Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRISTAN TZARA” MOINEŞTI


DATA: 28.03.2016
CLASA: a VI-a
PROFESOR: ROMĂNESCU ELENA-LAURA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Povestirea-Adjectivul
TITLUL LECŢIEI: Numeralul
TIPUL LECŢIEI: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor
COMPETENŢE GENERALE:
 Dezvoltarea capacităţii de A RECEPTA mesaje orale sau scrise în diferite situaţii de comunicare.
 Dezvoltarea capacităţii de A PRODUCE mesaje orale sau scrise în diferite situaţii de comunicare.
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze.
 Respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie în diferite texte.
 Alcătuirea unor propoziţii sau fraze corecte din punct de vedere gramatical.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. Cognitive
La sfârşitul lecţiei, elevii vor şti:
OCI : să recunoască numeralul; (OBIECTIV DE IDENTIFICARE)
OCI. 1. – să definească numeralul;
I. Nivel minimal – definirea numeralelor care exprimă numărul;
Nivel mediu – definirea numeralelor care exprimă ordinea numerică;
Nivel maximal – definirea tuturor numeralelor care exprimă numărul şi ordinea obiectelor prin numărare.
II. Nivel minimal – recunoaşterea a 5-6 numerale care exprimă numărul, din 10;
1
Nivel mediu – recunoaşterea a 7-8 numerale care exprimă numărul şi ordinea numerică, din 10;
Nivel maximal – recunoaşterea a 9-10 numerale care exprimă numărul şi ordinea numerică, din 10;

OCI.2. – să diferenţieze numeralele de celelalte părţi de vorbire dintr-un text;


I. Nivel minimal – identificarea numeralelor care exprimă numărul ;
Nivel mediu – identificarea numeralelor care exprimă ordinea numerică ;
Nivel maximal – identificarea tuturor numeralelor.
II. Nivel minimal – recunoaşterea a 5-6 numerale, din 10;
Nivel mediu – recunoaşterea a 7-8 numerale, din 10;
Nivel maximal – recunoaşterea a 9-10 numerale, din 10;

OCII: să identifice categoriile gramaticale ale numeralului; (OBIECTIV DE ANALIZĂ/DESCRIERE)

OCII.1. – să precizeze felul numeralului;


I. Nivel minimal - identificarea numeralelor cardinale ;
Nivel mediu – identificarea numeralelor ordinale ;
Nivel maximal – identificarea numeralelor cardinale şi ordinale.
II. Nivel minimal – identificarea a 5-6 numerale cardinale, din 10;
Nivel mediu – identificarea a 7-8 numerale cardinale şi ordinale, din 10;
Nivel maximal – identificarea a 9-10 numerale cardinale şi ordinale, din 10;

OCII. 2. – să stabilească valoarea morfologică a numeralului;


I. Nivel minimal – identificarea valorii substantivale a numeralelor;
Nivel mediu – identificarea valorii adjectivale a numeralelor;

2
Nivel maximal – identificarea valorii substantivale şi adjectivale a numeralelor.
II. Nivel minimal – recunoaşterea a 5-6 numerale cu valoare substantivală, din 10;
Nivel mediu – recunoaşterea a 7-8 numerale cu valoare substantivală şi adjectivală, din 10;
Nivel maximal – recunoaşterea a 9-10 numerale cu valoare substantivală şi adjectivală din 10;

OCII. 3. – să identifice genul şi numărul numeralelor;


I. Nivel minimal – identificarea numeralelor la genul masculin, la numărul singular;
Nivel mediu – identificarea numeralelor la genurile masculin şi feminin, la numărul singular;
Nivel maximal – identificarea numeralelor la orice gen, la numărul singular şi plural.
II. Nivel minimal – identificarea a 5-6 numerale la genul masculin, la numărul singular, din 10;
Nivel mediu – identificarea a 7-8 numerale, la genurile masculine şi feminine, la numărul singular, din 10;
Nivel maximal – identificarea a 9-10 verbe la toate genurile, la numărul singular sau plural, din 10.

OCII. 4. – să precizeze funcţia sintactică a numeralelor;


I. Nivel minimal – identificarea numeralelor cu funcţia sintactică de subiect;
Nivel mediu – identificarea numeralelor cu functiile sintactice de subiect şi atribut;
Nivel maximal – identificarea numeralelor cu funcţiile sintactice de subiect, atribut, nume predicativ şi complement;
II. Nivel minimal – recunoaşterea a 5-6 numerale cu funcţia sintactică de subiect, din 10;
Nivel mediu – recunoaşterea a 7-8 numerale cu functiile sintactice de subiect şi atribut, din 10;
Nivel maximal – recunoaşterea a 9-10 numerale cu funcţiile sintactice de subiect, atribut, nume predicative şi
complement, din 10;

OCIII: să formuleze propoziţii cu numerale după categoriile gramaticale date; (OBIECTIV DE CREAŢIE)
I.Nivel minimal – alcătuirea unor enunţuri în care numeralul respectă anumite categorii gramaticale (felul, valoarea, funcţia sintactică

3
de subiect);

Nivel mediu – alcătuirea unor enunţuri în care numeralul respectă anumite categorii gramaticale (felul, valoarea, funcţiile sintactice
de subiect şi de atribut);
Nivel maximal – alcătuirea unor enunţuri în care verbul respectă categoriile gramaticale (felul, valoarea, funcţiile sintactice de
subiect, atribut, nume predicative şi complement);
II. Nivel minimal – precizarea a 5-6 numerale, din 10;
Nivel mediu – precizarea a 7-8 numerale, din 10;
Nivel maximal – precizarea a 9-10 numerale, din 10;

B. Afectiv-atitudinale:
Elevii:
OA1(+ ) – vor aprecia rolul numeralului în comunicare;
OA2(-) – vor lua atitudine faţă de încălcarea normelor de exprimare privitoare la numeral;

C. Psihomotrice:
Pe parcursul lecţiei şi la sfârşitul ei, elevii vor fi capabili:
OM1(+) – să scrie estetic pe caiete, pe fișe și la tablă;
OM2(-) – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei.

Resurse:
A. Bibliografice :
A.1. Oficiale :
Curriculum Naţional, Programă şcolară – limba şi literatura română pentru clasele V-VIII, Bucureşti, 2009, pp.11-16;

4
Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba română. Manual pentru clasa a VI-a, 2005, pp. 160-162.
A.2. Ştiinţifice :
a) Gramatica limbii române – GALR, vol. I, Cuvântul, Academia Română, Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București,
Editura Academiei Române, 2008, pp. 289-322;
b) Mihail Andrei, Iulian Ghiţă, Limba română, București, Editura „Corint”, 1996, pp. 193-199;
c) Ioan Dănilă, Limba română –Algoritmii analizei gramaticale (varianta teoretică), Bacău, Editura ,,Egal”, 2008, pp. 49-54.
A.3. Metodice:
a) Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Iaşi, Editura „Polirom”, 1999, pp. 30-39;
b) Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 2002, pp. 124-146.
A.4. Didactice:
A.4.1. Fişe de lucru (Anexele nr. 1,2,3,4)
A.4.2. Test de evaluare (Anexa nr. 5)
A.4.3. Moment ortografic (Se scrie cincisprezece, cincizeci, dar se pronunţă uneori şi cinsprezece, cinzeci (în tempo rapid). Se scrie şi se
pronunţă şaizeci, nu şasezeci. – în dirijarea învăţării)
A.4.4. Moment de lectură (o compunere gramaticală cu numerale, alcătuită de elevi în dirijarea învăţării)
B. Metodologice:
a. Strategia didactică: algoritmică
b.Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, analiza gramaticală, munca individuală şi în echipă, tehnica ciorchinelui, metoda cubului,
problematizarea.
c.Mijloace de învăţământ: manual, tabla, creta, fişe de lucru, coli A3, markere, fișe de evaluare, laptop, videoproiector, planşă cu schema
numeralului.
d.Forme de organizare: frontală/ individuală/ pe grupe.

C. Temporale – a 3-a oră din cele 4, din unitatea de învăţare nr. 10 :

5
1. Numeralul (actualizare)
2. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Funcţii sintactice
3. Numeralul. Consolidare
4. Evaluare – Unitatea nr. 10.
D. Umane – 20 de elevi, dintre care:
- de nivel minimal: 5
- de nivel mediu: 8
- de nivel maximal: 7

SINTEZA PROIECTULUI DIDACTIC


OBIECTIVE SARCINI DIDACTICE INSTRUMENTAR EVALUARE

OCI: să recunoască numeralele din S1OCI – Descrie o zi de şcoală, fișe de lucru Evaluare frontală pe niveluri (minimal, mediu,
T1; folosind numeralele care să tablă maximal)
exprime atât un număr cât şi caiete I1OCI– Identificaţi numeralele care exprimă
ordinea obiectelor. manual numărul din T2.
planşă I2OCI – Identificaţi numeralele care exprimă
S2OCI – Compară cele trei laptop ordinea obiectelor din T2.
răspunsuri şi încercuieşte numele videoproiector I3OCI – Identificaţi toate numeralele din T2.
elevului care şi-a învăţat foarte joc didactic
bine lecţia.
OCII: să identifice categoriile S1OCII – Asociază cuvintele fişe de lucru Evaluare frontală pe niveluri (minimal, mediu,
gramaticale ale numeralului din subliniate din propoziţiile din caiete maximal)
T1; coloana A cu părţile de vorbire tablă I1OCII – Scrieţi în spaţiul punctat litera
corespunzătoare din coloana B. manual corespunzătoare răspunsului corect.
S2OCII – Analizează planşă I2OCII – Analizaţi morfosintactic numeralele,
morfosintactic numeralelele din laptop după categoriile indicate.
enunţurile date. videoproiector I3OCII– Analizaţi morfosintactic numeralele
S3OCII – Argumentează modul de metoda cubului date.
formare a numeralelor următoare lucru pe grupe
şi grupează-le după felul lor. conversaţia

6
explicaţia
demonstraţia

OCIII: să formuleze propoziţii cu S1 OCIII – Aplică, în enunţuri. caiete Evaluare frontală pe niveluri (minimal, mediu,
verbe după categoriile gramaticale S1OCIII – Alcătuiţi enunţuri în care tablă maximal)
date; numeralele să respecte videoproiector I1OCIII – Alătuieşte enunţuri în care numeralul
următoarele cerinţe. laptop respectă categoriile gramaticale (felul, valoarea,
manual funcţia sintactică de subiect).
fişe de lucru
planşă I2OCIII – Alcătuieşte enunţuri în care numeralul
laptop respectă categoriile gramaticale (felul, valoarea,
problematizarea funcţiile sintactice de subiect şi atribut).
metoda mozaic
lucru individual I3OCIII – alcătuirea unor enunţuri în care
conversaţia numeralul respectă categoriile gramaticale
explicaţia (felul, valoarea, funcţiile sintactice de subiect,
problematizarea atribut, nume predicativ şi complement).

7
AXA LECŢIEI

C E A P D O F E R T

OM1 OM2 OA2 OCI OCI OA2 OCII OM2 OCII OA2
OA1 OA1 OM1 OA2 OCII OCII OCIII OCI OCIII OM2
OM2 OCII OCIII OCIII OM2 OCII OA1
OCIII OA1 OCIII

IDENTIFICARE ANALIZĂ CREAȚIE

OCI OCII OCIII


(IOCI)- să identifice ( IOCII) - să analizeze numeralele; (IOCI) – să formuleze propoziţii cu numerale după anumite cerinţe
numeralele;

8
Secven O.R. Activitatea Activitatea elevilor Metode Mijloace de Forme Evaluare
ţele profesorului si învaţământ de
lecţiei procede organiza
+ - e re
Anticiparea
riscurilor
Profesorul are o cutie în care sunt Elevii citesc Elevii sunt ajutaţi Ghici ce Bileţele Activitat Aprecieri
1.Capta OM1 nişte bileţele (Anexa 1). Pe acestea ceea ce scrie de profesor să e ? e frontală verbale
rea OA1 sunt scrise părţi de vorbire învăţate pe bileţele şi descopere părţile
atenţiei de elevi. Profesorul îi invită pe elevi ghicesc părţile de vorbire.
(1’) să îşi ia câte un bileţel din cutie. de vorbire
respective
2.Enun OM2 Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei: Elevii îşi
ţa OA1 Numeralul. Anunţă care sunt notează titlul Unii elevi îşi Explicaţi Tablă Activitat Frontală
rea obiectivele lecţiei. lecţiei în reprimă tendinţa a Cretă e frontală
subiect a) Se detaliază obiectivele. caiete şi de a practica colorată şi
u b) Prezentarea planului de lucru: ascultă mişcări inutile în cretă albă
lui - identificarea numeralelor; obiectivele. timpul lecţiei. Planşă cu
lecţiei - analiza gramaticală a obiectivele
şi a numeralelor; lecţiei scrise
obiecti - crearea unor enunţuri după cu trei
ve categoriile gramaticale date; culori, la
lor c) Prezentarea resurselor persoana I
operaţi bibliografice (oficiale, plural
onale ştiinţifice, metodice),
(2’) temporale, iar apoi se va face
prezenţa.

3.Actu Elevii citesc Elevii îşi Activitat Frontală


aliza OA2 Profesorul verifică tema atât tema. corectează Conversa e frontală
rea OM1 cantitativ, cât şi calitativ. eventualele erori. ţia
cunoşti OM2 Profesorul adresează elevilor Elevii răspund
nţelor întrebări referitoare la numeral: corect. Prin întrebări
(3’) Ce este numeralul? ajutătoare, unii
De câte feluri poate fi numeralul? elevi răspund

9
Care sunt valorile numeralului? corect.
Ce funcţii sintactice poate avea Caietele de
numeralul? teme

4.Preze Profesorul le explică elevilor că Elevii ascultă Unii elevi cer Exerciţiu Fişe de Activitat Frontală
ntarea OCI astăzi vor recapitula noţiunile cu atenţie explicaţii l lucru e pe
conţinu OA2 referitoare la numeral prin metoda explicaţiile suplimentare. grupe
tului OCII cubului. profesorului.
noii OCIII După ce a împărţit elevii pe grupe,
învăţări profesorul le dă cubul.
(4’) După ce stabileşte activitatea fiecărei Elevii lucrează
grupe, profesorul împarte fişe de pe grupe şi
lucru pentru fiecare echipă. (Anexa completează Metoda Cubul
2) fişa de lucru. cubului
5.Dirija Echipa nr. 1 - DESCRIE Numerale care Unii elevi mai
rea Descrie o zi de şcoală, folosind arată numărul: greşesc.
învăţări OCI numeralele care să exprime atât un doi, şapte,
i (15’) OCII număr cât şi ordinea obiectelor. zece etc.
OCIII (MOMENT DE LECTURĂ) Numerale care
arată ordinea
obiectelor prin
numărare:
primul, al
doilea etc. Conversa
Numeralul e Numeralul e ţia
Echipa nr. 2 -COMPARĂ partea de partea de vorbire
Compară cele trei răspunsuri şi vorbire flexibilă care
încercuieşte numele elevului care şi-a flexibilă care exprimă un
învăţat foarte bine lecţia: exprimă un număr.
I.RADU: Numeralul e partea de număr sau
vorbire flexibilă care exprimă un ordinea
număr. obiectelor.
MIHAI: Numeralul e partea de Numeralul
vorbire flexibilă care exprimă un poate fi
nume. simplu sau
COSMIN: Numeralul e partea de compus.
10
vorbire flexibilă care exprimă un
număr sau ordinea obiectelor.

II. RADU: Numeralul poate fi Moment Unii elevi sunt


simplu. ortografic rugaţi să consulte
MIHAI: Numeralul poate fi multiplu. Se scrie DOOM.
COSMIN: Numeralul poate fi simplu cincisprezece
sau compus. cincizeci, dar
se pronunţă
III. RADU: Cinsprezece elevi au uneori şi
cinsprezece,
venit./ Cincisprezece elevi au venit.
cinzeci (în
MIHAI: Cincizeci au fost în tempo rapid).
Se scrie şi se
excursie/ Cinzeci au fost în excursie.
pronunţă
COSMIN: Şaizeci au promovat şaizeci, nu
şasezeci.
clasa./ Şasezeci au promovat clasa.

Echipa nr. 3 ASOCIAZĂ


Asociază cuvintele subliniate din
propoziţiile din coloana A, cu părţile
de vorbire corespunzătoare din
coloana B.
A B
1.Pe stradă trece a.Verbul
o bătrânică..... auxiliar

2.Am vazut-o în b.Articol 1-b Se poate confunda


oraş...... nehotărât 2-c articolul nehotărât
3-d cu numeralul
3.O fată scrie şi c.Pronume 4-a cardinal.Uneori nu
două citesc..... personal identifică verbul
auxiliar, forma
4.O să vii la d.Numeral populară.
11
mine în seara cardinal
asta? ..... Două-numeral Două-numeral
cardinal, cardinal, valoare
Echipa nr. 4 valoare substantivală în
ANALIZEAZĂ adjectivală, loc de adj. , plural,
Analizează morfosintactic plural, feminin, Ac, A.
numeralelele din enunţurile date: feminin, Ac, adj.;
Seminţele de lotus pot încolţi şi după A. adj.; Patru- n. cardinal,
două secole. Patru- n. valoare
Patru sunt la magazin. cardinal, substantivală, pl.,
Carmen este a treia. valoare masc sau feminin,
substantivală, N, subiect;
pl., masc, N, A treia-n. ordinal,
subiect; val. adj.,sg, fem.,
A treia-n. G. în loc de N., A.
ordinal, val. adj. În loc de n.p.;
adj.,sg, fem.,
N., n.p.;

Douăsprezece Doisprezece (în


Echipa nr. 5 – APLICĂ fete au plecat. loc de
Pe al doilea l-a douăsprezece) fete
1. Aplică, în enunţuri: ascultat. au plecat.
- Numeral cardinal Celor două le- La două ( în loc de
compus, gen feminin, caz a oferit flori. celor două) le-a
nominativ; oferit flori.
- Numeral ordinal, gen Al treilea- al
masculin, caz acuzativ; (art. pos.) + Conversa
- Numeral cardinal simplu, trei (n. card.) Unii elevi nu-şi ţia
gen feminin, caz dativ. + -le (art. hot.) amintesc articolul Explicaţi
Echipa nr. 6 + -a posesiv, articolul a
ARGUMENTEAZĂ (particulă); hotărât sau
Argumentează modul de formare a A şasea- a conjuncţia.
numeralelor următoare şi grupează-le (art. pos.) +
după felul lor: şase (n. card.)
12
a) al treilea, a şasea, doisprezece, + -a (art.
patruzeci şi nouă; hotărât);
b) ora douăsprezece - ora Doisprezece-
doisprezece; doi (n. card.)
optusprezece elevi - optsprezece + spre (prep.)
elevi; + zece (n
douăzeci şi una de caiete - douăzeci card.);
şi unu de caiete; Patruzeci şi
şaizeci de oameni – şasezeci oameni; nouă- patru (n.
treizeci şi două de mere – treizeci şi card.) + zeci
doi de mere. (n. card.) + şi
(conj.) + nouă
. (n. card.) Tablă
Cretă albă şi
colorată

Elevii sunt ajutaţi


Elevii să completeze Fişă de Activitat Frontală şi
După expirarea timpului de lucru, completează fişa. Ciorchin lucru e frontală individual
fiecare reprezentant de echipă corect fişa. ele ă
explică soluţiile exerciţiilor. Elevii se
Li se dă elevilor de completat o fişă Elevii corectează singuri
6.Obţin cu toate categoriile numeralului alcătuiesc prin întrebările
erea (anexa 3). Profesorul îi ajută prin corect ajutătoare adresate
perfor întrebări să o completeze. propoziţii de profesor. Problem Laptop
man Se prezintă pe videoproiector câte un după cerinţele atizarea Videoproiec
ţei (8’) numeral cu anumite categorii date. tor
gramaticale, pentru a alcătui
7.Feed propoziţii cu forma găsită. (anexa 4) Elevii răspund Unii elevi răspund
backul corect mai greu. Conversa
(3’) întrebărilor. ţia
. Profesorul adresează întrebări
despre definiţia numeralului, valorile
8.Evalu sale, funcţiile sintactice. Elevii rezolvă Elevii nu rezolvă
area corect fişa de toate exerciţiile. Exerciţiu Fişă de Activitat Individual
formati OA2 evaluare. l evaluare e ă
13
vă OCII Se fac aprecieri verbale (1’) asupra individua
(11’) OCIII activităţii desfăşurate de elevi, apoi lă
se se cere elevilor să rezolve un test
de evaluare (anexa nr. 5). Se prezintă
obiectivele testului, conţinutul şi
OCII itemii de evaluare (1’). După
OCIII rezolvarea testului (7’), se comunică
9.Reten OM2 răspunsurile (1’).
i a (2’) OA1 Se apreciază activitatea întregii clase Elevii Elevii alcătuiesc
şi se notează unii elevi. alcătuiesc propoziţii în care Jocul
Profesorul cere fiecărui elev să propoziţii folosesc incorect didactic
OCI alcătuiască câte o propoziţie dezvoltate. unele numerale.
10.Tra OCII dezvoltată, în care să folosească
nsferul OCIII obligatoriu numerale. Elevii îşi reprimă
ul (1’) OM2 Elevii notează tendinţa de a Explicaţi Caiete Activitat Frontală
A. Intern – Se oferă lămuriri tema şi practica mişcări a e frontală
asupra temei pentru acasă exprimă
inutile în timpul
(Exersaţi de la pag. 162). întrebările
neclare. lecţiei.
Facultativ, se cere să
alcătuiască o compunere
OCII gramaticală în care să Elevii vor lua
OCIII folosească diferite tipuri de atitudine faţă de
OA1 numerale despre cea mai încălcarea
Elevii ascultă
frumoasă zi din viaţa sa. normelor de
explicaţiile
profesorului. exprimare
OM2 privitoare la
OA2 B. Extern – Să remarce în numeral.
vorbirea colegilor folosirea
corectă a numeralelor. Le
recomandă să vorbească și să
scrie corect, conform
normelor și regulilor
gramaticale învățate.

14
Anexa 1

„Este simplu sau comun, „Este abstract ca un număr,

Este lucru sau fiinţă, Este înlocuitor de nume,

Se studiază după voinţă.” Are sau nu are persoană,

Trebuie-nvăţat la şcoală.”

„E mişcare, e şi stare, „E cu soţ sau fără soţ,

E cântare, e urare Numerotează sau ordonează,

Este orice acţiune Se substantivizează sau adjectivizează,

Făcută de om în lume. Ghici!

N-are gen, are persoană,


15
Fără el gramatica e boală.”

Anexa 2

Sarcini de lucru pentru activitatea în echipe


Metoda cubului

Echipa nr. 1 - DESCRIE


Descrie o zi de şcoală, folosind numeralele care să exprime atât un număr, cât şi ordinea obiectelor.

Echipa nr. 2 – COMPARĂ

Compară cele trei răspunsuri şi încercuieşte numele elevului care şi-a învăţat foarte bine lecţia:
I.RADU: Numeralul e partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr.
MIHAI: Numeralul e partea de vorbire flexibilă care exprimă un nume.
COSMIN: Numeralul e partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau ordinea obiectelor.

II. RADU: Numeralul poate fi simplu.


MIHAI: Numeralul poate fi multiplu.
COSMIN: Numeralul poate fi simplu sau compus.
16
III. RADU: Cinsprezece elevi au venit./ Cincisprezece elevi au venit.
MIHAI: Cincizeci au fost în excursie/ Cinzeci au fost în excursie.
COSMIN: Şaizeci au promovat clasa./ Şasezeci au promovat clasa.

Echipa nr. 3 – ASOCIAZĂ

1. Asociază cuvintele subliniate din propoziţiile din coloana A cu părţile de vorbire corespunzătoare din coloana B.

A B
1.Pe stradă trece o a.Verbul auxiliar
bătrânică.....
b.Articol nehotărât
2.Am vazut-o în oraş......
c.Pronume personal
3.O fată scrie şi două
citesc..... d.Numeral cardinal

4.O să vii la mine în seara


asta? .....

Echipa nr. 4 – ANALIZEAZĂ


1. Analizează morfosintactic numeralelele din enunţurile următoare:
Seminţele de lotus pot încolţi şi după două secole.
Patru sunt la magazin.
Carmen este a treia.

17
Numeralul Felul Valoarea Numărul Genul Cazul Functia
sintactică

Echipa nr. 5 – APLICĂ


2. Aplică, în enunţuri:

- Numeral cardinal compus, gen feminin, caz nominativ;


- Numeral ordinal, gen masculin, caz acuzativ;
- Numeral cardinal simplu, gen feminin, caz dativ.

Echipa nr. 6 – ARGUMENTEAZĂ


Argumentează modul de scriere a numeralelor următoare şi grupează-le după felul lor:
a) al treilea, a şasea, doisprezece, patruzeci şi nouă
b) ora douăsprezece - ora doisprezece
optusprezece elevi - optsprezece elevi
clasa întâi - clasa întaia
douăzeci şi una de caiete - douăzeci şi unu de caiete
şaizeci de oameni – şasezeci oameni
treizeci şi două de mere – treizeci şi doi de mere.

18
Anexa 3

Numeralul

19
Anexa 4

Alcătuiţi enunţuri în care numeralele să respecte următoarele cerinţe:

1. Numeral cardinal simplu, gen masculin, atribut adjectival, caz nominativ;

2. Numeral ordinal compus, gen feminin, complement direct;

3. Numeral cardinal simplu, valoare substantivală, subiect;

4. Nuneral ordinal compus, gen masculin, nume predicativ;

5. Numeral cardinal compus, valoare substantivală, complement circumstanţial de mod;

6. Numeral ordinal simplu, valoare substantivală, complement indirect.

20
Anexa 5

TEST DE EVALUARE
Obiective:
► să recunoaşteţi numeralul; ;
► să identificaţi categoriile gramaticale ale numeralului;
► să formulaţi propoziţii cu numerale după categoriile gramaticale date.

Resurse:
A. Bibliografice :
A.1. Oficiale :
Curriculum Naţional, Programă şcolară – limba şi literatura română pentru clasele V-VIII, Bucureşti, 2009, pp.11-16;
Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba română. Manual pentru clasa a VI-a, 2005, pp. 160-162.
A.2. Ştiinţifice :
a) Gramatica limbii române – GALR, vol. I, Cuvântul, Academia Română, Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, Editura Academiei Române,
2008, pp. 289-322;
b) Mihail Andrei, Iulian Ghiţă, Limba română, București, Editura „Corint”, 1996, pp. 193-199;
c) Ioan Dănilă, Limba română –Algoritmii analizei gramaticale (varianta teoretică), Bacău, Editura ,,Egal”, 2008, pp. 49-54.
A.2. Metodice:
a) Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Iaşi, Editura „Polirom”, 1999, pp. 30-39;
b) Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 2002, pp. 124-146.

1. Subliniază şi precizează felul numeralelor:


a) Cei trei hotărâseră să participe la acest concurs. ………………………0,56 p.
b) Sunt cinci degete la o mână. ……………………………………………0,44 p.
c) A venit al patrulea. …………………………………………………….0,52 p.
d) A zecea trăieşte într-o zonă muntoasă. ………………………………0,48 p.

21
2. Subliniază numeralele şi precizează valoarea morfologică:
a) A pus apă în două pahare. ………………………………………………0,52 p.
b) Al treilea scaun este la mine în cameră. ……………………………….. 0,52 p.
c) Al doilea a întârziat. ……………………………………………………0,48 p.
d) I-am rugat pe doi să mă ajute. ………………………………………….0,48 p.

3. Analizează numeralele :

a) Prin curte se plimbau două gâşte. …………………………………………1,28 p.


b) I-am aşteptat pe cei trei până târziu. ……………………………………..0,72 p.

4. Îl căutam pe al şaptelea în clasă. Cuvântul ,,(pe) al şaptelea” are funcţia sintactică de:
a) subiect; b) complement indirect; c) complement direct; : (0,82 p.)

5) Florile de la cele două au fost frumoase. Numeralul de la cele două are funcţia sintactică de :
a) nume predicativ ; b) atribut ; c) complement indirect ; (1,18 p. )

6) Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul ,,un’’ să fie pe rând :

a) numeral : ………………………………………………………………………..0,68 p.
b) articol nehotărât :……………………………………………………………….0,32 p.

Din oficiu : 1 p.
Timp de lucru :10 minute

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

 Se acordă 1 punct din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru test.
1. a) Cei trei-numeral cardinal 0,56 p.
b) Cinci-numeral cardinal 0,44 p.

22
c) Al patrulea-numeral ordinal 0,52 p.
d) A zecea-numeral ordinal 0,48 p.
0,56 p.+0,44 p.+0,52 p.+0,48 p.=2 p.
Anticiparea riscurilor :
a) Cei trei poate fi luat fără articolul demnstrativ cei.

2. a) două-valoare adjectivală 0,52 p.


b) al treilea- valoare adjectivală 0,52 p.
c) Al doilea-valoare substantivală 0,48 p.
d) Pe doi-valoare substantivală 0,48 p.
0,52 p.+0,52 p.+0,48 p.+0,48 p.=2 p.
Anticiparea riscurilor :
a) două-valoare substantivală
b) al treilea- valoare substantivală

3. două-numeral cardinal, valoare adjectivală, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul ,,gâşte”(feminin, plural, N.) 1,28 p.
pe cei trei- numeral cardinal, valoare substantivală, genul masculin, numărul plural, cazul Ac., precedat de prepoziţia simplă ,,pe”, articulat
cu art. dem. ,,cei”. 0,72 p. 1,28 p.+0,72 p.=2 p.
Anticiparea riscurilor :
Pot greşi valoarea şi cazul numeralului ,,două” şi pot omite articolul demonstrativ al numeralului ,,pe cei trei”.
4. c) 0,82 p.
Anticiparea riscurilor :
b)poate confunda c.d. cu c.i.

5. b) 1,18 p.
Anticiparea riscurilor :
c)poate confunda atributul cu c.i., neanalizând termenul regent ,,florile’’.

6. a) Pe stradă trecea un bătrânel. 0,68 p.


b) Am un caiet şi două cărţi. 0,32 p.

1 p. din oficiu

23
24