Sunteți pe pagina 1din 2

 Ce este cartea/poezia, în termenii formulaţi de T. Arghezi în Testament?

 Care sunt sursele poeziei?


 Cum este creată poezia?
 Care este rolul poeziei?
- în funcţie de răspunsurile elevilor, cu ajutorul profesorului se alcătuieşte următoarea schemă pe tablă, respectiv în caietele elevilor:

treaptă hrisovul Dumnezeu hotar înalt


cel dintâi de piatră

experienţa înaintaşilor printr-un proces istovitor de


(„sudoarea muncii purificare şi transfigurare
sutelor de ani”) („frământate mii de săptămâni
ESTE Le-am prefăcut în versuri şi-n
suferinţa şi umilinţa icoane”)
(„pe brânci”)
(„durerea surdă şi
amară”) prin îmbinarea
CARTEA inspiraţiei (”slova de
SURSE CREATĂ
foc”) cu meşteşugul
POEZIA („slova făurită”)
limbajul comun
(„graiul lor cu-
ndemnuri pentru vite”)
ARE ROL cu condei şi călimară
prin transformarea
urâtul „sapei” şi a „brazdei”
(„bube, mucegaiuri şi
noroi”)
trudă, suferinţă
justiţiar,
ca expresie de sine a poporului
(„Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte
Şi izbăveşte-ncet, pedepsitor,
Odrasla vie-a crimei tuturor”)
Ideea care se desprinde din text este aceea că se poate stabili o identitate între carte şi sudoarea muncii realizată prin metafore
antitetice:
graiuri cu-ndemnuri pentru vite – cuvinte potrivite
zdrenţe – muguri şi icoane
venin – miere
cenuşa morţilor din vatră – Dumnezeu de piatră
bube, mucegaiuri şi noroi – frumuseţi şi preţuri noi
slova de foc – slova făurită
rob – Domn
Se observă două registre lexicale: cel al „cuvintelor bolnave” pe de o parte, şi cel al „cuvintelor poetice” pe de altă parte. Prima
categorie semantică devine sursă stilistică, geneză, pentru a doua. Între cele două registre se află travaliul poetic, munca istovitoare
asupra cuvântului „şlefuit”, „potrivit” prin demers creator. Acesta este ilustrat prin verbe la perfect compus (timp al acţiunilor
trecute şi încheiate definitiv): „am ivit”, „am prefăcut”, „am preschimbat”, „am luat”, „iscat-am”.
Ce este poezia? – citate din mărturisirile lui Arghezi
- Se concluzionează, enunţându-se ideile ce se desprind din poezia Testament:
 Orice carte instituie un cult al strămoşilor, fiind forma cea mai înaltă şi mai rezistentă de oglindire a vieţii şi spiritualităţii
unui popor
 Poezia este un proces de purificare a cuvintelor şi de modelare în noua lor substanţă a unui univers de frumuseţe care să
exprime şi să Ţrăzbune” realitatea;
 Urâtul poate deveni obiect estetic, frumuseţea având adeseori, în mod paradoxal, rădăcini urâte, aşa cum unele flori cresc
dim mucegai;
 Poezia nu e doar inspiraţie („slova de foc”), ci şi meşteşug („slova făurită”), nu numai talent , ci şi efort intens şi migălos.