Sunteți pe pagina 1din 5

1.

2 Descrierea organizației unde se va implementa ideea de proiect (solicitantul/promotorul/ beneficiarul de


finanțare): 4
1.3 Sursa de finanţare adecvată ideii de proiect și descrierea condițiilor pentru aprobarea finanțării (se
va alege doar una din cele 2 variante)...........................................................................................................5
II. RELEVANȚA PROPUNERII DE PROIECT ÎN RAPORT CU CERINȚELE SURSEI DE
FINANȚARE.............................................................................................................................................6
2.1 Justificarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)..............................................................................6
2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului (maxim 1 pagină)...................................................................6
2.3 Identificarea și descrierea beneficiarilor direcţi și/sau a grupurilor-ţintă...............................................7
2.4 Definirea scopului (obiectivului general) al proiectului........................................................................7
2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini).............................................................................7
III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR.......................................8
3.1 Identificarea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină).....................8
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format rezumat (maxim 8 pagini)...................8
Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități.............................8
3.3 Alcătuirea echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără
graficul responsabilităților)...............................................................................................................................8
3.4 Planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, în anexă)........8
IV. ESTIMAREA RESURSELOR ȘI ELABORAREA BUGETULUI PROIECTULUI................................10
4.1 Identificarea și stabilirea resurselor necesare proiectului.....................................................................10
4.2 Elaborarea bugetului............................................................................................................................10
V. STABILIREA INDICATORILOR DE EVALUARE ȘI A POTENȚIALELOR RISCURI.......................11
5.1 Identificarea și estimarea indicatorilor de evaluare (maxim 1 pagină).................................................11
5.2 Identificarea potențialelor riscuri (maxim 1 pagină)............................................................................11
5.3 Realizarea matricei cadru logic a proiectului.......................................................................................12
Vi. BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................12
Listă de verificare............................................................................................................................................12
Grilă de evaluare..............................................................................................................................................12
Graficul responsabilităţilor pentru proiect...................................................................................................13
�HYPERLINK "bookmark://_Toc526347765"...........................................................................................14
3

Anexa 3
Matricea cadru logic

Scopul.proiectului: Proiectul propus vizează creșterea eficienței activității firmei Moldocor prin implementarea unei sonde litrometrice și a unui sIstem de
monitorizare GPS, care să asigure înregistrarea exactă a consumului de combustibil, evidența permanentă a nivelului (litri) de combustibil din rezervor și
detectarea și prevenirea pierderilor de combustibil prin compararea consumului real cu alimentările cu combustibil. Personalul firmei va fi implicat direct în
procesul de dezvoltare a sistemului și va beneficia de instruire astfel încât să poată valorifica, în cadrul activităților economice derulate conform fișelor posturilor,
potențialul oferit de tehnologiile de monitorizare consum combustibil.
Obiective pe termen lung:
Creșterea performanței contabilului implicat în calculul consumului de carburant
Reducerea cheltuielilor entității economice referitoare la carburantul sustras de către conducătorii auto
Reducerea riscului de furt a combustibilului de către conducătorii auto, precum și creșterea gradului de descoperire a celor care au comis astfel de fapte
Creșterea nivelului de responsabilizare a conducatorilor auto cu privire la modul în care aceștia utilizează carburantul autoturismelor sau utilajelor entității, dar și
asupra traseelor folosite pentru a transporta anumite materiale, lucrători, etc.
Reducerea timpului de lucru petrecut de către contabil pentru a efectua calculele necesare determinării carburantului folosit, dar și cel existent în rezervoare
Asigurarea unei poziții competitive pe piață prin avantajele oferite de tehnologiile informaționale
Adaptarea personalului firmei la necesitatea de educare pe tot parcursul vieții
Creșterea capacității firmei de adaptare rapidă la tehnologia modernă
Creșterea gradului de monitorizare a conducătorilor auto aflați în deplasări cu autoturismele deținute de entitate, prin intermediul sistemului GPS, conducând
astfel la imposibilitatea acestora de a urma alte trasee decât cele stabilite de conducere
Optimizarea gestionării unui număr ridicat de documente (foi de parcurs, facturi, bonuri valorice etc.) necesare în efectuarea calculelor privind consumul de
combustibil
Optimizarea gestionării unui număr ridicat de documente (foi de parcurs, facturi, bonuri valorice etc.) necesare în efectuarea calculelor privind consumul de
combustibil
Obiective pe termen scurt
Îmbunătățirea infrastructurii informatice a firmei pentru a fi în concordanță cu sistemul nou de implementat
Îmbunătățirea aptitudinilor profesionale ale angajaților în domeniul informatic pentru ca aceștia să utilizeze într-un mod facil noua aplicație
Asigurarea cadrului necesar pentru adaptarea periodică a sistemului la nevoile informaționale ale firmei
Dezvoltarea sau extinderea bazei de date în conformitate cu sistemul informatic ce va fi implementat
Îmbunătățirea colectării și prelucrării datelor legate de determinarea consumului de combustibil
Optimizarea interacțiunii dintre conducătorul auto și contabilul responsabil de gestionarea documentelor aferente consumului de carburant
Dezvoltarea aplicației contabile pentru generarea unor rapoarte privind consumul de combustibil calculat cu ajutorul noului sistem GPS și a sondelor litrometrice
atașate în rezervoare
Factori favorabili (pe baza
Surse de verificare a obținerii
Jaloane Indicatorii de evaluare a proiectului oportunităților de la 2.2) și a
indicatorilor
riscurilor (codul de la 5.1b)
Firma contractată Indicator 11 – Studiul de piață realizat Raport de monitorizare a desfășurării
studiului, studiul de piață

Indicator 12 - Caiet de sarcini Caiet de sarcini, verificarea aleatorie a


îndeplinit informațiilor
4

Indicator 13 – Oferte analizate Proceduri de licitație


Indicator 14 – Comenzi trimise Interviuri ale beneficiarilor direcţi, în
sistem aleator, raport de monitorizare
a comenzilor trimise
Indicator 15 – Contract semnat Contract, factură, minuta ședinței
Spațiu amenajat pentru montare Indicator 21 – Contract de închiriere Contract închiriere, factură ...
echipamente închiriere,minuta ședinței
Indicator 22 – Membri implicați în Rapoarte de participare
amenajarea spațiului
Indicator 23 – Membri implicați în Rapoarte de participare
depozitarea sondelor litrometrice
Sistem funcţional recepţionat Indicator 31 – Procese verbale de Proces – verbal de recepție/minută ...
recepție a echipamentelor (pentru
infrastructura IT, echipamentele GPS
și sondele litrometrice)
Indicator 32 – Procese verbale de Proces – verbal de punere în funcțiune
punere în funcțiune a echipamentelor /minută
Indicator 33 – Avizele de funcționare Site-ul instituției
a echipamentelor
Indicator 34 – Certificate de garanție Minuta, certificat garanție
Utiizatori instruiți Indicator 41 – Contract semnat cu Contract, factură, minuta ședinței
formatorul
Indicator 42 – Suportul de curs Minute ale instruirilor, materiale de
informare, chestionare de evaluare ale
cursurilor
Indicator 43 – Foile de examen / Evaluări post participare, concluzii ale
evaluare sesiunilor de instruire, interviuri ale
membrilor grupului țintă
Proiect monitorizat Indicator 51 – Raport de evaluare Rapoarte periodice de monitorizare şi
realizat evaluare a activității
Indicator 52 – Raport de progres Rapoarte periodice de progres
întocmit
Indicator 53 – Raport de monitorizare Raport de monitorizare şi evaluare a
finalizat activității
Contract asigurare a asistenţei post Indicator 61 – Documentul de Minuta ședinței, document de detaliere
implementare semnat detaliere a modului de furnizare a a modului de furnizare a asistenței,
asistenței analizat interviuri ale responsabililor
Indicator 62 – Contractul semnat Contract, factură, minuta ședinței
Activitatile pentru atingerea jaloanelor Resursele necesare desfăşurării activităţilor (doar pe categorii de
resurse, fără specificarea lor nominală)
Studiul pieței furnizorilor de sonde litrometrice și echipamente GPS Resurse umane, financiare și materiale
Aprobarea documentației de achiziție a echipamentelor Resurse umane
5

Transmiterea cererii de ofertă Resurse umane și materiale


Derularea procedurilor de achiziție Resurse umane
Elaborarea contractului Resurse de natura imobilizărilor, resurse umane și financiare
Căutarea unui spațiu pentru montarea echipamentelor Resurse de natura imobilizărilor și resurse umane
Pregătirea spațiului Resurse umane, materiale, financiare și de natura imobilizărilor
Depozitarea sondelor Resurse de natura imobilizărilor și resurse umane
Primirea avizelor pentru funcționarea echipamentelor hardware Resurse umane și resurse financiare
Montarea echipamentelor hardware Resurse de natura imobilizărilor și resurse umane
Instalarea aplicației software Resurse de natura imobilizărilor și resurse umane
Montarea echipamentelor GPS și a sondelor litrometrice Resurse de natura imobilizărilor și resurse umane
Găsirea și amenajarea sălii de instruire Resurse de natura imobilizărilor, resurse umane și financiare
Curs despre utilizarea aplicației și a sistemului GPS Resurse umane, informaționale și materiale
Evaluarea utilizatorilor Resurse umane și materiale
Verificare funcţionalitate sistem Resurse umane
Întocmirea rapoartelor de progres Resurse umane și materiale
Întocmirea rapoartelor financiare Resurse umane și materiale
Întâlnirea cu furnizorul - negociere contract asistență post implementare Resurse umane
Redactarea contractului Resurse materiale și umane
Semnarea contractului Resurse financiare