Sunteți pe pagina 1din 7

Curs 3-Fiscalitate

ACCIZELE

Cadru legislativ:
 Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. 688 / 10.09.2015), cu
modificările ulterioare
 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(M.O. Partea I nr. 22 / 13.01.2016), cu modificările ulterioare
Statele membre ale Uniunii Europene (SM UE) îşi stabilesc impozitele indirecte în funcţie de prevederile unor directive
comune, directive ce conţin atât principii generale de stabilire a acestor impozite, cât şi nivele minime impuse. Directiva
privind accizele prevede însă şi dreptul SM de a impune prin accize şi alte produse decât cele supuse obligatoriu accizării.
Produsele supuse accizelor în România sunt grupate astfel:
- produse care sunt supuse obligatoriu accizelor în SM UE, numite produse supuse accizelor armonizate (PA),
reglementate de Titlul VIII, Capitolul I „Accize armonizate”, Cod Fiscal
- alte produse accizabile, reglementate de Titlul VIII, Capitolul II „ Alte produse accizabile”, Cod Fiscal

1. ACCIZELE ARMONIZATE
1.1. Sistemul de antrepozitare fiscală

Sistemul de antrepozitare fiscală este aplicabil doar PA.


Regim suspensiv de accize (RSA) = un regim fiscal aplicat producerii, transformării, deţinerii sau deplasării de PA
care nu fac obiectul unui regim vamal suspensiv, fără a exista obligaţia plăţii accizei.
Antrepozitul fiscal (AF) = locul în care PA sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim
suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale. AF pot fi de 2 feluri: de producţie şi de
depozitare.
Antrepozitarul autorizat (AA) = persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii
sale, să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze PA în RSA într-un AF.
Destinatar înregistrat (DÎ) = persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale,
să primească PA care se deplasează în RSA dintr-un alt SM. Solicitantul autorizaţiei de DÎ trebuie să declare în cererea
de autorizare cel puţin o locaţie în care urmează să realizeze recepţia de PA.
Principiile de bază ale sistemului de antrepozitare fiscală sunt:
1. Producţia de PA poate avea loc numai într-un AF. Excepţie fac următoarele produse:
- bere, vinuri şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse în gospodării individuale pentru consum propriu.
- vinurile liniştite realizate de micii producători care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe an.
- energie electrică, gaze naturale, cărbune, cocs.
2. În antrepozitele de depozitare pot fi depozitate doar următoarele PA: alcool și băuturi alcoolice; tutun prelucrat;
produse energetice.
3. Circulaţia PA între două AF se face în RSA, transportul produselor între două AF fiind însoţit de un exemplar tipărit
al documentului administrativ electronic (DAE);
4. AF nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a PA;
6. Deţinerea de PA în afara AF, pentru care nu se poate face dovada plăţii accizelor, atrage plata acestora.
7. Atât AA, cât şi DÎ sunt obligaţi la depunerea unor garanţii financiare care să acopere:
- atât riscul neplăţii accizelor pentru produsele fabricate şi/sau depozitate în antrepozitul fiscal, cât şi riscul neplăţii
accizelor pentru produsele expediate din antrepozitul fiscal. (pt AA)
- riscul neplăţii accizelor aferente produselor achiziţionate în RSA din alt SM al UE. (pt DÎ)

1.2. Faptul generator şi exigibilitatea accizelor armonizate

Fapt generator: producerea / importul de PA pe teritoriul comunitar


Exigibilitatea: se produce atunci când PA sunt eliberate în consum, în SM în care se întâmplă acest lucru.
Eliberarea în consum reprezintă:
a) orice ieşire a PA din RSA;
b) orice producţie de PA în afara RSA;
c) orice import de PA, dacă acestea nu sunt plasate în RSA sau într-un regim vamal suspensiv;
d) utilizarea de PA în interiorul AF, altfel decât ca materie primă;
e) orice deţinere în afara RSA a PA care nu au fost introduse în sistemul de accizare;
f) deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de PA, care au fost eliberate în consum sau au fost
importate în alt SM şi pentru care acciza nu a fost plătită în România.

Nu se consideră eliberare pentru consum mişcarea PA din AF către:

1
Curs 3-Fiscalitate
a) un alt AF din România sau din alt SM;
b) un destinatar înregistrat din alt SM;
c) o ţară din afara teritoriului comunitar.

1.3. Plătitorii de accize armonizate

Sunt obligați la plata accizelor în România:


- operatorii economici din România care eliberează pentru consum PA;
- importatorii de PA, dacă acestea nu sunt plasate într-un regim suspensiv.

1.4. Deplasarea intracomunitară a produselor supuse accizelor armonizate


1.4.1. Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

Pe durata deplasării unui PA pe teritoriul UE, acciza se suspendă dacă se respectă următoarele cerinţe:
a) deplasarea are loc:
1. de la un antrepozit fiscal la alt antrepozit fiscal / un destinatar înregistrat:
2. de la locul de import la un antrepozit fiscal / un destinatar înregistrat.
b) PA sunt însoţite de un exemplar tipărit din documentul administrativ electronic (DAE) pe toată durata deplasării
în RSA. DAE conţine un cod de referinţă administrativ unic alocat de autoritatea fiscală competentă prin aplicaţia
informatică EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile).
c) autoritatea fiscală competentă a primit garanţia pentru plata accizelor aferente produsului.
În cazul oricărei abateri de la cerinţe, acciza se datorează de către persoana care a expediat produsul accizabil.
La primirea de PA, destinatarul trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) să confirme că PA au ajuns la destinație;
b) să păstreze PA primite în vederea verificării și certificării datelor din DAE la solicitarea autorității competente a
destinatarului;
c) să înainteze în maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării un raport privind primirea acestora, utilizând
sistemul informatizat.
Obs:
1) Antrepozitarii autorizaţi de autoritatea fiscală competentă a unui SM sunt recunoscuţi ca fiind autorizaţi atât pentru
circuitul naţional, cât şi pentru circuitul intracomunitar a PA.
2) Destinatarul înregistrat este obligat ca la primirea PA să anunţe autoritatea fiscală în raza căreia au fost primite PA
şi să păstreze PA în locul de recepţie minim 48 de ore, în vederea verificării acestora şi a certificării DAE.
3) Spre deosebire de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi nu pot deţine sau expedia PA în RSA. În
momentul recepţiei PA, RSA în care acestea au circulat încetează, iar acciza devine exigibilă.

1.4.2. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

PA care au fost eliberate în consum într-un SM circulă către alt SM doar cu documentul de însoţire. Acesta se
întocmeşte de către expeditor în 3 exemplare şi se utilizează astfel:
a) primul exemplar rămâne la expeditor;
b) exemplarele 2 şi 3 însoţesc produsele accizabile pe timpul transportului până la primitor;
c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;
d) exemplarul 3 este restituit expeditorului cu certificarea recepţiei şi cu menţionarea tratamentului fiscal ulterior al
mărfurilor în SM de destinaţie, dacă furnizorul solicită expres acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize.
1. În cazul PA care au fost deja eliberate în consum în România şi care sunt livrate într-un alt SM, comerciantul
care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor plătite în România, dacă respectă următoarele condiţii:
a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie să facă o cerere de restituire la autoritatea fiscală
competentă şi să facă dovada că acciza a fost plătită;
b) comerciantul expeditor trebuie să prezinte autorităţii fiscale competente copia returnată a documentului de însoţire,
certificată de către destinatar, însoţită de un document care să ateste că acciza a fost plătită în SM de destinaţie.
2. Dacă PA care au fost eliberate deja în consum într-un SM sunt deţinute în scopuri comerciale în România,
acciza va fi percepută în România. Acciza este datorată de către comerciantul din România sau de persoana care
primeşte produsele pentru utilizare în România. Înaintea expedierii produselor, aceştia trebuie să dea o declaraţie
autorităţilor fiscale competente în legătură cu locul unde PA urmează să fie primite şi să garanteze plata accizelor.
3. Pentru PA eliberate în consum în alt SM, achiziţionate de către persoane fizice pentru nevoile proprii şi
transportate de ele însele, accizele se datorează în SM în care produsele au fost achiziţionate.

2
Curs 3-Fiscalitate
Cuantumul unitar şi determinarea accizelor armonizate

În cazul accizelor armonizate există două modalităţi de exprimare a accizelor unitare (anexa 1.):
• sume specifice exprimate în lei pe unitatea de măsură;
• accize compuse, formate din sume specifice exprimate în lei pe unitatea de măsură la care se adaugă o cotă
procentuală (doar în cazul țigaretelor).

A) Accizele specifice
Accizele specifice se determină prin înmulţirea accizei specifice unitare cu cantitatea de produs livrată/importată,
exprimată în aceeaşi unitate de măsură.
A=axQ
A = cuantumul accizei (în lei)
a = acciza unitară (în lei/unitatea de măsură)
Q = cantitatea (în hectolitri, bucăţi, kilograme, tone, litri etc.)
Pentru bere și alcool etilic acciza se calculează astfel:
A=cxaxQ
unde:
c = concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato (este înscrisă în specificaţia tehnică elaborată
bere pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment şi trebuie să fie aceeaşi cu cea înscrisă pe
etichetele de comercializare a sortimentelor de bere)
alcool etilic c = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum

B) Acciza mixtă
Acciza mixtă (A) se aplică doar în cazul ţigaretelor. Aceasta se determină prin însumarea accizei specifice
(determinată prin înmulţirea cantităţii cu valoarea unitară a accizei specifice) cu acciza ad valorem (determinată prin
aplicarea cotei de impozitare la baza impozabilă). Structura accizei totale (acciză specifică + acciză ad-valorem) se
aprobă anual prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
A = A1 + A2
Acciza specifică: A1 = a1 x Q1
Acciza ad valorem: A2 = a2 x PA x Q2
a1 = acciza unitară specifică (lei/1000 ţigarete)
a2 = acciza ad valorem
PA = preţul de vânzare cu amănuntul (se stabileşte şi se declară de către persoana care eliberează pentru consum
ţigaretele în România sau care importă ţigaretele şi este adus la cunoştinţa publică). Acesta reprezintă prețul
cu care pachetul de țigarete este vândut consumatorului final (inclusiv acciză, TVA).
Q1 = cantitatea exprimată în număr de ţigarete
Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferent cantităţii Q1
Codul fiscal prevede o sumă minimă a accizei la 1.000 de ţigarete. Acciza calculată conform formulelor de mai sus nu
poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de ţigarete, care este de 97% din nivelul accizei
totale prevăzut în anexa 1. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă,
se datorează acciza minimă.
În anexa 2. sunt prezentate nivelul și structura accizei totale și acciza minimă la țigarete.

1.6. Obligaţiile plătitorilor de accize armonizate

1. Depunerea la autoritatea fiscală competentă de garanţii care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile
este obligatorie pentru antrepozitarul autorizat şi destinatarul înregistrat.
2. Marcarea tutunului prelucrat, produselor intermediare şi alcoolului etilic prin timbre sau banderole.
Responsabilitatea marcării PA revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi.
3. Plata accizelor la bugetul de stat: până la data de 25 inclusiv luna următoare celei în care acciza devine exigibilă.
Excepţie: în cazul importului unui PA - momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.
4. Depunerea declaraţiilor de accize şi a altor documente
- declaraţia 103 privind accizele, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia.
Excepţie: accizele aferente importului nu se declară în acest formular lunar.
- decontul 120 privind accizele, până la data de 30 aprilie a anului următor celui la care se referă decontul.

1.7. Scutiri la plata accizelor armonizate

Scutiri generale: PA destinate exportului.


Scutiri speciale se aplică următoarelor produse accizabile:
3
Curs 3-Fiscalitate
(1) PA furnizate de magazinele duty-free, transportate în bagajul personal al călătorilor care se deplasează pe cale
aeriană sau maritimă către un teritoriu terţ ori către o ţară terţă.
(2) PA furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul călătoriei pe cale aeriană ori maritimă către un
teritoriu terţ sau către o ţară terţă.
Scutiri specifice fiecărei categori de produse:
1. Tutunul prelucrat este scutit de la plata accizelor, atunci când este destinat în exclusivitate testelor ştiinţifice şi
celor privind calitatea produselor.
2. Alcoolul etilic şi alte produse alcoolice sunt scutite de plata accizelor, atunci când sunt:
a) utilizate pentru producerea oţetului, producerea de medicamente sau în industria cosmetică;
b) utilizate pentru producerea de arome alimentare, pentru alimente sau băuturi nealcoolice cu concentraţie ce nu
depăşeşte 1,2% în volum;
c) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii etc.
3. Produsele energetice sunt scutite de la plata accizelor atunci când sunt:
a) livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât aviaţia turistică în scop
privat;
b) livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru motor pentru navigaţia în apele comunitare şi pentru navigaţia
pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigaţia ambarcaţiunilor private de agrement;
c) utilizate pentru producţia de energie electrică sau pentru menţinerea capacităţii de a produce energie electrică;
d) folosite de gospodării si/sau de organizaţii de caritate etc.

2. ACCIZELE NEARMONIZATE

Începând cu 01.01.2016, conform noului cod fiscal, au fost eliminate accizele pentru cafea și pentru produsele de lux
(bijuterii, confecții din blănuri, autoturisme, nave etc.) și au fost introduse alte două categorii de produse accizabile:
Nr. Acciza
Denumirea produsului sau a grupei de produse U/M
crt. (lei/U.M.)
1 Lichid care conţine nicotină ml 0,5
2 Tutunul conţinut în produse din tutun încălzit kg 384

Accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra
cantităţilor produse în România sau intrate pe teritoriul României: A = a x Q
Pentru produsele supuse accizelor nearmonizate exigibilitatea intervine astfel:
 pentru produsele provenite din producția internă, la momentul vânzării pe piața internă
 pentru produsele provenite din achiziții comunitare, la momentul recepţionării acestora
 pentru produsele din import, la data efectuării formalităților de punere în liberă circulație
Plătitorii de accize pentru produsele produse supuse accizelor nearmonizate sunt operatorii economici care produc,
achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse.
Obligaţiile plătitorilor de accize nearmonizate
1. Plata accizelor la bugetul de stat
(1) Pentru produsele accizabile provenite din import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declaraţiei vamale
de import.
(2) Pentru produsele accizabile provenite din producţia internă sau din teritoriul comunitar, termenul de plată a accizelor
este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile.
2. Depunerea declaraţiilor de accize şi a altor documente
a) declaraţia privind accizele (formularul 103), indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna
respectivă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia.
Excepţie: importatorul autorizat nu are această obligație pentru bunurile importate
b) decontul privind accizele (formularul 120), până la data de 30 aprilie a anului următor
Produsele accizabile nearmonizate sunt scutite de la plata accizelor atunci când:
a) sunt exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe
bază de comision;
b) se află în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu.

4
Curs 3-Fiscalitate

APLICAŢII PRIVIND DETERMINAREA ACCIZELOR

1. Un importator autorizat efectuează în luna noiembrie 2018 următoarele operaţii:


1. importă 100.000 cutii de bere de 0,33 litri cu concentraţia alcoolică de 4,5% în volum şi 11,5 grade Plato.
2. importă 10.000 litri băuturi fermentate spumoase cu concentraţia alcoolică de 10% în volum.
3. importă 20.000 sticle de vin spumos de 750 mililitri cu concentraţia alcoolică de 8,5%.
4. importă 3.000 sticle de whisky de un litru cu concentraţie alcoolică de 45%.
5. vinde unui angrosist 5.000 sticle de vin spumos de 750 mililitri cu concentraţia alcoolică de 8,5%.
6. vinde unui angrosist 1.000 sticle de whisky de un litru cu concentraţie alcoolică de 45%.
7. vinde prin magazinul propriu 10 sticle de whisky de un litru cu concentraţie alcoolică de 45%.
Să se determine valoarea accizei datorate pentru luna noiembrie 2018.

2. Un antrepozitar autorizat produce şi vinde în luna noiembrie 2018 unor agenţi economici din România:
a) 100 kilograme tutun destinat fumatului.
b) 5.000 pachete ţigări, fiecare pachet conţinând 20 ţigări. Preţ de vânzare cu amănuntul = 20 lei / pachet.
c) 30.000 pachete ţigarete, fiecare pachet conţinând 20 ţigarete. Preţ de vânzare cu amănuntul = 14 lei / pachet.
Să se determine acciza totală datorată de producător pentru luna noiembrie 2018.

3. O rafinărie (antrepozitar autorizat) livrează din producţia proprie în luna noiembrie 2018:
a) 150 tone benzină cu plumb unei benzinării din România;
b) 450 tone benzină fără plumb unui antrepozitar autorizat din Franţa;
c) 600 tone motorină unui destinatar înregistrat din Franţa.
Să se determine acciza totală datorată de producător pentru luna noiembrie 2018.

4. O societate producătoare de vinuri vinde unui angrosist în luna noiembrie 2018 10.000 sticle de vin spumos. În
aceeaşi lună, societatea participă la o expoziţie de profil unde foloseşte ca mostre pentru reclamă 20 sticle de vin spumos.
De asemenea, societatea acordă asociaţilor ca plată în natură 200 sticle de vin spumos.
Ştiind că o sticlă de vin spumos are 0,75 litri şi concentraţia alcoolică de 8,5%, să se determine acciza datorată de
producător pentru luna noiembrie 2018.

5. SC Alfa SRL deţine autorizaţie de antrepozit fiscal de producţie de băuturi alcoolice.


În luna noiembrie 2018 societatea a efectuat următoarele operaţii:

Nr. Operaţia Denumire Cantitatea Concen-


crt. produse (nr. sticle de 500 ml) traţia
1 Producţie proprie votcă 15.000 40%
2 Achiziţie de la un antrepozitar autorizat (producător) din România Alcool etilic 3.000 60%
3 Achiziţie de la un antrepozitar autorizat (producător) din Franţa Alcool etilic 1.000 60%
4 Import de la un producător din Moldova Alcool etilic 5.000 60%
votcă 8.000 40%
5 vermut* 2.000 20%
Livrare către un angrosist român
vinars 1.000 40%
6 Livrare către un destinatar înregistrat din Bulgaria votcă 2.000 40%
7 vermut 2.000 40%
Livrare către un destinatar înregistrat din Ungaria
votcă 2.000 40%
8 Export în Ucraina votcă 4.000 40%
* produs intermediar
Operaţiile 2,3,6,7 sunt efectuate în regim suspensiv de la plata accizelor, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
Să se calculeze accizele datorate de SC Alfa SRL pentru operaţiile efectuate în luna noiembrie 2018 şi să se precizeze
termenul de plată al acestora.

6. Un destinatar înregistrat din România care achiziţionează PA de la un antrepozitar autorizat dintr-un alt SM, în vederea
comercializării în România, este persoana fizică sau juridică autorizată:
a) să primească şi să deţină produse accizabile în RSA
b) să primească produse accizabile în RSA
c) să deţină produse accizabile în RSA
d) să expedieze produse accizabile în RSA către un antrepozit fiscal din România

5
Curs 3-Fiscalitate
Anexa 1: Nivelul unitar al accizelor armonizate
Acciza specifică (lei/U.M.)
Nr.
Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. de la de la de la
crt. 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE
1 Bere, din care: hlx1 grad Plato1) 3,30 3,30 3,30
1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a 1,82 1,82 1,82
căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl
2 Vinuri hl de produs
2.1. Vinuri liniştite 0,00 0,00 0,00
2.2. Vinuri spumoase 47,38 47,38 47,38
3 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs 0,00 0,00 0,00
3.1. liniştite 396,84 396,84 396,84
3.2. spumoase 47,38 47,38 47,38
4 Produse intermediare hl de produs 396,84 396,84 396,84
5 Alcool etilic, din care: hl de alcool 3.306,98 3.306,98 3.306,98
2)
pur
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 1.653,49 1.653,49 1.653,49
TUTUN PRELUCRAT
6 Ţigarete 1.000 435,58* 439,94* 448,74*
ţigarete
7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 303,23 303,23 303,23
8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg 383,78 398,70 416,70
9 Alte tutunuri de fumat kg 383,78 398,70 416,70
PRODUSE ENERGETICE
10 Benzină cu plumb Tonă 2.530,17 2.945,75 2.945,75
1.000 litri 1.948,23 2.268,23 2.268,23
11 Benzină fără plumb Tonă 2.151,13 2.566,71 2.566,71
1.000 litri 1.656,36 1.976,36 1.976,36
12 Motorină Tonă 1.796,53 2.175,24 2.175,24
1.000 litri 1.518,04 1.838,04 1.838,04
13 Păcură
13.1. utilizată în scop comercial 1.000 kg 71,07 71,07 71,07
13.2. utilizată în scop necomercial 1.000 kg 71,07 71,07 71,07
14 Gaz petrolier lichefiat
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor 1.000 kg 607,70 607,70 607,70
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 1.000 kg 537,76 537,76 537,76
3)
14.3. utilizat în consum casnic 1.000 kg 0,00 0,00 0,00
15 Gaz natural GJ
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor 12,32 12,32 12,32
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire - - -
15.2.1. în scop comercial 0,81 0,81 0,81
15.2.2. în scop necomercial 1,52 1,52 1,52
4)
16 Petrol lampant (kerosen)
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor Tonă 2.640,92 2.640,92 2.640,92
1.000 litri 2.112,73 2.112,73 2.112,73
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire Tonă 2.226,35 2.226,35 2.226,35
1.000 litri 1.781,07 1.781,07 1.781,07
17 Cărbune şi cocs GJ
17.1. utilizat în scopuri comerciale 0,71 0,71 0,71
17.2. utilizat în scopuri necomerciale 1,42 1,42 1,42
18 Electricitate Mwh
18.1. Electricitate utilizată în scop comercial 2,37 2,37 2,37
18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial 4,74 4,74 4,74
6
Curs 3-Fiscalitate

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de
20°C/4°C.
2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o
cantitate dată de produs alcoolic.
3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.
Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.
*) Structura accizei totale (acciză specifică + acciză ad-valorem) este stabilită anual prin hotărâre de guvern.

Observație: Nivelul accizelor se actualizează anual cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în
luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15
octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, până cel mai târziu pe data de 20
octombrie a fiecărui an. Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care în ultimele 12 luni are loc scăderea prețurilor de
consum.

Anexa 2: Nivelul accizei totale și a accizei minime la țigarete

1 Ianuarie 1 Aprilie 1 Aprilie


Data de implementare
2017 2017 2018
Acciza minimă (lei/1.000 țigarete) 422,51 426,74 435,28
Acciza totală (lei/1.000 țigarete) 435,58 439,94 448,74
Acciza ad valorem (%) 14 14 14
Acciza specifică (lei/1.000 țigarete) 334,17 333,582 337,727

S-ar putea să vă placă și