Sunteți pe pagina 1din 75

1

Tema : “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”

2
3
Grupa:Mare „C”

Prof.Ion Madalina-Valentina

4
5
Tema anuală: “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
Perioada: 28.01.2013 – 15.02.2013
Subteme:
1. “ANIMALE DOMESTICE” (12.02.2018 – 16.02.2018)
2. ,,ANIMALELE SĂLBATICE” (19.02.2018 – 23.02.2018)

6
3. ,,ANIMALE DE LA POLI” (26.02.2018 – 2.03.2018)

Grupul ţintă : preşcolarii grupei mari „C”


Durata : 3 săptămâni
Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel”,Amara
Resurse umane :
- Copiii
- Directorul grădiniţei

7
- Educatoarea
- Părinţii
- Medicul veterinar
Resurse materiale:
- cărţi, reviste, albume
- tabla magnetică
- figurine, mulaje ale animalelor
- coli de scris, carioca

8
- imagini, prezentări PPS, calculator, DVD, CD-uri
- jetoane, puzzle, jocuri de masa,
- enciclopedii, atlas zoologic
- planşe ( poveşti ilustrate, în ograda bunicilor , animalele pădurii,imagini cu
vietăţile apelor etc.)
- blocuri de desen, acuarele, creioane colorate
- plastilina, planşete
- hârtie colorata, lipici, perforator

9
- halat, trusa doctor
- cuburi de lemn, piese AR-CO, LEGO, mozaic, forme geometrice.

Domeniul limba si comunicare


Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare
corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;

10
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical, sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

Obiective de referinţă
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.

11
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles.
 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,
activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze
un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

12
 Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime,
ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele
expresive
 Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
 Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
 Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
 Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
 Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris

13
Domeniul stiinte
Obiective cadru
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de
măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi
utilizare a formelor geometrice;

14
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi
din mediul înconjurător;
Obiective de referinţă
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor
matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,

15
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza
unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de
diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în
corespondenţă.

16
 Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-
10.
 Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte
într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper
dat.

17
 Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi
transformări din mediul apropiat.
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând
elementul uman ca parte integrantă a mediului.

Domeniul om si societate
Obiective cadru

18
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;
educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei
atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică;

19
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor,
precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul
realizării unor produse simple;
 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului
specific.
Obiective de referinţă
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi reguli de securitate personală.

20
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care
trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă)
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste
prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice.

21
 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
 Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa
cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite.
 Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia
prin lucrările personale.
 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
 Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

22
Domeniul estetic si creativ
Obiective cadru
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor
desene,picturi,modelaje;
 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj
plastic şi forme,obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa
socială);

23
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
Obiective de referinţă
 Să redea teme plastice specifice desenului.
 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici
specifice picturii.

24
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor
teme plastice.
 Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi
culori în mediul înconjurător.
 Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să
cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.

25
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al
sunetelor muzicale.
 Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a
sunetelor muzicale.
 Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul
apropiat şi a sunetelor muzicale
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
 Să intoneze cântece pentru copii.

26
 Să cânte acompaniaţi de educatoare
 Să acompanieze ritmic cântecele.

Domeniul psihomotric
Obiective cadru
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-
aplicative;

27
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea
aplicării independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de
sănătate.
Obiective de referinţă
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena
echipamentului.
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

28
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare).
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare).
 Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.
 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima
sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli
(situaţii), la diferite ritmuri.

29
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă,
de competiţie, fair-play.

CENTRUL TEMATIC:
Va fi amenajat cu materialele ce vor fi aduse de către părinţi în urma unui
anunţ privind tema proiectului, urmând ca pe parcursul derulării acestuia să fie
adăugate şi alte materiale.
 Reviste şi cărţi tematice;

30
 Atlas zoologic şi enciclopedia copiilor;
 Figurine şi mulaje;
 Materiale din natură (materiale reciclabile, crenguţe, etc.);
 Deşeuri (hârtie, textile, etc.);
 Albume;
 Poster imagini;
FINALITATEA PROIECTULUI:
 Expoziţie cu lucrările copiilor;

31
 Album cu fotografii din timpul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de
copii;
 Realizarea unui carnaval;

CENTRE DE INTERES

32
Bibliotecă Ştiinţă Artă

Cărţi, planşe cu mediul Atlas zoologic, figurine, Fişe de lucru, hârtie glasee,
de viaţă al animalelor, mulaje, eşantioane din plastilină, plansete, lipici,
reviste, albume, blană, crenguţe, conuri de foarfece, creioane colorate,
enciclopedii, fişe de brad, etc.) , materiale cu acuarele, şabloane cu animale,
lucru, panou/ tablă suport electronic, vase de hârtie creponată, fire de lână,

33
magnetică, etc. diferite forme şi mărimi etc.
pentru mici experimente.
Construcţii Joc de rol Joc de masa

Cuburi de diferite Masti, truse doctor, Puzzle cu animale domestice ,


dimensiuni, piese lego, ustensile de bucătărie salbatice, jetoane etc.
piese AR-CO, cutii de

34
diferite mărimi,
materiale din natură
(crenguţe, conuri de
brad, etc.)

INVENTARUL DE PROBLEME

35
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

36
 Animalele mari si mici trăiesc în  Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc
ogradă; animalele?
 În pădure trăiesc multe  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc
vieţuitoare sălbatice; animalele?
 În povesti întâlnim personaje  Cum pot contribui oamenii şi copii la
animale; protejarea animalelor şi a mediului?
 Există animale la Grădina  Păsările sunt singurele creaturi care au
Zoologică; corpul acoperit cu pene;

37
38
SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI:

Dragi părinţi,

Vă anunţăm că în săptămânile următoare atenţia noastră se va


îndrepta spre teme în care vom vorbi despre viaţa animalelor domestice,sălbatice si
animalele de la poli.Vom învăţa despre părţile componente ale animalelor, despre

39
foloasele pe care ni le aduc acestea, despre asemănări şi deosebiri între animale,
despre adăposturi, despre hrană etc. Proiectul se va desfăsura pe parcursul a trei
săptămâni.
Vă rugăm sa discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le
oferiţi atât cunoştinţe şi informaţii corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi
copii din grupă. Pentru a veni în sprijinul nostru, orice material consideraţi că ne va fi
util desfăşurării activităţilor va fi bine primit.
În speranţa că ne veţi sprijini, vă mulţumim!

40
Educatoarea şi copiii

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
- Diseminare în cadrul comisiei metodice;
- Fotografii.
EVALUARE:
- Observarea directă;

41
- Fişe individuale de lucru;
- Album;
- Carnavalul animalelor;
- Expoziţie cu lucrările copiilor;
Bibliografie:
- Ana A, Cioflica S.M., (2006) – “Proiecte tematice orientative”, Editura Techno
Art, Oradea

42
- Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G, Pletea G,
Călin E, (2009) – “Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar –
ghid pentru cadrele didactice – Vol I”, Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti
- Preda V (coord.), (2002) – “Metoda proiectelor la vârstele timpurii”, Editura
miniped, Bucureşti
- Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, (2008) – “Suport pentru aplicarea noului
curriculum pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-5ani”, Editura Delta, Piteşti.

43
Tema: “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI
PE PĂMÂNT?”
Subtema:1. “ANIMALE DOMESTICE”
(12.02.2018 – 16.02.2018)
Proiect: „IN LUMEA ANIMALELOR”

44
Ziua Activităţi de învătare

45
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Cine a spus miau?”-
„Vreau să cresc mare” – deprinderi de autoservire; Calendarul naturii
;Gimnastica de înviorare.
T: Joc distractiv: „Cine s-a ascuns”
Luni ALA: Bibliotecă : „Citim imagini despre animale”
Ştiinţă – „De ce se spală pisicile?”
Construcţii : „Cuşca lui Azorel”
ADE: Activitate integrata:DS si DPM

46
DS:Cunoasetrea mediului:”Cainele si pisica”-observare
Educatie fizica: “Aruncarea si prinderea cu ambele maini sus-jos,inainte –inapoi”
ALA II:Joc : ,,Cine arunca mai departe”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă : ” Ce animale îmi plac mai mult şi de ce?”
Calendarul naturii. Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi
T: ” „Doi,patru ,şase,opt,nu mă mişc din loc”
Activitate opţională: „Semne grafice”
Marţi ALA: Bibliotecă : „ Gainusa cea motata”-lectura educatoarei

47
Joc de masă: „Puzzle cu animale”
Joc de rol : „De-a veterinarii”
ADE: DLC:Educarea limbajului: “Ce stii despre animale?”-convorbire
DEC:Educatie muzicala:“Azi Grivei e mânios”-invatare cantec
Joc de perspicacitate“Cine locuieşte in căsuţă?”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ”Iubesc animalele pentru că….”
Calendarul naturii.Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi; Gimnastica de
înviorare;“Fac curat, aşez la loc / Unde stau, unde mă joc” (deprinderea de a

48
face ordine în sala de grupă)
Miercuri T: ”Eu locomotivă sunt”
ALA: Artă: „Ghemul pisicuţei „-desen
Construcţii – ,”Coşuleţul pisicii”-material mărunt
Ştiinţă : ,”Aşează la adăpostul potrivit”,
ADE: DS:Activitate matematica: „Construiti cat mai multe grupe cu 6 obiecte
si asezati langa cifra potrivita”-ex.cu material individual
DOS:Educatie pt.societate : “Să ocrotim animalele” -convorbire

49
ALA II: ”Şade raţa pe butoi”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:”Cum se înteleg animalele?”
Calendarul naturii. Rutine, Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi; Gimnastica
de înviorare.
Joi T:„Pic în sus şi pic în jos”
Activitate opţională: „Cele mai frumoase povesti”
ALA: Ştiinţă:”Ştiaţi că…?”-convorbire
Joc de masă : „Jocul umbrelor”

50
Biblioteca: „Zdreanţă” de T. Arghezi fragment-memorizare
ADE: DS:Activitate matematica::”Găseşte vecinii 1-6”-joc didactic
DEC:Activitate artistico-plastica :” Animalele domestice si puii lor” - modelaj
Joc distractiv: „Cursa pisicilor”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:” Mi-a plăcut|nu mi-a plăcut…”
Calendarul naturii. Rutine, Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi; Gimnastica
de înviorare
T: ”Bat din palme”

51
Vineri ALA: Joc senzorial:”Saculetul fermecat”
Artă : „Animale domestice”-dactilopictura
Joc de masă : „Alege şi grupează!”
ADE: DLC:Educarea limbajului: “Carnavalul sunetelor”
DOS:Activitate practica:”Animale domestice”-decupare,lipire,asamblare
(animale pentru macheta)
ALA II:” Ceata lui Piţigoi”

52
53
Tema: “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
Subtema:1. “PRIETENII PADURII” (19.02.2018 – 23.02.2018)
Proiect: „IN LUMEA ANIMALELOR”

54
Ziua Activităţi de învătare
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Tainele padurii”
„Vreau să cresc mare” – deprinderi de autoservire; Calendarul
naturii ;Gimnastica de înviorare.
T: Joc distractiv: „„ La ospete” – joc cu text si cant
Luni ALA: Bibliotecă : „Enciclopedia copiilor – citim despre animale”
Ştiinţă – „Ce stii despre vulpe, dar despre urs?” – discutii libere
Arta:”Coloram animale salbatice”

55
ADE: Activitate integrata:DS si DPM
DS:Cunoasetrea mediului:” Animale din padure „ - lectura dupa imagini
DEC:Educatie muzicala:“ „ A venit o vulpe” – predare cantec
„ Ratustele„ – repetare
ALA II:Joc : ,, Plimba iepurasul”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă : ” Ce animale îmi plac mai mult şi de ce?”
Calendarul naturii. Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi
T: ” A venit o vulpe sa fure gaini” – joc cu text si cant

56
Activitate opţională: „Semne grafice”
Marţi ALA: Bibliotecă : „Patania vulpii – pov. dupa un sir de ilustratii
Joc de masă: „Alege si grupeaza animalele”
Joc de rol : „De-a Vanatorii”
ADE: DLC:Educarea limbajului: „Cumatra vulpe” – memorizare
DEC:Activitate artistico-plastica :” Animale salbatice”-pictura prin
tehnica stropirii
ALA II:Joc : “Ursul doarme”

57
58
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ”Iubesc animalele pentru că….”
Calendarul naturii.Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi; Gimnastica de
înviorare;“Fac curat, aşez la loc / Unde stau, unde mă joc” (deprinderea de
a face ordine în sala de grupă)

59
Mier T: ” „Iepurasul tup „ – joc de miscare
curi ALA: Artă: „Peste pentru urs si vulpe „– desen liber
Construcţii – ” Cabinetul medicului veterinar”
Ştiinţă : ” Ce putem face cu blana/pielea animalelor ?”– discutii libere
ADE: DS:Activitate matematica: „„A mai venit un ursulet!” – predare -
numarul si cifra 7”
DOS:Educatie pt.societate : “„Animalele – prieteni sau dusmani? „ – conv.
ALA II: ” „Plimba alunele in lingura” – joc distractiv

60
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:” „Ce ne invata animalele?”
Calendarul naturii. Rutine, Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi;
Gimnastica de înviorare.
Joi T:„ „Merge ursul, prin padure” – mers ritmat
Activitate opţională: „Cele mai frumoase povesti”
ALA: Ştiinţă:” Ce se intampla cu animalele padurii iarna?” – conv.
Joc de masă :”Cati pesti a mancat vulpea?” – ex. cu material individual
Biblioteca: „Uneste punctele si spune ce animal ai descoperit !”

61
ADE: DS:Activitate matematica::”Construiti cat mai multe grupe cu 7
animale si asezati langa cifra potrivita”
Educatie fizica: “ “Aruncarea si prinderea de la piept cu doua maini”
Joc:”Mingea tot mai sus!”
ALA II:Dramatizare „Casuta din oala”

62
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:” Mi-a plăcut|nu mi-a plăcut…”
Calendarul naturii. Rutine, Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi;
Gimnastica de înviorare
T: ” „Merge ursul, prin padure” – mers ritmat
Viner ALA: Artă :”Barlogul ursului, vizuina vulpii” – confectionare cu materiale
i din natura
Joc de masă : „Sortam jetoane cu animale salbatice”
Construcţii : „Casute pentru animale”

63
ADE: DLC:Educarea limbajului: “
DOS:Activitate practica: „Vulpea, ursul” – aplicatie, colaj
ALA II:” Vizionare desene animate : „Ursul pacalit de vulpe”

64
Tema: “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
Subtema:3. “Animale de la poli” (26.02.2018 – 2.03.2018)
Proiect: „IN LUMEA ANIMALELOR”

Ziua Activităţi de învătare


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Salutul( Buna ziua pinguinule…)
„Vreau să cresc mare” – deprinderi de autoservire; Calendarul
naturii ;Gimnastica de înviorare.

65
T:,, Iarna” (cantec)
Luni ALA: Constructii „Casuta eschimosilor”
Biblioteca „Citim in atlasul zoologic”
Arta- desen „Animale de la poli”
ADE: Activitate integrata:DS si DPM
DS:Cunoasetrea mediului:””Calatorie in zonele polare”-convorbire
DEC:Educatie muzicala:auditie„Pinguinul”,”La zoo”de G. Sauciuc Cicone
ALA II:Joc : ”Iepurii şi vulpea polară”

66
ADP: Întâlnirea de dimineaţă : „De-aş fi un urs polar...”
Calendarul naturii. Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi
T: Joc distractiv: „Telefonul fără fir”
Activitate opţională: „Semne grafice”
Marţi ALA: Construcţii:”Sania exploratorilor”;
Artă(modelaj): ”Căsuţa eschimoşilor”;
Joc de masă:”Din jumătate întreg”;
ADE: DLC:Educarea limbajului: „O întâmplare la Pol”-poveste creată

67
DEC:Activitate artistico-plastica :” Pinguinul”-desen
ALA II: Joc de mişcare:”Mersul urşilor polari”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ” . „Sunt eschimosul... şi plec în căutarea....”-
Mier Calendarul naturii.Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi; Gimnastica de
curi înviorare;“Fac curat, aşez la loc / Unde stau, unde mă joc” (deprinderea de
a face ordine în sala de grupă)
T: ”
ALA: Bibliotecă:”Alcătuieşte propoziţii cu igluu, urs, focă, etc”;

68
Ştiinţă:”Despre zonele polare din Enciclopedia pentru prichindei”;
Construcţii:”Drumul echipajelor de câini”;
ADE: DS:Activitate matematica: “Caută ursuleţii perechi-joc exerciţiu 1-
7
DOS:Educatie pt.societate : „În expediţie la Poli ”- joc didactic
ALA II: ”

69
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:” „Eşti singur la Polul Nord.Ce-ai vrea să
ai la tine?”
Calendarul naturii. Rutine, Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi;
Gimnastica de înviorare.
Joi T:„ Joc de mişcare:”Sărim peste râul îngheţat!”
Activitate opţională: „Cele mai frumoase povesti”
ALA: Artă:”Aisberg “–pictură

70
Construcţii:”Ţinutul îngheţat”
Joc de rol:”De-a vânătorii”
ADE: DS:Activitate matematica::”Cie aranjeaza mai bine?”-Joc logico-
matematic
DPM:Educatie fizica: “Aruncarea cu o mana de la
umar(azvarlire)libera,tinta fixa si mobile.
ALA II: Joc:”Vanatorii iscusiti”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:” Mi-a plăcut|nu mi-a plăcut…”

71
Calendarul naturii. Rutine, Tranziţiile,Ne pregătim pentru activităţi;
Gimnastica de înviorare
Vineri T: ”Joc distractiv: ”Focile la pescuit”
ALA: Biblioteca:” Cum se protejează eschimoşii de frigul polar - citire
de imagini
Joc de masa:” Găseşte drumul pinguinilor “-labirint
Stiinta:” “Gheaţa pluteşte pe apă?”-experiment
ADE: DLC:Educarea limbajului: “

72
DOS:Activitate practica:”
ALA II: Joc distractiv:,,Ursuletul Panda”

73
74
75