §i amara,

www.dacoromanica.ro
XXI

DOLCA

Pe climpul Tinekid, opine!


Pe zarele eampiel La cc! voIniel.
13.6s1rit-al1 florile Earl Costea cum mergea
OdatU cu diorile? Cu Fulga se intillnea,
N'art rebarit florile Fu lga eel en barba négrit
Fad dus Costea oile Si cu mintea neintrégl.
De-au a§ept stinele Neciljit §i obosit
Pe bite MON ilele. De trel ile flUmin4it.
AJi e lunI §i man! e marti « Ale 11 Fu lgo, drarol raki,
Plécl Costea la Galati. Se fad cum ti-olu dice eu :
Se 16 sare Mergi la stina Inca eu bine
La mike, Se-ti leT un dar de la mine,'
Si boloi anl Trel Mike de frigare
La carlanl, Fined una de cUldare
Si tilrite Ca se-tI lie de pranclare.
La cite, F1iilga cel cu barba négril
Si glugi marl Dar cu mintea neintrégA,
La eel zaran, Sus la stinU se ducea

www.dacoromanica.ro
6. 1r1-1

Nil t4
,t,1 rA ;44).
j iN v10.

C Voile cat le vedea, La Omint se intindea.


r Cardurl, cardurI le rnpea, « Dolca fa, tu esel batrina
Cu botaul le mho, Tu scil rindul de la stina.
liii codru la Pandina. Eti pe tine te-am
Ear Costea cand se'ntorcea Tot cu lapte te-am hranit.
Mare pagubil '§1 vedea Dolca fa, cum de-al lasat,
Ca lul, maxi, nu-1 venea Furil strna de-an pradat ? >
NicI laptele la mulsOre, Gemea Dolca, se culca,
Nici ca§ul la hichiegatore, Laba rupta '§1 arata :
Niel* urda la 'nvelitUre! « Dolca mea, Dole*, fa!
Costea mult nu se 'ngaima, Furil laba ti-an ranit
El dulail tog chIema, Cand la (MO al shit?
Un ca§ dulce desvalla, Daca-mI esci tu priceputa
Opkieci de %Hi taia, nu te-arati prePAcuta,
Patru-4eel la pul de calif, Inainte se apuel
Patru-lecl la caul batranI. la furl drept se mil dud
Tot1 In graba le manca Pc unnele oilor
Dar sama niel c. §1-0 da. Prin pajistea florilur. »
Cand la urma tuturor Dolca vesel e scula
Ean ca venia 'nceti§or Campul de-alung apuca,
SchIopatand, schelaleind, Botul prin érba virind,
Laturile cam tiind, Urmele tot mirosind.
Dolca, haita cea batrina Lrma-1 jeT, urnia-1 colea,
Ce sciea rindul la sting,. Dolca nici c'o prapadea.
Ea venia, nu prea venia, pioa 'ntrégit ea mergea
< Dolca fa, Costea '1 4icea, Si 'ndeséra agiungea
Uude-mI e averea men?» hi codru la Pandina
Dolca 'ncet schelalela, Ce de foc se lumina.

www.dacoromanica.ro
cfsm
11- 'RAJ
1-1

56

and In codru sendesia Trei mióre de frigare


Metul Costea ce zUrIa? S'ancit 1111a de ctiblare
Fii1ca masa call gAtIa, Ca se-ti fie de pranqare,
Miel de pele eari jupla. Si tu 'n loe de multemitil
Care prin frifftiri frigea, Ca o féra flamimlita
Care prin cUbltirl ferbea! Totti stina rapit
«Masa Nina, veselie! Si pe Dolca nd-ai rtinit!
Striga Costea cu rnânie. St61 inn Fulgo barba iiégrit
Si Do lea se rtipegia, Se te fac cu mintea 'ntregti.
La En lga merert batea, Si cum sin §i'l giudeca
Ear I'ulga cum o ?Ida Inima I-o despica,
Crimt de spaima tregaria. Si Dolciti o arunca,
<, Ala En lgo, barba négra Earit Dolca nti-o mfinca
Dar cu mintea neintréga, Inima de vinptor 2
CAnd la drum te-am intelnit N venin otravitor!
EU, mitri, ti-am daruit

NOTE
1 Se-fi ui un dar de la mine.
t4enerositatea e.,te una din ciialitLitile Romannlui. Inima lui blindi
qi darnicil ii 1ndemn5 tot de-una a vent In agiutor caul nevoq. Lul
ft place a tmparti bucittica lul cu altul; de-acolo ag miscut datina
ospeti
Inima de vingetor.
E venin otrdvitor !
Nerecunoscinta este in ochil Romanului una din cele mai mite
patimi ominesci.

www.dacoromanica.ro
4," rf-34
4t3R
( ,s"
Isbt? -Nov

ci 57
5f
f.' 1.1
. 'I-am mancat panea i sarea, nu pot sei pleitesc cu rea, i ne- "S
multemitorului i se ie darul, suntil cliciitOre poporale carele aratg i
cat de frumese se afiii in inima poporulul nostru.

Acesta' baladii a Dolca'i precum i acea a Mioritel le-am cules din


gura until baciu, anume Udrea, de la stina de pc muntele Ceablel
Acel piistor slum din bucium cu o putere estraordinar5.,in cat muntil
se resimati in mare depiirtare. El chta 0 din fluor mai multe can-
tice ciobiinesel, ear mai cu semil Doina cu o espresie de induio0re ce
aducea lacrimi in ochii celor care il ascultail.
La anul 1812, intr'o frunnisg serii de lara urcandume la stina din
Ceahled uncle nudism resunand buciumul lul Udrea, am asistat la
unul din celle mai sublime spcctacole a naturei, luminat de ra1:101e
asfintitului sOrclui; ear dupii ce neptea presera, ceriul cu stele , me
apqaiti cu Udrea i cu alti pa'stori impregiurul unni foe, ii petre-
cuiu pan'6. 'n diori en cantieele de la mute. Udrea imi spuse Ca ta-
tM sed sciea Intiltime de halade intre care acele a lui Traian 0 a lui
Aurelian, dar din nenorocire el le luase en dinsul in mormint.

www.dacoromanica.ro
V.1,1
5'
3'1;1
1 -1'1,16 ,s-
VY).,
l'--sCVS-1 (,.._ ,) "!.

XXII

SALGA

Sus pe malul DunareI Peste cindi sute §i cincI


La perdeoa cu caul rel Tot haIduci de cel volnici.
A Salgbil a vadaneI De-aI faeut vr'o data bine,
Este-o turmil de carlanI o mill i cu mine
Pascuta de opt clobanI, Si 'nil deslega bratele,
Turma Salghll cea frumi5it Rea me dor sermanele! >)

Ca Soimul de inimosa.1 Cripitamil se 'mblinp,


La perdea 'n mTejul noptel Bratele-I le slobolla.
Nemerit-ail haIduceI, Eari baciul cum scilpa,
Nemerit-ati, Mina 'n sInu-§i o baga
ralople zinghenit-ati, Buelum de aur cata, 2
Pe elobanl legatA-mi-aa, Si de trel orT buciuma,
Dulai Valle se resuna,
Ear pe bacIul cel mai mare Frumlele se clatina,
Ii fereca i mai tare Salga 'n somnu-i Pampa,
Cu cotele la spinare Din somn Salga so treilia,
De striga ca mu ii doare : LI sócra-sa se dm:ea
« Capitan Caraeatuei Si din gurrt a1a4 (Ikea :
Vit-ajel peste haiduci! «Maica, maiculita mea!

www.dacoromanica.ro
crt i
,1 ri4)e, 3'
NA)5( 4:1X
) *X
r I-k-E4tv-c- ,..__,.,..d
-6-114

50

!N'au2.ileitu bu.sci(uimand « Ean astépt' astépt' astépta


i vane resunand? Se luptilm la luptä drepta
Nu stii, malcit ciobanii Capitan Caracatuei,
Retacit-aii carlanii, Yatiljel peste haiduci,
off drumul ail retacit, Peste cincl sute §i cincl
Ori haiduci I-ail navalit? ) Tot haIduci de cei voinici!
Baba skra respundea : Stui pe loc se ne'ntilnim
« Mergi te culca fata mea, Doa vorbe se graim
De ciobani nu te 'ngrijia Sin arme se ne lovim,
C'a§a buciumq el cu dor Ca me giur pe Dumnecleii!
Cand le '1 dor de casa bor. » Se te 'nvilt ea, fétul met,
Sócra bine nu sfirea, Cum se higa aobanil,
alga ear ca auTia Cum se prada carlanii.
Glas de bucium resunand, Capitan Caracatuci
Pan' in suflot resbatênd. Ceta§ mare de haIducI3
« Hel! copiii, copil argati! Se ducea, ducea, ducea,
Somnul dulce vol. lasati, Nici capul intorcea.
'un cal iute'rril inOuati, alga-I ci, Salga-1 colea,
Puneti §aila barbatesce, Capul din fuga-1 taIa!
Se incalec voinicesce. 2, Capu 'n urma remanea,
Ea pe cal se arunca Trupu 'nainte fugia,
i spre Dunare-alerga Sangele pirett curgea,
Haulind §i chiuind, Drumul ro§ ca.. se flicea!
Buzduganul invertind.
Cat haiducii o zaria Ci-ca, milli de pe-atuncl,
Loc de fuga nu gasia, (Ind vinti cete de haiduci,
Earl alga-I urmarIa Drumul lor nici cit grepscil,
i din gura-a§a riicnin :

www.dacoromanica.ro
v .t 54...,,c
b' N
le?'"e,
-;iv "
--,, ' -6
7se11
wce
00
d. Dt..

..,
C Niel ,., ea, (-bleu mai nimereseil, A algliiI a vadanei, ti
A
La perdéoa en chi' ITT De pe malid Dimilrei

NOTE
1 Ca &rmill de in' i ósa.
§oimul e pasere riipitóre, mai mare do cat ulini gi mai mic decat
vulturul, ins5 forte indrrisnet i nipide in sborul sett El triiesce in
muntil Carp* §i '0 face culbul pe stinci inalte;
§oimul veneap paseri marl precum ghiste selbatice, cucoare, dro-
chii, etc. carele trecii in ciirduri pin Moldova gi pribegescii din pit
la apropierea timpulul de iarnit. cand el ziiresce un card de a-ele
paseri cii1CtOre, 1,1 Ye sborul de se inaltil mult deasupra lor, apol se
repede din sonin ca o sgrti i lovesce paserile cu osul peptului, in-
cat aceste cadil ametite gi se ucidii sdrobinduse de Stmci.
In +impurile de demult, stremo§ii nostri a éti obiceiu de a imbhiuji
§oimii i a'l deprinde la venat precum se-face §i astiiff cu coroil ,
se vede c me§te§ugul lor era forte vestit, de vreme ce ioi0000 Cala
parte din tributul ce se pliitia s iltanilor dupii inchinarea Moldovil.
Acest tribut ce p Irta numele de d«r spre semn tit inchinare se corn-
punea de 4000 galbini, 40 epe gi 24 §oimi.
oimul se vede ades figurand in balade ca imaginii de vitejie §i de
rapqime. Un voinic e Ciipitan &man qi are ocki onnulcc. Un
cal sprinten sbOr ca ,c)tniul. In balada 10' Sorb-Sarac , descrierea
alergiirel cailor pc campul de la Haidar Paga e ficut in chipul col
mai poetic :
Alalah! caY ariipescl, Cum migcaii copitele
Alalah! cal tataresci, Ca oimiY aripele.
Bucium de «ur cata.
In letopisetele nOstre se qice ci senmalul de resboiu se da prin bn-

www.dacoromanica.ro
e
1,N
c(r 01.1 1...- y
ros. 1.'-t' "(5'10,._,-; XIX
ne
i
V \-L,,_14ws-
'CP)03.

61

o
, ci ime. Dmmii portmetau a bud ima cand ostoa romana era gata a
e incle;ta la lupta cu dulmanul. EA, a tr (le pre ip is ca in cc Ail
de mainte buctumul MI ma numat o tevie de eirq, ea della ai mkt-
1 nilor de la munte, ci un inbtrument de metal, un som de trimbita
militarit
Cetq marc dc hatelaci.
1

A lka : Crtpitan (le ciatii.

www.dacoromanica.ro
tit00
Ili
n tc."

11_,Arr-T (
al
4"
/k.....d
a.

42
rtn
h A.
1
,
,.-1,.../
Illy
-1
,r)
e
5L'e(

VOX
k
5.

c
XXIII

3IIIIIJ COPILUL

La dealul Barbat, Si calea petroasä!


Pe drumul gpat Dar and se urea
Merge baulind Si murgul aka
Merge chiuind Peatra scilOra,
Mihu copilas 1Tóptea lumina
Mindru Piiuna, Nóptea ca 4ioa.
Minas de, frunte, Merge, nA.ri, merge,
Copila; de munte.l. Vurma li se sterge
Merge el cantand, Pintre frun4i &Jute
Din cobuz suntind2 Pe cilrari perdute.
Codril dismierdand Merge tot mereu
Din cobuz de os Voinicelul mat .
Ce suniti frmuos. Din frunqe pocnind,
'Merge cel volnic Codril vain trezind
Pc-un murgusor mic i meret grAInd :
Pin me)111 noptil, c Hal, murgule, has,
Pin codrul lIertiL3 Pe cóstil de plal.
Mult e fru* deasii, Ce 1as1 tu drumul
Nóptea 'ntunecoas5., S'apuci colnicul ?

www.dacoromanica.ro
r
;
Nev
N'3

'
"L'`,
WL,1
A 5'

63

Off goa te-apash,4 tu patru crhpath,


Ori §atla te'ndeash, Cu sirmh legath,
OA friul cu fluturi Cu slove shpatil,
Oil scumpele rafturi, Cu slove de carte-
Orl armele mele Cu aur suflate.
Ce lueesct ca stele, Ear la mash §afle"
De duel a§a gret Gata se te prade
Trupu§orul met ? Tanu§ Ungurean
Ken nu me'ndeash VechIul hotoman,
atia nu m'apasil, Cu barba sburlitä,
Friul nu me stringe De rele 'nvechith,
Chinga nu me fringe, PARA 'n brit lungith,
Dar ce me apash Cu briu
Fn drum nu me lash, El are, mill frate,
Ct s'atint pe-aici Sabil lungi §i late
Patru4c1 §i cinci, Durda gbintuith, 7
Cinci-cfecl farh cinci Inima-otelith.
De halduci Levinti i mai are anca
Du§l de la parinti Pe'mpregIur de stinch
De and erat mid Voinicel Levinti
La codru 'n potici. Cu armele 'n diutl.
Facum se ghsescil Feclorl buni de manä,
De benchetuesct Chliti, taxi de venil.
La valea adinca, Flechi gro0 in ceafh
La muclne de stinch Volnici Mr' de leafil!
La des phltini§, Cu chivere nalte
Merunt aluni§; Cu co4i1e late
LLa mash, de.peatra, Lasate pe spate.

www.dacoromanica.ro
rdr
. )
sasti5 "4
A ) Zn 4i.

64
re
Ii
Ei te-ar aui Murgul ca ghindul
s'or riipe4i, Lag colnicul
Si amar de tine Vapuca drumul.
Si amar de mine! c Hal Murgule, hat,
Hai murgule, hal Pe cósta de plal
Pe cósta de plai La poeana grasit,
Laba colnicul Dumbrava frumósa
?apnea drumul Cu érba
CA esci cu Milml! Cu forl inflorita! »
Lasa 'n urmit-ti teama
1.1
CIt te iefl pe seama
Tstor brate grOse, Eatil :n codru, eatti,
Grdse i 6m5se,
N Ca lanuj de-o-data
Istue pept lat, Cum benchetuesce
Lat ;Inikurat, Si se veselesce,
Istul palo§el Sta, increminesce,
Cu buza de-otel. Pe ghinduri pornesce
Unguru'l tilos 8 Ca din cand in cand
Nifi primejdios, Aude sunand
Gura ml e mare Codrii resbatend
Dar nu mu§cA tare. Un mindru cantle,
cap sunt el ? einel-qem, Cantic da voinie
ése-4eci, opHeet Vun glas de cobuz
0 suta §'o mie? Dulce la auz
Ease 'n cale'mI, vie De cobuz de os
Daca vreh sa scie Ce sunA dubs..
Cine e Mibul eata, i eatit
Mihu Copilul! » CA Tanug de-o-data

www.dacoromanica.ro
'Ws
Y

65
'0'...)
ON_

\ / k17.)X

d'
'?42

'42

Tresare i sare Ungurii pornescti


Si qice 'n glas mare. Si calea-I oprescti.
a Vol vitejilor9 Ear cat II zaresee
Haraminilor! Milli' le grilesce :
Ean statI s'ascultati «Vol Voinicilor
S'arinele-apucati, Haraminilor,
Ca eti cam auz Cine v'ati manat
Un glas de cobuz Capul v'aa mancat! »
Pintre frump sunand Si nici ca sfirpsce,
Codril dismIerdand. La barta pornesce 10
DecI voi ye grabitl, Si se invirtesce
Curand ve pornitl Totl IT räsipesce.
Se-I qitl Iii cale Apol ear purcede
Pe deal :;ali pe vale, Pin cel codru verde.
La pod, la hirtopti, Murgul se urea,
La lunca de plopti, Si cand el calca,
La potica strimte, Peatra scapara.
La ararea frinta, N6ptea lumina
La fontana lina N6ptea ca qioa.
Cu apa putina. hum cum il vede
De-a fi vr'un viteaz Din loc se rilpede :
Cu florI pe obraz VoI, Vitejilor,
Se nu mi'l stricati Haraminilor!
Ci se mil legatl. DatT cu lancele,
Ear vre-un filrmecat, Dati en flintele.
De muerI stricat, Las* flintele
0 palma se-i day, LasatI lancele
Drunaul se-I lasatI! Vol, VoInicior

www.dacoromanica.ro
A r-54 _st
-6 4t3x
114 X t$'
tlo
.+1 s.
66

Haraminilor ! Mihulul graesce.


Ca eh Milm bunt, La masa '1 poftesce.
Si \Tea se ve cant < Vin' Lu, Mihule,
Un mindru cantic Vin' voInicule
Cantic de. voInic Se benchetuim
Cum Wall' audit Si se eselim,
Cat veab ati trait. » S'apoi amindol
Ne-om lupta nob dot
Ill
El cu toti s'aduna
Eata, mai, eata La masa se pima
Ca Mihu de-o-data Si benchetuesch
incepe pe loc Si se veselesca
A dice cu fOc, Ploscele ciocnesca
Incepe u§or Vesel chiuesci1.1 2
A dice cu dor Dar cand ati sturit
Un cantie dulos De benchetuit,
Atit de frumos, Masa de-ospatat,
1141110 ca resunil," Vinul de gustat,
Soimil se aduna limn§ Ungurean,
Codril se trezescii, Mihul Moldovean
Frundile optescli, De-o parte se duel,
Stelele clipesct La lupta s'apuct.
Si 'n cale s'opresea! Crunta-e lupta lor
Ear UnguriT mulL CL e pe mon
Cu drag il ascultn, Cine c'a pica
Si him indata Nu s'a mai scuba!
Ca nealta data Ear Unguril toti
GlasuT imblindesce, Lui Tam§ nepoti

www.dacoromanica.ro
ef
-5'
ye-e< .0y
n't.)6 $1.4K
1-1
k
67

Stati de mi-I privesch Si zealele mele


Cum mi se 'nvirtesch, Cat IrnT sunt de grele
Cum mi se smucesch Acela se vie
Cum mi se tentesch Cu mine 'n frtie
Ca doi zmeI, ca lei Ca se vitejeascd
Ca lei paralan Numele se-I créscd!
Eatd, mdri, eaUi Unguril se 'ntrecti
Cd Mihu de-o-datd, La pamint se plech
In loc se opresce, Si 'n zadar se 'ncerc!
Pe Ianq sucesce, Iici unul nu poate
Sus il opintesce Se redice 'n spate
Glos anal ishesce Armele culcate
Si 'n genuchl ii pune Ch-aur Imbrdcate
Si capu-i repune. Cu fer ferecate.
Ear Unguril top « Vol mipilor
LuI Ianus Depot", Haraminilnr!
Stati increminitl Codrul mi'l
De morte 'ngrozitl. Giugul apucati
Mihu mi-1 trezesce CI nu sunteli vu'l,
S'ast-cel le grdesce : Nu sunteti ca noI
« Vol, copiilor Omeiff de mindrie
Haraminilor ! BunI de vitejie,
Care s'a afla Ci 6men1 de gloata
De va redica BunI de sapa laUt. »
Buz duganul meh Si curn (jive 'ndata
cat este de greh, Militill ce oinie
Dnrdulita mea Cu degitul mic
cat este de grea Armele redicd,

www.dacoromanica.ro
4r/103( -1A
cr
k10
4fr

Xi6 -6 -tV 1'


Cti
2,e- 41.

Pleaca pe paid C intic de voinic,


C'n murgul vol'os De-un glas de cobuz
Pin codrul frump,. Duke la auz,
t4i 'n urnm-i vnesce De cobuz de os
Codrul clocotesco Ce sura frumos!
De-un mindru cantic

N0 E

1 Pallitaf de frunte
Copil«f de inunte.
In locul acestor doit versari o variantii 4ice :
Piinual de codru
Viltiljel de lotru.
Intelesul cuvintului lotru nu e bine cuno cut. Unil pretilKiti cii
insemneazd bana de hop'.
Din cobuz sundnd.
Cobuzul e un instrument oriental.
2 Pin codrul Herta.
Ace t codru se gLesce in tt.:ra, de sus a Moldovii. El a fost mult
tfinp localul botilor celor mai vestiti. Aseiniue a fost i Strunga,
§i Tel nul in distactul Bomanului, Bordea lângit Ial, i Lama
Mare etc.
Oa zeoa tc-aposd.
In secolul do mijloc dinenil resboinici precum i call lor crag co-
peritl cu cifinefi de for, numite zeale; prin urmare balada liii Miliu
se pUte presupune ca ar ecsista de pe epoca Crucddelor.
Insuli caracterul cavaleresc a eroulul baladel ne intiiresce in a-
césg Rim

www.dacoromanica.ro
1-1
>45..
12'x f*-3, fir74ix'
.sx( 1-1 ( ,r 91'

It A e" ,r
69

5 De haiduci Leviny.
Levent in,,einnWt viteaz lie soIn. Un vomic pUte se fie de neam
pie t rtr un Levent trebue se fie de neam bun.
ti
Ear la masa fade.
Sade in lee de sede, precum faple in loc de fepte, provincialismfi
din Mol loa. A emine se dice az in loc de ani, ce in loc tie ceri, etc.
etc. In miele Virti a Romani prommehrea cuvintelor, de qi mal
putin corecta, e nlal dulce i chiar mai ai monk A%
' Durda ghintuita.
P ica are deirebite numiti. 1i muntil despre Ardeal e numit
flint, gi 'n alte localitiiti dura.
8 Unguru-2. falos.
Romftnul e mze teat de naturii en un spirit de observare ce l'a fa-
cia a earacteii a in patine cm lute neamurile striiine cu carek s'aii
gilsit in relatil. Trebue se adrtogim insit cii spiritul sell este tot o-
datit inannat de un gbimpe satiric ce ii aratg, virful in multe din
qicerile sale.
9 Vol vitejilor,
Haraminilor !
Intelesul cuvintului Haramin este necunoscut.
" La harta pornescii.
Dupit letopi itele veelfi barta era in timpul resbóelor inceputul
luptel , ceea ce nume ail France i escarmouches &avant garde.
ektele aveau haritti sau hiirtap carii faecal atacul lintel pentru ca
Reg silesea pe duqman , est desveli puterile. Omenii insItrcinati cu
harta erail alep printre cci mai India net1 §i mam lubitorI de luptii,
de-acolo ine etiN inti 1 hartagos p ntru ca se esprime un om gata de
cearta.
In balada I ut Mihne-Vo lit i Radul C ilomfire-eu se vede cit harta

www.dacoromanica.ro
1
NEk
v-ce
/JrA/VA
.ft.a
.s-

N23 if -4 vr 70
1.14.-/ 7SdIS'

cra ci un gioc voinicescii in soiul acelor cunoscute sub numele frau-


ces de tournoi. Fratil Buzesei i Caplesci çIic lui Radu Calomfirescu :
Noi in cale ti-am esit Hai la hartii voinicéseii
C'avem dor de Iniltit. i la.gioca resboesca.
etc. etc. etc.
" Munfii se resunii,
15'ounii se adunii,
Codris se trezescii,
Frunyile qoptesca,
Stelele dipPscii
'n cale s'oprescii.
Tabloti sublim de adev6rafg poesie. Una din cele mai incantatoi e
creatil a inchipuirei. Ar erode cine-va ca: poetul ce a improvisat ba-
lada lui Milm e te acela care a dat leat nemuritóre Mioritci , a-
celaq care a prefticut Universul inti'un templu pentru nunta
Moldman cu mOrtea, 4icend :
Soiele qi luna Preoti, muntii marl
MI-ail tinut cununa. Paseri FautaiI,
Brap gi Paserele mil
avut nuntaqi. §i stele fa'cliI !
" Vesel chiuescii.
Chiotul face parte din tote serbarile §i veseliile RomAnului; la
aunti, la hore, la mese marl este obicelu a chiui intr'un ton puter-
nic i prelungit.
a Cala paralei.
Fiinti fantastiee carele figureaz5: ades in povestel, poporale. In lo-
cul ace.stor doa veisuil unil cantiireti icii :
Ca doe volnicei
Pui§ors de ales.
Alta cIiimbii compararea qi spunii :
Ca doe negri tours
,57, ca. doi balauri.

www.dacoromanica.ro
/iP-11
s5( Ae,
Xel
s%* ,NX A-

71

tsi
tl-
-)"
<' " Ca se vitejeasea,
Namtle se-1 creasea.
Cantiiretul caie la inceputul baladei numia pe Mibu, ratajd (le
lotra, anti in locul tersurilor de mai sw, pc ace te urmiitore :
Ca se vitejeasca
Si 'n frun/i e hoteasa!
Tot acela lice mai depaite :
Ca DU sunteti vol, Vrednici de botie
Nu suntetT ca noi Ci de sapa latit
Buni de baiducie, Si de cea lopata.
Dupe ideca inn, balada lui Mihu este de prcfelat ita, cum e te
aice pre ciis:i sli cum mi-ail clintat'o un teniitor de la Bicaz, pe ma-
lul Bishitei, anume Stefan Nour. Eroul baladel, e despolat de
nuantele botiel, ,i remhne cu nobila figura al unui cavaler din Se-
colii de,,mijloc.

www.dacoromanica.ro
r.1 ar
e< \
\ -.5"
I ki

XXIV

TOMA ALIMO

Departe, frate,. departe, inchinare-a§ murgului


Departe §i niel prO forte Dar m-I e murgul cam nebun
Sus, pe esul Nistrului, 1 Si de fuga numal bun,
Pe pamintul Turculm ; trichinare-m armelor
Co lo'n zarea celor cold', Armelor surorilor,
_La gropa cu C1I1C1 ulnil Dar i ele's lemne secl
Ce re6ara dinteo tulpina Lemne bed, otele reel!
Ca cima frati: de la o muma, tnchina-i oiu ulmilor
Sedea Toma Alimo§, Urieii culmilor
Boer din tOra de jos; Ca suut gata se'rn1 respuqe
Sedea Toma eel vestit Cu frémet voios de frump,
Lang./ murgu-I priponit, Si 'n vezduh s'Or clatina
Cu terusul de argint Si mie s'or inchina!
Batut in negru parnint 2 Eata, mari, cum grala
Si pe erba cum §edea Cren departe au4la
Mindra masa '§I intindea tu nechez ce nechella
Si tot bea §i vesena Si se tot apropiea
Si din gura-a§a 4icea : Toma 'neet mi se scut I,
« inchinare-a§ §i n'am cui! 3 Peste campuri se uita

www.dacoromanica.ro
o
c,' .543
c 0'1 4or
4 rS-N

78

i Aria un hotoman Pe la furca peptultli,


Pe-un cal negru Dobrogén,4 La incinsul briultif
Un cal sprinten voinicesc... Deasupra buricului
1 Platia cat un cal Domnesc. Unde'l grea volnicului. 9
Hotomanul nalt, pletos 5 Toma crunt se otefia...
Cum e un stejar frunlos Manea 'n scarl se 'ntepema
Era Mane cel spatos Dos la fuga, §i punea.
Cu cojoc mare, mitos, « Alelei ! tenor de lele!
Cu cojoc intors pp dos, G Can rapi§i lilele mole!
Si cc ghiOga neArugitä, De te-g.prinde 'n nrina m ea,
Numai din topor cloplita pile tu n'ai mai avea! »
El la Toma 'met yenta cum sta de cuvinta
Ji din gura-a§a 1 gritia : Matele §i le-aduna,
Alm! Toma Alimo§ tii co§uri §i k baga,
Boer Odin tera de jos, Pe deasnpra se 'ncingea
Ce ne cola mo§iele (.4i la murgu-i se ducea
Si ne strici fênet,ele ? » t3i en murgu-a§a graia
Boer Toma Alimo§ 1 Alelei ! murgulet mic,
It da plobca cu %in ro§ : Alm! dragul men voinic
Se traesci, Mane fartate!' De-at putea la batrinete
Dati maniea dupA spate Cum puteat la tinerete!
Ca se bem in giumatate. >8 Murgul ochi lit aprindea,
Mane cu stinga lua, Nechecia §i respundea :
Cu drépta se inarma, Eata cOma sai pe mine,
Palcvl din sin scotea Iji de-acum to tine bine
Va§a bine '1 mvirtea Se 'Is arat la batrinete
Va§a bine mi'l chit% Ce-am plait la tinerete! H
Ca pe Toma mi'l taia Toma mte 'nettleca,

www.dacoromanica.ro
r) A y
it-b's)
79

M1

i' Dupe Mane se lua Cu trei c6ste a negrulul!


§i merea, mereu ,triga Mane 'n doa, jos cadea,
Ale lei! murgulet mic, Tom nmrgulm iicea :
Alei! murgul meu voinic, « Ale lei! murgulet mic,
Asternete drumuhil 1° Mei! dragul meu voinic!
Ca §i érba ctimpuluT Ochi'ml se painginescu,
La statrea vintultu! Norii sus se imirtescu.
Murgul mic se asternia, Te grabece-alérga, fugi
Mane 'n latun se zarli, ca ghindul se me duci 1
Toma turba §i racma : Colo'n zarea celor culla
« Taiatu-m'ai talharesce, La gropana cu cinci dm!,
Fugitu-mi-al mi§elesce. Ca ea murgule-oiu muri
De te-a§ prinde 'n mana'mea Pe tine n'oiu mai sari !
pile tu n'al mai avea. Ear cand sufletul mi-om da,
Stal pe loc se ne'ntilnim Cand nu te-oiu mai desmier-
Doa vorbe se gram], Din copitase-ti faci sapa [da,
Dolt lorbe otelite LA ngil Mint se-im facio grOpa
Cu palo§ile graite! » cu dintii se me-apuci,
Mane 'n laturi tot fugia In tainitl se m'arunci.
Eaia Toma 'I agiungea Ulmii cit s'or clatina,
Na bine mil chitia Frun4a ca s'a scutura,
Ca din fugl mi-i tilia Trupul cit mi-a astupa! »
Giumatate-a trupuhu

NOlb
Sus, p ss slt1 1Vhst1.1111 t
Pe pamintul Tu) calm.
In partea Basarahiei de jo,, ce p iit numele de Bugeac

www.dacoromanica.ro
co(' *),
xfy gtac -Lf'gWa
e-er) vvlitv
75

2 Bcitut in negru pamint.


Thnintul din terik locuite de Romani e vestit pentru dialitatea
sa manósti E un sons de pitmint vegetal, negru gi gras care Is rode .

inbklgugate. De aceea Rorndnii rail sanctificat m gbindul lor gi n J


clicu sfintul pamint ! cl tc hrancsce, el te adapostesce, el te ince-
lesce ! vechis Romani da ptimintului numele de mama.
' Inchinarc-ay qi n'am cut.
Una din multemirile Romanulus e de a inchina p:sn'a nu bea. Cu-
vintele obicinuite la agemine inchinari sunt : .NOroc se clee Dumne-
cleft! fi la anal cu bine! roe buna ea bclfug qi etc opt bni Taping. etc.
4 Pe-un cal negru Dobrogean.
Cab din Dabrogea eraii cunoscuti pentru cualitatea kr ca gi acei
din Bugeac. Erati tin soils do cal selbatics crescuts in campiile pusth
din Dobrogea, gi de sons tgta'resc.
5 Hotoman.ul nalt, pletos.
Bletele sant un semn de barbatie in calf Romanilor. Es le posta
lungi gi se mindresc de dinsele. Una din cele mas whims mahnirs a
flecailor ce sunt ltrati la oste, este Ca disciplina militara n ilesce a
se desparti de podoaba firéscii a capulus.
5 Ca cojoc tutors pe dos.
Se thee de un om aprins de manie cii ta-ati intors cojocul pc dos.
7 S traescY :Vane, fartate.
Cul mtul Lirtat e compus din cuvintele filra gi tatti gi msenmeaia
bastard.
o Ca SP bem in glnmatate.
Adiea se degas tu plo ca fie-care pe giumatate. Anca o dovada de
placerea ce are RonAnul a impArti cu altul bunurile de care el se
bucura.

www.dacoromanica.ro
r
.
>rf.,

k?.
V)
EL

76

9 Unde-i greu vozniculla-


Adicii uncle atitna greutatea armelor purtate la pept incing.itore.
10 Asternete drumuluI
Ca qi erba ceimpuluz
La sullarea
Icoana vie 0 admit Alla de fuga calulut. in tote baladele t nde
pomenesce dc alergari de cat, poetit moral iT e intricu in i magin
de o sublima frum.,Lte.
In povestit caii Fetilor-frumo0, ii Intl éba tot de una cunt se-i
dud.? ca vintal ori ca ghindal?
Unii din cantareti numescu pc Toma Alimo Toma a ha Moi si
adaoga urmatórele versuri la finitul baladet :
§i se cati murgule 'n tlort Mine friul se nu-ti pue
Se'int gasesci vr'o At load Nici pe tine se se sue.
§i la cap 0 la picture Ear de-i vedea tu p gio
Se'ini sadesci cate o fiore. Un &foie liner, fr linos
Una, flore de bujor Cu per lung 0 galbior
Ce pare ca arde 'n dor, Se scii ca'ml c fratior.
§i alta de busubc Tn se'l 1ai ca se te sue
Ce opresce mindra'n loc. Mama 'n coma sc tl-o pue,
Apoi, draga, se'ml nechezi, §i se'l pot ti, murgule, bine
Apoi se te depratai Cum m'ai purtat 12i pe litil
§i se mergi la camp, la not, §i e'l primbli aid i cubni
Unde-am nascut annndoi. Tot la umbra istor ulnn!

www.dacoromanica.ro
XXV

ROMAN GRIT GROZOTANUL

Cu hamger bogat la sin. I

Multi Marl stag ingpregiur I

Suq, pe campul Nistrulul Cu ochl mid ca ochi de clur,


Sub p6lele cermlui, stag toy ingenuchieti
La LOda lalpeulul 1 Pe CON or en peril creti.
Unde ratu mueliicele 2 Ear la u§a cortulul
Si s'adrum zerniacele, Sub stejarul niortulm
s'adapti leacele. Este-un biet Roman legat
Multe's flute, §i mai multe Legat strins §i ferecat
Corturi marl, cortun marun- Ca un mare vino\ at.
Ear in cblar mijncul lor [te ! Roman Grue Grozolamil
Nalta-se-uu cort de covor Roman Grue Moldol anal
Un cort mare §i rotat Care-a saracit pe Hanul.
Poleit si nal-am/At, Doi Tatari teapa-i gate-,co,
Cu ternsi d'argint legat Dci amar mi'l chinuescu
Par'ca 1 cort de imperat ! 3 Dar el canta 'a nepasare
Dar inuntru eine ,§ede? Par'ca-ar fi la masa mare,
Dar in el eine se vede dn, senm de Neelie
Ghiral Hanul cel batrin 4 Par'ca-ar fi la cununie!...

www.dacoromanica.ro
,41
,er).
Th
rf
Eat/ Mirzacitele 6 De-i ertare sad de nu-1
i cu Tataritele Tot cu dreptul vred sets spm
Ca la hanul navalescd Ca de chid m'ain redicat
Si cu tOte-ap-i graescli : si 'n Bugeac elt am intrat
« Alei ! DOmne Han hatrin Multi Tatari, 4ed! ti-am stri-
Cu hamger hogat la sin! Si Tatarce-arn veduvit, [cat
Fa cu Grue ce lei face Fete rmin am batrinit
Sufletul se ni se 'mpace, Bugeac am puAiit
Ca de cand s'ad redicat De bahmeti l'am saracit 8
Si 'n Bugeac Grue-au intrat Bugeacul pe giumatate
Multi Tatari el ti-ad stricat Si Crimul a treia parte.
Si Tatarce-au vedmit, Ear Nistrul cand l'am trecut
Fete mail ad hatrinit, Pod pe dênsul am filcut
Bugeacul l'ad pasta, Ca se due se cax la not
Bugeacul pe ginmatate Averile de la voi;
Si Crimul a treia parte! Se due carre Mocanesci
Ghirai Hanul cel batrin Cu copile Mirzaceso
Trage pala de la sin Si cu robe Tataresci.
Si cu glas crunt de pagan Mei! Dómne Han batrin
vice lui Grue Roman : Lasa cel hamger la sin
« Alei ! Grue viteaz mare! Semi d mórte de Roman,
De la mine n'ai ertare. Nu'mi da mórte de pagan.
Spune 'n calte-adel erat Las' se me marturisesc 9
Multi Tatari tu mi-ai stricat? Si de suflet se'mi grijese
Alei! Dtimne Han batrin La un popa cretinesc
Lasa cel hamger la sin Care dice din psaltire
C. eu sunt pum de Roman In cea sfinta monastire,
Si nu'rni pasa de-un pagan! Ca mult sunt elI. vinovat,

www.dacoromanica.ro
co,

-t,irS4 4tiM r
gro?
19 sK
6-11'
70

De *ate incarcat ; Ca un vint inviforat


C'am curN it cu soya ta inteun Ian de griu uscat.
'am rapit pe Inca ta, Aman! el cu toti racina 1
'am ucis pe trate teu,' Si din facia-i toti perm!
Viteaz mare cAt un lea Daca idea §i \ id ea
C tre-a fost drh.manul mea! D El in graba se ducea
Ghirai Hannl col batrin afar ht grajdml Hanuhn
Una ham,,erul la sin, Hanuhu Tatarultu.
Si cu glasul oterit Cand 1 graj liu el ce zaria?
Pe loc au §i poluncit tin bahmet ce tot saria,
La Mirzaci de eel mai marl tin calut cam paträrel,
,,i h cinc1-4ec1 de Mari Ejia 'n vara cincarel.
Pe Grue se'l duca 'ndata Grue mi'l apropiea,
La cea Monastire nalta! Mana 'n cóma el-I punea
'n podele '1 asvirha
11
Asa cal nu-1 trebula!
Tatarimea purcedea Dar colo, cat colo 'n fund
Oi pe Grue mil ducoa Eata-un negru cam rotund
La eel popil crestinesc, Care sore n'au e4ut
Stint cu chipul omenesc, De capd masa Fail facut. "
Care (lice din psaltire La el Grue se ducea,
In cea sfinta Monastire Mina 'n coma ca-i ptmea
Daca \ idea §i ide a Din loc nici ca mi'l clintm !
Grue vreme iiu perdea, 1a cal n trebuia.
Doa crud numai facea, El afara mi'l scotea,
Winne agiuta! el 4icea Frunivil mFl inViva
Barda 'n mana apuca INitua si '1 intriud,
§i 'n Tatar] se arunca. fi pe ochi ii saruta

www.dacoromanica.ro
n y
C (
sassr' 0
80

S c§i pe dinsul s'arunca. Venetia de cate dna*


Trel desbinurl ca mi-i da, Roman Grue cam ridea
il Scantel veil'. din ochliI da, ' 3 diti gura respuudea :
i de-odath, s'arata « Mel! mari Han Batrin !
Cigar la usa cortulul Ori nu sell ca stint Roman ?
Sub stejarul mortulm De's Roman, sunt frate bun "
Ghiral Han cat il \ idea C'orl ce cal viteaz nebun!
Ofta greil §i mi-i 4icea : Ear de at bahmeti fugarl
Alel ! Grue, viteaz mare ! Si de al voiniei Tataff,
De la mine al ertare, Bahmetl mtl se me gonésca.
De vrel numai se te prinill Mari cruntl se indrasn&a.
Negrul me u se nu mi'l vincji, Da-le voe, da-le shire
Se mil vindi la Ungurean, Dupa mine se se in§ire
Nicl la Ture Tarigradean. s'alerge se m'agiunga
Se mil vindi Mel la Litean " Pe campia asta lunga.
Ca Litearm-I om viclean.
III
Ci se'l vin41, la un Roman
1 Ca-i om drept si bun stapan Gbiral Hanul semn dedea,
i.cle mana mai danos Tatarimea purcedea
f.,i de suflet mai dmos. 1' Pe cel camp nemarginib
El pe negrul de-a avea Cu negara invelit
Tot de nunti mi l'a tinea. Si en troseot coperit.
En la dinsul l'om videa Tatarimea se 'nira
On la multi off la, resboin fugend se resfira
Cand ne-om lupta mu en vol. Cate unul, until, unul
El ca mi l'a darui Dupa, negrusor nebumil,
Sati ca, i l'om cumpani Negri§or fugia, fugia,
De trel on cu Venetiel Cum se fuge nu fugia,

www.dacoromanica.ro
el

Ci sIria tot epuresce Ca un s6re ce 'ncahlesce


S'alerga tot ocriiresce indillesce i rodesce,
lCo NechezInd tot voinice ce. Ca mull, bine 'n lume face
AIei ! yoi Mari. plgani, Sufletul se si'l impace.
Vi s'al stins 4ioa de maul! Crestineaza "
Eatl Grue d 'napol Si boteaza
Si s'aruncii pintre yol DI de fin
Ca un Int inyiforat cate-un tretin
inteun lan de gill uscat; Si de finil
Si cu negrusor nebunul 0 tretina.
Ve Ye unul cilte unul Si cununil fete maii
Si din fugil ye' cosesce Earl grija de 'Mari,
Si e tale chip snopesce 18
Si redicit Monastiri
Si de-ayeri ye cuiitesce Pentru timp de ill\ OM, 20
Si de boll ye scutesce Ear pe negrul sprintenel
Si Ne lasl 'n urma lul Ii face frate cu el,
Ca momii de-a campuldi! CI Rom Inu-i frate bun
Apol Grue se pornesce C'ofi ce cal liteaz nebun!
Si'n Moldova se iYesce

NO T E
La coda lalp Out.
lairea, nu din Ba ai abia ce e varsti in lacul numit lalpug.
Undc fala Zmeowele,
J'thlunit Ztrnótcch.
Fiinti fantastke caiele giocü un mare mol in ba nele poporului.

www.dacoromanica.ro
41, F-1-1
5,* thil
9(.0 (Ak "' j
EN "IS
k.
62.

Par'ea t.cort de imprat.


In bropra ântem a baladelni tipaiite in Iasi la anul 1852, e qice :
Un cort mare 0 totat I Cu fell albe ile mita a
M ilt e mindru naramiat, Par'ca-i colt de 'Inpelatea a.
De terwil de-argint legat
' Ghirat Hanul ce7 b«trin.
Hanul de Tatarl purta denumirea de Glnerai, ca nit titlu de it-
veranitate, dupre numele celui antem qef al Tataiiloi care au 1 tat

Sub stejarul mortului.


Traditia poporalii pune de un copac locuit de inktul until om ce
fu ese spanclurat de cregile lut 011 cine adormia la umbia acelui
al bore, him visurT de mOrte carele se impliniau pana in trei Vile.
Pote ca stejarul mortului din balada se fie cbiar acel din traditie.
6 E«ta Mirthcitele
cu Tatarit le.
Adica nevestele Miizacilor i a Tataiilor de`glota. Mhzaci erau de
sange hanesc qi foimat 0 casta puternica intre Tàtart. Numelelot
era Myrza.
cu glas crunt de pagan.
Romilnitda numele de pagan la tote némuille cc nu eraa de rele-
gea lui li cu care se gasiaa in lupte.
8 De bahmetl l'am seireicit.
Bahmet sau bahamet, cuvint de origina tatara, ce denumesce caii
din Bugeac.
0 mare parte din Ba arabia porta numele de Bugeac, de pe timpul
nas alhei Tataiilor in sintil ei, in urma mortei lin Stefan-Voda. Cam-
pine BugeaculuI briiniau mainte un oth de cam selbatici ce emu
jforte apretuitI de Turd §i de Mari. Asemine i in Dobrogea, pe

www.dacoromanica.ro
q3345'1?'-'1;1k1104x
.wr-L -ii'hev 4/Vc

*1-
83
1:5;Nc°
) malul drept a Dun5rei, in facra cu Basarabia de gios, se easia5 her-
4
abelii de soh bun. Coil cel mai buni Ins, cel 'mai frumoii la fap-
i
tura § i mai spornici la pas erail caii din Moldova.
Cantimir Vice in deserierea Moldovie cit Turcii au un proverb
care pomenesce de frumseta tinerilor Persiani i de agelimea cailor
MoldoVeni. Acei cal erail forte cilutati de Miguri i de Leig pentru
remonta cavalmiei.
9 Las' se me mdrturisese.
Grue vroesce sc'e m5rturiseascil plicatele inainte de a muri. Ro-
mann' Vat fOrte mult la indeplinin a datoiiilor kr de crestini.
" Am ?leis pe frattku
Vilea- mare ea un len
Care-a fost dqmanul melt
Unii din cantiireti adaog5 mult la faptele ltel Grue, dup5 cursul
inspirat ei qi cate o-data dupit nevoea rimei. A. tfel In editia balade-
Mr din 1852, se cetesce urmiltOrele :
Am curvit cu sora ta, §'am titiat pe frateten
S'am ucis pe malca ta, §i am ars pe tat51 te5.
Este 1ns5 de presupus cii Gbirai Hanul ce eta liatrin nu mai avea
nici tat5 nici mama' pe timpul ml Grue.
11 Aman ! ei en tot?. racnia.
Aman e strigitul Turcilor i a Maribor earl eT se af15 facie, cu
un pericol. Aman Insenmeazd : Gratie!
12 Care s6re n'ati vedut
De elind mdsa Pail feint.
VeVi nota din balada lui Serb-sarac.
" &lintel reryt din oda fi da.
Caii din baladele 0 din povestele poporak sunt braniti cu jiiratie qi
scot5 scantel de foc pe ochl i pe n5r1 cand se aprindil Ia fugii. A
scOte ins5 scantei verVi insemneazii a simti o durere vie.

www.dacoromanica.ro
Ck rtl
&.1

s2,4 r :<1.c
VP
1-1.irtrv (
)1/4,.../
91
v.....,.../
ct-16
Rir.Aer )? S.
tv.,"43.

l'..
et
14 Se mm u'l vinp, viol la Litean. "),1
-5

Litean sari Litfean, locuitor din Litfania. Desele resbOe ce avurri, '
Muldovenil cu Le01, datmele ce faceati acestfi in ter'a cand urtvrdiati,
0 0 numerOsele lor cglcgri peste tractatele de pace, ati dat cuvintulul
Litfg o gemnificare fórte urici6s, Litri c -inonim de neam reii i fara'
credinta.
15 ei se'l vinqi la 202 Romein
Cd-1. oa drept i bun stupein, etc.
In editia haladelor de la 1852, cu greplg s'aii tipiiit urmatorele
versuri..
Se nal vimii la vr'Ira Muntean
Ca Munteanu-i om vielean.
Adeve'ratal cAntic batrinese, precum ram aflat de la un cantaret
orb din satul Bohotinn, anume Neculal Nastasf, pomenesce de Lit-
fean ear nu de Muntean.
14 Venetia de ceite cina.
Galbini de Venctiea, ducati mmi de &to cinci unulce e numeseti
140.
17 De's Rovain sunt frate bun,
C'ori ce cal vite«z minty.
Admirabilg caractelisticg a Romanului de pe timpul vitejia.
18 ?i ve toe chip snopesce.
Adicil, Ii tae snopmi, snopurl ca grill.
Crestineath
,57 botea:a. etc.
Romanii stmt förte bucur41 de carnal-He giudechnd depre marele
numer de cumatie ce se gasesc in fie-care sat. Ceremonia botezulub
dg loc la serbarT volOse cu mese marl 1i cu hore.

www.dacoromanica.ro
II a( r-A f
.?Jv
rtt 11,1 5CVS"'
'I
61'1
s O'Ve

85

" 57, redied monastiri


Pentru limp de ndrdliri.
Monastilile ce se ridicaii Iii tiiiipui ile grele a laptelor nóstre cu
crati destinate a fi §5 templet Iu Dunmedeti §i locuri de a-
cliipostire pentru littiinT, pentru femel i coe, cand navaliati du§-
manii in terii.
De aceea Afonastirile aveaii ziduri marl' Ca niece cettiti,d)asee bol-
, tile 0 tainite pentru ascunderea sculelor, i erail mai molt cadite in
locurI retrase, pin munti, 0 in fundul codrilor.

www.dacoromanica.ro
r
R ,?.
,-, .,,,,iy
1 -6-t.1, ,c) v:i-"
,:.c
4ff

XXVI

CODREANUL

Poste tin 't arunca.


Dart %idea i lid( a
Frunqulita de dudeti! 1 Ca norocul nu'l Anya,
S'ag aflat la Mol Rai 2 In baltag se rezema,
De Codreanul cela reit, Col6'n vale se Elsa,
Ca se primbla pin poi-161.e, Cobin vale, la strinrtOre
Pin potice fari sore, Unde trecil mocanI cu sare.3
Cu sarica bocsanOsca Ear in drum cat se p.unea,
Si cricIula turcinésca, C'un mocan se intilnea,
Nime se nu mil cunOsca. Si din gura-asa-I gria :
Mult e mindru, sprintenel c Cale buna, in. ii Muntene!
Cel voinic, eel voinicel !
Si tot cata-un cal*1
Rolbulet, cu pOnd cret
- Multemim, trate Codrene!
Miii, Mocane fratiOre,
Nu-ti e rolbul de chimbare?
De-a LA Codrean dragulet. Se-t1 dati chebea din spinare
Mull alérga s'ostenesce, S'un car mare On de sare,
Cal pe ghinduri nu gasesce; Un car mare cu opt WI
Cati fugari i s'arata, Se mergI bogat de la noI? [re,
El de cOma '1 apnea, Nu'ml e roibul de schimba-

www.dacoromanica.ro
In
(' l. 4,( 3-
X0' w5
A.5
S.sXr5e
4a,r1
':(5
r) kv)

..', Tg),ss
87

1 C.

Nici 'ml e rolbul de vêndat e, Si chebea de priminela.


t Ca cu mama rolbului ,---- Ball Ed cruce, ma mocan,

Plittesc valea Oltului, pi CO cinstit pe Codiean


Si de-as vinde po roibul CI du-olu Ieth Napo):
As plUti Movileul. in loc de car en opt hot
Alekl! Mocanas draga" 11-oIn da niste pumnl sgirciti
De mine dorul e leagrt. De V-Or prtrea banI gasiti.»
F1 §i tu pe dorul meg Si s'ati dus, eat dus, s'au dus
Ca bun e eel Dumne4eit ! Pan' ce sórele-ag apus.
DA-mi pe roibul dragulet,
II
Ca se cerc de'l solmulet..
De-i ml-a placea ambletul Frunla verde de aluna ;
Eti t,1-oTu da si sufletul. » Codrenas cu voe buna
Mocanasul se pleca, Se urea in deal la stina,
Codrenasu 'ncaleca... Se urea si chiula...
Trei ruginI el if tragea, 4 TotI clobanil cit fugia!
Ast-fel roIbul meg fugla,.. Numai unul remanea,
Valle se limpep ! 5 Langa foc se intindea,
Se ducea botul ripnd, BolntivIor ca, se facea :
Fugea roIbul nechezind, Codreua ii pricepea
Ear Mocanul sta plangêncl Si din gura-asa-1 4icea I
Si din guru, tot 4icênd : « Mancate-ar lupii cioban!
« Alelel! mai Codrenele! La ce te mal facI viclean
Te vep depe sprincenele Ca ti-oTu trage-un eartagan
CA eseI facUtor de rele. De-i sari ca un soldan!
Vin' Codrene inapol Scoal' de'mlalege-un carlan,
Da-ml incalte eel opt bol, arlanas de la Ispas 7
Cati-va banI de cheltuéla Tinerel, rotund §i gras. »

www.dacoromanica.ro
11 _r
'A'4*q9
-41"-OkS-15

W
,t-'
El earlanul si-1 lua, Si mama, bea, vesella, -S

La &chine si-1 lega De potira nicl gbindla!


1 Si cu rolbul ear pleca Dar potira-1 urmaria,
J .
Si en rolbul se lasa Potira Arnautésca ' .

Colo'n vale la Santa, Cu érbd vhatoresca,


La Santa, la crismaresa Unde-a da se nu gresesea!
Cu ochl mari de puIca-alesa. Codrenas eat o videa
Bea Codrean, se veselesce, Plosca la gura-aducea,
Cu Santa se dragostesce, Ear potira-I tot dicea :
Si de'plata nicI ghindesce. « Date, Codrene, legat
Bea Codrean si poruncesce, Se nu te ducem stricat. »
Ear crismarin 'ngalbinesce Codrenas le respundea :
Si porunca-I implinesce. «Mlelui gras, ploscuta'igrea,
« MA badita, mal crismar I De sunteti niscaiva fratl,
Add-o plosca de Cotnar Eata masa s,i mancati 1 » 10
Si una de Odobesel . Arnautil se isbia,
Daca vreI se mal traescl! » Armele de foc scotea
Ploscele Codrean lua, Si 'n Codredn le slobodia...
La oblinc le anina, Peptul MI Codrean sarla !
.Crismarita
.. saruta, Ear el Anne 'si stringea,
Si cu roIbul ear pleca Plumbil din carne 'si scotea,
Si cu rand se lasa Cu el. durda '0' incarea
Deasupra Copoulul, 8 Si din gura-asa striga :
Cole 't redlul Breazulni « AleleI ! talbarI pagani!
Locasul viteazuluI. Cum o se ye WI la chill,
El la umbra se punea, Ca, de-atita sunteti buni! »
Carlanu 'ntreg si-1 frigea, Apoi. durda 'slintindea
Masa mindrä 's1 intindea, Si rn plin durda MI pocnia.

www.dacoromanica.ro
ZZ
C
.2 I
69

5 Potira§ii glos cadea, Si pe cap cu gugThman


in sange se vircolia. Sta culcat pe-un buzdugan
Ear Leonti-Arnautul, Lang'un grec tarigra dean. "
Ingbiti-l'ar pamintul! « Mai Codrene, voinicele,
Nasturi de-argint ea scotea" Spline tu Dornniei mele,
De'ncarca o ,u§anea " Multi crestini al omorit
Si 'n Codrean o slobozia, Cat in téra al hotit?
Pe Codrenm nii1 ranIa! Domnule, Maria ta!
Yolnicehd meti tuba, Giur pe maica Precista,
in durda se rezema, EU crestini n'am omorit
Baltagul §i'l redica, Cat in tera-am voinicit,
in Leonti '1 rapedia Yre-un crestin de'l IntIlniarn
Si capul l retezia. Averile-i imp ar tiam.
Capul de-a dura grid, Cu doi cal de'l apucam
Sangele bolborosia, Unu-1 darn, imu-1 luarn.
rfrupul metanil facea. Mana 'n punga de-1 bagam,
Dar Codreanut tot slabla, Cilumatate-o de§ertam.
Pe genuchi MAO cadea, -Undo videam saracul,
in palme se sprijinia, lint ascundeam baltagul,
potira mi'l prindea, Si-I darn bani de cheltuiala
Lega-s'ar mOrtea de ea! Si bailie de priminela. "
Ear unde zariam grecul
In
Malt Irni ardea sufletul
Frump verde de inacie, Pan' ce-i reteziarn capul !
Pe Codreanu '1 ducti la Ev, in cap rinIna puneam
La Domnul la llie§. " La pamint 11 aduceam,
Si mi'l dun inteun divan Capatina 1-o talam
Uncle Dominii cu caftan Si la corbi o giurtliam! »

www.dacoromanica.ro
r
0,54f/s., 1 '
"-v-c°
90,

fr Cel grec mindru, coroiat, Se me 'mpac cu Dumne4e6.


Ce §edea cu Domnu 'n sfa.C, Las' se me marturisesc,
Pe Codrean cht 'la-Lula, De mórte se me gatesc, (

1 La facia se ingalbinia, Si s'ascult slujba cea mare l


Pe covor ingenuchia Din gum popil Macare! »
Si din gura-asa graia : Domnul pe ghinduri cddea,
« (De-a mai fi Codrean vr'ova- Semn Armasulni facea;
imi scóte grecii din tera) [ra Portile se deschidea,
Domnule, Maria ta! Ear Codreanu 'n.ghindul seg
Pe Cocireanul nu'l erta picea : bun e Duinnoleg !
Ca el capul ti-a mama
Si foc tirgulni ti-a da IV
Si pe DOmna ti-a film »
Donmul ca se sparwa, Frundl ierde de bujoi ,
Sem i cglaului facea. La bi clica n pridvor
Ear Cod .eanu plicepi tul, Ita Codreanul fritior
Pricopatul .i paptu], Cu butucul de picior. "
Semnul Donmului zaria Popa slujbelo-i cetia,
Si din guril-asa graia : De thórte mi-1 pregatia.
« Domnule, Maria ta ! Codrenm se umilia
Tu pe greci nu asculta, popii, gemend, icea :
Ca ei vieta ti-or scurta Parinte, sfintia ta!
Grecti-i fiara du§manósa -Alai deslega-mi pe drepta
Grecu-i limba veninósa, Se'mi fac cruce cu dinsa,
Grecu-1 bola lipiciósa Se'ml fac eruce, se me 'nehin
Ce patrunde pali' la (SA, ! " Ca se mor ea un crestin. k
Ear de vrei tu se mor eti, Popa dr4pta-i deslega,
Mai lungesee veacul meg El in sin mana-§1 baga

www.dacoromanica.ro
ae
1)11
Nod` ga5' g n-.
) V,,Sc

01
,P `."?.

Da lb de palos c scotea Eata roibu '1 augia,


De bane ca '1 i trintia, .Eata roibnl nechezia,
Si butucul desch idea ; De la esle sa smnnyta,
« Alelel! talhari 1 agani La glas de stapin venia,
Cum o se ve dart la cani Yenia vesel ne'nsariat
Ca de-atita snnteti bunl! » Ne'n§atiat si ne'nfrinat
Cum qicea asa facea, Sbura vesel pe pamint
Potira macelarea N area '11 i int. si c6ma 'n vint.
Si la curte se 'ntorCea Codrenas se 'nveselia
Si 'n glas mare-asa qicea : Pe el 'lute se-asvirlia,
« Domnule, Maria ta! Pintre glonturi viti trecea,
Ean deschideti fer6sta, Zid de peatra nalt saria
Se ne videm fqele Si, sarind, a§a qicea :
Se ne-auqiin vor14e. « Rem ai, Dórrme. pe Domnie,
Se stii, DOnme, se sill bine Di me due in liaiducie!
Cr], nu-I vrednic pentru tine Eternal, Dame, sanatos
Se omori voinici ca mine! » Ca fin vrednic nu mi-ai fost.
Donmul facia si-aprindea" remai cu bine
Green 'n beciuri s'ascimdea. Ca lid tu nu esti de mine
Curtenii cu toy sWa, Si nici eli nu sunt de tine!»
P6rta curtel inchidea. .

Codrena§ Claca videa Seapatu-rni-ail voinicul!


Palosul §i'l zinghenia " Eil me 'nchin cu canticul,
Si de-odatil chiuia ; Ca codrut cu freapetul
« Alelei! cal roibulet, Ca rola cu amblettil,
De-a lui Codrean dragulet ! Roibul sane zid in loc
Uncle esti, voinicule, Sc6te voinicul din foc.
Se'ml maT scapi tu Pele! v jCodrul frunla's1 indesesce

www.dacoromanica.ro
r
,Ar)feJec I
'Ln
as'
1 ac.'sy <;.` -5'74
4,7 VX?
4. Ild
'ye 42
)4.
°).(3

/Pe voinic il mistuesee. Ca Codreann 'n haiducie .-S

Remâneti in veselie, Si 'mi faceti parte i mie. 2 0 ,


1

NOTE
1 .Funclidlyi de duded.
Cele mai multe dintre eftnticele poporale incepI cc frunqd verde.
Avesta provine din iubirea Romanulal plant natura inverdita. Pri-
mavara cii ceriul el albastru, cc dulcea sa caldura, cu insufletirea ce
ea aduce lumeI amortita de viforele emil, nasce in inima Romamillit
doruri tainice, porniri entasiaste carele il facii a ubta suferintele tre-
cutuluI ii a visa dile de lubire, de vitejie.
Lid il place, vand vine primavara cea erdie, a se intinde pe 6,rba,
a se retaci pin lund i codri, a canta i i a pocnr din frump, a se scal-
da ill lunlina sórelusi qi in aerul parfumat al cii,mpulaY. Frunda cea
noda ii insufla cautice pline de o melaucolie adinca, ce esplima jalea
unui trecut de marire i aspirarea, care nit viitor mSact.
Frunda verde ce iacumina canticele poporale serva tot odatl de
caracteristica chnticalui. Ast-fel, cand subiectul este eroic, cand el
cuprinde faptele tuna viteaz, poetul alege frundele de arburi sail de
flori cc sunt in potrivirc cu puterea, i cu tinereta, prccum frump], de
stejar, frump de brad, fru* de bujor , Cad voinicii baladelor sunt
nalti ca bratlul, tart ca stejarul, i rumeni ca bujorul. Canticele
de iubire se incepii cu frundele de laerimiCua, de snlcina, de busume,
pentm ca acestc.ilori, dapil crederea poporulub, ad o menire farme-
catOre. Cand e cinticul de durcre sad de mórte , el prefcra frum,lele
de mitracina. de mohor, etc.
In legendjle 0 in baladele undo fignreza .copile framose, aceste
atilt intovWbite de cele mac gingme flori ale campiilor , poctul le
incununa cu ghirlande mirositdre de frund1 dc viorele, de trandafiri,
tie miegunelc , etc., 0 ast-fel so pOte curthsce subiectul unul cintic
chlar de la cel antOiu vers.

www.dacoromanica.ro
,-,
xpe
--,
_?,, rs- by
or
Visjc,
fib 'I Ct ..,1
\ -1-tleig rSi lit '4,50.
)1/4.ted 1.
93

.0 ks.
Romhnii dovedescii prin acestg forma' poeticg ale improvisgrilor "S
lor, o 0 mai strinsg rudire cu fratii lor din Italia, cgci in canticele
poporale ale Umbrilor. ale Ligurilor, ale Picenilor, i ale Piemonte-
1 zilor, fruncla e inlocuitg prin flóre. De pildg :
Fior de viole
Li vostri ochietti furono le strale
Che fece la ferita che mi dole, etc.
Fior di cerasa
E d'ana siepe de mortella e roa.
Io la vorre siepa 'la vostra casa.
Fior di mela
Vattene a casa che mamma ti chiama
Mamma ti chiama e lo mio core pena.
.etc., etc.
2 S'aii allat la Movilcli.
Ora vechiu din.13Esarabia pe Inaba Nistrului.
3 Unde treed Mocani en sure.
Mocanii de la minte, facii din vecldme :ji liana astql, cu cal ele
lor marl inligmate de herghelii intregi de cal', transpoitmi de ,aie
i de ingrfurt pin terg 0 la hotare.
' TyL i rugini el it trdyia.
, Adicg il lovi de trei orl cu varga ruginitg a puscel, sail cu muchea
rugiuitg a paloplui.
5 Ast-fri »larval ?nal fugia...
Valle se limperlia.
Imaging rninunatg de repeijimea calului.
G De ti-or parea bani geisiti.
Ban geisit, ban vrajit. Comóril gdsita, ba«t nesfirfitd, prover-
buff.

www.dacoromanica.ro
,n

g=Act4
r a..
6
.,.
P-2.1

W-4-).'f
c.,
/ ,A r
ii.,r 2" --,sa k.,,,,,1 .....) k -te.s.

X'
i 7 Cdadnaq de la Ispas.
e4
4`"'"
kI,
S
Din (lioa Ispasului incepe a se taia mid pentru brana poporului.
; De-acolo vine qicatórea Fin care catol a se mingala btniioii :Primil-
vara vede manualte piei de rniei de cat de ol.
8 Deasupra Copoulul.
Cored e nit camp frumos in capetul Iassilor, locul de primblare a
societAei fostel capita1:1. Din-colo de acest camp se gasesce rediul
Bieazului.
9 Pptird Arndutescd.
Arnitutii ai fest molt timp in serviciul Domnilor i ab boerilor.
La mceput el formail o gilardie doninCisei imbriicafa; numai in haine
cusute.cu fir. Mal pe nrmii ci fiii intrebuintati de Agie ca potirasi
in contra hotilor cc tine6 drumurile. Until din sefil lor eel mai yes-
tiff ail fost Bimbasa-Sava. in fine de c ind cii formarea romane,
ei an remas ca slue ile pasailbi la m lin bo:ti. Mesmia lor consistii.
numai intru a fi 1narmati Ca nisce aisenaluri si a figura ast-fel din .

dereptul calescelor.
10 Iola masa qi, meincati.
Itespuns caracteristic al unui din rele mai nubile obiceinri romane,
obieeiul ospetiei. Off cand vede cineva o maqa" tntinsii i ;lice : Masa'
bunCL! Stapinul mesii respunde : Poftim la dinsa!
" Nastari de-argint ca scotea.
Poporul crede ca' suut zale vrajite pe care numai glontii de argint
le 'mite strebate.
72 gi 'PC 'rea o m'anea.
Puscit lungit ArmiutescA.
" La Domuul la DiA'1.
Este de presumat cit balada pomenesce de Alcsandi u Mil carele a
(..domnit in al XVII secol, 1666.

www.dacoromanica.ro
<yr°
95

14 Lang' un grec farigrcidean.


' A 5.

Adicg grec din Fanar, unul din acei intrigantl serviI cavil ail se-
dit in inimile RomanuluI urg si dispret in contra grecilor, atit prin i
bintuirile ce ad causat tern in timp de mai mult de un secol, cat si /
prill corumperea ngravurilor ce all lgsat in urma lor !
1° i haine d primenilci.
A se primeni in haine noue este un prilegiu de a piihni urgrb de
fericire i de stnatate din partea cunosontilor si a némurilor. Ace-
slit q.idi : se le porti slinittos i volos !
16 Grecu4, hold
Ce patrunde pan' la OM'.
Aceste versuib aducu aminte pe acole din Eneida : Timeo Danaos
t (10110 f rGot ; si pe acel a petului Italian.: 0 till, 0 superbi ,
ma infami sc,mpre. Una dintre cantlreti pomenesce de Turc in loc
do grec, i pun urmare Codrean dice :
Donmule, Miiia ta
Pe strginl nu'f asculta, etc:
Vecri partea I a baladelor, editia din ',852.
17 Ca hi id de picior.
PedOpsa butuculul obicinuitg in Orient, se al lea culpa01or chim
la Romani. Tare ruinele orasulut Pompeta, s'ad ggsit intr'o inch-
sore osemintele a dot Omni prinse intr'un mare.butuc de bronz.
111 Domnul favia 'fi aprindea.
Adicg, i se cupriuse obrazul de rosata mantel,
19 Paloqul Linghcnia.
- Atbidll cerca aseutitulen unghla ca se se incredintede de sung a
ainn't inginitg, sail otelitg.
20
?Pant facey parte qi mie.
Untie din balade se terming, cu o urare adresatg ascultgtorilor.

www.dacoromanica.ro
acbc-. f'g ate,
fl7r-5'e{
vix
'AS11 \ 4
,...,,.., N
---,1
s- k ,21,,
96
C.,
g- 14
Strernqii nostri inbea se aup chntice de vitejie, i la mesele lor, a- '5
1 I duceati cantAljti ce le spuneaii Liptele Domnilor veclii Cantarea a-
celor poesii se facea intr'un mod recitativ. Balada se rlieea. Ast-fcl
4 nti-ail clis mie balada hi Codrean orbul din Bobiotin, Neculai Nas-

tasi.

www.dacoromanica.ro
fr'( 1'7n
47,

at,' A e?-Y
.5.

Wft, 11.,ttr .LA 1,....,,..d 4.


-1..

,)05'
),..
42
Ft' .1)1

XXVII

TIDRA
Si mereti o dismierda
Si merea o sarnta,
Frump. verde pelinita, Si lautaril canta,
Pe cel deal pe cea colnita Campil de se resuna.
Primbla-mi-se-o catanita, Cand fu catra dimineta,
Cu doi bani iii puugulitä. Popa se spala pe facia,
Si cu dol in buzunari, Barba negra peptbia,
Cu dol-sprece lautari, La baltaga-i se 'nchina .

Si cu di, trel Caltisei Si pe Vidra mi-o trezia


incarcati de ening. Si din gura-asa-i gala :
Ear cu &um se afla, « Stil tn, Vidro, ce-am ghIn-
Tot pe luna se primbla Stil tu ce in' am socotit ?
Stan Soimul, popa vechl,1 Sufleca manice largi
Cu potcapul pe urechi, Si 'mpletesce la colaci. 2
Ce s'ati lasat de popie Fa colaci marl de dot saci
Si de sfinta leturgbie Pentru cumn.atei burlaci,
De s'ati dat in liaidudie. S'un corrig de un mertie
El de mijloc o tinea, Pentru cumnatel mai mic.
Langa peptu-i 0 stringea Apol haideti amindol

www.dacoromanica.ro
7,1
<rc
Xi?' '4Ay-s'
,s- A=,
114'1,
98

A
!Cu cotiga cu dol boil El prandia i veselia
Peste codri peste rnunti De nime grija n'avea,
La eel socri eam earunti. > Dar pacatul pascea,
1
u Pe Stoén 11 zadaria
Amindol la drum pleca, Si Stoén a§a graia :
Sus, la munte, se urea « Oliolio ! mindruta men!
Si merei boi 'ndemna : De cand eti mi te-am luat
« Ira Plevan, hal Bourean, Nici un cantic n'al cantat.
Criunermasi de-a mill Stoean.» Chnta-ti, mindro, cantecul,
Opintia boil' mereil Ca' mi-e drag ca sufietul.
Opintia §i sufla greti, Alei! frate, dragul met !
Si cotiga schriiia Nu mai pofti se cant el
Si calea se'ngreuia. Se-ti cant cantle haiducesc 1

Ear pe chnd sórele-i sus, Cu viers dulce femeesc.


Pe cand §oimul sta ascuns, Eti daca ti l'oiu chnta,
Pe cand umbra e scaduta Apele s'or tulbura,
Si se face nevduta, Bradii mi s'or scutura,
Stoén popa se opria Muntii mi s'or clatina,
Si de pramj el poposia Valle Or resuna
In mijlocul codrului Si pe noi ne-a 'ntimpina
Unde-i larg voinicului, Pauna§ul codrilor,
in pana infiorita Voinicul voinicilor,
Cu frundaii acoperita tubitul nevestelor,
Unde érba se 'mpletesce Dragala§ul fetelor.
Si 'n vhf se glitanesce. Las' se vie ca nu'ml pasa,
Vidra mash ca 'ntindea, El ca rolu pofti la masa
Si la masa ca .§edea Si de-a mai vré alta hrana
Cu Stan alaturea. treibaltagipomana.

www.dacoromanica.ro
irs qnrez, A
'Ne
40XCIO
fellxv
atv -vt.s.a..,r ki:X*
Isw`k: ta'C
11/4-v)
kr-11 k
99
t.
Se me sc6ta de la grea.
III
Dami pe Vidra ta de vama
Pose Vidra a canta, Si HI cata-apoI de shad.
.0odrii a se destepta, Ba, pe Vidra nu 'tl-oIu da
Ape le-a se tulbura, Pan' ce cavil sus mi-a sta
Braila' a se scutura, Ca mi-art dat'o s6cra mea
MmitiI a se clatina Ca se tin casa cu ea.
Valle-a se resuna. DamI baltagultea de vama
de-o data s'arata Si itl cata-apoI de séma.
Paunapl codrilor, Ea se'ti dart baltagul, ea?
Voinicul voInicilor : Vin' de'l lé tu, fetul mea,
« H .11 Stoene, barbarie De ti-e sufletu 'ndrasnet,
Ce te-ai lasat de popie Cat ti-e graIul de sumet! »
Si de sfinta leturghie
IV
De te-aI dat In haIducie!
Ce ne calci poenele El de brie s'apucara
Si ne pasci finatele? Si la luPta se luara
Ce pone, mai Paune? pi de vara pan' in sera.
Ce finate, mi nebune? Cand in loc mi se 'nvirtla,
Doar pamintul nu'l al tea, Cand la vale s'aducea,
Nici al tea nu-1, thcl. al mei Nici unul nu dovedIa!
Ci-i tot a ml Dumnedea. Dar Stan meret sable,
Hel, Stoene, barbarie, Raul lul se descingea. 3
Vorba multa sarricie! Vidro , puiculita mea!
Darni giuncanii tel drept va- Vin' de-nilstringe briul metl,
Si Ii cata-apoI de seiha. [ma Aparate-ar Dumnelet,
Ba. giuncaniI nu-ti daa ea Ca-mI slabesca puterile,
Ca mi 1-ati dat Durnue4eil Mi se ducti averile! »

www.dacoromanica.ro
o
%-t
+-er
soc..6
ILTea's- -6 `10s.
loo

(-'
Earh Vidra mi-i privia, « Vidro fa, nevasth rea!
Ochipri-I strelucia, Cand de mOrte m e luptam
Inimióra-i se biltea, Si pe tine te rugam
Si gurita-i respundea : Se 61 Into laugh mine [ne,
<Ba, nu, nu bhdith Irate. Ca se'mi stringI brinl mai bi-
Ch ve'l lupta pe dreptate, De bArbat nu ti-a fost mild,
_Si orl care-a birui De phcat nu ti-a fost silh
Ell cu dinsul m'oiu lubi. >> Si cu glas dulce, fratesc
Steen polZ, s'aprindea Dis-al cuvint dusmiinesc :
Si filcea el ce fhcea Cd ori, care-a birui
Pe Patin chl aducea, TI cu dinsul te4 `iubi.
Si 'n phmint ch mil isbia, Ap este Vidro fa?
Cat primintul despica, . As,a'i, Stoene, asa!
Pan' in briil ch mi'l bhga.4 Am 4is'o §'anch-o mai dic
Baltagil-apoi redica Ch mi-e drag cine-I voinic
Capul ha Min sbura; De se lupth IV a cere
Trnpul pe brinA se pleca Agintor de la muiere.
Lui Stan se inchiva. Slit tu, Vi dro, ce- am ghin-
Ear StoCu se intorcea, Stitt tu ce m'am socotit? Ldit ?
La Vidra 2ncet se ducea, Astil varh am cosit .

Se ducea posomorit, Vr'o cinci clal dele-am clhdit,


De ghinduri negre muncit Patru mi le-am virfuit,
Ca un s4rpe otrtil it. Ear unel virfil a lipsit.
Vidra nici ch se clintia, Si mi-am pus in ghindul met"
Ochif 'n ochiI mut tintra, Se '1 fac virf en capul tell.
OchiI cata larbatesce Eata eapul de mi'l tae
Si phtrundea femeesce. Ca se'l puI tu vif la clae
Stan popa mi-1 4icea : Si te 'avath de la mine

www.dacoromanica.ro
r %94
rt,
'VVV
nir-f")?<.t., y(S'

'4106,
101

5 Ca SO MOTT. CUM se-divine !» EU pe Vidra mi-am llisat


Crunt Stoén se repetyla intr'un codru depilrLat
Si capul i retezIa. Hottirind mosiele
Si titele-1 le Ulia S'a§eland momfele
Si pe camp le 'mpra'stiea : Cu capul §i ite1e. »
Apoi singur purcedea, Bine vorba iiu sfir§i;
La socril liii se ducea Pe loc cerIu1 s'aprindea
« Hei Stoene, popti vechi Si trei fulgeri rApedia,
Cu potcapul pe urechi Pe Stan popa '1 lovia,
Unde-I Vidra cea frum6s6 In cenup., '1 prel'acea!
Fata nOstrii cea voI6A, P

NOTE
' Stan o1inul, popei vechi.
Acest Stan) care, dup a. cmn dice balada, s'aii la'sat de popie §1 do
sfinta leturgbie de s'ail dat in haiducie nu a fost singurnl hot qit
din sinul clerului. Pc la 1820 s'ail mai ivit in tér ii. un alt voinic do
drpinul niare :mime Andril Popa carob; child se intilnia cu potim ,
striga la tovarit§ii lui : Day copii in numele Domnului I El a hotit
mai multi ani britindu-il gloc de Domnia loT Sutu, dar in fine a fost
ucis In luptit de vitizul Mihal Cozoni carele priimise ordin do la Vodit
ca se primp pe Andrii xiii sati mort. VeP in Doine i LeicrimMre
balada lub Andrii Popes.
2 fi 'mpletesce la colacr.
A da i a priimi colaci este una din vechile datini a teal. In tote
impregiurraile cele mai insemlate a vietii omului, la naseere, la bo-
tez , la imormintare colacil an lipsescii, i led proportil de nvniune
potrivita cu starea omulul.

www.dacoromanica.ro
k 5 4'D
%$.

°
1.1-1S4erl-
102

<- Cand se nasce un copil se botezg, praintil ducii colaci naplul §i


acesta drt,ruesce finulul sati thief ceea ce'I (Li malt.
La imormintnl se fac colacl marl ce Intovrsescii pe mort, cu
pompil, pinii la mormint i acolo santii impartil Ta sgraci.
Cuvintul de colaci a aeons cu vreme a fi sinonim de present, plo-
con ; An, locuitorii de la téril ail obicelu a merge la stiipinii mciii-
br cu colaci la dile marl, Insa acel colaci sunt representatl pun oiie,
pul de giiiitl, faguri de mlere, 'Rime i miel.
In agiunul Sf. Vasilie, copiil vi flecni plecii pe la casele Omenilor
ca se tacit uriiri de mild nal; el se numescii atunci colaleri ce mergii
cu colinda pin sat.
EaU una din acele urd.ri numite plugul ce obicThuit se dice in a-
giunul Sf. yasilie, ImpreurCand cuvintele cu sunet de teTinc i cu
ciocnirl de fere de plugii.

Urare en plugul.
A Ito! A bo!plugulbadei cu 12 bol. tri come 'nferatl.
Bol boui el Pe pantecl Want
In cOn, cu daThel, Pe spate pliivanI,
In fruate tintati, Fie care de ate cinci ani.
1

Manati mn, Hi, lin!


Badea cu'n plug bine 'rnpgnat S'aii apucat de arat
§i tot cu fer ferecat pi de varg
Tras de bol bourel Pan' in sera'.
Volnicel ca niste zmel Manati mn, bn,
La luna, la septernana s'a dus Badea se vacla griul de'i reskit, dar
era de secerat.
Badea rag siicerat, I Cu negrul, cu surul
In giredi l'ag aclunat I multe carre-a incarcat
Apol l'ail trierat Si la mOra din vale-a plecat
Cu roibul, cu murgul ManatI nidi, Hi, hai!

www.dacoromanica.ro
0 s,Iii_
ii,
, r
43
Art, S'

1. A 4) 4 'cerx,s,
103

k
Dar hOta de mórg, ce pgscea branduse pe costise, dacg-a velut aa
povarg mare,
Fuse códa pe spinare i striga mereii striga
Si fugi spre lunca mare. Na, morisca, na, na, na;
1

Ear morariul mester bun MOra tot hodorogea


Alerga ca un nebun Si pin apg tot fugea.
I

Manati miii, hiii, hai!


Ear lelea Morgritii, bung inetelitit, sutlechnd mania si catrinta :
DIA 1111 Coi0C mitos, Lovi c'un clocan in sele
mi'l Imbriici pe dos De o dete pe mgsele;
Cu tgrite, cu cojite, Atunci móra s'a pornit
Prinse móra de cosite. Rotile si le-a 'nvirtit
S'o apucg de cuilcaIu Si pc loc a mgcinat
S'o puse pe cgpitteiu. Tot griul cel sgcorat
Mariati mn, hrti, hiT!
S'a sculat apoi nevasta bgclicgi si s'a dus In cgmarg,
A scos o sitg de sfaril, Tras-ail until mare 'n vatri,
Si '1 pgru cg'i prea rang. Un colac, rotund, frumos,
Ea s'a clns ear in cimarg Alb ca facia liii Hristos,
Si a scos o sitg désg mi l'a rupt drept in dog
Tot cu firurI de mitasi Ca se ni'l dee tot nog...
Manati mgi, Mi, lin! De urat am mai ura
Dar ne temem ca 'nsera,
Frimintat-ag 1'10 dospit cgrgrele 'ncurcate,
§i cuptorIol l'a fimplut, §i casele depgrtate.
§i colacil aii crescut. A ho! A ho! plugul badei cu 12 bol
Apoi lelea c'o lopatg Eatg-ne sositi la noI.

Unil mai adaog i urrratUrele versuri.


Noi din suflet ye dorim I Cate pae sus pe casg,
Acum si phng mulim Atitia galbinl pe masg,

www.dacoromanica.ro
6 \
V1/1._ I (?.
ir':'-f-C
W4y
4 1-1
14'
tkr..c.-1- -VVA rr) VisX"1";

104

"t6
Cati chrbuni in eel cuptori I Cite fire In manta
Atitl mindri gonitori, I Atite vaci a filta.

IT Urare de diminéta anului nor,


Anul nal en fericire
Ve brim i cn 'nflorire,
Ca mciii
Ca peril
In mijlocul veril.

Brita i se deseingea
Romanii fat obicelu a's1 stringe mijlocul cu brie de lanh rgil, sall
cc chingl late de pele , tintuite cu bum Iii de alamh. El pretindh ch,
puterea omnluI e cu atit Mal mare cc cat pick sunt mal strins le-
gate cu cinghtorea.
Ptiná 'n briii eä mi'l baga.
rn povestele poporale cand Zmeff se apuch la lupth drepth cu feti-
logofetil, Zmell trintesch pe dupardl lor ast-fel de tare ch-i lmgit
in phmint plat la genuchI, apol fetii-frumqi, Ia rindul lor, bagh
pe Zmei in phmint pang la brill, etc.

Balada id Steen are aseminare In unele pasagiuri cu acea a Phn-


naplui Codrilor. Ele fost amindoh cantate de, un lilutar din
satul Mircestil, anume Didicit, i póte ch aii acchq autor.

www.dacoromanica.ro
11",0,,sc.tk
cI
kT%ts.

XXVIII

SERBSIRAC

1 Primb16-mi-se 'n sus §i'n gios


Pe 'n mijloc de Tarigrad, Pe fugaru-I cel frumos.
La ce§m6oa lui Murad Unde negrul nechezia
Primbla-mi-se Serb-Sarac Tarigradul se trezia,
Pe-un cal negru din Bugeac, Turcii toti ea alerga
Volnicel §i sprintinel Si pe Serbu '1 intreba :
Dar Sarac ca vaI de el! c Copila§ de Serb-Sarac !
Cu saia imbairaei, Nu-ti e negrul din Bugeac ?
Cu §alvarI de cl'orch". 1at, 1 De-tI e negrul vhiptor
Cotul duel galbhil luatd. Ed iti sunt cumparator,
Cu came§a de matasa, C. vreil bine se'l platen!
Vitele 'mpletite 'n §ase..2 Cu aur se'l cumpanesc.
Cu piciórele 'ncriltate --Nu'mlenegrul de vimjare,
In opincl inhirzobate : Niel 'ml e negrul de schimbare
Hirzobul MI volnic,§i 'I pain de zmeh,
Si galbinul, Si 'I fugar pe placul meh! »
Nojita Nep6ta Sultanulul,
Si leita, Copilita Hanulul
Curatia . Hanultil ratarului,
Si paratia. Pe Serb eath, a '1 zarIa
\,
www.dacoromanica.ro
am r1-1
nr X*3
.r
.4,xlv ki;x4,
),..,;..I
,1 100 "
e
.r
Din sarah, de la zebrea 3 El ca §1 are-un bidiviti 8
i din gura-a§a grala : Cu sange de argint viti,
1 « Copila§ de Serb-Shae, Un fugar neintrecut
Mu lt esti mindru §i pe plac! Care Ore na vedut
Vin' colea, langa zebrea De cand masa l'a facut.
Se-ti daitinzluel cat ii vrea,4 De tinut unde §i'l tine ?
Negrul teti se'l prirninesci De trei ani e tinut bine
i pe mani se'l potcovesci inteo bolta 'ntunecata [tra. 9
Cu potc6ve de argint Sub pamint, in grajdiu de 1)0-
Ce sunt sporniei la fugit. , De hranit cu ee'lhrinesce?
Ca, stil, frate, pe la noi De doI ani 11 intiresce
Ali e mercuri, mani e gioi, Cu flOrea trifoiului
Mani esti Turcii la halca 5 Hrana dulee-a robului.
Sus, in Haidar-pas 6 De-adapat eu ee'l adapa?
i oil eine-a castiga Tot en Eipte§or de eapT.,
1{6ba lui Hanul m'a da! De §i'l face lat pe sapa. .
7 Florieica din zebrea Fa§a, frate, mult me tem
Resarita in calea mea! De chlariul din harem
De-ti sunt drag, de-ti sunt pe §i de minrdu-1 bidiviti
Manivirtej am se me-fac Lplac Cu sange do argint viti ;
Se yin Turcilor de hac ! Cii pe el de-a 'ncaleca
--Copila§ de Serb-same, [plac Mani la giocul do halea,
Mult'mi esti drag §i'rni esti pe Róba lui Hanul m'a da "
Dar eti, frate, mult me tem Floriciel din ,zebrea
De chlariul din harem 7 &Arita 'n calea mea !
Cel cu chipul de hap, . Se n'ai frica
Buzat, negru, ras pe cap De nimica
,i cu solzii marl de crap. Ca nu-i cal imperitese

www.dacoromanica.ro
ter
ic)et

irç
NOs 0., 4,W
X
rgj
107
r,c5'

e(,) Ca negrul ist voinicesc! Eata, eata Serb-Sarac


Orl ce-alung Pe-un Soimut de la Bugeac
Cu el aglung, CA venia, maxi, venla
0
Orl dud plec Cuvinul de '§i implinTa.
Paserl intrec ! » Pe cazlarlu '1 aglungea
II Agiungea §1 intrecea!
Trecea mercurl, venia glol, Ear cazlaritt '1 viclenla
Turcif mergea cate dol §i din urnfa-i tot racnia :
Ca se &ice la halca « Copila§ cu cal de fool
Sus, in Haidar-Pa§a, Opresce negrul pe loc
Si de-odata toff pleca, Ca-1 pica potc6vele
La fuga se arunca, repune 4ilele.
Pe camp luclu se 'n§ira. Serb-Sarac descaleca,
Ear sultanul, stand pe cal, Potc6vele cerceta...
Sub un verde cort de §al, NicI un culu nu le cadea!
Barba négra '§i nete4la Daca videa §i videa,
ti cu ochit urnigria. Biclu de sirma el scotea
Alalah! cal arapesci, pe negrul opintia,
Alalah! cal tatarescil epte stinjinl ca sarla,
Cum mi§ca copitele Pe arapu '1 urmarIa.
Ca oImii aripele I " Punea scara
Dar cazlarlul se 'ucrunta Langa scara
Bidiviu '§1 Marta, oblinc
Pe totl Turcil '1 intrecea TARO obline
tit! 'nainte se ducea. derlog
Val! de fata.Hanulta Langa derlog,
Hanulul Tatarului, din fuga cum venia
Nep6ta Sultanuldi! El in scarl se 'ntepenla,

www.dacoromanica.ro
1.1
1,rig%)er
'
XIV
"
108
,,, --,,,,, ,s- WifP

I
ft
De dizlariu s'apropeta Cu adind temena.
Doa pahne 'n c611C-1 da, Ear copila Hanuful
1 De pe cal il redica Hanului Tritarului
' Si pe camp il arunca! Nep6ta Sultallulul
Se ducea bietul arap Cu ochiana prin. zebrea
Rostogohil peste cap, Pe voinicu 'I urnih'ria,
Si pe camp se restignia, Si and Serbul se 'ntorcea
Si in urm6 remanea Ea 'nainte-1 se ducea,
Bunt, negru, pk6sit Cu nästrapa mi'l stropla "
Tocmai ca un clung pgrlit ! Cu nrtframa '1 recoria.
Ear Serbul se tot ducea Apol nunta se filcea 13
De halca s'apropiea, Si la nuntri petrecea
Si din NO asvirlia In cantitri §i veselie
Djeridul sell chiar prinea.12 Cum e rindul la Domnie...
Apoi vesel se 'nturna Paceti-nil parte §i mie !'
La Sultan de se 'ncliina

NOTE
1 Cu qaltaai de dared lata,
CiOred-hrtil salt atorailatd, cnvint corupt cc insenmezii nagrqit
o materie ecarlatd, ciicilalvaril se facji de postav ro0u.
2 Vifele 'inpletite 'n pse.
itse in Joe de ese provincialism, asemine se (lice ppte in loc de
epte, etc.
Din saran de la sebrca.
Ferestrck de la mole Turccsci, mai cu stSma acele.din partea ha-

www.dacoromanica.ro
4
1
,,,,,,4 I

i 109

e- remului sunt inchise cu gratil impletite de lenin , sail zebrele-jalu--


sc

zele carele oprescii.ochii de-a patrunde in launtral.


4 Seli daii luzluei ceit ii vrea.
1 fitzluctil e o moneda turcesca vechie.
5 Mai esii Tureii la halca.
Halea, e cuvint turcescil ce insemnizil verigii. Giocul balcalei tre-
bue se fi fost acela; carele Oita la Francesi numele de jeu de bagues.
Dupa intelesul baladel, giocul consista intrn a so repedi calare in
partea unite se gasia halcaoa spindurata, ;i a svirli djeiidul ast-fel in
cat se tilca pin cereal ei.
e Sus, in Haidar-Pasa.
Haidar-Pap este numele until camp lat ;i frumos ce se gasesce in
Asia, lane', Scutari (Ischindar) in facia cu Stambulul. Pe acel camp
se faecal-I inaintégiocurile favorite ale Turcilor, djeridul, halcaoa, ar-
cul; ;i. pc dinsul astiidi se adund caravancle ;*1 hagiii carii plccii pe
tot and la Meca, spre a dace presenturile Sultanulni la mormiutul
la' Mohamed, profetul Islamismului.
' De diaariul din harem.
Haremurile Turcilor, adica locuhria femeilor, stint incredintate pa-
zei efinucilor, arapi ce se numescii turcesce kilizlarl.
8 El cd-si are-un bidiviii.
Cal tines ;i sprinten la fuga.-
9 Sub pdmint in grajau de yard.
A cresce caii la intuneric pentru a'i face Intl si mai frumoii este o
credare orientala ce exist'', ;i la Romani. Toti caii eel' mai vestiti din
povesti, proem. cal Graur, cal Vintes, qi altil ce ducii ca viutul ;i ca
glii.ndul pe Fet-Logofet cu pe'rul de aur, sunt nascuti ;i. crescuti in
bolti intunecOse. Balada dice :
Cii, el sore n'a vadut
De child masa l'a Ent.
....._____ J
www.dacoromanica.ro
12
o rt., o
c.r fi?...1....rt,,, ,.-- .0ecto?'
,..4a 4,,,i ,,,

.y1C° rvr'
,...../
-6 a-tix
,,,...) 4
-Ns
no

" Rad ml Hanul m'a da. 'S

? Adicg : Hanul o va da lui de sotie. Se crede ca femeile, chlar cele 6


maritate, sunt robe la Turd.
11 Cum misca copitele
Ca ?ointii aripele.
Minunata i molt poetic a. imaging de alergarea cailor.
12
$i din furja asrirlia,
Djeridul liii claar prin ea.
Glocul djeridulul a fost cel mal favorit al Turcilor, cacI el da pii-
leglu a arata dibacie si in purtarea calului si in aruncarea lancel
plumbuIetg la capete ce se numla djerid. Acel gloc era ca on solo de
tournoi cavaleresc in care luail parte un mare numer de amatorI, gi
se executa ades sub ochil Sultanulul, pe cAmpul de la Apele dulci
din Europa. Luptatoril se impartIail in dog tabere, fie-care din el' Ii
alegea protivnicul SOU ; apol, la un semnal ce se da din chloscul urn-
paratesc, totl se repepati in fuga cailor i arrincaii djeridele. Diba-
cia consista intru a se furi de djeridul protivnicului , a'l prinde din
shor sad a'l culege de glos farg a's1 opri caltil, si o'l arunca inderept.
" Cu adinca temena.
Count tureesc ce insemneza inchinaclune. Turd]: facii multe te-
menale child se intilnescii; el so pléca pima la pamint an ul dinaintea
altue, l o cu maim drepta, ill atiiigii peptul, gura si fruntea. Aceste
semne inlocuescii la dinsil sceterea palgrieI i stringerea d.e inima a
Europeilor.
' Cu nas'r«pa '1 recoria.
Vas de aur sad de argint in care se ve'rsa ape mirositore. Obicelul
mainte era de a stropi cu apa de trandafir pe visitatorl la (jile marl.
lb Apol nunta se facea.
In editia baladelor din 1852, s'ati tiparit alte versuri la finitul ha-
ladel lul Serb-Sarac. Eatg-le :

www.dacoromanica.ro
r 4-k
1-1 _5
xev5` uzcd. )
1.1 6P4'1,
11/4,Te f:

11

Eaf copila Hanului §i la sina-I. ran sttingea,


Nepóta Suliandal §i 'n etac et. mil clucea,
Ca ochiana pin zebrea Nanth minWi cii acea,
Serbuprul qi'1 zra SeptemaMi,
§i 'naintea leT siiria, Luna', 111111,
Ca mistrapa '1 recoria, C11111 0 Tindal Domnilor
Ca menestoqu '1 stergea, vitejilor.

www.dacoromanica.ro
r
XV5(
"t
(
'rx

XXIX

DONCIL

Sub cel par mare din sat Noa anI ea l'a catat,
Zace DoncIul pe un pot; Noa ani i gIumatate
No ani i glumatate L'a catat tot ca pe-un frate.
De cand zace el pe spate! Di Si nOpte l'a veghlat,
Pentrn dinsul nu o vara, Pane albe I-a mutat
Nu e duke prirnavara Cand la cap, dud la picIóre,
Ci numai vlat,a amara! Cilnd la Abra, cand la Are !
Pe de-o parte carnea-I cade, tntr'o Oi el o videa
Pe de alta vermi 'I rode, crt de plans se ascundea,
El se rógil tot mereti Si cu ja1e-asa21 Oicea :
Se'l slob* Dunme4eri. « Ce-I, Ancuto, draga men?
TOta lumen Pan lasat, Ochisorii tel frumosi.
Lrunea toa l' ad ultat, Sunt ea, ht. luceferl rosi;
Nurnal sorri-sa, Ancuta Póte ca ti-ati venit greii
Anicuta Romancuta, De cand tu me cati merert?
Lucéferul satului, Ba, fer6sca Dumnecleil!
Salba imperatuluI, Ntt-i asta, dragutul meti.
NicI pe DoncIu raft lasat Dar un plaus m'aft apucat
Niel pe DoncIu Part ultat Ca pe fade din sat

-)
www.dacoromanica.ro
se,

X5)

113

pr `'%
Grea urgie aü picat! Care plange cand me vede
Crt stii, frate, un Mirzac Si de-i qic cii, mon nu credo! »
All sosit de la Bugeac El in lapte se scalda,
1 Si pin téra face jac.
1 Cu busuioc se freca,
Lfingrt sat el s'a oprit Haim dalbe imbrica,
Sub un cort mare pislit, Caul §i'l incilleca,
Si-orT ce vrea Tdtarul cere Si cat se yidea &Mare
Tot in sin, §i 'n putere. Striga tot in gura mare :
De tot omul de pe-aici « Bemal, soro, sanatbsa
pece gabini Venetici, Ca o viorea frumbsd
Si de fie-care casa intent' pahrtrel pe masa!
Cate un §'o giuncd grasa, Si tu Solute ce nechezi
Ear pe nóptea fie-care Si de bóla mea nu crezi,
Cere cate-o fata mare! Se te ve4 corn te repe4i
Hei, Ancuto, draga mea, Cand in mine me ghindesc
Faca Dumnecleil ce-a vrea! Se repim cap tiltraese !»
Tu se n'ai nici o prtsare. Soimul vesel nechezia,.
Ferbe lapte 'ntr'o caldare Sborul lute '0 rape(lia
De-mi gatesce-o scaldatOre, Epuresce, ogaresce,2
Si me freed 'ntr'un noroc Pasaresce, fulgeresce,
Cu fibre de busuThc Si 'ntr'o clipa agiungea
Dear mi-er potoli cel foe La cortul lui Crim Hogea.
Apoi ada-mi haine dalbe « Bun sosit, ghiaur Doncila!
Cusute cu firuri albP: De-mi aduci vre o
Ada-mi §i armele mele Ada-mi tu pe sora ta
Ce lucesca ca niste stele. Ca nu dorese pe alta,
Apoi chiamil din cdmpie
Calul mai de voinicie
- II aduc alta mirdsrt,
Mai frumósri, mai aldsa,

www.dacoromanica.ro
-1
"1,
A 3)e-s'
eiS- )
laz ,:k#4-cl
.;.Mstl
1
--6Vs'
11I

p!'
o
Care cand te-a suruta, Dute ca dinsa 'napoi
Halal de viata ta! Cit eh plec a de la vol.
Cinc-I, bre DonciVt, eine? Ba nu! vreh se te Cumin
tinde, unde-I s'o ved bine ? C'am gunrat se flit adi nun.»
Eat-o, ici in briii la mine ! Pala 'n aer fulgera
Eau vedl cat e de frumósit, Capul Mirzicesc sbural
De subpre, de 1uciós5. Apoi Dondul se 'ntorcea,
Ce gl'a'sut zinghenitor Anicutel de dicea :
Scae aid o prinde dor, «Bietul om! noroc nu are;
Dar mniancä om de vitt T-am dus luu o fat'd mare,
i tae cap de deli.' nurnal dintr'un sitrut
Ah! amar, amar Doncilal Caput lul i Pah perdut ! »
N'am cerut ala copi16.

NOTE
Subiectul acestei balade a fost tratat si de poetil poporall a Ser-
bid, sub numele de Dojcin bolnanul. Vedt colectia canticilor popo-
(Dentu
rale ale Serbilor, tradusii in limbs, francesit de August Dozon.
libraire-editeur Paris).
hi Ardeal existg asemine balada lul Doncild, mns cu numele de
Radu si Calugirita. (Vedi colectia tipa'ritg la Pesta de Dr. Marin
Marineseu).
A57 pin terd face jae,
In timpurile pe cilna Bugeacul era in stiipinirea T,tani1or, acestii
fceaii ades nivb1ini pe Omintul Moldova si ca'sunail cumplite rule
locuitorilor romiini, ardendule satele, praandule vitele, si riipindule
nevestele i fetele., Asemine Rol-Minn' din partea lor da ndvalii in Be-
geac si '0 resbunaii cu foc i cu mOrte. In balada leT Conic, 71-

www.dacoromanica.ro
,r,,
...e
,.../
(
"r- " k '4A....
1th
.4;:th
or
tarul Crim Hogea cere tot in si15. §i in putere, el redid: haraciu de
A
tot omul cate dece galbini Venetia, etc. i pretindepe fie-care mipte
chte o fat a' mare. t

1 In balada lui Homan Grue Grozovanu, am vldut cil el intrase in


Bugeac pentru ca se ducii in Viii cure mod;nesci pline de copile
Mirzicesti i de robe Viiiiresci. Tabloii vifi ,i spi-iimintittor de acea
epola de vrajmrtie undo omul nu era sigur de adi pcm5, maul, §i in
care el se giisia inti'o lupth' necmma6i, en dwilmanii din telile vecine.
2 Epuresce, ogaresce,
Paseresce, fulgeresce.
Aceste patru cuvinte form6zi, un adevdrat model de repedirnea ca-
lulni. Ogarul e mai 'lute de cat epurele, paserea mai 'lute de Cht oga-
rul.;ii fulgerul nmi 'lute de cht paserea.
8 Bon sosit, ghiaur Boncila.
Pop-Orele ce urméza preceptelor religiei lui Mohamed, dati Cresti-
nilor denumirea de ['Newel, adiert : necredincio0.
4 Al aduc aim Iniresa.
Espresia poetid de miresli intrebuinta0, pentru spadil, se Osesce
i in una din cele mal frumOse poesil alevestitului poet geman Ulland.
In bucata intitulatu : Spada, cavalerul dico :
« Dar spada mea, dar, ell sunt tin cm liber, i teinbese din fundul
inimei, te iubesc ca qi chnd mi-al fi mired,... etc. v
6 tii, toe cap de &Nil,
Dellis insemnézu in limba turcesd un om voinic lisii, cam nebun.

www.dacoromanica.ro
en .5'
v., lit cti
X,c, AS41 ,k;of
VVT3 'z'Pa 14z.k,
sis-L-kz
11--ea`C -t
'25°(

t
1?:

X XX

K Ilt A
La Braila 'n vale Dar pan' descarca
Septe bolozale ' Si pan' incarca,
§epte sandale El ce mal facea ?
Descarca la zambOle Tot pe mal §edea
Si 'nearcil la stambóle, Si mama §i bea
Descarcil bacalil Sub verde frunflar
Si 'ncarcil dimerlii De crengi de stejar.
Tot de gria marunt 2 Eata-o copilitt,
Si de arnaut. Cu alba cofita ;
Dar eine descarca « Kiro, Kirolina,
Si eine incarea ? FlOre din gradina 1
Tin arap bogat Gheld tu cu mine'
Negru §i buzat Ca te-olu purta bine;
Cu solzi mart pe cap, Bine te-oiu purta
Cu solzil de crap ; i ti-du cumpara
Si cu buze late Rochita cu zale
Ro§ii §i umflate Lasata pe §ale,
Si cu ochi holbati Rochita in bolduri
Si cu dinti smaltati. Lasata pe §olduri.

www.dacoromanica.ro
whyr ,

117

paftale marl Si se cufunda,


De margaritari, Si child se ivia
Si paftale mici Iii caic saria,
Tot de irmilici. » 4 i pe cel arap,
Kira tot ridea 11 da peste cap.
respundea : Apoi se 'ntorcea
AleIl arapila, Si Kirel ijicea :
Alel! mai Buzila! <<Sora tical6sa!
Uncle s'ati aflat Sora pacatOsa
a s'a 'mpreunat Spune la tustrel
Corbi .cu turturele, Care mOrte vrel?
Serpi cu floricele. MOrte luminata
U17§1 cu capri6re Off intunecata ?
nouri cu s6re ? » Fratioril mei!
Earl cel arap Ve giur la tustrel,
Cu solzi marl pe cap Giur pe Dumnepli
Cat o auia Pe sufletul met !
Se §i rapegia, Ca's nevinovata
In brate-o lua Ca apa curata.
in caic intra Ah! dragutii mei,
Si se departa, Nu 'ml fiti dumanel,
atre Sulina. Nu ire 'ntunecati,
Ear fratil Kira, Nu ve incruntati,
Hotil Brailel, Ca's o blata fata,
Serpii Dunarei, Deg ! nevinovata!»
La mal alerga, Ear fratil Kirel,
Pe Kira striga Hotil Ernie!,
Si 'n not mi se da, Serpii Dunarel,

www.dacoromanica.ro
118
avix
A,
A casa-o ducea. Kira v al de ea I
Apol ce facea? Gemea §i plângea,
0 lega de-un par Trupul Il fringea,
De-un par de stejar Si amar 4icea :
Si pe langa ea <Friorii mei,
Vréscuri aducea. Me rog la tustrei,
Si ce mai facea? Faceti-fe miI
Trupu-i catrania De-o blat copila.
Duprt ce '1 golia, Ah! me dóre fOrte !
Apol foc Ii da Ah I me tem de mOrte
5'ast-fel o mustra : Fie luminata,
« Sora ticalbsa! Fie 4ntunecata !
Soya pacatOsa! Val §'amar de mine
Unde s'a aflat Eata mOrtea vine,
De s'a 'mpreunat, Vine, se rapede
Corbi cu turturele, Si nime nu 'ml crede!
Serpi cu floyicele, Maiculita mea,
Ursi cu ca'priOre, Ce ped6psa grea!
Si nouri cu Ore? Focul me cuprinde,
Ardl in foc nesting, Carnea mi-o aprinde ;
De noi trel aprins. Maich unde esti
Si te fit taciune De me parasestl ?
Si te fa, carbune Maid, mor, ah! mor
Ca-arapi de vroesci Si la tine sbor I
Ca se te iuhesci! » Kira tremura,
Focul s'apyindea In foc se lupta,
VrOscurile-ardea, Si amar striga ;
Para se suia, Apol lin ofta,

www.dacoromanica.ro
4f.
rt.) jr.s'ec

119

Capul Ii pleca Osele stringea,


Sufletul II da! Cenusg-alagea
Ear trupu-i ardea, Si 'n vint o svirlia
Trupu4 se rosia Si ast-fel grgia :
Trupu4 se 'negria, « Ose pgegtOse,
Carnea sfiriTa, Pulbere de 6se !
6sele trgsnia Manca-v'ar pginintul
Para pilpfia, v'ar duce vintul
Fumul se 'nvirtia, Peste nog marl',
Ear cfind trupul ars Peste nog tell
Cenusg-a remas, In pustau golit
Frata ate trei nerngrginit ! »
erpii Dungrei,

NOTE
..5'epte bolozale
qepte sandale.
Negre0t aceste cuviute sunt numiri corupte de vase plutitóre, crtei
Romanii cam ati obicela a strop0 unele nume strnne, precum ail
prefa'cut euvintul de canton in cardon, l iacel de diligiantd in dirt-
gtancd, etc.
' Tot de grill indrunt,
.Fi de arndut.
Tabloti statistic de comerciul terilor inistre.
Moldova 0 Valahia stint vestite pentru Omintul I Or mgnos, 0 pro-
duct]. de mai multi anY, atimi forte insemuate de griii , popuplu ,
orz, oyes, etc. ce se espOrta" prin porturile Galati 0 Ibraila. Agricuh
tura este panh' acorn singura industrie important'a a Principatelor-
Unite, 0 de caud a incetat producerea cailor, is'aii stins rrumerOsele

www.dacoromanica.ro
re,k
c(rg
Th-u\ 04x ,JA
)
es'

t-1
-6 1.16Vn/5-

120

erghelii ce formail inainte unul din isvOrele de bogatie a Românilor, 43


acestii g'ail dedat la inmultirea vitelor albe din care se espórta mare !
numer in Anstiia.
8 Ghelai too en mina.
Cuvint turcesc ce insemnéza : Vini tu cu mine.
4 Tot de
Moneda turcesca de o valOra de 20 lei de T ari g r ad.

-unit cantareci sfiqescil balada Birei pun urrnatOrere versurl :


Pulberea sbura, §i din sin scotea
La cer se 'nalta Trei fulgeri de foc
'n cer aduna Cat lute pe loc
NorI ingrozitofi, Peste eel trei frati
Nori resbunatori Crunti i ne'mpacati.
Care se 'nvirtia

www.dacoromanica.ro
NP!,-
,SNct)
nA 9
V'
.k.,
.s

X XXI

RALD A

La cea casa mare Si cu m6rtea 'n sin


Cu feresti in sore La Rada cgta,
Mu lte butt' de t6te Din suflet ofta
Se lovescti in elite S'apoi cuvinta :
Buti marl, ne'ucepute « Rado, RadisOra
De ate cinci sute, 1 Mindra viisOrg!
S'a ltele mai mid 10-me tu pe mine
De-o sutg §i CO te-olu tinea bine
La cea casa mare Si ti-oiu da ea tie
Cu ferestI in s6re, Ruble chlar o mie,
Vinu-1. bun si rece, Papuci in badil
Mu lt vinat se trece Adusl din Indi1,3
0'1 viude Mita, Blang lungg, mOle
Rada crismarita Cu samur in pOle,
§i'l bit cazaclii 2 Si un asternut,
Negustorl de viI. Cu aur tesut. »
Ear unul din el Rada videa
Capitan MateI il respundea :
CazaclIii batrin « Capitan Matei,

www.dacoromanica.ro
-
,,,j,' ,,,
122

Me vrei, nu.me vrei, Pe loc s'apuca


Cat esti de bogat De se incerca.
Nu mi-I fi barbat Dunerca trecea,
Cd, ti-e barba sura ear se 'ntorcea
,i. n'ai dinti in gura. Din c6te 'notand,
Barbat oiu Ina in pici6re stand,
Care s'a afla Buzdugan piirtand..
DunereA se 'lige Rada 'nveselia
Redicand din cOte, ast-fel gala :
Itn piciOre stand, Yin' voinicule,
c
Buzdugan purCand. » Argatelule!
Nime nu s'afia Pe tine te vreti
Care cuteza Barbat se te Ted,
Din cei cazaclii o dicatOre
Negustori de vii. De insuratóre :
Ear nu argatel, Cine bate Dunerea 4
Tiner, volnicel Nu mil bate .muerea ! »

NOTE
De ceite and sute.
Adieu fie-care kite era de 500 vedre,
' 6i'd bell cazaclii.
Cazaclii se nuniescii unil negustorl din Rosia carii campiirii in tot
anul yin de la Odobesci §i'l ducil peste Prut.
Adug din ladle.
Adieu diu India.

www.dacoromanica.ro
C " 4.
r
123

Cine bate Dunerea


..71-u mi'l bate muerea.
1 Din cuprinsul baladelor : "%map]. Codrior, Vidra qi Rada, se
pate dobindi o idee ecsactit de caracterul femeelor romance. Ele sant
vesele, glum*, 0 ail o plecare mare pentru voinict Un em vrednic,
care rive mita 'n dad , dupit proverbul poporal , platesce mult in
ochil Rornancet 0 fie cat de sitrac, el e preferat unui avut nevrednic.
Romanul asernine 4i arata' simtirele lui in urmiltórea q.icalii : Mai
bine en un voinie la pagubd de ceit en un miqel la cdstig.

www.dacoromanica.ro
Alec

11-1S
-5r6' MENns

XXXII

BADIIIL
Pe luciul Dunarei, Si pe mal se coborIa
La scursurile ghtrlei, tu cel sat mare, serbesc,
La cotitura marel, GIumatate iomanesc,
Ean ca se ZarIa plutind La casele Badiului,
Cu lopetik vislind, BadIulul bulgarului,
Cu pinzele filfiind, Fratiorul Ma rculul.
Un caic mare, bogat « Dalbo, dalba, glupanésa!
Cu posta§ ro§ imbracat, Cu ochl marl de puIca-alésa ;
Pe 'n afara zugravit Deo e Badlul tea a casa
Si pe margini. poleit. degraba ca se easa,
Da 'n calc. cine era? Ear de-I dus in deal la vie
Era Capitan-Pa§a, Mergi de-1 qi se nu mal vie
Ba§ Agaoa Turcilor, Ca s'a trecut de glumie!
Macelarul francilor 1 Nu-i la vie, §i-i ui casa
Cu cinci-qecl de brailenl, Cu palo§ul gol pe masa.
Si cinci-lecl de bosnieni, Badiului voinic nu-i pasa
Brailenl din. Braila, Niel de cursa durnanésca,
Bosnienl din Bosnia. NicI de óste. 'mperatésca!
El, mari, cu toll veuia Badlule, te tine bine,

www.dacoromanica.ro
c-C- 5,*3.",_-)at-LI ,7-5'4"ec
No4,3ck, -Y, aV 4b44
125

°Y)
,r Ca urdia 'ntrégl vine ! revarsa-aici pin casa. c,
Turcil vinti gramada, clae, .Doar Or vré ca se me lasa! »
Capul teli se mi ti'l tae La bani Turcil nayalia,
1 i se'l duca pe tipsie pe gios se tavalia,
De pesche§ la 'mperatie. 3 Dar pe Badial nu'l slabia!
Eata lupta se 'nclesta ; &dial 'Mica mai qicea ;
Badiul singur se lupta, c Badulésa mea frum6sa!
Chiar in shnge se scalda Cu ochi marl de puica-alesa,
i de loc el nu se da. Mergi degraba in cea casa ;
Dar chnd trupul obosesce, Pune facia la ghiliala,
Chnd puterea se sfir§esce, Buze moi la ruminiala
Inima la ce-ti slujesce! sprincene la cernela; 5
Badiul mei silibia, cadea Apol vina-aice 'n casa
Turcil remasi mi'l prindea DoaT or vrea ca se me lasa ! »
Fl fereca peste tot, Mindra cht se arata
i'l. lega Arius cot la cot Ba§-Agaoa se 'mbata,
Gios la stilpul hornulul, Dar de Badiul ce zacea,
"La dogOrea focului-, Mila nici Ca-I se facea!
Cu fringhie de matasa, Badial Mica 'ncet licea :
Vitele 'mpletite 'n §ase... « Badulesa mea frum6sa!
'Ma carnea pail'. la 6se ll De'mi esti Op' credinciósa,
Badiul'greil se resucia Fa la apa ca purceqi,
i din gura 'ncet qicea : fi 'n fuga se te repeli
« Badulesa mea frum6sa! Pe la gura pivnitei
De mi-al fost tu credinciOsa, Tot de-a lungul ulitel,
Mergi degraba la camara, La casele Marcului
De le galbini din comóra. Fratiorul Badiului,
Ample'll p6la Ong, rasa da lui pe loc de stire

www.dacoromanica.ro
1-t

3'sk .5-

,5- v244-'
41.

126

Ca' me ailu la peire. » Nu ne-I robul de vindut


Badulésa purcedea Ci ne-i robul de perdut.
Dar la apa nu mergea ! frate BadIule
1 Ci 'ntr'o fuga agiungea Cum te cold: babele! »
La casele MarculuI, Cat qicea, se rupeTia,
Marcului BulgaruluI, Stulpul hornului smuncia,
Fratiorul Bad luldi r Pe Bacilli ca'l slobozia
«Alel! cumnatica mea! Si din gura-1 poruncia :
Resarit-al ca o stea. « Bate tu marginile
Ce vint. dulce te-a batut, Ca eh bat mijlócele
La noI de te-al abatut ? Care-a scapa de la mine
Am venit se-ti dail de scire Se mi scope de la tine! »
Ca'nfl e Badiul la peire, Amindoi turbatil racnia,
Pe maim Bosnenilor Virtejiu do m6rte facea,
Si a Brailenilor ! » Pintre Turd se invIrtia.
Badulésa nu sfir§la, Turcii sarla §i fugea,
Marcul se §i rapecria, Dar pOcatu-I agIungea!
Buzduganul invirtind Care scupa de stilpan
Si din gura chinind : Nu scapa de buzdugan!...
« MOT Bosnenl, mal Braileni NOptea negra cand cadea,
Mi§ei dumanI §i. vicleiii! CM' de Turd in foc ardea,
Ve-aruncati suta, pe-un om Si lumina se 'ntindea
Ca s,i clorele pe-un pom. Pe luciul Dunarei,
Ce ve'l robul vinovat Pe valurile mareI.
Ast-fel de l'atI ferecat ? Ear nevasta BadiuluI
De ve'i robul de ertat, Cumnatica Marcultli,
De vindut sail de schimbat La cel foc grozav cata
Mie 'mI e de cumparat. Si cu jale cuviaa :

www.dacoromanica.ro
cli
).-5-"Qec, .34

(I)
.19
-jr 127
rs..7

Pr « Mei! frate Badiule ! Cum mAnauca Osele?


Cumniltele Marcule! AuIitl vol mamele
Audip vol.' parele - Cum ki plane pkatele?...

NOTE
Acesta baladg se canta pe o arie cam serbésca, cc traggnituri de
glas orientale, i lantaril adaogii la sfirsitul oriel un solo de suspin
pe cuvintele turcesei : Brui aman, aman!

1 .11Ideelariul franeilor.
Turcii dad numirea da Franei la tote popOrele inThrgeate eu haine
europeane, i find ci el ad avut inulte resbOe cu Unguril i cu Nemtif;
póte c versul de sus face alusie la unul din acele macelurl crancene
ce ad rosit en shge de atite ori malurile Dunarei. Punem inainte
acOstg presupunere, fiuiidI ea caracterul mai modern a baladei Ba-
dialut nu ne ingadue a o crede de pe timpul cumplitei desfaceri al
francilor sub zidurile Nicopolii.
2 Cm einci-Veci de braileni.
inainte de resboiul Rusilor cu Turkia, la 1828, orasul Braila, in-
tarit cu ziduri, era ocupot de o garnizong turcescg. Brailenfl din ba-
lada nu sunt de cat ostasi din acea garnizong.
s De perhiq la 'mptreitie.
Cuvint turcesc ce insemnedg present, dar.
Tae carnea pan' la else.
Un lgutar cliii satul Foltestii ce se @Jig la coda lacului Bratesd,
längg Galatz clicea urmiltOrele veisuri :
Cu-o fringhie de matasii Cat si bratul med de grOsg.
I

Impletitg 'n trel, in sase Titla carnea pan' la Ose.

www.dacoromanica.ro
X,X
-ot* sj 4VX

128

rr >4.
§i cu doa de fuior, Numai latul de matasa
Cat tin fluer de picior. Nu-i da drumul ca se easd,
Dar child Badiul se 'ntindea, Ci'l stringea, stringea cumplit,
1 Cele (ha se rupea. Ca un Orpe 'ncolacit.
Pune facici la ghiliald,
Buze moi la ruminiala,
57. sprincene in cernéld.

Femeile in Orient ad uriciosul obicelu de all drege obrazul cu


suliman i all boi sprinceuele cu nucimord arsa. Acel obicedu s'ad
adoptat de tote femeile, fie mabometane , fie crestine ce locuescii in
imperiul Otoman, i din nenorocire ad i trecut peste Dunarea, §i s'a
incullat In satele Rorminescl de pe maid sting al riulul.

L J
www.dacoromanica.ro
Pk
-LA si.1

XXXIII

G HE 3,1

Iinde-o vede Ghemi§ móre !


Intr' o 4i Ghemi§ punea
Frunp verde de-aluth§; epte buti alaturea,
Tace cucul la rari§, Cu vinata le saria,
La rari§, la carpeni§ Pe vinata o spetia!
lUefrica celui Ghemi§, Ear Ghemi§ ca un nebun
Ca' de-i mic §i ghemuit, 0 lega de un alun
Are facia de 'ngrozit, trei lile o plangea,
de-i mare cat un ghem, 1 Nici ca. se mai mangaea!
Tung toti de el se tern. Apoi, maxi, se 'ndracia
Cat a fost vara de mare Cole'n vale se ducea,
El a mas. pe la co§are 0 falauga 'n drum scotea 3
Cu vinata cea frum6sa, Pe drumeti pe top.' batea
Eapa, Kura §i vinósa Ca se-1 spue de stiea,
Cu dungi negre pe spinare, Daca 'n lume cunoscea,
scantei de foc in nare. Alt fugar ca vinata,
Ea-i ogarca pe sub Me 2 Se-i se drég'a inima.
cat alérga nu Male, Cand la urma tuturor
VI locusta. saritóre... Eata-un biet de cer§itor 4

www.dacoromanica.ro
)1.),tirec
1-Pz-ke4e kwt
130

Iin spinare cu desag In gnnoiu se aseundea.


Si in mâng c'un toeag. (and fit despre cantritori
Ear Ghemis cum 11 videa Pan' a nu resgri ziori;
La prtmint il intindea, Gliemi§ lute se trezi
De falangg Mil lega 'ncepea a nechezi
i.'1 balm si tot striga. Cum nechéza epele
(c Mai sgrace, sa'rticila, Epelc sirepele :
De child 'hall cerend milg, Armasariul l'augia
Vegut-ai in calea ta Se 'neorda §1 nechezia,
Yre-un cal bun ca ving'ta ? De la Iesle se smuncia,
. Still, &pane, nu mai da, Peste zid II§Or trecea,
Ca tl-olu spine tot ce stil sburand voios venia.
Eil cunosat un bidiviti Ear Ghemi ii viclenia
La cel pasg din Macin 5 Pan' de c6ma '1 apnea,
6
Care bea rachiti si vin! » Apol lute 'ncgleca
Si numal o fugg-I da
II
Pan' la sorg sa Manda
Ghemis lute purcedea < Bung gioa suribrg!
Luntre mica el prindea, De esti bung bunis6ra
Latul Dungrel trecea, Pii de inima volOsa
La Mgciii de se ducea, Si de 6spe bucur6sg. 8
'n cetate el intra, Bun sosit, Irate Ghemis!
Ear de pitic ce era Bine 0441 ca venisi,
Nime 'n s6mg nu'l bgga, Dar mai bine, gell, fgceal
El la grajdiu si alerga, Dacg-aice nu veneai.
Grajdinl Miralaiului Ca dusmanu-ti de cumnat
in dosul saraiului, Chiar pe cruce s'a giurat
Si la pindg se punea, Se te dea la Tura legat

www.dacoromanica.ro
(
121

Pentra-o palma ce mi-ai dat Pistólele-I le-apuca,


Cand cu el m'am cununat! De 6rba le descarca,
Se 11'0 grija, soro draga, Cu cenusa le 'ncarca.
1 Ca' cu mine nu-I de saga. Apoi lute alerga
De mine care se MO, , Si la Turd veste le da.
Sangele In trup i se'nchIaga. » Turcii casa 'neunglura
'n casa buluc intra,"
III
Earl sora lui Ghemi§
Eata ca se lainta Punea salba si beni§
ji pe prag se arilta, Si "litre Turd se arata
Cel cumnat &rat, hain Si din gura cuvinta :
Ce venla de la Macin. « Turcilor, spahiilor,
« Aferim, frate Ghemis,9 Nu dati vint sabiilor
Bine facusi' c venisl, Pan' a nu me plati et
Amindol se veselim De Ghemis, fratele met,
Ca fratl buni se ne cinstim. Cu o palma ce mi-a dat
Fa nevasta, dute, ada' Cand barbatul m'a luat. »
Yin de eel ce fierbe 'n cada' Buna palma-atuncl II da
Se ne cinstim 6spele, cat Ghemi§ se destepta,
Se recorim fratele. » Si pe Turd cat if aria
Manda vinul aducea in piciare drept Aria,
La beut ei se 'ntrecea, pistólele 'ntindea,
Pan' ce unul se 'mbata Dar nici unul s'aprindea!
Si 'n somn gret se cufunda. Daca videa si videa
Ear cumnatul cel hain Eartaganul apnea
Tufecciul din Macin 10 Pintre Tura se arunca,
Pe Ghemi 11 fereca, Pintre Turd cale '§I facea
La seleafu-I se pleca, Si la grajdiu el se ducea,

www.dacoromanica.ro
/ VW/
.1%,r4t1

132
Rtw
) -1-7-lzv X
°

§i nechezind, Mani§ iute 'ncaleca


Eartaganul invirtind, spre Dunarea pleca,
Armasariu '1 amp,
I-Chit-1M Apa 'n do despiea
' Armäsariul nechezia, Se salta dill val in val
La Gheini§ sburand venia Pan' sosla la cela haal!
Si 'n genuchi el se punea.

NOTE
1 )S7, de-1 mare cat 'an gliem.
In povestele poporale ccsista o fiunta fautastica ce se numesce:Sta-
tul palmd, barba cot, adica cu statul nalt de o palin i cu barba
lung 5. de un cot. El traesce sub pamint i ambla clare pe Un epure
schiop. Gliem4, mare cat MI ghem, a fi negre0t ruda cu el.
2 Ea-Z. ogarcd pe sub Rile.
Adica are forma de ogar, facuta pe alergare.
3 0 falangli 'n drum scotea.
Pedépsa barbara a falangai s'a aplicat in .0-fa' in timpul domniei
fanariotilor. Nenorocitul osindit l acesta pedepsii priimia lovitur:
de biciu sail de vergi pe talpfie piciOrelor, in vreme ce piciórele lui
era5 strins legate de un drug numit falanga, i redicate in sus.
' Eatd-unblet de cerfetor,
tn terile nOstre e forte rar de a gasi un cerptor Roman, caci cer-
qetoria e considerata ca o meserie ru0nOsa. A agiunge pe'la agile
strainilor este cea mai mare nenorocire peiltru un om; prin urmare
e o forte cruda ocara cuvintal de calic. Cersitoril din terile nOstre
sunt mai top str5ini, qi cei mai multi din el Rtqi porecliti Rusnaci.
Cu tOte aceste, pang, la Domnia laY Ion Sturza calicimea din tera
era Ore-cum privilighiata prin hrisov Domnesc, i poseda In Ia.0 un

www.dacoromanica.ro
Vole'

.133 ,)05-
,ge
'; foburg numit rnabalaoa Ca Heil-rid. Ea avea dreptul a lua parte lal
'
cortegiul imounintarilor. Bres la calicilor era representatit la acele ,
triste ceremonii priu Omedi alegi din sinul el, 0 care purtati toégurl (
gróse de cearii zugrilvita: cu florl .0 poleita. To Ogurile insa, erail atit I
de grime ca de al& dol inneni puteail se ducil ate unul pe urnerile kr.
5 La eel rqd din Mdein.
Ora. b mie aprOpe de malul drept a Dund'rei, in Turkia,
8 Care bea rachiii f i 'yin.
Legea lui Mohamed opresce beutura vinului i a radii Ant
7 Grajdial Miralaimlai.
Mialala insemnézil la Turcl rangul de Colonel.
8 'i de óspe bueurósd.
Datina ospetiei e una din cele mai vechi. 0 mai sfint paclite la Ro-
mani. Cand sosesce tin striiin pe pragul cash' until om, el tlice panil
at nu intra : Bueuroil de óspeti? i-i respunde totdeauna : Bucurqi!
9 Aferim, frate Glienaq.
Aferim turcesce, sinonim de bravo.
10 Tufeceiul din Main.
Cuvint turcesc care insemnéza fabricant de anne.
11
'n easd bulue intra.
Adieu da nuvalu in cash' en grurnada. Bake e un cuvint tureen
care s'a prip4it In Wilde cand. cu navalinile Turcilor,dar incepe a se
perde din limba nóstra ca multe alte cuvinte slavone i grecesci là-
sate in unta lor de ocuparile Rusesci qi de fatala domnire a fanario-
tiler.

L
10

www.dacoromanica.ro
%XXIV

VULC AN
Cu trei fete Moldovence
Floricele Dungrence,
La gura Siretului, Vorbitóre, cantatóre
Pin postul sn Petrului, de pinzi inglbitóre. 3
Ean, mgri, c s'a ivit Bung vremea la trei fete!
Un caic lung, poleit, De nu sunteti voi §irete
Cu postav verde 'nvelit. Spuneti nog de Vulcan
Dar in el cine 'ml era? Unde-I aprigul Bogdan? 4
Era Suliman Aga Dacg-ti spune Vol cu drept,
Cu cinci-leci de Eniceri 2 Resgri-v'ar fld11 la pept,
Care pórtg 'n brig hamgeri. Flori cu facie de bujori
Ei veifia incet, incet Si cu ochi de pruncu§ori.
De la Dungrea 'n Siret Lucrul vostru se sporéscg,
Vadurile streMtênd, Pinzele s6 se 'nglbesca
Malurile cercettind Cum e cOla de hârtie
De-un Vulcan, de-un cgpitan figrea de lasomie.
Du§manul lui Soliman. Ear de nu-ti. grgi cu drept
Eatg, milri, cum venia, Arde-v'ar dorul in pept,
Cg pe-un mal se intilnia Lucrul se rill ye sporOscg

www.dacoromanica.ro
e, rt,A
?
ge
1-t05' §
oi
s I
195

Pinzele se nu alb4sca, Cu pist6le sub ilk,


Ci la s6re se 'negrOsca Sluga vechie §i ubit
Si la vint se putrezOsca. » . De stapinu-i daruita.
1 Soliman s'apropiea
Cele fete Moldovence,
Floricele Dunarence, Si. din gura-a§a grtha :
De la Mal se departa « Bre Pandele I de vrel bath

Si din gull cuvinta : Se nu-i poti manca dol ani


l Atunce s'agfungeti voI Dane pe Vulcan legat
and tti afla de la noi C6-1 pe§che§ de imperat. »
Ende-I Badea cel lubit Grecul lacom respundea .
i.de Turd nebiruit! » cDati-mi banil §'om videa.»
Turcil se posomorIa Solimau se bucura
Pe mal verde coboria Bani 'n paa-i numera,
Si de mers,nu se oprla pece pungi de irmilici,
Pan' ce 'n cale nu zarIa. Opt de rubiele mic1,6
0 sälcica ramurata vr'o trei de venetici.
Pe-un isvor rece culcata; Ear Pandele ce facea?
Langa salce o batrina. La stapinu-i se ducea
Cu tre.1 caftane 'ntr'o mana5 Si cu briu-i de matasa,
De sfinge spalandule, Bniü cu tesetura dosa
De petre batandule; Ti lega bratele 'n cruel
Ear sub salce-un CApitan Sit dartha rob la Turd.
th'inul ager de Vulcan
II
Stand la umbra §i dormind,
De-a lul viata ne'ngrijind Langa malul redicat
Ca de paza mil pazesce, Sta Vulcanul resturnat
i. la capu-I strajuesce Ca stejarul cel frunps
Pandela§, un grec voinic In padure-aruncat gios.

www.dacoromanica.ro
ip
k-s

!.
'24? -64teC
186
4
Impregluru4 adunati La Galati' el se ducea
Sedea Turcil inarmatl Lrisand indereptul kr
. Si pe rind se intreba Pe luchd apeler
Ca ce mórte Tear afla? Wilurele usurele
TJniTdicea se'l ornOre. Si virteje 'n cercurele.
Cu 1a de spênduriltOre. Ear Vulcan se cufunda
Altii se'l cufunde '11 a0, Pala ce de fund el da.
Altil se'l inflga, 'n tepA, cand in fund el ce fAcea?
AltiI se'l tae pe loc, BrIul cu dinti '1 rodea,
Altil se'l arunce 'n foc. Alhat drepW.-§1 desacea..
Ear Pandele '1 asculta Din picIere s'opintIa
Si la rindu-1 euvinta : La luminil de (I'm.
« La cea mórrt pilrnsitt, Apol, greti eljnota
De sOpinul inert cluditn, Si din gurA cuvinta :
Este-o petril de risnit « SArucut, amar de mine!
Care tme6 n'at slujit, CgcI un agiutor na-mI vine
Si e bur4 de-aninat Se me sc6Vt de la gret1
De un ghit do vinovat Se-mI lungescti, yecul met! » I

Si 'n Siret de cufundat. » Eatri, nari, cii de-odata


Turcii toi evet dicea..7 Ii respunde-un glas de faU :
Pe Vulcan Into 1 ducea « Volnicele, tine bine
Si de pétrA mi'l lega CA ell yin, alerg la tine.?
Si 'n Siret 11 arunca. Copilita sprintenia
Apele se deschidea Rirla Inteo hintricid,
Si pe loc se inchidea Ei cu manele visla,
Cum se 'nchide pe-un mor- Pe Vulcan de mil scrwa.
Gura negruluI pitmint. [mint Ear Vulcan o srtruta
Apol Turcii purcedea, Si cu drag 'II cuvinta :

www.dacoromanica.ro
rt,
h
WV5` -tuk 04,43Ae
't(td '14
kif4CP'
'25 *(504
137

yr, .
I << Fir e-ai, draga, fericita! Cri§mele de le cerca,
!' Ca tu esti a mea ursita, 8 Cerca una, cerca doa
Ca lumina de iubitd. Pan' implinia carte nod,.
o
Mergi acum la tine-acasd Cand a fost l'a nodlea
le 16 halm de mirésa El in untru navalia
Si m'astepta, bucurósa, Ca 'n launtru el v'eluse
Cd, ea daca-oiu isbindi Pe Pandeli ce'l venduse.
Cu tine m'oiu logodi, Vendttorul sta culcat
S'om face casit 'mpreuna, Tocma 'n fund pe un macat
Se traim viata Nina. x Laudandu-§i faptele
bêndu-§i pacatele.
iii
« Noroc bun §i veselie
El la tirg se indrepta, Celor ce's in avutie
Mama lilt' se arata, Se-mi faceti parte §i mie!
Ear batrina lacrima Capitane Pandela§
tu jale cnvinta : Tn ce esti un bogata§!
« Alei! draga, de esti via, Dami o frinta de letcae
Spune mamei ea s'o stiti Ca fiimea cumplit.me tae
Ear de nu se te bocesc 9 Si pan' la pamint me lidde..
Trupul se ti'l pinzuesc, mra straine, miii sarace!
Podurile se-ti gatesc. 10 De-ti e Nue n'am ce-ti face
Nu sunt mort nu me boCi Ca me tin greit in§elat
Niel in pinzi nu me 'nveli, De toti banii ce i-am dat
Ci In stremte me 'nvelesce Pe ist palo§ otelit
De me schimba calicesce. » Cu m'anunchlul poleit.
Picea masa cum clicea, pro incóce fetul mcii
Iii calic ii prefacea. Ca se'l cercelez §i eii,
El pe uliti apnea, Si se-ti spun adev6rat

www.dacoromanica.ro
VA) r'
4CiPC s"ce°

6e

Dac-al fost tu in§elat. >> Cum dicea se §i isbia,


Grecul beat palop-i da, Capul Grecului Ufa,
Ear Vulcan cum il lua, Apol trupu-i tirila
1 Ochi'n ginge 'si incrunta FArA popA. nicl prohod
S'apoi aspni cuvinta : Pan' la capra mini pod,
(; Alelei! fecior de lele ! podeoa redica
Vindethr dilelor nide! Si sub pod 11 arunca.
Nu te tinea in§elat Apol ear se intorcea
De cati.bani pe el al dat, Ear pe uliti purcedea
Dar te true in§elat Si din Turd el cAsApia
intr'a cul mAnA l'al dat. CAP pe manA-I incripea.
Alei! flarA veninbstil Apoi lute alerga
LitfA rea, necredinci6sA! " Si votos se cununa
Ce reit, spune7 ti-am fAcut Cu con fatti ModovancA
Turcilor de m'al vindut ? Voricica DunereancA
OA la mine n'ai avut Care 'n halm de mireaslt
De mâncat O. de beut ? L'astepta de mult acasti.
Haine bune de 'mbnicat ?
Cal frumos de 'nctilecat ? Spusu-v'am cftntic batrin,
AI vroit tu se mor eh Si mai am vr'o doA 'n sin.
Dar n'a vroit Dumnedeti, De-ati aye suflete bune,
CA de mOrte m'a sctipat Si pe-acele vi le-au spune.
Se te curtit de pAcat! »

NOTE
1 Cu postav verde 'noelit.
Colorel verde e purtat Ja Osmanlii nurual de pers6Jele cc aü un
caracter sacru, precOm hoe, derviA imamit, stindardul ml
Mohamed, sangóeul, e de eoiere verde.

www.dacoromanica.ro
a)Ac,C.
tfty
199

Cu eincqeci de Eniceri.
Militia Eniceiilor a fost instituaU la 1362, sub sultanul Amurat, do
ciiere mareie Vizir Kara Halil Bma. Ea era compug de robi Nati in
rcsbOe dap: ce Orn us Thglerberg de la hum elia hurt Ipsala i Malgara.
Dupil fermarea acestAyestite militie, un §eik amine Hagi Bektaq o
bine-cuyinta", qicdnd : Numele yostru se fie Ienghiv/tri (cuvint com-
ims de engla, nod, §i chehri, soldat); infAtiqarea ydsti se tie vie te
mindli; Mama vestri1 se fie inyinghelOre; sabia yestrii ascutitii, lan-
cea vestra tot de-auna gata de a lovi capul duvnalmlul, i ori unde
yeti merge se ye intórceil cc chipul Inflorit de s'amitate.
A57, de pinzi indlbitóre.
Viata patriarhalg a familfilor romane impune ferneilor datoria de
a tese in case pinza trebuitere pentru imbrgcamintea Varbatilor §i a
copiilor. Ele au perfectionat acestu industrie §i a agiuns a face me-
nesterguri §i stergare forte frumóse.
Fcmeile de la ulnae pOrfe stergare de mititasa' literate de dinsele,
ce se deesebesc prin diba'cla tesilturilor.
4 Unde-i aprigul Bogdan.
Turd! dau Moldoyil denumirea de Bogdania , &pre numele lii
Bogdan, fin! lii Stefan eel mare, ce a inchinat terasub suzeranitatea
Sultaniler. El le clic Moldoyenilor Bogdani.
6 Cu trei, eaftane 'ntr'o mad.
Caftanul e o haing orienta15, ce seryla inainte ca un semn de anor.
Domnil child priimlai Domnia, qi boor!! etind priimlaI boeria; grail
inyestiti cu caftane.
6 Opt de rubiele mid.
Moneda' turcescal de aur.
' Thrall, toy, evet qicea.
Evet, cuvint turcese ce insemnizg : tt§a.

www.dacoromanica.ro
is" 't
It-t1
r

2,,e
0,4
-,te
11vro
140
4,J
-r7-1 J,1
_s

dtS

° Cd tu esti a mea ursitd.


I.Trsitul sag ursita insemnézh mirele sail mirésa hothriti. de sórth.
1 Flechii i fetele credit c norocul se oeuph de viitorul lor. Fetele mai
cu sémh suut in plecare de ayi chta ursitil in facia apel de pin fon-
thni, in lucirea misteriósh a stelelor , in forma copacior de-pin ph-
duri, etc.
9 Ear de nu se te bocesc.
Bocitul e un obicelu ce ecsisth la Romani de pe timpul vechilor
Romani. Ca qi in epoha lui Trajan se aflh intro femei, bocitóre, ca-
rele mergil de bocesch mortii pe la case, 0 pomenesch cu un ton plan-
ghtor, de tote meritele bor.
" Podurile se-ti gdtesc.
Cand este a se face vre-o imormintare, obicciul antic cere de a se
mqa poduri in calea mortului. Se intinde pe pragul portii easel o
ping albh peste care trece cortegiul. 0 al doilea plush se pune ase-
mine la giumhtatea drurnului, i o al treile pe pragul portel de la
biserich. Acele pinze se (TA pe urnih de pomanh la shraci impremdt
cu luminhrile de cér i cu moneclile aruncate pe ele.
Aceste poduri alegorice inchipuesch puntile cc are a trece sufletul
reposatului case agiungh la up, ralului, ear monedile slujesch a plAti
vclniile pe asth lume (?) Afarh de ipsele monede se mai pune §i chte
o monedh mich In mann mortului, pentru ca se aifbit cu cc plhti pc
ceca lume barca MI Caron. Romanii lush aii uitat i pe Caron i riul
Sties 0 chmpii Elisei din Mitologia sbremoOsch, de cand Hristianis-
mul a inlocuit relegea Eighnismului.
11
Litfd rea, necredinciósci.
-Cuvintul Etill carele la inceput servia a denumi pc Poloni dirt Lit-
fania, a agiuns a insemna néni red §i gird credintd. Prin urmare
el se aplich de Romhni la orb ce popor cat e i-ad fhcut dame idle.

www.dacoromanica.ro
Ism ri,t1
\_374-03- gt)r 11,-N4
r
l'*11
e

ir4

xxxv

CORB A C
Corbac .zace la 'nchisere Remanére-al fara doe,
De trei ani lipsiti de sere, Si ti-ar crtdea unghile
In ora la Tarigrad Se n'acati en dinsele ! »
In becin la Sultan Murad. Corbul cat il auDa
El ofteza §i jalesce Din eel nor se repedia,
Si pin gratii tot privesce Pe fere-sta. se Lisa
Cand in nori purtati de vint Si pe cuvinta :
Care ploa pe pamint, « Corbacele, dragul mei!
Cand la carduri de mere Ce me blesterni aa roil?
Ce mereli sbor catra sore. Ca Main de rindul teti
Eata, mri, cä 'ntr'un nor De trei ani fara 'ncetare
El zaria un corbupr De cand zaci la inchisere.
Ce pe sus tot cronconia Maica-ta mi-a poruncit
Si din aripi tot balm. Se tot sbor neobosit
« Alelei! Corbac dicea Pe spinarea vintului
Cad n'am durda, pul de corb, In giurul pamintului
Sang& se mi ti'l sorb! Se te aflu, cn se stiu
Ce tot sbori i cronconcsci? De esti,mort, sail de esti nit
Ori pe mine me jalesci Alel! corbi, de-i aa
Ori de mine tu-ti bap gioc? Eu nu te-oiu mai blastema

www.dacoromanica.ro
r
od41)
A-)
1,,wc
"4Y 142
P.
..(s4 .
cu lacrimi te-oin ruga Dar cu sange pagftnesc! » ,

Q Ca se fad pe ghindul meti, Corbea timpul nu perdea,


Se'ml aduci cu pliscul tot El matasa o torcea
Cinci fuike de matasa Lunga funie-o fa'cea
De la mama, de a casa Si de gratii o prindea.
S'anca érba ferului 1 Apoi cand nOptea cadea
Din codrul Neferului. A El cu 6rba-cea-de fer
Corbul lute 'n sbor saria Atingea gratii de fer ;
Cat pe eerel se zaria Gratiile, ca de foc
Mai inteiu ca un porumb, Se topia tote pe loc.
Apo): numai cat un plumb, Numai una remanea
Pan' ce 'n zare agiungea Care funia tinea.
Si din zare se. stergea. Daca videa §i videa
Dog Vile nu trecea, Corbac timpul nu perdea.
Corbu§orul se 'ntorcea Funia '§I-o apuca,'
Si cu pliscul aducea Pe funie luneca,
Cinci fui6re de matasa Leganat merett in vint
Cea mai WO, §i WA, Pana ce da de pamint.
S'anca him ferului Apoi el se departa
Din codrul Neferului. Si din gura cuvinta :
« Alei! corbu§orul meet! « Corbi, corbi, fratior
De-a vrea sfintul Dumneleti Mergi la maica cea cu dor
Iii cea lume se scap eti, Si-I du veste c'am scapat
Gnur se mi te infratesc, De la loc. intunecat,
Si se mi te tot hranesc, Si de-acum ca se me 'mpac
Nu cu carne paserésck Eh din funie-am se fac
Ci cu came paganésca, Colan mindra pentru Turd
Niel cu sange paseresc Ca se mi-i redic in furci! 2)

www.dacoromanica.ro
n ,."-sg-ie (.,i,..5'
NgN. \_b
viVc
1.\-EVC-1 ,ei-brf) 4 cg
143
4 'Z,
NOTE )
Aasta; balaXi arc mulUi: aseminare en aceo a lui Novae Ti Collin!,
5 i pe eat presupun, ea este nurnasi o parte din- vre o.alta ba1acli cc s , a ,
perdut. V

?oncfi erba ferulut


Ii povesti se ponlenesee ades di o érba ce aye putere a topi ferul
de la zii.vórele inehisorilor. Ar fi de eredut ca éiha ferului, nu e alta
de eat érba de pqea, diva povestile poporale nu ay fi eesistat inainte
4e descoperirea prafulul.

L
www.dacoromanica.ro
r <-\
dr
)
kir
glX0

V-11 r' Ls,

f
XXXVI

NOVAC i CORM:IL

Armele se-ti otelesel,


Hainele se-ti priminesci
Fost-ah, cica i.rn Novae, Ca se pail ui biet sarac,
Un Novae, Baba Novae I Se nu semeni a Novae
Un viteaz de-al lul 1\lichal2 Ca nu-T Turcilor pe plac. »
Ce saria pe sépte cal Grue 'n Tarigrad intra,
De striga Cralova vaI! Varna, dréptil al nu da,
El un feclora§ avea De haine nu se schimba
iT tot ast-fel 11 qicea : Ci pe uliti se primbla
«Fedora§ Gruiutul meh! Tot in bailie Novacesci
Asculta de ce-tl qic ett, Cum e drag ca se'l privesell
Se nu caqI la vre-un loc rat, Tuieii toti cat il zaria
La loc reit si mult departe, intre diiii se grala :
in negra strainatate.3 « Ista-T Gruea lui Novae,
Dad sorp te-or purta Lui Novae Cara-iflac!» 4
Teri le de-a vintura pe loc el s'aduna,
'n Stambul de a iutra §i de Grue s'anina,
Tu de asta nu ulta : cu Grue se lupta
Varna drépta, se platesci, pe Grue mi'l lega

www.dacoromanica.ro
ii r
rt I
vo
Ne, '11
14' ttY )
js- kvi!
Le
Is' 145

Cu trei funii de matasa, Si din aripl tot bgtea


Din ele se nu mai easa! qi cu jale cronconia.
1 Dar cand Grim se 'ntindea Eay Grue se amgria
1 Dog funii se rupea, Si din gurg-amar icea :
Numai una remanea, « Cacin'am durda pui de corb
Una lungg nodor6sfi, pilele se ti le sorb !
Cat un brat voinie de grOsg! Ce tot tipi i cronconesci
Turcii lute '1 cuprindea Oa -de mine te gatesti? »
Si 'ntr'un beau il inchidea Corbul se apropiea
Lumea se n'o mai priv6sca, Pe ferestra se pimea
S6re se nu mai zaréscil I Si din pliscu-i respunde