Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT Anul: I

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE Forma de învăţământ – cu frecvenţă


DOMENIUL: KINETOTERAPIE Anul universitar 2020 - 2021
PROGRAM DE STUDIU: LICENȚĂ
DEPARTAMENTUL: EFS

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei BAZELE GENERALE ALE ATLETISMULUI

Anul de studiu I Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E


Regimul disciplinei (DOB - obligatorie, DO - opţională, DFv – facultativă) DOB
Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DL - în domeniul licenţei, DS - de specialitate, DC – complementară, DOU – conform opţiunii universităţii) DF5
Discipline anterioare obligatorii -
Discipline anterioare recomandate -
Total ore pregătire frontală 84 Total ore studiu individual 14 Total ore pe semestru 98
Nr. credite pregătire frontală 3 Nr. credite pregătire individuală 1 Total credite 4
Titularul N.b.
Prof. univ. dr. Marius Stoica Încadrarea (norma de bază/asociat) Vârsta
disciplinei

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ


(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs pe o durată de 14 săptămâni x 2hcurs pe săptămână)
Total C S LP ST AP
56 28 - 28 - -
C - curs, S - seminar, LP – lucrări practice, ST – stagii, AP – aplicaţii practice

o Dobândirea cunoştinţelor teoretice specifice atletismului cu aplicații în kinetoterapie


o Învăţarea exerciţiilor de atletism cu aplicații în kinetoterapie
Obiective o Însuşirea metodicii de predare a exerciţiilor de atletism cu aplicații în recuperare-reeducare
o Dezvoltarea calităţilor motrice necesare îmbunătățirii condiției fizice cu aplicații în
kinetoterapie

Competenţe profesionale şi descriptori de nivel


Cunoaştere şi înţelegere Explicare şi interpretare Aplicare Utilizare adecvată Elaborare de proiecte CREDITE
C1 C 1.1 Identificarea şi C 1.5 Elaborarea unor 1
C1.2 Utilizarea
utilizarea conceptelor, documente de planificare
cunoştinţelor privind
teoriilor şi a modelelor şi evidenţă potrivit
evaluarea capacităţilor
privind proiectarea şi didacticii atletismului la
psiho-somato-
planificarea exercițiilor nivelul kinetoterapiei
funcţionale ale
de atletismv în
pacienților
kinetoterapie
C2 C 2.1 Definirea şi C 2.2 Argumentarea, C 2.3 Identificarea C 2.5 Conceperea şi 1
utilizarea adecvată a interpretarea, operarea modelelor şi prezentarea unor sisteme
terminologiei din cu concepte privind implementarea lor în de mijloace specifice
programele specifice omul – sistem bio- procesul de predare- atletismului, programelor
atletismului în psiho-social învăţare pe baza de timp liber şi activităţilor
kinetoterapie hipercomplex şi definirii şi utilizării extracurriculare cu specific
aplicarea metodologiei principiilor de bază ale kinetoterapeutic
generale de organizare lecţiilor de atletism cu
şi desfăşurare a aplicații în kinetoterapie
atletismului cu aplicații
în kinetoterapie
C3 C 3.2 Selectarea şi C 3.4 Aplicarea C 3.5 Elaborarea unui 0,5
introducerea tehnicilor şi metodelor proiect de optimizare a
conţinuturilor specifice de apreciere a desfăşurării activităţilor de
pe diferite deficiențe rezultatelor evaluării kinetoterapie
fizice lecţiilor şi activităţilor
de kinetoterapie
C4 C 4.1 Utilizarea C 4. Explicarea C 4.3 Abordarea C 4.4 Utilizarea 0,5
adecvată a conceptelor mecanismelor procesuală a motricităţii metodologiilor,
de dezvoltare, sănătate, motricităţii generale şi specifice mijloacelor tehnicilor şi
potenţial biomotric şi a mijloacelor specifice atletice, prin folosirea procedeelor de formare
de recuperare- atletismului cu aplicații legilor creşterii şi / perfecţionare a

1
reeducare neuromotorie în kinetoterapie dezvoltării/perfecţionării deprinderilor de
prin mijloace atletice fizice pentru utilizare a spaţiului şi
optimizarea timpului în scop de
capacităţii biomotrice relaţionare în activităţi
specifice/ lecţii şi
activităţi de
kinetoterapie
C5 C 5.1. Utilizarea în C 5.5 Conceperea unor 0,5
comunicarea probe de control corelate
profesională a cu obiectivele specifice ale
principiilor, regulilor şi kinetoterapiei
sistemelor specifice
pentru aprecierea
nivelului stadial al
dezvoltării corporale
armonioase, a condiţiei
fizice şi a motricităţii
C6 C 6.2 Identificarea şi C 6.3 Adaptarea C 6.4 Aplicarea C 6.5 Folosirea princiipilor 0,5
descrierea proceselor şi structurii grupului de metodelor de analiză consacrate pentru
relaţiilor din cadrul kinetoterapeuți la specifice elaborarea unui proiect de
grupului (practicanţi de standardele specifice ale managementului şi optimizare a activităţii în
activităţi reeducare exercițiilor de atletism marketingului pentru mediul sanogenetic
neuromotorie, echipa evaluarea activităţii şi a specific şi în afara lui
de specialişti şi acţunilor grupurilor de
voluntari) din kinetoterapeuți
perspectiva
managementului
activităţilor specifice

Competenţe transversale
Executarea responsabilă a sarcinilor Familiarizarea cu rolurile şi activităţile Constientizarea nevoii de formare continuă CREDITE
profesionale specifice
CT1
CT2
CT3

TEMATICĂ PRELEGERI (CURS)


Nr. Nr.
CONŢINUT
crt. ore
1. Introducere în problematica atletismului – scurt istoric 2
2. Bazele generale ale învăţării exerciţiilor de atletism cu aplicații în kinetoterapie 2
3. Școala alergării cu aplicații în kinetoterapie 2
4. Școala săriturii cu aplicații în kinetoterapie 2
5. Școala aruncării cu aplicații în kinetoterapie 2
6. Bazele generale ale tehnicii alergărilor 2
7. Bazele generale ale tehnicii săriturilor 2
8. Bazele generale ale tehnicii aruncărilor 2
9. Metode și mijloace atletice cu influență asupra condiției fizice – viteza cu aplicații în kinetoterapie 1
10. Metode și mijloace atletice cu influență asupra condiției fizice – forța cu aplicații în kinetoterapie 1
11. Metode și mijloace atletice cu influență asupra condiției fizice – rezistența cu aplicații în kinetoterapie 2
12. Particularităţile creşterii rezistenţei organismului prin folosirea mijloacelor atletice – mers, alergări, sărituri, 2
aruncări cu aplicații în recuperare-reeducare
13. Caracterizarea fiziologică a efortului în probele de alergări, sărituri, aruncări cu aplicații în recuperare- 2
reeducare
14. Particularităţi ale utilizării mijloacelor atletice în recuperare-reeducare: 4
 exercițiul terapeutic de atletism
 corectarea principalelor atitudini deficiente
TOTAL 28

TEMATICĂ SEMINAR/LUCRĂRI PRACTICE/STAGII/APLICAŢII PRACTICE


Nr. Nr.
CONŢINUT
crt. ore
1. Școala alergării cu aplicații în kinetoterapie 4
2. Școala săriturii cu aplicații în kinetoterapie 4
3. Școala aruncării cu aplicații în kinetoterapie 4
2
4. Elemente din tehnica alergărilor 2
5. Elemente din tehnica săriturilor 2
6. Mijloace atletice pentru influențarea condiției fizice – viteza cu aplicații în kinetoterapie 4
7. Mijloace atletice pentru influențarea condiției fizice – forța cu aplicații în kinetoterapie 4
8. Mijloace atletice pentru influențarea condiției fizice – rezistența cu aplicații în kinetoterapie 4
TOTAL 28

BIBLIOGRAFIE*
Anul
Nr. crt. Autor (i) Titlul Editură/Oraş
apariţiei
1. Barbu, C., Stoica, Atletism. Metodica predării exerciţiilor de atletism Editura Printech, Bucureşti 2000
M. în şcoală

2. Stoica, M., Capacitățile motrice în atletism Editura Printech, București 2000

3. F.R.A. Regulamentul concursurilor de atletism Bucureşti 2002-


2003
4. Stoica, M., MDS Atletice. Curs pentru studenţii anului I Editura Bren, Bucureşti 2010

5. Stoica, M. Atletism -mijloc asociat al kinetoterapiei Editura Bren, Bucureşti 2005

6. Stoica, M., R Recuperare – reeducare prin mijloace atletice. Editura Discobolul, 2012
Curs pentru studenții anului II, master
UNEFS, București

STRATEGII ŞI METODE DIDACTICE*


Materiale didactice Materiale didactice necesare
Tip activitate Continut necesare Activitate online
Activitate prezențială Platforma ILIAS
Curs Prelegerea, explicaţia, Laptop, video proiector, Videoconferință online
descrierea, instructajul, acces intrenet, instalatie
conversaţia, problematizarea, sonorizare, materiale
studiul de caz, observaţia, birotica.
dezbaterea

Lucrări practice Explicaţia, descrierea, Stadion și sală de Atletism Videoconferință online, materiale
instructajul, conversaţia, Materiale didactice video.
problematizarea, studiul de Blocuri de start
caz, observaţia, dezbaterea, Bețe de ștafetă
activităţi practice, elaborare Sector pentru săritura în
de proiecte, activităţi creative lungime și înălțime
Mingi de oină și medicinale
Stinghii și copete
Cronometru, ruletă.

EVALUARE
EVALUARE FORMĂ PREZENȚIALĂ
Ponderea în notare, exprimată în %
La stabilirea notei finale se iau în considerare
{Total=100%}
- Evaluare prin examen scris pe baza de bilete 70 %
- Evaluarea activitatii in cadrul lucrarilor practice 30%

3
- Întocmirea unui proiect din tematica studiului individual Admis/Respins
EVALUAREA FINALĂ
Examen scris prin întrebări
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10
o Cunoaşterea noţiunilor generale şi elementare ale o Capacitatea de asimilare şi creativă, dovedită în cadrul
disciplinei Atletism activităţilor didactice ale disciplinei Atletism
o Răspunsul corect la subiectele de pe bilet de minim nota 5 o Răspunsul corect la subiectele de pe bilet la nivelul notei
fiecare 10
o Demonstrarea exercițiilor și structurilor din tematica o Demonstrarea exercițiilor, structurilor, probelor atletice
lecțiilor practice din tematica lecțiilor practice
o Participarea activă la lecțiile practice și prelegeri (conform o Participarea activă la toate lecțiile practice și prelegeri
regulamentului activității profesionale) (conform regulamentului activității profesionale)
o Îndeplinirea minimă a cerinţelor din tehnica școlii o Îndeplinirea minimă a cerinţelor din tehnica școlii
atletismului din fișa disciplinei pentru nota 5 atletismului din fișa disciplinei pentru nota 10
EVALUARE FORMĂ ONLINE

Ponderea în notare, exprimată în %


La stabilirea notei finale se iau în considerare
{Total=100%}

- Evaluare prin examen scris pe baza de bilete 70 %


- Evaluarea activitatii in cadrul lucrarilor practice prin
întocmirea unui proiect din tematica studiului individual și a 30%
lucrărilor practice.
EVALUAREA FINALĂ
Examen scris prin răspunsuri
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10

o Cunoaşterea noţiunilor generale şi elementare ale o Capacitatea de asimilare şi creativă, dovedită în cadrul
disciplinei Atletism activităţilor didactice ale disciplinei Atletism
o Răspunsul corect la subiectele de pe bilet de minim nota 5 o Răspunsul corect la subiectele de pe bilet la nivelul notei
fiecare 10
o Participarea activă la lecțiile practice și prelegeri (conform o Participarea activă la toate lecțiile practice și prelegeri
regulamentului activității profesionale) (conform regulamentului activității profesionale)
o Obținerea notei 5 la proiectul cu tematica din studiul o Obținerea notei 10 la proiectul cu tematica din studiul
individual și a lucrărilor practice. individual și a lucrărilor practice.

STUDIUL INDIVIDUAL

ACTIVITATEA ORE
1. Conţinutul şi organizarea atletismului – repere generale 1
2. Istoria şi evoluţia atletismului în România 1
3. Istoria şi evoluţia atletismului pe plan mondial 1
4. Particularităţile dezvoltării capacităţilor motrice în atletism: viteză, forță, rezistență, 1
specifice kinetoterapiei
5. Învăţarea motrică în atletism cu aplicații în kinetoterapie 1
6. Materiale, instalaţii, regulament, arbitraj, pentru probele din aria curriculară 1
7. Perfecţionarea tehnicii execuţiei pentru probele cuprinse în fişa disciplinei la care studentul 3
este deficitar
8. Ameliorarea pregătirii fizice individuale 5
TOTAL ORE STUDIU INDIVIDUAL (pe semestru) 14

4
Grad didactic: Prof. univ. dr.

TITULAR DISCIPLINA Nume şi prenume: STOICA MARIUS


Data elaborării: 2020
Semnătura:

AVIZAT :
Director: Conf. univ. dr. Grigore Gheorghe
AVIZUL DEPARTAMENTULUI
Data avizării: 2020
Semnătura:

APROBAT:
APROBAREA CONSILIULUI Decan: Prof. univ. dr. Cordun Mariana
FACULTĂŢII Data aprobării: 2020
Semnătura:
APROBAT:
APROBAREA CONDUCERII Prorector: Prof. univ. dr. Stănescu Monica
UNIVERSITĂŢII Data aprobării: 2020
Semnătura:

S-ar putea să vă placă și