Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 02.12.2019- 09.12.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Viața omului cu Dumnezeu”
Titlul lecţiei: „Decalogul, importanța lui în viața omului”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea cunoașterii asupra faptului că cele 10 porunci trebuie respectate pentru a ajunge la desăvârșire.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască care sunt poruncile care se referă la Dumnezeu și care la aproapele;
C2 – să prezinte semnificația și importanța fiecărei porunci;
C3 – să știe că prin respectarea poruncilor omul ajunge mai aproape de Dumnezeu.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, Manual, fișă de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a.

1
2. Temporale:
- număr de lecţii: 2
- durata: 50’ x 2
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Pregătirea „Să țineți bine poruncile Domnului  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor Dumnezeului vostru, legile Lui și profesorul.
pentru hotărârile Lui, pe care vi le-a dat Explicaţia Activitate
receptarea El.“ (Deuteronomul 6, 17) frontală
noilor
cunoştinţe
3. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Decalogul, importanța lui în viața explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei omului”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
4. Comunicare C1 Din marea Sa iubire, Dumnezeu a  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea dăruit oamenilor cele zece porunci, explicaţiile profesorului şi Lectura
noilor valabile în toate timpurile și le notează în caiete. expresivă Biblia
cunoştinţe locurile. Primele patru porunci se Activitate Aprecieri
referă la manifestarea iubirii față frontală verbale
de Domnul și ultimele șase conțin
îndatoririle față de aproapele
(Deuteronom 5, 6-21). Poruncile
se află în Cartea Ieșirea, cap. 20.
Moise a stat 40 de zile pe Muntele
Sinai.
C2 1. Prima poruncă se referă la
recunoașterea și cinstirea
Domnului ca Părintele tuturor și
singurul Dumnezeu viu și

3
adevărat. Unii oameni refuză
cinstirea lui Dumnezeu, iar alții
pun altceva mai presus decât pe Explicaţia
El: faima, banii, viciile, etc.
2. În antichitate, existau multe
religii politeiste, poporul evreu Manual Activitate Aprecieri
fiind, cu ajutorul prorocilor, frontală verbale
singurul păstrător al credinței în
Unicul Dumnezeu. Porunca nu se
referă strict la idoli ca zeități
sculptate, ci și la patimi care
subjugă omul și îi îndepărtează
sufletul de Dumnezeu. Icoanele nu
sunt idoli, ci ,,ferestre” către  Elevii răspund la Biblia
Dumnezeu și sfinții Săi. solicitările profesorului şi Explicaţia
3. Rostirea numelui celui sfânt al ascultă explicaţiile date.
lui Dumnezeu se face cu credință,
respect și iubire. Luarea numelui
Domnului în deșert înseamnă a-l
pronunța cu neseriozitate, ironic, Activitate Aprecieri
batjocoritor, cu mânie sau frontală verbale
indiferență, sau a face jurăminte  Elevii ascultă cu atenţie
false. precizarea făcută de
4. La evrei, ziua de odihnă este profesor.
sâmbăta, amintind de ziua a șaptea
a creației. Pentru creștini,
duminica a devenit sărbătoarea
săptămânală, ă, fiind ziua Învierii
Domnului. Odihna se referă la Explicaţia
evitarea muncii fizice, în schimbul
activităților dedicate mai ales Activitate Aprecieri
sufletului: participarea la slujbă, frontală verbale
activități cultural-recreative,
oferirea timpului celor dragi și
celor care au nevoie de ajutor.
fiind ziua Învierii Domnului.
Odihna se referă la evitarea muncii
4
fizice, în schimbul activităților
dedicate mai ales sufletului:
participarea la slujbă, activități
cultural-recreative, oferirea Conversaţia
timpului celor dragi și celor care
au nevoie de fiind ziua Învierii
Domnului. Odihna se referă la Activitate Aprecieri
evitarea muncii fizice, în schimbul frontală verbale
activităților dedicate mai ales
sufletului: participarea la slujbă,
C3 activități cultural-recreative, Manual
oferirea timpului celor dragi și
celor care au nevoie de ajutor.
5. Începând cu această poruncă
divină, sunt prezentate cele mai
importante îndatoriri față de
semeni. Părinții sunt oglinda lui
Dumnezeu prin viața pe care ne-au
dat-o și grija pe care ne-o poartă.
Din cinstirea familiei se dezvoltă
și respectul față de ceilalți oameni.
6. Viața este darul lui Dumnezeu
și niciun om nu are dreptul de a o
opri. În sens lărgit, porunca se
referă și la violența fizică sau
rănirea sufletească. Oricare dintre
aceste manifestări dovedește lipsă
de respect și de iubire față de Manual
ceilalți. Activitate
7. Dumnezeu îndeamnă la frontală
loialitate și la fidelitate și la Aprecieri
respect față de persoana iubită. Explicaţia verbale
Porunca se referă și la păstrarea
cumpătării, a echilibrului în toate.
Ea ne ferește de frecventele
dependențe din ziua de azi.
8. Orice încercare de a folosi
5
rodul muncii altuia, fără a-i primi
acordul, este o desconsiderare a
efortului celuilalt și o formă de
lenevie. Obținerea unui lucru sau a
unui rezultat bun, în urma efortului Activitate Aprecieri
personal, aduce mare satisfacție. frontală verbale
Dumnezeu încurajează astfel
munca cinstită.
9. Îndemnul lui Dumnezeu este de Conversaţia
recunoaștere a vinei atunci când
greșim, de a nu asculta vorbe urâte
despre alții, de a nu minți. Iubirea,
adevărul și sinceritatea sunt valori
morale ce stau la baza respectului
de sine și între persoane.
10. Grija lui Dumnezeu față de
oameni se arată și în ultima
poruncă, privitoare la gândurile
omului. Invidia sau gelozia
îngreunează sufletul omului,
luându-i libertatea. Bucuria pentru
reușita celuilalt păstrează sufletul Aprecieri
curat și îndeamnă la urmarea verbale
exemplului. Activitate
C3 Prin respectarea și împlinirea Conversaţia frontală
poruncilor divine, omul răspunde
la iubirea lui Dumnezeu și este
pregătit pentru marea poruncă a
Iubirii adusă de Mântuitorul,
deoarece ,,Legea ne-a fost călăuză
spre Hristos” (Galateni 3, 25).
5. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - Care sunt poruncile care - Poruncile 1 – 4. Activitate Aprecieri
cunoştinţelor fac referință la Dumnezeu? Conversaţia frontală verbale
Ora a 2- a - Dar cele care fac referință - Poruncile 5 – 10.
la aproapele?
6
- Care sunt poruncile? - „Eu sunt Domnul
Dumnezeul
Tău…”.
- Cum poate ajunge omul -Prin respectarea Activitate Aprecieri
mai aproape de poruncilor. Conversaţia frontală verbale
Dumnezeu:?
6. Asocierea, Profesorul împarte elevilor câte o Elevii încep rezolvarea
generalizare fișă de lucru ce conține itemi cu un acesteia. Lectura Fișa de Aprecieri
a, aplicarea singur răspuns corect, itemi lucru Activitate verbale
corelați și o compunere. Exercițiul frontală
7. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
8. Precizarea  Se anunţă şi se explică  Elevii notează tema în
şi explicarea tema pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiul profesorului.
pentru numărul 1 de la pagina 42. Explicaţia Activitate
acasă frontală
9. Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

7
FIŞĂ

1. Uniţi prin săgeţi enunţurile celor două coloane:

Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău numele Domnului în deşert!

Să nu-ţi faci chip cioplit ca să o sfinţeşti!

Să nu iei să nu ai alţi Dumnezei înafară de Mine!

Adu-ţi aminte de ziua Domnului să nu te închini lor, nici să le slujeşti!

2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

A. Decalogul cuprinde:

a.) 4 porunci; b.) 6 porunci; c.) 10 porunci.

B. Moise a stat pe Muntele Sinai:

a.) 10 de zile; b.) 40 de zile; c.) 50 de zile.

C. Decalogul a fost dat oamenilor pentru:

a.) a cunoaşte voia lui Dumnezeu; b) a avea cât mai multe reguli; c.) a şti cum se poate ajunge în Împărăţia cerească.

3. Alcătuiește o compunere de 10 -15 rânduri, cu titlul: „Mai aproape de Dumnezeu și de semeni”, în care să folosești învățăturile desprinse din
lecție.

S-ar putea să vă placă și