Sunteți pe pagina 1din 5

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 10. N °23 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 23 APRILIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
J OI , ÎN S ĂPTĂMÂNA L UMINATĂ
S ÂNTUL M ARE M UCENIC G HEORGHE
EVREI 9, 11-14
Fraţilor, Hristos, venind cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu lui Hristos, Care, prin Duhul cel
Arhiereu al bunătăţilor celor vii- însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe
toare, a trecut prin cortul cel mai veşnică răscumpărare. Căci dacă Sine jertfă fără de prihană, va cu-
mare şi mai desăvârşit, nu făcut sângele ţapilor şi al taurilor şi ce- răţi cugetul vostru de faptele cele
de mână, adică nu din zidirea nuşa junincii, stropind pe cei moarte, ca să slujiţi Dumnezeului
aceasta. El a intrat o dată pentru spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea Celui viu!
totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu trupului, cu cât mai mult sângele

Fapte 2, 38-43
În zilele acelea, zis-a Petru departe, pe oricâţi îi va chema învăţătura apostolilor şi în împăr-
a zis către popor: Pocăiţi-vă şi să Domnul Dumnezeul nostru. Şi cu tăşire, în frângerea pâinii şi în ru-
se boteze fiecare dintre voi în alte mai multe vorbe mărturisea şi găciuni. Şi tot sufletul era cuprins
numele lui Iisus Hristos, spre -i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de teamă, căci multe minuni şi
iertarea păcatelor voastre, şi veţi de acest neam viclean. Deci cei ce semne se făceau în Ierusalim prin
primi darul Duhului Sfânt. Căci au primit cuvântul lui s-au bote- apostoli, şi mare frică îi stăpânea
vouă este dată făgăduinţa şi zat şi în ziua aceea s-au adăugat ca pe toţi.
copiilor voştri şi tuturor celor de la trei mii de suflete. Şi stăruiau în

Ioan 3, 1-15
În vremea aceea era un mamei sale şi să se nască? Iisus a şi nu cunoşti acestea? Adevărat,
om dintre farisei, care se numea răspuns: Adevărat, adevărat zic adevărat zic ţie, că noi ceea ce
Nicodim şi care era fruntaş al iu- ţie: Dacă nu se va naşte cineva din ştim grăim şi ce am văzut mărturi-
deilor. Acesta a venit noaptea la apă şi din Duh, nu va putea să sim, dar mărturia noastră nu o
Iisus şi I-a zis: Rabbi, ştim că de la intre în Împărăţia lui Dumnezeu. primiţi. Dacă v-am spus cele pă-
Dumnezeu ai venit Învăţător; că Ce este născut din trup, trup este; mânteşti şi nu credeţi, cum veţi
nimeni nu poate face aceste mi- şi ce este născut din Duh, duh crede dacă vă voi spune cele ce-
nuni pe care le faci Tu, dacă nu este. Nu te mira că ţi-am zis: Tre- reşti? Nimeni nu s-a suit în cer,
este Dumnezeu cu el. Răspuns-a buie să vă naşteţi de sus. Duhul decât Cel ce S-a coborât din cer,
Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat suflă unde voieşte şi tu auzi glasul Fiul Omului, Care este în cer. Şi,
zic ţie: Dacă nu se va naşte cineva lui, dar nu ştii de unde vine, nici după cum Moise a înălţat şarpele
de sus, nu va putea să vadă Împă- încotro se duce. Astfel este cu în pustie, aşa trebuie să Se înalţe
răţia lui Dumnezeu. Iar Nicodim oricine e născut din Duhul. A răs- Fiul Omului, ca tot cel ce crede în
a zis către El: Cum poate omul să puns Nicodim şi I-a zis: Cum pot El să nu piară, ci să aibă viaţă veş-
se nască, fiind bătrân? Oare poate să fie acestea? Iisus a răspuns şi i- nică.
să intre a doua oară în pântecele a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel
PAG. 2

Cuvântul Domnului

Ioan 15, 17-27; 16, 1-2


Zis-a Domnul către uce- al vostru îl vor păzi. Iar toate tul cel scris în Legea lor: «M-au
nicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să acestea le vor face vouă din prici- urât pe nedrept». Iar când va veni
vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă na numelui Meu, fiindcă ei nu Mângâietorul, pe Care Eu îl voi
urăşte pe voi lumea, să ştiţi că M- cunosc pe Cel Care M-a trimis. trimite vouă de la Tatăl, Duhul
a urât pe Mine mai înainte de voi. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi Adevărului, Care de la Tatăl pur-
Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum cede, Acela va mărturisi despre
ce este al său; dar, pentru că nu n-au cuvânt de dezvinovăţire pen- Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că
sunteţi din lume, ci Eu v-am ales tru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte de la început sunteţi cu Mine.
pe voi din lume, de aceea lumea pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. Acestea vi le-am spus ca să nu vă
vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de Dacă nu aş fi făcut între ei lucruri poticniţi în credinţa voastră. Vă
cuvântul pe care vi l-am spus: Nu pe care nimeni altul nu le-a făcut, vor scoate pe voi din sinagogi;
este sluga mai mare decât stăpâ- păcat nu ar avea; dar acum M-au dar vine ceasul când oricine vă va
nul său. Dacă M-au prigonit pe şi văzut şi M-au urât, şi pe Mine, ucide pe voi va crede că aduce
Mine, şi pe voi vă vor prigoni; şi pe Tatăl Meu. Dar aceasta s-a slujire lui Dumnezeu.
dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe făcut ca să se împlinească cuvân-

TÂLCUIRI

Iubiţi credincioşi, comandant al armatei romane de piatră mare pe piept, încît


Astăzi facem pomenirea răsărit. aproape l-a strivit. A doua zi,
Sfîntului Mare Mucenic Dar, hotărîndu-se o mare înfăţişîndu-se înaintea împăratului
Gheorghe, purtătorul de biruinţă, persecuţie a creştinilor, el s-a cu pieptul turtit, abia putea să mai
preaslăvitul ostaş al Mîntuitorului împotrivit planurilor împăratului, vorbească. Apoi, mărturisind că
nostru Iisus Hristos. mărturisind cu mare îndrăzneală rămîne nestrămutat în hotărîrea
Acest preaviteaz ostaş al pe Iisus Hristos. Împăratul s-a sa, a fost legat de o roată şi sfîşiat
Împăratului ceresc, s-a născut în tulburat mult pentru vitejeasca de fiarele ascuţite prin care trecea
Capadocia dintr-o familie creştină împotrivire a sfîntului, încît nu corpul său.
aleasă. Încă din fragedă copilărie s putea nici vorbi şi a făcut semn Aceste chinuri le suferea
-a deprins pe sine la toată fapta antipatului să-i răspundă lui Sfîntul cu multă răbdare, lăudînd
cea bună, fiind crescut în frică de Gheorghe. Acesta, chemîndu-l pe Dumnezeu din adîncul inimii.
Dumnezeu de către mama sa, mai aproape, i-a zis: "Cine te-a Împăratul, crezînd că a murit, a
care era din Cezareea Palestinei, îndemnat să vorbeşti cu atîta plecat plin de bucurie, iar Sfîntul
unde ea avea multă avere. îndrăzneală?" Iar Sfîntul i-a Gheorghe a fost dezlegat şi
După ce tînărul răspuns: "Adevărul!" vindecat de rănile sale, prin
Gheorghe a ajuns în vîrstă, a fost Din întrebările şi puterea lui Dumnezeu. Apoi un
luat la oaste, iar fiindcă era viteaz răspunsurile ce au urmat, s-a înger luminos a venit să-l
şi iscusit în rînduiala sa, a fost constatat că este creştin şi gata a îmbărbăteze. Ostaşii, mirîndu-
ridicat la gradul de tribun şi i s-a pătimi pentru Hristos. Atunci, se de cel întîmplate, au spus toate
încredinţat un corp de armată, însuşi Diocleţian încearcă prin acestea împăratului. Şi iată, însuşi
spre a-l conduce. Arătîndu-se, cuvinte măgulitoare a-l atrage pe Sfîntul Gheorghe a venit în
apoi, a fi mare luptător şi biruitor sfîntul, dar el a rămas hotărît în mijlocul lor sănătos ca mai
în războaie, a fost cinstit de mărturisirea sa. După aceea a fost înainte, încît mulţi s-au minunat şi
împăratul Diocleţian cu rangul de dus în temniţă şi supus torturilor au crezut în Iisus Hristos, Care
comite şi în sfîrşit a fost numit celor mai grele, punîndu-i-se o preamăreşte pe sfinţii Săi. Însăşi
PAG. 3

T Â LCUIRI
împărăteasa Alexandra, văzînd pe poruncit să-i taie capul, atît său. A adus, de asemenea, din
mucenic tămăduit prin puterea lui Sfîntului, cît şi împărătesei robie, pe un alt copil al unui
Dumnezeu şi auzind de arătarea Alexandra, soţia sa. Ostaşii preot, pe cînd acesta slujea Sfînta
îngerească, a crezut în ducîndu-i la locul de tăiere, Sfînta Liturghie, la pomenirea Sfîntului
Dumnezeu, cunoscînd adevărul. împărăteasă Alexandra a murit pe Gheorghe. A scăpat, ca un viteaz
Împăratul a poruncit apoi ca cale, iar ostaşul lui Hristos, Sfîntul ostaş al lui Hristos, pe un tînăr
Sfîntul Gheorghe să fie îngropat Gheorghe, după ce s-a rugat cu Gheorghe din robie şi multe alte
într-o groapă cu var nestins, dar şi căldură lui Dumnezeu, minuni a făcut Sfîntul.
de aici a ieşit nevătămat. Apoi a Nu vom tăcea însă, a
fost încălţat cu încălţăminte de povesti minunea cu uciderea
fier, cu piroane înroşite în foc, balaurului. În părţile Siriei,
care l-au rănit greu la picioare, aproape de Beirut, era un lac
dar în chip minunat s-a în care trăia un balaur uriaş,
vindecat. A doua zi, împăratul a care se hrănea cu carne de
îndemnat pe Sfîntul Gheorghe om. Cu sfat de obşte, au
să jertfească idolilor, dar el cu hotărît toţi locuitorii acelei
multă îndrăzneală mărturisind cetăţi să-şi dea fiecare pe rînd
credinţa în Hristos a fost bătut cîte un copil spre mîncare
cu curele de piele, pînă ce balaurului. La urmă, venind şi
trupul său s-a umplut de răni. rîndul împăratului, şi-a dat şi
Dar, văzînd Diocleţian el pe fiica sa. Şi pe cînd
că s-a făcut din nou sănătos şi fecioara aştepta pe malul apei,
crezînd că este fermecător, a plîngînd cu mare frică, iată,
poruncit unui vrăjitor renumit, apare Sfîntul Gheorghe, în
Atanasie, să-l omoare cu chip de ostaş, călare pe un cal
otravă. Dar nici otrava nu la alb şi cu suliţă în mînă. "Nu te
vătămat. După aceasta, Sfîntul teme, fecioară, că eu, în
sculînd pe un mort, mulţi au numele Domnului
crezut în Iisus Hristos, între Dumnezeului meu Celui
care şi vrăjitorul Atanasie. Peste adevărat, te voi izbăvi de
noapte i s-a arătat Domnul în balaur", i-a zis Sfîntul.
vis şi l-a îmbărbătat vestindu-i că mulţumindu-i pentru binefacerile Apropiindu-se fiara aceea,
în curînd va primi cununa primite, şi-a plecat capul cu sfîntul s-a însemnat cu semnul
muceniciei. A doua zi, Diocleţian bucurie şi a primit cununa cea Sfintei Cruci şi a zis: "În numele
încercă din nou să înduplece pe nevestejită a măririi, în ziua de 23 Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului
Sfîntul Gheorghe cu cuvinte aprilie. Duh". Apoi, repezindu-se asupra
blînde, dar el s-a dus în templul Dar şi după moarte, Sfîntul balaurului, l-a lovit cu suliţa în
lui Apolon şi prin rugăciunile sale Gheorghe a făcut multe minuni, gîtlej şi l-a doborît. Deci a zis
a risipit toţi idolii la pămînt. dintre care vom aminti doar fecioarei aceleia să-l lege cu brîul
Auzind aceasta, cîteva. A adus stîlpul de piatră al său şi să-l ducă în mijlocul cetăţii.
împărăteasa Alexandra n-a mai unei văduve, aruncîndu-l în mare, Adunîndu-se poporul cu frică,
putut tăinui credinţa sa şi, pînă în oraşul Ramel, unde se Sfîntul a strigat: "Nu vă temeţi, ci
alergînd la locul unde se afla zidea o biserică închinată Sfîntului nădăjduiţi spre Domnul nostru
marele mucenic Gheorghe, a Gheorghe. A vindecat mîna cea Iisus Hristos şi credeţi întru El, că
început a striga: "Dumnezeul lui bolnavă a unui saracin (arab), care El m-a trimis să vă izbăvesc de
Gheorghe, ajută-mi, că numai tu voia să lovească cu sabia în icoana balaur". Şi îndată, tăind fiara
eşti atotputernic". După ce s-a Sfîntului. A izbăvit pe un copil aceea cu sabia, tot poporul a
potolit mînia poporului, din robia saracinilor şi l-a adus crezut în Hristos şi a cerut
împăratul văzînd că toate într-o clipă în casa părinţilor săi, botezul. Moaştele Sfîntului Mare
încercările lui sînt zadarnice, a pe cînd servea la masă pe stăpînul Mucenic Gheorghe au fost
PAG. 4

T Â LCUIRI
aşezate în oraşul Lida din Ţara evlavie. Mai ales Ştefan cel Mare Bisericii lui Hristos? Vedeţi cît de
Sfîntă, într-o biserică unde veneau şi Sfînt avea mare respect pentru mare este puterea credinţei în
credincioşi din ţările creştine şi Sfîntul Gheorghe. Căci, precum Dumnezeu? Vedeţi că numai prin
primeau sănătate şi ajutor. După acest tare mucenic a biruit prin jertfă proprie se apără credinţa în
secole de linişte, Palestina a ajuns credinţă, prin bărbăţie şi răbdare Dumnezeu? Mucenicii nu varsă
sub ocupaţie arabă şi turcească, pe diavoli, pe păgîni şi pe balaurul sîngele altora, ci pe al lor. Nu
iar sfintele sale moaşte au fost cel cumplit care ucidea oamenii, urăsc pe nimeni, deşi sînt urîţi de
aduse în Europa şi împărţite la aşa şi Ştefan cel Mare şi Sfînt a cei răi şi necredincioşi. Nu se
biserici şi mînăstiri. biruit cu ajutorul lui Dumnezeu şi răzbună niciodată, ci iartă pe
La biserica sa din Lida se al Sfîntului Mucenic pe turci şi ucigaşi. Nu se tem de moarte, ci
păstrează mormîntul Sfîntului tătari şi pe toţi cei care voiau să aşteaptă să fie cît mai repede
Gheorghe, candela sa din care se robească Ţara Moldovei. dezlegaţi de trup, căci cred în
miruiesc pelerinii şi lanţurile de El a rînduit ca patron al viaţa veşnică şi doresc să ajungă
fier cu care marele mucenic a fost oştirii şi al Moldovei pe Sfîntul mai degrabă la Hristos.
legat în temniţă. Mare Mucenic Gheorghe. Cînd Tocmai în aceasta constă
Iubiţi credincioşi, plecau la luptă, ostaşii purtau taina credinţei în Dumnezeu.
Sfîntul Mare Mucenic steagul cu icoana Sfîntului Tocmai aceasta o face să fie
Gheorghe, numit şi "Purtătorul Gheorghe şi se întorceau puternică, tare, frumoasă,
de biruinţă", pentru că a purtat totdeauna biruitori din războaie. mîntuitoare şi veşnică. Să fii lovit
biruinţă asupra diavolului şi a Astăzi se mai păstrează două şi tu să-i săruţi pe chinuitori! Să fii
păgînilor, răbdînd cu vitejie toate, steaguri originale ale lui Ştefan cel condamnat la moarte şi tu să te
pentru dragostea lui Hristos, este Mare, cu icoana Sfîntului bucuri! Să fii ucis pentru Hristos
cinstit în Biserica Ortodoxă Gheorghe pe ele, lucrate cu fir de şi tu să ierţi pe toţi! Credinţa
printre cei mai mari sfinţi martiri. aur, care l-au însoţit pe domn în puternică, bărbăţia, răbdarea,
Cumplitele sale chinuri, rănile de luptă. Unul se află la Muzeul smerenia şi iertarea creştină,
moarte pe care i le făceau ostaşii Militar din Bucureşti şi altul se acestea sînt laudele sfinţilor şi ale
lui Diocleţian, vindecarea păstrează la Mînăstirea Zografu creştinilor; acestea sînt cununa
minunată a trupului său zdrobit din Muntele Athos, fiind donat de Bisericii, podoabele credincioşilor
de dureri ca şi marea sa credinţă marele voievod, ctitorul ei. şi nădejdea mîntuirii noastre.
în Dumnezeu, răbdarea sa În anul 1488, Ştefan cel Aceasta o spune şi Proorocul
supraomenească, bărbăţia şi Mare şi Sfînt a zidit în nordul David: Unii se laudă cu căruţele lor,
curajul său de a-l mărturisi pe Moldovei vestita Mînăstire alţii cu caii lor - adică în puterea cea
Hristos l-au făcut pe Sfîntul Mare Voroneţ, cu hramul Sfîntul trecătoare, pămîntească şi
Mucenic Gheorghe cel mai cinstit Gheorghe. În fiecare an se neputincioasă -, iar noi ne lăudăm
şi mai preţuit în întreaga prăznuia, ca o mare sărbătoare a întru numele Domnului Dumnezeului
creştinătate. Moldovei, ziua de 23 aprilie, cînd nostru (Psalm 19, 8). Iar în alt loc
În toate ţările creştine se se cinsteşte Sfîntul Gheorghe. Tot zice: Mie îmi sînt foarte cinstiţi
află locaşuri de închinare înălţate în numele Marelui Mucenic prietenii Tăi, Dumnezeule; foarte s-a
în cinstea lui şi creştini care îi Purtător de biruinţă, Ştefan a zidit întărit puterea lor! Duhul Sfînt îi
poartă cu evlavie sfîntul său din temelie şi Mînăstirea Zografu numeşte "prieteni" pe sfinţi, pe
nume. Sînt şi armate care au avut din Athos, una din cele mai mari cei ce Îl mărturisesc în lume şi se
de patron şi protector în războaie ctitorii mînăstireşti din lume, pe jertfesc pentru Evanghelie.
pe Sfîntul Gheorghe, Purtătorul care a înzestrat-o, printre altele, cu Sfîntul Mare Mucenic
de biruinţă. steagul său de luptă şi cu o Gheorghe este unul din marii
În Ţările Române, Sfîntul frumoasă icoană pe lemn, cu martiri ai Bisericii şi prieten
Mare Mucenic Gheorghe are un chipul Sfîntului Gheorghe. Vedeţi apropiat al lui Hristos. El şi-a dat
adevărat cult. Sînt numeroase cît de mult a pătimit pentru viaţa pentru adevăr. Sîngele lui şi
bisericile înălţate în cinstea lui. Hristos Sfîntul Mare Mucenic al altor sfinţi au întărit şi apărat
Sînt numeroşi şi creştinii care-i Gheorghe? Vedeţi bărbăţie de credinţa, Biserica, unitatea şi
poartă numele, cu cuvenită martir? Vedeţi răbdare de ostaş al dragostea creştinilor în lume. El
PAG. 5

T Â LCUIRI
nu s-a luptat cu oamenii, ci cu toată viaţa noastră. Căci nici Mirele Hristos prin Sfînta
diavolul. În fiecare ostaş care îl ispitele păcatului nu încetează la Împărtăşanie. La fel şi cel care-şi
chinuia, el vedea pe diavolul care Botez, ci ne luptă pînă la moarte. stăpîneşte cu tărie, limba, ochii şi
îl îndemna la aceasta. Că nu De aceea pînă la moarte trebuie simţurile este considerat mucenic
oamenii, ci diavolii ne urăsc, fac să ne luptăm şi noi cu ispitele al lui Hristos în sens duhovnicesc.
vrajbă între fraţi şi războaie în păcatului ce vin de la diavolul, de Fraţii mei, întreaga
lume. Ei ne ispitesc şi ne la cei din jurul nostru şi de la noastră viaţă este o luptă ca în
îndeamnă la păcat; dar este în însuşi trupul nostru. Pînă la arenă. Lupta creştinului este grea,
puterea noastră să-i respingem. moarte trebuie să fim ostaşi ai lui duşmanul este cumplit, ispitele
Sfîntul Gheorghe este Hristos, să ne luptăm cu păcatul, sînt uşor amăgitoare, credinţa
numit "primăvara cu patimile care ne împresoară, cu noastră este slabă, rugăciunea
duhovnicească", pentru că prin el gîndurile rele, cu imaginaţia, cu puţină şi grijile vieţii multe şi
s-a întărit mult creştinismul şi l-a ispitele tinereţii, cu slăbiciunile înşelătoare. Dar să nu dăm înapoi.
reînnoit ca o primăvară. Pentru bătrîneţii şi cu săgeţile ucigaşe ale Armele noastre de luptă
aceasta şi Biserica noastră cîntă diavolului. Căci cine nu se luptă după împotriva diavolului şi a păcatului
astăzi aşa de frumos: "Veniţi toţi lege, nu se încununează(II Timotei 2, sînt: credinţa tare, vie şi adevărată,
să prăznuim luminată pomenirea 5), zice Sfîntul Apostol Pavel. rugăciunea, Sfînta Cruce, Biserica,
mucenicului Gheorghe şi să-l Iar cel ce va răbda - necazurile duhovnicul, Sfînta Liturghie,
încununăm pe el cu flori de pentru Hristos şi pentru viaţa Sfintele Taine, smerenia, aducerea
primăvară ca pe cel ce este veşnică - pînă la sfîrşit, acela se va aminte de moarte, exemplul şi
nebiruit" (Stihirile Litiei). mîntui (Matei 10, 22). ajutorul sfinţilor, milostenia şi
Iubiţi credincioşi, Sfîntul Gheorghe este nemuritoarea dragoste.
Să ne aducem aminte astăzi, la numit "Purtător de biruinţă", căci Cu asemenea arme de ne
prăznuirea Sfîntului Mare a răbdat toate pînă la sfîrşit şi s-a vom înarma, sîntem adevăraţi
Mucenic Gheorghe, că şi noi luptat după lege, adică după ostaşi ai lui Hristos. Atunci vom
sîntem ostaşi ai lui Hristos, prin Evanghelie. Dar oare creştinul şi putea birui pe balaurul diavol,
botez. Oare n-am spus noi atunci, călugărul care se luptă în toată care caută să ne ucidă prin păcate.
înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor viaţa cu diavolul şi cu patimile Atunci şi numai atunci vom primi
şi a preotului că "ne lepădăm de trupului şi nu se lasă biruit de ele, şi noi, dincolo, cununi de biruinţă
satana şi de toate lucrurile lui şi nu este şi el mucenic şi purtător şi ne vom învrednici, cu
de toţi slujitorii lui şi de toată de biruinţă? Cel care-şi păzeşte rugăciunile Sfîntului Mare
slujirea lui şi de toată trufia lui?" trupul curat de toate întinăciunile Mucenic Gheorghe şi ale tuturor
N-am spus noi atunci că "ne păcatelor, nu este şi el mucenic de sfinţilor, să dobîndim viaţa cea
unim cu Hristos?" Ne lepădăm de bunăvoie? Cel ce se luptă pînă la veşnică şi să lăudăm împreună pe
lucrurile satanei cînd părăsim moarte cu mînia, cu lăcomia, cu Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh.
lucrarea păcatului prin pocăinţă şi lenea, cu zgîrcenia, cu mîndria şi Amin.
ne unim cu Hristos prin Sfînta cu răutatea, nu este şi el un martir
Împărtăşanie, prin rugăciune şi şi ostaş al lui Hristos? Căci arde Părintele Cleopa
prin lucrarea faptelor bune. Dar pe diavoli şi-i izgoneşte cu Sursa: Doxologia.ro
nu ne lepădăm de satana şi de rugăciunea şi smerenia, cu
toate lucrurile lui, adică de păcate spovedania şi milostenia, primind
numai cînd ne botezăm, ci în astfel în cămara inimii sale pe

“Ca un izbăvitor al celor robiți și celor să­raci ocrotitor, celor bolnavi doctor, con­­­ducătorilor ajutător,
purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hris­tos Dum­nezeu să mântuiască sufletele
noastre.” (Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe)
“Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele virtuţilor adunându-
ţi. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri şi luptând cu sânge pe Hristos ai luat. Şi cu rugăciunile tale sfinte, dai
tuturor iertare de greşeli.” (Condacul Sfântului Mare Mucenic Gheorhe)

S-ar putea să vă placă și