Sunteți pe pagina 1din 4

Contabilitatea operaţiilor privind

decontările cu furnizorii

La nivelul unei întreprinderi ,cumpărările de bunuri şi servicii generează datorii către 757n1314h
furnizori .

În contabilitatea firmelor din ţara noastră,distingem:


 datorii din cumpărări de bunuri şi servicii aferente ,activităţi de bază (cont 401 „furnizori”).
 datorii din cumpărări de imobilizări (cont 404 „furnizori de imobilizări”).
Documentul de bază utilizat pt. consumarea datoriilor certe faţă de furnizori ,este factura fiscală .
În ceea ce priveşte decontările cu furnizorii şi operaţii asimilate acestora,sunt folosite în principal
următoarele conturi:
 401 „furnizori”
 403 „ efecte de plătit”
 404 „ furnizori de imobilizări”
 405 „efecte de plătit pt. imobilizări”
 408 „furnizori ,facturi nesosite”
 409 „furnizori debitori”
ct. 401 „furnizori”
 reflectă datoriile firmei ca urmare a primirii ,de materii prime,materiale sau a lucrărilor şi serviciilor
executate de diferiţi terţi.
 acest cont ţine evidenţe decontărilor atât cu furnizorii interni din ţară cât şi cu cei externi.
 este un cont de pasiv care înregistrează în creditul său valuarea la costul de achiziţie a materiilor
prime,materiale consumabile,mărfurilor,etc.;intrate în patrimoniul contra cost (cu titlu oneros),pe bază
de factură fiscală.
 tot în creditul acestui cont se înregistrează şi valuarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de
terţe persoane.
 se debitează cu sumele nete achitate,terţelor persoane precum şi cu valuarea avansurilor ,virate
anterior furnizorilor.
 soldul creditor reprezintă datoriile întreprinderii faţă de furnizorii săi rămase neachitate.
ct.403 „ efecte de plătit”
 este folosit numai atunci când datoriile faţă de furnizor se achită prin efecte de comerţ (comerciale),
cel mai utilizat fiind biletul la ordin.
ct.404 „furnizori de imobilizări”
 acest cont reflectă relaţiile cu furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale .
 înregistrează în creditul său ,valuarea imobilizărilor efectuate de furnizori la care se adaugă Tva
înscrisă în factură.
 se va debita în momentul achitării furnizorilor de imobilizări cel mai adesea prin virament
(credit:5121)
 soldul creditor ,reflectă datoriile întreprinderii faţă de furnizorii de imobilizări neachitate încă.
ct.405 „efecte de plătit pt.imobilizări”
 folosit în cazul cumpărărilor de imobilizări şi achitării datoriilor către furnizorii de imobilizări prin
efectele de comerţ în special biletul la ordin.
În viaţa practică a firmei există uneori un decalaj între livrările făcute de către furnizori şi facturarea
efectivă.
În aceste cazuri ,bunurile recepţionate de la furnizori ,sosesc fără factură,situaţie în care se foloseşte
pt.evidenţă în contabilitatea ct.408.
ct.408 „furnizori,facturi nesosite”
 este un ct. de pasiv
 în creditul lui ,înregistrăm valuarea bunurilor sosite fără factură,la care se adaugă taxa pe valuarea
adăugată aferentă
 în momentul sosirii facturii, se debitează prin ct.401 „furnizori”
 dacă prezintă sold creditor ,acesta reflectă, valuarea facturilor nesosite încă.
ct.409 „furnizori debitori”
 spre deosebire de celelalte conturi ,care reflectă datori ale firmei, ct 409,evidenţiează
creanţele întreprinderii faţă de terţi pt. avansurile sau aconturile acordate acestora.
 aceste avansuri şi aconturi reprezintă în mod concret ,sume achitate cu anticipaţie,furnizorilor fie
pt.bunuri,fie pt.lucrări sau servicii ce urmează a fi primite ,respectiv efectuate ulterior.
 este un ct. de activ
 înregistrează în debit acordate furnizorilor şi se creditează cu valuarea acestor avansuri ,în
momentul primirii bunurilor sau efectuării serviciilor pt. care avansurile respective au fost acordate.
 dacă prezintă sold debitor ,reprezintă creanţele firmei faţă de furnizor,constând în avansuri şi aconturi
acordate acestora şi nedecontate însă (nestinse)
exemplu:

 recepţia de materii prime: „CUMPĂRARE”➾Tva

o înreg.facturii de achiziţionare de mat.prime:


% = 401
301
4426
o înreg.achitarea datoriei faţă de firmă:
401 = 5121
 soseşte factura de energie electrică:
% = 401
611
4426
o stingerea datoriilor prin virament:
401 = 5121
 sosesc mărfuri de la furnizori pe baza avizului de expedi-
ţie (nu a sosit factura):
% = 408
371
4428
o se primeşte factura de la furnizor:
408 = 401
o decontările taxei pe valuare adăugată:
4426 = 4428

Contabilitatea operaţiilor privind


decontările cu clienţii

Creanţele firmei faţă de clienţii săi ,rezultă ca urmare a vânzării producţiei obţinute ,respectiv realizării
unor lucrări sau servicii.
Asemenea datoriilor,creanţele devin certe (sigure)în momentul transferului de proprietate,adică în
momentul vânzărilor bunurilor şi serviciilor,moment care corespunde cu facturarea (întocmirea facturii).
Aceste sume reprezintă venituri:
Pebaza facturii fiscale,creanţele sunt înregistrate în contabilitatea firmei la valuarea lor nominală,adică
preţul sau tariful + Tva.
Conturile folosite pt. decontări cu clienţi , se reţin următoarele:
 ct.411 „clienţi” cu două sintetice de gr.2:
 411.1 „clienţi”
 411.8 „clienţi incerţi sau în litigiu”
 ct.413 „efecte de primit”
 ct.418 „clienţi ,facturi de întocmit”
 ct.419 „clienţi creditori”
ct.411.1 „clienţi”
 ţine evidenţa decontărilor cu clienţii interni sau externi
 este un ct. de activ
 înregistrează în debitul său,preţul de vânzare al produselor,mărfurilor vândute,livrate;sau al lucrărilor
şi serviciilor prestate,la acestea adăugându-se Tva „colectată aferentă” ct.4427.
 în creditul ct. 411.1 „clienţi”se înregistrează sumele încasate de la clienţi prin debitul conturilor de
trezorerie sau casă.
 soldul debitor reprezintă sumele datorate de către clienţi,respectiv creanţele întreprinderii faţă de
aceştia,neîncasate încă.
Dacă la sfârşitul exerciţiului financiar întreprinderea constată că anumite creanţe nu pot fi încasate parţial
sau în totalitate (devin incerte),aceste sume se transferă din ct.411.1 „clienţi”în contul 411.8”clienţi
incerţi”,creanţa se va transfera în întregime (inclusiv Tva).
În mod obişnuit ,vânzarea unor bunuri este însoţită de factură .
Există situaţii de apariţie a unor decalaje între livrări şi facturi,de aceea vânzările efectuate sau lucrările
executate inclusiv Tva aferentă pt. care nu sau întocmit facturi,se înregistrează distinct cu ajutorul ct.418
„clienţi,facturi de întocmit”
ct. 419 „clienţi creditori”
 înregistrează sumele primite sub forme de avansuri sau aconturi,adică datorii ale firmei faţă de clienţi
 este un ct. de pasiv,reflectă obligaţiile firmei pt. avansurile primite de la clienţii săi,în ct.livrărilor sau
executărilor de serviciu.
exemplu:
 vânzare de bunuri consumabile clienţilor: „VÂNZARE” (LIVRARE)
411.1 = %
707
4427
o încasarea facturii:
5121 = 411.1
 se vând mărfuri pe bază de aviz de însoţire,factura soseşte anterior:
418 = %
707
4428
o ulterior se primeşte factura:
411.1 = 418
o decontatea Tva:
4428 = 4427
 înreg.clienţuilor în litigiu:
4118 = 411.1
o suma devine pierdere preluată de ct. 654:
654 = 4118