Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățare: Apa- secretul vieții

Durata: 6 ore (în funcție de interesele elevilor și nivelul acestora)


Competențe vizate
Competențe Clasa a VI-a Clasa a VIII-a
cheie Competențe specifice
Alfabetizare/ identificarea de noțiuni științifice/ receptarea, interpretarea şi exprimarea
lingvistice informații în mesaje orale sau scrise și de idei, opinii, sentimente, pe baza
utilizarea lor în contexte familiare propriilor experienţe sau pornind de la
ceea ce a vizionat/citit/ discutat
utilizarea unor elemente de limbaj utilizarea unor convenţii de comunicare
expresiv pentru a exprima coerent, într- în cadrul interacţiunilor verbale, în
un mod personal diferite idei, emoţii, diverse contexte şcolare și extrașcolare
trăiri sau situaţii concrete de viaţă.
STEM manifestarea curiozităţii, explorarea şi manifestarea atitudinii critice față de
explicarea intuitivă unor noțiuni, informații, recunoaşterea unor
procese naturale şi fapte sociale fenomene, procese în vederea
cunoscute identificării unor modele de organizare
şi funcţionare a naturii și manifestarea
interesului pentru rezolvarea unor
probleme simple, în contexte şcolare şi
din viaţa cotidiană, valorificând
cunoștințele anterioare
utilizarea unor instrumente şi procedee utilizarea metodei investigaţiei
simple pentru investigarea mediului ştiinţifice pentru a evidenţia
înconjurător şi rezolvarea unor caracteristici ale lumii înconjurătoare,
probleme din viața cotidiană evaluarea unor probleme contemporane
și identificarea unor soluţii multiple în
situaţii variate de viaţă, precum și
transferarea unor soluţii de la un
domeniu de cunoaștere la altul.
perceperea aspectelor pozitive şi înţelegerea efectelor pozitive şi a
negative induse de tehnologie limitărilor introduse de procesele
tehnologice
manifestarea interesului sănătatea conștientizarea modificărilor produse
propriei persoane și pentru un mediu de activitatea umană în mediul
înconjurător curat înconjurător şi aplicarea unor măsuri de
diminuare a impactului negativ asupra
mediului
Competențe utilizarea TIC în scopul documentării, utilizarea unor metode şi tehnici de
digitale realizării de materiale de prezentare, căutare, selecţie şi organizare a
efectuarea de simulări/experimente resurselor informaţionale şi a
virtuale aplicaţiilor în format digital
utilizarea în siguranţă a dispozitivelor, respectarea unor reguli de interacţiune şi
aplicaţiilor şi conţinuturilor digitale prin comunicare online (Neticheta)
respectarea unor reguli de bază
identificarea intuitivă şi spontană a unor utilizarea dispozitivelor, aplicaţiilor şi
modalităţi originale de utilizare a conţinuturilor digitale în realizarea unor
dispozitivelor, aplicaţiilor şi proiecte educaţionale, in rezolvarea
conţinuturilor digitale în format video unor probleme complexe sau pentru a
sau audio în rezolvarea de probleme crea un produs personal, pentru a
simple şi familiare prezenta sau explica fenomene, situaţii
sociale complexe sau pentru a exprima
emoţii, trăiri, sentimente
Competențe Manifestarea curiozității, creativității și Manifestarea de inițiativă pentru găsirea
personale, entuziasmului în abordarea de sarcini celei mai bune metode de rezolvare a
sociale și de noi și neobișnuite de învățare , fără unei probleme noi
învățare teama de a greși
Cooperarea în cadrul grupului la sarcini Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea
de lucru și joc, cu respectarea unor unor sarcini de învățare complexe, cu
reguli simple de ascultare activă, respectarea şi iniţierea de reguli
expunere și împărtășire a cunoștințelor, specifice cooperării şi competiţiei în
de recunoaștere şi respectare a grupurile de învăţare (corectitudine,
sentimentelor și a opiniilor celorlalți argumentarea deciziilor, respectarea
(empatie, respect, corectitudine etc.) drepturilor de proprietate intelectuală
etc.)
Competențe Punerea în practică a unor norme Promovarea, în situaţii concrete de
civice elementare de conduită în contexte viaţă, a valorilor, normelor şi a
cotidiene obligaţiilor morale
Competențe Cooperarea cu membrii echipei pentru gestionarea un proiect (incluzând, de
antreprenoriale rezolvarea unor sarcini de lucru, care exemplu, abilitatea de planificare, de
implică hotărâre, angajament în organizare, de conducere, de delegare,
realizarea unor obiective, iniţiativă, de analiză, de comunicare, de raportare,
creativitate de evaluare, de înregistrare a
rezultatelor)
Competențe de Realizarea de lucrări creative simple, Dezvoltarea propriului simţ estetic prin
sensibilizare și pornind de la valorificarea ideilor şi realizarea de lucrări creative, inclusiv
expresie experienţelor personale prin valorificarea relaţiei dintre expresia
culturală artistică individuală şi cea de grup
Compararea elementelor specifice Identificarea relaţiei dintre artă şi
muzicii, artelor vizuale şi artelor societate la nivel local, naţional şi
spectacolului în diferite epoci şi zone european, în contexte cronologice
geografice diferite

Conținuturi clasa a VI-a


1. Planeta albastră
 De ce este Pământul o planetă pe care există viaţă?
 Sub ce forme apare apa în natură şi de ce?
 Cum circulă apa în natură și de este important acest circuit?
 De la picătura de apă la Oceanul planetar

Ca metodă didactică recomand învăţarea prin descoperire, care presupune punerea


elevilor în situaţia de a răspunde la întrebări şi de a rezolva probleme pe baza cercetării
personale a faptelor şi pe baza propriilor observaţii. În acest caz ceea ce urmează să înveţe
elevul nu este prezentat de la început, în forma sa finală, ci este concluzia pe care o trage elevul
în urma unui proces de investigaţie propriu. Elevul învaţă să gândească, prin observarea
faptelor, formularea unor ipoteze de natura să le explice, verificarea presupoziţiilor şi continua
restructurare a sistemului conceptual personal.

Pentru captarea atenției se pot viziona filmulețe precum:


- filme: https://www.youtube.com/watch?v=bGWr5jXJfbs;
https://www.youtube.com/watch?v=WBRXJvDk4dQ
https://www.youtube.com/watch?v=al-do-HGuIk

- plecând de la un experiment simplu:

REALIZAȚI UN CICLU AL APEI


1. Umpleți un vas pe trei sferturi cu apă.
2. Așezați cu grijă în mijloc o cană.
3. Acoperiți vasul cu o folie de plastic, legați-o cu un elastic, puneți deasupra o pietricică.
4. Lăsați vasul afară, la soare, câteva ore.
5. Apa se evaporă din vas (mare), se condensează în picături de apă pe folia de plastic (nori) și curge
(plouă) în cană (lac).
6. Nu aruncați apa, udați cu ea plantele din ghiveci.

vor putea interpreta schema circuitului apei în natură:

Apa se deplasează într-un ciclu constant , între


pământ, mare și cer. Soarele încălzește
suprafața apei și o transformă în vapori, care se
ridică spre cer. Vaporii se condensează și
formează norii și cad din nou pe Pământ, sub
formă de ploaie sau zăpadă. Pe pământ, apa
călătorește în subteran prin sol și rocă sau la
Explicație
suprafață prin ghețari, lacuri și râuri,
întorcându-se în mare, unde Soarele o încălzește
din nou.

Elevii se vor documenta din diverse surse și vor realiza


- un panou Știați că…? cu informațiile noi despre apă ( de ex: - 71% din suprafața
Pământului este acoperită cu apă.- Mai mult de 97% din apa Terrei este apă de mare
sărată, nepotabilă și inutilă recoltelor - circa 2% din apa dulce a Terrei este blocată în
gheață, iar 75% din această gheață se află în ghețarii uriași din Antarctica și Arctica; -
Pământul este suficient de aproape de Soare încât apa să nu înghețe,dar destul de
îndepărtat încât aceasta să nu se evapore în spațiu; cuvântul “apă” în diverse limbi).
- un vocabular care să conţină noțiuni ştiinţifice noi, pe care să le folosească în diverse
contexte
- un poster cu cuvântul “apă” în diverse limbi străine
- scheme, hărți conceptuale

2. Proprietățile și utilizările apei


 Care sunt proprietățile apei?
Activități: observarea proprietăților organoleptice ale diverselor tipuri de apă, determinarea
experimentală a densității, a temperaturii de fierbere și de înghețare, dizolvarea- apa ca
solvent, soluții apoase întâlnite în viața cotidiană, corelarea proprietăților identificate cu
utilizările apei. Experimentele se vor realiza în laboratorul școlii sau în laboratoare virtuale
(https://www.yenka.com; https://phet.colorado.edu/en/simulations; http://escoala.edu.ro
/labs)
 Pentru ce este necesară apa?
Realizarea unui jurnal pentru evidența consumului zilnic de apă pentru alimentație,
igienă personală, curățenie, plante, etc
Realizarea de colaje cu imagini din ziare, reviste, poze din care să reiasă activitățile/
domeniile în care este utilizată apa
Construcția în Minecraft a unui sistem de irigații, a sistemului de alimentare cu apă/
canalizare pentru un oraș, etc.

 Apa ca sursă de energie- de la moara de apă la hidrocentrală


Proiect: construirea unei mori de apă
Materiale:
2 nasturi din plastic cu patru orificii;
6 scobitori din lemn;
6 beţişoare igienice, din plastic;
O bucată de carton lucios (sau plastic);
O foarfecă;
Bandă adezivă;
Mod de lucru:
1. Taie 2 bucăţi de carton (plastic) dreptunghiular, late de aprox. dimensiunea scobitorii ;
2. Taie fiecare bucată de carton , ca în figură şi îmbină - le;
3. Introdu scobitorile în orificiile unui nasture ;
4. Introdu cartonul printre scobitori şi repetă pasul 3 pentru nasturele rămas;
5. Capetele scobitorilor prinde – le cu beţişoarele din plastic(fie introduci un
beţişor în unul din capete, fie prinzi beţişorul între cele 4 capete cu bandă);
6. Pune roata care s-a format sub un jet de apă.
Se discută care sunt avantajele şi dezavantajele utilizării forţei apei.
Construirea în Minecraft a unei hidrocentrale https://education.minecraft.net/lessons/
hydropower
3. Semnificații simbolice ale apei
– apa ca element ale genezei și al distrugerii
- apa în ritualurile folclorice, în ritualurile religioase
- înţelepciunea apei: sintagme, zicători, proverbe
– apa ca sursă de inspirație artistică în literatură, pictură

Proiect: Realizarea unui colaj cu poze din excursii în care apar ape
4. Fără apă nu se poate!
 Poluarea apei- factori, efecte, prevenire
 Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea apa? (dezbatere)
https://www.youtube.com/watch?v=1NGcPWhiApY&t=91s

 Apa îmbuteliată, afacerea secolului?

Clasa a VIII-a
Se vizionează filmul https://www.youtube.com/watch?v=e7uypR7RUoQ.

Pentru abordarea integrată a temei apei se poate folosi metoda mozaic, o strategie bazată
pe învăţarea în echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El
are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.
În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ
la începutul lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul
activităţii când va prezenta concluziile activităţii.
Etape:
 Pregătirea materialului de studiu- tema este împărțită în subteme și pentru fiecare sub-
temă sunt stabilite elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci
când studiază materialul în mod independent:
A. Apa pe Terra
A.1 Distribuția apei pe Pământ
A.2 Cum influențează apa relieful și clima
A.3 Călători și călătorii

B. Proprietățile și utilizările apei


B.1 Structura și proprietăţile unice ale moleculei de apă care au determinat apariţia şi
menţinerea vieţii pe Pământ
B.2 Arhimede și Pascal- părinții hidrostaticii
B.3 Apa- lichidul vieții

C. Poluarea apei
C.1 pH-ul, duritatea apei; metode de purificare a apei
C.2 Care sunt sursele de poluare a apei şi efectele lor asupra ecosistemului ?
C.3 elaborarea unui cod de conduita pe tema protecţiei calităţii apelor

D. Semnificații simbolice ale apei


D.1 Semnificaţii religioase, filozofice şi mitologice
D.2 Apa şi civilizaţia umană
D.3 Simbolistica apei în literatura română

 Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul
lor în clasă): fiecare elev din echipă, primeşte o literă (A, B, C, D) şi are ca sarcină să
studieze în mod independent, sub-tema corespunzătoare literei sale. El trebuie să devină
expert în problema dată; fiecare elev studiază sub-tema lui, Acest studiu independent
poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării
mozaicului.
 Constituirea grupului de experţi- după ce au parcurs faza de lucru independent, experţii
cu aceaşi literă se reunesc, constituind grupe de experţi pentru a dezbate problema
împreună. Astfel, elevii cu litera A, părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi se adună la
o masă pentru a aprofunda sub-tema din Fişa „A”. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu
literele B, C, şi D. Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat
independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se
adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise
şi celorlaţi membrii din echipa iniţială. Din punct de vedere al aranjamentului fizic,
mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie plasate în diferite locuri ale sălii de
clasă, pentru a nu se deranja reciproc. Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să
se instruiască cât mai bine, având responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi
învăţării colegilor din echipa iniţială.
 Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare- faza raportului de echipă: experţii transmit
cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le transmit colegii lor,
experţi în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, concisă,
atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, diverse materiale. Specialiştii
într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot ilustra ideile
cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să discute, să
pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei.
 Evaluarea- faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest
moment elevii sunt gata să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări,
poate cere un raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de
evaluare. Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o
întrebare la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei.
Proiecte ce pot fi realizate de către cele 4 echipe:
A. Circuitul apei în natură (https://www.youtube.com/watch?v=pxDBEoZo468)
B. Aplicații ale legii lui Arhimede și legii lui Pascal ( plutirea corpurilor, fântâna arteziană)
C. realizarea de proiecte pentru economisirea apei, realizarea de afişe, sloganuri pentru
comunitate care să vizeze folosirea eficientă a apei
D. Construirea în Minecraft a unei comunități pe malul unei ape și a uneia într-o zonă lipsită de
apă. Se va face comparație între nivelul de dezvoltare al celor 2 comunități.