Sunteți pe pagina 1din 60

Per aspera ad astra

Constela\ii
Constela\ii
diamantine
diamantine
Revist# de cultur# universal# Anul XI, Nr. 3 (115)
editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni Martie 2020

Semneaz :

Cezarina Adamescu
Constantin Ardeleanu
Vasile Bele
Maria Roxana Bischin
Elena Buic
Mihai Caba
Constantin Calot
Iulian Chivu
Livia Ciuperc
Constantin Constantinescu
Valentin David
Ionel Dinc
Doina Dr gu
Drago Gelu
Nicolae Grigorie-L cri a
Vasile Larco
Ion Lazu
Daniel Marian
Flora M rg rit St nescu
Nicolae M tca
Irina Lucia Mihalca
Octavian Mihalcea
Constantin Miu
Tudor Nedelcea
Janet Nic
Drago Niculescu
George Petrovai
Ionel Popa
Ion Popescu-Br diceni
Silviu D. Popescu
Maria Diana Popescu
Viorica Popescu
Vavila Popovici
Ben Todic
Philip Tudora
Al. Florin ene
Nicolae V reanu Sârbu
Marin Voican-Ghioroiu Vassily Maximov - Potec prin secar
2 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Sumar Constela\ii diamantine


Constantin Miu, Rug ciunea isihast în lirica
religioas a lui Vasile Voiculescu ..............p.3,4
Revist de cultur universal
Janet Nic , Eseu pentru inim i literatur ...p.4 Fondat la Craiova,
Ionel Popa, Voca ia tragicului la Liviu
Rebreanu .......................................................pp.5-8 în septembrie 2010
Doina Dr gu , Corneliu Baba - “Patriarh de
vârst al breslei” ...............................................p.9 - apare lunar -
Iulian Chivu, Cézanne - triste ile gloriei ..pp.10-12
Al. Florin ene, Analiza construc iei Podului
lui Traian ...........................................................p.13
Membri de onoare ai colectivului de redac ie
Tudor Nedelcea, Cenzura i cenzurarea presei - Prof. univ. dr. Remus RUS
ortodoxe în comunism ...........................pp.14-16 - Prof. dr. Florin AGAFI EI, orientalist, sanscritolog
Ion Popescu-Br diceni, Grigore Vieru, sub - Diplomat Petre GIGEA-GORUN, ambasador, scriitor
semnul de aur al lui Eminescu ...............pp.17,18 - Prof. univ. dr. George POPA, scriitor, traduc tor, eminescolog,
Mihai Caba, Domnul Cuza - Unificatorul .pp.19,20
critic de art
Vavila Popovici, Filozofia, Religia, tiin a,
Politica - Rena terea (X) ........................pp.21-23
Drago Niculescu, Petre ea i reflec iile
Redac ia
sale religioase asupra cunoa terii .......pp.24-28 Redactor- ef: DOINA DR GU
Viorica Popescu, Prin ul de aur “Altân-Bei” Secretar general de redac ie: JANET NIC
.............................................................................p.28
George Petrovai, Filosofia indian i sublima
Redactori literari: IULIAN CHIVU
ei subtilitate (VI) ......................................pp.29,30 LIVIA CIUPERC
Maria Roxana Bischin, Fotoni alba tri ......p.30 DANIEL MARIAN
Constantin Ardeleanu, Pledoarie .................p.31 BEATRICE SILVIA SORESCU
Cezarina Adamescu, Cufundat -n vaietul lumii Redactor artistic: PHILIP TUDORA (UK)
.....................................................................pp.32,33
Octavian Mihalcea, Enigme în desf urare ..p.33 Redactori asocia i
Daniel Marian, Cartea mai grea ca via a
sturnat pe dos ............................................p.34
- Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA, scriitor,
Constantin Constantinescu, O via , o lume, o matematician, membru al Academiei Româno-Americane de
epoc .................................................................p.35 tiin e i Arte
Livia Ciuperc , Prima monografie dedicat - Prof. CRISTIAN PETRU B LAN, SUA, scriitor, pictor, sculptor
“ctitorului limbii noastre literare” ......pp.36,37 membru al Academiei Româno-Americane de tiin e i Arte
Maria Diana Popescu, “Iar când cu miei va - Prof. univ. dr. VIOREL ROMAN, Germania, scriitor
ninge prin ponoare...” ............................pp.38,39
Nicolae M tca , Poeme ...................................p.40
membru al Academiei Româno-Americane de tiin e i Arte
Drago Gelu, Poeme ........................................p.41 - Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia, scriitor bilingv,
Vasile Bele, Poeme ..........................................p.42 critic literar, traduc tor, membru al Uniunii Scriitorilor din
Irina Lucia Mihalca, Poeme ...........................p.43 România i al Royal Society of Literature UK
Flora M rg rit St nescu, Poeme ..................p.44 - Prof. dr. GALINA MARTEA, Olanda, poet, prozator, jurnalist,
Nicolae V reanu Sârbu, Poeme .................p.45 membru al Academiei Româno-Americane de tiin e i Arte
N. Grigorie-L cri a, Insula erpilor .....pp.46,47
Marin Voican-Ghioroiu, Constantin Arvinte - Responsabilitatea privind con inutul materialelor publicate
Patriarhul muzicii române ti .................pp.48,49 în revista Constela\ii diamantine apar ine strict autorului
Elena Buic , Nimic nou pe frontierele Terrei care semneaz textul.
..............................................................................p.50 Materialele se pot trimite la adresele:
Silviu D. Popescu, Note de realitate .....pp.51,52
constelatiidiamantine1@gmail.com
Ionel Dinc , ile se împac .......................p.53
Ion Lazu, Satul de adop iune ..................pp.54,55 const.diamantine@gmail.com
Vasile Larco, streaz copia i nu uita revista.constelatiidiamantine@gmail.com
originalul! ........................................................p.56
Ben Todic , Aprind becul i intru ..........pp.57,58 ISSN 2069 – 0657
Valentin David, Constantin Calot , Constela ii
epigramatice ....................................................p.59
Adresa redac iei:
Philip Tudora, Pic tur de pictur ..............p.60 Cartier L pu , Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,
România, cod: 200440
Fondatori: Doina Dr gu , Janet Nic ,
N.N. Negulescu, Al. Florin ene Ilustra ia revistei: Vassily Maximov
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 3
Constantin MIU

Rug[ciunea isihast[
@n lirica religioas[
a lui Vasile Voiculescu
Abatele Henri Bremond, membru al Academiei Franceze, citind 1995, p. 187; 165).
în fa a celor cinci academii reunite o alocu iune despre poezia pur , l murim acum ce este isihasmul. „Prin isihasm - spune P rintele
introduce acest nou concept în limbajul poeticii moderne. ldentificând Antonie Pl deal - se în elege rug ciunea neîncetat care con-
poezia cu rug ciunea, bazându-se pe experien a de sugestie i muzi- duce sufletul c tre isihie, c tre lini te.” (Pr. Dr. Antonie Pl deal ,
calitate a poeziei simboliste i extinzând conceptul „purit ii lirice” i Tradi ie i libertate în spiritualitatea ortodox , Sibiu, 1983, p. 272).
asupra altor poe i, cum ar fi Vergilius, Dante, Shakespeare, Racine, Sf. Vasile cel Mare g se te c „Lini tirea este începutul cur irii su-
abatele Bremond consider poezia o form a extazului, ridicându-se fletului.” (Filocalia, V, p. 68 i 117 - apud Pr. Dr. Antonie Pl deal ,
deasupra contingentului i a ra iunii. În acest sens, se poate vorbi op. cit., p. 272). Teologul Kallistos Ware, în cartea sa Împ ia l -
despre conceptul de poezie ca rug ciune sau pur i simplu poezia- untric , precizeaz care sunt treptele isihiei: „S fugi de oameni, s
rug ciune. În literatura român interbelic , poetul care a ilustrat acest tr ie ti în reculegere. Acestea sunt cele trei trepte ale isihiei (revenirea
concept a fost V. Voiculescu. în sine).
Potrivit m rturisirilor P rintelui Bartolomeu Anania (Valeriu Prima e de natur spa ial : este vorba de desp irea exterioar ,
Anania în lumea literar ), V. Voiculescu „era un ini iat în isihie (cuvânt fizic , de oameni. A doua, i ea exterioar : s taci, s te ab ii de la
grecesc care, în accep ia practici isihaste, înseamn lini te, pace l - vorbire. Dar nici una, nici cealalt nu sunt suficiente pentru a face
untric ,concentrare în sine, deci o lini te creatoare, neastâmp rat , dintr-un om un isihast (...) Pentru a ajunge la adev rata lini tire l un-
în continu mi care, dar nu o rotire pe orizontal , ca cea a vulturilor, tric trebuie s treci de la a doua la a treia treapt , de la isihia exterioar
ci o larg în urubare pe vertical , ca învârtirea iederii pe tirs, un la cea l untric , de la simpla absen a cuvintelor la ceea ce nume te
urcu în spiral c tre în imile cele mai de sus, acolo unde se consum Sf. Ambrozie al Milanului t cerea activ i creatoare.” (Kallistos
Logodna contempla iei noetice (...) În jurul anului 1950, poetul în- Ware, Împ ia l untric , asocia ia cre tin Christiana, Bucure ti,
cepuse s frecventeze reuniunile spirituale de la M stirea Antim, 1996, p. 82-83).
din Bucure ti, ini iate de P rintele Daniil Sandu Tudor. Prin mijlocirea În drumul s u spiritual, omul duhovnicesc are nevoie de dou
acestor reuniuni el se ini iaz i apoi se adânce te în literatura filo- lucruri: de ascez i de rug ciune. „Asceza se opune p catului, dar
calic i face din isihasm nu numai un obiect de studiu, ci universul ea nu e suficient , fiindc aten ia singur nu poate totul. Rug ciunea
unei aventuri spirituale din care poezia sa va beneficia din plin.” s.n. îns extermin p catul.” (Nichifor Crainic, Sfin enia - împlinirea
(Valeriu Anania, Din Spumele m rii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, umanului - curs de Teologie mistic , Editura Mitropoliei Moldovei
i Bucovinei, Ia i, 1993, p. 127).
Rug ciunea isihast , care ne intereseaz pentru demersul nostru
critic, a fost teoretizat în ortodoxia româneasc de Paisie - stare ul
stirii Neam ului (la jum tatea secolului al XVIII-lea) -, îns ea
era practicat cu multe secole înainte de monahi. (Despre Istoria isi-
hasmului (sensul cuvântului, caracteristici), a se vedea capitolul al
X-lea - Isihasmul, în Tomas Spildik, Spiritualitatea R ritului
Cre tin, volumul al II-lea: Rug ciunea, Editura Deisis, Sibiu, 1998,
p. 309-321). O asemenea rug ciune începe prin purificarea radical a
inimii, deoarece „numai din inima cu totul curat se pot ridica rug -
ciuni adev rate.” (Nichifor Crainic, op. cit., p. 131).
În timpul rug ciunii isihaste, numit i Rug ciunea lui Iisus, „nu
exist alt loc al contempla iei divine sau al unirii cu Dumnezeu afar
de inim .” (Idem, p. 131). Sfin ii P rin i sunt de p rere c Rug ciunea
lui Iisus trebuie rostit f încetare. De altfel, însu i Mântuitorul
recomanda: „Priveghea i i v ruga i”, iar Sf. Ap. Pavel înt re te i el
acest îndemn: „Ruga i-v neîncetat!”(1Tesaloniceni, 6:17). În doc-
trina spiritual a Bisericii vechi, inima este sediul sufletului creat
dup chipul lui Dumnezeu i orientat tainic spre El.
Spre deosebire de cunoa terea ra ional , care se realizeaz prin
Vasile Voiculescu
4 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

educa ie i informa ie, cunoa terea cu inima „nu poate fi comunicat Janet NIC{
decât prin ini iere”, c ci „inima este prin excelen locul vie ii duhov-

Eseu
nice ti; acesta izvor te din inima noastr , plin de harul Duhului de
via f tor i trebuie s purcead dintr-un sim l untric al realit ilor
duhovnice ti i s se exprime printr-o consim ire liber i fireasc la

pentru
dinamismul interior, la înclina iile i mi rile r rite în inim de
Sfântul Duh.” (Placide Deseille, Nostalgia Ortodoxiei, Ed. Anastasia,
1995, p. 167). Teologul Ghelasie Gheorghe sus ine c „În isihasm,

inim[ ]i
mintea nu iese din creier, ca s fie minte liber tot în activitate mental ,
ci ca s se odihneasc în suflet.” (Ghelasie Gheorghe, Iscusin a tr -
irii isihaste, volumul al III-lea, Editura Arhetip, Bucure ti, 1991, p.

literatur[
26). Nu trebuie s uit m c în isihasm, mintea aduce jertfa rug ciunii
pe altarul inimii, în numele Mântuitorului nostru, Iisus Cristos.(Cf.
Nichifor Crainic, op. cit., p. 153).
Plecând de la Metoda sfintei rug ciuni i aten ii a Sf. Simion
Toat lumea tie c democra ia este centrat pe cet ean, pe
Noul Teolog, stare ul M stirii Neam ului - Paisie - distinge cele
ria sa, cet eanul. Cel pu in, teoretic, principial. Practic, ea e
dou faze ale rug ciunii isihaste: „medita ia sau faza activ , pe centrat pe alte coclauri. Dac îmi spune cineva c politicianul
care o nume te lucrare sau ac iune, i contempla ia sau faza pasiv , moare de dragul cet eanului, c nu doarme, gândindu-se la binele
pe care o nume te vedenie.” (s. n., Idem, p. 153). cet eanului, eu m fac pop . Popa-prostul.Toat lumea tie c
În poezia religioas a lui V. Voiculescu, eul aflat în dialog cu Dum- educa ia este centrat pe elev. Pe m ria sa, elevul. Foarte bine! Cel
nezeu, prin rug ciune, se g se te într-o neostoit c utare a P rintelui pu in, teoretic, etc., etc. Dar, practic, elevul nu se vede. Se vede i
Suprem. Ideea fundamental a poeziei Rug ciunea (volumul Între- se flutur , în schimb, sloganul. Se spune c tonul face muzica. i
riri) este aceea c rug ciunea isihast trebuie zidit „cu toat vo- a este. Se spune c sloganul face politica. i a a este. Sloganul,
in a, cu toat puterea i toat dragostea”. (Pr. Prof. Dr. Dumitru repetat cu înver unare patriotic , devine drapel c uzitor pentru
St niloaie, Spiritualitatea ortodox , ed. cit.,p. 231). masele populare, dornice de a fi îndrumate, p storite mioritic,
Nu tai piatr s i ridic minune/ Î i cioplesc un templu din expoatate tiin ific i riguros ideologic. Dar, s n-o mai d m cotit în
pl pând:/ Sus pe limpezi stâlpi de rug ciune/ Bol i de dor sub turle stânga i în dreapta, exist i o biblie modern , devenit slogan
mari de gând./ Din c uia gurii stinse piere/ Adierea unui fum de universal, luciferic, solar, astral, anume Charta drepturilor Omului!
i? Credea i c am r mas la nivel local, rural, terestru? O, nu se
grai. / Calc pe marginile sufletului... sfere/ De t cere, pârtii c tre
putea s nu se poat ! Drepturile omului, ca „nouri lungi pe esuri”,
rai.../ Curg încremenit. De ce m-a teme?/ C tre Tine trece-un singur
vorba poetului, nu se transform niciodat în ploaie binef toare
vad/ Doar un pas afar din t râm i vreme/ i-n pr stiile lini tilor pentru cre tetul s rmanului om de rand! Toate plutesc pe deasupra
cad./ Inima cu sânge-n amurgire/ A r mas pe-un rm f talaz/ i lui. Toate sunt sus. Toate sunt intangibile. Ca albastrul cerului, ca
pornesc prin vasta mea ne tire/ S te caut cu antene de extaz. stelele. Se vede peste tot o team fa de oameni. Toat gândirea
Citind cu aten ie versurile acestei poezii, putem sesiza câteva cârmacilor, de toate culorile, se pliaz pe Om, nu pe Oameni. Tr im o
idei de natur mistic : via de dic ionar, unde lucrurile nu sunt decâ numite. Toate
a) aceast întoarcere a eu-lui asupra lui însu i „este o cale care încerc rile de a lega cerul de p mânt au fost timide, fragile,
duce mai aproape de Dumnezeu” (Pr. Prof. Dr. Dumitru St niloaie, inconsistente. Tr im, fatalmente, sub zodia generalului incolor, inodor
op. cit., p. 241): „Nu tai piatr s i ridic minune/ Î i cioplesc un i insipid. Se p rea c arta, conform sloganului, este individual ,
templu din pl pând:/ Sus pe limpezi stâlpi de rug ciune”; subiectiv , o îndeletnicire particular . Oare, a a a fost? Oare a a o fi?
b) progresul în rug ciune se v de te prin „împu inarea cuvin- i, un poet de poet, un individual pân în m duva sinelui s u, nu
telor” (Idem, p. 213) ; este plasat, imediat, sub umbrela unui curent literar, care abia îl
c) rug ciunea se face fie cu gura, fie cu mintea. „Numai c trebuie tepta la col ? E ti individual, deci nu exi ti! Pentru c nu exist
decât generalul. Rezult , logic, tiin ific, riguros probat, c poe ii nu
gr ie ti lini tit (...) pân când mintea (...) va înainta i va primi
exist ! Rezult c arti tii, individualit i de toate felurile, nu exist !
putere de la Duhul ca s poat s se roage întreag i st ruitoare.
Pleca i de acas ca individuali, ei ajung la cap tul drumului, solda i
Atunci nu mai este nevoie s vorbe ti cu gura.” (Ibidem, p. 227) : înregimenta i în armata generalului incolor, inodor i insipid. Acidul
„Din c uia gurii stinse piere/ Adierea unui fum de grai./ Calc pe generalului dizolv îndividualit i. Omul care transpir , muncind, pe
marginile sufletului... sfere/ De t cere, pârtii c tre rai”. Ideea împu- care îl doare o mân sau c ruia îi l crimeaz ochii din cauza polu rii,
in rii cuvintelor, în timpul rug ciunii, este eviden iat , în aceast devine „cet eanul” inodor, incolor i insipid, o masc , un semn, un
strof , prin câteva construc ii speciale, în care ponderea o are epitetul: afi . Copilul, cu toate articularit ile sale de fiin omeneasc , devine,
„Adierea unui fum de grai”; „sfere/ De t cere”; prin slogan, „elev”, formul general , algebr , geometrie, semn grafic,
d) „prin adev rata i deplina lep dare de sine se dobânde te slo- punct. Gelu, Gic , Barbu, Gina nu mai sunt Gelu, Gic , Barbu, Gina, ci
bozenia inimii” (Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, Editura Mi- generalul „copii”, apoi, generalul „elevi”.
tropoliei Banatului, Timi oara, 1982, p. 144), c utându-L cu inima pe În toat aceast poveste, povestea generalului, exist un
Dumnezeu (cf. Psalmul 84 : 9); domeniu unde individualul este luat în considera ie, tratat ca atare.
e) dobândind lini tea, eul ajunge pe treapta iubirii ca extaz, în e- Este vorba de medicin . Aici, chiar dac alt dat , sub zodia
leas ca ie ire din sine. „Când vorbim de dragoste ca extaz, trebuie generalului, existau boli, nu bolnavi, ast zi, gra ie unei muta ii
benefice în gândire, nu exist boli, ci exist bolnavi. Adic oameni în
în elegem dragostea care d ruie te direct (...). Este un extaz cu
carne i oase, reali, unici.
pire, cu absorbirea în sus a corpului însu i.” (Nichifor Crainic, op.
Nu v d adev ratul progres decât în coborârea de la abstract la
cit., p. 203-205): „Inima cu sânge-n amurgire/ A r mas pe-un rm f concret, de la cuvânt la fapt , de la ideal, la real, de la Om, la Oameni,
talaz/ i pornesc (...)/ S te caut cu antene de extaz.” cu nume i prenume, ca în fa a Domnului Dumnezeu! Amin!
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 5
Ionel POPA

Voca\ia tragicului
la Liviu Rebreanu
continuare din nr. trecut
În romanele lui Rebreanu personajul feminin precipit dezno- itul (moartea simbolic ) p rintelui. Rolul de agent tragic i iluzia
mântul tragic tocmai în momentul când b rbatul se afl în punctul iubirii sec tuiesc pe Ana de voin a de via , acesteia ner mânându-
împlinirii. Îmbr ând femeia dorit , b rbatul î i îmbr eaz moartea. i decât calea sinuciderii.
Personajele feminine, poate cu excep ia Lianei i Salomiei, nu sunt Din perspectiva tragicului, rela ia dintre Ion i George este cât se
tragice, ci dramatice. Ele nu ac ioneaz , nu aleg. Ana este un astfel poate de complex . George Bulbuc este copia în negativ a lui Ion. El
de personaj. E ecul existen ei sale nu se datoreaz unei alegeri (ea e lipsit de voin , lipsit de personalitate, se las modelat de al ii. Fe-
nici nu trece printr-o situa ie în care trebuie s aleag ), ci unei erori ciorul lui Toma Bulbuc ar vrea s fie ca „îndr citul” de Ion, dar nu
de interpretare i a unei autoam giri.Ana nu- i poate pacurge drumul face saltul în ac iune i tr ie te tot timpul sub ap sarea frustr rii.
pân la cap t, nu poate duce povara vie ii,de aceea se sinucide. Flo- Trei sunt momentele de r scruce în biografia lui George; numai în
rica face figur aparte printre personajele feminine rebreniene. Ea nu cele trei momente exist practic în roman. Primul este cel al b ii cu
e un personaj tragic i nici dramatic, este întruparea total , „f res- Ion, la cârcium , dup „spartul” horei. Evenimentul respectiv marchea-
turi” a Erosului i Thanatosului. Ea e via a impasibil în curgerea ei înfrângerea lui în orgoliul de ales de comunitate ca b rbat pentru
neîntrerupt . Femeia din imaginarul lui Rebreanu este masca care Ana i negarea definitiv a rangului de conduc tor al cetei de feciori.
ascunde (camufleaz ) unitatea Eros-Thantos, i care extrage din Al doilea moment este c toria cu Florica, care se dovedre te o
„urna sor ii” destinul b rbatului. gre eal . George n-a fost niciodat capabil s iubeasc , s tr iasc
Un personaj tragic, pân la un punct i mai pu in pregnant, este sub fascina ia lui Eros, el dorind femeia numai în m sura în care avea
Vasile Baciu. El se împotive te c toriei fiicei cu Ion nu atât din su- iluzia c o „r pe te” altuia. Al treilea moment, simetric primului, este
punerea la o cutum de ordin social-econonic specific comunit ii cel al s vâr irii crimei. Crima lui George a fost perceput de critica
arhaice, cât faptului, incon tient, c în posibilul ginere se vede pe el literar ca act justi iar înf ptuit dintr-un sentiment de gelozie, ca
la vremea tinere ii, la momentul alegerii, timp pe care vrea s -l dea pedepsire a acelui care a atentat la onoarea lui de... familist. Eroare!
uit rii depline. Via a lui st sub semnul unui blestem tragic: nu s-a în- Din perspectiva scenariului tragic, în semnifica ia de adâncime a
surat cu cine a iubit, ci a ascultat glasul p mântului; pe rând îi mor romanului, fapta lui George are alt în eles. Pe drumul de la prima la
cei cinci copii (feciori); la ultima na tere, a Anei, femeia îi moare; fata ultima confruntare cu Ion, George este preg tit pentru gestul final,
nu-l ascult , îl va face de ru ine. Destinul ac ioneaz încent, dar per- adic pentru a deveni agentul tragic, instumentul prin care destinul
severent i tocmai de aceea sfâr itul lui Vasile Baciu e împins cât se i des vâr te lucrarea. Prin crim , George se anihileaz ca fiin . El
poate mai departe. Destinul i sfâr itul s u nu sunt întrutotul tragice, n-a îndr znit s i foloseasc energia pentru via , din care cauz a
în accep iunea clasic a termenului, deoarece sunt de ordin social ajuns în stare de boal , iar sub suferin a (febra) ei va ucide. Va tr i s -
(î i pierde statutul de st pân al p mânturilor) i moral (cade în patima i isp easc pedeapsa. Dup consumarea faptei, Ion (eroul tragic)
uturii). Fiica va fi agentul tragic: refuzând autoritatea tat lui i este plâns, iar George (agentul tragic) este inat de comunitate. George
iubind în de ert pe Ion, cel care nu-i era destinat, ea finalizeaz sfâr- nu poate fi ca Ion pentru c : a) nu este liber, tr ie te numai sub ocro-
tirea tat lui; b) în toate gândurile i faptele sale el imit , fiind mereu
al doilea; c) nici în clipa suprem , George nu este EL, în momentul
crimei fiind posedat de ceva de dincolo de con tiin ; este febra
care îl cuprinde în drum spre p dure pentru a t ia ni te copaci; se
întoarce din drum acas pentru a t ia altfel de copaci. În concluzie:
nici pe departe crima lui George nu este un act justi iar. Ca termen de
Liviu Rebreanu

referin se poate lua Baltagul, romanul-balad al lui Sadoveanu.


Dac în Ion aten ia e focalizat asupra voin ei eroului, în durea
spânzura ilor este orientat spre con tiin a protagonistului. În eta-
pele drumului s u prin via i în grade diferiteeroul din durea
spânzura ilor descoper inautenticitatea con tiin ei sale. De aceea
drumul vie ii sale este drumul f uririi unei con tiin e autentice, îns
pentru a ajunge la ea, Apostol Bologa trebuie s str pung trei cer-
curi care se dovedesc solu ii de existen cu „resturi”.
Ca un nietzschean, Apostol roste te, la un moment dat, urm -
toarele vorbe: „Via a e un povârni cu un cap t în cer i cu cel lalt în
neant [„pr pastie”, metafor specific lui Rebreanu]. Omul trebuie
6 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

„De azi înainte, fiul meu, e ti b rbat. Dac ar fi nevoie e ti preg tit s
i câ tigi singur pâinea. Intrând în cursul superior orizontul are s i
fac imense sfor ri s stea în picioare, iar când a început pr bu-
se l rgeasc . Vei pricepe multe lucruri nev zute c ci via a i lumea
irea nimeni nu-i mai poate da echilibru”. Fraza sintetizeaz întraga
sunt pline de taine grale. S n zuie ti mereu a dobândi stima oame-
tragedie a personajului.
nilor, i mai ales pe a ta însu i. De aceea sufletul t u s fie la fel cu
Pentru a urm ri condi ia tragic a lui Apostol, mai evident decât
gândul, gândul cu vorba i vorba cu fapta, c ci numai astfel vei ob-
la Ion, deoarece rolul con tiin ei este mult mai prezent i mai puternic,
ine un echilibru între lumea ta i lumea din afar ! Ca b rbat s i faci
va trebui s urm m cronologia vie ii lui nu relatarea ei. Primul mare
datoria i s nu ui i niciodat c e ti român!” Tat l terestu completând
eveniment care va marca definitiv existen a personajului este reve-
pe cel ceresc îi traseaz destinul.
la ia lui Dumnezeu sub chip de lumin , când, la vârsta prunciei,
Testamentul e o punere în abis. În condi iile istorice concrete
spune în fa a altarului Tat l nostru: „Apoi, tocmai în clipa când se
date, testamentul con ine „imperative” incompatibile i cu... resturi.
închin , la încheierea rug ciunii se deschide deodat cerul i dintr-
Îndeplinirea imperativelor devine imposibil prin acutizarea incom-
o dep rtare nesfâr it i totu i atât de aproape ca i cum ar fi fost
patibilit ii lor în starea de criz , starea limit în care se afl lumea,
chiar în sufletul lui, ap ru o perdea de noura i albi în mijlocul c rora
implicit Apostol: R zboiul. Astfel, niciodat Apostol nu va putea
str lucea fa a lui Dumnezeu ca o lumin de aur, orbitoare, înfrico-
ob ine un echilibru, nu va putea concilia statul, neamul, iubirea
toare i în acela i timp mângâietoare ca o s rutare de mam [...] din
universal . La fiecare încercare r mâne un rest. Apostol Bologa e
str lucirea dumnezeiasc îns se limpezea o privire vie, infinit de
nevoit s aleag între cele trei imperative. Prin alegere destinul e pus
blând i de m rea , care parc p trundea în toate adâncimile i
în mi care.
ascunzi urile... Ar tarea aceasta a durat numai o clip i a fost atât
Din momentul întoarcerii tat lui din închisoare i moartea lui,
de nem rginit i de dulce, c inima lui Apostol i-a oprit b ile, iar
Apostol pacurge dificilul proces de identificare a tat lui cersec cu
ochii i s-au umplut o de lucire stranie, bolnav . Totu i sufletul îi era
cel p mântean. Când e pe punctul împlinirii fericitei contopiri apare
atât de plin de fericire, c ar fi fost bucuros s moar acolo, privind
situa ia tragic : moartea tat lui p mântesc i odat cu el i pierderea
minunea dumnezeiasc ... Când se întoase la loc, p ru schimbat la
celui ceresc. În acel moment de scruce strig acel cutremur tor
fa [s.n.], pe obrajii albi, ochii alba trii erau ca dou izvoare de
„De ce?” C utând un r spuns, via a lui devine un povârni tot mai
lumin
alunecos. Apostol alege s urmeze filosofia nu teologia cum doreau
- M icu , am v zut pe Dumnezeu! Murmur copilul cu însufle ire
mama i preotul Grozea. În anii studiilor se îndep rteaz de cer i
[...]”
caut r spuns în c i. Î i f ure te o concep ie de via pe principiul
Din acel moment, s-a „schimbat la fa ” i a r mas... bolnav, cu
datoriei fa de stat (pentu detalii vezi Ionel Popa, Scrisori despre
nostalgia dup lumin - simbolul unei vie i autentice, adev rate.
Rebreanu - P durea spânzura ilor, 2014). Pentru a demonstra, în
Deocamdat revela ia va coborî în incon tient, de unde va ac iona
primul rând sie i, juste ea alegerii pleac voluntar pe frontca ofi er
tot mai intens pân la un punct critic, când izbucne te criza. Acest
în armata chezaro-cr iasc . Pe front, în numele datoriei, are un com-
punct critic exte executarea prin spânzurare a camaradului Svoboda,
portament exemplar r spl tit cu medalii. În numele aceleia i datorii,
acuzat de tr dare i dezertare. Din Curtea Mar ial care l-a condamnat
ca membru al Cur ii Mar iale condamn la moarte, prin spânzurare,
face parte i Apostol.
pe camaradul Svoboda, care, punând mai presus de datoria fa de
Un al doilea moment de r scruce din biografia copilului Apostol
stat pe cea fa de neam, e acuzat de tr dare i dezertare la „du man”.
este întoarcerea din închisoare a tat lui, cel mai tân r dintre memo-
Urmeaz o perioad de fr mânt ri chinuitoare în urma c rora Apostol
randi tii condamna i de statul cezaro-cr iesc. Treptat p rintele bio-
descoper falsitatea alegerii f cute. Va încerca s i refac drumul
logic va lua locul rintelui ceresc. Alt moment hot râtor din drumul
ascultând de „glasul sângelui”. Îns i noul drum, în condi iile r zbo-
vie ii i c ut rilor tân rului Apostol îl reprezint testamentul moral-
iului, se dovede te dificil i pân la urm insuficient, prea strâmt pen-
politic al tat lui. La teerminarea cursului inferior al liceului, mul umit
tru sufletul s u setos de adev i de lumina dumnezeiasc . Apostol
de rezultatele fiului, Iosif Bologa i se adreseaz , aulic-testamentar:
se afl într-un puternic conflict între imperativul de a fi cet ean al
Imperiului i a fi român. Conflictul, de natur tragic ,
este rezolvat prin renun area la cele dou imperative
opuse i alegerea celei de a treia cale: credin a, sau
cum se zice în roman, iubirea dumnezeiasc , iubirea
pentru OM, propov duit de Hristos. O prim mani-
festare in actum este considerarea ordonan ei ca
frate al s u, apoi, acas în permisie, cere iertare lui
gie u pe care l-a p lmuit în numele iubirii de
neam; cel mai elocvent i compex exemplu este iubi-
rea pentru Ilona. La întrebarea lui Klapka, întrebare
de nivelul respectivului personaj, referitoare la rela ia
cu fata, Apostol r spunde: „Sufletul e acela i la -
ranc i la contes , r spunde Bologa cu mai mult
însule ire [...]. Nu, nu, eu cred c civiliza ia [adic tot
ce este antinatur , antidumnezeire] a falsificat pe om
i l-a înr it; omul primitiv [omul cel adev rat, natu-
ral] e bun i drept i credincios [...]”. Într-o discu ie,
final , cu preotul Boteanu, fostul coleg de coal
evoc crâmpeie din drumul crucii pe care a mers el,
subliind sprijinul avut din partea so iei. La un mo-
Vassily Maximov - Amintiri din trecut
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 7
refacerea st rii primordiale de androgenitate. Toat „filosofia” pe
ment dat, Apostol îl întrab : „O iube ti mult... ca pe Dumnezeu?” Pri- care Rebreanu î i construie te scenariul romanului este un melanj
me te urm torul r spuns: „Da ... mult, ca i pe Dumnezeu!... Iubirea de elemente din filosofia vedic a metempsihozei (reîncarnarea), din
e una i nedesp it , întocmai ca credin a! Inima mea cuprinde în mitul grec al androginului prelucrat filosofic de Platon în Banchetul,
aceea i iubire pe Dumnezeu i pe tovar a vie ii mele i mama copiilpr din teosofia gnosticilor comentatori ai Kabalei, din simbolistica
mei... Prin iubirea adev rat sufletele unite se apropie de tronul numerologic . Destinul tragic al lui Toma Novac este transplantat
Atotputernicul”. înr-un roman mitologic despre iubirea etern . Pentru a realiza acest
În urma acestei discu ii, lui Apostol i se confirm iubirea pentru lucru, sciitorul i-a f cut, dup cum m rturise te, o teorie proprie,
Ilona. Întors la gazda unde este încartiruit, transfigurat, se adreseaz necesar i adecvat romanului construit pe idee metafizic a iubirii
fetei: „Ilona! opti el mi cat. Vrei s fii mireasa mea, Ilona?” Foarte spirituale. În Adam i Eva, Rebreanu se las fascinat de tain . Concret
important i semnificativ, Apostol nu spune nevast , ci mireas . în roman taina este iubirea v zut , destul de vaporos, ca principiu
Întreaga tragedie a lui Apostol Bologa se tope te în patosul s u metafizic care str bate Timpul pentru a uni în absolut Masculinul cu
cre tin. E de notat c Rebreanu, st pân pe ideile i uneltele sale de Femininul redobândind-se unitatea primordial . În condi iile finitu-
romancier nu face gre eala trecerii prin rupturi bru te, prin salturi dinii p mântene atrac ia dintre B rbat i Femeie este o fatalitate ne-
nemotivate de la un imperativ la altul, ci popose te asupra mo- cesar , dar de nerealizat ca unitate primordial ; în plan metafizic este
mentelor de „zvârcolire”, când imperativul datoriei fa de stat i cel o necesitate programat cu posibilitatea realiz rii ei, dincolo de
fa de neam se întrep trund i se anuleaz reciproc i în elanul s u moarte. Tot ceea ce ar putea s apar in tragicului este trecut în pro-
de iubire dumnezeiasc pentru om alege drumul jertfei crstice. prietatea tainei v zut teosofic. În ideea spiritualist a scriitorului,
Scriitor cu cert voca ie a tragicului, Rebreanu nu ne scute te de momentul suprem al exiten ei este moartea care anihileaz timpul, iar
surprize. În durea spânzura ilor face un adev rat tur de for fiin a uman se scindeaz în corp fizic, material care dispare, i în
estetic , anulând tragicul, dând totu i o oper literar de excep ie. corp astral, în suflet nemuritor, care urmeaz s se reîncarneze într-o
Tragicul sub auspicile c ruia eroul din durea spânzura ilor par- nou fiin . Romanul î i propune s ilustreze dou idei fundamentale
curge drumul vie ii este convertit prin postularea lui dincolo, prin din concep ia scriitorului: instinctul iubirii este o reminiscien a ori-
dizolvarea eului finit într-un supraeu transcendent, nelimitat. Totul ginii divine a erosul i c via a repet acelea i trasee fundamentale
se încheie sub pecetea tainei asociat luminii care dez-m rgine te ale existen ei. Nu e f semnifica ie ce afirm Rebreanu în rturisiri:
fiin a. Acest mod de anulare a tragicului, dat ontologic al fiin ei, face „în orice caz, mie, din tot ce am scris pân acum, Adam i Eva mi-e
din durea spânzur ilor un roman religios, dar care i în aceast cartea cea mai drag . Poate pentru c într-însa via a omului e deasupra
calitate implic înc multe aspecte i, implicit, discu ii. începutului i sfâr itului p mântesc, în sfâr it, pentru c Adam i
În Adam i Eva, tragicul este sub irel, din cauz c scriitorul Eva e cartea iluziilor eterne...”. i-a iubit romanul la fel cum Flaubert
ascult alte „glasuri” c rora încearc s le r spund . Premisa tragic i-a iubit pe Madame Bovary. Adam i Eva ar fi putut fi, dar nu este
a iubirii neîmplinite în planul p mântean al fiin ei finite este meta- un roman care s ilustreze tragicul existen ei, precum Ion, Ciu-
morfozat într-o salvare de natur teosofic : tragicul din planul con- leandra, Cr orul Horia. Ca e afotaj i semnifica ie ideatic sea-
tiin ei este transferat într-un plan teosofic încât fiin a nu mai e con- cu durea spânzura ilor.
di ionat tragic de finitudinea ei în timp, ci de abisul temporalit ii pe Inspirat din istorie, Cr orul Horia nu e un roman istoric de tip
care i-l adjudec prin credin a în metempsihoz . Or, metempsihoza sadovenian i nici o reconstituire documentar-realist . Romanul e
nu mai înseamn moartea din confruntarea cu limita, ci repeti ie, re- construit pe un scenariu al jertfei cristice, dar de data aceasta autorul
încarnare. În acest plan iubirea înseamn refacerea cuplului primar, lui r mâne credincios pân la cap t voca iei sale pentru tragic, nu
mai anuleaz tragicul convertindu-l într-un elan
religios, cre tin ca în durea spânzura ilor.
Din analitica tragicului elaborat de filosoful
Gabriel Liiceanu, Horia ilustreaz teza 15: „În
limitele peratologiei, propozi ia <victimile tragice
se nasc la grani a unei epoci> vrea s spun c
eroul tragic al istoriei tenteaz o limit care este
absolut în raport cu con tiin a sa i relativ în
raport cu omenirea. Tragicul existen ial al erou-
lui istoriei este astfel pre ul pl tit pentru reali-
zarea tragicului omenirii (pentru înf ptuirea isto-
riei). Eroul istoric înfrunt deci ca absolut o
limit care, prin fapta sa, devine un element în
mul imea limitelor relative” (Liiceanu,p.204).
Horia, ca personaj tragic, î i asum destinul i
nu abandoneaz lupta cu limita când î i d sea-
ma care va fi sfâr itul. El are con tiin a superi-
oar a necesit ii sacrificiului - con tiin a mor ii
(Lucian Raicu, p.204). Toate elementele tragi-
cului disipate în textul romanului î i dau întâlnire
în capitolul final: Roata. „Tragerea pe roat ”
nu mai are semnifica ia pur cre tin a r stignirii
pe cruce. Faptul istoric a devenit în roman o
metafor de o zguduitoare semnifica ie tragic .
Vassily Maximov - Copilul-inginer
8 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

s-a l sat cople it de criza de timp, e perioada când Rebreanu e pur


Ciuleandra ilustreaz , din alt perspectiv , condi ia tragic a fi- i simplu confiscat de munca sa în calitate de director al Teatrului
in ei umane. În aceast mic capodoper , autorul r mâne la mitul Na ional, munc care sub multe laturi dep te spa iul Teatului
personal: identitatea dintre Eros i Thanatos. Destinul este denomi- Na ional. Se tie cât de responsabil i constiincios era Rebreanu în
na ia abstract-filosofic pentru energiile incon tientului care, în anu- munc i mai ales în postura de persoan public , oficial . Sunt i
mite condi ii, se manifest abrupt, violent. Din aceast perspectiv , alte cauze (vezi, Mircea Mali a, Studiu introductiv la Liviu Rebreanu
tragicul din Ciuleandra este tensiunea conflictual dintre EU (con- - Cr orul Horia, 1998).
tiin a) i SINELE (incon tientul colectiv), pe de o parte, iar de cea- În romanele scriitorului exist o atmosfer tragic sugerat prin
lalt , SUPRAEUL. Mai mult ca sigur c Liviu Rebreanu nu a cunoscut obiecte sau personaje însemnate, care au preluat func ia oracolului
ideile lui Freaud i Jung de pân la 1927 când public romanul, tocmai din tragedia antic : cuptorul, hora, spânzur toarea, copacul (m rul
de aceea uime te i eclipseaz critica literar prin intui ile sale, iar dure , nucul), cea a, spa iul închis-clopot, spa iul deschis-cupol ,
mica capodoper rebrenian putea fi un excelent material pentru cei Savista-Oloaga, b trânul Moarc care moare în fa a Anei când se
doi psihanali ti. rbierea ). Toate, prin acumulare i reiterare, sunt organizate într-o
Destinul tragic al lui Puiu Faranga, protagonistul romanului, este re ea de semne care numai la sfâr itul lecturii î i dezv luie pe deplin
drumul negativ spre incon tientul colectiv simbolizat de dansul semnifica iile. Expresionismul cu implica iile lui de viziune, dar mai
popular Ciuleandra, dans arhaic, ritual.Acest drum regresiv e cauzat ales de stil, constituie cadrul estetic în care se fructific voca ia tra-
de confruntarea lui Puiu cu limita - pragul dintre Afrodita Pandamos gic a sciitorului.
i Afrodita Urania. În termeni jungieni este vorba de imposibilitatea În ronanele Jar, Amândoi, Gorila, Rebreanu se reîntoarce în
de diferen iere prin individua ie a EULUI de SINELE. În acest con- grani ele rezonabile ale realismului clasic.
text tragic-psihanalitic un aspect interesant i demn de aten ie este Sub influen a filosofiei vie ii (Nietzsche, Dilthey), Rebreanu cre-
rela ia reversibil dintre pacientul tragic (Puiu Faranga) i agentul dea în unitatea primordial : om - cosmic, într-un mister al existen ei
tragic (medicul psihiatru Ion Ursu, care îl trateaz ). configurate de concepul numit de el pulsa ia vie ii, în ideea organi-
Prin subiect, structur i infrastuctura ideatic Ciuleandra este cului. În Ion, durea spânzura ilor, Adam i Eva finalurile sunt
o tragedie. Mircea Zaciu a sus inut c Rebreanu a ratat „un mare ro- racordate la cosmic (Mircea Muthu, p.166 i urm.) în ideea împ rii
man modern” (Mircea Zaciu, Ca o imens scen , Transilvania, 1996, eroilor cu cosmicul, cu absolutul, cu dumnezeirea, dup p timirile
p.315). În ciuda verdictului prea aspru al lui Mircea Zaciu, Ciuleandra din timpul istoric. Moartea lor nu mai înseamn sfâr it în fa a limitei,
poate sta cu fruntea sus al turi de capodoperele Ion, durea spân- ci un prag de trecere spre un dincolo i un apoi. Ei au parte de mân-
zura ilor, scoala (Elisabeta Lasconi, Ciuleandra - capodopera tuirea cre tin . Timpului istoric liniar - clipa -, scriitorul îi opune
ascuns , prefa la Liviu Rebreanu - Ciuleandra,1999). O capodo- timpul ciclic al ve niciei, simbolizat prin cer. Individualul, particularul,
per ratat este Cr orul Horia. Acesta r mâne un roman „neîm- vremelnicul supus vinei („zvârcolirii”) se dizolv într-un adev r mai
plinit”, sub nivelul lui Ion i scoalei, chiar dac poart pecetea înalt. Îndoiala, interogativ nu moral , i speran a anuleaz tragicul.
romancierului de geniu. Acest lucru l-a sim it i autorul lui, conform În spatele modalit ilor de anulare a tragicului st o concep ie
celor notate în Jurnal. Ratarea capodoperei este cauzat în primul construit dintr-o matafizic în care transcendentul este confundat
rând de faptul c romanul e fructul numai al unei gesta ii exterioare cu cosmicul, ceea ce este o eroare, i dintr-o gândire cre tin contami-
nu i a uneia interioare, ca în cazul capodoperelor. Materia nu „a nat cu un panteism mai mult sau mai pu in p gân, o alt eroare. i a
dospit” suficient, „lutul” nu a fost suficient „fr mântat”. Rebreanu treia eroare: asezonarea celor dou cu idei teozofice. În baza acestei
concep ii scriitorul a închipuit „salva-
rea” fiin ei de tragic (Liviu Mali a,
p.235-288).
t gad , Rebreanu a avut vo-
ca ia tragicului i geniul scriitoricesc
de a-i da expresie literar . Dar, el por-
ne te la drum ca Me terul Manole i
ajunge la destina ie ca Feciorul din
balada Miori a. Aceast inconsec-
ven , acest parcurs ridic întrebacea
reia greu i se poate da un r spuns
tran ant i definitiv: este scriitorul in-
capabil s duc pân la cap t povara
tragicului ori „deficien a” este o abor-
dare modern a tragicului, în lumina
adev rului c romanul (romanescul)
nu poate repeta (reproduce) parame-
trii filosofico-estetici ai tragediei an-
tice. Oricum, tragicul, atât cât i cum
exist , r mâne o dimensiune definitorie
pentru romanul lui Liviu Rebreanu.
Dup vorba inspirat a lui Liviu Mali a:
tragicul r mmâne „nuca tare pe care
critica literar n-a reu it s-o sparg
înc ”.(Capitol din studiul în lucru
Vassily Maximov - So bolnav Rebreanu tradi ional vs. modern)
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 9
Doina DR{GU|

Corneliu Baba - “Patriarh


de v`rst[ al breslei”
În „Însemn ri ale unui pictor din Est”, Corneliu Baba î i începe ca Rembrandt i marii portreti ti din coala olandez .
albumul cu un „Preludiu la crepusculul unei vie i de pictor”, din care Dup terminarea studiilor la Academia de Arte din Ia i a fost numit
cit m: „Patriarh de vârst al breslei, îmb trânit lâng palet i lâng asistent, în 1939, apoi profesor de pictur , în 1946.
culori, profitând de luciditatea înc nealterat a spiritului, încerc s -mi O dat cu venirea regimului comunist, via a lui C. Baba s-a schimbat
scriu singur paginile acestui album a a numit de apogeu i de final, pe profund. La pu in timp dup debutul s u oficial la Salonul de Art din
care inten ionez s -l ilustrez i s -l redactez dup propria fantezie i Bucure ti, cu o pictur numit Juc torul de ah, C. Baba a fost arestat
pricepere. Ajutat de paginile Jurnalului i ale caietelor mele de atelier, i închis pentru scurt vreme, apoi anul urm tor a fost suspendat f
folosesc o parte din acele nenum rate dialoguri cu t cerea, r spunsuri explica ii din postul s u de la facultate i mutat de la Ia i la Bucure ti.
la nesfâr itele interviuri cu mine însumi, un joc pasionant de b trâne e, Juc torul de ah este o pictur care i-a adus o mare popularitate, fapt
ap rut odat cu nevoia de singur tate crescând impus de îns i ce a stârnit mari controverse în rândurile autorit ilor comuniste, mai
pictura ce fac la vârsta dramatic la care lupt înc disperat cu tainele ales pentru faptul c pictura sa transmitea un mesaj nepotrivit cu vre-
culorilor, la fel ca Iacob în r zboiul cel de neînvins cu îngerul Domnului.” murile acelea. A fost acuzat de „formalism” în art , o orientare opus
Corneliu Baba s-a n scut în Craiova, „ora ul de care nu i-a putut realismului, o orientare care supraapreciaz importan a formei în de-
desprinde sufletul niciodat ”. Provenea dintr-o familie de pictori, fiind trimentul con inutului. Pe distan a unui deceniu (1940-1950), într-un
fiul unui cunoscut artist plastic b ean, Gh. Baba, care i-a f cut moment când î i c uta propriul drum, Corneliu Baba a fost confruntat
studiile la Academia de Art din Viena. În atelierul tat lui s u, Corneliu cu fenomenul de „înghe are a limbajului în formele neoacademice,
Baba a înv at elementele de baz ale desenului i picturii: „Aici am conven ionale”. A avut o scurt perioad în care a pictat în stilul re-
deprins, înc înainte de a înv a s scriu i s citesc, alfabetul i gra- alismului socialist - o elari i tablouri cu rani -, dar i-a dep it repede
matica elementar a desenului i picturii, f alte semne de presupus contradic ia acestui climat.
precocitate. (...) Înainte de a fi împlinit ase ani m-am v zut instalat la Ca expresie plastic , Baba reprezint ultima ipostaz major a
un evalet propriu la care desenam zilnic folosind figuri de gips, înv - realismului. Dup 1948 valorizeaz absurdul, claustrarea, tragedia.
ând dup metode clasice s observ i s propor ionez, s valorez i... Biografia sa artistic este ritmat de lumini i umbre.
în plus «s colorez» în alb i negru cu o bucat de c rbune.” În 1958, Corneliu Baba a fost numit Profesor de Pictur la Institutul
În 1921, familia Baba s-a mutat la Ia i, nostalgia marelui pictor de de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu din Bucure ti i a primit titlul de
mai târziu pentru ora ul natal nedisp rând pân la moarte: „O dat cu Maestru Emerit al Artelor. Acum, problemele cu autorit ile comuniste
plecarea definitiv din Craiova, lumea copil riei mele luase sfâr it”. par s dispar . În urm toarea decad , el i cu tablourile sale au c torit
Tot la Craiova, i s-a declan at pasiunea pentru muzic i pentru lectur . în toat lumea participând la expozi ii precum: Cairo, Helsinki, Viena,
În lumea artistic a Ia ului, Corneliu Baba s-a impus foarte repede, New Delhi, Bruxelles (expozi ie personal - în 1964).
fiind considerat un adev rat fenomen. La examenul de admitere la Prin originalitatea, m iestria i realismul ei profund, arta lui Corneliu
Academia de Arte din Ia i a prezentat o map cu 12 picturi. A doua zi, Baba i-a câ tigat o mare pre uire atât în ar , cât i peste hotare. În
când trebuia s sus in proba oral , a constatat c toate lucr rile sale 1962, i se acord titlul de Artistul poporului, anul urm tor devenind
au fost înr mate i expuse pe pere ii s lii profesorale. Evident, nu a membru corespondent al Academiei Române, iar în 1964 va fi membru
mai trebuit s sus in niciun examen, iar temutul rector al Academiei, al Academiei de Arte Frumoase din Berlinul de Est.
profesorul Athanasiu, i-a cerut s -i fac portretul. Deci se contura Aproape toate operele lui Corneliu Baba au r mas în România, ele
acea aur a marelui portretist de mai târziu. existând în toate muzeele importante ale rii. Una dintre pu inele ope-
În portretele sale, Corneliu Baba a acordat o aten ie deosebit re din afara României este tabloul impresionist numit Frica, aflat la
mâinilor, ca element-cheie în caracterizarea personalit ii umane, exact Muzeul Szepmuveszeti din Budapesta.
Printre cele mai importate opere sunt o serie de portrete care au
determinat criticii s -l compare cu Francisco Goya. Între 70 i 80 de
ani, Baba a realizat o serie de tablouri de Arlechini i Regi Nebuni.
Din nou, se observ o analogie cu perioada ultim a lui Goya, dar i cu
pictura expresionismului german.
Corneliu Baba

Un lucru mai pu in cunoscut este acela c Baba a fost i pictor de


biserici. Când a pictat Capela Hasas din Oradea, el a luat ca model
pentru chipul lui Iisus propria înf are: „Pe bolta de la intrare, C.
Baba a pictat chipul lui Iisus. Cu totul inedit e faptul ca acesta seam
izbitor cu chipul din tinere e al pictorului, ce poate fi v zut în autopor-
tretul realizat în 1922”.
Arta lui Corneliu Baba e, în primul rând, o medita ie asupra lumii i
a vie ii, iar nu un simplu cântec de culori. Corneliu Baba este un artist
care tie s visese în fa a unei pânze i s lupte ca visul s u s fie t l-
cit în imagini.
10 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Iulian CHIVU

Cézanne - triste\ile gloriei


Cele dou decenii de impresionism francez (1867-1886) veneau dac nu chiar impuse de prosperul s u tat , în favoarea picturii are
cu elanul revolu ionar al vremii lor i rupeau ostentativ leg tura cu loc în condi iile prieteniei celebre cu Zola i cu Baille. Cézanne va fi
rigorile academismului nu numai în pictur , ci i în muzic , iar literatura stârnit mai mult de succesul lui Zola, c ruia profesorul s u din Aix îi
i anun a i ea aspira iile moderniste spre simbolism, avangardism, prezice dup o frumoas compunere: Zola, tu vei fi scriitor!
dadaism, expresionism, suprarealism etc. Cézanne a fost îns un model de pasiune i d ruire, a muncit f
Ie irea libert ii de formul de sub rigorile canoanelor scotea preget, a ajuns un savant al picturii i i-a dorit s poat picta pân
pictura din atelier i o ducea în aer liber, ceea ce-i influen a cromatica la moarte. Mult vreme nu reu te s p trund în geleriile expo-
mizând mult pe expresivitatea i fine ea tu elor sugestive de penel. zi iilor, criticii nu-i sunt favorabili. Nici Renoir, nici Monet, dar nici
Termenul de impresionism ap rea explicit, la Paris, în protestul pic- Pissaro i nici Degas nu sunt întrutotul agrea i. Cézanne este exclus
torilor refuza i de Academia Francez de Arte Frumoase de la expozi ia categoric, iar un Mantifaud nota în l´Artiste: Cézanne pare doar un
oficial din 1873 i este preluat dup tabloul lui Claude Monet Im- soi de nebun care picteaz agitat de „delirium tremens”.
pression - Soleil levant. Un alt articol, de data asta al lui Louis Leroy (dup consemnarea
Un remarcabil istoric francez al artelor plastice, Henri Perruchot lui Henri Perruchot; Via a lui Cézanne, Ed. Meridiane Buc.,1969,
(1917-1967), consacr gloriei picturii franceze din acea vreme i nu p.181*) noteaz : Sub influen a acestei picturi, Joseph Vincent începe
numai o serie de monografii (La Vie de Gauguin - 1948; La vie de într-adev r s bat câmpii, s devin „impresionist”. Ajuns în fa a
Van Gogh - 1955; La vie de Cézanne - 1956; La vie de Toulouse unei marine de Monet, intitulat „Impresie, R rit de soare”,
Lautrec - 1958; La vie d'Édouard Manet - 1959 etc.), asupra unora exclam : „Ah! Ia te uit , ia te uit ! Îl recunosc, sta e favoritul lui
din numele celebre ale picturii franceze revenind în rev. Jardin des papa Vincent! „Impresie”, eram sigur - tocmai îmi i ziceam, pentru
Arts (Cézanne - 1967; Vélasquez - 1967; Modigliani - 1968; Francisco sunt impresionat, trebuie s existe aici o impresie... i cât liber-
Goya - 1968). tate, cât u urin în execu ie! hârtia de tapetat în stadiul embrionar
Via a lui Cézanne (1839-1906) este un model al renun rii la e mai reu it decât marina asta!” Vederea pânzei lui Cézanne „Olym-
alternativele luxuriante ale unei prosperit i garantate în favoarea pia Modern ” sfâr te prin a-l face s i piard min ile (p.181).
unei vie i modeste, îns cu adev rat libere, consacrate întrutotul Cézanne ajunge s se team de astfel de ecouri ale presei pariziene
artei; renun area tân rului Cézanne la studiile în Drept, recomandate mai mult din cauza tat lui s u, marele bancher Louis-Auguste, care
îl constrângea autoritar s se întoarc la studiile sale de Drept i îl
tachina de fiecare dat când citea despre primirea deloc elogioas a
criticilor de art de care se bucura fiul s u ca pictor. Terorizat îndelung
de o pres ostil , totu i Cézanne se bucur de simpatia unor critici.
Georges Rivière public o vibrant ap rare a pictorului în L´Impres-
sioniste: Artistul cel mai atacat de pres i de public de cinci-
sprezece ani încoace este domnul Cézanne, noteaz el (p.205). Pe
de alt parte, vechea prietenie cu Zola îi stimuleaz ambi iile artistice
i gloria prietenului s u îl motiveaz i mai mult: În Parisul acesta al
lunii august, în care debarc Cézanne, nu se vorbe te decât despre
un om i o carte. Omul e Zola, cartea, romanul „Cârciuma” (p.192).
Lipsit de o fire mai combativ , Cézanne are tendin a s se dea
tut de fiecare dat când este atacat, iar în rela ia cu Louis-Auguste
nici mama sa nu mai reu te s -l apere de fiecare dat sau s -i sus-
in op iunile. Louis-Auguste are optzeci de ani, iar fiul s u, Cézanne,
are doar treizeci i nou . Tat l nu tie nimic despre c toria fiului
u cu Hortense Fiquet (1886) i cu atât mai mult nu tie nici despre
nepotul nou-n scut, de i b trânul bancher este cât se poate de su-
spicios i investigheaz mult în jurul acestui subiect.
Într-o zi, Cézanne trebuie s plece de la Aix la Marsilia s i vad
fiul bolnav i s fac ceva pentru el. Reu te s ajung i chiar se
bucur când micu ul Paul se sim ea mai bine, numai c la întoarcere
pierde trenul, îns vine pe jos alergând vreo treizeci de kilometri i
nu va întârzia de la cin mai mult de un ceas.
Cézanne
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 11
picteaz pân în Normandia, la Paris se mut de la o adres la alta,
i totu i mai apar i ve ti bune pentru el: este solicitat de amicii revine în Proven a sa natal , dar nu pentru mult vreme.
i impresioni ti s participe la o nou expozi ie, dar refuz de teama trânul Louis-Auguste moare la optzeci i opt de ani i las
comentariilor i a criticilor potrivnice cu gândul c poate a a va fi fiec ruia din cei trei copii ai s i câte o mo tenire de câte patru sute
admis la Salonul parizian. Primul pas acolo va fi f cut ca „elev al lui de mii de franci bine plasa i în valori mobile i imobile. Din ace ti
Guillemet”, în 1882. În plus, nici el nu este prea mul umit de lucr rile bani, Cézanne va avea un câ tig anual de dou zeci i cinci de mii de
sale, rezerv cu care se va confrunta pân la sfâr it. Rela ia cu „ban- franci, ceea ce nu-l face cu nimic mai fericit fiindc el nu are nici
cherul” r mâne suspendat în neîncredere i nu prime te mai mult înclina ii spre via a de lux, nici spre petreceri. Inchiriaz în schimb o
de o sut de franci pe lun , de aceea va fi nevoit s recurg la ajuto- camer la Castelul Negru, la cariera de piatr Bibémus, unde în co-
rul lui Zola. Ghinioanele îl pândesc îns mai la fiecare pas. Cézanne pil rie ajungea des împreun cu Zola i Baille, iar cu ajutorul Mariei
e tot a a de înc ânat ca i tat l s u. Se lupt s ob in de la redescoper biserica i via a de cult. Îns adev rata lui religie va
dân-sul posibilitatea de a se stabili la Marsilia (p.216), îns când mâne tot pictura.
rea s aib ceva anse, tat l Hortensiei îi trimite fiicei o scrisoare În 1889, anul inaugur rii la Paris a turnului Eiffel, se organizeaz
cu po ta la Aix, scrisoare care cade în mâna „bancherului”, dar mai o expozi ie universal în care Cézanne este prezent cu Casa Spânzu-
mâne oleac de noroc: tat l so iei nu men ionase niciodat în scri- ratului, la cererea lui Chocquet. Îns la expozi ia de la Bruxelles a
soare numele fiice sale, a a c investiga ia lui Louis-Auguste e ueaz Societ ii celor XX, din 1887, Cézanne expune al turi de Van Gogh i
i Cézanne reu te s nege totul. Sisley, dar va fi decep ionat s constate c nimeni nu a luat în seam
În cele din urm ansa îi surâde lui Cézanne: îl surprinde pe participarea lui cu Femei la sc ldat i cu dou peisaje. E dezolat; are
Babacul cându-i cu ochiul unei slujnicu e fermec toare pe care o cincizeci i unu de ani i nimeni nu se înghesuie s -i cumpere tablo-
aveau la Aix. Dragostea face minuni: surprins de fiul s u, mo neagul urile, s tatea i se ubreze te, iar el arat deja ca un mo neag cu
îndr gostit îl sl be te din ordine i cic leli, ba chiar îi d în mod tichiu a pe cap, cu p rul alb, m cinat adânc de boli care, pe fondul
surprinz tor trei sute de franci s se mute la Marsilia. De acum se diabetului, se vor agrava curând.
consacr singurului s u el, acela de a se vedea admis la Salon, lucru La proprietatea lui de la Montbriant, Cézanne picteaz s pt mâni
care i se va refuza îns i dup divor ul de impresioni ti, în 1878. de zile acela i pin înalt care cre te acolo. Face din el o f ptur a-
Cu o perseveren greu de imaginat, Cézanne se mut pentru mai proape uman , care se r suce te sub cer de parc ar fi sufletul împo-
mult lini te la Melun, apoi la Médan, în casa prietenului s u Zola, al rat de gânduri i suferin e al universului (p.309). Numai prietenia
rei confort îl mobilizeaz pe pictor s munceasc neîncetat. Zola cu Ambroise Vollard, un negustor de tablouri, lipsit de cultura necesar
scrie a ezat într-un jil stil Ludivic al XIII-lea, la o mas uria , în i de sim ul acut al valorii, îi va ajuta lui Cézanne s i vând picturile.
fa a unui c min monumental pe al c rui co sprijinit de doi gigan i În urma unui scandal iscat în jurul unei expozi ii de la muzeul din
din piatr e scris cu litere mari de aur „Nulla dies sine linea” (p.221) Luxemburg, când profesorii colii de belle-arte au amenin at c vor
- crezul pictorului grec Apelleas, în timp ce el, Cézanne, se mul ume te demisiona fiindc astfel de expozi ii aduc deservicii didactice, Vollard
cu o mas chioap , cu un pat oarecare i cu un scaun desfundat. are convingerea c o expozi ie Cézanne e o idee bun i î i urmeaz
În prim vara lui 1885 traverseaz zgomotos un tardiv puseu ado- gândul. Vor fi fost acolo, î i aminte te el: Leda cu Leb da (1868),
lescentin îndr gostindu-se nebune te la Jas de Bouffan de o slujnic Osp ul (1868), Portretul Artistului de el însu i (1880), Casa p -
trupe , pe nume Fanny, i se d în vileag, încât o stârne te nu nu- sit (1887), O femeie la sc ldat (1887), durea de la Chantily
mai pe Hortense, ci i pe Maria, sora sa, aceasta urm rindu-l de (1888), Portretul Artistului de el însu i (1890), Tân fat cu p pu-
acum mai îndeaproape decât Louis-Auguste. Astfel constrâns, în a (1894), În desi . P durea de la Fontainebleau (1894), Portretul
aprilie (1886) se va c tori legitim cu Hortense la Aix. Umbl mult i domnului Louis Guillaume (1880), Co ul cu mere (1885), Prânzul
pe iarb verde (1878), Jass de
Bouffan (1885), Portretul Doam-
nei Cézanne (1887) etc. Pânzele
expuse apar in tuturor etapelor ar-
tistice din via a pictorului i cei a-
propia i lui Cézanne sunt încânta i
de expozi ie. În scurt timp expozi-
ia are ecou în toate mediile artis-
tice ale Parisului i artistul se bu-
cur de glorie mai ales în mediile
cultivate, capabile s în eleag pic-
tura care de acum dep te impre-
sionismul.
Nu lipse te, aproape firesc,
nici invidia agresiv . Un oarecare
Georges Denoinville nota în Jour-
nal des Artistes: Ceea ce-i mai u-
luitor e c se g sesc critici de art
cunoscu i, c rora nu le d m nu-
mele din respect uman, pentru a
ridica în sl vi asemenea scrânteli
(p.313). La rândul lui i Cézanne
este critic cu arta altor pictori. De
V. Maximov - Scen de familie (împ irea averii între fra i)
12 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

picioare (p.344). Pe de alt parte, este capricios, se sup din nimic


pild , la Luvru, înso indu-l pe Gasquet, e cât se poate de sever cu sau sare de la o extrem la alta. Când e lini tit, are impresii foarte
pictura lui Ingres: Uit -te la acest Izvor... E pur, e duios, e suav, dar frumoase despre Renoir, despre Monet ori despre Degas, îns când
e platonic. E o imagine, izvorul nu se mi în aer (p.336). Mie îmi e irascibil dintr-o dat îi face cum îi vine la gur : Ar trebui uci i o mie
plac mu chii, tonurile vii, sângele, adaug el v zând statuia Vic- de pictori pe an, zice el într-o glum sinistr . - i cine ar trebui s -
toria din Samotrace (zei a Nike). Sângele e în mi care, e mi carea i aleag ? îl întreb atunci Camoin. - Ei, cine naiba, noi! a dat solu ia
care a cuprins toat femeia, toat statuia, Grecia toat . Când ca- Cézanne. La poarta casei din strada Boulegon e tot mai des c utat
pul s-a desprins, marmura a sângerat (p.337). de poe i, de pictori, de admiratori. Octave Mirbeau se str duise s
Opiniile despre impresionism vor continua înc mult timp în Fran a ob in pentru Cézanne Legiunea de onoare, îns se opune vehe-
fie împ ite. S ne amintim c la 1 mai 1900, cu ocazia inaugur rii ment Roujon, directorul Artelor frumoase: Alege dumneta pe cine
Expozi iei Centenare, Gérome, care-l înso te pe pre edintele Loubet, vrei, dar nu-mi mai vorbi de acest Cézanne! (p.352).
îl trece aproape în pas alerg tor prin salonul dedicat impresioni tilor Pleiada de mari arti ti e tot mai atins de uzur i de afec iunile
motivând: Aici e ru inea artei frenceze! (p.346). Îns tot atunci, Mauric trâne ii: Degas orbe te, Renoir se chinuie cu reumatismul, iar
Denis picteaz tabloul Omagiu lui Cézanne. Cézanne cu diabetul i, mai mult decât atât, vestea mor ii lui Zola îl
St pânit de furia sacr a crea iei, pictorul este absorbit de ceea afecteaz foarte mult; se închide în atelier i plânge ca un copil. În
ce face i ca s i protejeze concentrarea manifest capricii stranii: toamna lui 1904 avea s apar triumful: Salonul de toamn îi rezerv
nu-i pl cea s fie atins, nu-i pl cea s fie conturbat. Pe Vollard îl o sal întreag lui Cézanne, iar în 1905 va expune i în Salonul de
aten ioneaz în leg tur cu asta i vrea ca niciun câine s nu latre toamn la independen i.
când picteaz el, iar pe admiratorul s u Emil Bernard, venit din Egip Atacurile diletan ilor din pres nu contenesc nici acum. Henri
-l cunoasc i pe care îl g zduie te la el acas , se sup violent Rochefort scria în ziarul l´Intransigeant dup moartea lui Zola despre
când acesta, neprevenit de capriciile artistului, îl atinge în treac t. numeroasele tablouri semnate de Cézanne, g site în podul casei din
În aprilie 1899, la sugestia lui Monet, se organizeaz o expozi ie Médan scoase acum la licita ie: Dac domnul Cézanne se mai afla la
în scop caritabil. Tablourile se vând la licita ie, iar tabloul lui Cézanne doic pe când comitea aceste zmâng leli, n-avem nimic de zis; dar
pada se tope te în p durea de la Fontainebleau este adjudecat la ce s crezi despre eful de coal ce se pretindea a fi castelanul de la
pre ul de 6.750 de franci, în timp ce niciun alt tablou nu s rise de Médan, i care se ostenea s r spândeasc asemenea n zbâtii
3.000 de franci. Mul imea protesteaz i acuz c licita ia a fost tucat , picturale? i unul ca sta scria ni te „saloane” în care- i atribuia
de aceea cei care licitaser pretind s -l cunoasc pe cel care î i adju- meritul de-a îndruma arta francez ! (p.357) Pictorul prime te de
decase tabloul. Stupoate: achizi ia era f cut chiar de Claude Monet. peste tot ziarul cu pricina. Chiar fiul s u, de la Paris, vrea s i-l trimit :
Cézanne munce te mult în acest timp; a se vedea relu rile repetate - Nu e nevoie, îi r spunde tat l, în fiecare zi îl g sesc sub u a mea.
la tabloul lui Vollard, la cele asupra tabloului Femei la sc ldat pentru Cézanne, ostentativ, continu s picteze la Castelul Negru: - Fac
care sparge peretele atelierului ca s -l poat coborî în gr din i s progrese în fiecare zi, îi spune el lui Bernard care preg tea acum un
lucreze la el. În plus simte de acum o chemare l untric spre biseric studiu despre pictor pentru revista L´Occident; sta-i lucrul cel mai
i merge des la liturghie: liturghia i du ul, zice el, iat ce m ine în important i se întoarce mereu, ca Sisif, la Femei la sc ldat, la peisaje
i naturi moarte. Truda aceasta,
îi scria el lui Bernard, te face s
realizezi un progres în meseria
ta, te desp gube te întotdeauna
nu e ti în eles de imbecili
(p.366). i continu s -i consacre
picturii pân i ultimele sale clipe
de via , tot a a cum o f cuse Ti i-
an; cu d ruire pân la sacrificiu
i cu credin curat . Nonagena-
rul vene ian pierea,secerat de ciu-
, pe timpul unei furtuni, la 28
august 1576. Cézanne va fi r pus
peste trei sute treizeci de ani de o
ploaie toren ial .
ldurile verii, ame elile ca-
re-l apucau tot mai des i în cele
din urm o avers care-l afl pic-
tând îl vor birui curând. Despre
toate astea îi scrie desn jduit
fiului s u, lui Paul, la Paris. - Paul!
Paul! cheam el pân în ultima
clip i se stinge la 22 oct. 1906
cu ochii spre u a închis , pe care
Paul avea s vin prea târziu.
*trimiterile se fac la versiunea româ-
neasc a monografiei lui Henri Per-
Vassily Maximov - Orb ruchot, men ionat mai sus.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 13
Al. Florin |ENE

Analiza construc\iei
Podului lui Traian
Necesitatea logicii în interpretarea unor evenimente istorice
Studiind unele evenimente din istoria locuitorilor din spa iul car- Traian a fost construit de Apollodor din Damasc. În lumina logicii
pato-danubiano-pontic am observat c , uneori, istoricii nu inter- acesta ar fi trebuit s imortalizeze pe monument i construc ia podului
preteaz logic unele evenimente, fapte i lucruri întâmplate în istoria de peste Dun re, a a cum se spune, construit de el. Dar... acest eve-
acestor locuri. niment i monumentalitatea Podului nu apar pe monumentul de la
Pentru a în elege mai bine ce înseamn logica, i istoria acesteia, Roma. În mândria Împ ratului i a constructorului ar fi trebuit s fie
pentru a v înlesni, dragi cititori, cunoa terea istoriei unui obiectiv inscrip ionat pe monument i aceast mare realizare. În acest con-
de la Istru (Danubius, Dun re), am s v relatez unele am nunte text, se pare, în lumina logicii, c podul de peste Dun re nu a fost
despre logica i tiin a al c rui obiect este stabilirea condi iilor corec- construit de romani.
titudinii gândirii, a formelor i legilor generale ale ra ion rii juste, În sprijinul afirma iilor mele aduc o balad popular din folclorul
conforme prin ordinea ideilor cu organizarea legic a rela iilor obi- aromân în care se vorbe te despre construc ia podului de care facem
ective. In stabilirea acestor condi ii, logica face abstrac ie de con i- vorbire. Balada se nume te Puntea din art , i ea ne vorbe te, valo-
nutul concret al diverselor noastre idei, fiind în acest sens o tiin rificând, probabil, o legend mai veche, despre trei me teri cons-
formal , analoag cu gramatica sau cu geometria. A a, de pild , ea tructori iscusi i care au muncit la construc ia unui pod peste Dun re
se ocup cu no iunea sau cu judecata în genere i cu o anumit no i- timp de ase ani.
une sau judecat determinat concret. Logica se împarte în trei ramuri Logica noastr concord cu cercet rile de ast zi, având în vedere
mari: a) logica clasic (formal filozofic ), b) logica matematic Burebista era st pân i pe teritoriile de peste Dun re. În lumina
(simbolic , numit i logistic ) i c) logica dialectic . acestei eviden e este de la sine în eles c Burebista trecea Dun rea
Logica clasic i logica matematic expun formele i legile gândirii când dorea.
concrete în momentul relativei lor stabilit i, în timp ce logica dialectic Revenind la logic , putem spune: 1. În primul rând este absolut
le expune în procesul mi rii i dezvolt rii, al dialecticii lor. ilogic ca romanii s fi putut construi podul de la Drobeta într-un
De aceea, logica clasic i logica matematic sunt subordonate, stimp atât de scurt (numai 2 ani) în condi iile în care unul dintre
prin natura lor, logicii dialectice, pe baza faptului c stabilitatea, în maluri se afla înc în stapânirea dacilor! 2. În al doilea rând este
genere, este relativ fa de caracterul absolut al mi rii i, ca atare, absolut ilogic ca Decebal, pentru care libertatea poporului s u era
prin natura ei, subordonat acesteia. mai presus de orice altceva s stea cu mâinile în sân i s priveasc
Logica clasic (logica de tradi ie aristotelic ) studiaz no iunea, cum se construie te un pod care punea în pericol îns i existen a
judecata, ca raport între no iuni, i ra ionamentul, ca raport între statului dac! 3. În al treilea rând afirma ia este ilogic întrucât cercet ri
judec i. Ceea ce caracterizeaz logica clasic este relevarea raportului efectuate de c tre ingineri au pus în eviden faptul c , cu tehnica
de determinare de la general la particular, de la gen la specie, generalul actual i pe vreme de pace, sunt necesari cca. 5 ani pentru finalizarea
i esen ialul fiind considerate fundamentale pentru o cunoa tere unei asemenea construc ii! Atunci era r zboi! Iar Traian nu era un
tiin ific veritabil . copil care se juca de-a r zboiul s nu- i dea seama c i decimeaz
Am f cut aceast incursiune în elementele principale ale Logicii, armata în van urm rind finalizarea acestui proiect. Tocmai de aceea
pentru a se în elege mai bine relatarea mea de mai jos. În baza logicii pe Column armata roman trece pe un pod de vase!
clasice voi analiza construc ia a a-zisului Pod al luiApollodor din Prin urmare, este logic i de bun sim s conchidem c Burebista
Damasc de peste Dun re. Nu doresc ca analiza mea s oscileze între este constructorul podului de la Drobeta. Apollodor doar a ref cut
logic i ilogic. În lumina logicii, adev rul istoric cred c este de partea de lemn rie a podului pentru ca Traian s poat avea o cale
partea mea. A a cum se relateaz în istoria clasic a românilor se mai facil pentru a jefui Dacia de toate bog iile ei! Dar ce se întâmplase
stipuleaz c acest pod a fost construit în perioada anilor 103-105 de cu podul în ajunul ocupa iei romane? Decebal, strateg vestit, surprins
tre arhitectul Apollodor din Damasc, pentru ca Traian s reu easc de atacul romanilor, distruge lemn ria podului. Faptul pare a fi atestat
treac armatele sale peste Dun re cu scopul de a cuceri Dacia, în de buc ile de bârne arse aflate la fa a locului pe fundul apei, conser-
dorin a sa de a o transforma în provincie roman . vate de depunerile aluvionare.
Aceast construc ie a fost considerat cel mai lung pod din Deci, pentru a frâna în oarecare m sur invazia roman , Decebal,
Imperiul Roman. Îns , analizând logic construc ia Podului vedem c din necesit i de strategie militar , distruge opera înainta ului s u,
nu a ajuns pân la noi niciun document în care s se specifice cons- Burebista. Aceasta va fi ref cut de un alt dac, de aceast dat îm-
truc ia acestui pod, nici în folclor, nici epigrafic, sau în literatur nu rat al Bizan ului, anume Constantin cel Mare, n scut în ora ul
a r mas nimic. Se cunoa te faptul c în urma victoriei lui Traian pe Nis, aflat azi în Bulgaria! Nu ar fi cazul s reconsider m ignoran a cu
mântul Daciei, din timpul celor dou r zboaie, 101-102 i 104-105, care privim realizarile str mo ilor no tri?!
s-a construit în piatr Columna lui Traian de la Roma, care relateaz , Concluzion m c logica e necesar i în interpretarea evenimen-
pas cu pas, momentele celor dou r zboaie. Aceast Column a lui telor istorice.
14 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Tudor NEDELCEA

Cenzura ]i cenzurarea
presei ortodoxe @n comunism
Mitropolia Olteniei, prin I.P.S. Irineu Popa, un recunoscut teolog de important în credin a noastr ortodox , a a cum este i în Crezul
i profesor la Teologia craiovean , membru de onoare al Academiei nostru, când vorbim despre na terea de la Duhul Sfânt i din Fecioa-
Române, organizeaz periodic (dovedind deja o tradi ie) manifest ri ra Maria a Fiului lui Dumnezeu. De aceea, în gândirea teologic a
de avengur interna ional . Recent, în aula „Mitropolit Nestor Vorni- tuturor cre tinilor, Maica Domnului are un loc deosebit. Chiar i
cescu” a Facult ii de Teologie, Înalt Prea Sfin ia Sa a moderat Con- cei care ini ial au contestat rolul ei în iconomia mântuirii, ast zi se
ferin a Interna ional „Maica Domnului în tradi ia Bisericii Orien- îndreapt c tre dânsa ca spre singura speran i singura persoan
tale”, cu participarea pr. prof. Jacob Tekeparambil (India), pr. prof. care poate s -i uneasc pe oameni în jurul Mântuitorului Hristos”.
univ. dr. Matteo Potoczny (Polonia), a tinerilor universitarti craioveni Ne vom opri asupra c ii lui Silviu-Constantin Nedelcu, Cenzu-
C. B u i Ioni Apostolache (ultimul dovedindu-se, nu o dat , un rarea presei ortodoxe în comunism, o lucrare extrem de documentat
excelent i neobosit ini iator i organizator de simpozioane, congrese, i, dup tiin a noastr , unic în literatura de specialitate. Despre
conferin e, lans ri de carte etc.). cenzur în comunism, în general, au mai scris Adrian Marino, Emilia
În partea a doua a Conferin ei, au fost lansate dou importante ercan, Marian Petcu, dar lucrarea lui Silviu-Constantin Nedelcu
i: Mireasa luminii. Imne din Bisericile siriene, închinate Prea atinge un subiect sensibil, tabu, dar absolut necesar în contextul
Sfin iei N sc toare de Dumnezeu, ap rut în editura Mitropoliei istoric actual, când adev rul trebuie cunoscut în totalitate i în pro-
Olteniei, în 2019, în traducerea pr. dr. Ioni Apostolache i a prof. funzime.
Hermina Maria Apostolache, dup versiunea în limba englez a prof. scut în 1987, Silviu-Constantin Nedelcu este licen iat al Facul-
dr. Sebastian P. Brock i Cenzurarea presei ortodoxe în comunism, ii de Teologie Ortodox „Iustinian Patriarhul” din cadrul Universi-
de tân rul doctor în filologie, Silviu-Constantin Nedelcu, cu un ii din Bucure ti, specializarea „Teologie Ortodox P storal ” (în
„cuvânt încep tor” de Marian Petcu, ap rut în 2019 la editura 2011), a urmat, la aceea i facultate masteratul la specializarea „Istorie
bucure tean Eikon. i tradi ie cre tin ” (în 2013). Este licen iat i al Facult ii de Litere a
Tema abordat în prima parte a Conferin ei a fost sintetizat de Universit ii din Bucure ti, cu specializarea „ tiin e ale inform rii i
I.P.S. Irineu: „Credem c ar trebui s fie mult mai multe simpozioane document rii”, în 2015, aici sus inând i doctoratul, în 2018, cu teza
i dezbateri teologice de acest fel, întrucât Maica Domnului este Revista «Glasul Bisericii» - studiu critic i indice bibliografic (con-
St pâna lumii i Maica Domnului nostru Iisus Hristos i, dac vorbim duc tor tiin ific: Mircea Regneal ). Preocup rile sale de documentare
despre Fiul ei, în mod implicit trebuie s vorbim i despre ea. Teo- i valorificare cuprind domeniul teologiei i biblioteconomiei.
logia Maicii Domnului sau teologia marial este un pilon deosebit
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 15
2002, p. 393-400).
La baz fiind teza de doctorat, cartea lui Silviu-Constantin Ne- Revenind la lucrarea lui Silviu-Constantin Nedelcu trebuie s
delcu, Cenzurarea presei ortodoxe în comunism, abordeaz meto- men ion m c asupra Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, Curtea
dologic subiectul, precizând delimit rile conceptuale, metoda de Imperial din Viena a impus anumite restric ii (cenzurare, de fapt)
cercetare, actualitatea temei i stadiul actual al cercet rii cenzurii în asupra tip ririi i circula iei c ii române ti din Transilvania: Hot -
România, aplicat Bisericii str mo ti. Preluând defini ia cenzurii rârea Soborului Bisericii Unite (1720); interzicerea de c tre Maria
de la Marian Petcu („actul oric rei entit i politice, religioase, Tereza a importului de c i din ara Româneasc (23 nov. 1746);
militare ori administrative de a condi iona exprimarea / difuzarea porunca dat vame ilor de a opri orice carte româneasc intrat în
de informa ii, opinii, idei în scris mai larg, crea ii intelectuale, pe Transilvania (5 mai 1747); înfiin area tipografiei din Blaj (18 iunie
care publicul are dreptul s le cunoasc , în func ie de valorile pe 1747) spre a contracara p trunderea c ii române ti, alte decrete ale
care aceasta în elege s le protejeze la un moment dat”), autorul Mariei Tereza de interzicere a importului de c i (1768-1770), toate
precizeaz formele cenzurii: preventiv , a posteriori (ori postapari ie) aceste restric ii fiind pentru a destructura unitatea de neam i limb
i autocenzura, aplicat mai ales dup desfiin area oficial a Direc iei a românilor din spa iul lor (Pe larg, Tudor Nedelcea, Carte despre
Presei i Tip riturilor din România (D.G.P.T.). carte, Craiova, Editura Alma, 2008).
Cunosc în mare parte problematica cenzurii comuniste, lucrând Cu toate acestea, cenzura comunist din România a fost dur ,
aproape doi ani (1972-1974) în sistem, „prinzând” cenzura condus dintr-un motiv foarte simplu: statul i regimul comunist impus de
de Iosif Ardeleanu (nu tiu care-i numele real, un stalinist de cea mai Stalin în România cu tancurile i cu ajutorul cozilor de topor din ar ,
joas spe , care a dispus s mi se desfac contractul de munc , era unul declarat ateist-materialist i, ca atare, lupta de clas trebuia
pentru c am dat viz unor critici la adresa echipei de fotbal „Dinamo”) dus în primul rând împotriva bisericii str mo ti, a preo ilor, c lu-
i de Ion Cump na u (o minte luminat , care a deschis mult libertatea rilor i monahiilor, caracterizate drept „armata neagr ” de c tre
presei, f cându-l pe mitropolitul c rturar Antonie Pl deal s re- sinistrul ministru Al. Dr ghici într-un raport oficial c tre Gheorghiu-
cunoasc faptul c romanul s u autobiografic, Trei ceasuri în iad, Dej. În acest context, rolul patriarhului de ve nic pomenire, Iustinian
ap rut la Editura Eminescu în 1970, a primit totu i bunul de tipar Marina, a fost imens, sfidând (atât cât a putut) organele de represiune
„pentru c le-a pl cut pân i lor, ceea ce era o evident con- i chiar i pe cele politice, speculând cu abilitate rela ia sa cu Dej (pe
spira ie”, iar „cenzorii au tr it i ei în acest iad, repartiza i s -l în- care l-a ajutat în drumul evad rii).
tre in . În c meru ele secrete ale sufletelor lor, mai p strau i ei res- Concluziile autorului sunt pertinente i ele sunt formulate în urma
turi de omenie”). unor cercet ri asidue în arhive i biblioteci: „cenzura comunist n-a
În principiu, cenzura comunist avea trei obiective: 1) respectarea afectat nici con inutul i nici calitatea articolelor/studiilor de spe-
politicii interne i externe a Partidului i statului socialist; 2) excluderea cialitate în revistele biserice ti ortodoxe, decât cu unele excep ii”.
oric ror forme de rasism, xenofobie, legionarism, fascism i 3) exclu- a-zisele compromisuri ale ierarhilor în pastorale („însemnarea unor
derea altor materiale de propagand sexual sau pornografic . Urmau pasaje ideologice specifice epocii”) au salvat revistele biserice ti
alte indica ii privind secretul, secretul de stat sau secretul strict con- de la desfiin are, care s-au constituit într-o „oaz de libertate” în
fiden ial, toate incluse concret într-un Caiet de sarcini. Fiecare lec- peisajul publicistic contemporan.
tor împuternicit (a a se numeau cenzorii) avea o tampil cu litera Metodic, Silviu-Constantin Nedelcu arunc , în primul capitol, o
„T” i un num r care individualiza pe fiecare din ar . Erau cenzurate „privire general asupra evolu iei B.O.R.” între 1945-1989, oprindu-
nu numai publica iile periodice, c ile, spectacolele (chiar i cele se asupra rela iei Bisericii cu statul din institu iile oficiale: Ministerul
simfonice!), emisiunile Radio sau TVR, filmele care urmau s intre în Cultelor (1945-1957), transformat în Departamentul Cultelor (1957-
circuitul cinematografic românesc, coresponden a de la vam (care 1989), prin organele de represiune (securitatea i mili ia), apoi despre
privea rela iile cu str in tatea, conf. Legii 23), dar pân i biletele de patriarhul Iustinian Marina, legisla ia i organizarea B.O.R., înv -
tramvai sau bonurile de la moar . La sediul central, Direc ia de Lite- mântul teologic, editurile i tipografiile biserice ti. În perioada post-
ratur era condus de dou doamne, Molho i Doxinescu, extrem de belic , Sf. Sinod al B.O.R. a fost condus de patriarhii Nicodim Mun-
cooperante cu editorii i redactorii de reviste (în epoca Ion Cump - teanu (1939-1948), Iustinian Marina (1948-1977), Justin Moisescu
na u, evident). Dup desfiin area Direc iei Presei, efect al Consf tuirii (1977-1986) i Teoctist Ar pa u (1986-2007). Primii trei ani (1945-
de la Helsinki, în 1975, cenzura ( i unii cenzori) trec la Consiliul Cul- 1948) a fost o perioad de tatonare, apoi s-a înfiin at un minister,
turii i Educa iei Socialiste (care deja func iona în paralel), unde cen- colile teologice au trecut de la stat la biseric , s-au dat legi pentru
zura era mai dogmatic . Pentru unii editori, desfiin area cenzurii nu pensionarea ierarhilor i s-a încercat convingerea ierarhilor i clerului
era bine v zut , pentru c ei în i trebuia s cenzureze i de aici de necesitatea cre rii „omului nou”. Trebuie luat cu rezerve raportul
aveau teama c „scap ” ceva i vor fi sanc iona i. Cunosc un direc- final al Comisiei preziden iale pentru analiza dictaturii comuniste din
tor de editur care a cenzurat pân i cuvântul „cruce” din descrierea România (2006), pentru lips de obiectivitate total ; coordonatorul
unei c ru e. Pân atunci, d deau vina pe Direc ia Presei, chiar i acestei comisii a fost Vladimir Tism neanu, al c rui tat , Timensky, a
atunci când aceasta nu avea nicio vin . Multe din materialele care fost al turi de al i cominterni ti trimi i de Stalin cu tancurile pentru a
ridicau probleme, au primit aprobarea de publicare de la Cornel Bur- ne „b ga” democra ia în cap. Indigna i, de inu ii politici afla i în
tic , secretarul cu propaganda al CC al PCR, un om extrem de în e- via au alc tuit atunci, în 2006, o comisie similar , condus de Ilie
leg tor i maleabil (pentru care a i fost destituit). Place sau nu, dar Tudor (tat l lui Tudor Gheorghe), ace tia având dreptul moral (câ ti-
cea mai cenzurat revist era „Luceaf rul” lui N.D. Fruntelat i M. gat în pu riile comuniste) de a condamna comunismul i oamenii
Ungheanu (a a circula formula în interiorul Direc iei Presei), iar dintre care l-au slujit.
dramaturgi, la Na ionalul craiovean de pild , cenzurat a fost Paul Biserici au fost demolate, din p cate, nu numai în timpul comu-
Everac i, mai ales, Marin Sorescu, piesa sa, Exist nervi fiind in- ni tilor; de pild , pe locul unde azi este Universitatea din Craiova a
terzis . Între scriitori, fire te Adrian P unescu era cel mai cenzurat, fost Biserica „Sf. Nicolae”, unde a slujit Sfântul Calinic. Ea a fost
în 1990 publicând volumul de Poezii cenzurate, 782 p. (Pe larg, în demolat în jurul anului 1900 pentru construc ia actualei cl diri. Date
articolul nostru, Despre cenzur , f vr jm ie, din vol. Tudor Ne- importante, despre rezisten a ierarhilor se afl în vol. Biserica Orto-
delcea, Interferen e spirituale, Craiova, Funda ia Scrisul Românesc,
16 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

(Ministerul/Departamentul Cultelor i Direc ia general a Presei i


dox Român sub regimul comunist. 1945-1958, vol. 1, ap rut în Tip riturilor- D.G.P.T.); 2) Cenzura redac iei (aplicat în cazul revistei
2001 sub egida Institutului Na ional pentru Studiul Totalitarismului, „Bucium ortodox”); 3) Autocenzura efectuat de autori, clerici sau
condus de reputatul istoric Radu Ciuceanu, lupt tor antibol evic în laici, care publicau în revistele biserice ti. Tot o form de cenzur era
mun i, fost de inut politic (a se vedea i Tudor Nedelcea, P.F. Teoctist i controlul tirajului c ilor i revistelor religioase i a cotelor de
sau rezisten a prin credin din vol. Biserica în misiune. Patriarhia hârtie repartizate tipografiilor.
român la ceas aniversar, Bucure ti, Editura Institutului Biblic i Epurarea c ilor i revistelor, laice sau religioase, din biblioteci
de Misiune al B.O.R., 2005). i libr rii era obligatorie, tip rindu-se în acest sens, dup 1945, cata-
În capitolul doi, Silviu-Constantin Nedelcu atac frontal proble- loage privind Publica ii scoase din circula ie. La o prim vedere,
matica presei ortodoxe în comunism; dup un scurt istoric al presei cele mai epurate c i apar ineau savantului N. Iorga, care tip rise
ortodoxe, începând cu Vestitorul bisericesc (Buz u, 1839), sunt 1.250 de c i i bro uri i 25.000 de studii i articole, conform statisticii
men ionate revistele editate între 1945-1947, adic „108 publica ii întocmite de secretarul s u particular, Barbu Theodorescu, precum
periodice religioase, dintre care 60 titluri editate de cultul ortodox, i cele semnate de Eminescu, Poetul nostru na ional, permi ându-i-
19 de cultul romano-catolic i 29 de celelalte culte”, cum se preci- se s apar în obsedantul deceniu doar poeziile „Viea a” i „Împ rat
zeaz într-un document oficial. Dup aceast dat , unele reviste dis- i proletar” (f ultima strof , acuzat c a scris Mortua est i nu
par („Candela”, „Duh i adev r”, „Oastea Domnului”, „Calendarul Mortua vest?!).
cre tinului”, „Rena terea”), altele au fost înfiin ate, gra ie patriarhului Silviu-Constantin Nedelcu public un tabel cu autorii i c ile
Iustinian, unele chiar în diaspora. epurate, care ne surprinde. Erau scoase din biblioteci i libr rii spre
Cenzura comunist asupra presei i tiparului se instaureaz în a fi date la topit c ile unor intelectuali de marc : N. Steinhardt,
România prin decretul-lege nr. 364/2 mai 1945, dat de fostul rege Constantin Virgil Gheorghiu (autorul celebrului roman, Ora 25, ecra-
Mihai, contrasemnat de ministrul Propagandei, Petre Constanti- nizat la Hollywood, cu Antonny Quinn i Virna Lissi), G.I. Ghia,
nescu-Ia i. Erau prev zute pedepse aspre (amend sau închisoare mitropolitul basarabean Gurie Grosu (care l-a împiedicat pe fostul
corec ional ) pentru to i care vor nesocoti aceste dispozi ii, adic rege Carol II s între prin u ile împ te ti, pentru c nu avea coroana
„retragerea unor anumite publica iuni periodice i neperiodice, pe cap i so ie legitim ), Al. Lascarov Moldoveanu, mitropolitul
reproduceri grafice i plastice, filme, discursuri, medalii i insgne Irineu Mih lcescu, Pimen Georgescu, episcopul Nicolae Popovici,
metalice”. La Craiova, preotul-erudit Dumitru B la a, bibliotecar i patriarhul Miron Cristea (teza de doctorat despre Eminescu a fost
secretarul revistei „Mitropolia Olteniei”, a ascuns aceste c i în sub- tradus abia în anii no tri), Barbu Theodorescu, pr. de. Dumitru St -
solul unor biserici, astupând, par ial, cu p mânt u ile acestora. Când niloae. Despre p rintele profesor D. St niloae depun o m rturie: în
vremurile s-au mai calmat, a „dezgropat” aceste pre ioase c i i 1988, mitropolitul c rturar Nestor Vornicescu m-a rugat s m ocup
reviste. în secret de redactarea unui manuscris, Studii teologice (eram re-
Cercetând documente de prim importan , autorul clasific cen- dactor la editura Scrisul Românesc). Regretatul mitropolit nu mi-a
zura presei religioase în epoca comunist în: 1) Cenzura institu ional spus cine-i autorul, spre a nu se afla c manuscrisul apar inea pr.
St niloae, pe care Departamentul Cultelor nu-l aprecia. Dup 1990,
la solicitarea mea, p rintele profesor (nu-i pl cea s i te adresezi cu
„domnule academician”) a publicat la Scrisul Românesc din Craiova
vol. Reflec ii despre spiritualitatea poporului român, pe care am
lansat-o, cu peripe ii, la primul Târg Interna ional de Carte de la Tea-
trul Na ional din Bucure ti (1992).
Ultimul capitol, Presa ortodox în timpul Revolu iei din decem-
brie 1989, este delicat i prea aproape de noi spre a ne obiectiva
deplin sau de a putea cunoa te toate culisele politicii interne i (mai
ales) interna ionale. „Vestitorul Ortodoxiei Române ti”, ap rut în
decembrie 1989, a publicat: Mesajul de adeziune al B.O.R., Apelul
P.F. Teoctist c tre clerul i to i dreptcredincio ii din România i
Indemn pastoral al P.F. Patriarh Teoctist. Iar cei care înc îl mai
acuz pe marele patriarh Teoctist (care a avut trei întâlniri istorice cu
Papa Ioan Paul al II-lea, cu origini române ti, în ianuarie 1989, între 7-
9 mai 1999 i 7-14 octombrie 2002) de semnarea acelei telegrame,
trebuie s spunem c patriarhul a semnat-o ca pre edinte al Adun rii
Na ionale Biserice ti (în care dou treimi erau laici, aproba i de Depar-
tamentul Cultelor), i nu ca patriarh al României i aceasta era uzan a
obligatorie. S ne aducem aminte pilda lui Iisus cu aruncatul pietrei
în femeia c zut la p mânt.
Dup o cercetare minu ioas i obiectiv , concluzia lui Silviu-
Constantin Nedelcu este pertinent : „articolele i studiile publicate
în revistele biserice ti ortodoxe, cu mici excep ii i eliminând pe
cele cu caracter politic, r mân de neegalat pân ast zi în teologia
academic ortodox româneasc , prin calitatea con inutului
acestora, întrucât au reu it s în ele, uneori, vigilen a dublei cen-
zuri comuniste la care aceste publica ii au fost supuse”. Altfel
spus de universitarul bucure tean Marian Petcu: „autorul bineme-
Vassily Maximov - So ia moart rit lauda noastr ”.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 17
Ion POPESCU-BR{DICENI

Grigore Vieru, sub semnul


de aur al lui Eminescu
1. „Limba este cea mai mare dreptate pe care ne ti, posibilitatea i privilegiul artistului de a gândi, for a miraculoas
poporul i-a f cut-o sie i” care-1 schimb pe om, estetic i moral.
Faptul c Grigore Vieru a elogiat, pentru eternitate, „acasa”, locul
unde, dac a lipsit pâinea, niciodat n-au murit cântecul i speran a,
Prezidiul Academiei Române a hot rât cândva, nu prea de mult
faptul c a fost fr mântat de griji, de temeri pentru soarta fragilei sfere
timp, s sus in candidatura poetului Grigore Vieru, membru de onoa-
care ne ine, c prin slova sa a c utat s apropie om de om, neam de
re al Academiei Române, în vederea ob inerii Premiului Nobel pentru
neam, popor de popor, valorificând tradi ia frumosului na ional, faptul
Pace, avându-se în vedere contribu ia acestuia la reînvierea dreptu-
a consacrat sinceritatea în crea ie i-au adus firesc gloria literar .
rilor omului în Republica Moldova, la reintroducerea alfabetului latin
Aceast glorie i-o merit din plin pentru c i-a construit-o pe
în aceast republic de limb român , la unitatea cultural i spiritual
limba român , pe istoria i literatura româneasc . Pentru to i românii
a românilor într-o Europ unit .
din Basarabia, ca i pentru Grigore Vieru, „limba este cea mai mare
Profitând de prilejul extraordinar oferit de aceast probabilitate
dreptate pe care poporul i-a f cut-o sie i”.
de a-i fi încununat str dania cu laurii Premiului Nobel pentru pace,
Grigore Vieru s-a n scut la 14 februarie 1935 în localitatea Pereri a,
reamintesc iubitorilor de poezie din Gorj i din România câteva titluri
de pe malul bucovinean al Prutului. Dup studiile primare i secun-
din crea ia vierist : „Un verde ne vede”, 1975; „Fiindc iubesc”,
dare, f cute în satul natal i la Lipcani, a urmat Facultatea de filologie
1980; „Cel care sunt”, 1987; „R cina de foc”, 1988. i totodat
a Institutului „Ion Creang ” din Chi in u pe care a absolvit-o în
încerc s schi ez o identificare a artei sale poetice, pornind în primul
anul 1958. C ile sale au intrat în circuitul valorilor europene i
rând de la confesiunile creatorului. Astfel, poezia este o „lucrare în
mondiale, ele oferind o cale sigur de comunicare cu formulele de
cuvânt”. Este povestea locului de întemeiere a permanen ei, a limbii.
tr ire i gândire artistic ale poeziei universale.
Este con tiin a dureroas a imposibilei întoarceri la copil rie, bucuria
zborului imaginar, ingenuitatea construc iei parabolei. Este pornirea
tre izvor, c tre folclor i Eminescu adic . Poezia este „secretul 2. Vederea i m rturisirea
creierului sc pat de gura inimii”, „cântecul ce une te spiritul cu
sim irea”, „vinul l sat de inim al turi de pâinea adus de spirit” Grigore Vieru s-a num rat i printre cei cu care am avut bucuria
i ea „trebuie s ru ineze sufletul s rac, s -l p seasc chiar”. convorbesc îndelung, la Târgu-C rbune ti, unde fusese încunu-
Poemele lui Grigore Vieru sunt litanii, nelini ti interioare, acuza ii, nat cu Premiul Opera Omnia al Festivalului Interna ional de Literatur
imnuri, nedumeriri, atitudini civice, pledoarii pentru iubirea de patrie „Tudor Arghezi”. Ca poet se trage din seria unor voci ilustre precum
i de pace. În ele se afl : prospe imea i originalitatea metaforei din Rilke, Lorca, Nichita St nescu; adic este un poet de un mesianism
poezia popular , adâncimea ei filosofic , sufletul urgent al vie ii ome- autentic/patetic, un mistic i un baladist autoimaginast i, nu în ulti-
mul rând, un ludic temperat reîntors la limbajul transdenotativ: adic
dând pe dinafar din pricina preaplinului s u ontologic, dar necom-
plicat retoric, chiar i poetic, dimpotriv scuturat, epurat esen ializat,
coagulat în translucide rostiri desprinse direct de pe vatra sufletu-
lui s u uria i generos, de pe v paia nestins a sângelui s u, de pe
transcendenta sa sete de libertate, c rora, ca un corolar, spiritul le-a
ruit iubire, cât mai mult iubire.
sfoiesc aproape cu evlavie o carte de-a sa mai recent „V d i
rturisesc” (B.P.T., ed. Minerva, Buc., 1996, 276 p.) i caut s -i
în eleg, s -i definesc, s -i reconstruiesc din frânturi existen iale arta
poetic (s.m., I.P.-B.). Limba lui poetic este limba casei sale, în care
poetic locuie te omul. Poetul este un miner coborât în minele de aur
ale graiului dup aurul alchimic al cuvintelor depozitate într-un sub-
con tient transsemnificativ. Cartea de pre e ca femeia, o admiri de
unul singur în t cere, adic „le degré zero de l'écriture” similar celei
blagiene, adic magico-mitic . Iar „geniul corecteaz ceea ce a gre it
harul”.
Grigore Vieru
18 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Întocmai ca la T. Arghezi, talentul i muzica sunt complementare;


3. Durerea ca stil artistic rima e coroan versului, iar nu „musc a ezându-se pe toate cele”;
versurile sunt la rându-le „corni ele melcului pip ind Infinitul”;
În tov ia culturii, pentru a fi competitiv, trebuie a- i asuma, melcul e poetul care î i înfrâneaz orgoliul narcisist amintindu- i me-
modest, dar cu demnitate, frumuse ea lucr rii transcendente. reu cât de periculos e „s te lauzi c deschizi un drum nou în poezie”.
„Lucrarea în cuvântul poetic este la fel trudei pl mânilor în aerul i totu i în felul s u distinct, Grigore Vieru l-a deschis: este drumul
iernii: tragem în noi faptul rece de via i-l expir m înfierbântat libert ii, al reintegr rii în românism i românitate, al p lirii cenzurii
afar ”. Acest transfer între exterioritate i interioritate, aceast r - comunistoidosovietice i oric rei dictaturi, al r ririi ca poet „din
sucire a exotericului în ezoteric nu închide textul liric ci îl repozi ioneaz mila, dragostea i d rnicia Limbii Române”, în fine cel al vorbirii
în simplitatea artei, scris cu o peni de pe vârful c reia luce te de Patrie în Poezie i de Poezie în Patrie.
cristic stropul cel ro u al sângelui i pe urm stropul de rou pe iar- Poezia i în elepciunea adev rat au „str lucire de lacrim i
. „Ceea ce nu în elegem într-o poezie este sau cu totul real sau rie de diamant”. „Poe ii sunt copiii naturii”. „În locul versului
cu totul ireal”. Alternan a exoteric-ezoteric se transform în jocul ce n-a venit iubita vine de cât cântecul i mai frumoas ”. „În lips
de-a referentul obiectiv i imaginarul subiectiv. Aceast subiectivitate de cuvânt, [...] poetul î i las capul pe um r”, „cu pânza unui verb
autoimaginar , în cazul lui Grigore Vieru, se adap la oaza de ap r - tot z rând un taur”. Scriind „poetul parc -ar ara cu o cruce”.
coritoare a Limbii Române peste oglinda c reia plute te aburul me-
ontologic („Din ciorn pe curat ne rescrie moartea”) al absolutului. 5. Din iubire pentru Eminescu
Singura poezie în eleas „este poezia pe care o sim i”. De i an-
corat în mister (de aci i misteriosofia-i aferent ), muzica, doar ea Apropierea lui Grigore Vieru, intim , ca într-un ritual de ini iere
este „misterul însu i”, c ci cel al poeziei, presupus, este sub ire i magic , de Eminescu, i-a fost i cea mai scurt cale c tre i în moarte.
fin, neluându-se dup „lucrarea p ianjenului”, textualist dar nu A murit din iubire de Eminescu. Sublim i de invidiat, nu? A tept cu
texisten ial , dolorific . „Durerea - afirm Grigore Vieru - nu este un o mare ner bdare pe vreun nefericit delator al lui Grigore Vieru, care
stil artistic”, dar „adev ratul artist aude în zgomotul monoton al nu-i recunoasc valoarea extraordinar a poeziei i a vie ii sale
gloriei muzica unui suspin”. De i „gloria este ca i coada p unului: po(i)etice ca s pot da cu el de p mânt i s -l strivesc, ca pe un vier-
atrage aten ia, dar nu înfl reaz inima”. C ci - avertizeaz marele me. Fiindc opera liric a lui Grigore Vieru e m rea , e tragic mai
poet basarabean, adic român - „poate veni gloria dup moarte i ales atunci când Mama, cu fâptura-i tutelar , e pântecul fecund, din
poate veni moartea dup glorie”. care cuvintele, odat aruncate drept semin e, renasc ca metafore de
o frumuse e transcendent .
4. Lacrima i diamantul ci Grigore Vieru a aflat c e muritor în ziua când i s-a sfâr it
mama. i cum „nu s-a întâmplat ca cineva s caute moartea f s-
Meta - i auto - po(i)etica lui Grigore Vieru are ca baz , evident, o g seasc , i cum nici Dumnezeu nici moartea nu pot fi lini tite”,
simplitatea profund , transmodern ; simbioza dintre poezie i muzic : i, iar i, cum „nu po i fugi de moarte mai departe decât de copil -
„Poezia este un farmec p mântesc, muzica este un farmec ceresc rie”, poetul a murit, repet, din iubire pentru Eminescu, convins c
oglindit în cel p mântesc”, i apoi dintre real i imaginar, fiindc „nu se poate s nu aib un loc frumos i în moarte având unul în
„departe-i cerul, departe i p mântul pentru cel care merge numai dragoste”. A murit singur f s tie c moare, lâng sine însu i.
pe drumul imagina iei”. Dar el sigur va învia, c ci „un scriitor nu poate învia decât în limba
în care-a murit”; este limba român , limb
care reprezint rezerva înc neepuizat a li-
teraturii europene i care, doar ea, o s scoat
din descompunere modernitatea unei lumi,
în criz i o s înal e în azur cel mai proe-
minent geniu al literelor din Univers.
Acum ultima lui carte, „cimitirul”, este
„o carte de piatr pe care o citesc iarba i
ploile i câteodat ochii îmb trâni i ai câte
unui iubitor de c i vechi”. Acum, „nu-i
mai este du man du manul din cimitir, ci
îi este un cunoscut”. Încurajarea femeii care
trecând noaptea prin cimitir, cu pruncul ei,
încurajându-1: „Nu te teme, cimitirul nu m -
nânc oameni” nu i-a servit la nimic.
Sau poate i-a fost de folos, c ci astfel s-
a reîntors la P mântul-Mam , de care a tânjit
mereu i din care va r ri într-o prim var
a Eternit ii celei pururea roditoare
„R sai, r sai, r sai /
Ca grâul cel verde,/
ca lacrima” (R sai))
cu, pe fa , Marele Zâmbet de Piatr , al mor-
ii; revizuit - c ci nu se putea altfel -, mito-
Vassily Maximov - Cu diplom ! logic i cosmic.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 19
Mihai CABA

Domnul Cuza - Unificatorul


- 200 de ani de la na tere -
Fie i o scurt privire aruncat asupra istoriei neamului nostru, înfrân i la început, nu i-au precupe it apoi efortul de râvn i vrere
apar in toare secolului al XIX-lea, prin r sfoirea multitudinii filelor fr easc pentru a- i împlini visul Unirii: Vasile Alecsandri, Mihail
ei îng lbenite de scurgerea imperturbabil a timpului i de urgisirea Kog lniceanu, C. Negri, Dimitrie Ralet, Manolache Costache Epu-
fr mântatelor vremii, va remarca, f t gad , pe cea mai luminoas reanu, Alexandru Moruzi (Moldova), Gheorghe Magheru, Nicolae
dintre ele: Unirea Principatelor Moldovei i Valahiei, realizat la 5 lcescu, Ion Heliade R dulescu, Nicolae Golescu (Muntenia),
i 24 ianuarie 1859, prin alegerea aceluia i Domnitor, în persoana Avram Iancu, Simion B rnu iu, Timotei Cipariu, August Treboniu
colonelului moldovean: Alexandru Ioan Cuza, care avea s i asume, Laurian, Andrei aguna (Transilvania). Dar peste ace tia to i împre-
astfel, pe mai departe, cu fermitate responsabil i dreptate social , un figura lui Alexandru Ioan Cuza este cea predominant i mare
soarta celor dou ri oare române ti. cât toat istoria Unirii, fiind perceput i acum, la cei 200 de ani
În jurul acestui m re act de voin i uniune na ional graviteaz , scur i de la na terea lui, i de aici mai departe în veacurile care vor
de o parte i de alta, importante fr mânt ri i evenimente preg titoare veni, drept Domnul Cuza - Unificatorul!
sau consolidatoare a izbânzii Unirii, între care, la loc de cinste se În sprijinul acord rii acestei aureole de mare luminozitzate stau
eaz : Revolu ia din 1821, condus de Tudor Vladimirescu, ce a la dreapta judecat a posterit ii faptele i reformele scurtei i str -
marcat începutul procesului de rena tere na ional , Revolu ia de la lucitei sale domnii, care au restructurat societatea româneasc din
1848 din Moldova, Muntenia i Transilvania, parte a revolu iei euro- cele dou principate, a ezând-o pe temelia solid a înf ptuirii unit ii
pene din acela i an, care a impus peste revendic rile sociale ale pro- constitu ionale i administrative a noului stat unitar, România, astfel
testatarilor ideea unit ii na ionale i zboiul de Independen de ap rut pe harta Europei.
la 1877-78, în urma c ruia noul stat România i-a proclamat indepen- Îns , pentru o mai bun în elegere a personalit ii primului Domn
den a fa de Imperiul Otoman, recunoscut apoi i de marile puteri al României, o succint „privire biografic ” este, pe cât de necesar ,
europene. pe atât de salutar : Ca fiu al familiei ispravnicului Ioan i al Soltanei
Din miezul acestor aprige confrunt ri na ionale, interne i externe, Cuza, Alexandru Ioan Cuza s-a n scut la Bârlad, la 20 martie / 1
ale secolului al XIX-lea, se desprind ca o tor luminoas figurile aprilie 1820 (dup calendarul iulian) i va primi, conform originii
revolu ionarilor pa ´opti ti din Principatele române ti, care, de i sale boiere ti, o aleas educa ie european , devenind apoi ofi er al
armatei din Moldova, unde, remarcându-i-se calit ile militarului de
carier ajunge la gradul de colonel. În 1844 se c tore te cu Elena
Rosetti, înrudit cu vechile familii boiere ti ale Sturdze tilor, Bal ilor
i Cantacuzinilor. Cu toate c aveau firi diametral opuse, mariajul lor
a continuat pân la sfâr itul prematur al domnitorului, aflat în exil. În
1848, cuprins de febra revolu iei, devine un participant activ al acestei
mi ri ce avea ca ideal m re Unirea Principatelor. Fiind un adept al
ideilor unioniste liberale, a fost luat prizionier i transportat la Viena.
Mai târziu, în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica revine în
Moldova, fiind numit de c tre acesta, în 1858, ministru de r zboi. În
aceast înalt func ie a reprezentat jude ul Gala i în Divanul ad-hoc
al Moldovei de la Ia i, dovedindu-se un sus in tor înfl rat al uni-
rii Moldovei cu Muntenia. Datorit st ruin ei i fermit ii sale mani-
festate în Divan a primit nominalizarea Partidei Na ionale în cele
dou Principate i, astfel, mai întâi, la 5 ianuarie 1859, în Moldova i,
apoi, la 24 ianuarie 1859, în Muntenia, Alexandru Ioan Cuza este ales
drept unic Domnitor al celor dou ri oare, vecine i surori, consfin-
indu-se în fapt visul pa ´optist al Unirii Principatelor Române actul
istoric de importan crucial a neamului românesc!
Întrarea Domnitorului Unirii în Bucure ti era astfel consemnat
în presa vremii: „Duminic , 8 februarie 1859, a avut loc primirea
triumfal la Bucure ti a domnitorului Principatului Moldovei, ales
de curând domnitor i al Principatului Valahiei, Alexandru Ioan
Cuza. Domnul Unirii a intrat în Bucure ti pe la B neasa, fiind a -
teptat cu pâine i sare de oficialit ile locale i de 100.000 de oa-
Al. Ioan Cuza (Litografie din 1860)
20 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

onal de Arte Frumoase, s-a inaugurat cl direa a ez mântului medi-


meni, aproape întreaga popula ie a Capitalei, cu aclama ii i urale. cal „Noul Pantelimon” i s-a început construc ia primei c i ferate
(...) Un arc de triumf fusese ridicat la intrarea în ora iar altele române, Bucure ti- Giurgiu.
jalonoau parcursul din loc în loc. Podul Mogo oaiei era în esat de Ca un corolar al acestora, toate studiile istorice întreprinse asupra
lume. Toate casele era împodobite cu steaguri i mult verdea pe domniei lui Alexandru Ioan Cuza men ioneaz f echivoc: „Practic,
la ferestre i balcoane. Oamenii st teau i pe acoperi uri.” nu exist domeniu de activitate economic , social-politic , cultural ,
Cu în eleapt judecat , înconjurat i sprijinit i la Bucure ti de administrativ sau militar din ar , în care Cuza s nu fi adus
devota ii unioni ti ie eni, M. Kog lniceanu, V. Alecsandri i C. Negri, îmbun iri i înnoiri organizatorice pe baza noilor cerin e ale
primele demersuri întreprinse de Domnitor au fost îndreptate grabnic epocii moderne.”
spre misia politic i diplomatic a recunoa terii Unirii Mol-dovei i Desigur, aceste înf ptuiri demne de o Românie modern aveau,
Valahiei de c tre Puterea suzeran (Imperiul Otoman) i Puterile îns , s atrag i mari nemul umiri ale „monstruasei coali ii” libe-
Garante. Cu abilit ile diploma ilor s i i cu sprijinul Împ ratului ral-conservatoare, hot rât s -l înl ture pe Cuza de la domnie. Atr -
Napoleon al III-lea, dezideratul recunoa terii externe s-a împlinit în gându- i de partea ei i o fac iune a armatei, în diminea a zilei de 11/
ianuarie 1862, când noului stat i-a fost adoptat oficial „denumirea de 24 februarie 1866, trezit din somn, Domnitorul Cuza a fost silit s
România, cu capitala la Bucure ti, cu o singur adunare i un singur abdice prin isc lirea unui act „de facto”: „Noi, Alexandru Ioan I,
guvern”, dup cum st stipulat în documentele de arhiv ale vremii. conform dorin ei na iunii întregi i angajamentului ce am luat la
De aici încolo, sprijinit i bine sf tuit de prietenul s u din tinere e, suirea pe Tron, depun ast zi,11 februarie 1866, cârma guvernului
Mihai Kog lniceanu, ajuns prim-ministru al României, Domnitorul Cuza în mâna unei Locotenen e Domne ti i a Ministrului ales de popor”.
a putut s treac hot rât la înf ptuirea unor reforme structurale care În locul s u, dup refuzul Prin ului Filip de Flandra, la 10 mai
-i asigure României calea modern a unui stat european. Astfel, în 1866, prin ul german Carol de Hohenzollern- Sigmaringen a devenit
1863, d Legea seculariz rii averilor mân stire ti în scopul declarat Regele Carol I al României.
de „a spori avu ia rii”, iar, în 1864, dup episodul din 2 mai, cel al Aflat în exil la Paris, Viena i Wiesbaden i scârbit de refuzul în-
„dizolv rii Adun rii Legiuitoare” i aprobarea „prin plebiscit” a toarcerii sale în ar , Alexandru Ioan Cuza, bolnav de astm, la numai
poporului, la 26 august d Legea rural , prin care, în sensul revolu iei 53 de ani, trece la cele ve nice în 3/15 mai 1873, la Hotelul Europa din
pa ´optiste, „peste 400000 de familii de rani au fost împropriet rite Heildelberg. Îndeplinindu-i-se dorin a, a fost înmormântat în Biserica
cu loturi de teren agricol, iar aproape al i 60000 de s teni au primit Domneasc a Palatului de la Ruginoasa, în prezen a a peste 30000 de
locuri de cas i gr din ” , desfiin ndu-se practic vechile rela ii fe- rani. Ulterior, în timpul celui de al 2-lea R zboi Mondial, osemintele
udale din agricultur . Tot în 1864, a fost înf ptuit i Reforma înv - i-au fost str mutate la Biserica „Trei Ierarhi” de la Ia i, unde mai sunt
mântului prin care s-a prev zut obligativitatea înv mântului primar i osemintele repatriate ale domnitorului c rturar, Dimitrie Cantemir.
la ora e i la sate. Pe plan cultural se poate men iona la loc de cinste a cum este perceput i ast zi, la cei 200 de ani de la na terea
înfiin area la Ia i, la 26 octombrie 1860, a „primei universit i a rii” sa, posteritatea Domnului Cuza - Unificatorul este la fel de str lu-
(care azi îi poart numele), cum i a Universit ii din Bucure ti (1864). citoare i a a va fi mereu i peste veacuri, în spiritul nedezmin itei
Alte reforme au vizat organizarea fiscal , judiciar , administrativ , tradi ii române ti de cinstire a eroilor i a faptelor lor întru gloria
activitatea contabil , elaborarea Codului Civil i Penal, organi- Neamului. F Unirea Principatelor, asumat de Alexandru Ioan Cuza,
zarea armatei, crearea Consiliului de Stat. n-am fi putut vorbi vreodat de România, ca stat, de Independen a
În timpul domniei lui Cuza s-a înfiin at la Bucure ti coala Na i- i Întregirea ei.

Palatul re edin domneasc a lui Cuza de la Ruginoasa Statuia lui Cuza din Ia i
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 21
Vavila POPOVICI
(Carolina de Nord)

Filozofia, Religia, }tiin\a,


Politica - Rena]terea (X)
„Cine nu respect via a, nu merit s tr iasc ” - Leonardo da Vinci
Evul Mediu, sau perioada medieval , a constituit epoca istoric Rotterdam i Thomas Morus. Cultivarea armonioas nu numai a
cuprins între Antichitatea târzie i Rena tere. Rena terea a fost pe- spiritului, dar i a corpului, care în perioada medieval era total dis-
rioada de tranzi ie dintre Evul Mediu i Istoria Modern . Umanismul creditat , a devenit în timpul Rena terii un scop educativ. Viziunea
a fost un curent de gândire care s-a afirmat în secolele XIV-XVII în teocentric a trecutului s-a transformat într-una antropocentric :
Europa i a reprezentat o etap în laicizarea gândirii umane. Uma- centrul aten iei în studii tiin ifice i crea ii artistice a devenit omul.
nismul a constituit baza spiritual a Rena terii. Termenul de Rena tere Gândul ne poate duce la Pas rea Phoenix, pas rea cea mai sl vit
a fost introdus mult mai târziu, de c tre istoricul francez Jules Michelet dintre toate creaturile simbolice n scocite de misterele antice despre
(1798-1874). Aceast perioad a fost caracterizat prin trezirea inte- care savan ii moderni afirm c existen a acestei p ri nu este decât
resului pentru cultura antic , prin mari inven ii, prin înflorirea tiin elor un mit, totu i Plinius cel B trân (23-79 e.n.) vorbea despre capturarea
i artelor. Toate au revolu ionat viziunea asupra lumii, au marcat în- unei asemenea p ri i despre expunerea sa în pia a roman în tim-
ceputul unei lumi noi, bazat pe tehnologii i teorii tiin ifice concre- pul domniei împ ratului Claudius. Pas rea reprezenta aspira ia spre
te. Rena terea a fost mi carea cultural care a afectat profund via a nemurire, rena terea prin propriile-i for e, purificarea prin foc, ciclici-
intelectual european . Începând din secolul XIV în Italia i r spân- tatea. Ca atare, nu putem s asemuim aspira iile renascenti tilor cu
dindu-se în restul Europei, influen a sa a fost resim it în literatur , simbolul Pas rii Phoenix? Cred c da!
filozofie, art , muzic tiin , religie, politic , precum i în alte domenii. Rena terea a afectat profund via a intelectual european , înce-
Interesul enorm pentru cultura antichit ii a dus la c utarea i pând din Italia i r spândindu-se în restul Europei. Renascenti tii s-
descoperirea manuscriselor clasice: „Dialogurile” lui Platon, operele au axat pe realism i emo ia uman . Umani tii au c utat în bibliotecile
istorice ale lui Herodot i Thucydides, crea iile dramatice i poetice stire ti din Europa textele literare, istorice i oratorice latine ale
ale grecilor i romanilor. Înv ii din Bizan care dup c derea Cons- Antichit ii. C derea Constantinopolului din 1453 a generat un exod
tantinopolului la turci (1453) s-au refugiat în Italia i au predat în al savan ilor greci ce au adus manuscrise pre ioase în limba greac
coli din Floren a, Ferrara sau Milano au adus cu ei cuno tin a limbii veche, dintre care multe, în Occident, c zuser în obscuritate. S-a
grece ti clasice. De i adesea ap reau simple imita ii ale clasicilor, pus un nou accent pe textele literare i istorice, pe lucr rile de tiin e
studiul literaturii, istoriei i filozofiei contribuia la instruirea liber a naturale, filozofie, matematic , scrise în greac i arab .
oamenilor, dându-le o mai mare for de discern mânt. Mul i gânditori Rena terea a început în Italiala finele secolului al XIV-lea, sfâr-
ai Rena terii s-au orientat spre neoplatonism în filosofie, în timp ce indu-se, consider unii, în Anglia începutului de secol al XVII-lea.
aristotelismul oficial începea s piard din importan . Reprezentan i Explica ia pentru care Italia a fost punctul de plecare al umanismului
importan i ai umanismului au fost Leonardo Da Vinci, Erasmus din renascentist este gradul de urbanizare ridicat al jum ii nordice a
peninsulei. Aceasta era zona cea mai citadin i secularizat a Europei
în epoc . În aceast arie puternic urbanizat , clerul cre tin era mai
pu in probabil s domine guvernul i educa ia, pân i bisericile
fiind construite i administrate aici de laici. Spitalele i organiza iile
caritative care ineau de biseric fuseser reorganizate i centralizate
Leonardo da Vinci

sub control guvernamental. În contrast cu Europa nordic , unde


educa ia avea menirea de a preg ti preo i pentru biserici, în ora ele
Italiei educa ia era mult mai probabil s fie supravegheat de admi-
nistra iile or ene ti iar rolul ei era de a prepara for a de munc
pentru comer , aceasta fiind calificat în contabilitate, aritmetic i
redactarea de scrisori de afaceri. În secolele XIV-XV în universit ile
Europei septentrionale dominau logica i scolastica, în timp ce în
Italia educa ia era concentrat , mai degrab , pe aspectele practice
ale vie ii urbane decât pe specula ii teologice1, în timp ce italienii
secolelor XIV-XV erau neîncrez tori în programe ideologice sau
morale bazate pe argumente filozofice sau presupuneri religioase
despre natura uman . Primele manifest ri artistice i literare ale Re-
22 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

important de tiut fiind Scriptura. Or, manuscrisele a teptau de secole


na terii apar în Floren a, ora care poseda o imens bog ie generat în mân stiri i în bibliotecile private ale iubitorilor de cultur i frumos
de comercian ii i bancherii locali, care controlau opera iile bancare ca s fie „descoperite”. Mai existau i factorii materiali, precum exis-
ale papalit ii. Figurile predominante ale Rena terii au fost: pictorul, ten a la acel moment a unei civiliza ii urbane suficient de complexe,
sculptorul, arhitectul i omul de tiin Leonardo da Vinci; dramaturgul precum i înfiin area universit ilor cu aproape dou secole înainte.
i poetul englez William Shakespeare; romancierul, poetul i dra- În urma cercet rilor istorice din ultimii ani, Evul Media nu mai
maturgul spaniol Miguel Cervantes (autorul „Don Quijote de la este considerat drept o epoc întunecat , lipsit de creativitate cul-
Mancha”); poetul i umanistul italian Giovanni Boccaccio (autorul tural . Datorit a a-ziselor „scriptoria” din m stirile medievale se
„Decameronului”); poetul, filozoful i omul politic italian Dante Ali- straser exemplare în limba latin din scrierile autorilor greci sau
ghieri (autorul „Divinei Comedii”). romani, a lui Aristotel i Thucydide, Virgiliu. Scriptoria mân stirilor
Zapcii (colectori de taxe) ai papilor, familiile comercian ilor flo- nu erau îns , nicicum, singurele locuri în care s-au copiat scrieri mai
rentini au ajuns s domine finan ele Europei întregi, de-o parte i de vechi sau mai recente în perioada dificil a Evului Mediu. În ciuda
cealalt a Alpilor. Banii din împrumuturi, investi ii i schimb monetar obstacolelor au existat continuu copi ti, anticari i vânz tori de c i.
care se rev rsau în Floren a au fost pompa i în industriile locale, fapt Apoi, manuscrisele de literatur clasic latin , care au fost desco-
care a contribuit la vitalitatea economic a ora ului. Rena terea ap - perite de renascenti ti în mân stiri, î i au originea, în opinia unor
rut în ora ele comerciale ale Italiei a f cut din limba italian a doua istorici, mai degrab în dona ii spre mân stiri din partea unor persoane
limb a oric rui individ educat, pân pe la finele secolului al XVII- private, bibliotecile personale ale acestora con inând i lucr ri ale
lea, în timp ce s-a impus tuturor europenilor i moda literar , stilul autorilor clasici, decât datorit muncii de copiere a operelor de lite-
arhitectonic i chiar gusturile italiene în materie de îmbr minte i ratur latin efectuat de c lug ri în scriptoria: Scriptoria mân stirilor
mobil interioar . Republicile (care, de fapt, erau ni te oligarhii în erau, de altfel, locurile unde se copia literatura religioas necesar
care politica era dominat de familii de comercian i i bancheri) italiene, clerului cre tin, iar faptul semnificativ c în mod sistematic c ut torii
gen Vene ia, Floren a, Genova i Milano se aflau în permanent renascenti ti de manuscrise de literatur clasic în limba latin spun
competi ie sau conflict deschis pentru suprema ie, ele inaugurând, nu le-au g sit în bibliotecile mân stirilor explorate, amintind în
pentru prima oar în istoria politic a Europei, i institu ia ambasa- schimb de locuri pu in onorabile în care le-au g sit (poduri, beciuri,
dorului permanent. pu uri dezafectate, turnuri, donjoane i holuri), sugereaz c ele fu-
În filozofie, tr tura caracteristic general a Rena terii a fost seser achizi ionate sau p strate (dac au fost primite gratuit) pentru
orientarea sa anti-scolastic , dominanta fiind Umanismul greco-ro- valoarea lor material (pergamentul refolosibil pe care erau scrise) i
man. În cursul sec. 14-15 a predominat reluarea i dezvoltarea, potrivit nu pentru valoarea lor literar-artistic .
condi iilor specifice ale epocii, a curentelor filozofice antice. Gânditorii Gânditorii Rena terii s-au ocupat mai departe cu studiul gramaticii
au apelat la stoicism pentru a crea o moral independent de rigorile i retoricii medievale. În domeniul teologiei au continuat tradi iile
preceptelor religioase, bazat cu prec dere pe ra iune i pe natur , filozofiei scolastice, iar interpretarea filosofiei platoniciene i aristo-
pentru a proclama triumful omului asupra „Fortunei” („sor ii”). telice i-a p strat mai departe un rol decisiv. colile din Salerno (Ita-
Filosofii politici, ca Niccolo Machiavelli, au c utat s descrie via a lia) i Montpellier (Fran a) reprezentau centre vestite pentru studiul
politic a a cum era în realitate pentru a o în elege. O contribu ie esen- medicinei.
ial a avut-o umanistul italian Giovanni Pico della Mirandola care a În rena terea neoplatonic , umani tii nu au respins cre tinismul;
scris, în 1486, „De hominis dignitate” (Discursul despre demni-tatea dimpotriv , cele mai multe lucr ri renascentiste au fost dedicate bi-
omului), ce const într-o serie de teze filosofice despre gândirea natural sericii, care patrona operele de art . O schimbare subtil s-a petrecut
i credin . Autorii renascenti ti, de asemenea, începeau s utilizeze în modul în care intelectualii abordau religia, reflectându-se în multe
limbile vernaculare (limb indigen , proprie unei ri), iar apari ia domenii culturale. Multe lucr ri cre tine grece ti, inclusiv i Noul
tiparului a permis accesul la c i (ca Biblia), a cât mai multor persoane. Testament scris în greac , au fost aduse din Bizan în Europa de
Rena terea presupunea i o încercare a intelectualilor de a studia Vest, fiind cercetate. Umani ti ca Lorenzo Valla i Erasmus din Ro-
i îmbun i lumea secular , prin revigorarea ideilor din antichitate tterdam militau pentru revenirea la originalul Noul Testament în limba
i adoptarea unor noi metode de gândire. Inova iile rena terii au greac , ceea ce a deschis astfel calea spre Reforma Protestant .
cut ca structurile politice i biserice ti s fie mai receptive i au Termenul de Rena tere tiin ific desemneaz prima perioad a
dus la apari ia capitalismului. În timp ce marile regate europene, ca revolu iei tiin ifice, mai precis cea cuprins între anii 1450 i 1630.
Fran a i Spania, au r mas monarhii absolutiste, altele se aflau sub Revolu ia tiin ific a Rena terii, urmând-o pe cea cultural , a fost
controlul direct al Bisericii, republicile italiene preluând principiile accelerat de c derea Constantinopolului din 1453, când mul i c r-
capitalismului, ceea ce a dus la o înflorire comercial f precedent. turari - i foarte multe texte tiin ifice antice - au migrat c tre Occi-
Dup ce în prima jum tate a secolului al VI-lea împ ratul cre tin dent. Apari ia presei tipografice a contribuit apoi la r spândirea facil
Iustinian a închis colile de filozofie, interzicând p gânilor s mai i rapid a noilor texte tiin ifice, care puteau circula acum mai repede
predea nu numai filozofia, ci i orice alt disciplin , îns i literatura între centrele universitare europene, acolo unde activau în general
în limba latin , a început lungul proces de dec dere: din chiar secolul savan ii.
al VI-lea, un cre tin important precum era (Papa) Grigore (I) cel mare, Rena terea a fost o epoc a unui avans extraordinar în domeniul
considera c „un episcop nu trebuie s predea gramatic , pentru tiin elor. Geografia, astronomia, chimia, fizica, matematica, medicina
nu-l po i sluji în acela i timp i pe Hristos i pe Jupiter”, iar în în toate aceste domenii s-au înregistrat progrese foarte mari. Cei mai
secolul al VI-lea Grigore de Tours spunea c „ora ele Galiei au importan i oameni de tiin ai Rena terii: Danezul Tycho Brahe,
sat studiul literelor s decad , ba chiar s piar ”. La doar câteva Nicolas Copernic, Giordano Bruno, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei,
secole distan , un episcop considera, în acord cu numero i al i Johannes Kepler, Wilhelm Leibnitz, Isaak Newton.
cre tini importan i ai Evului mediu, c un cre tin n-are nevoie s se În cursul secolului al XVI-lea au fost traduse unele din cele mai
îndeletniceasc cu tiin a, c ci ea în loc de în elepciune aduce nebunia importante lucr ri grece ti în domeniul matematicii i s-a g sit solu ia
cre tinului care crede în posibilitatea unei vie i dup moarte, con- ecua iilor de gradul trei, apoi cuno tin ele ob inute în astronomie i
di ionat de credin a în articolele religiei lui Hristos, singurul lucru
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 23
englez, este considerat unul dintre cei mai importan i oameni din
evenimentul determinant l-a constituit punerea la punct a imprimeriei istoria tiin ei. Newton a inventat o metoda analitic mult mai complex
cu caractere mobile de c tre Johannes Gutenberg (1440), ceea ce decât cele realizate de predecesorii s i, iar metodele sale experimentale
contribuie la r spândirea larg a cuno tin elor. mai sunt practicate i în prezent. Contribu ia adus matematicii, fizicii
Danezul Tycho Brahe (1546-1601) a revolu ionat astronomia. i studiului fenomenelor naturale, dovede te valoarea inegalabil a
Contribu iile lui Brahe în astronomie au fost de-a dreptul extraordinare. lui Isaac Newton. Volumele sale publicate con in trei legi importante
Brahe a observat i m surat precis mi carea planetelor, a observat i ale mi rii, numite i legile lui Newton.
catalogat peste 800 de stele, a conceput i construit instrumente Triada Nicolaus Copernic - Giordano Bruno - Galileo Galilei
astronomice. Spre deosebire de predecesorii s i, Tycho Brahe a reprezint un simbol al gânditorilor persecuta i de Biserica Catolic
observat nu doar pozi ia planetelor, ci a analizat integral mi rile lor pentru teoriile pe care au îndr znit s le promoveze, cum ar fi c
pe orbit , observa ii f de care, spre exemplu, Kepler nu ar fi putut aceea c P mântul este rotund, c se învârte în jurul Soarelui, iar
descoperi c planetele se învârt pe orbite eliptice. Universul este mai mare decât sistemul nostru solar i con ine un
Polonezul Nicolas Copernic (1473-1543), savant cu forma ie num r infinit de lumi populate de fiin e inteligente.
enciclopedic , matematician i astronom, medic, diplomat, econo- Numele lui Bruno a devenit sinonim cu cel de victim a obscu-
mist i specialist în limbi clasice, este autorul teoriei heliocentrice.A rantismului. La patru sute de ani dup executarea sa, Biserica Cato-
formulat teoria potrivit c reia p mântul se învârte în jurul Soarelui i lic , prin glasul papei Ioan Paul al II-lea, i-a exprimat „profunda
nu invers. Ast zi este cunoscut mai degrab pentru munca sa în do- durere” pentru eroarea comis prin condamnarea sa la moarte. A a
meniul astronomiei i pentru combaterea geocentrismului. se întâmpl , uneori adev rului îi trebuie timp pentru ca p ile s
Italianul Giordano Brunoa fost teolog i filosof umanist. De i a dovedeasc veridicitatea ra ionamentului.
fost c lug r pentru o vreme, unele dintre ideile sale au fost consi- În aceast perioad a Rena terii a început dezvoltarea unor state-
derate eretice. A fost condamnat de Inchizi ie i ars pe rug la 17 fe- ora e italiene i a continuat în Germania, Fran a i Spania. Acest
bruarie 1600 pentru concep ia sa panteist i pentru convingerile c proces a fost favorizat de o diploma ie modern , care, evitând r z-
lumea este infinit . Panteismul sus ine c Dumnezeu este prezent în boaiele, a devenit un important instrument politic.
tot, identificându-se cu materia i universul, cu propriile sale crea ii, Clerul, în special cel înalt, î i schimb modul de via , renun ând
fiind schimb tor i imperfect. la preocup rile exclusive de cult i aspirând la o participare activ în
Italianul Leonardo Da Vinci (1452-1519), poate cel mai faimos politic . Papi, cardinali i episcopi nu se mai deosebesc în aceast
savant al epocii renascentiste, unul dintre cei mai mari savan i din privin de negustori sau conduc tori politici. Cre tinismul r mâne,
istorie, un adev rat om de geniu. Mul i istorici i savan i îl consider totu i, elementul preponderent al culturii. Predicatorii, teologii sau
pe Leonardo da Vinci drept cel mai bun exemplu al Omului Renascen- prela ii sunt asculta i i onora i de credincio i. În acela i timp, îns ,
tist, un om cu o curiozitate extraordinar i o imagina ie ie it din înv ii umani ti se ocup de problemele teologice i adapteaz
comun. Cunoscut de publicul larg pentru picturile sale - dintre care cuno tin ele filologice i istorice noi la studiul i interpretarea scri-
„Gioconda” i „Cina cea de tain ” sunt cele mai renumite, da Vinci a erilor religioase. Viziunea umanistic asupra teologiei i scripturilor
adus contribu ii deosebite în domeniul tiin elor, dar i al ingineriei, sfinte a dus, printre alte evolu ii, la apari ia reformei protestante,
prin numeroasele sale inven ii. Fiind fascinat de ideea zborului uman ini iat în Germania de c tre Martin Luther (1483-1546), i r spândit
a conceput para uta ca o modalitate pentru oameni de a pluti cu gra- apoi în întreaga lume catolic .
ie în aer; mitraliera, costumul de scafandru i altele. Noile orizonturi spirituale i liberalizarea moralei au creat un anumit
Italianul Galileo Galilei (1564-1642), astronom, inginer, filosof i tip de „Om al Rena terii” („Homo universalis renascentista”), carac-
matematician a descoperit sateli ii lui Jupiter, a observat petele solare terizat prin în elegere ascu it , deschis oric rei idei, sim deosebit
i a fost judecat de Inchizi ie pentru erezie pentru ap rarea teoriei al frumosului, dorin de afirmare i renume, individualism cu posibi-
heliocentrice. Galileo a adunat multe dovezi în sprijinul teoriei lui lit i de dezvoltare multilateral , adversar al dogmelor i ideilor pre-
Copernic (teoria heliocentric ), contrazicând doctrina oficial a concepute. În aspira ia sa spre universalitate, înl tur orice barier
Bisericii asta în pofida faptului c era un om credincios. Considera care-i st în cale, se arat curajos în proiectele sale i plin de for în
îns c teoria heliocentric nu este în contradic ie cu Biblia, sus inând ac iune. Este prieten i cunosc tor al artelor, colind f dificultate
scriptura a fost scris dintr-o perspectiv p mântean i c tiin a filozofia i literatura, înlocuie te legile morale cu cele estetice. „Omul
pur i simplu ofer o perspectiv diferit , mai exact . Rena terii” este, în primul rând, un umanist cu larg spirit de toleran .
Germanul Johannes Kepler (1572-1630), matematician, astronom În contrast cu acesta, nu dispar fanaticii, partizanii unei singure idei,
i astrolog, a formulat i confirmat cele trei legi ale mi rii planetelor. care v d în fiecare reprezentant al unei p reri contrare, nu un adversar
Profesor de matematic , apoi asistent al lui Tycho Brahe, Kepler a de idei, ci un du man personal ce trebuie anihilat.
lucrat i în domeniul opticii, dezvoltând o versiune mai bun a tele- În 1952, istoricul Will Durant, în Cartea întâi a Rena terii scria:
scopului cu refrac ie. A studiat, de asemenea, o supernova, acum „Mai p str m înc în sânge seva acestor secole efervescente, în
cunoscut sub numele de Supernova lui Kepler, care a ap rut în timpul c rora s-a modelat Europa modern ; iar cunoa terea ideilor,
1604. El a observat i a f cut note detaliate timp de un an. a evenimentelor i a personalit ilor acelei epoci este esen ial
Germanul Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) prin cercet rile pentru în elegerea propriilor noastre timpuri i mentalit i. (...)
sale a localizat sufletul într-un punct - acesta a fost un nou progres Arta modern , atât de înver unat împotriva Rena terii, recurge,
spre monad (unitate perfect , substan simpl care e elementul a cu zel, la fel i fel de experimente, pentru a descoperi noi forme de
tot ce exist ) - i s dezvolte principiul ra iunii suficiente (nimic nu frumuse e sau de expresie. Admira ia noastr pentru Rena tere nu
se întâmpl f un motiv). Medita iile sale asupra teoriei dificile a ar trebui s ne determine s respingem nici o tentativ sincer i
acestui punct au fost legate de problemele întâlnite în optic , spa iu disciplinat de a-i imita nu produsele, ci originalitatea”.
i mi care; ele au fost publicate, în ele afirmând c mi carea depinde, Cred în ciclicitate, cred c în lume se va ivi i va poposi, în cu-
ca i în teoria astronomului german Johannes Kepler, de ac iunea rând, „Pas rea Phoenix” ce va întruchipa o nou rena tere, purificare,
unui spirit (Dumnezeu). aspira ie cert spre nemurire. Dar pentru aceasta ni se cere s iubim
Englezul Isaac Newton (1643-1727), fizician, matematician i filozof i s respect m via a.
24 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Drago] NICULESCU

Petre |u\ea ]i reflec\iile


sale religioase asupra
cunoa]terii (II)
Esen ele, constrânse de form i legi. Istoricul, prin st pînirea Absolutului. „Omul se mi între nevoia certitudinii
pierdut în diversitatea aparent a lucrurilor ontologice a eficacit ii limitate a construc iilor ra ionale, între dialectic
i intui ia pur a realului”, afirm exemplar ea.
Se poate spune c forma coboar puritatea ideilor, care sunt mo- Între Bacon i în eleptul Malebranche exist marea diferen a
dele eterne, transcendente, crea ii ale divinit ii i mijloace de lucru neîn elegerii i în elegerii naturii transcendente a adev rului, a intu-
ale Demiurgului, la nivelul lumii sensibile, la calitatea iluzorie a iei platonice rupt de lumea fenomenal . Adev rul istoric înseamn
spa iului empiric, neesen ial . Simbolul, jocul cu simbolul, apropierea devenire, i nu substan eleat , i atunci Iorga „se îneac ” efectiv
sau dep rtarea de simbol îi stau la îndemân i omului de tiin , i în istorie, în diversitatea aparent a lucrurilor, în care adev rul dispare.
metafizicianului, i teologului cre tin. ea afirm c „omul de tiin Faptele nu sunt decât pretexte ale gândirii filozofice, ale viziunii su-
se deosebe te prin speran de poetul pesimist”. Dar nu amândoi praistorice. Pluralitatea liniilor i simbolurilor, instabilitatea, cre terea
pot dispune cu aceea i libertate de categorii, fie ele antinomice sau i degradarea - toate acestea nu reclam decât imperfec iunea omului
universal-complementare? E drept c tr im sub legi, care pot fi resim- istoric, st pânit de natur i de cosmos. „Marile spirite termin reli-
ite atât de constrâng tor încât Faust î i încearc salvarea în magie, gios”, cum a ar tat Pascal. Eternitatea definit de Goethe este „prezent
ie ind din cercul lor de fier. Acolo îns se izbe te de fic iune, i aceasta pur”; a r mâne aici, în actualitatea instabil , înseamn a nu tr i în
îl ine în impas. Platon îns nu se salveaz de la mirajul fic iunii prin eternitate. Dar, deocamdat , suntem sili i a o face, Domnule ea,
derea în dogme, reu te acest lucru în calitate de om autonom. ci deocamdat tr im aici, pe p mânt, intui ia eternit ii, a stabilit ii
ea precizeaz c exactitatea tiin ific a filozofiei lui Husserl pure i continue fiind doar un lux al cugetului cu valen e angelice.
(„filozofia este o tiint exact ”) nu este posibil , fiindc exactitatea, Kant r mîne neplatonic prin viziunea lui atotcuprinz toare, unitar
spre diferen de precizie, este transcendent în esen , conform teoriei i virtuoas asupra naturii, dar ordinea apar ine pân la cap t trans-
ideilor, care reprezint metafizica platonic a cunoa terii, întâlnirea cendentului, misticii tr ind în ea, iar ceilal i c utând-o, pierzându-se
zeului cu omul credincios având loc în lumea esen elor, în spa iul unui în devenire. În absen a sentimentului religios, definitoriu pentru om,
adev r situat dincolo de natur . Opozi ia eleatic dintre fiin i devenire avem de-a face cu regres, cu schilodirea psihic i schilodirea spiri-
a fost dep it numai de cre tinism, i nu prin op iune, ci prin împ care,
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 25
adev rul, binele i frumosul în ei în i - roadele c ut rii dându-le
iluzia de cuceritori -, naturali tii c utând totul în natur i în confor-
mitatea cu a a-zisele ei legi - aceasta f cîndu-i s se cread în elep i
-, iar materialismul reducând omul la el însu i, nerealizând perfec iunea
la care aspir omul religios. Precum pozi ia omului kantian, care are
„finalitate în el însu i”, materialismul este opus misticismului, fiind
etern dep rtat de Absolut. Lumea ideilor înseamn ie irea de sub
st pânirea conceptelor lumii sensibile, golite de Dumnezeu, cine o
în elege nu are nici cea mai mic ezitare în în elegerea religioas a
platonismului. „Intui ia platonic a transcenden ei este un mod filo-
zofic grecesc de în elegere a realului, a exactit ii, a certitudinii dog-
matice i de dep ire a îndoielii legate de aparen mintea omului,
acest sediu al aproxim rilor, al fic iunilor al p rerilor i erorilor, atingând
precizia util ”, afirm ea.
Construc ia omului are loc în untrul naturii, acolo are loc formarea
omului „util statului” (Stenzel), caracterul lui nu poate fi format decât
plecînd de la natur , pe virtu i morale rezultate din „curgerea perma-
tual . Platon, v zut cre tin, reprezint o afirmare a tiin ei realului; nent , cuprinz toare a lui i a statului” (Stenzel). Modele geometrice
dep irea dialecticii i formelor limitate ale gândirii autonome, a for- precum linia, unghiul, triunghiul, sfera, percepute ca ni te copii ale
melor logice limitate, utile, gratuite sau nocive ale spiritului c ut tor, unor esen e implicate în demonstra iile matematice, nu exprim ideile
a ambi iilor sistemice, a palidei certitudini pe care o d grupul, i nu platonice. Ideile lui Palton sunt pur i simplu, exist în afara omului
insul. „Gândirea trebuie v zut bipolar: când oglinde te Susul este i naturii, impunând participarea la ele. Ideile platonice nu pot fi
vehicul al realului, când oglinde te josul este vehicul al aparen ei”, formulate logic, tiinta lui Platon fiind ontologic , încercarea care s-
subliniaz ea. Din treptele aparente ale cuno terii izvor sc „iluziile a f cut, dup model aristotelic, c zând în e ec. Platon evit induc ia
progresului” (Sorel). i deduc ia logic aristotelic prin legarea ideilor, ca modele primor-
Aparentele trepte ale cunoa terii - senza ii, percep ii, reprezent ri, diale, arhetipale, de lucrurile sensibile, trec toare i imperfecte (Go-
concepte, judec i, ra ionamente, cu r cinile lor empirice sau în blot). Prezentarea lor nu înseamn perisabila predica ie a lumii lu-
ipotezele de lucru -, nu fac decât s trezeasc spiritul cercet tor asu- crurilor, progresele gândirii nu sunt necesare, ra ionamentul inductiv
pra lucrurilor, dar nerelevînd natura acestora. Afirmarea religioas a i deductiv r mânând instrumente metodologice utile într-o logic
unit ii divine în multiplicitate d garan ia unit ii lumii, indiferent
dac aceasta ine de inspira ie sau de intui ie. Dialogul Parmenide
dovede te ireductibilitatea omului absolut cu multiplicitatea lucruri-
lor, a ideilor, ca esen e pure, cu mi carea, transformarea, apari ia i
dispari ia caracteristice existen ei, ireductibilitate care nu poate fi
rezolvat dialectic, rela ia dintre etern i trec tor apar inând misteru-
lui, a c rui form de în elegere este credin a, nu tiin a. De aici, de
la contactul cu misterul, deriv i validitatea formul rii apofatice,
negative a Absolutului. Este adev rat c Parmenide îi recomand lui
Socrate „exerci iile logice”, dar ele nu duc la adev r. Dogma este cea
care faciliteaz p trunderea în paradoxala inexisten a Unului
absolut, a nemi rii eleate, în „câmpia adev rului”.
Numai cei stin i religios sunt nelini ti i de teama neantului, ei
cred în vid i în nefiin . Dialectica i concep ia panteist nu rezolv
problema rela iei dintre Dumnezeu i lume, rela ia dintre nepieritor i
pieritor constituind un mister. „Formele logice ale gîndirii autonome
sunt punctele neînsemnate în fluviul inform al sufletului omenesc.”
Realitatea divinului activ transfer realitatea asupra a tot ceea ce se
întîmpl în univers. Cheia unic a tuturor dezleg rilor îi apar ine, de
aceea, misticului, i nu miticului, magicului i ra ionalului. Gândirea
tiin ific pl smuie te ipoteze utile sau nu, artele „se îneac ” în sunete
sau în imagini izolate sau combinate, în func ie de sim urile ori închi-
puirea care le ofer sau produce, fic iunile pl smuite de ra iunea
uman autonom , al turi de pseudolegile din natur , constituind
cadrul de manifestare, în joc, lupt i suferin a copiilor imperfecte.
Zeul, cu lumea lui, este dincolo, nu aici.

Ideile platonice, suverane perisabilei predica ii


logice a lumii

Petre ea consider c idealismul, naturalismul i materialismul


sunt unificate prin legarea lor de c tre om i natur , ideali tii c utând
26 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

a cum se exprima Henri Bergson. Este gre it a se suspecta, ba mai


mult, a se face gre eala confund rii „c ut rii naturii lucrurilor” a lui
Socrate cu vreo interpretare logic-inductiv a realului. i aceasta din
simplul motiv al absolutiz rii ideilor provenite din dialoguri ca rezul-
tate dialectice ale gândirii umane, ca ra ionamente desf urate în
discu ii, fapt care le-ar transforma în simple concepte care nu exprim
natura lucruilor. Filozofia, în fond, este un mod pozitivist de în elegere
a platonismului. Logicienii moderni, în genere, sunt cei care consider
„conceptele ca expresii esen iale ale lucrurilor, deci ale unit ii reale
a acestora, acesta fiind scopul cercet rii” (Sigvart). Natura lucrurilor
nu se caut cu ajutorul unei pseudo tiin e utile i vaste, c utatorul
nu devine astfel posesor al adev rului, transcendent în esen , ci se
prime te prin inspira ie sau se intuie te.
De i platonismul nu r spunde la întrebarea filozofic dac per-
fec iunea coincide cu completitudinea sau nu, cre tinismul, prin
integralismul mistic, prin dogma eshatologic a învierii r spunde
afirmativ. Binele suprem nu poate fi atins dialectic, prin rezultate
utile statului educator i individului educat, i de i Stenzel consider
exist o con tiint teoretic în sens tiin ific, ca „expresie a acor-
dului între personalitate i lumea exterioar ”, privind socratic-pla-
tonic, adev rul nu este expresia celor doi termeni lega i logic, interi-
oritate i exterioritate, ci acesta reprezint o viziune aristotelic , pre-
tiin ific de tip aristotelic. Stagiritul leag forma de materie (sub- cursoare a concretului nominalist i, mai departe, a empirismului i
stan ), ori acest lucru nu se potrive te cu lumea platonic , cu abso- pozitivismului. Gândirea autonom a omului i tiin a aferent ei se
lutul concret din eshatologia cre tin . arat a fi neputincioase în afara încerc rii de analiz a adev rului din
Permanente r mân în gândirea lui Platon afirmarea transcenden ei rticele sectare sau sectoriale, adev rul c utat neavând sediul în
realului, sufletul nemuritor (form a omului etern), ideile i zeii toate ea. Dar acest lucru un trebuie absolutizat sau blamat, c ci filozofia,
dimpreun . În sens platonic esen ele pot fi contemplate de spiritele religia i tiin a trebuie s mearg mân în mân în lucrarea de c utare,
pure dincolo, iar aici, tr ite ca amintiri ale altei vie i anamnesis. În- de atingere a adev rului, tiin ei r mânându-i efortul i încrederea
toarcerea filozofului în grot este o ac iune de ordin ontologic, nu (acestea fiind ustensilele ei), iar filozofiei i religiei, în elepciunea,
este determinat de vreo dialectic a induc ie i deduc iei, a grotescu- intui ia i, mai ales, credin a.
lui i universalului, a singularului i generalului.
Divinul i sufletul, sau calea circular spre nemurire
De la fic iunea nietzschean a lumii la metafizica
În Fedru, Socrate, profesorul lui Platon, afirm lucruri excep-
cunoa terii. Sau, mai degrab , invers...
ionale. Pentru cei care au citit dialogurile platoniciene, dar i pentru
cei mai pu in initia i, care nu au f cut-o, este extrem de util i justi-
Adev rul suprem este exprimat de Platon astfel: „Dumnezeu este
ficat lecturarea i analiza acestora, textele stînd practic la baza
bun, lipsit de invidie, i ceea ce a facut El a f cut cel mai bine posibil”
gândirii platonice. Din acest punct de vedere, ea face un scurt
(M. Chauvet). Nietzsche afirm c „s-ar putea ca lumea s fie o fic-
excurs esen ializat i deosebit de valoros. În cele ce urmeaz vom
iune”. To i oamenii i toate categoriile au sens, perisabil ori peren,
analiza succint texte filozofice de baz , f de care gândirea pla-
iluzoriu ori cert, fiindc sunt sub puterea lui Dumnezeu. Semnele
tonic , în intui ia ei transcendent excep ional , i, ulterior, în viziunea
aleatorii, a c ror eficacitate produce iluzia adev rului, sunt rezultatul
i interpretarea cre tin , nu poate fi în eleas la adev rata ei dimen-
mi rii spiritului autonom între senzorial i predicativ. Ideile sunt
siune. Dorin a instinctiv a pl cerii i gustul reflectat al binelui sunt
oglindite de lucruri, dar nu sunt incluse în ele - ideile care sunt obi-
considerate de c tre Socrate cele dou principii care îl conduc pe
ectul conceptelor. Imaginea obiectelor, reflectat de c tre sim uri, nu
om, i al c ror impuls îi determin acestuia ac iunea i natura. Amân-
surprinde decât un adev r exterior lor; imaginea nu a surprins i nu
dou , împreun , nu sunt îns în stare a-l determina pe acesta s î i
surprinde niciodat esen a profund a lucrurilor. De aceea, adev rata
doresc a cunoa te esen a lucrurilor, ci s-o ignore. În elepciunea nu
tiin este tiin a ideilor, viziunea gnoseologic kantian nu se po-
este altceva decât înclinare spre bine, inspirat de ra iune, care pune
trive te cu spiritualismul platonic, c ci numai interpretarea ontologic
st pânire pe suflet, ea situându-se la pol opus de dorin a necugetat
este adecvat naturii transcendente a ideilor. Pedagogia platonic ,
care tinde spre pl cerea dominatoare i care poart numele de necum-
statul s u educator sunt poten ate de puterea spiritual a templelor.
tare.
Pedagogicul îns , la Platon, este subordonat ontologicului ( i nu in-
Mi carea (manifestarea) singur a sufletului nu poate s impun ,
vers) vie ii i lumii, zeilor, sufletului nemuritor, adev rului cuprins în
în mod necesar, decât c sufletul nu are nici început i nici sfâr it,
tiin a ideilor. Prezentarea ideilor, din „Republica”, ne arat natura
adic faptul c este nemuritor. Definirea sufletului fiind capacitatea
lor transcendent i socratismul lui Platon, faptul c Absolutul nu
unei tiin e divine, nu ne r mân la îndemân decât cele câteva cuvinte
poate fi explicat teoretic în forma clarului cartezian: „Nu tiu - se
cu care putem opera compara ii, analogii. C derea sufletului univer-
adreseaz Socrate lui Glaucon - dac po i în elege, eu exprim adev rul
sal din statutul lui ceresc în haina solid a timpului individual terestru,
imagine i pild . Exist o tiin care cerceteaz esen a oric rui
care nu îl determin deci, ci doar îl g zduie te, reprezint una dintre
lucru, este superior tuturor tiin elor practice i teoretice” (Repu-
caracteristicile gândirii platonice, mult controversat i contrazis
blica, Cartea a II-a). Cea c tre care se îndreapt gândirea socratic
nu este deci obiectivitatea tiin ific , ci „metafizica cunoa terii” -
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 27
viciul corup sufletul, îl fac impur, îl îngreuneaz , sufletul cade atunci
ulterior, acerb, în cadrul filozofiei cre tine medievale, începând chiar pe p mânt i nu poate însufle i corpul niciunui animal. La pol opus,
cu formele ei incipiente. Divinul este cel care asigur circula ia sufle- sufletul care a v zut cel mai bine esen ele i adev rul va locui în- i
tului, în varianta lui universal , deci existen ial , în sferele superioare, va forma un om care se va consacra în elepciunii, frumuse ii, muzelor,
de asemenea sl birea, „ofilirea” urâ eniei i r ului. Absoluta for iubirii. Unitatea ra ional impune în elegerea generalului, aceasta
ordonatoare supravegheaz totul. Viziunea cosmogonic , mitic , plecând, fire te, de la multiplicitatea senza iilor. Aceast facultate
trebuie în eleas i înterpretat corect, între zei care se mi în este amintire, resim irea celor v zute de suflet în c torile al turi de
spa iul transcenden ei acest lucru fiind fertil judec ii contemporane, sufletul divin. Pe acest drum, desconsiderarea existen elor înseamn
al absolutului esen ializat, al ideilor arhetipale. contemplarea existen ei reale. Dar filozofii posed gândirea care se
Nu îmbr mintea mesajului conteaz ast zi, ci substan a esen- poate lega, pe cât posibil, de amintire, de esen ele „c rora însu i
ializat , folositoare unor demersuri analitie superioare, a con inutului. Dumnezeu le datoreaz întreaga divinitate”. Aceste reminiscen e
Muritorii devin nemuritori prin urcarea sufletului la cer (analogie cu însufle esc omul capabil de misterele perfec iunii infinite, capabil de
viziunea i mesajul religios cre tin, tributar , i ea, în bun m sur , a ajunge la perfec iune. Desigur c mul i, bântui i de griji, angoase i
feluritelor inser ii, este impresionant ). Spa ializarea i geometrizarea alte n cl ieli, nu îl în eleg, îl consider nebun i chiar vor s -l vindece
descriptiv a mi rii sufletelor în cadrul bol ii cere ti nu trebuie de nebunie. El î i d seama de tot ce se întâmpl în jurul lui i cu el.
în eleas , corect, decât în în elesul ei determinist-energetic. „C ci Cea mai pur dintre lumi con ine întrînsa esen ele perfecte, simple,
dac trebuie întotdeauna a spune adev rul, suntem totdeauna pline de calm i beatitudine. Omul h zit, contemplându-le, va de-
obliga i, când vorbim despre adev r”. i atunci: esen a f culoare, veni pur, liber, deta at de propriul mormânt al corpului, de închisoarea
form , impalpabil un poate fi contemplat decât prin ghidul pe care o purt m cu noi.
sufletului, inteligen a în jurul esen ei r mânând a fi sediul acelei
tiin e perfecte, care cuprinde adev rul întreg. O mi care circular , Neputin a cunoas erii simultane a calit ii
vede Socrate prin Platon, a gândirii zeilor, care, hr nindu-se din gân- i a esen ei lucrurilor
dire i din tiin , fiindu-i admis contemplarea Fiin ei absolute, se
adap cu Adev rul i este cufundat în extaz pân când ajunge din Fragmentul filozofic din Scrisoarea a VII-a debuteaz cu o cla-
nou în punctul de unde a plecat. O mi care de revolu ie, desigur, în rificare, în sensul în care Platon nu garanteaz siguran a sursei exter-
care ea contempl justi ia în sine, în elepciunea în sine, tiin a, dar ne, a celor care afirm c ar fi preluat principiile platoniene din chiar
nu tiin a par ial , fragmentar a lucrului i omenescului, indivi- gura lui Platon. El infirm existen a vreunei a ez ri într-o form ordo-
dualizat dup obiecte i muritori, ci tiin a nesupus schimb rii, nat , metodic , scolastic a principiilor sale, fiindc aceast tiin
tiin a care are ca unic obiect Fiin a fiin elor. nu se transmite prin cuvinte (facem aici o parantez i specific m c
Conform legii Adrasteiei (nimfa care l-a hr nit pe Zeus în pe ter toate traducerile în român f cute de ea i corecturile exege ilor
cu laptele caprei Amaltheea), orice suflet care a putut s urmeze su- i editorilor întreprinse ulterior au fost realizate conform traducerii în
fletul divin i s contemple cu el vreo esen s fie ap rat de orice francez din edi ia Saisset. Fragmentul din Fedru este în volumul
u, iar dac elanul s u nu sl be te - în eventualitatea unor alte c - Platon, Oeuvres Complete, vol. II). Platon nu î i asum aceast cea
torii (reîncarnare) -, el nu va cunoa te vreodat suferin a. Uitarea i mai nobil întreprindere care ar fi putut fi, dac acest lucru ar fi fost
posibil, piscul vie ii lui: dezv luirea secretelor naturii (lucrurilor).
Platon consider c numai un mic num r de ini ia i i de capabili a le
descoperi în ei în i merit s primeasc aceste înv turi (pedagogia
platonician ). În rest, asupra celorlal i nu s-ar abate decât un dispre
injust ori o zadarnic înfumurare.
Pe de alt parte, exist un motiv temeinic, care se opune oric rei
tenta ii de a scrie asupra acestei materii. tiin a se poate aplica asupra
oric rui obiect în trei condi ii necesare. A patra condi ie este tiin a
îns i. A cincea condi ie este reprezentat de însu i elul demersului
cunoa terii, care este adev rul în sine. Aceste aspect este verificat
plecând chiar de la cele mai simple lucruri ori simboluri figurile
geometrice, care, dup cum am spus anterior, reprezint ele însele
ni te esen e. Cercul, bun oar : are nume, defini ie - substantive i
verbe -, apoi o imagine, un desen aferent, care se traseaz i se poate
i terge, distrugând complet figura în sine. Al patrulea lucru este
tiin a, inteligen a, opinia adev rat , relativ la cerc. De cel de-al
cincilea lucru, adev rul, cel mai mult se apropie inteligen a, celelalte
lucruri se îndep rteaz de el. La fel, putem lua în discu ie orice alt
obiect, figur , culoare, apoi categorii, precum binele, frumosul, justul,
specii de animale, ac iuni, pasiuni, obiecte naturale sau realizate de
mâna omeneasc , modul de a fi al sufletelor.
Neputinta ra iunii omului, pierdut între efortul de a cunoa te atât
calit ile lucrurilor, cât i esen a lor, îl va împiedica pe acesta de la
coordonarea gândurilor sale într-un sistem nepervertibil. Chiar i
cercul, în toat perfectiunea lui tangent în fiecare punct la o linie
dreapt , con ine întrînsul elemente care îl a eaz în pozi ie de con-
Vassily Maximov - Cine-i acolo? tradic ie cu adev rul. Asum tor defini iei, care de i are preten ia
28 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

finit ii, a imuabilit ii, este compus din nume i din verbe care nu Viorica POPESCU
sunt fixe. De aceea, cum am mai spus, c utarea atât a esen ei, cât i
a calit ii în acela i timp duce la contradic ii evidente, plaseaz în
spa iul omului mii de îndoieli, mii de neclarit i. De obicei, omul se
mul ume te cu prima imagine a lucrurilor i respinge aceste patru
elemente - lucru motivat, în bun m sur , de proasta noastr educa ie

Prin\ul
sau de teama c derii în ridicolul interoga iilor nesfîr ite. Din na tere,
sufletele locuiesc naturi vicioase i nepreg tite în privin a cunoa terii
i moravurilor, ele însele corupte, ceea ce face ca atingerea nivelului

de aur
tiin ei s poat fi posibil abia la cap t de drum, pe un fundament al
lucrurilor i spiritului bine rânduite. F afinitatea cu obiectul de
cunoscut, inteligen a i memoria nu reprezint nimic. De aceea, po-

“Alt`n-Bei”
sesorii de inteligen i memorie bun , dar care nu au afintatea natu-
ral cu justul i frumosul, i nici cei care posed aceea i afinitate, dar
sunt lipsi i de inteligen i memorie, nu vor putea p trunde niciodat
adev rul virtu ii i viciului, c ci esen a etaleaz spre cunoa tere atât
falsul, cât i adev rul în acela i timp, p trunderea lor simultan fiind
dificil , necesitînd mult munc i mult timp. Dup raportarea lu- Cel ce s-a înscris în ve nicie prin HEMOGRAFIE
crurilor unele la altele, dup percep ii, senza ii, discu ii, dup invidii, „Fericitul Domn” - smerit scris în mister
întreb ri i r spunsuri, abia atunci lumina în elepciunii lumineaz pe candela argintat cu lumin de veac
obiectele i ne permite s ajungem pîn la limita puterii umane. i simbol meteor, pe lespedea ce vegheaz OM NEPIERITOR,
E o formul de slav dar i ironie amar
Empirism, nominalism, induc ie, deduc ie pentru un Prin de Aur care putea s aib
sau dialectica din afara adev rului mausoleul de aur i SLAV !
Dar el, Constantin Brâncovean Basarab-Voievod
s-a convertit deliberat în spiritul cel mai înalt
În Fedru,lungimea citatelor este motivat de diversitatea puncte-
ca poleit mozaic aurit la Mogo oaia-palat
lor de vedere privind purul real - ideea de esen -, ceea ce arat ca i-n zidiri verticale i stâlpi nepieritori pentru Eroi
imperfec iunea limbajului uman, mai ales în forma predica iei. Socrate la Potlogi sau în foi or-sclipitor la Hurez,
prezint doctrina esen elor nesigur, acestea fiind „simple, f form ca i-n c i, odoare viu gr itoare, minuni-catedrale,
i culoare”, de i „str lucesc ca viziuni în jurul celei mai pure lumini”. coli-superioare pentru noi i pentru oricare neam
Destinul i zeul purt tor de lumin , pedepsitor al omului r spunz tor spre via i Luminare, înve nicind Cultura român
pentru faptele sale, adic tr itor în libertatea „imperiului necesit ii”, în toate el însu i Monument de Cultur , aur spiritual
st pânesc ordinea etico-religioas . Imaginile sunt forme iluzorii ale în slova gândului vital i urme de monumental.
lumii aparente, nepotrivite cu esen ele platonice, forma devenind S-a l sat martirizat, cu to i ai lui,
real la Aristotel i apoi la cre tini. Generalul, ca rezultat al reamintirii i s-a sculptat în piatra neamului român - model sfin it
i nu al abstractiz rii, pleac aparent de la senza ii, în cadrul lui ne- în calendar cre tin, sanctificat, mereu mai viu
fiind vorba de logic a faptelor, de induc ie propriu-zis , generalizarea ca Bog ie, Cântec, Dor, Poezie de lacrim i foc.
nefiind calea spre esen e. Mozaicul empiric, util i orientator, nu Domn i OM în toate binecuvantat,
duce la unit i reale, ci formale, nesigure: empirism, nominalism, in- E un reper, un vârf de Cult, un sfânt poem
duc ie, deduc ie - toate apar in dialecticii legate de filozofie i concret, Model Iubire i Credin , în veacuri adorat!
deschis i limitat , situat în afara adev rului, acesta existând în Sfin it prin fapte i credin
„imperiul esen elor”.Ceea ce ne st la dispozi ie este o lume dedus
din logica realului, situat deasupra puterii ra iunii umane, cu ipotezele EL, Domn Brâncovean,
i sintezele ei ospitaliere. Esen ele nu in de natura subiectului cu- a gândit o ar numai Soare
nosc tor, de aceea, limbajul socratic, gre it interpretat drept „ineism” i chiar a jinduit-o Mare...
(„ineism socratic”), merit corecta interpretare de amestec de me- starii ei fiind pe-o singur tulpin
în toat -a ei sim ire, o r cin .
tempsihoz , anamnesis, abstractizare ca expresie a gândirii active,
A a a nemurit prin art
observa ie sau func ie trezitoare a sim urilor. Corpul - mormântul
luceferi vechi ca p ri de lumin
în eleptului inspirat, aflat pe pozi ie dialectic conflictual cu mul imea i-n c i rare, palate, case, coli, ca o gr din
care îl consider nebun -, aceast r orfic , dep it de inte- au înflorit în piatr chiar lacrima i jocul
gralismul cre tin. Prostia i ignoran a sunt, de fapt, sub imperiul de- sculptând în nemurire numele i focul.
stinului, al necesit ii - spa iu în care r spunderea nu poate func iona, Nu doar la Mogo oaia, Hurez, Potlogi sau Sâmb ta de Sus
de aceeea, viziunea socratic se pare c gre te acuzându-l pe ci în pisanii, hronici, hrisoave, peste hotare de timp
prost i pe ignorant c sunt vinova i pentru ne tiin a lor. sau de durere, martirizat, greu încercat, batjocotit, ca pe Iisus,
„Spiritul c ut tor al omului împins de nevoi se întâlne te cu cel chiar de ziua Maicii Sfinte, dar demn, în elept i NESUPUS
contemplativ, cel din urm fiind setos de adev r, de tiin a esen elor SPORIND CA PILD -N VEACURI
oferit de inspira ie, reamintirea fiind un dar ceresc. În jocul vie ii IUBIREA I CREDIN A ÎN CRISTOS
i al mor ii, existen a i nonexisten a nu pot fi legate dialectic - în „s se tie c-AU MURIT CRE TIN
sens hegelian -, ci mistic, unit ile fiind simple i transcendente”. BRÂNCOVEANU CONSTANTIN!”
Petre ea (Mân stirea Brâncoveanu - Sâmb ta de Sus )
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 29
George PETROVAI

Filosofia indian[ ]i
sublima ei subtilitate (VI)
6. Religiile indienilor intr în nirvana (moare în cancelaria regelui Hastipala), l sând în
urma lui zeci de mii de c lug ri i de adep i laici.
Partea a III-a Nota 5: Fiindc tot am amintit de nirvana, conceptul mult îndr git
de budi ti (dar neinventat de Buddha, c ci existase înaintea lui în
C. Jainismul. graiul i gândirea hindu ilor), trebuie s vedem care sunt în elesurile
Numele acestei religii vine de la Jina (înving tor), titlu acordat lui în vorbirea curent i în gândirea teologilor. Sensul exact al nir-
celor 24 de înv tori ai sectei, dintre care doar ultimii doi au existen vanei este „stingere”, „nimicire”, „neant”. În plan filosofic (jainism,
istoric cert : Par va, întemeietorul sectei Nirgranthas sau „cei elibe- budism, sistemul Samkhya), ne face cunoscut Micul dic ionar filo-
ra i de lan uri” (se presupune c ar fi tr it în secolul al VIII-lea î.e.n.) zofic (Editura Politic , Bucure ti, 1973, Edi ia a II-a), termenul
i Vardhamana, supranumit Mahavira (marele erou). desemneaz „repausul absolut”, adic încetarea ciclului reîncarn rilor
Despre Vardhamâna se tie c a tr it în secolul în secolul al VI- i eliberarea definitiv de suferin e. Îns , completeaz E. Vasilescu,
lea i începutul secolului urm tor (c.540-470 î.e.n.), c s-a n scut budi tii în eleg prin nirvana nu numai „vidul pur, dezagregarea
într-o familie nobil i c la vârsta de 30 de ani a început s se su- individualut ii, sfâr itul oric rui proces sufletesc sau intelectual”,
pun celor mai aspre mortific ri, c utând ca prin ascez i medita ie ci i „nemurirea, rmul de dincolo, dezrobirea de durere”. Aceste
dezlege „marea tain a atot tiin ei i eliber rii”. Potrivit tradi iei sensuri contradictorii sunt consecin a faptului c însu i Buddha le-
jainiste, el i-ar fi atins scopul dup 12 ani de continu ascez i a alimentat cu inten ionatul echivoc al r spunsurilor pe care le-a dat
intens medita ie, lucrul acesta (taman ca în cazul lui Buddha, de la întrebarea discipolilor dac sufletul continu s existe sau dispare
unde opinia nefondat c budismul n-ar fi decât o variant a jainismu- urm în nirvana: „A ti aceasta nu ajut cu nimic la luminarea
lui) având loc sub un arbore de pe marginea unui fluviu. sau mântuirea omului”; „Eu condamn i pe acela care crede în supra-
Din acel moment devine Mahavira sau Jina i începe opera de vie uirea în nirvana i pe acela care neag supravie uirea în nir-
reformare a înv turii lui Par va, respectiv de propov duire printre vana”. Ambele r spunsuri arat c maestrul nu era dispus s discute
arieni i nearieni a propriei sale doctrine. Tot tradi ia sus ine c , problemele formale, iar prin aceasta inutile, ale mântuirii. Nirvana,
dup aproape 30 de ani de propov duire, „înving torul” Vardhamana vas zic , este paradisul budist, int care poate fi atins de credin-
cio i în timpul vie ii, nu numai în supremul
ceas al mor ii, printr-un neîncetat efort al
voin ei i o munc f preget...
Revenind la jainism, se impune preci-
zarea c , în sânul comunit ii jainiste, au
ap rut neîn elegeri înc din timpul vie ii
lui Mahavira, neîn elegeri care, dup
moartea sa, s-au accentuat i au generat
marea schism (împ irea credincio ilor
în dou categorii): rigori tii urmau înde-
aproape înv tura i exemplul lui Var-
dhamana, a a c umblau în pielea goal
i se numeau „îmbr ca i cu aer”, pe când
mai pu in rigori tii purtau un ve mânt alb
i se numeau „îmbr ca i în alb”.
La întrebarea „Cum poate credinciosul
ajung la eliberarea final ?”, înv tu-
ra jainist r spunde c acesta are nevoie
de cele trei „giuvaere” ale comportamen-
tului atotuman: dreapta credin , dreapta
cunoa tere i dreapta purtare.
a) Întrucât jainismul nu admite cre-
Vassily Maximov - Povestea bunicii
30 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

din a într-un Dumnezeu personal, creatorul i cârmuitorul lumii, Maria Roxana BISCHIN
dreapta credin se cheam nestr mutata încredin are c Mahavira,
întemeietorul sectei, a descoperit calea care duce la adev r i la eli-
berarea final . Marile asem ri ale acestei concep ii cu sistemul fi-
losofic Samkhya, i-au determinat pe mul i indiani ti s vorbeasc

Fotoni
despre ateismul jainismului. Fire te, jaini tii nu se consider atei, de
îndat ce cred într-o serie de „fiin e superioare”, în primul rând în cei
24 mari înv tori ai sectei. De asemenea, ei venereaz anumite zeit i

alba]tri
specific jainiste (de pild , cele 16 zei e ale tiin ei), precum i o mul ime
de zei budi ti.
De re inut c (1) zeii jaini ti sunt grupa i i ierarhiza i cu mult
grij , „fiecare categorie având locuin a sa special în diferitele com-
partimente ale regiunilor suprapuse ale lumii” (E. Vasilescu) i c (2)
nu sunt eterni, ci aidoma oamenilor - trebuie s treac prin mai multe
existen e succesive pân la totala eliberare.
b) Dreapta cunoa tere este indirect (ra ional ) i direct (in- Câteodat suntem mili-fotoni din acest Univers. În toat imen-
tuitiv ), cunoa te cinci grade (de la percep ie i pân la cunoa terea sitatea sa, nu putem decât s ne contopim cu el. Pentru omul din col-
absolut ) i este rezervat numai celor care au atins ultimul grad de ul str zii care cere o felie de pâine, pentru muzicianul care î i înve-
perfec iune, adic au devenit Jina. Jaini tii au elaborat un veritabil le te vioara în pânzeturi pentru a pleca pentru totdeauna din locul
sistem metafizic al dreptei cunoa teri, sistem panvitalist care, a a rece unde sunetele nu i-au fost auzite, ace ti fotoni au un rol prede-
cum deja am ar tat, seam în multe privin e cu Samkhya. stinat... Nu suntem decât fotoni abandona i ce vor s recompun
c) Dreapta purtare sau chintesen a moralei jainiste se verte- marele mister al luminii.
breaz pe ideea de karman: prin firea sa, sufletul este închinat spre Acolo, dup col , înc st omul ce î i caut felia de pâine alb i
dreapta credin i spre dreapta cunoa tere, dar karman (substan neatins ; acolo, dup col ul str zii, înspre apus de sear , sunt câinii
material fluid ) îl împiedic s cread ceea ce-i este de trebuin i care h ule la soarele prea galben. E despre c utarea unui foton de
cunoasc adev rul. De unde rezult continua suferin din via a lumin sau a vreunei felii de pâine. Totul pare a fi o sinusoidal pen-
omului, idee referen ial în budism, care ia sfâr it odat cu eliberarea tru fiecare dintre noi. Zilele acestea cu soare ne apas într-atât de
omului de karman. Iar eliberarea poate fi atins doar de aceia care mult încât ne mistuie. Ne mistuie suficient de mult încât s vedem c ,
merg neab tut în via pe anevoioasa cale a celor cinci comanda- într-o felie de pâine e un întreg Univers.
mente morale: ab inerea de la omorârea cu inten ie a oric rui fel de Pe unii, lumina soarelui îi arde pân la dez-carnare1; cu pre ul
fiin vie (jaini tii practic un vegetarianism atât de sever, încât nu câtorva lacrimi, aceast lumin ne poate arde. Pentru al ii, fotonii
lucreaz p mântul pentru a nu omorî viet ile, beau apa strecurat ace tia nu sunt decât lini tea sublim . Dar, chiar i a a, de câte ori
printr-o pânz i au spitale pentru animale), ab inerea de la minciun , nu a i prins o zi de decembrie într-o lumin atât de cald , atât de
ab inerea de la furt (varianta jainist a celor trei porunci mozaice, luminoas încât p rea desprins dintr-o irealitate secund ? E ca i
budiste i cre tine: „S nu ucizi”, „S nu min i”, „S nu furi”), castitatea cum, dintr-o dat , feliile de timp se dez-carneaz fiind foarte însetate
i neata area/dezlipirea de bunurile materiale. de lumina ce li se arat în fa a ochilor. i suntem atât de înseta i încât
Se subîn elege c aceste comandamente/porunci sunt mult mai [...] ne-am abandona în reflexia lacului ce se arat din cerul sumbru.
aspre pentru c lug ri i asce i, care - mergând cu str nicie pe urmele De câte ori nu a i stat pe marginea unui lac i nu a i dorit s v con-
lui Mahâvira - umbl goi i- i gr besc sfâr itul prin totala renun are topi i dintr-o dat cu acel lac,ca s nu mai fi i simpli privitori de pe
la mâncare. Dar cu toate c în cazul laicilor aceste comandamente margine? De câte ori nu a i dorit s v scufunda i pentru a rena te?
sunt mai blânde (bun oar , fidelitatea conjugal ine locul castit ii), De câte ori nu a i dorit s v desena i cu tu albastru notele muzicale
totu i, i lor li se recomand renun area la orice fel de hran în stadiul pe venele mâinii stângi asem toare portativului? Este felul fiin ei
final al vie ii, mijloc foarte eficace întru cur irea de karman la trecerea de a face fa pustiet ii erei vidului. De câte ori nu a i dat volumul la
într-o nou via . maxim în c ti pentru a v scufunda total i etern într-o melodie? De
De i în faza de început jainismul nu avea caracterul unei religii câte ori nu a i încercat fel de fel de re ete predestinate unei amnezii
propriu-zise, dup divinizarea marilor înv tori s-a ajuns la un cult de moment? Acest „de câte ori” s-ar putea traduce la fel de bine prin
„asem tor în multe privin e cu cel hinduist” (E. Vasilescu), a a „sute de ori”. De ce de „sute de ori”? Pentru c de sute de ori trebuie
încât cei circa un milion i jum tate de credincio i posed un mare ne îndep rt m de noi în ine, pentru a putea atinge cu degetele
num r de formidabile temple i m stiri (temple construite numai noastre coarda SI a fotonilor ce ni se ofer gratis din lumina solar .
din marmur sau scobite în munte), precum i o apreciabil literatur
canonic i necanonic . 1
Trebuie f cut precizarea c literatura necanonic a jaini tilor Cuvântul este scris cu cratim din motive ce in de ramura
este mult mai bogat decât cea canonic : cuprinde opere din toate ontologiei. În acela i cuvânt avem cuprinse dou idei fundamentale:
domeniile culturii, iar nuvelistica ei ne spun indiani tii dep te cea de carna ie i cea a eliber rii carna iei din corpuri, dar i din
toate celelalte religii ale indienilor! cuvinte. A se vedea, în acest sens, lucr ri precum Sein und Zeit de
Instrui i i cu un important rol în economia indian , c ci sunt Martin Heidegger, în Thomas Rentsch (ed.), Gruyter GmBH, Berlin,
spândi i în principalele centre comerciale i industriale ale rii, jaini tii München, Boston, 2015 sau Phénoménologie de la Perception de
au reu it s atrag aten ia europenilor i americanilor prin publica iile Maurice Merleau Ponty, Éditions Gallimard, Paris, 1945, ideea de
lor, ba chiar s fac un oarecare prozelitism prin confreria Mahâvira pe „l'incarnation”, p. 145, p. 194. Pentru alte detalii, vezi i Walter Melion,
care au înfiin at-o la Londra în anul 1913. Îns , cu toate eforturile Lee Palmer Wendel, Image and Incarnation, Editura Brill, Leiden,
depuse de jaini ti, num rul adep ilor continu s fie foarte mic. Boston, 2015.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 31
Constantin ARDELEANU

Pledoarie
Simona Trifu, Pledoarie pentru copacii f p dure,
Ed. Dinasty Book, 2019
(„Strig tul disperat al pesc ru ilor nen s- toamna, ca s citim tot pe poet , îi „în arc
cu i”), dar imediat se revine la matca de su- de existen ”, adic sunt desfrunzi i de clo-
ferin i dor. Oricât ar dori s abstactizeze rofila optimist a tr irii. Defilarea lor invers ,
înspre versul absolut, poeta scap pe parcur- în grafica ivanovist (chiar ivanescent , cum
sul expunerii imagini de o frumuse e peren , îl gratulam cândva) din mersul acelui tren
care arunc acel context lugubru înspre ni- ciudat, „f locuri la geam”, pare a fi o ru-
ieri: în bijuteria de poem „Virginitate de lare cinematografic dinamic , melanj între
Mont Martre”, nu e ti ocat atât de izbitura Cannes-doare i Hollywood (p durea sfânt ,
de... Mont, când îi „plânge sângele a virgi- aparent inexistent a poetei).
nitate pierdut târziu”, cât de r splata sacri- Doar din titlurile poemelor Simonei Trifu
ficiului: „Mângâierea ta,/ beatitudine de po i reconstitui o simez a tr ilor intense i
catifea rebel în Mont Martre”; Într-un Si stranii, a paradoxurilor i pu inelor pl ceri
bemol, carismatic i trist”; „dansul t u pro- ireversibile („mi-e dor de cer mut,/ de cerul
mis printre sfin ii be i de dor...” te tulbur bra elor tale”), a unei frici strecurate printre
întratât încât ai dorin a terestr de a- i procura semnele de punctua ie („Trufe, candoare i
abonament la Ateneul Român (cine n-ar vrea cazemat ”, „Empatie i compasiune”,
gre easc în Si bemol, „sub cerul fl mând „Toleran , giulgiu i p cat”, „P pu i,
de pl ceri”, „pe-un dric ostoit sub desti- anxietate timpurie”, „Inchizi ie, ritual p gân”,
ne?”); i de la Eminescu i Eugen Barbu n- „Îneac -m -n vicioase priviri”). Fiecare poem
am mai întâlnit o asemenea evocare a ora ului merit un plonjon îndr zne în phsihanaliz ,
glisând între uscat i mare: „Comemor m fiindc sim i „r sucirea nop ii în pocalul
E o pledoarie pentru o carte original de Vene ii sinucise l crimând sub ape,/ gon- singur ii”, dar sunetul de fond al c i e
poezie („Pledoarie pentru copacii f p - dole negre istovite sub pofte/ i saturate-n o „Missa Solemnis”, unde un „Concert în
dure” ed. Dinasty Book, 2019), semnat de desfrâu” (n-a putea pomeni de poezie non- memoria unui înger”, un „clinchet de stele”
Simona Trifu, numai dac remarci ambientul afectiv la Simona Trifu, decât dac a fi sau „un Gaudeamus efemer” sunt interca-
tip ririi: grafica de la coperta I apar ine lui vreun personagiu din „S pt mâna nebuni- late cu „melodii desuete”, Cazacioc i „frivo-
Mircia Dumitrescu, însemnarea de pe co- lor”); la care ad uga i înc o nestemat vene- litatea dansului p gân”. Printre atâtea „a-
perta IV - o trimitere la un stil enigmatic -, e ian „Remu ri de gramofon”, cu „gravuri giri destr mate” („ evalet n tâng atârnat
scris de un critic greu de convins, Alex. te- amprentate de sânge însetat de amor”. pe e afodul nebuniei”), poeta Simona Trifu
nescu, motto-ul volumului îl furnizeaz la- „Copacii f p dure” nu pot repre- tie (de i o clameaz ) c e imposibil soro-
ureata de la Struga, Ana Blandiana, iar ilustra- zenta decât singur i triste, atunci când cirea unui „destin pre ios”.
ia „copacilor f p dure”, un conving tor
travelling de-a lungul lecturilor, îl are ca autor
grafic pe Alex Ivanov, de-acum...ilustru în
materie. Versurile sunt înc rcate de trimiteri
substan iale, de zbucium sufletesc ajuns la
paroxism, de lupi obsesivi simbolizând iubiri
devastatoare: la urma urmei de un tragism
existen ial. Dar hoin rind înspre Londre, Pa-
risuri, Vene ii, chiar „în trenuri f locuri la
geam”, e greu s convingi pe cititorul comun
te afli „La marginea nebuniei i în can-
doarea abisului”. Oricum fiecare este liber
i aleag autoflagel rile!
În lirica Simonei Trifu observi o coche-
rie cu lirica suprarealist (a teptarea de pe
Aldebaran) sau cu simbolistica lui Nichita Vassily Maximov - Un vr jitor la o nunt neasc
32 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Cezarina ADAMESCU

Cufundat[-n vaietul lumii


Flora M rg rit St nescu, Cufundat -n vaietul lumii,
Ed. Helis, Alexandria, 2009
„Copiii nu se pot rupe prea lesne de tre- i s le metamorfozeze în pagini agreabile de casa p rinteasc .
cutul lor, leg turile cu primii ani de via sunt literatur , din care cititorul are numai de câ - „Vecinii no tri ru ii” este istorisirea în
foarte puternice. Iat de ce se întorc mereu tigat. Este, de fapt, regula num rul unu a unui care autoarea-copil are prilejul de a viziona
de unde au plecat, sperând s se reg seasc om care mânuie te condeiul. Dac nu ai r b- primul film din via a ei, la un vecin unde erau
aceia i. dare ori nu tii s ascul i pove tile altora, cantona i ni te ofi eri ru i. Copiii sunt cu to ii
Vaietul lumii nu e acela i îns , cu Vaietul relatarea ta va fi searb i s rac , dar mai fascina i de cutia magic în care se aflau atâ-
Duhului. Duhul adie, opte te, cheam , în- ales, f suport istoric sau psihologic. O is- ia oameni i animale ce se mi cau pe cear-
deamn , d nume, trimite spre vestire pe cel torisire inspirat din realitate are în compo- aful alb, improvizând un ecran, ca i când
pe care l-a ales.Vuietul lumii poate simboliza nen am nunte care le scap celor mai mul i erau gata s n leasc în ograda unde se
pierderea identit ii, c utarea perpetu a unui oameni. Î i trebuie ochi de privit, ureche de aflau cu to ii urm rind filmul. Povestea este
reper, a unui model, ag area de o himer , auzit, sim uri treze care s i semnaleze faptul antrenant , amuzant , autoarea având un dar
pentru ca dup un timp, s sufere o dezam - extraordinar din cel comun, pepita din noianul deosebit al relat rii”.
gire care poate avea repercursiuni grave. de nisip, esen a din faptul banal. i toate aces- *
Metafora din titlul acestei c i oglinde te te calit i sunt apanajul scriitorului autentic. „Cei care au tr it acei ani î i pot aduce
o stare a fiec ruia dintre noi, care suntem „Cufundat -n vaietul lumii” este o astfel aminte c nimic nu era u or de ob inut sau
cufunda i în absurdul cotidian din care, ara- de scriere, inspirat din propriile amintiri i de între inut. Abia mai târziu aveau s fie
reori putem ie i cu fa a curat , dar mai ales, întâmpl ri ca i conjunctura în care s-au desf - electrificate comunele, satele, c tunele i s
cu sufletul neîntinat. urat anumite evenimente din via a autoarei. se creeze condi ii umane de colarizare pen-
A ti s -i ascul i pe oameni atunci când Flora M rg rit St nescu începe, firesc, tru viitorii speciali ti. Cu toate acestea, edu-
au ceva s i comunice, este, f doar i cu perioada copil riei, de la vârsta primei ca ia era f cut în familie i, ceea ce copiii
poate, o virtute, un har care le întrece pe cele pu i adev rate din carton presat i cu fa a înv au de la p rin i i bunici era de natur
ale r bd rii i polite ei. Este virtutea bunului pictat , i ne istorise te cu emo ie-n vârful -i formeze ca oameni adev ra i. Este i cazul
sim . Flora M rg rit St nescu m rturise te condeiului, împrejurarea în care a primit-o, autoarei acestei c i care nu uit imaginile
în scurta prezentare de început a acestei c i ocazie cu care descrie tradi ia cre tin a îm- copil riei, ci le împodobe te cu voalurile
tie s asculte oamenii, s culeag întâmp- podobirii bradului în Ajun de Cr ciun cu amintirilor, netezind asperit ile i lucrurile
ri adev rate, trecându-le prin filtrul personal juc rii i podoabe confec ionate manual de nepl cute.
familie sau chiar de autoare. rin ii erau stâlpii care sus ineau edifi-
Cine cite te în zilele noastre relatarea des- ciul familiei din care r reau mai târziu lujerii
pre aceste obiceiuri, poate e tentat s surâd i se r spândeau în lume. Stilul de relatare
mali ios, dac nu cumva, s râd de-a binelea. este simplu, neînc rcat cu mijloace inutile
Dar în acele vremuri, acum 50-60 de ani, de expresie, cu o naturale e i prospe ime a
acestea erau luate în serios i, cu modestele frazei pe care o d sita vremii, dar i iscusin a
mijloace materiale, se respectau tradi ia i da- scriitoarei. Autoarea evoc iernile din anii
tina cre tineasc . i nu mic era bucuria co- '50 cu n me ii cât casa i cu tuneluri s pate
piilor, ba chiar i a adul ilor, când g seau sub ca s se poat ie i afar . Amintirea pâinii de
br du ul s cios, câte un cadou mic pre- cas i a jum rilor de porc, a cozonacului
tit cu dragoste i migal , pentru fiecare scos din cuptor, consumate iarna, îi aduce
membru al familiei. Era cel mai frumos moment, parc în n ri mirosuri apetisante i gust de
fixat în memorie de fiecare, pentru c era unic. copil rie, nu în zadar numit de ea „O iarn
Amintiri înv luite-n lacrima nostalgiei, de ca în basme”.
acas , de pe strad sau din vecin tate, se Scriitoarea relateaz i anumite episoade
deruleaz în fa a ochilor no tri sub forma dramatice pe care le-a traversat familia în acea
unor proze cu tent memorialistic . Perioada perioad , cum a fost cea a inunda iilor pre-
dificil de ocupa ie ruseasc , înc rcat de cum i tragediile care s-au întâmplat când
temeri i primejdii felurite, îndeosebi pentru unele case au fost distruse de ap împreun
copiii care nu aveau voie s p seasc spa- cu toat agoniseala de-o via , cu pomii din
iul cur ii i- i g seau jocuri i juc rii doar în
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 33
gr din , cu or niile din curte i cu sufletele Octavian MIHALCEA
sfârtecate de sup rare i de groaz .
Momentul este redat în chip realist i, în
ciuda dramatismului, are i câteva elemente
hazlii”.

Enigme @n
*
„Prima c torie în Bucure ti constituie
pentru feti a de alt dat din comuna Oto-

desf[]urare
peni, un eveniment major, acum elev în Ca-
pital , de aceea e re inut cu lux de am nunte
i redat fidel, cu toate st rile i sentimentele
aferente.
Amintirile se constituie chiar în mici po-
vestiri savuroase care dau farmec scriiturii. Nicolae V reanu Sârbu, Fluturi de trup,
Buna cre tere primit în casa p rinteasc
o face s se minuneze de primele imagini ale Ed. Blumenthal, Buc., 2015
vitrinelor cu minun ii care luau ochii trec -
torilor. Iat ce- i aminte te scriitoarea: Volumul de versuri al lui Nicolae V - sisten a mesajelor expuse. Variate st ri dia-
„Luxul n-a p truns niciodat în casa reanu Sârbu, Fluturi de trup, ne prezint fane atrag lectorii în lumi speciale: „Unde re-
noastr p rinteasc , dar nici be ia, desfrâul puneri în scen cu evident parfum panteist, tras înflore te menta s lbatic / nop ile bo-
sau alte apuc turi de acest fel, n-au existat. profunzimea ideaticii realizând o binevenit reale devin curbe/ cum drumurile peste
sintez cu elanul metaforic. Poetul acord mun i.// Cu rotunde fl ri r ritul se-ap-
Am crescut liber ca pas rea cerului, cântam
întâietate discursului cu v dite accep iuni me- rinde/ sub genele apelor repezi,/ cascade în
cât m inea gura printre vi ini i pruni, svelt
tafizice. Imaginile puternice dau o dimensi- rituri deschizând por i.// Acolo trupul t u
ca o plant r dit pe un p mânt bun. Vesel
une aparte c ii, ce poate fi abordat i dintr- cu linii spirale/ se-mbrac -n rochii de bum-
i fericit ca to i copiii, pe care îi ocrotesc p - o perspectiv labirintic , conferind cititorilor bac vaporos/ i toamna prive te ascuns du-
rin ii adev ra i. Ve mintele mele modeste i multiple grile de interpretare. Avem senza ia culori.// Ochii mei cu negru brodat în pu-
ieftine, nu m-au f cut niciodat s ro esc. De pl smuirii unor tablouri care tind spre holis- pile,/ te viseaz -n ii de m tase cu florile albe/
mic copil am purtat în suflet mândria omului tic, spre ample edific ri ideale: „Acolo,// voi ce-mi flutur -n bra e.” (Fluid i vaporos).
rac dar curat, atât la propriu cât i la figurat”. încrusta în pietre semne,/ cine le va descifra/ Putem considera împlinirea întru metafor ca
Povestea este fixat în memorie i dato- deschide por i spre tâmplele timpului,/ trage un deziderat estetic al autorului. Transcen-
rit peripe iilor prin care a trecut atunci, la durerea dup sine i pleac ,// dincolo de dentul are, ca întotdeauna, virtu i soteriolo-
prima c torie în Bucure ti, la amenzile pe pr pastie unde s-a rostogolit cerul/ i se gice: „Dumnezeu aduce prea departele, a-
care le-au primit, ea i colega ei de la un mili- na te într-un alt univers.// Aici un Dumnezeu proape/ în ochiul s u magic/ binecuvânteaz
ian pentru c nu au traversat pe zebr , dar exilat/ a creat cuvântul/ egal cu sine însu i.” via a.” (Pân unde cerul atinge p mântul).
i amintirea chipului micu ei cer etoare din (Dincolo de pr pastie). Nedisimulata sensibi- Memoria pare descins din incandescente
Pia a Amzei. litate a versurilor lui Nicolae V reanu Sârbu oglinzi tiutoare. Sunt favorizate atitudinile
Pornite s descopere lumea i chiar s-o ne situeaz în proximitatea inefabilului. Cro- introspective, c ile mereu fascinante spre a-
cucereasc la 14 ani, feti ele de la liceul bu- matici mutabile înso esc aceste desf ur ri flarea esen elor. Incontestabil , propensiu-
cure tean descoper o lume ascuns lor pâ- lirice, împreun cu fiin a unor penetrante sim- nea c tre vertical a poeziilor din Fluturi de
atunci, plin de contradic ii pe care deo- boluri. Nuan ele pasionale contribuie la con- trup. Ideatica filosofic asigur diverse po-
camdat nu le în eleg. Fel i fel de întreb ri ten ialit i de evadare: „Într-o vreme când
se isc în min ile lor. De ce oamenii boga i nu timpul se comprim / ori poate se dilat din-
au mil de cei nevoia i, de ce o femeie cu colo de margini,/ moartea e ucis / de pro-
stare îngrije te i iube te un c el mai mult priile ei determin ri,/ via a devine nesfâr-
it / prin recompunerea materiei vii/ în evo-
decât pe un copil, de ce exist cer etori. i
lu ie/ din ceva în altceva.” (Din ceva în alt-
mai ales, de ce exist profitori de pe urma
ceva). Valorile suflete ti ordoneaz meandri-
acestor s rmani pu i s cer easc ?
cele trasee ale volumului, astfel petrecându-
Constat rile de acum fa de amintirile se metamorfoze, redimension ri cu impact
de atunci ale autoarei sunt f echivoc i în deosebit: „E o tain în tine s cau i/ ecoul
toate, autoarea nu se abate de la principiile din golul în care se aude,/ tot ce n-ai vrut s -
sale de via : i spui/ unde cuvintele cu miere pe limb /
„Am mers mai departe, în lume, în via , netezesc riduri.// Iar ochii cu norii pe gene/
observând atât cele bune dar i cele rele. privesc înl untru cum te ating/ i urc prin
Într-adev r, de unul singur nu po i schim- mine jertfa zidirii,/ s nu m opresc din lu-
ba mare lucru, dar dac po i însenina sufletul crare.// Când mâinile se prind de cer/ prin
cuiva, fie i pentru o scurt perioad de timp, aer fortificându-se/ marea coroan a pu-
consider c este bine s o faci. terii.// Zilele î i pun be e în roate pe rând/ se
Fata despre care am povestit, se reg se te mir cum transparen a în al / i lumina
în miile de cer etori care fac din cea mai umi- curge-n oglinda adev rului/ surp fructul
litoare form a existen ei umane, o meserie, mâniei.// Ispitei îi pune z voare/ în timp ce
un mod de via ”. fac/ tunel în idei.” (Tunel în idei).
34 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Daniel MARIAN

Cartea mai grea ca via\a


r[sturnat[ pe dos
Liviu Ofileanu, manualul inginerului de drumuri i poduri, Ed. Pim, 2019

de-l mirghele te s îi dea luciu ca unui pen- pentru a reliefa ostilitatea fa de unele prin-
dul pierdut i proasp t recuperat ce î i a - cipii de baz ;/ a fi putut s m înborgesiez,
teapt gloria unei dimine i care s -l trezeasc fi fost împressoat definit./ e de câteva ori
dintr-o centrifug nefast . mai greu s fii Tu însu i,/ am ales varianta
Într-un fragil echilibru, printr-un lexic personal deoarece/ am renun at s epatez
categoric liber, se petrec cele de petrecut, întrucât/ cioplesc blocul de piatr pân când/
pentru a se tasa i rostui dac este posibil în oricum, nu strategia intereseaz , doar who's
perspectiva unei existen e ceva mai limpezi. who.// nu-mi amintesc defel vie ile anteri-
Fiecare poem este o fil de jurnal (sau de ma- oare, abia in minte ce-am tr it asear , parc
nual?), oricum te pun pe gânduri aceste forme salvau ni te degete fine i lungi,/ am tre-
de tr ire în partea tulbure a realului, e în cut prin ridiche toate actri ele,/ inclusiv aia
ansamblu ca o tr ire amânat nu se tie pân din basic instinct f ca Ele s afle vreo-
când. Pilot de încercare în block-start, Liviu dat ./ într-o zi am citit pe faian a din toaleta
Ofileanu, cu ale sale maturitate, sinceritate bodegii un scris cu ro u:/ nu pi a capacu i
i con tien : „sunt de câ iva ani în anu' nu te terge de perete!/ nu-mi amintesc s fi
mor ii./ lucrez la drumuri i poduri, vin de la zut vreun film porno/ mai trist i mai gol
lucru cu privirea omului/ dezgropat pentru decât via a mea./ dar a putea m car s fiu
analize în plus./ las înc o zi tâmpit i ajung în eles i iertat;/ în anu' mor ii tr ie ti i te
fiert ca racul, trec pe sub du ,/ întorc frigi- faci c lucrezi ca mircea.” (anul mor ii).
derul, defac o bere i m-arunc în fotoliu.// Exemplu de poezie organic , extract de
Cum e, firesc sau nefiresc, s scrii o carte abia a tept s vin prim vara dar abia e periplu printr-o vâscoz i andocare de ava-
despre lehamite i supravie uire, despre dra- toamn ,/ cad frunzele i sufl vântul iar Io rie pe o punte slab luminat , între indefinirea
goste i înstr inare din pricin de secol dou - n-am ce s adun,/ continui cu s patul fractu- drumurilor i podurilor care poate chiar exist
zeci i unu în care dep rt rile vin mai aproape rându-l cu pauze-n care puf i,/ iau propor ii a duce îns nic ieri altundeva în afar
în timp ce aproapele se îndep rteaz . Via a o doar cu o mas pe zi./ alcoolu' din sânge m de dinspre ieri în mâine i invers. O lung
tot începi i i-e fric s nu se termine, cu cartea dezinfecteaz i ficatul produce ca uzinele coad la via , pe care poetul a ajuns s-o
e altfel, o-ncepi i nu tii cum s-o termini. siemens,/ aceast metod a fost n scocit urasc i s-o venereze deopotriv .
i culege i î i zide te Liviu Ofileanu pia-
tr pe piatr ducerile i zicerile, într-o cruce
la purt tor c ruia ne tiind cum s -i zic , de
înviere sau de sfârtecare, o boteaz cu un
nume adus aminte pesemne dintr-o tinere e
când nu tia sigur dac va avea la ce s folo-
seasc un instrument cât se poate de natural
i pus la punct i astfel iat -ne pe mas cu
„manualul inginerului de drumuri i poduri”.
Încercarea senza iei de na tere i de po-
man , înv luie discursul poetic într-o ame i-
toare odisee printre picurii de viu tradu i în
încordarea privirii i a pumnului, i în lacrim
i în sudoare. Poetul e atât de tr itor cât poa-
te fi regulamentar pe o muchie dintre dezn -
dejde i speran , noroc cu ironia care îl ine
deoparte de îmbr area pr pastiei.
i când pare s -i fie bine, lui nu îi e bine
deloc, doar o p rere acr de bine ce îl poart Vassily Maximov - Cusutul zestrei
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 35
Constantin CONSTANTINESCU

O via\[, o lume, o epoc[


Constantin Kiri escu, O via , o lume, o epoc , Ed. Sport-Turism, 1979
Aflat în fa a unui manuscris de peste 2000 perimetru a locuit Constantin Kiri escu („pe chise se auzea vocea r stit a comisarului i
de pagini de memorii apar inând tat lui s u, strada Icoanei, în casele lui Nicolae Maca- a ipista ilor. Înso itorii g gio i i nefolosi-
Costin C. Kiri escu, fiul regretatului om de rie”) o bun bucat de vreme i, în cazul când tori anchetei erau da i afar , iar eroii prin-
cultur Constantin Kiri escu, a notat în pre- coinciden a nu este lipsit de respect i se cipali erau pofti i cu câte un brânci la beci
fa a edi iei: „Îl v d i acum, în fotoliul lui fa- încadreaz în limitele bunului sim , acum ca s se r coreasc . Cel mai târziu, ace ti
vorit, pu in adus de spate, cu un vraf de hârtii locuie te autorul acestei evoc ri. Pentru citi- eroi ie eau sp la i, primeni i cu rufele aduse
pe genunchi i un altul al turi, pe masa de tor, îns , altul este reperul care merit re inut: de neveste i împ ca i, ca s se cinsteasc la
lucru, umplând fil dup fil cu scrisul lui în fosta mahala Dichiu s-a ridicat sediul In- cârciuma de al turi...”
caligrafic. Aceste file aveau s devin ulti- spectoratului General al Jandarmeriei care, Constantin Kiri escu reu te de minune
ma lui lucrare: fresca unei vie i, a unei lumi, ulterior, a devenit Inspectoratul General al desprind din fauna pestri a mahalalei
a unei epoci.” Poli iei Române. Dichiu - ambulan i, l utari, muscali, nebuni
Constantin Kiri escu a fost un om de ti- Am lucrat în sediul acestei ultime insti- etc. - figurile „cavalerilor ciomagului”, cu
in , în acela i timp, un om al colii i mult tu ii timp de 35 de ani, zi de zi, f nicio în- reputa ie bine stabilit de scandalagii i b -
vreme un conduc tor al înv mântului. A trerupere. Înc din 1962, când am venit aici, i. Virtuozitatea lor în materie devenea o
tr it o via (ne-a p sit în anul 1965) plin am sim it nevoia s aflu istoria acestei p i a meserie rentabil în perioadele electorale,
de sui uri i coborâ uri, de munc , de r s- Capitalei. Abia în 1979 am descoperit-o, ci- când erau înainta i în gradul de agent elec-
punderi, de satisfac ii, dar i de deziluzii. „O tindu-i memoriile înainta ului Constantin Kiri- toral i angaja i pentru propagand . (...) Este
via , o lume, o epoc ” în formula redus în escu i am redescoperit-o parc mai proas- or de închipuit ce se întâmpla la Sec ia 6
care a ap rut în martie 1979, la fosta Editur i mai pitoreasc acum, la reluarea lecturii. de poli ie în timpul alegerilor. „Casa noastr
Sport-Turism, este tocmai povestea acestei Descrierea mahalalei Dichiu, adic a zonei era lipit de localul sec iei. Îmi amenajasem
vie i, o carte de memorialistic despre care în care avea s se înal e cl direa Inspectora- un excelent post de observa ie i, în zilele fier-
s-a spus, f exagerare, c ar fi o perl în pe- tului General al Poli iei atrage cel mai mult bin i nu-mi sc pa nimic din ce se petrecea
isajul literaturii de gen. aten ia cititorului, îndeosebi prin acele pasaje acolo (...) am v zut pe agen ii partidului aflat
M-am „întors” s-o recitesc, iat , dup a- care surprind prin priceperea autorului de a la putere recrutând b ie ii necesari opera i-
proape trei decenii, deoarece în paginile ei puncta câteva dintre cele mai semnificative ilor de la Tunari; vardi ti îmbr cându-se civil
reg sesc, ca niciunde altundeva, descrierea aspecte ale „st rii de legalitate” din cartier. ca s mearg s voteze; oameni schimbându-
mahalalei Dichiu, „pe numele ei popular Tir- „Câte prilejuri de ceart i b taie nu i între ei paltoanele i c ciulile ca s voteze
chile ti”, m rginit de oseaua tefan cel oferea mahalaua! Dispari ia cu b nuial a de mai multe ori. (...) La sec ie se predau lec ii
Mare i strada Roman (Mihai Eminescu) de unor or nii, intrarea câinelui sau a por- despre felul cum trebuie completat buletinul
la nord la sud, iar de la r rit la apus, de cului în gr dina vecinului, b taia între pro- de vot pentru a fi valabil sau nul i s întoc-
strada Viitorului i strada Tunari, în acest mo iile de copii, o discu ie mai aprins pe o meau listele aleg torilor care trebuiau opri i
chestie politic ... Mai ales duminica i în de la vot, a celor care trebuiau sc rm na i
ajunul s rb torilor, înc ier rile se ineau sau teroriza i. (...) Din când în când la sec ie
lan , protagoni tii fiind înc lzi i de la câr- sosea vestea c la localul de vot de la Tunari
cium . Noi, copiii, cuno team meteahna i, s-a produs o înc ierare spontan între propa-
în acele zile, pândeam prin vecinit ile sec- gandi tii partidelor adverse. Un roi de var-
iei de poli ie spectacolul care nu se putea di ti, jandarmi i civili se n pusteau afar
lipseasc . Vine o b taie!, anun a o voce din sec ie spre teatrul de lupt . Dup un timp
de departe. i, într-adev r, vedeam înaintând ap rea i cortegiul beligeran ilor într-un va-
spre sec ie clasicul cortegiu. în frunte var- carm asurzitor.”
distul de la post, înconjurat de beligeran ii Aspectul pitoresc al descrierii mahalalei
cu capetele sparte, cu sânge închegat prelins „electorale” Dichiu este îngro at atunci când
pe obraz pân pe c ma a cu mâneci atâr- autorul - de-altfel un excelent memorator al
nând în fâ ii i p strând în mâini corpurile evenimentelor - evoc i câteva nume de agen i
contondente smulse de la adversar. Urma electorali din fauna ciom garilor: Olangiu, Nae
droaia membrilor familiei i a partizanilor, Jum rea, Ghi din Doispce, Nastrapelea, Ni
vociferând, la care se ad uga mase de gur - Friptu, Fidot, Gogân , precum i ale unor ce-
casc . Într-un moment localul sec iei (de po- lebrit i care îi foloseau: Popa Tache din C -
li ie - n.n.) de obicei calm se umplea cu prota- midari, Iile Geamba u, Nae Temelie i al ii.
goni tii i sus in torii lor, iar glota specta- Ce ne mai ofer „O via , o lume, o epoc ”?
torilor r mânea în strad . Din untru, când înc multe lucruri care n-au înc put aici. Citind-
scena se petrecea vara i ferestrele erau des- o, cititorul le va afla, cu siguran .
36 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Livia CIUPERC{

Prima monografie dedicat[


“ctitorului limbii noastre
literare”
Vasile Oltean, Diaconul Coresi, Ed. Basilica, Buc., 2019, 272 p.
Suntem în fa a unei monografii dedicate ventat de Johannes Gutenberg (c.1398- cancelariilor voievodale”. i merit a re ine
Diaconului Coresi (1500 -1583), prin str dania 1468), în jurul anului 1450. primul centru tipografic va fi înfiin at la
distinsului cercet tor, preot prof. dr. Vasile Ce e drept, istoria tiparului este mult mai Târgovi te cu o prim lucrare, un Liturghier,
Oltean, director al Primei coli Române ti din complex , în sensul c s-au descoperit lucr ri datat 1508; cel de al doilea centru tipografic
cheii Bra ovului. Un studiu minu ios, la în- tip rite - prin „xilogravur ” - în China anului fiin ând la Sibiu, prin consemnarea unui Ca-
cununarea c ruia stau nu doar cercet rile în- 868 (la Dang Chieh), respectiv, 1045 (la Pe tehism românesc, datat 1544 (volum pierdut)
treprinse de mul i dintre înainta ii domniei- Sheng), bine tiindu-se c , între timp, în Euro- i un Tetraevanghel slavo-român (1551),
sale, cât, în primul i în primul rând, bog ia pa, se va fi folosit, ini ial, tiparul „mobil”. În descoperit în Rusia de c tre slavistul bra o-
de c i i manuscrise existente i consultate acest sens, amintim pe olandezul Laurens vean Ioan Bogdan (p. 9-20).
în arhiva Muzeului bra ovean. Janszoon de Coster (c.1370-c.1440), pe bava- În capitolul al doilea al prezentului studiu,
Monografia Diaconul Coresi este un a- rezul Hadrianus Junius (1511-1575) i pe Jean autorul insist asupra „începuturilor tiparului
dev rat studiu tiin ific, bazat pe o documen- Brito de Bruges (? 1415-1484). bra ovean”, cu detalii privind activitatea de
tare comparatist i este dispus în patru capi- i totu i, conform atâtor tip rituri i do- tipograf al umanistului Johannes Honterus
tole: Geneza, Începuturile tiparului bra o- cumente analizate, în timp, de c tre profesor (1498-1549) i al vrednicului s u urma , Va-
vean, Diaconul Coresi, Epilogul. doctor-scriitor Vasile Oltean, reiese c tiparul lentin Wagner. O succint , dar atotcuprin-
În primul capitol, Geneza, autorul prezin- va cunoa te o evolu ie interesant , iar analiza toare prezentare a celui mai însemnat uma-
evolu ia tiparului. Sunt punctate anevo- aceasta impune o mare responsabilitate din nist al Bra ovului în plin secol al XVI-lea, cu
ioasele etape de evolu ie, de la „logogramele partea cercet torului. A adar, în urma investi- a sa important lucrare, Cosmographia sau
i fonemografele”, acele „semne grafice mi- ga iilor întreprinse, reiese c „inven ia carac- Cronographia Transilvaniei (1532), în care
raculoase” care au „îmbr cat”, la începuturi, terelor mobile” este atribuit medicului italian recunoa tem men ionate „Moldaviae Termi-
„haina tiparului” pân la sistemul de tipar in- Panfilo Castaldi (c.1398-c.1490). În Fran a, nus” i „Valachiae Pars”. Pentru ca în edi ia
s-au descoperit „acte oficiale”, datate 1444- definitiv a vastei sale lucr ri (1542), savantul
1446. O „cronic coreean ” afirm c , „în jurul sas transilv nean s acorde un mai generos
anului 1392, a fost instituit o administra ie spa iu Daciei, „Al Europei plin centru îl in al
editorial pentru turnarea literelor i impri- dacilor ri” (versul 271).
marea c ilor”. Textul unei „solii” imprimate Nota ii extrem de interesante ne dezv luie
pe „pânz ”, dateaz de la 1245. În Japonia se capitolul al patrulea, dedicat „altor tipografi
conserv „cel dintâi model de tipar tabelar”, din Transilvania”, respectiv, Sibiu, Blaj, Sas-
datând din anul 770. Sebe , Alba Iulia (B lgrad), Cluj, Buda (p.
O prim i esen ial concluzie este c „ti- 211-247).
parul a existat înainte de fabricarea hârtiei”. Îns , cel mai atotcuprinz tor capitol este
i pân la inventarea acesteia, s-au folosit cel dedicat Diaconului Coresi (p. 56-210). Pe
pânza, lemnul sau chiar ceramica. Pân în baza acumul rilor înainta ilor s i, ni se ofer
anul 1500, tip riturile poart numele de incu- câteva „elemente” biografice, unele incerte,
nabule, iar literatura de specialitate, afirm pe care istoria, totu i, le accept ca plauzibile,
autorul recentului volum, a inventariat circa începând cu afirma iile formulate de primii
40.000 de incunabule, realizate începând din „biografi” ai venerabilului diacon Coresi i
anul 1445 (Mainz), iar în unele dintre acestea, anume, c a tr it în perioada 1525-1600.
se face trimitere la evenimente strict române ti. În conturarea originii i genezei familiei
Ca urmare, în rile Române tiparul va Coresi, avem în vedere pe istoricul tefan
lua na tere „pe terenul unei îndelungate tra- Stoica Nicolaescu (1879-1941) - cu al s u stu-
di ii a scrisului confirmat de numeroasele ma- diu Diaconul Coresi i familia sa („Revista
nuscrise din veacurile XI-XVI, copiate în chi- pentru Istorie, Arheologie i Filologie”, Bu-
liile din m stiri, a bisericilor de mir sau a
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 37

C[r\i primite
(1579) + (25 februarie 16 mai 1579), Sbornicul
cure ti, 1909) i pe Lucian Predescu (1907- slavon (20 mai - 11 noiembrie 1580), Tetra-
1983) - cu monografia Diaconul Coresi (Ti- evanghelul slavon (1583), Liturghierul sla-

la redac\ie
pografia „Bucovina”, Bucure ti, 1933, în for- von (1588), Psaltirea slavo-român (1588)
ma ei ini ial , o tez de doctorat, sus inut în amintind c fiecare titlu este înso it de o ana-
fa a comisiei de la Facultatea de Litere i Fi- liz minu ioas i cu reproduceri în facsimil
losofie din Cluj). Ambele lucr ri sunt urmate (p. 56 - 210).
de câte o bibliografie foarte bogat , care do- Aceasta reprezint opera de-o via a Dia-
vede te interesul sporit, înc din zorii seco- conului Coresi - din perioada bra ovean . i
lului al XIX-lea, privind tip riturile române ti. pe baza tabelului reprodus de autor, la pagi-
Cercet torul-profesor Vasile Oltean res- nile 251-252, reiese c zestrea tipografic a
pect , cronologic, investiga iile întreprinse, Diaconului Coresi însumeaz 36 de lucr ri.
acordând o aten ie deosebit istoricilor Ovid La data când Diaconul Coresi tip rea toate
Densu ianu (1873-1938) i Alexandru Dimitrie aceste lucr ri, limba român cuno tea prin el
Xenopol (1847-1920), cu ale lor afirma ii for- un proces avansat de cizelare. Tocmai de ace-
mulate în Istoria literaturii române (1894) ea, P rintele Profesor Vasile Oltean îl conside-
i respectiv, Istoria Românilor (1986). pe Coresi „ctitorul limbii noastre literare”.
În ciuda diversit ilor de opinie, cert este Pentru confirmare, reproduc o fraz oferit
activitatea tipografic a Diaconului Coresi, mereu drept model, extras din Tâlcul Evan-
la Bra ov, este foarte bogat i extrem de im- gheliilor (1564): „Dac am cetit, bine am
portant , ca „patron” al tiparului s u. Lui îi socotit i am aflat toate c tâlcuiesc i mie
dator m „implementarea limbii române în toate-mi pl cur . i am scris cu tiparul vou ,
ile tip rite” (cu prec dere, cele de la Bra- fra ilor românilor, s v fie pre înv tur . i
ov). Cât despre „începuturile i biruin a scri- rog, fra ii mei, s citi i i bine s socoti i
sului în limba român ” nu putem omite i con- ve i vedea voi în iv c e m rg ritarul i
tribu ia lui Petre P. Panaitescu (1900-1967). comoara ascuns într-însa”.
Profesorul Dr. Vasile Oltean ofer citito- În adev r, s recunoa tem, acest „m rg -
rului actual o analiz pertinent asupra tutu- ritar” nu s-a format tocmai lesne. Dac în
ror lucr rilor tip rite de c tre Diaconul Coresi Muzeul Primei coli Române ti din cheii
care, de altfel, reprezint marea zestre a Mu- Bra ovului exist un manual colar de secol
zeului Primei coli Române ti din cheii Bra- al XI-lea - al XII-lea, asta înseamn c cizela-
ovului. rea limbii s-a produs pe o durat de peste o
i cum tip riturile lui Coresi sunt de im- mie de ani. M ve i întreba unde sunt dove-
portan capital , se cuvine m car s le nu- zile? Nu mai este cazul. Manualul colar i
mim: Micul Octoih Bra ovean (12 iulie 1556- tip riturile lui Coresi sunt suficient m rturie.
14 ianuarie 1557), Triod-Penticostar slavon alte întreb ri. Roata istoriei este roat
(8 iulie 1557-1 iulie 1558), Catehismul româ- sfânt . Afla-vom, cândva, dar cu ceva mai
nesc (1559), Pravila Sfin ilor Apostoli (1561, mult r bdare!
1570-1580), Tetraevanghelul românesc Cât dreptate are Johannes Honterus,
(1560-1561), Tetraevanghelul slavon (1562), „Omu-i st pânul puternic ce fa a p mântului
Apostolul românesc (1563, 1566), Molit- schimb ” (Cosmographia, Cartea a IV-a, ver-
felnicul românesc (1564, 1567), Cazania I - sul 926)! Trudnica, perseverenta i mig loa-
Tâlcul Evangheliilor (1564, 1568), Tetra- sa munc a înainta ilor no tri se cuvine cu-
evanghelul slavon (1565-1566), Octoihul noscut i pre uit . De aceea, îndr znesc a
slavon (20 ianuarie - 29 iunie 1567), Litur- spune c monografia dedicat „p rintelui
ghierul slavon (1567-1568), Psaltirea sla- scrisului în limba român ” este util nu doar
von (1 iunie - 30 noiembrie 1568), Psaltirea studen ilor i cercet torilor în teologie, ci
româneasc (1568), Liturghierul slavon tuturor acelora care doresc pe de o parte, s
(1568-1570, 1588), Sbornicul slavon I (10 se familiarizeze cu termeni sacri, precum:
ianuarie - 10 iunie 1569), Sbornicul slavon II „octoih” („carte de cânt ri pe opt glasuri”),
(12 iulie - 6 decembrie 1569), Liturghierul „catehism” („carte de înv tur ”, „psaltire”
românesc (1570), Psaltirea româneasc (carte bisericeasc de ritual) etc., dar, mai ales,
(1570), Psaltirea slavon (1573, 1570-1575), în eleag evolu ia scrisului în limba ro-
Psaltirea cu Ceaslov (1572-1573), Tetra- mân de la începuturile ei.
evanghelul slavon (1574), Octoihul slavon Pentru minu iozitatea i subtilitatea ana-
I (12 mai - 20 octombrie 1574), Octoihul sla- lizei întreprinse asupra activit ii complexe a
von II (25 ianuarie - 23 august 1575), Psalti- Diaconului Coresi, sunt îndrept it s afirm
rea slavon (1576, 1580), Psaltirea bilingv prezentul volum este mai mult decât o mo-
slavo-român (1577), Psaltirea slavon nografie, este un studiu aprofundat privind
(1577) + (1577-1580), Triodul slavon (24 au- zorii literaturii medievale române ti.
gust 1578 - 26 martie 1579), Octoihul mic Toat pre uirea i gratitudinea noastr
slavon (1578), Tetraevanghelul slavon autorului, pr. prof. dr. Vasile Oltean.
38 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Maria Diana POPESCU

“Iar c`nd cu miei va


ninge prin ponoare...”
Pentru Nicolae M tca (lingvist, cerce- i poezie - inspira ia e ca un fulger, o leg tur forme în secundar i s m soare l untrul po-
tor tiin ific, fost Ministru al Educa iei al electric de m tase dinspre cer spre p mînt. emelor i universul creat de poet („Cu-arípile-
Republicii Moldova, în perioada 1990-1994, Tr irile par ale unui înger cu o înf are mag- n bern ”, „Cea mai aprig lupt ” „Odesa
profesor universitar la Universitatea de Stat nific (trezit printr-un miracol la con tiin vara”), s decripteze mecanismul lirismului,
din Moldova i Universitatea Pedagogic de sine), cu un aer sublim de permanen su- care d profunzime i substan : „Nu, nu se
„Ion Creang ” din Chi in u, doctor în filo- prafireasc , al c rui suflet se afl într-o vie va întâmpla, desigur, nimic./ N-are s vin
logie, publicist i poet), spa iul c ii repre- contempla ie, în astral i vis toare cre tere. sfâr itul lumii./ Nu va veni nici judecata de
zint locul de manifestare a spiritului creator Acest înger peregrin, în elept, original i ciu- apoi./ Vor reveni, ca i alte d i, rândune-
de valori, dimensiunea de tip superior a exis- dat, care se rostogole te cu toate metaforele lele./ Va înflori, la aceea i vreme a sa, lili-
ten ei umane. Cartea sa de poezii „Iar când prin iubire („Prin i în dornele dragostei, f - acul./ Iasomiile- i vor scoate din l zi rochiile
cu miei va ninge prin ponoare...”, vol. I, ceam tumbe i rumbe în univers ca nebunii/ lor de mireas ...”. Atitudinea estetic fa
ap rut la Editura „Tipo Moldova”, este car- dou sósii uitate de Dumnezeu i de lume,/ de teme, fa de proprietatea limbajului, adec-
tea care face inima cititorului s zboare prin fóchii ai nim nui, ale sor ii fiastre./ Nici nu varea mijloacelor la tonul intern, coeziunea,
lirism pur, pe t rîm estetic, spre vers de mare mai tiu: noi ne rostogoleam în jurul Lunii/ simetria între diversele planuri, i fuziunea
fine e, spre un gen de medita ii carteziene, sau Luna - în jurul dragostei noastre”), lor, atît de intim lefuit , par a fi ondularea ce
puncte în care poemele scap lumini, pen- „scrutând necuprinsul”, scriind un tratat de recade la nesfîr it în ea îns i, poetului ne-
tru c elementul generator de sensibilitate dorin e, pictînd tablouri din „stropii de lipsindu-i nici sublima seduc ie liric . În acest
gliseaz pe doi vectori de foc: iubire i emo ie rou ”, schi înd desene „cu fiecare bob de univers cu ax i sens, doar strig tul poetului
de mare profunzime. Asemeni medita iilor lui nisip”, neuitînd „cîntecul lebedei” sau dul- pare forma unei posibile comunic ri a vidului
Descartes, volumul în discu ie se arat a fi cile miresme ale vie ii: „E-atâta ozon în li- cu vidul din el („Vine toamna”).
un exerci iu de inspira ie, gîndire i tr ire vada cu vi ini/ i-atâta candoare,/ c , beat Cititorul se va l sa p truns de temele
pur , cu o diagnoz persuasiv , contagioas de t ria de aer de ploaie vernal ,/ te temi contemplate, dispus s le reia pe cont pro-
- un tratat liric ce privilegiaz tehnici dialectice respiri./ Doar livada respir ”. priu, tocmai pentru a le tr i odat cu poetul,
i retorice, asemenea medita iilor devo io- Poetul Nicolae M tca deruleaz filmul pentru a angaja întreaga sa evadare în iubire,
nale, în spe , fa de sentimentul iubirii i inspira iei în pa i len i, realizînd stop-cadre aceasta însemnând tezaurizarea dorin elor de
persoana iubit („Între mine i tine”, „Arc luminoase i proeminente, înregistrînd, prin armonie i puritate ale unui suflet cutremurat
voltaic”, „Dincolo-dincoacele”). tehnica ralanti-ului, universul l untric, ve- de iubire i dorin e, v dite nu doar în în e-
Între cei doi poli - poetul Nicolae M tca nind spre noi pe c ri de dor, numai de el lesuri, ci i în discursul elegiac cu elemente
tiute („Întreab floarea”), cu întreb rile de oniric, pentru c poezia îi satisface poetului
retorice ale eului liric („Prea multe v d?” „Mai nostru nevoia de certitudine, de alinare a
suntem?”), hr nindu-se cu fructe secrete, triste ii, a fragilit ii i trecerii a tot ceea ce
efectuînd prim-planuri asupra vibra iilor este omenesc. Medita ia iubirii („Iubire, tu”),
esen iale pentru fiecare poem în parte: „ i a îndoielii („Nu pleca”), a geloziei („Un tren
se f cea c venise i s zbori/ la balul de- venit, un tren plecat din gar ”, „Adamic ”
adio de la „Eliade”./ M tasea- i curgea tran- „Fiindc iubesc”), medita ia neg rii sau a
sparent serpentin ,/ ca valul de mare pe trup invers rii, medita ia admira iei sau a dep irii
nereid./ i trupu- i curgea, pe sub rochia ei, sunt exerci iile prin care poetul Nicolae
fin ,/ ca raza de soare pe miri ti de grâu”. tca trece de la sim irile comune la sim iri
Poezia devine, astfel, confesiune onto- filosofice, acestea fiind fundamentele me-
logic , încercare de salvare prin taina meta- tafizicii sale poetice. Discursul liric pariaz
forei, prin substan a liric , ambele fuzionînd pe un nucleu nesupus mor ii, ci rezisten ei
organic cu tonalitatea delicat , cu onestitatea în timp, ca i cum poetul ar scrie versurile, iar
stilistic . Volumul are gustul dulcilor nelini ti, Dumnezeu, nev zut, ar pune semnele de pun-
al be iei senza iei („ i dulci, i amare”), al ctua ie. În cânt rile i încânt rile volumului
prospe imii, candorii, vitalit ii, neîntrez rin- se face sim it direc ia liriciz rii maxime a
du-se nimic din asprimea la mod a poeziei eului, orientare a spiritului spre propria sa
gr bite, postmoderne. Menirea cititorului explorare, socotindu- i fiin a fireasc în ea
este s ia cuno tin de inefabilul poetic, s îns i, trecînd ca un fir de m tase aprins prin
scoleasc resorturile l untrice, s se trans-
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 39
noapte polar ,/ Mi-nghea privirea i sân- de plumb./ i mirosea a leandru,/ a cimbru,/
istorii i mitologii, cu acel „Cunoa te-te pe gele sudic, i gândul,/ Dar, stan cum sunt,/ a lev ic i-a/ frunze de nuc.”, omul care
tine însu i”, prin care Socrate a revolu ionat plec i- i s rut pa ii sfin i de pe bolt / sper , se întristeaz , merge i poate fi auzit,
cadrele gândirii filosofice: „Am început a ve- Cum cade-n genunchi Golful Finic în bra ele omul care sufer , omul care ofer Universului
dea cu inima/ i partea nev zut a lucru- Névei”. Acestea toate dau poeziei sale dina- autobiografia-i liric , m rturiile intime, ex-
rilor:/ un soare care demult a apus,/ miezul mism, prospe ime i ecouri cu vigoarea unui presii ale celor mai profunde sentimente de
mântului respirând anevoie ca în sala de uvoi de lav în plin erup ie, ca atunci când, iubire („Te-oi zidi ca Manole”, „Tu”, „V place
reanimare,/ însu i p mântul rostogolit pe o privind Universul, consta i c , mai aproape Brahms?”).
coas-t ,/ iar al turi - pârghia lui Arhimede/ i mai din untru îl po i privi în tine însu i. Întîlnirea de excep ie cu dialogul l untric,
amenin ând s -l arunce pe alt planet ”. O constela ie de argumente, de-o consi- cu iubirea i fiin a iubit , cu natura, Dum-
De aici, raportul extrem de delicat între derabil rezisten interioar i valoric , se nezeu, cu experien ele profunde, cu expresiile
fiin a singuratic , sfî iat de nelini ti, i in- pot statornici în carte, unde, un sensibil ori- spontane, fr mînt rile intime, adeseori, pa-
strumentul magnific al poeziei, care îi permite zont de vibra ie l untric ne atrage parc radoxale, dar pline de autenticitate, cores-
accesul în lumea pl smuirilor, esut din iu- dup sine, cu necesitate. Rela ia pe care po- ponden ele subterane dintre structura cre-
bire, pe care o vede ca pe un fulger orbitor: etul Nicolae M tca o are cu poezia este sta- iei i via a poetului, angajeaz registrul liric
„Zbur m/ la chemarea ielelor dragostei/ bilit de inspira ie, limbaj, muzicalitate i de în acte de tr ire pur , iar cheile concrete ale
ca ni te efemeride/ spre lumina orbitoare a sfera sensibilit ii. Poetul st de vorb cu ci- angaj rii - dorin a, speran a, rug ciunea, scu-
focului,/ f a b nui cumva/ c orice punct titorul, nu numai cu mintea i cu gîndurile, ci fundarea în sine a eu-lui poetic, contopirea
de pe traseul îmb tor/ este/ un început al cu tot corpul i sim urile, cu sângele i m - extatic cu iubirea enun iativ , cu revelarea
dispari iei noastre.../ Cu orice clip tr it duva, cu fibrele i nervii esuturilor, cu toate de sine a eului l untric - stau gata s primeas-
apunem”. Cu alte cuvinte, o sete doritoare celulele, cu tot sufletul i cu toat puterea sa momentul pierderii sau pe cel al gra iei, cu
de a fi totul, de a fi totdeauna în iubire, de a creatoare, cu întreaga fiin , presupunând toat fiin a poetic , în cele mai frumoase i
trunde în fiin a iubit , de a se extinde în pasiune dar i arbitrarietate. „...Tu, care treci valoroase bijuterii lirice: „M -mb ta i ca
nesfîr irea spa iului, de a se prelungi în timpul prin to i nervii esutului corpului meu/ cu vinul”, „Noaptea, un ip t de albatros”, „Ca
sfâr it, f a înceta, s fie un eu concret, ge ile zborului de rândunele de sub strea- i când, ca i cum”, „Epigoni”, „Vernale ploi,
omul din carne i oase, întov it de regrete, ina casei,/ cu volutele rochiei de mireas / celeste herghelii”, „Dac eu i nici tu”, „De
de ap toarea team de iubire, dar i de în care planeaz eteric livada cu vi ini,/ cu mân cu taica Einstein”, „Speran ”, „Vreau
moarte („M cheam cocorii”, „Spre moarte rumoarea spicelor date în pârg/ când aud i fur...” , „Gara de Nord”, La ”Caru' cu
alerg”, „În prag de soroc, când zeloasa cu cum glisez arcu ul de gresie sub muchia bere”, „De dincolo de moarte”, „Nebuloasa
coasa va bate, nativ...”). Spa iul poeziei îi coasei,/ cu aroma gutuielor coapte/ ce în- Iubire”, „Caisul”, „Scrisoare din Sankt-Pe-
ofer poetului Nicolae M tca posibilitatea gân ip tul trist de cocori i-adierea zglobie tersburg”, „Vezi, inelele frun ii...”, „ i numai
de trecere din real spre nucleul liric maximal, a primilor fulgi,/ tu, care-mi fluturi batista salcia...” „Cântecul lebedei”, „Dar va veni o
prin iubire i suferin , devorat de pasiune, albastr de dor de pe punte,/... auzise i i tu/ zi”, „Din prima epistol (imaginar ) a sfân-
chiar sub mantia nud a lirismului, însem- cum în lini tea nop ii, dup -ntâiul cântat al tului apostol Pavel c tre Mântuitorul lumii”.
nând, totodat , lupt i agonie, expresie a coco ilor,/ plângea un delfin/, inexisten -a Coresponden ele ingenioase dintre
experien elor pasionale sau modalitate de a- mea dulce?/ Era inima mea”. Arbitrariul structura crea iei i via a poetului reu esc
i f uri, multiplicat , personalitatea pe care însemnând, în spe , afirmarea constant a miraculos s transforme poezia într-un se-
i-ar fi dorit-o; de a se multiplica i construi sentimentelor i pasiunii omului-poet - omul ismograf al exploziilor l untrice, chiar i a-
în cititori, care vor r mâne încânta i dup în carne i oase, care se na te, gânde te, iu- tunci când acestea nu au izbucnit din frea-
examinarea reac iilor afective, dup sondarea be te, moare, moare de nenum rate ori în tul tr irilor proprii, ci au fost proiectate
nuan elor pasionale: „Te uit , frumoas va- poezie: ii minte?/ În seara aceea venisem con tient i inteligibil în versuri de o nobil
lah ,/ Cum ninge cu miei peste noi/ i mieii i spun c / m duc./ În camera ta se l sase- frumuse e. A adar, un poet inspirat i extrem
se-adun -n troiene,/ Troienele-n turme de oi./ o t cere ca la r stignire./ O cándel -n col de sensibil, operînd, uneori, cu no iuni cul-
Spre ceruri când urci/ fantasm prin magica i-ntindea, obosit de moarte, genele sale/ turale ale unor civiliza ii apuse, ne invit într-
un templu de medita ie cartezian , unde te-
luricul, mitul i elementele fundamentale ale
Cosmosului sunt reunite în chem ri erotice,
femeia iubit fiind divinitate a liricii sale: „Nu
se va întâmpla, desigur, nimic./ Ci numai
urletul c rnii, de fiar ,/ erupe-va când din
trupu- i în fierbere/ zguduind universul, vei
în elege/ cât de mult te-am iubit./ Chema-
-vei iar ./ i-atunci/ s vâr i-se-va taina:/
Deschide-s-a cerul. P mântul desface-s-a”.
adar, volumul I „Iar când cu miei va ninge
prin ponoare...”, r spunde unei nevoi culturale
a vremii, unei forme de exprimare autentice i
valoroase. S vedem în poezia profesorului
universitar doctor Nicolae M tca documen-
tul viu al unui destin poetic rasat, aflat la al-
titudine, cartea spre analiz , fiind un pas ma-
Vassily Maximov - Sanie iestuos în numele Institu iei Poetice.
40 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Nicolae M{TCA}

Betleem moldav Eu, s torul de cuvinte-n piatr seac ,


Tu, s torul de smarald la fund de mare. Dragostea
Ca-n Betleem, te-mbat vraja i firescul.
Pleac eolian
La Ipote ti e totul Eminescu: Ne-om reg si în lava cea fierbinte
i te las orfan
Biserica lui Iorga-i Eminescu, Sau într-un verde rece de smarald,
Dragostea
Un pumn de rn -n cript - din Ardeal, Eu, cioplitorul de bazalt întru cuvinte,
su ele din vale-s Eminescu Tu, cioplitorul de cuvinte în bazalt. Uite-o vine vârtej
i-i Eminescu buciumul din deal. i te-ncercuie vrej
i va dispare orice discrepan :
Acolo codrul tace Eminescu, Dragostea
Un larg de mare i de munte-un pisc
Izvoarele suspin Eminescu, Uite-o, pleac -acvileu
Vor sta ca soclu numelui speran
Se-avânt -n ceruri p ri Eminescu, i r mâi marmoreu
Cuvântului iubire obelisc.
Zbor ciute Eminescu peste v i. Dragostea
Acolo iarba cre te Eminescu, m de zor în rocile pendinte.
Uite-o, vine n ier
rile alearg Eminescu, Nici eu Orfeu nu sunt, nici tu herald.
i te urc la cer
Sub un salcâm a teapt Eminescu Eu sunt îmblânzitorul de cuvinte,
Dragostea
Fecioara-n alb cu dorul de luceferi. Tu e ti îmblânzitorul de smarald.
Uite-o, pleac râzând
Acolo teiul ninge Eminescu, i te bag -n mormânt
Eminesciane te se iube te, Am vrut cândva Dragostea
Luceaf rul r sare Eminescu Am vrut cândva s i scriu o poezie
i tot la fel - de-a pururi - nu-asfin te. Cum nime-n lume n-a mai scris-o, nu, Dac eu i nici tu
pot a vrea, de-o fi s plec spre z ri Dar n-am putut s i scriu o poezie,
cere ti, Dac eu nu eram i nici tu nu erai,
ci poezie e ti, frumoaso, îns i tu.
mântul rii s -l s rut la Ipote ti. Pentru cine-nflorea liliacul în mai?
Am vrut, apoi, s i cânt o melodie Pentru cine da spicul ca vrabia-n mai,
Exploratori Cum nime-n lume n-a cântat-o, nu, Dac eu nu eram i nici tu nu erai?
Dar n-am putut s i cânt o melodie,
m de zor în rocile pendinte. Dac eu nu mai sunt i nici tu nu mai e ti,
ci melodie e ti, frumoaso, îns i tu.
Nici eu Orfeu nu sunt, nici tu herald. Cui îi face din ochi raza lunii-n fere ti?
Eu sunt c ut torul de cuvinte, Acum citesc superba- i poezie, Cine joac de-a gaia cu a trii cere ti,
Tu e ti exploratorul de smarald. Un alto-nzei, ce Domnul mi-l d du, Dac eu nu mai sunt i nici tu nu mai e ti?
i-s fericit, în dulcea armonie,
Ne-am r cit, dar gândul ne împac : Dac eu n-oi mai fi i nici tu nu-i mai fi,
ci zeia altoe ti, frumoas , îns i tu.
Ne-om reg si-ntr-o sfânt zi cu soare, Unul altuia cum i-n durere-o zâmbi?
Cum vom trece prin vreme i cum ne-om iubi,
Uite-o, vine Dac eu n-oi mai fi i nici tu nu-i mai fi?
Uite-o, vine felin
i te-mbat vergin Ca i când, ca i cum
Dragostea
Dup ani de vis ri, întâlnitu-ne-am când,
Uite-o, pleac ,-a l sat
ca i când nu eram, ca i cum nu erai,
Un altar profanat
nu p eam, ci zburam ca doi îngeri prin rai,
Dragostea
ca i cum nu erai, nici eram ca i când.
Vine hesperidar
Din picaj revenim când, pe poart intrând,
i î i toarn nectar
ca i când nici n-a fi, ca i cum nici n-ai fi,
Dragostea
o fantom roste te t ios: „C'est fini!”,
Pleac -n zori medein
ca i cum nici n-ai fi, nici n-a fi ca i când.
i î i toarn venin
Dragostea Pe t râmul cellalt întâlni-ne-vom când,
ca i cum nici n-oi fi, ca i cum nici vei fi,
Vine-afrodisiac
ne vom prinde de mâini i-om zbura-n ve nicii,
Vassily Maximov - Interior Te vr je te-orgiac
ca i cum nici vei fi, nici voi fi ca i când.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 41
Drago] GELU

Înserare motiv pentru care alalt ieri


îmbr area
le-am tr dat
Umbrele cu aripi stufoase, ne in strâns
somnolente, Pe tine, nu ca tot ce ne mângâie
cuprind dep rt rile. de i prin venele mele i ne înconjoar
nu curge sânge aprind în inimi
La ore ne tiute de nimeni
ci trec doar vânturi tainic i nemaiîntâlnit
vine înserarea tiptil -
amirosind a toamn târzie via .
ca o felin desprins
cu întunericul Iar într-o noapte chiar a venit Din dragoste
Toamna
Pe un pisc al singur ii lui Când sângele nostru
i într-o clipit m-am dumirit
i-au întemeiat mo ia Va fi înflorit
ea se nume te simplu -
corbii i caprele negre - Pe buze str ine
Doamna
exploratori ai în imilor dense. Las -m s cad
Pentru care sunt în stare
Muntele geme arareori, m împrietenesc i cu Lâng nop ile lungi
cre te i descre te Moartea Ca s te pot trezi
precum pântecul femeii i s ne facem fra i de cruce Cu o b taie de inim .
la soroc. s tim Poveste
Clipele r mân în casa aceea nici eu i nici ea
care pe unde s-apuce Craii nu-s doar în legende
în care, ba ne-am iubit,
Au avut i au neveste
ba am murit. Tu s ai grij îns
Doamn Necurate se tot spune
Doar ochii t i r mân într-ai mei -
tocmai acum prin fa a Oricum nu le putem da nume
atunci când înserarea dispare
ca o mireas furat ! ferestrei tale Vin din vremi trecute
mai trece gr bit i merg nu se tie unde
La rând vin visele un anotimp...
cu Fe i Frumo i i Ilene Cosânzene - Pân la marginea gândului
E vreamea basmelor! Te a tept... Ori a P mântului...
când via a mea cap uit...
Privim în aceea i direc ie alt sens
Motto: „Dac tu e ti o pas re, optindu-mi uit rar la cer;
sunt i eu o pas re” am nevoie Da, m-am împiedicat de o p die
Noaptea trecut am visat un poem de o nou dimensiune - Cerul e a a cum vrea el i-l tim
lung cât o pagin de revist în aerul ce ne desparte Mândru i rece, celest!
scris cu litere caligrafice tânjesc cu dorul Numai Steaua Polar
motiv pentru care nu-l pot reproduce de-a fi E c uz vrednic , dintotdeauna
îl povestesc pe scurt noi doi ea întreg Universul
prin fereastra inimii b trâne Ar fi mai s rac
Descrie-mi, Doamne inuturile Cu o idee definitorie a Sa.
cerul albastru
în care nu am c lcat M-am împiedicat de o p die
i zborul pesc ru ilor
i înf area Ta i cerul e mai aproape de mine
se oglindesc în mare
de i exprimarea- i nu o voi pricepe Ca niciodat ...
nelini tit a tept
poate
-mi mângâi sufletul
iar tu, Doamn deseneaz -mi Tr iri
cu un strop de fericire
un tablou care s -mi in de cruce
vii Tr irile mele cu tine
seara la culcare
precum se strecoar ca noapte-n zi,
Fiindc eu am fost îndr gostit o pas re m iastr nimic nu îmi las palpabil-
doar de cuvintele mai lungi ca din înaltul cer s te cobori doar mirajul iubirii
Ecuatorul cântând robit ...
42 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Vasile BELE

Picteaz -m în albastru... credincios aceluia i fo net de salcâm dar îmbrac -m în vânt


eaz -m între vise calde
Dintr-o frunz de cire i câinele va l tra dup adierea de vânt
i iubiri de domni ferecat în iatac
plin de alb a c zut un s rut i nop ile ni se vor sc lda în fluturi
ruie te-m unor anotimpuri de gânduri
care m-a chemat s i fiu rou i lumina va curge printre
i fie iubir... s i fie galaxie fo netul unui salcâm dar îmbrac -m în vânt
-mi fii lacrim iar eu voi fi a ezat între gândurile pictat în fo net de salcâm
zei cu chip de fo net de vânt... unei lacrimi pân m va s ruta roua nu m chemi în frunza
unui fo net de salcâm... vreunei trecute iubiri
Printre s rut ri trandafirul ro u vreunui vis trecut
s-a transformat în potir Fo net de salcâm (2)
m chemi lacrim ...
în care am pus stropi de rou rut -m i pleac pe roua curcubeului m chemi rou de vânt...
altar s i fie dup ce valul va deveni iube ?te-m ... s -mi plac ... s -mi plac m chemi picior de frunz ...
inim de curcubeu... lacima de rou i fo netul de vânt i fiu...
Totul va fi albastru dac m vei picta privesc spre floarea de cire -mi fii...
în strop de lacrim cu gust de rou sunt fo net r cit pe câmpul unei iubiri -i fiu unei iubiri
sunt fo net de salcâm i umbr fo net de salcâm...
Inim de lacrim albastr din inima aceluia i curcubeu...
Fo net de salcâm (4)
i-am scris pe rou de inim sunt zâmbetul unei priviri
pe lacrim albastr Fericire... fo net de salcâm printre raze de vânt
sunt umbra unei s rut ri
despre vânt, soare, stele, lun , patim picuri de lun scuturat pe
îmbrac -m în frunza de rou
mi-a r spuns stânca... roua unui curcubeu
i fiu...
ce adast lâng izvorul gândurilor s race
Dintr-un salcâm înc rcat de vânt -mi fii...
nop ile sc ldate în gânduri
a c zut un fluture galben -i fiu...
iubirile respirate din rou
i fie m or i cire ele vor mirosi a lacrim toate îmi amintesc de vremea
într-o privire de lumin ... i iubirea unei lacrimi va deveni patim anotimpurilor
Ro u-aprins s-a transformat în inim iar greierul î i va termina simfonia care se adun în iubire... în fericire...
de lacrim albastr potcovit dup curgerea unui vânt iubit-o... azi vei fi o lacrim
i în zâmbet de rou da! vântul va curge lin...
arat -mi lacrima printre
-i fie umbr unui gând precum izvorul din stânca de mir
iubirile acestui izvor de curcubeu
plin de albastru
i mi-a optit printre picuri de vânt -i fiu anotimpului... privire
rut -m ... iube te-m ... a am s i d rui cele patru anotimpuri -i fiu soarelui... gând
alung -m ... calc -m ... iubire... dragoste... s rut... fericire... -i fiu pâine... nop ?ilor cu lun
iar ecoul îmi r spundea i-apoi vom porni spre un fo net de salcâm voi sta între gândurile unui greier
albastru... galben... Fo net de salcâm (3) al turi de Erato...
rut... lacrim ... alb... iar zeul Eol va turna dintr-o cup furtun
Iubire... adast lâng un fo net de salcâm pentru a se auzi prin fo netul de salcâm
Fo net de salcâm (1) te va a tepta Euterpe...
i-un curcubeu care se vor prinde lacrima va r mâne pictur de magnolie
Picteaz -m cu a dimine ii rou între nop ile unui anotimp sec tuit
îmbie-m cu lacrimi din fo netul într-un vals ce se vrea
terminat doar dup ce lacrima de iubire... aici deja apari tu zei a iubirii
vântului necoapte
sculpteaz -m în vânt va deveni frunz de vânt
fo net de salcâm cu sânii goi... cu coapsa dezvelit ...
-m fo net de salcâm
i-apoi iar picteaz -m în curcubeu pentru ca s i fie lacrim de iubire suntem pe val... suntem valuri de fericire...
-?i fiu... adast lâng fericirea unei lacrimi suntem c lare pe aua unui gând
-mi fii... cer ind clipe i d ruind anotimpuri de iubire suntem în templul unei lacrimi...
-i fiu... nu m chemi în rou noi i fo netul unui salcâm...
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 43
Irina Lucia MIHALCA

Solaris Miracolul prim verii

Sub pecetea lui Solomon, timpul i spa iul se dilueaz . Mai pa nic decât o piatr ce doarme de sute de ani,
Ame itor, cu arome tari, p trunz toare, vei începe s sim i roua durerii,
într-un ritm obsedant, nodul de lacrimi, miracolul vie ii.
abrupt, dinamic i fluid, N-ai vrut s g sesc o nou Americ în tine.
sub potopul iubirii o auzi cum geme încet, Trepte spre cer. Universuri, stele, sori, m ri, pietre.
vrei s -i sim i gura pe trupul t u, Capcanele p mântului. Unde e ti soare,
buzele ei fl mânde î i caut gustul iubirii. unde e ti val, unde e ti piatr ?
O sim i cum tremur încet, ah, o sim i! O clip e-o via ! Ce mult conteaz clipa!

- Hai, iubito, ia-m în bra e! Desf -te, floare a iubirii mele, Este emo ia diferit de alte emo ii
-ncep s te s rut cu mângâieri când te gânde ti la mine?- m -ntrebi.
i tremurul dorin ei s -l simt electrocutat, Esen a e unic !
cad pe tine de-atâta nesa dorit, s beau din tine! În noapte, o oapt ca o boare.
În iarba verde, bucuria ne zâmbe te.
Mi-e foame de tine, iubito, te visez, - Unde se va opri emo ia, când va fi clipa?
soarele meu creator de curcubee Nu se va opri, de o sim im torent!
peste sufletul meu zdren uit de furtuni, Unde este bariera? Nu exist bariere.
te caut prin univers În lumea asta nu exist nicio barier .
i te g sesc, m uit la tine - Emo ia implic s-atingi ceva sensibil,
i descos gândurile, tr irile, visele! intensitatea, de-acolo, se propag -n unde.
În adâncul meu e ti!
Îi sim i respira ia cum tremur , - Cred c , într-o alt via ,
lumin curg toare, realitatea eteric te-am înnebunit cu iubirea mea
se contope te cu visele tale, sau ne-a fost interzis . Asta vom afla.
ag ându-se de dorin e, înc , neformulate, O tain sfâ ietoare! Nu sim i oricând, oricum!
împins printr-un vortex spre tii pic tura ce-aduce împlinirea! Asta nu se cite te.
o nou recunoa tere a ceea ce e ti.
Pe firul gândului i-a iubirii ne balans m visele turcoaz.
Un stâlp de fl ri - Sunt peste toate emo iile tr ite de tine,
cerul de-azur î i lumineaz . tu m pui s vals m pe jar
Asemeni fiului risipitor, cazi în genunchi, i s nu schi m
aplecat în fa a desfacerii z vorâte în lacrimi, nicio durere, nicio arsur ,
de parc ai privi pe un geam aburit, doar foarte aproape pot eu s te suflu.
se deschid i închid lumi. Iube ti a a cum nu ai mai sim it vreodat .

Îndoielile i întreb rile i-au fost limpezite, Via a danseaz . Lacrim , zâmbet, t cere plin ,
prin uniunea sacr a fl rilor gemene. o respira ie adânc , sufletul zboar
Fascinat i sedus, acum tii, i se tope te-n sunet
contopirea oamenilor este un dar, pân când exi ti
cap propor ii cople itoare. doar Tu i El, e ti Unul,
iar restul lumii, departe, estompat .
Într-o oglind , în magice pove ti, Total te schimb . Na terea ta.
se desf oar tulbur tor pe ei în i i, reciproc. Lumin . Misterul fiin eaz .
Cuvântul este Unic. Asta-i iubirea!
O c torie sideral spre tine, O prim var multiplicat !
doar pentru tine, diamantule, cât timp exi ti, Nu-ncape îndoial ,
cât timp e ti Tu, cel ce respiri via a! cu mult peste ce putem reda-n cuvinte.
44 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Flora M{RG{RIT ST{NESCU

Pleac -te codre-n p mânt De Poarta S rutului mi-amintesc, Trist, întunecat i rece
Doar la masa t cerii de-acuma Numai eu i nimeni altul
Verde-i codrul meu umbros
Voi sta s m odihnesc. Lâng tine voi petrece.
Doamne! Câtu-i de frumos,
-i cu susur de izvoare Voi sta singur pe-nserate Te-am încununat cu stele
i-i cu turme de mioare. Gânduri vechi iar m n desc, Suflet candid i zglobiu
Nu pot fi-n totalitate uitate Pur, str lucitor ca ele
Codrule-mi fii frate bun
Cât sunt om i cât mai gândesc. fi vrut i eu s fiu.
Pân î i mai sunt st pân,
prea vin mul i s ne mâie
plec m în pribegie. Safirul din cuvânt A fost cândva
Pleac -te codre-n p mânt i-am tot d ruit gândurile mele Strângem în sufletele noastre
Dar s nu te frângi nicicând, nunchi de cuvinte i lumin , Tainice dorin i ne împlinite,
Nici topoare s te-ating sfrânte-n pagini, chiar i virtuale reri de r u, un tainic dor...
i nici maici s nu mai plâng . i-aproape ne-am inut de mân . Iar fiecare fapt bun
i-am d ruit nop ile mele albe Este un pas spre-al nostru viitor.
Codrule te las st pân
În care nestemate lefuiam, A fost cândva i prima dragoste
Pe p mântul meu str bun,
când din versurile mele salbe Va fi cândva i-o ultim dorin ,
De m -ntorc cu p r c runt
Ce ie lume-n zori le d ruiam. -n fiecare dintre oameni
Tu s tii c frate- i sunt,
Este un strop de suferin .
Iar de nu m-oi mai întoarce Citeai c scând sau poate nici atât Un strop mai mic,
Oameni, goli i poloboace, Cum îmi f cusem eu din noapte zi, Un strop mai mare,
be i vinul cel mai bun Tot lefuind safirul din cuvânt O inim plin de soare
Pentru mine i str buni. i-l ofeream zâmbind, dar tu nu ti. Ce-alung norii cenu ii i negri,
Cât migal i sim ire-ncape Ce-aduce fulgi de nea în toiul verii,
La masa t cerii Adesea doar într-un cuvânt, Cântându- i dorul s u
Tot pentru tine mai jertfesc o noapte La marginea t cerii.
Îmi amintesc c ne-am întâlnit A fost cândva o prim dragoste
Indiferen a lumii vreau s-o cânt.
Chiar în Poarta S rutului, i va mai fi... o ultim dorin .
Ne-am privit fugar, am zâmbit tie lumea cât îmi e de drag
ie, por ii i anotimpului. Chiar dac m-a uitat îi amintesc,
i-am spus
Nu am avut asupra mea f ea via a nu-i întreag
O ramur verde de vâsc, i greu mi-ar fi acum s-o p sesc. Nu-mi pune întreb ri
De-aveam n-ai fi putut sc pa Despre nici un trecut
De tradi ionalul s rut. Suflet candid i zglobiu i iube te-m de po i,
a cum sunt.
Cu pa i rari am mers departe Te-am încununat cu stele Nu cer nimic mai mult
Ne-am a ezat la Masa T cerii, Suflet candid i zglobiu Decât î i pot eu da,
Fiecare-n câte-o parte Pur, str lucitor ca ele Nu-mi pune întreb ri
Privind umbrele înser rii. fi vrut i eu s fiu. Despre nici un trecut.
Coloana Infinitului str pungea norii Înger, s m ii de mân Tu ai ie it din rând
O priveam adânci i în gânduri, nu m mai r cesc, Deasupra tuturor,
Spre apus se îndreptau cocorii Sub a stelelor cunun Pas re f cârd
Toamna târzie-i mâna în cârduri. Cu tine m-ad postesc. Din pâcla unui nor.
Nu vreau s i tiu trecutul
rmanele noastre p ri c toare nu-mi fie deloc team i nici ce-i în prezent,
În c utatrea unui inut mai cald, De pedeaps , de surghiun, Viitorul meu cu tine-i
V-a tept în prim vara viitoare Nim nui s nu dau seam La fel ca trecutul, ca prezentul.
În josul apelor, chiar lâng vad. i ca tine s fiu bun. Pas re c toare f cârd
Am l sat în urm Coloana, Nu m pierde în neantul cit -n pâcla unui nor...
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 45
Nicolae V{L{REANU S~RBU

Coloanele urc ... Înving torule,


noi fug rim timpul, înverzind putreziciunea
Deschis -i poarta cerului, unde nici speran ele nu ajung.
aici se frâng printre nori vântul instig
rupe copacii ceri pe mas a teapt i azi
fulgere,
în m re ia medita iei
suspin ploile. amprenta de neputin doare ce rod gândurile pân la os
Teama cine o strig ? i nu ne obloje te
nimeni i întreb ri î i tot pui
În spatele ei se ca Moartea... unde am putea izbândi. cât respiri miracolul.
Ascun i în g uri de arpe speran ele c rate pe vise Pe scara f sfâr it
unde nu p trunde nimeni, gânduri de copil Se a az întunericul în straturi de vat
ne ucide prin t cere i mâini de voin i t cerea se scurge odat cu teama,
utarea... se aga de cer, golurile se umplu, între ele plute te
În focul înte it pe arbori coloane lefuiesc nev zutul.
cu ramuri de t ciune, vom în elege frumosul Oamenii se caut pe pip ite cu mâinile,
înf ura i în inele, înveli i în cuvinte, în ochi au lic riri scurte, diforme,
înghe m în m duva nop ii.
unde luminii nu-i trebuie ferestre ce trec prin p duri r mase-n copil rie,
Coloanele urc , simt cum întinere te lemnul trupului
noi r mânem în frig, La masa t cerii verde.
în umbra luminii bolnave. Intr-una din zile Se face diminea -n izvoare i cer.
Zidit în coloane la masa t cerii
s-a a ezat Dumnezeu i medita îndelung Sufletul e arf luminoas n-are umbr
Zidit în coloanele dintre anotimpuri, la o a doua venire. doar un duh care se poate întrupa.
succed odat cu ele p la ultimul
Obosit Clipele fug, se strâng în marele Timp
care nu se mai termin .
i-a strâns toate gândurile începutul f sfâr it continu ,
Vin stelele cu nop ile albe ale nordului, i a plecat acas cuvintele denumesc tot ce exist .
nu mai tiu în care dintre lumi m aflu. nev zut. Sunt germenii unor mi ri ce- i urmeaz
Cineva-mi scrie pe coloane numele t u,
De-atunci în lume cursul,
tu urci prin ele într-o pas re de piatr
cerurile r mân deschise gândurile încearc s cuprind m re ia,
pân pe capiteliu, sub bol i,
pentru sufletele curate i copii. -i fixeze marginile sub iri, puncte i linii
unde te a tept s deschidem calendarul
de ordonare,
zilelor de trecere spre ast zi. Oul nimic nefiind definitiv.
În c ile mele e ti scris i nu te pot descifra Când oul în piatr se va rostogoli, Rezultatele ob inute urc înc o treapt
mai mult decât într-un tunel inima lui pe scara f sfâr it.
unde st încrustat în bazalt miracolul pui de univers va na te,
prin care ai venit afi ând un surâs de oamenii îl vor urca pe soclu Lumea se-nvârte-n spiral
înghe at pe fe e de statui. în pie ele publice Pentru c lumea a fost f cut într-o
Pe fiecare treapt p ze te un leu, ca pe un vultur. anumit ordine,
scara se-nal deasupra de nori, Taina la masa t cerii ea exist prin propria reproducere-n
pân la nivelul când zilele se contopesc dezordine,
cu anii lumin bântui i de vânturi. E vremea când oamenii caut cerul i p mântul îi deschid por ile
taina la masa t cerii, sufletul il pune la încercare i intr
Caut sc ri de stele, s cobori, apa curge-n râul de al turi totul se întâmpl între via i moarte.
înzidit privesc cerul prin anotimpuri cu ve nicia sub ochi
de unde inima-mi de piatr teama de singur tate. În afara noastr este un alt univers f
spune s nu te mai întorci sfâr it
i reci coloanele se aburesc de lacrimi. Iar cuvintele sunt ferestre de gând unde se caut posibilit i de cunoa tere i
când atingi cu inima starea în elegere,
Coloane lefuiesc ce înal sufletul deasupra de trup, cu timpul ele cresc de i raportul scade,
în neguri se vindece de iubire, lumea se-nvârte-n
sap m tunel, de se dezlipesc faptele de sine spiral .
46 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Nicolae GRIGORIE-L{CRI|A

Insula }erpilor
Insula erpilor - rana deschis a României, de la important i pentru judec tori, i pentru Echip , i pentru cei de
st pânirea bizantin la cea a „Sublimei Por i”. acas . i nu se vede. tiam un truc de când pledasem mai demult la
Detalii din culisele faimosului proces de la Haga. CEDO, la Strasbourg - po i s te ii bine cu mâinile de marginea
pupitrului. tiam i c totul era transmis în direct acas . (...) Pe la
începutul lui august am avut o discu ie cu dl. Ple u care m-a întrebat
grijuliu dac am emo ii. i i-am r spuns: „Numai idio ii i incon ti-
en ii n-au emo ii.” Dar nu a fost nevoie deloc de trucuri. Dup al
doilea paragraf orice urm de emo ie m p sise deja. Eram „în
interiorul” textului pledoariei mele, intrasem deja adânc în logica
ei. Cu sim- urile ascu ite la maximum, recuno team parc pip ind,
pe rând, fiecare argument i nuan , pe care le scoteam apoi la lu-
min , le expuneam în fa a Cur ii, cu toate accentele lor specifice.
Altceva nu mai conta”.
Munca echipei de negociere a fost o mare victorie pentru statul
român. Din platoul continental de 12.000 de kilometri p tra i, România
Insula erpilor v zut din larg a ob inut 7.900 de kilometri p tra i. Miza a fost accesul la hidrocar-
burile din Marea Neagr .
Nu exist alt col de stânc înconjurat de ape care, cu o suprafa Numai c petrolul pur extras din zon nu va apar ine României.
atât de mic , de doar 17 hectare, s fi cunoscut o atât de zbuciumat Fostul premier C lin Popescu T riceanu a concesionat petrolul i
istorie. Insula erpilor, din Marea Neagr , are un trecut i un prezent gazele din aria respectiv lan ului de firme Sterling (Canada) - Melrose
extrem de controversate. (Edinburgh), via Midia Resources Romania înainte de victoria de la
Insula erpilor apar ine Ucrainei, îns partea român a luptat în Haga.
ultimele decenii pentru a-i fi recunoscute drepturile asupra platoului Din echipa de negociere a platoului continental al M rii Negre a
continental. Primele runde de negocieri cu sovieticii au început în cut parte i un const ean, inginerul Octavian Buzatu, de 43 de
anul 1967 i au durat pân în 1987. Acestea s-au reluat în 1998 i au ani, care, în 2002, a fost cooptat ca specialist care lucra, la acea
durat pân în 2004, perioad în care s-au desf urat 34 de runde de vreme, la Direc ia Hidrografic Maritim din Constan a. El poveste te
negocieri între România i Ucraina pentru delimitarea platoului con- o rund de negocieri se purta în România, iar urm toarea în Ucraina.
tinental i a zonelor economice exclusive în Marea Neagr , f nici i în func ie de nivelul la care se discuta, întâlnirile aveau loc între
un rezultat. consilieri sau reprezentan i ai Ministerului de Interne, Ministerul
Pe 13 septembrie 2004, actualul ministru de Externe, Bogdan Ap rii Na ionale, ai Agen iei de Resurse Minerale. Când se discutau
Aurescu, a semnat Cererea de Sesizare a Cur ii Interna ionale de probleme de decizie politic , se întruneau politicienii. O negociere
Justi ie pentru declan area procesului de la Haga. dura uneori i o s pt mân . Fiecare echip avea traduc torul ei.
Ministrul Bogdan Aurescu spune: „Am vrut s purt m o rund Spre final, au fost coopta i i trei avoca i str ini.
de negocieri pe Insula erpilor. Niciodat în timpul negocierilor nu Inginerul m rturise te c a r mas impresionat atunci când pro-
s-a adus în discu ie i Insula erpilor, întrucât cel care a condus fesorul James Crawford a spus Cur ii de la Haga, în partea a doua a
echipa de negociere, în tratatul politic dintre România i Ucraina procesului, dup prezentarea argumentelor de c tre Ucraina: „Grafi-
din anul 1997, spunea c exist o prevedere care stabile te faptul cul este unul izbitor i în timp ce dumneavoastr îl urm ri i, îmi
Insula erpilor apar ine Ucrainei. Nu s-a pus în discu ie suvera- ofer prilejul de a fi recunosc tor echipei tehnice a României, jucând
nitatea insulei, iar Curtea nu putea s se pronun e asupra unui fapt un meci cartografic de Cup Mondial împotriva opozi iei inter-
cu care nu fusese sesizat ”. na ionale”.
Oricum, miza în proces nu era insula, ci modul în care ea putea s Nu mai pu in de 18 judec tori, reprezentând toate sistemele de
influen eze delimitarea platoului continental al M rii Negre i s-a drept din lume, au ascultat argumentele fiec rei p i. În septembrie-
stabilit c nu avea cum s influen eze. octombrie s-a finalizat procesul, iar hot rârea s-a dat pe data de 3
„La un moment dat, am cerut p ii ucrainene - spune Aurescu - februarie 2009. Victoria era: 79,3 % dintr-un total de 12.000 kmp
purt m o rund de negocieri chiar pe Insula erpilor, dar nu am afla i în disput .
primit un r spuns pozitiv”. (...) Când spun „la Roumanie” m trece A fost o decizie logic , dar care a avut nevoie de 60 de ani pentru
un fior amestecat, de emo ie, de grij , de r spundere, de mândrie. a trasa o linie imaginar pe o hart .
Evident, sunt emo ionat, dar mai tiu c nu trebuie s se vad . Era
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine 47
fiind primul teritoriu str bun care a devenit parte a provinciei imperiale
Istoria Insulei erpilor romane Moesia Inferior. Apoi, acest t râm a intrat sub st pânire bi-
Situat în Marea Neagr , la 45 kilometri de rm, stânca uria , zantin , vene ian i genovez .
care poart denumirea de Insula erpilor, este cea mai mare dintre Timp de aproape patru secole i jum tate, Dobrogea i Insula
pu inele insule ale M rii Negre, pe lâng Sacalin, ap rut în valuri în erpilor s-au aflat sub autoritatea Imperiului otoman. În urma r z-
anul 1897, situat la sud de gura de v rsare a bra ului Sfântu Ghorghe, boiului ruso-turc, insula a fost ocupat abuziv de ru i, de i în tratatul
Kefken, în partea de sud a m rii, la 50 mile marine de strâmtoarea de la Kuciuc-Kainardji din 1774 dintre Rusia i Poarta Otoman ,
Bosfor, câteva mici insuli e i stânci la sud de Burgas, fie la nord, la insula nu apare men ionat . F când uz de statutul s u de înving -
intrarea în limanul Berezan, aici aflându-se mica insul Berezan. toare, Rusia arist a pus Poarta, dar i celelalte puteri europene, în
Insula erpilor este situat la 45° 15' 53 " latitudine nordic i 30° fa a faptului împlinit, ocupând i anexând Insula erpilor, singura
14' 41" longitudine estic , la nord de Sulina. Suprafa a insulei este noastr insul din Marea Neagr .
de 17 ha. Insula s-a aflat sub ocupa ie arist între 1813-1856, iar între 1857
În antichitate, ea a avut o întindere mai mare, efectul distructiv al i 1978 sub domina ie otoman . În iunie 1857 s-a semnat, la Paris,
valurilor reducând-o la aceste dimensiuni. Privit de la distan , ea tratatul dintre Austria, Fran a, Anglia, Prusia, Rusia, Sardinia i Impe-
îmbrac forma unei stânci uria e care se lupt cu valurile. riul otoman privind delimitare Basarabiei, Insulei erpilor i Deltei
rmurile sunt înalte i se termin cu faleze impun toare, ceea ce Dun rii. În privin a Deltei, se specifica faptul c ea trecea „sub suve-
insulei aspectul unei cet i înconjurate cu ziduri de piatr . Unele ranitatea imediat a Sublimei Por i”, iar cine st pânea Delta, st pânea
dintre faleze au fost pres rate cu râpi adânci i chiar cu pe teri, îns i insula, astfel c micul petic de p mânt a fost f cut cadou de marile
furia valurilor a f cut ca acestea s dispar . puteri Imperiului otoman.
Despre istoria zbuciumat a acestui p mânt, cândva românesc, În memoriul României din 1878, plenipoten ialii României au cerut
ne vorbe te dr. Dominu I. P durean în cartea sa „Insula erpilor”. cancelarului de fier Otto von Bismark, pre edintele Congresului de
Primul scriitor antic care a men ionat Insula erpilor sub numele la Berlin, ca principatul s reintre în virtutea titlurilor sale seculare,
de Insula Alb a fost Arktinos din Milet în anul 777 î. Hr., în lucrarea în posesia insulelor i gurilor Dun rii, inclusiv Insula erpilor. Forma-
sa Aethiopidia. lit ile oficiale de reunire a insulei cu România au avut loc la 12 apri-
În izvoarele literare, istorice, cartografice aceast insul legen- lie 1879, în fruntea delega iei române care a oficiat acest act aflându-
dar a ap rut consemnat sub mai multe deumiri: Achillea, Achilles, se generalul Nicolae Dabija.
Cezaria, Fadunisa, Ilanada, Insula Alb , Insula cu erpi, Insula Astfel c între anii 1879-1947 insula a fost în grani ele române ti.
lui Achille, Levca, Nisi, Rubea, Zmeinoi. În august 1944, Insula erpilor a fost ocupat cu for a de Marina
Denumirea de Insula erpilor este utilizat oficial începând cu Militar Sovietic . La 4 februarie 1948 s-a încheiat „Tratatul de
secolul al XIX-lea, anul 1868. Denumirea se trage de la erpii care prietenie, colaborare i asisten mutual dintre U.R.S.S. i R.P. Ro-
dominau fauna de alt dat a insulei. mân ”, valabil 20 de ani, prilej cu care s-a stabilit ca cele dou state
George Popa Lisseanu scria c insula mi un de erpi negri, iar procedeze la fixarea frontierelor de stat. Dar acest protocol preciza,
autorul primei schi e monografice a insulei, Raul C linescu, spunea, printre altele, c „Insula erpilor, situat în Marea Neagr , la r rit
în 1931, c în zona litoral a insulei g sim în plus arpele de ap , de gurile Dun rii, intr în cadrul U.R.S.S”. Protocolul a fost semnat
inofensiv, care se g se te i pe platou i de la care se trage numele de V.M. Molotov (ministrul de externe al U.R.S.S.) i Petru Groza
insulei, atât în române te, cât i în grece te, turce te i ruse te. (prim-ministru al României).
În Antichitate a existat i versiunea conform c reia cenu a eroului La scurt timp, insula a fost transformat într-un complex militar.
Ahile a fost îngropat în insula Leuke - alb . Al ii avanseaz c aici Sovieticii au amplasat aici radare de mare putere, cu o raz mare de
a fost înmormântat poetul Ovidius. „Mormântul lui Ovidiu se afl pe ac iune, precum i alte tipuri de instala ii militare de dirijare i con-
o insul din Pont”, spunea Giovanni Boccacio, în „Via a lui Dante”. trol a armamentului clasic i conven ioal.
În anul 1823, insula a fost cercetat minu ios pentru prima dat , Dup destr marea URSS-ului, între Federa ia Rus i Ucraina a
din ordinul amiralului Samuel Grieg, comandantul flotei ruse din avut loc o lung disput vizând împ irea mo tenirii l sate de fostul
Marea Neagr . Astfel s-a realizat prima hart a insulei. Tot atunci s- imperiu. În urma unui acord, Ucrainei i-au revenit bazele navale
a descoperit faptul c aici a existat un templu antic închinat lui Ahile. Sevastopol, Donuzalev, Odesa, Nikolaev, Feodosia, Izmail, Balaklava,
Pe insul s-a g sit doar baza templului i, pe baza datelor arheo- Kerci i Insula erpilor.
logilor, s-a putut stabili c aceast construc ie era din calcar alb, Legendele vorbesc despre un Triunghi al Bermudelor în imediata
avea o form p trat , fiecare dintre laturi m surând 29,87 m. În afara vecin tate a Insulei erpilor. În 5 decembrie 1945, cinci bombardiere
urmelor templului, au mai fost sesizate urmele a înc trei construc ii, americane au disp rut acolo. O alt dispari ie misterioas s-a petrecut
realizate cam în aceea i perioad cu templul, ele apar inând arhitec- mult mai recent, în 1990, când un mic aparat de zbor grecesc a disp rut
turii vechi grece ti. la numai 30-40 km de rmul românesc. De asemenea, de-a lungul
Constructorii ru i ai Farului, ale c rei lucr ri au început în anul timpului, mai mul i pescari au povestit cum „marea arde”.
1837, au folosit piatra din temelia templului pentru ridicarea noii În nord-estul M rii Negre se afl mai multe falii tectonice. Una
construc ii i astfel vestigiile istorice au disp rut. dintre ele este falia Sulina - Tarhankut (Ucraina). „Drept dovad a
Primul Far de pe Insula erpilor a fost ridicat în prima jum tate a activit ii seismice, Insula erpilor a ap rut brusc. Zona este foarte
secolului al XIX-lea de ru i. În iunie 1917, insula i farul au avut de tectonizat , iar toate elementele componente ale unui câmp terestru,
suferit de pe urma bombardierelor cruci torului german Breslau. printre care i cel magnetic, se manifest cu putere”, precizeaz spe-
Distrugerile au fost atât de mari, încât în 1920 Comisia European a ciali tii. În partea sudic a Crimeei, povârni ul e delimitat de fracturi
Dun rii a cerut reconstruirea farului. El a fost reaprins în 1922. adânci. Zona este ca un lighean. Când aluviunile submarine se pr -
În timpul lui Burebista, Insula erpilor s-a aflat sub autoritatea lesc, se produce o avalan i atunci se produc turbulen e majore,
statului dac. Sub romani, insula a împ rt it soarta gurilor Dun rii, care duc la invadarea fundului m rii. Hidrogenul sulfurat care exist
Deltei Dun rii, a Dobrogei. St pânirea roman asupra Dobrogei a pe fundul m rii ajunge la suprafa i, în concentra ie mare, se auto-
durat mai bine de trei secole (29/28 î.Hr. - sec III d.Hr.), Dobrogea aprinde. Aceasta este explica ia fenomenului c marea arde.
48 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Marin VOICAN-GHIOROIU

Constantin Arvinte -
Patriarhul muzicii româneî]ti
Pe maestrul Constantin Arvinte, n scut într-o zon mirific a al M.A.I. pe urm torii: Maria Ciobanu, Ion Cristoreanu, Ion Dol -
Moldovei legendare, comuna Voine ti, jude ul Ia i, în urm cu 93 de nescu, Angela Moldovan, Maria Butaciu, Irina Loghin, Aurelia F tu-
ani, îl putem numi „Patriarhul muzicii române ti”, fiindc întraga via du u, Benone Sinulescu, Mioara Velicu, Simion Pop, Dr gan Mun-
i-a dedicat-o muzicii ca: folclorist, compozitor, dirijor i orchestra- tean, Maria P unescu, Ileana S raroiu, Gheorghe Turda, instru-
tor. A fost un copil cu talent nativ de excep ie, iar c s i des vâr- menti tii Marian Bucur, Mircea Carabulea, Ilie Alecu, Florea Cioac ,
easc preg tirea profesional a plecat în lume pentru a se c rti. În Florea Burnea, Dumitru Zamfira,Toni Iordache, George i Ilie Udil ,
perioada 1933-1937 urmeaz coala Na ional „Vasile Lupu” din Nicolae Turcitu, Ion Oprea, tefan Bucur, Marian Alexandru, Dumitru
Ia i, adev rat altar sfânt de cultur , unde înv a deprinde tainele Gheorghe, Gheorghe Pandelescu, Marin Ulei, Tudor Pan , Iosif i
muzicii. Prin munc sus inut i d ruire sufleteasc , iubire ne rmurit Ion Milu, Ion Murgu .a.
pentru sunetele armonice i-a dezvoltat aptitudinile muzicale cu pro- Constantin Arvinte a fost la cârma Rapsodiei Române i a Orche-
fesori eminen i ca: Baciu Constantin - teorie i solfegiu, Rudolf strei Na ionale de Folclor mul i ani rodnici, iar cei cu care a lucrat s-
Podlowski - vioar , flaut, trompet , orchestr i fanfar . Între anii au bucurat de sprijinul domniei Sale, realizând cu ei zeci de albume
1950-1954, este tân r cadet al colii de Ofi eri de Muzic din Bucure ti, muzicle. Din vasta crea ie a ilustrului compozitor Constantin Arvinte,
1954-1955 urmeaz Cursuri de specializare, Conservatorul de Muzic care cuprinde muzic simfonic i vocal-simfonic , prelucr ri fol-
din Bucure ti, având ca profesori pe eminen ii: Zeo Vancea, Cons- clorice, muzic de fanfar , voi trece în revist câteva lucr ri care au
tantin Bugeanu, Dimitrie Cuclin. Înc din anii studen iei, viitorul intrat demult în tezaurul Fonotecii de aur a Radioului i Televiziunii:
muzician se dedic , în primul rând, artei interpretative, în calitate de Suit simfonic , Cânt ri str bune, Fantezie concentrant româ-
dirijor al Corului mixt al C minului Cultural „Constantin Vasilescu” neasc , Coloana Infinit , Suit S tm rean , Concert pentru nai,
din Ia i (1946-1959), apoi ocup , prin concurs, importante func ii chitar i orchestr , Fantezie pentru ambal i orchestr , Dr goiana
artistice la prestigioasele ansambluri din capitala rii: director artis- - Rapsodie moldoveneasc , Capricio moldovenesc, Capriciu tran-
tic i dirijor al Ansamblurilor „Ciocârlia” i „Rapsodia Român ”. silvan, balada lui Pintea Viteazul, Cantata Patriei, Balad despre
La pupitrul acestor institu ii reprezentative în via a muzical na i- Tudor Vladimirescu, iar din scrierile pentru muzic de fanfar sunt:
onal din cea de a doua jum tate a veacului XX, întreprinde r su- Plaiuri române ti, Sârba în c ru , Hora-Mar , Opt melodii folclo-
toare turnee artistice atât în România, dar i peste hotare, în ri cu rice române ti.
puternice tradi ii artistice: Polonia, Ungaria, fosta URSS i Iugoslavia, Genialului compozitor Constantin Arvinte i s-au recunoscut meri-
Elve ia, Grecia, Republica Federal Germania, Fran a, Austria, Bul- tele de c tre Uniunea Compozitorilor i Muzicologilor din România,
garia, Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Cuba, Kuweit, Olan- primind Premiul II la Concursul Interna ional de Compozi ie Coral
da, Algeria etc. Pretutindeni, s-a bucurat de aprecieri dintre cele mai de la Tours - Fran a (1976), fiind decorat cu ordine i medalii din
elogioase din partea publicului i a presei de specialitate. Din pleiada partea statului român.
minuna ilor arti ti care au cântat sub bagheta fermecat a maestrului De-a lungul carierei sale s-a bucurat de sprijin profesional din
C. Arvinte sau au colaborat la realizarea spectacolelor de mare aven-
gur , fiind un adev rat ambasador al României, care ne-a reprezentat
cu mare cinste i onoare în ar i str in tate, tebuie s amintesc c
din „Cetatea Cântecului i Dansului” Ansamblul Artistic „Ciocârlia”
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 49
de patriarhul muzicii române ti: când a i început colaborarea i cât
partea unor prestigio i mae tri, printre care: D.D. Botez, Mircea Chi- timp a i lucrat sub bagheta domniei sale?
riac, Viorel Dobo , Victor Giuleanu, Florin Comi el, Dinu Stelian, Vic- Dan Ionescu: Da, îmi aduc aminte cu mare pl cere de anii 1979,
tor Predescu i a colaborat cu muzicieni, dirijori, mae tri coregrafi i când am debutat ca instrumentist... clarinetist în orchestra profesio-
folclori ti, ca: Marin Constantinescu, Ionel Budi teanu, George Vancu, nist „Ciocârlia”, al c rei dirijor, compozitor i orchestrator era ma-
Iacob Ciortea, Eugen Gal, Floria Capsali, Gheorghe Popescu-Jude , estrul Constantin Arvinte. Mai târziu, dup o lung carier instru-
Gheorghe Baciu, Iacob Lascu, Tamara Cap, Emilia Comi el i al ii. mental în ar i str in tate, în 2007, când domnia sa era director
La venerabila vârst a domniei sale, Consiliul Jude ean Ia i l-a artistic al Orchestrei Na ionale de Folclor, care f cea parte din pro-
ales membru de onoare al ora ului natal, i ca o recunoa tere de su- iectul de promovare a tinerelor talente, a Funda iei Valen e Umane,
flet, în anul 1918, au înfiin at Ansamblul Profesionist „Constantin am reu it s -l conving pe maestrul Constantin Arvinte s vin la
Arvinte”, iar anul acesta au s rb torit, a a cum se cuvine, au organizat cârma acesteia. Mai târziu, maestrul m-a propus i a hot rât s dirijez
Festival Folcloric „Constantin Arvinte” eu, dânsul s r mân în continuare un mentor, compozitor i orches-
În noiembrie 2018, Consiliul Jude ean Ia i a hot rât ca Ansamblul trator al Orchestrei Na ionale de Folclor.
Artistic Profesionist s se numeasc „Constantin Arvinte”, ca recu- Marin Voican-Ghioroiu: Fi i amabil i numi i lucr rile maestrului
no tin i mândrie moldoveneasc fa de compozitorul, dirijorul, Constantin Arvinte pe care le-a i interpretat, ca dirijor i solo clari-
orchestratorul i folcloristul Constantin Arvinte. Pe drept cuvânt, net. Câteva considera ii, ca specialist, cu privire la crea iile maestrului
maestrul C. Arvinte este patriarhul muzicii române ti, cu o impresi- Constantin Arvinte.
onant oper de crea ie, care cuprinde peste 5.000 de lucr ri: prelucr ri Dan Ionescu: Alaturi de maestrul Constantin Arvinte, am avut
folclorice, cantate, poeme coral-simfonice, muzic de cor, roman e, onoarea de a interpreta i înregistra la Electrecord piese ca: Învârtita
cântece i dansuri de pe întreg cuprinsul României i rile vecine, cu coad i Ha egana (solo clarinet), Suita Moldoveneasc , Plaiuri
Banatul sârbesc, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova .a. Arge ene, Lunca, Lunca i Sârba Munteneasc (solo vioar ), Sârbe
În 2019, s-a desf urat la Ia i, în Parcul Palas, primul Festival din Muscel, Hora lui Covaldo, Suita Munteneasc , Cântece i jo-
Na ional de Folclor „Constantin Arvinte”, la care i-au dat concursul curi muntene ti solo nai), Ca pe Jii i pe Gilort, Mica suit B -
zece ansmbluri: „Burnasul” din Alexandria; „Busuiocul” din Bac u; ean , Suita de jocuri Bihorene, Suita de arine i ha egane din
„Cununa Carpa ilor” din Bucure ti; „Dr gan Muntean” din Deva; mun ii Apuseni, Rezonan e Maramure ene, Hora veche din Bucovina
„Rapsodia C limanilor” din Topli a; „Porolissum” din Zal u; „ ara i B tuta moldoveneasc i multe alte piese pe care le-am interpretat
Vrancei” din Foc ani; „Conatantin Arvinte” din Ia i; Orchestra „Rap- în diferite spectacole cu diferite ocazii.
sozii Vasluiului” împreun cu Ansamblul de Dansuri „Hora Vasluiului” Marin Voican-Ghioroiu: Fiind invitat de onoare la primul Festival
din Vaslui i Orchestra Popular „Rapsozii Boto anilor” din Boto ani. de Folclor „Constantin Arvinte”, care sunt aprecierile domniei voastre
În cele trei seri de festival, pe care le pot numi „seri mirifice de în ceea ce prive te desf urarea celor trei zile de muzic , dans i
cântec, dans i voie bun ”, interpretare artistic de un înalt nivel, voio ie, iar ca bun cunosc tor al operei dragului nostru s rb torit,
instrumenti tii au dovedit virtuozitate, presta ie care au fost r spl ti i cum vi s-a p rut Simfonia IE EAN , cântat de Ansamblul Profe-
la scen deschis cu aplauze i ova ii, minute în ir. S-a cântat din sionist „Constantin Arvinte”, având la pupitru pe tân rul dirijor Du-
compozi iile maestrului Constantin Arvinte: soprana Rodica Anghe- mitru Lucaci, compozi ie cu care s-a închiat festivalul.
lecu, care are un bogat palmares artistic în ar i la nivel interna ional, Dan Ionescu: Festivalul „Constantin Arvinte” a fost un succes
a impresionat întreaga asisten cu roman a „Ora ul Copil riei” i extraordinar i vreau s felicit conducerea Ansamblului „Constantin
„Doina”, interpretat de Nina Cucuc (o compozi ie de mare sensibi- Arvinte” i, totodat , conducerea Consiliului Jude ean din Ia i pentru
litate, un omagiu adus mamei sale, cea care a scris versurile), iar buna desf urare a festivalului, pentru faptul c a invitat orchestre
Ansamblul „Cununa Carpa ilor” din Bucure ti a impresionat prin de prim mân din ar , fiindc au avut un curaj extraorduinar s fac
prezentarea unei largi palete de dansuri i instrumental. un festival de asemenea anvergur care, dup p rerea mea, este cel
În acest sens, am avut deosebita onoare de a avea un invitat de mai reu it festival de folclor din ar . Simfonia Ie ean este i va
onaore, pe maestrul Dan Ionescu, dirijorul Orchestrei de folclor „Cu- mane o capodoper pe lâng celelalte lucr ri ale maestrului C.
nuna Carpa ilor, ansamblu ce apar ine Centrului Cultural de Art Arvinte, compozi ie de geniu... pe care a i dirijat-o în încheierea
„Tinerimea Român ” , pre edinte de onoare dirijorul Voicu En chescu, festivalului, având în fa , orchestrele reunite din festival, dar ca
ruia i-am adresat câteva întreb ri: baz fiind Orchestra „Constantin Arvinte”, dirijor talentatul Dumitru
Marin Voican-Ghioroiu: Distins maestru Dan Ionescu, v rog s Lucaci.
ne spune i pentru cititorii Revistei „Îndependen a Român ” când a Marin Voican-Ghioroiu: Drag maestru Dan Ionescu, la final de
fost înfiin at Ansamblul „Cununa Carpa ilor” i câteva exemple din intreviu, câteva cuvinte despre organizatorii Festivalului de Folclor
spectacolele de succes pe care le-a i avut în timp ca dirijor al orchestrei: „Constantin Arvinte”, ce vre i s -i ura i excelen ei Sale „Omul de aur
Dan Ionescu: Ansamblul artistic „Cununa Carpa ilor” a fost înfi- al muzicii române ti” maestrului Constantin Arvinte i, cum vede i
in at in anii 1948. Pentru mul i cititori, nu se tie faptul ca eu am în- pe viitor desf urarea festivalului?
ceput o carier instrumentala la acest ansamblu în anii 1981, cu care Dan Ionescu: Dup cum am mai spus, festivalul a fost o reu it
am colindat toat Europa. Dup o îndelungat carier artistic , am extraordinar . Adev rat... c este primul festival organizat la acest
revenit pe scena ansamblului profesionist „Cununa Carpa ilor”, de nivel, i sunt convins c la anul urmator va fi mult mai u or de con-
data aceasta în calitate de dirijor. In 2016 i 2018, am avut un succes ceput i de organizat. Eu sper din tot sufletul c atunci când va fi
deosebit în Turcia - la Istanbul, Ancara, Edirne -, cu ocazia zilei Ro- organizat acest festival, s nu lipseasca acest colos sau omul de aur al
mâniei, 1 decembrie, prezentând un program deosebit cu toate intru- muzicii populare românesti, a a cum l-a i numit foarte bine dum-
mentele (clarinet, sax, sopran, cavanl, tilinc , danofon, ocarin , fluier). neavoastr . Îi doresc din tot sufletul via lung i s tate, i s dea
Marin Voican-Ghioroiu: Domnia voastr a i avut minunata ocazie Domnul ca s ne vedem din nou la anul viitor în festivalul care îi poar-
de a face parte din orchestra dirijat de excelen a sa, compozitorul i numele pe deplin merit. Maestre Constantin Arvinte, s ne tr i
dirijorul Constantin Arvinte, la realizarea Albumului muzical „Din mul i ani cu s natate c ara are nevoie de dumneavoastr i de muzica
cuvinte-am s dit flori”. Dest inui i-ne câteva momente care v leag minunat pe care o scrie i. Cu mult respect, dirijor Dan Ionescu!
50 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Elena BUIC{

Nimic nou
pe fronturile Terrei
Era Ajunul Cr ciunului, 1914. Traiul îngrozitor de aspru al solda- clipe, to i au considerat c sunt f pturi cu acelea i valori i c interesul
ilor le sc zuse moralul. Tran eele pline de noroi, de excremente i niciunuia dintre ei nu era reprezentat prin acest r zboi: îmbr ri,
de trupurile camarazilor mor i, de obolani care colc iau, r spândind schimburi de ig ri, de ciocolat , de fotografii i de adrese, promisiuni
boli, infestând mâncarea, apoi febra tifoid , holera i dizenteria f când de întâlniri dup încheierea p cii... dac vor mai fi în via . Peste
ravagii, vremea ploioas i frigul p trunzând pân în oase erau tot pu in timp erau împreun într-un aprins joc de fotbal, mult evocat
atât de necru tori inamici ca i cei din tran eele de vizavi. Acolo, pe dup terminarea r zboiului. Mai mult înc , au c zut de acord s fac
„frontul de Vest”, fiecare clip era tr it ca i cum ar fi fost ultima. schimb de prizonieri i, ca într-un gest de profund umanitate, au
Pentru ridicarea moralului, solda ilor li se trimiteau pe front pa- creat i momente solemne, înmormântându- i în comun mor ii. Acolo,
chete cu îmbr minte c lduroas , alimente, b uturi, ig ri... In Ajunul în bestiala violen a frontului, i-a g sit Cr ciunul superba manife-
Cr ciunului, germanii au primit br dule i împodobi i cu lampioane stare a simbolului s u: crea ie întru Bine... Acel moment de pace i
de hârtie. de fr ietate britanico-germano-francez s-a sublimat într-o solida-
Trupele germane i cele franco-britanice erau a ezate fa în fa , ritate unic în istoria omenirii. Obliga i s fie inamici într-un r zboi
în tran ee atât de apropiate, la numai dou -trei sute de metri, încât î i absurd, omenescul din ei i-a dat mâna de Cr ciun, dovedind, de
auzeau chiar vocile. fapt, c ei, oamenii, nu î i sunt du mani. Creând un astfel de moment
In noaptea când Na terea Domnului ia amploarea unui act cosmic, de cea mai profund umanitate, osta ii au fost mai nobili decât cei
germanii au pus brazi împodobi i pe deasupra tran eelor. Solda ii s-au care au hot rât declan area r zboiului. Un armisti iu tacit, dep ind
sim it dintr-odat cuprin i de febra S rbatorii P cii i au început s toate barierele care puneau osta ii în slujba mor ii, a devenit simbolul
cânte „Stille Nacht”, „O Tannenbaum”. Uneori se deslu ea câte o vo- cii în timpul unei încle ri devastatoare.
ce mai vajnic , transmi ând urarea de s rb tori fericite p ii adverse. Superiorii aflând de acest „Armisti iu” tacit au r mas încremeni i.
i acest proces tainic, prin care Dumnezeu î i revars iubirea Generalii sunt nevoi i s vin în prima linie i s ordone deschiderea
asupra tuturor fiilor s i, s-a transmis i în tran eele britano-franceze. focului sub amenin area execu iei pentru tr dare. Inevitabil, ambele
Au prins a se auzi cântece de pe cealalt parte a frontului, în alte i au fost obligate s se întoarc în tran ee. M întreb i azi cu ce
limbi, dar în acela i spirit al p cii, al iert rii, al împ rii, al armoniei inim mai puteau s trag în cei pe care cu pu in timp înainte îi îm-
de care to i sim eau o fireasc nevoie. A urmat un moment absolut br aser ca pe buni prieteni?
itor: câ iva solda i germani au ie it neînarma i din ad posturile „La 8.30 am tras trei gloan e în aer i am pus steagul pe care scria
lor i s-au îndreptat spre pozi iile inamice, cântând i ducând cu ei <Cr ciun fericit> pe parapet. Un german a pus un steag pe care scria
br du i cu ornamente de Cr ciun. Tab ra, inamic pân cu un minut <Mul umesc>. Ne-am salutat i ne-am întors în tran ee. El a tras
înainte, acum era cuprins de aceea i sfio enie a S rb torii Cr ciu- dou gloan e în aer i r zboiul începuse”, î i amintea c pitanul britanic
nului i tinerii solda i au r spuns întinzându-le mâinile, la început cu Charles „Buffalo Bill” Stockwell.
precau ie, dar apoi cu o c lduroas fraternitate. Într-un acord tacit Superiorii au inut în secret aceast întâmplare, pentru a nu tul-
armele au t cut, s-au l sat învinse de Lumina divin . Pentru câteva bura opinia public , dar scrisorile i fragmentele de jurnal ale solda ilor
au ajuns în mâinile presei i vestea s-a r spândit, uluind lumea. Nici
pân ast zi nu se vorbe te în niciun manual de istorie despre acest
„Armisti iu de Cr ciun” de pe front. În logica îngust a celor care au
declan at acest m cel, fraternitatea a fost privit ca o tr dare i nu
ca un gest de mare înc rc tur uman . Erich Maria Remarque, par-
ticipant la ororile acestui r zboi, l-a descris în excep ionalul roman
„Nimic nou pe frontul de Vest”, roman ecranizat magistral în 1930 i,
apoi, în 1979, film pe care îl po i în elege i dac nu este titrat.
Astazi, m întreb: dac acea unic miraculoas clip ar fi oprit m -
celul? Dar dac for ele din tran ee s-ar fi unit i ar fi t lm cit pân la
cap t ridicolul lumii în care se ucid între ele imperii sau credin e diferite?
Dar dac scânteia de lumin iscat din mocirla tran eelor ar fi învins
atotputernicia Întunericului? i dac timpul, clipa aceea în superbia ei
s-ar fi m rit, Armisti iul ar fi continuat nu numai pentru a nu strica
simbolul Cr ciunului, ci i pentru a schimba rostul r zboiului al tuturor
zboaielor, pentru a reface, ca o unic i definitiv lec ie de via , de-
stinul omenirii? Atunci nu ar fi fost posibile nici ororile teroriste ale
Maximov - Interior de cas neasc acestor zile pe care le traim acum. Dar speran a nu moare niciodat !
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 51
Silviu D. POPESCU

Note de realitate
(fragment de roman)

1. Noua loca ie trotuarului, lâng ma in i-mi aprinsei o igar . Nu-mi venea s cred
adar, iat -m în Cluj, dup mul i ani în care m-am gândit la trecusera ase ani de când nu o mai v zusem. L saser m lucrurile
aceast c torie. Aveam i un itinerar bine stabilit. Mai întâi trebuia neclare, cel pu in din punctul meu de vedere. Pân la un moment dat
vizitez locurile care m obsedau i dup aia s urc la Cet uie. M îmi l sase impresia c rela ia noastr nu se terminase i c ar încerca
hot râsem s n-o sun pe Ana, de i mi-era dor de buzele c rnoase i ne împ m. Dar eu nu mai aveam încredere în ea iar acum era
de sânii obraznici, pentru c îmi aducea aminte de trecut i pentru c fericit cu via a ei. i eu o aveam pe a mea. Era trist faptul c trebuia
nu vroiam s mai r scolesc apele deja a ezate. Itinerariul cuprindea tr iesc cu întrebarea „Dac ?”. Via a e cinic .
La Gazette, strada Horea cu Facultatea de Business, Literele i gara Tot meditând la astfel de treburi m ridicai de pe trotuar s intru
central , apoi, la întoarcere, o cofet rie comunist unde mergeam cu în ma in . Din fa se apropia de mine o ro cat cu p rul ondulat...
prietenii i colegii de facultate dup examene s bem o cafea bine Ana. Era îmbr cat cu jean i slimfit, pantofi înal i i o bluz care-i
meritat i s fum m o igar , i dup aceea la ceain ria Flowers din dezgolea par ial umerii i sânii. În mân stâng inea cafeaua Star-
Pia a Unirii. De la Biblioteca Central Universitar drumul duce pe bucks iar în dreapta mobilul i laptopul. Când ajunse aproape de
Clinicilor i spre complexul studen esc Ha deu. În cele din urm mine, m privi scurt, a teptând s o opresc din drum sau s zic ceva.
sesc noua loca ie La Gazette i intru. Trecur m îns unul pe lâng altul f s ne spunem nimic. Dup
- Ce faci? Ai venit pe la noi? m întreab andor. vreo doi, trei metri, Ana se opri:
- Uite, în vizit . Mi-am luat vreo dou s pt mâni libere. A a c m- - Andrei? zise ea, schi ând un zâmbet discret.
am hot rât s vizitez Clujul. V d c pe la voi lucrurile nu s-au schimbat oprii din mers i r sei pe loc pre de câteva secunde. M
prea mult. gândeam dac s merg mai departe sau s m întorc. Îmi c utai pa-
- Ce bei? Las -m s ghicesc! O cafea lung cu lapte i dou pli- chetul de Lucky i-mi mai aprinsei o igar .
curi de zah r cumva? m întreab el. Pe fundal se auzea, din ce în ce - Andrei! zise ea cu acela i zâmbet discret. Te rog întoarce-te s
mai înfundat, un bas profund care-mi f cea cutia toracic s vibreze te v d. M car atât.
i creierul s se opreasc din opera iile-i complexe. R spund hipnotic, Ana nu reu i s termine propozi ia c m întorsei, m apropiai de
cu privirea fixat pe o revist ungureasc lipit deasupra barului pe ea, ridicai privirea, zâmbii i îi zisei:
post de tapet. - Mai ii minte noaptea aceea, la tine la ar ? Ce îndr gostit eram
- Da. Dou cafele c am mers toat noaptea i mi-este somn! de tine! i tu... c utai tot felul de motive s ne desp im. De fapt,
spund eu. La Gazette era cafenea ziua iar noaptea se trasnforma în nici nu mai conteaz ce s-a întâmplat atunci..
club. Cam asta era atmosfera în fiecare sear . Lunea era dub party în apropiai i mai mult de ea pân la momentul când îi sim ii
curtea exterioar , la lumina l mpilor de pe alee, mar ea i miercurea corpul vibrând de emo ie:
era Electroclown cu un fel de mix între jazz i downbeat. Joia mixa - i eu ce-ar trebui s fac acum? S m prefac c nu s-a întâmplat
Flood iar Vinerea DJ-ul cu apc de baseball. Îl cheam Alex. În nimic? S te iau în bra e? S te ignor poate i s merg mai departe? Îi
weekend se ineau de obicei party-uri drumandbass sau breakbeat zisei eu în contiuare.
care ineau pân târziu în diminea . - tii c mi-ai r mas dator cu o cafea? Nu putem trece ca doi str -
- Mai e ti cu tipa aia? m întreab andor. ini? Atât. Oricum m gr besc s ajung la gar pân la 5 dup mas ,
- Cu Ana? Sau cu Cristina? r spund eu. spunse ea.
- Parc Ana. O priveam în timp ce vorbea. Când era agitat schi a un z mbet
- Nu. Ne-am desp it de mult. Nu trebuia s -mi aduci aminte. sarcastic, cel mai probabil involuntar. Î i mu ca buza de jos i evita
Oricum sunt în Cluj i inten ionez s fac un drum prin Gheorgheni, m priveasc direct.
a c ansele s ne întâlnim sunt destul de mari. - Mergem? o întrebai eu.
- Bine. Ce pot s zic, decât s i urez noroc i s mai treci pe la noi - Da, mergem. Dar unde? r spunse ea.
ne-a fost dor de tine. Acum trebuie s m scuzi dar trebuie s - În Flowers, zisei eu. Lu m ma ina mea.
montez platanele i boxele pentru Flood. Are un mix disear i vrea Ne-am urcat în ma in . Pân în Flowers am t cut amândoi. Am
vin mai devreme s exerseze. A a c ne mai vedem sau ne auzim parcat ma ina lâng catedrala catolic Sf. Mihail. Am intrat în cafenea,
la telefon. Pa! îmi spune i pleac în spate s aduc platanele. ne-am ales masa de lâng fereastr . Ea i-a aprins laptopul, avea de
verificat ceva. Eu mi-am aprins o igar i-am început s r sfoiesc
2. Întoarcerea i emo ia meniul.
- Bine... Pa! Oricum inten ionam s trec i mai pe sear , r spund - Ce bei? am întrebat-o.
eu, în timp ce verific în mobil dac mai am num rul ei. - Caffe au lait, r spunse ea.
0745... îmi tot repet în minte cifrele dar nu reu esc s mi-l amintesc. i d du ochelari jos i-i puse pe m su . Privirea ei p rea c m
i nici în mobil nu-l mai am. Îmi luai sacoul de pe scaun, m îmbr cai studiaz :
i ie ii din cafenea. Dup ce f cui câ iva pa i m a ezai pe marginea
52 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

- M-am gândit foarte mult la momentul sta. tii c tot nu sunt


- Te-ai schimbat. Ai mai îmb trânit, zise ea. Ai început s faci sigur c nu visez. Totul îmi pare ireal. Decorul, hotelul sta, vremea
riduri de expresie, mai ales atunci când te încrun i. de afar , cerul... tu! Lipse te acel ceva care s îi dea o not de reali-
- i tu pari schimbat . i-ai schimbat ceva la coafur . P rul prins tate. Mai e posibilitatea s fi uitat cum e atunci când totul merge a a
la spate te face s pari mai serioas . cum ai pl nuit. Cum e s i se împlineasc dorin ele, r spunde el.
Ea î i duse mâna la spate, î i desf cu p rul i î i trecu degetele - V-a i hot rât? Camer dubl sau simpl , întreb recep ionera.
prin el. - Simpl , r spunse Andrei.
- Au trecut mul i ani, Andrei. La ce te a teptai. S nu se schimbe - S fie cu fereastra spre apus, ad ug ea. Nu îmi place s fiu
nimic, ca i cum ai fi clipit. trezit de soare.
Andrei îi atinse mâna: A doua zi diminea , Andrei se trezi, î i f cu o cafea (Ana nu bea
- Odat am inut la tine. Odat ... cafea) i aprinse MacBook-ul ca s caute referin e despre Cluj pe
- i eu, r spunse ea pu in intimidat de franche ea lui. Google. Intr pe I Love Cluj i, privind la fotografii cu str zi, cartiere
din ora începea s i aminteasc de Cluj din ipostaza de student.
3. Locul secret - La ce te gânde ti, îl întreb ea, v zându-l îngândurat.
Cei doi i-au petrecut toat seara în acea cafenea. Pu in dup - La nimic special. Am v zut ni te fotografii cu strada Iuliu Maniu
miezul nop ii au plecat spre ma ina lui, s-au urcat în ma in i au i îmi aminteam din studen ie. tiai c prima loca ie Insomnia era pe
plecat departe. strada Iuliu Maniu? Cafeneau era mai mic , mai boem . În orice caz,
- Unde mergem, întreab ea. era mult mai original ca acum. Nu mai tii prim vara aceea din 2005
- Mai tii c i-am povestit demult unde a vrea s ajung ca s când ai venit prin ora i ai stat la mine în c min - am fost în Insomnia
scap de to i. Acolo mergem. Dar înainte hai s mai bem o cafea. Mi- la o cafea târzie? Îmi amintesc foarte limpede lumina difuz portocalie
mai aprinde o igar , mi-ar pl cea s îmi mai poveste ti lucruri din care-i d dea o str lucire întunecat i felinarele joase din hârtie.
via a ta, zisei eu. Mesele erau destul de înguste din lemn vechi, scrijelit, scaunele
- Da, de acord... dar nu mi-ai spus unde mergem dup . Eu ar tre- probabil mo tenite de familia care de inea cafeneaua din alt secol iar
bui s fiu la gar . Am tren spre Budapesta la noapte. Bem cafeaua la barul, a ezat central oferea cele mai bune b uturi pentru suflet i
tine? Sau mergem undeva? întreb ea. minte. Pere ii erau decora i cu oi e în diverse culori; se g sea acolo
- tiu eu un loc secret. Dar e la o or de mers cu ma ina, dup un amalgam de influen e i nuan e.
dealul Feleacului. O s i plac , zisei eu.
i continuar drumul spre locul secret, Andrei, preocupat de 4. Singur tatea - ultima arm
zgomotul motorului V8, Ana, distrat de priveli te. Era o noapte SUNT în camera de c min cu Luci i Cristi. Tocmai am desc rcat
relativ calm , de i în dup -amiaza acelea i zile fusese o furtun de pe DC++ Thievery Corporation, Kruder&Dorfmeister i altele. E
violent de var cu grindin i vânt puternic care f cuse ravagii prin iarna afar i e o sear friguroas cu cer senin. Mai e pân la 11 când
ora . Privind stâlpii de înalt tensiune cum se succed, Ana adormise se pleac în Music Pub. Mai întâi se face înc lzirea cu ni te votc
hipnotizat , evident obosit dup ziua lung pe care o avusese. ieftin i cola sau bitter i cola. O combina ie exploziv pentru stomac
rul i se desf cuse i îi acoperise par ial fa a, l sându-i la vedere i pentru creier care duce la sex cu cea mai bun prieten sau cu o
doar buzele senzuale i nasul obraznic. Andrei o privea din când în necunoscut . Seara continu în c min cu multe ig ri, glume proaste
când, savurându- i igara. Pentru el, ea ar ta la fel ca atunci când se i comentarii despre cursuri imbecile sau profesori f sens. Drumul
desp iser . Era neschimbat . tia c nimic nu e real, totul putea spre Music Pub e ceva mai lung ca de obicei ast zi pentru c trebuie
foarte bine s fie doar un vis, dar se l sa dus de acest miraj într-o ne abatem în M ti s mai lu m pe cineva. Bineîn eles c se
noapte perfect de iunie. Într-un târziu au ajuns la locul secret care merge pe jos. F taxiuri, troleibuze, autobuze sau alte mijloace.
era un hotel cochet, discret camuflat de o p durice de brazi. De i e ger în Cluj i e aproape 11 noaptea, nu sim im frigul i ne în-
Andrei o trezi, î i luar bluzele din ma in i se duser s se lzim mergând i vorbind vrute i nevrute. O dat ajun i la destina ie,
cazeze. se mai bea pu in (asta i pentru c alcoolul e destul de scump în pu-
- La ce or ai trenul? o întreb Andrei. buri) i pe la 12 f ceva se pleac spre Pub. Ca s ajungi în Music
- Care tren, r spunse ea, zâmbind în col ul gurii. Hai în camer , Pub trebuie s treci mai întâi prin centru, la Matei (catedrala Sf.
avem multe de recuperat. Mihail) i de acolo se trece podul peste Some , pe lâng Roland
Garos i Cafe River, înspre Facultatea de Business i de Litere. Undeva
între aceste dou facult i e Music Pub, care acum nu mai exist , dar
care a reu it s -mi lase amintiri vii. În Pub se st pân la 4 diminea a,
practic pân se închide i te dau barmanii afar . Se merge la cel mai
apropiat prieten sau, dac mai reu ti s ajungi, înapoi la c min, de
unde a pornit toat aventura. i asta e doar o sear banal de iarn .
Facultatea de Litere din Cluj ascunde mai mult decât se vede de
pe strada Horea. În spatele facult ii se face o gr din cu b nci care
se continu i mai în spate pe unul din dealurile care urc paralel cu
cl direa facult ii. Clujul mereu urc i coboar . Acolo pe b nci se
poate citi sau repeta în tihn . Eu m retr geam în pauzele dintre
cursuri, s -mi adun gândurile i s fiu singur. Îmi place înc singu-
tatea. M ajut s -mi refac sinapsele neuronale distruse de per-
soanele prea expansive i g gioase. Singur tatea e ultima mea
arm i cel mai bun r spuns la tot ce m înconjoar . Erau unele
cursuri la care m duceam de pl cere. Era relaxant s ascul i cursurile
de lingvistic general ale conf. dr. Cornel Vâlcu sau cele de literatur
Vassily Maximov - Vise despre viitor american ale lect. dr. Rare Moldovan.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 53
Ionel DINC{

P[r\ile se @mpac[
Judec toria satului Pogoanele. Sal înc toare, mare, arhiplin . ad rul i numai... Da' bine, maic ... nu m crede i i-a a?
În fa , în dreapta, pe un scaun, reclamantul Firic : gânditor, f astâm- - Ce tii de pantaloni, corpul delict?
r, frecându- i când i când palmele. În stânga, destul de distan at - Erau cu fermoal; z u, s mor, maic ! Taman zâcea madam Didina:
de Firic , inculpata Didina, so ia lui Firic , în bu indu- i într-o basma „I-o pl cea, tu , lu' Firic al meu? C n-a mai purtat d- tia!” i mi i-a
plânsul. Mai în fa , impun toare, masa cu judec torul dârz, încruntat, ar tat. Acuma... ce e drept, ne pl nuisem noi i-n tilifon, c ti i... sunt
cu ochelarii c zu i pe vârful nasului, privind peste mul ime, i în mod la bir uri cu fun ionarii; terg praful, m tur, stropesc i ridic tilifonul
insistent spre reclamant. când sun cineva i e bir ul gol. Chiar în zâu-aia, pân-s ne sf tuim,
- Firic Ciuciulete! auz âr- ârr! Ridic... „Allo! Casa de cultur ?” Parc m-a tr znit cu ceva
- ...Zzent! în cap! „Nu e nicio cultur aici, tovar e; aicea sunt bir ur'li!” i zdranc!,
- Dormi, omule. Ce faci? Te-ai r zgândit? Te-mpaci? îi trântesc tilifonul. „ ârr! ârr! ârr!” - din nou. Ridic. „Allo! Personalul?
- Eu, domn' judec tor, nu pot s -mi vin în fire. Cu pantalonii... Personalul??” M scoate dân âni! „Ce personal, tovar e?... Aicea
ti i... Vin de la slujb ... sun... Didina - nic ieri! Scot i descui. N luca nu e gar , sunt bir ur'li! Iei dumneata p 2, p 19, i te opre te-n gar !”
- bâ ti! S m trânteasc -n fund, pardon! Lumin nu era; defec iune! i zdranc!, îl închid iar. Taman tergeam un geam, când auz iar âr-
Scap r chibrit i intru. Didina dormea dus ; aprins , îmbujorat ca ârrrr! „Timpi mor i, vorba lu' domn' ef, zâc! Cine-o mai fi?” Ridic... Ce
dup Maraton, respira des, gr bit. Pe scaun, lâng pat, un pantaloon crede i?... Hi-hii! Era madam Didina, maic ; m -ntreba d cadou. „Merge
str in. Mi-au venit furii; dracii! L-am luat i tocat m run el. C ti i, i i pantaloon, i-am zâs; gestu' conteaz !”
eu, la o adic , sunt om i am prestigiu. - Dar de n luc , tovar a Petria, ce tii? Cine o b gase în cas ?
- Te-mpaci? - Cu dracu' te pui, maic ? S bag p unde nu te-a tep i! Eu nu
- Îi dau desp gubire; banii pe pantaloni. Dar s -mi descuie u a la umblu cu d-astea! Eu doar p Andronache l-am b gat. C , zâc: „E mus-
camera ailalt , c nu mai dorm pe jos, iar ea, singur -n pat, sus în cear- cios, zburdalnic, ochi p trunz tori, s -l zmotoceasc pu ân i madam
afuri, de m a noaptea, i-arunc cu pernele în mine, de spune c Didinu a c , de, e sânguric ”. i ne-am întins la vorb . i-am vorbit...,
viseaz co maruri. de, s f cuse zece. Andronache, nici gând d plictiseal ; numai în
- Te-ntreb dac te-mpaci! poal i pî la picioare! E moart Didinu a dup el! Când s plec, zvâc!,
- Nu, domn, judec tor, c asta nu-i femeie! M are-n plan de mult! mânem p -ntuneric. Ie ii p dibuite. Acas ? „Îu, ia-m Doamne!
i-acum, pac, bomba: corni e lui Firic ! mase Andronache! Da' las -l, e-ntuneric; îi âne d urât doamnii; e
* i ea tineric .
Pauz în vorbire. Firic Ciuciulete prive te peste cei din sal , i în Rumoare în sal . oteli.
mod v dit c tre Didina care plânge cu sugh uri, cu fa a în basma. Ju- - T cere! - strig a at judec torul. Deci, dumneata i-ai dus un
dec torul sesizeaz golul i îl prelunge te i el, parc voit, spre a ve- concubin în cas !?
dea reac ia s lii; schimb câteva vorbe cu confra ii al tura i, tu te, - Eu, maic , cum zâs i. P i de, puteam s -l las la u p -ntuneric?
apoi strig ridicându- i pe frunte ochelarii: Nu s-ar fi topit d dor, d unu' sângur?
- Didina Ciuciule- - M -mpac, domnul judec tor! - ni din locul lui Firic . M
te! Î i însu ti învinu- împac! Motanu-a fost! Dar i el e o hahaler ! Pute s miaune, nu s
irea? dea buzna pe lâng mine ca n luca! C ce... e prima dat când, pe
- Nu, domn' jude- întuneric, eu intru i el - bâ ti!?
tor; am martor ; au- - A adar, v -mp ca i!... r sufl u urat omul legii.
dia i-o! Dând semne de-ndoial , Firic se crispeaz r mânând clipe-n ir
- Petria Ghibilbu?! în picioare.
- Eu, maic ! - Te-mpaci? - reia scurt judec torul, nepricepând t cerea pre-
- „Prezent”! Nu, lungit .
„eu”! Firic , clipind des:
- Prezent! Da' eu - tiu eu, domnu' judec tor?!... Parc n-a prea... C ti i... Cu
sunt martoru'! Hi-hi! ria...
tie i domn' Ciu- - Ce e cu p ria?
ciulete; suntem vecini - Motanul... Când - bâ ti!, avea i p rie.
i... Ilaritate în sal .
- Las asta. Repet Judec torul, nervos, love te tare în mas .
dup mine: Jur c voi - A adar, clar: nu te împaci!?
spune adev rul i nu- - Cum, nu, domnu' judec tor? Cum, nu? Zisei eu , nu? Adic ce...
mai adev rul... pentru o p rie s ... (Apoi, mieros) Dar de, putea fi o c ciul , c
Maximov - trânul - Jur c voi spune rie... am mai g sit eu una uitat -n ifonier!
54 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Ion LAZU

Satul de adop\iune
(Fragment de roman)

Rememorare Cirea ov. Ieri, pe vreme bun , am dat o fug la Cirea ov, nou în Pârli i, intrând i în curtea noastr , pentru câteva fotografii, dar
cu microbuzul, care m-a l sat la Vila, el având sta ie la autogar . De n-am vorbit nici cu Filica, nici cu cineva de-ai lui Voicule , c ci nu erau
acolo, f oprire, m-am dus direct la biserica din Pârli i, c ci aveam prin curte; i am ajuns din nou la Vila -, de unde am luat o ocazie spre
florile cump rate de la Bucure ti (ca s nu mai pierd timpul prin Slatina), Bucure ti, ajungând acas la 21:30, cînd Lidia deja intrase la griji.
obiectivele mele fiind cimitirul i satul copil riei... Tocmai fusese slujb Am vorbit cu vreo 8-10 cire oveni, aflând multe despre oamenii pe
mare, de Hramul bisericii, deci Na terea Maicii Domnului, ceea ce care i-am cunoscut la vremea copil riei i adolescen ei mele. Aproape
uitasem, eu cu gândul la ziua de na tere a Mamei mele. Tân rul preot numai ve ti triste, cum altfel?! i mi-am dat seama, o dat în plus, c în
era de vorb cu ni te cocoane, în fa a intr rii. În pridvor, platouri imen- cauz sunt vreo 3 sau 4 genera ii despre care am tiin în Cirea ov: a
se cu coliva de la toate pomenile - oare ce o fi f când preotul cu atâta oamenilor mari de pe atunci, to i disp ru i de zeci de ani, a colegilor
materie pre ioas ? Poate ar fi bine s o dea la vreun orfelinat, nu? (Un mei de coal sau ceva mai mici, dintre care mul i s-au risipit prin lume;
preot de sub noi, b trân, singur, hirsut, cînd m-am mutat cu Lidia pe genera ia copiilor lor i cea a nepo ilor acestora. Mai consistent am
Sfin ii Voievozi, într-o garsonier provizorie, scotea coliva pe balcon vorbit cu nepotul lui Costic P un, casa din spa-tele lui Marin P un;
i o ciuguleau porumbeii...). Am luat lumân ri din biseric , le-am aprins cu Floricel; cu fata lui Burin din spatele Prim riei i a lui Ionel Popa;
la cele dou morminte, am spus o rug ciune; m-a z rit pe geam vecina, femeie la 70 de ani, care m-a recunoscut din prima i a a teptat s m
veche cuno tin cu mine, c ci pe vremea liceului meu ea era fat mare întorc din cap tul satului, ca s vorbim; cu fata cea mic a lui M rin
în Cote ti, de-a lui Radu Eugenie), am vorbit destule, c ci a ie it la lin, unde a fost cândva cooperativa; cu fiul cel mai mic al lui Costache
gard, inclusiv nepoata ei fomf it , oligofren , care îmi f cea copil re te lan, gard în gard cu Feteleanu; cu nora Floric i lui N. Cârstea i a
cu mâna. ei Gica - ei locuiesc în casa de pe locul G neasc i i au un mic
De acolo am mers direct în Cirea ov, uimit la culme de marile magazin, plasat cam unde era oprul nostru pe vremuri; iar S ndica s-
schimb ri survenite. Una fiind chiar faptul c au asfaltat tot drumul a mutat în casa Gic i); i am mai vorbit, mai consistent, cu Ilie al lui
comunal, pân la ie irile spre Dealul Viilor i spre S ce ti, dar i spre Marcu; a mers cu mine pe o strad nou t iat , în spatele gr dinilor (de
Satu Nou, deci inclusiv cotul drumului de dincolo de G oaia. Impresia la V lcea spre arie), unde s-au mutat mul i din S ce ti, acum e acolo
mea este c mai mult de jum tate dintre casele satului au fost d râmate un nou sat cu case i chiar cu vile. Ilie vroia s m duc la noua cas
i reconstruite, mai u or mi-ar fi s le indic pe cele r mase în picioare. a lui Marinic Doroban u, fost coleg de clas cu mine, pe care îl tia
Altele au disp rut f urm , iar casa lui Radu Ene, a lui Gean (deci venit din Bucure ti, în vacan - dar acolo poarta era încuiat , vecinele
dou case la rând, pe vremuri foarte ar toase) dar i a lui Minic sunt ne-au spus c el e la spital, de vreo s pt mân ...
în ruin , cu acoperi ele pr bu ite, mai mare jalea. Am mers spre capetele Cam astea sunt nout ile: s-a întors în sat fostul coleg i prieten
satului, fotografiind ici i colo, am intrat pe ulicioare, încercând s rinic , s-a întors i fratele lui mai mic, Nicu, care st în casa p rin-
ajung în vale sau m car pân la izvoarele de sub coast . Imposibil! teasc , s-a întors fiul lui G nescu, care a locuit în Slatina, a renovat
Nu e de crezut ce s-a întâmplat: Toat valea gârlei, inclusiv c rile, casa p rinteasc ; Drago , fiul lui Virgil, cel lalt prienen i coleg al
este n dit de l st ri plus spini, i nu oricum, aici au crescut înal i meu, i-a tras o cas dincolo de alde Coco ... Cu bani de pe aparta-
de dou ori cât omul, o adev rat p durice deas , prin care nu se pot mentele de la bloc i cu munc , s-au retras în Cirea ov, la lini te...
strecura nici câinii, pisicile... Un adev rat oc i o mare frustrare, nu? Acum au asfalt, canalizare, au i ma ini personale... În afar de Ilie a lui
A trebuit s bat în retragere... Am ajuns la cimitirul din Cirea ov, l-am Marcu, mai tr ie te Ilie Puiu i Floarea lui Flocea, (la Pite ti), iar despre
sit acolo, dup slujb , în fa a bisericii, pe Floricel, care voia s dea mor i, to i ceilal i, nu-i mai numesc aici, numai de bine... Sunt foarte
cu aspiratorul. Am vorbit multe, despre cei din comun . El burtos f trist... Am f cut unele poze, am s le triez...
limite, greu de recunoscut... Apoi am fost în cimitir, am aprins o lumânare (Georgeta: Dragul meu, tocmai m gîndeam c în pozele trimise de
la mormântul lui Virgil, c ci acolo a fost înmormântat i Mi ulic , în tine n-am recunoscut strada noastr , i nici uli a pe care mergeam spre
1950... Ie ind din cimitir, care s-a dublat, c ci acum are înc o poart coal , scurt tura spre ora - a a de mult s-au schimbat toate - i tot n-
mai spre aval, am vrut s trec valea i s ajung în S ce ti. Imposibil. am în eles de ce oamenii acolo i-au construit atâtea vile, când copiii
Orice acces este blocat, de acelea i l st ri uri, m cini, b rii. Cucuta, lor se tot duc de-acas ? Vilele presupun între inere, bani, munc . Eu
înalt de 3-4 metri, cu tulpina groas ca pe mân , seam cu bambu ii... nu cunosc Cirea ovul, iar din cei de care-mi scrii, am o idee foarte
Pe vremuri nu ajungea decât pân la genunchi, c ci lumea o stârpea, vag în afar de S ndica pe care mi-o amintesc foarte bine. i de
ca d un toare... Abia de se mai distinge, dincolo de vale, locul numit Floricel, bineîn eles, care este de nerecunoscut, un mald r de gr sime,
cândva Leas . Pe lîng atâtea explica ii ale acestei s lb ticiri teribile, Doamne fere te! Cînd eram mic , mergeam s pt mânal s -i aprind
cauza principal este c s tenii nu mai au vaci, capre, oi, deci izlazul a lumân ri lui Mi ulic , mai mult din recuno tin pentru durerea bunicii
fost l sat nim nui -, de unde, pe vremuri, jum tate din timp, s tenii, i de plânsetele lui tataie s racu, dar eu pe Mi ulic îl tiam doar din
inclusiv copiii erau pe vale, cu vacile, cu gâ tele, cu joaca, iar ciobanul pove tile lor. De Virgil tiam c -i îngropat acolo de la tine, poate dintr-
Didu cu oile satului. Acum cire ovenii nu mai merg pe c ri spre S - o carte, dar de fapt n-am mai fost de 30 de ani în acel cimitir. În eleg
ce ti, Cote ti, c ci to i au ma in . Era în acea zi o mare fâ âial de triste ea ta i m al tur ie cu tot sufletul; o senza ie plin de amintiri i
ma ini, fiind orele dup amiezii, când to i se întorceau de la servici. Am maninconie pt vremuri ce nu mai sunt m cople te. Personajele tale
mers pân dincolo de G oaia, unde drumul coborând spre Satu Nou- - adic mul i dintre ace ti oameni, f s tie, vor supravie ui mai mult
Cote ti, nu mai este asfaltat. Am revenit prin Cirea ov, am ajuns din
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 55
ceea ce e impropriu - dovad clar c nu ne afl m într-o zon cu livezi;
decît trupul lor, prin pove tile tale. Mul umesc pt tot ce mi-ai d ruit în i mai erau duzi, prin gardurile colii, bisericii, prim riei. Probabil pe
copil rie. Fii fericit, e ti un om norocos, te iubesc!) vremea legionarilor fuseser ni te ac iuni de plantare, pe atunci fiind
Ce clare îmi deveniser ideile, azi-noapte, în semi-trezie. Mi se moda viermilor de m tase, care se hr neau numai cu frunz de dud...
rea o nimica toat s scriu un succint text explicativ, odat pentru Fusese deci o realitate social , cea a secolului XX, de la un cap t la
totdeauna. Ca s se tie de ce m tot fr mânt i revin i nu termin cel lalt, care determinase o anumit reparti ie a loturilor de p mânt
odat ! M gândeam în fel i chip cât de mult s-a schimbat satul nostru agricol, a ima urilor, fâne elor... Toat mi carea urm toare din acest
în ace ti mul i ani de când urmez cu rememorarea satului de adop iune. sector, dup împ irea loturilor pe familii, fusese doar o subîmp ire,
Ce-i drept, din mare apropiere aceste schimb ri ale satului Cirea ov o rearanjare a urma ilor în acest cadru prestabilit. i, s nu uit: nicio
nu vor fi fiind lesne de obdervat, de localnici. Pe când dac revii acolo cas p sit , în tot satul. Aici f cea not aparte fiul lui Prib , Florea,
din an în Pa te, aceste aspecte devin frapante. Se aleg ape-le. i n-am parc , om turbulent, pu ria recidivist, care ap rea i disp rea din
mai aduc vorba despre faptul c mul i dintre cunoscu ii mei, pierind su a pe care i-o ridicase taic -s u, în speran a c astfel va deveni
pretimpuriu, n-au mai avut ansa s le observe, necum s participe la om la casa lui.
aceste târzii puneri în / ie iri din scen ... Era deci via a între vecini i era, poate i mai important , via a
Descriind lucrurile a a cum mi-au ap rut la ultimele 2-3 descinderi printre cons teni. S rb torile, obiceiurile, nun ile, horele, pove tile pe
în Cirea ov, spun cu toat convingerea: satul e altul! Nici nu mai e an . Un fond cultural comun. i prin consecin : un sistem de referin
vorba acum de multele i m runtele / esen ialele schimb ri, ci e vorba acela i pentru toat comunitatea. Alt aspect definitoriu: nimeni dintre
de un alt sat, care l-a substituit pe cel de alt dat . Radical schimbare cei pleca i din sat nu se mai întorcea s locuias iar printre cons teni.
de paradigm . Dar dac e s ne gândim la rece, istoria acestor meleaguri Tot cu o singur excep ie, care înt rea regula: familia (bunic , p rin i,
carpatine, m car în ultimii 400-500 de ani, ce este? Pe dealurile din doi copii) din vecin tatea lui Perceptoru (ai lui Calot ), oameni care la
stânga Oltului, fuseser p duri i iar p duri. Au venit oameni de prin o vreme, dup vreo 5 ani sau mai mult, reveneau din sudul Banatului
alte p i, mai cu seam din zona de deal-munte; s-au ivit sate, cam în iar explica ia acestor peregrin ri îmi e obscur . Acum e invers: Te re-
felul descris de mine în R agul, care se petrece pe la 1530. S-au alizezi la ora , fie la Slatina, la Craiova, chiar la Bucure ti, i revii s i
cut defri ri, s-a extins agricultura, în timp satele au c tat o anumit tragi o vili oar în satul natal, îns nicidecum pe vatra p rinteasc , ci
configura ie, care o prefigureaz pe cea din zilele noastre. În cazul în alt amplasament. S nu treac neobservat schimbarea de destin...
Cirea ov, e vorba despre comuna / c tunele pe care le-am cunoscut în Or, la recentele mele vizite, ce v d? S-a p strat alura general a
am nun ime i le-am descries în Veneticii. Este ce am cunoscut la mo- uli ei principale, îns cu modific rile, l rgirile, sistematiz rile astea care
mentul refugiului din prim vara lui 1944 i care, trebuie s subliniez, induc confuzie: pare c ai aface mai degrab cu o pasti a ceea ce fu-
nu s-a modificat mai deloc în urm toarele 2-3 decenii, ci mult mai târziu sese odat uli a satului...; dar voi ad uga faptul c a ap rut o dublur
i destul de brusc. E drept c în anii cincizeci venise colectivizarea, a uli ei principale, prin spatele gr dinilor, unde fusese un drumeag
îns structura satului nu a suferit mari modific ri pân la Evenimente. priz rit; acum o strad în toat regula, asfaltat , între dou rânduri
Ce a urmat apoi e altceva - e ceea ce a dus la noua stare a satului de dese de case, unde se pare c s-au adunat locuitorii din S ce ti,
adop iune, i care m îndrept te s spun c e vorba de un alt sat. Cote ti, Satu Nou. Cum-necum, cei cu casele dinspre vechea uli i-
(Ca s nu m refer la faptul simplu i totodat flagrant c acum se au adjudecat o parte din gr dina în cap tul c reia s-au plasat, iar cei
ajunge în Cirea ov pe un traseu ce ar fi p rut neverosimil, cumva dinspre v lcea au transformat în gr din o parte a tarlalei de visavis,
abstract, c ci desenat mai întâi pe hart i apoi s pat cu buldozerele: repet, indiferent în ce fel s-au f cut aceste transferuri de proprietate.
de la biserica din cap tul Pârli ilor, direct peste deal i v lcea, pân în Despre asfalt ri nici o vorb în plus. Ele îl ajut pe localnic s
cap tul satului nostru. Drumul avusese un cu totul alt traseu, de mini- ajung mai lesne cu ma ina în ora , la slujb i tot a a de lesne s -l
rezisten , g sit mai întâi de pasul omenesc, urmat apoi de bie ii aduc acas . Nu mai str bate uli a la pas, nu mai bate cei 3-4 km pân
boi înjuga i la povara carului: evitând abrupturile, strecurându-se pe la locul de munc ; nici nu mai intr în vorb cu unul i altul. În fapt,
sub buza dealului i iar ocolind... Acum mergi direct, f sinuozit i, asfaltul l-a însingurat pe localnic, partenerii lui de via sunt cei de la
dar mergi parc spre... altceva. De nu cumva... da, de nu cumva astea slujb , nu vecinii din sat. Dar nu pot eluda nici faptul bulversant c
sunt subterfugii de-ale mentalului meu care nu se mai îndeamn s izlazul comunal a disp rut definitiv, nici c ulicioarele satului, apte la
ajung acolo unde nu se mai afl aproape nimic din ce- i dore te...) num r, în cazul Cirea ovului, care duceau la izvor, la izlaz, la v rz rii,
O loca ie str in , la drept vorbind, în el toare oricum, c ci ”am- dar nu în ultimul rând la S ce ti, la Cote ti traseul pe care îl face
balajul” cat s fie cam acela i, îns învelind alt con inut uman, cu alte personajul meu Mihail, la întoarcerea din prizonierat -, aceste ulicioare
rela ii intercomunitare. Înainte: acelea i case, aceia i oameni, acelea i sunt de-acum blocate spre izlaz, pentru totdeauna de b rii, l st ri? -
cinci c tune risipite pe dealuri. Sigur c pân prin 1960 s-a ridicat o , o s lb ticie care interzice accesul... Ce s mai spun despre faptul c
nou genera ie, postbelic , sigur c s-au construit câteva case în plus, aproape jum tate din casele tiute de mine nu mai sunt func ionale, ci
prin împ irea în dou / în trei a ogr zii p rinte ti. Asta nu reu ea s au disp rut ca atare ori sunt p site, pustii, c zute în ruin . Caz concret,
schimbe fa a satului ca atare. i principala tr tur era chiar aceasta: pe cât de frustrant pentru mine: la r scrucea noastr de la G neasca,
to i localnicii erau de fa , în traiul zilnic. i, prin imita ie, se ajunsese la toate cele 4-5 case au fost d râmate i recl dite pe alte amplasamente.
o simplificare radical a vie ii. Astfel, to i aveau în ograd cam acelea i Acest aspect ar fi de în eles: cât s-a construit noua cl dire, oamenii au
lucruri i tuturor le lipseau altele. Fiecare familie avea vaci, oi, porci, continuat s locuiasc în cea veche, pe care abia la urm au lichidat-o,
ini, ra e, gâ te, curci iar faptul c aveai doar 5 oi sau deodat 15, c de nici nu mai tii unde fusese amplasat ... Nu fusese nimic de acest
aveai o vac sau dou , astea erau doar detalii - i cam atât; dar remarc gen, pân în Decembrie 1989. Au l sat s se ruineze casele p rinte ti,
faptul c nimeni nu avea cai, cu excep ia lui Perceptoru, cu explica ia s-au aciuat la bloc, nu mai vin decât pe la gr din , s dea cu sapa, s
el încasa d rile c tre stat ale comunei. i cu excep ia noastr , pân smulg m rar i p trunjel pentru ciorb , o mâncare de neînlocuit... Ca
ni-i fure, în primul an de la refugiu. Nimeni nu avea capre, ceea ce localnic, aveai vecin în dreapta, vecin în stânga i câ iva vecini peste
poate p rea de mirare, cu expec ia noastr , ca venetici, i a familiei no- drum, pe care nicicum nu-i puteai scoate din formula vie ii curente. De
tarului Bobeanu, oameni s raci, cu prea mul i copii. Nimeni nu avea la o zi la alta, te raportai la via a lor, pe care o vedeai ca-n palm . Gar-
pomi fructiferi în curte, în gr din . Nici m car în viile de la cap tul sa- durile te l sau s vezi dincolo, ele erau f cute doar ca s împiedice
tului (vii rase de pe fa a p mântului de comuni ti, din pur tembelism, trecerea animalelor de colo-colo. To i tr ind din munca câmpului, din
ci nu g sesc nicio explica ie: doar faptul c nu tiuser cum ar fi cu ce cre tea în gr din i prin ograd . Acum to i tr iesc din ce aduc în
cotele de la vii?). În sat nu erau decât corcodu i, deci pomi nealtoi i i portbagaj. Ce mai strâng din câmp, arunc la or niile din ograd ,
crescând la voia întâmpl rii, prin garduri - localnicii le ziceau zarz ri, dac tot e s aib i un avantaj fa de traiul la bloc!
56 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Vasile LARCO

P[streaz[ copia
]i nu uita originalul!
Tinerii, fete i b ie i, în anii adolescen ii mult vreme am fost luat prizonier i dus am front, dup care a plecat i mama pe lumea
scriau: „p streaz copia i nu uita origina- fost. cealalt . Acum am dou variante: s plec un-
lul” pe spatele fotografiilor în semn de afec- Timp de peste dou zeci de ani nu a mai deva în lume ori s r mân aici în sat, pot lucra
iune. Tot a a a început povestea vie ii lui, tiut nimeni de mine, dar nici eu de familia cizm rie, nu m mai cunoa te nimeni, sunt
unche ul dintr-un sat, acum aproape uitat de mea. Eram un pluton de treizeci de prizonieri, schimbat, c nici eu nu m mai recunosc, nu
lume: „Am p strat i eu fotografia, dar nu condamna i la munc istovitoare, tr iam rup i vreau s deranjez familia nevestei mele.
am uitat originalul, nici dup aproape un de lume, iar despre condi iile de acolo nici nu - Da, domnule Lemnaru, cutremurat de
sfert de veac”, spuse el, ajuns acum la vârst mai povestesc. cele aflate, iar dup momente de t cere spuse:
semi centenar , fiind prizonier aproape dou - Ajuns în satul natal, am coborât din tren M-am gândit: Te voi prezenta Consiliului de
zeci de ani, plecat departe de ar , izolat de i am plecat spre cas , dar cu o fric în spate conducere al Prim riei, ca fiind o rud îndep r-
lume, deportat într-un loc blestemat i pustiu. de vreo veste rea. L-am întrebat pe un b ie el tat a mea, c ai ajuns pe drumuri din cauza
E o poveste cutremur toare. Dup anul întâlnit în cale, dac mai este casa de lâng unor probleme familiale. Vei primi o camer în
1960, o parte din prizonierii de r zboi s-au biserica din deal, aceea care are o fântân la curtea Prim riei, acolo unde am locuit eu pân
întors în ar . M-am întors i eu. Aveam o ra- poart . m-am mutat în casa cea nou , vom deschide
ni în spate, purtam barb , musta , eram slab - Da, nene, spuse el. Acolo st tanti Leo- un atelier de cizm rie, c nu avem în comun .
i sleit de puteri, aveam p rul albit complet, nora i nenea Radu. Eu sunt coleg de coal Dac mai po i lucra, sunt i alte treburi de f -
iar cu mâna dreapt m sprijineam într-un bas- cu fata lor mai mic . cut prin jurul Prim riei. Acum vom merge la
ton care îmi asigura stabilitatea, piciorul stâng - Are o fat de coal ?, am întrebat. mine acas , î i voi da ni te haine, te voi osp ta,
fiindu-mi grav afectat de o schij nenorocit - Da, zise b ie elul, are dou fete. vei sta câteva zile, pân se va amenaja camera
care m-a inut în spitalul de campanie o lung - Dar, so ul Leonorei tr ie te? unde vei locui i voi dota atelierul de cizm rie
perioad de vreme, r mânând cu aceast infir- - Da, nene, este nenea Radu. cu toate cele necesare.
mitate. Acum nici eu nu m mai recunosc. - Dar, cine-i Radu? - Mul umesc, i-am spus, dar voi purta în
Când am plecat în cel de-al doilea r zboi - Cum cine? So ul doamnei i tata celor continuare barb , musta i bastonul, c -mi
mondial eram însurat cu Leonora Ona cu, de- dou fete! Este ofer în ora pe o basculant . este de trebuin , pentru a nu fi recunoscut
venit Lemnaru dup ce ne-am cununat, era - Tanti Leonora nu are i doi b ie i? de nimeni.
o fat tân , frumoas , eu având cu ea doi - Are, dar sunt însura i la ora . Zis i f cut. Zilele treceau, atelierul era în
ie i frumo i. Primind ordin de concentrare, - Am în eles, b ie el. func iune i de mare folos locuitorilor satului.
de încorporare, am plecat pe front, nu dup I-am mul umit i pe loc am luat o hot râre. Veneau femei i b rba i cu înc mintea la
Eu nu mai aveam ce c uta aici în sat, trebuie reparat, fiindc lumea era s rac , nu- i permi-
plec oriunde, c i a a nu mai tie nimeni tea s pun înc mintea uzat pe foc. Multe
de mine. M-am a ezat pe marginea an ului, am aflat eu ce s-a mai petrecut în sat de când
treceau oameni pe drum, pe o parte îi mai cu- am plecat. Am v zut-o i pe Leonora, l-am v -
Vassily Maximov -

no team, adic pe acei care erau mai în vârst . zut i pe Radu, so ul nevestei mele, pe cele
Era pe la ora amiezii, mi-am scos din rani ce- dou fete ale lor i a a mai departe.
va de ale gurii, m-a v zut gospodarul din curte Trecuser , deja, doi ani i în sat o veste s-
i m întreb ce-i cu mine, invitându-m în a r spândit ca o furtun : oferul s-a r sturnat
curte. I-am mul umit respectuos i l-am între- cu basculanta într-o curb i a murit. Mi s-a
bat dac Prim ria este lâng biserica din vale. rupt inima când am v zut-o pe Leonora în doliu.
Nu, domnule! Se vede c nu e ti de pe Dup o jum tate de an a venit ea la cizm rie
aici. De peste zece ani s-a construit una nou , cu o pereche de pan-tofi la reparat. I-am luat
iat acolo, în centru. Avem un primar tân r! comanda, spunându-i s vin a doua zi dup
M-am prezentat la primar, spunându-i ade- pantofi. Dându-i pantofii, m-a întrebat de pre ,
rul despre mine: c sunt de aici din sat, în- observând într-un pantof o fotografie.
surat cu Leonora Lemnaru, am cu ea doi b ie i, - Ce-i asta?, întreb ea.
durarul

dar am aflat c ea s-a rec torit, are cu oferul - Leonora, i-am zis, uit -te în ochii mei.
Radu dou fete. Eu am fost pe front, apoi a- - Ro ie la fa , lacrimile îi curgeau, cu glas
proape un sfert de veac în prizonierat, am un tremurând spuse:
picior beteag, dar mai pot lucra, tiu cizm rie - Neculai, tu e ti?
din familie, tat l meu era cizmarul satului. S-a - Eu sunt. Am p strat copia i nu am uitat
pr dit de tân r, înainte de-a pleca eu pe originalul.
Anul XI, nr. 3(115)/2020 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 57
Ben TODIC{ Calendar - Martie
(Australia) 1.03.1788- s-a n scut Gheorghe Asachi (m. 1869)
1.03.1837- s-a n scut Ion Creang (m. 1889)
1.03.1925- s-a n scut Solomon Marcus (m. 2016)
1.03.1951- s-a n scut George Vulturescu

Aprind
2.03.1905- s-a n scut Radu Gyr (m. 1975)
2.03.1932- s-a n scut Petre Ghelmez (m. 2001)
3.03.1863- a murit Iancu V rescu (n. 1792)
3.03.1904- s-a n scut Mircea Vulc nescu (m. 1952)

becul
4.03.1798- s-a n scut Gheorghe S ulescu (m. 1864)
4.03.1942- a murit Gheorghe Adamescu (n. 1869)
4.03.1952- s-a n scut Gabriel Gafi a
4.03.1960- a murit Asztalos István (n. 1909)

]i intru
4.03.1977- a murit Alexandru Ivasiuc (n. 1933)
4.03.1977- a murit Veronica Porumbacu (n. 1921)
4.03.1977- a murit Mihai Petroveanu (n. 1923)
4.03.1977- a murit Daniela Caurea (n. 1951)
4.03.1977- a murit A. E. Baconsky (n. 1925)
4.03.1991- a murit Ion L ncr njan (n. 1928)
2020 în cinematograful „7 Noiembrie” din Ciudanovi a. 5.03. 1920 - s-a n scut Radu Stanca (m. 1962)
5.03. 1955 - a murit Hortensia Papadat-Bengescu (n. 1876)
Am trecut de ruptul biletelor, de lan , unde tanti Veronica rupe biletul i 6.03. 1924 - s-a n scut Ben Corlaciu (m. 1981)
acum urc pe sc rile largi de marmur , pe care la inaugurare rula frumos printre 6.03.1957 - a murit C. R dulescu-Motru (n. 1868)
vergelele din adâncul treptelor un covor ro u. Era amprenta comunismului 7. 03.1929 - s-a n scut Székely János (m. 1992)
sovietic care se instalase în bazinul miner pentru exploatarea uraniului. Pere ii 7. 03.1950 - s-a n scut Valeriu Bârgau (m. 2006)
înal i, cu ferestre luminoase i draperii grele de catifea, erau înc i azi decora i 7.03. 1973 - a murit Ovidiu Hotinceanu (n. 1942)
7.03. 2002 - a murit Alexandru Balaci (n. 1916)
cu tablourile mele. Ramele trase din lante i de la min la rindea de nenea Za- 8.03.1895 - s-a n scut Agatha Grigorescu-Bacovia (m. 1981)
haria de la Blocul 12, tat l fra ilor Zaharia, cel mic coleg de clas cu mine, iar 8.03.1910 - s-a n scut Radu Tudoran (m. 1992)
înr mate erau afi e din cele mai frumoase filme americane ale anilor '5o-'60. 8.03.1917 - s-a n scut Dimitrie Stelaru (m. 1971)
Toate creau o atmosfer de lux. 8.03. 1961 - a murit Gala Galaction (n. 1879)
Am ajuns la etajul doi, unde se aflau intrarea în sal , o u dubl care s 8.03. 2010 - a murit George Gan (n. 1935)
9.03.1906 - s-a n scut Radu Boureanu (m. 1997)
serveasc la mi carea a cinci sute de persoane, cu cei în picioare, iar la 9.03.1907 - s-a n scut Mircea Eliade (m. 1986)
dreapta, pe partea opus u ii, o fereastr înalt burghez , 3-4 metri în ime, 9.03.1913 - s-a n scut Bozodi Gyorgy (m. 1990)
i în stânga ei, intrarea sc rilor c tre cabina de proiec ie. În aceast cabin 9.03.1925 - s-a n scut Dimitrie P curariu (m. 2002)
am tr it cele mai mari împliniri ale copil riei mele. U a era închis . Din sal se 9.03. 1961 - a murit Cezar Petrescu (n. 1892)
aud rafale de aplauze i intru atras de ele. Intrarea era construit în a a fel 9.03. 2001 - a murit Petre Ghelmez (n. 1932)
10.03.1856 - s-a n scut Petre Dulfu (m. 1953)
încât cel care deschidea u ile s intre printr-o pereche de draperii largi i 10.03.1879 - s-a n scut D. Caracostea (m. 1964)
grele de catifea ro ie, f s disturbe întunericul din sal . Se vedeau sp tarele 10.03.1920 - s-a n scut Traian Lalescu (m. 1976)
ultimului rând de scaune basculante, pe sp tarul c rora ap reau frumos cifrele, 10.03. 1993 - a murit Dan Simonescu (n. 1903)
scrise caligrafic cu pensula, vopsite în alb pe mobilierul maro întunecat cifrele 10.03. 2004 - a murit Mihai Ursachi (n. 1941)
297, 298, 299, 300. Cifra trei era mai artistic modelat decât restul scaunelor. 11.03.1932 - s-a n scut Iosif Naghiu (m. 2003)
11.03. 1936 - a murit Garabet Ibr ileanu (n. 1871)
Casa sc rilor era luminat de candela bremari iar în sal între ferestre erau 11.03. 1991 - a murit Octav Sarge iu (n. 1908)
montate trei bra e lumini lumân ri care erau parte din intimitatea i spectacolul 11.03. 1992 - a murit Nicolae ic (n. 1929)
de l sare i deschidere a cortinei sau introducerea în intimitate a întunericului 11.03. 1999 - a murit Vlaicu Bârna (n. 1913)
dintre film i feti a cu codi e lungi, fundi e i n sucul cârn de lâng tine. Lu- 12.03.1885 - s-a n scut Mateiu I. Caragiale (m. 1936)
minile ascunse între tavan i pere i creeau impresia de lumin însorit de var 12.03.1925 - s-a n scut Constantin Chiri (m. 1991)
12.03.1940 - s-a n scut Virgil Nemoianu
pe care proiec ionistul, cu m iestrie, o ducea lin, în lumina lungii veri ferbin i 12.03. 1965 - a murit G. C linescu (n. 1899)
de pe ecran. 12.03. 1995 - a murit Dumitru Alma (n.1908)
esc în lini te pe culoarul larg de doi metri. Luminile erau aprinse, spec- 12.03. 2009 - a murit Mihai Ungheanu (n. 1939)
tatorii cu fe e albe de marmur priveau aten i. Eu savurez curios sala pe care 13. 03.1891 - s-a n scut Felix Aderca (m. 1962)
nu o mai v zusem de 45 de ani. Nenea Josef, proiec ionistul trece pe lâng 13. 03.1936 - s-a n scut Alexandra Indrie (m. 1993)
13. 03.1976 - a murit Sergiu Dan (n. 1903)
mine gr bindu-se c tre cabina de proiec ie. Era îmbr cat într-un halat lung 14.03.1854 - s-a n scut Alexandru Macedonski (m.1920)
negru i avea o atitudine serioas de neam . Dup el, la câ iva pa i îl urmeaz 14.03.1857 - a murit Alexandru Sihleanu (n. 1834)
o doamn doctori îmbr cat elegant, cu pupilele ochilor c prui, jum tate 14.03.1888 - s-a n scut Al. Mateevici (m. 1916)
acoperite de pleoapele de sus, ea zâmbe te din în imea clasei ei i p rea c 14.03.1899 - s-a n scut Mircea Damian (m. 1948)
cunoa te, eu nu. Pe scen are loc o prezentare modern , din America. Un 14.03.1919 - s-a n scut Alexandru Paleologu (m. 2005)
14.03.1924 - s-a n scut George Munteanu (m. 2001)
specialist, g gios ca un vânz tor ambulant, ipa, înv ând ase muncitori, 14.03.2003 - a murit H. Gramescu (n. 1926)
fiecare la m su a lui, s asambleze ascu itori de creioane de m rimea i forma 14.03.2004 - a murit Al. I. Z inescu (n. 1939)
dopului de plut , b nuiesc electrice. Din câte tiu, eram buni la cele manuale. 15.03.1831 - s-a n scut Pantazi Ghica (m. 1882)
Minele de uraniu s-au închis de la revolu ie i minerii trebuie reprofila i. Ame- 15.03.1905 - s-a n scut Ernest Bernea (m. 1990)
ricanii ar trebui s fac mai mult pentru România. Ceau escu a sacrificat ara 15.03.1964 - a murit Al. O. Teodoreanu (n. 1894)
16.03.1897 - s-a n scut Margareta Sterian (m. 1991)
i pe el însu i pentru politica american , opunându-se i boicotând blocul 16.03.1936 - s-a n scut Bujor Nedelcovici
sovietic. Ascu im creioane! Om fi buni în asta? Privesc în jur. Parc erau mai 17.03.1819 - s-a n scut Alecu Russo (m. 1859)
continuare în pag. 58
58 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

entuzia ti pe vremuri la meciurile de box ale campioanei na io-nale Minerul


Calendar - Martie
Ciudanovi a. Urlau etuzia ti de r sunau ipetele peste apte v i precum bomba continuare din pag. 57
lui Bush în Afganistan. Aveau suflu minierii i dragoste pentru toate ansam- 17.03.1883 - s-a n scut Urmuz (m. 1923)
17.03.1939 - s-a n scut Mihai Ungheanu (m. 2009)
blurile culturale din România: Timi ul sârb i român, Jiul oltenesc, C lu arii 17.03.1994 - a murit Liviu C lin (n. 1930)
Maramure ului, ansamblurile Moldovei, regatul german i maghiar, teatrul 17.03.2005 - a murit Adrian Marino (n. 1921)
de Revist i Estrad Bucure ti etc. 17.03.2011 - a murit Romul Munteanu (n. 1926)
S-ar putea s fiu invizibil pentru c nimeni nu semnalizeaz fizic prezen a 18.03.1909 - s-a n scut Barbu Brezianu (m. 2007)
mea aici, doar îi cunosc pe to i. Soba de teracot imens din partea stâng a 18.03.1910 - s-a n scut Ioana Postelnicu (m. 2004)
18.03.1917 - s-a n scut Mircea Ionescu-Quintus (m. 2017)
lii pe care o înfundam iarna cu bu teni de un metru lungime ca s înc lzesc 18.03.1921 - s-a n scut Valeriu Anania (m. 2011)
sala i s afum spectatorii când b tea „cosava”, viscolul care venea de la 18.03.1973 - a murit Demostene Botez (n. 1893)
Moldova Nou , din cotul Dun rii acum era transformat într-o cu a ingi- 19.03.1865 - a murit Nicolae Filimon (n. 1819)
nerilor de sunet cu ferestre duble. Am trecut prin ea i m-am îndreptat c tre 19.03.1895 - s-a n scut Ion Barbu (m. 1961)
cabina de proiec ie. Deschid u a sc rilor de metal greu, dar aflu c intrarea 19.03.1918 - s-a n scut George Cior nescu (m. 1993)
19.03.1927 - s-a n scut Alecu Popovici (m. 1997)
era blocat cu o mas minereasc din scândur aspr , t iat proasp t de la 19.03.1979 - a murit Al. Dima (n. 1905)
circularul minei, unde se preparau arm turile i netras la rindea, cam a a 20.03.1886 - s-a n scut George Topârceanu (m. 1937 )
cum aveau o enii i maramure enii de la Baraca Italian sau bar cile cu trei 20.03.1943 - s-a n scut Marius Robescu (m. 1985)
etaje din valea de sub Gara Ciudanovi a, proasp t veni i s lucreze în min , 21.03.1927 - a murit C. Sandu Aldea (n. 1874)
apoi deasupra, în loc de fa de mas era acoperit cu ziare Scânteia, plin cu 21.03.1952 - s-a n scut Ioan Moldovan
21.03.1957 - s-a n scut Florica Bud
farfurii de plastic i hârtie presat i în ele tot felul de biscui i i covrigei. Era 21.03.1975 - a murit Constantin Fântâneru (n. 1907)
a de bine încastrat în intrare încât nu am putut intra i am renun at. Am 21.03.1986 - a murit Horia Panaitescu (n. 1921)
pornit în jos pe sc ri c tre caseria de bilete, unde tanti Eva, so ia lui nea Jo- 21.03.2000 - a murit Mircea Zaciu (n. 1928)
sef, vindea bilete. De fapt el era deja în caserie, c i-am recunoscut vocea, co- 22.03.1868 - s-a n scut Mihail Dragomirescu (m. 1942)
borând, în dialog cu doamna. S -i las în pace s i termine discu ia i m în- 22.03. 1903 - s-a n scut Virgil Gheorghiu (m. 1977)
22.03. 1905 - s-a n scut Romulus Dianu (m. 1975)
torc sub casa sc rilor mari de marmur ro ie a sovietelor, unde erau WC-urile 22.03.1954 - s-a n scut Gabriel Chifu
cu oglinzile pentru machiatul i pudratul doamnelor i depozitul de lemne. 22.03. 1999 - a murit Valeriu Cristea (n. 1937)
Deschid u a i ce v d? O sal de consulta ii medicale. La o mas erau 23.03.1847 - s-a n scut A.D. Xenopol (m. 1920)
într-o edin dou doctori e pe care le cunoscusem ca b ie el prin anii '60 i 23.03.1894 - a murit Theodor Codrescu (n. 1819)
câteva asistente medicale. Ele m privesc ca i cum a fi de-al casei i î i con- 23.03.1945 - s-a n scut Tudor Nedelcea
23.03.1961 - a murit Alexandru Busuioceanu (n. 1896)
tinu consulta ia neîntrerupte. Intru în untru la b rba i, i acolo era un alt 23.03.2011 - a murit Ion Pecie (n. 1951)
cabinet medical, asemenea celui de la femei, iar în locul unde Sfârcioc, fata 24.03.1921 - s-a n scut Traian Co ovei (m. 1993)
care f cea cur enie î i inea echipamentul, era o sal de opera ii. Dup fiecare 24.03.1949 - s-a n scut Constantin Z rnescu
spectacol, s raca fat trebuia s lop teze cu f ra ul saci întregi de coji de 25.03.1813 - s-a n scut Cezar Bolliac (m. 1881)
semin e, l sate printre scaunele s lii, cl nite din vânz rile ig ncilor de la 25.03.1885 - s-a n scut Mateiu I. Caragiale (m. 1936)
25.03.1902 - s-a n scut George Lesnea (m. 1979)
intrare. Erau sin-gurii capitali ti din perioada ceau ist . iganii l-au iubit 25.03.1942 - s-a n scut Ana Blandiana
sincer, dar în ciuda încerc rilor americane de a-l salva, banul a învins. „Se fac 25.03.1942 - s-a n scut Basarab Nicolescu
bani buni din vânz ri”, îmi zice iganca din u , scuturându- i fusta. Lumina 25.03.1950 - a murit Ion Sân-Giorgiu (n. 1892)
care o contura devenise orbitoare. M întorc s ies i dând cu ochii de între- 25.03.1954 - a murit Emil Isac (n. 1886)
rup tor sting becul. Cinematograful de odinioar a devenit azi sal de dans. 25.03.1999 - a murit Valentin Lipatti (n. 1923)
26.03.1931 - s-a n scut Mircea Iv nescu (m. 2011)
26.03.1985 - a murit Pompiliu Marcea (n. 1928)
26.03.2002 - a murit Dumitru Corbea (n. 1910)
26.03.2011 - a murit Ioan Grigorescu (n. 1930)
26.03.2012 - a murit Ioan epelea (n. 1949)
27.03.1947 - s-a n scut Cornel Udrea
27.03.1952 - a murit I. A. Bassarabescu (n. 1870)
27.03.1958 - s-a n scut Ioan Es. Pop
27.03.2008 - a murit George Pruteanu (n. 1947)
28.03.1888 - s-a n scut Alexandru Kiri escu (m. 1961)
28.03.1914 - s-a n scut Ovidiu Constantinescu (m. 1993)
28.03.1926 - s-a n scut Ion Ioanid (m. 2003)
28.03.1937 - s-a n scut Ion Crânguleanu (m. 2003)
28.03.1950 - s-a n scut Nicolae Rotaru
28.03.1979 - a murit Daniel Turcea (n. 1945)
28.03.1994 - a murit Eugen Ionescu (n. 1909)
28.03.1997 - a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936)
28.03.2012 - a murit tefan Radof (n. 1934)
29.03.1878 - s-a n scut Elena Farago (m. 1954)
29.03.1908 - s-a n scut Virgil Carianopol (m. 1984)
29.03.1941 - s-a n scut Constan a Buzea (m. 2012)
29.03.1971 - a murit Perpessicius (n. 1891)
30.03.1946 - a murit Victor Ion Popa (n. 1895)
30.03.1989 - a murit N. Steinhardt (n. 1912)
30.03.1993 - a murit Edgar Papu (n. 1908)
31.03.1841 - s-a n scut Iosif Vulcan (m. 1907)
Vassily Maximov - Portretele prietenilor 31.03.1891 - s-a n scut Ion Pillat (m. 1945)
31.03.1933 - s-a n scut Nichita St nescu (m. 1983)
Anul XI, nr. 3(115)/2020 /Constela\ii diamantine 59

Valentin DAVID
scut la 16 februarie 1957, în loc. Boc a Vasiovei, jud. Cara -Severin. A absolvit Liceul Industrial Nr.1
Re a i Facultatea de Tehnologie Chimic la Timi oara i a lucrat ca inginer chimist la Întreprinderea “Chimica”
Or tie. Scrie poezii, epigrame, fabule, apare în publica ii de gen, a primit mai multe premii pentru crea iile sale
literare. Apari ii editoriale: trei c i de epigrame - Aventurile unui Don Quijote (2016), Tonomatul cu epigrame
(2017), Cod ro u de umor (2018) i dou c i de poezii umoristice - Rondeluri încruci ate (2019, în colaborare
cu Gheorghe Gur u) i plângi în hohote... de râs! (2019, în colaborare cu Violetta Petre).

Mu i fugi! Mi care brownian Magnetism


Îmi port dantura în batist Nevasta s-a bronzat la fa , Când crunta foame, cu ar ag,
De i sunt tân r i prosper, Dar nu e meritul c ldurii, chinuie c-un bra de fier,
ci am amant o dentist ... Ci ias doar la suprafa Din curte, simt cum m atrag,
Dar care are-un so ... boxer! Negreala de pe cerul gurii! Magne ii de pe frigider!

Prieten fidel Imortalizare Viceversa

Pagin[ realizat[ de Nelu Vasile-NEVA


De i am provocat furori, Când e spiritul îngust, Se poart diferit, primind un post
Precum atle ii în aren , În untru i afar , Sau când sunt l uda i conjunctural:
Constat c mu chii-s trec tori, Monumentul nu e bust... Un om inteligent se simte prost,
Pe când sl nina e peren ! Ci o piatr funerar ! Iar prostul simte c e genial!

Martor incomod Cas de piatr Tonul face muzica


Pe întuneric, cu cazmaua, Am mul i du mani, dar sincer, nu îmi pas , În simfonia planetar
Dând frâu pornirilor oculte În ciuda lor, o duc destul de bine, gioas sau discret ,
i-n curte, îmi îngrop salteaua... Ba chiar am reu it s -mi fac o cas ... E ra iunea o vioar ...
Fiindc tie mult prea multe! Din pietrele ce le-au zvârlit în mine! Pe când prostia-i o trompet !

Constantin CALOT{
scut în anul 1909 la Ro iorii de Vede, jud. Teleorman, localitate în care a lucrat ca func ionar. A
fost membru al Clubului epigrami tilor „Cincinat Pavelescu” din Bucure ti. Este inclus în cel pu in 19
volume colective de epigram , între care: Culegere de epigrame (1972), Zece ani de epigram (1979),
Antologia epigramei române ti (edi iile 2004 i 2007), Epigrama - floarea parfumat a literaturii
(vol.III, 2013).

Unui pictor abstrac ionist Sistem comentarii


Stima i-i consecventul drum Am întrebat pe-un cunoscut Mutat în bloc de ase luni
i da ii-i loc printre titani: Cum de-a ajuns a a bogat! Acuma am calorifer,
Când împlinise patru ani i mi-a r spuns c i-a vândut Sc pai de lemne i c rbuni
Picta aproape ca acum. Pe-aceia ce l-au cump rat! i totu i n-am sc pat de ger.

Constatare La ceasornicar Penuria de petrol


Un fapt îmi pare evident ine dom'le pân -acas , Peste tot e zarv mare
Prin adev rul ce-l con ine: Ori m las ?” Dar, cu-adev rat, necazul
nu oricine-are talent, Iar ceasornicaru-aparte: Îl resimt aceia care
Iar cine-l are, nu-i oricine. „Stai departe?” Nu mai pot s ard gazul!

Unui s rac cu duhul Invidie Autoepitaf


S-a-nsurat acum o lun , Când unu-i mai de tept ca mine, aflu-aici de patru ani
Dar inten ia-i mai veche; sesc c -i foarte omenesc i spun cinstit: nu m c iesc!
Vrea s nu i se mai spun -i port invidie, dar cine Nu am prieteni, nici du mani
-i un prost f pereche! Mi-ar spune unde s -l g sesc?! i simt, în fine, c tr iesc!
60 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul XI, nr. 3(115)/2020

Philip TUDORA
(Anglia)

VASSILY
VASSILY MAXIMOV
MAXIMOV
zat s participe la competi iile pentru Medalia de Aur a Academiei. El
a sus inut c nu are nevoie s studieze în str in tate (asta a f cut
Vassily Maximov - Autoportret parte din premiu), ci mai degrab c va studia satul rusesc. Într-
adev r, dup absolvirea Academiei s-a mutat în satul Shubino, din
gubernia din Tver, unde a pictat via a de ran, câ tigând bani ca
profesor de pictur al prin ilor Golenischev-Kutuzov (urma i ai lui
Mikhail Illarionovici Kutuzov).
Pictura Pove tile bunicii (1867) a fost prezentat la o expozi ie
Peredvizhniki, unde a câ tigat un premiu i a fost cump rat de Pa-
vel Tretyakov. În 1872, a fost admis în grupul Peredvizhniki i a
devenit în scurt timp unul dintre cei mai proeminen i i riguro i membri
ai s i. Ilya Yefimovici Repin l-a descris pe Maximov drept „cea mai
de neconfundat piatr din temelia peredvizhnechestvo”. Maximov a
pictat multe tablouri din via a neasc .
În ultimii douazeci de ani ai vie ii sale, picturile de realism nu mai
erau la mod . Maximov înc mai picta aproape în exclusivitate scene
din vie ile ne ti, care nu aveau aproape niciun cump tor. Vassily
Maximov a tr it o via plin de s cie i boli. A murit la Sankt
Petersburg, la 1 decembrie 1911. (Sursa: Wikipedia)

Vassily Maximovich Maximov a


fost un pictor rus, un membru proemi-
nent al grupului Peredvizhniki.
Maximov s-a n scut, la 29 ianuarie
1844, într-o familie de rani din satul
Lopino din Guvernoratul din Sankt Pe-
tersburg. A r mas orfan de timpuriu i
a lucrat la un atelier de pictat icoane,
unde a înva at pentru prima dat s
picteze. În 1863 a intrat la Academia
Imperial a Artelor i în 1864 a devenit
membru al asocia iei Artel of Artist,
creat de P. N. Krestonovtsev, dup
exemplul lui Ivan Kramskoi. Asocia ia
Artel a existat doar un an i a fost apoi
desfiin at . Maximov a pictat, în acea
perioad , Copilul bolnav (1864), pen-
tru care a primit o medalie de aur a
Academiei.
A terminat toate cursurile Acade-
miei în trei ani. În 1865, el (la fel cum
grupul de paisprezece condus de Ivan
Kramskoi f cuse mai devreme) a refu- Vassily Maximov - Ascult torii

S-ar putea să vă placă și