Sunteți pe pagina 1din 88

Cuprins Revista BOGDANIA, revistă de creație și cultură este

fondată și editată de Asociația cultural-umanitară


1. Ionel Marin: Revista Bogdania la opt ani – pag. 3 Bogdania din Focșani. Apare o dată la două luni.
2. Aprecieri din ţară şi străinătate despre revista de ISSN 2343-8061; ISSN-L 2343-8061
creaţie şi cultură Bogdania – pag. 5
3. Daniel Roxin: Ce spuneau istoricii despre limba
geto-dacilor. Câteva aprecieri despre strămoşii
noştri, geto-daci – pag. 17
4. Acad. Ioan Aurel Pop: ,,Înainte de a cere
autonomia unei unităţi administrative, nu ar trebui
ca acea entitate să existe”? – pag. 20
5. Dr. Călin Georgescu: Despre viitorul ţării – 23
6. Ben Todică: Geneza conştientului – pag. 24
7. Radu Borcea: Lumină din lumină – pag. 26 REDACȚIA REVISTEI BOGDANIA
8. Stelian Gomboş: Câteva gânduri la vreme de
pandemie –pag. 27 Ionel N. MARIN
9. Ionel MARIN: Îm memoriam M. Eminescu –p. 32 (Președinte Asociația cultural-umanitară Bogdania)
10. Adrian Păunescu: Întoarcerea ţăranului –p. 36 Redactor şef
11. Nicolae Vasile: Picătura de iubire, poeme –p. 36
12. Nicolae Mătcaş: Poeme –pag. 38 Editori seniori: Nicolae Vasile
13. V. Ravini: Misterele psihanalitice la Freud –p. 39
14. Beatrice Kiseleff: Pastila de limba română –p. 41 Redactori: Vasile Groza, Geo Călugăru, Ben Todică,
15. Maria Filipoiu: Ziua internaţională a cărţii – p. 42 Michaela Al. Orescu, Adrian Nicolae Popescu, Maria
16. Ionel Marin: Români geniali, de excepţie: Iustin Filipoiu, Corneliu Cristescu.
Capră şi Valeriu D. Cotea – pag. 44 Secretar de redacţie: Simona Mateev
17. Ionel Marin: Cristian Petru Bălan, un român
strălucitor prin fapte, creaţie şi credinţă – pag. 47 Membri de onoare:
18. Medalion liric: Alexandru Ţene, Geo Călugăru,
Acad. Valeriu D. Cotea
Ioan Miclău, Corneliu Cristescu, Ion Ştefan,
Vavila Popovici, Silvia Butnaru, Cornel Balaban, Prof. univ. dr. Florentin SMARANDACHE (SUA) -
D-tru Ichim, Florin Constantinescu, Nicolae cercetător științific, matematician, scriitor, membru al
Doftoreanu, Oana Alexandrescu, Radu Botiş, Academiei Americano-Române de Științe și Arte
Minel Turburan, Elena Cojocaru, G. Petrovai, Ov.
Ţuţuianu, L. Liciu, Hristache Lungu, Genoveva Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN (SUA) - membru
Mateev, Ioan Indicău, E. Conunov, Mara titular USR şi al Academiei Româno-Americane de
Emerraldi şi Catrina Danciu – pag. 51 Ştiinţe şi Arte; pictor, sculptor.
19. Catrene umoristice: Ion Croitoru – pag. 63 GHEORGHE A. STROIA, scriitor, membru ARA.
20. Vasile Groza: Mozaic de cugetări – pag. 63
21. Citate despre bătrâneţe – pag. 64 Adresa redacţiei: Focşani, Strada
22. Irina Lucia Mihalca: Elegia III pe firul gândului Contemporanul nr.28, cod 620065, jud. Vrancea
călător – pag. 65
23. Adrian Nicolae Popescu: Pentru cancer – pag. 67 Telefon mobil: 0752862369.
24. Poezii pentru copii ale scriitorilor: Cristian Petru Materialele se trimit cu diacritice pe adresa de e-mail:
Bălan şi Ion Părâianu – pag. 69 ionelmarin55@gmail.com
25. Poveşti, poezii scrise de: elevele Alexia Miritescu
şi Ivan Roxana – pag. 70 100În numele libertăţii de exprimare, autorii răspund în
26. Cronici literare, recenzii, comentarii semnate de mod direct, conform legilor în vigoare, de conţinutul
scriitorii: Geo Călugăru, Nicolae Vasile şi materialelor publicate. Textele nu se înapoiază.
Dumitru Dănăilă – pag. 71 Vă așteptăm alături de noi!
27. Debut: Dr. Mihai Mazilu – pag. 78 Preţul revistei tipărite – 20 ron
28. Din creațiile tinerilor premiați la Festivalul de Revista Bogdania digitală poate fi cumpărată
creație literară Bogdania: Gheorghe Damaris accesând Site-ul: www. revistabogdania.ro
Cristina – pag. 80 Contravaloarea abonamentului se depune în contul
29. Gheorghe A. Stroia: ,,Pe Tine Doamne” - Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania:
Miniexpoziţie de icoane pe sticlă – pag. 82 RO11BRMA0999100047750380, în RON;
30. Noutăţi editoriale: – pag. 83 RO11BRMA0999100047751156, în euro,
31. Evenimente culturale: Festivalul internaţional de Banca Românească, Filiala Focșani, judeţul Vrancea;
creaţie literară Bogdania, ediţia a IX-a, 2020;
CIF (cod înregistrare fiscală) - 29080784.
Câştigătorii Concursului literar pentru elevi de
Şcoală gimnazială Bogdania, ed. a II-a, 2020 – 85
32. Semnal editorial – pag. 87 Revista Nr. 71-72, mai-iunie 2020

Coperta: Ing. Stoica Marian, imagine Net


Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Deviza revistei Bogdania de la început a fost și


Editorial va rămâne: diversitate în conținut și formă,
originalitate și calitate. Acum, la împlinirea a
Ionel MARIN opt ani de la primul număr tipărit al revistei
Bogdania facem un bilanț și o nouă mobilizare
care să ne menţină spre întărirea dezideratelor
stabilite inițial. Fără dragoste nimic nu e şi
permanent trebuie să facem lucruri vrednice şi
folositoare sufletului şi vieţii noastre. Fără
educaţie, cultură, credinţă nu se poate făuri un
viitor strălucit, o viaţă liberă şi fericită în glia
Revista Bogdania la opt ani strămoşească. Prin colectivul redacţional şi prin
Pornind de la rostul și sensul vieții am ajuns la dvs., colaboratori permanenţi ori ocazionali, am
concluzia că actul de cultură are un rol important dat un plus de afirmare a valorilor literaturii și
în construirea altarului tainic din suflet, în culturii române contemporane.
desăvârșirea spirituală a omului. Ţinând seama de Cu fiecare număr de revistă am urcat noi trepte
afirmaţiile lui Democrit, că: ,,Omul este un mic spre răspândirea valorilor autentice, a talentelor
univers” şi al poetului N. Stănescu că: ,,Oamenii românilor din întreaga ţară precum şi din
sunt păsări cu aripile crescute înăuntru’’ am diaspora românească. Fără lumina raţiunii,
considerat ca necesar şi foarte util să înfiinţez, la înţelepciune, dăruire și iubire nu putem
începutul lunii august 2011, o Asociaţie cultural- însănătoși seva cea sfântă a României. Oamenii
umanitară, dându-i numele de Bogdania. valoroși, faptele de ispravă, actele de cultură
Asociaţia Bogdania este o asociaţie non- benefice trebuiesc înmulțite spre folosul vieţii
guvernamentală, non-profit, independentă. Încă noastre, pentru creşterea bogăţiei spirituale dar şi
de la început s-au depus eforturi susţinute pentru a calităţii traiului zilnic. Numai uniţi și prin
realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin onestitate și competență vom învinge! Îmi place
Statut. În anul 2012 am organizat prima ediţie a istoria, mă înclin în faţa tuturor eroilor neamului,
Festivalului-concurs national de creaţie literară aducem recunoştinţa noastră faţă de sacrificiile
Bogdania şi apoi s-a continuat, ajungând în acest făcute pentru existenţa noastră multimilenară în
an la ediţia a IX-a în curs de desfăşurare. În luna spaţiul dăruit de însuşi Dumnezeu. Consider că
februarie 2013 am realizat Site-ul revistei de orice naţiune s-ar mândri cu legendarul Decebal,
creaţie şi cultură Bogdania şi la începutul lunii domnitori viteji precum: Mihai Viteazul, Ştefan
mai primul număr tipărit al revistei Bogdania. cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Alexandru
Ioan Cuza şi mulţi alţii, cu personalităţi
covârşitoare, ca: Nicolae Iorga, Nicolae
Titulescu, Constantin Giurăscu, Constantin
Brâncuşi, Simion Mehedinţi, Traian Vuia, Aurel
Vlaicu, Henri Marie Coandă, Ana Aslan, Justin
Capră, Valeriu D. Cotea şi lista poate
continua…zile întregi cu nume de savanţi,
inventatori din toate domeniile, cu artişti de
geniu, cu sportivi, cu tineri foarte talentaţi…
Inegalabilul poet Mihai Eminescu scria că: „Ce-ţi
doresc eu ţie, dulce Românie,/ Ţara mea de glorii,
ţara mea de dor?/ Braţele nervoase, arma de
tărie,/ La trecutu-ţi mare, mare viitor!”…
Fiecare ar trebui să contribuim la un viitor mai
bun! Fără implicare nu se pot îndeplini visele şi
Primul număr al revistei Bogdania dorinţele noastre. Viaţa ne scoate în evidenţă

3
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

faptul că fără credinţă şi cultură un om este Unde am ajuns? Prof. Geo Călugăru de curând
vulnerabil în faţa greutăţilor, încercărilor. afirma: ,,Acest moment aniversar îmi oferă
Cred că trebuie să reflectăm la cuvintele lui Iisus prilejul de a înfăţişa succint realizările sale, cu
care a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă totul deosebite şi a privi cu încredere în viitor.
urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va Prin urmare este vorba despre 72 de apariţii,
avea lumina vieţii.” peste 6.000 de materiale diverse în 4.680 de
pagini, implicând în realizarea lor, circa 3.000 de
În paginile Revistei ,,Bogdania” am cuprins pe nume ale unor personalităţi de prim rang ale
lângă: poezie, proză, eseuri, articole de istorie, culturii naţionale dar şi nume în curs de afirmare,
comentarii critice, aniversări, comemorări, meritând a fi cunoscute şi încurajate. Este vorba
interviuri, artă, teatru, traduceri, evenimente despre elevi şi studenţi, acoperind în materialele
culturale şi rubricile debut şi literatură pentru create, aproape tot ceea ce înseamnă cunoaştere
copii, care să stimuleze creaţia literară la tineri şi şi educaţie, cultura educaţiei fiind preocuparea de
să crească respectul faţă de limba şi cultura bază a conducerii revistei. Prin aceasta din urmă,
română. vizându-se şi cizelarea caracterului”. Apreciez
strădania și implicarea deosebită, în creșterea
prestigiului revistei Bogdania, în mod deosebit:
Prof. univ. Nicolae Vasile, Dr. Michaela Orescu,
Ovidiu Țuțuianu, Corneliu Cristescu, toți scriitori
membri ai valorosului Cenaclu ”Literar ing.” din
București. De asemeni s-au remarcat scriitorii:
Vasile Groza, Elena Armenescu, Geo Călugăru,
Al Florin Ţene, Anghel Hotu, Maria Filipoiu,
Florian Laurențiu Stoica, George Stroia, Doina
Bârcă, Andreea Cojocaru (Ion), Adrian Nicolae
Popescu, Ilarion Boca, Năstase Marin, Ioan
Revista tipărită Bogdania ajunsă şi în Canada Indricău, Mărioara Nedea, Radu Borcea, Simona
Mateev, Lucian Gruia, Angela Burtea, Irina
În cei opt ani de apariție neîntreruptă
Mihalca, Stelian Gomboş, Beatrice Kiseleff, Ion
revista Bogdania a cuprins în paginile ei
C. Ştefan, Adrian Nicolae Popescu, Mihai
personalități ale culturii naționale, precum și
Antonescu, Dan Lupescu și lista poate continua
creatori de mare valoare din: SUA, Canada,
cu multe alte exemple, demne de laudă. ”Lista
Australia, din țări ale Europei. Cu bucurie
scriitorilor publicați în fiecare număr este destul
amintesc pe: Acad. Cristian Petru Bălan, Prof.
de bogată, materialele variate și bine conturate.
univ. Florentin Smarandache, Prof. dr. Dumitru
Este o încântare să lecturezi revista Bogdania!”
Buhai, Ioan Miclău, Octavian Curpaș, Melania
afirma de curând distinsa scriitoare Maria
Rusu Caragioiu, Ben Todică, Luca Cipolla,
Niculescu din București. O bună parte dintre
Nicolae Mătcaș, Dumitru Ichim, Vasile
aceștia au primit, în cadrul Festivalului-concurs
Tărâțeanu, Victor Ravini, Vavila Popovici, Ada
literar Bogdania, premii și Diplome de excelență
Segal SHEFER, Silvia Butnaru, Elena Buică, și
din partea revistei Bogdania, din partea
alți români de mare valoare literară și culturală
Asociației cultural-umanitare ”BOGDANIA”. În
din străinătate, care ne onorează cu creații de
revistă au fost publicați, în fiecare număr, tineri
mare ținută artistică și morală. Primiţi felicitări
creatori din țară și străinătate care au fost
pentru modul în care promovaţi și răspândiţi în
premiați la cele opt ediții ale Festivalului de
lume cultura și tradițiile neamului românesc.
creație literară BOGDANIA și vom continua cu
Scriitorul Gheorghe A. Stroia consideră: această rubrică. Am coordonat realizarea celor
,,Întreaga activitate a revistei este admirabilă, trei volume ale Antologiei literare Bogdania,
prin patriotismul și dedicația cu care fondatorul ARIPI SPRE ZBOR, cuprinzând în acestea creaţii
său, poetul Ionel Marin, dar și colaboratorii săi, ale concurenţilor participanţi la Festivalul-
reușesc să scoată la lumină boabele de aur, concurs literar Bogdania. Din anul 2019 am dat o
nestematele iubirii de țară și de neam’’. nouă dimensiune Festivalului de creație literară

4
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

BOGDANIA, devenind un Festival internaţional mulți alții. Deja mulţi dintre ei au devenit
dedicat tuturor românilor cu talent literar din scriitori, au publicat cărţi de poezie, eseuri şi
lume. Revista Bogdania şi alte reviste valoroase câţiva dintre ei şi romane.
din ţară au fost parteneri media la toate marile Domnul Nicolae VASILE afirmă: ”Într-o
proiecte Bogdania. perioadă în care multe publicaţii fac mişcarea
inversă, adică nu mai apar în forma tipărită ci
păstrează doar varianta electronică, Revista
BOGDANIA, condusă de către scriitorul Ionel
Marin, reuşeşte să se impună sub ambele forme.
Publică literatură de calitate, organizează
concursuri, oferă un cadru de dezbateri regional,
naţional sau chiar internaţional şi, foarte
important pentru mediul cultural, apare la timpul
programat. Revista Bogdania se prezintă ca o
revistă de nivel naţional, atât prin prezentare, cât
Festivalul Bogdania, ediţia aVII-a, 2018 şi nivelul calitativ al textelor. Excelentă! La cote
Ateneul Popular ,,Mr. Pastia’’ din Focşani calitative tot mai ridicate. Pe toate meridianele
globului pământesc există români talentați,
iubitori de limba și cultura română. Îi consider ca
pe frații și surorile noastre de aici, din România.
Frăția se manifestă în primul rând prin atașament
și simțire față de tot ce-i românesc! Este firesc şi
cred că şi cetăţenii români de naţionalitate
maghiară vor înţelege odată pentru întotdeauna
că trebuie să fie loiali ţării în care s-au născut şi
să respecte cum se cuvine limba română, limba
oficială a României.
Cu certitudine, prin solidaritate, muncă şi iubire
sinceră putem realiza o Românie fără corupţie,
Scriitorul Ionel MARIN înmânând premii la prosperă, educată, sănătoasă, o mamă bună
Festivalul Bogdania, ediţia aVIII-a, 2019, în pentru toţi cetăţenii ei, indiferent de etnie, o ţară
Sediul AGIR din Bucureşti. model în Europa şi în lume.
La ceas aniversar aduc mulțumiri călduroase
Aș evidenția în mod deosebit, dintre liceeni, colectivului redacțional, tuturor colaboratorilor,
studenți, tineri profesori pe următorii: Benea susținătorilor și cititorilor revistei Bogdania.
Simona, Borcan Cristian, Ciobanu Marina Consider că mergem pe drumul bun, către lumină
(Chișinău), Perți Mădălina, Pârvu Bianca şi normalitate. Vă doresc succese în realizarea
Andreea, Hotca Marian, Rusu Irina, George proiectelor, multă sănătate și mari bucurii
Nicolae Stroia, Cătălin Acatrinei, Buruiană sufleteşti. Vă aştept alături de noi!
Alexandra, Schoppel Carla Francesca, Șaramet LA MULȚI ANI DVS. și REVISTEI DE
Cristina, Negură Luiza, Pârvu Maria Cristina CULTURĂ BOGDANIA!
(Spania), Petrache Mihaela, Muntean Emilia, Ionel MARIN, Redactor șef
Martin Fabian, Andrei Tudor, Stoian Ilinca, Daria
Paulopol-Necula, Bratu Ana-Maria, Carp
Cristina, Bădic Alexandra, Enache Elena, Dabija Aprecieri din țară și străinătate despre revista
Maria (Chişinău), Scurtu Bianca (Chişinău), de creație și cultură Bogdania
Andreea State, Borcea Andreea Ioana, Iordache
Maricica, Mandea Andrei, Petcu Alexandru, Opt ani de apariție pe hârtie a revistei de creaţie
Văduva Georgeta, Dumitru Mihaela, Conunov şi cultură Bogdania
Elvira (Chişinău), Didiţă Sebastian, Enea Revista Bogdania, editată de cunoscutul scriitor
Rafaela, Hurjui Dorotheea, Gheorghe Ofelia și și editor Ionel Marin, se înfăţişează în faţa

5
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

cititorilor săi în condiţii estetice, stilistice şi de ceaușistă, fapt dovedit de toate statisticile vremii,
conţinut de excepţie, fiind aşteptată cu nerăbdare având și o explicatie materialist-dialectică, dacă
şi având aprecieri din partea cititorilor și a celor tot ne referim la acele vremuri, aceștia având cele
care publică în paginile acesteia. mai mari șanse să fie repartizați în marile orașe,
În paginile acestei reviste semnează la absolvirea facultățiilor, că doar acolo se
numeroase personalităţi, scriitori cunoscuți din construiau intreprinderile semnificative ale țării.
ţară şi străinătate, membri LSR şi USR etc. Literatură valoroasă nu avea cum să nu fi fost
Această revistă promovează istoria scrisă în acea perioadă de libertate a cuvântului,
literaturi române ce se scrie din mers, dar și studii imediat următoare a cincizeci de ani de cenzură,
de istorie a neamului nostru. și în condițiile socio-politice în care trăim, care și
În condiţiile fenomenului de globalizare, ultimul om educat realizează că sunt identice cu
când multe din creaţiile neamului nostru vor cele de pe vremea lui Eminescu, Caragiale,
dispărea, sau trec în umbra uitării, astfel de Maiorescu, Slavici, Macedonski etc.
publicaţii devin tezaurul culturii noastre la care se Ionel MARIN, inginer geodez militar pensionar,
vor raporta urmaşii noştri. este partenerul meu cel mai de nădejde în acestă
În condițiile fenomenului de globalizare initiativă de a căuta aur acolo unde toți spun ca
revista BOGDANIA rămâne un martor pentru nu e, cu propriile forțe și resurse, când cei plătiți
generațiile viitoare ale neamului de pe teritoriul de stat pentru aceasta au cedat, concluzionând
Carpato-Danubiano-Pontic. comod că nu există, după ce l-au căutat doar pe
Cu ocazia sărbătoririi a opt ani de apariție Calea Victoriei din București.
pe hârtie a revistei BOGDANIA îi dorim viață
lungă, conducerii ei și colaboratorilor sănătate, Având convingerile formate, am plecat la lucru,
inspirație și mulți ani în folosul culturii naționale. am construit structuri noi, m-am raliat la unele
Alexandru Florin Ţene, Președintele național al existente, am inițiat proiecte menite să instituie
Ligii Scriitorilor Români, Membru ARA adevărurile pe care le intuiam că există. Am
înființat, la AGIR, Cercul scriitorilor ingineri,
care se manifestă prin Cenaclul literar și o
La aniversarea a opt ani ai Revistei Bogdania publicație, ambele cu numele de Literar ing. Am
început să frecventez grupări literare similare,
Acum vreo zece ani, când am părăsit de bună deja existente, precum, în ordine cronologică:
voie preocupările mele inginerești și manageriale, Cronopedia, condusă de Lenuș LUNGU de la
dedicându-mi viața pregătirii studenților, Constanța și administrată de Ioan MUNTEAN de
masteranzilor și doctoranzilor, pe de o parte, și la Brașov, având site, revistele CRONOS și
literaturii, pe de altă parte, mi-am stabilit două Taifas literar, Gruparea literară Bogdania,
ținte culturale, ambele pornite de la niște condusă și administrată de Ionel MARIN de la
prejudecăți existente în societate pe care le Focșani, având revistă, concurs literar și editură,
sesizasem prin lumea literară, în care eu Fundația literar-istorică Stoika, condusă de
începusem să intru prin acea perioadă: prima, că Florian Laurențiu STOICA, promovată foarte
inginerii nu au pregătire culturală, dar nu numai vizibil de Doina BÂRCĂ, având revistă și editură
atât, ci că nici nu ar avea o înzestrare anume şi gruparea Convorbiri literar-artistice, condusă
pentru așa ceva, iar a doua, că după revoluție, de Antoaneta RĂDOI, având revistă, cenaclu și
românii nu au produs nimic semnificativ în site, amândoi din Bucureşti, gruparea Lucefărul
domeniul literaturii, doar o maculatură de mare de vest, revistă condusă de mai bine de treizeci de
volum. Deși nu aveam elementele necesare ani de către neobositul scriitor și jurnalist
începerii unei ofensive de combatere a acestor Dumitru BUȚOI, de la Timişoara, etc.
două afirmații, șimțeam, cu gândirea mea bazată
pe logica matematică, că acestea nu pot fi În toată acestă structură, rolul grupării Bogdania
adevarate principial, ori unde este matematică, a fost constant semnificativ, Ionel MARIN
nu-i tocmeală. construindu-și o influență națională și
Inginerii din această perioadă provin din cei mai internatională mereu crescândă, reușind să aducă
deștepți absolvenți ai liceelor din perioada în revistă valori incontestabile din țară (Geo

6
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

CĂLUGĂRU, Vasile GROZA, Ion C. ȘTEFAN această minunată revistă a devenit o benefică
și alții), din Republica Moldova (Nicolae dependență! LA MULȚI ANI.
MĂTCAȘ și alții), SUA (Criastian Petru Gheorghe A Stroia, membru ARA & USE
BĂLAN, Florentin SMARANDACHE și alții),
Canada (Melania RUSU CARAGIOIU și alții),
Australia (Ben TODICĂ și alții), Italia etc., Cetate a dăinuirii noastre spirituale
reușind să păstreze o ritmicitate de invidiat,
comparativ cu altele care au mai pierdut ritmul, În timpurile noastre tumultuoase și
uneori. Concursul de literatură pentru copii și tulburi, când, vorba regretatului ilustru istoric și
tineri, organizat de Asociația Bogdania reușește mare patriot român acad. Dinu C. Giurescu, a-ți
să adune valori autentice ale tinerei generații, iubi țara a devenit aproape că un delict, iată că
unele dintre ele reușind să debuteze editorial mai există „sfinte firi vizionare” de mare curaj,
destul de repede după obținerea unor premii. pentru care dragostea față de limba maternă,
Împreună cu Bogdania și Convorbiri literar- cultură, istorie, neam și Țară, mândria de a fi
artistice, am initiat recent, prin gruparea Literar român nu sunt niște ordinare cuvinte zornăitoare
ing, proiectul de mare amploare SCRIITORI din sau declarații sforăitoare la anumite ocazii
GENERAȚIA 2000, susținut și de Revista festiviste, ci o convingere nestrămutată a lor, un
Cronica Timpului a Uniunii Ziariștilor crez de o viață, o confesiune de credință. Una
Profesioniști din România, găzduit de site-ul dintre aceste personalități temerare este inimosul
Wprdpress: revistedecultura.com, care urmează român, inventiv inginer de profesie, subtil scriitor
să aibă și o formă tiparită în anii viitori. Acesta (poet și prozator de vocație), iscusit manager,
are menirea să fie un răspuns la cele două idei organizator al vieții cultural-artistice, publicistul
preconcepute ale societății expuse mai sus. și editorul Ionel MARIN, redactor-șef al revistei
La opt ani de la înființare, urez grupării Bogdania de creație și cultură vrâncene „Bogdania”,
noi succese, iar domnului Ionel MARIN, sufletul președinte al Asociației cultural-umanitare
acesteia, sănatate lui și familiei sale! „Bogdania”. La 2013, când și-a dat seama că
Prof. univ. dr. ing. Nicolae VASILE (Bucureşti) râmătorii la temelia istoriei neamului, demolatorii
culturii naționale, și nu atât cei externi, ale căror
uneltiri sunt pe față, cât, mai ales, cei interni,
FELICITĂRI pentru întreaga activitate a revistei autohtoni dragă-Doamne, dar mancurtizați până-n
Bogdania, for de cultură ce a reușit să strângă în măduva oaselor, perfizi, deghizați în inși cu
jurul acestui frumos destin literar, personalități intenții de a reanaliza, chipurile, de pe poziții
culturale marcante ale umanității contemporane! nepărtinitoare istoria și cultura noastră, de a
Revista BOGDANIA a reușit, de fiecare dată, să demitiza istoria și literatura națională legendară și
rămână aceeași revistă de înaltă ținută literară să a stabili adevărul adevărat, când a constatat,
promoveze și să susțină literatura română și pe repet, că acești mistreți și-au îndreptat colții de
creatorii români, să îi încurajeze pe tineri să argint asupra sfintei sfintelor existenței noastre
acceadă la scris, cu pasiune și dragoste. Întreaga ca neam, inginerul și mânuitorul de condei Ionel
activitate a revistei este admirabilă, prin MARIN și-a făcut din mistrie și condei arme de
patriotismul și dedicația cu care fondatorul său, luptă contra rinocerilor, instrumente de lucru
poetul Ionel Marin, dar și colaboratorii săi, pentru înălțarea unui zid de beton în fața
reușesc să scoată la lumină boabele de aur, năvălitorilor barbari contemporani.
nestematele iubirii de țară și de neam. Chiar „Zidul de mănăstire”, pe care a purces să-l
festivalul internațional de creație literară dedicat înalțe meșterul Manole al nostru, zid la temelia
tinerilor, cât și cel dedicat copiilor, sunt ele căruia a pus ceea ce avea mai rezistent și mai
însele dovezi ale acestui românism binecuvântat. scump pe lume, iubirea și credința în nemurirea
Revista BOGDANIA, la 8 ani de existență, a neamului, a căpătat, în răstimpul la care ne
devenit o întreprindere de forță, pe altarul culturii referim, conturul unei citadele cu nume de
vrâncene, naționale și nu numai. Felicitări, sonoritate moldavă voievodală, „BOGDANIA”,
BOGDANIA, felicitări, Ionel Marin, felicitări fortăreață care, la opt ani de înălțare și rezistență,
valoroșilor colaboratori, cititorilor, pentru care stă falnică și neclintită în fața berbecurilor care îi

7
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

încearcă, zadarnic, tăria zidurilor. Revista de Prin scopul său creativ revista
creație și cultură „BOGDANIA” are la temelie „BOGDANIA”, așa cum și-a propus de la
iubirea de moșie și de Țară, de neam și de început, are menirea (și o face cu real succes) de
credință, respectarea cu sfințenie și pioșenie a a promova valorile literare, istorice, culturale,
idealului suprem pentru care s-au sacrificat întâi de toate, locale, vrâncene, cele generale
strămoșii noștri-eroi ai neamului, cunoscuți sau românești din toate provinciile istorice, precum și
necunoscuți, la Posada și la Rovine, la Dumbrava cele ale românilor din vecinătatea imediată și din
Roșie și la Balta Albă, la Oituz, Mărăști, diasporă (de la Antipozi, prin Africa, Asia,
Mărășești și în alte locuri memorabile, ca noi, America Latină și de Nord și până în țările din
generațiile de azi și de mâine, să trăim în Europa). Mă învăluie un legitim sentiment de
libertate, să le putem spune rinocerilor de azi și mândrie când îi regăsesc în paginile revistei,
de mâine că „pe aici nu se trece”. Să fim mândri alături de creatorii de valori români și universali
că suntem români, că avem o Țară mândră și din țară și din lume, pe compatrioții mei din
frumoasă, ne spune prin scrisul său scriitorul, Basrabia și Bucovina de nord (Grigore Vieru,
redactorul și editorialistul Ionel MARIN, să Mihai Cimpoi, Dumitru Matcovschi, Nicolae
transmitem acest sentiment copiilor și nepoților Dabija, Vasile Tărâțeanu, Lidia Grosu, Traian
noștri, prietenilor și neprietenilor, lumii întregi. Vasilcău ș.a.).
Să le insuflăm, ne cheamă prin tot ce scrie Prin ochiul ager și strădania neobositului
înflăcăratul admirator al lui Nicolae Iorga, redactor-șef, dar și prin contribuția membrilor
George Brătianu, Dinu C. Giurescu, Florin colegiului de redacție Nicolae Vasile, Vasile
Constantiniu, Gheorghe Buzatu, Ioan Aurel Pop, Groza, Geo Călugăru, Michaela A. Orescu, Maria
că a fi patriot nu e o rușine, nu e, cu atât mai Filipoiu, Corneliu Cristescu, Adrian Nicolae
mult, un delict, ci este un sentiment înălțător - Popescu, Ben Todică, inclusiv ale celor de onoare
acela de iubire și de slujire până la sacrificiu gliei Florentin Smarandache, Cristian Petru Bălan,
strămoșești, neamului făuritor de valori Gheorghe A. Stroia, sunt reprezentate reușit
nepieritoare și țării românești - leagăn al toate genurile și speciile literare, recenzate multe
civilizației mondiale. Să ne iubim dumnezeiasca din aparițiile literare noi, în special ale actualilor
prin frumusețile ei limbă română, acel „fagure de colaboratori ai revistei, sunt trecute în revistă
miere” și acea „comoară în adâncuri afundată”, toate evenimentele literare și culturale vrâncene,
care, scoasă la suprafață, ștearsă de „slinul, sunt comemorate cu sfințenie, entuziasm și
mucegaiul al uitării-n care geme”, strălucește, cu devoțiune toate evenimentele de seamă din
nestematele ei, în constelația limbilor lumii. Căci, patrimoniul nostru științific, istoric, cultural,
așa cum îi releva calitățile și virtuțile ei încă în evocate cu mândrie și afecțiune numele celebre
primul număr al revistei în articolul cu iz ale personalităților de renume românești O grijă
programatic și compatriotul nostru de pe coasta deosebită, din care revista și-a făcut o datorie de
Americii de Nord, pictorul, sculptorul și scriitorul onoare, o constituie atenția acordată creșterii și
Cristian Petru Bălan, limba română, prin rigoarea promovării tinerelor talente (prin organizarea de
structurii, își păstrează intrinseca ei legătura cu concursuri, festivaluri de creație funcție de
latina, prin înțelepciune și spontaneitate vârstă, preocupări, competiții care au devenit
egalându-se cu sonoritățile și incantațiile tradiționale și apreciate de copii și adolescenți),
melodice ale italienei și spaniolei, prin bogăția participarea membrilor redacției la jurizarea
lexicală și abundența împrumuturilor asociindu- competițiilor literare. Cu sprijinul Asociației
se cu franceza, prin maleabilitatea, cultural-umanitare „Bogdania”, sub auspiciile
promptitudinea și lejeritatea de a reacționa la tot căreia, à propos, apare și revista jubiliară cu
ce e nou și modern aspirând la universalitatea același nume, se organizează, de asemenea, un
englezei, prin ușoara ei asprime luzitană trădând concurs de creație și pentru scriitorii „cu barbă”,
autohtonismul idiomului geto-dac, prin caracterul la care, la fel ca în cadrul celor organizate pentru
unitar și rezistența ei în oceanul de limbi slave, începători, participă și condeieri din actuala
aidoma purtătorilor nativi, stârnind uimirea Republică Moldova și Bucovina de nord (dar și
istoricilor moderni („o enigmă și un miracol poetul și traducătorul de origine italiană Luca
istoric”). Cipolla, care scrie și în limba română). Scriitori

8
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

care, prin creațiile lor, binevoiesc a contribui la vrednicilor scriitori, precum și semnale editoriale
prosperarea revistei și sporirea prestigiului de noi apariții publicistice.
acesteia, și viceversa. Omagii și elogii ale scriitorilor contemporani
În contextul cultural-literar vrâncean (spre pentru titanii literaturii române, sunt dovezi de
onoarea lui și, bănuiesc, cu sprijinul diriguitorilor prețuire și recunoștință, datorate înaintașilor,
culturali ai municipalității, centrul cultural ocupând pagini de interes major în paginile
Focșani are cele mai multe publicații de cultură publicației culturale „Bogdania".
și literare pe cap de locuitor!), revista Demne de semnalat sunt subiectele dedicate
„BOGDANIA”, prin valoarea artistică și sărbătorilor naționale, istorice, culturale și
publicistică a lucrărilor publicate, fiorul civic sociale, cu articole informative și creații literare
extrem de pronunțat, ponderea emoțională, ale scriitorilor inspirați de evenimente: ,,Ziua
puterea de influență asupra educării unui cititor Culturii Române", „Ziua Mondială a Poeziei",
inteligent și activ, prin grija față de „veșmântul „Ziua Națională a Limbii Române", „Ziua
ființei noastre”, pentru „creșterea limbii Națională a României", „Ziua Internațională a
românești și-a patriei cinstire”, își ocupă locul Femeii (mamei)" și altele, ocazii cu care au fost
său binemeritat și înalt apreciat nu numai între publicate: eseuri, exegeze și creații lirice.
alte publicații similare ale locului, ci și, pas cu Subiecte de larg interes pentru cultura
pas, în circuitul revuistic național, reușind să națională sunt și articolele în proză sau poezie, cu
devină, la cei opt ani de existență, o veritabilă temă religioasă, în care se sunt evocate tradiții și
cetate a dăinuirii noastre în timp. ritualuri străbune, perpetuate în decursul timpului
La mulți ani, „BOGDANIA”, mărită și reactualizate la sărbătorile creștine sau
contemporană a noastră! populare, ca moștenire pentru generația în
Să ajungem și la cea de-a 80-a aniversare! formare și generațiile următoare.
Chişinău, 22.04.2020 Fiind un promotor al acestora, prin
Prof. univ. dr. Nicolae MĂTCAȘ mediatizarea articolelor lirice din cărțile
„Tradiții creștine și ritualuri populare
românești" și „Expresii populare și trăiri
proverbiale" (Editura Punct/Paideia - 2008), a
Revista „BOGDANIA" - Brand al Literaturii căror autor sunt, în calitate de colaborator al
și Culturii Românești prestigioasei publicații culturale „Bogdania", îi
transmit mulțumiri și recunoștință, Directorului
Publicația Revista Bogdania, ce aniversează 8 editorial Ionel Marin, pentru publicarea creațiilor
ani de la înființare, ajungând la nr.71-72, a mele în majoritatea numerelor editate, pe teme
devenit un brand al creației culturale, datorită istorice, patriotice, aniversare, sociale și nu în
muncii neobosite a scriitorului Ionel Marin - ultimul rând pe teme de tradiții și ritualuri din
Președinte fondator al Asociației Cultural- cărțile publicate, contribuție pentru care am fost
umanitară „Bogdania" și a echipei editoriale recompensată cu frumoase „DIPLOME DE
care a promovat prin publicare, creații literare ale EXCELENȚĂ".
scriitorilor aflați la nivel înalt pe scara valorică și Totodată vă mulțumesc pentru publicațiile online,
a încurajat tinere talente, aspirante la titlul de pe care le parcurg cu interes și vă îmbrățișez cu
scriitor, prin mediatizarea anuală a Festivalului sufletul.
Național de Creație Literară „Bogdania" ajuns Proiectele culturale derulate anual de
la Ediția a IX în acest an. Asociația Bogdania în concursuri de creație
reprezintă cea mai înaltă treaptă a susțineții și
Valoarea publicației este conferită de dezvoltării literaturii, pentru care meritați
diversitatea subiectelor abordate în paginile ei, de admirația și considerația somităților în domeniul
importanță socio-culturală, de către autori literar. Pentru toată strădania vă transmit felicitări
dedicați scrisului, prin prioritizare valorică la cu aleasă considerație și spor în continuare.
aniversări și comemorări literare, ca o contribuție Având în vedere dezastrul pandemiei de
la dezvoltarea culturii naționale, prin recenzii, Coronavirus, care afectează și România, în urma
cronici și comentarii literare la volumele restricțiilor impuse, dvs. aţi găsit energia

9
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

necesară continuării proiectelor culturale Editoriale – dau un singur exemplu – Ionel N.


organizate de Asociaţia cultural-umanitară Marin „Școala - templu al cunoaşterii şi
Bogdania şi o faceţi cu dăruire şi iubire frăţească. educaţiei"; Subiecte cu tematică vizând istoria
Dumnezeu să vă ajute! Cu admirație și prețuire, naţională dar şi universală "Analize ale unora din
Poeta Maria Filipoiu, București creaţiile jurnalistice ale lui Mihai Eminescu"
Evocarea unor evenimente şi personalităţi istorice
Neobositul investitor de patriotism cultural şi româneşti dar şi străine" Medalioane lirice
pasiune literară, marele român al credinţei şi cuprinzând numeroşi poeţi contemporani dar şi
speranţei în mai binele neamului, Ionel Marin, din "clasicii literaturii române"; Fragmente din
arhitect de publicaţie care reuneşte între coperte creaţia în proză a multor scriitori români din ţară
eşaloane de creatori cu simţul iubirii de meleag şi din diaspora românească dar şi din creaţiile
(revistă care a absolvit şi a sărbătorit cei 7 ani de tinerilor participanţi la Festivalul-concurs
acasă prin acordarea unor diplome şi trofee, între naţional de creaţie literară „BOGDANIA". Iată
cei onoraţi cu un premiu de excelenţă câteva exemplificări, reliefând bogăţia şi
numărându-mă şi eu!) merită toată gratitudinea şi diversitatea abordărilor participanţilor la
admiraţia pentru fapta sa mirabilă, pentru concursuri, recenzii, cronici literare, eseuri,
sârguinţa sa demnă de laudă, pentru finalitatea poveşti şi poezii pentru copii; jurnale de
unui demers de promovare a talentului, de călătorie, interviuri, teatru pentru copii, noutăţi
popularizare a valorilor, de menţinere în prim editoriale, evenimente culturale şi alte rubrici.
plan a limbii şi tradiţiilor naţionale. Drum bun la Am mai putea continua dar ne oprim aici, spre a
„şcolile cele mari”, BOGDANIA, felicitări ne trage sufletul pentru continuarea maratonului
tuturor care s-au înregimentat şi participă la în care ne-am angrenat.
ofensiva culturală focşăneană, cu extensie Revistei „BOGDANIA" La mulţi, rodnici şi
naţională şi internaţională, întru mai binele strălucitori ani!
spiritual al trăitorilor şi gânditorilor români! Vă Geo Călugăru, Membru USR
doresc - dumneavoastră şi prestigioasei
"Bogdania" - un viitor înnobilat de lumină şi
frumoase izbânzi bine meritate. Cu solidar gând Revista Bogdania este una din cele mai
bun. LA MULŢI ANI! frumoase, bogate și serioase reviste apărută acum
(Gl. Bg. (r) prof. univ. dr. ing. Nicolae Rotaru, trei ani și care, așa cum spuneam la înființarea ei,
membru al USR şi al UZPR) va parcurge o traiectorie ascendentă și de mare
necesitate în vremurile actuale.
Îl cunosc personal, destul de bine pe Ionel
Revista „BOGDANIA" – la 8 ani …da se pune MARIN, fondatorul și redactorul șef al revistei și
Revista de creaţie şi cultură „BOGDANIA" sunt convins, deși face mari sacrificii, va duce
împlineşte în luna mai opt ani de existenţă şi munca până la capăt, cu dăruire și dragoste
activitate neîntreruptă. Acest moment aniversar prietenească pentru afirmarea valorilor literaturii
îmi oferă prilejul de a înfăţişa succint realizările și culturii române. Vă doresc mari succese în
sale, cu totul deosebite şi a privi cu încredere în continuare și tiraje cât mai multe, fiindcă sunt
viitor. Prin urmare este vorba despre 72 de mulți cititori însetați după minunatele pagini ce o
apariţii, peste 6.000 de materiale diverse în 4.680 înnobilează de la un număr la altul.
de pagini, implicând în realizarea lor, circa 3.000
de nume ale unor personalităţi de prim rang ale Mulţumesc din inimă pentru DIPLOMA DE
culturii naţionale dar şi nume în curs de afirmare, EXCELENȚĂ, venită din partea unui neobosit
meritând a fi cunoscute şi încurajate. scriitor-patriot care este marele Român, Dl.
Este vorba despre elevi şi studenţi, acoperind în IONEL MARIN, ce a organizat totdeauna unul
materialele create, aproape tot ceea ce înseamnă din cel mai mari și mai încurajatoare Festivaluri
cunoaştere şi educaţie, cultura educaţiei fiind literare din țară, ajuns la ediţia a IX-a/2020.
preocuparea de bază a conducerii revistei. Prin Dumnezeu să vă binecuvânteze! Felicitări și viață
aceasta din urmă, vizându-se şi cizelarea lungă înainte! Multă sănătate, fericire și mari
caracterului. succese prezente și viitoare!”

10
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Cu aceiași sinceră stimă, transformat în Concurs internaţional ajuns în


Acad. Cristian Petru BĂLAN (SUA) acest an, 2020, la ediția a IX-a. Constant publică
în paginile revistei cele mai reuşite creaţii ale
Stimate domnule Ionel Marin, concurenţilor. Organizează cu multă dăruire
Pentru cei opt ani de existentţă ai revistei pe care activități culturale, precum a fost și spectacolul
o conduceţi, vă doresc încă mulţi ani de existenţă de teatru de la Ateneul Popular din Focşani cu
rodnică, în care să vă bucuraţi împreună cu piesa de teatru ,,PĂLĂRIERUL” de Vasile Groza
întregul colectiv. LA MULŢI ANI! pe muzica lui Mihai Constantinescu, urmată de
Cu aceeaşi prietenie literară, lansarea de carte ,,TEATRU PENTRU COPII”
Vavila Popovici (California) de acelaşi autor şi acordarea de autografe copiilor
care au făcut ca sala Ateneului să fie
neîncăpătoare. Îl apreciez și stimez pe Ionel
Revista Bogdania din Focșani este serioasă, de Marin, ca scriitor, publicist serios dar și ca un om
mare valoare literară și culturală, pe scurt este de o deosebită finețe și omenie. Sănătate și mult
excelentă! Dă-i Doamne, sănătate, inspirație succes în continuare! La mulți ani revistei
divină confratelui meu, Ionel MARIN, cel care Bogdania! La mulți ani Ionel MARIN!
osârdește cu dăruire exemplară întru neam, limbă Scriitor Vasile Groza (București)
și țară. Cu frățietate,
Acad. Vasile Tărâțeanu (Ucraina)
Felicitări pentru realizarea revistei Bogdania,
pentru constanta pasiune editorială. Menținem
Stimate Domnule Redactor şef Ing. Ionel legătura. Succese și numai bine tuturor! Vă
MARIN vă adresez aceste rânduri, în mod doresc sănătate, putere de muncă, de creație,
special, spre a vă mulțumi pentru prezentarea iubirea să-nflorească și să ne lumineze viața.
revistei „BOGDANIA”, pe care o conduceți și o LA MULȚI ANI!
realizați cu deosebit efort, dar și cu dragoste și cu Prof. univ. dr. Florentin Smarandache (SUA)
o grafică superbă.
Vă admir pentru dăruirea și competența cu care
acționați ca revista „BOGDANIA” să apară la Pentru a evita o încărcătură emoţională puternică,
timp cu paginile având o tematică diversificată, mă voi axa, în comentariul meu, pe latura
oferind materiale interesante pe care cititorul o culturală a acestei reviste. Mai întâi, remarc
parcurge găsind în ele o hrană sufletească. diversitatea tematică prezentă în paginile sale. În
Prof. univ. Andrei Pogany (Timișoara) al doilea rând, subliniez calitatea producţiilor
literare, aspect care concurează cu cele mai
prestigioase reviste din spaţiul cultural românesc
Revista Bogdania – Fondată de Ing. Scriitor şi din prezent. În al treilea rând, menţionez
poet, Ionel Marin în anul 2013 luna februarie, în personalităţile de prestigiu care publică în
cadrul Asociaţiei Cultural-umanitară paginile sale. În al patrulea rând, relev extensia
BOGDANIA din Focşani, trăieşte intensiv. Acest revistei peste hotare atât cu diverse producţii
încă, copil al culturii şi creaţiei literare şi literare cât şi cu unele traduceri semnificative.
ştiinţifice din ţara noastră, se dezvoltă pe zi ce Totodată, colectivul redacţional a păstrat măsura
trece. O seamă de personalităţi interne şi cuvenită privind adaptarea sa la diverse
internaţionale colaborează cu revista venind cu evenimente culturale, aniversare, comemorative
lucrări de valoare în domeniul ştiinţei, artei, etc. Indiferent de ceea ce vor crede cititorii
istoriei, etc... menite să informeze publicul cititor acestei reviste, nu pot să nu remarc efortul demn
şi colegii de breaslă despre noutăţi în aceste de toată lauda pe care-l face redactorul-şef pentru
domenii. Prioritate au tinerii, dar și elevii, care a asigura nu numai apariţia la timp a acesteia, dar
bat la poarta afirmărilor în creaţia literară şi nu şi păstrarea unei stachete de înalt nivel în ceea ce
numai. Pentru ei a fost inițiat, de către poetul priveşte ansamblul editorial.
Ionel MARIN, Festivalul Național de Creaţie De asemenea există un echilibru cumpătat între
Literară ”BOGDANIA” (poezie, proză şi eseuri), diversele genuri literare, astfel încât în paginile

11
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

acestei prestigioase reviste să-şi găsească loc tot mai ridicate. Felicitări pentru articolul de
fiecare gen în parte. fond! Mi-a alinat sufletul şi, sper că este un
Exigenţa colectivului redacţional privind calitatea balsam sufletesc pentru toţi cititorii care iubesc
materialelor publicate este pe deplin răsplătită cu România şi pe români. Doamne-ajută pe mai
aprecieri dintre cele mai semnificative din partea departe! Mulți ani de apariții editoriale!
diverselor categorii de cititori. Scriitor Năstase Marin (Galați)
Închei această succintă prezentare cu urări de
”viaţă lungă” atât pentru cei care se ocupă
nemijlocit cu apariţia sa cât şi pentru revista Stimate Domnule Ionel Marin,
în sine. Cu cele mai înalte aprecieri, Frumosa urare, însotită de îndemnul cu adevărat
Prof. H. Anghel (București) frățesc, de apropiere între noi, patriotismul
românesc ce ar trebui să ne unească! Ce minunat
ar fi de-am fi mai buni și mai calzi sufletește, căci
Revista Bogdania, o oază de cultură, devenită și Mântuitorul ne-a arătat că numai așa suntem cu
deja tradiţie, din ce în ce mai valoroasă, din ce în adevărat Creștini. Dumneata esti un om deosebit,
ce mai curată, o bucurie sinceră prin fiecare pentru care nu pot avea decât admirație și respect.
apariţie a sa. Harnicul său fondator şi Redactor Această revistă, care vă onorează, dar și va cere
şef IONEL MARIN merită elogii pentru mult efort și sacrificiu, va trebui să constitue
tenacitatea, vivacitatea şi perseverenţa pentru fiecare dintre noi un exemplu și făclia ce
demersurilor sale, de apreciat şi prin talentul cu poate călăuzi, adevarata OMENIE! Acum sunt în
care ştie să promoveze cultura, să se aplece Franta, la familia fiicei mele, de unde vă doresc,
asupra nevoilor culturale ale tinerei generaţii, să tot ce-i mai frumos și bun, Dv. și
încurajeze scrisul, ce poate deveni - pentru mulţi tuturor celor ce vă înconjoară!
vrânceni - un modus vivendi! Felicitările noastre La multi ani, frumoși și buni, Dumneavoastră,
şi Lectură plăcută, publicului său cititor! revistei Bogdania și întregii lumi.
(Redacţia Armonii Culturale) Prof.univ. Țiclete Gheorghe (București)

Domnule Ionel MARIN vă felicit pentru Vă mulțumesc mult, domnule Ionel Marin,
această nouă realizare, revista Bogdania este o pentru publicarea mea în revista Bogdania,
mărturie în timp asupra semnelor de lumină pe revistă dragă mie, pe care o prețuiesc și de care
care cultura şi civilizaţia românească le vorbesc cu drag. Numai bine dvs. și colectivului
generează necontenit. Felicitări! Toate cele bune! redacțional! Poet Stan M. Andrei (Tecuci)
Dan Lupescu, dir. Direcția Jud. de Cultură Gorj,
director Revista LAMURA – Craiova
„Bogdania” a îmbrăcat hlamidă strălucitoare,
în numele sfintei treimi. Un efort întreit al
Distinse poet şi mare domn, Ionel Marin, sunt fondatorului, coordonatorului, al truditorului
onorat de postarea versurilor mele în paginile acestei publicaţii literare. Bucurie, deopotrivă,
„Bogdaniei" ce cu pertinenţă şi competenţă o pentru colaboratorii, prietenii şi cititorii fideli.
păstoriţi. Mulţumesc pentru cuvintele deosebite Aşadar, tuturor colaboratorilor acestei
adresate mie, pentru care vă acord întreaga, frumoase reviste, la ceas de sărbătoare, să
neştirbita mea consideraţiune! îmbrăţişăm îndemnul Sfântului Antim Ivireanul,
Cu preţuire, Poet Vasile Popovici cu multă credinţă, nădejde şi dragoste
nestrămutată faţă de trecutul nostru, evidenţiind
nobleţea, inteligența și toate valorile lăsate nouă
BOGDANIA creşte tot mai mult şi mai frumos, moştenire de înaintaşii noştri traco-daco-geţii; să
în elita revistelor româneşti de cultură. facem astfel încât vârful peniţei noastre să fie
Revista Bogdania se prezintă ca o revistă de nivel înmuiat în jertfelnicia de veacuri întru
naţional, atât prin prezentare, cât şi nivelul verticalitate, adevăr şi frumuseţe sufletească.
calitativ al textelor. Excelentă! La cote calitative Doresc revistei viaţă lungă, acumularea de

12
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

condeie tinere, recunoaştere naţională şi din bogăția înțelepciunii domniilor lor,


internaţională! îngemănând talentul cu ideea, cu gândurile și cu
Scriitoare Livia Ciupercă (Iași) visele, pregătite să zboare spre împlinire, pentru a
ne îmbogăți sufletul și a ni-l însenina, pentru a
aduce un plus, o tentă de culoare și aromă
Revista Bogdania…e clar pentru cel care imensei flori ce se află în grădina lui Dumnezeu,
o atinge dacă răsfoieşte o revistă sau mângâie CULTURA, stropind-o, spre nemurire, cu apa
creştetul firav al unei copile ce prinde a zâmbi tot vie a ființei lor.
mai cald, înfrumuseţându-şi drumul către Felicitări și mii de mulțumiri tuturor acelor
senectute. Pavăză a copilăriei şi a maturizării oameni de bine care ne informează prin
acesteia, poetul Ionel Marin reuşeşte să ţină materiale succinte și la obiect, abordând variate,
sus stindardul vieţii culturale focşănene, interesante subiecte din variate domenii de
făcându-l să fluture până dincolo de hotarele activitate: artă, cultură, știință, religie, istorie,
ţării. minunaților prieteni de suflet ce, cu talent și
Rampă de lansare sau de confirmare a dăruire de sine, înnobilează CUVÂNTUL,
talentului, festivalul anual cu acelaşi nume, ce se invitându-ne spre o lume frumoasă, luminoasă,
desfăşoară la începutul verii nu face altceva decât bogată, bună, arătându-ne, cu arară bunăvoință,
să descopere şi să atragă noi valori, transformând căile ce duc spre aceasta, aducându-ne aminte
mai apoi în colaboratori şi prieteni diferitele şi că, pentru a fi demni de această lume, trebuie să
ineditele forme ale exprimării în cuvinte. Cu ne păstrăm acele calități pe care și Dumnezeu le
certitudine avem cu ce susţine spusele noastre, agreează: hărnicia, dărnicia, cinstea, bunătatea,
numărându-ne printre laureaţii acestui festival! caritatea, devotamentul, sacrificiul, cum frumos
La mulţi ani, viaţă lungă revistei spune domnul Ionel Marin când vorbește despre
Bogdania, sănătate tuturor autorilor ce şi-au sacrificiu, eroi și eroism…
înscris numele în paginile ei de-a lungul Da, eroii trebuie slăviți, o merită cu prisosință, iar
timpului, putere de muncă realizatorului şi noi ar trebui să le urmăm exemplul!
colectivului redacţional! Din frumoasa Lista scriitorilor publicați în fiecare număr este
Bucovină, ocrotiţi de spiritul întâiului voeievod destul de bogată, materialele variate și bine
moldav ce-şi doarme somnul de veci în vechea conturate. Este o încântare să lecturezi revista
urbe a Rădăuţilor, în mănăstirea care-i poartă cu Bogdania!
astăzi numele, Mănăstirea Bogdana; vă Felicitări și La mulți ani revistei și tuturor
îmbrăţişăm pe toţi cu drag şi vă transmitem oamenilor de bine!
gândul nostru curat la ceas aniversar! Poeta Maria Niculescu (BUCUREȘTI)
Poet Adrian Popescu, Rădăuți (Suceava)

Revista de creaţie şi cultură BOGDANIA,


Nu pot avea decât cuvinte de laudă la adresa fondată de poetul creştin şi patriot Ionel MARIN,
minunaților, entuziaștilor scriitori şi oameni a împlinit cinci ani de existenţă tipărită.
de cultură, realizatori ai revistei Bogdania şi De la apariţia ei în peisajul literar al Vrancei,
în primul rând fondatorului şi redactor şef, revista a crescut în valoare de la număr la număr
poetul Ionel MARIN din Focşani. graţie căutărilor neobosite ale fondatorului ei de a
Dumnealui realizează evenimente culturale de aduce în paginile publicaţiei semnături ale unor
seamă, cu răsunet viu în lumea celor ce prețuiesc poeţi, prozatori, critici literari, profesori, oameni
și înnobilează Cuvântul, exemplificate prin de ştiinţă şi de condei recunoscuţi, apreciaţi şi
festivaluri, concursuri de creație literară, poezii aşteptaţi de publicul cititor.
de calitate, eseuri, poveşti şi povestiri pentru Este o revistă care se citeşte cu plăcere, pentru că
toate vârstele, debut literar, teatru, interviuri, în scrisul celor care contribuie la facerea ei găsim
comemorări, aniversări şi alte evenimente şi regăsim fapte de viaţă care ne încălzesc
culturale din ţară. sufletul, idei şi aspiraţii nobile pentru care
Este deosebită această revistă, deosebiți oamenii militează autorii. În calitate de colaborator, fie şi
aceștia frumoși la suflet care se dăruie și dăruiesc ocazional, urarea mea pentru BOGDANIA şi

13
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

fondatorul ei este de viaţă cât mai lungă, Nici nu vă puteți închipui ce bucuroși am fost
încărcată de bucurii. noi, mica pleiadă de poeți din Montreal, care am
Jurnalist Radu BORCEA (Focșani) apărut în Revista ,,Bogdania”, despre care toți
spun-adevărul - că este frumoasă. Iar dacă un
poet și cititorul exprimă acest calificativ
Efigia care marchează mișcarea literară din care iese spontan din inimă, atunci înseamnă că
jurul revistei de creație și cultură Bogdania este s-au exprimat admirativ. Exemplu, D-na Milena
cea a poetului și fondatorului ei, Ionel MARIN, Munteanu din Toronto, și mulți alții, se înțelege
autor a multor volume de poezie, personalitate că și eu....Cu mulțumiri și deosebită stimă,
lucidă și onestă, bogată sufletește și generoasă, Melania Rusu Caragioiu
model de frumusețe spirituală și artistică. Cu
fiecare număr tipărit revista Bogdania, vine cu
noutăți, prezintă articole și creații valoroase ale Excelență,
scriitorilor din țară și din străinătate. Este o Calde felicitari si cele mai vii multumiri pentru
revistă de cultură serioasă, primitoare și care noul numar al revistei BOGDANIA.
promovează, permanent și tinere condeie. Am recitit cu mare interes totul, inclusiv versurile
Felicitări colectivului redacțional, în primul Dnei Lucia Silvia Podeanu. Cele mai bune urari,
rând domnului Ionel Marin! LA MULȚI ANI! Diplomat Valeriu TUDOR
Dr. Michaela Al ORESCU (București)

Va multumesc, stimate domn Ionel Marin, pentru


Revista ”Bogdania”, revistă de creație și cultură revista Bogdania si publicare.
fondată în anul 2013, editată de Asociația Felicitari pentru aniversarea a opt ani de la
Cultural-umanitară ”Bogdania” din Focșani, aparitia acestei minunate reviste! Gânduri
județul Vrancea. O revistă cu nume inspirat, de minunate, de bine! La multi ani frumoşi şi
rezonanță istorică, în care sunt prezentate o creativi! Cu respect şi preţuire,
multitudine de materiale a căror diversitate dau Poeta Irina Lucia Mihalca
un conținut solid și incitant, celor 100 de pagini,
între coperte color, policromie.
Sunt de apreciat strădaniile unui om cu suflet Vă mulțumesc. Mă simt onorat să fiu de aceeași
mare Ing. Ionel N. Marin, și colectivului de parte a baricadei ca și dumneavoastră și iluștrii
redacție, de a edita această revistă în contextul colaboratori ai revistei Bogdania. Felicitări!
în care alte multe publicații au încetat din Victor RAVINI (Franţa)
p(v)iață… Îi felicit sincer pe realizatori și
colaboratori deopotrivă pentru vocația și spiritul
autentic românesc transmis nouă tuturora, ca un Stimate domnule Marin,
semn că, dincolo de depărtarea topografică și Am primit revista Bogdania. Vă mulţumesc şi vă
(a)normalitatea specifică tranziției, actul de felicit pentru conţinutul bogat al acesteia, pentru
cultură este cel ce unește și responsabilizează calitatea producţiilor literare şi pentru consistenţa
pentru a fi și mai puternici. sărbătoririi celui pe care mi-am permis să-l
Dumitru Buțoi – Director Revista Luceafărul de numesc "enciclopedicul Mihai Eminescu"!.
Vest din Timișoara După cunoştinţa mea puţine reviste din Bucureşti
şi din ţară se ridică la nivelul atins de publicaţia
Dv. Cu speranţa că vom îmbunătăţi continuu
Stimate domnule Ionel Marin, colaborarea noastră mă înclin admirativ în faţa
Vă mulțumesc pentru revista Bogdania. Vă eforturile multiple depuse de Dv. şi
felicit pentru articolele dv., pentru materialele colaboratori, pentru menţinerea aprinsă a acestei
publicate și, în genere, pentru ținuta deosebită a "făclii de creaţie şi cultură" ce o doresc să
revistei. Succes în continuare! lumineze de durată în "întunecimea" vremilor
Profesor Gh. Bucur (Tulcea) actuale! LA MULȚI ANI!
Mult Stimate Maestre, Ionel Marin, Dr. Ing. Ovidiu Țuțuianu (București)

14
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Cu toții apreciem strădaniile Dv în domeniul celor care vă citesc şi vă apreciază. Vă doresc


culturii și încercăm să contribuim printr-o mult succes în continuare şi Bogdania cu numele
colaborare tot mai fructuoasă la creșterea ei frumos să strălucească şi în viitor.
prestigiului național al revistei pe care o Elena Buica – Buni (Canada)
conduceți și căreia îi urăm LA MULȚI ANI!
Cenaclul ”Literar Ing.” (București)
Bună ziua, stimate domnule Ionel Marin!
Am rămas cu amintiri minunate de la Adjud. Sunt
Stimate domnule Ionel Marin! foarte fericit că v-am cunoscut, pe dvs. şi pe toţi
Superbă revistă! Mulțumiri și felicitări în același prietenii de acolo.
timp. Este o plăcere să citesc revista Bogdania. Am parcurs numărul revistei BOGDANIA pe
LA MULȚI ANI! care mi l-aţi dăruit, şi am rămas impresionat de
Vă îmbrățișează, cu deosebită recunoștință, calitatea materialelor şi de fiorul de patriotism
Scriitorul, cineastul Ben Todică (Australia) care străbate conţinutul lor. Vă îndemn să
continuaţi activitatea revistei. Merită orice
sacrificiu! (Doresc să mă abonez). Felicitări!
Stimate Domnule Redactor șef IONEL MARIN, Succese şi numai bine tuturor! Cu preţuire,
Vǎ exprim, prin aceste rînduri, alesele mele Florin T. Roman (Arad)
mulţumiri pentru aprecierea poeziilor pe care
respectuos vi le-am remis şi pentru bunǎvoinţa
publicǎrii uneia dintre ele în prestigioasa revistǎ La mulți ani cu sănătate și bucurii! Vă mulțumesc
de culturǎ pe care o conduceţi. Am luat abia pentru încrederea acordată, prin publicarea
astazi cunoștință de aceasta publicare, ce îmi face articolelor mele în paginile revistei ”Bogdania”,
mare bucurie şi onoare. În aceste vremuri, în care revistă pe care o conduceți cu responsabilitate și
cultura este atît de vitregitǎ şi condiţia scriitorului pasiune! Multe împliniri şi realizări deosebite
atît de precarǎ, mai puţin din punctul de vedere al întregului colectiv redacțional! LA MULŢI ANI!
resurselor creative, astfel de impresionante Angela Burtea (Brăila)
aprecieri şi calde recompensǎri sînt adevǎrate
guri de oxigen care alinǎ şi fortificǎ sufletul şi
mintea pentru continuarea cu încredere a Fie ca Marea Sărbătoare a Naşterii Domnului să
drumului literar şi existenţial. Nu este mai mare vă lumineze sufletul ca, mergând după rază, să vă
satisfacţie pentru un scriitor decît aceea de găsiţi şi linişte, şi sănătate, şi bucurii de fiecare zi
a şti cǎ lucrǎrile sale sint apreciate și ajung la fără de care nici o existenţă nu e întreagă, şi
cunoştinţa unui numǎr cît mai mare de soarele iubirii din partea celor dragi, şi cale
cititori. dreaptă scrisului românesc pe care-l slujiţi cu
Vǎ exprim aleasa mea recunoştinţǎ, calde urǎri de patimă de rob fericit! La Multi Ani!
bine, sǎnǎtate şi putere în continuarea și Paula Romanescu (Bucureşti)
dezvoltarea importantelor proiecte culturale prin
care susţineti promovarea culturii române.
Cu respect și deosebită prețuire, Stimate domnule Ionel Marin,
Poet Dragos Niculescu Vă mulţumesc din suflet pentru cadou. Mă simt
onorat şi foarte recunoscător pentru munca pe
Multţumesc şi eu pentru publicarea în revistă şi care o depuneţi şi atentia pe care o acordaţi
mai ales pentru prietenia spirituală. Mă înclin în lucrărilor noastre la revista Bogdania şi în mod
fata omului care face să apară această revistă, ştiu special pentru diploma acordată. O voi aşeza cu
bine câtă dăruire de timp, suflet şi forţă este aici. grijă alături de trofeele mele de-o viaţă.
LA MULȚI ANI! Cu stimă şi preţuire, Aţi adus momente de sărbătoare şi bucurie în
Prof. Agafia Drăgan (Focşani) casa noastră şi în comunitatea română din
Australia. Munca nu e in zadar!
Stimate d-le Ionel Marin,Vă mulţumesc şi mă Cu stimă şi recunoştinţă,
simt onorată că mă aveţi aproape de lungul şir al Ben Todica şi familia (Melbourne-Australia)

15
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Stimate Domnule Redactor-șef, Am primit și citit cu bucurie publicația Dvs.


La îndemnul unui prieten, am descoperit, spre Dumnezeu să vă ajute să puteți s-o duceți mulți
marea mea bucurie, preocuparea d-voastră pentru ani înainte la același nivel sau chiar mai înalt,
promovarea literaturii române și a tot ceea ce fiindcă aveți un cuvânt greu de spus în cultura
înseamnă artă și cultură, atât prin acțiunile română și nu numai!
asociației pe care o conduceți, dar, mai ales, prin Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu!
revista „Bogdania”, al cărui colaborator aș dori La mulți ani!
să devin, dacă articolele mele corespund Pr. Al. Stănciulescu-Bârda
exigențelor și politicii editoriale a colectivului de
redacție.
Multă sănătate și putere de muncă în Stimate și prețuit Domn Ionel Marin,
realizarea proiectului d-voastră, demn de Doresc să vă mulțumesc pentru primirea revistei
admirat, de a promova literatura română BOGDANIA, o publicație excepțională, unde
actuală și pe creatorii ei! publică personalități de marcă ale vieții culturale,
LA MULȚI ANI! științifice, social-politice din țară și de
Prof NICOLAE DINA (Alexandria) pretutindeni.
Personal, mă simt onorat că am fost publicat în
revista dvs. şi vă mulţumesc din suflet.
Bună dimineața, domnul Marin! Atașez 12 poezii cu trimitere la Poetul Național,
Vă mulțumesc mult pentru dar, am citit și Mihai Eminescu. Multă sănătate, succese dvs. şi
numărul anterior on line, este o bucurie că există colectivului redacţional. Revistei de cultură
asemenea reviste culturale în tot haosul acesta Bogdania, un călduros LA MULŢI ANI!
existențial... Cu drag și prietenie,
Și pentru că celebrăm Ziua Poeziei în fiecare zi, Prof. Ioan Vasile Indricău (Timişoara)
răspund și eu gestului Dvs. cu... poezie!
Toate gândurile bune!
Claudia Muntean (Bucureşti) Revista Bogdania este o revistă interesantă,
valoroasă în ce privește complexitatea și
calitatea materialelor cuprinse între copertele
La mulți ani! Zile frumoase și putere de muncă la sale. Toate felicitările pentru cei care trudesc
frumoasa revistă pe care o conduceți! pentru aducerea în lumina tiparului a acestei
Mulțumesc pentru cadoul literar! O încântare, publicații atât de necesare pentru ”consumatorii”
pentru mine! Felicitări! Cu stimă, de literatură. Mult succes și cât mai multe
Rodica Magdan (Bucuresti) apariții. Toate gândurile frumoase,
Valentina Becart Bisog

Un trio românesc, eminescian, Ionel Marin, Ioan


Miclău şi Ben Todică, în slujba culturii şi Draga mea, revistă Bogdania, ai văzut lumina
dumnezăiescului, omenescului, din spațiul zilei la sfârșitul lunii februarie 2013, sub egida
mioritic românesc, un trio căruia eu trebuie să Asociației Cultural Umanitare,cu același nume
mulțumesc cu sinceritate pentru, că prețuiesc fermecător, plin de sens ca și al tău, fără pretenții
fiecare apariţie în parte şi valoarea autentică a de vedetă...de carton...dar stilată, cu articole de
revistei BOGDANIA. clasă, elegantă, condusă de un colectiv de oameni
Mulțumesc la toți pentru c-au remarcat în mine deosebiți, pregătită să cucerești un loc de cinste
un om între oameni pentru oameni. în inimi prin „dulcea povară a scrisului
Nu credeam ca vreodată să fiu ceea ce sunt laudă românesc”, teren propice pentru afirmarea
de zestre, în sufletul vostru albastru şi al nostru talentelor din România și a românilor de ori unde
"laudator temporis acti". viața, voile și nevoile, i-au purtat. Număr de
Cu bine, număr, an de an ți-ai atins țelurile și chiar mai
Pavel Rătundeanu-Ferghete (Ciubăncuţa) mult, cu dragoste față de acest tărâm mirific
românesc, cu înțelepciune ghidată de cel ce-ți

16
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

este tată, domnul poet IONEL MARIN, cu Daniel Roxin


suflet mare, plin de bunătate și iubire pentru tine Ce spuneau istoricii antici despre limba geto-
și pentru tot ce există sub soare, dar mai ales dacilor, teritoriul pe care îl ocupau și
pentru glia strămoșească și pentru tinerii acestei înrudirea lor cu alte neamuri…
țări. În acest an, când împlinești șapte ani de Important de știut!
existență, când numele tău este rostit cu uimire,
cu aprecieri pozitive, cu dragoste, în toate În condițiile în care tot felul de pretinși
colțurile lumii, când tinerii participă la concursuri cunoscători spun ba că geto-dacii nu sunt traci, ba
sub egida ta, când paginile tale debordează de că dacii nu au existat sau au dispărut din istorie,
patriotism, de valori promovate, de frumos și de ba că geții și dacii sunt neamuri diferite, se
bine, tot ce pot să fac e să-ți spun că te iubesc și impune să avem în vedere ceea ce spuneau
îți doresc viață lungă, înfloritoare, pentru binele istoricii antici, cei care erau contemporani cu
acestui neam, pentru cultură, pentru că ne ești neamurile numite atunci GEȚI sau DACI.
necesară ca unui însetat ,izvorul cu apă vie al Iar aceste informații trebuie înțelese în contextul
cunoașterii! La mulți ani, Bogdania! în care Herodot, “părintele istoriei”, a spus foarte
Genoveva-Simona Mateev (Odobeşti) limpede că pe vremea lui (secolul V î.e.n.)
TRACII (din al cărui mare neam făceau parte și
geto-dacii) erau cel mai numeros popor
Stimate d-le redactor-sef Ionel Marin, european!!!
Întorcându-vă toată dragostea, deschiderea şi
disponibilitatea dumneavoastră faâî de mine, vă Despre limba DACO-GEȚILOR
doresc, să aveţi parte, în continuare, de: Strabon, în “Geografia” (secolul I e.n.): “Dacii și
binecuvantare dumnezeiască, de bucurie geții vorbesc aceeași limbă.”
cerească, de mângâiere spirituală, de sănătate, Strabon, în “Geografia”: “Și în vremea noastră
trupească şi sufletească, de linişte interioară, de Aelius Catus a strămutat în Tracia (zona
bunătate lăuntrică, de împlinire materială şi de balcanică – n.m.), din cealaltă parte a Istrului
răsplata duhovnicească!... (de la nordul Dunării – n.m.), 50.000 de oameni
Anul următor să vă aducă: de la Dumnezeu de la geți, un neam de aceeași limbă cu tracii.“
sfinţire, desăvârşire şi mântuire iar de la oameni Despre neamul TRACILOR
aleasă, bogată şi rodnică (con)vieţuire!... Pomponius Mela, în “Descrierea Pământului”
Să vă bucuraţi, permanent, în viaţa (sec. I e.n.): “Tracia este locuită de un singur
dumneavoastră, de mângâierile dumnezeieşti şi neam de oameni, tracii, având însă fiecare alt
de întâlnirile / împărtăşirile, comunionale, nume și alte obiceiuri. Unii sunt sălbatici și cu
omeneşti!...Din parte-mi, aşadar, vă doresc: viaţă totul gata să înfrunte moartea, mai ales geții.”
veşnică de la Dumnezeu şi viaţă frumoasă de la Trogus Pompeius, în “Istoria lui Filip”(sec. I
semenii sau fraţii noştrii - oamenii!... î.e.n.): “Și dacii sunt o mlădiță a geților.“
Să ajungeţi: cu pletele albe ca florile dalbe, senini Strabon, în “Geografia“: “Elenii îi consideră pe
şi fericiti precum copiii şi nepoţii, geți, traci.“
bucuroşi/împliniţi precum bunicii, luminaţi şi
curaţi precum zăpada şi, viguroşi, optimişti ori Despre teritoriul ocupat de GETO-DACI
pozitivi precum bradul încărcat de Crăciun!... Strabon, în “Geografia”: “Ei locuiesc pe
Dvs. şi REVISTEI BOGDANIA, un sincer şi amândouă malurile Istrului. (…) A existat și o
călduros "La Mulţi, Buni şi Binecuvântaţi Ani!" altă împărțire a teritoriului chiar din cele mai
Doamne ajută-ne! vechi timpuri: căci pe unii îi denumesc (autorii
Cu aleasă preţuire şi deosebită consideraţie, antici – n.m.) daci, iar pe alții geți. Geții sunt cei
Stelian Gombos (Bucureşti) care se întind către Pont (Marea Neagră – n.m.)
și spre Răsărit, iar dacii cei care locuiesc în
partea opusă, către Germania și izvoarele
Istrului. Socot că ei se numeau în vechime
davi.”

17
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Dio Casius, în “Istoria Romană” (sec. II-III acolo tovarãşii, a plecat dincolo de pãduri, cãtre
e.n.): “Dacii locuiesc pe ambele maluri ale rãsãrit, împotriva lui Gelu, ducele blahilor. Iarã
Istrului. Dar cei care sunt dincoace de fluviu, țin Gelu, ducele ultrasilvan, aflând de sosirea lui, şi-
cu plata birului de Moesia și se numesc moesi. a adunat oastea şi a pornit cãlare, în cea mai mare
Cei de dincolo de Istru poartă numele de daci, fie grabã, în întâmpinarea sa, spre a-l opri la porţile
că sunt daci, fie că sunt geți, fie că sunt traci din Meseşului… Şi s-au luptat cu înverşunare şi furã
neamul tracilor, care locuiau odinioară în prinşi ostaşii ducelui Gelu şi mulţi din ei furã
Rodope.” ucişi, iar mai mulţi furã prinşi.“ Cu alte cuvinte,
povestea pământului gol pe care l-au găsit
ungurii aici este doar… o poveste!
Huszti Andras (secolul XVIII),
cărturar maghiar: ,,Românii sunt URMAȘII Simon de Keza, unul dintre cei mai impotanți
GEȚILOR” cronicari maghiari ai secolului al XIII-lea, activ
la curtea regelui Ladislau al IV-lea, ne spune în
În cartea ,,Vechea și noua Dacie”, publicată la lucrarea CRONICUM
Viena, în anul 1791, cărturarul maghiar Huszti HUNGARICUM următoarele, referindu-se la
Andras, care și-a făcut studiile la Cluj, spune un secuii care s-au aliat cu ungurii în secolul
lucru extrem de important despre originea X: “După ce au cucerit (deci era cineva acolo –
românilor și despre continuitatea noastră pe n.m.) împreună Pannonia, au dobândit o parte
teritoriul actual al României, adică și al din aceasta, însă nu în câmpia Pannoniei, ci
Transilvaniei: “Românii sunt urmașii geților și vecini cu Blackii (românii – n.m.), au avut
ai vechilor colonii romane.” aceeasi soartă în munți. De aceea,
Ideea este, așa cum s-a demonstrat deja, că acest amestecându-se cu Blackii, se spune că se
tip de afirmație făcută de cărturari maghiari în folosesc de literele lor. (ale vlahilor – n.n.)” Cu
decursul istoriei (într-o vreme în care nu își alte cuvinte, nu doar că i-au găsit pe vlahii-
imaginau că va conta pentru noi) nu este români aici dar au mai și învățat să scrie de la ei.
singulară. O serie de alte surse maghiare ne În plus, este de semnalat faptul că toate
vorbesc atât despre prezența românilor în recensămintele făcute în Transilvania, atât de
Transilvania, înainte de venirea ungurilor, cât unguri, cât și de austrieci, îi dau majoritari pe
și despre majoritatea etnică a românilor în români! Revenind la primul autor citat, Huszti
Transilvania, în toate epocile. Andras, care subliniază că românii sunt urmașii
geto-dacilor, trebuie să legăm această informație
de uriașa concentrare de cetăți și așezări geto-
dacice din zona Harghita și Covasna (peste
50), pentru a elimina orice discuție asupra
drepturilor istorice pe care le au românii în
Ardeal sau în așa-numitul ținut secuiesc. Ironia,
pentru unguri, este că majoritatea acestor cetăți
geto-dacice au fost descoperite de arheologi
maghiari, în secolul XIX.
În Gesta Hungarorum, notarul anonim al
regelui Bela, spune că în secolul IX ungurii au
găsit în Transilvania, și chiar și în Panonia, mulți
valahi.
Iată ce spune notarul anonim al regelui Bela,
vorbind despre Gelu, ducele românilor:
,,Tuhutum (conducător ungur – n.m.), tatãl lui
Horca, un om şiret, a prins de veste de la locuitori
despre ,,bunãtatea ţãrii de dincolo de pãduri“
unde stãpînea un blach (român- n.m.), anume
Gelu… El s-a pregãtit cu oştenii lui şi, lãsîndu-şi
18
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Astăzi, pe baza documentelor care ies la lumină, latine), aş zice că ea, latina, este cea mai nouă
este suficient să folosim DOAR izvoarele istorice dintre toate”.
maghiare pentru a elimina orice pretenție
ungurească asupra Transilvaniei. Ungurii ne spun Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi
clar, de peste 1.000 de ani, în documentele lor, că astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor,
am fost întotdeauna aici și că avem toate vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult
drepturile istorice asupra acestor locuri. Probabil părinţii lor”.
că dacă ar fi putut anticipa că vor pierde
Transilvania în favoarea românilor, ar fi tăcut pe Bocignolli (1524): „Rumunii, despre care am
vecie! spus că sunt daci”.

L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca


dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau
Daniel Roxin atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din
Câteva aprecieri depre strămoşii noştri, Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria
geto-daci acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin
de la traci”.
Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată
deşi sunt așezați în mijlocul atâtor neamuri de Martin Hochmeister (Siebenburgische
barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi
capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările
pentru o limbă”. învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi
geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie
Ludwig Schlozer (Russische Annalen-sec. împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile
XVIII): „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici învecinate din Ungaria numele de Dacia”.
bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI),
urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare
a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi
au limba lor proprie şi cu toate asupririle,
locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi
Ungaria în număr de milioane”.

Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza:


„Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al
vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi
vedea ţâşnind viaţa”.

Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din


cele mai vechi popoare din Europa… fie că este
vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona,
rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot
şlefuite – până în zilele noastre, susţinând astfel să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că
printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte
continuitatea unui neam”. bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar
italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate
D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi actualei provinciile estice ale imperiului, chiar şi
stări a Moldovei, 1902): „Limba latinească în administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi
adevăr se trage din acest grai (primordial), iar obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar
celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai. trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se
LATINEASCA este departe de a fi trunchiul laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură
limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi spirituală şi morală înaltă”.

19
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Acad. Ioan-Aurel Pop înaintași. Izolarea nu ne amenință atât viața fizică


Înainte de a cere autonomia unei unități (deși molima aceasta ne îmbolnăvește corpul), cât
administrative, nu ar trebui ca acea entitate să sănătatea mintală. Stimulii exteriori care fac acest
existe? lucru, care ne tulbură gândirea, ne afectează
sentimentele, ne schimbă felul de judecată
limpede sunt foarte numeroși și greu de evitat.
Unul dintre aceștia sunt știrile de la televiziuni,
radiouri, de pe rețelele sociale, din presa
electronică, din mesajele care vin de la prieteni,
de la colegi, de la observatori binevoitori sau
răuvoitori etc.
Nici înainte de izolare nu eram scutiți de un
asemenea asalt, dar faptele erau controlabile,
Ne putem aștepta ca o grupare politică sau un funcționa un anumit triaj, nu ne lăsam robiți de
parlamentar să depună la Camera Deputaţilor ori vești, de informații (verificate sau nu, adevărate
la Senat un proiect de lege pentru micșorarea sau mincinoase), pentru că aveam alte lucruri
densității populației României, altul pentru importante (ori considerate importante) de făcut.
vinderea (înstrăinarea unei părți din teritoriul ei Acum suntem liberi de aproape orice
(de exemplu, o insulă de pe Dunăre ori din Deltă) constrângeri sociale și gata să primim toate
sau altul pentru interzicerea folosirii limbii informațiile din lume. Cei mai mulți suntem
române într-o localitate unde etnicii români sunt profund afectați de datele despre această boală și,
puțini etc. Oare astfel de acte - pe care orice în funcție de mulți factori, le receptăm masiv,
comisie juridică preliminară le poate constata grav, cu seriozitate maximă. Aceste date sunt,
drept anticonstituționale - trebuie trecute prin însă, greu de verificat și de autentificat și cuprind
Parlament, ca să ocupe timpul legislativului și să recomandări dintre cele mai ciudate, unele
creeze tulburări în țară? Cum s-a putut depune, diametral opuse. Nu mai știi dacă virusul este
înregistra și discuta (în comisii) la Parlament un unul natural sau a fost fabricat în laborator.
proiect absurd care conține autonomia teritorială Plecând de la ipoteza că ar fi un produs artificial,
a unei unități administrative inexistente? nu știi dacă a fost eliberat intenționat (ca armă
România are mai multe tipuri de unități biologică) sau scăpat întâmplător de sub control.
administrativ-teritoriale, ca orice stat, dar Nu știi exact ce natură are, când și cum moare la
„ținutul” nu se (mai) află printre ele (s-a aflat cald sau la frig, cu alcool slab sau puternic, cu ce
până la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în cazul gen de dezinfectanți, dacă antiinflamatoarele au
uneia dintre Țările Române, anume Moldova). rost sau dacă agravează boala etc. La fel sunt și
Oare, înainte de a cere autonomia unei unități altele: vaccinul va fi eficient, va fi disponibil în
administrative, nu ar trebui ca acea entitate să șase luni sau în doi ani, ni se va inocula tuturor
existe, de fapt și de drept, în rând cu celelalte numai spre salvare sau și spre profitul unora, vor
entități? deveni toate vaccinurile obligatorii etc.? Este
Pe fondul izolării... Noi, oamenii, oricât am vrea cumva toată această pandemie un scenariu bine
să părem de puternici, suntem vulnerabili, ca aplicat acum pentru reducerea populației unei
toate ființele, pentru că viața ne este amenințată planete supraaglomerate, scenariu creat de
adesea, ea nefiind un dat etern. Slăbiciunile anumiți magnați din oculta mondială?
noastre ies la lumină mai des și mai repede atunci Pe fondul acestor multe întrebări fără răspunsuri
când ni se schimbă cutumele, iar o astfel de ori cu răspunsuri nesigure și contradictorii, mulți
schimbare majoră este izolarea. Izolarea poate să observatori își ies din fire sau își accentuează
fie voluntară sau forțată (impusă de firea belicoasă, dau sentințe, condamnă, varsă
circumstanțe). Ambele forme provoacă suferințe, venin pe cei pe care nu-i simpatizează, despică
dar izolarea impusă este cea mai periculoasă. firul în patru, discreditează instituții, se dau
Acum suntem obligați să stăm în casă sub atoateștiutori. Cei mai mulți dintre aceștia uită că
amenințarea unui factor neobișnuit, pe care nu l- starea de urgență nu a suprimat libertatea de
am mai întâlnit nici noi, nici vreo trei generații de exprimare și nici dreptul la opinie și că legile

20
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

dialogului presupun decență, bunăvoință și limbaj scandalos, că orice inițiator are dreptul să
civilizat. Îmi place să pun cea mai mare parte a pretindă ceea ce dorește pentru binele indivizilor
acestor excese pe seama frustrărilor provocate de și al grupurilor pe care le reprezintă.
izolare. Cei care sunt de acord cu rolul major al
Dar izolarea este grea și fără amenințarea bolii. „întâmplării” în cazul acesta sunt, însă, foarte
Avem vreme destulă să scrutăm și scena politică puțini. La fel de puțini sunt și românii care
și să descoperim și acolo felurite scenarii acceptă dreptul unui grup etnic din România la
generatoare de adevărate „spectacole”. În autonomie teritorială. Iar cum niciun grup etnic,
perioade de criză, în situații-limită, calitatea în afară de minoritatea maghiară, nu dorește și nu
clasei politice se vede parcă mai bine decât în alte cere așa ceva pe teritoriul României,
dăți. Cei mai mulți ne dăm seama că politica dezaprobarea acestui gest din partea majorității
înseamnă și compromisuri, și înțelegeri are o țintă precisă. Alții concretizează: totul este
electorale, și pertractări care nu ajung toate la rodul unei înțelegeri secrete, în vederea unor
ochii și urechile publicului larg. Ceea ce mi se alianțe strategice sau electorale viitoare; scenariul
pare foarte grav este posibilitatea adoptării de s-ar fi orchestrat pentru abaterea atenției opiniei
legi în această perioadă în care plenul fiecăreia publice spre un pericol extern; liderii maghiari
dintre cele două adunări ale Parlamentului și nici din țară, în înțelegere cu cei din Ungaria, ar fi
plenul reunit nu se pot întruni în chip real. La fel făcut aceasta ca un atentat contra integrității și
de inexplicabilă este și posibilitatea - de data unității teritoriale ale României; Ungaria, în
aceasta dincolo de pandemie și de izolare - de conivență cu Rusia lui Putin, ne-ar fi pregătit
adoptare tacită a unor legi (act justificat prin acest „cadou”, cu scopul slăbirii României etc.
variate argumente, care nu interesează aici). Un Sunt și specialiști care recunosc aici strategia
astfel de motiv sau argument absolut de U.D.M.R., a liderilor maghiari de după 1989, de
neacceptat este stagiul suficient de lung de aplicare a teoriei pașilor mărunți, de ponderare și
așteptare, care ar permite unui proiect de lege să de ierarhizare a pretențiilor, de petiționare
treacă fără discuții și fără vot efectiv. În al treilea continuă, de la simplu la complex, de la negare
rând, este și mai straniu faptul că proiecte de legi inițială până la acceptare finală etc. Astfel, dacă
care sunt în chip evident - pentru publicul larg și s-ar lua declarațiile unor conducători maghiari
nu doar pentru specialiști - neconstituționale și, din România de acum un deceniu-un deceniu și
mai grav, anticonstituționale, ajung să treacă tacit jumătate s-ar vedea că atunci era respinsă ferm
de una dintre camerele Parlamentului. ideea autonomiei teritoriale în favoarea celei
În recentul scandal creat de trecerea tacită prin culturale etc. Analiștii români care pretindeau în
Camera Deputaților a proiectului de lege privind acele vremuri că U.D.M.R. dorește autonomia
autonomia „Ținutului Secuiesc” există multe teritorială a secuilor erau veștejiți ca fiind
necunoscute, întrebări fără răspuns, într-o țară în nerealiști, naționaliști, șovini etc.
care funcționează Constituția, în care există Dincolo de această paletă largă de interpretări,
organisme și pârghii democratice, în care rămân câteva nedumeriri și coincidențe stranii.
instituțiile statului nu sunt scăpate de sub control. Dacă în Camera Deputaților a fost primit și luat
Opiniile analiștilor în legătură cu acest episod în seamă la comisii un astfel de text, chiar ca
sunt de o diversitate dezarmantă și merg de la exercițiu procedural și conjunctural, este foarte
întâmplare până la diversiune. Ar fi vorba, după grav, indiferent de felul cum s-a încheiat acest
unii, despre o diversiune menită să distragă episod parlamentar. Ne putem aștepta ca o
atenția oamenilor de la izolare, de la interdicții, grupare politică sau un parlamentar să depună la
de la prefigurarea crizei economice majore. Alții Cameră ori la Senat un proiect de lege pentru
spun că a fost pur și simplu o întâmplare, din care micșorarea densității populației României, altul
o parte a mijloacelor de difuzare în masă - pe pentru vinderea (înstrăinarea unei părți din
fondul izolării și pandemiei - a făcut un teritoriul ei (de exemplu, o insulă de pe Dunăre
eveniment. În fond, ar fi vorba de un lucru firesc, ori din Deltă) sau altul pentru interzicerea
de un proiect de lege adoptat tacit, așa cum s-a folosirii limbii române într-o localitate unde
întâmplat de mai multe ori. Alții merg mai etnicii români sunt puțini etc. Oare astfel de acte
departe și adaugă că proiectul nu are în el nimic - pe care orice comisie juridică preliminară le

21
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

poate constata drept anticonstituționale - trebuie răspândit de presa maghiară în limbi de circulație
trecute prin Parlament, ca să ocupe timpul mondială. Sigur, știu că sunt intelectuali români
legislativului și să creeze tulburări în țară? Cum de mare profunzime pe care nu i-am văzut să
s-a putut depune, înregistra și discuta (în comisii) critice atitudinea revizionistă a guvernului ungar,
la Parlament un proiect absurd care conține în schimb nu pierd niciun prilej să atace
autonomia teritorială a unei unități administrative „naționalismul” românilor, „subdezvoltarea” lor
inexistente? intelectuală, obsesia lor față de maghiari, care ar
România are mai multe tipuri de unități fi civilizați, blânzi, complet inofensivi. Sunt și eu
administrativ-teritoriale, ca orice stat, dar convins că o mare parte a maghiarilor sunt
„ținutul” nu se (mai) află printre ele (s-a aflat oameni realiști, practici și pașnici, ca și o mare
până la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în cazul parte a românilor, dar existența unei anumite
uneia dintre Țările Române, anume Moldova). ofensive față de caracterul unitar al statului
Oare, înainte de a cere autonomia unei unități român nu poate să fie negată. A spune că aceasta
administrative, nu ar trebui ca acea entitate să este doar o iluzie a unor minți înfierbântate
existe, de fapt și de drept, în rând cu celelalte înseamnă a nu cunoaște România reală, a nu fi
entități? De exemplu, în Italia sunt câteva regiuni trăit niciodată în Transilvania și a ignora soarta
și provincii care au primit, în timp, statut de de-acum (de dinaintea oficializării autonomiei) a
autonomie (foarte diferită de ceea ce visează puținilor români care trăiesc (încă) în zona
inițiatorii acestui proiect), dar toată Italia este numită cu mândrie medievală „Ținutul secuiesc”.
împărțită, în chip oficial, în regiuni și provincii. De altfel, nici alți străini nu au acolo o soartă mai
În al doilea rând, criza autonomiei secuiești a bună, cum s-a văzut recent în episodul de la
izbucnit în vremea pandemiei, când sensibilitatea Ditrău.
oamenilor este mai ridicată, când atenția lor aste Dar declanșarea acestui episod în timpul
mai ușor de captat, când Parlamentul are o stare pandemiei are și un efect-bumerang. Oamenii
de funcționare precară, în condiții nemaiîntâlnite. sunt obsedați de starea lor de sănătate, de
În al treilea rând, mai sunt puține săptămâni până salvarea vieților lor, de posibilitatea reluării
la aniversarea tratatului de la Trianon, moment (4 activității cât de cât normale, de variate alte
iunie 2020). În avanpremiera și în jurul acestui scenarii. Toate manifestările publice legate de
moment, propaganda ungară făcuse intense centenarul Tratatului de la Trianon au fost
eforturi de conștientizare a Europei de „tragedia” anulate, și cele patronate de maghiari (care și-ar
și „catastrofa”, întâmplate la 1920. fi clamat „nedreptatea istorică” și cele patronate
Se apropia ziua de 4 iunie și, în condițiile de statele succesoare (Slovacia, Croația,
speciale și neprevăzute de acum, era prea multă România. Polonia etc.), care ar fi subliniat
liniște. Autoritățile ungare au trebuit, cu mare decizia popoarelor lor, recunoscută doar sub
regret, să anuleze mari manifestări (mai puțin aspect juridic internațional și nu luată la Paris.
construirea monumentului triumfal dedicat marii Ideea că la finele Primului Război Mondial ar fi
înfrângeri de acum un secol). Ce bine sună, în jucat un rol important și popoarele (care au
aceste împrejurări, câteva constatări aspre la sfărâmat imperiile multinaționale) sau că doar
adresa României! De exemplu, că în România marile puteri ar fi decis totul nu mai este acum
maghiarii sunt mulți și asupriți, că nu se pot una de prim plan. Europenii nu se dau acum în
bucura de drepturi elementare, chiar dacă vânt după lămurirea unei astfel de „dileme” și
reprezintă milioane de oameni (!), că o chestiune nici liderii Uniunii Europene nu au pe agendă
simplă de recunoaștere a autonomiei lor posibile modificări teritoriale într-un continent
teritoriale îi „isterizează” pe liderii români etc. măcinat de multe necazuri și amenințat - dincolo
Cea mai mare „realizare” legată de acest episod de molimă - de o criză economică fără precedent.
este, pentru unii, în plan general, Dar încercarea moarte n-are! Câte-o reînviere a
internaționalizarea chestiunii maghiaro-secuiești „chestiunii maghiare” din România, cu voce de
din România. Casandră, nu strică pentru subminarea
„Statul falit român va deveni o sursă de prestigiului și demnității unei țări și așa destul de
instabilitate pentru Europa Centrală în cursul compromise în ochii Europei. De data asta, însă,
renunțării la izolare?” este un titlu recent în ciuda unor reacții energice al factorilor politici,

22
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

instituțiilor, persoanelor, chestiunea în sine nu a astăzi, acum, Glossa - nu mai spun de altele - este
mai folosit nici pentru amăgirea românilor cu soluția la zilele pe care le trăim. Ce trăim astăzi
„pericolul unguresc” și nici pentru stimularea se traduce în faptul că tot ceea ce i se întâmplă
interesului internațional pentru „tragismul omului este spre binele său suprem. Și oamenii
Ungariei” despuiate acum un secol. Oamenii și continuă să se vaite. Într-un moment care
instituțiile au acum alte griji, aflându-se încă în îndeamnă la reflecție, la cunoașterea de sine, Că
mijlocul unei amenințări planetare fără precedent de aia s-a ajuns aici, că nu ne cunoaștem pe noi
în ultimul secol. înșine, și punem „a avea” în locul lui „a fi”. Atâta
timp cât nu știm cine suntem, nu ai cum să ieși
dintr-o criză existențială pe care o trăiește și o
traversează astăzi omenirea. Suntem într-o criză
existențială, asta este realitatea.
Poporul român este un popor special, pentru că a
creat el însuși o civilizație. Din păcate, a fost o
genă dură care a traversat acest creator de
civilizație: trădarea. (…)
Iisus Hristos ne-a condamnat pe toți, ca lume, la
nemurire și noi L-am condamnat la moarte. Așa a
făcut și poporul român cu toți eroii lui și cu toți
oamenii de bine. (…)
România nu se va sfârși din cauza celor care fac
rău, ci din cauza celor care se uită la ei și nu fac
nimic”, atrage atenția expertul în dezvoltare
Dr. Călin Georgescu: ,,Viitorul țării este în durabilă, dr. Călin Georgescu.
interiorul ei, în iubirea de moșie, de limbă, de Regăsirea liderilor adevărați „este ceea ce am
credință, de neam din partea fiilor ei, promovat mai bine de 10 ani. Mesajul meu către
aici și acum” poporul român a fost: nu căuta la celălalt, caută-
Prof. dr. Călin Georgescu, expert român te pe tine însuți prima dată! Noi nu știm cine
specializat în dezvoltare durabilă, cu o suntem noi, în primul rând, ca indivizi. Nu ne
recunoaștere în domeniu după 17 ani de serviciu regăsim pe noi, nu știm ce vrem, căutăm tot
în zona de mediu la Națiunile Unite, fiind una timpul în exterior soluții. Tot timpul luăm în
dintre puținele voci care a prezis criza economică derâdere ce este în jur, criticăm cu vehemență,
din anul 2020 cu mult timp înainte, a fost habar n-avem de ceilalți, judecăm permanent, dar
invitatul lui George Simion, fondatorul Alianței nu știm cine suntem noi. Asta este marea dramă!
pentru Unirea Românilor (AUR) la o emisiune Vă spun ceea ce am spus mereu, obsesiv, că
despre vremurile pe care le trăim, difuzată live pe Familia este coloana vertebrală a Țării – a
social media luni, 30 martie. În cadrul dialogului, oricărei țări, nu doar a României! Și de aici se
Călin Georgescu a explicat că poporul român are pleacă: oamenii nu se știu între ei, nu știu de ce
nevoie de multă iubire, de lideri adevărați care se însoară, dacă se însoară nu știu după aceea ce
să-l „împuternicească” și că actuala criză poate fi să facă… Asta pleacă de la un etalon de bază pe
o ocazie pentru redeșteptare și ieșirea din care l-am repetat obsesiv ca soluția pentru
umilință, urmată de o reașezare în matca firească, România.
transmite www.activenews.ro, preluat de Vedeți, poporul român are nevoie în primul rând
Romanian Global News. de o uriașă iubire: trebuie iubit ca să fie schimbat,
„Nicolae Iorga spunea că cine nu își cunoaște nu schimbat ca să fie iubit, cum s-a întâmplat în
istoria riscă să o repete. Păi nici noi nu ne ultimii peste 70 de ani. A fost iubit numai atunci
cunoaștem istoria. Vă spuneam un lucru care este când era sclav, cum este și astăzi, când repetăm
foarte greu de acceptat, anume că poporul român lucrurile de care habar nu avem. Credem că noi
nici astăzi nu a făcut pace cu Mihai Eminescu. În am format sistemul, societatea. Nu-i adevărat, au
primul rând, n-a fost numai un poet, a fost o făcut-o alții pentru noi! Obsesiv am spus acest
conștiință națională. Al doilea, dacă am reciti lucru. Românii nu știu să discearnă binele de rău,

23
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

nu știu, pentru că s-a transmis genetic acest lucru. vorba. Dacă întrebi pe un politician de astăzi: D-
E-o treabă extrem de importantă ce vă spun, că le, ce înseamnă NATO? Nici nu știe. Sau
de aceea s-a și ajuns aici, din suferințe, din Uniunea Europeană? Soluția este în interiorul
drame. Fenomenul Pitești și tot ce s-a întâmplat nostru, viitorul țării este în interiorul ei, în iubirea
din 1945 până-n 1960 a creat niște drame uriașe de moșie, de limbă, de credință, de neam din
în familii, care se duc după aceea în timp. Și te partea fiilor ei, aici și acum!
miri că tatăl este violent, că mama nu știe să-și Într-un moment de criză existențială, ca cel pe
crească copiii… Cunosc cazul unui tată militar care-l trăim astăzi, este o oportunitate de salt
care și-a bătut copilul pentru că copilul lui lua uriașă. Când povesteam și spuneam de ce se va
note mai mari decât copilul șefului lui. Vă dați întâmpla în 2020 mai spuneam că ține și de
seama ce situație e în Țara asta? Și oamenii miracol ce se va întâmpla atunci. Acesta este un
vorbesc de faptul că n-avem autostrăzi, că n- miracol, dar asta nu stă foarte mult, până se
avem nu știu ce școală, că nu știu ce parlamentar trezesc unii din somnul cel de moarte… În
nu știu ce-a făcut… Povestea nu-i acolo, trebuie România a dispărut spiritul de viață, de fericire.
să umbli la cauză. Cauza nu este acolo, cauza are Fericirea te face bogat. (…)
rădăcini adânci, pe care numai un conducător de
glie le poate trăi, asculta noaptea în prispa casei,
ieșind acolo și vorbind cu Țara și făcând bine
poporului lui mai mult decât făcându-și sieși Ben TODICĂ (Australia)
însuși. Cam asta înseamnă un conducător de
Țară. În clipa când vin niște venetici, niște coate-
goale, niște aventurieri… Pe ăștia i-a unit timp de
30 de ani infracționalitatea, doar atâta, și-i unește
și astăzi.
România este o țară ocupată astăzi, este o națiune
fără țară. Punct! Și este împărțită la mulți, nu e
doar unul care conduce, sunt mai mulți în afară
care o conduc. În primul rând sunt marile
corporații, nu știu dacă neapărat țări. 200 de
corporații, cele mai mari din lume, conduc în GENEZA CONȘTIENTULUI
totalitate toate cele 198 de state ale lumii, luate la
un loc. Ele nu aparțin unei țări, acolo sunt Intrăm într-o perioadă de schimbare a conștiinței
interese foarte mari, care țin de putere, în special, și subconștientului prin sfărâmarea raționalului și
și apoi de bani. Lider nu înseamnă un tip care pur eului din noi tocmai prin procesul exploziv al
și simplu conduce. Lider înseamnă o persoană ideilor iregulare care ne bombardează zilnic
care-și împuternicește Țara și pe oamenii ei, care- logica binară în care trăim. O furtună, un viscol
i face pe toți să înțeleagă și să fie siguri de va veni ca să ne pună la încercare seninul minții,
puterea lor interioară, de ceea ce pot să ofere lor, să ne trezească la realitate ca să te întrebi: „Cine
Țării și lumii întregi. ești?” și „Ce ești?” Vierme sau entitate divină?
Asta înseamnă un lider: să fii mândru de națiunea „Ești doar animal sau ești mai mult?” „Esti
ta, de locul unde te-ai născut, și să transmiți și conștiință sau bolovan?” Trăiești prin trup sau
altora același lucru și, atunci, lumea ar trăi doar suflet, te conduci prin simțirile trupului sau prin
în pace și-n iubire, n-ar mai fi atâta violență cum conștiință? Trăiești doar în simțirea trupului sau
este astăzi. Să știți de la mine că un război nu se în simțirea sufletului?
soluționează cu război, așa cum fac cei din așa- Suntem condiționați să ne simțim ca o turmă de
trâmbițata Alianță, România se tot sfădește în miei care merg cuminți la păscut și acceptăm cu
stânga și-n dreapta, habar nu au despre ce e umilință să ni se ia capul. A sosit timpul să
vorba. renunțăm la această stare animalică, să ne
România a intrat în Uniunea Europeană și-n lepădăm de înrobirea materialistă (nu va fi deloc
NATO cu capul în gard. N-a înțeles nimic, nici ușor) și să urcăm pe o nouă treaptă a înălțimii
nu știe nici până-n ziua de astăzi despre ce e divine. Să renunțăm la hrănirea conștiinței cu

24
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

minciuni, amenințări ori promisiuni frumoasă foc și seara când să se culce îl lua pe
propagandiste și să intrăm în „realitatea Adam în brațe, care tocmai se urcase pentru
adevărului”. Ne va fi greu la început, vom fi poziția misionară și îl întoarse sub ea, spunându-i
suspicioși, ne va fi frică, însă eliberările au fost că ea vrea să fie deasupra situației, în controlul
întotdeauna dureroase și pline de violență, însăși armoniei și al jocului pentru că dedesubt e o
nașterea o demonstrează. poziție de subaltern, de supunere. Adam s-a
Nu vă fie frică, pentru că dacă vom crede în supărat rău aducându-i aminte că Dumnezeu i-a
adevăr și iubire, Dumnezeu este cu noi și ne ajută spus să fie o soție iubitoare și supusă, însă ea
să ne lepădăm de ignoranță și prostie, de tot nicicum nu a acceptat argumentul,
gunoiul care ne acoperă adevărata noastră contracarându-l precum că și ea este făcută ca și
identitate. Eliberarea de orgoliu și mândrie, de el din același lut și a primit suflul vieții la fel,
orgoliul masca falsă a eului. Noi pretindem că aceleași puteri, deci suntem egali și nu voi
suntem cei mai inteligenți, adică trufia o spune și accepta să fiu dedesubt astă seară. „Cine e șeful
nu ne dă voie să fim, să trăim inteligența. Totul e în casa asta? Eu sau tu?” Și-a luat straița cu ale
inteligență în jur, chiar și virusul de lângă tine e gurii și a plecat din rai. Adam s-a întristat rău și I
inteligent, doar că trăiește în altă cultură. s-a plâns Domnului, care înfuriat de neascultarea
Trebuie să avem curajul să demascăm minciuna femeii a trimis trei îngeri să o caute și s-o aducă
care ne înconjoară și să-i dezvăluim pe înapoi numind-o Lilith (vânt obraznic și
mincinoșii de orice calibru ar fi ei. Să ne zburdalnic).
eliberăm de iluziile care ne înrobesc. Educația Îngerii au căutat-o înnebuniți până au găsit-o
sistemelor lumii este primitivă, este plină de undeva pe malul Mării Roșii, unde ea pescuia.
ignoranță în comparație cu puterea ta înnăscută, „Am venit cu poruncă de la Tatăl să te întorci la
capacitatea și adevărul lumii divine, a sufletului Bărbatul tău acasă, în Rai și să-l asculți.” Aceasta
tău etern. Nu trebuie să acuzăm pe nimeni. s-a înfuriat și a început să strige numele celui ce
Acesta este doar adevărul înlănțuirii noastre. nu aveai voie să-l pronunți. Din acel moment,
Realitatea în care trăim. Nu uitați căci suntem ca pedeapsă i-au crescut aripi și coarne, Lilith
conștiință pură și trebuie să fim în controlul vieții dobândise puteri diavolești. Lucifer râdea pe
noastre. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și ascuns de cum evolua creația Domnului. Lilith a
asemănarea sa, însă, de ce suferim? început să se întindă cu toți dracii și se
Știm din Geneză că, la început a fost cuvântul și destrăbăla. Nu era chip mai frumos ca al ei în tot
cuvântul era cu El și cuvântul era El și El a creat iadul. Văzând această obrăznicie și uniune cu
universul cu tot ce e, a creat cerul și pământul și a Lucifer, îngerii au sterilizat-o. I-au luat dreptul de
zis să se facă lumină, apoi a populat pământul cu a avea copii.
munți, păduri și poiene, izvoare și râuri, plante de Dumnezeu care privea de sus în Grădina Raiului,
tot felul și pomi fructiferi, a făcut raiul și o îl văzu pe Adam atât de singur și trist, a încercat
varietate de viețuitoare, iar la urmă a creat să-l împrietenească cu alte animale și să-l bucure,
bărbatul și femeia în chipul și asemănarea Sa și ia să-l țină preocupat de îngrijirea animalelor, a
pus în control. S-a hotărât să creeze după chipul florilor, vegetalelor și a pomilor fructiferi, însă nu
și asemănarea Sa un bărbat și o femeie pe care a reușit. Pe măsură ce timpul trecea, Adam era tot
i-a făcut din lut și suflând peste ei le-a dat viață, mai trist și îngândurat, grădina începuse să se
spunându-le: aveți grijă de această lume, vestejească, iar animalele începuseră să se
înmulțiți-vă și fiți fericiți, populați pământul. sălbăticească. Văzându-l astfel, Dumnezeu a
(Versetele 126-127) coborât în grădină și s-a apropiat de pieptul lui,
După ce au muncit ei toată ziua, având grijă de gândindu-se să-i facă un partener ca să nu mai fie
grădină și de animale în veselie și armonie, a singur (Geneză, capitolul 2, o versiune cunoscută
trecut pe acolo Lucifer, cel mai frumos înger a lui de majoritatea credincioșilor lumii). În timp ce
Dumnezeu care plesnea de fudul și mândru ce era Adam dormea, i-a scos o coastă din pieptul
și care de acum, după ce urmărise gelos lucrarea musculos și o mulează pe Eva din ea. Un chip
Domnului, își luase nasul la purtare, crezându-se dulce și mlădios precum primăvara și suavă,
mai ceva și se hotărî să-l saboteze pe Dumnezeu, grațioasă ca o căprioară, pe placul oricărui soț.
așa că intră în capul soției lui Adam, care era Lilith dădea târcoale și pândea să vadă ce face

25
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Adam, și când o văzu pe Eva cât e de dulce, turba


de furie și gelozie - și nu a fost decât neatenția ei
în amestecul satanei care a însămânțat mândria și
orgoliul în sufletul ei de a făcut-o neascultătoare
și răzbunătoare și apoi i-a generat destinul, să
fugă, să evadeze din fericirea promisă prin
naștere și să părăsească Grădina Domnului.
Apoi Biblia ne spune în Epistola lui Isaia, 34 cu
14 că Lilith se întoarce în Rai în chip de șarpe ca
să se răzbune pe Adam, însă pentru că și acesta
era tot atât de puternic ca și ea și nu-i putea face
nimic, se hotărăște s-o folosească pe Eva ca armă Adam e în Imobiliare, construiește case. Are o
împotriva lui. Ea fiind forjată din el, era mai echipă de 10 muncitori; acum câteva luni, de
slabă, așa că o convinge să-i dea mărul din Pomul umflat ce era a căzut de la etajul trei de pe schelă
înțelepciunii lui Adam ca să muște din el, interzis în văzul tuturor printre moloz de nu s-a mai
tuturor de Dumnezeu. Adam, după ce mușcă, se văzut. Toți au crezut că s-a dus, că se lovise cu
trezește din matricea fericirii divine și începe să capul de o cărămidă, însă, spre mirarea tuturor el
altoiască toți pomii fructiferi din grădină, a răsărit printre scânduri… Așa a vrut Dumnezeu
corcindu-i în fel și chip încât fructele primesc o să-l mai ție în viață, mărturisea el plin de
altă dimensiune și încep să trezească toate sfințenie fraților credincioși. Biserica are nevoie
viețuitoarele la păcat. A apărut boala. Leul alerga de el, e pastor de zece ani. Soția e bolnavă și ea,
ca nebun. Adam a dat să-l oprească, încercând să- are plămânii slăbiți și toată lumea din jur e
l mângâie. Acesta s-a întors și l-a mușcat de afectată de virus. După ce omul a exterminat de
palmă: „Sânge!”, strigă Eva pentru prima oară în mii de ani sute de mii de specii pe pământ spre
Rai. beneficiul lui, el îmbuibându-se, virusul rămas pe
Când află Dumnezeu toate aceste încălcări de legi drumuri, s-a hotărât să se modifice genetic și să
se supără pe Lilith și o blesteamă să nu aibă parte se mute în om.
de copii și de iubire sinceră. Atunci, ea Inconștiența noastră față de viața în sine, de
răzbunătoare, promite să omoare toți copiii nou- echilibrul spiritual și universal divin ne va arunca
născuți, să violeze și să chinuie bărbații în somn. în coada ierarhiei create de Dumnezeu. Nu
Să le bea sămânța ca să nască diavoli. Dumnezeu ajunge să ai conștiință dacă nu devii una cu ea.
trimite trei îngeri să o oprească, însă ea acum Cât privește Lilith și Lucifer, nu-i mai recunoști.
fiind sub protecția diavolului care devenise
stăpânul suprem al pământului, în urma revoltei
îngerilor din cer, rămâne pe pământ și ca să fie
lăsată în pace ajunge la o înțelegere cu îngerii să
nu omoare copiii care vor purta brățări cu Radu BORCEA
inițialele celor trei îngeri, dar va continua să
împrăștie urâțenie și suferință în jur. „Vei avea 8
zile putere peste băieți și 20 de zile peste fete”. În
urma acestei catastrofe și nerespectări de Cuvânt
Dumnezeiesc, Adam și Eva pentru neascultare au
fost alungați din Rai. Dumnezeu, foarte
dezamăgit că cele mai frumoase și mărețe creații
ale sale, Lucifer, care era lumina cerurilor și
Lilith - frumusețea care topea ochi și inimi, Lumină din lumină
gazela raiului, (din cauza mersului ei grațios și Suntem în preziua Mare a Paștilor, când,
seducător), Adam și Eva pentru neascultare și-a altădată, creștinii ortodocși se adunau în bisericile
întors spatele la pământ și oameni, spunând: „Vă sufletelor noastre pentru a lua Lumină din
dau voință liberă să va alegeți singuri Lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos
destinul!” spre a o transmite din mână în mână. Acum, în

26
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

anul de cumpănă 2020, este și va fi altfel. Din de 7 ori și a fost biciuit de 172 de ori, iar trupul
cauza altui Iuda, „botezat” de mexicani Lui, crucificat și țintuit de mâini și de picioare,
„Coronavirus”, mai pervers și mai periculos așezat între doi tâlhari, a fost scuipat, ca un
decât trădătorul iudeu biblic, noi nu vom mai proscris, de 73 de ori.
merge nici în biserici și nici în țintirim, cu Sunt doar câteva mărturii lăsate
lumânările aprinse, la crucile celor dragi plecați posterității despre batjocorirea Fiului lui
din viața pământească, pentru a lumina câteva Dumnezeu de către opresori, după ce, anterior,
clipe viața lor veșnică de dincolo, pentru ca, mai inumanul procurator roman Pilat din Pont a dat
apoi, să ducem acasă lumina sfântă ca să sentința nedreaptă: L-a condamnat la moarte!
aprindem candela părinților și bunicilor, Spălându-se, apoi, pe mâini, L-a oferit pradă
bătrâni și bolnavi, care nu mai pot ajunge în linșajului. Dar prin sacrificiul Lui suprem, fiul
lăcașul Domnului ca să asculte slujba de Domnului ne-a dăruit ceea ce trebuie să avem
Înviere. permanent în interiorul nostru: OMENIA.
Dar chiar și în aceste zile îndoliate fizic și Iisus s-a jertfit pentru ca omul să fie mai
spiritual, pentru mulți dintre semenii noștri, Bun, mai Generos, mai Iubitor și Iertător, mai
marea sărbătoare a creștinătății ne stârnește, o Solidar cu semenii lui. Știm însă că toată istoria
necuprinsă emoție, și o puternică nostalgie după de la El și până în zilele noastre este plină de
anii copilăriei. Când, nerăbdători, așteptam fapte de o cruzime fără margini. Din lipsă de
împărtășania preotului, pentru ca, mai apoi, să OMENIE! Este suficient să ne uităm în
primim de la măicuța noastră neprețuită pasca și Calendarul bisericesc pentru a vedea numărul
oul roșu. Peste satul curat și peste cartierele fără de sfârșit al slujitorilor credinței lui Hristos
trezite la viață de o nouă primăvară plutea care au mai îndurat martiriul în secolele,
mireasma pomilor înfloriți, a esențelor și deceniile și anii următori.
aromelor pe care gospodinele le puneau în aluatul Ortodoxismul, ca ramură răsăriteană și
din care făceau pască și cozonaci. bizantină a Creștinismului, a avut atât de mult de
Odată cu primenirea naturii, și noi, copiii, pătimit în a doua jumătate a secolului al XX-lea,
primeam de la părinți noștri, credincioși în cele dar credința în Dumnezeu-Tătăl, „creatorul
sfinte, mult doritele hăinuțe noi, de primăvară, tuturor celor văzute și nevăzute”, în Fiul Său,
pantofiori sau teniși, și ieșeam mândri nevoie Iisus Hristos, și în Sfântul Duh, care purcede
mare pe ulițele satului și cartierului ca să ciocnim numai de la Dumnezeu-Tatăl, a rezistat prin
un ou cu prietenii de joacă. Au fost anii cei mai lucrarea trainică și jertfelnicia clerului purtător al
frumoși ai copilăriei. Atunci, în inocența noastră, harului divin și prin atașamentul mirenilor. Așa a
credeam că toți oamenii sunt buni! Buni și fost posibil ca în fiecare an, indiferent de
generoși, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos vicisitudinile vremurilor, de Sfintele Paști să
s-a jertfit pentru ei și le-a dat numai gânduri auzim acel tulburător HRISTOS A ÎNVIAT!
bune.
Cu timpul am aflat de suferințele Sale din
Săptămâna Patimilor, de la prinderea Lui în
Grădina Ghetsimani și până la Răstignire. Și am Dr. Stelian Gomboş
crescut cu gândul că oamenii nu trebuie să mai
sufere pentru Credința lor într-o Idee. Atunci, în
primăvara anului anul 33 al erei noastre,
Mântuitorul nostru (trădat chiar de acel Iuda
perfid și ipocrit, unul dintre cei 12 apostoli hulit
de Biblie și de către toți oamenii cinstiți și corecți
al Planetei Pământ) a fost lipsit de libertatea
după care tânjește omenirea. Legat de mâini de Câteva gânduri la vreme de pandemie…
către soldați romani, stăpânitori ai Iudeii, Iisus a
urcat Golgota, până la Ana arhiereni, cu o cruce Sunt, iată, două luni bune de când vorbim
grea legată de umerii Lui și cu o coroană de spini despre şi ne confruntăm cu pandemia de
înfipți în cap. Pe acel drum al suferinței a căzut coronavirus (covid 19)!...

27
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

În toată această perioadă am asistat sau, face optimiști în aceste zile. Ne gândim la ce este
asistăm şi, participăm, în continuare, la mai rău, ne uităm la cei care sunt (deocamdată!)
schimbarea, modificarea sau transformarea lumii, mai loviți decât noi, ne cufundăm în gânduri
a societăţii, a umanităţii, în fond, a noastră, ca sumbre.
oameni, ca entitate, comunitate sau Bineînţeles, avem și câteva remedii, unele
colectivitate!... doar paliative. Râdem la primirea unor glume,
Eu unul (şi) în acest răstimp îmi dau bancuri și filmulețe pe mail, facebook sau pe
seama că Dumnezeu chiar ne poartă de grijă, ne WhatsApp și, astfel, mai ieșim din încordare.
apără, ne salvează, ne ajută, întru gestionarea şi Râdem, dar nu este întotdeauna râsul
depăşirea acestei crize!... nostru. Totuși, râsul ține de esența umană, este
Pe de altă parte, toată această vreme este tipic omenesc și a salvat lumea de la multe rele.
sau, cel puţin, poate fi una a reflecţiei, a Se spune că Aristotel a avut un tratat
meditaţiei, a rugăciunii, a filantropiei, carităţii şi despre râs, pe care biserica occidentală ar fi
faptelor bune, într-un cuvânt, a schimbării, a încercat să-l oculteze și să-l condamne, fără să
convertirii noastre din răi în buni şi din buni în şi reușească.
mai buni!... Apoi, după cum am mai spus, ne gândim
În altă ordine de idei, realizăm faptul că la faptul că, nu este prima catastrofă planetară
perioadele de criză de orice fel conţin şi ceva bun prin care trece omenirea. Au fost răciri sau
în ele, în sensul că, mai clarifică, mai limpezesc încălziri bruște de climă, au fost molime
unele probleme, de orice natură ar fi ele!... ucigătoare, de la Ciuma Neagră care a omorât, pe
Numai că, acum, problema cea mare este la jumătatea secolului al XIV-lea, între 30-60%
că, societatea de astăzi, cea consumistă, din populația Europei până la Gripa Spaniolă de
postmodernă, secularizată, contemporană, nu mai la finele Primului Război Mondial, care a ucis
este atât de obişnuită cu greul, cu dificultatea, cu mai mulți oameni decât însuși războiul. Și, de
criza ori crizele, reale, nu imaginare sau fiecare dată, viața a învins. Sigur că a învins
închipuite, cu adevăratele probleme ori necazuri, pentru cei rămași și nu i-a mai putut învia pe cei
de aceea, iată, şi acum, în acest context, al acestei duși dintre noi, pe cei dragi ai noștri, lăsându-ne
pandemii, ne confruntăm, cu toţii, cu ceva nou şi cu speranța în obșteasca înviere!... (Cf. Prof. Ioan
inedit şi, deci şi, reacţionăm, pe măsură şi, mai Aurel Pop).
ales, în moduri diferite, care mai de care, pe toate Dar, desigur, ne mai gândim, în aceste
planurile sau în toate domeniile ori zonele, zile, și la altele și ne încurajăm cu vorba noastră,
fiindcă nu mai ştim cum să reacţionăm, de fapt, la salvatoare de multe ori, că în tot răul este și un
încercările, situaţiile practice, concrete, bine. De când oare nu am mai respirat, mai ales
problematice şi dificile, în cheie raţională, în în marile orașe, un aer mai curat? Deocamdată ne
manieră spirituală sau creştină, abordând şi putem plimba pe jos – fiindcă Dumnezeu ne-a dat
tratând, totul, în ecuaţie duhovnicească!... picioare ca să umblăm cu ele și nu să le punem
Cu alte cuvinte, observăm că, acest doar pe pedala de accelerație a mașinii ori să le
eveniment, flagel sau fenomen, a scos şi ce-i mai îndreptăm obligatoriu spre ascensoare – prin
bun dar şi ce-i mai rău din noi, confruntându-ne locuri mai ferite, pe cărări demult uitate și
cu tot felul de situaţii ori ipostaze, una mai ocolite.
variată decât alta, atât pozitive cât şi negative!... Am trecut mereu grăbiți pe lângă edificii
Căci, da, a venit nenorocirea aceasta peste și nu am văzut un detaliu arhitectonic original, nu
noi și nu știm ce să facem. Unii ne lamentăm și am avut vreme să prețuim un colț de stradă, o
ne gândim la sfârșitul lumii și la prezicerile lui statuie sau un bust al unui om odinioară faimos și
Nostradamus. azi uitat.
Alții ne dăm viteji în vorbe și declarăm De când nu am mai avut răgazul să privim
ritos că nu ne temem de nimic, dar în adâncul o gâză care învie după iarnă, de când nu am mai
nostru numai noi știm ce este. Cei mai mulți conștientizat versurile lui George Topârceanu cu
tăcem, privim în jur și nu ne vine să credem. puiul de muscă ieșit „ca să-și usuce labele”?
Știu, conştientizez faptul, că nu există Poate că în serile lungi, vom reuși și noi, ca
cineva cu vreo soluție miraculoasă pentru a ne Lucian Blaga, să auzim (din nou ori pentru prima

28
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

dată) „cum bat în geamuri razele de lună”. (Cf. Unii își dau seama abia acum că
Prof. Ioan Aurel Pop). odinioară, când ispita câștigului substanțial i-a
Altfel spus, poate că nu i-am mai ascultat putut orbi, au hulit țara, în loc să se supere doar
demult pe părinții și bunicii noștri, cu durerile pe oamenii nemernici, pe instituții nevolnice, pe
lor, cu poveștile lor de demult, cu obsesiile lor de împrejurări nefaste.
oameni bătrâni și bolnavi. S-ar putea ca ideile lor De câte ori nu am auzit persoane (de
fixe, sâcâielile lor, sfaturile lor și chiar amintirile succes sau nu) care spuneau că nu mai au nevoie
lor, gândurile nostalgice din viața lor trecută să de România, că s-au săturat de România ori că nu
ne ni se pară dintr-o dată pline de farmec și de vor mai reveni în România!
miez. Sufletul, însă, nu se pliază, însă, după
De când nu ne-am mai jucat în chip serios rațiunea rece, după orgolii de moment și nici
cu nepoții ori copiii noștri, fără grabă, în tihnă, cu după venitul material copios.
sufletul deschis? Mulți ascultă acum imnul național cu alte
Iată că avem acum timp să ne punem în urechi, iar unora „Balada” lui Ciprian
pielea lor și să înțelegem că „bucuria și iubirea Porumbescu le dă altfel de fiori. Casa de acasă,
lor este jocul”, că au nevoie și ei de copilărie și oricât de umilă ar fi, prețuiește acum mai mult
că este așa de simplu, de necesar să ne copilărim decât toți banii din lume. (Cf. Prof. Ioan Aurel
și noi câteodată!... Pop).
Unii dintre noi ne mirăm că vin românii Vorba „să ne ținem de neamuri” are,
acasă din depărtări și ne gândim că ar trebui să parcă, acum alt înțeles. Iar asta se întâmplă –
rămână unde se află. culmea! – în mijlocul izolării la domiciliu spre
Da, comod și sigur pentru noi și, poate, care suntem îndemnați. Ne izolăm desigur, dar ne
chiar pentru ei, așa ar fi, numai că firea izolăm întru unitate, iar această unitate constă și
omenească nu se ghidează întotdeauna după din familia cea mare care este neamul nostru.
regulile rațiunii. Pe lângă minte, avem și inimă, Ne considerăm, ne socotim adesea mai
iar inima ne trage la casa noastră, lângă ai noștri, proști decât alții, mai necivilizați, mai inculți.
lână aceia care ne pot înțelege „bucuria și Dăm buzna în magazine, ne aprovizionăm peste
amarul”, dorul și durerea. măsură, dăm din coate și zbierăm, mințim că nu
Acum s-a văzut în mod evident că suntem infectați și că nu am fost în zone de risc,
globalizarea nu ne poate despărți de „locul ne purtăm iresponsabil. Dar oare alții – puși în
nașterii noastre”, că ne exprimăm grijile mai bine fața acestei situații limită – cum fac? Oare sunt
în românește, chiar dacă vorbim și engleză, mult mai buni, mai umani, mai solidari? Nu sunt
franceză ori germană. astfel întotdeauna și nu toți!
Episcopul Inochentie Micu Klein, trecut Am văzut cozi imense la Londra sau la
în lumea drepților în anul 1768, la Roma, după Los Angeles, am văzut îmbrânceli, insolențe și
aproape un sfert de veac de exil, a cerut să fie prefăcătorii la Paris ori la Madrid. (Cf. Prof. Ioan
îngropat acasă, la Blaj, în așteptarea obșteștii Aurel Pop).
învieri, pentru că „nu poți învia cu-adevărat decât Oamenii sunt oameni peste tot, cu bune și
din pământul patriei”. cu rele. Popoarele nu sunt, însă, bune sau rele,
Mulți au privit cu nepăsare această dorință morale ori imorale, egoiste sau generoase, ci
testamentară și au pus-o pe seama unui om numai oamenii sunt așa. Nu este momentul să ne
amărât, a unui om de demult, care gândea după lamentăm, ci trebuie să ne adaptăm cât mai bine
tiparele vieții lui. Iată că acele tipare se potrivesc împrejurărilor și să mergem înainte. (Cf. Prof.
și astăzi, pentru că, în anumite privințe, „nimic nu Ioan Aurel Pop).
este nou sub soare” (nihil novi sub sole). (Cf. Ca atare, haideți, fraţilor, să apreciem că,
Prof. Ioan Aurel Pop). în mijlocul acestui rău imens, am câștigat în
Trudiți de viața trepidantă, vlăguiți de comunicare, în dialog și în omenie.
alergătura zilnică, dați afară de prin trecătoarele Văd zilnic români care se duc să
slujbe, umiliți câteodată pentru banul câștigat hrănească alți români, care împart hrană și măști,
greu, speriați de primejdia stingerii printre străini, care duc vitamine pentru întărirea imunității
românii iau calea țării. organismului, care au grijă de animalele de

29
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

companie rămase singure. Aceștia trebuie prețuiți nevoie de ghidaj bun, de călăuze potrivite,
și încurajați. Numai zic de cei din linia întâi: eficiente şi, pozitive!...
cadre medicale şi sanitare, militare şi civile, Altminteri, „bucuroși le-om duce toate”,
angajaţi ai MAI, MAPN, MAE, IGSU, SMURD, pentru că ne știm trecători și vulnerabili. Suntem
Ambulanţă, Pompieri, Poliţie, Jandarmerie, etc, trestii gânditoare, cum zicea Blaise Pascal și ne
cărora li se cuvine a li se aduce şi adresa toată purtăm ca atare, cu umilință și cu semeție în
cinstea, preţuirea, recunoştinţa, gratitudinea şi același timp, în căutarea echilibrului. Dacă nu o
admiraţia noastră!... facem mereu, înseamnă că avem mari carențe în
Văd și români nepăsători, egoiști, sperjuri educație, că nu am făcut școală cum se cade, că
sau cinici, iresponsabili sau răi. Aceștia trebuie am rămas la un stadiu de ființă inferioară.
veștejiți și pedepsiți. Drept urmare, criza aceasta neașteptată
Legile curente și cele excepționale, ne-a învățat ce să prețuim în viață, cum să
măsurile, regulile de viețuire și de conviețuire nu separăm valorile de nimicuri, ce mare avere este
se discută, ci se aplică. Nu este acum bogăția sufletească. Alergăm clipă de clipă, ceas
momentul să fim originali, să ne exhibăm de ceas, după slujbe bănoase, căutăm să trăim în
orgoliile și inițiativele, să încercăm să ne mare confort material, ne ascundem adesea
„descurcăm”. adevăratele sentimente și acum ne dăm seama ce
Este drept că „românul s-a născut poet”, bogăție avem în noi și cum am putea să revărsăm
dar acum, în viața publică, trebuie să domnească această bogăție spre semenii noștri.
legea și ordinea, nu „poezia”. Poate că, după această grea încercare, ne
Pe de altă parte, românii (ca și italienii) nu vom rândui altminteri viața individuală și socială,
sunt nemți ori elvețieni și nu au în spate o istorie ne vom trezi să fim mai buni și mai drepți, ne
întreagă de civism și democrație liber consimțită. vom revărsa preaplinul sufletului spre lume și
Aș vrea să văd oameni politici care să spre țară, adică spre colțul nostru de lume, pe
explice starea aceasta de urgență pe înțelesul care nu-l iubim pentru că este perfect (nu este!),
tuturor, să nu vorbească doar în sentințe, de la ci pentru că este (încă) al nostru, potrivit spuselor
înălțimea podiumului lor de șefi, să nu se sfiască sau afirmaţiilor Profesorului Ioan Aurel Pop.
să pună și o lacrimă între slove (cum ar fi zis În concluzie, ca un remediu şi antidot la,
Octavian Goga), să nu-și ascundă vorba tot acest moment existenţial şi fenomen crucial,
tremurată, să ne arate că trăiesc drama noastră și haideţi, oameni buni să, revenim, să redevenim,
că împărtășesc speranța noastră. (Cf. Prof. Ioan curajoşi, plini de curaj, deoarece viaţa este un
Aurel Pop). lung şir de alegeri şi de evenimente sau lucruri
Vorba dulce, dar fermă poate muta munții impuse, pe care omul le trăieşte în fiecare clipă
din loc. Să fim blânzi, buni cu medicii (și şi, să realizăm faptul, adevărul şi realitatea că, va
personalul medical) și cu învățătorii (de toate trece ea şi aceasta, adică această epidemie ori
gradele), precum şi cu slujitorii Sfintelor biserici, pandemie!...
ale Sfintelor Altare. Primii ne vindecă trupurile Personal, sunt de părere că înfruntarea
vlăguite de boală, iar ceilalți ne vindecă minţile, fricii de către fiecare om este mult mai
sufletele (şi trupurile, deopotrivă), duc educația importantă, dacă se manifestă zilnic,
mai departe, cultivă, dragostea, speranţa şi decât curajul eroic sau glorios, care poate fi
încrederea, în om și umanitate!... demonstrat de puţine ori sau deloc în viaţă.
Am vrea (mai ales acum) să-i simțim și pe În general, despre oamenii curajoşi, în
politicieni ca fiind de-ai noștri, cu spaimele și cu sens clasic, se vorbeşte la trecut, întrucât, în
credințele noastre, cu vorbele noastre simple. majoritatea cazurilor, aceştia nu au reuşit să
Dar, în plus, dincolo de toate aceste treacă peste pericolele pe care au dorit să
naivități ale mele, ei mai au o datorie: să ia înfrunte. Prin acte de îndrăzneală zilnică, care
măsuri bune, să aibă alura de lideri, să-și provin din partea unui număr cât mai mare de
conștientizeze rolul de elite, ca să ne poată oameni, pot fi realizate sau înfăptuite lucruri mult
insufla încredere și speranță. mai importante, dacă privim în ansamblu efectele
Dacă nu pot sau nu știu să facă acest concurente ale acestora. Mai mult, de aceste acte
lucru, atunci este grav, căci poporul acesta are se vor contamina din ce în ce mai multe

30
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

persoane, care vor imita ceea ce au observat la caracteristica), specifică unor oameni, care
alţii, determinând un curaj colectiv benefic pentru înfruntă cu îndrăzneală sau temeritate pericolele.
societate. Din punct de vedere moral, curajul
În încheiere, vom reţine şi sublinia, în orientat spre scopuri nobile, este considerat
acelaşi duh cu Părintele Nicolae Steinhardt că virtute. Omul curajos este un exemplu pozitiv sau
„curajul este o prea rareori pomenită şi totuşi chiar un model pe care ceilalţi îl adoptă, uneori.
esenţială însuşire creştină. Poate că îndată după Curajul este o trăsătură de caracter opusă
virtuţile teologale, ocupă locul de frunte. Fără de laşităţii, particularitate regăsită în paleta
curaj existenţa Bisericii nu ar fi de conceput: a caracteristicilor oamenilor care nu-şi pot stăpâni
fost nevoie, ca să ia fiinţă, de curajul frica.
Întemeietorului ei; ca să dureze, de cel al Omul curajos luptă cu primejdiile, în timp
discipolilor Săi. ce laşul are o atitudine contrară, orientată spre
Ni se vorbeşte de blândeţea Domnului, evitarea acestora.
care-I asemuit unui miel blând şi lipsit de glas. De regulă, omul curajos este considerat un
Metafora este îndreptăţită şi înduioşătoare. Nu om demn, cu suflet nobil, în schimb laşul este
mai puţin este aceea ce adoptă drept cuvânt- opusul acestuia, adică i se pune eticheta de om
imagine un leu viteaz. nedemn şi ignobil.
Cine oare s-ar fi urcat pe cruce, primind Diferenţa dintre curajoşi şi laşi nu are la
de bună voie una din morţile cele mai cumplite bază criteriul lipsei, respectiv existenţei, fricii, ci
din câte se pot închipui, de nu un viteaz cu inimă al existenţei sau nu a forţei morale de a înfrunta
de leu? Care fire de nu una de inflexibilă tărie ar sentimentul de teamă. Acest sentiment îl regăsim
fi îndurat vreme de trei ani şi jumătate, senină şi în cazul celor din prima categorie, însă lipseşte în
calmă, ura, vrajba, perfidia, ambuscadele cazul laşilor.
vrăjmaşilor? Ar fi stat, neclintită şi neînfricată, în Cu alte cuvinte, curajul şi frica nu se
faţa dregătorului şi a sinedriului? (A nepăsării exclud reciproc, întrucât aceasta este prezentă la
unuia şi înverşunării celorlalţi?) Şi cum altfel orice om, dar numai omul curajos o înfruntă prin
decât act de îndrăzneală ar putea fi socotită asumarea riscurilor generate de pericolele ce
plecarea Sfinţilor Apostoli la propovăduire pândesc societatea.
printre oameni ostili fără a duce cu ei nici traistă Omul curajos nu este un om neînfricat, ci
nici toiag nici pâine nici bani? Şi care inşi de nu un om care îşi asumă riscul de a înfrunta
dintre cei mai dârji şi mai neştiutori de teamă ar pericolele sau primejdiile.
fi răbdat chinuri cu adevărat atroce mai degrabă În altă ordine de idei, curajul este aproape
decât să-şi lepede, fie şi în schimbul celor mai întotdeauna asociat cu riscul sau cu primejdia,
ademenitoare făgăduieli, credinţa? Nu-i deloc deoarece omul curajos preferă să înfrunte
neexact din punct de vedere istoric ori exagerat, pericole sau să-şi asume riscuri, indiferent de
din punct de vedere psihologic, a spune că ceea ce-i spune raţiunea, în timp ce frica, laşitatea
sângele martirilor constituie podoaba, purpura şi este cel mai adesea precedată existenţa unor
vizonul Bisericii; este şi temeiul ei, în sensul cel procese deliberative, care stau la baza deciziei
mai strict şi mai tehnic al cuvântului. (Nicolae laşului de a nu-şi asuma riscul sau de înfrunta
Steinhardt, Monahul Nicolae De la primejdia.
Rohia, Dăruind vei dobândi, Editura Dacia, 1997, În mod paradoxal, se poate spune că, în
p. 252). quasitotalitatea situaţiilor, curajosul are un
Aşadar, să nu uităm faptul că „Curajul comportament iraţional, iar laşul o
conţine geniu, putere şi magie” (Goethe); conduită raţională.
„Curajul înseamnă să ai puterea să te ridici şi să Indiferent de ceea ce-i spune mintea să
vorbeşti. Curajul înseamnă, de asemenea, să te facă, omul curajos preferă glasul inimii, iar laşul
aşezi şi să asculţi” (Churchill) şi, „De regulă, şi fricosul, indiferent de ceea ce-l şopteşte inima
actul de curaj este dictat de inimă, iar actul de să facă, va alege raţiunea minţii.
laşitate este impus de minte”!... Nu înseamnă, însă, că omul curajos se
În altă ordine de idei, în sens cotidian, bazează pe intuiţie, iar laşul numai pe chibzuire.
obişnuit, curajul este atitudinea (capacitatea,

31
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

De aceea, haideţi oameni buni, să fim ţărani români din nordul Moldovei. Din cauza
curajoşi, căci curajul ne va trezi, ne va uni, ne va exploatării iobăgeşti şi a persecuţiilor religioase,
transforma în oameni liberi, demni, şi uniţi!... familia sa a emigrat în Bucovina. Şcoala primară
Curajul ne va ajuta să devenim/să fim noi a urmat-o la Cernăuţi, apoi a fost înscris la liceul
înşine, în tot locul şi în toată vremea!... german din Cernăuţi, singurul liceu la acea dată
Prin urmare, noi, toţi, suntem chemaţi să în Bucovina anexată de Imperiul Habsburgic.
(re)devenim curajoşi dar şi, normali, naturali, Se înfiinţase o catedră de limba română ce a
fireşti, echilibraţi, lucizi şi cerebrali, raportându- fost dată profesorului Aron Pumnul, cărturarul
ne la supranaturalul, metafizicul şi supra ardelean, revoluţionar român care s-a refugiat,
raţionalul, etern, veşnic şi, pururea după Revoluţia din 1848, la Cernăuţi. La moartea
dumnezeiesc!... acestuia Eminescu, la 16 ani, a scris primul său
Altfel spus, oameni buni, să ne întoarcem poem „La moartea lui Aron Pumnul” semnat
la ipostaza, purtarea, viaţa şi vieţuirea originară şi Mihail Eminovici. Debutează în revista Familia a
originală, curajoasă şi asumată, responsabilă şi scriitorului Iosif Vulcan din Ardeal, cu poezia
altruistă, nobilă şi generoasă, simplă şi naturală, „De-aş avea”. Iosif Vulcan îl convinge să-şi
înţeleaptă şi firească, altminteri riscăm să schimbe numele în Eminescu, mai târziu acceptat
alunecăm în bizar şi derizoriu, în penibil şi de el şi de membrii familiei sale. La 17 ani scria
ridicol, în cumplită înşelare, amarnică amăgire şi poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”:
dureroasă dezamăgire!... „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,/ Ţara mea
Să nu fie una ca aceasta!... de glorii, ţara mea de dor?/ Braţele nervoase,
Fereşte-ne, păzeşte-ne şi apără-ne, arma de tărie,/ La trecutu-ţi mare, mare viitor!”,
Doamne, de toată fărădelegea, vulnerabilitatea, dovedind talent poetic şi o sensibilitate înnăscută.
răutatea, boala, slăbiciunea, epidemia, pandemia Între anii 1866-1869 călătoreşte din Cernăuţi la
şi neputinţa în vecii vecilor. Amin!... Blaj, Sibiu, Giurgiu, Bucureşti, şi a luat contact
cu realităţile româneşti. În această perioadă se
angajează ca sufleor şi copist la teatru, unde îl
cunoaşte pe Ion Luca Caragiale, care mai târziu
afirma: „…Acest Eminescu a suferit multe, a
Im memoriam: Mihai EMINESCU suferit şi de foame. Da, dar nu s-a încovoiat
(15.01.1850-15.06.1889) niciodată: era un om dintr-o bucată şi nu dintr-
una care se găseşte pe toate cărările”…
Urmează în perioada 1869-1872, la Viena,
Facultatea de Filozofie şi Drept, frecventând cu
mult interes biblioteca Universităţii, dovedind o
sete nepotolită de lectură. La Viena se
împrieteneşte cu Ioan Slavici şi o cunoaşte pe
Veronica Micle. Se întoarce în ţară şi se înscrie la
Universitatea din Berlin. A urmat cu regularitate
două semestre, dar nu s-a prezentat la examene,
suferind de o inflamaţie a încheieturii piciorului;
Din cauza lipsei de bani şi îmbolnăvirii a trei
dintre fraţii săi, se întoarce în ţară. La 24 ani,
Mihai Eminescu este numit director al Bibliotecii
Pe 15 iunie 2020 se împlinesc 131 de ani de Centrale din Iaşi. În această perioadă s-a
moartea prematură a poetului, prozatorului, împrietenit cu Ion Creangă, pe care l-a îndemnat
gazetarului, dramaturgului, gânditorului român să scrie, devenind un mare povestitor român. Titu
Mihai Eminescu (Mihail Eminovici). Luceafărul Maiorescu scria că:
poeziei româneşti, Mihai Eminescu s-a născut la „Ceea ce caracterizează mai înainte de toate
15 ianuarie 1850, la Botoşani şi a fost al şaptelea personalitatea lui Eminescu, este o aşa de
dintre cei unsprezece copii ai căminarului covârşitoare inteligenţă, ajutată de o memorie,
Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie de căreia nimic din cele ce-şi întipăreşte vreodată

32
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

nu-i mai scapă , încât lumea în care trăia el după Luceafărul care a luminat pământul strămoşesc,
firea lui şi fără nici o silă, erau aproape exclusive care prin geniul său creator ne-a ridicat deasupra
lumea ideilor generale ce şi le însuşise şi le avea valurilor, peste marginile timpului. De aceea
pururi la îndemână”. Eminescu aparţine nu numai poporului român ci
Eminescu a fost una dintre „personalităţile şi întregii lumi, fiind şi un mare poet universal.
hibride, filozof-poet”. Opera sa poetică a fost Tudor Vianu în „Caiete critice” scria: „Mintea lui
influenţată de marile sisteme filozofice ale epocii Eminescu lucrează cu ideea originilor lumii, a
sale, dar şi de gândirea romantică a lui infinitului, a creaţiei, adică cu cele mai înalte
Schopenhauer şi de filosofia lui Kant. Ideea din concepte făurite de raţiunea omului. Printre
poezia „La steaua”, trebuie înţeleasă ca o acestea, ideea eternităţii stăpâneşte mintea sa într-
metaforă a călătoriei luminii. Deci, Eminescu era asemenea măsură, încât una din atitudinile cele
la curent cu datele ştiinţifice şi filozofice. mai obişnuite ale poeziei sale este considerarea
Ulterior, Einstein în 1905 a demonstrat că cel mai lucrurilor în perspectiva eternităţii”…
rapid lucru din Univers este lumina (aprox. Savantul N. Iorga scria despre Mihai Eminescu:
298.000 km/s); Einstein a expus într-un limbaj de „ N-a fost om care să cunoască mai bine viaţa
fizică, iar Eminescu într-un limbaj poetic: românească din toate provinciile şi scrisul
„La steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de românesc din toate timpurile”. Eminescu,
lungă,/ Că mii de ani i-au trebuit/ Luminii să ne- ”Spiritul Tutelar al neamului”, „omul deplin al
ajungă./ Poate de mult s-a stins în drum/ În culturii române”(C. Noica), a dat dulceaţă
depărtări albastre,/ Iar raza ei abia acum/ Luci graiului românesc, aleasă frumuseţe şi strălucire
vederii noastre./ Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe limbii române, miracol al culturii româneşti,
cer se suie;/ Era pe când nu s-a zărit,/ Azi o poate fi pus alături de cei mai mari poeţi din
vedem şi nu e./ Tot astfel când al nostru dor/ Pieri literatura universală. Eminescu a dat poeziei
în noapte-adâncă,/ Lumina stinsului amor/ Ne dimensiuni mari în spaţiu şi în timp, pătrunzând
urmăreşte încă..” până în tainele sufletului uman. Poetul îndrăgostit
Eminescu a dus o imensă activitate jurnalistică. a căutat adesea inspiraţia la umbra ramurilor
Pe vremea când era redactor şef la ziarul teiului din Grădina Copou din Iași, numit şi
„Timpul”, Mihai Eminescu a afirmat puternice „Copacul îndrăgostiţilor”. Sub crengile teiului
sentimente patriotice, în dezacord cu linia Mihai Eminescu o aducea pe iubita sa Veronica
partidului, a Puterilor Centrale, chiar şi împotriva Micle, fiinţa care a influenţat puternic poezia sa
lui Maiorescu. A militat pentru unitatea şi lirică. Ce minunate sunt poeziile: Atât de fragedă,
drepturile tuturor românilor. A criticat dur Freamăt de codru, Somnoroase păsărele, La
Parlamentul ţării pentru înstrăinarea Basarabiei, mijloc de codru des, etc.
şi era împotriva politicii de opresiune ţaristă şi a Opera sa este variată, complexă, cultivând
Imperiului Austro-ungar; Eminescu dorea o speciile: idila (Dorinţa, Lacul, Sara pe deal);
Dacie Mare, o Românie Mare. Eminescu şi-a egloga (Floare albastră); satira (Junii corupţi,
iubit patria până la ultima suflare. A fost arestat Scrisorile, Criticilor mei); elegia (Revedere, Mai
de 8 ori de Poliţia română şi urmărit îndeaproape am un singur dor), glosa (Glossa); poemul (Călin
de agenţii austro-ungari, apoi de agenţii români, file din poveste, Luceafărul, Momento mori);
fiind considerat incomod prin activitatea sa doina (ce te legeni, Doina). Interesante sunt cele
ziaristică. cinci scrisori publicate, primele patru în
Întreaga sa operă scoate în evidenţă, în mod „Convorbiri literare” şi scrisoarea V, publicată
strălucit, sufletul şi spiritualitatea poporului postum, în anul 1890. A mai scris proză
român, tăria inimii, superioritatea minţii şi trăirile fantastică, filozofică, erotică: „Sărmanul Dionis”,
poetului Eminescu. Ne vorbeşte despre „Geniu pustiu”, „Făt Frumos din lacrimă” şi
eternitatea iubirii, despre sacralitatea vieţii, altele. Alexandru Vlahuţă despre Eminescu, ca
despre problemele lumii şi civilizaţiei, despre actor şi sufleor spunea: „Avea un glas profund,
moarte, folclor, natură, etc. Fantezia, imaginaţia muzical, umbrit într-o surdină dulce, misterioasă,
sa creatoare, deosebit de bogată, a făcut posibilă care dădea cuvintelor lui o vibraţie particulară, ca
apariţia unei superioare viziuni cosmice asupra şi cum veneau de departe, dintr-o lume
omului. Pe drept cuvânt a fost etichetat ca necunoscută nouă”. A avut preocupări pentru

33
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

teatru, filozofie, istorie, sociologie şi pentru Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al
ştiinţele exacte (matematica, fizica, astronomia). ghiersului românesc. Din tumultul domestic al
În iunie 1883 se îmbolnăveşte, „i se declanşează vieţii lui s-a ales un crucificat. Fiind foarte
o afecţiune pe fond nervos” munca sa fiind roman, Eminescu e universal. Mă numesc unul
întreruptă. din oamenii în viaţă care l-au văzut pe Eminescu
Eminescu este introdus cu forţa în sanatoriul în carne şi oase. Eram copil de 7 ani. L-am văzut
doctorului Şuţu. Face apoi tratament la Viena, în pe Calea Victoriei. Trecea prin public un om
Italia, revine la Bucureşti, pleacă la Iaşi, la băi grăbit, fără să ocolească nimic impetuos.
lângă Odessa, revine în ţară, lucrează la Uite-l pe Eminescu - a spus cineva cu un glas pe
Bibliotecă câtva timp, se reîmbolnăveşte, se care-l ţin minte. Poetul trăia pe atunci o
internează la ospiciul de la Mănăstirea Neamţ. În metempsihoză străină. Nu puteam şti cine era să
decembrie 1888 pleacă la Botoşani, unde este fie Eminescu şi ar fi fost normal să-l uit. E curios
îngrijit de sora sa Henrieta. Este vizitat de că nu l-am uitat."
Veronica şi pleacă amândoi la Bucureşti; se NICHITA STĂNESCU: "Cu ce altceva ar fi
bucură de o scurtă activitate ziaristică, în putut să fie împuşcat Mihai Eminescu decât cu
februarie 1889 se reîmbolnăveşte, este internat la gloanţe de diamant cât oul de mari? Ar mai fi
Bucureşti. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei putut să fie împuşcat cu ceva - CU ÎNSĂŞI
4 dimineaţa, moare în sanatoriul „Caritatea” al STAREA SUBLIMULUI".
doctorului Şuţu. Pe 17 iunie Eminescu este
înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu I. SLAVICI, 1874: "Eminescu este dintre acei
din Bucureşti. Printre lucrurile mai puţin puţini oameni care nu sunt meniţi a vieţui în
cunoscute despre Eminescu se numără şi formula societate, pentru că nu-şi află semenii. Îndeosebi
sa originală de salut, dar şi modul cum ştia să le este nesuferit, pentru că ştia cine este EL, ştie
răspundă prietenilor. Cu oricine se întâlnea, cine sunt alţii, nu-i pasă de o lume pe care trebuie
Eminescu îl saluta cu „Trăiască naţia!”. „Poetul s-o dispreţuiască şi stă ca şi o carte deschisă
era cunoscut ca fiind un patriot adevărat. Acest înaintea tuturora".
salut al său strârnea, de obicei, simpatia.
Prietenii, când îl zăreau, obişnuiau să i-o ia MIRCEA ELIADE: "Neamul nostru românesc şi-
înainte şi îi spuneau ei «Trăiască naţia!». El a asigurat dreptul la «nemurire» mai ales prin
răspundea atunci răspicat: «Sus cu dânsa!». creaţia lui Eminescu. Petrolul şi aurul nostru pot
Cu certitudine poporul român, românii de într-o zi seca. Grâul nostru poate creşte şi-aiurea.
pretutindeni se mândresc cu Mihai Eminescu, S-ar putea că-ntr-o zi nu prea îndepărtată,
poetul „nepereche”, „românul absolut”, cu strategia mondială să sufere anumite modificări,
artistul care a redat şi dat strălucire şi frumuseţe ÎNCÂT POZIŢIA NOASTRĂ DE POPOR de
spirituală, ca nimeni altul până acum, României! graniţa să-şi piardă însemnătatea pe care o are de
Ca recunoaştere a universalităţii sale, la 100 de un secol încoace. Toate s-ar putea întâmpla. Un
ani de la moartea lui, în anul 1989 a fost declarat singur lucru nu se poate întâmpla - Dispariţia
de UNESCO, “Anul internaţional Eminescu”. poemelor lui Eminescu. Şi cât timp va exista în
Cu poemul Luceafărul, la care marele poet a lume un singur exemplar din poeziile lui
lucrat nouă ani şi jumătate, a făcut zeci de Eminescu, identitatea neamului nostru este
variante şi peste 3 mii de modificări, Eminescu a salvată. Un neam supravieţuieşte mai ales prin
intrat, în 2009, şi în Guinness Book of Records. creaţiile geniilor sale".
Cu cele 98 de strofe, Luceafărul a fost omologat E. CIORAN: "Eminescu a fost declarat unanim o
drept cel mai lung poem de dragoste. apariţie inexplicabilă. Oare ce-am face noi dacă
Ionel MARIN nu l-am fi avut pe Eminescu?
Câteva mărturii şi aprecieri despre Eminescu
AL. VLAHUŢĂ, 1879: "Într-o zi m-am dus la
TUDOR ARGHEZI 1957. "A vorbi de tipografie, la TIMPUL, să-l iau ca să mâncăm
Eminescu este ca şi cum ai striga într-o peşteră împreună. L-am găsit făcând corecturi. Era abătut
vastă. Nu poate să ajungă vorba până la el fără şi obosit la faţă.
să-l supere tăcerea.

34
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

- Nu mai pot! Nu mai pot! Aş vrea să mă duc Radu Gyr: Baladă pentru Eminescu
undeva la ţară să mă odihnesc vreo două
săptămâni. Te-au slăvit în cărţi şi în poeme
- De ce nu te duci? Şi te-au înălţat iconostas,
- Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe cine Ca să fulgeri tânăr peste vreme,
să las în locul meu? Sunt singur la negustoria asta Cu vecii de cremene sub pas.
de principii. De 6 ani o duc într-o muncă
zadarnică. De 6 ani mă zbat într-un cerc vicios. Te-au văzut voevodând voroave,
De 6 ani n-am repaosul senin că să mă pot bucura Ciobănind genune şi zăpezi,
şi de altceva decât de POLITICĂ. Simt că nu mai Potcovar de fum bătând potcoave
pot, am secat moraliceşte. Sunt strivit. Nu mă mai Negurilor strânse în cirezi.
regăsesc şi nu mă mai recunosc. Aştept
telegramele HAVAS şi ca să scriu, iar să scriu, să Te-au crezut gigantic Sfarmă-Piatră
scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe mormânt Care sparge piscul viforos,
şi n-aş mai fi ajuns să trăiesc". Şi fierar înfierbântând pe vatră,
"Era un dramatic strigăt de durere prevestitor al Mările călite sub baros.
tragediei care avea să-i sfâşie prea devreme
destinul celui mai mare poet roman." Împărat, ţi-au scris pe tâmple steme.
Făt-Frumos, ţi-au pus în mâini hanger.
Şi-au cules, din pana ta, blesteme,
EMINESCU, flacără vie a neamului Viscole şi răzvrătiri în cer.

Poetul EMINESCU, candelă a românilor, Ci, netrebnic, eu adulmec zării,


Vioară nestinsă a sufletului românesc, Paşii tăi pe unde te-au fost dus,
Luceafăr al credinței și iubirii, cu sfântă ardere, Şi-nsetat pe drumurile Ţării
Pentru România şi dulcele grai românesc. Dibui urma ta de blând Iisus.

Prinţ în templu cuvintelor, al Poeziei, Caut picurii de sânge, neşterşi încă,


Îmbrăcat cu haina sfinţită a Patriei, Ai crucificării pe furtuni
Ne-a arătat ce-nseamnă veşnicia, Şi sărut lumina lor adâncă
Frumuseţea inegalabilă a limbii române. Şi-i ating cu mâini de rugăciuni.

Prin sufletul său, luminos şi iubitor, Trist Iisus cu umbra de tămâie


A dat strălucire ecourilor străbune, Dăruind azur din mâini subţiri,
Aripi de zbor, respiraţie caldă veacurilor, Sfânt, bătut, pe veacul tău, în cuie,
Îndemnându-ne să ne iubim ca fraţii… Scânteind, înalt, din răstigniri.

Bădia Eminescu este viu în inimile noastre, Frânt de-o stea şi-ngenuncheat de-o floare,
Îl simţim aproape, izvor nesecat de tandreţe, Biruit de ramuri de arin,
Demnitate, onestitate şi de dăruire… Îndulcit cu dor de moarte-alinătoare,
Eminescu rămâne o vie flacără a neamului Ars ca Nesus în cămaşă de venin…
nostru!
Ionel MARIN Nu, tu nu eşti meşterul, ci cneazul,
Nu eşti înstelatul împărat.
Sfâşiat ţi-i pieptul şi obrazul.
Tu eşti marele însângerat!

Te-ncrustăm, zadarnic, în agată


Şi-n icoane noi pe flori de crin.
Crinii nu vor stinge, niciodată,
Umbrele cununilor de spini.

35
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Eu nu-ţi pipăi steme şi nici lauri… să ungi țâțânile la uși,


Numai rănile mă plec şi ţi le strâng deschide geamul spre lumină,
Şi le fac medalii mari de aur, –
În genunchi, le-nchid în inimă şi plâng. Repară gardul putrezit,
Autor: Radu Gyr dă coama calului prin mână,
(„Convorbiri Literare”, 15 iunie 1939) și ca să simți că ai venit
sleiește apa din fântână

Și nu uita, din când în când,


Adrian PĂUNESCU să mai și mori cum se cuvine,
în toți urmașii renăscând,
cum toți strămoșii sunt în tine

Țăran român, Măria Ta,


îndreaptă căi ce se strâmbară,
prin tine țara va dura,
că tu ai palma cât o țară

Întoarcerea țăranului

Apleacă-ți fruntea de stăpân Nicolae VASILE


spre brazda noastră milenară,
reînviat țăran român PICĂTURA DE IUBIRE – POEME
și făcătorule de țară...

Într-un pridvor cu busuioc


ascute briciul pus la grindă,
peste-un lighean muiat la foc
tu bărbierește-te-n oglindă

Ai colindat ce-ai colindat


prin lumea veșnic friguroasă, Glossă
acum bine-ai venit în sat (Viața)
mai cald e totuși pe acasă Credeam, și eu, că veșnic voi fi,
de toate-o să am, pe toți îi voi iubi,
Te-așteaptă brazda s-o-nflorești voi munci, voi avea, voi trăi.
și grajdul să-l îndeși cu vite Trăiesc astăzi doar cu-n balsam,
și vechi colinde românești știu multe, am iubire de neam,
te mustră, parcă părăsite... muncă destulă, mulțumire nu am.
Țăran român, Măria Ta, Bine-am trăit, dar bani n-am avut,
să nu lași cîmpul tău să moară, fiincă-am trudit, deși carte-am știut,
ți-au dat strămoșii ce lucra, am suferit de mă mir că mai sunt.
cu mâinile-au făcut o țară
Cu rădăcini în vremuri adânci,
Dă iute briciul pe curea din aspri străbunici și bunici,
și bărbierește-te de-a rândul, având părinți, muncitori, inimoși,
că vezi că azi e ziua ta, visând la zâne și feți frumoși,
care durează cât pământul venind din negura timpului,
trecând prin volbura vântului,
La cimitir, pe la cei duși, trăind intens, cu dorința de-a ști,
coboară-n zori și te închină, petrecând zgomotos, zi de zi,

36
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

credeam, și eu, că veșnic voi fi!... Poate, ești tu un ghinionist,


nu trebuie să fii așa de trist,
Trecutul, însă, nu-i de ajuns, toate-or veni la timpul lor,
mulți răsărit-au și toți au apus, unul, altul, ia-o și tu încetișor,
trecând prin viață fără de rost, exemple bune sunt foarte multe,
orice-au făcut și oriunde au fost, pentru cine vrea să asculte!
multora le-a fost dificil ca să știe, Am gândit și iar am gândit,
să facă totul cu har și iubire, iar rezultatul final mi-a convenit:
s-ajungă odată la țintă, la fericire. bine-am trăit, dar bani n-am avut.
O să învăț tot ce se poate ști, și
de toate-o să am, pe toți îi voi iubi. În viață, poți chiar multe să ai,
din știință, artă, dar să și dai,
Dar nu ești singur pe lumea asta, ele creează niște mici Dumnezei,
ai soacra, ai copiii, ai nevasta, iubirea vine și ea cu mrejele ei,
ce-ți vor cere câte-n stele și-n lună, toate te-așteaptă, cu brațele deschise,
ca să avem toți o viață mai bună. să te ducă spre o lume plină de vise.
Mă voi pune bine cu Domnul, Așa e, abia acum înțeleg, în sfârșit,
să am de toate în casă, ca omul, că, de fapt, sunt un om împlinit:
multe voi face pentru a ști: fiindcă-am trudit, deși carte-am știut.
mă voi ruga, voi citi, voi gândi,
voi munci, voi avea, voi trăi. Toate în viață au și un trecut,
nu pentru toți la fel de plăcut,
În vârtejul vieții, când ești, unii au avut, poate, un rezultat,
n-ai timp deloc pentru povești, pe alții, valurile vieții i-au luat.
pentru plăceri și baliverne, Pot spune, la final, neîndoit,
nu mai petreci pe la taverne. fără de teama de a fi greșit,
Vai și de tine și de viața ta, că de când pe lumea asta-m venit,
de crezi că-ți este bine așa!... greutățile le-am trecut, c-am muncit,
Singur acasă, fără niciun haram, am suferit de mă mir că mai sunt.
doar cu ceai, pâine si ceva salam,
trăiesc astăzi doar cu-n balsam!... Am suferit de mă mir că mai sunt,
fiindcă-am trudit, deși carte-am știut,
Chiar nu mai știe nimeni ce faci, bine-am trăit, dar bani n-am avut,
toți pot să creadă că te prefaci, muncă destulă, mulțumire nu am,
că ți-a pus sechestru nevasta, știu multe, am iubire de neam,
sau nu mai ești pe lumea asta! trăiesc astăzi doar cu-n balsam.
Ce este, oare, de capul tău, Voi munci, voi avea, voi trăi,
îl mai ai sau ți l-a luat Dumnezeu? de toate-o să am, pe toți îi voi iubi,
Scriu de toate, adevărat amalgam, credeam, și eu, că veșnic voi fi!...
știința, poezia, sunt tot ce mai am,
știu multe, am iubire de neam.

Poate, făcând și altceva, Noi cei din generația ce trebuie să piară


viața ți se va schimba?...
Există idei multe si proiecte, Noi cei din generația ce trebuie să piară,
programe foarte concrete, cumpărăm mai puțin, nu bem, nu mâncăm,
unele, chiar sunt deștepte. și-o să cam moară industria alimentară!
Am încercat de toate, în zadar,
am luat-o ca la abecedar, Noi cei din generația ce trebuie să piară,
există doar un tip de program: renunțăm la televiziuni, la cârti, la presă,
muncă destulă, mulțumire nu am. o să scadă, și mai mult, educația-n țară!

37
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Noi cei din generația ce trebuie să piară, și le-aruncă pe foc.


acasă stăm, creștem nepoți, nu mai umblăm, O. Sancta simplicitas!
încât turismul, astfel, poate c-o să moară!

Noi cei din generația ce trebuie să piară, Hai lumii s-o tăcem
să facem mișcare, grădinărim, alergăm, Hai lumii s-o tăcem, iubirea noastră,
industria farmaceutică, astfel, să dispară! Căci lumea, dac-ar ști că ne iubim,
Ne-ar răsădi cucută la fereastră
Noi cei din generația ce trebuie să piară, Și-o cruce ne-ar ciopli în țintirim.
să trăim simplu, nu economisim, nu cheltuim,
luxul băncilor, pe banii noștri, mai coboară! Hai s-o tăcem cum lebăda și-o tace,
Cum se iubesc, discret, doar trandafirii,
Noi cei din generația ce trebuie să piară, Și s-ascultăm cu inima, sagace,
cât mai trăim, cât mai gândim, cât mai votăm, În piept cum arde flacăra iubirii.
s-o facem încât cinismul și prostia să dispară!
Hai s-o tăcem. S-o ocrotim, captiva.
Noi cei din generația ce trebuie să piară, Să nu cârtim în fața propriului destin.
trăim vremuri grele, de lupte, care pe care, Ne aibă-n pază sfânta Paraschiva,
funcționarii, din casă, vor să ne dea afară. Ne-nțelepțească sfântul Augustin.

Domnul nu vrea ca generația noastră să piară,


dar lumea-i plină de proști, de răi, de paraziți Eu nu te pot împarte doar pe tine
și zgâlțâie pomul, poate din aceștia mai doboară! Un pom sunt la o margine de drum.
Înfrunt semeț urgiile naturii.
Când vom pieri, totuși, că odată o vom face, Îl omenesc pe cel ce-amic sau fur i-i
nu va fi mai bine, chiar dacă noi vom tace, Și nu-i cer nimănui nici-un uium.
iar urmașii noștri nu vor trăi în liniște și pace.
Tu, trecător pribeag cu pas molcum,
Ia loc un pic sub ramii mei, vergurii,
Culege-un fruct cu strepedul răsurii
Nicolae MĂTCAȘ (Chişinău) Și potolește-ți setea, cum-necum.
poeme
Ca un Hristos, împart culant preaplinul
Cu cel ce pleacă sau cu cel ce vine
Și-s fericit că-așa mi-a fost destinul.

Atavic, însă, îmi păzesc tainul:


Din mult-puținul care-mi aparține
Eu nu te pot împarte doar pe tine.

Rug
Ah, limbile-acestea de șarpe de foc Din pom străin de-i vrea un măr a rupe...
ce mi se preling de la tălpi până-n creștet Frumoasă ești cum nu mai sunt în lume.
atunci, când o zi nu te văd, Pari răsărită din Madame de Staël.
sunt limbile rugului Te urc pe cel mai falnic piedestal
cernând cenușa În crezul meu de unicat anume.
osânditului la moarte,
iar fiece zi nouă, în care-mi lipsești, Ofrandă-mi dai, în rit penticostal,
e-o amărâtă bătrână Un suflet cast ca versurile postume
ce-adună cu grijă Și inocența trupului din spume.
vreascurile vraiște Ni-s clipele atoluri de cristal.
38
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Victor RAVINI (Franţa)


Din pom străin de-i vrea un măr a rupe,
De-o fi să-ncerci a bea din alte cupe,
Avidă, voluptoasă, insolit,
Mă voi retrage, schimnic, într-un schit,
Regretul tău urmând să se disculpe
În tină, aducând a iz coclit.

Tăcere Misterele psihanalitice la Freud - Œdipe sau


E-atâta liniște-n jur, absența unei prezențe
când luna pogoară să secere
întúnecul nopții, În afară de unii psihanaliști, cum ar fi suedezul
c-auzi american Erik H. Erikson, care au desființat
cum gurluie-n cer și cum colcăie-n ierbi irevocabil teoriile lui Freud, francezul Michel
secundele-n marea lor trecere. Onfray (Le Crépuscule d'une idole.
L’Affabulation freudienne ; Pour une
Iubito, psychanalyse non freudienne, Grasset, 2010) și
apleacă-ți auzul de-asupra mormântului meu încă alții, specialiștii în cultura greacă veche au
și a tăcerii din jur. dat lovitura mortală la ce mai rămăsese din așa
Auzi cum respiră pământul numita descoperire a secolului și care va rămâne
prin sevă de brad, totuși ca o cheie de boltă a psihanalizei, adică a
prin rouă de flori, freudismului, pe cât de blestemat pe atât de
prin must de ciorchine? lăudat, de fiecare dată cu mai multă vehemență
E pulsul din mine. decât rațiune.
Am putea împinge mai departe problema ridicată
M-am contopit la plecare de cercetătorii literaturii antice și, dacă am înțeles
cu suflul pământului, lecțiile doctorului Freud, să ne întrebăm de ce
cu reavănul aerului, maestrul căuta sprijin la tinerii eroi masculini din
cu briza oceanului, literatura greacă veche, în care nu era specializat,
cu-arípile vântului. pentru a confirma observațiile sale făcute pe
bătrâne doamne nefericite din înalta societate de
În fiece poame din pomi, la Viena. Freud a avut numai pacienți de sex
în fiece floare, feminin și niciodată de sex masculin. În plus, el
în fiece strugur, în fiece picătură de ploaie, n-a lucrat niciodată în vreun spital și deci n-a
în orice particulă zet din câmp de ozon făcut niciodată observații clinice, experiență
și-n orice-adiere de vânt absolut necesară oricărui medic autorizat. Freud
este explică problemele pacientelor sale prin
o parte din mine. problemele unor personaje literare masculine.
Nu este ușor, pentru noi care suntem neinițiați în
Hai, ia-mă la sân, misterele psihanalizei, să înțelegem de ce Freud
mușcă din mine, substituie pacientele femei — cu care a avut de a
respiră cu mine – face, cu tineri bărbați — cu care nu a avut de a
încet, face. Din respect pentru maestru, adepții lui nu își
să nu speriem tăcerea din jur. pun această întrebare.
Mitul lui Œdipe este cu mult mai vechi decât
drama lui Sofocle. Din puținul cât știu eu, mitul
nu a fost interpretat și descifrat cu metode de
analiză adecvate. Freud și discipolii săi acordă
mitului acesta o semnificație care nu este
prezentă în niciuna din piesele lui Sofocle și
39
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

nicăieri altundeva în literatura greacă veche. predestinarea sau libertatea voinței și


Dacă semnificația freudiană ar fi corectă, aceasta responsabilitatea), instituțiile unei vieți politice
ar fi putut fi remarcată și de specialiștii în înnoite și ciocnirea acestora cu normele
literatura sau în istoria antică. Metodele lor religioase și etice, conflictul dintre vechile valori
științifice ar fi putut ajunge la aceeași concluzie, tradiționale și noul ideal civic, legătura dintre om
dacă concluzia lui Freud ar fi fost bazată pe un și faptele sale sau cu necunoscutul imprevizibil,
eșafodaj metodologic corect. Cercetătorii din ca și imprevizibilitatea necunoscută. Toate
difetite domenii pot ajunge la același rezultat, acestea sunt puse în scenă ca o dezbatere publică
prin metode de analiză specifice branșei lor, cu și aranjate după regulile rigide ale teatrului de
condiția ca investigațiile, deși independente, să atunci, o distracție de masă recent inventată.
fie efectuate cu aceeași rigoare științifică. Tragedia a apărut și a dispărut la Atena în
Eroarea metodologică a lui Freud este semnalată decursul a două, trei generații. După aceea,
de el însuși, care mărturisește că el a găsit acest fatalitatea problemelor dilematice nu a mai făcut
sens în afara textului, în succesul dramei la ravagii. Pentru Aristotel și contemporanii săi,
public. El zice că drama a emoționat toți genul tragic era deja perimat. El compară
spectatorii, din cauză că aceștia au recunoscut în Sophocle cu Homer pentru că ambii au personaje
Œdipe propria lor soartă și propriul lor blestem remarcabile și exemplare. Aristotel cunoștea
înnăscut, psihicul lor din copilărie refulat, ca și literatura ateniană mai îndeaproape decât Freud și
cum teatrul ar fi dezvăluit sub lumina rampei are o atitudine diametral opusă față de caracterul
subconștientul pe care spectatorii se străduiau să lui Œdip. E păcat că specialiștii în literatura
și-l reprime. greacă veche nu aprofundează considerațiile lui
Argumentația lui Freud are rigoarea unui Aristotel — părintele raționalismului — asupra
silogism fals. Concluzia freudiană este expusă lui Œdipe, inexplicabil ignorate de către
încă de la început ca o premiză de lucru, în loc să psihanaliști, când ei analizează iraționalul.
se ivească la sfârșit, ca un rezultat al unor Se știe că grecii antici, autori de piese de teatru,
constatări, în urma unei analize laborioase. El au depășit angoasele și au devenit foarte degajați
întemeiază o ipoteză pe o altă ipoteză. Psihologia în alegerea subiectelor sau temelor lor, tratându-
aplicată la epoci istorice pornește de la opera le în comedii. Autorii greci și publicul lor
creată în acea epocă și de la contextul socio- savurau descoperirea umorului, care, oricât de
cultural pentru a face o analiză lingvistică, slab ni se pare azi, pe vremea aceea era amuzant,
tematică, dramatică, ținând cont de condițiile și tocmai de asta avea nevoie publicul. Putem
istorice, sociale și de mentalitatea înconjurătoare, spune că noul public atenian nu mai are de a face
în scopul de a deduce semnificația textului. cu „teroarea istoriei” – pentru a folosi o expresie
Metoda și orientarea lui Freud au o perspectivă dragă marelui preot al istoriei religiilor Mircea
inversă. Freud parcurge drumul invers. Eliade – și că grecii au învățat să facă din istoria
Specialiștii în literatura greacă veche și în istoria lor, istoria tuturor celorlalți. Cum au făcut mai
religiilor, sprijiniți pe datele logicii, afirmă că târziu și alții.
descifrarea freudiană nu face demersul unei Aristotel aduce ideologia rațională a acțiunii de la
deducții, ci al unei inducții. Cei ce nu știu care Stagira la Atena și se răspândește de la Dunăre la
diferența între una și alta, se pot consola: nici Nil și până la Indus. Nimeni dintre contemporanii
Freud nu știa. Freud nu citează niciodată vreo lui nu mai știe ce este conștiința și gustul
carte de logică. tragicului, nici măcar cel mai mare erou tragic
Pentru Freud, materia tragediei este visul, ca o din toate vremurile, Alexandru Macedon,
realitate umană fără nicio legătură cu istoria. Însă fondatorul celei mai interesante civilizații
pentru Sofocle, pentru spectatorii săi cât și pentru cunoscute sub numele de elenism, prima
cei moderni, materia tragediei este gândirea civilizație cu adevărat pluralistă, adică tolerantă
socială a atenienilor din secolul al V-lea î.Hr. și digerantă. Lumea romană fiind ultima.
Aceasta este tensionată de contradicții și Acest caracter istoric al tragediei antice a scăpat
dezacorduri în legătură cu problemele cele mai perspicacității medicului vienez. Dacă visul
acute ale orașului grec : jurisprudența (cum ar fi freudian ar avea o valoare universală, atunci cum
crima voluntară sau crima scuzabilă, se face că tragedia Œdipe, în care el exploatează

40
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

acest vis, a căzut în desuetudine în același timp Printre greșelile frecvente se găsește și
ca toate celelalte tragedii, și cum se face că alte folosirea formulei ca și, pentru a evita o
civilizații nu au cunoscut nici genul tragic și nici cacofonie, dar ea este folosită și când nu este
complexul œdipian? În plus, legendele anterioare, cazul, de pildă: ca și profesor, adică în calitate de
pe care Sofocle le-a folosit și le-a modificat profesor, sau alții, au găsit o formulare și mai
pentru efecte spectaculoase, infirmă teoria inacceptabilă: (ca virgulă cineva să... ).
freudiană a culpabilității și a autopedepsirii lui Cacofonia poate fi evitată foarte ușor printr-o altă
Œdip. formulare: ca să poată cineva..., deci prin
Scrierile lui Freud nu au contribuit cu nimic la o intercalarea verbului între cele două cuvinte
mai bună înțelegere a antichității clasice, ci cacofonice.
dimpotrivă au creat o înțelegere pe dos și O greșeală întâlnită adesea este legată de
confuzii, care au pricinuit mai mult rău decât numeralul jumătate,atunci când substantivul
bine, ba chiar tragedii pe viu, în lumea de azi. jumătate (exprimă ideea de fracțiune) ori când
Specialiștii în literatura antică sunt de acord cu are funcția de subiect și este determinat de un
Freud că el vorbește pe alături de text, ceea ce el atribut, acordul se face la plural: jumătate dintre
însuși a recunoscut, cât și în afara subiectului, ele au murit (spre deosebire de substantivul
ceea ce el și discipolii lui nu au văzut. Toți acești jumătate) socotit la singular: jumătate a murit.
specialiști, cât și istoricii religiilor, nu pot folosi Alte greșeli frecvente sunt cele legate de
nimic din „descoperirile” lui Freud și nici din ale verbele sau construcțiile impersonale: a trebui, a
altor psihanaliști, cum ar fi francezul Didier merita, a(i) plăcea. Trebuie este, în principiu,
Anzieu, care se străduiește să demonstreze urmat de să: trebuie să citești; cartea aceasta
prezența temei œdipiene în aproape întreaga merită să fie citită; mi-ar plăcea să văd cu ochii
gândire mitologică a Greciei antice. Specialiștii mei, etc .Ei bine, adesea auzi formularea trebuie
în istoria literaturii sau a religiilor văd în citită, sau merită cunoscută etc.
mitologia greacă cea mai mare diversitate, și Iată ce scrie în DEX (Dicționarul
tocmai acolo vede Didier Anzieu cea mai mare Explicativ al Limbii Române) al Academiei
stereotipie : castrarea universală, extinsă la Române, la verbul a Trebui, pers 3 trebuie,
dimensiuni indo-europene. De bună seamă că vb.,IV. 1. intranz. A avea nevoie (de ceva) , a fi
psihanaliștii nu se pot elibera de obsesia lor nevoie ( de ceva).* Loc. adv.,Cum trebuie =așa
œdipiană, care îi turmentează și le excită o cum se cuvine, cum se cade; bine. *Expr. Așa-ți
fantezie, ce nu le aduce vreo onoare. Dacă trebuie! =Așa ți se cuvine, așa meriți. Atâta i-a
teoriile freudiene sunt juste, atunci psihanaliștii trebuit ( ca să...)=asta a așteptat (ca să...). 2.
trebuie mai întâi să își justifice propriile teorii pe Tranz. unipers și impers. Este necesar să..., este
ei înșiși. Va urma obligatoriu să..., se cere (neapărat) să... 3.
Tranz. unipers. și impers. A fi probabil sau
posibil, a se putea presupune./Prez.ind. pers.
1sg.: (rar) trebui și trebuiesc/.
Pastila de limba română La o emisiune despre corona, transmisă pe
postul TV Realitatea plus, se spunea:„vom trebui
Beatrice Kiseleff cu toții să descoperim...” în loc de va trebui cu
(urmare din nr. anterior) toții să descoperim.
După cum spuneam în numărul trecut, O altă greșeală frecventă se observă la
majoritatea greșelilor legate de numeralul formarea condiționalului, optativului: vorbitorii
cardinal se datorează necunoașterii regulilor nu știu că, se formează cu infinitivul:
elementare gramaticale. aș face, mi-ar plăcea, aș vedea și nu aș făcea, mi-
Nu știm să numărăm, nu am reținut faptul că ar place, sau aș vede.
nuneralul cardinal doi, în orice poziție, are Zilele trecute am auzit, la o emisiune TV
masculin și feminin, prin ignorarea acestei legi se formularea: Cum merge pregătirile (de Paște, era
ajunge la greșeli de tipul clasa doisprezece, în loc vorba). Deci persoana nu știa că verbul nu se
de clasa a douăsprezecea, ora doisprezece în loc conjugă la fel la singular și la plural (corect ar fi
de ora douăsprezece etc. fost: cum merge pregătirea și, cum merg

41
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

pregătirile). Un alt vorbitor avocat de meserie, ogorul culturii literare, încredințat de Dumnezeu
spunea: „în conștiință de cauză”, în loc de în ucenicilor creatori de valori spirituale, însuflețit
cunoștință de cauză. prin taina scrisului.
Într-o emisiune din 14 februarie, apărea pe Asemeni unui prunc se plămădește în taină, de
ecran, la Realitatea plus, următoarea formulare:... spiritul divin, ce-i șoptește gândului creativ, în
Bacalaureatul, în același timpul cu alegerile (?), momente harice, proiectul construcției pe tărâmul
adică în același timp cu alegerile; a fost articulat veșniciei.
substantivul (subiect în cazul de față) cu articolul Scriitorul este arhitectul iscusit al cuvintelor
hotărât enclitic, al doilea articol nu este permis. măiestrite cu dalta gândului până la inima
Dezacordurile și formulările aberante cuvântului, spre a-l însufleți după asemănarea
abundă. În telejurnalul din 30 aprilie, fiind vorba sufletului său, așa cum Creatorul a însuflețit
de pregătirile unor formalități în vederea unei Cuvântul, apoi pe om „după chipul și asemănarea
relaxări a programului covavit, vorbitorul, cadru lui”.
de conducere, spunea că darea de seamă va fi „La început era Cuvântul și Cuvântul era
gata: „în circa marți cel mai târziu”, interesant, Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.
nu? Adverbul circa (din limba latină) înseamnă Aceasta era întru început la Dumnezeu.
aproximativ, cam; corect ar fi fost: în circa două- Toate prin El s-au făcut…” - Evanghelia după
trei zile, sau, cam pe marți,sau cel mai târziu Ioan: 1-3
marți. Ce mai tura vura, agramații noștri dragi Similitudinea nu este întâmplătoare, ci aleasă cu
chiar nu mai știu ce-i aceea acord iată niște chintesență, valoarea creației fiind stabilită de
exemple „sunt și oameni care nu reușește să...” măiestria și abilitatea scriitorului în a-și alege
sau, ( în legătură cu ședința din 21 martie din cuvintele care să-i pună în evidență actul artistic
PARLAMENT): „Oamenii ăștia a interpretat o desăvârșit sau anularea lui în tăvălugul timpului
partitură.” deci, am ajuns la este multe...orice selectiv.
comentariu este de prisos! „Totul ia timp și timpul ia tot.” - Mihai
Va urma Eminescu
Deși toți scriitorii își doresc viață veșnică pentru
Limba română are virtuți complete, adică poate creațiile proprii, durata vieții lor este mare sau
fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în om. E mică, după locul în care au fost semănate
foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vultur semințiile din harul creației.
sau cântăreț de strană. Limba română are toate „Ștejarul crește numai unde-i pământul bun,
premisele valorice pentru a deveni o limba buruienile cresc pretutindeni.” - Mihai
universală, dar nu știu dacă e posibil acest marș Eminescu
istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor… Noi, În contextul citatului amintit, foarte puțini din
românii, nu punctăm universalitatea nicăieri. Și cei mulți au parte de aprecierea râvnită ca
asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipsește este șlefuitori ai cuvintelor. „Carte frumoasă, cinste
îndrăzneala. Petre Țuțea cui te-a scris!” - Tudor Arghezi
Plămădite din adâncul respectului față de
Cuvântul scris, spre a fi luminat de tipar, cărțile
Maria Filipoiu despre Ziua sunt roadele scriitorilor și ofrande cititorilor
Internațională a Cărții, Ziua Bibliotecarului și înfometați de hrană spirituală.
Ziua Drepturilor de Autor, 23 aprilie Astfel se adeverește proverbul:
„Pomul se cunoaște după roade, iar omul după
fapte.”
Semințiile creației mele au rodit în:
-7 cărți de autor
-5 antologii de coordonator
-peste 90 de antologii și volume colective în
care sunt coautor
CARTEA - SUFLETUL CUVÂNTULUI -câteva zeci de premii și distincții literare,
Cuvântul este unealta condeierului truditor pe naționale și internaționale

42
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

-publicist în zeci de reviare literare din țară și Din ramul cuvântului sculptând trofeu,
diaspora romană. îl duc poeții de limbă română,
spre binecuvântare la Dumnezeu.
Maria FILIPOIU

SOARELE CUVÂNTULUI

Când te-apasă veșnicie


pe umerii sufletului,
lasă-ți gândul pe-o făclie
din Soarele Cuvântului
să te învețe a scrie
tainele Universului,
CĂRȚILE… frații pământeni să știe
misterele netimpului.
Sunt ofrande în Templul Cuvântului,
răscoapte la făcliile gândului, Va lăcrima gândul pe nor
ce din spuză lasă tuș condeiului, cu dorul de rădăcină,
când mir din lacrimile sufletului ce crește-n pământ roditor,
se scurge în candela spiritului, când amintirea suspină
de-a lumina destinul poetului. după trecutul vieților
din strămoșească grădină,
Poeții sunt lacrimile norilor, pentru vis nemuritor,
când plâng îngerii de suferința lor, purtat prin lume străină.
meniți să pună aripi versurilor,
din sufletul dăruit de Creator, Eu am strâns roua din pleoape
spre alte inimi să se avânte-n zbor, într-un pocal cu regrete,
până la privirea cititorilor. timpul să nu mi-o îngroape
sub a enigmei pecete,
În ropot de gânduri tânguitoare ci s-o am de duh aproape
aleargă ideile-n grabă mare ca să-mi scriu pe îndelete,
ca șipotul de ape curgătoare, gânduri, de-a șopti pe ape,
grăbite să ajungă în izvoare, lecția artei perfecte.
să fie inimilor delectare
și răsplata gândirii creatoare. Șlefuind toiag de vreme,
voi bate la porți celeste
cu spirit ce nu se teme,
TROFEUL CUVÂNTULUI de Cel ce călăuzește
suflete-n locuri eterne,
Privesc viața de pe-o înaltă stâncă, vrând să-i duc rugă în veste
ce prin cuvânt am urcat-o pas cu pas, pentru lumea care geme
când rugăciunii sufletești i-am dat glas, în calvar pe căi terestre.
de-a însufleți slova din poruncă.
Îl rog cu posteritatea,
În suflet ca o chemare a rămas ce așteaptă să se nască,
și în privire zăbovește, încă, să-și cunoască libertatea
să-și ducă rădăcina mai adâncă și fericirea firească,
pe muntele gândului făcând popas. de-a salva sinceritatea,
Pentru cerneala din ochi sap fântână, pe Pământ să dăinuiască
la rădăcini să ud ram din gândul meu, Adevărul și Dreptatea
până când voi fi pulberi de țărână. în trăirea pământească.

43
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Români geniali, de excepţie „are doar 35 de kg, cu tot cu combustibil!


greutatea proprie fiind de 30 kg, forţa portantă de
IUSTIN CAPRĂ 125 kg şi puterea 15 CP”), cutia neagră - este un
(22 februarie 1933 – 19 ianuarie 2015) dispozitiv ce poate să reducă parţial gravitaţia
corpurilor; când a auzit despre asta, Coandă a
venit val-vârtej de la Paris şi a ţinut neapărat să-l
cunoască pe românul ce înfăptuise ce-a de-a noua
minune a lumii. Fără a cunoaşte amănunte
tehnice, aceasta descoperire, urmare a unor
experimente, în parte secrete, este cea mai
spectaculoasă şi, în timp, va face ca autorul ei să
intre în elita marilor inventatori ai lumii. "Am
fost, de când mă ştiu, un nemulţumit, am
căutat mereu altceva... Merg în atelier şi
Inventator de frunte al planetei noastre lucrez, îmi pun întrebări, mă culc apoi şi în
dimineaţa următoare mă trezesc că am soluţia
L-am cunoscut la Ploieşti cu prilejul lansării unei în cap. O visez, asta e tot...", afirmă domnul
cărţi scrise de Acad Cristian Petru Bălan despre Capră. Patriotismul autentic, nobleţea
dânsul, în vara anului 2014. Apoi am scris şi sufletească şi modestia acestui minunat om de
publicat în revista Bogdania articolul ,,IUSTIN ştiinţă român pot fi caracterizate prin simplele
CAPRĂ – Inventatorul cu care România şi sale cuvinte: „Sunt român“, “sunt inginer”,
planeta se mândreşte”. A acceptat, la scurt timp, “sunt pensionar”.
să fie şi membru de onoare al revistei Bogdania şi
felicitat cu prilejul împlinirii vârstei de 81 de ani
şi ne-am manifestat bucuria, recunoştinţă şi
preţuirea colectivului redacţional pentru
invenţiile realizate, invenţii care au adus o
contribuţie deosebită la creşterea prestigiului
României în lume.

Este cunoscut faptul că domnul Ing. Av. Virgilius


Justin Capră (Iustin Capră), inventator român
contemporan, de renume mondial, a fost şi un
Om de excepţie. Domnia-sa este "Părinte" a mai De-a lungul carierei, a inventat opt aparate de
mult de o sută de maşinării…” *De meserie eu zbor neconvenţionale, 76 de vehicule,
sunt român, iar la asta eu nu voi renunţa miniturisme nepoluante, 15 motorete electrice,
niciodată, chiar dacă cei din jur te privesc ca trotinete ecologice şi alte invenţii pentru care a
pe un “tataie ţicnit”. “Mi se pare mai interesant obţinut numeroase medalii şi premii
să faci ceva într-o ţară în care toată lumea spune internaţionale.
că nu se poate face nimic.“ În 1968, realizează o
aerodină cu decolare şi aterizare verticală, aparat Câteva din invenţiile sale ale vizionarului
de zbor performant. În aceeaşi perioadă, 1966- născut cu un secol mai devreme…
1968, construieşte un aparat de zbor individual,
cu azot lichid. Testat cu succes, pare să treacă
aproape neobservat, în timp ce un automobil ce
avea caroseria fluidă (şi invizibilă!) va trezi
entuziasmul celor aflaţi din întâmplare în parcul
Libertarii (actualmente, parcul Carol); au urmat
„elicopter” fără elice, fără aripi şi fără jet, un
„elicopter portativ pentru juniori” (cu o undă
de umor, creatorul spune despre acest aparat ca
44
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

mai poți ieşi. Cine vrea găseşte soluţii, cine nu,


găseşte scuze. De aceea Biblia spune că
Dumnezeu a făcut pământul din nimic“. „Nu
sunt importante nici invenţia, nici câştigul. Când
reuşesc tehnic ceva, mă bucur, dar când câştig
material, mă sperii. Îmi dau seama că sunt alţii
mai merituoşi ca mine, iar în al doilea rând, nu
este meritul meu. Eu nu sunt inventator,
Dumnezeu este“. Modestia şi caracterul său de
patriot român, în adevăratul sens al cuvântului, îl
scot din nou în relief, deoarece, cu toate ofertele
făcute de a rămâne în străinătate răspunsul său a
fost ferm: „Sunt român, nu transfug!“.
„Noi avem obligaţia morală să ne respectăm
locul, părinţii şi obiceiurile. Sunt proaste? Să le
facem bune. Haideţi să încercăm cu toţii, cei rău
văzuţi, să devenim modele demne de urmat. Nu
ştiu dacă am reuşit sau nu. Am găsit oameni răi,
murdari, jegoşi şi în Germania. Sigur, procentual,
erau mai puţini. La ora actuală, 30% din
populaţia Americii o duce mai rău ca noi. Toată
lumea vrea în Occident. Eu sunt mai prost, vreau
la Filipeştii de Pădure, pentru că de meserie, eu
sunt român, iar la asta eu nu voi renunţa
Domnul Iustin Capră a fost decorat de niciodată, chiar dacă cei din jur te privesc ca pe
preşedintele României cu Ordinul Naţional un tataie ţicnit. Am fost un copil-problemă şi
”Pentru Merit” în Grad de Cavaler. Din anul probabil că mai sunt, de vreme ce m-am
2010 este membru de onoare al Senatului marginalizat aici ca să nu deranjez pe alţii. Eu
Universității de Științe Agronomice și Medicină sunt atipic şi de aceea lumea nu mă iubeşte. Sau,
Veterinară din București, mentor al Clubului de poate, mă iubeşte secvenţial“. Recunoştinţă şi
Invenții al Universității, membru de onoare al admiraţie pentru strălucitele realizări, rugăciuni şi
Ligii studenţilor români din străinătate. A flori proaspete pe mormânt.
înfiinţat două şcoli pentru copii superdotaţi în Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa!
localităţile: Mogoşoaia şi Corbeanca. Este
creatorul şi formatorul tinerilor talentaţi şi
superdotaţi din România. „Nu sunt importante
nici invenţia, nici câştigul. Când reuşesc tehnic Acad. Valeriu D. COTEA
ceva, mă bucur, dar când câştig material, mă (11 mai 1926 - 21 aprilie 2016)
sperii. Îmi dau seama că sunt alţii mai
merituoşi ca mine, iar în al doilea rând, nu
este meritul meu. Eu nu sunt inventator,
Dumnezeu este“. Am discutat de mai multe ori
la telefon şi sincer, vă destăinuiesc că m-am
simţit mândru că sunt român şi că domnul Capră
nu este numai un eminent om de ştiinţă, savant,
inventator remarcabil al lumii contemporane ci şi
un smerit creştin. „Suntem spirit, înainte de
toate. Genialitatea, inteligenţa, nu ți le dă Personalitate marcantă a viticulturii şi
şcoala, care uniformizează. Ea dă informaţia. oenologiei mondiale
Mintea vine de la Dumnezeu. Asta e Impresionantă este opera şi viaţa domnului
nenorocirea, înscrierea în canoane din care nu Acad. prof. dr. Valeriu D. Cotea, membru al

45
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Academiei Române, personalitate Din cele peste 500 de scrieri, 40% sunt elaborate
contemporană de prim rang în domeniul ca singur autor, 40% ca prim autor si 20% în
viticulturii şi oenologiei. Vrâncean la origine (n. colaborare.
11 mai 1926 în comuna Vidra), este autorul Un număr de peste 30 de lucrări au fost
Tratatului de Enologie vol. I şi II cu 1200 de prezentate în cadrul unor manifestări şi reuniuni
pagini, cuprinzând cele mai valoroase informaţii ştiinţifice internaţionale (congrese, simpozioane,
din ştiinţa şi practica vinicolă. A explorat cu colocvii etc.) şi respectiv publicate în reviste de
dârzenie şi dăruire, în peste 45 de ani de carieră, specialitate din Franţa, Elveţia, Germania, S.U.A,
domeniul puţin cunoscut Oenologia. Permanent a Italia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Grecia etc.
dăruit lumină din sufletul său, de Om de rară Dintre cele zece lucrări de sinteză (manuale,
frumuseţe lăuntrică, pe altarul ştiinţei româneşti cursuri, tratate) de o apreciere deosebită s-au
şi ca profesor universitar numeroaselor generaţii bucurat: Oenologia, 1982, Tratat de
de studenţi şi specialişti români. Oenologie, vol. I, 1985 si vol. II, 1988,
După absolvirea școlii primare în comuna natală, Podgoriile şi Vinurile României, 2000, la care
urmează Școala Normală la Focșani, Târgu-Jiu și este prim autor. Fiecare dintre aceste trei
Bacău, Liceul “Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești lucrări s-a bucurat de premiul Oficiului
(1937–1946). Licențiat al Facultății de Internaţional al Viei şi Vinului (O.I.V.)
Agronomie din Iași în 1951, doctor în agronomie organizaţie interguvernamentală cu sediul la
la București, în 1965. Trăiește și își desfășoară Paris, iar ultima a primit si premiul COPYRO
activitatea la Iași. Timp de peste 20 de ani (1976- pe anul 2000. Este membru în Comitetul de
2000) a reprezentat România la Oficiul redacţie al unor publicaţii ştiinţifice, precum:
Internațional al Viei și Vinului cu sediul la Paris. Bulletin de l’Oiv, Rivista di Viticultura e di
Din anul 1993 este membru titular al Oenologia din Cnegliano-Italia, Ciencia e
Academiei Române. Mai este și membru Tehnica Viti-Vinicola din Portugalia.
corespondent al Academiei Internaționale a
Vinului, din 1998, al Academia Italiana della A obţinut numeroase titluri ştiinţifice:
Vite et del Vino, din 1986, și al Academie Suisse
du Vin din 1987. - membru corespondent al Academiei Romane
A înființat și conduce Centrul de Cercetări din 1990 si membru titular de la 7 septembrie
pentru Oenologie de pe lângă Academia Română, 1993.
cu sediul la Iași. - Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi
În calitate de cercetător, a colaborat cu școli de Silvice din cadrul Academiei Române (din 1996)
profil oenologic din multe țări, între care cele din - membrul în colectivul de redacție al Buletinului
Narbonne, Bordeaux, Montpellier, Dijon, Berlin, Institutului de Cercetare pentru Viticultură și
Geissenheim, Neustadt, Piacenza, Asti, Porto, Vinificație;
Lisabona. - membru în Consiliul de conducere al revistei
La 7 noiembrie 2008 numele academicianului a Horticultura;
fost preluat de către o instituție de învățământ - membrul la Comitetul științific la Revista di
românească, Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Viticultura e di Oenologia din Conegliano– Italia;
din Focșani, care l-a desemnat ca mentor. - membru în Comitetul Asociației Oamenilor de
În perioada anilor 1950-1971 a urcat toate Știință - Filiala Iași;
treptele ierarhice universitare - președinte al Comisiei de Oenologie din cadrul
Oficiului Național al Viei și Vinului;
Activitate, lucrări publicate - vicepreședinte al Organizației Internaționale a
Vinului (1977 – 1979);
Activitatea publicistică este concretizată în peste - președinte al Grupului de experți “Tehnologia
500 de titluri, dintre care mai mult de jumătate vinulu” din cadrul O.I.V (1989 – 1991);
sunt lucrări ştiinţifice, iar celelalte sunt cronici, - președinte al Comisiei de Oenologie din cadrul
recenzii, prefeţe, postfeţe şi numeroase biografii- O.I.V (1991 și în prezent);
portret ale unor oameni de ştiinţă contemporani - membru expert al “American Society for
sau trecuţi în lumea umbrelor. Enology and Viticulture”;

46
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

- membru de onoare al “Jugoslavenski Cristian Petru BĂLAN (SUA)


Vinogradasko-Vinarsko”; – Un român strălucitor prin fapte,
- membru al “Groupe International Polyfënois”; creaţie şi credinţă
- membru corespondent (1970) si membru plin
(1990) al Academiei Științifice Agricole și
Silvice;
- membru corespondent al Academia Italiana
della Vite e del Vino (1986);
- membru corespondent al Académie Suisse du
Vin (1987); membru corespondent al Académie
Internationale du Vin (1988);
Activitatea domniei sale a fost răsplătită cu
numeroase decoraţii, premii, diplome şi alte Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN, născut la 27
distincţii: iunie 1936, Sibiu este: prozator, poet, dramaturg,
Laureat al Premiului O.I.V.-1982; Laureat al publicist, editor, traducător și artist plastic român
Premiului O.I.V.-1989 stabilit în Statele Unite ale Americii; membru
Laureat al Premiului O.I.V.-2000; Premiul titular al Uniunii Scriitorilor din România, al
COPYRO-2000 Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi Arte
Premiul Vasile Pogor-2001; Confrade de Merito- şi membru de onoare al revistei de creaţie şi
Spania cultură BOGDANIA, din Focşani, de la
Medalia oraşului Arbois - Franţa; Pionero dele înfiinţare.
Vitivinicultura Mundial - Argentina Este Românul cu România permanent în inimă
Meritul Agricol în grad de Cavaler – Franţa; şi suflet, creştinul şi omul ce revine anual, cu
Ordinul Muncii Clasa a III-a mare drag, în România, în oraşul său natal
Ordinul National Steaua României în grad de Boldeşti-Scăieni, a cărui Cetăţean de onoare este
Cavaler din anul 2007. Este fiul lui Tănase Bălan,
Este cetăţean de onoare al municipiului Focşani profesor, și al Margaretei Bălan, învățătoare. Este
şi a primit Diploma de onoare a judeţului căsătorit cu Dorina cosmetician-esteticiană și are
Vrancea şi din partea mai multor Universităţi şi două fiice, profesoare: Codrina, profesoară de
Facultăţi din ţară. limbile italiană-franceză, și Ozana, directoarea
Românii de pretutindeni, toţi vrâncenii l-au „Muzeului apelor” din Chicago. În 1954, a
admirat şi îi preţuieşte întreaga operă şi activitate absolvit liceul I.L. Caragiale din Ploiești, unde a
depusă pentru binele României şi al umanităţii. fost coleg de clasă cu pictorul Vladimir
A fost membru de onoare al Revistei Bogdania Zamfirescu și cu scriitorii Bujor Nedelcovici,
şi a primit Diplomă de excelenţă din partea Alexandru Sincu, Mihai Negulescu și Corneliu
acesteia. L-am cunoscut şi admirat pentru Șerban. A urmat Facultatea de Zootehnie din
caracterul desăvârşit, pentru dăruirea până în București în anul 1956. Și-a continuat studiile,
ultima clipă pentru creşterea prestigiului absolvind Universitatea din București, Facultatea
României în lume. Pe data de 21 aprilie 2016 de română-istorie (1964), precum și Colegiul
,,patriahul vinului românesc’’, Acad. Valeriu Harry S. Truman din Chicago (1989), cu bursă
D. Cotea a decedat în spital la Iaşi, lăsând un gol Pell Grant, pentru cursuri de artă. În țară, timp de
imens în sufletele şi inimile celor ce l-au 26 de ani, a fost profesor gradul I de limba
cunoscut şi iubit. română, limba latină și istorie, la diferite școli
generale și licee din județul Prahova și a fost
directorul celei mai vechi școli din Ploiești
(Școala nr. 3). La vârsta de 19 ani, a debutat cu
versuri în ziarul „Flamura Prahovei”, apoi a
continuat să publice versuri și proză ori articole
de popularizare a științei în „România literară”,
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa! „România liberă”, „Flacăra”, „Magazin”,
Scriitor Ionel MARIN „Magazin istoric” și „Telegraful român”.
47
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Ca pictor și sculptor amator, este autorul a A realizat şi excepționala Statuia Libertății din
numeroase icoane, al celui mai mare portret New York (COPIA), o premieră pe ţară
„Eminescu“ existent în țară, aflat pe frontispiciul (bineînțeles, mult mai mică: de numai 2, 5 m),
Casei de cultură din Boldești-Scăieni din județul amplasată în fața casei părintești din orașul natal,
Prahova, al unei statui de aproape 2 m înălțime, BOLDEȘTI-SCĂIENI.
intitulată „Îngerul judecății“, și postată sus, pe
acoperișul unei capele din centrul orașului; al
bustului lui Teodor Diamant, creatorul
Falansterului de la Scăieni, al Lupoaicei Romane
(„Lupa Capitolina“), cu Romulus și Remus
(îngerul și lupoaica, din păcate, au fost distruse
de cutremurul din 1977, însă îngerul a fost
reconstituit); al marii statui de oțel inox
„Rupătorul de geam“ (6-7 m), înălțată la intrarea Statuia Libertății din Boldești-Scăieni
principală a Fabricii de Geamuri Scăieni, apoi Din noiembrie 2007, este director fondator al
mutată în centrul orașului, după dispariția gazetei „Armonia”, organ independent al orașului
fabricii; al picturilor religioase de pe fațada Boldești-Scăieni, jud. Prahova, unde a fost
cimitirului din aceeași localitate; al portretului declarat primul cetățean de onoare al localității.
primului președinte austriac Karl Renner (1870- Este redactor șef-adjunct la gazeta „Datoria
1950), de pe fațada bibliotecii din orașul austriac românească“ din Chicago, redactor asociat în
Gloggnitz, Nieder Õsterreich; este autor a două colegiul redacțional al gazetelor „Meridianul
mari portrete religioase, în același oraș, pe fațada Românesc“ din California, „Constelații
vilei compozitorului austriac Gustav Mahler, diamantine“ din Craiova, „Armonii culturale“
reprezentându-i pe Iisus și pe Fecioare Maria cu (membru de onoare), din Adjud și „Regatul
Pruncul, lucrări dedicate soldaților austrieci Cuvântului“, din Craiova (membru de onoare).
căzuți în cel de al doilea război mondial - picturi Pentru activitățile depuse, „University of New
care au primit elogiul specialiștilor din Viena. Mexico - Gallup Branch”, în anul 2009, i-a
Pentru Colegiul Truman din Chicago, a mai conferit o Diplomă de Aprecieri, venită din
sculptat portretul președintelui Truman și un bust partea savantului de origine română, Prof. Dr.
al lui Eminescu. Florentin Smarandache, propus pentru Premiul
Nobel. CPB a călătorit mult pe mapamond,
descriind țările vizitate (Noua Zeelandă,
Australia, Canada, Hong Kong, Macao, Israel,
Hawaii ș.a).
La al 37-lea Congres al Academiei Româno-
Americane de Ştiinţe şi Arte (ARA) de la
Chişinău, din luna iunie 2013 a primit din partea
Fotografiile cu sculpturile sunt reproduse în Academiei respective, Premiul pentru literatură
monografia orașului Boldești-Scăieni. pe anul 2013, pentru creațiile sale literare, dintre
A realizat statuia lui Eminescu și bustul poetei care cea mai originală este ”Enciclopedia
Veronica Micle, amplasate în fața Casei de imnurilor de stat ale țărilor lumii”, apărută în anul
cultură ”Mihai Eminescu” din Boldeşti-Scăieni. 2008 la editura Mileniul III din Ploiești. Maestrul
GHEORGHE ZAMFIR despre această carte
afirma:
”Cristian Petru Bălan, om de cultură cu vaste
cunoștințe în multe domenii, a avut ideea
îndrăzneață să reunească imnurile lumii într-un
volum, fapt inedit în acest domeniu istoric în care
omenirea este zdruncinată de planul globalizării.”
Cărţi publicate: “Dincolo de curcubeu”;
Acad. Cristian Petru Bălan, cu soţia. “Zborul destinului”; “Oaspeţii din Elizeu” şi
48
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

“Răzbunătorii”- toate romane, cunoscute Bună dimineaţa, mândră şi tristă vestală latină,
publicului român. Foarte multe volume publicate ce străjuieşti nerăsplătită de nimeni
în ţară şi în străinătate, printre care amintesc: vatra orientală a Europei,
“Stropi de rouă”, “Amplificările tăcerii”, ambele sacrificându-ţi în locul altora libertatea,
de poezii; “Cioburi de cristal”(4.000 de maxime luptându-te secole întregi
şi cugetări, scrise în perioada 1955-1981), “Ispită cu barbarii la porţile Orientului,
şi virtute”(teatru), “Eminescu şi universul pomenindu-te jefuită şi sfâşiată de aceştia,
folcloric românesc”, “Să apropiem cerul de suferind ca un Crist pe pământul tău
pământ”, “Enciclopedia imnurilor de stat ale care acum a devenit locul unde cei
ţărilor lumii”, “Viaţa lui Iisus”, “Nestinsa nerecunoscători îţi ignoră cu ură şi dispreţ
lumină”, “Visuri cosmice”, “Vagabond pe miile tale de virtuţi măreţe şi nobile
mapamond, “Zborul destinului”, “Eros - Sonete”, şi care-n schimb te sfidează cu compătimire,
“Conexiuni”, în Antologia de poezie şi-ţi numără pe degete doar petele negre de pe
contemporană ”Din livada înflorită a iubirii”, tine,
coordonator poetul Ionel Marin, Monografia nicicum mai multe decât ale lor,
orașului Boldești-Scăieni, în Antologiile de cu toţii uitând că fără jertfa ta,
poezie și proză editate de Gheorghe A. Stroia şi fără râurile de sânge valah,
multe altele. ei ar fi fost demult călcaţi în picioare.
În interiorul sufletului Acad. Cristian Petru Dar nimeni nu-şi mai aminteşte azi
Bălan, există Raiul, o comoară din care muguri sacrificiile tale istorice de ieri care le-au salvat
de ecouri, de dincolo de ocean, ne învăluie, pe pielea,
noi românii, cu valuri de iubiri și "visări acolo în occidentul lor prosper şi nepăsător.
albastre". Este o fiinţă adorabilă, dedicată în Bună dimineaţa, fiica mea terestră - îţi zice
întregime propăşirii şi renaşterii neamului de două mii de ani, Soarele!
românesc. Deşi a realizat o vastă şi diversificată Mi-a fost dor de tine, dulce şi blândă Românie...
operă, este modest şi foarte respectuos cu Nu-ţi ascunde de mine faţa plânsă - spune
semenii. Iubeşte: copii, florile, artele şi tot cei Soarele.
frumos. Am avut onoarea de a accepta să fie în Ştiu că eşti tristă, batjocorită,
juriul Festivalului - Concurs naţional de creaţie nenorocoasă, vandalizată,
literară “Bogdania”, la primele trei ediţii, 2012- dar nu te piti de mine sub norii clocotitori de
2014, dovedind o mare preţuire pentru limba furtună
română şi pentru ţara natală. în care scapără fulgere de mânie,
Personal, colectivul redacţional al revistei nori sângerii de amar şi durere,
Bogdania, prietenii din Vrancea și toți românii, evaporaţi din lacrimile tale.
vă urează maestre: sănătate de aur, putere de Zâmbeşte o clipă spre mine - zice Soarele.
creaţie, noi realizări artistice, bucurii sufleteşti Şterge-ţi puţin ochii şi priveşte-mă ca mai
deosebite şi împlinirea tuturor dorinţelor. 'nainte...
LA MULȚI ANI! Şi-aşa copiii tăi privesc debusolaţi
Ionel Marin şi redacţia revistei Bogdania mai mult pământul, decât cerul.
Şi-aşa văd că ei te părăsesc unul câte unul,
căutând fericirea aiurea,
Cristian Petru BĂLAN în loc să lupte acasă pentru ridicarea ta.
Bună dimineaţa, Românie martirizată şi sfântă,
BUNĂ DIMINEAŢA, TRISTĂ ROMÂNIE ! de mii de ori întristată,
- manifest-fantezie – dar, văzută de-aici, dinspre Soare,
"Bună dimineaţa, Românie sfinţită de dureri! tu eşti în faţa mea un preţios smarald scânteietor,
Bună dimineaţa, frumoasă zeiţă terestră, etern şi splendid.
îmbrăcată în ie de câmpii doinitoare, Iată - a câta oară ? - ai mai apucat o zi de-amar,
respirând jale prin plămânii codrilor de-aramă zice Soarele.
şi-ai pădurilor de-argint Ştiu asta, fiindcă eu privesc ziua întreagă
mângâiate de brize montane albastre. cum pe harta pământului tău sfâşiat de străini,

49
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

curg râuri negre de oameni înşiraţi, exişti!


râuri vii şi lungi, ca râurile tale, De-aceea ţi-au murit dragii tăi fii-eroi într-o
bărbaţi, bătrâni slăbiţi şi copii, aşteptându-şi felia numită Revoluţie?
de pâine muncită de ei: Eu văd toate acestea şi mă-ntristez... Of ! Of !
sunt şiruri de români sărăciţi şi îngrijoraţi Dar te iubesc! - zice Soarele trimiţându-şi raze
de împuţinarea hranei de pe masă, mângâietoare.
sunt oameni cinstiţi ce muncesc o dată pentru ei Tocmai de aceea te iubesc,
şi de zece ori pentru străinii îmbogăţiţi din cu atât mai mult, cu cât suferi mai mult - zice
sudoarea fiilor tăi. Soarele.
Pe-aceştia veneticii mi-i privesc de sus, rânjind Cu toate acestea, eu sunt prea departe de tine să
nepăsători, te ajut...
împreună cu cei ce au fost la putere ieri, Îţi luminez cu drag istoria ta glorioasă,
şi ajunşi din nou la putere azi, îţi luminez cu admiraţie umbrele marilor
prin schimbarea culorilor partinice, prin trădare, voievozi, ale marilor tăi Români,
corupţie şi crime... îţi luminez toate virtuţile - chiar şi slăbiciunile
Ticăloşia şi lăcomia din ei ţi-au distrus tot ce era trecătoare,
fala ta, toate bucuriile mici şi-amărăciunile mari,
tot ce era mai valoros, mai frumos - monumente, încercând să ţi le mai îndulcesc.
valori; Dar... atât! Nu pot mai mult - zice Soarele.
tot ce-ai ridicat odinioară prin munca silnică a Sunt atât de departe şi am şi eu problemele mele,
copiilor tăi. că nu-ţi pot încălzi iernile astronomice, nici
Noii stăpâni le-au poluat sufletul, i-au ameţit cu iernile spirituale,
manele nici vetrele stinse şi-ngheţate din colibele celor
şi i-au drogat cu spectacole scandaloase, lascive, săraci - zice Soarele.
proiectate pe faţa şi cugetul lor naiv Şi nici Luna, nici stelele surori nu te pot ajuta cu
din "cutia magică" cu fereastra de sticlă ori de ceva.
plastic, De la ce forţe terestre, de la ce organizaţii statale
apoi te-au vândut pe tine străinilor, bucată cu mai speri vreun ajutor?
bucată, metru cu metru, Te rog să nu mai fii naivă, fiica mea iubită!
deşi la început răguşeau strigând că "Nu ne Eu, cel puţin, din dragoste, îţi ofer căldura-mi şi
vindem ţara!" lumina care-o am, fără condiţii;
Dar cât de iute şi fără de milă mi te-au vândut sau ceilalţi te mint şi te-nrobesc mai rău cu datorii şi
chiar ţi-au dat gratis false ajutoare.
felii din tine! Iar alţii, în nu ştiu ce limbă, îţi cer Mai multe eu nu pot să fac, dar ţi-am vorbit să te
Podişul Central de peste Silve, trezesc
Acum îi privesc cum se-mbrâncesc, şi trebuie să plec...
cum se ceartă între ei pe ciolanul cel mare, cum Domnul să te ajute, dulce Românie! - mai zice
se închid şi se deschid, Soarele.
şi cum, înfăşuraţi în tricoloruri "made in China", El m-a trimis ca să-ţi vorbesc şi-ţi mai spun că te
îşi îndeasă grăbiţi băncile cu tone de valută, iubeşte;
sfidându-i de pe plajele exotice pe cei încovoiaţi de-aceea te-a-nzestrat cu o deplină forţă, să
de neajusuri rezişti şi să-I slujeşti -
ori de pe terasele vilelor mândre înălţate din şi-apoi să te ajuţi tu singură, prin tine însăţi... Mă
tâlhăriile lor contra ta... auzi?
Numai despre ei şi depre baronii lor se vorbeşte Prin tine însăţi !...
peste tot; Deci nu uita porunca cea divină: Ajută-te tu
Numai ei şi curvele lor sunt eroii zilei; singură!
Numai ei şi aventurile lor scârboase există prin Căci după orice apus, urmează o noapte,
toate ziarele, şi după orice noapte un posibil răsărit măreţ, fără
prin toate revistele şi pe toate canalele, de lacrimi.
pe toate lungimile de undă... Tu nici nu mai Nicicând şi niciodată Speranţa să nu-ţi moară,

50
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

dulce Românie! MEDALION LIRIC


Prin tine însăţi, luptă pân' la capăt!...
Acum te părăsesc şi eu - zice Soarele. Iar tu -
ridică-te! Fii tare!
Acad. Al. Florin ŢENE
Fie ca ziua ta de mâine să te-mbrace într-o
lumină veşnică
şi să ajungi mai strălucitoare decât lumina mea!
Fii tare! Noapte bună...
Noapte bună, regină a spaţiilor mioritice, ajunse
sus până la mine!"
... Aşa mai veni din nou o noapte tristă peste ţara
latinităţii de est.
care părăsită şi singură, credea că s-a trezit dintr-
un feeric vis...
De-aceea s-a-ncovoiat gemând, în miez de
întuneric şi de teamă. Cuvinte din livezi
Dar simte că-i cuprinsă de-un tremur,
apoi de un cutremur ce nu-i dărâmă case, nici Când a trecut atâta amar de vreme?
turnuri, nici biserici, Iubito, peste noi zăpezi s-aştern,
ci numai conştiinţe vechi, prejudecăţi, rutine Cât sunt aici cu tine, nu te teme
inutile ori blesteme, Chiar dacă în geam ne bate-un frig etern.
iar Ţara Mamă se ridică dreaptă şi-şi şterge ochii De când ţi-a înflorit pe deget iarbă,
violeţi de lacrimile disperării, -vergheta legământului pe veci-
văzând în jur din ce în ce mai clar... Lumina din oglinzi se-mpleteşte salbă
Şi-atunci, deodată, se trezeşte scăldată în raze Când prin poezia mea tu treci.
lungi de aur ce-o inundă Chiar dacă, tu, ascuns, nu mai eşti
şi-aude o voce ca de tunet, venind cu fulgere Fetiţa din livezi, dar eşti bunică,
orbitoare din străfundurile necuprinsului: Porţi cu tine traista cu poveşti
"- Bună dimineaţa şi bună speranţă, Românie Pentru nepoţica cea mai mică.
martiră! A trecut, când, atât amar de vreme?
Ţi-a fost de-ajuns! Pe veci, vei fi mântuită de rău! Iubito, peste noi se-aştern zăpezi.
Pregăteşte-te de-adevărata-ţi sărbătoare, Grădina Eu sunt aici, alături, nu te teme
Mea de Aur! Şi-ţi mai culeg cuvinte din livezi.
Spre glorii, înainte!"

Evadare din istorie

Dacul din Munţii Orăştiei coborât


pe sub pământ sarmisegetusian
şi-a scos degetul pe afară
să vadă dacă cerul este
albastru şi soarele mai varsă căldură pe nară,
când via deapănă prin rădăcini
o poveste…

Văzându-i chipul timpul la cioplit


statuie în stânca pe care se risipeşte luna
şi nici cuvântul nu l-a mai clintit,
îl vedem sub geana zilei
România pitorească întruna.

51
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Geo CĂLUGĂRU Iar cântul ți-a fost gândul a da lumină pietrei,


Precum te-ndemna harul, iubirea, simțirile înalte!

Văd tălpile picioarelor desculțe nisipul cald


călcând,
Văd traista oltenească, privirea-ți ațintită spre
locurile dragi,
Tu le-ai luat cu tine, în timp ce ochi-ți tineri în
lacrime scăldând!
Lumina ochiului ceresc
Așa trecură ani, ani mulți și roditori; Maestre, de
Nimic, în viaţă, nu se-ntâmplă tine ne e dor!
Ci aşa ne pare că-i firesc Ne-ai dăltuit în piatră acea hristică Masă, iar
Însuşi, gândul, de sub tâmplă Începutul lumii,
E lumina ochiului ceresc. L-ai dăltuit in Ou. Și ai creat din vis un - Templu
din Indor!
Când totul în jur se năruieşte
Şi, ameţit mă împleticesc, Ai cucerit Parisul, și Londra, și Genova până-n
O sevă simt cum mă întăreşte departe Indii,
Lumina ochiului ceresc. La Tg. Jiu însă-ai adus acea Poartă a Iubirii, iar
azi de sărbătoare,
Sub veghea ei, venim pe lume, Se adun să te cinstească oltenii de la Jii, din
Seminţele la viaţă se trezesc, Muza Adormită,
Cu o menire a lor, anume, Vrem azi să reînvii!
Sub lumina ochiului ceresc.
Maestre,
Ne ajută, Doamne, să trăim Eternitatea ți-ai făurit-o prin cântul unei dalte,
Miracolul ca pe ceva firesc Iar cântul ți-a fost gândul a da lumină pietrei,
Şi merită cu viaţa, să plătim Precum te-ndemna harul, iubirea, simțirile înalte!
Lumina ochiului ceresc.

Dumnezeu ne-a trimis Duhul,


În care, miracole-nfloresc CORNELIU CRISTESCU
Şi se pătrunde, în adânc, văzduhul
De lumina ochiului ceresc…

Ioan MICLĂU (Australia)

PRIVELIŞTEA CEREASCĂ

Stătea-n genunchi Ioan şi se ruga la Domnul,


Să-l ierte de păcate, să-i fie dulce somnul.
În ruga lui de seară, el s-adânci mai tare,
Lui Brâncuși Voia să-i spună Domnul, că-avea o întrebare.

Maestre, Ce-aşteaptă, ca Ioan, să facă pe pământ?


Eternitatea ți-ai făurit-o prin cântul unei dalte, Ce va afla, va face, nu iese din Cuvânt!

52
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Şi orice-ar fi, pe Domnul, o viaţă-L va sluji, Pe Tronul de lumină, scăldat de-un curcubeu,
Dar vrea să ştie ce; păcatul, el îl va ispăşi! Domnea, în feerie, chiar Bunul Dumnezeu!

Văzându-l că-i smerit şi vrednic de-nălţare, Ce-avea să vadă acolo, el n-a văzut în vise,
Ioan s-a bucurat de-o binecuvântare... Când s-a oprit în DUH, o uşă de deschise!
A fost ales de Domnul pentru-o-nălţare-n Cer, - Pe cine să trimit şi cine merge pentru noi?
Să guste veşnicia şi slava ascunse în mister. - Ioan: Iată-mă, Doamne, de vrei, trimite-mă-
napoi!
El, deodată, în întuneric, se simte-nconjurat
De creaturi celeste, venite dintr-un văzduh ciudat. Nimic din Întuneric nu-ncape în Lumină,
Îl poartă-n Sus, în zbor, pe aripe de foc; Lumina este pace şi linişte, senin,
Puteau să zboare iute, sau chiar să stea pe loc. Iar curcubeul acela, la fel ca pe pământ,
E semn că Domnul, cu noi, e-n legământ!
Câştigă înălţime, în doar câteva clipe,
În zbor, par roţi de foc ciudatele aripe. Părea o mare de sticlă, precum e şi cristalul,
Se merge înainte, dar şi-napoi se plimbă, Acolo, Tronul de Judecată îşi odihnea opalul.
Şi în oricare clipă, direcţia şi-o schimbă. Cel ce stătea pe Tron, de jasp şi sardiu, pare,
Ca piatra preţioasă, era la-nfăţişare!
El vede cum dispare culoarea de albastru,
Pe care o vedea de pe al nostru astru. Îoan văzu că Tronul, era pus într-un car,
Pământ nu se mai vede, rămas în urmă este, Purtat de patru îngeri, cu patru aripi, par,
Iar Soarele, la orizont, abia dacă clipeşte! Dar chipurile lor de bou, de vultur, de om, de leu,
Ele au fost schimbate de Bunul Dumnezeu.
Lumini scânteietoare, când trece printre stele,
Carul de foc se-avântă şi trece printre ele. Au calităţi divine, păzesc şi poartă Tronul Sfânt,
Distanţele enorme sunt petrecute-ndată, Prin Rai¸ prin Spaţiu şi chiar jos, pe Pământ.
Căci Spaţiul se contractă, iar Timpul se dilată! Ce-i patru heruvimi ce îl servesc pe Domnul,
I-aduc şi slavă, şi cinste, aşa cum face Omul!
Străfulgere de stele, precum vezi o scântei,
Căci a rămas în urmă, acum, Calea Lactee. Cei patru heruvimi, ca îngeri, ni se spune,
Dispar şi constelaţii, tot ce-i material, Sunt plini şi de putere¸ dar şi de-nţelepciune.
Se intră prin vibraţii în câmp fenamenal! Ne spun evangheliştii, au scris de multă vreme,
Ei sunt şi păzitorii ...Cunoaşterii Supreme!
În zborul lui de clipe, cu-aceste fiinţe vii,
Ioan trece prin’ astre şi multe galaxii. La fel, Ioan, mai vede şi alte fiinţe vii, celeste,
Trecuse doar secunde, se pomeni deodată Ei stau mereu cu Domnul, sunt purtători de veste
În Raiul de Lumini, în care-i Sfântul Tată! Au câte şase aripi, sunt puri în absolut,
Sunt serafimi puternici, sunt buni, dar de temut!
A fost extras de îngeri din câmpul cel material,
Şi propulsat, prin aştri, în câmpul cel spiritual. Căci serafimii, în cer, ei sunt, precum se ştie,
Iar ce părea din lumea de jos, că e de nevăzut, Cei mai iubiţi de Domnul şi-s primii-n ierarhie!
Se vede clar sub vălul de întuneric cel căzut. Luminând puternic Eteru-n Univers, prin vreme,
Ei sunt extensii ale Voinţei Lui Supreme!
Ioan e fascinat, văzând privelişti de poveşti,
Se află faţă-faţă cu Tatăl Luminilor Cereşti! Domnul le-a dat puterea, primită din-nainte,
Cel plin de măreţie şi glorie divină, Sunt cei care păzesc şi Raiul şi locurile sfinte.
Ioan a înţeles că Domnul e Lumină! Cei mai iubiţi de Domnul, sunt plini de-
nţelepciune,
Sub ochii lui Ioan, de nedescris ce-apare, Pot ridica păcatul, doar folosind tăciune!
Sunt cercuri de lumină, se-amestecă-n
splendoare; Ei au aspect de foc, mulţi ochi, şi sunt înaripaţi,

53
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Cu aripi se feresc de focul, când sunt înconjuraţi, Tu eşti Frumoasa-Frumaoselor


Din străluciri divine, în Rai, mai rar şi pe Pământ; într-un superlativ prin repetiţie,
Glorifică pe Domnul şi-i cântă: Sfânt!, Sfânt!, în cuvintele tuturor bărbaţilor
Sfânt! care te întâlnesc.
Pari o mare strălucitoare
Din Tron, ieşeau şi fulger, şi voci, şi tunete şi fără admiratori –
divine, deoarece oricine te priveşte
Ioan e fascinat şi simte, că Domnul, spre el vine. poate orbi deodată.
Deşi lumina poate cuprinde o încăpere vidă, Tu, Doamna-Doamnelor,
Un fulger dă lumină, dar poate să ucidă! precum luna printre stele,
precum Dunărea printre malurile
Ioan nu crede că-ar fi fulgere-adevărate, atâtor ţări civilizate –
Simboluri, doar, şi semne, un fulger vrea s-arate; foşnetul tainic de iubire
Ioan chiar descifrează, înţelegând de-ndată, într-un albastru revărsat,
Că ele-s arzătoare ştiri din Marea Judecată! în privirile mângâietoare
ca răcoare undelor albastre
În jur erau cam două-ş-patru de tronuri şi bătrâni, peste sufletele noastre
Cu mantii albe, coroane de aur, precum regii aprinse de iubire…
stăpâni.
Au viaţă-nemurire, sunt semnele divine,
Ei toţi sunt membri unşi ai Congregaţiei creştine! Vavila POPOVICI
(Carolina de Nord)

Înconjurat în Cer de îngeri, făpturi sfinte, divine,


Domnul e Cel ce era, Cel ce este, Cel ce vine!
Doamne, Ţie îţi dăm cinstire şi slavă, să primeşti;
Pentru că ai făcut lumea, Tu, Doamne, Vrednic
Eşti!

Ion C. ŞTEFAN
Plânsul bătrânilor
„Voi, cei simpli, învăţaţi cuminţenia
şi voi, cei nebuni, înţelepţiţi-vă!”
- Pildele lui Solomon

Bătrânii află și simt sensul vieții


mult mai clar, mult mai devreme.
De aceea, uneori se-ncruntă, se adună în sine,
să nu se piardă-n afară,
DANS COSMIC în lucruri, cuvinte sau gânduri de prisos.
Plâng și se bucură bătrânii,
Flori, petale, cuvinte şi iluzii: cu lacrimi secătuite, noaptea, în singurătate,
dansezi în jurul lor – doar cu Dumnezeul lor în gând,
doar cu privirea le întâmpini scurtimea vieții, dar și sensul ei, aflând.
şi le săruţi cu bătăile inimii. Copiii nu le - înțeleg gândul, tristețea,
Tu nu eşti ca oricare, străinii nu le pot înțelege durerea,
ci Doamna-Doamnelor, absenții nu pot vedea lacrimile,
pe pulpele căreia surzii nu pot auzi
izvoarele se încolăcesc cum le bate singurătatea zilnic, la ușă.
asemene unor şerpi în sărut… Despre frigul din sufletul lor,

54
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

nimeni nu-ntreabă, nimeni nu știe! Te aştept să vii


Și-n timp ce-n jurul lor Dracule fără copite.
adie vântul tristeții, al singurătății,
bieții bătrâni, Cu tălpile moi
cu trupuri fragile plecate-n rugăciune, Şi pielea catifelată,
află și simt sensul vieții, Să le arătăm noi doi
se bucură și plâng cu lacrimi uscate… Cu speranţa nesperată.
Amurgul cuminte la ușă-i așteaptă,
lăsându-i să-și verse lacrimile toate. Lasă-mă să fug
Înțelepțiți, cu fețe cuminți ca sfinții din icoane, La talpa iadului cu tine,
bătrânii nu se mai întreabă, Să ardem pe rug
ce-i dincolo de-a vieții obloane. Trandafir cu mărăcine.

În flacăra ta
Să ard până dimineaţa,
Iar tu într-a mea
Silvia BUTNARU (Germania)
Să arzi
Singurătatea Toată viaţa.

Cine ne însoţeşte
Pe culoarul îngust, întunecos,
Prin tăcerea timpului,
Spre lumină? DUMITRU ICHIM (Kitchener, Ontario)
Singurătatea!

Cine se frământă
În gânduri,
În nopţi nedormite,
Urmate de căderea siguranţei
În luptă cu neputinţa?
Singurătatea!

Cine te însoţeşte
Pe calea spre nicăieri MI-E FRICĂ...
Uitat de lume?
Singurătatea! Mi-e frică
să nu fugi în poveste,
de aceea
atât de strâns în brațe te țin...
Cornel BALABAN
Numai noi,
atât de singuri
în strania livadă cu pruni!
Deja
povestea își coboară podul...
Iazul vrăjit
se joacă acum cu două luni,
În flacăra ta din părut în părut,
iar noi speriați
În orele târzii tot mereu rămânem repetenți
Din nopţile neadormite, la același și-același sărut...
55
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Florin CONSTANTINESCU LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÂNEȘTI


Nebunia unui geniu: O lacrimă de lumină
și inteligență scăpată din ochiul îndurerat al lui
Dumnezeu pe care o absoarbe cu repeziciune și
nesațiu ochiul întunecat al dracului aflat mereu la
pândă.

RENAȘTERE
PRIVIND RUINELE ȘI FLUVIUL
Ni se promite Raiul în fiecare zi
“ De ce ne răspândim așa de des prin lume?”
Și-n fiecare clipă se frâng cumplit destine!
Adesea mă întreb și nu făr`de temei,
Că nu cu ură viața se poate întreține
Deoarece n-am fost nicicând un cap de lume
Când va-nțelege omul, când bine el va ști?
Ci totdeauna ne-am aflat în centrul ei!
De-atâtea mii de veacuri, sub pumnul de bărbat,
Al neamului Luceafăr a grăit cândva
Se-neacă Mama Geea în lacrimi și în sânge!
Că ducem vechi și greu blestem de risipire...
Probabil, nicio viață cumplit nu s-ar mai frânge
Un clocot din adânc ne-ndeamnă a nu sta
De-ar fi MATRIARHATUL deplin reînviat!
Deși tot ce avem ne umple de iubire?
Sculptați cu măiestrie statui până la cer –
Nu am trăit lipiți de munți, precum s-a spus,
Copilă-n cheia bolții privind adânc, senină,
Căci munte, deal, câmpie, luncă...orice plai
Femeie-n floarea vieții cu zâmbetul spre zare,
Pe veci ni s-au lipit de suflet și le-am dus
Cu noi prin toate miile de guri de rai!
Femeie-n senectute, iradiind lumină –
Și zilnic să le-aduceți un ceas de prosternare,
Turbate vânturi și învolburate ape
Bărbați din toată lumea, cu-adânc respect vă cer!
Prea des, prin secole, ne-au măturat moșia
Dar n-au putut sub talpa noastră-adânc să sape
Și pentru totdeauna să ne-astupe glia!
Nicolae DOFTOREANU
Trăgând cu greu natalul plai din veac în veac,
Noianuri de tristeți și bucurii am strâns
Și, negăsindu-le la toate cele leac,
Am râs cu hohote și ne-am secat de plâns!

Atunci născurăm dorul și l-am pus să zboare,


Doinind să tulbure și stelele-n tărie, TANGOU CĂRTURAR
Născurăm jocul molcom sau cu înfocare, Motto :
Dorindu-ne ca și adâncul să ne știe!... Multe foi între coperte
Şi-o mulţime de secrete.
Mă-ntreb azi, cu durere, dacă mai dorim (cartea)
Victor Gh. Stan
O nație română să mai fim anume
Pe-acest pământ superb pe care-l moștenim? Chiar de ne-am pierdut credinţa
De-om fi doar seminție risipită-n lume, A rămas în noi preştiinţa,
Înscrisă în CARTEA VIEŢII
Doini-vom prin străini cu multă jale-adâncă Din perioada tinereţii,
De-or plânge pietrele și arborii s-or frânge, Perioadă-n care dorim,
Se va mira și cel cu inima de stâncă: ulterior să retrăim!
“O, Doamne, ce frumos românii știu a plânge!” Dar degeaba mai tânjim

56
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

...fiindcă tot nu reuşim: Să văd dacă-ți este bine sau de-ți trebuie ceva...
Am uitat să mai citim! Dar serviciul nu-mi permite și amarnic mă-
Sigur,... ntristez
Ştim ce nu ştiam, Căci știu că va veni ceasul când prea rău îmi va
Când din ea mereu citam, părea!
Însă am uitat cuvântul
...care ne reda avântul! Căci așa-i viața făcută să iți crești copii mari
Ce, ...în ultimă instanţă, Să-i trimiți la casa lor, chiar de-ți vine tare greu...
Ne îndruma spre...SPERANŢĂ! Vor vedea și ei ce-nseamnă să fii singur peste ani
Cui să cerem socoteală Să-și usuce ochii-n zare așteptând la fel, mereu...
Că memoria ancestrală... Să le vină copilașii, sufletul să-l liniștească
Atâta câtă mai este, Dar atunci va fi pustie, casa lor cea
Fără el ne joacă feste!? părintească!!!...
Sfânta sfintelor,....UITAREA,
Când ne simte disperarea,
Ne-ndeamnă să luăm aminte
ţi să-l ocolim cuminte, Radu BOTIŞ
Căci ne....minte, când pretinde,
că se simte depăşit,
El e foarte Mulţumit
...doar cu ce-are de trăit!!
Dar cuvântul potrivit
,...renăscut doar de-i citit!
Nu-i de fapt decât un MIT!
Forţa din el se aprinde Iubirea …
în scânteia cărţii sfinte
Doar de-ncep colindele, Iubirea capătă valenţe de Taină
ce descriu prea sfintele! În marea trecere
Însă odată aprins În trecerea noastră vremelnică,
...microbu-i e greu de stins! Tomuri de mărturii rămân zestre
Şi atunci ne revenim: Abisului ori lor.
Învăţăm iar să citim!! N-am venit să moştenim
Decât sfinţenia sufletului
Rămas într-o undă a reculegerii.

Oana-Adriana ALEXANDRESCU Mai îndrăznim

TATĂLUI MEU Bătură clopotele iară


De dimineaţă peste sat,
Sărut mâna, dragă tată! Îți simt tristețea și mă Dar Casa Domnului e goală
doare... Creştinii parcă L-au uitat.
Te apasă bătrânețea...și copii ți-i dorești...
Împreună să mai treacă (pentru binecuvântare Puţine rugăciuni la ceruri
Să mai simtă nostalgia casei cele părintești. Stă Domnul aşteptând mâhnit,
Peste popor trec grele vremuri
Anii trec, cum trec secunde...părul astăzi ți-a albit Urgia parcă a venit.
Stai cu ochii la fereastră, poate-apare vreun odor ………………………………….
Dar nu vine acum niciunul și ești tare necăjit! Mai îndrăznim cerând iertare
Inima iți plânge tată, de tristețe și de dor!!! Ai milă de părinţi şi de pruncuţi
De toţi cum suntem fiecare,
Și eu îmi doresc să pot mai des să te vizitez Şi de cei încă nenăscuţi.

57
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Minel Turburan George PETROVAI

EROILOR FILIȘENI

Filiașul vă proslavește eroi,


Smerit se pleacă la al vostru nume,
Căci înfruntând moartea și atâtea nevoi,
Dusu-i-ați țării multă faimă în lume.

Prin jerfa voastră, lanțuri ați sfărâmat


Visul neamului l-ați implinit, eroi Copacul
Sfânta dreptate prin voi s-a răzbunat
Țara s-a-înălțat; ea va trăi prin voi. Crescut din inima strămoșilor
(căci l-a plantat un străstrăbun,
La Jiu, Olt, Argeș, la Siret și Mureș dar care-anume
V-ați dat al vostru corp, tribut eroic țării mi-e peste mână să vă spun),
Neîntrecut în lupte fu al vostru iureș, copacul s-a tot înălțat
Vârând în dușmani fiorul disperării. și umbra el și-a aruncat
peste istoria cam suferindă
Săpat pe monumentul de granit a neamului,
Și înscris în astă carte, al vostru nume încât cu veacuri când m-oi înfrupta,
Rămâne-n veci atât de strălucit, eu până-n vârf m-oi cățăra,
Eroi, fala țării și-al ei renume. pentru că din cer altcum se vede
în cimitire,
în amintire
și în nesluta fire.

Abia când taina-n sevă s-o preface,


eu mierea timpului voi stoarce
din flori de colț și din morminte,
pentru etern aducerea aminte
a tuturor ce s-au zbătut
istoria să aibă-un alt statut:
Monumentul eroilor din Filiaşi să fie-adică drumul necurmat spre bine,
iar nu o repetare ce arc de cerc devine...

Elena Andreea COJOCARU (Ion) Fire de iarbă


CURGE...
Nu-i omul mai ceva ca firul slab de iarbă
Curge noaptea printre firele de gând,
ce cade când e verde sub coasa nemiloasă;
plouă cu soare în cuvânt
căci cine-n lumea asta evită moartea oarbă,
și ziua plânge...
cu coasa hârbuită de munca-i ticăloasă?
Se varsă șuvoiul de tăcere
și-mi inundă privirea orfană
De-avem însă-n vedere că firul iar răsare,
culegând boabe de rouă
prin asta el se-nalță mult mai presus de om,
din fiecare praf de pe geană.
încât din țeasta vremii mijește o-ntrebare:
prin ce convinge omul că nu-i un biet atom?...
Se scutură pomii de crengile crude,
seva beteagă le curge nebună,
Avem, deci, datoria ca să lăsăm în urmă
doar scoarța bătrână mai râde
tot ce susține-n lume că omu-i rațiune;
cu un colț de gură.
58
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

ori știm că pentru asta nu spiritul de turmă, Și să ne scriem noi istoria,


ci numai eul nostru e-n stare să ne-ndrume. Nu alții ne refac memoria!

Chiar dacă azi istoria e vid,


Canalizată de „strigoi avid”,
Dorind ca „Globul”, să fie „plantat”,
Cu o umană turmă de mânat!

Să-i revedem pe Iorga și Pârvan,


Dar mai ales pe-acel Densușian,
Cu „Preistorica sa Dacie”,
Ne-a demonstrat: izvorul, d' aci e!

Liliana LICIU

Ovidiu ŢUŢUIANU

Cuvinte
Avem nevoie de istorie!
Râde pământul sub ploaia turbată,
În aste vremuri fără glorie, din călimara poeților
Avem nevoie de istorie, cu amprente de fulgere dezmățate
Să știm cu toții de unde venim, curg cuvintele venite ca din creneluri de piatră
Și cum spre viitor noi să pășim? implorând îndurare ochilor noștri – adevărate
cărări prin răsărituri impare.
Să nu rămânem doar îndoctrinați,
Să fim iar demni, lucizi, ne-nduplecați, La porți de pământ, săbii ce-şi ţin cutea în teacă
Să arătăm urmașilor români, deșiră cu vârful lor bont ghemul ofrandelor.
Tot adevărul despre-ai lor străbuni. De un capăt ține umbra trădată de vreme,
de celălalt trag himerele sleite de putere,
Să consultăm arhive, cartoteci, şef e un jude prea hapsân pentru vremuri de criză
Ce țin ascunse adevăruri „reci”,
măsurând distanța ca un adevărat matador,
Privind „înscrisuri” și al nostru grai,
Privind acei ce ne-au călcat pe plai. doar la cules de sudori a plecat!
Cresc frământările noastre! Cresc…
Poporul nostru dacă-i suveran,
Normal ar fi, și nu-i un moft tiran,
Să fie scrise adevăruri noi, Ora albastră
Bazate pe dovezi, nu pe „gunoi”!
Nu vor mai fi măști deloc, nici păcate,
Să nu ne ploconim, majoritari, un timp suspendat va ploua cu stele cuminți,
Etern jigniți de cei minoritari, hrănindu-ne dorul flămând.
59
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Vor arde luceferii în focul inimii rădăcini însetate Au rămas legaţi de glie
şi-un infinit, scăpat de toate încătuşările, Ca gorunii seculari,
va zburda în voie prin minți. Vrancea-i râu de apă vie,
Noi, două crengi crescute din pieptul pădurii, Munţii Vrancei, legendari;
prelungiri ale ceasului în așteptare, …………………………..
vom fi busuiocul icoanelor lumii Codrii străjuiţi de stele
şi paradox pentru primăvara zăpezilor crude. Raiul dorurilor mele.
Ne vom aduce acasă iubirea rătăcită
și-o vom bea din pocale,
peste suișul înălțimilor ne vom iubi,
iar răspândirile felinarelor
ne vor ocroti de acele măști și păcate.
Va mai ploua și cu glas de chitare, flămând în
atingeri!
Şi-apoi, în văzul tuturor,
vom lăsa dragostea să ne poarte peste hotare.
Eu voi fi Pasărea Măiastră,
tu, cerul chemându-mă în brațele calde,
când ceasul va mângâia ora albastră! Staţiunea LEPŞA din Vrancea

Genoveva Simona Mateev

Hristache LUNGU

AVEM TIMP
e frumos în interior
poate încă necunoscut
ascuțindu-ne mintea
deschizându-ne ochiul
chiar de-o să părem nebuni visători
Vrancea-i râu de apă vie când lumea s-a oprit în loc
cu răsuflarea tăiată
Raiul dorurilor mele?!... să folosim culori vibrante
Codrii bravilor vrânceni din toate punctele cardinale
Dăruiţi de Ştefan Vodă până la cer și dincolo de el
Cu izvoare şi poieni pentru a picta un tablou
S-au scurs veacuri după veacuri, redesenând povestea
Cu ani grei şi cu ani buni. pe acest magic tărâm
Ne-au călcat hoarde barbare: cu fața defectată de noi
Vizigoţi, avari şi huni… și totuși capabil de regenerare
Au venit, s-au dus ca vântul, ce-acum ne-mpresoară cu frici
Au rămas vrâncenii puri și copaci înflorind
Doinele străvechi şi cântul vărsând lacrimi mari
Şi frumoasele păduri. între o pagină gri

60
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

și alta Dumnezeu știe Pe care o avea


înduioșător de caldă de generoasă De la un Pustnic...
ascultând glasurile inimilor
să scriem o nouă simfonie Dar după o vreme
în care nimeni nu e omis Omul își pierdu vederea
fiindcă fiecare poartă-n sămânță Și atunci
o partitură unică Pentru că
cu semnătura Creatorului Nu știa pe de rost
pe aripi de fantezie Nicio rugăciune
creatoare de bun benefic divin Zise :
în Lumina Lui Doamne, ajută-mă !
un cer e azi mai senin Eu îți voi spune
la liziera dintre o lume ce apune Alfabetul
și alta care se naște Tot, de la alfa la omega
însuși cursul timpului se modifică Și Ție îți stă în putere
fără frică de viitor Să potrivești literele
primăvara aceasta nu e banală În cuvinte
înflorește Iubirea. Într-o rugăciune
De dragoste și slavă
Pentru Tine Doamne !

Preabunul Dumnezeu,
Auzindu-l
Gândi în Măreția Lui
Nemărginită

Să dărui totul, să sacrifici totul fără speranţa de Tocmai a auzit una
răsplată; asta înseamnă iubire. Dintre cele mai frumoase
- Albert Camus Rugăciuni…

Ioan Vasile INDRICĂU Elvira Conunov (Chişinău)

Mâinile mamei

Mâinile mamei coroană pusă pe suflet,


Care sfințește viața în noi.
Obosite de vreme,
Cu drumuri lungi croite de anii
Ne strâng la piept întorși de sărbători.

Rugăciunea unui orb Mâinile mamei crengi de măslin,


Sub umbra căreia am crescut
Omul singur și credincios Și-am prins aripi spre zbor
Înălța câte Arse de soare cu bătături
O rugăciune curată Au șlefuit oameni din noi.
Dumnezeului lui
În fiecare dimineață Mâinile mamei altar al timpului ce zace
Și în fiecare seară Zbucium al dorului din noi
Înainte de culcare... Acele ce făuresc de sărbători masa mare,
Citea dintr-o carte Grădina cu flori,

61
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Ciorapii de lână în iernile geroase Că-i ajuți pe fiecare.


Și pansament pe rănile ce dor.
De când ei s-au născut
Mâinile mamei, acele păsări călătoare, De-au călcat pe-acest pământ
Ce ne mângâie fruntea în zori. Acest pământ strămoșesc
Ne țin umbră la vise, Doamne mult te mai iubesc.
Și ne aduc lumea la picioare.
O mâinile mamei leagăn de binecuvântare. Pe mine voi mă strigați
Doar când sunteți supărați
Când crucea s-a-ngreunat
Mara Emerraldi Și viața s-a terminat.

ASFINȚIT DE MACI Atunci când vă este greu


Îngerii au maci pe poale, Cereți ajutorul meu
Sunt culeşi din asfințit, Când aveți bani și sănătate
Când soarele se prăvale, Pe mine mă dați la spate.
Într-alt loc, spre-un răsărit.
Ia priviți cu ochii-n sus
Ziua mare colosală, Și-o să-l vedeți pe Isus
Inundă tot în lumină Cât de mult a suferit
- Înălțime abisală Pe cruce l-au răstignit.
Ce trăirea mi-o animă!
Cuie-n palme i-au bătut
Cereasca câmpie astrală Pentru lume a suferit
De maci plină, sângerândă, Crucea grea căra în spate
Devenit-a catedrală, Dar n-a spus că nu o poate.
Cor de maci 'lăuntru-i cântă ...
Roșu de sânge era
Bate toaca. Bate ... bate ... Dar crucea tot o căra
Clopotul sună spre cer ... Chiar dacă îl biciuia
Ziua-şi ia veşmânt de noapte, Din spate crucea n-o lăsa.
Într-un clar plin de mister.
Cine crucea o iubește
Dumnezeu nu-l părăsește
Catrina DANCIU Chiar dacă o poartă în spate
Să nu spună că nu se poate.

Tu să o mai duci în spate


Că o duci până la moarte
De aceea cât trăim
Crucea să n-o părăsim.

Pentru lume a suferit Crucea este un semn sfânt


Doamne Isuse Hristoase Ce ne ține pe pământ
Ce le dai o cruce-n spate De ți-o fi rău, de ți-o fi bine
La cei care te iubesc Crucea s-o ai lângă tine.
Și crucea n-o părăsesc.
Crucea este ceva sfânt
Le dai viață pe pământ S-o avem măcar în gând
Cu semnul crucii cel sfânt Când de cruce ați uitat
Doamne cu putere mare Și Dumnezeu v-a lăsat.

62
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Catrene umoristice Să ai întotdeauna discernământul!...

Să nu-ți pară bine de răul altuia,


Prof. Ion Croitoru Că s-ar putea să se întoarcă la tine.
Chiar de-i cântă popa dușmanului, aleluia!
În carantină Să te gândești că-ți vine rândul și ție!...
Din plictiseală facem dansul mut
Ce va avea succes în lume: Vântul bate pentru oricine la fel
Pe muzică ne dăm câte un şut Depinde cum ești îmbrăcat.
Unde dorsalu-i cu alt nume. E bine în viață, să fii iubitei fidel!
Altfel rămâi în larg debarcat!...
Pericol neştiut
Doi inşi vorbiră pe mobil, Câtă vreme nu te doare nimic
Dar virusul e-atât de abil, Nu te mai văita aiurea
Că merită să-I dăm la cap: Că o să vină timpul îți zic,
S-a dus la ambii pe Whatsapp. Când o să te doară și nu te va crede nimenea!

Bătrâna neştiutoare Cârdășia, tâlhăria, hoția și beția


Sta baba-n poartă singurică Sunt ,,boli”, ce te pot cuprinde.
Şi asistenta o-ntreba: Singurul ,,tratament”, este pușcăria!
-N-ai virusul cel nou, bunică? Ți-o spun cu precizie, ține minte
-Nu are mama, că ţi-ar da.
Trebuie cu timpul să înțelegi
Celor înghesuiţi în avioane Se poate orișicând în viață
Voi, fraţi ai mei, românilor sărmani, Că ce semeni aia și culegi
Nu acceptaţi sclavia pentru bani, Nu trece cum gâsca prin apă, învață!
Căci Corona, ucigaş de vină
Vă doboară chiar de-i punga plină. Gândurile nespuse zac în cap,
Cum lava în vulcanul încins.
După nimicirea viruşilor Erup și atunci când ele scap
După atâta-mbolnăvire E greu să le oprești, te lași învins!
Şi-atâta ne-dumnezeire,
Cred că atunci ni se cuvine Filozofic gândind
Un duş global cu andorfine. Nu ajungi la realitate
Stai în unghiuri obtuze pândind
Căutând, singur să-ți dai dreptate!
Vasile GROZA Când ajungi să nu te înțelegi pe tine
Atunci cum vrei să te înțeleagă alții?
Ideal ar fi spre al tău bine,
Să nu umbli aiurea prin constelații!

Gând la gând cu bucurie


Toată viața asta ne-o dorim
Și așa ar trebui să fie
Dar e greu în viață ca să nimerim!
Mozaic de cugetări
Când puterile te lasă, e firesc
Împăcarea este legea conviețuirii Să pui doi pași în loc de unul
Cu dușmănia, nu se hrănește decât pământul Și aceștia sigur se târăsc
Aceasta este scrisă în legea firii. Ești bătrân, nu mai face pe nebunul.

63
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

E doctor nepereche în ce face Dacă nu poate vorbi.


Nu risipește niciodată vorbele în vânt Cine poate să-l întreacă?
În meseria ei, doar Dumnezeu o-ntrece Când îți socotește anii!...
Hotărându-ți tratamentul cu discernământ! ………………………….

Un căuș și cu-n chilug Va urma


Bat la grâu și la porumb
Cojile să le aleagă
Ca pe gât iute să meargă!... CITATE DESPRE BÂTRÂNEŢE
Doi bărbați și o femeie *CE VREAU DE LA VIAŢĂ? UN STROP DE
Ea poate face din doi unul! LINIŞTE ŞI UN GRAM DE FERICIRE!
Că nu fac cât ea în vecie,
Totuși își păstrează unul!... *"Cine nu are un bătrân, să şi-l cumpere."
Proverb românesc
Un cățel și cu un purcel,
El; râmă după o râmă. *"Pregătirea pentru bătrâneţe ar trebui să înceapă
Cățelul latră el la el, nu mai târziu de adolescentă. O viaţă lipsită de
De ciudă că îi seamănă!... sens până la 65 de ani nu va deveni dintr-o dată
plină atunci când te pensionezi."
Cale lungă, drum prin aer Dwight L. Moody
De la pământ pân’ la cer
De vrei ca s-ajungi vreodată, *"Bătrâneţea, crede-mă, este un lucru bun şi
Mort; altă cale nu s-arată!... plăcut. Este adevărat că eşti îndepărtat uşurel de
pe scenă, dar apoi ţi se dă un scaun confortabil de
Carul cu boi s-a răsturnat spectator chiar în primul rând." Confucius
Boii au rămas în jug
De la car la plug i-a dat *LUCRUL CEL MAI DE PREŢ ESTE
Boii liberi, nu ajung!... OMENIA! BANII VIN ŞI SE DUC, OMENIA
RĂMÂNE!
Sămânța o pui sub brazdă
Că așa se-obișnuiește *"Orice ar spune un poet, un orator sau înţelept
Până iese; rabdă, rabdă! despre asta, bătrâneţea rămâne bătrâneţe."
Rabdă până încolțește! Henry Wadsworth Longfellow
Iau un lemn ca să-l despic *"Numai cine nu poate să iubească, îmbătrâneşte
Dau în el ca într-un hoț. şi moare." George Călinescu
Dar dacă îi bat un ic,
Îl fac repede bucăți! *"Cine învaţă la tinereţe se odihneşte la
bătrâneţe." Proverb românesc
Dacă las boabele afară
Păsările ciugulesc *"Mulţi cred - şi eu cred - că am fost desemnat
Iar dacă le pui sub brazdă pentru această muncă de Dumnezeu. În ciuda
Sigur ele încolțesc! bătrâneţii mele, nu vreau să mă dau bătut;
muncesc din dragoste pentru Dumnezeu şi îmi
Cărămida de nu-i arsă pun toată speranţa în El." Michelangelo
Și o prinde ploaia așa
Imediat se face pastă *"Nu eşti niciodată prea bătrân. Din păcate, eşti
Și-ai muncit la ea degeaba! întotdeuna prea tânăr pentru a şti asta."
Robert Brault
Cucul cântă ce să facă?

64
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

*"Puţini oameni ştiu cum să îmbătrânească." pe frunze, pe petale, pe drumul unde zefirul le
Rochefoucauld risipeşte...
- Bucuros de oaspeţi, dragul meu? întrebă Ea... -
*"Cu cât oamenii îmbătrânesc, cu atât spiritul lor Tu un oaspete? Eşti a mea! îi răspunse El.
devine mai suplu, mai cald, dobândind o - Oaspete de prânz cu monopol de suflet? zâmbi
înfăţişare organică. Lucian Blaga Ea … - Vedem noi de ce se-agaţă monopolul, la
stat nu te dau! zâmbi şi El.
*"Educaţia este cea mai bună pregătire pentru - Gândurile mi se-oglindesc în tine. Este o
bătrâneţe." Aristotel primăvară gândul tău! Cine-mi redă acest
parfum tainic, acest dar fără rădăcini? Unde te-
*,,A îmbătrâni este singura cale de a trăi mai am mai întâlnit eu pe tine? o întrebă El... - Poate
mult” Voltaire ne-am întâlnit în cer şi-n vis continuăm firul
început! îi spuse Ea.
*CA SĂ PORŢI COROANA DE OM, TREBUIE - Adolescenţa este primăvara omului, a o păstra
SĂ AI TREI ETAJE: MINTE, OBRAZ ŞI este a te numi un om fericit! Oare să fii
INIMĂ. adolescentă este mai greu? întrebă El... - Nu ştiu,
poţi să rămâi aşa la orice vârstă, tu alegi. Să simţi
mereu în suflet primăvara, tremurul de cireş cu
zăpada florilor ce te-nfăşoară, să te bucuri de
Irina Lucia MIHALCA lumina soarelui lăuntric! Nu-ţi şterge amintirile,
lasă-le acolo, singure, să-ţi bată în piept! răspunse
Ea.
- Tu, doar tu, ştii cum poţi fi un om total! Vând
maturitate, păstrez copilăria şi adolescenţa!
spuse El...- Să păstrezi mereu copilul din tine,
dragul meu! Când pleacă începem să îmbătrânim
cu adevărat! îi spuse Ea.
- Ce înseamnă drag? întrebă El... - Drag? Cineva
pe care-l simţi apropiat, pe aceeaşi lungime de
ELEGIA III pe firul gândului călător undă, cineva la câte ţii mult! E bine sau prea
lungi explicaţiile? surâse Ea... - Cam lungi. Îmi
Ai vrea să vii ? placi şi gata ~ drag! răspunse El.
Dacă ai şti ce îmi doresc? - Copilul meu este bebe înfăşat, se uită la lumea
Ce eu gândesc că tu poţi fi?! asta nebună! Ce este mai frumos decât un
- Ai vrea să vii? Ai vrea să ştii? De ce nu vii? bebeluş!? Eu îl conserv aşa! zâmbi El... - E bine,
............................................................................. îţi zâmbeşte, privirea lui ţi-aduce lumina! îi spuse
- Sunt aici lângă tine, sunt acolo în lumea Ea.
noastră! - Sper să-l păstrez, uneori când îl las şi plec de-
(O undă oglindă a sufletelor diafane lunecă lin... ) acasă fac nebunii! spuse El.... - Ei, se mai
La chemarea zidurilor adormite, din depărtări, întâmplă să mai şi creşti! zâmbi Ea.
ecoul - Copilul tău câţi ani are, draga mea? întrebă El
ne propagă respiraţia unind durerea şi iubirea, ... - Eu ştiu?! Variază în funcţie de stări! răspunse
clipa şi speranţa... Ea.
Pe drumul început din nostalgie devenit pas, - Asta trebuie să ştiu, dacă sunt şanse să se joace
devenit dans, cu copilul din mine! spuse El... şi Ea, zâmbind,
devenit zbor şi timp, devenit tăcere, zi, noapte, spuse: - Copiii prin joc învaţă! De noi depinde să
trecutul uimeşte aburul prezentului unui timp de rezonăm, să ne deschidem inima!
amintire, - Dincolo de trup este adevărul! Este o muzică
unui timp de regăsire, unui timp de uitare... de mare supleţe. Foarte rar întâlnim oameni cu
Sub cerul nostru cuvintele nasc inscripţii pe un limbaj al trupului, adică o propagare a
pietre, sufletului, un om cu carismă... Îmi place să arunc

65
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

cu pietre în mare, pietre verzi, roşii, albastre, fixează eternitatea, în orizonturi noi, peste uriaşa
lucioase, să scriu pe nisip, să-mi încânt sufletul! lună! - Aceasta-i temelia de flori! Sub clarul
spuse El... iar Ea: - Undele se propagă în multe de ceas al liniştii albe, construcţia din petale nu
cercuri concentrice! se poate dărâma, aici, pe pământ! spuse El... -
- Toate pornesc de la un punct spre centru! Mulţumesc pentru lumina ta, o simt instantaneu.
adăugă El... iar Ea: - Dincolo de marginea vieţii Ce frumos! spuse Ea.
mereu e una nouă, cu graniţe necunoscute, un - Vezi, în candela timpului, nu există distanţă
nou tărâm cu un cer mai limpede, cu un aer mai între suflete! Intrând pe poarta lunii, în foşnetul
proaspat, căci orice desprindere naşte un început clipelor avem un tărâm aparte. Undeva lăuntric,
uluitor! pe drumul acela, toate florile îşi deschid petalele
- Eşti scump, dragul meu, ştiai asta? întrebă Ea... când intrăm! Acum mângâie petalele răsfirate de
- Nu a pariat încă nimeni pe mine! Nu-mi ştiu vânt! Pe aici inima va trebui să treacă, pe aici!
valoarea, pornirea, prima strigare sau cum se Dar tu unde eşti? întrebă Ea... iar El: - Aici cu
zice, n-o ştiu! spuse El. Catrinel, aşezăm petalele răsfirate, uitând de
- Pariez eu toţi banii de vrei, dar nu e nevoie, îţi noi! Catrinel poate vrea pe pământ, îl consider o
cunosc lumina! spuse Ea... - La cât poate fi oportunitate!
ultima strigare chiar nu ştiu. “N-ai nici tu nici - Probabil că îţi ascultă bătăile inimii, purtând-o
împăratul. Bani să-mi cumpere băiatul!"răspunse pe aripile viselor. Şi pe pământ ce faci? întrebă
El. Ea... - Investesc, sper să fie o investiţie bună,
- Tu trebuie doar să fii, chiar dacă nu te ştii! îi căci, draga mea, pământeanul vrea să simtă
spuse Ea... iar El : - O să mă aflu! materia! Când văd un pârau mic intru cu
Zâmbind, Ea îi spuse: - Eu nu te cumpăr, eu picioarele în el, când văd unul mai mare îi urmez
constat, te apreciez!... - Nu am remarcat asta cursul pe alături! zâmbi El.
până acum, deşi am avut mare răbdare! - Vorbeai de rai? întrebă El... şi Ea: - De lumea
răspunse El. creată, poţi să-i spui rai, vis, scara pe care urcăm
- Cine mă apreciază, care din voi două, tu sau spre noi! Călătorim, prin oglinzi de cristal, pe
Fata din Vis? întrebă El... - Toate. Nu spuneai tu cărări nesfârşite, spre stele izvorâte din scoici de
că toate te iubesc? spuse Ea. lumină!
- Am spus doar că toate ajung să mă iubească, - Ca să ştii cât de frumos este raiul trebuie să ştii
căci pe ce pun mana începe visarea! spuse El... şi cât de aspru este iadul, adică florile nu-s doar
iar Ea zâmbi : - Aşa este! petale! spuse El... la care Ea răspunse: - Suntem
- Şi Fata din Vis unde este, cum o cheamă? atât de orbiţi încă, nu reuşim să vedem dincolo de
întrebă Ea... - Îi construiesc fundaţia unde să perdeaua acestor simţuri fizice. După trezirea
vină. Pentru asta trebuie să-i pun un câmp de acelor noi simţuri vom începe să ne trezim la
petale la temelie, căci orice act implică un viaţă!
pretext! Pentru Catrinel, Fata din Vis, fata fără - Bravo! Acum ai sensul cuvintelor mele. Astăzi
vârstă, Acolo sufletele nu au vârstă, au doar punem interzis iubirii şi dăm acceptul sălbăticiei,
lumină! dincolo de percepţia fizică şi reacţiile animalice!
- Oare, de ce-ţi trebuie flori? întrebă Ea... iar El Nu-s legi scrise pentru asta, totul este ca şi o
răspunse: provocare! spuse El... - Gândul, o mare forţă, de
- Un câmp de flori, un câmp de petale, aşa simte care omul nu este conştient! răspunse Ea.
şi-mi cere sufletul! Să dorm pe petale într-un - Tu eşti? întrebă El... Eu? Poate că, involuntar,
timp adormit, în turnul lui pentru totdeauna! produc cataclisme. Ştiu, te-am cam zdruncinat,
Poate că nu ai dormit, încă, pe petale şi nici ieri! răspunse Ea.
apele curgătoare nu au stat din cursul lor să-ţi - Da, uneori eşti cam posesivă, dar fondul tău
asculte trăirile! este din petale! Ai grijă de visele tale, ai grijă de
- Catrinel este acolo? întrebă El... - Da! şopti Ea, Catrinel! adăugă El... - Dincolo de fiecare
zâmbind. oglindă, un copil doarme şi steaua care-l însoţeşte
- Transmite-i un gând luminos! O aştept! îi spuse îi multiplică-n aer visul-evantai! răspunse Ea.
El... iar Ea: - L-a primit instantaneu, îţi - Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni
mulţumeşte! Timpul, de culoarea liniştii nopţii, acolo! Nici gândul, nici cuvântul, nici raza de

66
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

soare în aerul ce trece prin oglinzile timpului! încă mai am succes la dame. Chiar dacă pe
spuse El... iar Ea: - Ne vom continua drumul. Cât abdomen, după patru decenii şi ceva, am acum
timp în sufletul meu va fi universul, după sute dictando în loc de pătrăţele!”.
sau mii de ani, ne vom revedea. Pe cărarea - Merg acasă. Prima oară după aproape doi ani de
albastră, arc peste timp, cu un nufăr în palme, stat în Regatul Unit. Tocmai azi, când are loc
prin umbrele stelelor, te voi întâlni! Deschide-ţi Brexit-ul. Nu mi-am permis! Merg să văd dacă
braţele, tu, clipă a visului meu, tu, zburătorul am cancer!
nopţilor mele! Privirea ei cerea întrebări suplimentare, pentru
VA URMA a lămuri finalul frazei sale.
- Cum aşa?
- Da, dragii mei! Colegele mele de serviciu au
remarcat că ceva ciudat se întâmpla cu mine!
Râdeam aşa, fără motiv. Chiar şi atunci când
povesteau ceva ce pentru ele era dramatic! Da, eu
râdeam… în hohote şi cu poftă! Mi se părea
comic! Şi în saloane, cu pacienţii. Fără să-mi dau
seama! Venea aşa, cum să vă spun? Natural!
Simina într-adevăr, râdea. Chiar şi acum, când
ne povestea. Chiar şi acum când, într-o căldură
infernală ne ştergeam sudoarea aşteptării
Adrian Nicolae POPESCU îmbarcării în aeronava deja aflată în terminal.
Toate privirile călătorilor erau aţintite către noi.
Doar noi doi, Cătălin şi cu mine vizibil jenaţi de
hohotele Siminei.
- Şi unde zboară sucevenii mei?
- Un city – break. Patru zile în Alicante. Cu bilete
luate de prin octombrie, anul trecut. Altfel nu ne
permiteam. Trebuia! Ne-a terminat finalul anului
trecut şi începutul acestuia. Fugim din ţară!
- Da’ veniţi înapoi, nu? Nu rămâneţi pe plajă!
Pentru cancer Hohotele de râs ale Siminei aţinteau privirile
tuturor pasagerilor, dar şi celor din echipa de
- Mă scuzaţi că mă bag aşa, în seamă…Din securitate. Cu un clipit scurt din ochi, Cătălin îmi
Suceava? sugera schimbarea subiectului discuţiei.
- Da! - Ce spuneaţi, Simina? Mergeţi în ţară pentru…
- Ştiam eu! Mi-am dat eu seama după accent! - A, da! Pentru cancer! Am slăbit mult în greutate
Aveţi voi, sucevenii ceva în vorba voastră care vă în ultimele luni… Abia mai stau hainele pe
face de neconfundat! mine. Uite, ce largi îmi sunt pantalonii! Dacă nu
- Cum aşa? aş avea cureaua, i-aş pierde pe drum. Şi pardesiul
- Ei, las’ că ştiţi voi bine… și, pi, oleacă… acesta bej, vedeţi cât îmi este de mare? Şi am dat
- … Îndata mare, acuma iată… pe haine o mulţime de lire! Nu puteam să vin la
- Exact! Oţâră…. serviciu zi de zi, cu aceleaşi haine. Doar lucrez în
- E de bine sau de rău? spital, ca asistentă! Ce aveau să zică colegele
- Nu, Doamne fereşte! Nu e de rău, ci din contră, mele:„ Măi, da’ asta e de doi ani aici! Chiar zi de
vă dă aşa, cum să spun… particularitate! Simina! zi în aceleaşi haine? Altele nu are? Ce Dumnezeu
Din Bacău! face cu banii? Nici măcar nu e căsătorită, copii
Şi întinse mâna, pentru a face cunoştinţă. nu are…”. Deşi, ştiţi ceva? Am observat că
După ce, înainte preţ de câteva clipe, ne cercetase englezii nu pun mare preţ pe haine. Când şi le
cu zâmbetul. Chiar mă autoevaluam şi îi spuneam cumpără, le cumpără de firmă. Dar nu aşa de
lui Cătălin, cel căruia îi devenisem părinte multe ca noi! Le poartă mai mult timp, fără să le
spiritual în urmă cu vreo zece ani: „Se pare că fie ruşine!

67
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

- Chiar aşa! Cine şi ce treabă are cu tine, când nu - Eu am şi curea şi ceas! Şi brăţări din aur! Şi-o
el îţi plăteşte facturile? cruciuliţă de argint la gât. Trebuie oare să le pun
- Vai, dar ce-or să zică acasă? Doar îmi fac selfie- şi pe astea?
uri zi de zi! Nu pot să apar cu aceleaşi haine în - Cred că da! Sunt metalice, nu?
poze. Or să creadă în România că-s vai de capul - Excuse me! I have the clock, gold jewlery!
meu! Dacă ar şti ei… Sucevenii mei dragi, nu am - All, miss!
reuşit să pun deoparte nici zece pound, credeţi- - A spus că da! Trebuie să le dau jos!
mă! Totul se duce pe chirie, mâncare, transport şi Elegant, rând pe rând, Simina începu a pune
haine! E posibil să am ceva la creier. O tumoare uşor în cutie toate elementele ce confirmau
ceva. Râd ca proasta şi în plus uit! Da, uit lucruri valoarea sa, dar şi sacrificiul pe care îl făcuse
mărunte! Nu ştiu de ce deschid sertarul, habar nu pentru a-şi depăşi propria condiţie.
am ce vreau să cumpăr de la magazin… - I don’t have a laptop!
Cu toate acestea, aparatul prinse a ţiui atunci
Am început să-mi notez pe hârtie, dar nu e când făcu cei trei paşi prin scanner. Instinctiv, pe
normal la cei treizeci şi doi de ani pe care-i chipul tinerei asistente medicale apăru mirarea.
împlinesc săptămâna viitoare! Ce uitase? Ce mai avea ea metalic?
- Să fiţi sănătoasă, Simina! Fusese invitată într-o încăpere alăturată pentru
- Da, mulţumesc! Bine spus… să fiu sănătoasă! o scanare corporală amănunţită. O doamnă
Dintr-o dată, chipul Siminei se înnegură. îmbrăcată în uniformă, cu mănuşi albastre pe
Zâmbetul şi hohotele de râs dispăruseră brusc, în mână începu a plimba deasupra ei un baston
neantul unei incertitudini. Neglijent pieptănată, scurt, fără să omită nici măcar un centimetru din
cu o bentiţă ce-i strângea părul în coc, fardată în trupul ofertant al Siminei!
viteză şi curajos cromatic, tânăra asistentă După câteva minute de securitate intimă, Simina
medicală mergea să bată la uşile pe care le deschidea triumfătoare şi plină de încredere uşa
închisese în urmă-i, în visul ei către o viaţă mai încăperii.
bună. - Ha, ha! Ştiţi ce era? Aveam la sutien o sârmă
- Priviţi! Ăştia-s dinţi? Aşa se pun dinţii? metalică! Ca să vezi… Şi e de firmă! L-am
Cu gura larg deschisă, ne ivita să apreciem cumpărat la reduceri de la Victoria’s Secret! La
calitatea unei lucrări dentare efectuată în cei doi preţul ăla, nici nu avea voie să-mi creeze aşa o
ani de periplu anglo-saxon. Şi fiindcă „lucşii” situaţie jenantă… Şi unde? Tocmai la aeroport,
sistemului de iluminat din aeroport erau unde e plin de lume. Aia ţiuia!
insuficienţi, Simina aprinsese lanterna de la
telefon, pentru a da credibilitate şi greutate Se trezise din nou la viaţă. Da, Simina avea
spuselor sale. din nou puls! Acea Simina pe care o cunoscusem
- Nici măcar nu pot închide gura cum trebuie! înainte de filtru. Cu un râs zgomotos şi plin de
Vedeţi? Şi au altă culoare! Parcă-s din plastic! consistenţă, cu dinţi de plastic puşi în străinătate.
Dacă nu mi-am permis mai scumpi, ce să fac? Acea Simina care mergea în ţară… „pentru
- Staţi liniştită, nu se vede!, încercam să fac eu cancer”!
momentul mai puţin delicat. Vi se pare pentru că
încă nu sunteţi învăţată cu ei. E ca la ochelari
Cică atunci când îi porţi prima oară, ţi se pare că
ridici piciorul prea sus şi calci în gol. Aşa trebuie
să fie probabil şi la dinţii noi…
- Nici vorbă! Îi am de un an jumate! Şi la fel, nici
schimbare!
- Please! Put here all the metalic things, phone
and the laptop!
Ajunsesem la filtru şi o doamnă simpatică de
la securitate ne invita să punem în cutii, pentru a
fi scanate aparatura electronică şi lucrurile
metalice.

68
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Poezii pentru copii


Ion Părăianu

Cristian Petru Bălan Puii de veveriță

SOMNUL CĂPRIOAREI Prin zăbranicul țesut din raze,


(Poezie pentru copii) În coroana unui brad
Admiram un vals vienez.
Sub teiul din pădure ningând flori peste ea, Parteneri – făpturi ciudate:
Dormea o căprioară ușor încolăcită. Un con – o șopârlă cu păr,
Pe-o ramură din vârfuri un cuc solfegia, Un con – o șopârlă cu păr ...
Iar o privighetoare-i doinea prin crengi pitită... Ringul fiind trei crenguțe uscate.

Pădurea-ntreagă-i cântă cu zvon de glasuri dulci Vă dezvălui un adevăr:


Ca-n orice-amurg al zilei cu cerul sângeriu Minorele șopârlițe
Când boarea caldă-a serii te-ndeamnă să te culci, Erau pui de veveriță.
Iar căprioara doarme cu-n somn deloc târziu.
Jucându-se, le trecea timpul
Sub botișoru-i moale sunt roșiatici flori Într-o umbră de arșiță.
Scăldate-n roua serii pe patul verde-al ierbii.
Pare-un copil în leagăn, cu-n somn fără fiori, Aș fi vrut să îi mângâi
În timp ce jos în vale se-aud boncănind cerbii. Pe cei cinci ghiduși de pui,
Dar instinctul animalic
Acoper-o, Tu Doamne, că-n noapte-i va fi frig, I-a ascuns de ființa mea,
Chiar dacă luna-ncearcă la ea să se strecoare. Când un clinchet stins, metalic
Miresmele din juru-i nu-i vin cu vreun câștig, Avea ecou sub rămurea,
Dar poate-un vânt mai rece-o trezește pe picioare. Unde, sărmanii, crezând
Că li-i locul, se-ascund.
Spre zorii dimineții apare-un căprior -
Demult o căutase și-acum, dac-a găsit-o, Vine Lola – veverița,
El s-a lungit alături lingând-o cu mult dor, Puișorii stau ascunși;
Iar soața lui tot doarme. Deloc nu se trezește. Înțărcați, nu-și doreau țâța;
Erau maturi, dar erau acuși,
Atunci el brusc tresare, cu coarnele o-mpinge numai joaca zi de zi
Și răsturnând-o-i vede pe piept trei răni severe... Doar de bine poate fi,
Din ele răsărise un râuleț de sânge. Și cum o vorbă grăiește:
Cumplit se speriase și a-nceput să zbiere. Munca pe toți îi călește.

Ecoul disperării se repeta în valuri, Ei vor crește mari, puternici


Stoluri de corbi prădalnici deasupra se roteau - Prin zăpezi, călduri și ploi.
Se-ntunecase zarea peste-ntristate maluri, De câte au, sunt vrednici,
Pădurea amuțise, izvoarele plângeau. Iar de-or veni ‘napoi,
Îi vom lua în grijă noi; -
Un trăznet se aude și o furtună-ncepe... Prieteni de companie
Cad lacrimi mari de ploaie pe căprioara-ntinsă. Și le-or fi, sigur, mai bine.
Tot codrul intră-n zbucium ce nu-l mai poți *
pricepe - O problemă am; anume:
Întreaga fire-n preajmă de jale e cuprinsă! Să le găsesc câte-un nume.

Glen Ellyn City, USA - 15 apr. 2020 Mijlociul e Sorin,


Ălui mic îi zic Mărin.

69
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Cel fătat care-a fost primu’ viață grea… obstacolele puse de tainele
Îl strigăm pe nume - Crinu. universului pe drumul vieții lui erau tot mai
Dar, spuneam că erau cinci. multe, dar a fost puternic și a sărit parcă în pași
Din fetițe, strigăm una de dans peste acele probleme.
Cu prenumele Păuna, A avut o copilărie grea, care i-a smuls de sub
Cealălaltă vrea a-i pune inimă părinții. La vârsta de opt anișori și-a
Lola, mă-sa, ca prenume. pierdut ambii părinți, rămânând astfel cu sora sa
mai mare. Sora lui era rea, cu niște ochi în care
Duce numele în lume fierbea gelozia față de fratele ei mai mic, care
Mai departe, „ cum e vorba„ avea un suflet luminos și era plin de talent și
Să se țină, veșnic, minte, deschis la minte. La vârsta de 16 ani unica sa soră
Neamul lor al tuturora. l-a părăsit, angajându-se la o brutărie din Franța.
A rămas singur, singurel, doar el cu speranța că
** va aduce bucurie în sufletele altora prin
În brăduț i-am botezat imaginația lui pe care o va așterne cândva pe
Stând pe scaun rezimat. hârtie. Această speranța îi aducea ultimul dram
Iar pe seară am pus masa de fericire.
Și, la masă, spune, ghici ? A crescut și a ajuns un tânăr domn care avea un
Le-am adus alune, nuci, talent uluitor de a deschide oamenilor inima către
Ciocolată, biscuiți... carte. Scria precum un înger-muză și se hrănea
Că de- acuma să se știe din propriile sale povești romantice care-i
Suntem o familie. aduceau aminte de secretele uitate ale iubirii.
S-a maturizat. A ajuns profesor universitar la o
*** facultate din oraș. Era un profesor ca nimeni
De scris, am vrut să m-apuc altul. Copiii erau fascinați de fiecare cuvânt al lui
Pe laptopul de pe masă. în legătură cu frumusețea doamnei noastre, limba
Într-un puiete de nuc română. Le explica precum un rege al limbii
Erau toate la fereastră, române despre tainele poveștilor și frumusețea
Mă priveau cu mare jind, gramaticii.
Când eu transpiram scriind. Peste 4 ani minunați petrecuți la facultate, a fost
chemat în armată. A luptat pentru țară sa ca
Erau șase veverițe: nimeni altul. A vărsat sânge, lacrimi, durere, dar
Trei băieți și trei fetițe. dorința și iubirea de patrie l-au ridicat când a
Un semn clar că mă iubesc. căzut. Și-a pierdut o mâna în urma unei explozii
Eu de ele ofilesc de la Iași, dar a fost puternic și a luptat în
Ca florile din grădină, continuare. Când războiul s-a terminat, cu învinși
Într-o dragoste nebună. și învingători, el a ieșit în piață cu mâna rămasă
pe inimă, cântând imnul României.
Apoi a urmat o viată simplă, reîntorcându-se la
pasiune lui, scrisul. A publicat cărți de dragoste, a
Poveşti, poezii scrise de elevi (e) devenit faimos, toată lume îl admira și îl iubea,
dar nimeni ca soția sa, Maria, și copiii lor. Maria
Eleva Alexia Maria MIRIŢESCU din Bucureşti era o femeie modestă, binevoitoare și îl iubea
A obţinut Premiul II la Concursul de creaţie foarte mult, fiind o adevărată muză pentru el.
pentru elevi Bogdania, ediţia I-a, 2019 Peste zece ani superbi în care a fost admirat și
lăudat, s-a îmbolnăvit. A urmat o perioadă tristă
Ca nimeni altul din viața lui. A opus rezistență bolii, a sperat, s-a
Domnul Popescu trăia într-o căsuță de lemn rugat, a iubit, dar nu a putut spune stop
din provincie, care avea două ferestre mici ce inamicului interior. La 68 de ani s-a stins... A
dădeau impresia că acolo locuiesc niște pitici plecat acolo sus, în ceruri, lăsând în urmă
fantastici dintr-o lume paralelă. Dânsul avusese o aplauzele minunate ale familiei sale. Eu nu l-am

70
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

cunoscut, dar un lucru știu sigur: el mă iubește și Cronici literare, recenzii, comentarii
eu îl iubesc. A fost un erou ca nimeni altul...A
fost bunicul meu.... Prof. Geo Călugăru despre volumul bilingv de
poezii Fotografiile sufletului, autor Pasquina
Filomena- poetă din Italia.
Traducere în limba română de poeta Maria
Eleva IVAN ANDREEA ROXANA din Niculescu din Bucureşti
Homocea, jud. Vrancea. A obţinut Menţiune la
Concursul de creaţie pentru elevi Bogdania,
ediţia I-a, 2019

Copilăria mea

Draga mea copilărie,


Dulce şi amăruie
De mult te-am aşteptat,
Tu mai dus şi tu m-ai luat.

Aşa ceva n-am mai văzut,


N-am fost aşa chiar de mult
Bună, blândă şi frumoasă
Nu ştiu dacă sunt aleasă.

Drumul meu e bun,


N-are rost să vă mai spun
Ştiu ce fac, ştiu cât pot, Poeziile Pasquinei Filomena exprimă
Dar vreau şi să ţin cont. sentimente, înfrângeri, întristări şi bucurii -
foarte asemănătoare cu cele ale românilor, o
veritabilă punte a prieteniei dintre Italia şi
Fără cuvinte România.
Buchetul de poezii scrise de Pasquina
Am rămas fără cuvinte, Filomena din însorita Italie, pe care mi le-a oferit
Nici nu ştiu cum se minte poeta Maria Niculescu, o sinceră îndrăgostită de
Cum să fac asta măcar? poporul italian, de poezia şi cultura, privită în
Nu vreau să fac un lucru neclar. ansamblu, m-a surprins plăcut prin acurateţea
traducerii poeziilor, mergând până la a exprima,
Vreau să fiu mereu bună, chiar şi fiorul liric, capacitatea expresivă a poetei
Să văd şi eu cum e în lună din poeziile căreia a tradus.
Şi stele căzătoare, Pasquina Filomena, intuind în
Nu vreau să spun că doare. profunzimea sa funcţia de descătuşare a unei
poveri sufleteşti, ce poate deveni insuportabilă,
Hai, ghiceşte ce vreau să spun, dar de care se eliberează prin poezie, afirmă:
E un lucru foarte bun ,,Încerc să mă eliberez / de fantasmele trecutului
El te ajută în viaţă, / dar nu pot. // Așezată pe un scaun /care mi-a
Acel cuvânt este în faţă. sfârtecat sufletul, / mă uit la un zid din viața
mea / care se sfărâmă... (dar, vai!) o bucata din
mine.” Scriind despre această povară, găseşte
speranţa, crezută pierdută, şi, se eliberează – /
Dar este un curcubeu al speranței. / În jurul
căruia, / sunt eu /... și nimeni
altcineva.” (Fantasmele trecutului).

71
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Extazul descoperirii fiinţei, pe care o drept realitate), // Dorinţa ta este decupată în


poate iubi, datorită celui de al şaselea simţ din minte (Cu ce scop?) / Doar pentru a proteja /
dotare, intuiţia, iar harul cu care este înzestrată, acel spirit liber care este în tine. “ (care, de fapt,
îi oferă cuvintele potrivite, să-l exprime: este orgoliul tău de mascul, atât şi nimic mai
,,Mă agăț de o scară / suspendată în aerul unei mult).
respirații. // Ai tot ceea ce vreau eu. // Oglindă în Nu lipseşte din evantaiul preocupărilor
ochi, / libertate în gesturi, / și furtună în suflet. // poetei Pasquina Filomena mitul eternei întoarceri
Totul, / da, totul în contururile definite ... (la începutul facerii lumii, în plan cosmogonic, în
/ din cel mai frumos vis al meu.” (Cel mai plan individual omenesc, la momentul naşterii, al
frumos vis al meu). purităţii dintâi: ,,Întoarcere înapoi / într-un timp
Importanţa decisivă a cunoaşterii, în tot ce virgin. / Când încă iubirea / era pură și delicată.
înseamnă sau ţine de viaţă, e surprinsă, prin (de ce nu se poate?) / Multe mâini, / au strivit
consecinţele lipsei acesteia, din orice început, pe floarea aceea (din ce motiv?) / care se revolta
care o exprimă, cu multă sensibilitate: împotriva vieții și destinului. // Prea multe țipete
,,Dacă numai pentru o clipă / aș fi putut citi strecurate în inimă / pentru a înfrânge durerea. //
tăcerile mele, / nu ți-aș fi pus multe întrebări. // Prea multe îndoieli rămase în așteptare / fără
Ai să mă ajungi / (crede ea) / la marginea final. (Cu atâtea avalanşe prăbuşite asupra sa, ce
emoțiilor, / fără ezitări. (Adică ai luat o hotărâre, putea să facă?) // Era doar un fluture în mâinile
cea dorită de ea). Și, mână în mână, / vom lui Dumnezeu.” (Înapoi). Dacă ne referim, nu
aștepta împreună ... (Zorii unui nou început). doar la individ, ci şi la popoare, ajungem la spusa
Poetă până-n prăsele, cum ar defini-o cronicarilot – nu popoarele (unele) erau deasupra
Nicolae Dan Fruntelată, un mare poet, pe vremilor, ci ele, popoarele, erau sub vremi.
Pasquina Filomena, aceasta găseşte exprimări Istoria oferă numeroase exemple, între care şi
memorabile, datorită şi abilităţii traducătoarei de popoarele din care facem parte, atât cel Italian,
a le găsi echivalentul în limba română, pentru a cât şi cel roman.
face distincţia netă între ,,Teama de a te iubi O frumoasă prietenie dăinuieşte
încă”, de ,,Teama de a te pierde”, de care chiar între România şi Italia, a cărui stabilitate este
se teme: nutrită de oamenii de cultură, reprezentanţi de
,,Pe aripile zâmbetului meu (superb spus) / Am seamă în toate domeniile de activitate. Ei trăiesc,
ținut iubirea – (găsind şi pentru aceasta o având ca unică lege – Legea inimii – singura pe
exprimare surpriză – ): / Lumina aceea care care o cunosc şi le justifică umanitatea, care îi
spionează / contururile indefinitului, / care ne definesc. Maturitatea, convertită în înţelepciune
aparține și ne ține legați. // Teama de a te pierde, se exprimă prin sfatul, pe care poeta îl dă
/ nu ... /teama de a te iubi, din nou, /și nu voi celor care vor să reuşească în dragoste o face
putea spune.” (Teama de-a te iubi, încă). ascunzând că se are şi pe sine în vedere şi că este,
E foarte ademenitor să ştiu ce înţelege de fapt, ceea ce îşi doreşte: ,,Nu îți cer / să
autoarea despre, poate, singura entitate, care parcurgem calea împreună. // Dar nu te opri la
poate fi cu adevărat liberă să nu aibă parte de aparențe, /ar fi inutil. // Învață să mergi /chiar și
niciun fel de limitare şi, m-am oprit asupra în locuri întunecate, / unde apoi poți găsi lumina.
poeziei ,,Spirit liber” Dându-şi seama că trebuie // Și nu te îneca / în abisul mării,/ doar pentru că
să înfrângă nişte condiţionări, îşi limpezeşte nu vei putea să te ridici din nou. // Mergi, mergi
mental această chestiune, ca apoi să le exprime încet. // Dar nu privi niciodată înapoi. “
cât mai clar. Prin urmare, ne spune poeta: (Mergi încet).
,,Aveam nevoie să mă desprind de un vis.(cum?) / Fără îndoială, poeziile pe care le-am citit
Făcând un pas înapoi (şi mai ce?) cu atenţie, dar şi cele asupra cărora m-am oprit,
și trăind realitatea ca și cum ar fi ultima confirmă că, şi în sufletul poetei
respirație.// Analizând la rece relaţia cu cel în Pasquina Filomena e un ceva mai mult decât ea
care se reflectă, concluzionează: - Eu nu sunt însăşi. Este un ,,dincolo”, care o purifică şi o
timpul tău, / nu am fost niciodată. (Atunci ce eliberează. Este geniul etern al poeziei. Poezia
sunt?) / Sunt doar al tău moment atât de grăbit. este, de fapt, o răsplată din partea justiţiei
(Să crezi că este spirit liber, ţi-ai luat dorinţa universale din care are parte şi poeta, la care mă

72
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

refer. Aceasta, prin actul său creativ, încearcă să sorpresa dalle conseguenze della sua mancanza,
repare destinul uman al perisabilităţii şi da ogni inizio, che lei esprime, con grande
nesemnificativului. sensibilità: ”Se solo per un attimo / riuscissi a
leggere i miei silenzi, / non ti faresti più
domande.
Traducerea (traduzione) în limba română de // Mi raggiungeresti / ( lei crede) ai confini delle
poeta Maria Niculescu din Bucureşti a emozioni, / senza esitazioni (nel senso che hai
volumului Fotografiile sufletului, bilingv preso una decisione, quella che, essa
(română şi italiană), autor Pasquina Filomena desiderava.) // E mano nella mano,
/aspetteremmo insieme… / l’alba di un nuovo
Le poesie di Pasquina Filomena esprimono inizio. (L’alba di un nuovo inizio).
sentimenti, sconfitte, tristezze e gioie - molto È molto interessante sapere cosa
simili a quelle dei rumeni, una veritabile ponte comprende l'autrice, del, forse, l'unica entità che
di amicizia tra Italia e Romania. può essere veramente libera di non avere parte,
Il bouquet di poesie scritte di Pasquina di nessun tipo di limitazione e mi sono fermato
Filomena dalla soleggiata Italia, il quale me li ha sulla poesia "Spirito libero" Comprendendo che
offerti la poetessa Maria Niculescu, una sincera deve superare qualcune condizionamenti, la
innamorata del popolo italiano, di poesia e poetessa
cultura, nel suo insieme, mi ha piacevolmente chiarisce mentalmente questa faccenda, e poi li
sorpresa dall'accuratezza della traduzione delle esprime nel modo più chiaro possibile. Pertanto,
poesie, arrivando al punto di esprimere, anche il la poetessa ci dice: "Avevo bisogno di staccarmi
brivido lirico, la capacità espressiva del poeta da un sogno (bene) / Fare un passo indietro / (e
dalle poesie in cui tradusse. cos'altro?) e vivere /la realtà come se fosse
Pasquina Filomena, percependo nella l’ultimo respiro. Analizzando freddamente la
sua profondità la funzione di scatenare di un relazione con quella in cui si riflette, la poetessa
peso spirituale, che può diventare insopportabile, conclude: ”Io non sono il tuo tempo, / non lo
ma che viene rilasciato attraverso la poesia, sono mai stata. (allora cosa sono?) // Sono solo
afferma: un tuo attimo e anche fuggente // .(Credendo che
,, Sto provando a disfarmi / dei fantasmi del sei uno spirito libero, hai preso il tuo desiderio
passato, / ma non ci riesco. //Seduta su una sedia come una realtà), Un tuo desiderio e reciso nella
/ che mi ha rosicato l’anima, / guardo un muro mente.(Con quale scopo?) Solo per proteggere
fatiscente / della mia vita…( ma, ahimè!), è un quello spirito libero che è in te. (che, in realtà, è
pezzo di me.” Scrivendo su questo fardello, lei il tuo orgoglio maschile e nient'altro)..
trova la speranza, che la credeva persa Non manca, dal ventaglio di preoccupazioni
e imeddiatamente si rilascia: della poetessa Pasquina Filomena, il mito
// Ma è un arcobaleno di speranza. // Intorno al dell'eterno ritorno (all'inizio della creazione del
quale, /ci sono io /…e nessun altro. (Fantasmi mondo, sul piano cosmogonico, sul piano umano
del passato). individuale, al momento della nascita, della
L'estasi della scoperta di un "essere," prima purezza::
quale lei possa amarla a causa del sesto senso ”Tornare indietro / ad un tempo vergine.
dalla dotazione, l'intuizione, e la grazia con //Quando ancora l’amore / era puro e
quale è nobilitata, le dà le parole giuste, per delicato.// . (perché no?) / Troppe mani, / hanno
esprimerlo: strappato quel fiore / (per quale ragione?) che si
,,Mi arrampico ad una scala / sospesa all’aria di ribellava alla vita e al destino.// Troppe urla
un respiro. //Hai tutto quello che voglio. / Lo insinuate nel cuore / per sconfiggere il dolore.//
specchio negli occhi, / la libertà nei gesti, / e la Troppi dubbi lasciati in sospeso senza una fine. /
tempesta nell’anima. // Tutto, / si, tutto nei (con così tante valanghe, che sono crollate su di
contorni definiti… / del mio sogno più bello.” (Il lei, cosa poteva fare?) // Era solo una farfalla
mio sogno piu bello). nelle mani di Dio.”(Indietro).
L'importanza decisiva della conoscenza, Se ci riferiamo, non solo all'individuo, ma anche
in tutto ciò che significa o riguarda la vita, è ai popoli, arriviamo al detto del cronista: non i

73
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

popoli (alcuni) erano al di sopra dei tempi, ma Este, totodată, un strigăt de eliberare a cuiva care
loro, i popoli, erano sotto il tempo. La storia offre speră că accesul la cer, dă dreptul și la iubire,
molti esempi, inclusi i popoli di cui cum au pământenii care trăiesc cu adevărat măcar
apparteniamo, sia quello italiano, che rumeno. unul, oricare, dintre extazurile pe care filozofii,
L'amicizia che esiste tra la Romania e care sunt și scriitori în același timp, le-au tot
l'Italia e la cui stabilità è nutrita dai uomini della categorisit de când s-a născut știința înțelepciunii.
cultura, rappresentanti di spicco in tutti i campi di Ca în orice colecție de poezie a aceluiași autor,
attività. Loro vivono, avendo l'unica legge - la pe care nu a rânduit-o el însuși într-un poem mai
Legge del cuore - l'unica che conosce e giustifica larg, aceasta se poate reconstitui, de un cititor
l'umanità, che li definisce. La maturità, convertita avizat, într-o epopee fluidă, flexibilă, supusă
in saggezza, è espressa dal consiglio che riscului de a și greși la interpretarea unor
la poetessa dà a coloro che vogliono avere înlănțuiri de idei preluate din poeziile
successo nell'amore, nascondendo che ha in individuale, dar care vine să întregească radiația
mente ed è, di fatto, ciò che vuole: ,,Non ti chiedo trăirii autorului, văzută din afară.
di percorrere insieme il cammino. // Ma non În cazul volumului Râuri de iubire, o
fermarti alle apparenze, sarebbe inutile. înfășurătoare a ideilor, destul de sugestivă, vine
/ Impara a camminare /anche nei posti bui, / chiar din titlurilor poeziilor (caractere italice):
dove poi troverai la luce. // E non affogare Fluturele interior a aprins o scânteie într-o
nell’abisso del mare, /solo per non risalire. // femeie care, într-un vis de împlinire dintre o
Cammina, cammina lentamente.// doamnă și un domn, a depășit linia orizontului ,
Ma non voltarti mai dietro.”(Camina într-o noapte cu lună plină, spre un cerc cu stele,
lentamente). de la pământ la cer stârnind o curgere a râuri de
Indubbiamente, le poesie che ho letto iubire.
attentamente, ma anche quelle su cui mi sono Pe infinitele cărări, unde, după o ploaie de
fermato, confermano che nell'anima della binecuvântare, acum plouă în culorile
poetessa Pasquina Filomena c'è qualcosa di più curcubeului, am plecat spre cuibul ca o mătase,
di se stessa. È un "oltre" che lo purifica e lo în ziua în care umbrele iubirii tocmai părăsiseră
libera. È l'eterno genio della poesia. La poesia è, pădurea fermecată. Am ajuns pe muntele iubirii
infatti, una ricompensa della giustizia universale unde, la o ceașcă de ceai, filozofând, cu coroana
di cui anche la poetessa ha una parte, a cui mi de iubire pe cap, n-am dat inelul de logodnă și cu
riferisco. Questa, attraverso il suo atto creativo, ochii în picături de iubire, noi doi, într-o iubire
cerca di riparare il destino umano della divină, am făcut nunta de pe cer și am dat liber la
deperibilità e dell'insignificante. iubire.
Traduzione – Maria Niculescu din România Ca într-o rugăciune răsturnată, precum pe pământ
și în cer, cei care au cunoscut iubirea în viață vor
să o continue și după aceea, urmând aceleași
Nicolae VASILE tipare. Începutul este în dorința de transformare
despre volumul de versuri Râuri de iubire, interioară.
autor Felicia RUȘIANU În poezia Fluturele interior: “Eu m-am lăsat să
mă transform/ Am dat voie unei curgeri firești/
Culorile-i atrage și pe ceilalți/ Viețile parcă nu-s
azi pământene.” Nu întâmplător, simbolul ales
este fluturele, campionul transformărilor, dar
aceasta nu se întâmplă evolutiv, ci brusc, ca-n
poezia O scânteie într-o femeie: “O fetiță s-a
transformat într-o femeie/ Ce-i conștientă că-n ea
e o scânteie/ E o iubire divină, e o iubire
creatoare/ De viață magică mereu dătătoare.”
Viața magică are și ea un proiect, un vis, Vis de
Cartea de față este o mărturisire, o dezlănțuire a împlinire: “Visul la care am lucrat e deja
iubirii în poezie sau a poeziei în iubire. împlinit/ Am fost arhitectul său care l-a iubit/

74
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Desenând eu liniile ce l-au desăvârșit/ plăcută la citit, cu figuri de stil bine alese care
Contemplându-l c-am ajuns la sfârșit.”, iar acesta vine să se alinieze la o foarte modernă teorie
este tot ca pe pământ, adică, cu o doamnă și un epistemologică. Autoarea, probabil fără să
domn, ca în poezia, O doamnă și un domn: cunoască teoria constructală, o teorie științifică
“Timpul anilor petrecut împreună/ I-a modelat, care devine, pe zi ce trece, tot mai filozofică,
înțelepțit, unit.” aduce o contribuție prin aplicarea acesteia în
Perspectiva este tot infinită, Linia orizontului: literatură, unde fluidul esențial ales este iubirea,
“Ne ținem de mână și stăm pe o plajă/ iar râurile din titlu se referă de fapt la ideea de
Nisipul fin al mării ne-ncinde tălpile/ Eu aș vrea curgere, esența acestei teorii, care este și titlul
să zbor și să ating slăvile/ Tu reziști fiind învăluit uneia dintre poeziile volumului. O felicit și îi
ca într-o vrajă.”, luna plină însă își schimbă rolul, urez succes în continuare!
din pericol în tăcere și desăvârșire, ca-n poezia
Lună plină: “M-am văzut încorporată în lumina-
i.? Acolo înăuntru m-am simțit impecabil/ Am
vorbit ca doi prieteni în tăcere/ Știam că ea îmi
simte deja cuvintele/ Plinătatea ei m-a ajutat să Dumitru DĂNĂILĂ
fiu plină.”
A ŞAPTEA CARTE A MARIEI FILIPOIU -
Este loc și pentru niște superbe metafore ca în
SONETELE LUMINII
poeziile: Un cerc cu stele: “Un cerc cu stele/ Pe
fața-i rotunjită/ Pistruii sunt mărgele/ Fățuca-i
fericită.”, sau De la pământ la cer: “De la pământ
la cer/ E doar un gând distanță.”, sau Curgere:
“Mă las să fiu/ Mă las să curg.” O excelentă
exprimare poetică a celei mai noi teorii
epistemologice, teoria constructală care statuează
că doar ce curge este viu.
Și am ajuns la poezia care dă titlul și sensul
volumului, Râuri de iubire: “Se lasă seara și râuri
de iubire iar coboară/ Frunzele cad lin fiind încă
o dată toamnă/ Îmi sugerează chiar cum curg,
mă-mpresoară/ Iubirea e caldă, vine în tonuri de
toamnă.”
Pe ce cale se poate ajunge la dorințele enumerate
mai sus? Pe infinitele cărări:
“Peregrinările zilnice îmi scot în cale infinite Țin în mână cartea „Pelerin pe Calea Luminii
cărări/ Las intuiția să mă poarte spre acea - 101 sonete creștine”, a poetei Maria Filipoiu,
cărare infinită/ Ce-mi ispitește mintea scoțându- despre care, la prima vedere pot să spun că stă în
mă din zona de confort.” picioare.
Râurile de iubire, și în cer, urmează să fie tot Și iată, stă în picioare, pentru că nu are nevoie de
rodul ispitelor și ieșirilor din zona de confort, sprijin, nu este o broșură care se sprijină cumva
adică supusă riscurilor. din alte părți, dar stă-n picioare și prin conținutul
Și tot ca pe pământ, și în cer, nunta e la fel: ei.
Nunta de pe cer: “Mireasa a cam întârziat Și din punct de vedere tipografic este o carte
Durând împodobitul/ Mirele nu s-a așteptat/ Să aparte și adresez felicitări editurii şi fiilor
fie așa pețitul.”, iar liberul la iubire este tot după autoarei pentru felul cum se înfăţişează şi cum îl
nuntă: Liber la iubire: “Iubesc libertatea/ Iubesc atrage pe cititor prin copertă şi grafica tematică la
frumusețea/ Sunt liber să iubesc/ Sunt liber să fiecare text.
trăiesc.” Prea multe, în cer, vor fi ca și pe Am scris despre doamna Maria Filipoiu cu
pământ!... Să fie bine!... mare plăcere, de mai multe ori și afirm acum ca
Poezia scrisă de Felicia RUȘIANU, care se află și atunci, că excelează prin tematica interesantă a
la a patra carte, este o poezie trăită convingător, operei domniei sale.
75
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

A scris până acum şapte cărţi și o felicit pentru Prin nopți vor dansa pe bolta senină,/ Cu stele ce
toate. Am reținut din ele, înainte de orice, faptul de îngeri sunt aprinse/ Pe alei din a Raiului
că tratează o tematică esențială, desprinsă din grădină. (pag. 67)
ceea ce lumea de astăzi simte și trăiește cu Drum luminos, carte frumoasă!
deosebire. Din tematica aceasta, autoarea alege Cinste cui te-a scris!
teme care surprind obiceiuri, tradiții românești
vechi, pe care noi trebuie să le preluăm și să le
ducem mai departe, tratează teme istorice, teme Prof. Geo Călugăru
despre mari personalități ale literaturii și gândirii De la „Nevoia de istorie” la nevoia de noi
noastre, deci teme esențiale. Prin tematică înțeleg înșine
eu că se deosebește și se particularizează, înainte
de toate, opera doamnei Maria Filipoiu.
Referindu-mă la modalitatea artistică de
prezentare a temelor, pot spune că autoarea are
multă sensibilitate, că tratează cu toată
seriozitatea și acest aspect al creației literare, care
atrage şi prin această caracteristică și îl
însufleţeşte pe cititor, îl orientează în discursul
narativ, îl face să înţeleagă mai bine mesajul
artistic.
Cartea aceasta este deosebită pentru că are 101
de sonete, conţine, deci, poezie în formă fixă şi
sub acest aspect poate fi alăturată de creaţiile
marilor scriitori care au folosit această formă fixă
de poezie, de la Shakespeare până la Vasile
Voiculescu și alții care au scris sonete. Sonetele
doamnei Maria Filipoiu sunt deosebite pentru că Știam că apropierea Centenarului Marii
vorbesc despre ultima speranță a omului - Uniri, 1 Decembrie 1918, nu-l va lăsa indiferent
privirea încrezătoare către înalt. pe prietenul meu Marin (Minel) Turburan,
Prin modul cum autoarea se referă la această profesor de limba și literatura română, director al
atitudine îndeamnă cititorul, mai ales pe cel în Bibliotecii Orășenești „Anton Pann” din Filiași și
vârstă, care mai aşteaptă doar puţin de la viaţă să animator cultural de excepție. În timpul vizitelor
îşi îndrepte privirea spre nemărginirea albastră, sale cu diferite probleme în București, am
de unde îşi poate lua lumină pentru suflet. discutat despre abordarea cea mai potrivită a unui
Omagiul pe care pot să i-l aduc astăzi autoarei, subiect atât de prețios, pe care, de altfel, și-a
pe care o felicit încă o dată pentru noua apariţie asumat-o iar rezultatul a fost pe măsură și îi
editorială, este acela de a citi unul din cele 101 de aparține.
sonete. Şi n-am să citesc unul pe care l-am ales Pe verso-ul primei file, după copertă, te
dintre celelalte, voi citi unul la întâmplare, ceea întâmpină tabloul color al pictorului Rosenthal –
în traducerea mea înseamnă că apreciez tot ce România rupându-și cătușele pe Câmpia
cuprinde această carte, care ia astăzi drumul către Libertății. Încă din formularea titlului volumului
cititor. „Nevoia de istorie” și a subtitlului, autorul ne
Gânduri binecuvântate (sonet neuitării) atrage atenția asupra a ceea ce vom descoperi pe
Cu raza din ochi am aprins lumină/ Să nu îmi parcursul lucrării: „Imagini și documente despre
înghețe gândurile reci./ Să-mi însoțească pe eroii Filiașului căzuți la datorie în primul și cel de
celeste poteci,/ Sufletul prin lumea ce va să al doilea război mondial. Numindu-și lucrarea
vină.// Mă rog de binecuvântare în veci,/ Zeului „Nevoia de istorie”, i-a fost clar că predominantă
de religie creștină,/ Când rodește rațiunea va fi prezentarea documentelor, imaginilor,
deplină/ În ritualuri din tradiții străvechi.// Închid dovezilor de recunoștință – monumente și plăci
lumina în gânduri nescrise/ Pe calea vieții, ce-n comemorative situate în locuri cu grijă alese, cât
apus se-nclină,/ Să le nemuresc în veșnice vise.// mai vizibile cu numele eroilor acestui oraș cu

76
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

oameni minunați. Cunoscându-i sentimentele, pe poetic exprimat în „Treceți batalioane române


care le nutrește față de aceștia, găsesc sinceră și Carpații”, reproducerea „Cărții de aur a eroilor
inspirată, formularea prin care scriitorul li se neamului din comuna Filiași, județul Dolj” cu
adresează: „Dragi filișeni”. Tot astfel și cuvintele următoarea dedicație: „Eroilor noștri scumpi,
de înaltă vibrație patriotică, evocând două căzuți pe Câmpiile de Onoare în războiul
momente-cheie întru devenirea ca destin a neamului din anii 1877-1878, 1913 și 1916-1919,
României: 1600 – Prima izbândă pe calea unității în număr de 143, carte despre care aflăm că a fost
naționale, înfăptuită sub sceptrul glorios al descoperită de autor în anul 1952 în curtea
voievodului Mihai Viteazul, momentele Primăriei comunei Filiași, unde era îngropată
intermediare mascate de aceeași aspirație – 1848, aproape jumătate în pământ. A păstrat-o până în
Câmpia Libertății, Războiul pentru Independență, anul 2018, când a refăcut-o cu sprijinul gratuit al
precedat de Unirea cea Mică – 24 ianuarie 1859, domnului Florin Preduț, administratorul
Alexandru Ioan Cuza și sfătuitorul său Mihail tipografiei SIM-GRAFIC-PRESS din Craiova;
Kogălniceanu, subliniind eroismul dorobanților și Filiași, 10 mai 2018. Merită cu prisosință
roșiorilor noștri în războiul menționat pe scoaterea în relief a celor 21 de imagini color
câmpurile de bătălie de la Plevna, Grivița, Vidin înfățișând „Monumentul eroilor din Filiași,
și Smârdan. Deși n-am fost de față când autorul ridicat în anul 1939”, situat lângă biserică, având
le-a vorbit filișenilor în fața monumentului ca ultimă piesă, în partea de sus un vultur
eroilor locali, aflat lângă biserică, am trăit în impunător, iar pe fața dinspre stradă a
sufletul meu tremurul din vocea sa numindu-i pe monumentului, încrustate numele eroilor din
cei care, luptând vitejește, au căzut sub tricolorul Filiași”; „Monumentul eroilor din satul Răcari” și
românesc: slt. Ghiță Petrescu, plt. Constantin „Monumentul eroilor din satul Fratoștița”, nu
Păunescu, serg. maj. Aurel Belu, serg. Ion întâmplător poziționat lângă școala din sat.
Gângu, serg. Matei Măciucă, caporalii Dumitru Drept omagiu adus eroilor filișeni, domnul Marin
Păun, Ion Băcescu, soldații Nicolae Bălă, Marin Turburan le dăruiește o „Lecție de istorie” în
Conea, Grigore Racoțeanu (tatăl lui Ion și al lui expresie lirică, din care reproduc ultima strofă: „
Constantin Racoțeanu) și mulți alți filișeni care Scrie-n cartea veșniciei / Pentru tot ce va veni /
și-au înscris numele în cartea de aur a faptelor Că aici pe plaiul nostru / Numai noi vom
nemuritoare. dăinui.”Nu pot să nu amintesc de poezia „Nu
„Nevoia de istorie” are o importanță vitală, dacă plânge, Maică Românie” și să nu citez ultima
suntem în stare s-o valorificăm. Este ceea ce ne-a strofă: „Nu plânge, Maică Românie, / Adună tot
demonstrat scriitorul Marin Turburan în cartea la ce e mai bun sub soare, / Ne cheamă și pe noi la
care mă refer și, fără a intra în detalii, voi numi praznic, / Când România va fi Mare!”Precizez că
etapele care au precedat momentul culminant este vorba despre versurile găsite în ranița unui
căruia i-a fost închinată. Potențialilor cititori, care soldat mort în toamna anului 1918, pe Muntele
vor avea cartea, le adresez îndemnul să Sorica, în Curbura Carpaților.
zăbovească întru folosul minții și al sufletului lor Revenind la imaginile color, celelalte 18 se
asupra prefeței autorului: „Momente glorioase referă, prin semnificațiile ce le îngemănează, la
din Istoria României” de a nu ocoli niciodată că dubla sărbătoare: religioasă – Ziua Înălțării
istoria nu se uită, ea fiind cartea de căpătâi a Domnului, și laică – Ziua Eroilor. Imaginile
neamului românesc, convingându-ne că există în foarte expresive au în prim-plan pe autorul cărții,
istoria fiecărui popor evenimente memorabile de pe preot – prezență a sublinierii semnificației
care ar trebui să ne aducem aminte, nu doar în religioase a evenimentului, primarul, profesori,
clipele de aniversare și comemorative. elevi, cetățeni ai orașului Filiași. Profesorii
Îi rog pe cititori să se oprească asupra lor, precum Felicia Dinu, de la Liceul Tehnologic „Dimitrie
asupra capitolului „Gânduri pentru țară”, un Filișanu” și Dănuț Dinu, de la Școala Gimnazială
fragment emoționant din testamentului din Filiași semnează un amplu eseu în care
mareșalului Antonescu, slove nemuritoare rigoarea exprimării și emoția trăirii conturează un
„despre patrie și patriotism” ori din Vasile ecou peste timp, cu titlul „Eroii filișeni în
Alecsandri, Grigore Vieru, Corneliu Vadim conștiința și viața spirituală a comunității”care
Tudor etc, vibrantul și mobilizatorul îndemn cuprinde o tulburătoare evocare a scriitorului

77
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Laurențiu Fulga: „Pentru nemurirea acestor timp prin Filiași. Jiul curge mai departe, salcâmii
frați”, menționându-i pe cpt. Ion Racoțeanu și foșnesc mai departe pe Ulița cea Mare, casa cea
loc. Constantin Racoțeanu, meniți parcă „să cadă mică s-a dărăpănat de vremuri... aici, în locul
pe același front de luptă împotriva aceluiași celor doi ofițeri s-au întors două plicuri – două
dușman, cel dintâi, la 14 ianuarie, celălalt, la 25 decorații. N-a avut cine să le mai deschidă. Am
februarie, același an – 1945.” întrebat pe un pionier ce se întorcea de la
Nu lipsesc din carte nici crâmpeie din copilăria scăldătoarea Jiului cine locuiește aici, deși știam
celor doi frați, acel rai interior pe care nu ți-l că de mult nu mai locuia nimeni. Tânărul m-a
poate lua nimeni, anii de școală de la Craiova, privit și, cu glasul lui Nelu de altădată, mi-a
amintirea unor profesori îndrăgiți de cei doi frați. răspuns mândru: „ – Doi frați – doi eroi... Atât.
Impresionante sunt fotografiile aflate către finalul Numai că, odată cu salcâmii, pe Ulița cea Mare
volumului, a tatălui acestora, o poză de familie, foșnește un steag imens roșu, vestitor al unei lumi
Ion și Constantin Racoțeanu la Filiași, mănăstirea noi și în acel steag am întâlnit și sângele lui Nelu
Dealu, cuibul șoimilor, unde au fost elevi Ion și și Costel... M-am descoperit. Foșneau salcâmii pe
Constantin Racoțeanu, surprinși de aparat în Ulița cea Mare... și steagul cel roș! Foșnea uriaș
uniformă militară, o alta a Liceului Militar spre mâine!
„Nicolae Filipescu” și Mănăstirea Dealu ori o alta Găsind pe coperta a-IV-a în textul autorului cărții
în care pozează Ilinca Racoțeanu cu cei doi copii expresia unei trăiri pe care am simțit-o ca și când
la Târgu Jiu, în 1919. O fotografie – imagine ar fi a mea, am apreciat ca foarte potrivită de
color a Monumentului ridicat în memoria fraților reprodus ca încheiere a acestei prezentări: „...
– eroi: maior Ion Racoțeanu și cpt. Constantin florile din jurul lor răsar, strălucesc o bucată de
Racoțeanu, aflat în fața impunătoarei clădiri a vreme, apoi se usucă și pier. Dar ceea ce rămâne
unei școli din Filiași, străjuit de-o parte și de alta nu are moarte, este faptă eroică. Ea se transmite
de două tunuri. Eroii căzuseră pe câmpurile de din generație în generație ca o ștafetă până ce
luptă din Cehoslovacia în cel de al doilea război urcă la aura supremă a legendei. Soldații,
mondial. Monumentul a fost realizat de subofițerii și ofițerii români căzuți vitejește pe
sculptorița Alina Ilinca Enache, evocată cu front în sunetele de orgă ale tunurilor, brandurilor
căldură de autor, consemnând că este membră a și mitralierelor vor fi de-a pururi vii în memoria
U A P din România, ale cărei lucrări fac parte din poporului nostru, vor fi mereu slăviți în cântece și
colecții de stat și particulare din România, Italia, balade.”
Franța, Danemarca, fosta Jugoslavia, Canada,
Belgia, Elveția, Olanda și SUA.
Coborând pe firul anilor, domnul Marin Turburan DEBUT
evocă o amintire dragă inimii sale, lansarea în
decembrie 1969, la Biblioteca „Anton Pann”, al Mihai MAZILU
cărei director era, cartea scriitorului Ion
Dulămiță: „Frații Racoțeanu”, apărută la Editura
Militară. La manifestare au luat parte și alți
scriitori: Laurențiu Fulga și Vintilă Corbu,
colegul lui Ion Racoțeanu.
Cu prilejul discuțiilor înfiripate după lansare,
scriitorul Vintilă Corbu și-a amintit că are un
exemplar din ziarul „Glasul armatei” – organul
central al oștirii R P R, din data de 21 august
1949, în care căpitanul scriitor Nicolae Tăutu Domnul Mihai Mazilu (Mazilu Carol
publicase un impresionant articol dedicat eroilor Eduard Mihail) s-a născut pe 5 februarie 1952 în
Racoțeanu, intitulat „Doi frați, doi eroi”. A municipiul Tg. Mureş. În anul 1975 a absolvit
promis că-l va trimite la Filiași și Vintilă Corbu Facultatea de Filozofie secţia sociologie din
s-a ținut de cuvânt. Eu, în calitate de cititor, am Universitatea Bucureşti.
fost foarte emoționat, așa că reproduc aici un Din 1976 a profesat în Focşani, mai întâi, ca
foarte scurt fragment: „... am trecut peste atâta muzeograf a participat la cercetarea etnografică şi
78
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

la realizarea muzeului satului vrâncean, apoi din să nu rătăcesc în univers mergând de unul singur
anul 1986, ca psihosociolog în domeniul sănătăţii înspre Domnul,
În prezent este pensionar. dar nu ştiu cine sunt, mă simt,
Pasiuni: etnografia, pictura şi poezia; străin în timpul care se destramă, văd
şi aud pe drumul de lumină către vamă,
istorisiri despre Iisus la gura sobei, cu magi şi cu
Pe drumul de lumină către vamă păstori
Eu nu mai ştiu când este primăvara, despre cozonacii rumeniţi de părinţi în vatră,
mă recunosc în fiecare rugăciune sortită cu smeritele colinde de Crăciunul de acasă,
pomenirii mele, în sfânta mare albă noapte cu brazi în
dar nu ştiu cine sunt, mă simt, promoroacă,
străin în timpul care se destramă, văd nămeţii de zăpadă cu sănii înaripate, cu
şi aud pe drumul de lumină către vamă, pluguşorul care se porneşte
copacii înfloriţi, iubiri împărtăşite în mrejele şi-apoi cu florile de gheaţă din ferestre legate-n
miresmelor din petale sorcova cu clopoţei de gerul dimineţii de poveste.
când cerurile se aprind pe rând în isonul
cântărilor de toacă, Fără îndoială, eu nu mai sunt în mine,
iar moaştele de sfinţi se dezmorţesc în mir şi dar am lăsat zălog pe drumul de lumină către
imnuri care le răsfaţă. vamă,
întru speranţa învierii mele în Cel Ce Sunt
Eu nu mai ştiu când este vara, Pământ cu Apă şi cu Duhul Sfânt,
mă recunosc în fiecare lacrimă de lumânare tablouri cu frânturi trăite într-o viaţă
pecetluindu-mi acatistul, de mine om, zidit să nu cunosc hotare,
dar nu ştiu cine sunt, mă simt, acum doar adierea unui dor din timpul care s-a
străin în timpul care se destramă, văd sfârşit,
şi aud pe drumul de lumină către vamă, înstrăinat de sine, în faţa porţii mărginite de
pădurile de tei cu pajişti căpăcite-n faguri, necuprinsul infinit.
găvanele cu daruri,
cu soarele din roua dimineţii la solstiţiu,
din joacă de copii la scaldă-în limpezi ape Răsărit de soare
curgătoare, Nedesluşite vise rătăcesc
dintotdeauna cu Azor şi cu bunicii din icoane. În penumbra urzită prin ramuri
din codrii de veghe la margini de mare
Eu nu mai ştiu când este toamna, cu poarta de rugă deschisă la cer,
mă recunosc în fiecare dangăt rar şi trist de clopot prin rădăcină,
care mă suspină, până la sămânţa divină
dar nu ştiu cine sunt, mă simt, din care muguri de zori cu cele ce sunt
străin în timpul care se destramă, văd din nou se ivesc.
şi aud pe drumul de lumină către vamă Aripi de gureşe, isterice păsări flămânde cu clonţ
cum păsările călătoare înalţă chivotul speranţelor despica liniştea-n aer
din primăvara viitoare, şi cad în adâncuri de apă în dâre de glonţ.
concertele de greieri cu simfonii de frunze din În goana lor,
tonuri de culoare, himerele albe leagă marea albastră din cer
cu serenade pasionale pentru regina nopţii, de cerul verde din mare în cercuri de ler.
fecioara pudică Neprihănita, până la brumă, în Rafale de vânt de niciunde
aura de floare. exala mirosuri de alge sărate şi crude.
În deşertul ochilor mei, risipit în scântei,
Eu nu mai ştiu când este iarna, mocneşte focul sacru furat de la zei.
mă recunosc în crucea pe care o urmez şi care mă Nesfârşită este clipa …
veghează altarul se-nchide, penumbra se stinge,
marea şi cerul învie!

79
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Eşti tu, RĂSĂRITUL, DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI


văpaia ce creşte din rugul aprins, PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS
cununa de raze pe fruntea rotundă trezită din vis DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA.
cu salbe de aur şi perle în bucle nervoase
pe sâni pârguiţi,
surâs pe buze din flori de iris,
cu ochii uimiţi de lumină ce te pătrunde,
şi ne inunda pulsând
din sinele tău, din abis.
Eşti tu, RĂSĂRITUL,
cântecul mării
din zale de fluturi clipind spre înalt
în râuri de lavă încinsă în valuri
ce leagă largul mării de larg
şi de mal,
val după val,
val înspumat,
val de briză răcoros şi curat
până la ultimul susur
din unde şi umbre
Gheorghe Damaris Cristina
peste nisipul umed şi moale
ca primul sărut,
din curcubeie jucăuşe peste cochilii puzderii…
de scoici părăsite,
clepsidre ciobite
în urne de lut.

Soldatului erou
bunicului Ilie Mazilu

Din grâul pământului,


cu apa izvorului, Vârsta: 24 de ani
în vatra soarelui, Profesia: studentă la Facultatea de Biotehnologii
pe graiul românului, din Bucureşti
tainic sufletu-mi se înalţă Premii obţinute:
spre albastra cruce Premiul II, secțiunea poezie, la Festivalul-
din adâncul cerului concurs internațional de creație literară
unde odihnesc părinţii părinţilor mei, Bogdania, ediția a VIII-a, Bucureşti, 2019
plugari pe care soarta i-a învrednicit,
uniţi prin Domnul la bine şi la rău,
să are şi să apere Muzică pentru sufletul meu
ţarina în care s-au născut Vorbește-mi și ziua, și noaptea,
ca să mă nasc şi eu, Doresc să aud vocea ta.
urmându-le exemplul… Vorbește-mi, astâmpără-mi foamea
Recunoştinţă şi amintire de ei, După tine, după ființa ta.
de bunei, prin mine, prin copiii copiilor mei.
Povestește-mi tot ceea ce-ți trece
Adevăratul eroism constă în a fi superior faţă de Prin gând, toate ideile tale,
problemele vieţii, în orice formă ne-ar provoca la Povestește-mi! În nopțile cu vânt rece,
luptă. – Napoleon Bonaparte Vreau să m-adăpostesc la sunetul vocii tale.

80
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Spune-mi și spune-mi orice sentiment Să-și pună întrebarea: “Oare ce-mi spune inima
Pe care-l trăiești în întreg drumul tău, mea?
Spune-mi, nu-nceta să îmi spui permanent Oare cărui gând dorește ea glas să-i dea?”
Trăirile care te-ncearcă la bine și la rău. Și, astfel, pașii celui care-nvață s-asculte
chemarea
Doar spune-mi, vorbește-mi și povestește-mi, Vor ajunge în curând să depășească zarea
Un singur lucru te rog: nu tăcea! Și-l vor purta spre noi orizonturi,
Căci, în lumea aceasta, ființa mea nu răzbește Care se vor deschide în fața multelor sale
Decât dacă aude ne-ncetat vocea ta. eforturi.

Plângi, suflet întristat Destin din negură


Lasă-ți lacrimile să curgă libere pe fața ta, Departe, departe, în neguri de noapte,
Lasă-ți mânia să curgă odată cu ele, nu te înfrâna, Pe dealuri pustii, străbătute de șoapte,
Lasă-ți lacrimile să poarte departe de sufletul tău Pe drumuri de munte ce șerpuie-agale
Toate emoțiile negative care au măcinat gândul Se plimbă străinul, cu tolba-n spinare.
tău.
Lasă-ți lacrimile să poarte cu ele Vânează ființa născută din umbre,
Orice întristare care se află în tine, toate Ce lasă doar urme de prevestiri sumbre,
gândurile rele Ce naște-n privire doar teamă și spaimă
Pe care le-ai adunat odată cu trecerea timpului Și-aduce în suflet o veșnică iarnă.
Și lasă să răsune din tine muzica sufletului.
Străinul cu fața asprită de vreme
Lasă-te purtat pe valuri ale eliberării, Urmează cărarea, căci el nu se teme.
Explorează întinderea vastă a cerului și a mării, O știe de-o viață, că doar îi e mamă
A mării necunoscutului, a lumii din tine Și doar el cunoaște singura ei taină.
Și trăiește sentimentul libertății depline.
Și vrea să curme durerea din lume
Dincolo Străinul ce n-are nici suflet, nici nume.
Vălul negru ce întuneca zarea, Născut dintr-o șoaptă de ani buni apusă,
Aducând în viețile noastre uitarea Viața îi e de un singur scop condusă.
A fost îndepărtat cu multă trudă
De cei care știau că viața nu e atât de crudă. Povestea sa încă e în derulare,
Aceștia au ajuns să cunoască, Astfel că sfârșit ea astăzi nu are.
Înaintea multora, cum să trăiască Străinul tot urcă pe drumul de munte,
Și au vrut să arate că se poate Urmându-și destinul, ființa să-nfrunte.
Să faci să se ivească speranța din inimile ferecate.

Doar de credință era nevoie, pentru a reuși ARTĂ


Să facă orice suflet să spere, ca el să poată ști "PE TINE, DOAMNE" - Miniexpoziție de
Că ceea ce îi spune inima sa icoane pe sticlă de Gheorghe A. Stroia,
E mai puternic decât orice necaz ar apărea, Slobozia de Urechești, jud. Bacău
Pentru că inima știe cum să înfrunte
Toate gândurile rele ce dau târcoale, așteptând să Dragi cititori, deoarece traversăm o perioadă
intre, foarte dificilă pentru toată lumea, ca să trecem
Inima știe ce vrea și are puterea mai ușor peste izolarea atât de necesară, vă invit
De a învinge orice necredință și, mai ales, să vă ridicați moralul, să vă fortificați voința, să
durerea. ne debarasăm de griji și îngrijorări, să devenim
Inima va cunoaște mereu adevărul mai optimiști. Modalitățile pe care le putem
Și va ști încotro să poarte piciorul aborda pentru a fi mai fericiți, implică actul de a
Celui care alege să asculte de vocea sa, crea - de a scrie, de a picta - de a face orice ne
Celui care, chiar în clipe de-ndoială, nu va uita face sufletul mai pur, mintea mai lucidă, ziua mai

81
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

frumoasă. Vă prezint o miniexpoziție de icoane


pe sticlă. Tehnica este standard, nu am pretenția
de a fi pictat canonic, după cutumele bisericești,
doar sufletul a fost cel care a așternut imaginea în
culori și nuanțe pe foaia de sticlă.

3.Jertfă, vitraliu

1.Preacurata cu pruncul;

4. Jertfire;

Icoanele sunt format A4 și sunt pictate în culori


acrilice, iar aurele sfinților sunt realizare cu aur
lichid.
2.Arhanghelul Gavriil;
82
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Când va trece pandemia, poate ne vom întâlni Noutăţi editoriale


într-un vernisaj, să sărbătorim din nou poezia și
arta. Încercați și voi să creați, să fiți tot mai
aproape de a vă exprima dorințele și visele cele
Revista de spiritualitate şi cultură
mai îndrăznețe, pentru ca ziua voastră să fie plină
românească Lumină Lină (Review of
de fericire!... Haideți să ne unim mâinile
Romanian Spirituality and Culture Gracious
sufletului și să ne rugăm împreună!
Light) la 25 de ani
Am promisiunea Ta... Revista Lumină Lină (Gracious Light),
trimestrial de cultură şi spiritualitate
Lasă, Doamne,
românească, editată de Institutul Român de
Pământul -
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf.
așternutul
Apostoli Petru şi Pavel, din New York se prezintă
picioarelor Tale;
la un sfert de veac, ca o troiţă de lumină şi de
lasă-l
înaltă ţinută grafică, valorică şi de credinţă vie,
pentru mine,
graţie muncii şi dăruirii neobosite a părintelui
să-mi înfig
spiritual - Pr. Prof. univ. dr. Theodor Damian,
rădăcinile,
personalitate remarcabilă a culturii româneşti
când lacrimile Tale
contemporane. Prin aportul deosebit al domniei
de dezamăgire
sale, al colectivului redacţional, al colaboratorilor
nu mă vor mai uda;
din întreaga lume a crescut prestigiul culturii
lasă-mi, Doamne,
naţionale, s-a promovat cu consecvenţă şi
oamenii,
tenacitate valorile culturale, teologia şi
să-și bucure
spiritualitatea românească, literatura, istoria,
simțurile
artele şi ceea ce ţine de românism în limba
cu florile-mi
română şi limba engleză.
sângerii,
chiar dacă
Este de apreciat şi faptul că această bijuterie de
ochii lor orbi
cultură românească, cu o tematică bogată şi
nu s-au deschis
diversificată aduce lumină în sufletul românilor şi
încă;
nu numai din peste 20 de ţări din lume şi
lasă, lasă
contribuie la înălţarea sufletească a semenilor.
pentru mine -
Cu acest prilej amintesc şi despre strălucita
gutuiul japonez
operă şi activitate a domnilor: Acad. Cristian
din grădina cu flori -
Petru Bălan şi Prof. univ. dr. Florentin
lujerul plin de viață,
Smarandache, ambii din SUA, membri de onoare
ce visează încă
şi ai revistei Bogdania.
la Înviere!...
La ceas aniversar, dorim viață lungă,
directorului revistei, Pr. Prof. univ. dr. Theodor
Damian, redacţiei, colaboratorilor, cititorilor şi
tuturor: sănătate, inspirație și mulți ani în folosul
culturii naționale, ale tinerei generaţii şi
întregului neam românesc.
La multi ani, rodnici și binecuvântaţi dvs. şi
minunatei revistei Lumină Lină (Gracious
Light)!

Cu admirație și prețuire,
Ionel MARIN, Redactor şef revista Bogdania

83
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Revista ,,Independenţa Română pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina


-Independenţa prin cultură’’ (a cărui Preşedinte este) şi a Fundaţiei ,,Episcopul
Grigorie Leu” şi este închinat memoriei tuturor
cadrelor didactice care-au slujit învăţământul
românesc, în general, şi în cel arborean, în
special, de-a lungul celor două secole.

Intrarea demnă, în cel de-al şaselea an, de


apariţie neîntreruptă a revistei ,,Independenţa
Română-Independenţa prin cultură’’, prin care
resurcitaţi, aducerea în memoria prezentului a
ilustrului dvs. înaintaş, Constantin Canela
Ciorogârleanu, fondatorul, la Buzău în 1874 a
Prof. Maria Popescu în prefaţa ,,De la
primului ziar ,,Independenţa Română’’,
rădăcini la…aripi” scoate în evidenţă truda şi
îmbogăţindu-i semnificaţia ,,Independenţa prin
dăruirea Prof. Gheorghe Dolinski care ,,a şters
cultură’’, chezaşă a continuităţii unui ideal,
colbul de pe paginile unor hrisoave vechi,
animându-vă şi pe dumneavoastră, ne oferă
înnegrite de vreme, şi-a transformat sufletul în
fericitul prilej de a vă felicita domnule Director
pană pentru a le aşeza-ntr-o carte destinată
FLORIAN LAURENŢIU STOICA şi a vă ura
urmaşilor, celor care vor dori să-şi cunoască
mulţi ani de rodnică împlinire dvs. şi revistei,
rădăcinile când se vor întoarce de pe meleagurile
căreia îi întreţineţi flacăra, împreună cu valorosul
străine, unde–au încercat să-şi agonisească
colectiv redacţional al acesteia. LA MULŢI ANI!
tributul libertăţii de acasă.” Sunt trecute şi
Redacţia revistei Bogdania ,,paginile îndoliate” din perioada învadării
Bucovinei de către ruşi în Primul Război
Mondial, dar şi despre realipirea Bucovinei la 18
Noiembrie 1918, la ţara mamă şi făurirea
ROMÂNIEI MARI.
Ionel MARIN despre volumul FRÂNTURI Domnul Dolinscki ne prezintă detaliat şi
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARBOREAN -1819- convingător date despre Şcoala Arboreană,
2019, autor Prof. Gheorghe DOLINSKI cronici ale Şcolii din Centru dar şi a celei din
satul Cutul de Jos. În Şcolile din comuna Arbore
Am primit şi citit cu bucurie volumul au predat şi învăţători de alte etnii, precum:
FRÂNTURI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL germană, poloneză şi evreiască. Inclusiv Regele a
ARBOREAN, 1819-2019, scos la Editura vizitat comuna Arbore, plai frumos cu oameni
Septentrion, 2020, al distinsului Prof. Gheorghe gospodari, harnici şi demni.
DOLINSKI, din comuna Arbore, judeţul D-le Dolinski primiţi felicitările, recunoştinţa şi
Suceava. Volumul este tipărit sub egida Societăţii admiraţia noastră!

84
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Evenimente culturale Textele trimise după data de 30.05.2020 (data


poştei) nu vor fi luate în considerare, de
Festivalul - Concurs internaţional de creaţie asemenea cele care nu sunt dactilografiate
literară „BOGDANIA”, corespunzător (fără diacritice).
Ediţia a IX-a, 2020 Corectarea textelor se va face de către un
Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” şi juriu format din 5 (cinci) personalităţi: critici
revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” din literari, scriitori și oameni de cultură români.
municipiul Focşani, Str. Contemporanul, Nr. 28, Şi în acest an Preşedintele Juriului va fi Prof.
judeţul Vrancea organizează: univ. dr. ing. Nicolae Vasile, conducătorul
Festivalul - Concurs internaţional de creaţie Cenaclului ,,Literar Ing.” din Bucureşti,
literară „BOGDANIA”, partener principal al Festivalului Bogdania şi
ediţia a IX-a, 2020 de asemeni Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina, preşedinte
Regulament Prof. Gheorghe DOLINSCKI.
Scopuri: Se va întocmi o fişă de participare pentru
* stimularea interesului pentru literatura fiecare concurent.
română contemporană şi a respectului pentru În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili în
valorile moştenite. mod corect şi obiectiv, pe bază de note,
* dezvoltarea spiritului competitiv, a dorinţei concurenţii câştigători pe secţiuni.
de afirmare şi pentru ieşirea din anonimat al Premianţii vor fi anunţaţi în data de 30 iunie
celor care creează şi care au talent deosebit. 2020, prin e-mail şi telefonic.
* promovarea în revistele de cultură şi în Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune
Antologii literare a câştigătorilor şi creaţiilor şi în funcție de calitatea textelor, diplome
valoroase din fiecare secţiune literară. speciale din partea revistei de cultură Bogdania
Participanţi: - Autori care nu au volume şi a partenerilor.
tipărite şi care au vârsta între 16 ani şi maxim Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj,
40 de ani. indiferent de secţiunea la care a participat i se
Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă va acorda ”TROFEUL „BOGDANIA”, 2020.
şi eseu. Persoanele care vor să sprijine proiectul o pot
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times face prin donaţii ori sponsorizare în contul
New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania:
diacritice şi să nu depăşească 3-4pagini A4 RO11BRMA0999100047750380, în RON;
pentru fiecare gen literar, într-un singur RO11BRMA0999100047751156 în euro,
document în format .doc sau .docx la adresa de Banca Românească, Filiala Focșani, CIF
e-mail: ionelmarin55@gmail.com 29080784, cu menţiunea pentru Festivalul
Trimiterea textelor (creaţiilor): 01 martie – Bogdania, 2020.
30 mai 2020, la adresele: În fiecare an am ţinut Festivitatea de
a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu premiere, Gala premiilor Bogdania. Sper
menţiunea ”Pentru concurs”. într-o minune, ca în luna iulie 2020, în locaţia
b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară ce va fi făcută public şi cunoscută dvs. cu cel
”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. puţin 5 zile înainte, să ne putem întâlni şi
Contemporanul nr. 28, Cod 620065, judeţul bucura împreună de noile mărgăritare ale
Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în literaturii române.
câte 2 exemplare. Găsiţi informaţii şi pe site-ul:
Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi www.revistabogdania.ro.
pe un plic închis, cuprinzând date despre autor Relaţii suplimentare:
(nume, prenume, data naşterii, profesia, adresa Scriitor Ionel MARIN
de corespondenţă, telefonul, precum şi o scurtă e-mail: ionelmarin55@gmail.com;
prezentare a activităţii literare). Mobil: 0752862369;

85
Bogdania…………………………………………………………………..........An VIII, Nr. 71-72/2020

Câştigătorii Concursului de creaţie literară Premiul al II-lea *Galer Maria Teodora, clasa a
pentru elevi ,,BOGDANIA”, ediţia II-a, 2020. V-a, Liceul Pedagogic ,,D. P. Perpessicius”, din
Festivitatea de premiere va fi ONLINE municipiul Brăila
în ziua de 01 iunie 2020, ora. 11.00 Premiul al III-lea * Marcu Cristina, clasa a VI-
a, Şcoala Gimnazială nr.1, Bilieşti, judeţul
În anul 2019 mai mulţi elevi de Şcoală Vrancea. Premiile le primiţi prin Poşta Română.
Gimnazială din ţară au fost premiaţi în cadrul Din nefericire, în acest an, datorită crizei sanitare
Concursului de creaţie literară pentru elevi şi fiind Starea de alertă nu ne putem întâlni să
,,BOGDANIA”. Asociaţia Cultural-umanitară desfăşurăm festivitatea de premiere.
”BOGDANIA” din municipiul Focşani şi revista Felicit pe toţi concurenţii, pe premianţi, adresez
de cultură ”BOGDANIA” a considerat ca util şi mulţumiri părinţilor şi tuturor profesorilor
benefic să continuăm proiectul început şi să îndrumători care sprijină pe elevi şi le insuflă
încurajăm creaţia literară la elevii de vârsta 7-15 dragostea şi preţuirea pentru inegalabila noastră
ani. Am primit cu bucurie creaţiile elevilor de Limba română, comoară de preţ a neamului
şcoală gimnazială şi afirm că avem copii românesc. Vă doresc multă sănătate, succese în
talentaţi, dornici de afirmare şi cu mult drag de viaţă şi numai bine.
limba română. Poveştile, povestirile, poeziile Scriitor Ionel MARIN, Preşedintele Asociaţiei
primite sunt frumoase, scot în evidenţă dragostea cultural-umanitare Bogdania
elevilor pentru părinţi, natură, ţară, animale,
pentru învăţătură.
Nefiind foarte mulţi concurenţi am stabilit ca
Juriul Concursului literar pentru elevi Proiectul ,,Glasul literaturii vrâncene” la
”BOGDANIA”, ediţia a II-a, 2020, să fie Biblioteca municipală Adjud
format din trei scriitori şi anume:
1. Ionel MARIN, scriitor, membru LSR,
UZPR, preşedinte juriu
2. Vasile GROZA, scriitor din Bucureşti,
membru USR
3. Poeta Genoveva Simona Mateev,
secretara redacţiei revistei Bogdania, din
Odobeşti În cadrul programului ,,Anul lecturii în
Creația înseamnă dragoste și pasiune, gândire şi Vrancea”, organizat de Biblioteca Judeţeană
efort, dăruire şi talent, şuvoi de lacrimi, ori de ,,Duiliu Zamfirescu”, din Focşani, Biblioteca
fericire, zbor şi visare, etc. municipală Adjud, directoare Prof. Tatiana
Am citit cu plăcere fiecare creaţie şi în urma Valea, a iniţiat proiectul ,,Glasul literaturii
evaluării şi notării fiecărui concurent, de către vrâncene”, la începutul lunii mai 2020. Am fost
membrii juriului, se acordă următoarele premii: solicitat şi am trimis trei filmuleţe cu recitări de
1. Secţiunea I. Clasele I-IV; poezii din diverse volume.
Premiul I * Lazăr Ştefania, clasa a III-a, Şcoala La proiectul ,,Glasul literaturii vrâncene”,
Gimnazială nr.1, Bilieşti, judeţul Vrancea pe lângă scriitorii din Adjud: Gheorghe A. Stroia
Premiul al II-lea * Ivan Andreea Roxana, clasa şi soţia sa, Gabriel Dragnea, Paul Spirescu şi
a IV-a, Școala gimnazială din Homocea; judeţul soţia Fevronia, Ion Croitoru, Adina Panfil (Italia),
Vrancea Violeta Mihăeș, Petre Valea, actorul Ion
Premiul al III-lea * Sâmpetru Alexandru Dichiseanu; din Odobeşti: Culiţă Uşurelu; din
Gabriel, clasa a II-a, Şcoala Gimnazială ,,Ion Focşani: Ionel Marin, Radu Borcea, Gheorghe
Creangă” din Brăila. Neagu; din Panciu: Georgică Pătrăşcanu şi alţii.
Au participat şi din judeţul Galaţi, scriitorii:
2. Secţiunea a-II-a. Clasele V-VIII; Corneliu Antoniu şi Olimpia Sava. Proiectul
Premiul I *Alexia Maria MIRITESCU, clasa continuă. Felicitări iniţiatoarei şi în mod deosebit
a VIII-a, Școala Gimnazială Herăstrău din tuturor poeţilor, scriitorilor vrânceni şi români de
Bucureşti; pretutindeni. Sănătate şi numai bine!

86
Semnal editorial
I
SSN2343-
8061

S-ar putea să vă placă și