Sunteți pe pagina 1din 11

ZECHARIASITCHIN

Cartea pierduti
a lui Enki
Amintirile ;i proft{iile
unui zeu de pe altd planeta

Traducere de Ianina Marinescu

-xlz-
LvrrucsroNE
Bucuregti -2016
CUPRINS

Cartea pierdutd alui Enki 287


prim:niscut al lui Anu;p9;,Fe
\ /orbele atotputernicului,Enki, -:r'11.

V Nlbiru domneste.
Cu sufletul incircat rni,tAngui; o jale amari inirna,in-$.1rrnple;,::li:i:.,il
Ce lovite pdmAnturile sunt; cu oamenii lo,r in bbtaia'Vdntuliti:r:,,:,.:''
Rdului l6sa{i, cu grajdurile abandonate, cu stanele pu3tiitg::, ...,',,.,
Ce lovite sunt ce.tilile, cu oaineuii,in grlmezi de]'eadavre, flg'
:;:,1'

Vintul Rirului rbviqil| , :'''


"
Ce iovite sunt cimpiile, cu florile'ofilita;'deVAntul Riulur,,at-inse;,".'..l,;:'
Ce iovite sunt ratlrile, de via{t lipsite,. Cu lapele lof puier'$lt
sclipitoare in qtrav.l prefbcutei. '.. ,,, ',,'
De oamenji sii rregri Sumer pustiu este, prierita uala ii esle;
De vitele 9i oile sale Sumer pustiu esfe, de zumzetul mulsului de
lapte golit.
in mirele1e sale cetili nurnai v€ntul urlind se rnar4dei gurrlai6::,i:,i.,
moarfe miroase.
Xernplele, ale clror cdpetenii la ceruri s'au inll!'at; dg zeii':lo*'r''1":
abandonate sunt.
S[ stipAneasci 9i s[ dornneascd nimeni nu mai e; sceptrul ;i tiara
' au dispirut.
Fe malurile'celor doui mari rAuri, cAndra de verdeali debordi -n{,,i '',':,,
,si de viatl ddtitoare, doaf buruieni acum ere,!c. ":]:'ri:i'r'
I'

Gata cu negoful, nimeni drumur:ile nu rnai,.bate;,1,;


., i - lnfloritorul Surner ca un pustiu p[i?Sit,e$t€,,:,.,,.'

' Psmaqtu'*'::xJft:::lJffl:fff'
,': C6c!,asup1,a,aces!oipii,ry1g!91i.,,
, ., : ,, deZaStrU.SeAfb-Atu,:U&,::
, ''"
',-' r d€zaitru:omului:r:
''',,
.'necunosctlt ,'
',',' iir,i:.tr'::tl

Cartea pierdutd a lui Enki 23


Un dezastru nemaivizut gi cdruia Omenirea si-i lind piept nu putu.
De la vest la est, frAiele acestor pimAnturi o mdnd a terorii le inhdfase.
in cetilile lor, zeiila fel de neajutorali ca oamenii eraul
Un Vdnt al Riului, o furtund ndscuti la mari ddpirtiri, un N,Iare De-
zastru drum iqi croi.
Un vAnt al morlii, niscut in vest, cltre est drum iqi croi, soarta calea
mAnAndu-i.
O furtuni precum potopul devoratoare, cu vAnturi, nu cu ape dis-
trugAnd; cu aer otrivit, nu cu valuri gigantice copleqind.
Din soartd n6scuti, nu din destin; zeii cei mari, in Sfatul lor, Mare
Dezastru prov<lcard.
Permis de Enlil gi Ninharsag, doar eu impotrivi am implorat.
Zigi noapte, intru acceptarea celor de ceruri hotirAte am insistat, dar
inzadar!
Ninurta, fiul rdzboinic al lui Enlil, Ei Nergal, propriul meu fiu, armele
otrivirl si dezastrul dezi6n{uir[.
Ce Vantul Riului dupi inclegtare vaveni, nu gtiam! in agonie ei acum
se tdnguie.
Ci acea furtun[ a morlii, in vest ndscut6, spre est o va porni, cine sd
prevadi putea!!!! Zeii se jeluiesc.
in cetdlile lor sacre, zeilor a crede nu le venea, pe cAnd VAntul Riului
tot inspre Sumer inainta.
Unul dupi altul, zeii din cet6(ile lor fugirl, templele vAntului aban-
donAndu-le.
in Eridu, cetatea mea, nimic n-am putut face caapropierea norului
otrivit s[ opresc.
Fugili in stepa deschisi! pe oameni i-am indemnat; gi impreun[ cu
Ninki, a mea soat5, cetatea am pirdsit.
La Nippur, cetatea sa, loc al Legiturii Cer-P[mAnt, Enlil, pentru a-l
opri, nimic si faci nu putu.
Vantul Riului citre Nippur grdbea. in carul lor celest, Enlil Ei soafa
sa degrabd plecard.
La Ur, cetatea de scaun a Sumerului, Nannar tatilui sdu Enlil ajutorul
ii ceru;
in templul ce c5.tre ceruri in s,apte trepte se inalli, Nannar si se lase
la mAna sorlii refuzi.

24 Zechaiia Sitchin
If
'lirtil care m-ai niscut, mare zeLt ce domnia in Ur mi-ai incredinlat,
Vantul Rlului opreqte! Nannar se rugd.
Mirre zeu ce soarta hot[rigti, intru slava ta, Ur Ei oamenii sii absolva!
Nannar continui.
linlil, fiului sdLu Nannar, ii rlspunse: Nobile fiu, conducerea minu-
natei cet[ti Ur fi s-a lncredintat; domnie eterni nu [i s-a
incredin{at"
l)e soala ta Ninagal o ia qi lmpreund din cetate fugifi! Nici chiar eu
ce soarta hot[rlsc, destinul nu 11 pot for]a!
Aga Enlil, fratele meu, vorhi;vai, vai, nu destin era!
tjn dezastru, cum de la potop mai mare nu se vi,zuse, asupra zeilor
gi PimAntenilor lovi; vai, nu destin era!
Marele Potop a se intdmpla menit fusese; Marele Dezastru, cu fur-
tuna sa de moarte aducitoare, nu.
( li o strdmbi juruinli il cauzase, o hotirdre a Sfatului; cu Armele Te-

rorii creat.
()[ci prin hotlrAre, nu destin, armele otrivite se dezlinfuiri; gi
intenlionat soarta se abitu.
impotriva lui Marduk, primul meu niscut, cei doi fii distrugerea iqi
indreptardL, cu inimi de ri'zbunare pline.
Nu lui Marduk mogtenirea i se cuvine! Primul niscut al lui Enlil
strigi.
Am si rnn lupt cu el cu arma, Ninurta spuse.
Armati de oameni a adunat, ca Babilon drept Buricul Pimdntului
s[-l proclame! Nergal, fratele lui Marduk, strigi gi el.
in Sfatul marilor zei cuvinte veninoase se rispindiri.
Zi gi noapte impotrivi m-am ridicat; pacea am susfinut, graba con-
damnAnd.
E a doua oari cAnd oamenii imaginea-i celesti i-au slivit; de ce
aceasti opozif ie si continue? pleddndu-i ca:uza am intrebat.
Cercetate toate putinlele sunt? Vremea erei celeste a lui Marduk nu
este? inci o datd am intrebat.
Ningiqzidda, propriul meu fiu, de alte semne din ceruri vorbi. Inima
lui, nedreptatea lui Marduk faln de el, s-o ierte nu putea, gtiam.
Nannar,lui Enlil pe Pdmdnt niscut,la fel de intransigent se aritd.

Cartea pierdutd a lui Enki 25


Marduk licag propriu din cetatea mea din nord gi-a frcut, imi
zise.
lgkur, fiul cel mic al lui Enlil, pedeapsd ceru; oamenii de pe peman-
turile mele si-l urmeze in destrdbilare i-a ficut, spuse.
Utu, fiu al lui Nannar, citre Nabu, fiul lui Marduk mania-gi indrepti:
Locul Carelor Celeste si cucereasci el a incercat!
Inanna, geamina lui Utu, cea mai furioasd dintre tofi era, pentru uci-
derea iubitului ei Dumuzi pedepsirea lui Marduk cerAnd.
Ninharsag, mami azeilor qi a oamenilor, privirea iEi feri. De ce Mar-
duk aici nu este?, atAt rosti.
Gibil, propriul meu fiu, incruntat rispunse: toate tratatele Marduk
le-a incilcat; dupi semnele cerurilor, el stipAnitor suprem se
proclami.
Numai cu arme Marduk va fi oprit! Ninurta, primul ndscut al lui
Enlil, strigi.
Utu de protejarea Locului Carelor Celeste ingrijorat era; in mdna lui
Marduk nu trebuie sL cad6, spuse.
Nergal, stipan al Jinutului de Jos, cu ferocitate cerea: Armele Terorii,
armele din bdtrdni si fie folosite, de pe fala Pimantului si-l
gtergem!
La propriu-mi fiu cu neincredere privii: intocmai impotriva propriu-
lui frate oprit este ca armele terorii si fie intoarse!
in loc de consimlire, ticerea se lisi.
in cea ticere, Enlil gura deschise: Pedeapsi trebuie; ca pisiri fbrd
aripi nelegiuilii si ajungl, c6ci Marduk Ei Nabu de mogtenirea
noastrl ne lipsesc; de Locul Carelor Celeste gi noi si-i lipsim!
Fie ca acele locuri intru uitare pArjolite si fie! Ninurta strigi; fie ca
eu acela ce le pdrjolegte si fiu!
infldcirat, Nergal in picioare se ridici qi strigl: fie ca cetifile
nelegiuifilor dlrAmate sd fie.
Fie ca eu si fiu cel ce una cu pimdntul le face gi Anihilatorul al meu
nume de-acum si fie!
La PdmAnteni, de noi creafi, riul sd nu ajungd; cei drepfi nu trebuie
alituri de picitogi si piari, am tunat.
Ninharsag, cea care creafiei mi-a ajutat, de acord se ariti: chestiunea
numai intre zei si se rezolve; la oameni riul si n-ajung[.

26 Zecharia Sitchin
Anu, din locul siu celest, mult lua aminte la discufii.
Anu, cel ce soarta hotirigte, din locul slu celest lisi ca vocea auzit[
si-i fie:
Fie ca Armele Terorii de asti dati si se foloseascd, fie ca locul rache-
telor ras de pe fala Plmantului s[ fie, fie ca oamenii crulafi si
fie.
Fie ca Ninurta PArjolitorul si fie, fie ca Nergal Anihilatorul si fie!
Aga Enlil la cunoqtinli ne aduse.
Acestora, un secret al zeilor le voi dezvilui; locul unde armele terorii
sunt ascunse acestora le voi destiinui.
Pe cei doi fii, al meu unul, al siu unul, in a sa inclpere de taini Enlil
ii convocd. TrecAnd pe lAngi mine, Nergal privirea 9i-o feri.
Picat! Fdrd vorbe am strigat; frate impotriva fratelui s-a intors! Sunt
oare Vremurile de Demult a se repeta destinate?
Enlil un secret al Vremurilor din B[trAni le dezviluia gi Armele Te-
rorii in mAinile lor le incredinla!
in teroare invegmAntate, cu strilucire acestea se dezlinfuie; 9i tot
ce-ating in morman de praf gi pulbere prefac.
Cici e oprit ca frate impotriva fratelui si mearg[, piminturi si-gi
distrugi.
Cilcatl era acum juruinla, in cioburi netrebuincioase ca sticla sparti.
Cei doi fii, de bucurie plini, cu pas gribit de la Enlil iegiri citre arme
zorind.
Ceilalli zei in cetilile lor se intoarseri, niciunul propriul dezastru ne-
previzAnd.

Iati acum povestea Vremurilor de Demult gi a Armelor Terorii.


inaintea Vremurilor de Demult inceputurile erau; dupi Vremurile
de Demult Vremurile din BitrAni venirl.
in Vremurile din Bitrini zeii pe Pemant veniri 9i pe PimAnteni ii
zimisliri.
in Vremurile de Demult, pe Pimant niciun zeu nu era, nici Peman-
teni zimislili incl nu erau.

Cartea pierdutd a lui Enki 27


lrr Vrr.rrrrrliL. rlc Demult, licagul zeilor pe-alor planeti era; Nibiru
sr chcrna.
Mllrcrrlrl planeti, cu strllucire rogie, pe cerc in jurul Soarelui mer-
gea.
O vreme, Nibiru de frig este cuprinsd; o vreme, pe-al siu cerc, de
Soare puternic e incins[.
o atmosferi densl Nibiru lnvdluieqte, de erup{ii de vulcani constant
hraniti.
Atmosfera toate formele de viali le susline; iar fbrd ea pieirea-i si-
gurd!
Cand frig este, cdldura pe planetb atmosfera o menline, lnvelig cald
mereu reinnoit.
CAnd cald este, ca un scut, de razele pdrjolitoare ale soarelui, planeta
protejeazd.
intre cald gi frig, ploi adund gi sd cadl le lasi, lacuri gi rAuri si apari
ficand.
O vegetafie bogatd atmosfera noastri hrinegte gi protejeazd; si, ger-
mineze face toate formele de viali din ape gi de pe pimant.
Dupi eoni intregi apirut, sdminla vegnici a pro-
gi specia noastrd a
priei esente perpetudnd.
Mirindu-se la numir, strimogii noqtri in multe regiuni de pe Nibiru
se rispAndiri.
Unii pdmantul il lucrau, algi fiin1e patrupede pistoreau.
Unii in munfi triiau, al$i in vii casi-gi clideau.
Rivahteli rdbufniri, uzurpdri loc avurd; ciocniri se n6scurd, betele
arme deveniri.
in triburi clanurile se-adunari 9i doui mari popoare se-nfruntar6.
Poporul de la nord 9i poporul de la sud pe arme fiecare puse mAna.
Orice in mdni finut putea si fie, o armi gata si impungl devenea;
arme de trisnet gi lucire teroarea o sporird.
Un rlzboi, indelung gi temut, planeta o cuprinse; frate contra frate
armatd aduna.
Moarte 9i distrugere qi in nord, gi in sud era.
Timp de mai multe inconjururi in jurul Soarelui dezolarea peste tot
domni; viafa abia de mai pdlpAia.

28 Zecharia Sitchin
Apoi un pact incheie; apoi negocieri de pace loc ar,rrr[.
se
Fie ca popoarele sd se uneasci, unul altuia solii igi spuneau:
[,'ie si existe pe Nibiru un singur tron gi-un singur rege peste toate
sl domneascd.
Fie ca un stipdnitor din nord ori din sud de cei mulli ales si fie, rege
suprern ales si fie.
Din nord de el va fi, sudul atunci soali s6-i aleagi, egala lui intru
domnie qi reginl si ii fie.
De cei mulli din sud il aleg, din nord atunci a lui soali si fie.
Ca blrbat gi femeie sd se insofeasci gi de acelagi sdnge si devini.
Fie ca primul lor ndscut urmag si le fig; fie astfel ca o dinastie unitiL
fiinli sl ia, iar pe Nibiru unirei pentru totdeauna si se faci!
intre ruine, plcii bazele s-au pus. Nordul gi sudul prin insotire s-au
unit.
Tronul regal una a devenit, unei neintrerupte linii de regi bazele pu-
nand.
Dupi picii, un rdzboinic din nord, cipetenie destoinici,
incheierea
drept prim rege se inscduni
Aies pe drept de cei mu\i, porunca de unire ii ascultari.
Splendidi cetate de scaun iqi dur6; Agade, insemnAnd Unire, numele
ii era.
Cu mAni ferrnd ordinea pe piminturile sale restabili; legi gi regula-
mente porunci.
in fiecare regiune cAte un staroste numi; cu prima inslrcinare de-a
reclldi gi judecatl de-a !ine.
in analele regilor, despre el s-a consemnat: An pimdnturile a unit,
pacea pe Nibiru a restabilit.
O noui cetate a clddit, jgheaburile a reparat, mAncare oamenilor a
asigurat; de bogifiile pimdntului s-a bucurat.
Ca soafl o fecioari din sud i s-a ales; pentru inclinafia ei spre iubire
qi rlzboi cunoscutd.
An.Tu titlul ei regal era; nume abil ales ce StipAnitoarea Soagi a iui
An insemna.
Ea iui An trei fii ii ndscu gi nicio fiicd. An.Ki primul niscut era, cu
nume de Solida Temelie a lui An.

Cartea pierdutd a lui Enki 29