Sunteți pe pagina 1din 186

MONOGRAFIE ROMANIAN STAMPS NEWS

BIBLIOTECA FILATELICĂ ROMÂNEASCĂ

Ştampilele
utilizate în
Transilvania
în perioada de
tranziţie şi
în primii ani
ai Regatului
României
1919 - 1930

Bucureşti 2018
ROMANIAN STAMP NEWS

Max Peter

ŞTAMPILELE UTILIZATE ÎN
TRANSILVANIA ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE
ŞI ÎN PRIMII ANI AI REGATULUI ROMÂNIEI
1919 — 1930

EDIŢIA A II-A
BUCUREŞTI—2018
1
Tehnoredactare şi paginare: autorul

Copyright © 2000-2018 Max Peter

Toate drepturile asupra versiunii electronice în limba română aparţin autorului. Lucrarea de faţă este protejată de legislaţia
română şi cea internaţională privind drepturile de autor.

Reproducerea parţială sau totală a prezentei lucrări este posibilă numai cu acordul prealabil scris al autorului. Este interzisă
difuzarea parţială sau integrală a lucrării pe Internet fără acordul scris al autorului.

Copyright © 2000-2018
All rights reserved. No parts of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocpoying, recording or by any information storage retrieval system, without written permission of the
author.

2
Celui ce este ca “Toma”

Cuvânt înainte

Lucrarea de faţă este rezultatul cercetărilor întreprinse de autor într-un domeniu deja aflat sub preocuparea mai multor
colecţionari români, majoritatea grupaţi în Cercul de Studii şi Istorie Poştală din Ardeal, Banat şi Bucovina, condus cu mult suflet
de pasionatul cercetător al istoriei poştale a Banatului, cunoscutul filatelist Martin Tiron. Ca un scurt istoric al lucrării,
trebuie să menţionez că lucrarea enciclopedică pe care mă străduiesc să o realizez de mai mulţi ani (referitoare la ştampilografia
poştală a Ardealului, Banatului şi Bucovinei de la începuturi şi până la formarea României Mari) s-a poticnit la corespondenţele
între denumirile unităţilor poştale atribuite de administraţia maghiară şi denumirile aceloraşi unităţi adoptate de administraţia
românească, după 1919. Eforturile de soluţionare a problemei au dus la naşterea indexului localităţilor din partea a doua a
acestei lucrări, în care am inclus peste 1.400 de nume româneşti împreună cu corespondentul lor maghiar.
Fiind totodată şi un pasionat colecţionar al emisiunii de mărci uzuale “Ferdinand” (care a fost şi prima emisiune uzuală
cu circulaţie de masă pe întregul teritoriu al României Mari) am crezut că este util pentru colecţionarii interesaţi de această
perioadă să dezvolt lucrarea cu unele detalii privind funcţionarea tuturor unităţilor poştale româneşti din judeţele din Ardeal şi
Banat.
Nu pot să nu menţionez sprijinul şi susţinerea morală pe care le-am primit de la colegii filatelişti, trebuind să menţionez
pe Leonard Paşcanu (care mi-a pus la dispoziţie mai multe lucrări din biblioteca personală), cât şi pe pasionatul cercetător
Răzvan-Radu Popescu (care mi-a pus la dispoziţie piese din colecţia personală şi care m-a susţinut în finalizarea lucrării).
Desigur că lucrarea de faţă poate fi îmbunătăţită, de aceea ţin să mulţumesc anticipat tuturor celor care vor aduce corecturile şi
adăugirile necesare şi considerate utile.

Autorul
Bucureşti, iunie 2000

Despre ediţia a II-a


Prima ediţie a fost publicată în serial începând cu anul 2000 în paginile Buletinului de studii Ardeal - Banat -
Bucovina, editat de inimosul colecţionar timişorean Martin Tiron, iar pe această cale îi mulţumesc din nou pentru sprijinul
acordat..
Privind în urmă, în cei 18 ani care au trecut de la prima ediţie nu s-au făcut progrese semnificative în
catalogarea ştampilelor utilizate în Transilvania în perioada de tranziţie. Doar din când în când mai apare câte o piesă
prin licitaţiile online, dar nu ştiu să existe vreun colecţionar sau cercetător care să aibă ca preocupare studiul pieselor de
acest gen. Audienţa Buletinului de studii Ardeal - Banat - Bucovina a fost relativ limitată, numărul cititorilor care au
beneficiat de catalogarea ştampilelor maghiare din această perioadă fiind relativ scăzut.
Acesta este şi motivul datorită căruia m-am decis să realizez a doua ediţie, trăgând speranţa unei creşteri a
interesului acordat de colecţionari acestui subiect.
Ştiu că una dintre întrebările care se vor naşte destul de repede se va referi la preţul de tranzacţionare a
pieselor cu ştampile maghiare. Am două precizări de făcut: preţul se stabileşte de piaţă, dacă există interes pentru
eventuala ofertă; deocamdată este prematur de stabilit şi publicat cote sau punctaje, atâta timp cât nu există cât de cât
un inventar al acestor ştampile, aşadar nici observaţii asupra rarităţii lor relative. Ce s-a putut aprecia totuşi este
caracterul relativ comun al ştampilelor utilizate în localităţile cu peste 10.000 de locuitori. Există numeroase excepţii şi
se impune adoptarea unei metodologii de catalogare şi evaluare a circulaţiilor obliterate cu ştampile maghiare.
Partea a doua a lucrării cuprinde prezentarea mai multor piese organizate pe planşe, împreună cu explicaţiile şi
descrierile pe care le-am considerat necesare.

Max Peter
Bucureşti, mai 2018
3
Despre perioada de tranziţie în Ardeal şi Banat

Intrarea României în primul război mondial a avut drept obiectiv înfăptuirea visului românilor, unirea teritoriilor locuite
de ei într-un singur stat. Leagăne ale românismului, Ardealul şi Banatul şi-au exprimat dorinţa de unire cu noul stat român
datorită comunităţii de civilizaţie, limbă, simţăminte cu fraţii de peste Carpaţi. Este o perioadă zbuciumată, caracterizată prin
căderea imperiilor şi naşterea a noi state pe principiile enunţate de preşedintele american Wilson. Pentru a face mai uşoară
parcurgerea lucrării, am alcătuit un scurt indice de date al perioadei, menţionând nu numai evenimentele specifice zonei tratate,
ci şi pe cele ale întregii ţări. Grozăviile prin care a trecut acest popor, tratamentul adesea injust care i-a fost aplicat de marile
puteri, însemnatele pierderi de vieţi omeneşti şi de bunuri rezultate în urma teribilei conflagraţii nu se pot concluziona în cele
câteva pagini din anexă, dar acestea pot face oglinda timpului pentru cititorul mai grăbit. Am căutat să includ şi unele date de
interes privind mişcările politice, militare şi diplomatice, precum şi unele mărturii de netăgăduit legate de suferinţele prin care a
trecut poporul român pentru a-şi realiza visul de secole - făurirea şi apărarea statului naţional unitar.

Aşa cum sublinia Gh. Cserni (“Provizoratul în tranziţia poştei române din Transilvania după Marea Unire” în Filatelia nr.
12 (500)/1997, p.43), tranziţia poştei la o nouă administraţie de stat are loc de obicei în urma schimbărilor teritoriale sau a
obţinerii independenţei de stat. Intrarea trupelor române în Ardeal şi Banat, urmată de transferul conducerii în administrarea
statului român este perfect oglindită pe plan poştal prin primii paşi parcurşi în dezvoltarea acestei instituţii în noile teritorii.
Studierea istoriei poştale a Ardealului şi Banatului pentru această perioadă este destul de anevoioasă, datorită în primul rând
lipsei unui număr minim de documente oficiale. Aceasta nu înseamnă să negăm activitatea poştală românească şi începuturile
organizării ei în noile teritorii, aşa cum s-a încercat de unii colecţionari care merg pe principiul “ce nu am în colecţie nu există !”

Subiectul este de un deosebit interes, el nefiind tratat mai în profunzime decât în ultimii ani. Trebuie subliniat încă o
dată că piesele poştale din această perioadă SUNT PIESE FILATELICE ROMÂNEŞTI, trebuind tratate ca atare, şi incluse în
lucrările de specialitate şi cataloagele româneşti. Printre lucrările importante care au tratat acest subiect trebuiesc câteva
menţionate în mod special:
- S. N. Dragomir - “Începuturile administraţiei PTT româneşti din Ardeal (perioada improvizaţiilor, 1918-1922)”;
- Gh. Cserni şi Ladislau Szegedi - “Circulaţia poştală a mărcilor Cluj şi Oradea, 1919-1921”.

Cele două materiale au fost publicate în Buletinul Cercului de Studii ABB din Timişoara, care are meritul de a fi primul
periodic ce a captat atenţia cercetătorilor de istorie poştală, ştampilografie şi filatelie tradiţională axaţi pe această zonă
geografică.
Nu trebuie trecute cu vederea alte lucrări fără de care prezentul volum nu s-ar fi născut:
- Călin Marinescu - “Oficiile, agenţiile şi gările poştale române, 1850-1950”, Bucureşti, 1999;
- Márfai Árpád, Szép Endre - “Magyarország postahivatalainak és postaügynökségeinek hely-keletbélyegzései
(1871-1920)”, Budapesta, 1995.

Perioada de tranziţie nu poate fi separată în diferite etape, aşa cum s-a încercat de unii colecţionari. Acest lucru se
datorează condiţiilor concrete din teritoriu, desfăşurării operaţiunilor militare, trecerii succesive a unor diferite zone sub
administrări diferite (de exemplu Banatul, ocupat succesiv de trupe sârbe şi franceze) şi aspectelor politice, destul de confuze.
Nu întâmplător am inclus în anexă momentele cele mai importante ale acţiunilor trupelor române, punând accent pe
aliniamentele şi raioanele de dispunere ale marilor unităţi române, în conjuncţie cu desfăşurarea acţiunilor trupelor celorlalte
state combatante din zonă. Pentru documentare am folosit cele mai bune lucrări istoriografice publicate în ţară în ultimii ani:
- extraordinara culegere de documente “1918 la români”, publicată în zece volume începând cu 1983 în Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti;
- cele şase volume de “Istorie militară” publicate sub egida Institutului de Istorie Militară N. Iorga;
- monografia “România în anii primului război mondial” publicată în Editura Militară în 1987;
- Eliza Campus - “Din politica externă a României, 1913-1947, Bucureşti, 1980;
- excelenta monografie realizată de Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu şi Costică Prodan - “În apărarea României
Mari, campania armatei române din 1918-1919”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994;
- culegerea de articole în 18 volume realizată de Editura Militară, “File din istoria militară a poporului român”.

Rog pe eventualii autori necitaţi să treacă cu vederea acest lucru şi să îmi accepte scuzele.

4
Principalele momente privind
organizarea poştală românească în noile teritorii
reunite cu România

La 1 iulie 1918 s-a dispus prin decret extinderea cenzurării corespondenţei pe întreg teritoriul controlat de trupele
române. Corespondenţa civilă s-a efectuat de către organele militare.
Imediat după Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Consiliul Dirigent a făcut un apel către toţi funcţionarii PTT de
a intra în serviciul statului român. O bună parte a funcţionarilor erau maghiari, ei refuzând semnarea angajamentului de a-şi
desfăşura activitatea sub conducerea noilor autorităţi (v. Silviu Dragomir, Buletin ABB). Lipsa de cadre specializate îşi făcea
simţită urmarea prin dezorganizarea serviciilor, care în bună parte erau executate de organismele militare sau cu ajutorul
acestora. Cu toate acestea, mulţi funcţionari care activaseră în afara graniţelor ţării şi-au dat imediat concursul, răspunzând
apelurilor adresate.
Conducerea administraţiei PTT în noile teritorii s-a efectuat de organe româneşti, dovadă fiind chiar ordinul din 25
ianuarie 1919 al generalului Moşoiu, dat la la Sibiu, de trecere imediată a serviciului PTT direct în subordinea Direcţiei Generale
PTT din Bucureşti.
Pe 29 ianuarie 1919 s-a preluat oficial administraţia Direcţiei Regionale PTT Cluj.
La 1 februarie 1919 Direcţia Generală PTT din Bucureşti a trecut activitatea poştală din teritoriile eliberate în
subordinea Direcţiei Centrale a PTT din Transilvania, organ cu dublă subordonare: pe de o parte faţă de Consiliul Dirigent din
Transilvania, pe de altă parte faţă de DGPTT din Bucureşti.
Preluarea efectivă a conducerii serviciului poştal de către administraţia română s-a făcut treptat, pe măsura înaintării
trupelor române care au luat măsuri de restabilire a ordinii, asigurării vieţii şi averilor locuitorilor români majoritari şi de repunere
în funcţie a serviciilor vitale ale societăţii, distruse sau întrerupte de război. Conform lui S. N. Dragomir, preluarea efectivă a
administraţiei poştale s-a făcut între 1 şi 20 aprilie 1919.
La sfârşitul lunii iulie 1919 s-a încheiat eliberarea întregului teritoriu românesc, inclusiv a celui ocupat de trupele
franceze şi sârbe (v. C. Marinescu, ABB nr. 3 (19)/1997 şi volumul citat). La 30 septembrie 1919, Direcţia Centrală PTT din
Transilvania a dispus retragerea din circulaţie a mărcilor maghiare fără supratipar, lăsate în continuare cu putere de francare
după 1918 (ca urmare a lipsei acute de mărci). Retragerea acestora din circulaţie s-a făcut mai târziu în judeţul Timiş, abia în
martie 1920.
La 20 noiembrie 1919 cenzura a fost subordonată organelor poştale. Pe 9 ianuarie 1920 Direcţia Generală a PTT din
Bucureşti a numit prin decizie (retroactiv) o serie de funcţionari în teritoriile noi, ceea ce demonstrează de fapt dubla
subordonare a Direcţiei Centrale PTT din Transilvania, menţionată mai sus. La 19 aprilie 1920, Ministerul de Interne a dispus
prin ordin preluarea serviciului de exploatare şi administraţie a Direcţiei Centrale.
În fine, la 2 iunie 1920, prin Decizia nr. 82888, DGPTT a dispus formarea Comisiei de Unificare a Poştelor din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
Pe 5 august 1920, prin circulară, DGPTT a dispus încetarea cenzurării corespondenţei civile, mai puţin în Banat. În
zona de graniţă cu Iugoslavia cenzurarea corespondenţei civile a fost şi ea ridicată, dar reintrodusă la scurtă vreme.

Iată, numai punctat, principalele momente care sunt atestate documentar în ceea ce priveşte primii paşi în preluarea
administraţiei poştale de către organele româneşti. Mai multe detalii se pot găsi în studiile amintite mai sus.

Schimbările administrative din perioada studiată


În ceea ce priveşte organizarea administrativă, imediat după preluarea administraţiei de către România fostele
comitate maghiare au fost păstrate ca formă de organizare, denumirile lor fiind traduse în limba română, iar termenul de comitat
a fost înlocuit cu cel de judeţ, formă de împărţire administrativă utilizată în vechiul regat de mult timp. În cadrul fiecărui judeţ erau
mai multe plase, fiecare cu câte o reşedinţă. Într-o viitoare ediţie a lucrării, pentru fiecare localitate va fi prezentată şi plasa din
care face parte.
Primele schimbări în organizarea administrativ-teritorială s-au produs la 1 ianuarie 1926. În Banat judeţul Caraş-
Severin s-a împărţit în două judeţe separate, Caraş şi respectiv Severin, iar în Transilvania au rămas cele 20 de judeţe, unele
schimbându-şi însă denumirea: Alba din Alba Inferioară, Năsăud din Bistriţa-Năsăud, Cluj din Cojocna, Mureş din Mureş-Turda,
Someş din Solnoc-Dăbâca, Turda din Turda-Arieş, Sălaj din Sălagiu. O parte de unităţi poştale au fost trecute de la un judeţ la
altul, ca urmare a modificărilor făcute limitelor teritoriale a unor judeţe. Aceste modificări sunt înregistrate în nomenclatorul
unităţilor poştale pentru fiecare caz în parte.
În urma stabilirii liniei definitive de graniţă cu Iugoslavia, la începutul anului 1924 s-au efectuat schimburi teritoriale de
localităţi, specificate în nomenclatorul unităţilor poştale (două unităţi au trecut de la România la Iugoslavia şi şase unităţi a primit
România).

5
Denumirile unităţilor poştale
În toate situaţiile denumirile româneşti ale localităţilor din nomenclator sunt cele înscrise în documentele oficiale. În
cazul în care o localitate a avut mai multe denumiri, cea de bază a fost considerată ultima din perioada de studiu.
Problema denumirilor româneşti este destul de delicată, deoarece chiar în aceleaşi surse apar nume diferite. Din această situaţie
a izvorât necesitatea trimiterilor la denumirile vechi (noi) făcute în nomenclator. De bază au fost considerate denumirile
localităţilor înscrise în două surse principale de documentare:
- Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune română din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramurăş, ediţia a II-a,
Sibiu, 1919;
- Nomenclatura comunelor din România întocmită de Dr. I. Chişiu şi Dr. E. Kovács, editura Sonnenfeld S.A. Oradea
(nedatată, dar conform împărţirii administrativ-teritoriale aproximată a fi din perioada 1927-1928).
O parte importantă a localităţilor şi-au schimbat denumirea în limba română la 1 ianuarie 1928. Ele sunt menţionate în
lucrarea lui C. Marinescu citată mai sus, fiind introduse şi în nomenclator.
Într-un studiu de ştampilografie, importantă este denumirea de pe ştampilele utilizate de unitatea poştală respectivă,
dar în cea mai mare parte ele sunt încă necunoscute, mai ales pentru unităţile mici şi cu funcţionare limitată. Acesta este unul
din subiectele care necesită a fi studiate în continuare, fără aportul a cât mai mulţor cercetători neputându-se ajunge prea
departe. În ceea ce priveşte denumirile maghiare, în nomenclator sunt indicate numai denumirile exisente pe ştampilele
maghiare aflate în uz la preluarea administraţiei de către organele române, indiferent câte alte denumiri în limba maghiară sau
germană a mai avut unitatea poştală. Pentru fiecare denumire maghiară, în nomenclator a fost făcută trimiterea la denumirea
română a localităţii, considerată principală. Este posibil ca şi alte tipuri de ştampile să fie descoperite ulterior, în afara celor
menţionate în nomenclator, ori o altă parte să fie infirmate, ca nefiind în uz la preluarea administraţiei de către organele
româneşti.

Mărcile şi efectele poştale utilizate


Ca urmare a crizei acute de mărci, s-a permis utilizarea mărcilor uzuale maghiare aflate în circulaţie. Emisiunile din
care fac parte sunt cele care au şi fost supratipărite la Cluj şi Oradea în 1919, respectiv stocurile din mărcile neridicate de
administraţia maghiară la părăsirea localităţilor ca urmare a înaintării trupelor române. Până în primăvara anului 1919 o parte
însemnată a corespondenţelor provenite din Transilvania se găsesc francate cu mărci maghiare. Treptat stocurile de mărci se
completează şi cu valori din emisiunile puse în circulaţie în vechiul regat, respectiv din emisiunile “Tipografiate - supratipar
PTTFF” şi “Carol I - Moldova”. Francarea cu mărci maghiare a continuat până în toamna anului 1919, întâlnindu-se chiar (rar)
francaturi mixte compuse din mărci maghiare şi mărci româneşti. Retragerea din circulaţie a mărcilor maghiare s-a făcut în
Transilvania la 30.09.1919, iar în judeţul Timiş abia în martie 1920.
Începând cu ianuarie 1920 se difuzează oficiilor mărcile uzuale “Ferdinand”. Conform cercetărilor lui Gh. Cserni, cele
mai timpurii circulaţii cunoscute în Transilvania cu mărci româneşti sunt datate februarie 1919.
Timbrele de ajutor (emisiunea “Ţesătoarea - culori schimbate, 1918), obligatorii pentru unele obiecte de
corespondenţă, au fost introduse la francare în Transilvania abia la 15 octombrie 1920.
Ca urmare a lipsurilor cu care se confruntau organele poştale româneşti, până la începutul anului 1920, cu
aproximaţie, s-au utilizat în Transilvania numai întreguri poştale (cu sau fără marcă fixă) maghiare, ulterior acestea
supratipărindu-se cu noile valori în lei româneşti. Întregurile poştale nesupratipărite nu au fost însă retrase, ele circulând în
paralel cu cele supratipărite de administraţia românească.
Începând cu anul 1920 au început să se utilizeze formulare poştale tipărite cu texte bilingve (română şi maghiară), care
au circulat o perioadă, de asemenea, în paralel cu cele cu texte numai în limba maghiară.
În urma studiului corespondenţei rezultă că pentru mărcile şi întregurile poştale maghiare nesupratipărite, cursul de
schimb din coroane în lei a fost de 1/1 (până la 1 iulie 1919), respectiv de 1 leu/2 coroane (după această dată).
Pentru studiul francaturilor este necesar calculul corect al tarifelor (care erau cele din vechiul regat, v. C. Marinescu).

În nomenclator au fost înscrise unităţile poştale împreună cu tipurile de ştampile maghiare utilizate. Aceasta constituie
doar o bază pentru dezvoltările viitoare ale cercetărilor perioadei de tranziţie, deoarece este necesar a se stabili, pe bază de
piese:
- cele mai târzii date de utilizare a mărcilor şi ştampilelor maghiare, pentru fiecare unitate poştală;
- cele mai timpurii date de utilizare a mărcilor româneşti, de asemeni pentru fiecare unitate poştală.
Fără îndoială că această muncă titanică nu poate fi desfăşurată decât de un număr cât mai mare de cercetători.
Personal am declanşat cercetarea unei cantităţi considerabile de material, atât mărci maghiare, cât şi româneşti (din emisiunile
specificate anterior) pentru identificarea ştampilelor utilizate de administraţia română (în corelare cu datele la care localitatea
respectivă intrase deja în zona de activitate a organelor româneşti, pe măsura înaintării armatei române).

6
Tipurile de ştampile utilizate

În nomenclator sunt indicate, pentru fiecare unitate poştală, tipurile de ştampile utilizate. Clasificarea este cea făcută în
Monografia Mărcilor Maghiare, pe care o consider cea mai bună.
Pe scurt, tipurile de ştampile sunt următoarele:
F - circulară, cerc simplu, data pe trei rânduri (an, lună, zi)
H - circulară tip pod, cu sau fără coroană sus, data la centru pe o linie, anul cu 2 cifre
J - idem, cu dată interschimbabilă
K - ca H, dar cu 9 zale în loc de 8
AP - dreptunghiulare, din înzestrarea agenţiilor poştale.

Ştampile tip F

Ştampile tip H Ştampile tip J

Ştampile tip K Ştampilă dreptunghiulară de agenţie

Utilizarea ştampilelor maghiare de către administraţia română s-a efectuat la toate unităţile poştale. În utilizarea
acestor ştampile se pot distinge două etape distincte:
a) utilizarea ştampilelor exact în forma în care acestea au fost confecţionate iniţial; se disting prin formatul datei (an,
lună, zi) şi prezenţa nealterată a coroanei în desenul ştampilelor;
b) modificarea ştampilelor prin “românizarea “ datei (zi, lună, an) şi uneori prin îndepărtarea pe cale mecanică a
coroanei din gravura ştampilei.
Nu la toate unităţile poştale s-a procedat în acest fel, câteodată ştampilele maghiare fiind utilizate fără a fi modificate
până la introducerea noilor ştampile româneşti.
Pentru identificarea tuturor situaţiilor, este necesar un inventar al tuturor ştampilelor cunoscute, încercându-se
stabilirea datelor când acestea au fost modificate, respectiv când au fost înlocuite cu noile ştampile româneşti, la fiecare unitate
poştală în parte. Desigur aceasta nu se poate face decât prin colaborarea a cât mai multor cercetători.
Este de remarcat că pe emisiunile de mărci româneşti care au circulat în Ardeal şi Banat, ştampilele maghiare
(modificate sau nu) sunt de câteva ori mai rare decât ştampilele româneşti (de altfel şi cantitatea de corespondenţă provenită din
acei ani este mult mai mică).
În mod normal, pentru fiecare unitate poştală, după ştampilele maghiare utilizate ar fi trebuit menţionate ştampilele
româneşti. Acestea au fost introduse la cele mai multe unităţi în anii 1921-1922, deabia în aceşti ani DGPTT primind fondurile
necesare pentru completarea cu materialele necesare (v. C. Marinescu, ABB nr. 1 (17)/1999).
Este în curs de realizare catalogarea ştampilelor româneşti din Ardeal şi Banat. Una din problemele rămase de
soluţionat o reprezintă adoptarea unei clasificări cât mai simple, dar mai judicioase a tipurilor de ştampile utilizate. La acest
subiect, orice propunere este binevenită.

7
Despre nomenclatorul unităţilor poştale

În nomenclator au fost arătate:


- un număr de ordine (catalog) pentru fiecare localitate poştală în parte; în localităţile unde au funcţionat mai multe
oficii (sau oficii sucursale), acestea au fost înscrise sub acelaşi număr de ordine, dar cu specificarea numărului (denumirii)
oficiului;
- judeţul din care face parte (eventual trecerile la alt judeţ sau altă ţară, unde este cazul);
- numele maghiar al unităţii poştale, AŞA CUM APARE ÎNSCRIS PE ŞTAMPILELE MAGHIARE, indiferent de alte
nume care au mai fost utilizate pentru localităţile respective; în cadrul nomenclatorluui s-au făcut trimiteri-corespondenţe între
numele românesc şi cel maghiar, pentru o identificare mai uşoară; se impune următoarea observaţie relativă la ordinea de
prezentare a unităţilor poştale:
a) numele româneşti sunt prezentate în ordinea rezultată din utilizarea alfabetului român;
b) numele maghiare sunt prezentate în ordinea rezultată din utilizarea alfabetului român, FĂRĂ a se ţine cont
de semnele diacritice specifice limbii maghiare ( Á, Í, Ü etc.);
- numărul de locuitori (total, dintre care români) conform “Dicţionarului numirilor de localităţi ...” din 1919, respectiv
numărul total de locuitori conform lucrării de ştampiloografie publicate la Budapesta în 1995, menţionate la pag. 4; aceste cifre
rezultă din recensămintele oficiale efectuate de autorităţile maghiare în 1900, respectiv în 1910;
- datele de funcţionare ale unităţilor poştale, pe parcursul perioadei studiate;
- tipurile de ştampile maghiare CARE SE GĂSEAU ÎN UTILIZARE la fiecare unitate poştală în momentul preluării
administraţiei de către organele româneşti;
- eventuale note, acolo unde este cazul.

Într-o viitoare ediţie, în funcţie de rezultatele cercetărilor autorului şi a altor colecţionari vor mai fi incluse tipurile de
ştampile româneşti utilizate de unităţile poştale, respectiv cotarea în puncte pentru fiecare tip de ştampilă, precum şi detalii
privind datele extreme cunoscute de utilizare a ştampilelor (modificări ale gravurii, datei, înlocuiri etc.).

Revin cu rugămintea către toţi colecţionarii interesaţi de a aduce completările sau corecturile ce le cred necesare.

8
Nomenclatorul unităţilor poştale din
Transilvania şi Banat, 1919—1930

001. ABAFAIA jud. Mureş-Turda / ABAFÁJA, ag. poştală (1.181/464/1235)


1919?—?; agenţia existentă pe timpul administraţiei maghiare a fost închisă în 1913; ştampile:
dreptunghiulară de agenţie; funcţionare incertă
ABAFÁJA v. ABAFAIA jud. Mureş-Turda
ABOSGÁLFALVA v. ABUŞ (ABUŞGANFALĂU) jud. Târnava Mică
002. ABRAM(UL DE SUS) jud. Bihor / ÉRÁBRÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (681/260/635)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
ABRAMUL DE JOS v. ABRĂMUŢ jud. Bihor
003. ABRĂMUŢ (ABRAMUL DE JOS) jud. Bihor / VEDRESÁBRÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(536/261/644)
1919—1930; ştampile: J
004. ABRUD jud. Alba Inf. / ABRUDBÁNYA, oficiu (3.341/1.921/2.938)
1919—1930; ştampile: F; K (cu literele A la G)
ABRUDBÁNYA v. ABRUD jud. Alba Inf.
005. ABUŞ (ABUŞGANFALĂU) jud. Târnava Mică / ABOSGÁLFALVA, bir. autorizat (432/215/1.306)
1919—1924?; 1928?—1930; ştampile: J
Pe timpul administraţiei maghiare oficiul a deservit şi comuna Găneşti (Ganfalău) / Vámosgálfalva; între
1924 şi 1926 oficiul s-a mutat în această comună (v. Găneşti); oficiul s-a redeschis probabil în 1928.
ACAŢI v. ACĂŢARI (ACOŞFALĂU) jud. Mureş-Turda
006. ACĂŢARI (ACAŢI, ACOŞFALĂU) jud. Mureş-Turda / ÁKOSFALVA, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat
(892/34/898)
1919—?; 16.07.1924—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
007. ACÂŞ jud. Sălaj / ÁKOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.686/375/1.718)
1919—1930; ştampile: J
008. ACIUŢA jud. Arad / ÁCSFALVA, birou autorizat (560/537/541)
1919—1924; ştampile: J
ACOŞFALĂU v. ACĂŢARI (ACAŢI) jud. Mureş-Turda
ÁCSFALVA v. ACIUŢA jud. Arad
ÁDÁMOS v. ADĂMUŞ jud. Târnava Mică
009. ADĂMUŞ jud. Târnava Mică / ÁDÁMOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.587/421/1.899)
1919—1930; ştampile: J
010. ADEA jud. Arad / ÁGYA, birou autorizat (cca.2000/?/2.082); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: J
011. ADONI (ERIU-ADON) jud. Bihor, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / ÉRADONY, birou autorizat (901/165961)
1919—1923?; 1926?—1930; ştampile: J
AGA v. BRESTOVĂŢ jud. Timiş
012. AGÂRBICIU jud. Târnava Mare / SZÁSZEGERBEGY, bir.autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.216/671/1.285)
1919—1930; ştampile: J
AGÂRBICIU v. VIIŞOARA jud. Turda-Arieş
013. AGHIREŞ jud. Cojocna / EGERES, bir.autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.426/803/1.374)
1919—1930; ştampile: J
014. AGHIREŞ jud. Sălaj / EGRESPATAK, ag. poştală, ag. autorizată (1.045/6531.140)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

015. AGNITA jud. Târnava Mare / SZENTÁGOTA, bir.autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.940/847/3.858)
1919—1930; ştampile: J; K (cu literele A, B şi C)
016. AGOSTIN jud. Târnava Mare / ÁGOSTONFALVA, bir.autorizat, of. contractual, of. autorizat (840/638/984)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
ÁGOSTONFALVA v. AGOSTIN jud. Târnava Mare
017. AGRIŞ jud. Arad / ALMASEGRES, bir.autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.935/2.797/3.038)
1919—1930; ştampile: J
ÁGYA v. ADEA jud.Arad
018. AITA DE MIJLOC jud. Trei Scaune / KÖZÉPAJTA, ag. poştală (1.388/155/1.473)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
019. AITA MARE jud. Trei Scaune / NAGYAJTA, bir.autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.406/157/1.417)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
9
020. AITA SEACĂ jud. Trei Scaune / SZÁRAZAJTA, ag. poştală, ag. contractuală, ag. autorizată, of. autorizat
(1.772/316/1.792)
1919—31.08.1926; 01.05.1927—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
021. AITON jud. Cojocna, de la 01.01.1926 în jud. Turda / AJTON, bir. autorizat, of. contractual (2.003/1.382/2.184)
1919—1928?; ştampile: J
022. AIUD jud. Alba Inf. / NAGYENYED, oficiu (7.494/1.666/8.663)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A la H)
023. AIUDUL DE SUS (FELEIUD) jud. Alba Inf. / FELENYED, agenţie poştală (1.578/1.057/1.630)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
AJTON v. AITON jud. Cluj / Turda
AKNASUGATAG v. OCNA ŞUGATAG jud. Maramureş
ÁKOS v. ACÂŞ jud. Sălaj
ÁKOSFALVA v. ACĂŢARI (ACAŢI, ACOŞFALĂU)
024. ALBAC jud. Turda-Arieş / FEHÉRVÖLGY, ag. poştală (5.805/5.795/6.019)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
025. ALBA IULIA jud. Alba Inf. / GYULAFEHÉRVÁR (11.507/4.833/11.666)
- ALBA IULIA 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1, fără litere sau cu litere, 1A la 1H)
- ALBA IULIA 2 (bir. autorizat, oficiu) 1919—1930; ştampile: J (cu 2) şi K (cu litere, 2A la 2C)
026. ALBEŞTI (FERIHAZ) jud. Târnava Mare / FEHÉREGYHÁZA, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat
(1.868/1.190/2.049)
1919—1923?; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
027. ALBIŞ jud. Bihor / ALBIS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.127/56/1.088)
1919—1930; ştampile: J (ALBIS / BIHAR VM.)
028. ALBIŞ jud. Trei Scaune / KÉZDIALBIS, ag. poştală (cca. 700/?/709); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ALCSIL v. CIL, jud. Arad
ALCZINA v. ALŢINA jud. Sibiu
029. ALEŞD jud. Bihor / ÉLESD (2.003/32/2.337)
- ALEŞD 1 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1D)
- ALEŞD 2 (bir. autorizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu cifra 2)
ALFALĂU v. JOSENI jud. Ciuc
ALGYÓGY v. GEOAGIU (DE JOS, -JOSENI) jud. Hunedoara
030. ALIOŞ (ALIUŞ) jud. Timiş / TEMESILLÉSD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.084/1.789/1.869)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
ALIUŞ v. ALIOŞ jud. Timiş
ALKENYÉR v. ŞIBOT jud. Hunedoara
ALMAFA v. MĂRU(L) jud. Severin
ALMAKERÉK v. MĂLĂNCRAV jud. Târnava Mare
ALMASEGRES v. AGRIŞ jud. Arad
031. ALMAŞ(-CIL), jud. Arad / ALMÁS, birou autorizat (1.940/1.904)
1919—1922?; nu a funcţionat ca oficiu (deservit de oficiul Cil / Alcsil); posibilă confuzia cu Cil (v.).
032. ALMAŞ(UL MARE) jud. Cojocna / VÁRALMÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.638/930/1.779)
1919—1930; ştampile: J
ALPARÉT v. OLPRET jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
ALSÓAKLOS v. OCOLIŞ(UL MARE) jud. Turda-Arieş
ALSÓÁRPÁS v. ARPAŞUL DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓBÖLKÉNY v. BEICA DE JOS jud. Mureş-Turda
ALSÓBORGÓ v. BORGOJOSENI jud. Bistriţa-Năsăud
ALSÓCSERNÁTON v. CERNATUL DE JOS jud. Trei Scaune
ALSÓCSÓRA v. CIOARA DE JOS jud. Alba Inf.
ALSÓDETREHEM v. TRITENII DE JOS (TRITIUL DE JOS, TRITUL DE JOS) jud. Turda-Arieş
ALSÓEGREGY v. UNGURAŞ jud. Sălaj
ALSÓFERNEZELY v. FIRIZA DE JOS (FERNEZEIU) jud. Satu Mare
ALSÓHOMORÓD v. HOMORODUL DE JOS jud. Satu Mare
ALSÓILOSVA v. ILIŞUA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
ALSÓJÁRA v. IARA (DE JOS) jud. Turda-Arieş
ALSÓKARÁCSONFALVA v. CRĂCIUNELUL DE JOS jud. Alba Inf.
ALSÓKOCSOBA v. COCIUBA DE JOS jud. Bihor
ALSÓKOMÁNA v. COMANA DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓLUGOS v. LUGAŞUL DE JOS jud. Bihor
ALSÓLUPKÓ v. LUPCOVA DE JOS (DOLNIALUPCOVA) jud. Caraş
ALSÓMAROSVÁRADJA v. OARŢA (OARDA) DE JOS jud. Alba Inf.

10
ALSÓPIÁN v. PIANUL DE JOS jud. Sibiu
ALSÓPORUMBÁK v. PORUMBACUL DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓRÁKOS v. RACOŞUL DE JOS jud. Târnava Mare
ALSÓSIMAND v. ŞIMANDUL DE JOS jud. Arad
ALSÓSÓFALVA v. OCNA DE JOS jud. Odorhei
ALSÖSZENTMIHÁLY v. MIHAI VITEAZUL (SÂNMIHAIUL DE JOS) jud. Turda-Arieş
ALSÓSZOLCSVA v. SĂLCIUA (SĂLCIVA) DE JOS jud. Turda-Arieş
ALSÓSZOMBATFALVA v. SÂMBĂTA DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓSZOPOR v. SUPURUL DE JOS jud. Sălaj
ALSÓSZTAMORA v. STAMORA GERMANĂ jud. Timiş
ALSÓTÓTFALU v. SÂRBI jud. Bihor
ALSÓUCSA v. UCEA DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓVALKÓ v. VĂLCĂUL DE JOS (VĂLCĂUL UNGURESC) jud. Sălaj
ALSÓVÁRADJA v. OARŢA (OARDA) DE JOS jud. Alba Inf.
ALSÓVARÁNY v. VRANI jud. Caraş
ALSÓVÁRCZA v. OARŢA DE JOS jud. Sălaj
ALSÓVENICZE v. VENEŢIA DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓVIDRA v. VIDRA (DE JOS) jud. Turda-Arieş
ALSÓVIST v. VIŞTEA DE JOS jud. Făgăraş
ALSÓZORLENCZ v. ZORLENŢUL MARE jud. Caraş
ALSÓZSUK v. JUCUL DE JOS jud. Cojocna
033. ALŢINA jud. Sibiu / ALCZINA, ag. poştală (1.993/1.212/2.113)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
034. ALUNGENI jud. Trei Scaune / FUTÁSFALVA, ag. poştală (cca. 700/?/733); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
035. ALUNIŞ (MĂIERĂU) jud. Mureş-Turda / MAGYARÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.198/621/2.525)
1919—1924?; 01.08.1925—1930; ştampile: J
ALVÁCZA v. VAŢA DE JOS jud. Hunedoara
ALVINCZ v. VINŢUL DE JOS jud. Alba Inf.
036. AMBUD jud. Satu Mare / OMBOD, bir. autorizat (890/83/923)
1919—1924?; ştampile: J
037. AMNAŞ jud. Sibiu / OMLÁS, ag. poştală (1.695/376/1.865)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
038. ANDRID jud. Satu Mare, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / ÉRENDRÉD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.720/1.338/1.765)
1919—1930; ştampile: J
039. ANGHELUŞ jud. Trei Scaune / ANGYALOS, ag. poştală (cca. 500/?/550); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ANGYALKÚT v. ENGELSBRUNN (CHIŞFALUDA) jud. Timiş / Arad
ANGYALOS v. ANGHELUŞ jud. Trei Scaune
040. ANINA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / STAJERLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(13.723/1.026/12.336)
1919—1930; ştampile: J (simplă şi cu litera A); K
ANINA v. STEIERDORF-ANINA jud. Caraş

041. ANINOASA jud. Hunedoara / ANINOSZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (?/?/1.342); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—1930; a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, dar oficiul a fost închis în 1913.
ANINOSZA v. ANINOASA jud. Hunedoara
042. ANT(E) jud. Bihor / ANT, ag. poştală, ag. autorizată, oficiu autorizat (cca. 1.100/?/1.181); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
043. APA jud. Satu Mare / bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.121/2.013/3.073)
1919—1930; ştampile: J
APÁCZA v. APAŢA jud. Braşov
044. APAHIDA jud. Cojocna / APAHIDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.363/1.123/1.517)
1919—1930; ştampile: J
APANAGYFALU v. NUŞENI (NUŞFALĂU) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
APATELEK v. MOCREA jud. Arad
045. APATEU jud. Arad / APÁTI, birou autorizat, oficiu contractual (2.959/2.731/2.879)
1919—1930; ştampile: J

11
046. APATEU(L ROMÂN) jud. Bihor / OLÁHAPÁTI, ag. poştală, ag. autorizată (515/469/582)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
APÁTI v. APATEU jud. Arad
047. APAŢA jud. Braşov / APÁCZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.814/329/1.930)
1919—1930; ştampile: J
APAÚJFALU v. NOUL SĂSESC jud. Târnava Mare
048. APOLD (TRAPOLD) jud. Târnava Mare / APOLD, ag. poştală, ag. contractuală, oficiu (1.239/570/1.207)
1919—?; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
APOLDUL DE JOS v. APOLDUL MIC jud. Sibiu
APOLDUL DE SUS v. APOLDUL MARE jud. Sibiu
049. APOLDUL MARE (APOLDUL DE SUS) jud. Sibiu / NAGYAPOLD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.375/808/2.472)
1919—1930; ştampile: J
050. APOLDUL MIC (APOLDUL DE JOS) jud. Sibiu / KISAPOLD, bir. autorizat (?) (2.405/2.405/2.313)
1919?—1923?; ştampile: J
051. ARACI (ARPATAC) jud. Trei Scaune / ÁRAPATAK, bir. autorizat (1.258/678/1.523)
1919—30.09.1925; 19.01.1926—1930; ştampile: J (cu litera A)
052. ARAD jud. Arad / ARAD (56.260/9.556/63.166)
- ARAD 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: J (cu 1U); K ( cu 1A la 1Z, 25 ştampile diferite)
- ARAD 2 (oficiu) 1919—11930; ştampile: J (cu 2D); K (cu 2A la 2F, 18 ştampile diferite)
- ARAD 3 (birou autorizat, oficiu contractual) 1919—1930; ştampile: K (cu 3A la 3D)
- ARAD 4 (birou autorizat) 1919—1922?; ştampile: J (cu 4A şi 4B)
- ARAD 5 (birou autorizat, oficiu contractual); ştampile: J (cu 5A); K (cu 5B)
- ARAD 6 (birou autorizat, oficiu contractual); ştampile: J (cu 6); K (cu 6A şi 6B)
- ARAD 7 (oficiu autorizat); 01.05.1930—...; nu a funcţionat înainte de 1920
053. ARADUL NOU jud. Timiş / Arad / ÚJARAD, oficiu contractual, oficiu autorizat (6.139/210/6.006)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu A şi B)
ARANYÁG v. HERNEACOVA (HERNIACOVA) jud. Timiş
ARANYMEZÖ v. BĂBENI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş / Sălaj
ARANYOSBÁNYA v. BAIA DE ARIEŞ (OFENBAIA) jud. Turda-Arieş
ARANYOSEGERBEGY v. VIIŞOARA (AGÂRBICIU) jud. Turda-Arieş
ARANYOSGEREND v. LUNCANI (GRINDU) jud. Turda-Arieş
ARANYOSGYÉRES v. CÂMPIA TURZII (GHIRIŞ, GHIRIŞ-ARIEŞ) jud. Turda-Arieş
ARANYOSMEGGYES v. MEDIEŞ(UL AURIT) jud. Satu Mare
ARANYOSPOLYÁN v. POIANA (DE ARIEŞ) jud. Turda-Arieş
ÁRAPATAK v. ARACI (ARPATAC) jud. Trei Scaune
054. ARCHIŞ jud. Bihor / BÉLÁRKOS, agenţie poştală (529/515/555)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
055. ARCHITA jud. Odorhei, de la 01.01.1926 în jud. Târnava Mare / ERKED, bir. autorizat, of. contractual
(1.334/351/1.270)
1919—1930; ştampile: K
056. ARCHIUD jud. Cojocna / MEZÖERKED, ag. poştală ? (1.147/887/1.174)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; nespecificată de C. Marinescu.

057. ARCUŞ jud. Trei Scaune / ÁRKOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.588/111/1.721)
1919—1930; ştampile: J
058. ARDED (ARDUD) jud. Satu Mare / ERDÖD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.211/628/3.602)
1919—1930; ştampile: F; K (cu literele A şi B)
ARDIHAT v. ARINIŞ jud. Sălaj
ARDUD v. ARDED jud. Satu Mare
059. ARDUSAT jud. Satu Mare / ERDÖSZÁDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.278/1.137/1.410)
1919—1930; ştampile: F, J
060. ARINIŞ (ARDIHAT) jud. Sălaj / ÉGERHÁT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (657/482/770)
1919—1930; ştampile: J
ÁRKOS v. ARCUŞ jud. Trei Scaune
061. ARMĂŞENI (MENĂŞAG) jud. Ciuc / CSÍKMÉNASÁG, ag. poştală, ag. autorizată (2.047/84/2.178)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
062. ARMENI jud. Alba Inf. / ÖRMÉNYSZÉKES, Urmenen, agenţie poştală (1.608/1.565)
1919—?; nu a funcţionat (deservit de oficiul din Loamnăş / Ladamos)
063. ARMENIŞ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ÖRMÉNYES, Armönisch, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.598/2.529/3.014)
1919—1930; ştampile: J (ÖRMÉNYES / KRASSÓ-SZÖRÉNY VM)

12
064. ARMENIŞUL (ORMENIŞUL) DE CÂMPIE (URMENIŞ) jud. Cojocna, aprox. din 1930 în jud. Mureş /
MEZÖÖRMÉNYES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.287/958/1.401)
1919—1928?; ştampile: J
065. ARPAD jud. Bihor / ÁRPÁD, birou autorizat (1642/132/1.646)
1919—1923?; ştampile: F
ÁRPASTÓ v. BRANIŞTEA (ARPAŞTEU) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
ARPAŞTEU v. BRANIŞTEA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
066. ARPAŞUL DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓÁRPÁS, bir. autorizat, of. contractual (1.283/1.131/1.266)
1919—1930; ştampile: F
067. ARPĂŞEL (DECEBAL) jud. Bihor, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
1924?—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
ARPATAC v. ARACI jud. Trei Scaune
ARVÁTFALVA v. ARVĂŢENI jud. Odorhei
068. ARVĂŢENI jud. Odorhei / ARVÁTFALVA, ag. poştală (cca. 350/?/359); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
069. ASONVASAR (TÂRGUŞOR) jud. Bihor / ASSZONYVÁSÁRA, agenţie poştală (cca. 1.100/?/1.142); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ASSZONYVÁSÁRA v. ASONVASAR jud. Bihor
070. AŞC(H)ILEUL MARE jud. Cojocna / NAGYESKÜLLÖ, ag. poştală (978/881/1.064)
1919—?; 1928?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
071. AŞC(H)ILEUL MIC jud. Cojocna / KISESKÜLLÖ, bir. autorizat (639/574/3.535 ?)
1919—?; ştampile: F; ultima cifră a locuitorilor este posibil eronată, dar corespunde sursei documentare
072. ATIA jud. Odorhei / ATYHA, ag. poştală (cca. 1.550/?/1.609); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
073. ATID jud. Odorhei / ETÉD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.600/?/1.614); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: J
ATYHA v. ATIA jud. Odorhei
074. AŢEL jud. Târnava Mare / ECZEL, ag. poştală, ag. autorizată (1.553/538/1.635)
1919—?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
AURÉLHÁZA v. RĂUŢ jud. Torontal
AVASFELSÖFALU v. NEGREŞTI jud. Satu Mare
AVASÚJFALU v. CERTEZE jud. Satu Mare
AVASÚJVÁROS v. ORAŞUL NOU (IOARĂŞ) jud. Satu Mare
075. AVRĂMEŞTI jud. Odorhei / SZENTÁBRAHÁM, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 600/?/629); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
076. AVRIG jud. Sibiu / FELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.195/2.665/3.509)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu denumirea districtului în partea inferioară)

077. BACHNEA jud. Târnava Mică / BONYHA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.215/362/1.318)
1919—1930; ştampile: J
078. BACIU jud. Cojocna / KISBÁCS, ag. poştală (1.278/373/1.423)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BACKAMADARAS v. PĂSĂRENI jud. Mureş-Turda
079. BACOVA jud. Timiş / BAKÓVÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.099/39/2.037)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
BAGIN v. BĂDENI jud. Turda-Arieş
BÁGYON v. BĂDENI (BAGIN) jud. Turda-Arieş
BAKÓVÁR v. BACOVA jud. Timiş
080. BAIA DE ARIEŞ (OFENBAIA) jud. Turda-Arieş / ARANYOSBÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.057/819/956)
1919—1930; ştampile: J
081. BAIA DE CRIŞ jud. Hunedoara / KÖRÖSBÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (965/339/1.001)
1919—1930; ştampile: J
082. BAIA EPISCOPIEI jud. Bihor / NAGYVÁRAD PÜSPÖKFÜRDÖ, of. balnear (?/?/7); nu se regăseşte sub acest nume
în nomenclatorul localităţilor din Ardeal;
1919—?; 01.06—30.09.1924; 05.06—19.09.1925; 1926?; 23.05—18.09.1927; ?—30.08.1928; 01.06—
??.1929; 15.06—??.1930; ştampile: J
BAIA IDICEL v. IDICEL BĂI jud. Mureş-Turda

13
083. BAIA MARE jud. Satu Mare / NAGYBÁNYA, oficiu (11.183/6.642/12.877)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); H (cu litera A); K (cu literele A la K şi T, total 11
ştampile)
084. BAIA SPRIE jud. Satu Mare / FELSÖBÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.584/1.247/4.422)
1919—1930; ştampile: K; J (cu litera A)
BAKÓVÁR v. BACOVA jud. Timiş
BALÁNBANYA v. BĂLAN jud. Ciuc
BALAVÁSÁR v. BĂLĂUŞERI jud. Târnava Mică
BALÁZSFALVA v. BLAJ jud. Alba Inf. / Târnava Mică
BALÁZSTELKE v. BLĂJEL jud. Târnava Mică
085. BALC jud. Bihor / BÁLYOK, birou autorizat (1.223/74/1.347)
1919—1926?; 1928?—1930; ştampile: J; K (cu literele A şi B)
BALCAN v. HRIP (HIRIP) jud. Satu Mare
BÁLD v. BALDA jud. Cojocna
086. BALDA (GARĂ ?) jud. Cojocna / BÁLD, bir. autorizat (663/525/717)
1919—30.06.1925; ştampile: F
BÁLINCZ v. BALINT jud. Severin
087. BALINT jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BÁLINCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(915/737/1.354)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
BÁLVÁNYOSFÜRED v. BĂILE BALVANIOŞ jud. Trei Scaune
BÁLVÁNYOSVÁRALJA v. UNGURAŞ jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
BALVANIOŞ BĂI v. BĂILE BALVANIOŞ jud. Trei Scaune
BÁLYOK v. BALC jud. Bihor
088. BAND(UL DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda / MEZÖBÁND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.299/1.111/3.525)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
BÁNFFYHUNYAD v. HUEDIN jud. Cojocna
089. BANIA (BĂNIA) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / BÁNYA, bir. autorizat, of. contractual (2.454/2.433/2.403)
1919—1926?; 1928?—1930; ştampile: J (BÁNYA / KR.SZÖRÉNY VM)
BÁNLAK v. BANLOC jud. Torontal
090. BANLOC jud. Torontal / BÁNLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.755/2.075/2.836)
1919—1930; ştampile: K
BÁNYA v. BANIA (BĂNIA) jud. Caraş
BARACZHÁZA v. BĂRĂTEAZ jud. Timiş
091. BARAOLT jud. Trei Scaune / BARÓT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.309/93/2.531)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A); K (cu literele B, C şi D)
BARÁTHELY v. BRATEIU jud. Târnava Mare
BARÁTKA v. BRATCA jud. Bihor
BARÁTOS v. BRATEŞ jud. Trei Scaune
092. BARBOŞI (SĂCALUL DE CÂMPIE, SĂCAL) jud. Turda-Arieş / MEZÖSZAKÁL, ag. poştală (?) menţionată de C.
Marinescu (1.258/911)
1919?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă în 1919
BARCZÁNFALVA v. BÂRSANA jud. Maramureş
BARCZAROZSNYÓ v. RÂŞNOV jud. Braşov
BARCZASZENTPÉTER v. SÂNPETRU jud. Braşov
BARCZAÚJFALU v. SATUL NOU jud. Braşov
BÁRDFALVA v. BERBEŞTI jud. Maramureş
BARDÓCZ v. BRĂDUŢ jud. Odorhei
BÁRÓDBEZNYE v. BEZNEA jud. Bihor
BARÓT v. BARAOLT jud. Trei Scaune
093. BARUL MARE jud. Hunedoara / NAGYBÁR, ag. poştală, ag. contractuală (523/435/518)
1919—31.07.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BARZA v. BÂRSA jud. Arad
BASNA v. BAZNA jud. Târnava Mică
094. BATA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BATTA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.480/1.380/1.629)
1919—1930; ştampile: K (BATTA / KR.SZÖRÉNY VM)
BATARCS v. BĂTARCIU jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea
095. BATĂR jud. Bihor / FEKETEBÁTOR (1.963/1.784/1.934)
- BATĂR 1 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu 1A)
- BATĂR 2 (birou autorizat) 1919—?; ştampile: J (cu 2A)
BATIZ v. BOTIZ (OŞVARĂU) jud. Satu Mare
BATIZVASVÁRI v. BOTIZ (BATIZ, OŞVARĂU) jud. Satu Mare

14
BÁTOS v. BATOŞ jud. Cojocna
096. BATOŞ jud. Cojocna, aprox. din 1926 în jud. Mureş-Turda / BÁTOS, Bootsch, bir. autorizat (1.590/90/1.605)
1919—1923?; 1926?—1930; ştampile: F (2 variante)
BATTA v. BATA jud. Severin
BATTUCZA v. BĂTUŢA jud. Arad
BÁTYAFALVA v. BĂTUŢA jud. Arad
BAZIAS v. BAZIAŞ jud. Caraş
097. BAZIAŞ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / BAZIAS, of. contractual, oficiu (cca. 300/?332)
1919—1930; ştampile: F; H (cu litera A); J (cu litera B); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919.
098. BAZNA jud. Târnava Mică / BÁZNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.456/515/1.652)
1919—1930; ştampile: J
BÁZOS v. BAZOŞ jud. Timiş

099. BAZOŞ jud. Timiş / BÁZOS, ag. poştală (2.133/1.620/2.160)


1919—1922?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
100. BĂBENI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / ARANYMEZÖ, ag. poştală
(1.012/945/1.059)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
101. BĂCICOIUL MARE jud. Maramureş / NAGYBOCSKÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.294/50/5.955)
1919—1930; ştampile: K (cu literele B şi C); lucrarea maghiară “Ştampilele oficiilor şi
agenţiilor maghiare 1871-1920” indică eronat localitatea în Slovacia.
102. BĂDENI (BAGIN) jud. Turda-Arieş / BÁGYON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.508/213/1.418)
1919—31.01.1930; ştampile: J (BÁGYON / TORDA-ARANYOS VM.)
103. BĂILE BALVANIOŞ jud. Trei Scaune / BÁLVÁNYOSFÜRED, bir. autorizat (?), of. balnear (?/?/14); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: se bănuieşte existenţa unei ştampile tip J sau K; funcţionare incertă.
BĂILE BICSAD v. BICSAD jud. Satu Mare
BĂILE BUZIAŞ v. BUZIAŞ (BĂI) jud. Timiş
BĂILE CORUND v. CORUND BĂI jud. Odorhei
104. BĂILE FELIX jud. Bihor / FÉLIXFÜRDÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (249/37/17)
1919—1930; ştampile: K
105. BĂILE HERCULANE jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / HERKULESFÜRDÖ, oficiu (424/138/517)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi D la G, total 6 ştampile); J (cu litera C)
106. BĂILE HOMOROD jud. Odorhei, aprox. din 1926 în jud. Târnava Mare / HOMORÓDFÜRDÖ, of. balnear (cca.
100/?/110);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; 1924?; 28.07.1925—?; 10.07.1926—?; 1927?; 15.07.1928—?; 1929?; 1930? ştampile: F
BĂILE IDICEL v. IDICEL BĂI jud. Mureş-Turda
107. BĂILE MALNAŞ jud. Trei Scaune / MÁLNÁSFÜRDÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. balnear (846/18)
1919—1930; ştampile: J; pentru ştampila dreptunghiulară de agenţie v. MALNAŞ
BĂILE SOVATA v. SOVATA BĂI jud. Mureş-Turda
108. BĂIŢA jud. Bihor / RÉZBÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat, unificat pentru două comune: Băiţa-Oraş /
Rézbányaváros (643/397/689), respectiv Băiţa-Sat / Rézbányafalu (259/230/?)
1919—1930; ştampile: F
109. BĂIŢA jud. Hunedoara / BOICZA, bir. autorizat, of. contractual (1.754/884/1.230)
(1919?) 1923?—1930; ştampile: H (BOICZA / DÉVA MELLET); K (BOICZA / DÉVA MELLET simplă sau cu
litera A)
110. BĂLAN jud. Ciuc / BALÁNBANYA, ag. poştală (cca. 450/?/475); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; pe timpul administraţiei maghiare agenţie dependentă
de oficiul Sândominic / Csíkszentdomokos.
111. BĂLĂUŞERI jud. Târnava Mică / BALAVÁSÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (871/111/985)
1919—1930; ştampile: J
112. BĂLCACIU jud. Târnava Mică / BOLKÁCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.499/392/1.500)
1919—1930; ştampile: F
113. BĂLCEŞTI (BELIŞ, GIURCUŢA) jud. Cojocna / JÓSIKAFALVA, bir. autorizat (cca. 1.600/?/1.739); nu se regăseşte
sub aceste nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1923?; ştampile: J
BĂNIA v. BANIA jud. Caraş
114. BĂRĂTEAZ jud. Timiş / BARACZHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (838/380/826)
1919—1930; ştampile: J

15
115. BĂRBĂTENII DE JOS (ISCRONI) jud. Hunedoara, oficiu din gară (?)
01.08(09).1927—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
116. BĂRGHIŞ (BÂRGHIŞ) jud. Târnava Mare / BÜRKÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.095/799/1.178)
1919—1930; ştampile: F (cu caractere groteşti sau anticva, 2 ştampile)
117. BĂSEŞTI jud. Sălaj / SZILÁGYILLÉSFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.091/943/1.159)
1919—?; 1923?—1930; ştampile: J
118. BĂTARCIU jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea / BATARCS, of. autorizat, of. contractual (1.506/1.227/1.612)
1924?—1930; pe timpul administraţiei maghiare a funcţionat un oficiu care a fost închis
în 1895, având în dotare o ştampilă tip F.
119. BĂTUŢA jud. Arad / BÁTYAFALVA, BATTUCZA, agenţie poştală (341/331/412)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
120. BĂŢANII MARI jud. Trei Scaune / NAGYBACZON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.037/218/2.172)
1919—1926?; 01.09.1929—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
121. BĂŢANII MICI jud. Odorhei / KISBACZON, ag. poştală (677/67/760)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BÂRGHIŞ v. BĂRGHIŞ jud. Târnava Mare
122. BÂRLIŞTE jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / BERLISTYE, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat
(1.144/1.106/1.150)
1919—1928?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
123. BÂRSA jud. Arad / BARZA, agenţie poştală (1.269/1.243/1.460)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
124. BÂRSANA jud. Maramureş / BARCZÁNFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.025/2.480/3.362)
1919—1930; ştampile: J
125. BÂRSĂUL DE SUS jud. Sălaj / FELSÖBEREKSZÓ, ag. poştală (1.523/1.447/1.575)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BÂRZASCA v. BERZASCA jud. Caraş
126. BÂRZAVA jud. Arad / MAROSBORSA, BERZOVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.732/1.554/1.813)
1919—1930; ştampile: K
127. BEBA VECHE între 1919 şi 1924 în Iugoslavia, din 1924 în jud. Torontal / ÓBÉB, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (3.032/2.049/2.494)
15.04.1924—1930; ştampile: J (cu litera A); K (cu litera B)
128. BECHICERECUL MIC jud. Timiş / KISBECSKEREK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.738/422/3.666)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
129. BECLEAN jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / BETHLEN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.730/1.127/3.070)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B); K (cu literele C, D şi E)
130. BECLIZA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BETHLENHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.020/?/1.020)
1919—1928?; ştampile: J;
S-a mutat în Bethausen în jurul anului 1928.
BÉGAMONOSTOR v. MĂNĂŞTUR (-BEGHEIU) jud. Severin
BÉGASZENTMIHÁLY v. SÂNMIHAIUL ROMÂN jud. Timiş
131. BEIA jud. Odorhei, de la 01.01.1926 în jud. Târnava Mare / HOMORÓDBENE, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (882/308/957)
1919—1930; ştampile: J
132. BEICA DE JOS jud. Mureş-Turda / ALSÓBÖLKÉNY, ag. poştală (980/3071.047)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
133. BEIUŞ jud. Bihor / BELÉNYES, oficiu (3.631/1.591/4.223)
1919—1930; ştampile: F (3 subtipuri); K (cu literele A şi B)
BÉL v. BELIU jud. Bihor
BÉLAJABLÁNCZ v. IABLANIŢA jud. Severin
134. BELANI jud. Trei Scaune / ?, of. autorizat (?/?); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din
Ardeal din 1919
1926?—31.03.1927; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
BÉLÁRKOS v. ARCHIŞ jud. Bihor
BÉLBOR v. BILBOR jud. Ciuc
BELENCZE v. BELINŢ jud. Timiş
BELÉNYES v. BEIUŞ jud. Bihor
BELÉNYESLÁZUR v. LAZURI DE BEIUŞ jud. Bihor
BELÉNYESÚJLAK v. UILAC(UL DE BEIUŞ) jud. Bihor
BÉLFENYÉR v. BELFIRE jud. Bihor

16
135. BELFIRE jud. Bihor / BÉLFENYÉR, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (cca. 1.475/?/1.531); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; 1928—1930; ştampile: se bănuieşte existenţa unei ştampile dreptunghiulare de agenţie.
136. BELINI jud. Trei Scaune / BÖLÖN, ag. poştală, ag. autorizată (?) (2.205/683/2.354)
1919—?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
137. BELINŢ jud. Timiş / BELENCZE, ag. poştală, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.884/2.700/2.618)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
BELIŞ v. BĂLCEŞTI (GIURCUŢA) jud. Cojocna
138. BELIU jud. Bihor / BÉL, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.021/1.427/2.198)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi C)
BÉLKIRÁLYMEZÖ v. CRAIOVA jud. Bihor
BÉLNAGYMAROS v. MĂRĂUŞ jud. Bihor
139. BELOBRESCA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / FEJÉRDOMB, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu
autorizat (cca. 1.000/?/1.046); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din
1919.
1919—1930; ştampile: J
140. BELTIUG jud. Satu Mare / KRASZNABÉLTEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.902/298/3.884)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
BENCECUL GERMAN v. BENCECUL DE SUS jud. Timiş
141. BENCECUL DE SUS (GERMAN) jud. Timiş / FELSÖBENCSEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.703/37/1.528)
1919—1930; ştampile: J
BENCZENCZ v. BINŢINŢI jud. Hunedoara
142. BENDORF jud. Sibiu / BENDORF, ag. poştală (695/695/690)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BENEDIUG v. MĂNĂSTIREA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
143. BENESAT (BENEFALĂU) jud. Sălaj, of. în gară (529/415)
?—30.09.1927; 1930?—...; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, fiind deservit de agenţia din
Biuşa / Bösháza.
144. BENIC jud. Alba Inf. / BOROSBENEDEK, birou autorizat (889/827/920)
1919—02.1924; Ştampile: J
145. BERBEŞTI jud. Maramureş / BÁRDFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.063/1.556/2.264)
1919—1930; ştampile: J
146. BERCHEZ jud. Satu Mare / MAGYARBERKESZ, ag. poştală (534/173/564)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

147. BERCU jud. Satu Mare / SZÁRAZBEREK, ag. poştală, ag. contractuală (cca. 950/?/992); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—23.02.1925; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BERECZK v. BREŢCU jud. Trei Scaune
148. BEREGSĂU(L MARE) jud. Timiş / BEREKSZÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.210/1.981/2.314)
1919—1930; ştampile: J
149. BEREGSĂUL MIC (GERMAN) jud. Torontal / BEREKSZÓNÉMETI, ag. poştală (?), ag. contractuală, ag. autorizată
(?/?/1.209); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BEREKSZÓ v. BEREGSĂU(L MARE) jud. Timiş
BEREKSZÓNÉMETI v. BEREGSĂUL MIC (GERMAN) jud. Torontal
BERESZTELKE v. BREAZA (BREŢCU) jud. Mureş-Turda
BERETHALOM v. BIERTAN jud. Târnava Mare
BERETTYÓSZEPLAK v. SUPLAC(UL DE BARCĂU) jud. Bihor
150. BERGHIU (BERGHIN) jud. Alba Inf. / BERVE, birou autorizat (1.623/799/1.588)
1919—28.02.1925; 16.08.1925—1928?; ştampile: J
151. BERVEI jud. Satu Mare / BÖRVELY, bir. autorizat (1.688/82/2.455)
1919—1923?; ştampile: J
152. BERZOVIA (JIDOVIN) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ZSIDOVIN, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.808/1.336/1.787)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
BERLISTYE v. BÂRLIŞTE jud. Caraş
BERVE v. BERGHIU jud. Alba Inf.
153. BERZASCA (BÂRZASCA) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / BERZÁSZKA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.251/1.515/2.394)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
BERZÁSZKA v. BERZASCA (BÂRZASCA) jud. Caraş

17
BERZOVA v. BÂRZAVA jud. Arad
BESZTERCZE v. BISTRIŢA jud. Bistriţa-Năsăud
154. BEŞENOVA NOUĂ jud. Timiş / ÚJBESENYÖ, bir. autorizat, of. contractual (2.857/78/2.541)
1919—1922?; 1924?—1930; ştampile: J (cu litera A)
155. BEŞENOVA (VECHE) jud. Torontal, aprox. din 1926 în jud. Timiş / ÓBESENYÖ, bir. autorizat, of.contractual, of.
autorizat (5.921/39/5.913)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
156. BEŞINEU jud. Târnava Mică / BÚZÁSBESSENYÖ, ag. poştală menţionată de C. Marinescu (1.050/295)
1919?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă
157. BETHAUSEN jud. Severin, of. autorizat ?
1928?—1930; pe timpul administraţiei maghiare a funcţionat of. Becliza (v.)
BETHLEN v. BECLEAN jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
BETHLENHÁZA v. BECLIZA jud. Severin
BETLENSZENTMIKLÓS v. SÂNMICLĂUŞ jud. Târnava Mică
158. BEZID jud. Odorhei / BÖZÖD, ag. poştală (cca. 1.200/?/1.278); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
159. BEZIDUL NOU jud. Odorhei / BÖZÖDÚJFALU, ag. poştală (731/124/679)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
160. BEZNEA jud. Bihor / BÁRÓDBEZNYE, ag. poştală, ag. contractuală (1.683/1.654/1.765)
1919—?; 15.01—04.05.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
161. BICAZ jud. Ciuc / GYERGYÓBÉKÁS, ag. specială (6.368/5.735/7.133)
01.09.1921/01.07.1922—?; 04/05.1930—...; ştampile: K
162. BICAZUL ARDELEAN jud. Trei Scaune / ?, bir. autorizat (?/?); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1922?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
163. BICFALĂU jud. Trei Scaune / BIKFALVA, bir. autorizat, of.contractual, of. autorizat (911/164/1.854)
1919—1930; ştampile: J
164. BICHIŞ jud. Alba Inf. / MAGYARBÜKKÖS, birou autorizat (808/50/839)
1919—1924?; ştampile: F
165. BICSAD jud. Satu Mare / BIKSZÁD (1.579/1.405/1.702)
- BICSAD (comună) (ag. poştală, ag. autorizată) 1919—14.05.1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie;
- BĂILE BICSAD (bir. autorizat, of.contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (BIKSZÁDFÜRDÖ)
166. BICSAD jud. Trei Scaune / SEPSIBÜKSZÁD, bir. autorizat, of.contractual, of. autorizat (1.728/674/1.971)
1919—1930; ştampile: J
167. BIERTAN jud. Târnava Mare / BERETHALOM, bir. autorizat, of.contractual, of. autorizat (2.280/767/2.259)
1919—1930; ştampile: F
BIHAR v. BIHARIA jud. Bihor
BIHARDIÓSZEG v. DIOSIG (DIOSÂG) jud. Bihor
BIHARDOBROSD v. DOBREŞTI jud. Bihor
BIHARFÉLEGYHÁZA v. FILEGHIAZ (ROŞIORI) jud. Bihor
BIHARFÜRED v. STÂNA DE VALE jud. Bihor
BIHARHOSSZÚASZÓ v. HUSUSĂU (DE TINCA) jud. Bihor
168. BIHARIA jud. Bihor / BIHAR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.891/227/3.027)
1919—1930; ştampile: J
BIHARKABA v. CĂBEŞTI jud. Bihor
BIHARKRISTYÓR v. CRISTUR jud. Bihor
BIHARLONKA v. LUNCA (BIHORULUI) jud. Bihor
BIHARPÜSPÖKI v. EPISCOPIA BIHORULUI (PISCOPIA) jud. Bihor
BIHARSÁLY v. SAVAIEU jud. Bihor
BIHARSZENTANDRÁS v. SÂNTANDREI jud. Bihor
BIHARSZENTJÁNOS v. SÂNTION jud. Bihor
BIHARVAJDA v. VAIDA jud. Bihor
BIKAFALVA v. TĂURENI jud. Odorhei / Turda
BIKFALVA v. BICFALĂU jud. Trei Scaune
BIKSZÁD v. BICSAD jud. Satu Mare
BIKSZÁDFÜRDÖ v. BĂILE BICSAD jud. Satu Mare
BILAK v. BILEAG jud. Bistriţa-Năsăud
169. BILBOR jud. Ciuc / BÉLBOR, bir. autorizat (1.283/1.078/1.351)
1919—31.12.1925; ştampile: J; K
170. BILEAG jud. Bistriţa-Năsăud / BILAK, bir. autorizat (869/408/841)
1919—?; ştampile: F

18
171. BILED jud. Torontal / BILLÉD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.566/49/3.951)
1919—1930; ştampile: F; H (cu litera A); K (cu litera B)
BILLÉD v. BILED jud. Torontal
172. BINŢINŢI jud. Hunedoara / BENCZENCZ, ag. poştală (791/609/824)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
173. BIRCHIŞ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / MAROSBERKES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.499/1.447/1.494)
1919—1930; ştampile: J
174. BIRDA jud. Timiş / BIRDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.142/495/1.321)
1919—1930; ştampile: F
175. BIRTIN jud. Hunedoara / BIRTIN, ag. poştală (506/496/815)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
176. BISTRA jud. Turda-Arieş / BISZTRA, ag. poştală (3.755/3.688/4.117)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
177. BISTRIŢA jud. Bistriţa-Năsăud / BESZTERCZE, oficiu (12.081/3.753/13.236)
1919—1930; ştampile: H (cu literele A, D, E şi F); K (cu literele B, C şi G la N)
178. BISTRIŢA BÂRGĂULUI (BORGO BISTRIŢA) jud. Bistriţa-Năsăud / BORGÓBESZTERCZE, bir. autorizat, of.
autorizat (2.735/2.241/2.907)
1919—?; 15.11.1929—1930; ştampile: J
BISZTRA v. BISTRA jud. Turda-Arieş
BISZTRACSERES v. CIREŞA jud. Severin
BISZTRANYIRES v. OBREJA jud. Severin
179. BIUŞA jud. Sălaj / BÖSHÁZA, ag. poştală (683/292/701)
1919—15.08.1928; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
180. BLAJ jud. Alba Inf., aprox. din 1926 în jud. Târnava Mică / BALÁZSFALVA, oficiu (1.144/689/2.204)
1919—1924?; 1926?—1930; ştampile: H (cu literele A la C) şi K (simplă sau cu literele D la G)
181. BLĂJEL jud. Târnava Mică / BALÁZSTELKE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.661/1.290/1.800)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
BOARTA v. BOARŢA jud. Târnava Mare
182. BOARŢA (BOARTA) jud. Târnava Mare / MIHÁLYFALVA, ag. poştală (660/443)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

183. BOBDA (POBDA) jud. Torontal / PAPD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.338/782/1.182)
1919—1930; ştampile: J
184. BOBOTA jud. Sălaj / NAGYDERZSIDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.363/1.189/1.385)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
185. BOCSIG (CARAGHEORGHIEVICI, BOGSYG) jud. Arad / BOKSZEG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.144/1.937/2.679)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
186. BOCŞA MONTANĂ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / BOKSÁNBÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (3.116/1.837/3.369)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi C)
187. BOCŞA ROMÂNĂ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / VÁRBOKSÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.985/2.599/3.158)
1919—1930; ştampile: J
188. BOD jud. Braşov / BOTFALU (2.431/911/2.399)
- BOD (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: F
- BOD - FABRICA DE ZAHĂR / BOTFALUCZUKORGYÁR (bir. autorizat, of. contractual) 1919—1930; ştampile: J (cu
litera A)
BODISLĂU v. BUDUSLĂU jud. Bihor
189. BODOC jud. Trei Scaune / SEPSIBODOK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 965/?/965); nu figurează
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
190. BODOFALVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / NAGYBODÓFALVA, bir. autorizat (cca. 1.500/?/1.576); nu
figurează sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—?; ştampile: J
BODOLA v. BUDILA jud. Trei Scaune / Braşov
BOGÁROS v. BULGĂRUŞ jud. Torontal
191. BOGATA (DE MUREŞ) jud. Turda-Arieş / MAROSBOGÁT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.572/941/2.402)
1919—1930; ştampile: J
192. BOGDA jud. Timiş / RIGÓSFÜRDÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (464/198/474)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)

19
193. BOGDAND jud. Sălaj / BOGDÁND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (904/11/974)
1919—1930; ştampile: J
194. BOGHIŞ (BOGÂŞ) jud. Sălaj / SZILÁGYBAGOS, ag. poştală, ag. autorizată (1.188/40/1.343)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BÖGÖZ v. MUGENI jud. Odorhei
BOICZA v. BĂIŢA jud. Hunedoara
195. BOIU jud. Bihor / MEZÖBAJ, agenţie poştală (1.374/128/1.443)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
196. BOIUL MARE jud. Târnava Mică / BÚN, ag. poştală (1.946/1.333/2.020)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BOKSÁNBÁNYA v. BOCŞA MONTANĂ jud. Caraş
BOKSZEG v. BOCSIG jud. Arad
BOLDOR v. BOLDUR jud. Severin
197. BOLDUR jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BOLDOR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.094/955)
1919—1930; ştampile: J
BOLIBARLANG v. PEŞTERA ? jud. Hunedoara
BOLKÁCS v. BĂLCACIU jud. Târnava Mică
BÖLÖN v. BELINI jud. Trei Scaune
BÓLYA v. BUIA jud. Târnava Mare
BONCZHIDA v. BONŢIDA jud. Cojocna
BONDORASZÓ v. BUDUREASA jud. Bihor
BONTESD v. BUNTEŞTI jud. Bihor
198. BONŢIDA jud. Cojocna / BONCZHIDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.223/1.139/2.357)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
BONYHA v. BACHNEA jud. Târnava Mică
BORBÁTVIZ v. RÂU-BĂRBAT jud. Hunedoara
BORGÓBESZTERCZE v. BISTRIŢA BÂRGĂULUI (BORGO BISTRIŢA) jud. Bistriţa-Năsăud
BORGO BISTRIŢA v. BISTRIŢA BÂRGĂULUI jud. Bistriţa-Năsăud

199. BORGOJOSENI jud. Bistriţa-Năsăud / ALSÓBORGÓ, ag. poştală (1.304/1.243/1.832)


1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BORGÓPRUND v. PRUNDUL BÂRGĂULUI jud. Bistriţa-Năsăud
200. BORHID (VALEA VINULUI) jud. Satu Mare / SZAMOSBORHID, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.281/1.188/1.242)
1919—1930; ştampile: J
201. BORLA jud. Sălaj / SZILÁGYBALLA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.086/16/1.174)
1919—1930; ştampile: J
202. BORODUL MARE jud. Bihor / NAGYBÁRÓD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.558/1.160/3.183)
1919—1930; ştampile: F; J (cu literele A şi B)
BOROSBENEDEK v. BENIC Jud. Alba Inf.
BOROSJENÖ v. INEU jud. Arad
BOROSSEBES v. SEBIŞ jud. Arad
BOROŞINEU v. INEU jud. Arad
203. BOROŞNEUL MARE jud. Trei Scaune / NAGYBOROSNYÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.517/44/1.544)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K (cu litera B)
204. BOROŞNEUL MIC jud. Trei Scaune / KISBOROSNYÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.366/801/1.602)
1919—1930; ştampile: J
BORRÉV v. BURU jud. Turda-Arieş
BORS v. BORŞ jud. Bihor
BORSA v. BORŞA jud. Maramureş
BORSAÚJFALU v. VULTURENI (UIFALĂUL UNGURESC, UIFALĂUL BORŞII) jud. Cojocna
205. BORSEC jud. Ciuc / BORSZÉK, bir. autorizat, of. balnear (1.669/137/1.862)
1919—31.12.1925; 01.09—??.1926; ?—29.08.1927; 1928?; 1929? 1930?; ştampile: F (2 tipuri); K (cu literele
A, D, E şi F)
BORSZÉK v. BORSEC jud. Ciuc
206. BORŞ jud. Bihor / BORS, birou autorizat (1.174/120/1.289)
1919—1923?; 16.09.1930—...; ştampile: F
207. BORŞA jud. Cojocna / KOLOZSBORSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.321/1.885/2.333)
1919—1930; ştampile: J
208. BORŞA jud. Maramureş / BORSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (7.758/5.251/9.342)
1919—1930; ştampile: J; K (cu literele A şi B)
BORVÁLASZÚT v. CRUCIŞOR (VALĂSUT) jud. Satu Mare

20
BÖRVELY v. BERVEI jud. Satu Mare
BÖSHÁZA v. BIUŞA jud. Sălaj
BOTFALU v. BOD jud. Braşov
BOTFALUCZUKORGYÁR v. BOD - FABRICA DE ZAHĂR jud. Braşov
209. BOTIZ (BATIZ, OŞVARĂU) jud. Satu Mare / BATIZVASVÁRI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
1919—1930; ştampile: F
Botiz (Batiz) (1.605/965/?) şi Oşvarău (753/623740) sunt două localităţi diferite în aceeaşi plasă; pe timpul
administraţiei maghiare a funcţionat, între 1885—1919 un oficiu în Oşvarău; după preluarea administraţiei de
către poşta română unitatea poştală a fost mutată în Botiz, fără a se putea preciza data mutării (în 1930
funcţiona deja în Botiz).
210. BOZIEŞ jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / MAGYARBORZÁS, ag. poştală (731/401/812)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BÖZÖD v. BEZID jud. Odorhei
BÖZÖDÚJFALU v. BEZIDUL NOU jud. Odorhei
211. BOZOVICI jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / BOZOVICS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.974/3.557/4.243)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K (cu litera B)
BOZOVICS v. BOZOVICI jud. Caraş
BOZSOR v. BUJOR(UL BĂNĂŢEAN) jud. Severin
BRÁD v. BRAD(U) jud. Hunedoara
212. BRAD(U) jud. Hunedoara / BRÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.896/2.809/4.272)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi C); H (cu litera B);
213. BRAN (POARTĂ) jud. Făgăraş, de la 01.01.1926 jud. Braşov / TÖRCSVÁR, of. contractual (957/872/1.136)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
214. BRANIŞTEA (ARPAŞTEU) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ÁRPASTÓ, ag. poştală (1.141/601/1.255)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BRANYICSKA v. BRĂNIŞCA jud. Hunedoara
BRASSÓ v. BRAŞOV jud. Braşov
215. BRAŞOV jud. Braşov / BRASSÓ (36.646/11.248/41.056)
- BRAŞOV 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1 şi cu 1A la 1Z, câte 2 variante la 1C şi 1F),
total 25 ştampile;
- BRAŞOV 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: J (cu 2 şi 2A); K (cu 2B la 2H, total 7 ştampile);
- BRAŞOV 3 (bir. autorizat) 1919—?; ştampile: J (cu 3 şi 3A); K (cu 3B);
- BRAŞOV 4 (IV) (bir. autorizat) 1919—05.02.1925; ştampile: J (cu 4 şi 4A);
- BRAŞOV 5 (bir. autorizat) 1919—?; ştampile: J (cu cifra 5);
216. BRATCA jud. Bihor / BARÁTKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.379/1.309/1.536)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
217. BRATEIU jud. Târnava Mare / BARÁTHELY, ag. poştală (1.422/717/1.463)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
218. BRATEŞ jud. Trei Scaune / BARÁTOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.247); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—31.08.1926; 17.08.1928—1930; ştampile: J (cu litera A)
219. BRĂDUŢ jud. Odorhei / BARDÓCZ, bir. autorizat (cca. 850/?/892); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: J
220. BRĂNIŞCA jud. Hunedoara / BRANYICSKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (753/653/848)
1919—1930; ştampile: F
221. BRÂNCOVENEŞTI (IECIU) jud. Mureş-Turda / MAROSVÉCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.083/133/1.190)
1919—1930; ştampile: F
222. BREAZA (BREŢCU) jud. Mureş-Turda / BERESZTELKE, ag. poştală (1.149/300/1.178)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
223. BREBUL jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / PERLÖ / ag. poştală (1.211/1.120/1.337)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
224. BRESTOVĂŢ (AGA) jud. Timiş / AGA, (929/381/963)
1919—1930; ştampile: J
225. BRETEA ROMÂNĂ jud. Hunedoara / OLÁHBRETTYE, ag. poştală (345/299/353)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
226. BREŢCU jud. Trei Scaune / BERECZK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.917/1.093/3.275)
1919—1930; ştampile: F
BREŢCU v. BREAZA jud. Mureş-Turda

21
227. BRUIU jud. Târnava Mare, aprox. din 1930 în jud. Făgăraş / BRULYA, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat
(1.047/487/1.020)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BRULYA v. BRUIU jud. Târnava Mare / Făgăraş
228. BRUSTURI jud. Bihor / TATAROS, ag. poştală, ag. autorizată (1.977/1.062/2.100)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
229. BUCEA jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Cluj / KIRÁLYHÁGÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (794/621/924)
1919—1930; ştampile: J
230. BUCIUM jud. Alba Inf. / BUCSUM, BUKSONY, birou autorizat, oficiu autorizat (4.634/4.608/3.999)
1919—1930; ştampilă: J
231. BUCIUM(I) jud. Sălaj / VÁRMEZÖ, birou autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.971/1.665/2.118)
1919—30.09.1925; 01.07.1927—1930; ştampile: J
232. BUCOVA jud. Hunedoara / BUKOVA, bir. autorizat, of. autorizat (1.457/1.412/1.571)
1919—1930; ştampile: J (BUKOVA / HUNYAD VM.)
BUCSONY v. BUCIUM jud. Alba Inf.
BUCSUM v. BUCIUM, jud. Alba Inf.
BUDATELEC v. BUDEŞTI (ŢAG BUDATELEC) jud. Cojocna
233. BUDEŞTI (BUDATELEC, ŢAG BUDATELEC) (GARĂ) jud. Cojocna / NAGYCZÉGBUDATELKE, bir. autorizat
unificat care deservea două comune: Budatelec / Budatelke (1.077/980/?) şi Ţagul Mare / Nagyczég
(643/516/?)
1919—31.12.1924; ştampile: J
234. BUDEŞTI jud. Maramureş / BUDFALVA, ag. poştală (2.477/2.356/2.642)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
BUDFALVA v. BUDEŞTI jud. Maramureş
235. BUDILA jud. Trei Scaune, de la 01.01.1926 jud. Braşov / BODOLA, of. contractual, of. autorizat (1.813/804/1.909)
1919—1930; ştampile: F

236. BUDIUL DE CÂMPIE jud. Turda-Arieş / MEZÖBODON, ag. poştală (1.369/633/1.552)


1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
237. BUDUREASA jud. Bihor / BONDURASZÓ, Budurásza, birou autorizat, of. contractual, of. autorizat (949/914/1.072)
1919—1930; ştampile: J
238. BUDUSLĂU (BODISLĂU) jud. Bihor / ÉRBOGYOSZLÓ, agenţie poştală (971/9/1.053)
1919—27.01.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
239. BUIA jud. Târnava Mare / BÓLYA, birou autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.167/736/1.329)
1919—1930; ştampile: J
240. BUJOR(UL BĂNĂŢEAN) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BOZSOR, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (632/590/659)
1919—1930; ştampile: J
BUKOVA v. BUCOVA jud. Hunedoara
BUKSONY v. BUCIUM, jud. Alba Inf.
241. BULGĂRUŞ jud. Torontal / BOGÁROS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.600/?/2.640); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F; K (cu litera A)
BÚN v. BOIUL MARE jud. Târnava Mică
242. BUNTEŞTI jud. Bihor / BONTESD, agenţie poştală (541/534/656)
1919—1923?; ştampilă: dreptunghiulară de agenţie
BÜRKÖS v. BĂRGHIŞ (BÂRGHIŞ) jud. Târnava Mare
243. BURU jud. Turda-Arieş / BORRÉV, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (312/307/351)
1919—1930; ştampile: J
244. BUTENI jud. Arad / KÖRÖSBÖKÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.245/2.597/3.632)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
245. BUTIN jud. Timiş / TEMESBÖKÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.065/178/1.071)
1919—1930; ştampile: J
246. BUZA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / BUZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.804/983/2.004)
1919—29.02.1924; 1924?—27.06.1927; 1930?—...; ştampile: J
BÚZÁSBESSENYÖ v. BEŞINEU jud. Târnava Mică
247. BUZĂUL ARDELEAN (UNGAR) jud. Trei Scaune / MAGYARBODZA, bir. autorizat (5.451/5.190/5.366)
1919—1923?; ştampile: J
BUZIÁS FÜRDÖ v. BUZIAŞ (BĂI) jud. Timiş
248. BUZIAŞ (BĂI) jud. Timiş / BUZIÁS FÜRDÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.852/889/2.923)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A la C)

22
249. CACOVA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KÁKÓFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.917/1.741/1.972)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
250. CADAR (CĂDAR) jud. Timiş / KÁDÁR, ag. poştală (813/587/748)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
251. CADEA MARE jud. Bihor / NAGYKÁGYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (496/70/702)
1919—1930; ştampile: J
CALMAND v. CĂMIN jud. Satu Mare / Sălaj
252. CAMĂR jud. Sălaj / KÉMER, bir. autorizat, of. autorizat (2.506/115/2.782)
1919—1930; ştampile: J
CAPNIC v. CAPNIC jud. Satu Mare
CAPORAL ALEXA v. CHERECHIU jud. Arad
253. CARA (GARĂ) jud. Cojocna / KOLOZSKARA, bir. autorizat (796/623/1.145)
1919—30.06.1925; ştampile: J
CARACIONFALĂU v. CRĂCIUNEŞTI jud. Mureş-Turda
CARAGHEORGHIEVICI v. BOCSIG jud. Arad
254. CARANI jud. Timiş / MERCZYFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.839/50/1.491)
1919—1930; ştampile: J
255. CARANSEBEŞ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KARÁNSEBES, oficiu (6.497/3.365/7.999)
1919—1930; ştampile: F (4 variante); H (cu literele A şi B); K (cu literele C la F, 2 variante la D, total 5
ştampile)
256. CARASTELEC jud. Sălaj / KÁRÁSZTELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.670/15/1.832)
1919—1930; ştampile: J
257. CARAŞOVA (CRAŞOVA) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KRASSÓVÁR, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.353/57/3.195)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
258. CAREII MARI jud. Satu Mare, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / NAGYKÁROLY (15.382/3.508/16.078)
- CAREII MARI 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1K), total 10 ştampile;
- CAREII MARI 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 2A la 2D)
259. CAŞIN(UL NOU), CASON-UIFALĂU jud. Ciuc / KÁSZONÚJFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.767/221/1.758)
1919—07.09.1926; 1928?—1930; ştampile: J
260. CAŞOLŢ jud. Sibiu / HERMÁNY, ag. poştală (629/364/721)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
261. CAŢA jud. Târnava Mare / KACZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.309/588/1.343)
1919?—1930; ştampile: J
262. CAVNIC (CAPNIC) jud. Satu Mare / KAPNIKBÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.665/2.055/3.517)
1919—1930; ştampile: F, J
263. CĂBEŞTI jud. Bihor / BIHARKABA, agenţie poştală (1.168/1.086/1.189)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CĂDAR v. CADAR jud. Timiş
264. CĂIANUL MIC jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Doboca / KISKAJÁN, ag. poştală (863/828/929)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
265. CĂLACEA jud. Timiş / TEMESKALÁCSA, ag. poştală, ag. autorizată (?) (1.194/847/1.096)
1919—1922?; 1927?—1930?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; funcţionare incertă în a doua perioadă
266. CĂLATA (MARE) jud. Cojocna / NAGYKALOTA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.018/992/1.048)
1919—1930; ştampile: J
267. CĂLĂRAŞI (HĂRĂSTAŞ) jud. Turda-Arieş / HARASZTOS, bir. autorizat (1.928/551/1.936)
1919—?; ştampile: J
268. CĂLĂŢELE (GARĂ) jud. Cojocna / KISKALOTA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (673/661/785)
1919—1930; ştampile: J
269. CĂLINEŞTI jud. Satu Mare / KÁNYAHÁZA, ag. poştală, ag. autorizată ? (1.824/1.606/1.948)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
270. CĂLUŞERI jud. Mureş-Turda / SZÉKELYKÁL, ag. poştală (cca. 900/?/930); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
271. CĂMARA-LA-SIGHET jud. Maramureş / SZIGET KAMARA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
125/?/130); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (SZIGET KAMARA / MARMAROS VM.); pe timpul administraţiei maghiare oficiu
dependent de oficiul din Sighetul Marmaţiei / Máramarossziget.
272. CĂMĂRAŞU(L DEŞERT) jud. Cojocna / PUSZTAKAMARÁS, bir. autorizat (1.086/782/1.129)
1919—31.10.1923; ştampile: J

23
273. CĂMIN (CALMAND) jud. Satu Mare, aprox. din 1928 în jud. Sălaj / KÁLMÁND, ag. poştală (890/15/1.972)
1919—31.08.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
274. CĂPAT (CĂPĂT) jud. Timiş / KEPED, ag. poştală ? (691/583) menţionată de C. Marinescu
1919?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă pe timpul administraţiei
române.
275. CĂPÂLNAŞ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KÁPOLNÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.506/1.450/1.602)
1919—1930; ştampile: J
276. CĂPUŞUL DE CÂMPIE jud. Turda-Arieş / MEZÖKAPUS, bir. autorizat, of. contractual (?) (1.260/914/1.343)
1919—1928?; ştampile: J
277. CĂPUŞUL MARE jud. Cojocna / MAGYARKAPUS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (959/54/1.051)
1919—1930; ştampile: J
CĂRĂŞĂU v. CĂRĂŞEU jud. Satu Mare
278. CĂRĂŞEU (CĂRĂŞĂU) jud. Satu Mare / SZAMOSKRASSÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.492/504/1.453)
1919—1930; ştampile: K
279. CĂRPENIŞ jud. Torontal / GYERTYÁMOS, oficiu, bir. autorizat, of. contractual (cca. 2.700/?/2.775); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: K
280. CĂRPINEŢ jud. Bihor / KERPENYÉD, agenţie poştală (533/530/613)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
281. CĂTĂLINA jud. Trei Scaune / SZENTKATOLNA, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (cca.950/?/985); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CĂTĂLINA v. COLTĂU jud. Satu Mare
282. CĂTINA jud. Cojocna / KATONA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.796/1.272/1.879)
1919—1930; ştampile: J
283. CĂŢCĂU jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KACZKÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.522/1.168/1.576)
1919—1930; ştampile: F
284. CĂŢELUŞU (CĂŢĂLUL UNGURESC) jud. Sălaj / MAGYARKECZEL, ag. poştală, ag. autorizată (927/436/962)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
285. CĂUACEU jud. Bihor / HEGYKÖZKOVÁCSI, ag. poştală, ag. autorizată (843/17/830)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
286. CĂUAŞ jud. Sălaj / ÉRKÁVÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.033/786/905)
1919—1930; ştampile: J
287. CĂVĂRAN jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KAVARÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(806/723/1.119)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
288. CÂLNIC jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KÖLNÖK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.109/2.014/2.200)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
289. CÂMPENI jud. Turda-Arieş / TOPÁNFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.562/2.361/2.967)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi C); K (cu literele B şi D)
290. CÂMPIA TURZII (GHIRIŞ, GHIRIŞ-ARIEŞ) jud. Turda-Arieş / ARANYOSGYÉRES, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.697/704/1.815)
1919—1930; ştampile: K; J (cu literele A şi B)
291. CÂMPULUNG jud. Maramureş / HOSSZÚMEZÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.350/88/2.588)
1919—1930; ştampile: J (HOSSZÚMEZÖ / MÁRAMAROS VM.)
292. CÂRLIBABA (NOUĂ) jud. Bistriţa-Năsăud / RADNALAJOSFALVA, bir. autorizat (513/110/672)
1919—?; ştampile: J
293. CÂRNECEA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KERNYÉCSA, bir. autorizat (1.088/1.030/1.084)
1919—1930; ştampile: J
294. CÂRNEŞTI jud. Hunedoara / KERNYESD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (791/765/788)
1919—1930; ştampile: J
295. CÂRPA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KÖRPA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (971/965/1.057)
1919—1930; ştampile: J
296. CÂRŢA jud. Ciuc / KARCZFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.200/?/1.245); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
297. CEANUL MARE jud. Turda-Arieş / MEZÖCSÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.649/2.260/2.707)
1919—1930; ştampile: J

24
298. CEBZA jud. Torontal / CSEBZE, ag. poştală (1.728/1.513/1.638)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
299. CEFA jud. Bihor / CSÉFFA, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (1.474/1.063/1.637)
1919—1930; ştampile: K
CEHALUL UNGURESC v. CEHĂLUŢ jud. Sălaj
300. CEHĂLUŢ (CEHALUL UNGURESC) jud. Sălaj / MAGYARCSAHOLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.025/109/1.162)
1919—1930; ştampile: J
301. CEHUL SILVANIEI jud. Sălaj / SZILÁGYCSEH, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.141/270/3.446)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K (cu literele B, C şi D)
302. CEICA jud. Bihor / MAGYARCSÉKE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.006/637/1.704)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
303. CENADE jud. Târnava Mică / ?, bir. autorizat (?/?); nu figurează sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din
Ardeal din 1919
?—08.12.1925; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
304. CENAD(I)E jud. Alba Inf. / SZÁSZCSANÁD, birou autorizat (1.857/1.201/2.043)
1919—31.12.1925; ştampile: F
305. CENADUL VECHI (SÂRBESC) jud. Torontal / ÖSCSANÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(5.710/2.227/1.538)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi C)
306. CENEI jud. Torontal, între 1919—22.01.1924 în Iugoslavia / CSENE, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.700/?/2.735);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1924—1930; ştampile: K
307. CERMEIU jud. Arad / CSERMÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.609/1.878/4.060)
1919—1930; ştampile: F (CSERMÖ / ARAD M.); J (cu litera A)
308. CERNATU (SATULUNG) jud. Braşov / HOSSZÚFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (6.239/3.428/6.021)
1919—1924?; 1926?—1930; ştampile: J; K (HOSSZÚFALU / BRASSÓ VM. / A)
309. CERNATUL DE JOS jud. Trei Scaune / ALSÓCSERNÁTON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.964/1851.949)
1919—1930; ştampile: J
310. CERNATUL DE SUS jud. Trei Scaune / FELSÖCSERNÁTON, ag. poştală, ag. contractuală (1.372/50/1.287)
1919—31.07.1924; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
311. CERNETEAZ jud. Timiş / CSERNEGYHÁZ, ag. poştală, ag. autorizată (?) (1.454/1.275/1.332)
1919—1922?; 1927?—1930?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; funcţionare incertă în a doua perioadă
312. CERTEJUL DE SUS jud. Hunedoara / FELSÖCSERTÉS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (775/671/768)
1919—1930; ştampile: J
313. CERTEZE jud. Satu Mare / AVASÚJFALU, bir. autorizat, of. autorizat (1.842/1.629/1.684)
1919—1923?; 02.01.1929—1930; ştampile: J
CETAD v. LENAUHEIM jud. Torontal
314. CETARIU jud. Bihor / HEGYKÖZCSATÁR, ag. poştală, ag. contractuală (1.605/23/1.567)
1919—02.09.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
315. CETATEA (GALŞA) jud. Arad / GALSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.269/1.485)
1919—1930; ştampile: J; după 1928 a înglobat şi biroul autorizat Musca, v.
316. CETATEA DE BALTĂ jud. Târnava Mică / KÜKÜLLÖVÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.634/1.006/1.767)
1919—1930; ştampile: J
317. CETATEA VECHE (OUARIU) jud. Satu Mare / ÓVÁRI, ag. poştală, ag. contractuală (1.525/393/1.488)
1919—14.09.1926; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
318. CEUAŞUL DE CÂMPIE (CEVAS) jud. Mureş-Turda / MEZÖCSÁVÁS, bir. autorizat (1.164/449/1.108)
1919—18.05.1924; ştampile: J
CEVAS v. CEUAŞUL DE CÂMPIE jud. Mureş-Turda
319. CHECEA ROMÂNĂ jud. Torontal / NAGYKÖCSE, bir. autorizat, of. contractual (2.656/1.727/2.478)
1919—1930; ştampile: J
320. CHECHIŞ jud. Sălaj / KETTÖSMEZÖ, ag. poştală, ag. autorizată (1.264/1.208/1.483)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
321. CHEGLEVICI jud. Torontal / KEGLEVICHHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.200/?/1.191); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1922?; 28.08.1924—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
322. CHELMAC jud. Timiş / KELMÁK, of. autorizat (1.261/1.245)
15.11.1928—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
323. CHENDUL (CHINDUL) MARE jud. Târnava Mică / NAGYKEND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(732/19/802)
1919—1930; ştampile: J

25
324. CHEPEŢ jud. Trei Scaune / KÖPECZ, bir. autorizat (1.141/99/1.299)
1919—1924?; ştampile: J
325. CHERECHIU (CAPORAL ALEXA) jud. Arad / KEREK, ERDÖSKEREK, ag.poştală (1.947/1.651/2.026)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
326. CHERECHIUL (MIC) jud. Bihor / KISKEREKI, ag. autorizată, ag. contractuală (1.034/57/1.026)
1919—1923?; 02.06.1924—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

327. CHERELUŞ jud. Arad / KERÜLÖS, birou autorizat (2.499/2.368/2.192)


1919—1922?; ştampile: J (cu litera A)
328. CHERESIG jud. Bihor / ÉRKESERÜ, ag. autorizată, of. autorizat (1.194/1.064/1.517)
15.02.1922—?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
329. CHERESTEŞ jud. Timiş / TEMESKERESZTES, ag. poştală (1.123/56/1.106)
1919—1922?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHERESTEŞ v. CRUCENI jud. Torontal
330. CHERESTE(U)Ş jud. Arad / ?, agenţie autorizată menţionată de C. Marinescu (?/?); nu se regăseşte sub acest nume
în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1926?—1928?; pe timpul administraţiei maghiare nu a funcţionat; funcţionare incertă
331. CHEREUŞ jud. Sălaj / ÉRKÖRÖS, bir. autorizat (608/19/616)
1919—30.09.1925; ştampile: J
332. CHEŞA jud. Bihor / KISHÁZA, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.492/1.269/1.609)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHETFEL v. GELU jud. Timiş
333. CHEŢ jud. Bihor / MAGYARKÉCZ, Kécz, ag. poştală, ag. autorizată (1.040/430/1.057)
1919—1924?; 1928—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHEUCHIŞ v. CHIOCHIŞ jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
334. CHEVEREŞ(UL MARE) jud. Timiş / NAGYKÖVÉRES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.995/1.692/1.931)
1919—1930; ştampile: J
CHEZDI-OŞORHEIU v. TÂRGU SĂCUIESC jud. Trei Scaune
335. CHIBED jud. Mureş-Turda, aprox. din 1926 în jud. Odorhei / KIBÉD, bir. autorizat (cca. 2.500/?/2.633); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; 16.08.1928—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
336. CHICHIŞ jud. Trei Scaune / KÖKÖS, ag. poştală, ag. contractuală, ag. autorizată (1.170/432/1.207)
1919?—?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHICIUD(UL DE CÂMPIE) v. MICEŞTII DE CÂMPIE jud. Cojocna
337. CHIDEA jud. Cojocna / KIDE, ag. poştală (759/188/796)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
338. CHIEŞD jud. Sălaj / SZILÁGYKÖVESD, ag. poştală, ag. contractuală (1.359/1.117/1.494)
1919—31.07.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHINDUL MARE v. CHENDUL MARE jud. Târnava Mică
CHINEZ v. SATCHINEZ jud. Timiş
339. CHINTĂU jud. Cojocna / KAJÁNTÓ, ag. poştală (1.110/611/1.213)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
340. CHINUŞU (SULFURENI) jud. Odorhei / KÉNOS, ag. specială (cca. 325/?/342); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
341. CHIOCHIŞ (CHEUCHIŞ) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KÉKES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(933/508/1.082)
1919—1930; ştampile: K (KÉKES / SZ.DOBOKA VM.)
342. CHIRALEŞ jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Bistriţa-Năsăud / KERLÉS, bir. autorizat, of. contractual
(1.089/536/1.066)
1919—1930; ştampile: J
343. CHIROL (TIROL) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KIRÁLYKEGYE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(cca. 1.400/?/1.422); nu figurează sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
344. CHIRPĂU jud. Sibiu / KÜRPÖD, ag. poştală (1.506/411/1.559)
1919—1924?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHISETĂU v. CHIŞĂTĂU jud. Timiş
345. CHIŞĂTĂU (CHISETĂU) jud. Timiş / KISZETÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.388/1.256/1.315)
1919—1930; ştampile: J
CHIŞFALUDA v. ENGELSBRUNN jud. Timiş / Arad
346. CHIŞINEU (CRIŞ) jud. Arad / KISJENÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.307/1.140/2.821)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A la D)
CHIŞINIŞ-REMETEA v. EREMITUL jud. Mureş-Turda

26
347. CHIŞLAZ jud. Bihor / VÁMOSLÁZ, agenţie poştală (675/614/756)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
348. CHIŞODA jud. Timiş / TESÖLD, ag. poştală (1.688/1.216/3.007)
1919—1922?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CHIŞODA NOUĂ v. FRATELIA jud. Timiş
349. CHITID jud. Hunedoara / KITID, ag. poştală (800/726/843)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
350. CHIURUŞ jud. Trei Scaune / CSOMAKÖRÖS, ag. poştală (cca. 600/?/619); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
351. CHIUZA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KÖZÉPFALVA, ag. poştală, ag. autorizată (909/824/1.043)
1919—30.06.1929; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CIACHI-GÂRBOU v. GÂRBĂU jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
352. CIACOVA jud. Timiş / CSÁK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.601/918/4.404)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi C)
353. CIALA jud. Arad - agenţie poştală menţionată de C. Marinescu, 1919—1923?; nu se regăseşte în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919 sub acest nume.
354. CIAVOŞ jud. Torontal / CSÁVOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.000/?/1.030); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
355. CICÂRLĂU (CIOCÂRLĂU) jud. Satu Mare / NAGYSIKÁRLÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.250/1.167/1.346)
1919—1930; ştampile: J
356. CICEU jud. Ciuc / CSÍKCSICSÓ, ag. poştală (1.780/11/2.226)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CICEU-CRISTUR v. CRISTEŞTII CICEULUI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
357. CICLOVA MONTANĂ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / CSIKLÓBÁNYA, ag. poştală (2.305/2.130/2.001)
1919—1922?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
358. CIGHID jud. Bihor / CSEGÖD, birou autorizat dependent de oficiul Ghioroc (v.) (?/?/?); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
359. CIL jud. Arad / ALCSIL, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (829/755/921)
1919—1930; ştampile: J
360. CINCU(L MARE) jud. Târnava Mare, din 01.01.1926 jud. Făgăraş / NAGYSINK, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.534/1.107/2.537)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
361. CINCŞOR jud. Târnava Mare / KISSINK, ag. poştală (925/325/935)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
362. CIOARA DE JOS jud. Alba Inf. / CSÓRA, ALSÓCSÓRA, birou autorizat (1.796/1.7561.979)
1919—1924?; ştampile: J
363. CIOC (CIOCFALĂU, SATU-CIOC) jud. Mureş-Turda / CSÓKFALVA, ag. poştală (925/22/785)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
364. CIOCAIA jud. Bihor / CSOKALY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.171/211/1.262)
1919—1930; ştampile: J
CIOCÂRLĂU v. CICÂRLĂU jud. Satu Mare
CIOCFALĂU v. CIOC (SATU-CIOC) jud. Mureş-Turda
CIOMOCOZ v. CIUMEŞTI jud. Satu Mare / Sălaj
365. CIPĂU(L DE MUREŞ) jud. Târnava Mică / MAROSCSAPÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (863/460/906)
1919—1930; ştampile: J
366. CIREŞA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BISZTRACSERES, bir. autorizat (538/476/630)
1919—1923?; ştampile: J
367. CIREŞOAIA (DICEA, DICEA UNGUREASCĂ) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / MAGYARDÉCSE), ag.
poştală ? (1.520/23/1.666)
1919—?; în localitate a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare o agenţie, dar care a fost închisă în
1911;
funcţionare nesigură pe timpul administraţiei române.
368. CISNĂDIE jud. Sibiu / NAGYDISZNÓD, bir. autorizat, of. contractual, oficiu (3.189/592/3.064)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A şi B)
369. CISTEIUL UNGURESC jud. Alba Inf. / MAGYARCSESZTVE, agenţie poştală (701/377/736)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
370. CIUCEA jud. Cojocna / CSUCSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.500/1.162/2.001)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)

27
371. CIUCHICI jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / TYUKÓ, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat
(1.789/1.771/1.785)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
372. CIUCI jud. Alba Inf. / MAROSCSUCS, bir. autorizat, de la 01.03.1925 ag. contractuală (504/267/483)
1919—31.12.1925; ştampile: F
CIUCI v. VÂRFURILE jud. Arad
CIUC-SÂNCRAIU v. SÂNCRĂENI jud. Ciuc
CIUC-SÂNDOMINIC v. SÂNDOMINIC jud. Ciuc
373. CIUC-SÂNGEORGIU jud. Ciuc / CSÍKSZENTGYÖRGY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.602/283/2.127)
1919—1930; ştampile: J
374. CIUMANI jud. Ciuc / GYERGYÓCSOMAFALVA, bir. autorizat (3.191/109/3.917)
1919—?; ?—30.01.1924; ştampile: J
375. CIUMEGHIU jud. Bihor / ILLYE, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (2.117/1.503/2.426)
1919—1930; ştampile: J
376. CIUMEŞTI (CIOMOCOZ) jud. Satu Mare, aprox. din 1928 în jud. Sălaj / CSOMAKÖZ, bir. autorizat (2.205/623/2.175)
1919—11.11.1924; ştampile: J
377. CIURILA jud. Turda-Arieş, aprox. din 1926 în jud. Cluj / CSÜRÜLYE, ag. poştală (579/531/621)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
378. CIUTELEC jud. Bihor / CSÉHTELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (736/443/895)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
379. CIZER jud. Sălaj / CSIZÉR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.290/1.262/1.358)
1919—1930; ştampile: J
380. CLICIOVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KLICSÓ, ag. poştală (1.173/980/1.045)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
381. CLOPODIA jud. Timiş / KLOPÓDIA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.779/688/2.031)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
382. CLUJ jud. Cojocna / KOLOZSVÁR (49.295/6.039/60.808)
- CLUJ 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1; 1A - 2 variante; 1C la 1Z - din 1E 2 variante şi
din 1G, 1H, 1J, 1M şi 1R câte 3 variante; 1AA; 1BB; total 39 ştampile); L (cu 1B);
- CLUJ 2 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 2 şi 2A la 2D,
total 5 ştampile);
- CLUJ 3 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu 3, şi 3C);
K (cu 3A, 3B, 3D şi 3E);
- CLUJ 4 (bir. autorizat) 1919—?; 1928?—1930; ştampile: J (cu 4, 4A şi 4B);
- CLUJ 5 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu 5, 5A, 5B şi
5C);
- CLUJ 6 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu 6 şi 6A);
- CLUJ 7 (bir. autorizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu 7 şi 7A)
383. COASTA (GIULATELEC) jud. Cojocna / GYULATELKE, ag. poştală (511/455/528)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
384. COAŞ jud. Satu Mare / KOVÁS, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.195/1.143/1.385)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
385. COBĂTEŞTI jud. Odorhei / KOBÁTFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 500/?/530); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
386. COCIUBA DE JOS jud. Bihor / ALSÓKOCSOBA, ag. poştală (1.304/1.273/1.432)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
În jud. Bihor mai există o comună Cociuba (fostă în plasa Beiuş, spre deosebire de Cociuba de Jos, care se
găsea în plasa Tinca).
387. COCOTA jud. Timiş / ORCZYFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.653/64/2.161)
1919—1930; ştampile: J
388. CODLEA jud. Braşov / FEKETEHALOM, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.449/1.436/4.542)
1919—1930; ştampile: F; K (cu litera A); J (cu litera B)
COHALM v. RUPEA jud. Târnava Mare
COIU v. COLI jud. Bihor
389. COJOCNA jud. Cojocna / KOLOZS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat, of. balnear (3.767/1.614/4.138)
1919—1930; ştampile: J
390. COLI (COIU) jud. Bihor / KÓLY, bir. autorizat (717/19/720)
1919—?; ştampile: K (cu literele A şi B)
391. COLONIA LIBANI jud. Ciuc / GYERGYÓLIBÁNTELEP, bir. autorizat (?/?/?); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1922?; ştampile: J; pe timpul administraţiei maghiare oficiu dependent de oficiul Suseni /
Gyergyóújfalu.

28
392. COLONIA LONIA jud. Hunedoara / LÓNYAYTELEP, bir. autorizat (cca. 475/?/482); nu se regăseşte sub acest nume
în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: J (LÓNYAYTELEP / HUNYAD VM., simplă şi cu literele A şi B)
393. COLONIA ZIGMUND jud. Odorhei / ZSIGMONDTELEP, bir. autorizat (?/?/?); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919 şi nici în cel din 1930.
1919—?; ştampile: K (cu litera B)
394. COLTĂU (CĂTĂLINA) jud. Satu Mare / KOLTÓ (fost Koltókatalin), ag. poştală (930/66/969)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
395. COMANA DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓKOMÁNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.074/963/1.065)
1919—1924?; 01.02.1925—1930; ştampile: J
396. COMLĂUŞA (-ŞÂRLĂU) jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea / UGOCSAKOMLÓS, bir. autorizat ? (857/743/944)
1919?—?; ştampile: J; nu sunt informaţii despre funcţionarea unei unităţi poştale româneşti.
397. COMLOŞUL MARE jud. Torontal / NAGYKOMLÓS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.956/3.015/4.694)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); K (simplă sau cu litera A)
398. COMLOŞUL MIC jud. Torontal, între 1919—14.01.1924 a făcut parte din Iugoslavia / KISKOMLÓS, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (cca. 1.800/?/1.855); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor
din Ardeal din 1919
1924—1930; ştampile: J
399. CONOP jud. Arad / KONOP, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.115/1.014/1.116)
1919—1930; ştampile: J
400. CONSTANŢA jud. Torontal / KUNSZÖLLÖS, ag. poştală(?) (1.078/521/1.071)
1919?—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
401. COPALNIC-MĂNĂŞTUR (MĂNĂŞTUR) jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Satu Mare /
KÁPOLNOKMONOSTOR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.237/811/1.297)
1919—1930; ştampile: F; K (cu litera A)
402. COPŞA MICĂ jud. Târnava Mare / KISKAPUS, bir. autorizat, oficiu (908/186/956)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
403. CORDĂU jud. Bihor / KARDÓ, agenţie poştală (826/791/915)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
404. CORNĂŢEL jud. Sibiu / HORTOBÁGYFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (684/635/715)
1919—1930; ştampile: F
405. CORNEA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / SOMFA, ag. poştală, of. contractual (1.543/1.494/1.499)
1919—1923?; 1926?—1930; ştampile: J (simplă, utilizare incertă, sau cu litera A)
406. CORNEAREVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / SOMOSRÉVE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(4.499/4.456/4.249)
1919—1930; ştampile: J
407. CORNEŞTI (ŞOMFALĂU) jud. Târnava Mică / SÖVÉNYFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.161/739/1.191)
1919—1930; ştampile: J
408. CORNEŞTI (ŞONFALĂU) jud. Turda-Arieş / SINFALVA, ag. poştală (768/166/814)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
409. COROIU-SÂNMĂRTIN jud. Târnava Mică / KÓRODSZENTMÁRTON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(807/281/820)
1919—1930; ştampile: J
410. CORUND jud. Odorhei / KOROND (3.462/12/3.752)
- CORUND (comună) (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K;
- CORUND BĂI (of. balnear) / KOROND FÜRDÖ, 1919—1923?; ştampile: J
411. COŞAVA (COŞOVA) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KOSSÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(579/533/704)
1919—31.12.1930; ştampile: J
412. COŞEIU jud. Sălaj / KUSALY, ag. poştală, ag. autorizată (761/457/811)
1919—25.06.1928; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
413. COŞNA jud. Bistriţa-Năsăud / KOSNA, bir. autorizat (728/641/860)
1919—?; ştampile: J
414. COŞNEA jud. Ciuc / KOSTELEK, ag. poştală (cca. 150/?/174); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; pe timpul administraţiei maghiare agenţie dependentă de of.
Frumoasa / Szépviz
415. COŞTEIU jud. Timiş, aprox. din 1924 trecută la Iugoslavia / MÉLYKASTÉLY, fost KUSTÉLY, bir. auotrizat
(2.213/2.141/2.220)
1919—1924?; ştampile: J

29
416. COŞTINI jud. Maramureş / RÓNASZÉK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.494); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
417. COVASNA jud. Trei Scaune / KOVÁSZNA (4.497/909/5.451)
- COVASNA 1 (I) (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu cifra 1); K (cu 1A la 1D);
- COVASNA 2 (II) (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu 2 şi 2A); K (cu 2B);
- COVASNA 3 (III) (bir. autorizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu cifra 3)
418. COVĂSINŢ jud. Arad / KOVÁSZI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.553/3.270/3.848)
1919—1930; ştampile: J
419. COZLA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KOZLA, ag. poştală (pe timpul administraţiei maghiare ag. poştală
dependentă de of. Berzeasca) (?/?/345)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
420. COZMENI jud. Ciuc / KOZMÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.231/19/1.391)
1919—1930; ştampile: J
421. CRAI-DOROLŢ jud. Satu Mare / KIRÁLYDARÓCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.451/867/2.633)
1919—1930; ştampile: J
422. CRAIOVA jud. Bihor / BÉLKIRÁLYMEZÖ, agenţie poştală (528/512/582)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
423. CRASNA jud. Sălaj / KRASZNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.525/353/3.884)
1919—1930; ştampile: J (KRASZNA / SZILÁGY VM.) şi J (KRAZNA / A)
424. CRASNA jud. Trei Scaune / MAGYARBODZA-KRÁSZNATELEP, bir. autorizat (pe timpul administraţiei maghiare
cătun în componenţa com. Buzăul Ardelean / Magyarbodza) (?/?/1.065)
1919—?; ştampile: J
CRAŞOVA v. CARAŞOVA jud. Caraş
425. CRĂCIUNELUL DE JOS (GARĂ ?) jud. Alba Inf. / KARÁCSONFALVA, ALSÓKARÁCSONFALVA, bir. autorizat
(1.223/1.063/1.404)
1919—19.03.1925; ştampile: J
426. CRĂCIUNEŞTI jud. Maramureş / TISZAKARÁCSONYFALVA, ag. poştală ? (2.201/31/2.517)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
427. CRĂCIUNEŞTI (CARACIONFALĂU) jud. Mureş-Turda / NYÁRÁDKARÁCSONY, ag. poştală (548/166/646)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
428. CREACA jud. Sălaj / KARIKA, bir. autorizat (545/508/661)
1919—1922?; ştampile: J
429. CRICIOVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KRICSÓ, ag. poştală (992/973/1.076)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
430. CRISTEŞTII CICEULUI (CICEU-CRISTUR) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / CSICSÓKERESZTUR, bir.
autorizat (847/670/830)
1919—31.01.1924; ştampile: F
431. CRISTIAN jud. Braşov / KERESZTÉNYFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.797/992/2.994)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
432. CRISTIAN jud. Sibiu / KERESZTÉNYSZIGET, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.908/912/2.991)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
CRISTIOR v. CRISTUR jud. Bihor
433. CRISTUR (CRISTIOR) jud. Bihor / BIHARKRISTYÓR, ag. poştală, ag. autorizată (1.328/1.323/1.433)
1919—?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
434. CRISTUR jud. Hunedoara / CSERNAKERESZTÚR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (535/475/555)
1919—1930; ştampile: J
435. CRISTUR (-CRIŞENI) jud. Sălaj / SZILÁGYFÖKERESZTUR, ag. poştală, ag. autorizată (539/10/611)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CRISTUR v. CRISTURUL SECUIESC jud. Odorhei
436. CRISTURUL SECUIESC (CRISTUR), jud. Odorhei / SZÉKELYKERESZTÚR, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (3.421/25/3.886)
1919—1930; ştampile: F; K (cu litera A); J (cu litera B)
437. CRIŞ jud. Târnava Mare / KERESD, ag. poştală (1.352/654/1.343)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CRIŞCIOR v. CRIŞTIOR jud. Hunedoara
438. CRIŞENI jud. Hunedoara / PUSZTAKALÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.244/273/1.024)
1919—1930; ştampile: J
439. CRIŞENI jud. Odorhei / KÖRISPATAK, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 1.300/?/1.313); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CRIŞENI v. IZVORUL CRIŞULUI (CRIŞEU) jud. Cojocna
CRIŞEU v. IZVORUL CRIŞULUI (CRIŞENI) jud. Cojocna

30
440. CRIŞTIOR (CRIŞCIOR) jud. Hunedoara / KRISTYOR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.793/1.297/2.247)
1919—1930; ştampile: J (KRISTYOR / HUNYAD VM., simplă sau cu litera A)
441. CRIŢ jud. Târnava Mare / SZÁSZKERESZTÚR, bir. autorizat, ag. autorizată, of. contractual, of. autorizat
(953/283/930)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
442. CRIVADIA jud. Hunedoara, ag. poştală ? (283/240)
?—31.03.1924; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
443. CRIZBAV jud. Braşov / KRIZBA, bir. autorizat, of. autorizat (1.780/560/1.897)
1919—11.03.1925; 05.07.1928—1930; ştampile: J
444. CROCNA jud. Arad / KOROKNYA, agenţie poştală, agenţie autorizată (945/931/1.010)
1919—1922?; ?—1928?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
445. CRUCENI (CHERESTEŞ) jud. Torontal / TORONTÁLKERESZTES, bir. autorizat, ag. poştală, ag. autorizată (cca.
950/?/974); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1922?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
446. CRUCIŞOR (VALĂSUT) jud. Satu Mare / BORVÁLASZÚT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (595/569/715)
1919—1930; ştampile: J (simplă şi cu litera A)
CSÁK v. CIACOVA jud. Timiş
CSÁKIGORBÓ v. GÂRBĂU (CIACHI-GÂRBOU) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
CSÁLATELEP HIZLALDA v. Pecica jud. Arad
CSANÁLOS v. URZICENI jud. Satu Mare / Sălaj
CSATÁD v. LENAUHEIM (CETAD) jud. Torontal
CSÁVOS v. CIAVOŞ jud. Torontal
CSEBZE v. CEBZA jud. Torontal
CSÉFFA v. CEFA jud. Bihor
CSEGÖD v. CIGHID jud. Bihor
CSÉHTELEK v. CIUTELEC jud. Bihor
CSENE v. CENEI jud. Torontal
CSERMÖ v. CERMEIU jud. Arad
CSERNAHÉVIZ v. TOPLEŢ jud. Severin
CSERNAKERESZTÚR v. CRISTUR jud. Hunedoara
CSERNEGYHÁZ v. CERNETEAZ jud. Timiş
CSERNOVICSSIMÁND v. ŞIMANDUL DE JOS jud. Arad
CSICSÓKERESZTUR v. CRISTEŞTII CICEULUI (CICEU-CRISTUR) jud. Solnoc-Dăbâca/Someş
CSIGÉRSZÖLLÖS v. SELEUŞ jud. Arad
CSÍKCSICSÓ v. CICEU jud. Ciuc
CSÍKMADARAS v. MĂDĂRAŞ(UL CIUCULUI) jud. Ciuc
CSÍKMÉNASÁG v. ARMĂŞENI (MENĂŞAG) jud. Ciuc
CSÍKMINDSZENT v. MISENTEA jud. Ciuc
CSÍKRÁKOS v. RACUL (RACOŞ) jud. Ciuc
CSÍKSZENTDOMOKOS v. SÂNDOMINIC (CIUC-SÂNDOMINIC) jud. Ciuc
CSÍKSZENTGYÖRGY v. CIUC-SÂNGEORGIU jud. Ciuc
CSÍKSZENTIMRE v. SÂNTIMBRU jud. Ciuc
CSÍKSZENTKIRÁLY v. SÂNCRĂENI (CIUC-SÂNCRAIU) jud. Ciuc
CSÍKSZENTMÁRTON v. SÂNMĂRTIN jud. Ciuc
CSÍKSZENTMIHÁLY v. MIHĂILENI (SÂNMIHAIU) jud. Ciuc
CSÍKSZENTSIMON v. SIMONEŞTI jud. Ciuc
CSÍKSZENTTAMÁS v. TOMEŞTI (SÂNTĂMAŞ) jud. Ciuc
CSÍKSZEREDA v. MIERCUREA CIUC (SEREDA CIUCULUI) jud. Ciuc
CSÍKTAPLÓCZA v. TOPLIŢA jud. Ciuc
CSIGÉRSZÖLLOS v. SELEUŞ jud. Arad
CSIKLÓBÁNYA v. CICLOVA MONTANĂ jud. Caraş
CSIZÉR v. CIZER jud. Sălaj
CSOKALY v. CIOCAIA jud. Bihor
CSÓKFALVA v. CIOC (CIOCFALĂU, SATU-CIOC) jud. Mureş-Turda
CSOMAKÖRÖS v. CHIURUŞ jud. Trei Scaune
CSOMAKÖZ v. CIUMEŞTI (CIOMOCOZ) jud. Satu Mare / Sălaj
CSÓRA v. CIOARA DE JOS, jud. Alba Inf.
CSUCSA v. CIUCEA jud. Cojocna
CSUKÁS v. EBENDORF jud. Severin
CSÜRÜLYE v. CIURILA jud. Turda-Arieş / Cluj
447. CUBULCUT jud. Bihor / ÉRKÖBÖLKÚT, birou autorizat (cca. 1.400/?/1.482); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1923?; ştampile: J

31
CUCERDEA v. LUNCA MUREŞULUI jud. Turda-Arieş
448. CUCERDEA ROMÂNĂ jud. Târnava Mică / OLÁHKOCSÁRD, ag. poştală (1.101/1.017/1.054)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
449. CUCI jud. Alba Inf., aprox. din 1926 în jud. Turda / KUTYFALVA, birou autorizat (719/104/748)
1919—1924?; 01.01.1926—1930; ştampile: J
450. CUCIULAT jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KOCSOLÁDFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(349/334/330)
1919—1930; ştampile: J

451. CUCIULATA jud. Făgăraş / KUCSULÁTA, ag. poştală (1.493/1.376/1.487)


1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
452. CUGIR jud. Hunedoara / KUDZSIR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.291/3.168/4.866)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
453. CUHE(A) jud. Maramureş, of. contractual, of. autorizat (1.573/1.237)
01.07.1924—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
454. CUIED jud. Arad / KUJED, KÖVED, birou autorizat (1.424/1.381/1.723)
1919—?; ştampile: J
455. CULCIUL MIC jud. Satu Mare / KISKOLCS, ag. poştală, ag. autorizată (710/196/687)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
456. CUMĂNEŞTI jud. Bihor / KOMÁNFALVA, agenţie poştală (235/220/277)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
457. CUNŢA jud. Alba Inf., de la 01.01.1926 în jud. Sibiu / KONCZA, birou autorizat (555/514/511)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
458. CUPŞENI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KUPSAFALVA, ag. poştală ? (1.002/994/1.042)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; funcţionare incertă după preluarea administraţiei de către
poşta română.
459. CUPTOARE (CUPTORIA) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KUPTORJA, bir. autorizat (916/915/997)
1919—31.03.1924; ştampile: J
460. CUPTOARE-SECUL jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KEMENCZESZÉK, bir. autorizat (1.545/572/1.407)
1919—10.06.1924; ştampile: J
CUPTORIA v. CUPTOARE jud. Severin
461. CURTEA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KURTYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.306/1.262/1.325)
1919—1930; ştampile: J
462. CURTICAP jud. Mureş-Turda / KÖRTEKAPU, ag. poştală ? (473/427/551)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
463. CURTICI jud. Arad / KÜRTÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (7.642/5.126/8.298)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
CURTIFAIA v. PERIŞ jud. Mureş-Turda
464. CURTUIUŞ(ENI) jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / ÉRKÖRTVÉLYES, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.941/513/2.231)
1919—1930; ştampile: J (cu literele A şi B); K
465. CUZAP jud. Bihor / KÖZÉPES, ag. poştală, ag. contractuală (1.396/548/1.402)
1919—10.03.1926; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
466. CUZĂPLAC jud. Cojocna / KÖZÉPLAK, ag. poştală, bir. autorizat (836/336/903)
1919—?; ?—1924?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
467. CUZDRIOARA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KOZÁRVÁR, ag. poştală (1.653/1.268/1.731)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
CZÉCZE v. ŢEŢCHE(A) jud. Bihor
CZEGE v. ŢAGA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
DABJON v. DOMNIN jud. Sălaj
468. DAIA jud. Târnava Mică / DÁNYÁN, ag. poştală, ag. autorizată ? (606/230/601)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
469. DAIA SĂSEASCĂ jud. Sibiu / DOLMÁNY, ag. poştală menţionată de C. Marinescu (460/218/508)
1919?—?; funcţionare incertă, agenţia poştală din localitate fiind închisă de administraţia maghiară în 1912.
DALBOSFALVA v. DALBOŞEŢ jud. Caraş
470. DALBOŞEŢ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / DALBOSFALVA, bir. autorizat (2.379/2.279/2.408)
1919—?; ştampile: J
471. DALNIC jud. Trei Scaune / DÁLNOK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.466/23/1.374)
1919—02.09.1928; 11.12.1929—1930; ştampile: J
DÁLNOK v. DALNIC jud. Trei Scaune
472. DANEŞ jud. Târnava Mare / DÁNOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.571/1.229/1.607)
1919—1930; ştampile: J

32
DÁNOS v. DANEŞ jud. Târnava Mare
DÁNYÁN v. DAIA jud. Târnava Mică
DARLACZ v. DÂRLOŞ (DÂRLOS) jud. Târnava Mare
473. DAROVA (DARUVAR) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / DARUVÁR, bir. autorizat, of. contractual (cca.
1.500/?/1.500); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1926?; ştampile: J (DARUVÁR / KRASSÓ-SZÖRÉNY VM.)
DARUVÁR v. DAROVA jud. Severin
474. DĂBÂCA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / DOBOKA, ag. poştală (1.140/1.034/1.232)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
475. DĂMĂCUŞENI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / DOMOKOS, ag. poştală, ag. contractuală (847/59/909)
1919—1923?; ?—15.06.1927; 1930?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
476. DĂMIENI jud. Mureş-Turda / DEMÉNYHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 650/?/667); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
477. DĂMUC jud. Ciuc / GYERGYÓBÉKÁS DOMUKVÖLGY, ag. poştală ? (?/?); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; pe timpul administraţiei maghiare cătun aparţinând com.
Bicaz / Gyergyóbékás, cu agenţie dependentă de oficiul comunei.
DÂRJA SECUILOR v. DÂRJIU jud. Odorhei
478. DÂRJ(E)A jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Cojocna / MAGYARDERZSE, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (936/738/922)
1919—1930; ştampile: J
479. DÂRJIU (DÂRJA SECUILOR) jud. Odorhei / SZÉKELYDERZS, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 1.300/?/1.390); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DÂRLOS v. DÂRLOŞ jud. Târnava Mare
480. DÂRLOŞ (DÂRLOS) jud. Târnava Mică, de la 01.01.1926 în jud. Târnava Mare / DARLACZ, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (1.702/1.206/1.826)
1919—1930; ştampile: J
481. DÂRSTE jud. Braşov / DERESTYE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (pe timpul administraţiei maghiare
dependent de of. Braşov 1) (?/?/574)
1919—?; 1924?—1930; ştampile: J
DEACBANIA v. LUNCA jud. Hunedoara
482. DEAJ (DEAŞ) jud. Târnava Mică / DÉSFALVA, ag. poştală, ag. autorizată (944/231/974)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DEÁKBÁNYA v. LUNCA (DEACBANIA) jud. Hunedoara
483. DEALUL jud. Odorhei / OROSZHEGY, ag. poştală (cca. 2.100/?/2.128); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DEAŞ v. DEAJ jud. Târnava Mică
DECEBAL v. ARPĂŞEL jud. Bihor
484. DEDA jud. Mureş-Turda / DÉDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.105/1.847/2.491)
1919—14.09.1924; 1926?—1930; pe timpul administraţiei maghiare au funcţionat două unităţi poştale:
- oficiu în comună; ştampile: J (simplă în 2 variante şi cu litera A), total 3 ştampile;
- ag. poştală în gară; ştampile: dreptunghiulară de agenţie (DÉDA P.U.)
485. DEDA-BISTRA jud. Mureş-Turda / DÉDA-BISZTRA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 500/?/528); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
DÉDA-BISZTRA v. DEDA-BISTRA jud. Mureş-Turda
486. DEJ jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / DÉS, oficiu (9.888/2.323/11.542)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A la L, câte 2 variante la F şi K, total 14 ştampile)
487. DEJANI jud. Timiş / DÉZSÁNFALVA, bir. autorizat (?) (876/80/963)
1919?—?; ştampile: J
DELÉNYES v. DELINEŞTI jud. Caraş
488. DELINEŞTI jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / DELÉNYES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.082/1.027/1.156)
1919—1924?; 01.05.1926—1930; ştampile: J
DEMÉNYHÁZA v. DĂMIENI jud. Mureş-Turda
DEMSUS v. DEMŞUŞ jud. Hunedoara

489. DEMŞUŞ jud. Hunedoara / DEMSUS, bir. autorizat (823/754/866)


1919—?; ştampile: J (simplă sau cu litera A)

33
490. DENTA jud. Timiş / DENTA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.220/1.217/3.488)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
DERESTYE v. DÂRSTE jud. Braşov
491. DERNA (DE SUS) jud. Bihor / FELSÖDERNA, bir. autorizat, of. autorizat (851/286/1.302)
1919—1924?; 21.11.1927—1928?; ştampile: J
DÉS v. DEJ jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
DÉSAKNA v. OCNA DEJULUI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
492. DESEŞTI jud. Maramureş / DESZE, ag. poştală (1.003/907/1.126)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DÉSFALVA v. DEAJ (DEAŞ) jud. Târnava Mică
DESZE v. DESEŞTI jud. Maramureş
493. DETA jud. Timiş / DETTA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.997/222/4.203)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); K (cu literele A, B şi C)
DETTA v. DETA jud. Timiş
494. DEVA jud. Hunedoara / DÉVA, oficiu (7.089/2.509/8.654)
1919—1930; ştampile: H (simplă sau cu literele A la C); K (cu literele D la H, 3 variante la F, total 7 ştampile)
495. DEZNA jud. Arad / DÉZNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.091/839/1.140)
1919—1930; ştampile: J
DÉZSÁNFALVA v. DEJANI jud. Timiş
DICEA v. CIREŞOAIA (DICEA UNGUREASCĂ) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
DICEA UNGUREASCĂ v. CIREŞOAIA (DICEA) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
DICIO-SÂNMĂRTIN v. TÂRNAVA-SÂNMĂRTIN jud. Târnava Mică
DICSÖSZENTMÁRTON v. TÂRNAVA-SÂNMĂRTIN (DICIO-SÂNMARTIN) jud. Târnava Mică
DINDELEAG v. DINDEŞTI jud. Satu Mare / Sălaj
496. DINDEŞTI (DINDELEAG) jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / ÉRDENGELEG, bir. autorizat, ag. specială
(1.360/752/1.429)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
497. DINIAŞ jud. Torontal / TORONTÁLDINNYÉS, bir. autorizat (?) (cca. 1.600/?/1.665); nu se regăseşte sub acest nume
în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—1923?; ştampile: J
DIÓSAD v. DIOŞOD jud. Sălaj
498. DIOSIG (DIOSÂG) jud. Bihor / BIHARDIÓSZEG, ag. poştală, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(6.013/507/6.269)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K (cu litera B)
499. DIOŞOD jud. Sălaj / DIÓSAD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.601/15/1.763)
1919—1930; ştampile: J
DIPSE v. DIPŞA jud. Bistriţa-Năsăud
500. DIPŞA jud. Bistriţa-Năsăud / DIPSE, bir. autorizat (693/168/684)
1919—?; ştampile: F
DISNĂIEU v. PORCEŞTI jud. Mureş-Turda
DISZNAJÓ v. PORCEŞTI (DISNĂIEU) jud. Mureş-Turda
501. DITRĂU (DITROU) jud. Ciuc / DITRÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (6.151/307/6.987)
1919—1930; ştampile: F; K (cu literele A şi B); J (cu litera D)
DITRÓ v. DITRĂU (DITROU) jud. Ciuc
DITROU v. DITRĂU jud. Ciuc
502. DOB(A) jud. Satu Mare / SZAMOSDOB, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.447/975/1.563)
1919—1930; ştampile: J
DOBOKA v. DĂBÂCA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
503. DOBRA jud. Hunedoara / HUNYADDOBRA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.362/1.157/1.530)
1919—1930; ştampile: J (cu literele A şi B); K
504. DOBRA jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / DOBRA, bir. autorizat, ag. specială (1.318/9/1.558)
1919—1930?; ştampile: dreptunghiulară d eagenţie (DOBRA SZÁTMAR VM.)
505. DOBREŞTI jud. Bihor / BIHARDOBROSD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.723/1.429/1.673)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
506. DOBREŞTI (DOLAT) jud. Torontal / DÓCZ, bir. autorizat, ag. autorizată, of. autorizat (cca. 1.200/?/1.183); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1922?; ştampile: J
507. DOBRIC jud. Someş, of. autorizat menţionat de C. Marinescu
01.07.1928—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
Notă: în jud. Someş erau în 1930 două comune cu această denumire: Dobric / Nagydebrek (fostă în plasa
Beclean, deservită de oficiul din Beclean / Bethlen), şi respectiv Dobric / Láposdebrek (fostă în plasa Lăpuşul
Unguresc, deservită de oficiul din Târgu Lăpuşului / Oláhlápos); în nomenclatorul localităţilor din 1930 nici
una din comune nu apare cu o unitate poştală.

34
508. DOBRIN-SÂNCRAIU (SÂNCRAIU SILVANIEI) jud. Sălaj / SZILÁGYSZENTKIRÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (275/34/240)
1919—1930; ştampile: J
DÓCZ v. DOBREŞTI (DOLAT) jud. Torontal
DOGNÁCSKA v. DOGNECEA jud. Caraş
509. DOGNECEA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / DOGNÁCSKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.525/2.195/3.422)
1919—1930; ştampile: J
DOLAT v. DOBREŞTI jud. Torontal
DOLMÁNY v. DAIA SĂSEASCĂ jud. Sibiu
DOLNIALUPCOVA v. LUPCOVA DE JOS jud. Caraş
DOMAHIDA v. DOMĂNEŞTI jud. Satu Mare
DOMÁSNYA v. DOMAŞNIA jud. Severin
510. DOMAŞNIA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / DOMÁSNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.072/2.036/2.126)
1919—1930; ştampile: J
511. DOMĂNEŞTI (DOMOHIDA) jud. Satu Mare / DOMAHIDA, ag. poştală (976/530/1.197)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DOMBROVÁNY v. DUMBRĂVENI jud. Bihor
512. DOMNIN jud. Sălaj / DABJON, ag. poştală (951/904/986)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DOMOHIDA v. DOMĂNEŞTI jud. Satu Mare
DOMOKOS v. DĂMĂCUŞENI jud. Solnoc-Doboca / Someş
513. DOROBANŢUL (IRATOŞUL MIC) jud. Arad, fostă în jud. Cenad / KISIRATOS, birou autorizat (cca. 1700/?/2.210); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1922?; 1924—?;ştampile: F
DOROSZLÓFALVA v. DRĂUŢ(I) jud. Arad
DRÁGCSÉKE v. DRĂGEŞTI jud. Bihor
DRAGOMÉRFALVA v. DRAGOMIREŞTI jud. Maramureş
514. DRAGOMIREŞTI jud. Maramureş / DRAGOMÉRFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.194/1.482/2.608)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
DRAOS v. DRĂUŞENI jud. Odorhei / Târnava Mare
DRAUCZ v. DRĂUŢ(I) jud. Arad
DRĂGĂNEŞTI v. JAMUL MARE jud. Timiş
515. DRĂGEŞTI jud. Bihor / DRÁGCSÉKE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (691/652/841)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
516. DRĂUŞENI (DRAOS) jud. Odorhei, aprox. din 1928 în jud. Târnava Mare / HOMORÓDDARÓCZ, bir. autorizat
(1.011/365/1.058)
1919—?; ştampile: J
517. DRĂUŢ(I) jud. Arad / DOROSZLÓFALVA, DRAUCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.075/1.978/2.179)
1919—1930; ştampile: J
DRÂNCOVA v. DRENCOVA jud. Caraş
518. DRENCOVA (DRÂNCOVA) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / DRENKOVA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (pe timpul administraţiei maghiare oficiu dependent de of. Berzeasca)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
DRENKOVA v. DRENCOVA jud. Caraş
519. DUD jud. Arad / DÚD, agenţie poştală, oficiu contractual, agenţie autorizată (1.502/1.478/1.780)
1919—1922?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
520. DULEU jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / DULLÓ, ag. poştală (833/726/886)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DULLÓ v. DULEU jud. Caraş
521. DUMBRĂVENI jud. Bihor / DOMBROVÁNY, ag. poştală, ag. contractuală, of. autorizat (293/275/314)
1919—1923?; 02.09.1925—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
522. DUMBRĂVENI (IBAŞFALĂU) jud. Târnava Mică / ERZSÉBETVÁROS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.903/765/4.408)
1919—1923?; 1925?—1930; ştampile: J (cu literele A, B şi C); K (cu litera D)
523. DUMBRĂVIOARA (SAROMBÂRC, GLODENI) jud. Mureş-Turda / SÁROMBERKE, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.003/63/1.030)
1919—1930; ştampile: J
524. DUMBRĂVIŢA jud. Satu Mare / SZAKÁLLASDOMBÓ, ag. poştală, ag. autorizată (943/911/1.010)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

35
525. DUMITREA MARE jud. Bistriţa-Năsăud / NAGYDEMETER, ag. poştală (1.632/115/1.677)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
DUNAORBÁGY v. ESELNIŢA jud. Severin
526. EBENDORF jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / CSUKÁS, bir. autorizat (cca. 925/?/941); nu figurează sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1924?; ştampile: J
ECZEL v. AŢEL jud. Târnava Mare
EDELSPACHERSIMÁND v. ŞIMANDUL DE JOS jud. Arad
EGERES v. AGHIREŞ jud. Cojocna
ÉGERHÁT v. ARINIŞ (ARDIHAT) jud. Sălaj
EGRES v. IGRIŞ jud. Torontal
EGRESPATAK v. AGHIREŞ jud. Sălaj
EKÉS v. PLUGOVA jud. Severin
ÉLESD v. ALEŞD jud. Bihor
527. ELISENI (SÂNTERJEBET) jud. Odorhei / SZÉKELYSZENTERZSÉBET, ag. poştală, ag. autorizată (1.237/75)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ELÖPATAK v. VÂLCELE jud. Trei Scaune
528. ENGELSBRUNN (CHIŞFALUDA) jud. Timiş, aprox. din 1926 în jud. Arad / KISFALUD, ANGYALKÚT, ag. poştală, of.
contractual, ag. autorizată, of. autorizat (1.580/74/1.702)
1919—1922?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
529. EPISCOPIA BIHORULUI (PISCOPIA) jud. Bihor / BIHARPÜSPÖKI (3.162/95/3.650)
- EPISCOPIA BIHORULUI 1 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930;
ştampile: J
- EPISCOPIA BIHORULUI GARĂ (2) (of. autorizat) 15.10.1928—1930;
ÉRÁBRÁNY v. ABRAM(UL DE SUS) jud. Bihor
ÉRADONY v. ADONI (ERIU-ADON) jud. Bihor / Sălaj
ÉRBOGYOSZLÓ v. BUDUSLĂU jud. Bihor
ÉRDENGELEG v. DINDEŞTI (DINDELEAG) jud. Satu Mare / Sălaj
ERDÖD v. ARDED (ARDUD) jud. Satu Mare
ERDÖGYARAK v. GHIORAC jud. Bihor
ERDÖSKEREK v. CHERECHIU jud. Arad
ERDÖSZÁDA v. ARDUSAT jud. Satu Mare
ERDÖSZENTGYÖRGY v. SÂNGEORGIU DE PĂDURE jud. Mureş-Turda / Odorhei
530. EREMITUL (CHIŞINIŞ-REMETEA) jud. Mureş-Turda / NYÁRÁDREMETE, ag. poştală, of. autorizat (1.918/167/1.943)
1919—03.02.1928; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ÉRENDRÉD v. ANDRID jud. Satu Mare / Sălaj
ÉRHATVAN v. HOTOAN jud. Sălaj
ERIU-ADON v. ADONI jud. Bihor / Sălaj
ERIU-SÂNCRAIU v. SÂNCRAIU jud. Sălaj
ÉRKÁVÁS v. CĂUAŞ jud. Sălaj
ERKED v. ARCHITA jud. Odorhei / Târnava Mare
ÉRKESERÜ v. CHERESIG jud. Bihor
ÉRKÖBÖLKÚT v. CUBULCUT jud. Bihor
ÉRKÖRÖS v. CHEREUŞ jud. Sălaj
ÉRKÖRTVÉLYES v. CURTUIUŞ(ENI) jud. Satu Mare / Sălaj
ERMÉNY v. GHERMAN jud. Timiş
ÉRMIHÁLYFALVA v. VALEA LUI MIHAI (MIHAIFALĂU) jud. Bihor
ÉRMINDSZENT v. MECENŢU (MEŢENŢIU) jud. Sălaj
531. ERNE(I)UL MARE jud. Mureş-Turda / NAGYERNYE, ag. poştală (1.549/303/1.615)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ÉRSELÉND v. ŞILINDRU jud. Bihor
ÉRSEMJÉN v. ŞIMIAN jud. Bihor
ÉRSZAKÁCSI v. SĂCĂŞENI (SOCACIU) jud. Sălaj
ÉRSZEG v. IERSIG jud. Caraş
ÉRSZENTKIRÁLY v. SÂNCRAIU (ERIU-SÂNCRAIU) jud. Sălaj
ÉRSZÖLLÖS v. PĂŢAL(UL MARE) jud. Sălaj
ÉRTARCSA v. TARCEA (TARCIA) jud. Bihor
ÉRVASAD v. VĂŞAD jud. Bihor
ERZSÉBETVÁROS v. DUMBRĂVENI (IBAŞFALĂU) jud. Târnava Mică
532. ESELNIŢA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / DUNAORBÁGY, ag. poştală (cca. 1.200/?/1.228); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

36
533. ESTELNIC jud. Trei Scaune / ESZTELNEK, bir. autorizat, of. autorizat (1.053/10/1.147)
1919—1924?; 01.04.1927—1930; ştampile: F
ESZTELNEK v. ESTELNIC jud. Trei Scaune
ESZTÉNY v. STOIANA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
ETÉD v. ATID jud. Odorhei
FACSÁD v. FĂGET jud. Severin
FARKASASZÓ v. FĂRCAŞA jud. Satu Mare
FARKASLAKA v. LUPENI jud. Odorhei
534. FĂGĂRAŞ jud. Făgăraş / FOGARAS, oficiu (6.457/2.292/6.579)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A la E)
535. FĂGET jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / FACSÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.479/1.372/3.323)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi C)
FĂLFALĂU v. SUSENI jud. Mureş-Turda
536. FĂRĂU jud. Alba Inf. / MAGYARFORRÓ, agenţie poştală (1.119/1.045/1.124)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
537. FĂRCAŞA jud. Satu Mare / FARKASASZÓ, bir. autorizat, of. contractual (1.049/979/1.056)
1919—1930; ştampile: J
538. FÂNTÂNA jud. Târnava Mare / OLTHIDEGKÚT, ag. autorizată (527/524)
1930?—...; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
539. FÂNTÂNELE jud. Mureş-Turda / GYULAKUTA, ag. poştală (cca. 1.100/?/1.154); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
540. FÂRLIUG jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / FURLUK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.474/2.414/2.643)
1919—1930; ştampile: J
541. FECHETĂU (NEGRENI) jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Cluj / KÖRÖSFEKETETÓ, ag. poştală, bir. autorizat
(2.020/1.948/2.296)
1919—1930; ştampile: J
FEHÉREGYHÁZA v. ALBEŞTI (FERIHAZ) jud. Târnava Mare
FEHÉRSZÉK v. FERSIG jud. Satu Mare
FEHÉRVÍZ v. RÂU(L) ALB jud. Hunedoara
FEHÉRVÖLGY v. ALBAC jud. Turda-Arieş
FEJÉRDOMB v. BELOBRESCA jud. Caraş
FEKETEBÁTOR v. BATĂR jud. Bihor
FEKETEÉR v. FICĂTAR jud. Timiş
FEKETEERDÖI ÜVEGGYÁR v. STICLĂRIA (PĂDUREA NEAGRĂ) jud. Bihor
FEKETEGYÖRÖS v. GIRIŞ(UL NEGRU) jud. Bihor
FEKETEHALOM v. CODLEA jud. Braşov
542. FELDIOARA jud. Braşov / FÖLDVÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.527/1.162/2.491)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
FELDIOARA v. RĂZBOIENI CETATE (FELDIOARA-RĂZBOIENI) jud. Turda-Arieş
FELDIOARA-RĂZBOIENI v. RĂZBOIENI CETATE (FELDIOARA) jud. Turda-Arieş
543. FELDRU jud. Bistriţa-Năsăud / FÖLDRA, ag. poştală (2.377/2.329/2.977)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
FELEK v. AVRIG jud. Sibiu
FELENYED v. AIUDUL DE SUS jud. Alba Inf.
FELIX v. BĂILE FELIX jud. Bihor
FÉLIXFÜRDÖ v. BĂILE FELIX jud. Bihor
FELKENYÉR v. VINEREA jud. Hunedoara
544. FELNAC (MIHĂILEŞTI, FENLAC) jud. Timiş / FÖNLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.970/1.720/3.095)
1919?—?; 1923?—1930; ştampile: F
FELÖR v. URIUL (DE SUS) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
FELSÖBÁNYA v. BAIA SPRIE jud. Satu Mare
FELSÖBENCSEK v. BENCECUL DE SUS (GERMAN) jud. Timiş
FELSÖBEREKSZÓ v. BÂRSĂUL DE SUS jud. Sălaj
FELSÖCSERNÁTON v. CERNATUL DE SUS jud. Trei Scaune
FELSÖCSERTÉS v. CERTEJUL DE SUS jud. Hunedoara
FELSÖDERNA v. DERNA (DE SUS) jud. Bihor
FELSÖILOSVA v. TÂRLIŞUA (TIRLIŞIUA) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
FELSÖKOSÁLY v. RUGĂŞEŞTI (RĂGUŞEŞTI) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
FELSÖPIÁN v. PIANUL DE SUS jud. Sibiu

37
FELSÖPOZSGÁS v. POJEJENA (SÂRBEASCĂ) (DE SUS) jud. Caraş
FELSÖRÁKOS v. RACOŞUL DE SUS jud. Odorhei
FELSÖRÓNA v. RONA DE SUS jud. Maramureş
FELSÖSÓFALVA v. OCNA DE SUS jud. Odorhei
FELSÖSZÁLLÁSPATAK v. SĂLAŞUL DE SUS jud. Hunedoara
FELSÖSZÉK v. SÂG jud. Sălaj
FELSÖSZELISTYE v. SĂLIŞTE(A DE SUS) jud. Maramureş
FELSÖSZÖCS v. SUCIUL DE SUS jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
FELSÖSZOPOR v. SUPURUL DE SUS jud. Sălaj
FELSÖSZTAMORA v. STAMORA ROMÂNĂ jud. Timiş
FELSÖTÖMÖS v. TIMIŞUL DE SUS jud. Braşov
FELSÖTYUKOS v. TICUŞUL NOU (TICUŞUL ROMÂN) jud. Târnava Mare
FELSÖVISÓ v. VIŞEUL (VIŞĂUL) DE SUS jud. Maramureş
FELTÓT v. TĂUŢI jud. Arad
FELVINCZ v. VINŢUL DE SUS jud. Turda-Arieş
545. FENEŞ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin, bir. autorizat (907/906)
1919?—1923?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă din 1919.
FENEŞUL SĂSESC v. FLOREŞTI jud. Cojocna
FENIŞ v. FINIŞ jud. Bihor
FENLAC v. FELNAC (MIHĂILEŞTI) jud. Timiş
FÉNY v. FOEN(I) jud. Torontal
546. FERDINAND(SBERG) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / NÁNDORHEGY, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.407/287/1.694)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K
FÉREGYHÁZ v. FIRITEAZ jud. Timiş
FERENCZFALVA v. VĂLIUG jud. Caraş
FEREND v. FERENDIA jud. Timiş
547. FERENDIA jud. Timiş / FEREND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.718/1.314/1.880)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
FERIHAZ v. ALBEŞTI jud. Târnava Mare
FERNEZEIU v. FIRIZA DE JOS jud. Satu Mare
548. FERSIG jud. Satu Mare / FEHÉRSZÉK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (546/520/550)
1919—?; 1924?—1930; ştampile: J
FIATFALĂU v. FILIAŞ(I) jud. Odorhei
FIÁTFALVA v. FILIAŞ(I) (FIATFALĂU) jud. Odorhei
549. FIBIŞ jud. Timiş / TEMESFÜVES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.346/1.354/2.430)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
550. FICĂTAR jud. Timiş / FEKETEÉR, ag. poştală (945/898/951)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
551. FILEGHIHAZ (ROŞIORI) jud. Bihor / BIHARFÉLEGYHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.671/291/1.609)
1919—1930; ştampile: J
552. FILIAŞ(I) (FIATFALĂU) jud. Odorhei / FIÁTFALVA, ag. poştală (894/11/1.016)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
553. FINIŞ (FENIŞ) jud. Bihor / VÁRASFENES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.671/485/1.949)
1919—1930; ştampile: J
554. FIRITEAZ jud. Timiş / FÉREGYHÁZ, ag. poştală (1.264/865/1.130)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
555. FIRIZA DE JOS (FERNEZEIU) jud. Satu Mare / ALSÓFERNEZELY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.841/1.233/2.167)
1919—1930; ştampile: J
556. FIRTĂNUŞ jud. Odorhei / FIRTOSMARTONOS, ag. poştală (cca. 600/?/613)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
FIRTOSMARTONOS v. FIRTĂNUŞ jud. Odorhei
557. FIZEŞ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KRASSÓFÜZES, ag. poştală, ag. autorizată (2.003/1.593/2.142)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
558. FIZEŞUL GHERLEI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ÖRDÖNGÖSFÜZES, ag. poştală (1.626/657/1.633)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
559. FLOREŞTI (FENEŞUL SĂSESC) jud. Cojocna / SZÁSZFENES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.508/1.411/2.600)
1919—1930; ştampile: J
560. FOEN(I) jud. Torontal / FÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.119/1.323/2.037)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)

38
561. FOENI jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / MEZÖFÉNY, ag. poştală, ag. contractuală (cca. 1.700/?/1.770);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—29.11.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
FOGARAS v. FĂGĂRAŞ jud. Făgăraş
FÖLDRA v. FELDRU jud. Bistriţa-Năsăud
FÖLDVÁR v. FELDIOARA jud. Braşov
562. FOLIA jud. Timiş / FOLYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.452/799/1.306)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
FOLYA v. FOLIA jud. Timiş
FÖNLAK v. FELNAC (MIHĂILEŞTI, FENLAC) jud. Timiş
563. FOROTIC jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / FOROTIK, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat
(1.682/1.248/1.482)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie (lucrările maghiare indică utilizarea ştampilei în 1920 !)
FOROTIK v. FOROTIC jud. Caraş
564. FRATA jud. Cojocna / MAGYARFRÁTA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.105/1.782/2.262)
1919—1930; ştampile: F
565. FRATELIA (CHIŞODA NOUĂ) jud. Timiş / KENDETELEP, ag. poştală ?, ag. autorizată (?/?/?); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; 1927?—09.09.1929; 01.06.1930—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
566. FREIDORF jud. Timiş / SZABADFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.448); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
567. FRUMOASA (SÂNMIHAIU) jud. Ciuc / SZÉPVIZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.244/292/3.078)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K
FUGYIVÁSÁRHELY v. OŞORHEIU jud. Bihor
FURLUK v. FÂRLIUG jud. Severin
FUTÁSFALVA v. ALUNGENI jud. Trei Scaune
GÁD v. GAD(UL) jud. Torontal
568. GAD(UL) jud. Torontal / GÁD, bir. autorizat (1.127/308/1.141)
1919—1922?; ştampile: J
GAGY v. GOAGIU jud. Odorhei
GALADNA v. GLADNA ROMÂNĂ jud. Severin
GALGÓ v. GÂLGĂU jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
GALÓCZÁS v. GĂLĂUŢAŞ jud. Ciuc
GÁLOS PETRI v. GALOŞ-PETREU jud. Bihor
569. GALOŞ-PETREU jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / GALOS PETRI, birou autorizat (1.349/485/1.374)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GALŞA v. CETATEA jud. Arad
GARABOS v. GRĂBAŢ (GRABACI) jud. Torontal
GÁTALJA v. GĂTAIA jud. Timiş
570. GAURA jud. Satu Mare / KÖVÁRGARA, ag. poştală (713/685/724)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
571. GAVOJDIA (GĂVOŞDIA) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / GAVOSDIA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.503/1.106/1.492)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
GAVOSDIA v. GAVOJDIA (GĂVOŞDIA) jud. Severin
572. GĂLĂUŢAŞ jud. Ciuc, aprox. din 1926 în jud. Mureş-Turda / GALÓCZÁS, ag. poştală (?/?/?); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1922?; 15.03.1924—?; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; pe timpul administraţiei
maghiare agenţie dependentă de oficiul Subcetate / Gyergyóvárhegy.
573. GĂNEŞTI (GANFALĂU) jud. Târnava Mică / VÁMOSGÁLFALVA, of. contractual, of. autorizat (1.334/251)
1926?—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, v. Abuş (Abuşganfalău) / Abosgálfalva.
574. GĂTAIA jud. Timiş / GÁTALJA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.437/1.049/3.503)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
GĂVOŞDIA v. GAVOJDIA jud. Severin
575. GÂLGĂU jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / GALGÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (857/535/900)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
576. GÂRBĂU (CIACHI-GÂRBOU) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / CSAKIGORBÓ, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (1.299/839/1.322)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
577. GÂRBĂU(UL UNGURESC) jud. Cojocna / MAGYARGORBÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (592/556/693)
1919—1930; ştampile: J

39
578. GÂRBOVA jud. Sibiu / SZÁSZORBÓ, bir. autorizat, of. contractual (1.868/931/1.874)
1919—1926?; ştampile: J
579. GÂRCEI(U) jud. Sălaj / SZILÁGYGÖRCSÖN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.010/402/1.068)
1919—1930; ştampile: J
580. GÂRNIC jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / SZÖRÉNYBUZÁS, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 1.000/?/1.048);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GELENCZE v. GHELINŢA jud. Trei Scaune
581. GELU (CHETFEL) jud. Timiş / KÉTFÉL, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.850/45/1.671)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
GENCS v. GHENCI (GENŢ ?) jud. Satu Mare / Sălaj
GENŢ v. GHENCI jud. Satu Mare / Sălaj
582. GEOAGIU (DE JOS, -JOSENI) jud. Hunedoara / ALGYÓGY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.091/964/1.170)
1919?—?; 1923?—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
GEOAGIU-JOSENI v. GEOAGIU (DE JOS) jud. Hunedoara
583. GEPIU jud. Bihor / GYAPJU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.465/1.082/1.621)
1919—1930; ştampile: F
GERENDKERESZTÚR v. GRINDENI (GRIND-CRISTUR) jud. Turda-Arieş
GÉRES v. GHIRIŞA (GIRIŞA) jud. Satu Mare
GERNYESZEG v. GORNEŞTI (GHERNESIG) jud. Mureş-Turda
GERTENYES v. GHERTENIŞ jud. Timiş
584. GHELAR jud. Hunedoara / GYALÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.777/1.264/1.900)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
585. GHELINŢA jud. Trei Scaune / GELENCZE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.817/251/3.663)
1919—1930; ştampile: J
586. GHENCI (GENŢ ?) jud. Satu Mare / aprox. din 1926 în jud. Sălaj / GENCS, ag. poştală, ag. contractuală
(1.437/342/1.521)
1919—1923?; ?—30.06.1927; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie (GENCS SZATMÁR VM.)
587. GHEORGHIENI (GIURGEU-SÂNMICLĂUŞ) jud. Ciuc / GYERGYÓSZENTMIKLÓS, bir.autorizat, oficiu
(7.028/422/8.905)
1919—1922?; 1924?—1930; ştampile: F (GYERGYÓ-SZ.-MIKLÓS, 2 variante); K (cu literele A, C, D şi E)
588. GHERLA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SZAMOSÚJVÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(6.363/3.403/6.857)
1919—1930; ştampile: F; J (simplă sau cu litera A); K (cu literele B la G, total 6 ştampile)
589. GHERMAN jud. Timiş / ERMÉNY, ag. poştală (?) (616/541/664)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GHERNESIG v. GORNEŞTI jud. Mureş-Turda
590. GHERTENIŞ jud. Timiş / GERTENYES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.480/1.157/1.520)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
GHIARAC v. GHIORAC jud. Bihor
591. GHIDFALĂU jud. Trei Scaune / GIDÓFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 900/?/925); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; 1924?—1930; ştampile: J (cu litera A)
592. GHILAD jud. Timiş / GILÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.785/2.492/3.902)
1919—1930; ştampile: J (GILÁD / TEMES VM. sau simplă cu litera A)
593. GHIMBAV jud. Braşov / VIDOMBÁK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.670/566/1.629)
1919—1930; ştampile: F
594. GHIMEŞ-FĂGET jud. Ciuc / GYIMESBÜKK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.413/1.875/6.298)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
595. GHINDARI jud. Mureş-Turda, de la 01.01.1926 în jud. Odorhei / MAKFALVA, bir. autorizat, of. autorizat (cca.
1.750/?/1.821);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
596. GHIORAC (GHIARAC, Gherac) jud. Bihor / ERDÖGYARAK, ag. poştală, bir. autorizat, ag. autorizată
(1.668/290/2.088)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
597. GHIOROC jud. Arad / GYOROK, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (2.036/451/2.392)
1919—1930; ştampile: K
GHIRIŞ v. CÂMPIA TURZII (GHIRIŞ-ARIEŞ) jud. Turda-Arieş
598. GHIRIŞA (GIRIŞA) jud. Satu Mare / GÉRES, bir. autorizat, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.079/35/1.064)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GHIRIŞ-ARIEŞ v. CÂMPIA TURZII (GHIRIŞ) jud. Turda-Arieş

40
GHIROC v. GIROC jud. Timiş
599. GHIZELA jud. Timiş / GIZELLAFALVA, bir. autorizat, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.482); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
600. GIARMATA (IARMATA, IERMATA TIMIŞANĂ) jud. Timiş / TEMESGYARMAT, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (5.322/295/5.267)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera B); K (cu litera A)
GIDANI v. SĂTMĂREL (JIDANI) jud. Satu Mare
GIDÓFALVA v. GHIDFALĂU jud. Trei Scaune
601. GIER jud. Torontal, de la 05.04.1924 trecută la Iugoslavia / GYÉR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.200/?/1.281); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1924; ştampile: F
GILÁD v. GHILAD jud. Timiş
602. GILĂU jud. Cojocna / GYALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.879/1.654/2.972)
1919—1930; ştampile: J
603. GINTA (-ROHANI) jud. Bihor / GYANTA, bir. aut., of. contr., of. autorizat (2.146/455/2.043)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
604. GIRIŞ (GARĂ) jud. Cojocna, of. contractual ?
?—31.03.1928; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
605. GIRIŞ(UL NEGRU) jud. Bihor / FEKETEGYÖRÖS, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.327/1.149/1.339)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
606. GIROC (GHIROC) jud. Timiş / GYÜREG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.215/1.979/2.361)
1919—31.03.1925; 1926?—1930; ştampile: J
GIRÓDTÓTFALU v. TĂUŢII DE SUS jud. Satu Mare
GIULATELEC v. COASTA jud. Cojocna
607. GIULA-VARŞAND (VĂRŞAND) jud. Arad / GYULAVARSÁND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.666/1.909/2.802)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
608. GIULVĂZ jud. Torontal / TORONTÁLGYÜLVÉSZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.467); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
609. GIUMELCIŞ jud. Sălaj / GYÜMÖLCSÉNES, ag. poştală (1.268/1.198/1.448)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GIURCUŢA v. BĂLCEŞTI (BELIŞ) jud. Cojocna
610. GIURFALĂU jud. Cojocna / GYÖRGYFALVA, bir. autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (1.680/198/2.087)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GIURGEU-SÂNMICLĂUŞ v. GHEORGHIENI jud. Ciuc
611. GIURTELECUL ŞIMLEULUI jud. Sălaj / SOMLYÓGYÖRTELEK, bir. autorizat ? (1.216/1.148/1.322)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; funcţionare nesigură după 1919.
GIZELLAFALVA v. GHIZELA jud. Timiş
612. GLADNA ROMÂNĂ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / GALADNA, ag.poştală? (777/754/752)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi
poştale româneşti.
GLODENI v. DUMBRĂVIOARA (ŞAROMBÂRC) jud. Mureş-Turda
613. GLOGOVAŢ jud. Arad / ÖTHALOM, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.616/410/4.685)
1919—1930; ştampile: J
614. GOAGIU jud. Odorhei / GAGY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 650/?/650); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (GAGY / UDVARHELY VM.)
GÖDEMESTERHÁZA v. STÂNCENI (MEŞTERHAZA) jud. Mureş-Turda
615. GOGAN jud. Târnava Mică / GÓGÁN jud. Târnava Mică, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (414/189/413)
1919—1930; ştampile: J
GÖRGÉNYSÓAKNA FÜRDÖ v. JABENIŢA jud. Mureş-Turda
GÖRGÉNYSZENTIMRE v. GURGHIU jud. Mureş-Turda
616. GORNEŞTI (GHERNESIG) jud. Mureş-Turda / GERNYESZEG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.438/354/1.531)
1919—1930; ştampile: J
617. GOTLOB jud. Torontal / KISÖSZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.000/?/2.017); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
618. GRĂBAŢ (GRABACI) jud. Torontal / GARABOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.200/?/2.204); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor dinArdeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)

41
619. GRĂDIŞTE(A) jud. Hunedoara / VÁRHELY, ag. poştală, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.067/1.021)
1919?—?; 1924?—1930; ştampile: F
GRĂDIŞTEA v. PERIAM(OŞ) jud. Torontal
620. GRĂNICERI (OTLACA) jud. Arad / OTTLAKA, bir. aut., of. contr., of. autorizat (4.260/3.059/4.311)
1919—1924?; 06.02.1926—1930; ştampile: J (cu literele A şi B)
621. GRÂNARI (MUCUNDORF) jud. Târnava Mare / NAGYMOHA, ag. poştală, ag. contractuală (1.188/346/1.146)
1919—15.02.1924; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GRIND-CRISTUR v. GRINDENI jud. Turda-Arieş
622. GRINDENI (GRIND-CRISTUR) jud. Turda-Arieş / GERENDKERESZTÚR, ag. poştală, ag. autorizată
(1.277/718/1.341)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
GRINDU v. LUNCANI jud. Turda-Arieş
623. GROŞI jud. Bihor / TÖTÖS, ag. poştală, ag. contractuală (660/612/729)
1919—31.12.1927; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
624. GURAHONŢ jud. Arad / HONCZTÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (756/349/997)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A la C)
625. GURASADA jud. Hunedoara / GURASZÁDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (696/630/735)
1919—?; ?—08.04.1925; 01.12.1928—1930; ştampile: J
GURASZÁDA v. GURASADA jud. Hunedoara
626. GURBEDIU jud. Bihor / TENKEGÖRBED, ag. poştală, of. autorizat (1.656/1.263/1.710)
1919—?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
627. GURGHIU jud. Mureş-Turda / GÖRGÉNYSZENTIMRE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.878/578/1.817)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
628. GUTTENBRUNN (HIDEGCUT) jud. Timiş, aprox. din 1926 în jud. Arad ?, TEMESHIDEGKÚT, bir. autorizat, of.
autorizat (3.013/243/2.999)
1919—1922?; 1930?; ştampile: J
GYALÁR v. GHELAR jud. Hunedoara
GYALU v. GILĂU jud. Cojocna
GYANTA v. GINTA (-ROHANI) jud. Bihor
GYAPJU v. GEPIU jud. Bihor
GYÉR v. GIER jud. Torontal
GYERGYÓALFALU v. JOSENI (ALFALĂU) jud. Ciuc
GYERGYÓBÉKÁS v. BICAZ jud. Ciuc
GYERGYÓBÉKÁS DOMUKVÖLGY v. DĂMUC jud. Ciuc
GYERGYÓCSOMAFALVA v. CIUMANI jud. Ciuc
GYERGYÓLIBÁNTELEP v. COLONIA LIBANI jud. Ciuc
GYERGYÓREMETE v. REMETEA jud. Ciuc
GYERGYÓSZENTMIKLÓS v. GHEORGHIENI (GIURGEU-SÂNMICLĂUŞ) jud. Ciuc
GYERGYÓTÖLGYES v. TULGHEŞ jud. Ciuc
GYERGYÓÚJFALU v. SUSENI (UIFALĂU) jud. Ciuc
GYERGYÓVÁRHEGY v. SUBCETATE (VARVIZ) jud. Ciuc
GYERTYÁMOS v. CĂRPENIŞ jud. Torontal
GYIMESBÜKK v. GHIMEŞ-FĂGET jud. Ciuc
GYIMESFELSÖLOK v. LUNCA DE SUS jud. Ciuc
GYIMESKÖZÉPLOK v. LUNCA DE JOS jud. Ciuc
GYÖRGYFALVA v. GIURFALĂU jud. Cojocna
GYOROK v. GHIOROC jud. Arad
GYULAFEHÉRVÁR v. ALBA IULIA jud. Alba Inf.
GYULAKUTA v. FÂNTÂNELE jud. Mureş-Turda
GYULATELKE v. COASTA (GIULATELEC) jud. Cojocna
GYULAVARSÁND v. GIULA-VARŞAND jud. Arad
GYÜMÖLCSÉNES v. GIUMELCIŞ jud. Sălaj
GYÜREG v. GHIROC (GIROC) jud. Timiş
HADAD v. HODOD jud. Sălaj
HÁGÓTÖALJA v. HĂGĂTAIA ? jud. Ciuc
HAGYMÁDFALVA v. SPINUŞ jud. Bihor
HAGYMÁSLÁPOS v. LĂPUŞEL (HĂŞMAŞ-LĂPUŞ) jud. Satu Mare
HALMÁGYCSÚCS v. VÂRFURILE jud. Arad
629. HALMĂŞD jud. Sălaj / HALMOSD, ag. poştală, ag. autorizată (1.153/1.041/1.617)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
630. HALMEU jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea / HALMI, oficiu (cca. 3.400/?); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B şi C)

42
HALMI v. HALMEU jud. Satu Mare
HALMOSD v. HALMĂŞD jud. Satu Mare
HARAKLÁNY v. HERECLEAN (HĂRĂCLEAN) jud. Sălaj
HARASZTOS v. CĂLĂRAŞI (HĂRĂSTAŞ) jud. Turda-Arieş
HARINA v. HERINA jud. Bistriţa-Năsăud
HÁSSÁG v. HĂŞAG (HAŞAG) jud. Târnava Mare
HAŞAG v. HĂŞAG jud. Târnava Mare
HAŞFALĂU v. VÂNĂTORI jud. Târnava Mare
HAVASMEZÖ v. POIENILE DE SUB MUNTE jud. Maramureş
HÁTSZEG v. HAŢEG jud. Hunedoara
HATTYAS v. HITIAŞ jud. Timiş
631. HAŢEG jud. Hunedoara / HÁTSZEG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.367/1.337/3.124)
1919—1930; ştampile: J (cu literele A, B şi F); K (cu litera C)
632. HĂGĂTAIA ? jud. Ciuc / HÁGÓTÖALJA, ag. poştală ? (?/?/?); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919.
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; pe timpul administraţiei maghiare agenţie dependentă de
oficiul Sâncrăeni (Ciuc-Sâncraiu) / Csíkszentkirály.
633. HĂGHIG (HEGHIG) jud. Trei Scaune / HIDVÉG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.331/1.122/2.262)
1919—1926?; 20.12.1929—1930; ştampile: J (HIDVÉG / HÁROMSZÉK VM.)
634. HĂLCHIU jud. Braşov / HÖLTÖVÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.833/532/2.817)
1919—1930; ştampile: J
635. HĂLMAGIU (MARE) jud. Arad / NAGYHALMÁGY, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (1.235/969/1.325)
1924?—1930; ştampile: J
HĂLMAGIU CIUCI v. VÂRFURILE jud. Arad
HĂRĂCLEAN v. HERECLEAN jud. Sălaj
HĂRĂSTAŞ v. CĂLĂRAŞI jud. Turda-Arieş
636. HĂRMAN jud.Braşov / SZÁSZHERMÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.189/961/2.339)
1919—1923?; 01.11.1924—1930; ştampile: J
HĂRMANUL UNGURESC v. HERCULIAN (HERCULEAN) jud. Odorhei
HĂŞMAŞ-LĂPUŞ v. LĂPUŞEL jud. Satu Mare
637. HÂRSENI jud. Făgăraş / HERSZÉNY, ag. poştală, ag. contractuală, of. contractual (806/806/769)
1919—1923?; 1924?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
638. HĂŞAG (HAŞAG) jud. Târnava Mare, aprox. din 1926 în jud. Sibiu / HÁSSÁG, ag. poştală (1.090/602/1.087)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
HÉGEN v. HENDORF jud. Târnava Mare
HEGHIG v. HĂGHIG jud. Trei Scaune
HEGYKÖZCSATÁR v. CETARIU jud. Bihor
HEGYKÖZKOVÁCSI v. CĂUACEU jud. Bihor
HEGYKÖZPÁLYI v. PALEU jud. Bihor
HEGYKÖZSZENTIMRE v. SÂNTIMBRU jud. Bihor
HEGYKÖZSZENTMIKLOS v. SÂNMICLĂUŞ jud. Bihor
HEGYKÖZÚJLAK v. UILEAC(UL DE MUNTE) jud. Bihor
HÉJJASFALVA v. VÂNĂTORI jud. Târnava Mare
639. HENDORF jud. Târnava Mare / HÉGEN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.066/530/1.039)
1919—1930; ştampile: J (3 variante)
HERCULANE v. BĂILE HERCULANE jud. Severin
640. HERCULIAN (HERCULEAN, HĂRMANUL UNGURESC) jud. Odorhei / MAGYARHERMÁNY, ag. poştală, ag.
autorizată (1.183/56/1.185)
1919—?; ?—31.05.1928; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
641. HERECLEAN (HĂRĂCLEAN) jud. Sălaj / HARAKLÁNY, oficiu în gară ? (481/453)
1925?—1930?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, fiind deservită de oficiul din Zalău / Zilah.
642. HERINA jud. Bistriţa-Năsăud / HARINA, ag. poştală (948/518/989)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
HERKULESFÜRDÖ v. BĂILE HERCULANE jud. Severin
HERMÁNY v. CAŞOLŢ jud. Sibiu
643. HERNEACOVA (HERNIACOVA) jud. Timiş / ARANYÁG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.346/970/1.414)
1919—1930; ştampile: J (ARANYÁG / TEMES VM.)
HERNIACOVA v. HERNEACOVA jud. Timiş
HERSZÉNY v. HÂRSENI jud. Făgăraş
644. HET(I)UR jud. Târnava Mare / HÉTÚR, ag. contractuală, ag. autorizată (1.214/524)
01.04.1927—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, fiind deservită de of. Sighişoara.
645. HIDA jud. Cojocna / HIDALMÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.253/680/1.484)
1919—1930; ştampile: F; J

43
HIDALMÁS v. HIDA jud. Cojocna
HIDAS v. PODENI (HIDIŞ) jud. Turda-Arieş
HIDASLIGET v. PIŞCHIA jud. Timiş
646. HIDEAGA jud. Satu Mare / PUSZTAHIDEGKUT, of. autorizat (428/363)
01.03.1929—1930; pe timpul administraţiei maghiare a funcţionat un oficiu, care a fost închis în 1908.
HIDEGCUT v. GUTTENBRUNN jud. Timiş / Arad
647. HIDIG jud. Sălaj / KRASZNAHÍDVÉG, ag. poştală (862/792/930)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
HIDIŞ v. PODENI jud. Turda-Arieş
648. HIDIŞELNAN jud. Bihor / NÁNHEGYES, ag. poştală (722/714/805)
1919—?; ştampilă: dreptunghiulară de agenţie
HIDVÉG v. HĂGHIG (HEGHIG) jud. Trei Scaune
HIRIP v. HRIP (BALCAN) jud. Satu Mare
649. HITIAŞ jud. Timiş / HATTYAS, ag. poştală (1.789/1.664/1.766)
1919—1922?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
650. HODOD jud. Sălaj / HADAD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.119/189/2.249)
1919—1930; ştampile: J
651. HODONI jud. Timiş / HODONY, ag. poştală, bir. autorizat, of. autorizat (1.440/727/1.336)
1919—1922?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
HODONY v. HODONI jud. Timiş
652. HODOŞA jud. Mureş-Turda / SZÉKELYHODOS, ag. poştală (cca. 550/?/582); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
653. HOGHIZ jud. Târnava Mare / OLTHÉVIZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.415/109/1.439)
1919—1930; ştampile: J
HOLCZMÁNY v. HOSMAN jud. Sibiu
HÖLTÖVÉNY v. HĂLCHIU jud. Braşov
654. HOMOROD jud. Târnava Mare / HOMORÓD (1.514/340/1.490)
- HOMOROD 1 (bir. autorizat, of. contractual, oficiu) 1919—1930; ştampile: J (HOMORÓD NAGY KÜKÜLÖ VM./1);
- HOMOROD 2 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (HOMORÓD NAGY KÜKÜLÖ
VM./2);
HOMORÓDALMÁS v. MEREŞTI (HOMOROD-ALMAŞ) jud. Odorhei
HOMOROD BĂI v. BĂILE HOMOROD jud. Odorhei / Târnava Mare
HOMORÓDBENE v. BEIA jud. Odorhei / Târnava Mare
HOMORÓDDARÓCZ v. DRĂUŞENI (DRAOS) jud. Odorhei / Târnava Mare
HOMORÓDFÜRDÖ v. BĂILE HOMOROD jud. Odorhei / Târnava Mare
HOMOROD-SÂNMĂRTIN v. MĂRTINIŞ (MĂRTINUŞ) jud. Odorhei
HOMOROD SÂNPAUL v. PĂULENI jud. Odorhei
HOMORÓDSZENTMÁRTON v. MĂRTINIŞ (MĂRTINUŞ, HOMOROD-SÂNMĂRTIN) jud. Odorhei
HOMORÓDSZENTPÁL v. PĂULENI (SÂNPAUL, HOMOROD SÂNPAUL) jud. Odorhei
655. HOMORODUL DE JOS jud. Satu Mare / ALSÓHOMORÓD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (828/59/933)
1919—1930; ştampile: J
HONCZTÖ v. GURAHONŢ jud. Arad
656. HORIA (GARĂ ?) jud. Trei Scaune, bir. autorizat menţionat de C. Marinescu, 03.09.1928—1930, nu se regăseşte în
nici un nomenclator al localităţilor din Ardeal; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; nu s-a putut
localiza.
657. HOROAT jud. Sălaj / KRASZNAHORVÁT, ag. poştală (674/405)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
HORTOBÁGYFALVA v. CORNĂŢEL jud. Sibiu
658. HOSMAN jud. Sibiu / HOLCZMÁNY, ag. poştală (937/442/1.025)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
HOSSZÚASZÓ v. VALEA LUNGĂ (HUSUSĂU) jud. Târnava Mică
HOSSZÚFALU v. CERNATU (SATULUNG) jud. Braşov
HOSSZÚMEZÖ v. CÂMPULUNG jud. Maramureş
HOSSZÚRÉV v. RĂSTOCI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
659. HOTOAN jud. Sălaj / ÉRHATVAN, ag. poştală (760/604/793)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
660. HRIP (HIRIP, BALCAN) jud. Satu Mare / HIRIP, ag. poştală, ag. autorizată (1.323/494/1.295)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
661. HUEDIN jud. Cojocna / BÁNFFYHUNYAD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.482/316/5.194)
1919—1930; ştampile: F; K (cu literele A la E, două variante la C, total 6 ştampile)
662. HUNEDOARA jud. Hunedoara / VAJDAHUNYAD, oficiu (4.419/1.987/4.520)
1919—1930; ştampile: F; K (cu literele A la F)

44
HUNYADDOBRA v. DOBRA jud. Hunedoara
663. HUREZ jud. Satu Mare, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / NÁNTÜ, bir. autorizat, of. contractual (840/464/930)
1919—04.10.1926; 1930?—...; ştampile: J
HUSUSĂU v. VALEA LUNGĂ jud. Târnava Mică
664. HUSUSĂU (DE TINCA) jud. Bihor / BIHARHOSSZÚASZÓ, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat
(1.399/1.376/1.504)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
665. IABLANIŢA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BÉLAJABLÁNCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.829/1.795/1.953)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
666. IACOBENI jud. Ciuc / KÁSZONJAKABFALVA, ag. poştală (cca. 1.200/?/1.239); nu figurează sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
667. IAD jud. Bistriţa-Năsăud / JÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.533/376/1.542)
1919—1926?; 19.07.1927—1930; ştampile: J
668. IAD (VALEA IADULUI) jud. Bihor / JÁDVÖLGY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat; (?/?/?); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919;
1919—1923?; 1924?—1930; ştampile: J
669. IAM jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / JÁM, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.136/985/1.153)
1919—?; 1926?—1930; ştampile: K
670. IANOŞDA jud. Bihor / JÁNOSD, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.728/1.588/2.025)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
671. IANOVA jud. Timiş / TEMESJENÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.860/1.173/1.805)
1919—1930; ştampile: J
672. IARA (DE JOS) jud. Turda-Arieş / ALSÓJÁRA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.724/862/1.842)
1919—1930; ştampile: J
IARMATA v. GIARMATA (IERMATA TIMIŞANĂ) jud. Timiş
IBAŞFALĂU v. DUMBRĂVENI jud. Târnava Mică
673. IBĂNEŞTI jud. Mureş-Turda / LIBÁNFALVA, ag. poştală (2.966/2.830/3.553)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
674. IBED jud. Timiş, ag. poştală menţionată de C. Marinescu, 1919—1922?; nu se regăseşte în nici un nomenclator al
localităţilor din Ardeal; nu s-a putut localiza şi nu s-a găsit nici un corespondent cu o unitate poştală
maghiară
675. ICLOD(UL MARE) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / NAGYIKLÓD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.512/1.134/1.482)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
IDECSFÜRDÖ v. IDIECEL BĂI (BAIA, BĂILE IDICEL) jud. Mureş
676. IDICEL BĂI (BAIA, BĂILE IDICEL) jud. Mureş-Turda / IDECSFÜRDÖ, ag. poştală (1.532/1.504/?)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
677. IECIA MARE jud. Torontal / NAGYJÉCSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.500/?/2.535); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1928?; 1930?—...; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
678. IECIA MICĂ jud. Torontal / KISJÉCSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.300/?/1.363); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F
IECIU v. BRÂNCOVENEŞTI jud. Mureş-Turda
679. IED(U) jud. Mureş-Turda / JEDD, ag. poştală (778/47/705)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
IERMATA TIMIŞANĂ v. GIARMATA (IARMATA) jud. Timiş
680. IERNUT jud. Târnava Mică / RADNÓT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.012/621/2.109)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
681. IERSIG jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ÉRSZEG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (980/445/949)
1919—1930; ştampile: J
IGAZFALVA-REKETTYÖ v. RĂCHITA jud. Severin
682. IGHIU jud. Alba Inf. / MAGYARIGEN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.585/1.182/1.559)
1919—1930; ştampile: J
683. IGRIŞ jud. Torontal / EGRES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.582/3.140/3.482)
1919—1930; ştampile: F (EGRES / TORONTÁL M.); J (cu litera A)
684. ILBA jud. Satu Mare / ILOBA, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (921/751/1.098)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
685. ILEANDA (MARE) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / NAGYILONDA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (986/622/1.167)
1919—1930; ştampile: J

45
686. ILIA jud. Hunedoara / MAROSILLYE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.329/753/1.440)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A); K (cu literele B şi C)

687. ILIENI jud. Trei Scaune / ILLYEFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.366/131/1.360)
1919—1930; ştampile: J
688. ILIŞUA jud. Sălaj / SELYMESILOSVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (683/68/820)
1919—1930; ştampile: J
689. ILIŞUA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ALSÓILOSVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(703/420/693)
1919—30.06.1928; 1930?—...; ştampile: J
ILLYE v. CIUMEGHIU jud. Bihor
ILLYEFALVA v. ILIENI jud. Trei Scaune
ILOBA v. ILBA jud. Satu Mare
690. ILTEU jud. Arad / ILTÖ, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (795/758/828)
1919—1930; ştampile: J
ILTÖ v. ILTEU jud. Arad
691. ILVA MARE jud. Bistriţa-Năsăud / NAGYILVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.236/3.021/3.889)
1919—1930; ştampile: J
692. ILVA MICĂ jud. Bistriţa-Năsăud / KISILVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.345/1.313/1.657)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
IMECSFALVA v. IMENI jud. Trei Scaune
693. IMENI jud. Trei Scaune / IMECSFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 400/?/422); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
694. INEU (BOROŞINEU) jud. Arad / BOROSJENÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat, oficiu (6.014/3.469/6.599)
1919—1930; ştampile: F; K (simplă sau cu litera A)
695. INEU jud. Bihor / KÖRÖSKISJENÖ, ag. poştală, ag. autorizată (1.655/923/1.817)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
IOARĂŞ v. ORAŞUL NOU jud. Satu Mare
696. IOHANISFELD jud. Torontal / JÁNOSFÖLDE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.700/?/1.710); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; 1924?—1930; ştampile: J
697. IOJIB (IOJIP) jud. Satu Mare / JÓZSEFHÁZA, ag. poştală, of. autorizat (1.530/685/1.420)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
IOJIP v. IOJIB jud. Satu Mare
698. IONEŞTI jud. Torontal, bir. autorizat menţionat de C. Marinescu, 1919—1922?; nu se regăseşte în nici un nomenclator
al localităţilor din Ardeal; nu s-a putut localiza şi nu s-a găsit nici un corespondent cu o unitate poştală
maghiară
699. IOSIA ? jud. Bihor, bir. autorizat;
1919—1923?; nu s-a putut face legătura cu nici un oficiu din timpul administraţiei maghiare; nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
IOSIFALĂU v. JOSIFALĂU jud. Timiş
700. IOSIFSĂLAŞ jud. Timiş / JÓZSEFSZÁLLÁS, ag. poştală (cca. 400/?/398); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
701. IP jud. Sălaj / IPP, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.291/383/1.526)
1919—1930; ştampile: J
IPP v. IP jud. Sălaj
ISCRONI v. BĂRBĂTENII DE JOS jud. Hunedoara
ISPÁNMEZÖ v. SPERMEZEU jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
IVÁND v. IVANDA jud. Torontal
702. IVANDA jud. Torontal / IVÁND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.477); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
IZASZACSAL v. SĂCEL jud. Maramureş
703. IZVIN jud. Timiş / ÖSZÉNY, ag. poştală (1.606/1.456/1.612)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
704. IZVORUL CRIŞULUI (CRIŞENI, CRIŞEU) jud. Cojocna / KÖRÖSFÖ, bir. autorizat (929/13/1.073)
1919—1923?; ştampile: J
705. ÎNTORSURA BUZĂULUI jud. Braşov, fost cătun al com. Buzăul Ardelean / Magyarbodza (v.), of. autorizat, de la
15.07.1928 oficiu;
01.12.1927—1930; nu a funcţionat independent pe timpul administraţiei maghiare.

46
706. JABENIŢA jud. Mureş-Turda / GÖRGÉNYSÓAKNA FÜRDÖ, ag. opştală (?), of. balnear (1.070/1.041/1.137)
1919—1923?; 01.05—15.07.1927; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
JÁD v. IAD jud. Bistriţa-Năsăud
JÁDVÖLGY v. IAD (VALEA IADULUI) jud. Bihor
707. JAMUL MARE (DRĂGĂNEŞTI) jud. Timiş, în perioada 1919—02.02.1924 aparţine Iugoslaviei, din 1924 în jud. Timiş-
Torontal / NAGYZSÁM, of. contractual, of. autorizat (3.061/140/2.662)
1924—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
JÁM v. IAM jud. Caraş
JÁNOSD v. IANOŞDA jud. Bihor
JÁNOSFÖLDE v. IOHANISFELD jud. Torontal
708. JASIASĂU jud. Torontal, bir. autorizat menţionat de C. Marinescu, 1919—1922?; nu se regăseşte în nici un
nomenclator al localităţilor din Ardeal; nu s-a putut localiza şi nu s-a găsit nici un corespondent cu o unitate
poştală maghiară
709. JDIOARA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ZSIDÓVÁR, bir. autorizat (1.405/1.199/1.310)
1919—24.04.1923; ştampile: F; J
710. JEBEL(IU) jud. Timiş / SZÉPHELY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.993/3.088/4.125)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
JEDD v. IEDU jud. Mureş-Turda
711. JELEDINŢI jud. Hunedoara / LOZSÁD, bir. autorizat (827/350/845)
1919—?; ştampile: J
JIBĂU v. JIBOU jud. Sălaj
712. JIBOU (JIBĂU) jud. Sălaj / ZSIBÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.544/482/4.495)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A); K (cu litera B)
JIDANI v. SĂTMĂREL (GIDANI) jud. Satu Mare
JIDOVIN v. BERZOVIA jud. Severin
713. JIDVEIU jud. Târnava Mică / ZSIDVE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.362/254/1.349)
1919—1930; ştampile: F
714. JIMBOLIA jud. Torontal, între 1919—1924 în Iugoslavia / ZSOMBOLYA, of. contractual, oficiu (10.152/52/10.893)
1924—1930; ştampile: H (cu literele A şi B); K (cu literele C la G, câte 2 variante la E şi F, total 7 ştampile)
715. JIMBOR jud. Odorhei / SZÉKELYZSOMBOR, ag. poştală, ag. autorizată (1.210/280/1.189)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
716. JIMBORUL (ZIMBORUL) MARE jud. Cojocna / MAGYARZSOMBOR, bir. autorizat (897/578/856)
1919—1924?; 1926?—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
717. JOSENI (ALFALĂU) jud. Ciuc / GYERGYÓALFALU, bir. auotrizat, of. contractual, of. autorizat (5.811/387/6.442)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
718. JOSIA (GARĂ) jud. Cojocna, oficiu ?
?—31.03.1928; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
719. JOSIFALĂU (IOSIFALĂU) jud. Timiş / ÚJJÓZSEFFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.000/?/1.082);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1926?; 1928?—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
JÓSIKAFALVA v. BĂLCEŞTI (BELIŞ, GIURCUŢA) jud. Cojocna
JÓZSEFHÁZA v. IOJIB (IOJIP) jud. Satu Mare
JÓZSEFSZÁLLÁS v. IOSIFSĂLAŞ jud. Timiş
720. JUCUL DE JOS jud. Cojocna / ALSÓZSUK, bir. auotrizat, of. contractual, of. autorizat (682/578/959)
1919—1930; ştampile: J
721. JUPALNIC jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / NAGYZSUPÁNY, bir. autorizat (1.732/981/1.656)
1919—30.09.1925; ştampile: J
722. JUPÂNEŞTI jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ZSUPÁNFALVA, ag. poştală ? (232/?/339)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
Nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi poştale româneşti.
KACZA v. CAŢA jud. Târnava Mare
KACZKÓ v. CĂŢCĂU jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KÁDÁR v. CADAR (CĂDAR) jud. Timiş
KAJÁNTÓ v. CHINTĂU jud. Cojocna
KÁKÓFALVA v. CACOVA jud. Caraş
KÁLMÁND v. CĂMIN (CALMAND) jud. Satu Mare / Sălaj
KALOTASZENTKIRÁLY v. ZAM-SÂNCRAIU jud. Cojocna
KÁNYÁD v. ULIEŞU jud. Odorhei
KÁNYAHÁZA v. CĂLINEŞTI jud. Satu Mare
KAPNIKBÁNYA v. CAVNIC (CAPNIC) jud. Satu Mare
KÁPOLNÁS v. CĂPÂLNAŞ jud. Severin
KÁPOLNOKMONOSTOR v. COPALNIC-MĂNĂŞTUR (MĂNĂŞTUR) jud. Solnoc-D. / S. Mare

47
KARÁCSONFALVA v. CRĂCIUNELUL DE JOS jud. Alba Inf.
KARÁNSEBES v. CARANSEBEŞ jud. Severin
KÁRÁSZTELEK v. CARASTELEC jud. Sălaj
KARÁTSONYIFALVA v. OFSENIŢA jud. Torontal
KARCZFALVA v. CÂRŢA jud. Ciuc
KARDÓ v. CORDĂU jud. Bihor
KARIKA v. CREACA jud. Sălaj
KÁSZONALTIZ v. PLĂEŞII DE JOS jud. Ciuc
KÁSZONJAKABFALVA v. IACOBENI jud. Ciuc
KÁSZONÚJFALU v. CAŞIN(UL NOU) jud. Ciuc
KATONA v. CĂTINA jud. Cojocna
KAVARÁN v. CĂVĂRAN jud. Severin
KEGLEVICHHÁZA v. CHEGLEVICI jud. Torontal
KÉKES v. CHIOCHIŞ (CHEUCHIŞ) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KELMÁK v. CHELMAC jud. Timiş
KEMENCZESZÉK .v CUPTOARE-SECUL jud. Caraş
KÉMER v. CAMĂR jud. Sălaj
KENDETELEP v. FRATELIA (CHIŞODA NOUĂ) jud. Timiş
KENDILÓNA v. LONA jud. Solnoc-Dăbâca / Cojocna
KÉNOS v. CHINUŞU (SULFURENI) jud. Odorhei
KEPED v. CĂPAT (CĂPĂT) jud. Timiş
KEREK v. CHERECHIU jud. Arad
KERELÖSZENTPÁL v. SÂNPAUL jud. Târnava Mică
KERESD v. CRIŞ jud. Târnava Mare
KERESZTÉNYFALVA v. CRISTIAN jud. Braşov
KERESZTÉNYSZIGET v. CRISTIAN jud. Sibiu
KERESZTES v. CHERESTEŞ jud. Arad
KERESZTVÁR v. TELIU jud. Trei Scaune / Braşov
KERLÉS v. CHIRALEŞ jud. Solnoc-Dăbâca / Bistriţa-Năsăud
KERNYÉCSA v. CÂRNECEA jud. Caraş
KERNYESD v. CÂRNEŞTI jud. Hunedoara
KERPENYÉD v. CĂRPINEŢ jud. Bihor
KERÜLÖS v. CHERELUŞ jud. Arad
KÉTFÉL v. GELU (CHETFEL) jud. Timiş
KETTÖSMEZÖ v. CHECHIŞ jud. Sălaj
KÉZDIALBIS v. ALBIŞ jud. Trei Scaune
KÉZDIMÁRKOSFALVA v. MĂRCUŞA jud. Trei Scaune
KÉZDIMÁRTONFALVA v. MARTINENI jud. Trei Scaune
KÉZDISZENTKERESZT v. POIAN jud. Trei Scaune
KÉZDISZENTLÉLEK v. SÂNZIENI jud. Trei Scaune
KÉZDIVÁSÁRHELY v. TÂRGU SĂCUIESC (CHEZDI-OŞORHEIU) jud. Trei Scaune
KIBÉD v. CHIBED jud. Mureş-Turda
KIDE v. CHIDEA jud. Cojocna
KIRÁLYDARÓCZ v. CRAI-DOROLŢ jud. Satu Mare
KIRÁLYHÁGÓ v. BUCEA jud. Bihor
KIRÁLYKEGYE v. CHIROL (TIROL) jud. Caraş
KISAPOLD v. APOLDUL MIC (APOLDUL DE JOS) jud. Sibiu
KISBÁCS v. BACIU jud. Cojocna
KISBACZON v. BĂŢANII MICI jud. Odorhei
KISBECSKEREK v. BECHICERECUL MIC jud. Timiş
KISBOROSNYÓ v. BOROŞNEUL MIC jud. Trei Scaune
KISESKÜLLÖ v. AŞC(H)ILEUL MIC jud. Cojocna
KISFALUD v. ENGELSBRUNN jud. Timiş
KISGALAMBFALVA v. PORUMBENII MICI (PORUMBUL MIC) jud. Odorhei
KISHÁZA v. CHEŞA jud. Bihor
KISILVA v. ILVA MICĂ jud. Bistriţa-Năsăud
KISIRATOS v. DOROBANŢUL (IRATOŞUL MIC) jud. Arad
KISJÉCSA v. IECIA MICĂ jud. Torontal
KISJENÖ v. CHIŞINEU (CRIŞ) jud. Arad
KISKAJÁN v. CĂIANUL MIC jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KISKALOTA v. CĂLĂŢELE jud. Cojocna
KISKAPUS v. COPŞA MICĂ jud. Târnava Mare
KISKEREKI v. CHERECHIUL (MIC) jud. Bihor

48
KISKOLCS v. CULCIUL MIC jud. Satu Mare
KISKOMLÓS v. COMLOŞUL MIC Iugoslavia / jud. Torontal
KISMAJTÉNY v. MOFTINUL MIC jud. Satu Mare / Sălaj
KISMIHÁLD v. MEHADICA jud. Severin
KISÖSZ v. GOTLOB jud. Torontal
KISPAPMEZÖ v. POMEZEU jud. Bihor
KISPELESKE v. PELIŞOR (PELEŞUL MIC) jud. Satu Mare
KISPEREG v. PEREGUL MIC jud. Arad
KISSÁRMAS v. SĂRMĂŞEL jud. Cojocna
KISSEBES v. PO(I)ENI jud. Cojocna
KISSELYK v. ŞEICA MICĂ jud. Târnava Mare
KISSINK v. CINCŞOR jud. Târnava Mare
KISSOLYMOS v. ŞOIMOŞUL MIC jud. Odorhei
KISSZEDRES v. SUDRIGIU jud. Bihor
KISSZENTMIKLÓS v. SÂNNICOLAUL MIC jud. Timiş / Arad
KISTEREMIA v. TEREMIA (TIRIMIA) MICĂ jud. Torontal
KISTORONY v. TURNIŞOR jud. Sibiu
KISZETÖ v. CHIŞĂTĂU (CHISETĂU) jud. Timiş
KITID v. CHITID jud. Hunedoara
KLICSÓ v. CLICIOVA jud. Severin
KLOPÓDIA v. CLOPODIA jud. Timiş
KOBÁTFALVA v. COBĂTEŞTI jud. Odorhei
KÖKÉNYESD v. PORUMBEŞTI jud. Satu Mare
KOCSOLÁDFALVA v. CUCIULAT jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KÖHALOM v. RUPEA (COHALM) jud. Târnava Mare
KOHÓVÖLGY v. STRÂMBUL BĂIUŢULUI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KÖKÖS v. CHICHIŞ jud. Trei Scaune
KÖLNÖK v. CÂLNIC jud. Caraş
KOLOZS v. COJOCNA jud. Cojocna
KOLOZSBORSA v. BORŞA jud. Cojocna
KOLOZSKARA v. CARA (GARĂ) jud. Cojocna
KOLOZSPATA v. PATA jud. Cojocna
KOLOZSVÁR v. CLUJ jud. Cojocna
KOLTÓ v. COLTĂU (CĂTĂLINA) jud. Satu Mare
KÓLY v. COLI jud. Bihor
KOMÁNFALVA v. CUMĂNEŞTI jud. Bihor
KONCZA v. CUNŢA jud. Alba Inf.
KONOP v. CONOP jud. Arad
KÖPECZ v. CHEPEŢ jud. Trei Scaune
KÖRISPATAK v. CRIŞENI jud. Odorhei
KÓRODSZENTMÁRTON v. COROIU-SÂNMĂRTIN jud. Târnava Mică
KOROKNYA v. CROCNA jud. Arad
KOROND v. CORUND jud. Odorhei
KOROND FÜRDÖ v. CORUND BĂI jud. Odorhei
KÖRÖSBÁNYA v. BAIA DE CRIŞ jud. Hunedoara
KÖRÖSBARLANG v. PEŞTEREA jud. Bihor
KÖRÖSBÖKÉNY v. BUTENI jud. Arad
KÖRÖSFEKETETÓ v. FECHETĂU (NEGRENI) jud. Bihor
KÖRÖSFÖ v. IZVORUL CRIŞULUI (CRIŞENI, CRIŞEU) jud. Cojocna
KÖRÖSKISJENÖ v. INEU jud. Bihor
KÖRÖSTARJÁN v. TĂRIAN jud. Bihor
KÖRPA v. CÂRPA jud. Severin
KÖRTEKAPU v. CURTICAP jud. Mureş-Turda
KÖRTVÉLYFÁJA v. PERIŞ (CURTIFAIA) jud. Mureş-Turda
KOSNA v. COŞNA jud. Bistriţa-Năsăud
KOSSÓ v. COŞAVA (COŞOVA) jud. Severin
KOSTELEK v. COŞNEA jud. Ciuc
KÖVÁRGARA v. GAURA jud. Satu Mare
KÖVÁRHOSSZÚFALU v. SATULUNG (-CHIORAN) jud. Satu Mare
KÖVÁRREMETE v. REMETEA CHIOARULUI jud. Satu Mare
KOVÁS v. COAŞ jud. Satu Mare
KOVÁSZI v. COVĂSINŢ jud. Arad
KOVÁSZNA v. COVASNA jud. Trei Scaune

49
KÖVED v. CUIED jud. Arad
KOZÁRVÁR v. CUZDRIOARA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KÖZÉPAJTA v. AITA DE MIJLOC jud. Trei Scaune
KÖZÉPES v. CUZAP jud. Bihor
KÖZÉPFALVA v. CHIUZA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KÖZÉPLAK v. CUZĂPLAC jud. Cojocna
KOZLA v. COZLA jud. Caraş
KOZMÁS v. COZMENI jud. Ciuc
KRASSÓFÜZES v. FIZEŞ jud. Caraş
KRASSÓGOMBÁS v. ZGRIBEŞTI jud. Severin
KRASSÓSZÉKÁS v. SECAŞ jud. Caraş
KRASSÓVÁR v. CARAŞOVA (CRAŞOVA) jud. Caraş
KRASSÓVERMES v. VERMEŞ jud. Caraş
KRASZNA v. CRASNA jud. Sălaj
KRASZNABÉLTEK v. BELTIUG jud. Satu Mare
KRASZNAHÍDVÉG v. HIDIG jud. Sălaj
KRASZNAHORVÁT v. HOROAT jud. Sălaj
KRASZNASZENTMIKLÓS v. SÂNMICLĂUŞ (SÂNNICOLAU) jud. Satu Mare
KRASZNATEREBES v. TEREBEŞTI jud. Satu Mare
KREUZSTÄDL v. CHERESTEŞ jud. Arad
KRICSÓ v. CRICIOVA jud. Severin
KRISTYOR v. CRIŞTIOR (CRIŞCIOR) jud. Hunedoara
KRIZBA v. CRIZBAV jud. Braşov
KUCSULÁTA v. CUCIULATA jud. Făgăraş
KUDZSIR v. CUGIR jud. Hunedoara
KUJED v. CUIED jud. Arad
KÜKÜLLÖSZÉPLAK v. SUPLAC jud. Târnava Mică
KÜKÜLLÖVÁR v. CETATEA DE BALTĂ jud. Târnava Mică
KUNSZÖLLÖS v. CONSTANŢA jud. Torontal
KUPSAFALVA v. CUPŞENI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
KUPTORJA v. CUPTOARE ( CUPTORIA) jud. Severin
KÜRPÖD v. CHIRPĂU jud. Sibiu
KÜRTÖS v. CURTICI jud. Arad
KURTYA v. CURTEA jud. Severin
KUSALY v. COŞEIU jud. Sălaj
KUTYFALVA v. CIUCI jud. Alba Inf.
LADAMOS v. LOAMNEŞ jud. Alba Inf. / Sibiu
723. LASĂU (GARĂ ?) jud. Hunedoara / LASZÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (458/436/484)
1919—1930; ştampile: J
LASZÓ v. LASĂU jud. Hunedoara
LÁZÁRI v. LAZURI jud. Satu Mare
724. LAZURI jud. Satu Mare / LÁZÁRI, bir. autorizat (cca. 1.300/?/1.322); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919—31.10.1924; ştampile: J
725. LAZURI DE BEIUŞ jud. Bihor / BELÉNYESLÁZUR, ag. contractuală (464/454)
?—30.08.1924; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
726. LĂPUŞEL (HĂŞMAŞ-LĂPUŞ) jud. Satu Mare / HAGYMÁSLÁPOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.290/927/1.319)
1919—1930; ştampile: J
727. LĂPUŞ(UL ROMÂNESC) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / OLÁHLÁPOS, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.796/2.502/2.826)
1919—1923?; 01.01.1925—1926?; 15.01.1930—...; ştampile: J
LĂPUŞUL UNGURESC v. TÂRGU LĂPUŞ jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
728. LĂZĂRENI (MICLO-LAZURI) jud. Bihor / MIKLÓIRTÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (478/453/603)
1919—1930; ştampile: J
729. LĂZĂREŞTI jud. Ciuc / SZÁRHEGY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 4.700/?/4.753); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
730. LECHINŢA jud. Bistriţa-Năsăud / SZÁSZLEKENCZE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.989/444/2.355)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
LECSMÉR v. LEŞMIR jud. Sălaj
LÉCZFALVA v. LEŢFALĂU jud. Trei Scaune
LELE v. LELEI jud. Sălaj

50
731. LELEI jud. Sălaj / LELE, ag. poştală, ag. contractuală (942/135/1.091)
1919—04.05.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
LEMHÉNY v. LEMNIA (LEMNEA) jud. Trei Scaune
LEMNEK v. LOVNIC jud. Târnava Mare / Făgăraş
732. LEMNIA (LEMNEA) jud. Trei Scaune / LEMHÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.636/185/2.943)
1919—14.05.1929; ştampile: J
733. LENAUHEIM (CETAD) jud. Torontal / CSATÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.600/?/2.605); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
734. LEORDINA jud. Maramureş, of. autorizat
02.03.1929—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
735. LEŞ jud. Bihor / VÁRADLES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (896/552/891)
1919—1930; ştampile: J
736. LEŞ (GARĂ) jud. Cojocna, oficiu
?—31.03.1928; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
737. LEŞMIR jud. Sălaj / LECSMÉR, ag. poştală (369/75/474)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
738. LETCA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / LETKA, ag. poştală, ag. autorizată (705/650/772)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
LETKA v. LETCA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
739. LEŢFALĂU jud. Trei Scaune / LÉCZFALVA, ag. poştală (1.011/24/985)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
LIBANI v. COLONIA LIBANI jud. Ciuc
LIBÁNFALVA v. IBĂNEŞTI jud. Mureş-Turda
740. LIEBLING jud. Timiş / LIEBLING, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.174/73/4.349)
1919—1930; ştampile: J
741. LIGHED (LIGHET) jud. Timiş / TEMESLIGET, ag. poştală (?) (1.873/1.696/1.822)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
LIGHET v. LIGHED jud. Timiş
742. LIPOVA jud. Timiş / LIPPA, bir. autorizat, of. contractual, oficiu (7.427/3.191/7.864)
1919—1930; ştampile: F (4 variante); J (cu litera C); K (cu literele A, B şi D la G, total 6 ştampile)
LIPPA v. LIPOVA jud. Timiş
743. LIVADA jud. Satu Mare / SÁRKÖZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.500/?/2.502); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (cu literele A şi B)
744. LIVADIA (GARĂ) jud. Hunedoara, oficiu în gară
1929?—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
LIVAZÉNY v. LIVEZENI (GARĂ ?) jud. Hunedoara
745. LIVEZENI (GARĂ ?) jud. Hunedoara / LIVAZÉNY, bir. autorizat (3.387/2.216/4.158)
1919—18.03.1924; ştampile: J (cu litera A)
746. LOAMNEŞ (LOAMNĂŞ) jud. Alba Inf., aprox. din 1926 în jud. Sibiu / LADAMOS, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (332/311/438)
1919—1923?; 07.04.1928—1930; ştampile: F
747. LONA jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Cojocna / KENDILÓNA, bir. autorizat, of. contractual ?
(1.099/629/1.075)
1919—1926?; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
LONIA v. COLONIA LONIA jud. Hunedoara
LONKA v. LUNCA jud. Maramureş
LÓNYAYTELEP v. COLONIA LONIA jud. Hunedoara
748. LOPADEA UNGUREASCĂ (LOPADEA NOUĂ) jud. Alba Inf. / MAGYARLAPÁD, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (899/34/1.082)
1919—31.05.1929; ştampile: F
LÖVÉTE v. LUETA jud. Odorhei
749. LOVNIC jud. Târnava Mare, aprox. din 1926 în jud. Făgăraş / LEMNEK, bir. autorizat, of. autorizat (797/294/854)
1919—1926?; ştampile: F
750. LOVRIN jud. Torontal / LOVRIN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.012/217/3.881)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
LOZSÁD v. JELEDINŢI jud. Hunedoara
LUDOŞUL DE MURĂŞ v. LUDUŞ (MURĂŞ-LUDUŞ) jud. Turda-Arieş
751. LUDOŞ(UL MARE) jud. Sibiu / NAGYLUDAS, bir. autorizat (2.007/1.985/2.262)
1919—15.07.1925; ştampile: J

51
752. LUDUŞ (LUDOŞUL DE MURĂŞ, MURĂŞ-LUDUŞ) jud. Turda-Arieş / MAROSLUDAS, bir. autorizat, of. contractual,
of. autorizat (2.884/1.359/4.632)
1919—1930; ştampile: J (cu litera D); K (cu literele B şi C)
753. LUETA jud. Odorhei / LÖVÉTE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.146/101/3.434)
1919—1930; ştampile: J
754. LUGAŞUL DE JOS jud. Bihor / ALSÓLUGOS, ag. poştală, ag. autorizată (1.069/903/1.041)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

755. LUGOJ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / LUGOS (16.126/5.564/19.818)


- LUGOJ 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1U, total 19 ştampile)
- LUGOJ 2 (bir. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 2, 2A şi 2B)
LUGOS v. LUGOJ jud. Severin
756. LUNCA jud. Maramureş / LONKA, ag. poştală ? (cca. 2.250/?/2.385); pe timpul administraţiei maghiare cătun în
compunerea com. Vişeul de Sus / Felsövisó;
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
757. LUNCA (DEACBANIA) jud. Hunedoara / DEÁKBÁNYA, ag. poştală (cca. 1.000/?/1.078); nu s-a putut localiza
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
758. LUNCA (BIHORULUI) jud. Bihor / BIHARLONKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (748/721/1.095)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
759. LUNCA BRADULUI (POLEŢI-ILVA) jud. Mureş-Turda / PALOTAILVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(946/635/1.552)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
760. LUNCA DE JOS jud. Ciuc / GYIMESKÖZÉPLOK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.632/25/3.080)
1919—1930; ştampile: J (GYIMES KÖZEP LOK sau într-un singur cuvânt)
761. LUNCA DE SUS jud. Ciuc / GYIMESFELSÖLOK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.896/69/2.288)
1919—1930; ştampile: J
762. LUNCA MUREŞULUI (CUCERDEA) jud. Turda-Arieş / SZÉKELYKOCSÁRD (1.560/449/1.677)
Comuna s-a unit cu com. Războieni Cetate (Feldioara, Feldioara-Războieni) / Székelyföldvár (vezi), numele
oficiilor adoptând noua denumire. Pe timpul administraţiei maghiare au funcţionat două oficii:
- Oficiul 1; ştampile: J (cu cifra 1)
- Oficiul 2; ştampile: K (cu 2, 2A şi 2B); pentru unităţile poştale româneşti v. Războieni Cetate.
763. LUNCANI (GRINDU) jud. Turda-Arieş / ARANYOSGEREND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.229/493/1.289)
1919—1930; ştampile: J
764. LUNGA jud. Trei Scaune / NYUJTÓD, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 1.000/?/1.095); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
765. LUPCOVA DE JOS (DOLNIALUPCOVA) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ALSÓLUPKÓ, ag. poştală (cca.
1.600/?/1.638); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
766. LUPENI jud. Hunedoara / LUPÉNY, bir. autorizat, oficiu (4.767/1.167/8.034)
1919—1930; ştampile: J; K (cu literele A, B şi C)
LUPÉNY v. LUPENI jud. Hunedoara
767. LUPENI jud. Odorhei / FARKASLAKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.300/?/1.327); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—31.12.1926; 01.01.1929—1930; ştampile: J
768. LUPŞA jud. Turda-Arieş / NAGYLUPSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.836/2.821/2.946)
1919—1930; ştampile: J
769. MACEA jud. Arad / MÁCSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.295/2.703/4.193)
1919—1930; ştampile: F (MÁCSA / ARAD VM.)
MÁCSA v. MACEA jud. Arad
770. MACŞA (MOCŞA)jud. Trei Scaune / MAKSA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (693/47/760)
1919—?; 08.10.1929—1930; ştampile: J
MADEFALĂU v. SICULENI jud. Ciuc
MADÉFALVA v. SICULENI (MADEFALĂU) jud. Ciuc
MAGARÉ v. MĂGĂREI jud. Târnava Mare
MAGYARÁD v. MĂDERAT jud. Arad
MAGYARBERKESZ v. BERCHEZ jud. Satu Mare
MAGYARBODZA v. BUZĂUL ARDELEAN (UNGAR) jud. Trei Scaune
MAGYARBODZA-KRÁSZNATELEP v. CRASNA jud. Trei Scaune
MAGYARBORZÁS v. BOZIEŞ jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
MAGYARBÜKKÖS v. BICHIŞ jud. Alba Inf.
MAGYARCSAHOLY v. CEHĂLUŢ (CEHALUL UNGURESC) jud. Sălaj

52
MAGYARCSÉKE v. CEICA jud. Bihor
MAGYARCSESZTVE v. CISTEIUL UNGURESC jud. Alba Inf.
MAGYARDÉCSE v. CIREŞOAIA (DICEA, DICEA UNGUREASCĂ) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
MAGYARDERZSE v. DÂRJ(E)A jud. Solnoc-Dăbâca / Cojocna
MAGYARFENES v. VLAHA jud. Cojocna
MAGYARFORRÓ v. FĂRĂU jud. Alba Inf.
MAGYARFRÁTA v. FRATA jud. Cojocna
MAGYARGORBÓ v. GÂRBĂU(UL UNGURESC) jud. Cojocna
MAGYARGYERÖMONOSTOR v. MÂNĂSTIRENI (MĂNĂŞTURUL UNGURESC) jud. Cojocna
MAGYARHERMÁNY v. HERCULIAN (HERCULEAN, HĂRMANUL UNGURESC) jud. Odorhei
MAGYARIGEN v. IGHIU jud. Alba Inf.
MAGYARKAPUS v. CĂPUŞUL MARE jud. Cojocna
MAGYARKÉCZ v. CHEŢ jud. Bihor
MAGYARKECZEL v. CĂŢELUŞU (CĂŢĂLUL UNGURESC) jud. Sălaj
MAGYARLAPÁD v. LOPADEA UNGUREASCĂ jud. Alba Inf.
MAGYARLÁPOS v. TÂRGU LĂPUŞ (LĂPUŞUL UNGURESC) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
MAGYARMEDVES v. URSENI (MEDVEŞ) jud. Timiş
MAGYARNÁDAS v. NĂDĂŞEL(U) jud. Cojocna
MAGYAR NEMEGYE v. NIMIGEA UNGUREASCĂ jud. Bistriţa-Năsăud
MAGYARÓ v. ALUNIŞ (MĂIERĂU) jud. Mureş-Turda
MAGYARPALATKA v. PĂLATCA jud. Cojocna
MAGYARPÉCSKA v. PECICA jud. Arad
MAGYARPETERD v. PETREŞTII (PETRIDUL) DE JOS jud. Turda-Arieş
MAGYARPÉTERLAKA v. PETRILACA DE MUREŞ (UNGUREASCĂ) jud. Mureş-Turda
MAGYARREMETE v. REMETEA jud. Bihor
MAGYARSZÁKOS v. SACOŞUL MARE (UNGURESC, ROMÂNESC) jud. Timiş
MAGYARSZENTBENEDEK V. SÂNBENEDIC jud. Alba Inf.
MAGYARZSOMBOR v. JIMBORUL MARE jud. Cojocna
MAGYARSZOVÁT v. SOAT(UL UNGURESC) jud. Cojocna
MAGYARVALKÓ v. VALCĂUL UNGURESC jud. Cojocna
771. MAIER jud. Bistriţa-Năsăud / MAJOR, ag. poştală, of. contractual (2.918/2.683/3.125)
1919—?; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MAJDÁN v. MĂIDAN jud. Caraş
MAJLÁTFALVA v. MĂILAT jud. Timiş
MAJOR v. MAIER jud. Bistriţa-Năsăud
MAJSZIN v. MOISEIU jud. Maramureş
MAKFALVA v. GHINDARI jud. Mureş-Turda
MAKSA v. MACŞA (MOCŞA) jud. Trei Scaune
MÁLNÁS v. MALNAŞ jud. Trei Scaune
MÁLNÁSFÜRDÖ v. BĂILE MALNAŞ jud. Trei Scaune
772. MALNAŞ jud. Trei Scaune / MÁLNÁS, ag. poştală (846/18)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MALNAŞ (BĂI) v. BĂILE MALNAŞ jud. Trei Scaune
MALOMVIZ v. RÂUL MORII (RÂUL-DE-MORI) jud. Hunedoara
MÁRAMAROSSZIGET v. SIGHETUL MARMAŢIEI jud. Maramureş
773. MARCA jud. Sălaj / MÁRKASZÉK, ag. poştală (970/917/1.042)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
774. MARGA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin, ag. poştală ? (1.800/1.751)
1919?—1923?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă din 1919.
775. MARGIN(E)A (MÂRCINA) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / MERCSÉNY, ag. poştală (1.670/1.607/1.699)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
776. MARGINE jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / MARZSINA, bir. autorizat (557/502/685)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MARGITTA v. MĂRGHITA jud. Bihor
MÁRIAFÖLDE v. TEREMIA (TIRIMIA) MARE jud. Torontal
MÁRIARADNA v. RADNA jud. Arad
777. MARILA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / MARILLAVÖLGY, ag. poştală ?(?/?/15); pe timpul administraţiei
maghiare cătun aparţinând com. Oraviţa, cu oficiu dependent de oficiul comunei.
1919?—?; ştampile: F; K
Nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi poştale române.
MARILLAVÖLGY v. MARILA jud. Caraş
MÁRKASZÉK v. MARCA jud. Sălaj
MAROSBERKES v. BIRCHIŞ jud. Severin

53
MAROSBOGÁT v. BOGATA (DE MUREŞ) jud. Turda-Arieş
MAROSBORSA v. BÂRZAVA jud. Arad
MAROSCSAPÓ v. CIPĂU(L DE MUREŞ) jud. Târnava Mică
MAROSCSUCS v. CIUCI jud. Alba Inf.
MAROSFELFALU v. SUSENI (FĂLFALĂU) jud. Mureş-Turda
MAROSHÉVIZ v. TOPLIŢA (ROMÂNĂ) jud. Mureş-Turda
MAROSILLYE v. ILIA jud. Hunedoara
MAROSLUDAS v. LUDUŞ (LUDOŞUL DE MURĂŞ, MURĂŞ-LUDUŞ) jud. Turda-Arieş
MAROSPETRES v. PETRIŞ jud. Arad
MAROSSOLYMOS v. ŞOIMUŞUL MURĂŞAN (MUREŞAN) jud. Hunedoara
MAROSSZENTKIRÁLY v. SÂNCRAIU (DE MUREŞ) jud. Mureş-Turda
MAROSUGRA v. OGRA jud. Târnava Mare
MAROSUJVÁR v. UIOARA (MUREŞ-UIOARA, OCNA MUREŞULUI) jud. Alba Inf.
MAROSVÁSÁRHELY v. TÂRGU MUREŞ (MURĂŞ-OŞORHEIU) jud. Mureş-Turda
MAROSVÉCS v. BRÂNCOVENEŞTI (IECIU) jud. Mureş-Turda
778. MARPOD jud. Sibiu / MÁRPOD, ag. poştală (1.329/293/1.398)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
779. MARTINENI jud. Trei Scaune / KÉZDIMÁRTONFALVA, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 500/?/509); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MARTONFALVA v. METIŞ(DORF) jud. Târnava Mare
MÁRTONHEGY v. ŞOMĂRTIN jud. Târnava Mare / Făgăraş
MARZSINA v. MARGINE jud. Severin
MÁSLAK v. MAŞLOC (MĂŞLOC) jud. Timiş
780. MAŞLOC (MĂŞLOC) jud. Timiş / MÁSLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.574/66/1.388)
1919—1930; ştampile: J
781. MATEI CORVIN (GARA) jud. Ciuc, of. autorizat ?
01.01/02.03.1929—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
782. MATEI MILLO (GARA) jud. Mureş, oficiu în gară
01.03.1930—...; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
783. MATEIU jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Bistriţa-Năsăud / SZENTMÁTÉ, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (773/290/887)
1919—1930; ştampile: J
MĂDĂRAŞ v. PĂSĂRENI jud. Mureş-Turda
784. MĂDĂRAŞ(UL CIUCULUI) jud. Ciuc / CSÍKMADARAS, ag. poştală, ag. contractuală, of. contractual, of. autorizat
(2.056/79/2.255)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
785. MĂDĂRAŞUL (DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda / MEZÖMADARAS, ag. poştală (2.807/902/2.935)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
786. MĂDERAT jud. Arad / MAGYARÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.337/2.180/2.415)
1919—1930; ştampile: J (MAGYARÁD / ARAD VM.)
MĂERUŞ v. MĂIERUŞ (MĂGHERUŞ) jud. Braşov
787. MĂGĂREI jud. Târnava Mare / MAGARÉ, ag. poştală (1.019/636/1.033)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
788. MĂGEŞTI jud. Bihor / SZÁSZFALVA, agenţie poştală (237/213/248)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
789. MĂGHERANI jud. Mureş-Turda / NYÁRÁDMAGYARÓS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.400/?/1.465); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
MĂGHERUŞ v. MĂIERUŞ jud. Braşov
790. MĂIDAN jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / MAJDÁN, bir. autorizat (1.265/1.226/1.215)
1919—30.09.1925; ştampile: J
MĂIERĂU v. ALUNIŞ jud. Mureş-Turda
791. MĂ(I)ERUŞ (MĂGHERUŞ) jud. Braşov / SZÁSZMAGYAROS, Manversch, birou autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.483/502/8.887 ?)
1919—1930; ştampile: F (SZÁSZ-MAGYAROS / BRASSÓ VM)
792. MĂILAT jud. Timiş / MAJLÁTFALVA, bir. autorizat (cca. 2.300/?/2.335); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: J
793. MĂLĂNCRAV jud. Târnava Mare / ALMAKERÉK, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.441/433/1.295)
1919—?; 01.08.1928—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

54
794. MĂNĂSTIREA (BENEDIUG) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SZENTBENEDEK, bir. autorizat
(605/511/653)
1919—1923?; ştampile: J (SZENTBENEDEK / SZ.DOBOKA VM.)
MĂNĂŞTUR v. COPALNIC-MĂNĂŞTUR jud. Solnoc-Dăbâca / Satu Mare
795. MĂNĂŞTUR (-BEGHEIU) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BÉGAMONOSTOR, bir. autorizat (479/450/781)
1919—31.03.1925; ştampile: J
MĂNĂŞTUR-TIMIŞ v. MÂNĂŞTUR jud. Timiş
MĂNĂŞTURUL UNGURESC v. MÂNĂSTIRENI jud. Cojocna
796. MĂRĂUŞ jud. Bihor / BÉLNAGYMAROS, birou autorizat (?) (421/404/?)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
797. MĂRCUŞA jud. Trei Scaune / KÉZDIMÁRKOSFALVA, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 850/?/890); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
798. MĂRGĂU jud. Cojocna / MEREGYÓ, bir. autorizat (1.914/1.862/2.049)
1919—1923?; ştampile: J
799. MĂRGHITA jud. Bihor / MARGITTA, birou autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.095/241/5.676)
1919—1930; ştampile: F ( 3 variante); H (cu litera A); K (cu literele B şi C)
800. MĂRTINIŞ (MĂRTINUŞ, HOMOROD-SÂNMĂRTIN) jud. Odorhei / HOMORÓDSZENTMÁRTON, birou autorizat, of.
contractual, of. autorizat (783/39/889)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
MĂRTINUŞ v. MĂRTINIŞ (HOMOROD-SÂNMĂRTIN) jud. Odorhei
801. MĂRU(L) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ALMAFA, ag. poştală ? (1.832/1.601/2.043)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi
poştale româneşti.
MĂŞLOC v. MAŞLOC jud. Timiş
802. MÂNĂSTIRENI (MĂNĂŞTURUL UNGURESC) jud. Cojocna / MAGYARGYERÖMONOSTOR, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (1.975/1.309/2.197)
1919—1923?; 01.01.1925—1930; ştampile: J
803. MÂNĂŞTUR (MĂNĂŞTUR-TIMIŞ) jud. Timiş / MONOSTOR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.925/1.120/1.913)
1919—1930; ştampile: J (MONOSTOR / TEMES VM.)
804. MÂNDRA jud. Făgăraş / MUNDRA, ag. poştală (1.129/1.087/1.214)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
805. MÂNDRULOC jud. Arad / MONDORLAK, agenţie poştală (1.646/1.618)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MÂRCINA v. MARGIN(E)A jud. Severin
806. MECENŢU (MEŢENŢIU) jud. Sălaj / ÉRMINDSZENT, ag. poştală, ag. autorizată (801/457/789)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MEDDES v. MEDIŞA jud. Satu Mare
MEDGYES v. MEDIAŞ jud. Târnava Mare
807. MEDIAŞ jud. Târnava Mare / MEDGYES, oficiu (3.142/2.253/8.626)
1919—1930; ştampile: H (cu litera A); K (cu literele B la G)
808. MEDIEŞ(UL AURIT) jud. Satu Mare / ARANYOSMEGGYES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.142/2.253/3.236)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
809. MEDIŞA jud. Satu Mare / MEDDES, bir. autorizat (533/510/603)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MEDVEŞ v. URSENI jud. Timiş
810. MEHADIA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / MEHÁDIA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.497/1.993/2.504)
1919—1930; ştampile: K
811. MEHADICA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KISMIHÁLD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.181/2.126/2.290)
1919—1930; ştampile: J
MÉLYKASTÉLY v. COŞTEIU jud. Timiş / Iugoslavia
MENĂŞAG v. ARMĂŞENI jud. Ciuc
MÉNES v. MINIŞ jud. Arad
MENYHÁZAFÜRDÖ v. MONEASA jud. Arad
MENYÖ v. MINEU jud. Sălaj
812. MERCHEAŞA jud. Târnava Mare / MIRKVÁSÁR, ag. poştală (1.183/344/1.134)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MERCSÉNY v. MARGIN(E)A (MÂRCINA) jud. Severin

55
813. MERCUREA jud. Sibiu / SZERDAHELY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.008/924/2.055)
1919—1930; ştampile: J (SZERDAHELY / SZEBEN VM.) simplă sau cu literele A şi B
814. MERCUREA NIRAJULUI jud. Mureş-Turda / NYÁRÁDSZEREDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.500/?/1.524); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: J (cu legenda în două cuvinte sau într-unul singur)
MERCZYFALVA v. CARANI jud. Timiş
MEREGYÓ v. MĂRGĂU jud. Cojocna
815. MEREŞTI (HOMOROD-ALMAŞ) jud. Odorhei / HOMORÓDALMÁS, bir. autorizat, ag. autorizată (2.217/363/2.381)
1919—1924?; 01.01—09.03.1929; ştampile: J (în 2 variante: legenda în două cuvinte sau într-un singur
cuvânt)
816. MERGHINDEAL jud. Târnava Mare / aprox. din 1926 în jud. Făgăraş / MORGONDA, ag. poştală (1.245/472/1.207)
1919—1923?; 1926?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MERISOR v. MERIŞOR jud. Hunedoara
817. MERIŞOR jud. Hunedoara / MERISOR, ag. poştală, ag. autorizată (693/561/684)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MEŞTERHAZA v. STÂNCENI jud. Mureş-Turda
METESD v. METEŞ GARĂ jud. Alba Inf.
818. METEŞ (GARĂ ?) jud. Alba Inf. / METESD, birou autorizat, oficiu contractual (945/924/952)
1919—1930; ştampile: J
819. METIŞ(DORF) jud. Târnava Mare / MARTONFALVA, ag. poştală, ag. contractuală, ag. autorizată (656/136/687)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MEŢENŢIU v. MECENŢU jud. Sălaj
MEZÖBAJ v. BOIU jud. Bihor
MEZÖBÁND v. BAND(UL DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda
MEZÖBODON v. BUDIUL DE CÂMPIE jud. Turda-Arieş
MEZÖCSÁN v. CEANUL MARE jud. Turda-Arieş
MEZÖCSÁVÁS v. CEUAŞUL DE CÂMPIE (CEVAS) jud. Mureş-Turda
MEZÖERKED v. ARCHIUD jud. Cojocna
MEZÖFÉNY v. FOENI jud. Satu Mare / Sălaj
MEZÖKAPUS v. CĂPUŞUL DE CÂMPIE jud. Turda-Arieş
MEZÖKECSED v. MICEŞTII DE CÂMPIE (CHICIUD, CHICIUDUL DE CÂMPIE) jud. Cojocna
MEZÖMADARAS v. MĂDĂRAŞUL (DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda
MEZÖMÉHES v. MIHEŞUL DE CÂMPIE jud. Turda-Arieş / Cojocna
MEZÖÖRMÉNYES v. ARMENIŞUL (ORMENIŞUL) DE CÂMPIE (URMENIŞ) jud. Cojocna
MEZÖPAGOCSA v. POGĂCEAUA jud. Mureş-Turda
MEZÖPANIT v. PĂNET(UL DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda
MEZÖPETRI v. PETREŞTI (PETREU) jud. Satu Mare / Sălaj
MEZÖRÜCS v. RÂCIU (RICIUL DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda
MEZÖSÁMSOND v. ŞAMŞUDUL (SAMŞUDUL) DE CÂMPIE jud. Mureş-Turda
MEZÖSOMLYÓ v. ŞEMLACUL MARE (MURAVA) jud. Timiş
MEZÖSZAKADÁT v. SĂCĂDAT jud. Bihor
MEZÖSZAKÁL v. BARBOŞI (SĂCALUL DE CÂMPIE, SĂCAL) jud. Turda-Arieş
MEZÖSZAVA v. SAUA jud. Cojocna
MEZÖSZENGYEL v. SÂNGER(UL DE CÂMPIE) jud. Turda-Arieş
MEZÖSZENTMIHÁLY v. SÂNMIHAIUL DE CÂMPIE jud. Cojocna
MEZÖTELEGD v. TILEAGD jud. Bihor
MEZÖTEREM v. TIRIAM (TIREAM) jud. Satu Mare / Sălaj
MEZÖZÁH v. MOINEŞTI (ZĂUL DE CÂMPIE, ZAU) jud. Turda-Arieş
820. MICA jud. Târnava Mică / MIKEFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (567/122/549)
1919—1930; ştampile: J
821. MICĂLACA jud. Arad / MIKELAKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.243/2.681/4.313)
1919—30.04.1930; ştampile: J
822. MICĂSASA jud. Târnava Mică / MIKESZÁSZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.572/1.299/1.553)
1919—1930; ştampile: F
823. MICEŞTII DE CÂMPIE (CHICIUD, CHICIUDUL DE CÂMPIE) jud. Cojocna / MEZÖKECSED, ag. poştală, ag.
autorizată (694/668/757)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
824. MICFALĂU (MICOUIFALĂU) jud. Trei Scaune / MIKÓÚJFALU, ag. poştală (1.372/851/1.570)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MICICA v. MIŞCA jud. Bihor
MICLO-LAZURI v. LĂZĂRENI jud. Bihor
MICOUIFALĂU v. MICFALĂU jud. Trei Scaune
MICSKE v. MIŞCA (MICICA) jud. Bihor

56
825. MICULA jud. Satu Mare / MIKOLA, birou autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.800/?/1.896); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F (MIKOLA / SZATMÁR VM.); J (cu litera A)
826. MICUŞ jud. Turda-Arieş / MIKES, ag. poştală (1.214/1.175/1.350)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
827. MIERCUREA CIUC (SEREDA CIULUI) jud. Ciuc / CSÍKSZEREDA, oficiu (2.858/81/3.701)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); H (cu litera B); K (simplă sau cu literele A, C şi D la H, total 8 ştampile)
828. MIERLĂU jud. Bihor / NYÁRLÓ, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (663/634/730)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MIHAIFALĂU v. VALEA LUI MIHAI jud. Bihor
829. MIHAI VITEAZUL (SÂNMIHAIUL DE JOS şi SÂNMIHAIUL DE SUS) jud. Turda-Arieş / ALSÖSZENTMIHÁLY şi
FELSÖSZENTMIHÁLY, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.067/396/1.119 şi 823/121/?); pe timpul
administraţiei maghiare a funcţionat doar o singură unitate poştală (Sânmihaiul de Jos); unirea celor două
comune s-a produs după preluarea administraţiei de către România, aceeaşi unitate poştală continuând să
funcţioneze sub noua denumire.
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MIHÁLCZFALVA v. MIHALŢ jud. Alba Inf.
830. MIHALŢ(I) jud. Alba Inf. / MIHÁLCZFALVA, bir. autorizat, of. contractual, ag. contractuală (2.200/2.148/2.317)
1919—1924?; 1928?; 01.04.1930—...; ştampile: J
831. MIHĂILENI (SÂNMIHAIU) jud. Ciuc / CSÍKSZENTMIHÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.244/292/2.543)
1919—1930; ştampile: J
MIHĂILEŞTI v. FELNAC (FENLAC) jud. Timiş
832. MIHEŞUL DE CÂMPIE jud. Turda-Arieş, de la 01.01.1926 în jud. Cojocna / MEZÖMÉHES, (1.136/816/1.300)
- MIHEŞUL DE CÂMPIE (1) (bir. autorizat)1919—1930; ştampile: J (cu cifra 1);
- MIHEŞUL DE CÂMPIE GARĂ (II) (bir. autorizat) 1919—31.07.1925; ştampile: J (cu cifra 2)
MIKEFALVA v. MICA jud. Târnava Mică
MIKELAKA v. MICĂLACA jud. Arad
MIKES v. MICUŞ jud. Turda-Arieş
MIKESZÁSZA v. MICĂSASA jud. Târnava Mică
MIKLÓIRTÁS v. LĂZĂRENI (MICLO-LAZURI) jud. Bihor
MIKOLA v. MICULA jud. Satu Mare
MIKÓÚJFALU v. MICFALĂU (MICOUIFALĂU) jud. Trei Scaune
833. MILAŞ(UL MARE) jud. Cojocna, aproc. din 1928 în jud. Mureş / NAGYNYULAS, bir. autorizat, of. contractual
(1.455/1.297/1.491)
1919—1924?; 1926?—1930; ştampile: J
834. MINEU jud. Sălaj / MENYÖ, ag. poştală (994/541/1.011)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
835. MINIŞ jud. Arad / MÉNES, birou autorizat (1.331/1.149/1.370)
1919—25.12.1925; ştampile: J (MÉNES / ARAD VM.)
MIRKVÁSÁR v. MERCHEAŞA jud. Târnava Mare
836. MIREŞUL MARE jud. Satu Mare, NAGYNYIRES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.298/1.197/1.307)
1919—?; 1924—1930; ştampile: J
837. MIRŞID jud. Sălaj / NYIRSID, ag. poştală, ag. autorizată (559/428/582)
1919—?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
838. MISENTEA jud. Ciuc / CSÍKMINDSZENT, ag. poştală (cca. 1.100/?/1.190); nu figurează sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MISZTÓTFALU v. TĂUŢII DE JOS (TĂUŢII MĂGHERUŞ) jud. Satu Mare
839. MIŞCA jud. Arad / TÖZMISKE, agenţie poştală (1.704/1.513/1.774)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
840. MIŞCA (MICICA) jud. Bihor / MICSKE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.327/18/1.551)
1919—1930; ştampile: J
841. MIŞCUŢEA jud. Ciuc / ?, ag. poştală specificată de C. Marinescu, 1919—?; nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919 şi nu s-a putut face corespondenţa cu nici o unitate poştală
existentă pe timpul administraţiei maghiare.
842. MOCIRLA jud. Sălaj / MOCSOLYA, ag. poştală, ag. contractuală (677/5/716)
1919—31.07.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
843. MOCIU jud. Cojocna / MOCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.111/1.241)
1919—1930; ştampile: F; H (cu litera A); J (cu litera B)
844. MOCREA jud. Arad / APATELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.267/803/1.277)
1919—02.06.1926; 1928?—1930; ştampile: J
Din 03.06.1926 a funcţionat în gara Mocrea.

57
MOCS v. MOCIU jud. Cojocna
MOCSOLYA v. MOCIRLA jud. Sălaj
MOCŞA v. MACŞA jud. Trei Scaune
MÓDOS v. MODOŞ jud. Torontal / Iugoslavia
845. MODOŞ jud. Torontal, de la 10.04.1924 a trecut la Iugoslavia / MÓDOS, bir. autorizat (4.620/61/4.750)
1919—1924; ştampile: F; H (simplă sau cu litera A); K (cu literele B şi C)
846. MOFTINUL MARE jud. Satu Mare, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / NAGYMAJTÉNY, bir. autorizat (2000/257/1.894)
1919—1926?; 02.02.1927—1930; ştampile: F

847. MOFTINUL MIC jud. Satu Mare, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / KISMAJTÉNY, bir. autorizat (1.621/969/1.674)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
848. MOH(U) jud. Sibiu / MÓH, ag. poştală (963/955/1.026)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
849. MOINEŞTI (ZĂUL DE CÂMPIE, ZAU) jud. Turda-Arieş / MEZÖZÁH, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.303/895/1.394)
1919—1930; ştampile: J
850. MOISEIU jud. Maramureş / MAJSZIN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.482/2.551/4.093)
1919—1930; ştampile: J (MAJSZIN / MÁRAMAROS VM.)
851. MOJNA (MOŞNA) jud. Târnava Mare / MUZSNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.792/638/1.851)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
MOJNA SĂCUILOR v. MUJNA jud. Odorhei
852. MOLDOVA NOUĂ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ÚJMOLDOVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.202/2.767/3.437)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A); K
853. MOLDOVA VECHE jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ÓMOLDOVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(cca. 2.100/?/2.151); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
854. MOLDOVENEŞTI (VARFALĂU) jud. Turda-Arieş / VÁRFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.123/169/1.145)
1919—1930; ştampile: J
MONDORLAK v. MÂNDRULOC jud. Arad
855. MONEASA jud. Arad / MENYHÁZAFÜRDÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (685/541/772)
1919—1930; ştampile: J
MONOSPETRI v. PETREU jud. Bihor
MONOSTOR v. MÂNĂŞTUR (MĂNĂŞTUR-TIMIŞ) jud. Timiş
856. MORAVIŢA jud. Timiş / TEMESMÓRA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.731/10/1.702)
1919—1930; ştampile: J
MORGONDA v. MERGHINDEAL jud. Târnava Mare / Făgăraş
MÓRICZFÖLD v. MORIŢFELD jud. Timiş
857. MORIŢFELD jud. Timiş / MÓRICZFÖLD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.400/?/2.467); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
MOSNICZA v. MOŞNIŢA jud. Timiş
MOŞNA v. MOJNA jud. Târnava Mare
858. MOŞNIŢA jud. Timiş / MOSNICZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.180/1.026/1.896)
1919—31.03.1925; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie sau tip J simplă
MUCUNDORF v. GRÂNARI jud. Târnava Mare
859. MUGENI jud. Odorhei / BÖGÖZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.100/?/1.112); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: K
860. MUJNA (MOJNA SĂCUILOR) jud. Odorhei / SZÉKELYMUZSNA, ag. poştală, ag. auotrizată (cca. 1.000/?/1.011); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
MUNDRA v. MÂNDRA jud. Făgăraş
861. MURANI jud. Timiş / TEMESMURÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.537/1.324/1.626)
1919—1930; ştampile: J
MURAVA v. ŞEMLACUL MARE jud. Timiş
MURĂŞ-LUDUŞ v. LUDUŞ (LUDOŞUL DE MURĂŞ) jud. Turda-Arieş
MURĂŞ-OŞORHEIU v. TÂRGU MUREŞ jud. Mureş-Turda
862. MUREŞ IZVOR jud. Ciuc, of. autorizat
15.05.1929—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
MUREŞ-UIOARA v. UIOARA jud. Alba Inf.

58
863. MUSCA jud. Arad / MUSZKA, birou autorizat (1.100/1.006/1.194)
1919—1924?; ştampile: J
În 1928 (?) s-a unificat cu oficiul Galşa (v. Cetatea, jud. Arad).
MUSZKA v. MUSCA jud. Arad
MUZSNA v. MOJNA (MOŞNA) jud. Târnava Mare
NADAB v. NĂDAB jud. Arad
864. NADEŞUL (SĂSESC) jud. Târnava Mică / SZÁSZNÁDAS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.514/449/1.519)
1919—1930; ştampile: J
NÁDPATAK v. RODBAV jud. Târnava Mare / Făgăraş
NADRÁG v. NĂDRAG jud. Severin
NAGHIFOLA v. SATU MARE jud. Timiş
NAGYÁG v. SĂCĂRÂMB jud. Hunedoara
NAGYAJTA v. AITA MARE jud. Trei Scaune
NAGYAPOLD v. APOLDUL MARE (APOLDUL DE SUS) jud. Sibiu
NAGYBACZON v. BĂŢANII MARI jud. Trei Scaune
NAGYBÁNYA v. BAIA MARE jud. Satu Mare
NAGYBÁR v. BARUL MARE jud. Hunedoara
NAGYBÁRÓD .v BORODUL MARE jud. Bihor
NAGYBAROMLAK v. VORUMLOC jud. Târnava Mare
NAGYBOCSKÓ v. BĂCICOIUL MARE jud. Maramureş
NAGYBODÓFALVA v. BODOFALVA jud. Severin
NAGYBOROSNYÓ v. BOROŞNEUL MARE jud. Trei Scaune
NAGYCZÉGBUDATELKE v. BUDEŞTI (BUDATELEC, ŢAG BUDATELEC) jud. Cojocna
NAGYDEMETER v. DUMITREA MARE jud. Bistriţa-Năsăud
NAGYDERZSIDA v. BOBOTA jud. Sălaj
NAGYDISZNÓD v. CISNĂDIE jud. Sibiu
NAGYEKEMEZÖ v. PROŞTEA MARE jud. Târnava Mică
NAGYENYED v. AIUD jud. Alba Inf.
NAGYERNYE v. ERNE(I)UL MARE jud. Mureş-Turda
NAGYESKÜLLÖ v. AŞC(H)ILEUL MARE jud. Cojocna
NAGYGALAMBFALVA v. PORUMBENII MARI (PORUMBUL MARE) jud. Odorhei
NAGYGOROSZLÓ v. SOMEŞ-GURUSLĂU jud. Sălaj
NAGYHALMÁGY v. HĂLMAGIU (MARE) jud. Arad
NAGYIKLÓD v. ICLOD(UL MARE) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
NAGYILONDA v. ILEANDA (MARE) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
NAGYILVA v. ILVA MARE jud. Bistriţa-Năsăud
NAGYJÉCSA v. IECIA MARE jud. Torontal
NAGYKÁGYA v. CADEA MARE jud. Bihor
NAGYKALOTA v. CĂLATA (MARE) jud. Cojocna
NAGYKÁROLY v. CAREII MARI jud. Satu Mare / Sălaj
NAGYKEND v. CHENDUL (CHINDUL) MARE jud. Târnava Mică
NAGYKÖCSE v. CHECEA ROMÂNĂ jud. Torontal
NAGYKOMLÓS v. COMLOŞUL MARE jud. Torontal
NAGYKÖVÉRES v. CHEVEREŞ(UL MARE) jud. Timiş
NAGYLAK v. NĂDLAC jud. Arad
NAGYLUDAS v. LUDOŞ(UL MARE) jud. Sibiu
NAGYLUPSA v. LUPŞA jud. Turda-Arieş
NAGYMAJTÉNY v. MOFTINUL MARE jud. Satu Mare / Sălaj
NAGYMOHA v. GRÂNARI (MUCUNDORF) jud. Târnava Mare
NAGYNYIRES v. MIREŞUL MARE jud. Satu Mare
NAGYNYULAS v. MILAŞ(UL MARE) jud. Cojocna
NAGYÖLYVES v. ULIEŞUL MARE jud. Mureş-Turda
NAGYÖSZ v. TOMNATIC jud. Torontal
NAGYPÉL v. PILUL MARE jud. Arad
NAGYPELESKE v. PELEŞUL (MARE) jud. Satu Mare
NAGYPESTÉNY v. PEŞTEANA jud. Hunedoara
NAGYPETRI v. PETRINDUL MARE jud. Cojocna
NAGYRÁPOLT v. RAPOLTUL MARE jud. Hunedoara
NAGYSAJÓ v. ŞIEUL MARE jud. Bistriţa-Năsăud
NAGYSÁRMÁS v. SĂRMAŞ(UL MARE) jud. Cojocna
NAGYSELYK v. ŞEICA MARE jud. Târnava Mare
NAGYSIKÁRLÓ v. CICÂRLĂU (CIOCÂRLĂU) jud. Satu Mare

59
NAGYSINK v. CINCU(L MARE) jud. Târnava Mare / Făgăraş
NAGYSOMKUT v. ŞOMCUŢA MARE jud. Satu Mare
NAGYSZALONTA v. SALONTA (MARE) jud. Bihor
NAGYSZÁNTÓ v. ŞĂNŢĂUL (SANTĂUL) MARE jud. Bihor
NAGYSZEBEN v. SIBIU jud. Sibiu
NAGYSZENTMIKLÓS v. SÂNNICOLAUL (SÂNMICLĂUŞUL) MARE jud. Torontal
NAGYSZENTPÉTER v. SÂNPETRUL MARE jud. Torontal
NAGYSZILAS v. SILAGI (SILAJ) jud. Timiş
NAGYSZOKOND v. SOCOND jud. Satu Mare
NAGYSZURDOK v. SURDUCUL MARE jud. Caraş
NAGYTALMÁCS v. TĂLMACIU jud. Sibiu
NAGYTARNA v. TÂRNA MARE jud. Satu Mare
NAGYTEREMI v. TIRIMIA MARE jud. Târnava Mică / Mureş
NAGYTIKVÁNY v. TICVANUL MARE jud. Caraş
NAGYTOPOLY v. TOPOLOVĂŢUL MARE jud. Timiş
NAGYÜRÖGD v. NOGIORID jud. Bihor
NAGYVÁRAD v. ORADEA (MARE) jud. Bihor
NAGYVÁRAD PÜSPÖKFÜRDÖ v. BAIA EPISCOPIEI jud. Bihor
NAGYZERÉND v. ZERIND(UL MARE) jud. Arad
NAGYZSÁM v. JAMUL MARE jud. Timiş
NAGYZSUPÁNY v. JUPALNIC jud. Severin
NAIDORF v. NEUDORF jud. Timiş
NÁNDORHEGY v. FERDINAND(SBERG) jud. Severin
NÁNHEGYES v. HIDIŞELNAN jud. Bihor
NÁNTÜ v. HUREZ jud. Satu Mare / Sălaj
NÁPRÁD v. NĂPRADEA jud. Sălaj
NASZÁDOS v. PLAVIŞEVIŢA jud. Severin
NASZÓD v. NĂSĂUD jud. Bistriţa-Năsăud
NAŞFALĂU v. NUŞFALĂU jud. Sălaj
865. NĂDAB jud. Arad / NADAB, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (2.210/1.781/2.312)
1919—1930; ştampile: J
866. NĂDAŞ jud. Arad / ZARÁNDNÁDAS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.587/2.527/2.802)
1919—1930; ştampile: J
867. NĂDĂŞEUL(U) jud. Cojocna / MAGYARNÁDAS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat 650/525/719)
1919—1930; ştampile: F
868. NĂDLAC jud. Arad / NAGYLAK, bir. autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (13.631/4.358/14.043)
1924?—1930; ştampile: F (NAGY-LAK, 2 tipuri; NAGYLAK; total 3 ştampile); K (simplă sau cu literele A şi B)
869. NĂDRAG jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / NADRÁG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.150/731/1.913)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
870. NĂIDAŞ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / NÉRANÁDAS, bir. autorizat (2.674/2.644/2.712)
1919—31.03.1924; ştampile: J
871. NĂPRADEA jud. Sălaj / NÁPRÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.104/973/1.251)
1919—1930; ştampile: J
872. NĂSĂUD jud. Bistriţa-Năsăud / NASZÓD, oficiu (3.142/2.367/3.501)
1919—1930; ştampile: H (cu literele A şi B); K (cu literele C şi D)
NEGRENI v. FECHETĂU jud. Bihor
873. NEGREŞTI jud. Satu Mare / AVASFELSÖFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.725/2.200/3.253)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
NEMECIAG v. ŞAGUL GERMAN jud. Timiş / Arad
NÉMETPEREG v. PEREGUL MARE jud. Arad
NÉMETREMETE v. REMETEA GERMANĂ jud. Timiş
NÉMETSÁG v. ŞAGUL GERMAN jud. Timiş / Arad
NÉMETSZENTMIHÁLY v. SÂNMIHAIUL GERMAN jud. Timiş
NÉMETSZENTPÉTER v. SÂNPETRU GERMAN jud. Timiş
NÉMET SZ.PÉTER v. SÂNPETRU GERMAN jud. Timiş
874. NEPOS (VĂRAREA) jud. Bistriţa-Năsăud / VÁRORJA, ag. poştală, ag. autorizată (1.372/1.370/1.302)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
NÉRAHALMOS v. PRIGOR jud. Caraş
NÉRANÁDAS v. NĂIDAŞ jud. Severin
NÉRASOLYMOS v. SOCOLOVĂŢI jud. Caraş
NÉRASZLATINA v. SLATINA jud. Caraş
NETUS v. NETUŞ jud. Târnava Mare

60
875. NETUŞ jud. Târnava Mare / NETUS, ag. poştală (541/190/533)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
876. NEUDORF (NAIDORF) jud. Timiş / ÚJFALU, TEMESÚJFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.273/106/1.310)
1919—1930; ştampile: J (ÚJFALU / TEMES cu literele B la E)
NICZKYFALVA v. NIŢCHIDORF jud. Timiş
877. N(I)ERĂU jud. Torontal / NYERÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.402/926/1.460)
1919—1930; ştampile: J
878. NIMIGEA UNGUREASCĂ jud. Bistriţa-Năsăud / MAGYAR NEMEGYE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.272/310/1.362)
1919—1930; ştampile: J
NIRAŞTĂU v. UNGHENI jud. Mureş-Turda
879. NIŢCHIDORF jud. Timiş / NICZKYFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.100/?/2.170); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor idn Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
880. NIUVED jud. Bihor / NYÜVED, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 600/?/608); nu figurează sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
881. NOCRIH jud. Sibiu / ÚJEGYHÁZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.104/322/1.242)
1919—1930; ştampile: J, K
882. NOGIORID jud. Bihor / NAGYÜRÖGD, agenţie poştală (1.171/986/1.402)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
883. NOUL SĂSESC jud. Târnava Mare / APAÚJFALU, ag. poştală (994/333/976)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
884. NUŞENI (NUŞFALĂU) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / APANAGYFALU, bir. autorizat (894/483/1.021)
1919—20.10.1927; 1930?—...; ştampile: J
885. NUŞFALĂU jud. Sălaj / SZILÁGYNAGYFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.165/271/2.507)
1919—1930; ştampile: J; K (cu literele A şi B)
NUŞFALĂU v. NUŞENI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
NYÁRÁDKARÁCSONY v. CRĂCIUNEŞTI (CARACIONFALĂU) jud. Mureş-Turda
NYÁRÁDMAGYARÓS v. MĂGHERANI jud. Mureş-Turda
NYÁRÁDREMETE v. EREMITUL (CHIŞINIŞ-REMETEA) jud. Mureş-Turda
NYÁRÁDSZEREDA v. MERCUREA NIRAJULUI jud. Mureş-Turda
NYÁRÁDTÖ v. UNGHENI (NIRAŞTĂU) jud. Mureş-Turda
NYÁRLÓ v. MIERLĂU jud. Bihor
NYERÖ v. N(I)ERĂU jud. Torontal
NYIRSID v. MIRŞID jud. Sălaj
NYUJTÓD v. LUNGA jud. Trei Scaune
NYÜVED v. NIUVED jud. Bihor
886. OAIA jud. Mureş-Turda / SZÉKELYVAJA, of. contractual, of. autorizat (920/67/1.008)
1919—1930; ştampile: J
887. OARŢA ? (OARDA) DE JOS jud. Alba Inf. / ALSÓMAROSVÁRADJA, ALSOVÁRADJA, birou autorizat (583/475/637)
1919—31.12.1924; ştampile: bănuită a exista o ştampilă tip J cu ultima denumire
888. OARŢA DE JOS jud. Sălaj / ALSÓVÁRCZA, ag. poştală ? (761/737/821)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ÓASSZONYRÉT v. OGRADINA VECHE jud. Severin
ÓBÉB v. BEBA VECHE jud. Torontal
ÓBESENYÖ v. BEŞENOVA (VECHE) jud. Torontal / Timiş
889. OBREJA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / BISZTRANYIRES, ag. poştală (1.984/1.964/2.160)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
890. OCLAND jud. Odorhei / OKLÁND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 900/?/950); nu se regăseşte sub
această denumire în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F; J (cu literele A şi B)
891. OCNA DE JOS jud. Odorhei / ALSÓSÓFALVA, ag. poştală (cca. 1.900/?/1.981); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
892. OCNA DEJULUI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / DÉSAKNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.305/1.331/2.693)
1919—1930; ştampile: J
893. OCNA DE SUS jud. Odorhei / FELSÖSÓFALVA, ag. poştală (cca. 2.100/?/2.177); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
OCNA MUREŞULUI v. UIOARA jud. Alba Inf.

61
894. OCNA SIBIULUI jud. Alba Inf., aprox. din 1926 în jud. Sibiu / VIZAKNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.920/2.642/4.048)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
895. OCNA ŞUGATAG jud. Maramureş / AKNASUGATAG, bir. autorizat, of. contractual (1.792/465/1.805)
1919—1930; ştampile: J
896. OCOLIŞ(UL MARE) jud. Turda-Arieş / ALSÓAKLOS, ag. poştală (849/838/814)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
897. ODORĂU jud. Satu Mare / SZATMÁRUDVARI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.882/1.270/1.849)
1919—1930; ştampile: F
898. ODORHEIUL SECUIESC jud. Odorhei / SZÉKELYUDVARHELY, oficiu (8.045/279/10.244)
1919—1930; ştampile: F; K ( cu literele A la J, total 9 ştampile)
OFENBAIA v. BAIA DE ARIEŞ jud. Turda-Arieş
899. OFSENIŢA jud. Torontal / KARÁTSONYIFALVA, ag. poştală (?), ag. contractuală (cca. 1.000/?/1.026); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—31.07.1924; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
900. OGRA jud. Târnava Mică / MAROSUGRA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.203/353/1.298)
1919—1930; ştampile: J (cu legenda în două sau într-un singur cuvânt)
901. OGRADINA VECHE jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ÓASSZONYRÉT, bir. autorizat, of. contractual
(812/776/854)
1919—1926?; 1928?—1930; ştampile: J
902. OITUZ jud. Trei Scaune / OJTOZTELEP, ag. poştală, pe timpul administraţiei maghiare cătun în componenţa com.
Breţcu (cca. 400/?/424)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
903. OJDULA (OŞDULA) jud. Trei Scaune / OZSDOLA, ag. poştală (2.527/140/2.633)
1919—03.01.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
OJTOZTELEP v. OITUZ jud. Trei Scaune
OKLÁND v. OCLAND jud. Odorhei
ÖKRÖS v. UCURIŞ jud. Bihor
OLÁHAPÁTI v. APATEU(L ROMÂN) jud. Bihor
OLÁHBRETTYE v. BRETEA ROMÂNĂ jud. Hunedoara
OLÁHKOCSÁRD v. CUCERDEA ROMÂNĂ jud. Târnava Mică
OLÁHLÁPOS v. LĂPUŞ(UL ROMÂNESC) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
OLÁHSZENTGYÖRGY v. SÂNGEORZ BĂI (SÂNGEORGIUL ROMÂN) jud. Bistriţa-Năsăud
OLÁHSZENTMIKLÓS v. SÂNMICLĂUŞUL ROMÂN jud. Bihor
OLASZTELEK v. TĂLIŞOARA (OLEŞTELEC) jud. Odorhei
OLEŞTELEC v. TĂLIŞOARA jud. Odorhei
904. OLPRET jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ALPARÉT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.197/1.102/1.278)
1919—1923?; ?—31.03.1929; ştampile: F
OLTFELSÖSEBES v. SEBEŞUL DE SUS jud. Sibiu
OLTHÉVIZ v. HOGHIZ jud. Târnava Mare
OMBOD v. AMBUD jud. Satu Mare
OMLÁS v. AMNAŞ jud. Sibiu
ÓMOLDOVA v. MOLDOVA VECHE jud. Caraş
905. OMOR jud. Timiş / OMOR, ag. poştală, ag. autorizată (1.401/329/1.499)
1919—1922?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ÓPÁLOS v. PĂULIŞ jud. Arad
ÓPÉCSKA v. PECICA jud. Arad
906. ORADEA (MARE) jud. Bihor / NAGYVÁRAD (50.177/3.335/64.169)
- ORADEA 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K ( cu 1B - 2 variante, 1C la 1N şi 1P la 1S), total 18 ştampile;
- ORADEA 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 2C - 2 variante, 2K, 2L, 2M - două variante, 2P - 2 variante, 2R -
două variante, 2A - fără liniuţă de despărţire, 2F la 2H - fără liniuţă de despărţire, 2B - denumirea într-un cuvânt, 2D -
denumirea într-un cuvânt, 2E - denumirea într-un cuvânt, 2J - denumirea într-un cuvânt, 2N - denumirea într-un
cuvânt, 2O - denumirea într-un cuvânt), total 20 ştampile;
- ORADEA 3 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 3A la 3G), total 7 ştampile;
- ORADEA 4 (oficiu, oficiu autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu 4A); K (cu 4B), total 2 ştampile
- ORADEA 5 (oficiu, oficiu autorizat) 1919—1930; ştampile: K ( cu 5A, 5b, 5c, 5D, 5E), total 5 ştampile (5b şi 5c au
litere mici !);
- ORADEA 6 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat); ştampile: K (cu 6A); J (cu 6B), total 2 ştampile;
ÓRADNA v. RODNA (VECHE) jud. Bistriţa-Năsăud
907. ORAŞUL NOU (IOARĂŞ) jud. Satu Mare / AVASÚJVÁROS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.822/217/2.062)
1919—1930; ştampile: K

62
ORAVICZABÁNYA v. ORAVIŢA (MONTANĂ) jud. Caraş
908. ORAVIŢA (MONTANĂ) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ORAVICZABÁNYA, oficiu (4.314/1.487/7.809)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A la H, total 8 ştampile)
909. ORĂŞTIE jud. Hunedoara / SZÁSZVÁROS, oficiu (6.934/3.619/7.672)
1919—1930; ştampile: H; K (simplă sau cu literele A la G, 2 variante la B, total 9 ştampile)
ORCZYFALVA v. COCOTA jud. Timiş
ÖRDÖGKÚT v. TRESNEA (TRĂZNEA) jud. Sălaj
ÖRDÖNGÖSFÜZES v. FIZEŞUL GHERLEI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
ÖREGFALU v. PUSTINIŞ Iugoslavia / jud. Torontal
ORHEI(U) v. ORHEIUL BISTRIŢEI jud. Bistriţa-Năsăud
910. ORHEIUL BISTRIŢEI (ORHEI, ORHEIU) jud. Bistriţa-Năsăud / VÁRHELY, bir. autorizat (689/67/1.043)
1919—1923?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, fiind deservit de oficiul Petriş / Petres.
911. ORLAT jud. Sibiu / ORLÁT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.770/1.658/1.836)
1919—1930; ştampile: J
912. ORMENIŞ jud. Târnava Mare / ÜRMÖS, ag. poştală (1.468/540/1.545)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ORMENIŞUL DE CÂMPIE v. ARMENIŞUL DE CÂMPIE jud. Cojocna
ÖRMÉNYES v. ARMENIŞ jud. Severin
ÖRMÉNYSZÉKES v. ARMENI jud. Alba Inf.
OROSZHEGY v. DEALUL jud. Odorhei
ORSOVA v. ORŞOVA jud. Severin
913. ORŞOVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ORSOVA (4.610/1.165/5.795)
- ORŞOVA 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: J (cu 1F şi 1H); K (cu 1A la 1G şi 1K, total 8 ştampile);
- ORŞOVA 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: J (cu 2C); K (cu 2A, 2B şi 2D la 2F, total 5 ştampile)
ÖRVÉND v. URVIND jud. Bihor
ÖSCSANÁD v. CENADUL VECHI (SÂRBESC) jud. Torontal
ÓSINKA v. ŞINCA VECHE jud. Făgăraş
ÖSZÉNY v. IZVIN jud. Timiş
OŞDULA v. OJDULA jud. Trei Scaune
914. OŞORHEIU jud. Bihor / FUGYIVÁSÁRHELY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.779/455/2.238)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
OŞVARĂU v. BOTIZ (BATIZ) jud. Satu Mare
915. OTELEC jud. Torontal / ÓTELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.900/?/1.921); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
ÓTELEK v. OTELEC jud. Torontal
ÖTHALOM v. GLOGOVAŢ jud. Arad
OTLACA v. GRĂNICERI jud. Arad
ÓTOHÁN v. TOHANUL VECHI jud. Făgăraş / Braşov
916. OTOMANI jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / OTTOMÁNY, birou autorizat (1.051/107/989)
1919—1930; ştampile: F
OTTLAKA v. GRĂNICERI jud. Arad
OTTOMÁNY v. OTOMANI jud. Bihor
ÖTVÉNY v. UTVIN jud. Timiş
OUARIU v. CETATEA VECHE jud. Satu Mare
ÓVÁRI v. CETATEA VECHE (OUARIU) jud. Satu Mare
OZSDOLA v. OJDULA (OŞDULA) jud. Trei Scaune
917. OZUN jud. Trei Scaune / UZON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.828/257/1.785)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera B)
918. PALEU jud. Bihor / HEGYKÖZPÁLYI, ag. poştală, ag. autorizată (3.628/238/820)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
919. PALOŞ jud. Târnava Mare / PÁLOS, ag. contractuală, of. autorizat (960/913)
01.08.1927—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
PALOTAILVA v. LUNCA BRADULUI (POLEŢI-ILVA) jud. Mureş-Turda
PÁNCZÉLCSEH v. PANTICEU jud. Solnoc-Dăbâca / Cluj (Cojocna)
920. PANIOVA jud. Timiş / PANYÓ, ag. poştală, ag. autorizată (909/478/987)
1919—?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PANKOTA v. PÂNCOTA jud. Arad
921. PANTICEU jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Cluj (Cojocna) / PÁNCZÉLCSEH, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (1.379/957/1.381)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
PANYÓ v. PANIOVA jud. Timiş
PAPD v. BOBDA (POBDA) jud. Torontal

63
PAPFALVA v. POPEŞTI jud. Bihor
PAPOLCZ v. PĂPĂUŢI jud. Trei Scaune
PAPTAMÁSI v. TĂMĂŞEU jud. Bihor
PARÁCZ v. PARŢA jud. Timiş
PARAJD v. PRAID jud. Odorhei
PARTOS v. PARTOŞ jud. Torontal
922. PARTOŞ jud. Torontal / PARTOS, bir. autorizat (1.485/664/1.639)
1919—1922?; ştampile: J
923. PARŢA jud. Timiş / PARÁCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.813/1.444/2.739)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
924. PATA jud. Cojocna / KOLOZSPATA, ag. poştală (666/525/772)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
925. PAVA jud. Trei Scaune / PÁVA, ag. poştală (777/27/1.089)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PĂDUREA NEAGRĂ v. STICLĂRIA jud. Bihor
926. PĂINGENI (POCA) jud. Mureş-Turda / PÓKA, ag. poştală (655/122/702)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
927. PĂLATCA jud. Cojocna / MAGYARPALATKA, ag. poştală, ag. contractuală (1.256/790/1.268)
1919—15.12.1923; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
928. PĂNATUL NOU jud. Arad / ÚJPANÁD, birou autorizat (2.252/27/2.075)
1919—1924?; ştampile: J
929. PĂNET(UL DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda / MEZÖPANIT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.657/111/1.724)
1919—1930; ştampile: J
930. PĂPĂUŢI jud. Trei Scaune / PAPOLCZ, bir. autorizat (3.377/230/4.377)
1919—14.09.1925; ştampile: J
931. PĂSĂRENI (MĂDĂRAŞ) jud. Mureş-Turda / BACKAMADARAS, ag. poştală, ag. autorizată (1.090/185/1.211)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PĂTROVA v. PETROVA jud. Maramureş
932. PĂŢAL(UL MARE) jud. Sălaj / ÉRSZÖLLÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (832/73/979)
1919—1930; ştampile: J
933. PĂUCA jud. Alba Inf., de la 01.01.1926 în jud. Sibiu / PÓKAFALVA, bir. autorizat, of. contractual (1.331/829/1.397)
1919—1926?; 1930?—...; ştampile: J
934. PĂULENI, (SÂNPAUL, HOMOROD SÂNPAUL) jud. Odorhei / HOMORÓDSZENTPÁL, bir. autorizat, of. contractual,
of. autorizat (cca. 700/?/740); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din
1919
1919?—?; 1923?—1930; ştampile: J (cu litera A)
935. PĂULIŞ (PĂULIŞUL VECHI) jud. Arad / ÓPÁLOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.501/1.737/2.516)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
936. PÂCLIŞA jud. Hunedoara / POKLISA, ag. poştală (278/241/322)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
937. PÂNCOTA jud. Arad / PANKOTA, bir. autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (5.299/1.871/5.607)
1919—1930; ştampile: F (2 tipuri); K (cu litera A)
938. PARDANI jud. Torontal, de la 05.04.1924 în Iugoslavia / PÁRDÁNY, bir. autorizat (?/?/3.213)
1919—03.04.1924; ştampile: J (cu litera A), K
939. PÂRVOVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / PORHÓ, bir. autorizat (1.175/1.146/1.230)
1919—30.09.1925; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
940. PECICA jud. Arad / MAGYARPÉCSKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
1919—1930; ştampile: K (cu literele C, D şi E)
În plasa Pecica, jud. Arad existau în 1919 două comune: Pecica Română / Ópécska, Románpécska
(9.000/6.418/?) şi respectiv Pecica Ungurească / Magyarpécska (8.284/445/8.066), ambele fiind deservite de
acelaşi oficiu. Din 1911 s-au utilizat ştampile cu denumirea menţionată. Ştampile:
- Pecica Ungurească - MAGYARPÉCSKA tip K (cu literele C, D şi E);
- Pecica Română - CSÁLATELEP HIZLALDA dreptunghiulară de agenţie
941. PECIUL NOU jud. Torontal / ÚJPÉCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.400/?/2.442); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
PELESKEFALVA v. PLEŞCUŢA jud. Arad

942. PELEŞUL (MARE) jud. Satu Mare / NAGYPELESKE, bir. autorizat (cca. 1.000/?/1.018); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—09.08.1924; ştampile: F
PELEŞUL MIC v. PELIŞOR jud. Satu Mare

64
943. PELIŞOR (PELEŞUL MIC) jud. Satu Mare / KISPELESKE, ag. poştală, ag. contractuală (cca. 400/?/421); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—30.06.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PEREBÖ v. PRILIPEŢ(I) jud. Caraş
944. PERECEIU jud. Sălaj / SZILÁGYPERECSEN, ag. poştală (2.328/1.020/2.531)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
945. PEREGUL MARE (PEREGUL GERMAN) jud. Arad / NÉMETPEREG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.473/472/1.363)
1919—29.05.1930; ştampile: J
946. PEREGUL MIC jud. Arad / KISPEREG, bir. autorizat, of. autorizat (cca. 1.750/?/1.859); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1922?; 01.05.1930—...; ; ştampile: J
947. PERIAM(OŞ) (GRĂDIŞTEA) jud. Torontal / PERJÁMOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.612/222/5.348)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A şi B)
948. PERIAMPORT jud. Torontal / PERJÁMOSI MAROSPART, ag. poştală (?/?/?); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1922?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
949. PERIŞ (CURTIFAIA) jud. Mureş-Turda / KÖRTVÉLYFÁJA, ag. poştală, ag. contractuală (1.158/163/1.211)
1919—27.02.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PERJÁMOS v. PERIAM(OŞ) (GRĂDIŞTEA) jud. Torontal
PERJÁMOSI MAROSPART v. PERIAMPORT jud. Torontal
PERLÖ v. BREBUL jud. Caraş
PERSÁNY v. PERŞANI jud. Făgăraş
950. PERŞANI jud. Făgăraş / PERSÁNY, bir. autorizat (1.015/983/1.029)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
951. PESAC jud. Torontal / PÉSZAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.098/2.454/2.986)
1919—1930; pe timpul administraţiei maghiare au funcţionat două unităţi poştale:
- în comună un oficiu; ştampile: PÉSZAK tip J;
- în gară ? o agenţie; ştampile: PÉSZAK KISPAKÁCZAPUSZTA / P.U. dreptunghiulară de agenţie.
952. PESCUŞ jud. Torontal, ag. poştală menţionată de C. Marinescu, 1919—1922?; nu se regăseşte în nici un nomenclator
al localităţilor din Ardeal; nu s-a putut localiza şi nu s-a găsit nici un corespondent cu o unitate poştală
maghiară
PÉSZAK (KISPAKÁCZAPUSZTA) v. PESAC jud. Torontal
953. PEŞTEANA jud. Hunedoara / NAGYPESTÉNY, ag. poştală (668/575/684)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
954. PEŞTERA ? jud. Hunedoara / BOLIBARLANG, ag. poştală ? (531/528/?)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; pe timpul administraţiei maghiare agenţie dependentă de
oficiul Petroşani.
955. PEŞTEREA jud. Bihor / KÖRÖSBARLANG, agenţie poştală (604/564/657)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
956. PEŞTIŞUL MARE jud. Hunedoara, of. autorizat
09.08.1927—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
957. PETCA jud. Odorhei / PETEK, ag. poştală, ag. autorizată (769/21/844)
1919—1930; ştampilă: dreptunghiulară de agenţie
PETEK v. PETCA jud. Odorhei
PETELE v. PETELEA jud. Mureş-Turda / Trei Scaune
958. PETELEA jud. Mureş-Turda, aprox. din 1928 în jud. Trei Scaune / PETELE, ag. poştală (1.854/461) menţionată de C.
Marinescu, 1919—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, comuna fiind deservită de oficiul din
Reghin.
PÉTERFALVA v. PETRIFALĂU jud. Sibiu
959. PETRENI jud. Mureş-Turda / PETRÉNY, ag. poştală (645/616) menţionată de C. Marinescu, 1919—1923?; nu a
funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, comuna fiind deservită de oficiul din Simeria.
PETRÉNY v. PETRENI jud. Mureş-Turda
PETRES v. PETRIŞ jud. Bistriţa-Năsăud
960. PETREŞTI (PETREU) jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj, MEZÖPETRI, ag. poştală (1.409/51/1.455)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
961. PETREŞTII (PETRIDUL) DE JOS jud. Turda-Arieş / MAGYARPETERD, ag. poştală (?) menţionată de C. Marinescu
(857/820)
1919?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă în 1919
962. PETREU jud. Bihor / MONOSPETRI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (976/213/1.071)
1919—1930; ştampile: J
PETREU v. PETREŞTI jud. Satu Mare / Sălaj
PETRIDUL DE JOS v. PETREŞTII DE JOS jud. Turda-Arieş

65
963. PETRIFALĂU jud. Sibiu / PÉTERFALVA, bir. autorizat (2.146/677/2.320)
1919—15.07.1925; ştampile: J
964. PETRILA jud. Hunedoara / PETRILLA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.497/2.911)
1919?—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
965. PETRILACA DE MUREŞ (UNGUREASCĂ) jud. Mureş-Turda / MAGYARPÉTERLAKA, ag. poştală ?, of. autorizat
(816/35/816)
1919?—?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PETRILLA v. PETRILA jud. Hunedoara
966. PETRINDUL MARE jud. Cojocna / NAGYPETRI, ag. poştală (641/392/748)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
967. PETRIŞ jud. Arad / MAROSPETRES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.388/1.355/1.270)
1919—1930; ştampile: J
968. PETRIŞ jud. Bistriţa-Năsăud / PETRES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.181/120/1.165)
1919—1930; ştampile: F (PETRES / BESZTERCZE-NASZÓD M.); J (cu litera A)
969. PETROASA jud. Bihor / VASASKÖFALVA, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (896/878/1.077)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PETROSÉNI v. PETROŞANI (PETROŞENI) jud. Hunedoara
970. PETROŞANI (PETROŞENI) jud. PETROZSÉNY, oficiu (7.765/2.232/12.193)
1919—1930; ştampile: H (cu litera A); K (PETROSÉNY, cu literele G, H, J şi K); K (PETROZSÉNY cu
literele B la K, 2 variante la K, total 10 ştampile)
971. PETROVA (PĂTROVA) jud. Maramureş / PETROVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.350/1.465/4.229)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
972. PETROVASELA jud. Torontal / TEMESPÉTERI, ag. poştală (6.031/5.677/924 ?)
1919—1923?; 1927?—30.09.1929; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PETROZSÉNY v. PETROŞANI (PETROŞENI) jud. Hunedoara
973. PIANUL DE JOS jud. Sibiu / ALSÓPIÁN, agenţie autorizată (1.704/1.312/1.599)
1919—1923?; 1928?—31.07.1929; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
974. PIANUL DE SUS jud. Sibiu / FELSÖPIÁN, ag. poştală (2.145/2.126/2.092)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
975. PIETROASA (MARE) jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / VECSEHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (597/570/1.208)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
976. PILUL MARE jud. Arad / NAGYPÉL, birou autorizat, oficiu autorizat (1.868/1.611/1.932)
1919—1922?; 10.03.1930—...; ştampilă: F; J
977. PIR jud. Sălaj / SZILÁGYPÉR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.939/314/2.194)
1919—1930; ştampile: J
PISCOPIA v. EPISCOPIA BIHORULUI jud. Bihor
PISKI v. SIMERIA jud. Hunedoara
PISKOLT v. PIŞCOLŢ jud. Bihor
978. PIŞCOLŢ jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / PISKOLT, birou autorizat (2.424/1.034/2.663)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
979. PIŞCHIA jud. Timiş / HIDASLIGET, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.572/148/1.485)
1919—1930; ştampile: J
980. PLAVIŞEVIŢA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / NASZÁDOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(457/398/482)
1919—1930; ştampile: J
981. PLĂEŞII DE JOS jud. Ciuc / KÁSZONALTIZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 975/?/985); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: J
982. PLEŞCUŢA jud. Arad / PELESKEFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (599/568/598)
1919—1930; ştampile: J
983. PLUGOVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / EKÉS, ag. poştală (1.192/1.180/1.295)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
984. POARTA ? jud. Mureş-Turda, ag. poştală menţionată de C. Marinescu, 1919—?; nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919 şi nici în cel din 1930; nu s-a putul localiza; pe timpul
administraţiei maghiare nu a funcţionat nici o unitate poştală cu acest nume în jud. Mureş-Turda
POBDA v. BOBDA jud. Torontal
POCA v. PĂINGENI jud. Mureş-Turda
985. POCLUŞA jud. Bihor / POKLOSTELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (706/48/724)
1919—1930; ştampile: J
986. PODENI (HIDIŞ) jud. Turda-Arieş / HIDAS, ag. poştală (?) menţionată de C. Marinescu (1.463/1.448)
1919?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă în 1919

66
987. POGĂCEAUA jud. Mureş-Turda / MEZÖPAGOCSA, ag. poştală, ag. autorizată (1.823/1.508/1.997)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
988. POIAN jud. Trei Scaune / KÉZDISZENTKERESZT, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.654/110/1.731)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
989. POIANA SĂRATĂ jud. Trei Scaune / SÓSMEZÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.579/1.232/1.709)
1919—1930; ştampile: K (cu litera A)
990. PO(I)ENI jud. Cojocna / KISSEBES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.227/657/1.238)
1919—1930; ştampile: J
991. POIENILE DE SUB MUNTE jud. Maramureş / HAVASMEZÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
5.100/?/5.226); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera B)
992. POIANA jud. Sibiu / POLYÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.956/3.926/4.204)
1919—1930; ştampile: J
993. POIANA (DE ARIEŞ) jud. Turda-Arieş / ARANYOSPOLYÁN, ag. poştală, ag. autorizată (1.064/392/1.156)
1919—07.08.1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
994. POJEJENA (SÂRBEASCĂ) (DE SUS) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / FELSÖPOZSGÁS, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (cca. 650/?/664); nu figurează sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din
Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
În jud. Caraş, în cadrul aceleiaşi plăşi mai există o comună Pojejena Română / Románpozsezsena, care pe
timpul administraţiei maghiare era deservită de of. din Pojejena Sârbească.
995. POJORTA jud. Făgăraş / POSORTA, ag. poştală (415/411/392)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PÓKA v. PĂINGENI (POCA) jud. Mureş-Turda
PÓKAFALVA v. PĂUCA jud. Alba Inf. / Sibiu
POKLISA v. PÂCLIŞA jud. Hunedoara
PÓKLOSTELEK v. POCLUŞA jud. Bihor
POLEŢI-ILVA v. LUNCA BRADULUI jud. Mureş-Turda
POLYÁN v. POIANA jud. Sibiu
996. POMEZEU jud. Bihor / KISPAPMEZÖ, agenţie poştală (306/290)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
997. POMI jud. Satu Mare / REMETEMEZÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.595/1.458/1.661)
1919—1930; ştampile: J
998. PONEASCA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / PONYÁSZKA, pe timpul administraţiei maghiare cătun al com.
Bozovici, cu oficiu dependent de oficiul comunei (?/?/77)
1919?—?; ştampile: J; nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi poştale româneşti.
999. PONOARE jud. Bihor / REMETELÓRÉV, agenţie poştală (2.916/2.801/3.143)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
PONYÁSZKA v. PONEASCA jud. Caraş
1000. POPEŞTI jud. Bihor / PAPFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (815/636/853)
1919—1930; ştampile: J
1001. PORCEŞTI (DISNĂIEU) jud. Mureş-Turda / DISZNAJÓ, bir. autorizat (1.350/167/1.450)
1919—16.11.1925; ştampile: J (în 2 variante)
PORHÓ v. PÂRVOVA jud. Severin
PORTELEC v. PORTIŢA jud. Satu Mare
PÓRTELEK v. PORTIŢA (PORTELEC) jud. Satu Mare
1002. PORTIŢA (PORTELEC) jud. Satu Mare / PÓRTELEK, bir. autorizat (512/461/483)
1919—29.09.1925; ştampile: F, J
1003. PORUMBACUL DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓPORUMBÁK, bir. autorizat, of. contractual (1.454/1.369/1.459)
1919—22.09.1928; ştampile: J; K (cu litera A)
1004. PORUMBACUL DE SUS jud. Făgăraş, of. autorizat
23.09.1928—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
1005. PORUMBENII MARI (PORUMBUL MARE) jud. Odorhei / NAGYGALAMBFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.433/249/1.441)
1919—1930; ştampile: J
1006. PORUMBENII MICI (PORUMBUL MIC) jud. Odorhei / KISGALAMBFALVA, unitate poştală menţionată de C.
Marinescu (fără a i se specifica felul), 1919—?; pe timpul administraţiei maghiare nu a funcţionat, comuna
fiind deservită de unitatea poştală din Porumbenii Mari.
1007. PORUMBEŞTI jud. Satu Mare / KÖKÉNYESD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.405); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (KÖKÉNYESD / UGOCSA VM.)
PORUMBUL MARE v. PORUMBENII MARI jud. Odorhei
PORUMBUL MIC v. PORUMBENII MICI jud. Odorhei

67
POSORTA v. POJORTA jud. Făgăraş
1008. PRAID jud. Odorhei / PARAJD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.370/17/2.889)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
PRÁZSMÁR v. PREJMER (PREŞMER) jud. Braşov
1009. PREDEAL jud. Braşov / PREDEALTELEP, pe timpul administraţiei maghiare a fost of. sucursal dependent de of.
Braşov (cătun aparţinând oraşului) (?/?/492); nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea lui pe timpul
administraţiei române; ştampile: K
PREDEALTELEP v. PREDEAL jud. Braşov
1010. PREJMER (PREŞMER) jud. Braşov / PRÁZSMÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.580/1.336/3.823)
1919—1930; ştampile: J
PREŞMER v. PREJMER jud. Braşov
1011. PRIGOR jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / NÉRAHALMOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.843/1.824/1.786)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1012. PRILIPEŢ(I) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / PEREBÖ, bir. autorizat (1.744/1.713/1.746)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1013. PROŞTEA MARE jud. Târnava Mică / NAGYEKEMEZÖ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.437/232/1.620)
1919—1930; ştampile: F
1014. PRUNDUL BÂRGĂULUI (BORGO PRUND) jud. Bistriţa-Năsăud / BORGÓPRUND, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.540/1.961/2.758)
1919—1930; ştampile: J (cu litera B); K (simplă sau cu litera A)
1015. PUI jud. Hunedoara / PUJ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (886/614/1.165)
1919—1930; ştampile: F; J (simplă sau cu literele A şi B)
PUJ v. PUI jud. Hunedoara
1016. PUSTINIŞ jud. Torontal, între 1919—26.01.1924 în Iugoslavia / ÖREGFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.362/727/1.353)
1924—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
PUSZTAHIDEGKUT v. HIDEAGA jud. Satu Mare
PUSZTAKALÁN v. CRIŞENI jud. Hunedoara
PUSZTAKAMARÁS v. CĂMĂRAŞU(L DEŞERT) jud. Cojocna
RACOŞ v. RACUL jud. Ciuc
1017. RACOŞUL DE JOS jud. Târnava Mare / ALSÓRÁKOS, bir. autorizat, of. autorizat (1.657/286/1.973)
1919—1930; ştampile: J
1018. RACOŞUL DE SUS jud. Odorhei / FELSÖRÁKOS, ag. poştală (1.292/98/1.270)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1019. RACUL (RACOŞ) jud. Ciuc / CSÍKRÁKOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.436/47/1.604)
1919—1930; ştampile: F
1020. RADNA jud. Arad / MÁRIARADNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.418/1.389/2.859)
1919—1930; ştampile: J; K (cu literele A şi B)
RADNABORBEREK v. VALEA VINULUI jud. Bistriţa-Năsăud
RADNALAJOSFALVA v. CÂRLIBABA (NOUĂ) jud. Bistriţa-Năsăud
RADNÓT v. IERNUT jud. Târnava Mare
1021. RADOVAN jud. Timiş, bir. autorizat menţionat de C. Marinescu, 1919—1923?; nu se regăseşte în nici un nomenclator
al localităţilor din Ardeal; nu s-a putut localiza şi nu s-a găsit nici un corespondent cu o unitate poştală
maghiară
RAFNA v. RAMNA jud. Caraş
RAKASD v. RĂCĂŞDIA jud. Caraş
1022. RAMNA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / RAFNA, bir. autorizat (2.507/2.437/2.485)
1919—1923?; ştampile: J
1023. RAPOLTUL MARE jud. Hunedoara / NAGYRÁPOLT, ag. poştală (1.144/933/1.127)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; agenţia a fost închisă în 1919 chiar înainte de a fi preluată de
administraţia română.
1024. RĂBĂGANI jud. Bihor / ROBOGÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (636/588/716)
1919—1930; ştampile: F
1025. RĂCĂŞDIA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / RAKASD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.975/2.910/2.985)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1026. RĂCHITA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / IGAZFALVA-REKETTYÖ, ag. poştală (1.528/1.480/?)
1919—1923?; ştampile: J
1027. RĂCHIŢELE (RETIŢEA) jud. Cojocna / REKETÓ, ag. poştală (1.509/1.490/14 ?)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
RĂGUŞEŞTI v. RUGĂŞEŞTI jud. Solnoc-Dăbâca / Someş

68
1028. RĂSCRUCI (VĂLĂSUT) jud. Cojocna / VÁLASZÚT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.408/777/1.447)
1919—1930; ştampile: K
1029. RĂSTOCI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / HOSSZÚRÉV, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat
(326/300/403)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1030. RĂSTOLIŢA (RĂSTOŞNEA) jud. Mureş-Turda / RATOSNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(560/302/907)
1919—1930; ştampile: J
RĂSTOŞNEA v. RĂSTOLIŢA jud. Mureş-Turda
1031. RĂŞINARI jud. Sibiu / RESINÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.412/5.362/5.771)
1919—1930; ştampile: K
1032. RĂTEŞTI (RETEST) jud. Satu Mare / SZAKASZ, ag. poştală, of. autorizat (815/195/859)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1033. RĂUŢ (AURELHAZA) jud. Torontal / AURÉLHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.100/?/1.135); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
1034. RĂZBOIENI CETATE (FELDIOARA-RĂZBOIENI, FELDIOARA) jud. Turda-Arieş / SZÉKELYFÖLDVÁR (952/630)
Comuna s-a unit cu com. Lunca Mureşului (Cucerdea) / Székelykocsárd (vezi); unităţile poştale din această
comună au preluat noile denumiri.
- RĂZBOIENI 1 (bir. autorizat) 1919—1930; pentru ştampilele din timpul administraţiei maghiare v. Lunca Mureşului
(Cucerdea) of. 1;
- RĂZBOIENI 2 (bir. autorizat) 1919—1930; pentru ştampilele din timpul administraţiei maghiare v. Lunca Mureşului
(Cucerdea) of. 2.
1035. RÂCHIŞDORF jud. Târnava Mare / RIOMFALVA, ag. poştală (1.170/319/1.250)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1036. RÂCIU (RICIUL DE CÂMPIE) jud. Mureş-Turda / MEZÖRÜCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.477/1.311/1.553)
1919—1930; ştampile: F
RÂPSIG v. REGELE CAROL jud. Arad
1037. RÂŞNOV jud. Braşov / BARCZAROZSNYÓ, Rosenau, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.801/2.611/4.887)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1038. RÂU-BĂRBAT jud. Hunedoara / BORBÁTVIZ, ag. poştală (339/236/388)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1039. RÂU(L) ALB jud. Hunedoara / FEHÉRVÍZ, bir. autorizat (366/352/414)
1919—?; ştampile: J (FEHÉRVÍZ / HUNYAD VM.)
RÂUL-DE-MORI v. RÂUL MORII jud. Hunedoara
1040. RÂUL MORII (RÂUL-DE-MORI) jud. Hunedoara / MALOMVIZ, ag. poştală (1.028/953/1.086)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1041. RECAŞ jud. Timiş / TEMESRÉKÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.104/166/4.321)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
1042. RECI (REŢI) jud. Trei Scaune / RÉTY, ag. poştală (cca. 900/?/903); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1043. RECIŢA (REŞIŢA MONTANĂ) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / RESICZABÁNYA, oficiu
(11.700/1.840/17.384)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B, C şi E la L, total 10 ştampile)
1044. REGELE CAROL (RÂPSIG, REPSIG) jud. Arad / REPSZEG, bir. autorizat, of. autorizat 1.279/1.127/1.398)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1045. REGHIN(UL SĂSESC) jud. Mureş-Turda / SZÁSZRÉGEN, oficiu (6.552/1.009/6.552)
1919—1930; ştampile: K (legenda în două cuvinte, cu literele A, B, C şi D); H (cu literele
A, B şi C); K (legenda într-un cuvânt, cu literele E la L)
REKETÓ v. RĂCHIŢELE (RETIŢEA) jud. Cojocna
1046. REMETEA jud. Bihor / MAGYARREMETE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.180/379/1.334)
1919—1924?; 01.01.1926—1930; ştampile: J
1047. REMETEA jud. Ciuc / GYERGYÓREMETE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.105/68/6.207)
1919—1930; ştampile: K
1048. REMETEA CHIOARULUI jud. Satu Mare / KÖVÁRREMETE, ag. poştală (1.175/1.112/1.200)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1049. REMETEA GERMANĂ jud. Timiş / NÉMETREMETE, ag. poştală (682/56/750)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1050. REMETEA MARE (TIMIŞANĂ) jud. Timiş / TEMESREMETE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.352/1.099/1.391)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)

69
REMETELÓRÉV v. PONOARE jud. Bihor
REMETEMEZÖ v. POMI jud. Satu Mare
RÉNY v. RIENI jud. Bihor
REPSIG v. REGELE CAROL jud. Arad
REPSZEG v. REGELE CAROL jud. Arad
RESICZABÁNYA v. RECIŢA (REŞIŢA MONTANĂ) jud. Caraş
RESINÁR v. RĂŞINARI jud. Sibiu
REŞIŢA MONTANĂ v. RECIŢA jud. Caraş
1051. RETEAG jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / RETTEG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.272/1.025/2.318)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
RÉTEN v. RETIŞUL (RETIŞDORF) jud. Târnava Mare
RETEST v. RĂTEŞTI jud. Satu Mare
RÉTHÁT v. WIESENHAID jud. Timiş / Arad
RETIŞDORF v. RETIŞUL jud. Târnava Mare
1052. RETIŞUL (RETIŞDORF) jud. Târnava Mare / RÉTEN, ag. poştală, ag. autorizată (1.056/759/933)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
RETIŢEA v. RĂCHIŢELE jud. Cojocna
RETTEG v. RETEAG jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
RÉTY v. RECI (REŢI) jud. Trei Scaune
REŢI v. RECI jud. Trei Scaune
RÉV v. VAD(U CRIŞULUI) jud. Bihor
RÉZBÁNYA v. BĂIŢA jud. Bihor
RIBICZE v. RIBIŢA jud. Hunedoara
1053. RIBIŢA jud. Hunedoara / RIBICZE, ag. poştală (769/762)
1919?—?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; menţionată de C. Marinescu.
RICIUL DE CÂMPIE v. RÂCIU jud. Mureş-Turda
1054. RIENI jud. Bihor / RÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (506/492/557)
1919—1924?; 04.12.1924—1930; ştampile: J
RIGÓSFÜRDÖ v. BOGDA jud. Timiş
1055. RIMETEA (TRĂSCĂU) jud. Turda-Arieş / TOROCZKÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.402/121/1.512)
1919—1928?; ştampile: J
RIOMFALVA v. RÂCHIŞDORF jud. Târnava Mare
ROBOGÁNY v. RĂBĂGANI jud. Bihor
1056. RODBAV jud. Târnava Mare, aprox. din 1926 în jud. Făgăraş / NÁDPATAK, ag. poştală (562/156/598)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1057. RODNA (VECHE) jud. Bistriţa-Năsăud / ÓRADNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.350/2.945/4.685)
1919—1930; ştampile: J (cu literele A, B şi C)
ROHI v. ROHIA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
1058. ROHIA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ROHI, ag. poştală (972/937/979)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ROMÁNPÉCSKA v. PECICA jud. Arad
ROMOLY v. ROMULI (STRÂMBA) jud. Bistriţa-Năsăud
1059. ROMULI (STRÂMBA) jud. Bistriţa-Năsăud / ROMOLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.396/784/1.837)
1919—1930; ştampile: J
1060. RONA DE SUS jud. Maramureş / FELSÖRÓNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.900/86/3.137)
1919—1930; ştampile: J
RÓNASZÉK v. COŞTINI jud. Maramureş
1061. ROŞIA DE SECAŞ jud. Alba Inf., aprox. din 1926 în jud. Târnava Mică / SZÉKÁSVERESEGYHÁZA, ag. poştală
(1.129/1.092/1.143)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
Atenţie ! Există o altă localitate pe teritoriul Ungariei cu denumirea Veresegyháza.
1062. ROŞIA MONTANĂ jud. Alba Inf. / VERESPATAK, bir. autorizat, oficiu contractual (3.550/1.918/2.907)
1919—1930; ştampile: J sau dreptunghiulară de agenţie
1063. ROŞIA (SĂSEASCĂ) jud. Sibiu / VERESMART, ag. poştală (?) (1.011/583/1.116)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ROŞIORI v. FILEGHIHAZ jud. Bihor
1064. ROTBAV jud. Braşov / SZÁSZVERESMART, Rotbach, ag. poştală, ag. autorizată (967/528/992)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ROTKIRCH v. ROŞIA DE SECAŞ jud. Alba Inf.
ROZÁLIA v. ROZAVLEA jud. Maramureş
1065. ROZAVLEA jud. Maramureş / ROZÁLIA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.363/1.690/2.759)
1919—1930; ştampile: J (ROZÁLIA / MÁRAMAROS VM.)

70
1066. RUDNA jud. Torontal / RUDNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.622/218/1.728)
1919—1930; ştampile: K (RUDNA / TORONTÁL VM.)
1067. RUDOLFSHEIM jud. Timiş / ?, bir. autorizat (?/?; nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din
Ardeal din 1919
1919?—1922?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; funcţionare incertă

1068. RUGĂNEŞTI jud. Odorhei / RUGONFALVA, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 650/?/669); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1069. RUGĂŞEŞTI (RĂGUŞEŞTI) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / FELSÖKOSÁLY, ag. poştală (674/637/732)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
RUGONFALVA v. RUGĂNEŞTI jud. Odorhei
1070. RUPEA (COHALM) jud. Târnava Mare / KÖHALOM, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.968/987/2.941)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1071. RUSCA MONTANĂ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / RUSZKABÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.946/1.381/2.601)
1919—1930; ştampile: F (cu II); J (cu litera A)
1072. RUSCOVA jud. Maramureş / VISÓOROSZI, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 2.750/?/2.861); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie în două variante, cu şi fără cuvântul BOTGYÁR
RUSS v. RUŞI jud. Hunedoara
RUSZKABÁNYA v. RUSCA MONTANĂ jud. Severin
RUSZKICZA v. RUŞCHIŢA jud. Severin
1073. RUŞCHIŢA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / RUSZKICZA, bir. autorizat (pe timpul administraţiei maghiare
cătun component al comunei Rusca Montană, cu oficiu dependent de oficiul comunei) (?/?/709)
1919—?; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1074. RUŞI jud. Hunedoara / RUSS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (323/258/347)
1919—1923?; ştampile: J
1075. SACOŞUL MARE (UNGURESC, ROMÂNESC) jud. Timiş / MAGYARSZÁKOS, bir. autorizat (3.067/2.971/3.283)
1919—1922?; 1924?—1930; ştampile: J (cu litera A)
1076. SACOŞ(UL TURCESC) jud. Timiş / TÖRÖKSZÁKOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.408/1.196/1.277)
1919—31.03.1925; 1926?—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1077. SACUL jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / SZÁKUL, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.198/1.010/1.356)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
1078. SAEŞ jud. Târnava Mare / ?, ag. contractuală, ag. autorizată
01.08.1927—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
SAJTÉNY v. ŞEITIN jud. Arad
SAJÓMAGYAROS v. ŞIEU-MĂGHERUŞ jud. Solnoc-Dăbâca / Năsăud
1079. SALONTA (MARE) jud. Bihor / NAGYSZALONTA (14.107/618/15.943)
- SALONTA 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1F, total 6 ştampile);
- SALONTA 2 (birou auotrizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu 2A)
1080. SALVA jud. Bistriţa-Năsăud / SZÁLVA, bir. autorizat (1.691/1.665/1.964)
1919—1923?; ştampile: J
SAMŞUDUL DE CÂMPIE v. ŞAMŞUDUL DE CÂMPIE jud. Mureş-Turda
SÁNDORHÁZA v. ŞANDRA jud. Torontal
1081. SANISLĂU jud. Satu Mare, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / SZANISZLÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(4.830/2.145/4.822)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
1082. SANTĂU jud. Sălaj / TASNÁDSZÁNTÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (772/131/2.459 ?)
1919—1930; ştampile: K
SANTĂUL MARE v. ŞĂNŢĂUL MARE jud. Bihor
SÁRAFALVA v. SARAFOLA (SARAVALE) jud. Torontal
1083. SARAFOLA (SARAVALE) jud. Torontal / SÁRAFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.279/2.190/3.944)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
SARAVALE v. SARAFOLA jud. Torontal
1084. SARCIA (ROMÂNĂ) jud. Torontal / SZÁRCSA (Nemacika Sarcia), bir. autorizat (?) (1.372/1.204/1.247)
1919?—?; ştampile: F; J (cu litera A); posibil în Iugoslavia, după 1924; nu s-a putut localiza
SÁRD v. ŞARD jud. Alba Inf.
SARKAICZA v. ŞERCĂIŢA jud. Făgăraş
SÁRKÁNY v. ŞERCAIA jud. Făgăraş
SÁRKÖZ v. LIVADA jud. Satu Mare
SARMASÁG v. SĂRMĂŞAG (ŞĂRMĂŞAG) jud. Sălaj

71
SÁROMBERKE v. DUMBRĂVIOARA (ŞAROMBÂRC) jud. Mureş-Turda
SÁROS v. ŞOARŞ jud. Târnava Mare / Făgăraş
1085. SASCA MONTANĂ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / SZÁSZKABÁNYA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.581/1.958/1.888)
1919—1930; ştampile: F; K (simplă sau cu litera A)
1086. SASCHIZ jud. Târnava Mare / SZÁSZKÉZD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.163/838/1.985)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1087. SATCHINEZ (CHINEZ) jud. Timiş / TEMESKENÉZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.310/1.889/3.024)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
SATU-CIOC v. CIOC (CIOCFALĂU) jud. Mureş-Turda
1088. SATUL NOU (SIMONEŞTI) jud. Arad / SIMONYIFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (?/?/2.484); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
1089. SATUL NOU jud. Braşov / BARCZAÚJFALU, ag. poştală (cca. 1000/?/1.064); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919;
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1090. SATULUNG (SATULUNG-CHIORAN) jud. Satu Mare / KÖVÁRHOSSZÚFALU, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.104/?/1.104)
1919—1930; ştampile: J
SATULUNG v. CERNATU jud. Braşov
1091. SATU MARE jud. Satu Mare / SZATMÁRNÉMETI (26.881/4.898/34.892)
- SATU MARE 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1L), total 11 ştampile;
- SATU MARE 2 (II) (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 2A la 2O, câte 2 variante la 2G şi 2H), total 16 ştampile;
- SATU MARE 3 (III) (bir. autorizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu 3A);
- SATU MARE 4 (bir. autorizat) 1919—1923?; ştampile: K (cu cifra 4);
- SATU MARE 5; ştampile: K (cu cifra 5); funcţionare incertă, fiind închis de către administraţia maghiară în 1919.
1092. SATU MARE (NAGHIFOLA) jud. Timiş / TEMESNAGYFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.568/104/1.499)
1919—1930; ştampile: J
1093. SAUA jud. Cojocna / MEZÖSZAVA, ag. poştală (425/317/511)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1094. SAVAIEU jud. Bihor / BIHARSÁLY, birou auotrizat (711/278/766)
1919—1923?; ştampile: J
SĂCAL v. BARBOŞI (SĂCALUL DE CÂMPIE) jud. Turda-Arieş
SĂCALHAZ v. SĂCĂLAZ jud. Timiş
SĂCALUL DE CÂMPIE v. BARBOŞI (SĂCAL) jud. Turda-Arieş
1095. SĂCĂDAT jud. Bihor / MEZÖSZAKADÁT, ag. poştală, ag. autorizată (1.014/923/1.335)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1096. SĂCĂLAZ (SĂCALHAZ) jud. Timiş / SZAKÁLHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.136/71/3.655)
1919—1930; ştampile: J
1097. SĂCĂLĂŞENI jud. Satu Mare / SZAKÁLLASFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (772/723/867)
1919—1926?; 1930?—...; ştampile: F, J
1098. SĂCĂRÂMB jud. Hunedoara / NAGYÁG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.547/831/1.248)
1919—1930; ştampile: J
1099. SĂCĂŞENI (SOCACIU) jud. Sălaj / ÉRSZAKÁCSI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.640/257/1.762)
1919—1930; ştampile: J
1100. SĂCEL jud. Maramureş / IZASZACSAL, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.631/2.128/3.040)
1919—1930; ştampile: J
1101. SĂCHEIHID (SĂCUENI) jud. Bihor / SZÉKELYHID, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.853/213/5.279)
1919—1930; ştampile: K (cu literele B, C şi D)
SĂCUENI v. SĂCHEIHID jud. Bihor
SĂINI v. SEINI jud. Satu Mare
1102. SĂLACEA jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / SZALACS, birou auotrizat (3.482/249/3.709)
1919—1930; ştampile: J
1103. SĂLARD jud. Bihor / SZALÁRD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.100/62/2.404)
1919—1930; ştampile: J; K (cu literele A şi B)
1104. SĂLARD (GARĂ ?) jud. Mureş-Turda / SZALÁRDTELEP, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 40/?/47); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: J (SZALÁRDTELEP P.U.)
1105. SĂLAŞUL DE SUS jud. Hunedoara / FELSÖSZÁLLÁSPATAK, bir. autorizat (1.143/1.088/1.153)
1919—?; ştampile: J
1106. SĂLĂŢÂG jud. Sălaj / SZILÁGYSZEG, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (398/200/456)
1919—1923?; 1929?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

72
SĂLCIVA DE JOS v. SĂLCIUA DE JOS jud. Turda-Arieş
1107. SĂLCIUA DE JOS (SĂLCIVA DE JOS) jud. Turda-Arieş / ALSÓSZOLCSVA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.154/1.126/1.233)
1919—1930; ştampile: F
1108. SĂLDOBAGIU jud. Bihor / SZOLDOBÁGY, agenţie poştală (472/403/583)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1109. SĂLIŞTE jud. Sibiu / SZELISTYE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.572/3.240/3.467)
1919—1930; ştampile: J (cu literele A şi B); K (cu litera C)
1110. SĂLIŞTE(A DE SUS) jud. Maramureş / FELSÖSZELISTYE, ag. poştală, ag. autorizată (2.793/2.299/3.265)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SĂLSÂG v. SĂLSIG jud. Sălaj
1111. SĂLSIG (SĂLSÂG) jud. Sălaj / SZÉLSZEG, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.268/1.161/1.416)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1112. SĂPÂNŢA jud. Maramureş / SZAPLONCZA, bir. autorizat, of. autorizat (2.658/1.730/3.457)
1919—1923?; 16.11.1928—1930; ştampile: J
SĂRATA v. SĂRĂTENI jud. Mureş-Turda
1113. SĂRĂTENI (SĂRATA, ŞOVARAD) jud. Mureş-Turda / SÓVÁRAD, bir. autorizat (1.878/54/1.946)
1919—1923?; ştampile: J; K (cu litera A)
1114. SĂRĂŢEL jud. Bistriţa-Năsăud / SZERETFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (357/292/400)
1919—1930; ştampile: J
1115. SĂRĂUAD jud. Sălaj / TASNÁDSZARVAD, ag. poştală (1.352/830/1.516)
1919—05.07.1928; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1116. SĂRĂZANI jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / SZÁRAZÁNY, ag. poştală ? (527/489/500)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi
poştale româneşti.
1117. SĂRDINI jud. Timiş, bir. autorizat menţionat de C. Marinescu, 1919—1922?; nu se regăseşte în nici un nomenclator al
localităţilor din Ardeal; nu s-a putut localiza şi nu s-a găsit nici un corespondent cu o unitate poştală
maghiară
1118. SĂRMAŞ(UL MARE) jud. Cojocna, NAGYSÁRMÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.530/615/2.101)
1919—1930; ştampile: J
1119. SĂRMĂŞAG (ŞĂRMĂŞAG) jud. Sălaj / SARMASÁG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.735/168/1.855)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1120. SĂRMĂŞEL jud. Cojocna / KISSÁRMAS, bir. autorizat, of. contractual (842/633/890)
1919—1926?; ştampile: K
1121. SĂSCIORI jud. Sibiu, de la 01.01.1926 în jud. Alba Inf. / SZÁSZCSÓR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.492/1.492/1.437)
1919—1930; ştampile: J
1122. SĂTMĂREL (GIDANI, JIDANI) jud. Satu Mare / SZATMÁRZSADÁNY, bir. autorizat (1.458/1.303/1.568)
1919—1924?; 1927?—1930; ştampile: J
1123. SĂUCA jud. Sălaj / SZÖDEMETER, ag. poştală, ag. autorizată (749/518/758)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1124. SĂUCA jud. Târnava Mică / SZÖKEFALVA, ag. poştală (876/113/952)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1125. SĂVĂDISLA jud. Turda-Arieş, de la 01.01.926 în jud. Cojocna / TORDASZENTLÁSZLÓ, bir. autorizat, of. contractual,
of. autorizat (1.397/30/1.464)
1919—1930; ştampile: J
1126. SĂVÂRŞIN jud. Arad / SOBORSIN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.707/1.196/1.751)
1919—1930; ştampile: F; J (cu literele A şi B); H (cu literele C şi D); K (cu literele E şi F)
1127. SÂG jud. Sălaj / FELSÖSZÉK, bir. autorizat ? (993/977/1.028)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SÂMBĂŞAG v. SÂMBĂTA jud. Bihor
1128. SÂMBĂTA (SÂMBĂŞAG) jud. Bihor / SZOMBATSÁG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (821/744/935)
1919—?; 1926?—1930; ştampile: J
1129. SÂMBĂTA DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓSZOMBATFALVA, bir. autorizat (934/671/986)
1919—31.12.1925; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
1130. SÂMBĂTENI jud. Arad / SZABADHELY, agenţie poştală (2.231/2.180/2.197)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1131. SÂNANDREI (SÂNTANDREIU) jud. Timiş / SZENTANDRÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.011/418/2.736)
1919—1930; ştampile: J
1132. SÂNBENEDIC jud. Alba Inf. / MAGYARSZENTBENEDEK, birou autorizat (886/559/979)
1919—31.05.1925; ştampile: J

73
1133. SÂNCEL jud. Târnava Mică / SZANCSAL, ag. poştală, ag. autorizată (1.710/1.535/1.782)
1919—?; ?—01.12.1927; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1134. SÂNCRAIU jud. Odorhei / SZÉKELYSZENTKIRÁLY, ag. poştală (cca. 1.000/?/1.028); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1135. SÂNCRAIU (ERIU-SÂNCRAIU) jud. Sălaj / ÉRSZENTKIRÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.171/521/1.208)
1919—1930; ştampile: J
1136. SÂNCRAIU (DE MUREŞ) jud. Mureş-Turda / MAROSSZENTKIRÁLY, bir. autorizat (742/287/896)
1919—1923?; ştampile: J
SÂNCRAIU SILVANIEI v. DOBRIN-SÂNCRAIU jud. Sălaj
1137. SÂNCRĂENI (CIUC-SÂNCRAIU) jud. Ciuc / CSÍKSZENTKIRÁLY, bir. autorizat, of. autorizat (1.670/61/1.606)
1919—30.04.1926; 1928?—1930; ştampile: J
1138. SÂNDOMINIC (CIUC-SÂNDOMINIC) jud. Ciuc / CSÍKSZENTDOMOKOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(4.430/222/5.391)
1919—1930; ştampile: J
SÂNGEORGIU v. CIUC-SÂNGEORGIU jud. Ciuc
1139. SÂNGEORGIU DE PĂDURE jud. Mureş-Turda, de la 01.01.1926 în jud. Odorhei / ERDÖSZENTGYÖRGY, bir.
autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.320/812/2.571)
1919—1930l ştampile: J; K (cu litera A)
1140. SÂNGEORGIUL NOU (SÂNGEORGIUL SĂSESC) jud. Bistriţa-Năsăud / SZÁSZSZENTGYÖRGY, bir. autorizat
(1.120/218/1.092)
1919—12.03.1925; 1927?—1928?; ştampile: J
SÂNGEORGIUL ROMÂN v. SÂNGEORZ BĂI jud. Bistriţa-Năsăud
SÂNGEORGIUL SĂSESC v. SÂNGEORGIUL NOU jud. Bistriţa-Năsăud
1141. SÂNGEORZ BĂI (SÂNGEORGIUL ROMÂN) jud. Bistriţa-Năsăud / OLÁHSZENTGYÖRGY, bir. autorizat, of. balnear
(3.320/3.222/3.462)
1919—1924?; 1927?—1930; ştampile: F (OLÁH SZ. GYÖRGY); J
1142. SÂNGER(UL DE CÂMPIE) jud. Turda-Arieş / MEZÖSZENGYEL, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.554/1.018/1.657)
1919—1930; ştampile: F
1143. SÂNIOB jud. Bihor / SZENTJOBB, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.580/36/1.808)
1919—1930; ştampile: J
1144. SÂNLEANI (SENTLANI) jud. Arad / SZENTLEÁNYFALVA, agenţie poştală (1.253/56/1.244)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1145. SÂNMĂRGHITA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SZENTMARGITA, ag. poştală (1.336/897/1.441)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1146. SÂNMĂRTIN jud. Arad / SZENTMÁRTON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (?/?/2.757); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
1147. SÂNMĂRTIN jud. Ciuc / CSÍKSZENTMÁRTON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.464/42/1.034)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1148. SÂNMĂRTIN jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SZÉPKENYERÜSZENTMÁRTON, ag. poştală (825/344/849)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1149. SÂNMĂRTINUL SÂRBESC jud. Torontal / SZERBSZENTMÁRTON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.700/?/1.755); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
1150. SÂNMICLĂUŞ jud. Bihor / HEGYKÖZSZENTMIKLOS, agenţie poştală (967/46/1.107)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1151. SÂNMICLĂUŞ (SÂNNICOLAU) jud. Satu Mare / KRASZNASZENTMIKLÓS, ag. poştală (969/739/1.008)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1152. SÂNMICLĂUŞ jud. Târnava Mică / BETLENSZENTMIKLÓS, bir. autorizat, of. contractual (1.400/467/1.522)
1919—1926?; 1928?—1930; ştampile: J
1153. SÂNMICLĂUŞUL ROMÂN jud. Bihor / OLÁHSZENTMIKLÓS, birou autorizat (2.232/2.123/2.517)
1919—1923?; ştampile: J
SÂNMIHAIU v. FRUMOASA jud. Ciuc
SÂNMIHAIU v. MIHĂILENI jud. Ciuc
1154. SÂNMIHAIUL GERMAN jud. Timiş / NÉMETSZENTMIHÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.453/15/1.162)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1155. SÂNMIHAIUL DE CÂMPIE jud. Cojocna / MEZÖSZENTMIHÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(980/886/1.016)
1919—1930; ştampile: J

74
SÂNMIHAIUL DE JOS v. MIHAI VITEAZUL jud. Turda-Arieş
SÂNMIHAIUL DE SUS v. MIHAI VITEAZUL jud. Turda-Arieş
1156. SÂNMIHAIUL ROMÂN jud. Timiş / BÉGASZENTMIHÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.021/1.666/2.124)
1919—1930; ştampile: J
SÂNNICOLAU v. SÂNMICLĂUŞ jud. Satu Mare
1157. SÂNNICOLAUL (SÂNMICLĂUŞUL) MARE jud. Torontal / NAGYSZENTMIKLÓS, of. contractual, of.
(10.720/4.115/10.617)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A, B, C, F şi F)
1158. SÂNNICOLAUL MIC jud. Timiş, de la 01.01.1926 în jud. Arad / KISSZENTMIKLÓS, of. contractual, of. autorizat
(2.684/1.097/2.871)
1919—1930; ştampile: J
1159. SÂNPAUL jud. Târnava Mică / KERELÖSZENTPÁL, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (984/185/944)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
SÂNPAUL v. PĂULENI (HOMOROD SÂNPAUL) jud. Odorhei
1160. SÂNPETRU jud. Braşov / BARCZASZENTPÉTER, ag. poştală, ag. auotrizată (2.197/817/2.228)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1161. SÂNPETRU DE CÂMPIE jud. Cojocna / UZDISZENTPÉTER, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.326/1.071/1.550)
1919—1930; ştampile: J
1162. SÂNPETRU GERMAN jud. Timiş / NÉMETSZENTPÉTER, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.801/121/2.619)
1919—1930; ştampile: F (NÉMET SZ.PÉTER)
1163. SÂNPETRUL MARE jud. Torontal / NAGYSZENTPÉTER, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.869/217/2.824)
1919—1930; ştampile: J
1164. SÂNTANA jud. Arad / ÚJSZENTANNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.830/170/5.814)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A şi B)
1165. SÂNTANDREI jud. Bihor / BIHARSZENTANDRÁS, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.624/1.117/1.881)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SÂNTANDREIU v. SÂNANDREI jud. Timiş
SÂNTĂMAŞ v. TOMEŞTI jud. Ciuc
SÂNTERJEBET v. ELISENI jud. Odorhei
SÂNTEŞTI v. UISENTEŞ jud. Timiş
1166. SÂNTIMBRU jud. Bihor / HEGYKÖZSZENTIMRE, ag. poştală, ag. contractuală (1.147/15/1.236)
1919—02.09.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1167. SÂNTIMBRU jud. Ciuc / CSÍKSZENTIMRE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.750/?/1.788); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919;
1919—1930; ştampile: J
1168. SÂNTIOANA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / VASASSZENTIVÁN, ag. poştală (435/374/492)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SÂNTIOANA v. VOIVODENI jud. Mureş-Turda
1169. SÂNTION jud. Bihor / BIHARSZENTJÁNOS, ag. poştală, ag. autorizată (cca.1.300/?/1.347); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1170. SÂNZIENI jud. Trei Scaune / KÉZDISZENTLÉLEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 3.000/?/3.006); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1171. SÂRBI jud. Bihor / ALSÓTÓTFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.217/808/979)
1919—1930; ştampile: J
1172. SCHONDORF jud. Arad, fostă în jud. Timiş / SZÉPFALU, oficiu autorizat (2.538/89/2.288)
1930?—...; ştampile: F
1173. SCOREI jud. Făgăraş / SZKORÉ, ag. poştală (1.293/1.270/1.228)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SCULEA v. SCULIA jud. Timiş
1174. SCULIA (SCULEA) jud. Timiş / SZIGETFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.324/633/1.463)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
SEBED v. ŞIPET jud. Timiş
1175. SEBEŞ ALBA (SEBEŞUL SĂSESC) jud. Sibiu, de la 01.01.1926 în jud. Alba Inf. / SZÁSZSEBES, oficiu
(7.770/4.857/8.504)
1919—1930; ştampile:F; J (cu literele A sau B); K (simplă sau cu literele de la B la H)
1176. SEBEŞUL DE SUS jud. Sibiu / OLTFELSÖSEBES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (991/976/1.002)
1919—1930; ştampile: J (OLTFELSÖSEBES P.U.) simplă sau cu litera A

75
SEBEŞUL SĂSESC v. SEBEŞ ALBA jud. Sibiu/Alba Inf.
1177. SEBIŞ jud. Arad / BOROSSEBES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.252/1.025/2.596)
1919—1930; ştampile: F
1178. SECAŞ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KRASSÓSZÉKÁS, ag. poştală (1.512/1.479/1.508)
1919—1924?; ştampile: drpetunghiulară de agenţie
1179. SECAŞ jud. Timiş / TEMESSZÉKÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (911/792/945)
1919—1930; ştampile: J
1180. SECEANI jud. Timiş / TEMESSZÉCSÉNY, ag. poştală, ag. contractuală, ag. autorizată (1.923/1.717/1.903)
1919—?; 01.06.1925—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1181. SECUSIGIU (UISECHEL) jud. Odorhei / ÚJSZÉKELY, ag. poştală (837/17/836)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1182. SECUSIGIU jud. Timiş / SZÉKESÚT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.652/2.149/2.446)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
1183. SEDRIAŞ jud. Odorhei / SZEDERJES, ag. poştală (cca. 500/?/552); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SEGENTĂU v. ŞAGUL GERMAN (NEMECIAG) jud. Timiş / Arad
SEGESVÁR v. SIGHIŞOARA jud. Târnava Mare
1184. SEINI (SĂINI) jud. Satu Mare / SZINÉRVÁRALJA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.638/2.096/5.056)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A la D)
SELÉND v. ŞILINDIA jud. Arad
1185. SELEUŞ jud. Arad / CSIGÉRSZÖLLÖS, agenţie poştală (2.288/2.185/2.577)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1186. SELEUŞ jud. Bihor / VÁRADSZÖLLÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (770/120/1.141)
1919—1930; ştampile: J
SELLENBERK v. ŞELIMBĂR jud. Sibiu
SELYMESILOSVA v. ILIŞUA jud. Sălaj
SEMESNYE v. ŞIMIŞNA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
1187. SEMLAC(UL MARE) jud. Arad / SZEMLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (6.058/2.691/5.676)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
SENTLANI v. SÂNLEANI jud. Arad
1188. SEPREUŞ jud. Arad / SEPRÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.238/3.452/4.690)
1919—1930; ştampile: F, J
SEPRÖS v. SEPREUŞ jud. Arad
SEPSIBODOK v. BODOC jud. Trei Scaune
SEPSIBÜKSZÁD v. BICSAD jud. Trei Scaune
SEPSIKÖRÖSPATAK v. VALEA CRIŞULUI jud. Trei Scaune
SEPSISZENTGYÖRGY v. SFÂNTUL GHEORGHE (ŞEPŞI-SÂNGEORGIU) jud. Trei Scaune
SEREDA CIUCULUI v. MIERCUREA CIUC jud. Ciuc
SERGES v. ŞERGHIŞ jud. Bihor
1189. SFÂNTUL GHEORGHE (ŞEPŞI-SÂNGEORGIU) jud. Trei Scaune / SEPSISZENTGYÖRGY, oficiu (7.131/533/8.665)
1919—1930; ştampile: H (cu litera B); K (cu literele A şi C la G)
1190. SIBIU jud. Sibiu / NAGYSZEBEN (29.577/7.106/33.489)
- SIBIU 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1, 1B, 1D la 1N, 1P la 1U şi 1V la 1Z), total 22 ştampile;
- SIBIU 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 2A la 2E), total 5 ştampile;
- SIBIU 3 (bir. autorizat) 1919—?; ştampile: J (cu 3 şi 3A)
1191. SIC jud. Solnoc-Dăbâca, aprox. din 1926 în jud. Cluj / SZÉK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.386/404/3.717)
1919—1930; ştampile: F (SZÉK / SZOLNOK-DOBOKA M.)
1192. SICHEVIŢA (ŞICHEVIŢA) jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / SZIKESFALU, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.424/2.314/2.623)
1919—1930; ştampile: J
SIKLÓD v. ŞICLOD jud. Odorhei
1193. SICULENI (MADEFALĂU) jud. Ciuc / MADÉFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.698/39/1.908)
1919—1930; ştampile: J
1194. SIGHET jud. Timiş / TEMESSZIGET, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (cca. 1.100/?/1.148); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1195. SIGHETUL MARMAŢIEI jud. Maramureş / MÁRAMAROSSZIGET (17.445/1.697/21.370)
- SIGHETUL MARMAŢIEI 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1N), total 13 ştampile;
- SIGHETUL MARMAŢIEI 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 2A la 2J), total 9 ştampile
1196. SIGHIŞOARA jud. Târnava Mare / SEGESVÁR, oficiu (10.868/2.800/11.587)
1919—1930; ştampile: H (cu literele C şi D); K (cu literele A, B şi E la L, total 9 ştampile)

76
SIKLÓ v. ŞICLĂU jud. Arad
1197. SILAGI (SILAJ) jud. Timiş / NAGYSZILAS, ag. poştală (2.240/2.027/2.181)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SILAJ v. SILAGI jud. Timiş
SIMÉNFALVA v. SIMIONEŞTI (ŞIMONEŞTI) jud. Odorhei
1198. SIMERIA jud. Hunedoara / PISKI, bir. autorizat, oficiu care a deservit două localităţi: Simeria / Ópiski (537/433) şi
Simeria (colonie) / Piskitelep (2.505/178) (în 1914 3.099 ambele)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A şi B)
SIMIAN v. ŞIMIAN jud. Bihor
1199. SIMIONEŞTI (ŞIMONEŞTI) jud. Odorhei / SIMÉNFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 900/?/915);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
SIMONEŞTI v. SATUL NOU jud. Arad
1200. SIMONEŞTI jud. Ciuc / CSÍKSZENTSIMON, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.504); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: F
SIMONYIFALVA v. SATUL NOU jud. Arad
1201. SINERSIG jud. Timiş / SZINÉRSZEG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (924/605/972)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
SINFALVA v. CORNEŞTI (ŞONFALĂU) jud. Turda-Arieş
1202. SINTEA (MARE) jud. Arad / SZINTE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.897/1.566/2.278)
1919—1930; ştampile: J
SISTARÓCZ v. ŞIŞTAROVĂŢ jud. Timiş
SITER v. ŞIŞTIRE(A) jud. Bihor
1203. SLATINA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / NÉRASZLATINA, ag. poştală, of. contractual, ag. autorizată
(1.459/1.453/1.393)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1204. SLATINA TIMIŞULUI jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin, TEMESSZLATINA, bir. autorizat, of. contractual
(2.115/1.885/2.222)
1919—1930; ştampile: K; J (cu litera A)
1205. SLIMNIC jud. Sibiu / SZELINDEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.929/1.549/3.183)
1919—1926?; 1930?—...; ştampile: F
1206. SOAT(UL UNGURESC) jud. Cojocna / MAGYARSZOVÁT, bir. autorizat (2.041/521/2.216)
1919—1924?; ştampile: J
SOBORSIN v. SĂVÂRŞIN jud. Arad
SOCACIU v. SĂCĂŞENI jud. Sălaj
1207. SOCODOR jud. Arad / SZÉKUDVAR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (5.207/4.201/5.534)
1919—1930; ştampile: J
1208. SOCOLOVĂŢI jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / NÉRASOLYMOS, ag. poştală ? (cca. 1.900/?/1.995); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; nu sunt informaţii referitoare la funcţionarea unei unităţi
poştale româneşti.
1209. SOCOND jud. Satu Mare / NAGYSZOKOND, ag. poştală (583/72/677)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SOFRONYA v. ŞOFRONEA jud. Arad
SÓLYOM v. ŞOIM jud. Bihor
1210. SOMEŞFALĂU jud. Cojocna / SZAMOSFALVA, ag. poştală (1.613/1.146/1.925)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1211. SOMEŞ-GURUSLĂU jud. Sălaj / NAGYGOROSZLÓ, ag. poştală, of. autorizat (685/649/759)
1919—?; 01.03.1929—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1212. SOMEŞ-ODORHEI(U) jud. Sălaj / SZAMOSUDVARHELY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.336/1.186/1.519)
1919—1930; ştampile: J
SOMFA v. CORNEA jud. Severin
SOMKERÉK v. ŞINTEREAG jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SOMLYÓGYÖRTELEK v. GIURTELECUL ŞIMLEULUI jud. Sălaj
SOMLYÓUJLAK v. UILEACUL ŞIMLEULUI jud. Sălaj
SOMOSRÉVE v. CORNEAREVA jud. Severin
SÓSD v. ŞOŞDIA jud. Timiş
SÓSMEZÖ v. POIANA SĂRATĂ jud. Trei Scaune
SÓVÁRAD v. SĂRĂTENI (SĂRATA, ŞOVARAD) jud. Mureş-Turda
1213. SOVATA jud. Mureş-Turda / SZOVÁTA (2.231/346/2.826)
- SOVATA (oficiu) 1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A);

77
- SOVATA BĂI (BĂILE SOVATA) (of. balnear) / SZOVÁTAFÜRDÖ, 1920?; 1921?; 1922?; 1923?; ?—14.09.1924;
01.06—14.09.1925; ?—14.09.1926; 01.06—06.07.1927; 05.06—??.1928; ?—23.09.1929; 01(15).06—14.09.1930;
ştampile: J; K (cu literele A, B şi C)
SÖVÉNYFALVA v. CORNEŞTI (ŞOMFALĂU) jud. Târnava Mică
1214. SPERMEZEU jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ISPÁNMEZÖ, ag. poştală, of. autorizat (1.352/1.132/1.504)
1919—1923?; 01.03.1930—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
SPINENI v. TÂRNOVA jud. Arad
1215. SPINUŞ jud. Bihor / HAGYMÁDFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (783/601/886)
1919—1930; ştampile: J
STAJERLAK v. ANINA jud. Caraş-Severin
1216. STAMORA GERMANĂ jud. Timiş / ALSÓSZTAMORA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.400/?/1.447);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
1217. STAMORA ROMÂNĂ jud. Timiş / FELSÖSZTAMORA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.043/941/1.103)
1919—1930; ştampile: J
STANA v. STÂNA jud. Cojocna
1218. STANCIOVA (STĂNEŞTI ?) jud. Timiş / SZTANCSAFALVA, bir. autorizat (?) (cca. 2.000/?/2.066); nu se regăseşte în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; ştampile: J
STĂNEŞTI ? v. STANCIOVA jud. Timiş
1219. STÂNA (STANA) jud. Cojocna / SZTÁNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (523/170/550)
1919—31.07.1925; 1928?—1930; ştampile: J
1220. STÂNA DE VALE jud. Bihor / BIHARFÜRED (?/?/?)
- oficiu contractual, oficiu autorizat 1919—?; 1926?—1930; ştampile: K; pe timpul administraţiei maghiare oficiu
dependent de oficiul Budureasa / Bondoraszó, v.
- oficiu balnear 1922; 1923?; 01.07—31.08.1924; 16.06—31.08.1925; 01.07—29/30.08.1926; 01.07—31.08.1927;
09.07—??.1928; 1929?; 1930; pe timpul administraţiei maghiare nu a funcţionat un oficiu sezonier independent.
1221. STÂNCENI (MEŞTERHAZA) jud. Mureş-Turda / GÖDEMESTERHÁZA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.615/1.116/2.133)
1919—1930; ştampile: J
1222. STEIERDORF-ANINA jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ANINA, pe timpul administraţiei maghiare oficiu
dependent de of. Anina / Stajerlak (?/?/?); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din
Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J; K (simplă sau cu literele A, B şi C)
1223. STICLĂRIA (PĂDUREA NEAGRĂ) jud. Bihor / FEKETEERDÖI ÜVEGGYÁR, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (cca. 750/?/768); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919;
pe timpul administraţiei maghiare oficiu dependent de oficiul Cuzap
1919—1930; ştampile: J
1224. STOIANA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / ESZTÉNY, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (400/272/515)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1225. STOICENI (BĂI) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SZTOJKAFÜRDÖ, ag. poştală (?) (416/396/431)
1919?—1923?; pe timpul administraţiei maghiare a funcţionat în localitate un oficiu, care a fost închis în
1919, fiind dotat cu o ştampilă tip J (SZTOJKA / FÜRDÖ); funcţionare nesigură după preluarea administraţiei
de către poşta română.
STRÂMBA v. ROMULI jud. Bistriţa-Năsăud
1226. STRÂMBUL BĂIUŢULUI jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / KOHÓVÖLGY, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (626/168/577)
1919—1930; ştampile: J
1227. STRÂMTURA jud. Maramureş / SZURDOK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.006/2.661/3.287)
1919—1930; ştampile: J
1228. SUBCETATE (VARVIZ) jud. Ciuc, de la 01.01.1926 în jud. Mureş / GYERGYÓVÁRHEGY, bir. autorizat
(2.290/2.136/2.729)
1919—1930; ştampile: J
1229. SUCEAG(U) jud. Cojocna / SZUCSÁG, ag. poştală, ag. contractuală (1.115/412/1.190)
1919—14.09.1927; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1230. SUCIUL DE SUS jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / FELSÖSZÖCS, bir. autorizat, of. contractual
(1.673/1.529/1.586)
1919—25.07.1927; 1930?—...; ştampile: J
1231. SUCUTARD jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SZENTGOTHÁRD, ag. poştală (783/737)
1919?—?; menţionată de C. Marinescu, dar cu funcţionare improbabilă; pe timpul administraţiei maghiare nu
a funcţionat în localitate nici o unitate poştală; pentru a nu se produce confuzie, se menţionează existenţa
oficiului SZENTGOTTHÁRD în districtul Vas (partea occidentală a Ungariei) cu ştampile cu această
ortografie a legendei.

78
1232. SUDRIGIU jud. Bihor / KISSZEDRES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (333/325/560)
1919—1930; ştampile: J
SUGÁG v. ŞUGAG jud. Sibiu
SÜLELMED v. ULMENI (ŞILIMEGHIU) jud. Sălaj
SULFURENI v. CHINUŞU jud. Odorhei
1233. SUPLAC jud. Târnava Mică / KÜKÜLLÖSZÉPLAK, ag. poştală (963/479/932)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1234. SUPLAC(UL DE BARCĂU) jud. Bihor / BERETTYÓSZEPLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.918/316/2.251)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
1235. SUPURUL DE JOS jud. Sălaj / ALSÓSZOPOR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.299/1.028/1.455)
1919—1930; ştampile: F; K (cu litera A); J (cu litera B)
1236. SUPURUL DE SUS jud. Sălaj / FELSÖSZOPOR, ag. poştală (962/825/1.110)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1237. SURDUC jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Sălaj / SZURDUK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(736/604/932)
1919—1930; ştampile: J (SZURDUK / SZOLNOK-DOBOKA VM.)
1238. SURDUCUL MARE jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / NAGYSZURDOK, ag. poştală (1.004/706/1.119)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1239. SUSENI (UIFALĂU) jud. Ciuc / GYERGYÓÚJFALU, bir. autorizat (3.382/85/4.225)
1919—30.01.1924; ştampile: J
1240. SUSENI (FĂLFALĂU) jud. Mureş-Turda / MAROSFELFALU, ag. autorizată (1.039/315/1.228)
1919?—?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1241. SVINIŢA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / SZINICZE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.400/?/1.448); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
SZABADFALU v. FREIDORF jud. Timiş
SZABADHELY v. SÂMBĂTENI jud. Arad
SZAKÁLHÁZA v. SĂCĂLAZ (SĂCALHAZ) jud. Timiş
SZAKÁLLASDOMBÓ v. DUMBRĂVIŢA jud. Satu Mare
SZAKÁLLASFALVA v. SĂCĂLĂŞENI jud. Satu Mare
SZAKASZ v. RĂTEŞTI (RETEST) jud. Satu Mare
SZÁKUL v. SACUL jud. Severin
SZALACS v. SĂLACEA jud. Bihor
SZALÁRD v. SĂLARD jud. Bihor
SZALÁRDTELEP v. SĂLARD GARĂ jud. Mureş-Turda
SZÁLVA v. SALVA jud. Bistriţa-Năsăud
SZAMOSBORHID v. BORHID (VALEA VINULUI) jud. Satu Mare
SZAMOSDOB v. DOB(A) jud. Satu Mare
SZAMOSFALVA v. SOMEŞFALĂU jud. Cojocna
SZAMOSKRASSÓ v. CĂRĂŞEU (CĂRĂŞĂU) jud. Satu Mare
SZAMOSUDVARHELY v. SOMEŞ-ODORHEI(U) jud. Sălaj
SZAMOSÚJVÁR v. GHERLA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SZANCSAL v. SÂNCEL jud. Târnava Mică
SZANISZLÓ v. SANISLĂU jud. Satu Mare / Sălaj
SZAPÁRYFALVA v. ŢÂPAR jud. Severin
SZAPÁRYLIGET v. ŢIPAR(I) jud. Arad
SZAPLONCZA v. SĂPÂNŢA jud. Maramureş
SZÁRAZAJTA v. AITA SEACĂ jud. Trei Scaune
SZÁRAZÁNY v. SĂRĂZANI jud. Severin
SZÁRAZBEREK v. BERCU jud. Satu Mare
SZÁRCSA v. SARCIA (ROMÂNĂ) jud. Torontal
SZÁRHEGY v. LĂZĂREŞTI jud. Ciuc
SZÁSZCSANÁD v. CENAD(I)E jud. Alba Inf.
SZÁSZCSÓR v. SĂSCIORI jud. Sibiu / Alba Inf.
SZÁSZEGERBEGY v. AGÂRBICIU jud. Târnava Mare
SZÁSZFALVA v. MĂGEŞTI jud. Bihor
SZÁSZFENES v. FLOREŞTI (FENEŞUL SĂSESC) jud. Cojocna
SZÁSZHERMÁNY v. HĂRMAN jud. Braşov
SZÁSZKABÁNYA v. SASCA MONTANĂ jud. Caraş
SZÁSZKERESZTÚR v. CRIŢ jud. Târnava Mare
SZÁSZKÉZD v. SASCHIZ jud. Târnava Mare
SZÁSZLEKENCZE v. LECHINŢA jud. Bistriţa-Năsăud

79
SZÁSZMAGYAROS v. MĂ(I)ERUŞ (MĂGHERUŞ) jud. Braşov
SZÁSZNÁDAS v. NADEŞUL (SĂSESC) jud. Târnava Mică
SZÁSZORBÓ v. GÂRBOVA jud. Sibiu
SZÁSZRÉGEN v. REGHIN(UL SĂSESC) jud. Mureş-Turda
SZÁSZSÁROS v. ŞAROŞUL SĂSESC jud. Târnava Mare
SZÁSZSEBES v. SEBEŞ ALBA jud. Sibiu/Alba Inf.
SZÁSZSZENTGYÖRGY v. SÂNGEORGIUL NOU (SÂNGEORGIUL SĂSESC) jud. Bistriţa-Năs.
SZÁSZTYUKOS v. TICUŞUL VECHI (TICUŞUL SĂSESC) jud. Târnava Mare
SZÁSZVÁROS v. ORĂŞTIE jud. Hunedoara
SZÁSZVERESMART v. ROTBAV jud. Braşov
SZÁSZVOLKÁNY v. VULCAN(I) jud. Braşov
SZATMÁRHEGY v. VIILE SATU-MARE (VIILE SĂTMARULUI) jud. Satu Mare
SZATMÁRNÉMETI v. SATU MARE jud. Satu Mare
SZATMÁRUDVARI v. ODORĂU jud. Satu Mare
SZATMÁRZSADÁNY v. SĂTMĂREL (GIDANI, JIDANI) jud. Satu Mare
SZEDERJES v. SEDRIAŞ jud. Odorhei
SZÉK v. SIC jud. Solnoc-Dăbâca / Cluj
SZÉKÁSVERESEGYHÁZA v. ROŞIA DE SECAŞ jud. Alba Inf.
SZÉKELYDERZS v. DÂRJIU (DÂRJA SECUILOR) jud. Odorhei
SZÉKELYFÖLDVÁR v. RĂZBOIENI CETATE (FELDIOARA-RĂZBOIENI, FELDIOARA) jud. Turda-Arieş
SZÉKELYHID v. SĂCHEIHID (SĂCUENI) jud. Bihor
SZÉKELYHODOS v. HODOŞA jud. Mureş-Turda
SZÉKELYKÁL v. CĂLUŞERI jud. Mureş-Turda
SZÉKELYKERESZTÚR v. CRISTURUL SECUIESC (CRISTUR) jud. Odorhei
SZÉKELYKOCSÁRD v. LUNCA MUREŞULUI (CUCERDEA) jud. Turda-Arieş
SZÉKELYMUZSNA v. MUJNA (MOJNA SĂCUILOR) jud. Odorhei
SZÉKELYSZENTERZSÉBET v. ELISENI (SÂNTERJEBET) jud. Odorhei
SZÉKELYSZENTKIRÁLY v. SÂNCRAIU jud. Odorhei
SZÉKELYSZENTTAMÁS v. TĂMAŞUL (TĂMĂŞEŞTI) jud. Odorhei
SZÉKELYUDVARHELY v. ODORHEIUL SECUIESC jud. Odorhei
SZÉKELYVAJA v. OAIA jud. Mureş-Turda
SZÉKELYVARSÁG v. VÂRŞAG jud. Odorhei
SZÉKELYVÉCZKE v. VEŢCA jud. Odorhei
SZÉKELYZSOMBOR v. JIMBOR jud. Odorhei
SZÉKESÚT v. SECUSIGIU jud. Timiş
SZÉKUDVAR v. SOCODOR jud. Arad
SZELINDEK v. SLIMNIC jud. Sibiu
SZELISTYE v. SĂLIŞTE jud. Sibiu
SZÉLSZEG v. SĂLSIG (SĂLSÂG) jud. Sălaj
SZEMLAK v. SEMLAC(UL MARE) jud. Arad
SZENTÁBRAHÁM v. AVRĂMEŞTI jud. Odorhei
SZENTÁGOTA v. AGNITA jud. Târnava Mare
SZENTANDRÁS v. SÂNANDREI (SÂNTANDREIU) jud. Timiş
SZENTBENEDEK v. MĂNĂSTIREA (BENEDIUG) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SZENTEGYHÁZASFALU v. VLĂHIŢA jud. Odorhei
SZENTGOTHÁRD v. SUCUTARD jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SZENTJOBB v. SÂNIOB jud. Bihor
SZENTKATOLNA v. CĂTĂLINA jud. Trei Scaune
SZENTLEÁNYFALVA v. SÂNLEANI jud. Arad
SZENTMARGITA v. SÂNMĂRGHITA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SZENTMÁRTON v. SÂNMĂRTIN jud. Arad
SZENTMÁTÉ v. MATEIU jud. Solnoc-Dăbâca / Bistriţa-Năsăud
SZÉPFALU v. SCHONDORF jud. Arad
SZÉPHELY v. JEBEL(IU) jud. Timiş
SZÉPKENYERÜSZENTMÁRTON v. SÂNMĂRTIN jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SZÉPMEZÖ v. ŞONA jud. Târnava Mică
SZÉPVIZ v. FRUMOASA (SÂNMIHAIU) jud. Ciuc
SZERBSZENTMÁRTON v. SÂNMĂRTINUL SÂRBESC jud. Torontal
SZERDAHELY v. MERCUREA jud. Sibiu
SZERETFALVA v. SĂRĂŢEL jud. Bistriţa-Năsăud
SZIGETFALU v. SCULIA (SCULEA) jud. Timiş
SZIGET KAMARA v. CĂMARA-LA-SIGHET jud. Maramureş
SZIKESFALU v. SICHEVIŢA jud. Caraş

80
SZIKLÁS v. ŞUŞTANOVĂŢ jud. Timiş
SZILÁGYBAGOS v. BOGHIŞ (BOGÂŞ) jud. Sălaj
SZILÁGYBALLA v. BORLA jud. Sălaj
SZILÁGYCSEH v. CEHUL SILVANIEI jud. Sălaj
SZILÁGYFÖKERESZTUR v. CRISTUR (-CRIŞENI) jud. Sălaj
SZILÁGYGÖRCSÖN v. GÂRCEI(U) jud. Sălaj
SZILÁGYILLÉSFALVA v. BĂSEŞTI jud. Sălaj
SZILÁGYKÖVESD v. CHIEŞD jud. Sălaj
SZILÁGYNAGYFALU v. NUŞFALĂU (NAŞFALĂU) jud. Sălaj
SZILÁGYPÉR v. PIR jud. Sălaj
SZILÁGYPERECSEN v. PERECEIU jud. Sălaj
SZILÁGYSÁMSON v. ŞAMŞUD (ŞAMŞOD) jud. Sălaj
SZILÁGYSOMLYÓ v. ŞIMLEUL SILVANIEI (ŞIMLEUL SĂLAGIULUI) jud. Sălaj
SZILÁGYSZEG v. SĂLĂŢÂG jud. Sălaj
SZILÁGYSZENTKIRÁLY v. DOBRIN-SÂNCRAIU (SÂNCRAIU SILVANIEI) jud. Sălaj
SZILÁGYZOVÁNY v. ZĂUAN (ZOVANI) jud. Sălaj
SZINÉRSZEG v. SINERSIG jud. Timiş
SZINÉRVÁRALJA v. SEINI (SĂINI) jud. Satu Mare
SZINICZE v. SVINIŢA jud. Severin
SZINTE v. SINTEA (MARE) jud. Arad
SZKORÉ v. SCOREI jud. Făgăraş
SZÖDEMETER v. SĂUCA jud. Sălaj
SZÖKEFALVA v. SĂUCA jud. Târnava Mică
SZOLDOBÁGY v. SĂLDOBAGIU jud. Bihor
SZOMBATSÁG v. SÂMBĂTA (SĂMBĂŞAG) jud. Bihor
SZÖRÉNYBUZÁS v. GÂRNIC jud. Caraş
SZOVÁTA v. SOVATA jud. Mureş-Turda
SZOVÁTAFÜRDÖ v. SOVATA BĂI (SOVATA) jud. Mureş-Turda
SZTÁNA v. STÂNA (STANA) jud. Cojocna
SZTANCSAFALVA v. STANCIOVA (STĂNEŞTI ?) jud. Timiş
SZTOJKAFÜRDÖ v. STOICENI (BĂI) jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
SZUCSÁG v. SUCEAG(U) jud. Cojocna
SZUNYOGSZÉK v. ŢÂNŢARI jud. Făgăraş / Braşov
SZURDOK v. STRÂMTURA jud. Maramureş
SZURDUK v. SURDUC jud. Solnoc-Dăbâca / Sălaj
1242. ŞAG(UL) jud. Timiş / TEMESSÁG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.564/808/2.421)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1243. ŞAGUL GERMAN (NEMECIAG, SEGENTĂU) jud. Timiş, de la 01.01.1926 în jud. Arad / NÉMETSÁG, of.
contractual, of. autorizat (1.968/69/2.025)
01.01.1926—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
ŞAMŞOD v. ŞAMŞUD jud. Sălaj
1244. ŞAMŞUD (ŞAMŞOD) jud. Sălaj / SZILÁGYSÁMSON, ag. poştală (1.175/121/1.313)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1245. ŞAMŞUDUL (SAMŞUDUL) DE CÂMPIE jud. Mureş-Turda / MEZÖSÁMSOND, ag. poştală, ag. autorizată
(2.034/1.072/2.086)
1919—1923?; 1927?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1246. ŞANDRA jud. Torontal / SÁNDORHÁZA, bir. autorizat, of. contractual (cca. 1.800/?/1.791); nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1247. ŞARD jud. Alba Inf. / SÁRD, birou autorizat (1.689/1.503/1.789)
1919—31.11.1924; ştampile: J (SÁRD / ALSÓ FEHÉR VM.)
ŞAROMBÂRC v. DUMBRĂVIOARA jud. Mureş-Turda
1248. ŞAROŞUL SĂSESC jud. Târnava Mare / SZÁSZSÁROS, ag. poştală (1.557/462/1.646)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1249. ŞĂNŢĂUL (SANTĂUL) MARE jud. Bihor / NAGYSZÁNTÓ, ag. poştală, ag. contractuală (772/206/667)
1919—13.04.1926; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ŞĂRMĂŞAG v. SĂRMĂŞAG jud. Sălaj
1250. ŞEICA MARE jud. Târnava Mare / NAGYSELYK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.593/749/1.664)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); J (simplă sau cu litera A)
1251. ŞEICA MICĂ jud. Târnava Mare / KISSELYK, ag. poştală, ag. autorizată (1.867/603/1.966)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1252. ŞEITIN jud. Arad, fostă în jud. Cenad / SAJTÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.696/4.246/4.965)
1919?—?; 1924?—1930; ştampile: F; J (cu litera A)

81
1253. ŞELIMBĂR jud. Sibiu / SELLENBERK, bir. autorizat (895/313/958)
1919—15.05.1926; ştampile: J
1254. ŞEMLACUL MARE (MURAVA) jud. Timiş / MEZÖSOMLYÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.076/823/1.115)
1919—1930; ştampile: J
ŞEPŞI-SÂNGEORGIU v. SFÂNTUL GHEORGHE jud. Trei Scaune
1255. ŞERCAIA jud. Făgăraş / SÁRKÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.737/590/1.925)
1919—1930; ştampile: J (SÁRKÁNY / FOGARAS VM.); K (cu litera A şi B)
1256. ŞERCĂIŢA jud. Făgăraş / SARKAICZA, ag. poştală (1.098/1.079/1.137)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1257. ŞERGHIŞ jud. Bihor / SERGES, ag. poştală, ag. contractuală (677/623/783)
1919—1923?; 16.02.1928—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1258. ŞIBOT jud. Hunedoara / ALKENYÉR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.107/991/1.116)
1919—1930; ştampile: J
ŞICHEVIŢA v. SICHEVIŢA jud. Caraş
1259. ŞICLĂU jud. Arad / SIKLÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.357/3.124/3.384)
1919—1930; ştampile: F
1260. ŞICLOD jud. Odorhei / SIKLÓD, ag. poştală (cca. 1.600/?/1.664); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1261. ŞIEUL MARE jud. Bistriţa-Năsăud / NAGYSAJÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.754/612/1.677)
1919—1930; ştampile: F; J
1262. ŞIEU-MĂGHERUŞ jud. Solnoc-Dăbâca, de la 01.01.1926 în jud. Năsăud / SAJÓMAGYAROS, bir. autorizat, of.
contractual, of. autorizat (1.081/701/1.167)
1919—1930; ştampile: J
ŞILIMEGHIU v. ULMENI jud. Sălaj
1263. ŞILINDIA jud. Arad / SELÉND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.402/787/1.537)
1919—1930; ştampile: J
1264. ŞILINDRU jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / ÉRSELÉND, birou autorizat (892/738/990)
1919—1930; ştampile: J
1265. ŞIMANDUL DE JOS jud. Arad, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat unificat pentru cele două comune şi foste
două oficii existente în timpul administraţiei maghiare:
- Şimandul de Jos / ALSÓSIMAND, Edelspachersimánd (3.061/1.918/3.256); ştampile: K
- Şimandul Nou / ZIMÁNDUJFALU, Csernovicssimánd (1.959/1.260/1.032); ştampile: F
1266. ŞIMIAN (SIMIAN) jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / ÉRSEMJÉN, birou autorizat (2.587/430/2.655)
1919—1930; ştampile: J
1267. ŞIMIŞNA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SEMESNYE, bir. autorizat, ag. autorizată, of. autorizat
(1.401/1.262/1.565)
1919—1923?; 1930?—...; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ŞIMLEUL SĂLAGIULUI v. ŞIMLEUL SILVANIEI jud. Sălaj
1268. ŞIMLEUL SILVANIEI (ŞIMLEUL SĂLAGIULUI) jud. Sălaj / SZILÁGYSOMLYÓ, bir. autorizat, oficiu
(5.658/1.095/6.885)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele de la A la J, 2 variante la D, total 11 ştampile)
ŞIMONEŞTI v. SIMIONEŞTI jud. Odorhei
1269. ŞINCA NOUĂ jud. Făgăraş / ÚJSINKA, ag. poştală (1.640/1.628/1.711)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1270. ŞINCA VECHE jud. Făgăraş / ÓSINKA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.424/1.380/1.404)
1919—1930; ştampile: J
1271. ŞINTEREAG jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / SOMKERÉK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.128/458/1.098)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1272. ŞIPET jud. Timiş / SEBED, bir. autorizat (2.805/2.447/2.595)
1919—30.04.1926; ştampile: J
1273. ŞIRIA jud. Arad / VILÁGOS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (6.694/4.342/7.315)
1919—1930; ştampile: H (simplă sau cu litera B); K (cu literele A şi C)
1274. ŞIŞTAROVĂŢ jud. Timiş / SISTARÓCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.168/1.107/1.232)
1919—1930; ştampile: J
1275. ŞIŞTIRE(A) jud. Bihor / SITER, agenţie poştală (1.295/15/1.164)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1276. ŞOARŞ jud. Târnava Mare, aprox. din 1926 în jud. Făgăraş / SÁROS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.101/430/1.127)
1919—1930; ştampile: J

82
1277. ŞOFRONEA jud. Arad / SOFRONYA, agenţie poştală, bir. autorizat, bir. contractual, of. autorizat; nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919; pe timpul administraţiei maghiare a fost agenţie
poştală arondată oficiului Curtici (?/?/?)
1919—30.06.1925; ?—1930 (a funcţionat altrnativ în localitate şi în localul gării);
ştampile: J (SOFRONYA P.U.)
1278. ŞOIM jud. Bihor / SÓLYOM, birou autorizat (422/356/491)
1919—15.12.1924; ştampile: F
1279. ŞOIMOŞUL MIC jud. Odorhei / KISSOLYMOS, ag. poştală (cca. 1.000/?/1.089); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie (KISSOLYMOS UDVARHELY VM.)
1280. ŞOIMUŞUL MURĂŞAN (MUREŞAN) jud. Hunedoara / MAROSSOLYMOS, bir. autorizat, bir. contractual, of. autorizat
(1.194/1.065/1.290)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
1281. ŞOMĂRTIN jud. Târnava Mare, aprox. din 1926 în jud. Făgăraş / MÁRTONHEGY, ag. poştală (1.169/411/1.239)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1282. ŞOMCUŢA MARE jud. Satu Mare / NAGYSOMKUT, bir. autorizat, bir. contractual, of. autorizat (2.544/1.223/3.013)
1919—1930; ştampile: F; J (cu literele A şi D); K (cu literele B şi C)
ŞOMFALĂU v. CORNEŞTI jud. Târnava Mică
1283. ŞONA jud. Târnava Mică / SZÉPMEZÖ, bir. autorizat, bir. contractual, of. autorizat (1.427/269/1.430)
1919—1930; ştampile: J
ŞONFALĂU v. CORNEŞTI jud. Turda-Arieş
1284. ŞOŞDIA jud. Timiş / SÓSD, bir. autorizat, bir. contractual, of. autorizat (1.529/1.211/1.793)
1919—1930; ştampile: J
ŞOVARAD v. SĂRĂTENI (SĂRATA) jud. Mureş-Turda
1285. ŞTEIU jud. Bihor, agenţie autorizată; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare, fiind deservit de oficiul din Rieni
/ Rény
1928?—1930
1286. ŞTIUCA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin; nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din
Ardeal din 1919
?—30.09.1925; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
1287. ŞUGAG jud. Sibiu / SUGÁG, ag. poştală (2.084/2.070/2.210)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1288. ŞUMULEU jud. Ciuc / VÁRDOTFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 925/?/949); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: J
1289. ŞUŞANOVĂŢ jud. Timiş / SZIKLÁS, ag. poştală (?) (1.085/1.039/1.954)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TALPAS v. TALPOŞ jud. Arad
1290. TALPOŞ jud. Arad / TALPAS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.360/1.895/2.248)
1919—1930; ştampile: F
TAMÁSD v. TOMEŞTI jud. Severin
TAMÁSHIDA v. TĂMAŞDA jud. Bihor
TANCS v. TONCIU jud. Cojocna / Mureş-Turda
1291. TARCEA (TARCIA) jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / ÉRTARCSA, birou autorizat (1.070/806/1.100)
1919—1930; ştampile: K (cu litera A)
TARCIA v. TARCEA jud. Bihor
TARTOLCZ v. TÂRŞOLŢ jud. Satu Mare
TASÁDFÖ v. TĂŞAD jud. Bihor
TASNÁD v. TĂŞNAD jud. Sălaj
TASNÁDSZARVAD v. SĂRĂUAD jud. Sălaj
TASNÁDSZÁNTÓ v. SANTĂU jud. Sălaj
TATAROS v. BRUSTURI jud. Bihor
TATRANG v. TÂRLUNGENI jud. Braşov
TAUCZ v. TĂUŢI jud. Arad
1292. TĂETURA jud. Odorhei / VÁGÁS, ag. poştală (cca. 600/?/606); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie (VÁGÁS / UDVARHELY VM.)
1293. TĂLIŞOARA (OLEŞTELEC) jud. Odorhei / OLASZTELEK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (790/42/838)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1294. TĂLMACIU jud. Sibiu / NAGYTALMÁCS (818/114/1.284)
- TĂLMACIU 1 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K;

83
- TĂLMACIU 2 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 16.06.1927—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei
maghiare
1295. TĂMAŞDA jud. Bihor / TAMÁSHIDA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.687/807/1.988)
1919—1930; ştampile: J
1296. TĂMAŞUL (TĂMĂŞEŞTI) jud. Odorhei / SZÉKELYSZENTTAMÁS, ag. poştală (cca. 250/?/251); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TĂMĂŞEŞTI v. TĂMAŞUL jud. Odorhei
1297. TĂMĂŞEU jud. Bihor / PAPTAMÁSI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.014/26/1.074)
1919—1930; ştampile: J
1298. TĂRIAN jud. Bihor / KÖRÖSTARJÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.071/958/2.234)
1919—1930; ştampile: F
1299. TĂŞAD jud. Bihor / TASÁDFÖ, agenţie poştală (1.242/1.209/1.359)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1300. TĂŞNAD jud. Sălaj / TASNÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.274/6875.030)
1919—1930; ştampile: F; J (cu literele A şi B); K (cu litera C)
1301. TĂURENI jud. Odorhei, aprox. din 1926 în jud. Turda / BIKAFALVA, ag. poştală (cca. 400/?/414); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1302. TĂUT jud. Bihor, oficiu autorizat; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare;
05.12.1927—1930
1303. TĂUTĂU (TĂUTEU) jud. Bihor / TÓTI, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.210/55/1.554)
1919—1930; ştampile: J
TĂUTEU v. TĂUTĂU jud. Bihor
1304. TĂUŢI jud. Arad / FELTÓT, Taucz, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.598/2.293/2.911)
1924?—1930; ştampile: K
1305. TĂUŢII DE JOS (TĂUŢII MĂGHERUŞ) jud. Satu Mare / MISZTÓTFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(973/497/1.095)
(1919—1930); ştampile: F
1306. TĂUŢII DE SUS jud. Satu Mare / GIRÓDTÓTFALU, ag. poştală (814/688/974)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1307. TÂRGU LĂPUŞULUI (LĂPUŞUL UNGURESC) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / MAGYARLÁPOS, bir.
autorizat (2.451/542/2.671)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); K (cu literele A la D)
1308. TÂRGU MUREŞ (MURĂŞ-OŞORHEIU) jud. Mureş-Turda / MAROSVÁSÁRHELY (19.522/1.864/25.517)
- TÂRGU MUREŞ 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1D şi 1J la 1V, câte 2 variante la 1D, 1L, 1P şi 1T şi 3
variante la 1N), total 23 ştampile;
- TÂRGU MUREŞ 2 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu cifra 2).
1309. TÂRGU SĂCUIESC (CHEZDI-OŞORHEIU) jud. Trei Scaune / KÉZDIVÁSÁRHELY, oficiu (5.683/109/6.079)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A la J)
TÂRGUŞOR v. ASONVASAR jud. Bihor
1310. TÂRLIŞUA (TIRLIŞIUA) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / FELSÖILOSVA, ag. poştală (1.098/1.061/1.485)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1311. TÂRLUNGENI jud. Braşov / TATRANG, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.385/1.210/3.556)
1919—1930; ştampile: J
1312. TÂRNA MARE jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea / NAGYTARNA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.851/585/1.931)
1919—1930; ştampile: J
1313. TÂRNAVA-SÂNMĂRTIN (DICIO-SÂNMĂRTIN) jud. Târnava Mică / DICSÖSZENTMÁRTON, oficiu
(3.360/730/4.417)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu literele A la H, total 9 ştampile)
1314. TÂRNOVA (SPINENI) jud. Arad / TORNOVA, Ternova, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.887/2.639/3.043)
1919—1930; ştampile: K (cu literele A şi B)
1315. TÂRŞOLŢ jud. Satu Mare / TARTOLCZ, bir. autorizat (1.677/1.559/1.849)
1919—?; ştampile: J
1316. TEACA jud. Cojocna, de la 01.01.1926 în jud. Mureş / TEKE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.554/586/2.604)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
1317. TECEUL MIC ? jud. Maramureş, of. autorizat specificat de C. Marinescu, 18.12.1929—1930; nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919 şi nici în cel din 1930.
1318. TEIUŞ jud. Alba Inf. / TÖVIS (2.878/1.623/3.589)
- TEIUŞ I (1) (birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu cifra 1 sau 1A la 1C)
- TEIUŞ II (2) (oficiu) 1919—1930; ştampile: J (cu 2 sau 2A); K (cu 2B)

84
TEKE v. TEACA jud. Cojocna / Mureş
TEKERÖPATAK v. VALEA STRÂMBĂ jud. Ciuc
TEKEÚJFALU v. UIFALĂU jud. Cojocna
1319. TELCIU jud. Bistriţa-Năsăud / TELCS, bir. autorizat (3.102/2.884/3.283)
1919—?; ştampile: J
TELCS v. TELCIU jud. Bistriţa-Năsăud
1320. TELIU jud. Trei Scaune, aprox. din 1926 în jud. Braşov / KERESZTVÁR, ag. poştală (2.464/1.030/2.911)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TEMESBÖKÉNY v. BUTIN jud. Timiş
TEMESFÖ v. WEIDENTHAL jud. Severin
TEMESFÜVES v. FIBIŞ jud. Timiş
TEMESGYARMAT v. GIARMATA (IARMATA, IERMATA TIMIŞANĂ) jud. Timiş
TEMESHIDEGKÚT v. GUTTENBRUNN jud. Timiş / Arad
TEMESILLÉSD v. ALIOŞ (ALIUŞ) jud. Timiş
TEMESJENÖ v. IANOVA jud. Timiş
TEMESKALÁCSA v. CĂLACEA jud. Timiş
TEMESKENÉZ v. SATCHINEZ (CHINEZ) jud. Timiş
TEMESKERESZTES v. CHERESTEŞ jud. Timiş
TEMESLIGET v. LIGHED (LIGHET) jud. Timiş
TEMESMÓRA v. MORAVIŢA jud. Timiş
TEMESMURÁNY v. MURANI jud. Timiş
TEMESNAGYFALU v. SATU MARE (NAGHIFOLA) jud. Timiş
TEMESPÉTERI v. PETROVASELA jud. Timiş
TEMESRÉKÁS v. RECAŞ jud. Timiş
TEMESREMETE v. REMETEA MARE (TIMIŞANĂ) jud. Timiş
TEMESSÁG v. ŞAG(UL) jud. Timiş
TEMESSZÉCSÉNY v. SECEANI jud. Timiş
TEMESSZÉKÁS v. SECAŞ jud. Timiş
TEMESSZIGET v. SIGHET jud. Timiş
TEMESSZLATINA v. SLATINA TIMIŞULUI jud. Severin
TEMESÚJFALU v. ÚJFALU TEMES
TEMESÚJLAK v. ULIUC jud. Timiş
TEMESUJNÉP v. UNIP jud. Timiş
TEMESVÁR v. TIMIŞOARA jud. Timiş
TEMESVUKOVÁR v. VUCOVA jud. Timiş
TENKE v. TINCA jud. Bihor
TENKEGÖRBED v. GURBEDIU jud. Bihor
1321. TEREBEŞTI jud. Satu Mare / KRASZNATEREBES, ag. poştală, ag. autorizată (1.675/789/1.531)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de ahenţie
1322. TEREGOVA jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / TEREGOVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.156/2.920/3.539)
1919—1930; ştampile: F; K (simplă sau cu litera A)
TEREMI v. TIRIMIOARA (TIRIMIA MICĂ) jud. Târnava Mică
1323. TEREMIA (TIRIMIA) MARE jud. Torontal / MÁRIAFÖLDE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.617/83/2.807)
1919—1930; ştampile: J (cu literele A şi B)
1324. TEREMIA (TIRIMIA) MICĂ jud. Torontal / KISTEREMIA, ag. poştală (1.303/22/1.230)
1919—1922?; 1926?—30.04.1926; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TERNOVA v. TÂRNOVA jud. Arad
TESÖLD v. CHIŞODA jud. Timiş
1325. TEUTELEP jud. Sibiu / TEUTELEP, ag. poştală ? (cca. 100/?/107); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul
localităţilor din Ardeal din 1919
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; funcţionare incertă după preluarea administraţiei de către
poşta română; pe timpul administraţiei maghiare agenţie dependentă de agenţia Şugag.
1326. TICUŞUL NOU (TICUŞUL ROMÂN) jud. Târnava Mare / FELSÖTYUKOS, ag. poştală (720/715/768)
1919—30.04.1924; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TICUŞUL ROMÂN v. TICUŞUL NOU jud. Târnava Mare
TICUŞUL SĂSESC v. TICUŞUL VECHI jud. Târnava Mare
1327. TICUŞUL VECHI (TICUŞUL SĂSESC) jud. Târnava Mare / SZÁSZTYUKOS, ag. poştală (1.484/243/1.617)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1328. TICVANUL MARE jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / NAGYTIKVÁNY, bir. autorizat (1.832/1.761/1.684)
1919—?; ştampile: J
TIHUCZA v. TIHUŢA jud. Bistriţa-Năsăud

85
1329. TIHUŢA jud. Bistriţa-Năsăud / TIHUCZA, bir. autorizat, pe timpul administraţiei maghiare cătun în componenţa com.
Prundul Bârgăului (?/?/91)
1919—31.03.1926; ştampile: J
1330. TILEAGD jud. Bihor / MEZÖTELEGD (2.508/424/3.267)
- TILEAGD 1 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A, 1B şi 1C)
- TILEAGD 2(bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: J (cu 2A şi 2B)
1331. TIMIŞOARA jud. Timiş / TEMESVÁR (53.033/4.014/72.555)
- TIMIŞOARA 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1Z, 1Aa, 1Ab, 1Ac şi 1Qu; câte 2 variante la 1J, 1L, 1T şi
1X; câte 3 variante la 1S şi 1V; total 34 ştampile);
- TIMIŞOARA 2 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 2 şi 2A la 2Z, câte 2 variante la 2B, 2E, 2J, 2L, 2S, 2T şi 2Y, câte
3 variante la 2F şi 2O, 4 variante la 2R; total 38 ştampile);
- TIMIŞOARA 3 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 3A la 3F, total 6 ştampile);
- TIMIŞOARA 4 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 4A); J (cu 4B şi 4C);
- TIMIŞOARA 5 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 5 şi 5A);
- TIMIŞOARA 6 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—?; 15.05.1929—1930; ştampile: K (cu 6); J (cu 6);
- TIMIŞOARA 7 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—?; ştampile: K (cu 7 şi 7A);
- TIMIŞOARA 8 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 8 şi 8A);
- TIMIŞOARA 9 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1930; ştampile: K (cu 9A la 9D);
- TIMIŞOARA 10 (bir. autorizat) 1919—?; ştampile: K (cu 10A, 10B şi 10C);
- TIMIŞOARA 1 BCA (biroul corespondenţelor americane) (ghişeu) 01.12.1923—1930; nu a funcţionat pe timpul
administraţiei maghiare;
- TIMIŞOARA 1 RONAT (ag. contr.) 1919?—01.05.1926; ştampile: dreptunghiulară de agenţie (?) (TEMESVÁR 1);
- TIMIŞOARA TÂRG DE MOSTRE (ghişeu) 19—29.09.1923; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare.
1332. TIMIŞUL DE JOS jud. Braşov, ag.poştală ?
01.11.1924—31.12.1926; pe timpul administraţiei maghiare nu a funcţionat
1333. TIMIŞUL DE SUS jud. Braşov / FELSÖTÖMÖS, bir. autorizat, of. contractual (cca. 85/?/92)
1919—02.11.1926; ştampile: J
1334. TINCA jud. Bihor / TENKE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.575/351/3.857)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera B); K (simplă sau cu literele A şi C)
TIREAM v. TIRIAM jud. Satu Mare / Sălaj
1335. TIRIAM (TIREAM) jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / MEZÖTEREM, bir. autorizat (2.048/530/2.339)
1919—29.04.1925; ştampile: J
1336. TIRIMIA MARE jud. Târnava Mică, de la 01.01.1926 în jud. Mureş / NAGYTEREMI, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.225/760/1.291)
1919—1930; ştampile: J (NAGYTEREMI / KIS-KÜKÜLÖ VM.)
TIRIMIA MARE v. TEREMIA MARE jud. Torontal
TIRIMIA MICĂ v. TEREMIA MICĂ jud. Torontal
TIRIMIA MICĂ v. TIRIMIOARA jud. Târnava Mică
1337. TIRIMIOARA (TIRIMIA MICĂ) jud. Târnava Mică / TEREMI, ag. poştală (167/120/1.230 ?)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TIROL v. CHIROL jud. Caraş
TISZAKARÁCSONYFALVA v. CRĂCIUNEŞTI jud. Maramureş
TOADER v. TOGHIR jud. Torontal
1338. TOGHIR (TOADER) jud. Torontal / TÓGYÉR, ag. poştală (?) (1.079/804/1.152)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; posibil în Iugoslavia între 1919—1924; nu s-a putut localiza
TÓGYÉR v. TOGHIR (TOADER) jud. Torontal
1339. TOHANUL VECHI jud. Făgăraş, de la 01.01.1926 jud. Braşov / ÓTOHÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.632/1.575/1.657)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
TOLVÁD v. TOLVADIA jud. Torontal
1340. TOLVADIA jud. Torontal / TOLVÁD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.854/855/1.965)
1919—1930; ştampile: J
1341. TOMEŞTI jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / TAMÁSD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(696/471/699)
1919—1930; ştampile: J
1342. TOMEŞTI (SÂNTĂMAŞ) jud. Ciuc / CSÍKSZENTTAMÁS, ag. poştală (2.500/268/2.791)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1343. TOMNATIC jud. Torontal / NAGYÖSZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 3.600/?/3.622); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
1344. TONCIU jud. Cojocna, de la 01.01.1926 în jud. Mureş / TANCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (724/6/757)
1919—1930; ştampile: J
TOPÁNFALVA v. CÂMPENI jud. Turda-Arieş

86
1345. TOPLEŢ jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / CSERNAHÉVIZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.748/1.572/2.120)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1346. TOPLIŢA jud. Ciuc / CSÍKTAPLÓCZA, ag. poştală (cca. 1.700/?/1.760); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1347. TOPLIŢA (ROMÂNĂ) jud. Mureş-Turda / MAROSHÉVIZ, ag. specială, of. contractual, oficiu (5.218/3.679/7.388)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi C); K (cu litera B)
1348. TOPOLOVĂŢUL MARE jud. Timiş / NAGYTOPOLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.461/1.209/1.455)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
TÖRCSVÁR v. BRAN jud. Făgăraş / Braşov
TORDA v. TURDA jud. Turda-Arieş
TORDASZENTLÁSZLÓ v. SĂVĂDISLA jud. Turda-Arieş / Cojocna
TORDATÚR v. TURENI (TUR) jud. Turda-Arieş
TORJA v. TURIA jud. Trei Scaune
1349. TORMAC (VOICU) jud. Timiş / VÉGVÁR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.494/70/2.884)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
1350. TORNEA (TORNIA, TURNU ?) jud. Arad, fostă în jud. Cenad / TORNYA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.516/623/2.537)
1924?—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
TORNIA v. TORNEA jud. Arad
TORNOVA v. TÂRNOVA jud. Arad
TORNYA v. TORNEA jud. Arad
TOROCZKÓ v. RIMETEA (TRĂSCĂU) jud. Turda-Arieş
TÖRÖKSZÁKOS v. SACOŞ(UL TURCESC) jud. Timiş
TORONTÁLDINNYÉS v. DINIAŞ jud. Torontal
TORONTÁLGYÜLVÉSZ v. GIULVĂZ jud. Torontal
TORONTÁLKERESZTES v. CRUCENI (CHERESTEŞ) jud. Torontal
TÓTI v. TĂUTĂU jud. Bihor
TÖTÖS v. GROŞI jud. Bihor
TÓTVÁRAD v. TOTVĂRĂDIA jud. Arad
1351. TOTVĂRĂDIA (VĂRĂDIA DE MUREŞ) jud. Arad / TÓTVÁRAD, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.142/1.081/1.103)
1919—1930; ştampile: J (cu 1A sau cu “1” îndepărtat, total 2 variante). Pe timpul administraţiei maghiare au
funcţionat două oficii, al doilea fiind însă închis în 1905.
TÖVIS v. TEIUŞ jud. Alba Inf.
TÖZMISKE v. MIŞCA jud. Arad
TRAPOLD v. APOLD jud. Târnava Mare
TRĂSCĂU v. RIMETEA jud. Turda-Arieş
TRĂZNEA v. TRESNEA jud. Sălaj
1352. TRESNEA (TRĂZNEA) jud. Sălaj / ÖRDÖGKÚT, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.237/1.138/1.374)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
1353. TRITENII DE JOS (TRITIUL DE JOS, TRITUL DE JOS) jud. Turda-Arieş / ALSÓDETREHEM, bir. autorizat
(1.316/1.091/1.378)
1919—?; ştampile: J
TRITIUL DE JOS v. TRITENII DE JOS (TRITUL DE JOS) jud. Turda-Arieş
TRITUL DE JOS v. TRITENII DE JOS (TRITIUL DE JOS) jud. Turda-Arieş
1354. TULCA jud. Bihor / TULKA, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat (3.152/2.979/3.413)
1919—?; 08.09.1926—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1355. TULGHEŞ jud. Ciuc / GYERGYÓTÖLGYES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.053/894/3.878)
1919—31.12.1925; ştampile: K (simplă sau cu literele A şi B)
TULKA v. TULCA jud. Bihor
1356. TURCHEŞ jud. Braşov / TÜRKÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.204/1.356/3.235)
1919—1930; ştampile: J
TÜRKÖS v. TURCHEŞ jud. Braşov
TURCZ v. TURŢ jud. Satu Mare
1357. TURDA jud. Turda-Arieş / TORDA (12.177/2.768/13.455)
- TURDA 1 (oficiu) 1919—1930; ştampile: K (cu 1A la 1H, câte 2 variante la 1A şi 1G, total 10 ştampile);
- TURDA 2 (bir. autorizat) 1919—1923?; ştampile: J (cu cifra 2)
1358. TURENI (TUR) jud. Turda-Arieş / TORDATÚR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.134/497/1.240)
1919—1930; ştampile: J
1359. TURIA jud. Trei Scaune / TORJA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.764/145/2.584)
1919—1930; ştampile: J

87
1360. TURNIŞOR jud. Sibiu / KISTORONY, of. contractual (2.629/430)
1926?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare; în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
este specificată existenţa unei unităţi poştale în localitate, dar aceasta este necunoscută.
TURNU v. TORNEA jud. Arad
1361. TURNU ROŞU jud. Sibiu / VERESTORONY (cca. 200/?/191) (pe timpul administraţiei maghiare cătun în componenţa
comunei Boiţa / Boicza)
- TURNU ROŞU 1 (bir. autorizat) 1919—?; ştampile: K (cu cifra 1);
- TURNU ROŞU 2 (bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat) 1919—1924?; 1930?—...; ştampile: J (cu 2A)
1362. TURŢ jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea / TURCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.406/2.935/3.692)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
TÚRTEREBES v. TURULUNG jud. Satu Mare
1363. TURULUNG jud. Satu Mare, fostă în distr. Ugocea / TÚRTEREBES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
3.700/?/3.792); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
TUSNÁD(FÜRDÖ) v. TUŞNAD jud. Ciuc
1364. TUŞNAD jud. Ciuc / TUSNÁD(FÜRDÖ) (2.342/107/2.285)
- TUŞNAD (SAT) (bir. autorizat ?) 1919—1924?; 1928?—1930; ştampile: J (TUSNÁD / A);
- TUŞNAD (BĂI) (of. autorizat, of. balnear) 1919—1923?; 1924?; 1925?; 1926?; 16.06—14.09. 1927; 01.07—
14.09.1928; 16.06—??.1929; 15.06—??.1930; ştampile: J (TUSNÁDFÜRDÖ cu literele A, B şi C);
- TUŞNAD (GARĂ) (ag. poştală ?) 01.01.1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
TYUKÓ v. CIUCHICI jud. Caraş
1365. ŢAGA jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / CZEGE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (576/425/633)
1919—1930; ştampile: J
ŢAG BUDATELEC v. BUDEŞTI jud. Cojocna
1366. ŢÂNŢARI jud. Făgăraş, din 1926 jud. Braşov / SZUNYOGSZÉK, ag. poştală (2.059/1.998/2.310)
1919—1923?; 1930?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1367. ŢÂPAR jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / SZAPÁRYFALVA, bir. autorizat (1.548/92/1.743)
1919—1923?; ştampile: F; J (cu litera A)
1368. ŢEŢCHE(A) jud. Bihor / CZÉCZE, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (556/315/611)
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1369. ŢIPAR(I) jud. Arad / SZAPÁRYLIGET, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.2.650/?/2.758)
1919—1930; nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919; ştampile: J

1370. UCEA DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓUCSA, ag. poştală (1.076/943/1.054)


1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1371. UCURIŞ jud. Bihor / ÖKRÖS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.070/960/1.053)
1919—1930; ştampile: F
UGOCSAKOMLÓS v. COMLĂUŞA (-ŞÂRLĂU) jud. Satu Mare
1372. UIFALĂU jud. Cojocna (pl. Teaca) / TEKEÚJFALU, bir. autorizat (614/584/661)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
UIFALĂU v. SUSENI jud. Ciuc
UIFALĂUL BORŞII v. VULTURENI (UIFALĂUL UNGURESC) jud. Cojocna
UIFALĂUL UNGURESC v. VULTURENI (UIFALĂUL BORŞII) jud. Cojocna
1373. UILAC(UL DE BEIUŞ) jud. Bihor / BELÉNYESÚJLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.190/356/1.294)
1919—1930; ştampile: J
1374. UILEAC(UL DE MUNTE) jud. Bihor / HEGYKÖZÚJLAK, ag. poştală, ag. contractuală (1.128/76/1.127)
1919—11.11.1926; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1375. UILEACUL ŞIMLEULUI jud. Sălaj / SOMLYÓUJLAK, ag. poştală, ag. contractuală (613/51/680)
1919—?; 01.07—31.07.1924; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1376. UIOARA (MUREŞ-UIOARA, OCNA MUREŞULUI) jud. Alba Inf. / MAROSUJVÁR, oficiu (4.051/1.812/4.976)
1919—1930; ştampile: K (cu literele de la A la D)
UISECHEL v. SECUSIGIU jud. Odorhei
1377. UISENTEŞ (SÂNTEŞTI) jud. Timiş / ÚJSZENTES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 1.200/?0/1.243); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
1378. UIVAR jud. Torontal, între 1919—24.01.1924 a făcut parte din Iugoslavia / ÚJVÁR, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.600/?/1.656); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1924?—1930; ştampile: J sau K (ambele ÚJVÁR / TORONTÁL VM.)
ÚJARAD v. ARADUL NOU jud. Timiş / Arad
ÚJBESENYÖ v. BEŞENOVA NOUĂ jud. Timiş
ÚJEGYHÁZ v. NOCRIH jud. Sibiu
ÚJFALU TEMES v. NEUDORF (NAIDORF) jud. Timiş
ÚJJÓZSEFFALVA v. JOSIFALĂU (IOSIFALĂU) jud. Timiş

88
ÚJMOLDOVA v. MOLDOVA NOUĂ jud. Caraş
ÚJPANÁD v. PĂNATUL NOU jud. Arad
ÚJPÉCS v. PECIUL NOU jud. Torontal
ÚJSINKA v. ŞINCA NOUĂ jud. Făgăraş
ÚJSZÉKELY v. SECUSIGIU (UISECHEL) jud. Odorhei
ÚJSZENTANNA v. SÂNTANA jud. Arad
ÚJSZENTES v. UISENTEŞ (SÂNTEŞTI) jud. Timiş
ÚJVÁR v. UIVAR jud. Torontal
1379. ULIEŞU jud. Odorhei / KÁNYÁD, ag. poştală, ag. autorizată (cca. 425/?/443); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1380. ULIEŞUL MARE jud. Mureş-Turda / NAGYÖLYVES, ag. poştală (1.083/793/1.106)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1381. ULIUC jud. Timiş / TEMESÚJLAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (963/919/961)
1919—1930; ştampile: J
1382. ULMENI (ŞILIMEGHIU) jud. Sălaj / SÜLELMED, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (784/534/893)
1919—1930; ştampile: F, J
1383. UNGHENI (NIRAŞTĂU) jud. Mureş-Turda / NYÁRÁDTÖ, bir. autorizat (1.061/732/1.171)
1919—1930; ştampile: J
1384. UNGURAŞ jud. Sălaj / ALSÓEGREGY, bir. autorizat (666/609/847)
1919—30.04.1925; ştampile: J
1385. UNGURAŞ jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / BÁLVÁNYOSVÁRALJA, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (1.696/272/1.672)
1919—1930; ştampile: J
1386. UNIP jud. Timiş / TEMESUJNÉP, ag. poştală (742/654/689)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1387. URIUL (DE SUS) jud. Someş, fostă în jud. Solnoc-Dăbâca / FELÖR, ag. poştală, ag. autorizată (1.118/245/1.217)
1919—23.01.1929; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
URMENEN v. ARMENI jud. Alba Inf.
URMENIŞ v. ARMENIŞUL (ORMENIŞUL) DE CÂMPIE jud. Cojocna
ÜRMÖS v. ORMENIŞ jud. Târnava Mare
1388. URSENI (MEDVEŞ) jud. Timiş / MAGYARMEDVES, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.241/484/1.262)
1919—1930; ştampile: J
1389. URVIND jud. Bihor / ÖRVÉND, ag. poştală, ag. autorizată (871/60/880)
1919—1930; ştampile: deptunghiulară de agenţie
1390. URZICENI jud. Satu Mare, aprox. din 1926 în jud. Sălaj / CSANÁLOS, bir. autorizat (cca. 1.700/?/1.748); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—14.10.1924; ştampile: J
1391. USUSĂU jud. Timiş / HOSSZÚSZÓ, of. autorizat (1.575/1.519)
24.03.1930—...; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
1392. UTVIN jud. Timiş / ÖTVÉNY, ag. poştală (1.537/1.248/1.440)
1919—1922?; ?—31.03.1925; 1928?—1930?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
UZDISZENTPÉTER v. SÂNPETRU DE CÂMPIE jud. Cojocna
UZON v. OZUN jud. Trei Scaune
1393. VAD jud. Făgăraş, ag. autorizată
16.02.1929—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
1394. VAD(U CRIŞULUI) jud. Bihor / RÉV, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.849/2.145/3.989)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A); K (cu litera B)
VADÁSZ v. VĂDAS jud. Arad
VÁGÁS v. TĂETURA jud. Odorhei
1395. VAIDA jud. Bihor / BIHARVAJDA, agenţie poştală (800/88/765)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1396. VAIDA RECEA jud. Făgăraş / VAJDARÉCSE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (701/698/811)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
VAJDAHUNYAD v. HUNEDOARA jud. Hunedoara
VAJDARÉCSE v. VAIDA RECEA jud. Făgăraş
VAJDASZENTIVÁNY v. VOIVODENI (SÂNTIOANA) jud. Mureş-Turda
VÁLASZÚT v. RĂSCRUCI (VĂLĂSUT) jud. Cojocna
VALĂSUT v. CRUCIŞOR jud. Satu Mare
1397. VALCĂUL UNGURESC jud. Cojocna / MAGYARVALKÓ, ag. poştală (2.110/1.239/1.148)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

89
1398. VALEA CRIŞULUI jud. Trei Scaune / SEPSIKÖRÖSPATAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca.
1.200/?/1.277); nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: F
VALEA IADULUI v. IAD jud. Bihor

1399. VALEA LUI MIHAI (MIHAIFALĂU) jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / ÉRMIHÁLYFALVA, birou autorizat
(5.575/661/6.255)
1919—1930; ştampile: F (2 variante); K (cu literele A la D)
1400. VALEA LUNGĂ (HUSUSĂU) jud. Târnava Mică / HOSSZÚASZÓ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.421/462/1.638)
1919—1930; ştampile: F; K (cu litera A)
1401. VALEAPAIU jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / VALEAPÁJ, ag. poştală (1.122/1.084/1.199)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
VALEAPÁJ v. VALEAPAIU jud. Caraş
1402. VALEA STRÂMBĂ jud. Ciuc / TEKERÖPATAK, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.600/?/2.650); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1923?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1403. VALEA VINULUI jud. Bistriţa-Năsăud / RADNABORBEREK, bir. autorizat (cca. 400/?/405), pe timpul administraţiei
maghiare cătun în componenţa com. Rodna Veche, cu agenţie dependentă de oficiul comunei.
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
VALEA VINULUI v. BORHID jud. Satu Mare
1404. VALEA VIŞĂULUI jud. Maramureş / VISÓVÖLGY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (?/?/?); nu se regăseşte
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J; pe timpul administraţiei maghiare oficiu dependent de oficiul Trebusa (după C.
Marinescu — Trebuşani) / Terebesfejérpatak, astăzi în Slovacia.
VALKÁNY v. VĂLCANI jud. Torontal
1405. VAMA jud. Satu Mare / VÁMFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.894/1.003/2.190)
1919—1930; ştampile: J
VÁMFALU v. VAMA jud. Satu Mare
VÁMOSLÁZ v. CHIŞLAZ jud. Bihor
VARADIA v. VĂRĂDIA jud. Timiş / Caraş
VÁRADLES v. LEŞ jud. Bihor
VÁRADSZÖLLÖS v. SELEUŞ jud. Bihor
VÁRALMÁS v. ALMAŞ(UL MARE) jud. Cojocna
VÁRASFENES v. FINIŞ jud. Bihor
VÁRBOKSÁN v. BOCŞA ROMÂNĂ jud. Caraş
VÁRDOTFALVA v. ŞUMULEU jud. Ciuc
VARFALĂU v. MOLDOVENEŞTI jud. Turda-Arieş
VÁRFALVA v. MOLDOVENEŞTI (VARFALĂU) jud. Turda-Arieş
VARGHIAŞ v. VĂRGHIŞ jud. Odorhei
VARGYAS v. VĂRGHIŞ (VARGHIAŞ) jud. Odorhei
VÁRHELY v. GRĂDIŞTE(A) jud. Hunedoara
VÁRHELY v. ORHEIUL BISTRIŢEI jud. Bistriţa-Năsăud
1406. VARIAŞ jud. Timiş / VARJAS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.961/52/4.400)
1919—1930; ştampile: K (simplă sau cu litera A)
VARJAS v. VARIAŞ jud. Timiş
VÁRMEZÖ v. BUCIUM(I) jud. Sălaj
VÁRORJA v. NEPOS (VĂRAREA) jud. Bistriţa-Năsăud
VARSOLCZ v. VÂRŞOLŢ jud. Sălaj
VARVIZ v. SUBCETATE jud. Ciuc
VASASKÖFALVA v. PETROASA jud. Bihor
VASASSZENTIVÁN v. SÂNTIOANA jud. Solnoc-Dăbâca / Someş
VASKÓH v. VAŞCĂU jud. Bihor
VASLÁB v. VOŞLĂBENI jud. Ciuc
1407. VAŞCĂU jud. Bihor / VASKÓH, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (753/488/1.270)
1919—1930; ştampile: K
VAŞLAB v. VOŞLĂBENI jud. Ciuc
1408. VATRA ARADULUI jud. Arad - bir. autorizat menţionat de C. Marinescu, 1919—1923?; nu se regăseşte sub acest
nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919, şi nici în nomenclatorul din 1930; nu s-a putut face
corespondenţa cu un oficiu (agenţie) existentă în timpul administraţiei maghiare.
1409. VAŢA DE JOS jud. Hunedoara / ALVÁCZA (314/284/587)
- VAŢA DE JOS (bir. autorizat, of. autorizat) 1919—1924?; ştampile: J
- VAŢA DE JOS GARĂ (bir. autorizat, of. autorizat) 1926?—1930; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare

90
1410. VĂDAS (VÂNĂTORI) jud. Arad / VADÁSZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.361/523/2.448)
1919—1930; ştampile: F şi K
VĂLĂSUT v. RĂSCRUCI jud. Cojocna
1411. VĂLCANI jud. Torontal / VALKÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.829/3.105/4.809)
1919—1930; ştampile: J
1412. VĂLCĂUL DE JOS (VĂLCĂUL UNGURESC) jud. Sălaj / ALSÓVALKÓ, bir. autorizat, of. autorizat (852/537/900)
1919—1930; ştampile: J
VĂLCĂUL UNGURESC v. VĂLCĂUL DE JOS jud. Sălaj
1413. VĂLIUG jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / FERENCZFALVA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(2.481/1.301/2.197)
1919—1930; ştampile: K
VĂRAREA v. NEPOS jud. Bistriţa-Năsăud
1414. VĂRĂDIA jud. Timiş, cca. din 1930 jud. Caraş / VARADIA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.224/2.921/3.110)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
VĂRĂDIA DE MUREŞ v. TOTVĂRĂDIA jud. Arad
1415. VĂRGHIŞ (VARGHIAŞ) jud. Odorhei / VARGYAS, bir. autorizat (1.704/169/1.793)
1919—30.09.1925; ştampile: J (VARGYAS / UDVARHELY VM.)
VĂRŞAND v. GIULA-VARŞAND jud. Arad
1416. VĂŞAD jud. Bihor, de la 01.01.1926 jud. Sălaj / ÉRVASAD, birou autorizat (1.350/1.201/1.593)
1919—1930; ştampile: J
1417. VÂLCELE jud. Trei Scaune / ELÖPATAK, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (741/537/765)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
1418. VÂNĂTORI (HAŞFALĂU) jud. Târnava Mare / HÉJJASFALVA, bir. autorizat, of. contractual, ag. autorizată
(1.463/667/1.534)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
VÂNĂTORI v. VĂDAS jud. Arad
1419. VÂRFURILE (CIUCI, HĂLMAGIU CIUCI) jud. Arad / HALMÁGYCSÚCS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.063/994/1.221)
1919—?; 1924?—1930; ştampile: J (cu cifrele 1 sau 2, corespunzător a două oficii care au funcţionat pe
timpul administraţiei maghiare)
1420. VÂRŞAG jud. Odorhei / SZÉKELYVARSÁG, ag. poştală (cca. 1.200/?/1.233); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1421. VÂRŞOLŢ jud. Sălaj / VARSOLCZ, bir. autorizat, of. contractual (1.107/318/1.107)
1919—1930; ştampile: J
VECSEHÁZA v. PIETROASA (MARE) jud. Severin
VEDRESÁBRÁNY v. ABRĂMUŢ jud. Bihor
VÉGVÁR v. TORMAC (VOICU) jud. Timiş
VEJTE v. VOITEG jud. Timiş
1422. VENEŢIA DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓVENICZE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.271/1.236/1.283)
1919—1930; ştampile: J
VENTER v. VINTERE (VINTIRI, VINTIRE) jud. Bihor
VERESEGYHÁZA v. ROŞIA DE SECAŞ jud. Alba Inf.
VERESMART v. ROŞIA (SĂSEASCĂ) jud. Sibiu
VERESPATAK v. ROŞIA MONTANĂ jud. Alba Inf.
VERESTORONY v. TURNU ROŞU jud. Sibiu
1423. VERMEŞ jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / KRASSÓVERMES, bir. autorizat, of. autorizat (2.067/1.836/2.311)
1919—?; 1928?—1930; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
VESZTÉNY v. VEŞTEM jud. Sibiu
1424. VEŞTEM jud. Sibiu / VESZTÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.289/1.224/1.833)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
1425. VEŞTENI ? jud. Sibiu, bir. autorizat ? menţionat de C. Marinescu 1919—?; 1923?—1930; nu se regăseşte sub acest
nume în nici un nomenclator al localităţilor şi nu s-a putut face corespondenţa cu nici o unitate poştală
existentă pe timpul administraţiei maghiare; posibilă o confuzie cu localitatea Veştem / Vesztény din acelaşi
judeţ.
VETÉS v. VETIŞ jud. Satu Mare
1426. VETIŞ jud. Satu Mare / VETÉS, bir. autorizat (1.760/975/1.771)
1919?—1924?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; funcţionarea unei unităţi poştale româneşti chiar din
1919 este incertă, agenţia poştală din localitate fiind închisă de administraţia maghiară în acelaşi an.
1427. VEŢCA jud. Odorhei / SZÉKELYVÉCZKE, ag. poştală (cca. 800/?/838); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

91
VIDOMBÁK v. GHIMBAV jud. Braşov
1428. VIDRA (DE JOS) jud. Turda-Arieş / ALSÓVIDRA, ag. poştală (2.655/2.644/2.674)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1429. VIILE SATU-MARE (VIILE SĂTMARULUI) jud. Satu Mare / SZATMÁRHEGY, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (cca. 2.200/?/2.301) (comună suburbană a mun. Satu Mare)
1919—1930; ştampile: J
VIILE SĂTMARULUI v. VIILE SATU-MARE jud. Satu Mare
1430. VIIŞOARA (AGÂRBICIU) jud. Turda-Arieş / ARANYOSEGERBEGY, ag. poştală, ag. contractuală (2.705/1.065/2.791)
1919—31.07.1925; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
VILÁGOS v. ŞIRIA jud. Arad
1431. VINEREA jud. Hunedoara / FELKENYÉR, ag. poştală (2.095/2.071/2.209)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1432. VINGA jud. Timiş / VINGA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.762/455/4.710)
1919—1930; ştampile: F (Ø=24,5 mm); K (simplă sau cu literele A şi B)
1433. VINGARD jud. Alba Inf. / VINGÁRD, birou autorizat (2.145/1.201/1.995)
1919—?; ştampile: F; J (cu litera A)
1434. VINTERE (VINTIRI, VINTIRE) jud. Bihor / VENTER, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.138/1.112/1.274)
1919—1930; ştampile: J
VINTIRE v. VINTERE jud. Bihor
VINTIRI v. VINTERE jud. Bihor
1435. VINŢUL DE JOS jud. Alba Inf. / ALVINCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat, oficiu (3.854/2.889/4.192)
1919—1930; ştampile: J
1436. VINŢUL DE SUS jud. Turda-Arieş / FELVINCZ, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat, oficiu (1.840/118/2.088)
1919—1930; ştampile: F; J (cu litera A)
VISÓOROSZI (BOTGYÁR) v. RUSCOVA jud. Maramureş
VISÓVÖLGY v. VALEA VIŞĂULUI jud. Maramureş
VIŞĂUL DE SUS v. VIŞEUL DE SUS jud. Maramureş
1437. VIŞEUL DE JOS jud. Maramureş, ag. autorizată
1930?—...; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
1438. VIŞEUL (VIŞĂUL) DE SUS jud. Maramureş / FELSÖVISÓ, bir. autorizat, of. contractual, oficiu (7.562/2.158/9.249)
1919—1924?; 05.01.1925—1930; ştampile: J; K (cu literele A la D, 2 variante la A, total 5 ştampile)
1439. VIŞTEA DE JOS jud. Făgăraş / ALSÓVIST, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.196/1.128/1.158)
1919—1930; ştampile: J (cu litera A)
VIZAKNA v. OCNA SIBIULUI jud. Alba Inf. / Sibiu
1440. VIZEJDIA (VIZEŞDA) jud. Torontal / VIZESD, ag. poştală, ag. autorizată (982/208/893)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
VIZESD v. VIZEJDIA (VIZEŞDA) jud. Torontal
VIZEŞDA v. VIZEJDIA jud. Torontal
1441. VLAHA jud. Cojocna / MAGYARFENES, ag. poştală (1.112/9/1.271)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1442. VLĂDENI jud. Făgăraş, de la 01.01.1926 jud. Braşov / VLEDÉNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.390/1.360/1.272)
1919—1930; ştampile: F
1443. VLĂHIŢA jud. Odorhei / SZENTEGYHÁZASFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.200/?/2.289); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J
VLEDÉNY v. VLĂDENI jud. Făgăraş / Braşov
VOICU v. TORMAC jud. Timiş
1444. VOILA jud. Făgăraş / VOILA, ag. poştală, of. contractual, of. autorizat (926/888/931)
1919—?; 1926?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1445. VOITEG jud. Timiş / VEJTE, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.893/700/1.876)
1919—1930; ştampile: J
1446. VOIVODENI (SÂNTIOANA) jud. Mureş-Turda / VAJDASZENTIVÁNY, ag. poştală, ag. contractuală (1.790/496/1.729)
1919—31.10.1924; ştampile: deptunghiulară de agenţie
1447. VORUMLOC jud. Târnava Mare / NAGYBAROMLAK, ag. poştală, ag. autorizată, of. autorizat (1.268/540/1.419)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1448. VOŞLĂBENI (VAŞLAB) jud. Ciuc / VASLÁB, bir. autorizat, of. autorizat (825/778/940)
1919—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1449. VRANI jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ALSÓVARÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.872/1.863/1.875)
1919—29.02.1928; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
1450. VUCOVA jud. Timiş / TEMESVUKOVÁR, ag. poştală (?) (1.211/610/1.167)
1919?—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie

92
1451. VULCAN(I) jud. Braşov / SZÁSZVOLKÁNY, bir. autorizat (1.630/609/1.779)
1919—?; ştampile: J
1452. VULCAN jud. Hunedoara / VULKÁN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 700/?/726); nu se regăseşte sub
acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A la E)
VULKÁN v. VULCAN jud. Hunedoara
1453. VULTURENI (UIFALĂUL UNGURESC, UIFALĂUL BORŞII) jud. Cojocna / BORSAÚJFALU, birou autorizat, oficiu
contractual, oficiu autorizat (841/776/936)
1919—1930; ştampile: J
1454. VURPĂR jud. Sibiu / VURPÓD, ag. poştală (2.029/1.190/2.213)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
VURPÓD v. VURPĂR jud. Sibiu
1455. WEIDENTHAL jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / TEMESFÖ, ag. poştală (cca. 1.000/?/1.045); nu figurează
sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1456. WIESENHEID jud. Timiş, aprox. din 1919 în jud. Arad / RÉTHÁT, ag. autorizată, of. autorizat (?/?/985)
1919?—?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ZABOLA v. ZĂBALA jud. Trei Scaune
ZABOLAFÜRÉZTELEP v. ZĂBALA CHERESTEA jud. Trei Scaune
ZÁBRÁNY v. ZĂBRANI, jud. Timiş / Arad
ZÁDORLAK v. ZĂDÂRLAC jud. Arad
1457. ZAGĂR jud. Târnava Mică / ZÁGOR, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.373/250/1.383)
1919—1930; ştampile: J
1458. ZAGON jud. Trei Scaune / ZÁGON, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (4.849/1.748/5.135)
1919—1930; ştampile: J (ZÁGON / HÁROMSZÉK VM.)
ZÁGOR v. ZAGĂR jud. Târnava Mică
1459. ZAGRA jud. Bistriţa-Năsăud / ZÁGRA, ag. poştală (1.344/1.311/1.447)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ZAGUZSÉN v. ZĂGUJENI jud. Severin
ZAJZON v. ZIZIN jud. Braşov
ZALATNA v. ZLATNA jud. Alba Inf.
1460. ZALĂU jud. Sălaj / ZILAH, oficiu (7.639/368/8.062)
1919—1930; ştampile: H (cu litera A); K (cu literele B la J, câte 2 variante la D şi E, total 10 ştampile); la
01.01.1925 se menţionează deschiderea unei agenţii (?) în gara Zalău, despre care nu se mai înregistrează
nici o semnalare ulterioară.
1461. ZALNÂC (ZALNOC) jud. Sălaj / ZÁLNOK, ag. poştală (866/702/1.046)
1919—1923?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ZALNOC v. ZALNÂC jud. Sălaj
ZÁLNOK v. ZALNÂC (ZALNOC) jud. Sălaj
1462. ZAM jud. Hunedoara / ZÁM, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.030/866/1.062)
1919—1930; ştampile: J
1463. ZAM-SÂNCRAIU jud. Cojocna / KALOTASZENTKIRÁLY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (838/207/1.046)
1919—1930; ştampile: J
ZARÁND v. ZĂRAND jud. Arad
ZARÁNDNÁDAS v. NĂDAŞ jud. Arad
ZAU v. MOINEŞTI (ZĂUL DE CÂMPIE) jud. Turda-Arieş
1464. ZĂBALA jud. Trei Scaune / ZABOLA, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (2.525/289/3.166)
1919—1930; ştampile: J; K (cu litera A)
1465. ZĂBALA CHERESTEA jud. Trei Scaune / ZABOLAFÜRÉZTELEP, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (?/?/?);
nu se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919; pe timpul administraţiei
maghiare oficiu dependent de oficiul din Zăbala / Zabola.
1919—31.03.1928; ştampile: J
1466. ZĂBRANI jud. Timiş, de la 01.01.1926 în jud. Arad / ZÁBRÁNY, bir. autorizat, of. contractual (121/44)
1919—1928?; nu a funcţionat pe timpul administraţiei maghiare
1467. ZĂDÂRLAC jud. Timiş, de la 01.01.1926 în jud. Arad / ZÁDORLAK, of. contractual, of. autorizat (2.339/180/2.127)
01.01.1926—1930; ştampile: F
1468. ZĂGUJENI jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / ZAGUZSÉN, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(566/494/584)
1919—1930; ştampile: J
1469. ZĂRAND jud. Arad / ZARÁND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (3.168/2.852/3.484)
1919—1930; ştampile: J

93
1470. ZĂRNEŞTI jud. Făgăraş, de la 01.01.1926 jud. Braşov / ZERNEST, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(3.901/3.167/4.259)
1919—1930; ştampile: J (simplă sau cu literele A şi B)
1471. ZĂUAN (ZOVANI) jud. Sălaj / SZILÁGYZOVÁNY, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (1.033/66/1.135)
1919—1930; ştampile: J
ZĂUL DE CÂMPIE v. MOINEŞTI (ZAU) jud. Turda-Arieş
1472. ZERIND(UL MARE) jud. Arad / NAGYZERÉND, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 2.500/?/2.637); nu se
regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: K
ZERNEST v. ZĂRNEŞTI jud. Făgăraş / Braşov
1473. ZETEA jud. Odorhei / ZETELAKA, bir. autorizat, of. autorizat (cca. 4.600/?/4.724); nu se regăseşte sub acest nume în
nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919
1919—?; 15.09.1929—1930; ştampile: F
ZETELAKA v. ZETEA jud. Odorhei
1474. ZGRIBEŞTI jud. Severin, fostă în jud. Caraş-Severin / KRASSÓGOMBÁS, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat
(1.107/971/2.004)
1919—?; 1928?—1930; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
ZIGMUND v. COLONIA ZIGMUND jud. Odorhei
ZILAH v. ZALĂU jud. Sălaj
ZIMÁND UJFALU v. ZIMANDUL NOU jud. Arad
1475. ZIMANDUL NOU (MARE ?) jud. Arad / ZIMÁND UJFALU, bir. autorizat, of. contractual, of. autorizat (cca. 975/?); nu
se regăseşte sub acest nume în nomenclatorul localităţilor din Ardeal din 1919.
1919—1930; ştampile: F
ZIMBORUL (MARE) v. JIMBORUL MARE jud. Cojocna
1476. ZIMBRU jud. Arad / ZOMBRÁD, agenţie poştală (732/650/767)
1919—?; ştampile: dreptunghiulară de agenţie
1477. ZIZIN jud. Braşov / ZAJZON, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (1.298/224/1.226)
1919—1930; ştampile: J
1478. ZLATNA jud. Alba Inf. / ZALATNA, birou autorizat, oficiu contractual, oficiu autorizat (3.823/2.703/4.317)
1919—1930; ştampile: K (cu literele de la A la C)
ZOMBRÁD v. ZIMBRU jud. Arad
1479. ZOMLINUL MARE ? jud. Bihor; agenţie poştală specificată de C. Marinescu, 1919—?; nu se regăseşte sub acest
nume în nici un nomenclator al localităţilor.
1480. ZORLENŢUL MARE jud. Caraş, fostă în jud. Caraş-Severin / ALSÓZORLENCZ, bir. autorizat, of. contractual, of.
autorizat (2.902/2.756/3.009)
1919—30.09.1925; 01.01.1928—?; ştampile: J (simplă sau cu litera A)
ZOVANI v. ZĂUAN jud. Sălaj
ZSIBÓ v. JIBOU (JIBĂU) jud. Sălaj
ZSIDÓVÁR v. JDIOARA jud. Severin
ZSIDOVIN v. BERZOVIA (JIDOVIN) jud. Severin
ZSIDVE v. JIDVEIU jud. Târnava Mică
ZSIGMONDTELEP v. COLONIA ZIGMUND jud. Odorhei
ZSOMBOLYA v. JIMBOLIA jud. Torontal
ZSUPÁNFALVA v. JUPÂNEŞTI jud. Severin

UNITĂŢI POŞTALE MAGHIARE


PENTRU CARE NU S-A GĂSIT UN CORESPONDENT
ÎNTR-O UNITATE POŞTALĂ ROMÂNEASCĂ
1481. MAROSSÁRPATAK jud. Turda-Arieş (?), ag. poştală; ştampile: dreptunghiulară de agenţie; conform nomenclatorului
localităţilor din Ardeal din 1919 denumirea în limba maghiară corespunde com. ŞARPOTOC (1.405/260/1.527) din jud.
Mureş-Turda; conform nomenclatorului din 1930 aceeaşi denumire în limba maghiară corespunde com.
DUMBRĂVIOARA (GLODENI, fostă ŞAROMBERC) din jud. Mureş-Turda; denumirea înscrisă în nomenclatorul din
1919 corespunde, conform nomenclatorului din 1930 com. SAPÂRTOC (ŞARPOTOC) din jud. Târnava Mare; din
aceste corelaţii rezultă o confuzie făcută de autorii unuia din cele două nomenclatoare.
1482. REZSÖFÖLD jud. Timiş, ag. poştală (cca. 1.000/?/1.022); ştampile: dreptunghiulară de agenţie

94
Anexă

Index de date privind istoricul perioadei

01.10.1914 Prin notele româno-ruse "Diamandi—Sazonov" are loc prima recunoaştere a drepturilor teritoriale ale
României asupra provinciilor româneşti subjugate de Austro-Ungaria pe temeiul principiilor naţionalităţilor.
"Rusia se obliga să recunoască României, în schimbul unei neutralităţi binevoitoare, dreptul de a anexa
părţile din Monarhia austro-ungară locuite de români".
24.01/06.02.1918 "Sfatul Ţării" din Basarabia proclamă independenţa provinciei.
27.03/09.04.1918 Revenirea Basarabiei la Patria-mamă.
24.04/07.05.1918 Se încheie pacea de la Bucureşti.
Conform tratatului rămâneau pe teritoriul României:
- un comandament general;
- 4 divizii de infanterie germane (303 landsturm la Brăila, 89 la Focşani, 226 la Târgovişte şi 218 la
Craiova);
- un comandament general austro-ungar cu o divizie şi 2 brigăzi de infanterie neîndivizionate.
- administraţia etapelor germane (în Dobrogea), împreună cu 4 regimente de infanterie, 2 regimente de
cavalerie, 1 regiment de artilerie şi câteva batalioane de rezervă (toate bulgare);
- subunităţi de graniţă austro-ungare de-a lungul lanţului carpatin.
Situaţia serviciului telegrafo-poştal: fusese trecut în totalitate în subordinea Direcţiei Generale a P.T.T.,
personalul şi materialele fiind evacuate la Bucureşti, fără ştirea şi avizul Marelui Stat Major; batalionul de
specialităţi era inoperant.
03/16.10.1918 Manifestul imperial adresat "popoarelor mele credincioase", care anunţa transformarea Austriei într-un stat
federativ, "în care fiecare popor să formeze o comunitate de stat proprie, în cuprinsul teritoriului lui".
16.10.1918 Premierul maghiar Wekerle se pronunţă în Camera Deputaţilor de la Budapesta pentru revocarea Legii XII
din 1867 şi păstrarea doar a unei uniuni personale cu Austria, proclamarea independenţei şi
nesacrificarea Ardealului.
05/18.10.1918 Alexandru Vaida, deputatul de Arieş în Parlamentul de la Budapesta este primul reprezentant al
naţionalităţilor nemaghiare care denunţă manevrele de menţinere a altor popoare în cadrul Ungariei.
07.10.1918 Italienii ocupă capitala Albaniei, Tirana.
12.10.1918 Declaraţia politică de la Oradea a Comitetului Executiv al Partidului Naţional Român.
13.10.1918 Generalul Berthelot este numit în fruntea Armatei Aliate de Dunăre
14/27.10.1918 Acceptatea de către Austria a tuturor condiţiilor de pace impuse de către Statele Unite ale Americii.
14.10.1918 Portul albanez Durazzo este ocupat de italieni.
14/27.10.1918 Hotărârea Adunării Constituante a românilor din Bucovina de la Cernăuţi proclamă unirea Bucovinei cu
celelalte ţări româneşti, într-un stat naţional independent.
15/28.10.1918 Situaţia trupelor de ocupaţie străine:
- pe "frontul Siretului": Comandamentul bavarez nr.63 (diviziile 89 şi 303 germane, brigada 143 infanterie
austro-ungară);
- în Oltenia şi Muntenia: Comandamentul Armatei von Scholtz: 5½ divizii germane (218, 226, 3 şi 16
landwehr, 36 rezervă, brigada 7 cavalerie bavareză); diviziile 62 şi 23 de infanterie austro-ungare;
- în Dobrogea: 6 batalioane de etapă germane (4 pe linia Cernavodă—Constanţa şi 2 la nord de această
linie), 13 batalioane bulgare (3 pe aceeaşi linie şi 10 la nord), 2 regimente de cavalerie bulgare (în nord);
- în partea vestică a Moldovei (sectorul Prut—Oituz): 3 divizii de infanterie austro-ungare (37, 38,
elemente din divizia 51 şi brigada 25 infanterie) constituite în Comandamentul Goldbach;
- în Ucraina erau dislocate 20 divizii de infanterie, dintre care numai 4½ divizii de infanterie şi 2 divizii de
cavalerie erau dispuse în apropierea Nistrului, dar mult răspândite
17/30.10.1918 Poarta Otomană solicită încheierea armistiţiului, semnat la Mudros (insula Lesbos).
18/31.10.1918 La Budapesta se constituie Consiliul Naţional Român Central, prezidat de Ştefan Cicio-Pop.
18/31.10.1918 La Viena se constituie Senatul Militar Român sub preşedenţia căpitanului Traian Popa, ulterior a
generalului Ioan Boeriu.
18.10.1918 Prin declaraţia conducerii naţionale din Transilvania, citită în şedinţa Parlamentului din Budapesta se
contestă categoric dreptul guvernului ungar de a reprezenta sub orice formă teritoriile locuite de români.
21.10.1918 Deputaţii austrieci-germani întruniţi într-o Adunare Naţională provizorie la Camera Landurilor din Viena
hotăresc fondarea unui stat austriac german prin uniuni cu celelalte naţiuni din fostul imperiu, eventual
alipirea ca stat federal la Reich-ul german.
22.10.1918 Ultima reuniune a Consiliului Ministerelor Comune ale Austro-Ungariei hotăra încheierea grabnică a
ostilităţilor, dorind să salveze din imperiu ce se mai putea salva.

95
22.10.1918 Declaraţia deputatului socialist bucovinean dr. George Grigorovici în Reichsrat-ul de la Viena prin care
arăta că "la tendinţa de a uni poporul român nu va renunţa niciodată nici un român ...".

23.10.1918 Guvernul premierului maghiar Wekerle demisionează, în încercarea disperată de a se forma un guvern de
uniune naţională pentru "salvarea statului ungar".
24.10.1918 Pe frontul italian se declanşează ofensiva de la Piave a generalului Armando Diaz.
24.10.1918 Vecea populară de la Zagreb hotăreşte unirea cu Serbia şi Muntenegru.
25.10/07.11.1918 Se stabileşte un mod unic de organizare şi desfăţurare a activităţii gărzilor militare române, subordonate
C.N.R.C. şi Comandamentului Militar din Arad.
25.10.1918 Generalul Erich Ludendorff demisionează de la şefia Statului Major al Cartierului General Imperial
german, sub presiunea ofensivei accentuate a Aliaţilor.
27.10.1918 Victoria de la Vittorio Veneto duce la străpungerea de către italieni a frontului austro-ungar, în urma cărei
Comandamentul Suprem Habsburgic solicită încheierea armistiţiului.
28.10/10.11.1918 Începe mobilizarea armatei române.
28.10/10.11.1918 Consiliul Naţional Român Central transmite guvernului Károlyi la Budapesta un mesaj ultimativ:
"Dezlănţuirea furtunoasă a evenimentelor ne-a produs convingerea că, în înţelesul dreptului de liberă
dispoziţiune a neamurilor, cât şi spre scopul de a păstra ordinea publică, siguranţa averii şi a vieţii, trebuie
încă acum să luăm puterea deplină de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal şi Ţara
Ungurească.
La ţinutul acesta aparţin comitatele: Torontal, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Sătmar, Maramureş,
Bistriţa-Năsăud, Solnoc-Dăbâca, Sălaj, Cluj, Murăş-Turda, Turda-Arieş, Alba Inferioară, Târnava Mică,
Târnava Mare, Hunedoara, Sibiu, Braşov, Făgăraş, Trei Scaune, Odorhei şi Ciuc, precum şi părţile
româneşti din comitatele Bichiş, Cenad şi Ugocea.
Guvernul să adreseze naţiunilor din Ungaria şi Ardeal numaidecât un manifest în acest înţeles şi să
subordoneze potestăţii noastre toate instituţiile, autorităţile şi organele de stat, politice, administrative,
judecătoreşti, de comunicaţie, şcolare, bisericeşti, financiare şi militare aflătoare pe acest teritoriu ..."
28.10.1918 Consiliul Naţional Ceh din Praga înlătură Staathaller-ul austriac, preia puterea şi dezarmează trupele
imperiale (au participat unităţi române: regimentele de infanterie 2 Braşov, 51 Cluj şi o parte a
regimentului 37 Oradea).
29.10.1918 Miile de voluntari români participanţi la adunarea de la Celiabinsk adoptă o hotărâre ce vizează unirea
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului şi Bucovinei cu România.
Hotărârea este trimisă telegrafic preşedintelui S.U.A., Wilson.
29.10/11.11.1918 Două formaţiuni ale armatei române avansează pe direcţiile Mărăşeşti—Focşani, respectiv Galaţi—Brăila,
declanşându-se prin aceasta intrarea armatei române în teritoriul ocupat.
29.10.1918 Austro-Ungaria adresează cererea separată de pace către Aliaţi.
29.10.1918 Soborul naţional iugoslav de la Agram (Zagreb) votează ruperea legăturilor cu Austria şi Ungaria şi unirea
popoarelor de la Isonzo până la Vardar într-un stat suveran şi independent.
30.10.1918 Consiliul Naţional Slovac întrunit la Turcinsky Svaty Martin hotăreşte ruperea legăturilor cu Dubla
Monarhie şi unirea cu Boemia.
30.10.1918 Adunarea Naţională provizorie hotăra la Viena crearea unui Consiliu de Stat cu funcţia de guvern al
Austriei germane, fiind desemnat cancelar social-democratul Karl Renner.
31.10.1918 Se decretează "Legea fundamentală provizorie", prin care Consiliul Naţional Român din Bucovina se
afirma ca unica şi suprema putere, pe întregul teritoriu al provinciei.
31.10.1918 Comisia poloneză de lichidare creată la Cracovia preia administraţia Galiţiei şi a unei părţi a Sileziei.
31.10.1918 Iese victorioasă insurecţia populară din Budapesta, puterea fiind preluată de guvernul de coaliţie condus
de contele Károly Mihályi.
31.10/13.11.1918 Reapare "Universul", cel mai popular ziar bucureştean.
01.11.1918 Fostul premier maghiar Tisza cade sub gloanţele revoluţionarilor unguri.
02.11.1918 La Cluj este ales Senatul Naţional Român din Ardeal, în frunte cu dr. Amos Frâncu.
02.11.1918 Este proclamată independenţa Ungariei, act ce pune punct final existenţei politice a Austro-Ungariei.
03.11.1918 Izbucnesc mişcările revoluţionare de la Kiel, ce se extind rapid în întreaga Germanie.
07.11.1918 Primele formaţiuni româneşti (compania "Burdujeni" din regimentul 3 grăniceri) intră în Iţcani şi Suceava.
08.11.1918 Recunoaşterea de către Biserica Română (prin cele două confesiuni — ortodoxă şi greco-catolică) a
Consiliului Naţional Român Central drept "reprezentantul şi conducătorul politic al românilor din Ungaria şi
Ardeal.
08.11.1918 Elemente ale armatei române intră în Gura Humorului. Începe marşul ofensiv al armatei române în
Bucovina, în vederea restabilirii ordinii şi apărării populaţiei de bandele din zonă.
09.11.1918 Renunţarea la tron a Kaiserului şi proclamarea Republicii germane.
11.11.1918 La Arad se pun bazele Comandei Supreme a Gărzilor Naţionale Române, cu un stat major în fruntea
căruia este desemnat provizoriu maiorul Alexandru Vlad.
11.11.1918 Împăratul Carol de Habsburg dizolvă guvernul imperial şi publică declaraţia de renunţare la tron.
11.11.1918 Se semnează armistiţiul de la Rethondes prin care operaţiile de pe toate fronturile aveau să înceteze.
12.11.1918 Se termină evacuarea Bucureştiului de către trupele germane de ocupaţie.
96
12.11.1918 Este proclamată Republica Austria.
13.11.1918 La Belgrad se semnează o "Convenţie militară" între comandamentul Armatei Aliate de Orient şi delegaţii
noului guvern maghiar, care se obliga să-şi retragă trupele la nord de linia:
- cursul superior al Şomeşului Mare, Bistriţa, Mureş sat (com.Suseni jud. Mureş), cursul Mureşului pâna la
confluenţa cu Tisa etc., cursul Mureşului fiind fixat ca limită de demarcaţie răsăriteană a Ungariei, faţă de
România.
Administraţia civilă, inclusiv forţele de poliţie şi jandarmerie necesare rămâneau în subordinea guvernului
ungar.
13.11.1918 Înaltul Comandament Român decide declanşarea operaţiunii de eliberare a Transilvaniei.
13-14.11.1918 În Sala Prefecturii din Arad au loc tratative româno-ungare, într-o atmosferă rigidă, apăsătoare; Iuliu
Maniu, sosit de la Viena arăta în Comunicatul oficial românesc:
Naţiunea română pretinde cu tot dreptul independenţa sa deplină de stat şi nu admite ca acest drept să fie
întunecat prin rezolviri provizorice ...
14.11.1918 Carol de Habsburg, în calitate de rege al Ungariei semnează o declaraţie prin care îşi exprimă acordul
asupra viitoarei forme a statului ungar.
15/28.11.1918 La Cernăuţi, Consiliul General al locuitorilor provinciei, în conformitate cu hotărârea Constituantei şi a
şedinţei C.N.R. din 12/25.11 votează "unirea necondiţionată şi pe vecie" cu România.
15.11.1918 Se rup tratativele româno-ungare de la Arad, tensiunea social-politică din Transilvania şi din celelalte
provincii româneşti crescând odată cu înmulţirea actelor de violenţă împotriva populaţiei paşnice.
16.11.1918 Apariţia primelor uniforme franceze şi britanice pe străzile Bucureştiului.
16.11.1918 La Budapesta se anunţă crearea Republicii Populare.
05/18.11.1918 În urma numeroaselor solicitări alarmante venite din Transilvania, Marele Cartier General român ordonă
ca ocuparea liniei de pe Mureş fixate anterior să fie grăbită.
07/20.11.1918 Începe deplasarea unităţilor armatei române spre Transilvania: divizia 1 vânători trece prin pasul Ghimeş-
Palanca, ajungând în Miercurea-Ciuc.
08/21.11.1918 Divizia 7 română trece frontiera veche pe la Prisecani-Tulgheş.
13/26.11.1918 La Giugiu are loc o reuniune a generalilor Presan şi Berthelot, la care se hotăreşte ca armata română să
înainteze în Transilvania până la Mureş, trupele franceze urmând să ocupe linia stabilită în circa 15 zile.
16/29.11.1918 Divizia 1 vânători eliberează zona de la izvoarele Oltului şi depresiunea Ciucului; unele subunităţi ajung
între Braşov şi Râşnov; este atins Mureşul, ocupându-se nodul de cale ferată Târgu Mureş.
17/30.11.1918 Primele subunităţi române intră în Reghin.
18.11/01.12.1918 Are loc Adunarea Naţională de la Alba Iulia la care se adoptă declaraţia de unire a Transilvaniei cu patria-
mamă. În acest moment armata română nu atinsese linia de demarcaţie fixată decât la extremitatea ei
nord- estică, ceea ce infirmă categoric acele incriminări că hotărârile adoptate la Alba Iulia s-au datorat
prezenţei armatei române!
18.11/01.12.1918 În fruntea trupelor române şi aliate, regele Ferdinand şi regina Maria, împreună cu guvernul şi celelalte
autorităţi şi-au făcut reintrarea, după doi ani de pribegie, în Bucureşti.
19.11/02.12.1918 Trupele române eliberează oraşul Târgu Mureş.
21.11/04.12.1918 Sunt eliberate localităţile Bistriţa şi Năsăud.
23.11/06.12.1918 Divizia 7 este concentrată în sectorul Reghin—Topliţa—Ditrău—Gheorghieni—Borsec—Bistricioara.
24.11/07.12.1918 Regimentul 6 vânători intră în municipiul Braşov.
28.11.1918 În memoriul lui Iuliu Maniu transmis ministrului de externe francez prin Legaţia română se arată că prin
"armistiţiul" de la Belgrad din 13.11 se crease o situaţie confuză în teritoriile româneşti din Ardeal,
deoarece linia fixată "împarte naţiunea română din Transilvania şi Ungaria în două părţi ...".
Nov.-febr. 1919 În "lunile de groază" (după Constantin Kiriţescu) au loc 301 cazuri de asasinate în comitetul Aradului; cu
excepţia unei singure victime (un cetăţean maghiar), toate celelalte au fost de naţionalitate română.
01.12.1918 Cele din urmă detaşamente germane trecuseră Carpaţii, teritoriul vechii Românii fiind eliberat aproape în
întregime, cu excepţia unei părţi din Dobrogea.
01.12.1918 Ia fiinţă Regatul sârbo-croato-sloven sub dinastia Caragheorghevici.
04.12.1918 Károly lansează un patetic apel naţiunii maghiare, invocând primejdiile externe ce atentau la "integritatea
patriei", subliniind poziţia sa fermă de a nu ceda; se angajează la acordarea autonomiei administrative şi
culturale tuturor
naţionalităţilor, pentru ca unitatea teritorială a Ungariei să fie păstrată în limitele fostului imperiu.
07.12.1918 La Cluj se instituie un Comisariat guvernamental pentru aşa-numita "Ungarie de răsărit", coordonat de
profesorul Apáthy István, ca un organism de putere opus conducerii româneşti.
08.12.1918 Guvernul Coandă remite la Quai d'Orsay un document în care întreabă tranşant dacă României i se
recunoaşte sau nu calitatea de aliat, deoarece românii "reclamă onoarea de a figura printre cei care au
suferit cel mai mult şi au plătit cel mai mult ...".
Până la 13.12. funcţionarii publici au fost obligaţi să presteze un jurământ de fidelitate, în pofida voinţei
liber şi democratic exprimate la Alba Iulia.
10.12.1918 Prin hotărâre a Marelui Cartier General se înfiinţează la Sibiu un comandament unic condus de generalul
Traian Moşoiu, pentru conducerea şi coordonarea operaţiunilor din Transilvania.

97
Ordinul era semnat din partea Marelui Cartier General de către şeful Biroului Operaţii, locotenent-colonelul
Ion Antonescu.
12.12.1918 În România ia naştere un nou guvern, condus de patriotul şi omul politic Ion I. C. Brătianu.

29.11/12.12.1918 Şeful Marelui Cartier General Român comunică în scris Comandamentului Armatei Aliate de Dunăre arată
că este necesară, "datorită ideilor anarhiste răspândite ... de adversarii noştri" o înaintare a armatei
române la vest de
Mureş, spre Sighetul Maramureşului, Baia Mare, Satu Mare, Carei, Dej, Cluj, şi "în mod cu totul special"
spre Oradea şi Arad.
02/15.12.1918 Este eliberată Sighişoara.
03/16.12.1918 Sunt eliberate oraşele Blaj, Mediaş şi Simeria.
04/17.12.1918 Este eliberat oraşul Beclean.
04/17.12.1918 Generalul Presan transmite ofiţerului său de legătură de pe lângă Comandamentul Aliat că trupele
române vor trece linia Mureşului, evitând însă orice lupte cu forţele adverse (maghiare).
05/18.12.1918 Lt.col. Ferdinand Vix înmânează la Budapesta Comisiei Ministeriale de Armistiţiu o telegramă-citaţie din
partea generalului Berthelot prin care se cerea Ungariei eliberarea Clujului, care urma a fi trecut trupelor
române.
06/19.12.1918 Trupele române intră în localităţile Alba Iulia, Cucerdea, Aiud şi Teiuş.
07/20.12.1918 Este eliberată localitatea Reteag.
08/21.12.1918 Colonelul Kratochwill informează Comandamentul român că îşi retrage trupele din Cluj; Marele Cartier
General român răspunde că "în regiunile ocupate de români nu rămâne nici o autoritate militară, de nici un
fel, a ungurilor.
Acele care vor rămâne se vor dezarma".
08/21.12.1918 Armata română intră în Agârbiciu şi Dej.
08/21.12.1918 Divizia 2 vânători ajunge în zona Sibiu—Sebeşul Săsesc—Simeria—Petroşani, interzicând transporturile
maghiare către Ungaria.
09/22.12.1918 Regimentul 6 eliberează localităţile Râşnov şi Ţânţari. Regimentul 5 vânători ia în apărare sondele de
petrol din zona Homorod—Caţa.
09/22.12.1918 Sunt eliberate oraşele Turda şi Apahida.
09/22.12.1918 Printr-o hotărâre a Resortului Apărării şi Siguranţei Publice al Consiliului Dirigent se trece la desfiinţarea
treptată a gărzilor naţionale româneşti în teritoriile eliberate, acestea fiind înlocuite de jandarmi şi poliţie.
10/23.12.1918 Armata română intră în Gherla.
10/23.12.1918 Şeful Misiunii militare aliate face cunoscut Comisiei Ministeriale de Armistiţiu că Înaltul Comandament
român a fost autorizat să depăşească linia de demarcaţie, guvernul Károly trebuind deci să dispună
evacuarea zonei.
11/24.12.1918 Ostaşii Diviziei 7 române îşi fac intrarea în municipiul Cluj.
11/24.12.1918 Începe să funcţioneze efectiv Comandamentul Trupelor din Transilvania.
11/24.12.1918 Trupele române au ajuns pe aliniamentul Radna Veche—Telciu—Glodu—Vârful Muntelui (cota 1.826)—
Zlatna— Deva—Hunedoara—Haţeg—Lupeni.
25.12-03.01.1919 Generalul Berthelot desfăşoară "turneul de pacificare", pentru verificarea situaţiei românilor din teritoriile
neeliberate încă de către armata română; el observa că "armistiţiul a fost violat de unguri. Nu ar fi vreun
inconvenient de a-l denunţa şi a lăsa trupele române să ajungă la limita de vest a teritoriului locuit de
populaţia română. Nu este exact, aşa cum pretind ungurii, că majoritatea populaţiei este maghiară, cu
excepţia câtorva oraşe (...).
Estimez că ocuparea de către trupe franceze a punctelor Arad, Oradea Mare, Debreţin, Careii Mari,
Salonta Mare este indispensabilă".
13/26.12.1918 Saint-Aulaire, George Barclay, Auriti şi Charles Vopicka (miniştrii aliaţi la Bucureşti) telegrafiau ţărilor lor
nota că "România are dreptul moral şi politic la realizarea revendicărilor sale ...".
15/28.12.1918 Printr-o telegramă secretă adresată guvernelor aliate, Stephen Pichon arăta că României trebuie să i se
recunoască statutul de aliat, în pofida Tratatului de la Bucureşti cu Germania, propunând participarea
României la negocierile de pace în aceleaşi condiţii cu celelalte mici puteri aliate.
16/29.12.1918 Pe timpul "turneului de pacificare", Berthelot ajunge în Arad, unde este întâmpinat cu mult antuziasm de
consiliul, garda şi locuitorii români, de faţă fiind prezente şi autorităţile locale maghiare; incidentele grave
soldate cu morţi şi răniţi, provocate de elementele extremiste maghiare chiar pe timpul şederii generalului
în oraş l-au determinat pe acesta să ordone neutralizarea lor şi ocuparea imediată a Aradului de către
trupe franceze.
17/30.12.1918 În "Buletinul de informaţii" al Diviziei 2 vânători se arată că "... de la intrarea trupelor sârbeşti în Banat şi
până astăzi populaţia românească suferă îngrozitor (...) sârbii persecută, jefuiesc şi ucid pe români, care
îndrăznesc a susţine că Banatul să se unească cu România. Gărzile naţionale din Banat au cerut ajutorul
francezilor. Locuitori se mişcă contra armatei de ocupaţie".
18/31.12.1918 Berthelot hotăreşte, în urma discuţiilor purtate cu profesorul Apáthy, comisarul general de Cluj, să
oprească pentru moment înaintarea armatei române pe "linia Berhelot-Apáthy" (Baia Mare—Jibou—Dej—
Cluj—Alba Iulia—Deva), trupele de jandarmi fiind retrase până la 15 km de această linie (zonă neutră,

98
despărţind cele două armate).
19.12/01.01.1919 Şeful Marelui Cartier General român comunică generalului Franchet d'Esperey, comandantul Armatei
aliate din Orient că armata română a depăşit linia Mureşului, conform autorizaţiei primite şi "am putut
ocupa regiunea Dej — Cluj şi elibera sute de mii de români de sub un opresor care niciodată nu a
respectat vreo lege umană".
Se solicită în continuare aprobarea pentru înaintarea spre regiunea Arad—Oradea Mare—Careii Mari,
pentru asigurarea vieţii şi averii locuitorilor români.
Sfârşitul lunii Restabilirea administraţiei locale româneşti în Dobrogea; evacuarea administraţiei bulgare era planificată
decembrie astfel: — până la 08.12: din judeţul Tulcea;
— până la 13.12: din judeţul Constanţa;
— până la 18.12: din judeţul Durostor;
— până la 23.12: din judeţul Caliacra.
Funcţionarii români preluau posturile la o zi distanţă, interzicându-se însă intrarea armatei române în
Dobrogea.
05.01.1919 Pentru detensionarea relaţiilor româno-sârbe, Comandamentul aliat hotăreşte crearea unei zone-tampon
între armatele celor două state şi a trece provoncia sub controlul său, prin retragerea unităţilor sârbeşti din
cea mai mare parte a teritoriului bănăţean ocupat până atunci (zona fiind delimitată la est de linia
Orşova—Mehadia— Caransebeş—Lugoj—Lipova, la nord de valea Mureşului, la vest de linia Cenad
(inclusiv)—Comloşu Mare — Jimbolia—Panciova (exclusiv), iar la sud de Dunăre; zona era ocupată de
Divizia 11 colonială şi brigada de cavalerie general Farret, sub înalta autoritate a generalului Franchet
d'Esperey).
Anul 1919 Potrivit unui "recensământ" efectuat de Consiliul Dirigent (maghiar!), românii reprezentau 57,12%,
maghiarii şi secuii 26,46%, germanii 9,86%, evreii 3,28%, celelalte minorităţi 3,28% din totalul populaţiei.
06.01.1919 În raportul generalului Presan către preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion I. C. Brătianu se arată că la
Belgrad ţinuturile româneşti au fost tăiate printr-o linie nenaturală, ce nu corespunde drepturilor
recunoscute de Aliaţi.
07.01.1919 Ca urmare a observaţiilor lui Berthelot potrivit cărora România nu ar fi considerată pe picior de egalitate cu
Serbia, cei patru miniştri aliaţi de la Bucureşti trimit guvernelor lor o telegramă identică prin care atrag
atenţia că "... este absurd ... să se compare situaţia Serbiei cu a României. În primul rând Serbia a
suportat războiul, în timp ce România a fost antrenată de noi în război, în baza angajamentelor Antantei".
08.01.1919 Cu prilejul întrunirii consiliilor Naţional şi Central săseşti de la Mediaş se adoptă Declaraţia de alăturare la
Hotărârea de la Alba Iulia de unire cu România.
29.01, În expunerile premierului român în faţa Conferinţei de Pace, problema Banatului a fost stăruitor înfăţişată,
01.02.1919 insistându-se asupra unităţii geografice şi economice a provinciei.
01.02.1919 Primul delegat al ţării, în expunerea făcută "Consiliului celor zece" precizează frontierele revendicate de
România arătând că "... aceste cereri nu ar putea fi considerate ca inovaţii ...", fiind stabilite pe principiile
recunoscute de Aliaţi.
04.01.1919 Cu consimţământul Aliaţilor, Marele Cartier General român a ordonat Comandamentului Trupelor din
Transilvania să ia în stăpânire regiunea Baia Mare—Sighetul Maramureşului—Zalău; pe restul frontului
trupele nu trebuiau să depăşească linia Zalău—Ilia (pe Mureş)—Bucova.
06.01.1919 Din raţiuni logistice, trupele române intră în Zam, dincolo de linia de demarcaţie, pentru a împiedica
elemente maghiare să sustragă importante cantităţi de minereuri, cupru şi cărbune din fabrica din
localitate.
06.01.1919 Un batalion din regimentul 15 infanterie intră în Baia Mare.
07-11.01.1919 Divizia 6 este introdusă în regiunea Turda—Teiuş—Arad—Alba Iulia—Zlatna—Cluj, între unităţile diviziei 7
care se deplasa spre Maramureş.
12.01.1919 Un batalion din regimentul 16 infanterie (divizia 7) intră în Jibou, îndreptându-se către Zalău.
13.01.1919 Un detaşament din Divizia 6 ce se deplasa pe direcţia Bologa—Huedin a respins opoziţia unei grupări
maghiare în comuna Poeni.
14.01.1919 Subunităţile ce se deplasau către Zalău sunt surprinse de un atac maghiar la nodul de cale ferată Ţigani
(Crişeni), suferind pierderi. Riposta română face atacantul să se retragă a doua zi.
02/15.01.1919 Trupele române întră în Huedin şi în Valea Drăganului (Sebeşul Mare).
02/15.01.1919 Un detaşament mixt aparţinând Diviziei 7 este atacat la Zalău, la instigarea dr. Apáthy, comisarul general
al "Ungariei de Est"; el este arestat, dar guvernul maghiar protestează.
03/16.01.1919 Un batalion din regimentul 14 infanterie, cu o baterie din regimentul 14 artilerie au fost atacate la intrarea
în comuna Vadu Izei (4 km sud de Sighet) de o companie ucraineană; riposta energică a românilor a făcut
pierderi în tabăra inamicului, în 48 de ore regiunea fiind curăţată, şi instalându-se posturi de trecere şi
supraveghere la Trebuza, Câmpulung la Tisa şi Apşa.
03/16.01.1919 Într-un raport al Comandamentului Trupelor din Transilvania se preciza: "Având în vedere întiderea
teritoriului ..., cât şi starea de lucruri din Ardeal, unde nimic până în prezent nu este organizat: nici
administraţie, nici poliţie, nici jandarmerie; unde gărzile naţionale — care la început, în entuziasmul
revoluţiei, au fost de folos — acum sunt un pericol (...) reise deci, după cum se vede, că toată chestiunea
de siguranţă a teritoriului ocupat cade aproape numai în sarcina armatei (...)."

99
03/16.01.1919 Marele Cartier General aprecia situaţia Comandamentului Trupelor din Transilvania ca fiind "încă lipsit de
mijloacele necesare funcţionării în bune condiţiuni", "Prin aceasta se compromite situaţia din Transilvania
şi se periclitează interesele mari ale Ţării".

05/18.01.1919 Se înfiinţează Comandamentul General Teritorial Sibiu, care urma să fie comandat de generalul Ioan
Boeriu.
18.01.1919 În Ungaria se formează guvernul Berinkey Dénes, în condiţiile în care contele Károlyi demisionează,
preluând însă noul post de preşedinte al Republicii Populare Ungare.
07/20.01.1919 Marele Cartier General adresează guvernului un raport referitor la fărădelegile la care sunt supuşi românii
din comitatele Arad, Cenad şi Bichiş şi la acţiunile unor agitatori comunişti trimişi de la Budapesta,
solicitând ca "armata română să înainteze la Arad, Oradea Mare, Sătmar, la Bichiş şi apoi să ocupe tot
teritoriul proclamat ca alipit la Regatul României. În caz contrar nu se poate garanta dacă populaţia
română, indignată şi disperată, nu va răzbuna aceste cruzimi".
08/21.01.1919 Minerii din regiunea Petroşani—Lupeni declară grevă, acţiune la care se asociază şi personalul căii ferate
de pe linia Petroşani—Simeria.
09/22.01.1919 Greva feroviarilor se generalizează, la Cluj participând, sub influenţa propagandei bolşevice maghiare şi
funcţionarii administraţiei locale.
09/22.01.1919 Comandamentul Trupelor din Transilvania informa Marele Cartier General că noua regrupare a forţelor
sale era deja realizată, linia vest Sighetul Maramureşului (Marmaţiei)—vest Baia Mare—vest Zalău—est
Ciucea— Zam aflându-se sub controlul trupelor române.
12/25.01.1919 Într-un raport al Marelui Cartier Gneral, semnat de generalul Presan şi înaintat Preşedenţiei Consiliului de
Miniştri se arată din nou situaţia populaţiei româneşti din teritoriul neocupat de armata română, agitaţia
comunistă desfă şurată de unguri şi necesitatea de a se interveni urgent.
23.01.1919 Trupele de grăniceri române, întărite cu un detaşament mixt (general Cleante Davidoglu) resping forţele
înarmate bolşevice ce ocupaseră Hotinul şi câteva sate din zonă, sprijinite de populaţia rusofonă din zona
Ataki.
Starea de alertă în Basarabia şi Bucovina se menţine însă şi după aceea, în confruntările următoare fiind
ucis generalul Stan Poenaş, comandantul brigăzii 17 infanterie.
01.02.1919 Se înfiinţează 15 companii de jandarmi, fiecare fiind repartizată unui comitat din teritoriul aflat sub
stăpânirea trupelor române; companiile au rămas grupate pe secţii, fiecare secţie fiind afectată unei plăşi.
Companiile de jandarmi urmau să înlocuiască gărzile naţionale locale, care trebuiau să se desfiinţeze.
23.01/05.02.1919 Preşedintele Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu înaintează un protest energic guvernului Berinkey,
incriminându-se atrocităţile şi jafurile, precum şi recrutările forţate efectuate de autorităţi.
08.02.1919 Experţii britanici, americani, francezi şi italieni prezintă în cadrul unei şedinţe comune patru proiecte cu
privire la frontiera de vest a României; cea mai avantajoasă era cea britanică, care mergea la aproximativ
jumătatea distan ţei dintre linia Tratatului din 1916 şi cea fixată ulterior la Trianon.
08.02.1919 Generalul Henry Patey, delegat al generalului Berthelot îi trimite acestuia o notă în care denunţă
"violenţele cele mai inumane" comise împotriva populaţiei paşnice româneşti şi totodată semnalează
concentrările de trupe unga re, care în condiţiile unor efective reduse ale trupelor române pot genera "o
situaţie Critică" în regiunea Ciucea.
09.02.1919 Într-o notă înmânată preşedintelui Conferinţei de Pace, şeful delegaţiei române aduce la cunoştinţă
"uneltirile ungureşti în teritoriile româneşti din Transilvania", care creaseră "o stare de lucruri de o gravitate
crescândă", soli citând "măsuri militare urgente" spre "a se asigura protecţia concetăţenilor noştri
dezarmaţi".
10.02.1919 În cadrul şedinţei comune a experţilor desemnaţi de "Cei patru" se recomandă să fie recunoscută unirea
deja realizată a Basarabiei cu România, în sprijinul căreia au fost aduse numeroase argumente istorice şi
etnografice.
04/17.02.1919 Guvernul provizoriu de la Sibiu cheamă în totalitate sub arme Corpul Voluntarilor Ardeleni. Acesta luase
fiinţă în 1917 din foştii prizonieri de origine română din Rusia, participând la bătăliile de la Mărăşeşti,
Mărăşti şi Oituz.
17.02.1919 Comitetul pentru afacerile româneşti condus de André Tardieu ajunge la concluzia că stabilirea zonei
neutre dintre România şi Ungaria, ce urma să fie ocupată de trupele aliate, trebuie să fie examinată şi
definitivată de reprezentanţii militari ai Consiliului Suprem de Război, de la Versailles.
20.02.1919 Corespondentul din Bucureşti al ziarului "Le Temps" telegrafia: "Propaganda ungară acţionează cu
violenţă împotriva României. Ştirile false sunt răspândite sistematic (...). Singurul punct ce nu poate fi pus
în discuţie este că guvernul de la Budapesta (...) reia pretenţii stranii (...), el încasează impozitul,
recrutează soldaţi, deportează oamenii, persecută în modul cel mai barbar femeile şi bătrânii (...)".
21.02.1919 Brătianu înaintează o nouă notă ministrului Afacerilor Externe francez St. Pichon, lui A. Tardieu şi
colonelului House, în care precizează că "E necesar în mod urgent a lăsa ca trupele române să ocupe
teritoriile revendicate de România în Ungaria, unde guvernul din Budapesta provoacă dezordini şi
organizează bolşevismul ...".
21-22.02.1919 Trupe numeroase din Divizia de secui atacă la Ţigani—Gârcei—Zalău subunităţile regimentului 15 român,
provocând morţi şi răniţi; riposta trupelor române efectuată între 22 şi 25.02 duc la recucerirea Zalăului.

100
24.02.1919 Delegatul român, ministrul de stat Alexandru Vaida-Voevod prezintă în şedinţa Consiliului Suprem de
Război de la Versailles o nouă notă privitoare la teritoriile din Ungaria locuite de români. El arată că "...
pentru a opri propa ganda periculoasă executată sub auspiciile guvernului de la Budapesta în ţinuturile
româneşti neocupate de trupele Regatului, este urgent să se facă înaintarea trupelor române până la linia
de demarcaţie a acestor teritorii".
26.02.1919 Biroul Conferinţei de Pace aprobă propunerile primite de la experţii militari ai Aliaţilor, extinzând teritoriul
acordat Comandamentului român, noua linie de demarcaţie urmând ruta feroviară Satu Mare — Oradea
— Arad.
27.02.1919 Colonelul Hayaux du Tilly trimite o telegramă generalului Berthelot şi colonelului Vix: "Actele de violenţă
continuă, fără încetare, în regiunile Arad, Oradea Mare. Până la ameliorarea situaţiei cer suspendarea
imediată a trenurilor blindate ungureşti armate cu mitraliere şi cu tunuri, care zilnic bombardează şi
mitraliază satele şi locuitorii din Valea Crişului Alb, care, în urma acestor bombardamente zilnice şi de
necrezut, au trebuit să-şi părăsească satele şi vitele".
01.03.1919 Ia fiinţă la Sibiu, sub comanda aceluiaşi general Ioan Boeriu Secţia de organizare a corpurilor 6 şi 7
armată, depinzând direct de Ministerul de Război. Organizarea celor două unităţi se încheie în linii mari la
27.03.
02.03.1919 Într-un discurs incendiar rostit la Satu Mare, preşedintele Republicii Populare Ungare, Károlyi afirmă că
"cetăţenii maghiari sunt ferm decişi a elibera la nevoie ţara cu armele".
02.03.1919 În faţa atitudinii sfidătoare a guvernului de la Budapesta Consiliul Dirigent declară că "nu se mai simte
îndatorat a menţine contactul cu guvernul Republicii Ungare şi îşi recheamă reprezentantul său trimis
lângă acel guvern".
03.03.1919 Comandantul regimentului 1 vânători africani, maiorul R. Massiet raporta comandantului diviziei 11
coloniale că "...aceste trupe (maghiare) nu au nici o disciplină. Ofiţerii se tem să fie violentaţi de soldaţii
lor, care se îmbată şi sub pretextul patriotismului, al păstrării Transilvaniei la Ungaria, bat şi jefuiesc
locuitorii de origine română". El propune de asemeni retragerea trupelor regulate ungare la vest de linia
Gyula—Arad, "în teritoriul pur unguresc".
05.03.1919 Informat confidenţial de către generalul Franchet d'Esperey cu privire la hotărârea de la Paris, generalul
Berthelot comunică pe 07.03 Marelui Cartier General român că în 26 februarie Conferinţa de Pace a decis
crearea în Transilvania, între români şi unguri, a unei zone neutre, libere de orice trupe; punctele
principale ale acestei zone vor fi ocupate de trupele franceze; zona era astfel delimitată: la est şoseaua
Arad—Salonta, calea ferată Salonta—Oradea—Carei—Satu Mare, respectivele oraşe fiind excluse
ocupaţiei româneşti; la nord se urma cursul râului Someş; la vest era trasată o linie ce pornea de la Tisa,
la 5 km nord-vest de Vásárosnameny, traversa câmpia la 5 km vest de Debreczen, la 3 km vest
Dévaványa, vest Gyoma, 5 km vest Orosháza, Hódmezövásárhely şi Szeged; la sud zona era delimitată
de Mureş; Aradul era exclus de ocupaţia românilor şi ungurilor.
Martie 1919 Componenţa Comandamentului Trupelor din Transilvania prezenta următoarea structură: un serviciu de
stat major, servicii de artilerie, sanitar, veterinar şi remontă, intendenţă, pretoral (siguranţă şi poliţie);
secţie topografi că, secţie T.F.F. (care funcţiona ca serviciu de geniu), secţie automobile, un oficiu
telegrafo-poştal, un post T.F.F., precum şi cartierul comandamentului.
24.02/09.03.1919 Se declanşează o nouă grevă generală pe linile ferate din Banat, periclitând serios aprovizionarea zonei
miniere.
09.03.1919 În intervenţia lui Ştefan Cicio-Pop, ministru de stat pentru afacerile Transilvaniei, către contele Saint-
Aulaire, cere acestuia să convoace corpul diplomatic al Antantei pentru o acţiune comună pe lângă
Comandamentul Armatei Aliate din Orient, care "fără de amânare, să dea ordin trupelor române să
înainteze până la limitele admise de Conferinţa de Pace".
10.03.1919 Publicistul Robert de Flers arăta într-un raport că ştirea privind atribuirea liniei Satu Mare—Oradea—Arad
românilor provocase "o furie care se traduce prin noi atrocităţi şi noi masacre" în fiecare zi din partea
ungurilor.
"E indispensabil ca trupele române să fie puse în putinţă chiar de a înainta foarte repede pentru a ocupa
noile lor poziţii şi ca ele să fie ajutate în această misiune de trupele aliate".
10.03.1919 Chersonul cade în mâinile bolşevicilor.
11.03.1919 Într-un articol din ziarul "The Times" se preciza: "Misiunea ungară de propagandă (...) este extrem de
activă în Ungaria şi Transilvania, unde ţinta ei este de a produce anarhia în teritoriul ocupat de români,
discreditând în felul acesta administraţia românească în speranţa zădărniciri până la urmă a unirii
Transilvaniei cu România".
12.03.1919 Maiorul Mabilais relatează: "este sigur că guvernul ungar uzează de toate mijloacele, mergând până la
bolşevism, pentru a separa populaţia transilvăneană, rămasă sub stăpânirea sa, de cauza română".
12.03.1919 Sosit la Sibiu, colonelul Eugene Trousson (însărcinat de mareşalul Foch) ajunge la concluzia că din punct
de vedere militar ar fi necesar ca avangardele aliate să ocupe punctele strategice Satu Mare—Careii Mari
—Oradea Mare—Békéscsaba către Arad, care să rămână ocupat de trupele franceze, iar de la această
linie să se creeze o zonă neutră de 10-15 km spre vest.
13.03.1919 Comandamentul Trupelor din Transilvania modifică gruparea forţelor, teritoriul aflat sub controlul trupelor
române fiind împărţit astfel: zona de operaţii propriuzisă (formată din comitatele aflate la nordul şi vestul

101
zonei de suprave ghere, până la linia de demarcaţie); zona de supraveghere (formată din judeţele Bistriţa,
Mureş, Turda, Odorhei, Ciuc, Târnava Mare, Târnava Mică, Trei Scaune, Braşov, Făgăraş şi Sibiu).
14.03.1919 Printr-un atentat este aruncat în aer podul de cale ferată dintre staţia Lupeni Sud şi Leliţa (linia Făget—
Siculeni) tocmai când Divizia 2 cavalerie română se transporta din Basarabia în Transilvania.
14.03.1919 Oraşul Nicolaev este cucerit de bolşevici.
14.03.1919 O notă a ministrului român la Paris înmânată premierului Clemenceau, cât şi generalului Berthelot
atenţionează asupra atacurilor desfăşurate de bandele bolşevice dinspre Rusia, cu scopul unui atac final
împotriva României.
20.03.1919 Generalul Berthelot informează Marele Cartier General român că decizia Conferinţei de Pace de creare a
zonei neutre va fi adusă la cunoştinţa guvernului maghiar, acordându-se un termen de 10 zile (cu
începere din 23.03) pentru retragerea trupelor ungare pe noul aliniament.
20.03.1919 Locotenent-colonelul Vix înmânează o scrisoare guvernului ungar prin care este anunţat oficial despre
decizia Conferinţei de Pace din 26 februarie.
21.03.1919 Guvernul ungar refuză să accepte decizia Puterilor Aliate, prezentându-şi demisia. Puterea este preluată
de comunişti, în alianţă cu social-democraţii.
22.03.1919 Un raport al maiorului Haralambie V. Dimitriu, ataşatul român pe lângă Comandamentul aliat de la Belgrad
menţionează concentrări de trupe maghiare între Arad şi Satu Mare, precum şi între Ungvár şi Bratislava,
grosul forţelor maghiare gravitând spre nord, cu intenţia de a stabili legătura cu forţele Rusiei Sovietive.
24.03.1919 Încep atacuri ale unor grupări regulate maghiare, mai puternice în zona Seini—Unguraş—Hodod—
Zalău— Ciucea. Atacurile continuă până la 16 aprilie, când trupele române trec la contraofensivă.
25.03.1919 În şedinţa Consiliului celor Patru, şeful cabinetului britanic se pronunţă pentru concentrarea mijloacelor de
apărare în România, stabilind aici "bariera contra bolşevismului".
25.03.1919 Noul guvern de la Budapesta declară război tuturor vecinilor, luând măsuri de organizare a Armatei Roşii.
26.03.1919 Situaţia efectivelor armatei române era următoarea: în Transilvania erau ca trupe mobilizate diviziile 1 şi 2
vânători, 6 şi 7 infanterie şi divizia 2 cavalerie; în Bucovina se găseau divizia 8 infanterie şi divizia 1
cavalerie; în Basarabia se găseau diviziile 4, 9 şi 10 infanterie, brigada 4 roşiori şi diviziile 1 şi 2 cavalerie;
în zona internă se găseau restul trupelor, marilor unităţi luptătoare şi de servicii.
13/26.03.1919 Comandamentul Trupelor din Transilvania ia măsuri pentru păstrarea ordinii şi siguranţei în spatele liniilor,
Serviciul Organizării unităţilor ardelene decizând ca regimentele transilvănene din Sibiu, Braşov, Dej,
Orăştie, Târgu Mureş, Cluj şi Alba Iulia să formeze imediat, din efecivele de care dispuneau, detaşamente
militare cu însărcinarea de a face paza staţiunilor, lucrărilor de artă şi liniilor ferate.
26.03.1919 Forţele bolşevice stăpânesc aproape toată Ucraina, fiind dispuse pe aliniamentul Certorija (120 km est
Moghilev) — Olgopol —Ananiev —Berezovka (82 km nord Odesa) —vest Oceakov la Marea Neagră.
29.03.1919 Comandamentul Armatei franceze din Ungaria cere Marelui Cartier General român să i se comunice în ce
condiţii trupele române din Transilvania ar putea acţiona în eventualitatea unei mişcări ofensive franco-
române în Ungaria
30.03.1919 Ca urmare a agravării situaţiei pe frontul din Transilvania, Marele Cartier General român ordonă Secţiei de
Organizare a corpurilor 6 şi 7 armată mobilizarea diviziilor 16 şi 18, cu începere de la 01.04, urmând ca în
10 zile acestea să fie puse la dispoziţia comandamentelor operative. Măsura era un răspuns la
mobilizarea generală ordonată de guvernul maghiar.
30.03.1919 Un amplu comentariu apărut în ziarul "Le Temps" evidenţiază pericolele ce planează asupra României: la
est pe Nistru şi la nord în Bucovina forţe bolşevice, la vest armata maghiară, la sud armata bulgară; dacă
Aliaţii nu iau măsuri de dezarmare a bulgarilor şi ungurilor, asupra României poate cade o nouă catastrofă
asemănătoare celei din 1916.
01.04.1919 Comandamentul francez împărtăşeşte propunerile armatei române în privinţa unei acţiuni comune în
Ungaria.
01.04.1919 Lucrătorii Atelierelor căilor ferate din Cluj îşi încetează neanunţat activitatea. Din cercetările
Comandamentului român, anumiţi funcţionari superiori de la MAV (căile ferate maghiare) au instigat
muncitorii la grevă; ei au fost expulzaţi de autorităţile române.
04.04.1919 Misiunea de la Budapesta a generalului sud-african Smuts înmânează guvernului Garbai-Kun nota de
retragere a tuturor forţelor armate ungare spre vest, pe linia fixată; nota de răspuns a guvernului ungar
sosită la 7 aprilie socoteşte inacceptabile condiţiile avansate de Puterile Aliate, propunând însă în schimb
o conferinţă, la Viena sau Praga, cu participarea statelor interesate din regiune (Ungaria, Austria,
Cehoslovacia, România, Iugoslavia) care să stabilească noile frontiere politice şi să reglementeze
problemele economice dintre aceste state; răspunsul concluziona că Republica Sfaturilor din Ungaria "nu
se bazează pe principiul integrităţii teritoriale, dar se opune rezolvării problemelor teritoriale bazate pe
cuceriri imperialiste" (sic !).
04.04.1919 Din cauza insuficienţei efectivelor, forţele aliate din Rusia meridională evacuează oraşul Odesa, trupele
franceze retrăgându-se pe teritoriul Basarabiei. Trupele române din zona Razdelnaia—Tiraspol se retrag
şi ele, fără lupte, pe malul drept al Nistrului.
04.04.1919 Un grup de şovini maghiari îi asasinează pe avocaţii dr. Ioan Ciordaş din Beiuş (membru al Consiliului
Dirigent al Transilvaniei, prefect al judeţului Bihor) şi dr. Nicolae Bolcaş.
05.04.1919 În Bavaria este proclamată Republica Consiliilor.
102
05.04.1919 Situaţia forţelor aliate dizlocate în Orient este următoarea (fiecare unitate cu zona de dispunere):
1. Armata franceză din Ungaria: divizia 76 infanterie (Arad—Szeged—Reina); divizia 11 colonială
(Timişoara— Vârşeţ—Lugoj); brigada de cavalerie (Arad);
2. Armata aliată de Dunăre: divizia 16 colonială (Bălţi—Bender); diviziile 30 şi 156 franceze şi corpul 1
armată grec (Rusia meridională);
3. Armata sârbă: armata 1-a cu diviziile Morava (la Vârşeţ, în Banat), divizia 1 cavalerie (la Timişoara);
divizia de Dunăre (la Subotica) şi divizia Drina (laVinkovici); armata a 2-a cu divizia Timok (în Bosnia),
divizia Şumdia (la
Caciak Aramagelovska—Kragujevaci) şi divizia iugoslavă (cu o brigadă la graniţa albaneză şi una în
Muntenegru)
4. Armata greacă, cu 7 divizii dispuse în sectorul Seres, Demirhissar, Cavala, Vodena
5. Corpul italian cu 3 brigăzi (una la Vraţa—Vidin—Lom Palanka, una la Sofia şi una la Salonic, dar cu un
batalion în Bulgaria.
6. Trupele aliate de ocupaţie în Bulgaria, cu un batalion francez la Sofia, un batalion italian la Strumiţa şi
brigada 26 mixtă dispusă în Dobrogea.
06.04.1919 Sosit la Bucureşti, generalul Franchet d'Esperey are discuţii prelungite cu conducerea armatei române
referitoare la "reglementarea imediată a problemei ungare"; după o convocare a comandanţilor aliaţi la
Belgrad (la care a fost prezent şi locotenent-colonelul Ion Antonescu), el revine la Bucureşti, deşi nu
primise autorizarea Aliaţilor de a acţiona împotriva Republicii Ungare a Sfaturilor.
08.04.1919 Comandamentul aliat ordonă luarea de măsuri vizând completarea blocadei realizate în jurul Ungariei,
fiind lăsa-te deschise numai comunicaţiile feroviare şi telegrafice între Arad şi Sibiu pentru legăturile
franco-române.
Măsurile erau destinate să oblige guvernul Republicii Ungare a Sfaturilor să se supună deciziilor
Conferinţei de Pace.
08.04.1919 Trupe maghiare forţează linia de demarcaţie în Valea Crişului Alb, după o puternică pregătire de artilerie,
ocupând localitatea Ciucea.
09.04.1919 Comandantul Armatei Aliate de Orient dă o instrucţiune personală şi secretă voievodului Mişici (şeful
Marelui Stat Major al armatei sârbe) şi generalului Henrys (comandantul Armatei franceze din Ungaria)
referitoare la o opera ţiune armată comună purtată de trupele ceholsovace, române, sârbe şi franceze
împotriva Republicii Ungare a Sfaturilor; aceasta era de fapt un rezultat al imposibilităţii ducerii de tratative
cu guvernul Garbai-Kun.
10.04.1919 Guvernul român, în unanimitate, sub preşedenţia regelui Ferdinand, stabileşte să se treacă în cel mai
scurt timp la ofensivă, pentru ocuparea militară a liniei hotărâte de Consiliul Suprem Aliat.
10.04.1919 Într-o scrisoare a lui Alexandru Vaida-Voevod transmisă lui Iuliu Maniu se arată că C. Diamandi primise
ordin să comunice la 8 aprilie la Bucureşti că "dacă Presan crede că dispune de forţe suficiente să nu mai
aştepte, ci să dea înainte, chiar şi până la Budapesta".
11.04.1919 La comanda trupelor din Transilvania este numit generalul de divizie Gheorghe Mărdărescu.
12.04.1919 Generalul Berthelot, de la Statul Major al armatei de Dunăre îl anunţă pe premierul Clemenceau că
hotărârea privind ofensiva română fusese luată la cererea Consiliului Dirigent al Transilvaniei "de a
asigura protecţia cona ţionalilor săi împotriva bandelor ungare".
13.04.1919 Trupele ungare din valea Crişului Repede au atacat prin surprindere, ocupând localitatea Iegerişte,
reocupată după câteva ore însă de trupele române.
13.06.1919 Are loc o adunare naţională a populaţiei slovace din Békéscsaba, care îşi exprimă dorinţa de a face parte
din statul român, "pe baza principiilor wilsoniene". Cererea a fost prezentată oficial Consiliului Suprem
Aliat de la Paris (la 02.09 de către Edvard Benes, apoi la 20.03.1920), fără a fi însă acceptată de marile
puteri învingătoare.
14.04.1919 Regele Ferdinand îi adresează personal lui Ion I. C. Brătianu o scrisoare la Paris în care arată că lipsa de
decizie a Puterilor Aliate şi Asociate a lăsat timp armatei ungare să se concentreze şi să se organizeze
mai bine, ceea ce modifica raportul de forţe în defavoarea românilor. El considera că "înaintarea noastră
în Transilvania" este "o necesitate absolută, atât din punctul de vedere al politicii noastre externe, cât şi
din acela al situaţiei interne".
15.04.1919 Decizia de a se trece la atac este adusă la cunoştinţa Comandamentului Armatei franceze din Ungaria.
15/16.04.1919 Trupele maghiare, după o scurtă pregătire de artilerie au trecut la atac în trei sectoare ale frontului: în
Valea Someşului la Cicârlău, la Ţigani şi în defileul Crişului Repede de la Ciucea.
16.04.1919 Într-o telegramă din Paris transmisă de generalul Berthelot Marelui Cartier General român se specifică,
fără echivoc: "Hotărârea Conferinţei de Pace din 26 februarie nefiind modificată, românii sunt în drept, în
caz de atac al ungurilor, să riposteze şi să procedeze la ocuparea zonei care le-a fost fixată până la limita
est a zonei neutre, dar guvernele aliate sunt de acord să ceară României ca acţiunea sa să fie strict
limitată la protecţia conaţionalilor săi şi ca ea să nu ia o dezvoltare inutilă".
16/17.04.1919 Trupele române încep contraofensiva; este cucerită localitatea Hereclean de regimentul 27 infanterie,
precum şi localitatea Borla.
17.04.1919 Regimentul 24 infanterie cucereşte localităţile Bogdan şi Bojan, iar regimentul 11 ajunge pe dealul
Secătura, la sud de Ciucea. La sfârşitul zilei sunt cucerite localitatea Lusca şi dealul Scoroşetului.

103
Detaşamentul mixt coman dat de colonelul Gh. Rasoviceanu ia în stăpânire oraşul Vaşcău. Regimentul 3
vânători intră în Tălagiu, iar regimentul 2 vânători ocupă localitatea Gurahonţ. Divizia 7 infanteriepătrunde
în localităţile Supurul de Sus, Supu rul de Jos şi Şimleul Silvaniei, în timp ce divizia 6 infanterie obligă
inamicul să se retragă din Crasna şi din defileul Ciucea—Negreni, precum şi din Bulz.
18.04.1919 Regimentul ardelenesc "Beiuş" intră în localitatea cu acelaşi nume. Detaşamentul General Olteanu
înaintează până la Teceul Mic. Regimentul 4 roşiori ocupă satul Girişa Mare. Divizia 7 infanterie atinge
aliniamentul Acâş— Giungi.
19.04.1919 Detaşamentul General Olteanu ocupă localitatea Hust. Divizia 7 infanterie intră în Carei, iar brigada 3
roşiori pătrunde în Satu Mare. Regimentul 24 infanterie ajunge la Marghita. Brigada 12 infanterie
depăşeşte localităţile Călăţea, Măgeşti şi Butani, apropiindu-se de Oradea.
19/20.04.1919 Detaşamentul Colonel Rasoviceanu intră în Salonta.
20.04.1920 În "Duminica Mare", apreciind gravitatea situaţiei, comandamentul ungar renunţă la orice încercare de a
organiza apărarea oraşului Oradea, diviziile 6 şi 7 infanterie române eliberându-l fără lupte.
20.04.1919 Prin decizia Marelui Cartier General român, ofensiva trebuie continuată spre vest.
22.04.1919 Divizia 2 cavalerie respinge divizia de secui, ocupând localităţile Mátészalka, Kis Kocsord şi alte sate din
zonă.
23.04.1919 O delegaţie din Debreţin solicită comandanţilor diviziei 7 infanterie române ocuparea oraşului, arătând că
forţele maghiare au fost dezarmate, armamentul fiind deja depus la primăria oraşului. În oraş intră în
aceeaşi zi trupele a trei detaşamente române (General Tăutu, Colonel Cristofor şi Colonel Grigorescu)
defilând în Piaţa Primăriei în faţa comandantului diviziei.
26.04.1919 Detaşamentul General Olteanu ocupă localitata Tiszaújlak, iar detaşamentul Maior Stavri ajunge cu grosul
trupe-lor la Döghe. La centrul dispozitivului divizia 2 vânători împreună cu detaşamentul Colonel
Rasoviceanu ocupă localitatea Békes, iar forţele principale ale diviziei intră în Békéscsaba.
26.04.1919 La cererea lui V. I. Lenin, Statul Major al Armatei Roşii ucrainene ordonă trupelor sale să înainteze cu
rapiditate prin Bucovina, în timp ce alte forţe urmau să execute lovituri încercând să rupă defensiva
română de pe Nistru.
27.04.1919 Trupele române iau în stăpânire oraşul Nyíregyháza.
28.04.1919 O coloană a detaşamentului General Olteanu intră în localităţile Cop şi Mukacevo, odată cu trupele
cehoslovace ajunse în zonă. Divizia 2 vânători ocupă zona Szarvas—Gyoma. Divizia 1 vânători intră în
Orosháza.
28.04.1919 Generalul Presan transmite mareşalului Foch opinia că "pericolul ungar trebuie să fie complet îndepărtat.
În acest scop este necesar să ocupăm Budapesta şi să dezarmăm complet armata ungară".
29.04.1919 Detaşamentul Colonel Ioan ajunge pe Tisa, la Tokaj. La stânga divizia 16 infanterie ocupă mai multe
localităţi, printre care Hajdúnánás, Hajdúdorog şi Hajdúböszörmény. Divizia 2 vânători intră în localităţile
Mezötúr şi Túrkeve. Divizia 1 vânători ocupă localităţile Szentes, Mindszent şi Hödmezövásárhely.
Aprilie 1919 Victor Antonescu (ministrul plenipotenţiar al României la Paris) este informat că prefectul maghiar al
circumscrip-ţiei Lugoj, Issekutz, a publicat un manifest prin care declara că "Banatul aparţine Ungariei,
până la hotărârea de finitivă a Conferinţei de Pace, că administraţia, magistratura, finanţele, poliţia,
jandarmeria vor fi în exclusivitate ungureşti".
01.05.1919 Detaşamentul Colonel Botea ocupă localitatea Törökszentmiklós.
01.05.1919 Armata română din Transilvania atinge obiectivul final al operaţiei ofensive — cursul Tisei pe toată
lungimea frontului. Detaşamentul Colonel Ioan a ocupat un cap de pod pe drepta râului, la Tokaj, în
vederea realizării legă turii cu armata cehoslovacă, a cărei ofensivă începuse la 27 aprilie.
01.05.1919 Printr-un mesaj adresat "tuturor partidelor muncitoreşti din lume", Béla Kun le aduce la cunoştinţă
conţinutul Notei trimise în numele guvernului revoluţionar maghiar preşedintelui Wilson şi guvernelor
cehoslovac, iugoslav şi ro mân. Declarând că acesta recunoaşte "fără rezerve toate pretenţiile teritoriale
naţionale" ale celor trei state, Nota cerea "imediata încetare a ostilităţilor", neamestecul reciproc în
afacerile interne etc.
01.05.1919 Cicerin transmite la Bucureşti un ultimatum al Rusiei sovietice prin care soma guvernul român să
evacueze Basarabia (până la 3 mai) şi Bucovina; Cicerin mai ameninţase încă de la începutul lunii aprilie
anunţând că orice atac al armatei române împotriva Ungariei va fi considerat ca fiind îndreptat şi asupra
Rusiei Sovietice, care — în consecinţă — va riposta energic. Războiul civil rus însă avea să împiedice
dezvoltarea unor acţiuni de proporţii.
02.05.1919 Comandamentul Suprem ungar trimite parlamentari, solicitând încheierea armistiţiului.
02.05.1919 Béla Kun participă la o şedinţă a Consiliului muncitoresc şi militar, în cadrul căreia majoritatea membrilor
s-au pronunţat pentru apărarea Republicii Sfaturilor. Deşi Kun a solicitat cu insistenţă ajutorul guvernului
bolşevic, ru gându-l pe Lenin ca "Armata Roşie ucraineană să lupte împotriva românilor", răspunsul
acestuia a fost negativ, subliniind că "este posibil să se întreprindă acţiuni demonstrative împotriva
Basarabiei pentru a atrage atenţia ro mânilor asupra frontierelor lor de est, dar situaţia militară din Rusia
Sovietică este şi mai grea decât aceea din Ungaria".
03.05.1919 Răspunzând cererii guvernului ungar, Comandamentul Trupelor din Transilvania înaintează proiectul
acordului de armistiţiu militar, cu condiţiile încetării ostilităţilor, şi care urma să fie valabil până la 5 august
1919 ora 12,00.

104
05.05.1919 Este remisă cea de-a patra notă a Republicii Sovietice independente ucrainene (după cele din 15
februarie, 16 martie şi 12 aprilie 1918), prin care nu se recunoaşte unirea de la 27 martie / 9 aprilie 1918 şi
se reclama retrage rea imediată a armatei române din Bucovina.
06.05.1919 Într-o notă informativă a Consulatului german din Budapesta subliniază că "aproape peste tot
contrarevoluţionarii au luat-o înaintea armatei, punând capăt stăpânirii bolşevice, încă înainte de sosirea
românilor ...".
09.05.1919 Ministrul de externe român trimite comandamentelor armatelor aliate de la Dunăre o notă prin care
justifica dorinţa trecerii neîntârziate a Aradului sub autoritatea militară românească.
12.05.1919 Conform hotărârii guvernului, cu acordul comandantului-şef al Armatei Aliate din Orient, Marele Cartier
General dispune intrarea trupelor române în Arad.
13.05.1919 Se declanşează ofensiva poloneză în Pocuţia.
16.05.1919 Comandamentul Armatei Roşii ungare declanşează atacul asupra forţelor cehoslovace, generalizat peste
patru zile pe întregul front.
17.05.1919 Cu toată împotrivirea comandamentului francez local, regimentul 6 vânători român intră în Arad, fiind
primit cu mare entuziasm. Trecerea oraşului şi a judeţului sub autoritate românească se va face însă abia
peste două luni.
20.05.1919 Trupele maghiare preiau controlul asupra oraşului Miskolc.
20.05.1919 Polonezii ocupă oraşul Stryj, depăşind râul cu acelaşi nume şi îndreptându-se către Stanislau; neavând
forţe suficiente pentru a respinge atacurile detaşamentelor ucrainene, ei transmit la Bucureşti cererea
urgentă pentru ca armata română să-şi dea concursul printr-o înaintare la sud de Nistru, până la linia
Tumacz—Ottynia— Sodzawisk şi, "dacă e posibil, să se ocupe cu un detaşament şi localitatea Delatyn".
23.05.1919 Detaşamentul Colonel Constantin Dragu atacă şi resping forţele maghiare până la Puszta Kemely — vest
Sajóhad — Köröm.
23.05.1919 Începe operaţia trupelor române în Pocuţia, divizia 8 înaintând până pe linia Nadworna—Ottynia—
Neswiska.
24.05.1919 Trupele diviziei 8 trec frontiera galiţiană. La trecerea pe teritoriul străin s-a difuzat o Proclamaţie în limbile
polonă, ucraineană şi română explicându-se caracterul temporar al prezenţei trupelor române în zonă.
24.05.1919 Trupele române ating malul stâng al Hernadului şi al râului Sajó.
25.05.1919 Marele Cartier General ordonă trecerea la defensivă şi menţinerea capului de pod de la Tokaj.
25.05.1919 Preşedintele Raymond Poincaré, într-o scrisoare trimisă ministrului de externe, Stephen Pichon, sesizând
pericolul creat de menţinerea regimului agresiv de la Budapesta, menţionează că "metoda urmată faţă de
Româ nia, ca şi faţă de celelalte state mici, le lasă tuturor un gust amar".
26.05.1919 La Turda, regele Ferdinand împreună cu regina Maria îngenunchează pe locul martiriului voievodului
Mihai Viteazul, Primul Unificator de Ţară.
26.05.1919 Trupele române din Pocuţia ocupă aliniamentul Olesza—Ottynia—Nadworna—Tartarow, la sfârşitul lunii
mai stabilind legătura cu trupele poloneze. Comandamentul Teritorial al Pocuţiei a fost încredinţat
colonelului Gheor ghe Liciu, având punctul de comandă la Kolomea. Evacuarea Pocuţiei s-a efectuat între
17 şi 24 august 1919.
31.05.1919 Capul de pod de la Tokaj este atacat puternic, comandamentul român restrângând frontul prin replierea
aripei stângi, descoperite în urma retragerii precipitate a cehoslovacilor.
01-02.06.1919 Este evacuat capul de pod de la Tokaj.
06.06.1919 Trupele maghiare ocupă Kosice, în Slovacia.
07.06.1919 Guvernul ungar este "invitat formal a pune capăt, fără amânare, atacurilor sale împotriva cehoslovacilor",
în caz contrar guvernele aliate fiind "absolut hotărâte să recurgă imediat la măsuri extreme".
10.06.1919 Invitat împreună cu N. Mişu la o şedinţă a celor "4 Mari", Brătianu, în prezenţa reprezentanţilor
Cehoslovaciei este supus unui rechizitoriu sever din partea preşedintelui Wilson, chiar violent din partea
şefului de cabinet britanic Lloyd-George, cerându-i-se imediata evacuare de pe Tisa; Brătianu ripostează:
"Dacă ungurii nu înţeleg situaţia lor adevărată şi nu renunţă la vechile lor pretenţii, pacea va deveni din ce
în ce mai dificilă", de aceea guvernul român "nu va putea să-şi ia răspunderea unei retrageri a forţelor
române de pe Tisa, până când nu va cunoaşte garanţiile obţinute de la unguri, pentru a evita pe viitor
conflictele cu ei".
13.06.1919 Guvernul Garbai-Kun este somat ca "în termen de 4 zile, cu începere din 14 iunie, ora 12", să se
conformeze voinţei Puterilor Aliate şi Asociate şi să execute operaţia de retragere a forţelor sale înapoia
frontierelor fixate, altfel Budapesta urma să fie ocupată.
13.06.1919 Georges Clemenceau adresează o notă guvernului român, comunicând frontierele ce urmau să despartă
Ungaria de Cehoslovacia şi România, solicitând încetarea tuturor ostilităţilor şi retragerea trupelor înapoia
frontierelor arătate, stabilite de Aliaţi. România nu fusese însă consultată cu privire la frontierele precizate
în notă.
16.06.1919 În Slovacia se proclamă Republica Consiliilor (Sfaturilor).
16.06.1919 Guvernul ungar răspunde, în urma ultimatumului primit în 13 iunie: "Republica Ungară a Sfaturilor nu
nutreşte vreo intenţie războinică faţă de nici un popor din lume. Ea doreşte să trăiască în prietenie şi pace
cu toată lumea, cu atât mai mult cu cât ea nu se opune în ceea ce priveşte (menţinerea) integrităţii
teritoriale. Ea nu are deloc intenţia de a ataca Republica Cehoslovacă şi nici nu a atacat-o (sic !). Ea s-a

105
menţinut strict pe linia de demarca ţie fixată de Aliaţi şi a observat clauzele Convenţiei Militare din 13
noiembrie (1918)". A doua zi era informat guvernul de la Praga asupra acceptării deciziei Antantei, iar la
23 iunie se încheie armistiţiul cu Cehoslovacia.
22.06.1919 Preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri, Mihail Pherekyde transmite la Paris: "Sunt foarte surprins
că domnul Clemenceau ignoră că noi am fost cei hărţuiţi de atrocităţile comise de unguri împotriva
populaţiei noas tre şi că, în final, în faţa pasivităţii acelora care vegheau la executarea armistiţiului, a
trebuit să luăm armele pentru a ne apăra contra actelor de război (...) Domnul Clemenceau spune că
ungurii nu vor fi autorizaţi să ne atace.
Acest lucru nu ne garantează împotriva unui atac fără autorizaţii, aşa cum au fost precedentele (...)".
02.07.1919 Comandamentul ungar dă un "ultimatum" armatei române, cerând să înceapă la 4 iulie retragerea trupelor
sale la est de "linia Clemenceau".
02.07.1919 Premierul Brătianu înaintează un ultim memoriu Congresului de Pace de la Paris, prin care protesta
solemn împotriva nerecunoaşterii unor frontiere care să asigure României securitatea ei naţională.
02/03.07.1919 Au loc provocări şi atacuri ale trupelor maghiare la Tokaj.
04.07.1919 Mareşalul Foch avizează favorabil poziţia guvernului român, recomandând ca trupele acestuia să fie
autorizată să se menţină pe Tisa până ce Ungaria va dezarma conform angajamentelor asumate.
11.07.1919 În şedinţa prezidată de Georges Clemenceau a fost analizată posibilitatea concertării acţiunilor forţelor
aliate pentru stăvilirea pregătirilor de război ale Ungariei.
11.07.1919 Guvernul Kun cere Puterilor Aliate să impună guvernului României retragerea trupelor pe "linia
Clemenceau"; Consiliul Suprem Aliat răspunde a doua zi că problema nu poate fi discutată atât timp cât
Ungaria nu respectă condiţiile armistiţiului.
17.07.1919 Mareşalul Foch informează delegaţia română participantă la şedinţa reprezentanţilor marilor puteri despre
eşecul Conferinţei de Pace de a se pune de acord asupra unei acţiuni comune contra Ungariei. În aceeaşi
zi, comandan tul Armatei Aliate din Orient trimite un mesaj foarte drastic guvernului ungar, cerându-i
demisia şi organizarea unor alegeri libere; în caz contrar, Aliaţii urmau să ocupe Budapesta.
19/20.07.1919 Trupele maghiare de pe Tisa dezlănţuie o puternică pregătire de artilerie, în dimineaţa zilei de 20 iulie trei
grupuri forţând Tisa.
21-22.07.1919 Trupele române întâmpină atacurile maghiare cu o rezistenţă mare, înaintarea fiind aproape oprită.
24.07.1919 Ofensiva maghiară este practic oprită. Trupele române încep contraofensiva decisivă.
25.07.1919 Şeful Statului Major al Armatei Roşii maghiare demisionează.
25-26.07.1919 Trupele maghiare se retrag în degringoladă în zona Szolnok.
26.07.1919 Detaşamentele General Lecca şi General Papp resping trupele maghiare la vest de Tisa.
26.07.1919 Marele Cartier General român cere, prin Ordinul de Operaţii nr. 85, ca inamicul retras în completă
dezordine la vest de Tisa să fie urmărit până la completa lui distrugere.
27.07.1919 Comandamentul Trupelor din Transilvania îşi mută punctul de comandă de la Sibiu la Oradea, iar din 30
iulie la Törökszentmiklós.
29.07.1919 Marele Cartier General hotăreşte forţarea Tisei şi continuarea ofensivei.
29/30.07.1919 Divizia 2 vânători începe forţarea Tisei în sectorul Fegyvernek—Kisköre.
31.07.1919 Cavaleria română atinge aliniamentul Heves—Pély, la 20 km vest de Tisa.
01.08.1919 Brigada 5 roşiori ocupă localitatea Jászberény, brigada 4 roşiori ajunge la Tápiógyörgye, iar brigada 3
roşiori la Jászapáty; brigada 2 roşiori din compunerea grupului General Dumitrescu înaintează pe direcţia
Füzesabony, Eger, ajungând la calea ferată Miskolc—Budapesta.
01.08.1919 Cu ocazia unei consfătuiri, social-democraţii de dreapta au impus guvernului Sfaturilor să-şi prezinte
demisia. La şedinţa Consiliului Muncitoresc din Budapesta, cabinetul Garbai-Kun depune mandatul, în
locul său formându-se un guvern de nuanţă social-democratică condus de Peidl Gyula.
02.08.1919 Divizia 2 cavalerie înaintează pe linia localităţilor Tápiószele—Albertirsa, elementele sale de recunoaştere
ajungând până aproape de Budapesta.
03.08.1919 Cele 3 escadroane din brigada 4 roşiori, aflate sub comanda generalului Gheorghe Rusescu intră în
Budapesta, trecând peste solicitarea reprezentanţilor noului guvern de a nu intra în capitală.
04.08.1919 Comandantul trupelor din Transilvania, generalul Mărdărescu primeşte, la ora 10,00, pe bulevardul
Andrássy, defilarea unui detaşament compus din regimentul 4 vânători, un escadron din regimentul 23
artilerie şi un divizion din regimentul 6 roşiori. Generalul Ştefan Holban este numit guvernatorul
Budapestei.
04.08.1919 Comandamentul Trupelor din Transilvania hotăreşte preluarea de către armata română a controlului
deplin asupra spaţiului dintre Tisa şi Dunăre.
05.08.1919 Consiliul Suprem Aliat numeşte o comisie formată din patru generali (Grazziani — Franţa, Reginald
Gorton — Anglia, Harry-Hill Bandholtz — S.U.A. şi Ernesto Mombelli — Italia) cu misiunea de a
reprezenta la Budapesta statele aliate şi asociate în tratativele dintre români şi unguri.
05.08.1919 cei doi ex-demnitari transmit dorinţa ca guvernul de la Bucureşti să nu recunoască guvernul socialist de la
Budapesta, ci să insiste pe lângă aliaţi ca un guvern reprezentând realmente voinţa majorităţii poporului
ungar să fie format cât mai curând, astfel România câştigându-şi dreptul la recunoştinţa tuturor
maghiarolor. România însă (aşa cum au dovedit-o evenimentele) nu s-a implicat însă cu nici un pretext în
viaţa politică din Ungaria.

106
06.08.1919 Frank Rattigan, însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii la Bucureşti raporta către Foreign Office: "Sunt
informat că trupele române la intrarea în Budapesta au fost primite, dacă nu cu entuziasm, în orice caz cu
o aparentă satisfac ţie de populaţia ungară" (datorată, desigur, căderii regimului comunist).
06.08.1919 Cercurile de drepta, cu ajutorul jandarmilor unguri reuşesc printr-o lovitură de stat să răstoarne guvernul
social-democrat condus de Peydl Gyula. Arhiducele Joseph este proclamat "regent", prim-ministru fiind
desemnat Friedrich István.
07.08.1919 Consiliul Suprem informează guvernul de la Bucureşti că, fără autorizaţia Conferinţei de Pace de la Paris,
nu avea dreptul să încheie nici un armistiţiu cu inamicul învins.
13.08.1919 Ziarul grec "Estia" din Atena combate ştirea apărută într-o altă gazetă despre pretinsele atrocităţi săvârşite
de români ("ştire de sorginte ungurească"), subliniind că armata română nu numai că are o conduită
exemplară, dar ea a fost primită cu entuziasm în Ungaria, ca o armată eliberatoare.
Aug.-Sept. 1919 Dacă pentru opinia publică din ţară şi din statele prietene atitudinea vădit ostilă faţă de România a unor
diplomaţi americani şi britanici părea de neînţeles, oamenii politici avizaţi aveau o percepţie clară asupra
cauzelor ce generau asemenea gesturi. Aversiunea manifestată împotriva României se datora, în egală
măsură, refuzului acesteia de a semna tratatul de pace cu Austria (care, mai ales prin art. 60 îi aducea
grave prejudicii independenţei şi suveranităţii naţionale), cât şi neacceptării pretenţiilor aceloraşi cercuri
americane de a obţine poziţii cheie în economia românească. Conform amintirilor publicate de fostul
diplomat român Nicolae Petrescu-Comnen, doi factori esenţiali au contribuit la crearea unei atmosfere
nefavorabile României la Conferinţa de Pace, şi anume "campania evreilor împotriva presupusei
intoleranţe religioase a poporului nostru şi influenţa oamenilor de afaceri internaţionale, care încercau, în
schimbul recunoaşterii drepturilor noastre, să ne smulgă mănoase concesii economice şi financiare şi în
mod special un adevărat monopol asupra petrolului nostru".
04.10.1919 Sunt predate administraţiei locale localităţile Györ, Varsány, Zirk şi Veszprém, armata română părăsindu-
le.
16.10.1919 Guvernul român trimite o notă Consiliului Suprem Aliat, făcând cunoscut că este absolut necesară
retragerea trupelor române din Ungaria, dar că doreşte să execute această operaţie în perfectă înţelegere
cu Aliaţii.
20.10.1919 Înaltul comisar român de la Budapesta înaintează preşedintelui Consiliului Militar Interaliat un memoriu în
care îi aduce la cunoştinţă hotărârea României de aşi retrage armata din Ungaria.
07.11.1919 Începerea operaţiunii de aducere a armatei române în ţară.
12.11.1919 Generalul Gheorghe Mărdărescu şi Constantin Diamandy părăsesc Budapesta.
16.11.1919 Se termină operaţiunea de evacuare a Budapestei, care este predată Comisiei Militare Interaliate şi
autorităţilor ungare.
23.11.1919 Marele cartier General trimite Ministerului de Externe o notă însoţită de două hărţi, argumentându-se
necesitatea menţinerii trupelor române pe Tisa, până când Ungaria va accepta, semna şi ratifica tratatul
de pace.
Sfârşitul anului Se restabileşte complet suveranitatea României în Dobrogea.
1919
29.12.1919 Parlamentul României Mari ratifică în unanimitate Legea asupra unirii Transilvaniei cu România.
Februarie 1920 Situaţia din zona de operaţii (pe Tisa) rămâne neschimbată.
02-09.03.1920 Sunt evacuate şi predate autorităţilor locale oraşele Hödmezövásárhely, Szarvas, Mezötür, Püspökladány.
10-16.03.1920 Se trec sub controlul autorităţilor maghiare localităţile Kisvárda, Hajdúnánás, Balmazújváros,
Hajdúböszörmény şi oraşul Debreţin.
17-30.03.1920 Toate unităţile trec pe teritoriul românesc.
04.07.1920 Se semnează Tratatul de Pace de la Trianon, care consacră internaţional formarea statului naţional unitar
român.
17.08.1920 Tratatul este ratificat de Senatul României.
20.08.1920 Tratatul este ratificat şi de Camera Deputaţilor.
30.08.1920 Tratatul de la Trianon este sancţionat de către regele Ferdinand.
14.11.1920 Adunarea Naţională a Ungariei ratifică Tratatul de la Trianon.
26.07.1921 Intră în vigoare Tratatul de Pace cu Ungaria, dupe ce în prealabil fusese ratificat şi de celelalte puteri
semnatare.

107
Pagină lăsată intenţionat albă.
PARTEA A DOUA

PLANŞE

Observaţii:

1. Toate corespondenţele ilustrate pe planşe au fost oferite în sistem public pe portaluri de licitaţie online.
2. Ilustraţiile urmăresc în exclusivitate prezentarea utilizării ştampilelor maghiare de zi de către administraţia
poştală românească, indiferent de starea ştemplurilor (în stare nativă, modificate sau/ori regravate).
3. Nu sunt comentate în niciun fel:
- statutul corespondenţelor (circulaţie poştală efectivă ori complezenţă);
- corectitudinea francaturilor în raport cu tarifele în vigoare;
- natura/utilizarea ştampilelor de cenzură;
- rutele utilizate penru distribuirea corespondenţelor de către subunităţile poştale.
Toate aceste elemente constituie subiecte care urmează a fi tratate în cuprinsul altor studii aflate în lucru.
Pagină lăsată intenţionat albă.
Fig. 1. GYULAFEHÉRVÁR 26 noiembrie 1918, aplicată ca obliterare de complezenţă pe mărci din
emisiunea provizorie Carol I „Tipografiate“ cu supratipar PTT-FF monogramă.

111
Fig. 2. NAGYVÁRAD 1P, 26 februarie 1919 pe formular maghiar pentru telegramă. Pe faţa documentului se
poate distinge şi o ştampilă liniară cu cadru dreptunghiular NAGY-VÁRAD 1.

112
Fig. 3. NAGY ENYED D, 19 martie 1919, aplicată pe o carte poştală ilustrată cu
francatură simplă cu o marcă maghiară, expediată la Alba Iulia.

Fig. 4. TORDA 1, 29 mai 1919, aplicată pe o carte poştală ilustrată francată cu mărci
maghiare expediată în Regat (Slănic, jud. Prahova).

113
Fig. 5. BOTFALU, iunie 1919 (ştampilă de zi greu vizibilă) pe o scrisoare recomandată având
francatură mixtă cu mărci maghiare şi o marcă românească.

Fig. 6. ALMÁS KAMARÁS, 20 iunie 1919 pe un plic cu francatură realizată din mărci maghiare.

114
Fig. 7. NAGY-VÁRAD 5C, 12 iulie 1919 pe un plic cu francatură maghiară expediat la Bucureşti.

Fig. 8. GYIMESBUKK, 31 iulie 1919 pe o carte poştală ilustrată francată cu o marcă maghiară,
expediată la Botoşani via BRASSÓ 1K.

115
Fig. 9. TEKE, ?? iulie 1919 pe o carte poştală simplă maghiară cu destinaţia Sibiu.

Fig. 10. NAGY VÁRAD 1F, 16 august 1919, plic purtând francatură de complezenţă combinată (maghiară şi
română) realizat de negustorul de mărci poştale S. Bayer din Galaţi (auto-adresat).

116
Fig. 11. BRASSÓ 1Y, 19 august 1919 pe carte poştală simplă românească
purtând francatură românească suplimentară pe faţă şi francatură multiplă cu
mărci supratipărite din emisiunea Cluj, 1919, expediată la GYULAFEHÉRVÁR 2B.

117
Fig. 12. NAGYKÁROLY 2E, 26 august 1919 pe un plic cu circulaţie externă
purtând o francatură cu patru culori cu mărci maghiare.

Fig. 13. SZÁSZSEBES F, ?? septembrie 1919 pe o carte poştală recomandată purtând


francatură românească, expediată la NAGYSZEBEN.
Fig. 14. BRASSÓ 1R, 31 august 1919, ştampilă de sosire pe o carte poştală nefrancată
dstinată prizonierilor de război expediată de maiorul Hinge Richter din Venosa, Italia.
Fig. 15. KÖRÖSBÁNYA, 15 septembrie 1919 pe un bloc de 18 exemplare din 5 bani Carol I „Tipografiat“
cu supratipar PTT-FF monogramă.

Fig. 16. ÓRADNA B, 17 septembrie 1919, pe un plic maghiar cu marcă fixă purtând ca francatură
suplimentară o marcă maghiară şi una românească, expediat recomandat la Lugoj.

120
Fig. 17. CSIKSZEREDA G, 19 septembrie 1919, pe o carte poştală ilustrată expediată reco-
mandat la Zărneşti şi francată cu mărci româneşti.

Fig. 18. ARAD 1P, 20 septembrie 1919, pe un plic recomandat expediat loco, purtând francatură combinată maghiară şi
română.

121
Fig. 19. ARAD 2S - VIZAKNA, 30 septembrie 1919, carte poştală ilustrată purtând
francatură maghiară.

Fig. 20. GYERGYÓSZENTMIKLÓS, 3 octombrie 1919, carte poştală ilustrată


recomandată francată cu o marcă românească.

122
Fig. 21. KOLOZSVÁR 1W - TORDA, 1 octombrie 1919, plic francat cu o marcă din emisiu-
nea provizorie Cluj.

123
Fig. 22. SZÁSZVÁROS C, 23 octombrie 1919, carte poştală ilustrată francată cu mărci
româneşti.

Fig. 23. BRASSO 1R, 27 octombrie 1919, carte poştală ilustrată francată cu o marcă
românească.

124
Fig. 24. ZARÁNDNÁDAS E, 13 decembrie 1919, formular de procedură judiciară fără
francatură expediat la Ineu.

Fig. 25. BEKES CSABA 1H, 24 noiembrie 1919, carte poştală ilustrată francată cu o marcă din emisiunea
provizorie Oradea.

125
Fig. 26. MEDGYES A, 19 decembrie 1919, plic recomandat francat cu
o marcă românească.

Fig. 27. MAROSVÁSÁRHELY 1U şi 1N, 23 decembrie 1919, carte poştală recomandată loco
francată cu o marcă românească.

126
Fig. 28. NAGYLAK, 24 decembrie 1919, carte poştală nefrancată expediată la
Bekéscsaba, încărcată cu porto.

Fig. 29. TENKE, 25 decembrie 1919, plic recomandat expediat la Viena, purtând francatură mixtă
realizată din mărci maghiare şi româneşti.

127
Fig. 30. BRASSÓ 1K, 26 ianuarie 1920, carte poştală simplă românească.

Fig. 31. BESZTERCZE N, 31 ianuarie 1920, carte poştală simplă românească expediată reco-
mandat, purtând francatură suplimentară românească.

128
Fig. 32. HERSZÉNY (ştampilă dreptunghiulară de agenţie), 28 ianuarie 1920, plic recomandat cu francatură
românească expediat spre Statele Unite.

129
Fig. 33. TEMESVÁR, 3 martie 1920, plic cu francatură românească expediat în
străinătate.

Fig. 34. ARAD 6B, 20 martie 1920, plic recomandat loco purtând francatură românească.

130
Fig. 35. HERKULESFÜRDÓ D, 6 martie 1920, carte poştală maghiară cu supratipar violet
(emisiune românească provizorie) expediată în Germania.

Fig. 36. NAGY ENYED, 14 martie 1920, carte poştală maghiară cu supratipar.

131
Fig. 37. SAJTÉNY, 17 martie 1920, plic recomandat cu francatură românească expediat în Statele
Unite ale Americii.

132
Fig. 38. LIPPA G, 19 martie 1920, carte poştală ilustrată expediată la Bucureşti.

Fig. 39. APATELEK, 25 martie 1920, formular nefrancat de procedură judiciară.

133
Fig. 40. DÉS, 7 aprilie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar românesc.

Fig. 41. TEMESVÁR 2C, 8 aprilie 1920, plic francat cu mărci maghiare expediat la Bucureşti.

134
Fig. 42. BIHARLONKA, 13 aprilie 1920 (ştampilă dreptunghiulară de agenţie cu data
modificată), cate poştală românească simplă expediată în străinătate.

Fig. 43. MEDIAS N. KÜKÜLÖ D, 21 aprilie 1920, cate poştală simplă maghiară cu supratipar
românesc expediată în străinătate.

135
Fig. 44. MODOS, 23 aprilie 1920, plic recomandat intern. Localitatea Modos (astăzi Jaša Tomić) a fost cedată de România
în 1924 ca urmare a schimbului de teritorii cu Iugoslavia.

136
Fig. 45. BRASSÓ 1R, 24 aprilie 1920, imprimat francat cu o marcă românească expe-
diat în străinătate.

Fig. 46. KOLOZSVÁR, 27 aprilie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar româ-
nesc francată cu mărci din emisiunea provizorie Cluj, expediată recomandat la Bucureşti.

137
Fig. 47. BRASSÓ 1 O, 18 mai 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar românesc
francată cu mărci din emisiunea provizorie Cluj şi uzuale Ferdinand, expediată recomandat în
străinătate.

Fig. 48. BRASSÓ 1 T, 30 iunie 1920, ştraif vertical de şapte mărci din valoarea de 50 bani Moldova „Gravat“.

138
Fig. 49. NAGY VÁRAD 4 B, 19 iunie 1920, plic recomandat francat cu o marcă din emisiunea Moldova expediat
în străinătate.

139
Fig. 50. MARGITTA C, 30 iunie 1920, bloc mare din marca uzuală de 40 bani Ferdinand „cap mare“.

140
Fig. 51. KOLOZSVÁR 1 M - BRASSÓ 1 A, 1 iulie 1920, carte poştală ilustrată francată cu o
marcă românească.

Fig. 52. SZEKELYUDVARHELY H, 15 iulie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar
românesc cu circulaţie internă.

141
Fig. 53. MAROSVÁSÁRHELY 1 C, 6 iulie 1920, plic recomandat cu francatură formată din mărci româneşti, cu
circulaţie internă.

142
Fig. 54. SZILÁGYNAGYFALU A, august
1920, ştampilă aplicată pe o marcă
românească.

Fig. 55. TEMESVÁR 1 D, 23 iulie 1920, plic recomandat francat cu mărci româneşti din emisiuni
uzuale şi provizorii, expediat în străinătate.

143
Fig. 56. NAGYSZENTMIKLÓS B, 1 august 1920, carte poştală simplă românească francată suplimentar cu
o marcă din emiisunea Cluj, expediată în străinătate. Corespondenţă filatelică pe verso.

144
Fig. 57. RESICZABÁNYA K, 23 august 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar româ-
nesc, francată suplimentar cu o marcă românească şi expediată în străinătate.

Fig. 58. BESZTERCZE N, 10 august 1920, plic recomandat francat cu mărci româneşti expediat în
srăinătate.

145
Fig. 59. BOROSJENÖ N, 31 august
1920, ştampilă aplicată pe un bloc de
12 mărci de 2 lei din emisiunea Carol I
Moldova - Spic de grâu.

Fig. 60. HERKULESFÜRDÖ D, 27 august 1920, carte poştală ilustrată francată cu mărci uzuale
româneşti expediată la Bucureşti.

146
Fig. 61. UJ ARAD, 31 august 1920, plic recomandat francat cu mărci uzuale româneşti cu circulaţie
internă.

147
Fig. 62. SEGESVÁR K, 3 septembrie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar românesc,
francată suplimentar cu o marcă românească, expediată în străinătate.

148
Fig. 63. ARAD 1 P, 9 septembrie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar românesc,
francată suplimentar cu marci româneşti, expediată loco recomandat.

Fig. 64. TEMESVÁR 4 A, 8 septembrie 1920, plic recomandat francat cu mărci din emisiunile Cluj şi Moldova,
expediat în străinătate.

149
Fig. 65. KÁKÓFALVA, 14 septembrie 1920, carte poştală ilustrată cu francatură românească,
expediată intern.

Fig. 66. TEMESVÁR 1 K, 10 septembrie 1920, bandă de ziar francată cu două mărci uzuale Ferdinand
„cap mare“ expediată în Statele Unite.

150
Fig. 67. BRASSÓ 1 A, 25 septembrie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar românesc
expediată în străinătate. Ştampila este aplicată pe un timbru de ajutor obligatoriu.
Expeditorul, Guido Fitz, cleric, a fost judecat politic după instaurarea puterii comuniste.

Fig. 68. MÁLNÁS FÜRDÖ, 25 decembrie 1920, plic recomandat curculat intern purtând francatură cu mărci
uzuale româneşti.

151
Fig. 69. BESZTERCZE N, 2 octombrie 1920, plic recomandat cu francatură multiplă cu mărci uzuale
româneşti expediat În Statele Unite.

152
Fig. 70. HERKULESFÜRDÖ, 9 octombrie 1920, carte poştală ilustrată expediată reco-
mandat în străinătate.

153
Fig. 71. TEMESVÁR 1 Qu, 25 decembrie 1920, carte poştală simplă maghiară cu supratipar româ-
nesc, francată cu mărci uzuale româneşti, cu circulaţie internă.

154
Fig. 72. NAGY-VÁRAD 2 R, 2 ianuarie 1921, carte poştală simplă cu francatură
suplimentară, cu circulaţie internă.

Fig. 73. BETHLENHÁZA, 12 ianuarie 1921, carte poştală simplă cu francatură


suplimentară, expediată în străinătate.

155
Fig. 74. KÖHALOM, 22 ianuarie 1921, carte poştală simplă cu francatură
suplimentară, cu circulaţie internă.

Fig. 75. ARAD 2 G, 22 ianuarie 1921, plic recomandat cu francatură mixtă românească şi
circulaţie internă.

156
Fig. 76. SZELINDEK, 25 ianuarie 1921, plic recomandat cu francatură multiplă românească, expediat în străinătate

157
Fig. 77. FELVINCZ, 29 ianuarie 1921, carte poştală simplă cu francatură suplimentară, cu
circulaţie internă

Fig. 78. ARAD 1 T, 3 februarie 1921, plic recomandat expediat loco.

158
Fig. 79. KÖRÖSBÖKENY, 20 februarie 1921, carte poştală simplă cu francatură suplimentară şi
circulaţie internă.

Fig. 80. STENTAGOTA, 12 martie 1921, carte poştală simplă cu francatură suplimentară şi circulaţie
internă.

159
Fig. 81. MEZÖTELEGD 1 A, martie 1921, plic recomandat expediat în strîinătate, redirecţionat.

160
Fig. 82. TORNOVA B, 1 martie 1921, plic recomandat expediat în străinătate. Utilizarea cernelii albas-
tre pentru aplicarea ştampilei de zi.

161
Fig. 83. NAGYSOMKÚT, 30 martie 1921, bloc de
patru mărci de 2 lei din emisiunea Moldova.

Fig. 84. TEMESVÁR 6, 11 aprilie 1921, carte poştală ilustrată recomandată cu circulaţie
internă.

162
Fig. 85. MODOS A, 18 aprilie 1921, plic purtând francatură multiplă colorată expediat în străinătate.
Localitatea MODOS aparţine astăzi Serbiei, în urma schimbului de teritorii efectuat în 1924.

Fig. 86. VARJAS A, 21 mai 1921, carte poştală simplă cu circulaţie internă. Ştampilă aplicată cu tuş
albastru.

163
Fig. 87. TEMESVÁR 9 C - MODOS, 10 iunie 1921, carte poştală simplă maghiară cu
supratipar românesc, cu francatură suplimentară, circulată intern.

Fig. 88. TEMESVÁR 9 B, 30 iunie 1921, plic recomandat expediat în străinătate.

164
Fig. 89. BETHLENHÁZA, 5 iulie 1921, carte poştală simplă expediată în străinătate.

Fig. 90. STAJERLAK B, 21 iulie 1921, carte poştală ilustrată cu circulaţie internă.

165
Fig. 91. TEMESVÁR 9 C, 14 iulie 1921, plic expediat în străinătate.

166
Fig. 92. NAGY-VÁRAD 2 F, 10 august 1921, carte poştală simplă maghiară cu supratipar
românesc (deplasat mult spre dreapta) expediată în străinătate.

Fig. 93. PANKOTA, 12 august 1921, carte poştală ilustrată cu circulaţie internă.

167
Fig. 94. DOGNÁCSKA, 31 august 1921, carte poştală ilustrată cu circulaţie internă.

Fig. 95. BAZNA N, 17 august 1921, carte poştală ilustrată cu circulaţie internă.

168
Fig. 96. SZINICZE, 5 octombrie 1921, plic expediat în străinătate.

169
Fig. 97. LUGOS 1 P, 5 decembrie 1921, plic expediat în străinătate.

Fig. 98. BUZIÁS-FÜRDÖ, 19 noiembrie 1921, carte poştală simplă cu francatură suplimentară expediată
în străinătate.

170
Fig. 99. ARAD 1 T, 24 noiembrie 1921, plic recomandat cu francatură mixtă şi circulaţie internă.

171
Fig. 100. TEMESVÁR 6, 13 decembrie 1921, plic expediat în străinătate.

Fig. 101. MÁSLAK, 13 aprilie 1922, carte poştală simplă cu francatură suplimentară
expediată în străinătate.

172
Fig. 102. BRASSÓ 1 C, 18 decembrie 1921, plic recomandat cu francatură colorată multiplă ex-
pediat în străinătate.

173
Fig. 103. MAGYARAD, 19 februarie 1922, carte poştală simplă cu circulaţie internă.

174
Fig. 104. NADRÁG, 24 februarie 1922, plic recomandat expediatîn străinătate.

175
Fig. 105. NAGYSZEBEN 1 B, martie 1922, plic recomandat expediat în străinătate.

176
Fig. 106. MÁSLAK, 13 aprilie 1922, carte poştală simplă francată suplimentar, expediată în străinătate.

Fig. 107. KÜRTÖS, 15 aprilie 1922, carte poştală ilustrată cu circulaţie internă.

177
Fig. 108. PISKI - PETROSZÉNY 128 A, 11 iunie 1922, ştampilă de tren pe carte poştală
ilustrată nefrancată.

Fig. 109. LIEBLING, 8 august 1922, carte poştală simplă cu francatură suplimentară expediată
în străinătate.

178
Fig. 110. HOMORODSZENTPÁL, 18 august 1922, carte
poştală simplă cu circulaţie internă.

Fig. 111. ORAVICZABÁNYA - BOKSÁNBÁNYA 442,


7 octombrie 1922, ştampilă de tren pe fragment de
carte poştală simplă.

Fig. 112. LUGOS - MAROSILLYE 472, 8 noiembrie 1922, ştampilă de tren pe carte poştală
ilustrată.

179
Fig. 113. LUGOJ 1 J, 19 martie 1926,
plic recomandat expediat în străină-
tate.

Fig. 114. ALSÓVALKÓ, 28 ianuarie 1924, ştampilă


aplicată pe un bloc de şase mărci uzuale de 50 bani
Ferdinand „cap mic“.

Fig. 115. TEMESVÁR 1 K, 1922 (luna şi ziua sunt ilizibile), bandă pentru ziar expediată în străinătate
(destinaţie neobişnuită).

180
Fig. 116. DETTA B, 28 februarie 1928, ştampilă aplicată pe o pereche
de mărci uzuale Ferdinand „cap mic“ de 25 bani brun.

Fig. 117. LUGOJ 1 U, august 1926, carte poştală simplă cu francatură suplimentară expediată în
străinătate.

181
Fig. 118. GYULA A, 9 octombrie 1924, ştampilă a unui oficiu poştal maghiar (curiozitate) pe un
bloc de şase mărci uzuale de 50 bani Ferdiannd „cap mic“.

Fig. 119. LUGOJ 1 U, 8 octombrie 1926, carte poştală simplă cu francatură suplimentară expediată în
străinătate.

182