Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie și Științele educației

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR


-postuniversitar-

PORTOFOLIU

Profesor : Prof. Univ. Dr. Marius-Ciprian Ceobanu

Cursant: Moroșanu Ioana Andreea


Tema 1: Argumentați din perspectivă pedagogică, de ce IAC poate fi
considerată metodă didactică sau domeniu al Științelor Educației

Învăţarea cu ajutorul calculatorului şi a elementelor multimedia este o metodă didactică


activă. Instruirea asistată de calculator permite realizarea unei educaţii bazate pe profilul
intelectual al elevului.

Pune elevul în situaţii de interacţiune şi comunicare rapidă, realizate într-un mediu care
permite o difuzare masivă a conţinuturilor şi o flexibilitate a timpului prin îmbinarea
mijloacelor de comunicare sincrone cu cele asincrone.

În cazul unei instruiri asistate de calculator, interactivitatea este generalizată, oferind celui
care învată un feedback permanent, deoarece se produc efecte vizibile şi imediate pe ecranul
calculatorului. Instruirea asistată de calculator presupune o cercetare a elevului supravegheată
şi îndrumată de profesor, care îl ajută în realizarea operaţiilor tehnice, a celor de documentare,
în identificarea legăturilor între informaţii, conducându-l către o nouă cunoaştere. Învăţarea cu
ajutorul calculatorului permite instrumentarea de situaţii şi contexte favorabile realizării de
formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor şi încurajează personalizarea actului educaţional
prin oferirea unei libertăţi de acţiune.

Modificările înregistrate frecvent în planul de învăţământ, în programele şcolare şi în


standardele de evaluare impun adaptarea continuă a metodelor didactice. Metodologia
didactică este componenta cea mai flexibilă dintre toate componentele procesului de
învăţământ. Promovarea metodelor cele mai adecvate asigură o educaţie de calitate şi
contribuie la structurarea traiectelor de formare a personalităţii individului, potenţial
beneficiar al educaţiei permanente.

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă de


învăţământ , care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de
instruire în contextul noilor tehnolog informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii
contemporane .

Metoda IAC valorifică operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare euristică
şi individualizată a activităţilor de predare–învăţare–evaluare.

Realizarea unor sinteze recapitulative şi asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a


creativităţii elevului sunt, de asemenea, avantaje care impun în anumite momente IAC.

Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă didactică modernă și activă. Instruirea


asistată de calculator reprezintă, din punct de vedere pedagogic, o modalitate de organizare a
procesului instructiv-educativ, promovat în ultimele decenii atât în ţările dezvoltate, cât şi în
unele în curs de dezvoltare, într-un ritm alert.
Avantajele învăţării asistate de calculator în comparaţie cu alte metode sunt evidenţiate prin:
a) reducerea timpului de studiu;
b) modificarea atitudinii faţă de calculator ca instrument de lucru;
c) creşterea eficienţei în studiul disciplinelor exacte, al disciplinelor tehnice, dar şi în cel al
limbilor străine şi al tehnicilor de comunicare

Cinci elemente cheie pot determina cât de bine sunt antrenaţi cursanţii în propriul proces de
instruire, respectiv: divertismentul, interactivitatea, controlul, utilitatea şi personalizarea.

Concluzii

• Utilizarea metodelor didactice moderne creşte gradul de motivaţie al elevilor şi atractivitatea


lecţiilor.

• Procesul de transformare, parcurs de sistemul naţional de educaţie, în etapa actuală impune


diversificarea metodelor folosite şi implicarea într-o mai mare măsură a elevilor în demersul
didactic.

• Formarea cadrelor didactice, iniţială şi continuă, trebuie să țină cont de aceste realităţi.

• Rolul profesorului în procesul de predare – învăţare – evaluare, rămâne deosebit de


însemnat.

• IAC, este o metodă eficientă care implică un buget redus de timp şi resurse materiale
minimale.

• Limitele IAC pot fi compensate prin alternarea metodelor şi prin includerea, în aceeaşi
lecţie, a unor metode compensatorii.

• Abandonarea, totală, a metodelor tradiţionale ar diminua substanţial calitatea actului


educaţional.

Bibliografie:

ADĂSCĂLIȚEI A., Instruire Asistată de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând


Sisteme Informatice Multimedia – ee.tuiasi.ro
Tema 2 : Învățarea colaborativă.Caracteristici și aplicabilitate în IAC

Învățarea prin cooperare reprezintă utilizarea în instruire a lucrului în grup,


astfel încât, lucrând împreună fiecare participant reușește să-si îmbunătățească propriile
rezultate simultan cu îmbunatățirea rezultatelor celorlalti participanti .
Din perspectiva sistemelor inteligente de instruire, se face diferențiere între
semnificațiile termenilor de colaborare și cooperare : Cooperarea semnifică împărțirea
responsabilitatilor legate de o anumita activitate între participanti, fiecare participant fiind
răspunzător pentru o anumită parte a activitatii. Colaborarea reprezintă asocierea acțiunilor
participanților și înțelegerea mutuală a sarcinii pe care o au de executat, fiecare participant
având propriile obiective. Astfel, colaborarea este o activitate coordonată, care constituie
rezultatul unui efort continuu de a construi și menține o concepție unitară asupra unor
probleme.
Învatarea prin cooperare este:
Achizitia individuala de informatii obtinute prin efortul grupului :
 Interdependenta pozitivă, astfel încât, participanții sunt convinși că
reușesc numai în cazul reușitei fiecaruia.
 modalitate de înțelegere mai bună a materialului, prin explicarea lui
altor membri ai grupului.
 Dezvoltarea deprinderilor interpersonale, necesare ulterior în viață.
 Dezvoltarea capacităților de analiză a dinamicii muncii în grup.
 Un mod dovedit de îmbunătățire a activității individuale, prin
implicarea directă în timpul orelor de studiu.
Învățarea prin cooperare NU este:
 datoria celor mai dotati studenti sa-i ajute pe cei mai slabi.
 Realizarea unei teme de un singur student, iar ceilalti să beneficieze
prin copierea ei.
 Realizarea proiectelor de grup de o singura persoana, dar fiecare
membru al grupului primind aceeași notă.
 O implicare mai mică a profesorilor care doresc să predea mai puțin.
Învățarea colaborativă este o abordare educațională în care se utilizează grupuri de
oameni pentru îmbunătățirea învățării prin colaborare. Grupuri de doi sau mai mulți studenți
lucrează împreună pentru a rezolva probleme, a finaliza sarcini sau a învăța noi concepte.
Învăţarea colaborativă sprijinită de calculator („Computer-supported collaborative
learning”, în engleză – CSCL) este o ramură apărută în ştiinţa învăţării, preocupată cu
studierea modului în care oamenii pot să înveţe împreună cu ajutorul calculatoarelor.
Învățarea prin colaborare dezvoltă capacitatea copiilor de a lucra împreuna,la toate
categoriile de activitati din școală, acoperind neajunsurile învățării individualizate ,
acordând,în acelasi timp, o importanță considerabilă dimensiunii sociale, prin desfășurarea
proceselor interpersonale.
CSCL accentuează colaborarea între studenţi, astfel încât aceştia nu reacţionează în
izolare la materialele postate. Învăţarea are loc mai ales prin interacţiunea între studenţi.
Aceştia învaţă prin exprimarea întrebărilor şi urmărirea ideilor împreună, învăţându-se unul
pe celălalt şi observând cum învaţă ceilalţi. Folosirea calculatoarelor pentru a obţine această
colaborare este o componentă centrală a abordării CSCL a e-învăţământului. Stimularea şi
susţinerea interacţiunii productive între studenţi este greu de realizat, necesitând o atentă
planificare, coordonare şi implementare a programei analitice, pedagogiei şi tehnologiei.
Colaborarea a fost și este utilizată în jocurile de rol, jocurile de creație, jocurile
didactice, jocurile de mișcare. În joc copiii își asumă sarcini, roluri, fiecare colaborând în
felul său cu colegii pentru finalizarea obiectivului propus și pentru obținerea satisfacției
finale.
Concluzii

Învățarea colaborativă poate fi la îndemana fiecărui profesor, cu condiția ca, încă din
etapa de proiectare a activităților, să vizeze tematici adecvate și să pună la dispoziția copiilor
materialele corespunzătoare. Colaborarea înseamnă înainte de toate un câștig în planul
interacțiunii dintre elevi generând sentimente de acceptare și simpatie. Departe de a genera
conflicte, ea instaurează buna înțelegere ,armonia și stimulează comportamentele de facilitare
a succesului celorlalti.
Bibliografie:

1.https://edict.ro/tehnologii-informationale-pentru-dezvoltarea-si-evaluarea-colaborativa-a-
resurselor-educationale/
2.www.didactic.ro
3.http://gerrystahl.net/cscl/CSCL_Romanian.pdf
4. http://revistaie.ase.ro/content/19/marhan.pdf
Tema 3. Manualul digital

Manualul digital conține aceleasi informații care se regăsesc și în manualul clasic, pe


care le completează cu activități multimedia interactive, care au scopul de a facilita procesul
de învățare. În zilele noastre, copiii sunt atrasi, în mod inevitabil, de tehnologie, de universul
digital care-i înconjoară, cei mai multi dintre ei intrând în contact, pana în clasa I, cu o tabletă,
cu un smartphone sau cu un calculator. În acest context, șansele ca elevii să fie mai încântați
de un manual digital decît de un manual clasic sunt mai mari.
Printre avantajele utilizării manualului digital identificăm scăderea semnificativă a
greutății ghiozdanului.
Un elev de scoală primară are în fiecare zi, în medie, 3-4 materii, fiecare dintre ele cu
un manual propriu. Acestor manuale li se adaugă caietele și, eventual, culegerile, prin care se
urmarește aprofundarea informațiilor. Astfel, ghiozdanul devine, de cele mai multe ori, prea
greu pentru spatele copiilor. Ba mai mult, el poate ajunge în punctul în care afectează starea
de sănătate a elevilor.

Acesta este unul dintre principalele dezavantaje ale manualelor clasice, care-i
determina pe unii parinti sa fie in favoarea manualelor digitale. Astfel, copiii lor nu vor mai fi
nevoiti să care în fiecare zi un ghiozdan care se întâmplă să depășească greutatea recomandată
(maximum 10% din greutatea copilului). Va fi suficient să aiba cu ei tableta, unde sunt stocate
toate manualele pentru toate materiile.

Ca dezavantaje în utilizarea manualului ar fi costurile de achiziționare cât și de


întreținere a unui dispozitiv pentru a vizualiza aceste manuale și timpul îndelungat petrecut de
copiii în fața calculatorului.

Pentru analiza critică a unui manual digital am ales manualul de Geografie pentru
clasa a –V-a, Editura ART, autori : Silviu Neguț, Carmen Camelia Rădulescu și Ionuț Popa.

În evaluarea acestui manual am analizat conţinuturile, abordările pedagogice,


redactarea, limbajul, ilustraţiile.

Acest proiect de manual școlar este realizat în conformitate cu Programa școlară


aprobată prin O.M. nr. 3393 / 28.02.2017.

Modern, perfect adaptat formării și dezvoltării de competențe, manualul propune


elevului de gimnaziu un nou model didactic: învățarea prin observare, explorare, analiză și
interpretare. Pornind de la cunoștințele dobândite în anii anteriori de studiu la discipline
precum Matematică și explorarea mediului, Științe sau Geografie, fiecare lecție debutează cu
o secvență de reflecție și rememorare a noțiunilor deja cunoscute, un demers necesar pentru
abordarea noilor conținuturi. Astfel, elevul își pune prima întrebare referitoare la ceea ce
urmează să descopere într-o lecție nouă: „Ce știu despre?”... un prim pas în orice călătorie a
cunoașterii.
Varianta digitală este similară cu cea tipărită dar cuprinde în plus peste 150 de
activități multimedia interactive de învățare.

Conținuturile acestui manual corespund obiectivelor programei școlare, propun un


număr generos de aplicații practice şi ca urmare ponderea conținuturilor practice, cu relevanță
pentru realitatea înconjurătoare şi aplicabilitate în viața de zi cu zi, este egală cu cea a
noțiunilor teoretice.
Rubrica Atelier a manualului îi oferă elevului o conexiune directă cu partea aplicativ-
formativă a geografiei. Prin intermediul acestei rubrici moderne, inovative și creative, elevii
învață efectiv, pas cu pas, cum să „citească“ informațiile geografice „ascunse“ în hărți,
grafice, tabele, știri, texte științifice sau informații accesate prin diferite canale media.
Rubricile Activitate practică, Portofoliu, Experiment, Proiect, Informează-te se găsesc pe
coloanele laterale. Elevul pătrunde pe teritoriul creativ al aplicării în practică a tuturor
experiențelor de învățare: colecționează, fotografiază, se informează din diverse surse,
realizează experimente și participă la proiecte.
RECAPITULARE SI AUTOEVALUARE
Itemii propuși au un grad ridicat de aplicabilitate în viața cotidiană, respectând
principiile/regulile de proiectare. Încadrându-se atât în tipologia itemilor obiectivi, cât și a
celor semiobiectivi și subiectivi, itemii și metodele complementare de evaluare sunt
însoțiți/însoțite de modele, indicații și sugestii de rezolvare. Pentru fiecare secvență de
Autoevaluare este pregătită o grilă de acordare a punctajelor, cu ajutorul căreia elevul își
poate urmări în permanență evoluția. Toate secvențele de Recapitulare și Autoevaluare sunt
interactive în manualul digital.
Aplic este secvența prin intermediul căreia se evaluează, în clasă, validitatea
cunoștințelor dobândite: întrebări scurte, situații-problemă cu un înalt grad de relevanță pentru
temă și sarcini de lucru prin care se solicită răspunsuri și explicații.
Fiecare unitate de învățare, precum și subdomeniile care fac referire la studiul
geosferelor (litosfera, atmosfera, hidrosfera și biosfera) finalizează actul învățării cu un test
secvențial, menit să evalueze dobândirea de cunoștințe și dezvoltarea de competențe. Testele
sunt elaborate în conformitate cu metodele moderne de evaluare în geografie, fiind relevante
și cu un nivel ridicat de aplicabilitate în viața de zi cu zi. În felul acesta, evaluările secvențiale
se înscriu în obiectivele asumate prin programa școlară.

La lecția de recapitulare și autoevaluare a unității de învățare II, „Terra-o planetă în mișcare ”


pagina 35, am utilizat manualul digital care a fost foarte util deorece elevii se pot evalua și iși
pot corecta singuri greșelile.

Bibliografie:
1. www.didactic.ro
2. www.manualedigitale.edu
3. https://www.librariadelfin.ro/articol/manuale-digitale-vs-clasice-avantaje-si-
dezavantaje--i96
4. https://www.academia.edu/33536146/Analiz_critica_asupra_unui_manual_scolar