Sunteți pe pagina 1din 2

NUME/PRENUME: Vitu Ana

GRUPA: nr.III,
USM, forma de studiu: frecvență redusă

Judecătoria: mun. Chișinău, sediul Ciocana


Reclamant: Pavel Tacu
Domiciliu: r. Hîncești, s. Mereșeni
Pârât: S.A. Moldovagaz, sediu: mun. Chișinău, str. Albișoara
Intervenientul accesoriu al pârâtului: Borta Victor
Domiciliu: or. Comrat, str. Păcii 1
Valoarea acțiunii – 37000 lei

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


Privind repararea prejudiciului material și moral, cauzat de un izvor de pericol sporit

În fapt, subsemnatul Pavel Tacu, domiciliat în r. Hîncești, satul Mereșeni, la data 02.01.2017,
deplasând-u-mă cu autoturismul, de modul Mazda 6, produs în anul 2016, număr de inmatriculare
HN AB 112; (proprietate privată), în mun. Chișinău, pe strada ce intersectează Ginta Latină,
Meșterul Manole, Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, am fost implicat într-un accident rutier, fiind
lovit din dreapta, de un camion ZIL 130, cu nr. de imatriculare LV AA 101, ce intră în proprietatea
S.A. Moldovagaz, filiala Leova-gaz, angajatul în funcție de conducător-auto, Borta Victor, cu
domiciliu în or. Comrat, str. Păcii nr1.
Totodată, automobilele au suferit pagube considerabile, dar conform înscrisurilor aferente
constatării accidentului rutier, precum și decizia de sancționare cu privire la cele invocate, se
confirmă vinovăția conducătorului-auto, Borta Victor, care conducea autoturismul ZIL 130, cu nr. de
imatriculare LV AA 101, ce aparține S.A. Moldovagaz, întru comiterea contravenției administrative
prevăzute la art 242 Cod Contravențional al Republicii Moldova, sancțiunea căreia prevede amendă
de la 1000 lei/MDL și 3 puncte de penalizare. Rezolvarea conflictului pe cale amiabilă, nu a putut
avea loc în condițiile respective, de aceea recurg la solicitarea prejudiciului material, în sumă de
22 000 lei, și prejudiciu moral, în sumă de 15 000 lei, înlăturând astfel pagubele produse în urma
accidentului în cauză.
În drept, în conformitate cu atr. 3 alin. (2), lit t), art. 1998, art.2013, art. 2036 din Codul Civil al
Republicii Moldova și art.166, art. 167 Cod de Procedură Civilă al Republicii Moldova, îmi
întemeiez acțiunea.
La cerere sunt anexate:
1. Copia actului de identitate
2. Copia cererii de chemare în judecată și înscrieri
3. Copia deciziei de sancționare administrativă
4. Probe ce dovedesc mărimea prejudiciului material și moral cauzat
(certificatul medical, bonul fiscal ce prezintă și confirmă costul tratamentului. Expertiza
specialistului ce indică valoarea bunului defectat și ordinele de plată).
5. Certificatul de invaliditate
6. Extrasul înregistrării gospodăriei țărănești
7. Certificatele de naștere a copiilor
8. Confirmarea din partea administrației publice, cu privire la lipsa înregistrării în câmpul muncii
a soției.
9. Confirmare din partea administrației publice, cu privire la existența forței majore pe perioada
2018.