Sunteți pe pagina 1din 11

Grădiniţa PN.

COLIBASI
IEDERA DE JOS Educatoare, MANICA DORINA

CINE SUNT/SUNTEM?

PROIECT TEMATIC

“EU SUNT UNIC ŞI AM DREPTURI”

GRUPA MARE,, FLUTURAŞII”


ARGUMENT:
Într-o zi, Andrei a venit la grădiniţă foarte supărat. L-am întrebat ce
s-a întâmplat şi mi-a spus că nişte copii l-au numit”ţigan” şi nu mai vreau
să se joace cu el pentru că nu are părinţi. I-am explicat că nel este un
băieţel frumos, deosebit şi că locuieşte cu o familie care-l iubeşte foarte
mult.
Pornind de la această întâmplare şi de la ideea că fiecare copil este
unic şi fiecare are dreptul de a se dezvolta frumos şi în concordanţă cu
propriile trebuinţe, am dezvoltat proiectul tematic « Eu sunt unic », în
cadrul căruia îmi propun să familiarizez copiii cu drepturile pe care le au :
*Dreptul copilului de a creşte într-o familie iubitoare şi în condiţii
favorabile pentru dezvoltatea sa fizică, mentală, spirituală morală şi
socială; dreptul copilului la un nume, cetăţenie, stabilitate şi păstrarea
identităţii sale;
*Dreptul copilului la educaţie în vederea dezvoltării calităţilor,
aptitudinilor şi personalităţii;
*Dreptul copilului la egalitate şi nediscriminare în funcţie de rasă,
culoare, sex, naţionalitate, etnie sau religie, opinii politice, stare materială,
sau poziţia socială, dizabilităţi din naştere sau de orice fel ;
*Dreptul copilului la integritatea fizică şi la beneficierea de servicii
medicale şi de recuperare în vederea asigurării acestui lucru.

DREPTURILE TALE!

Dreptul nr. 1 - Toţi copiii sunt egali în drepturi: fete, băieţi, de orice origine ar fi ei sau părinţii lor.
Dreptul nr. 2 - Fiecare copil are dreptul să trăiască în familie.
Dreptul nr. 3 - Fiecare copil are dreptul la identitate: nume, prenume, naţionalitate.
Dreptul nr. 4 - Fiecare copil are dreptul la sănătate.
Dreptul nr. 5 - Fiecare copil are dreptul la educaţie, în şcoală şi în afara ei.
Dreptul nr. 6 - Orice copil cu hadicap are dreptul să fie ajutat să trăiască alături de ceilalţi.
Dreptul nr. 7 - Fiecare copil are dreptul la protejarea vieţii sale private.
Dreptul nr. 8 - Fiecare copil are dreptul să se exprime şi să fie ascultat.
Dreptul nr. 9 - Fiecare copil trebuie să fie protejat împotriva oricărei forme de violenţă.
Dreptul nr. 10 - Nimeni nu are dreptul să exploateze un copil.
DESCRIEREA PROIECTULUI

Grupul ţintă : Grupa mare”Fluturaşii”


Durată : 4 săptămâni : 27.09.2019- 8.10.2019; 15.11.2019- 26.11.2019
Resurse umane: preşcolarii grupei Fluturaşii
- părinţi
- asistenta medicală
Materiale: enciclopedii, atlase, albume, cărţi, reviste, calculator
Bibliografie: Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008
Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar-
Ghid, vol. I şi II, 2009,
Revista învăţământului preşcolar nr. 1-2/2008,
Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul
preşcolar preşcolar, nivel 3-5 ani, Piteşti, 2009
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


-Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare
corectă a structurilor verbale orale

DOMENIUL ŞTIINŢĂ:
- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător;
- Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii
înconjurătoare.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
- Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:


- Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,
modelaje;
- Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore a muzicii

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC:
- Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar applicative,
- Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de
sănătate

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Domeniul Limbă şi Comunicare


 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate
de vorbitor, cât şi de auditor;
 Să reacţioneze la mesaje simple transmise;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii,
activităţii personale şi (sau a relaţiilor cu ceilalţi)
 Să utilizeze în exprimare un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles, să reţină şi să reproducă expresii ritmate şi rimate.

Domeniul Ştiinţă
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor prematematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, clasificarea, constituirea de
grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune luate în considerare separat;
 Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (fiinţa umană ca
parte integrantă a mediului);

Domeniul Om şi Societate
 Să respecte reguli simple de securitate personală;
 Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa,
grupul de joacă);
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive;
 Să manifeste prietenie faţă de colegii din grupul de joacă;
 Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

Domeniul Estetic şi Creativ


 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să intoneze cântece pentru copii accesibile vârstei;
 Să asocieze mişcările sugerate cu textul melodiei;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice desenului şi modelajului în redarea unor
teme plastice;

Domeniul Psihomotric
 Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă;
 Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale
fiecărei părţi
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă);
 Să-şi formeze correct deprinderile motrice de bază;

STRATEGII DIDACTICE
 Tipuri de strategii utilizate pe parcursul derulării proiectului: mixtă,
algoritmică, bazate pe joc, euristice, expozitive;
a. Metode şi procedee: observarea spontană şi dirijată, povestirea, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul, conversaţia;

 Modalităţi de evaluare utilizate pe parcursul proiectului:


*Realizarea unui centru tematic cu tema: „ Eu sunt unic şi am drepturi”
*Produse ale activităţii copiilor;
*Observaţia curentă a educatoarei;
*Chestionarea orală
*Activitate demonstrativă cu participarea părinţilor
 Forme de organizare: Frontal; Pe grupe; Individual

INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim ? Ce nu ştim şi vrem să aflăm ?

 Suntem oameni Care sunt drepturile noastre:


 Ştim cum arătăm  Avem dreptul să creştem în familie,
 Suntem fetiţe şi băieţi să avem un nume, o identitate;
 Avem părinţi, fraţi şi bunici  Avem dreptul la educaţie;
 Mergem la grădiniţă  Suntem egali, indiferent de rasă,
 Cunoaştem obiectele de culoare, sex, naţionalitate, etnie sau
îmbrăcăminte şi igienă religie, opinii politice, stare
personală materială, sau poziţia socială,
dizabilităţi din naştere sau de orice
fel ;
 De ce suntem diferiţi?
 Avem dreptul la sănătate, ocrotire;
 Ce înseamnă viaţă sănătoasă?
 Cum ne îngrijim să ne păstrăm
sănătatea?
CENTRELE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

Colţul căsuţei Artă Construcţii


- Truse pentru jocurile -Creioane colorate; Truse de construit:lego,
de rol şi jocurile de -Carioca, arco, combino;
creaţie; -Acuarele, tempera; planşete, - cuburi, perluţe
- Cadrul ambiental
plastilină
specific;
-Instrumente muzicale, casete
audio şi video
Nisip şi apă Bibliotecă Ştiinţe
- Cărţi şi reviste ; -Jetoane, planşe, cărţi,
- Cărţi de poveşti; enciclopedii,
- Cărţi cu poezii şi poveşti -Centrul tematic;
- Jetoane;
-Calendarul naturii
-Calculator, CD
-Cifre, material mărunt
Tema săptămânii: EU SI FAMILIA MEA

Data/ Obiective ALA ADP Tema, domenii


ziua operaţionale vizate experienţiale
şi tipuri de activităţi
implicate

Luni Domeniul Limbă şi BIBLIOTECĂ: 1.RUTINE Toţi avem dreptul la


23.09 comunicare -Citim imagini cu Primirea copiilor o familie
2019 -Să reţină expresii familia ( deprinderi specifice) Activitate integrată
rimate şi ritmate; -Selectează imagini Întâlnirea de
-Să alcătuiască cu membrii familiei dimineaţă -DŞ-lectură după
propoziţii şi fraze -Salutul fluturaşilor, imagini
Domeniul ştiinţă COLŢUL Prezenţa, Calendarul -DEC-cîntec, joc
-Să recunoască şi CĂSUŢEI/ naturii muzical pe melodia
denumească membrii JOC DE ROL -Joc de grup: Să facem cîntecului
Marţi unei familii, -De-a familia cunoştinţă; Fetiţe şi băieţi
24.09 -Să înţeleagă dreptul -De-a bucătăresele -Spune cu cine locuieşti Activitate integrată
2019 fiecărui copil de a - Am grijă de păpuşa
creşte în familie, mea! DŞ-(selectare,
- Să selecteze, să grupare după formă,
grupeze elementele CONSTRUCŢII numărare, formare
după formă, să -Casa în care locuiesc perechi)
formeze perechi între -Mobilierul din
elementele a două camera mea DOS- aplicaţii
mulţimi, să numere în Micul dejun, gustarea
limitele 1-5 ŞTIINŢĂ: (deprinderi specifice)
Miercuri Domeniul Om şi -Cine este şi ce face? Momentul de mişcare Sunt copil ca fiecare
25.09 Societate -Fetiţe şi băieţi, -Gimnastica de Activitate integrată
2019 -Să înţeleagă dreptul -Copilul politicos înviorare
fiecărui copil la -Jocuri de mişcare în -DLC-Memorizare
identitate ARTĂ: aer liber -DPM- La plimbare
-Să se prezinte pe -Modelaj-membrii cu familia- variante
sine şi mebbrii familiei de mers
familiei -Casa mea-desen 2.TRANZIŢII:
Joi -Să selecteze, să Jocuri şi activităţi exerciţii ritmice, Eu am un nume
26.09 lipească elementele recreative numărători, jocuri cu Activitate integrată
2019 primite - Aleargă la căsuţa ta! text şi cânt
Domeniul Estetic şi -Fiecare pui, are -Un băiat şi o fetiţă DŞ-Spune cum se
Creativ mama lui! -Familia mea numeşte-joc logic
-Să redea schematic -Audiţie muzicală: -Roata fluturaşilor DOS-Am dreptul la
membrii familiei, Am o casă mititică un nume- convorbire
-Să intoneze corect
Vineri cântecul, să execute Familia mea
27-09 mişcări spaţiale Activitate integrată
2019 sugerate de text 1.“Mînuţe pricepute”
Domeniul DOS, DEC DLC-joc didactic
Psihomotric Spune ceva despre...
-Să execute corect 2.”În lumea DEC-desen
diferite variante de poveştilor”-DLC, Membrii familiei
mers DOS mele

Tema săptămânii: DREPTURILE COPILULUI,DREPTURILE MELE

Data/ Obiective ALA ADP Tema, domenii


ziua operaţionale vizate experienţiale
şi tipuri de activităţi
implicate

Luni DLC BIBLIOTECA: 1.RUTINE Toţi la grădiniţă!


30.09 -Să reţină expresii -Citim imagini despre Primirea copiilor Activitate integrată
2019 rimate şi ritmate grădiniţă ( deprinderi specifice)
-Să se exprime în -Selectăm imagini cu Întâlnirea de dimineaţă DŞ-Observare,
propoziţii corect jucării şi activitatea -Salutul fluturaşilor, convorbire
formulate din punct copiilor la grădiniţă Prezenţa, Calendarul DPM-Mă plimb cu
de vedere gramatical naturii colegii mei-variante
DŞ COLŢUL CĂSUŢEI/ de mers
JOC DE ROL
Marţi -Să observe, să -De-a grădiniţa -Joc de grup: Toţi la Nu numai la
01.10 descrie localul -De-a educatoarea grădiniţă, împreună grădiniţă
2019 grădiniţei, încăperile învăţăm Activitate integrată
şi activităţile care se CONSTRUCŢII
desfăşoară aici -Grădiniţa mea, DŞ-(selectare, grupare
-Să înţeleagă dreptul -Rafturi pentru jucării, Micul dejun, gustarea după mărime,
fiecărui copil la -Căsuţa păpuşii (deprinderi specifice) numărare)
educaţie Momentul de mişcare DOS- -,,Nu numai la
-Să selecteze, să ŞTIINŢĂ: -Gimnastica de grădiniţă”-povestirea
grupeze, să ordoneze -Ce facem la grădiniţă? înviorare educatoarei
obiectele după -Selectă imagini cu -Jocuri de mişcare în
mărime încăperile grădiniţei aer liber
Miercuri DOS -Alege jucăriile după Grădiniţa mea
02.10 -Să se integreze în mărime Activitate integrată
2019 colectiv, să-şi
însuşească reguli de ARTĂ: 2.TRANZIŢII: -DLC-memorizare
comportare civilizată, -Desenăm, modelăm exerciţii ritmice, -DEC-Cântec, j.m pe
să participe la jucăria preferată, numărători, jocuri cu melodia cântecului
activităţile de grup, să -Colorăm în cărticică text şi cânt
fie capabili să -Grădiniţa mea
păstreze ordinea la Jocuri şi activităţi -Noi, copii de grădiniţă
locul de joacă recreative
Joi DEC Copiii ordonaţi
03.10 -Să intoneze corect -Aleargă la ursuleţ, Activitate integrată
2019 cântecul, să execute -Prinde mingea
mişcări spaţiale -Orăşelul fermecat DŞ-Ordonare după
sugerate de text mărime
-Să redea 1.“Mînuţe pricepute” DOS-aranjăm jucăriile
schematic,prin DOS, DEC
modelare, jucăria
Vineri preferată 2.”În lumea Jucării, jucării
04.10 DPM-Să execute poveştilor”-DLC, DOS Activitate integrată
2019 corect diferite
variante de mers DLC-joc didactic
-Să răspundă prompt Ce ştii despre mine
la comenzi DEC-Modelaj
-Să aibă o ţinută Jucăria preferată
corectă în timpul
executării exerciţiilor

Tema săptămânii: Eu sunt unic!


Data/ Obiective ALA ADP Tema, domenii
ziua operaţionale vizate experienţiale
şi tipuri de activităţi
implicate

Luni DLC BIBLIOTECA: 1.RUTINE Diferiţi, dar egali


07 10 -Să audieze povestea, -Suntem speciali, dar Primirea copiilor Activitate integrată
2019 să reţină conţinutul, egali-citire de imagini ( deprinderi specifice)
să formuleze -Selectează imagini cu Întâlnirea de dimineaţă DŞ-vizionare CD,
propoziţii corecte din chipuri de copii -Salutul fluturaşilor, convorbire
punct de vedere Prezenţa, Calendarul DEC-cântec „Şapte
gramatical COLŢUL CĂSUŢEI/ naturii ani de-acasă”, joc
JOC DE ROL -Joc de grup: muzical pe melodia
DŞ -De-a mama şi copilul Eu sunt, tu eşti...harta cântecului
Marţi -Să înţeleagă dreptul - Să facem baie păpuşii emoţiilor Avem drepturi egale
08.10 copiilor la şanse -Ed.sanitară-Cum am Activitate integrată
2019 egale, să recunoască CONSTRUCŢII: grijă de sănătatea mea?
părţile corpului uman -Leagăn pentru păpuşă, DŞ-rezolvare de
şi funcţiile acestora -Căsuţe pentru păpuşi Micul dejun, gustarea probleme
-Să rezolve probleme (deprinderi specifice) DOS- j.d.Cutiuţa cu
de adunare şi scădere ŞTIINŢĂ: Momentul de mişcare emoţii
în limitele 1-5 -De ce suntem diferiţi? -Gimnastica de
-La ce ne ajutã mâinile, înviorare
Miercuri DOS dar ochii ? -Jocuri de mişcare în Mă plac aşa cum
09-10 -să identifice, să -Alege obiecte de aer liber sunt
2019 exprime şi să îmbrăcăminte pentru Activitate integrată
eticheteze corect DLC-Povestea ursului
fiecare copil
emoţiile cafeniu
-Să selecteze DOS-chip vesel, chip
ARTĂ:
materialele adecvate trist-colaj
-Completează ce lipseşte
pentru a realiza
-Modelaj-Copilul
chipul vesel, chipul
Joi trist Am grijă de corpul
Jocuri şi activităţi
10.10 2.TRANZIŢII: meu
recreative
2019 DEC exerciţii ritmice, Activitate integrată
-Copiii voioşi
-Să intoneze corect numărători, jocuri cu
-Vrei să fi prietenul meu?
cântecul,să asocieze text şi cânt DŞ-Rezolvare de
-Audiţie muzicală:Copii
mişcările cu textul şi probleme
din lumea-ntreagă
ritmul melodiei 3.ACTIVITĂŢI DPM-mers în
-Ed. Rutieră-semnele de
-Să redea prin desen OPŢIONALE echilibru-joc: Mica
circulaţie
diferite chipuri şi balerină
Vineri stări emoţionale 1.“Mînuţe pricepute” Reguli de aur
11.10 DOS, DEC Activitate integrată
2019 DPM
-Să răspundă prompt 2.”În lumea DLC-j.d.Cine face, ce
la comenzi, să poveştilor”-DLC, DOS face?
execute corect mersul DEC-desen-chipuri
în echilibru pe o diferite
suprafaţă ridicată

S-ar putea să vă placă și