Sunteți pe pagina 1din 4

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Ana Grigore
lector univ. dr. asociat
gri_ana@yahoo.com

Psihologia educației este o disciplină facultativă în planul de învățământ, făcând parte din Modulul
psihopedagogic I, care vă oferă suplimentar diplomei de licență în specialitate, un certificat de absolvire.
Certificatul de absolvire al Modulului Psihopedagogic vă oferă posibilitatea de a candida la o funcție
didactică în specialitatea diplomei de licență (religie) pentru învățământul obligatoriu. În fiecare semestru va
exista câte o disciplină din acest modul (psihologia educației, pedagogie, didactica, practica de specialitate etc).

Nota la Psihologia educației (pentru promovare fiecare din ele trebuie să fie minim 5):
50% examen în sesiune (test grila) din tematica și bibliografia parcurse la curs +
50 % nota la activitatea de seminar (pregătirea unei teme după indicațiile de la punctul II)

I. A. Tematica cursului:
1. Introducere în psihologia educației
2. Educație și învățare în era educației digitale
3. Teoriile învățării
4. Procese psihice elementare implicate în învățare (percepția, atenția, memoria)
5. Creativitatea și imaginația
6. Gândirea și limbajul
7. Motivația și învățarea
8. Cunoașterea personalității elevului
9. Vârstele școlare: dezvoltare și provocare
10. Educația și psihologia dezvoltării spirituale și religioase

I. B. Bibliografie:
1. Andrei Cosmovici, 2000, Psihologie generală, Polirom, Iași.
2. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob (coord.), 1999, Psihologie școlară, Polirom, Iași;
3. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară, Polirom, Iași;
4. Ciprian Ceobanu et al, 2010, Managementul clasei de elevi, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași;
5. Constantin Cucos, 2017, Educația. Dinamici, reînnoiri, prefigurări, Polirom, Iași;
6. Constantin Cucoș- coord., 2009, Psihopedagogie pentru examenele..., Polirom, Iași;
7. Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Polirom, Iași;
8. Elena Anghel Stanila, 2017, Psihologia educatiei pe tot parcursul vieții, For you, București;
9. Gabriel Albu, 2005, O psihologie a educației, Iași, Institutul European;
10. Georgeta Pânișoară -coord., 2016, Copilăria și adolescența..., Polirom, Iași;
11. Georgeta Pânișoară -coord., 2019, Psihologia învățării, Polirom, Iași;
12. Georgeta Pânișoară -coord., 2011, Psihologia copilului modern. Polirom, Iași.
13. Ion Neacșu- coord., 2018, Psihologia educației, Polirom, Iași;
14. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2015, Profesorul de succes. 59 de principii..., Polirom, Iași;
15. Mary Aiken, 2019, The cyber effect... Niculescu, București.
II. A. Tematica și bibliografia temelor de seminar:

Nr. Tema Bibliografie


1 Despre profesori: 1. Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Polirom, Iași- Cap. 5:
Aptitudine, tact și Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului, pp: 151-170;
competență 2. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2015, Profesorul de succes. 59 de principii...,
pedagogică Polirom, Iași- oricare minim 3 principii;
3. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2017, Ghidul profesorului, Polirom, Iași-
Cap.I: Profilul profesorului... pp: 13-43;
4. Gabriel Albu, 2005, O psihologie a educației, Iași, Institutul
European- Cap.4- Personalitatea în actul educativ, pp: 368-392.
2 Despre elev: 1. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2017, Ghidul profesorului, Polirom, Iași-
cunoașterea Cap.I: Elevul.. pp: 43-50;
personalității 2. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
elevului Polirom, Iași- Cap. 3: Conceptul de sine academic, pp.43-50;
3. Georgeta Pânișoară -coord., 2016, Copilăria și adolescența...,
Polirom, Iași- Cap.3: Imaginea corporală... pp. 62-82
4. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob (coord.), 1999, Psihologie
școlară, Polirom, Iași- Cap. 2: Personalitatea elevilor...pp: 53-67
3 Despre copii: 1. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob (coord.), 1999, Psihologie
vârstele școlare cu școlară, Polirom, Iași- Cap. I: Repere psihogenetice... pp: 25-50;
particularități de 2. Ion Neacșu- coord., 2018, Psihologia educației, Polirom, Iași- Cap.
dezvoltare și 5: Educația și dezvoltarea sociomorală, pp. 134-170;
provocare 3. Ion Neacșu- coord., 2018, Psihologia educației, Polirom, Iași- Cap.
5: Educația și dezvoltarea emoțional-afectivă, pp. 134-170;
4. Mary Aiken, 2019, The cyber effect... Niculescu, București- Cap. 3:
Copiii internetului, pp: 99-131.
4 Despre învățare: 1. Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Polirom, Iași- Cap.I:
Modele clasice ale Modele ale învățării.., pp:13-61;
învățării versus 2. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob (coord.), 1999, Psihologie
educația online școlară, Polirom, Iași- Cap. Învățarea... pp: 121-128;
3. Georgeta Pânișoară -coord., 2019, Psihologia învățării, Polirom,
Iași- Cap.6: Teorii umaniste ale învățării și Cap. 7: Implicații...pp:
79-100;
4. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
Polirom, Iași- Cap. 26: Telefonul mobil, copiii și școala, pp: 336-345
5 Despre cum 1. Georgeta Pânișoară -coord., 2019, Psihologia învățării, Polirom,
învățăm: procese Iași- Cap. 12: Forme și stiluri de învățare, pp. 158-178;
psihice implicate 2. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
în învățare și Polirom, Iași- Cap I: Metacognitie..pp: 23-31;
metacogniția 3. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob (coord.), 1999, Psihologie
școlară, Polirom, Iași- Cap. 7: Procese findamentale...pp: 130-136;
Cap. 9: Gândirea... pp: 163-177;
4. Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Polirom, Iași-
Cap.I.2.3.5: Metacogniția...pp: 64-67.
6 Despre predare: 1. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2017, Ghidul profesorului, Polirom, Iași-
comunicare Cap.3.8: Managementul comunicării...pp: 196-233.
didactică și 2. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob (coord.), 1999, Psihologie
dificultățile sale școlară, Polirom, Iași- Cap.X: Comunicarea didactică, pp: 181-194;
3. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
Polirom, Iași- Cap. 16, Didactogenia.. pp:208-218;
4. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
Polirom, Iași- Cap.18: Comunicarea non-verbală.. pp:230-240.
7 Despre motivație: 1. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
motivație și Polirom, Iași- Cap.18:Motivația și autodeterminarea în școală, pp.
performanță în 115-130;
context școlar 2. Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Polirom, Iași- Cap. 2:
Motivația...pp: 69-90;
3. Georgeta Pânișoară -coord., 2019, Psihologia învățării, Polirom,
Iași- Cap. 13: Motivația pentru învățare, pp: 181-195
4. Gabriel Albu, 2005, O psihologie a educației, Iași, Institutul
European, Cap.1..- Problema motivației școlare.. pp. 70-100
8 Despre evaluare: 1. Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Polirom, Iași -Cap. 5:
factori subiectivi în Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului, pp: 151-170;
evaluare; cercul 2. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
vicios al evaluării Polirom, Iași- Cap. 17: Fenomenul ”favoritul profesorului”;
3. Boncu Ș. și Ceobanu C.-coord., 2013, Psihosociologie școlară,
Polirom, Iași- Cap. 16, Didactogenia.. pp:208-218;
9 Despre părinți: 1. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2017, Ghidul profesorului, Polirom, Iași-
parenting și Cap. I.3: Părintele...pp:64-79;
antiparenting 2. Ion Neacșu- coord., 2018, Psihologia educației, Polirom, Iași- Cap.
12.3: Parenting-ul... pp. 415-418
3. Savatie Baștovoi, 2017, Antiparenting, Cathisma, București, orice
fragment sau integral;
4. Teodor Baconschi, 2019, Averea bunei educații; Univers, București,
orice fragment sau integral
10 Despre școală: 1. Constantin Cucoș, 2017, Educația. Dinamici, reîntemeieri,
educația astăzi, prefigurări, Polirom, Iași, orice fragment sau integral.
reîntemeieri și 2. Ion-Ovidiu Pânișoară, 2017, Ghidul profesorului, Polirom, Iași-
conflicte Cap. II: Profesorul în acțiune, pp. 83-194.
II.B. Instrucțiuni pentru buna desfășurare a activităților de seminar

o Nota la seminarul de Psihologia educației reprezintă 50% din nota finală a disciplinei.
o Pentru a promova seminarul și a intra în evaluarea finală din sesiunea de examene este
necesară obținerea notei minime 5.
o Pentru evaluarea la seminar, studenții individual sau în grupe de maxim 4 persoane își aleg
una din cele 10 teme propuse. Fiecare temă are o bibliografie selectivă atașată, aceasta nu
este nici obligatorie, nici atot-suficientă, fiind doar un reper util pentru pregătirea temei.
Din experiență, parcurgerea acelei bibliografii asigura o cunoaștere destul de bună a temei,
informații care bine filtrate și prezentate pot asigura succesul prezentării unei teme. În
același timp, zilnic apar noi lucrări scrise, materiale video, audio, fotografice, îndeosebi în
mediul virtual care pot fi preluate și folosite pentru prezentarea temei. Sunteți liberi sa
adăugați, să completați resursele bibliografice sugerate, atât timp cât ne îndreptăm către
surse cu referențial științific.
o Forma de prezentare a temei preferată este cea de tip slide în orice program lucrați mai
ușor: Microsoft Power Point, Keynotes, planșe Paint.. de maxim 25 file, structurate lejer
(nu text copy-paste din diferite surse), informații filtrate, cuvinte cheie, definiri,
schematizări.
o În notarea prezentării vor fi avute în vedere următoarele criterii de notare:
• claritatea informațiilor (asocierea unui aparat bibliografic de încredere);
• acuratețea formei de prezentare (slide-uri interesante, aerisite);
• interactivitatea prezentării (propunerea unor exerciții pentru auditorii, chiar
reflexive- în contextul dat);
• atractivitatea prezentării (completarea informațiilor științifice cu filme scurte,
poze, literatura non-științifică cu relevanță la tematică);
• aplicabilitatea informațiilor (încheierea prezentării cu câteva concluzii personale
referitoare la utilitatea informațiilor oferite pentru cariera didactică și câteva
exemple în acest sens, mai ales la temele care prevăd produse curriculare; teste,
proiectări etc).
o Temele vor fi trimise pe adresa de e-mail: gri_ana@yahoo.com până la 15 decembrie 2020,
fiind însoțite de un text în care să specificați: Numele și prenumele, Anul, Grupa,
Specializarea și alte detalii importante dacă este cazul (reînmatriculat etc) pentru toate
persoanele implicate în realizarea temei.